Il buon gorverno: σχεδιάζοντας το σύστηµα διακυβέρνησης στην ελληνοβενετική Ανατολή. Το παράδειγµα της Κρήτης (13ος -17ος αι.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Il buon gorverno: σχεδιάζοντας το σύστηµα διακυβέρνησης στην ελληνοβενετική Ανατολή. Το παράδειγµα της Κρήτης (13ος -17ος αι."

Transcript

1 Il buon gorverno: σχεδιάζοντας το σύστηµα διακυβέρνησης στην ελληνοβενετική Ανατολή. Το παράδειγµα της Κρήτης (13ος -17ος αι.) Ελένη Τσουραπά Η µελέτη του συστήµατος διακυβέρνησης στο πολιτικό περιβάλλον της βενετικής Κρήτης και η εξελικτική πορεία του, που εµφάνισε συγκλίσεις και αποκλίσεις, τοµές και συνέχειες δεν έχει αποτελέσει αντικείµενο συστηµατικής έρευνας. Στο πλαίσιο του σχεδιασµού για την εγκαθίδρυση της κυριαρχίας στην Κρήτη, στα 1204, η βενετική πολιτεία επιχείρησε να αξιοποιήσει την εµπειρία από την οργάνωση και λειτουργία του πολιτικού και διοικητικού µηχανισµού στο ίδιο το βενετικό κέντρο, προσαρµόζοντάς τον στην ιδιαίτερη φυσιογνωµία της τοπικής πραγµατικότητας. Οι πολιτικοί στόχοι της Γαληνοτάτης στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου ωθούσαν εκ των προτέρων στη συνειδητοποίηση της ανάγκης σχεδιασµού ενός µηχανισµού ελέγχου κάθε πτυχής της δραστηριότητας στο Regno di Candia (= Βασίλειο της Κρήτης) και υπαγόρευαν τους όρους για την εγκαθίδρυση ενός ευέλικτου πολιτικού, διοικητικού και κοινωνικού οργανισµού που θα διασφάλιζε τη διάρκεια και τη σταθερότητα της βενετικής παρουσίας στη περιοχή. Υπό τους όρους αυτούς, το θεωρητικό σχήµα «κέντρο-περιφέρεια» 1 προσφέρει τις αναλυτικές κατηγορίες για την ανάγνωση της λειτουργίας της διοίκησης στο νησί κατά τη βενετική περίοδο. Η Μητρόπολη Βενετία νοείται ως το κέντρο της πολιτικής εξουσίας, το οποίο κάνει χρήση των µηχανισµών που έχει στη διάθεσή του, προκειµένου να επιτευχθεί η οργανική ενσωµάτωση της περιφέρειας στη βενετική επικράτεια. Για το σκοπό αυτό το κέντρο προβαίνει στην πολιτική και διοικητική οργάνωση της περιφέρειας, ενισχύοντας σε όλες τις εκφάνσεις τον κεντρικό έλεγχο. Η Γαληνοτάτη έδωσε έµφαση στην εφαρµογή ενός συστήµατος που κάθε πτυχή του απέπνεε, τουλάχιστον κατά τον πρώτο αιώνα, την κυρίαρχη σε συµβολικό και ουσιαστικό επίπεδο εξουσιαστική παρουσία του κέντρου στην περιφέρεια. Το σχήµα αυτό υπαγόρευε ένα σύνθετο πλέγµα σχέσεων εξάρτησης ανάµεσα στην Μητρόπολη και την κτήση, που διαπερνούσε όλα τα επίπεδα της τοπικής ζωής και επέβαλε την υπαγωγή της περιφέρειας στα διοικητικά, πολιτικά, οικονοµικά, κοινωνικά και πολιτισµικά πρότυπα του κέντρου. Τους στόχους αυτούς εξυπηρετούσε, για παράδειγµα, η Ελένη Τσουραπά, κάτοχος µεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (MA) στην Νεότερη Ελληνική Ιστορία και υποψήφια διδάκτορας (PhD Candidate) της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας του Τµήµατος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών. Η παρούσα ανακοίνωση µε παράθεση της βασικής βιβλιογραφίας αποτελεί αποτέλεσµα έρευνας στο πλαίσιο της διδακτορικής µου διατριβής µε θέµα: «Οικογένεια και κοινωνία στα Χανιά κατά τη βενετική περίοδο: δοµές, ταυτότητες, νοοτροπίες (16ος αι )», που έχει συγχρηµατοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους µέσω του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό Χρηµατοδοτούµενο Έργο: Ηράκλειτος ΙΙ- Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης µέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταµείου. 1 Ενδεικτικά για τις δοµικές αρχές του θεωρητικού σχήµατος «κέντρο-περιφέρεια», βλ. Frank 1978.

2 εγκατάσταση βενετών αποίκων, ήδη από τα πρώτα χρόνια, που συγκροτούσαν τον ισχυρότερο φορέα υλοποίησης του κεντρικού σχεδιασµού και δυναµικό πυρήνα έκφρασης της εξουσίας και της πολιτικής σκέψης της Μητρόπολης στην περιφέρεια. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το έτος 1252, η αποστολή βενετών αποίκων στην περιφέρεια των Χανιών σηµατοδοτούσε ουσιαστικά την έναρξη της βενετικής κυριαρχίας και της διαδικασίας οργάνωσης της πόλης και του διαµερίσµατος. 2 Πρωταρχικός στόχος του νέου κυριάρχου ήταν η σωστή διαχείριση των ανθρώπων, των αγαθών, του πλούτου και του χώρου και των µεταξύ τους σχέσεων, που θα επιτυγχανόταν µε την καλύτερη δυνατή γνώση της τοπικής πραγµατικότητας. Το σύστηµα διακυβέρνησης αντανακλούσε την κρητική πραγµατικότητα ως κατασκευή µέσα από το πρίσµα των κοινωνικών, πολιτικών και γεωγραφικών αναπαραστάσεων, όπως κατανοούνταν και επιβάλλονταν από το νέο κυρίαρχο. Στο πλαίσιο αυτό η Γαληνοτάτη επιχείρησε να εντάξει τους υπηκόους της και το χώρο σε αναγνωρίσιµα, αυστηρά οριοθετηµένα και άρα ελεγχόµενα σχήµατα, καθιστώντας ευκολότερη την επιβολή και την εγκαθίδρυση της κυριαρχίας της στην περιοχή. Έτσι, διαµορφώνεται ένα σύνθετο πλέγµα σχέσεων που εγγυάται την απρόσκοπτη κατάκτηση του χώρου και την εύρυθµη λειτουργία του νέου οργανισµού ως τµήµα ενός ευρύτερου δικτυακού σχηµατισµού. Οι πρώτες αυτές κινήσεις απέπνεαν την αντίληψη και τους στρατηγικούς στόχους της Μητρόπολης, στη προσπάθειά της να επιβάλει την κυριαρχία της και να οργανώσει τη νέα της κτήσης. Υπό τους όρους αυτούς, ήδη κατά τον αρχικό σχεδιασµό, αλλά και εξελικτικά, η Κρήτη, και ειδικότερα τα Χανιά, φαίνεται πως συνιστούσαν ιδιαίτερη περίπτωση στο πλαίσιο του βενετικού κράτους, που θα µπορούσε, ενδεχοµένως, να αναλυθεί µε τη χρήση ιστορικών κατηγοριών και θεωρητικών εργαλείων, που εφαρµόζονται για την µελέτη νεώτερων αποικιακών σχηµάτων. 3 Εστιάζοντας στο παράδειγµα των Χανιών και αξιοποιώντας τα µεθοδολογικά εργαλεία της θεωρίας για την τέχνη της διακυβέρνησης, 4 διαπιστώνεται ότι στην πολιτική σκέψη της Γαληνοτάτης πρωταρχική σηµασία για την απρόσκοπτη κατάκτηση του χώρου και την επιτυχή άσκηση της εξουσίας δόθηκε στην ορθή οργάνωση και διαχείριση του διοικητικού µηχανισµού. Επιχειρήθηκε, λοιπόν, ο σχεδιασµός και η συγκρότηση ενός διοικητικού δικτύου µε κέντρο τη Βενετία. Στο πλαίσιο αυτού, τα Χανιά αποτελούσαν 2 Γάσπαρης 2008, Ενδεικτικά για την ανάλυση των πτυχών και τη συγκριτική προσέγγιση των αποικιακών συστηµάτων διακυβέρνησης βλ. Ατζέµογλου-Ρόµπινσον Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Παναγιώτη Πέτσο για την πολλαπλή ουσιαστική βοήθειά του, τις καίριες παρατηρήσεις του και τις εποικοδοµητικές συζητήσεις µας. 4 Σχετικά µε τη θεωρία της διακυβέρνησης, βλ. το συλλογικό τόµο Inda 2005.

3 κοµβικό περιφερειακό κέντρο, µε εσωτερική αυτοτέλεια και οργάνωση, και ταυτόχρονα ελεγχόµενο και εξαρτώµενο κατευθείαν από τη Βενετία, αλλά και σε άµεση σύνδεση µε το Χάνδακα, την πρωτεύουσα του νησιού και έδρα των ανώτερων Αρχών της κτήσης. Παρά την ανώτερη θέση που κατείχε ο Χάνδακας στο διοικητικό περιφερειακό δίκτυο, το διαµέρισµα των Χανιών, συγκριτικά µε τα άλλα διαµερίσµατα του νησιού, διαφοροποιήθηκε εν µέρει διοικητικά, διαγράφοντας σε διάφορα επίπεδα και χρονικές περιόδους ξεχωριστή πορεία. 5 Η απόστασή του από το Χάνδακα, που δεν επέτρεπε το συνεχή, κεντρικά, έλεγχο της διοίκησής του, αλλά και οργανωτικές ανάγκες διαµόρφωσαν την ιδιαίτερη διαχρονικά και συγκριτικά πιο ισχυρή και πιο αυτόνοµη διοικητική φυσιογνωµία του διαµερίσµατος. Η πολλαπλή αυτή διασύνδεση εντός του δικτύου αποτυπώνεται µε σαφήνεια στις διατάξεις που καθόριζαν τη διοικητική ιεραρχία στη περιφέρεια αυτή, αλλά και στους νόµους που ρύθµιζαν τη θέση των αξιωµατούχων της κυβέρνησή της στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό χώρο. Με την άφιξη των Βενετών στα Χανιά, οι ανάγκες οργάνωσης του χώρου επέβαλαν την άµεση συγκρότηση ενός ξεχωριστού διοικητικού µηχανισµού κατά τα πρότυπα του Χάνδακα. Στα 1252 επικεφαλής τέθηκε ένας στρατιωτικός αξιωµατούχος µε τον τίτλο του καπιτάνου Χανίων συνεπικουρούµενος από δυο συµβούλους. Επιχειρώντας να σκιαγραφηθεί η πορεία ώς την συγκρότηση του τριµερούς αυτού σχήµατος για τη διοίκηση των Χανίων θα µπορούσαν να γίνουν ορισµένες επισηµάνσεις. Αρχικά φαίνεται πως τον καπιτάνο διαδέχθηκε αξιωµατούχος µε τον τίτλο του «συµβούλου της Κρήτης και ρέκτορα των Χανίων». 6 Όπως προκύπτει από τον τίτλο αυτό, ως ανώτερη Αρχή των Χανίων, αναγνωριζόταν ένας εκ των δυο, αρχικά, και εκ των τεσσάρων στη συνέχεια συµβούλων του Χάνδακα. Στα 1287 η Βενετία αποφάσισε την εκλογή τεσσάρων αξιωµατούχων που για τη στελέχωση των θέσεων των συµβούλων της Κρήτης, ώστε οι δυο εξ αυτών να αποστέλλονται µε διοικητικές αρµοδιότητες ως ρέκτορες για ένα χρόνο στο Ρέθυµνο και στα Χανιά. Το σχήµα αποκρυσταλλώθηκε στις αρχές του 14ου αι., όταν αποφασίστηκε ο πλήρης διαχωρισµός των δυο αυτών αξιωµάτων, και διατηρήθηκε ως προς τα εξωτερικά του χαρακτηριστικά ώς το τέλος της βενετικής παρουσίας στα Χανιά. Έκτοτε βενετοί πατρίκιοι αποστέλλονταν στα Χανιά από τη Μητρόπολη ως αξιωµατούχοι µε τον τίτλο του ρέκτορα, ο οποίος αποτελούσε την ανώτερη κυβερνητική Αρχή του διοικητικού διαµερίσµατος και υπαγόταν στην κεντρική κυβέρνηση του νησιού. 5 Σχετικά µε την οργάνωση του διαµερίσµατος των Χανίων κατά τους δυο πρώτους αιώνες της βενετικής παρουσίας, βλ. (Γάσπαρης 2008), όπου σχετική εισαγωγή και εκτενής βιβλιογραφία. Για την οργάνωση και εξέλιξη των δοµών και της λειτουργίας του διοικητικού µηχανισµού των Χανίων κατά τη βενετική περίοδο, βλ. Παπαδία 2004, , ενώ ειδικότερα για το 16ο και το 17ο αιώνα βλ. Tsourapa, Γάσπαρης 2008, 57.

4 Τον ρέκτορα, από την πρώτη φάση της παρουσίας του στην κυβέρνηση των Χανίων συνεπικουρούσαν δυο σύµβουλοι. Στα πρώτα χρόνια τα καθήκοντα των συµβούλων ασκούσαν φεουδάρχες των Χανίων, που ήταν µέλη του τοπικού συµβουλίου και έµεναν µόνιµα στην πόλη. Όταν στα 1306 αποφασίστηκε η αποδέσµευση του αξιώµατος του ρέκτορα από αυτό του συµβούλου της Κρήτης, ταυτόχρονα προβλέφθηκε και η εκλογή από τη Μητρόπολη δυο βενετών πατρικίων για την κάλυψη των θέσεων των συµβούλων των Χανίων. Στην πρώτη περίοδο της αυτοτελούς λειτουργίας της ανώτερης βενετικής διοίκησης των Χανίων το σχήµα συµπλήρωναν αξιωµατούχοι εκλεγµένοι από τη Μητρόπολη που στελέχωναν τις οικονοµικές και γραµµατειακές υπηρεσίες. Έτσι, προβλεπόταν η τοποθέτηση βενετού αξιωµατούχου ως επικεφαλής των οικονοµικών υπηρεσιών των Χανίων µε τον τίτλο του camerlengo ή camerario (καµερλέγκου ή καµεράριου). Στο 16ο και 17ο αι. στο αξίωµα των συµβούλων εκλέγονταν τόσο ευγενείς της Βενετίας, και σπανιότερα βενετοί ευγενείς της Κρήτης, ενώ, κατά το ίδιο διάστηµα, δεν εντοπίστηκαν αποφάσεις της συγκλήτου για την εκλογή και αποστολή βενετών της Μητρόπολης στο αξίωµα του camerlengo τόσο για τα Χανιά όσο και για το Ρέθυµνο, όπως συστηµατικά γινόταν για το Χάνδακα, στοιχείο που επιβεβαιώνει την υπόθεση ότι η θέση αυτή καλυπτόταν κυρίως από βενετούς ευγενείς καταγόµενους από τη περιφέρεια στην οποία εκλέγονταν. Οι αξιωµατούχοι που αποστέλλονταν από τη Βενετία, προκειµένου να στελεχώσουν την ανώτερη διοίκηση των κτήσεων, αποτελούσαν τον ενδιάµεσο κρίκο και κρατούσαν ανοιχτό το δίαυλο επικοινωνίας µεταξύ της Μητρόπολης και της κτήσης. Πολύτιµο εργαλείο στη διαδικασία σκιαγράφησης των διοικητικών δοµών του διαµερίσµατος των Χανιών, κατά τη βενετική περίοδο συνιστούν τα κείµενα των οδηγιών που έδινε η Βενετική Σύγκλητος στους νεοεκλεγέντες αξιωµατούχους πριν την αναχώρησή τους για τον τόπο διορισµού. Ώς τώρα έχει εκδοθεί µια εντολή προς το ρέκτορα Χανίων Piero Francesco Malipiero (1589), 7 ενώ η έρευνα οδήγησε στον εντοπισµό και άλλων εντολών τόσο προς ρέκτορες όσο και προς προνοητές της πόλης. Τα κείµενα αυτά περιελάµβαναν διατάξεις που αφορούσαν τα καθήκοντα του αξιωµατούχου, τον τρόπο διακυβέρνησης, τους όρους λειτουργίας του διοικητικού, οικονοµικού και δικαστικού µηχανισµού, καθώς και τα όρια της καθηµερινής δράσης του στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό χώρο κατά τη διάρκεια της θητείας του. 8 Χαρακτηριστική στο επίπεδο του λεξιλογίου που επιλέγει η βενετική εξουσία είναι η χρήση του όρου governo 7 Μαλτέζου Τσουραπά,

5 (=διακυβέρνηση) σε όλα τα επίπεδα διαχείρισης της δηµόσιας και ιδιωτικής ζωής, από την κρατική διοίκηση ώς την οικογένεια. Δινόταν έµφαση στην ηθική διάσταση της διακυβέρνησης, καθώς η άσκηση του buon governo, που απαιτούσε η Γαληνοτάτη από τους αξιωµατούχους της, προϋπέθετε µεν την ξεκάθαρη γνώση του ανθρώπινου και υλικού πεδίου πάνω στο οποίο θα ασκηθεί, αλλά, κυρίως του τι είναι καλό, ενάρετο, κατάλληλο και ικανό στη διαδικασία καθοδήγησης ατόµων και πληθυσµιακών συνόλων. Οι οδηγίες προς τους αξιωµατούχους αποπνέουν τα συγκεκριµένα ηθικά αιτήµατα του βενετικού συστήµατος διακυβέρνησης και µέσω αυτών στόχευε στη διασφάλιση του ήθους των κυβερνώντων, οι οποίοι καλούνταν να εφαρµόσουν τις κυβερνητικές επιταγές µε ακεραιότητα, εντιµότητα και αµεροληψία. Παράλληλα, η έννοια της διακυβέρνησης ενέχει διανοητικές υποκατηγορίες, όπως η αυτοδιαχείριση και η αυτοπειθαρχία, εγκαθιδρύοντας σαφώς προσδιορισµένες ταυτότητες, που διασφαλίζουν τη λειτουργία του κράτους στη βάση ηθικών κανόνων και κανόνων δικαίου. 9 Υπαγορευµένες από τους στόχους αυτούς ήταν οι διατάξεις που θέσπιζε το βενετικό κράτος, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει την πειθαρχία των υπηκόων και να τους κατευθύνει στην υιοθέτηση κανόνων και συµπεριφορών, που θα βελτιώσουν τη ζωή τους, θα διασφαλίσουν τα συµφέροντα του κράτους και θα εγγυηθούν την ασφάλεια, τη συνέχεια και την ευηµερία του. Στο πλαίσιο αυτό, η Γαληνοτάτη προέβη στην εγκαθίδρυση ενός συστήµατος υπηρεσιών που κάλυπταν όλους τους τοµείς της τοπικής ζωής, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και το ανθρώπινο δυναµικό που είχε στη διάθεσή της. Οι υπηρεσίες αυτές στελεχώθηκαν από αξιωµατούχους που εκλέγονταν από τη Βενετία και από το τοπικό συµβούλιο των φεουδαρχών κατά τους πρώτους δυο σχεδόν αιώνες και ευγενών στη συνέχεια, που αποτελούσε το δεύτερο πόλο άσκησης της πολιτικής και διοικητικής εξουσίας στα Χανιά. Είναι ενδιαφέρον να σκιαγραφηθεί η πορεία προσδιορισµού των ορίων συµµετοχής στην άσκηση της τοπικής διακυβέρνησης των δυο αυτών πόλων εξουσίας, µια πορεία που επιβεβαιώνει την ξεχωριστή θέση που κατείχε η περιφέρεια των Χανιών στο βενετικό σύστηµα διακυβέρνησης. Κατά του δυο πρώτους αιώνες, οι δυο φορείς εξουσίας ήταν στενά συνδεδεµένοι στο πεδίο της τοπικής διοίκησης. Υπό τους όρους αυτούς, κατανοείται η αναγνώριση του δικαιώµατος εκλογής στο κυβερνητικό αξίωµα του συµβούλου Χανίων σε εγχώριους βενετούς φεουδάρχες. Τοµή φαίνεται να αποτελεί και στο πεδίο αυτό, η κίνηση των βενετών φεουδαρχών του νησιού να αποσχιστούν από το κέντρο, που έµεινε γνώστη ως αποστασία του Αγίου 9 Ενδεικτικά για µια επισκόπηση των αρχών της νεότερης πολιτικής θεωρίας βλ. Κιτροµιλίδης 2000.

6 Τίτου στα Όπως σηµειώνεται «το ίδιο έτος που εκδηλώθηκε η αποστασία η Κρήτη αντιµετώπισε σοβαρή πολιτική κρίση, η οποία µετατράπηκε σε ευρύτερη κρίση ταυτότητας του βενετικού κόσµου στο νησί» 11 και επισηµαίνεται ότι «η χρονική εγγύτητα των γεγονότων της αποστασίας µε την κοινωνική αναστάτωση για τη συγκρότηση του Μείζονος συµβουλίου του Χάνδακα συνιστά µια ιστορική παράµετρο που δεν έχει ως σήµερα επισηµανθεί και η σύνδεσή τους αξίζει να αποτελέσει στο µέλλον ερευνητικό ζητούµενο». 12 Η Βενετία κατέστειλε την κίνηση, όπως και άλλες επαναστατικές κινήσεις, που εκδηλώθηκαν τα προηγούµενα χρόνια στη δυτική Κρήτη, όπου ο χώρος φαίνεται πως ευνοούσε τη γέννηση παρόµοιων κινηµάτων, λόγω της πληθυσµιακής σύνθεσής του, αλλά και της γεωγραφικής θέσης του, που δεν επέτρεπε την πλήρη εποπτεία του. Οι συµµετέχοντες τιµωρήθηκαν παραδειγµατικά, µεταξύ αυτών ήταν και µέλη οικογενειών φεουδαρχών των Χανίων, όπως οι Venier. Επιβεβαιωτική των αλλαγών που συνεπέφερε η αποστασία στο σύστηµα διακυβέρνησης είναι η περίπτωση των Κυθήρων. Τα Κύθηρα συνιστούσαν τµήµα της διοικητικής περιφέρειας των Χανίων, καθώς αποτελούσαν φέουδο της οικογένειας των Venier των Χανίων και υπάγονταν στην κυβέρνηση της πόλης. Η συµµετοχή τους στην αποστασία, άλλαξε τον πολιτικό χάρτη του νησιού. Η δήµευση της περιουσίας τους οδήγησε στην απώλεια των φεουδαρχικών δικαιωµάτων τους στα Κύθηρα, τα οποία παραχωρήθηκαν περιορισµένα στη συνέχεια σε απόγονο της οικογένειας που κατοικούσε στη Σητεία. Στο πλαίσιο αυτό τα Κύθηρα απέκτησαν διοικητική αυτοτέλεια και αποκόπηκαν τελείως από τα Χανιά. Υπάγονταν διοικητικά κατευθείαν στη Βενετία και δευτερευόντως στο Χάνδακα, ενώ η διακυβέρνησή τους ανατέθηκε σε βενετό αξιωµατούχο µε τον τίτλο του προνοητή, που αποστέλλονταν από τη Μητρόπολη. 13 Η ενίσχυση των τοπικών φεουδαρχών τούς οδήγησε να στραφούν ενάντια στη Μητρόπολη, η οποία ώς εκείνη τη στιγµή αναγνωριζόταν ως ο φορέας νοµιµοποίησης της πολιτικής, οικονοµικής και κοινωνικής υπεροχής τους. Η κατάληξη της κίνησης αυτής σήµαινε ότι τα βενετικά ιδανικά που συγκροτούσαν την ταυτότητα της πιστής στη Γαληνοτάτη βενετικής elite του νησιού κατέρρευσαν, καθώς οι βενετοί ευγενείς της Κρήτης αντιµετωπίζονταν πια το λιγότερο µε καχυποψία από τη Μητρόπολη. Έτσι η κίνηση του Αγίου Τίτου, συνεπέφερε την έναρξη µιας διαδικασίας επαναδιαπραγµάτευσης των όρων συγκρότησης της ταυτότητας των βενετών της Κρήτης. Στο εξής και πάρα το γεγονός ότι το κοινωνικό τους καθεστώς θα συνεχίσει να είναι προνοµιακό στο πλαίσιο της κρητικής 10 Παπαδία 2004, Παπαδία 2004, Σχετικά µε την «αποστασία του Αγίου Τίτου» βλ. McKee, Σχετικά µε την παρουσία του οίκου των Venier στην Κρήτη και ειδικά στα Χανιά και στα Κύθηρα, βλ. (Τσουραπά), όπου η σχετική βιβλιογραφία και η αρχειακή τεκµηρίωση.

7 κοινωνίας και θεωρητικά ταυτόσηµο µε αυτό των βενετών πατρικίων της Μητρόπολης, καταδεικνύοντας σαφώς την πρόθεση της Βενετίας να διατηρήσει µια πιστή και αφοσιωµένη άρχουσα τάξη στο νησί, στην πραγµατικότητα σε ιδεολογικό και πολιτικό επίπεδο οι Βενετοί της Κρήτης δε θα ανακτήσουν, ώς τη λήξη της βενετικής παρουσίας, τη θέση που κατείχαν πριν την κίνηση του Αγίου Τίτου. Οι δυο πόλοι εξουσίας και στα Χανιά φαίνεται πως σταδιακά αποµακρύνθηκαν, ενώ οι ζυµώσεις που συντελέστηκαν σε ιδεολογικό επίπεδο, ως συνέπεια της κίνησης αυτής, αποτυπώνονταν στους επόµενους αιώνες και στο πεδίο της άσκησης της πολιτικής και διοικητικής εξουσίας. Η κοινότητα των φεουδαρχών των Χανιών εµφανίστηκε σταδιακά ως φορέας περισσότερο της τοπικότητας και λιγότερο του κέντρου. Τα όρια της συµµετοχής της στην άσκηση της πολιτικής εξουσίας περιορίστηκαν στα κατώτερα αξιώµατα, ενώ η ώς τότε αυτονόητη ταύτιση της ιδιότητας του φεουδάρχη µε αυτή του ευγενούς έπαψε να υπάρχει. Η βενετική πολιτεία, επιθυµώντας να ενισχύσει τον έλεγχο επί της άρχουσας τάξης και προκειµένου να µην επιτρέψει την εκ νέου διασάλευση του συστήµατος, ανέδειξε την εξασφάλιση των αστικών χαρακτηριστικών της ευγένειας στο κατεξοχήν κριτήριο για την πρόσβαση στη άσκηση της τοπικής εξουσίας. Η κατοχή φεουδαρχικής γης από µόνη της δεν ήταν πια αρκετή για να εγγυηθεί στους βενετούς του νησιού τη συµµετοχή στη διακυβέρνηση. Στα επόµενα χρόνια το σύστηµα συλλογικής οργάνωσης της Κρήτης εντάχθηκε σε νέο πλαίσιο. «Τα πολλά συλλογικά σώµατα µετεξελίχθηκαν σε ενιαία, µε υποβαθµισµένη πολιτική λειτουργία». 14 Παράλληλα τότε θεσπίστηκε µια νέα κατηγορία ευγένειας, η κρητική, και οι κάτοχοί της συµµετείχαν στα κοινοτικά όργανα. Από το 15ο αι. και µετά, η κοινότητα των ευγενών των Χανιών, όπως προκύπτει από τις πρεσβείες που απηύθυνε στο βενετικό κέντρο, δε θα σταµατήσει ποτέ να διεκδικεί µεταρρυθµίσεις στο σύστηµα διοίκησης, που θα επέτρεπαν την επέκταση των δικαιωµάτων της στην άσκηση της τοπικής εξουσίας. Ο 16ος αιώνας αποτελεί τοµή για τη διοίκηση του νησιού της Κρήτης, ενώ καθοριστικές υπήρξαν και οι εξελίξεις στη φυσιογνωµία των κυβερνητικών αξιωµάτων των Χανίων. Η κυρίαρχη σηµασία της Κρήτης για τα βενετικά συµφέροντα, ειδικά µετά την απώλεια της Κύπρου στα 1571, δεν άφηνε περιθώρια στη Γαληνοτάτη για λανθασµένες επιλογές στη στελέχωση της τοπικής διοίκησης. Η πρόθεση του κέντρου να εξασφαλίσει την καλύτερη δυνατή λειτουργία του διοικητικού µηχανισµού αντανακλάται σαφώς στην απόφασή του να µετατρέψει στα 1569 το έως τότε έκτακτο αξίωµα του γενικού προνοητή του 14 Παπαδία 2004, 74.

8 Κρήτης σε τακτικό, εντάσσοντάς τον µόνιµα στο ανώτερο κυβερνητικό σχήµα του νησιού, που ώς τότε συγκροτούσαν ο δούκας και οι δυο σύµβουλοι. 15 Η τακτική παρουσία γενικού προνοητή στην Κρήτη, µετά τη λήξη του τέταρτου βενετοτουρκικού πολέµου, καταδείκνυε σαφώς την ανάγκη αναδιοργάνωσης και καλύτερου ελέγχου σε όλους τους ζωτικούς τοµείς της κτήσης και ενίσχυσης της διοικητικού µηχανισµού του νησιού, ο οποίος έπρεπε να ανταποκριθεί µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα στις απαιτήσεις που διαµόρφωνε η εντεινόµενη οθωµανική απειλή, αποτρέποντας την περαιτέρω εδαφική συρρίκνωση της Γαληνοτάτης, και να εγγυηθεί την ασφάλεια και τη συνέχιση της βενετικής παρουσίας στο νησί. Μέσα στο πλαίσιο αυτό και την ίδια χρονική συγκυρία, εντασσόταν και η διαφαινόµενη ανάγκη αποστολής αξιωµατούχου µε ανάλογες αρµοδιότητες µε αυτές του γενικού προνοητή στην περιφέρεια των Χανιών, επιβεβαιώνοντας για µια ακόµη φορά την ιδιαιτερότητα της περιοχής και την ανάγκη ενίσχυσης της εποπτείας και του ελέγχου από την πλευρά του κέντρου στο κοµµάτι αυτό της κρητικής περιφέρειας. 16 Μόλις στα πρώτα χρόνια του 16ου αι., στα Χανιά, επισηµαίνεται για πρώτη φορά το αξίωµα του προνοητή, το οποίο, όµως, είχε αποδοθεί στον κυβερνήτη της πόλης σε συνδυασµό µε το αξίωµα του ρέκτορα, που, ήδη, κατείχε. Ως αυτοτελές αξίωµα επισηµαίνεται κατά τα έτη Βασική αρµοδιότητα του προνοητή Χανίων ήταν η εποπτεία της υπαίθρου. Τα επόµενα χρόνια το ζήτηµα της εκλογής στη θέση αυτή επανερχόταν επανειληµµένα από τους γενικούς προνοητές. Πρότειναν, µάλιστα, να δοθούν ανάλογες εξουσίες σε κάποιο άλλο αξιωµατούχο του νησιού, επισηµαίνοντας το σχετικό παράδειγµα του συµβούλου της Κεφαλονιάς, ο οποίος επισκεπτόταν κάθε χρόνο την Ιθάκη, µε την ιδιότητα και τις εξουσίες προνοητή. 17 Η πρόταση αυτή καταδείκνυε µε τρόπο σαφή ότι οι βενετοί αξιωµατούχοι και κατ επέκταση η Μητρόπολη αντιλαµβανόταν τη βενετική επικράτεια ως ενιαίο πεδίο άσκησης εξουσίας. Σηµαντική πτυχή της προσέγγισης των δοµών του διοικητικού συστήµατος του διαµερίσµατος των Χανίων αποτελεί η εξέταση του πλαισίου διακυβέρνησης των Σφακιών. Το αίτηµα εκλογής από τη Βενετία ανώτερου αξιωµατούχου µε τον τίτλο του προνοητή 18 ή του ρέκτορα 19 για τη διακυβέρνηση της περιοχής αυτής πρόβαλλε διαχρονικά επιτακτικό. Το ζητούσαν οι ίδιοι οι Σφακιανοί, προκειµένου να διευρύνουν ακόµα περισσότερο τα όρια της 15 Παπαδία 2004, Tsourapa, Tsourapa, Archivio di Stato di Venezia (= A.S.V.), Collegio, Relazioni, b. 83, Relazione di Lunardo Loredan rettore della Canea (25 settembre 1554). 19 A.S.V., Collegio, Relazioni, b. 83, Relazione di Francesco Da Mosto rettore della Canea (5 Marzo 1595).

9 κυβερνητικής αυτονοµίας, που, ήδη, τους αναγνωριζόταν, επιδιώκοντας τη διοικητική απεξάρτησή τους από τις ανώτερες Αρχές του νησιού, όσο και από το Reggimento (=κυβέρνηση) των Χανίων. Η µεταρρύθµιση στην διακυβέρνηση των Σφακιών αποτελούσε αίτηµα και των ανώτερων Αρχών των Χανίων, οι οποίες εξέφραζαν τη δυσαρέσκειά τους, επειδή η εκλογή ευγενών της πόλης στο αξίωµα του προνοητή Σφακιών, όπως και των cittadini των Χανίων στη θέση των υπαλλήλων του κάστρου των Σφακιών, γίνεται από το Collegio του Χάνδακα. 20 Οι Αρχές των Χανίων, βέβαια, επιθυµούσαν την άµεση υπαγωγή των Σφακιών στη χανιώτικη κυβέρνηση και όχι κατευθείαν στη Βενετία, όπως επεδίωκαν οι Σφακιανοί. Με σκοπό να ασκήσει πίεση προς την κατεύθυνση αυτή, η κυβέρνηση των Χανίων αναλάµβανε πρωτοβουλίες προκειµένου να µην διευκολύνεται η απρόσκοπτη διακυβέρνηση των Σφακιών. Στο πλαίσιο αυτό, ο προνοητής Χανίων αρνούνταν να επιθεωρήσει την περιοχή των Σφακιών και επεσήµαινε ότι η διοικητική και δικαστική υπαγωγή τους στη δικαιοδοσία των Αρχών του Χάνδακα προκαλούσε δυσλειτουργίες. 21 Ο τέταρτος βενετοτουρκικός πόλεµος και οι νέες ισορροπίες που δηµιουργήθηκαν έκαναν επιτακτικό το αίτηµα για µεταρρυθµίσεις στο πεδίο άσκησης της τοπικής εξουσίας από την κοινότητα. Η έρευνα κατέδειξε ότι τα επόµενα χρόνια το φαινόµενο των ατασθαλιών, τόσο των αξιωµατούχων της κυβέρνησης των Χανιών, όσο και των εκλεγµένων από την κοινότητα, βενετών και κρητικών ευγενών, αλλά και κατώτερων υπαλλήλων, ενισχύθηκε σηµαντικά και σε µεγαλύτερο βαθµό συγκριτικά µε τα υπόλοιπα διαµερίσµατα του νησιού. 22 Η Βενετία επιχείρησε να εξαλείψει τα φαινόµενα αυτά, είτε ενισχύοντας τους ελεγκτικούς µηχανισµούς, είτε εκδίδοντας διατάξεις που βελτίωναν το καθεστώς, κυρίως το οικονοµικό, των αξιωµατούχων, αποδυναµώνοντας τα κίνητρα που τους ωθούσαν στην αυθαιρεσία. 20 A.S.V., Duca di Candia, fasc. 2, Officiali 9 ( ), 164r-165v: Εκλογή Alberto Curino cittadino των Χανίων στη θέση του γραµµατέα του προνοητή Σφακιών (19 Ιουνίου 1632), fasc. 3, Officiali 10 ( ), 36v-38r: Εκλογή στο αξίωµα του προνοητή Σφακιών του βενετού ευγενή Zorzi Vizzamano Lenderachi (19 Μαΐου 1639). 21 A.S.V., Collegio, Relazioni, b. 83, Relazione di Zuanne Battista Basadona provveditore della Canea (1641):...Serenissimo Principe, la Sfacchia é terrritorio della Canea é à tutti i proriti di qua sempre piu opportune saranno le provigioni che quelle di Candia perche la distanza à questa parte é per la meta minore di quella di Candia si che chi parte dalla Sfacchia per la Canea un solo giorno le basta al viaggio dove all incontro bisogna che per Candia ne spenda due o tre. Degl interessi della sanità il maggistrato della Canea per secoli intieri é stato riconosciuto é sempre l auttorità sua sé istessa alla disposizione di quegli ordini che ha portato l occorrenza ultimamente anco questo grado di debito veniva posposto per le medesime pretenzioni onde il magistrato non potendo soffrire tanto pregiudizio colla dovuta riverenza s esprime con Vostra Serenità mediante la scrittura a me presentata, per goder, é perche traviata non le resti la continuazione di tanto mai interrotto possesso rispetti tutti che per publico servitio chiamano alla sopraintendenza il provveditore della Canea e l Eccelenze Vostre procedendo à qual che dichiarazione ancorche le commissioni siano lampanti con la chiarezza maggiore e con i sensi della publica risolata volontà faranno riconoscer à ciascheduno i gradi del debito proposito non é da dire che dal canto del provveditor della Canea si intensa via di raggione perche dall Eccelentissimo signor General Civrano e dall Eccelenze Vostre medesime colla ferma delle commissioni ben fu conosciuta l egnita della causa Tsourapa,

10 Ωστόσο, φαίνεται πως η παραβατική συµπεριφορά αποτελούσε «γόνιµο πεδίο ιδεολογικής συνάντησης» των βενετών αξιωµατούχων µε τους εγχωρίους και έτσι οι δυο πόλοι της τοπικής εξουσίας αλληλοϋποστηριζόµενοι επέβαλλαν ένα καθεστώς ατιµωρησίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι ώς τη λήξη της βενετικής κυριαρχίας κανένας κυβερνητικός αξιωµατούχος των Χανίων δεν καταδικάστηκε, ακόµα και αν του απαγγέλθηκαν βαρύτατες κατηγορίες. Η πολιτική ισχύς της Γαληνοτάτης είχε καµφθεί, καταδεικνύοντας την αδυναµία του κέντρου να βελτιώσει τις λειτουργικές δοµές και να ελέγξει την περιφέρεια. Ωστόσο, η εµπειρία της διακυβέρνησης των Χανίων έδωσε στη Βενετία τα εργαλεία για να σχεδιάσει στη συνέχεια το σύστηµα διακυβέρνησης της Πελοποννήσου, της τελευταίας περιοχής που ενσωµατώθηκε στη βενετική επικράτεια, το οποίο φιλοδοξούσε, τουλάχιστον στο επίπεδο του σχεδιασµού, να είναι το τελειότερο πρότυπο διακυβέρνησης που υιοθέτησε το βενετικό πολιτικό σύστηµα. Οι δυο περιοχές εµφανίζουν πολλά κοινά σηµεία στον τρόπο διακυβέρνησης, ωστόσο, οι εγγενείς αδυναµίες και οι ευρύτερες συγκυρίες καταδίκασαν το σχέδιο σε αποτυχία, καθώς η Γαληνοτάτη απώλεσε πολύ γρήγορα τη νέα της κτήση, αδυνατώντας πια να ανταποκριθεί στο µύθο του παρελθόντος. Βιβλιογραφία Frank, André Gunder: Dependent accumulation and underdevelopment. London: Macmillan Inda, Jonathan Xavier (ed.): Anthropologies of Modernity: Foucault, Governmentality, and Life Politics. Oxford: Blackwell McKee, Sally: «The Revolt of St. Tito in Fourteenth-Century Venetian Crete: A Reassessment». Mediterranean Historical Review 9/2 (1994): Tsourapa, Eleni: «I rappresentanti veneziani al governo della Canea. Confini tra il dovere pubblico e l interesse personale (sec. XVI-XVII)». In: Maltezou Chryssa-Tzavara Angeliki-Vlassi Despina (ed.), Αtti del Convegno Internazionale di Studi: «I Greci durante la venetocrazia: Uomini, spazio, idee (XIII-XVIII sec.)», (Venezia, 3-7 dicembre 2007). Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia 2009: Ατζέµογλου, Νταρόν, - Ρόµπινσον, Τζέϊµς Α.: Γιατί αποτυγχάνουν τα έθνη. Οι καταβολές της ισχύος, της ευηµερίας και της φτώχειας. (µτφ. Άγγελος Φιλιππάτος). Αθήνα: Εκδόσεις Λιβάνη Γάσπαρης, Χαράλαµπος: Catastici Feudorum Crete. Catasticum Chanee Αθήνα: ΙΒΕ/ΕΙΕ Κιτροµιλίδης, Πασχάλης Μ.: Νεώτερη Πολιτική Θεωρία. Αθήνα: Σάκκουλας Μαλτέζου, Χρύσα Α. (εκδ.): «Ire debeas in rettorem Caneae». Η εντολή του δόγη Βενετίας προς το ρέκτορα Χανίων. Βενετία Παπαδία-Λάλα, Αναστασία: Ο θεσµός των αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας (13ος-18ος αι.). Μια συνθετική προσέγγιση. Βενετία Τσουραπά, Ελένη: «Βενετοί αξιωµατούχοι στην Κρήτη: Από τη δηµόσια στην καθηµερινή ζωή (16ος-17ος αι.)». Θησαυρίσµατα 36 (2006): Τσουραπά, Ελένη: «Οικογενειακές πρακτικές, οικονοµικές δραστηριότητες και πολιτικές διεργασίες: Η περίπτωση του οίκου των Venier της Κρήτης (15ος-17ος αι.)». Ανακοίνωση στο ΙΑ Διεθνές Κρητολογικό Συνέδριο (Ρέθυµνο ).

11

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ.

2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες 2.2.2 Ιστορική εξέλιξη τον µάνατζµεντ. 2.2 Οργάνωση και ιοίκηση (Μάνατζµεντ -Management) 2.2.1. Βασικές έννοιες Έχει παρατηρηθεί ότι δεν υπάρχει σαφής αντίληψη της σηµασίας του όρου "διοίκηση ή management επιχειρήσεων", ακόµη κι από άτοµα που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο

ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Κεφάλαιο 2 ο ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΝΙΚΟΛΑΟΣ Χ. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ Κεφάλαιο 2 ο Η Επιστήμη της Διοίκησης των Επιχειρήσεων 2.1. Εισαγωγικές έννοιες Ο επιστημονικός κλάδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας

Πρόλογος. Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας Πρόλογος Στις μέρες μας, η ελεύθερη πληροφόρηση και διακίνηση της πληροφορίας αποτελεί δημόσιο αγαθό, το οποίο πρέπει να παρέχεται χωρίς περιορισμούς και εμπόδια στα μέλη της κοινωνίας. Οι πολύπλευρα πληροφορημένοι

Διαβάστε περισσότερα

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY»

«CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND BUSINESS MORALITY» Σ Υ Ν Ε Σ Μ Ο Σ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Ω Ν Β Ι Ο Μ Η Χ Α Ν Ι Ω Ν Οµιλία του Γενικού ιευθυντή, Μέλους του Σ του ΣΕΒ κ. Ιωάννη ραπανιώτη στο ιεθνές Συνέδριο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη «Εξασφαλίζοντας ένα µέλλον

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας

Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Ορισµένες διαστάσεις της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της εξωτερικής πολιτικής της Γαλλίας είναι η συνέχεια στόχων και στρατηγικών επιλογών στη βάση των πολιτικών αντιλήψεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ. Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού Θεωρία των Μοντέλων Καπιταλισμού: Θεωρητικό πλαίσιο για την κατανόηση των κοινών θεσμικών χαρακτηριστικών, αλλά και των θεσμικών

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Η ανάπτυξη του

Διαβάστε περισσότερα

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος

Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της. Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Η Ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωσή της Επιμέλεια Δ. Πετρουγάκη, φιλόλογος Εκδοχές ίδρυσης Σύμφωνα με την παράδοση από τον Ρωμύλο, γιο του Αινεία (γύρω στο 735 π.x.) Σύμφωνα με την αρχαιολογική έρευνα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - MMWD Εργαλεία Πολιτικής για το στρατηγικό σχεδιασμό των περιφερειών και των πόλεων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης ΤΟ EΡΓΟ MMWD ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Γεράσιμος

Διαβάστε περισσότερα

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες.

Συνεντεύξεις «πρόσωπο με πρόσωπο (face to face). Κοινές ερωτήσεις για όλους τους συμμετέχοντες. Κεντρικά ερωτήματα: Ποιες είναι οι διαστάσεις της συζήτησης για την κρίση στο Δημόσιο Διάλογο; Ήταν η υιοθέτηση του πακέτου διάσωσης για την Ελλάδα και η ένταξη της Ελλάδας στο μηχανισμό στήριξης μονόδρομος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 1. Εισαγωγή Ο Καλλικράτης δεν αποτελεί απλά ένα νομοθέτημα που εκσυγχρονίζει τη διοικητική οργάνωση του Κράτους. Αποτελεί πολύ περισσότερο ένα νομοθέτημα, με το οποίο επιδιώκεται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

«Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα»

«Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα» Αντώνης Μακρυδηµήτρης Καθηγητής Πανεπιστηµίου Αθηνών «Η πρόκληση της αλλαγής του κράτους σήµερα» Ι Βασικό πρόβληµα της χώρας υπήρξε εδώ και καιρό η ποιότητα της δηµοκρατίας και της λειτουργίας των δηµοσίων

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.

3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ. 3 Ιουλίου 2012 Αριθμ. Πρωτ.: 149734/23430/2012 Πληροφορίες: Δήμητρα Μυτιληναίου (τηλ.:2131306803) Μαρία Βουτσίνου (τηλ.: 2131306609) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

1. Σκοπός της έρευνας

1. Σκοπός της έρευνας Στατιστική ανάλυση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων των εξετάσεων πιστοποίησης ελληνομάθειας 1. Σκοπός της έρευνας Ο σκοπός αυτής της έρευνας είναι κυριότατα πρακτικός. Η εξέταση των δεκτικών/αντιληπτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΩΣ ΜΕΣΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ H Διοικητική Μεταρρύθμιση του Κράτους και της Αυτοδιοίκησης αποτελεί σήμερα μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη της χώρας και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013. Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013. Κάλυψη κενών θέσεων τακτικού προσωπικού σε νησιωτικούς δήμους Ελληνική ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 30 Μαΐου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ. : οικ. 22090 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ. Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης. Κύριος στόχος Απαιτούμενη ενέργεια Χρονοδιάγραμμα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Προκαταρκτική Eργασία: Σύσταση Ομάδων Διοικητικής Aναδιάρθρωσης 0.1 Σύσταση Υψηλού Επιπέδου Ομάδας Αναδιάρθρωσης της Δημόσιας Διοίκησης 0.2 Σύσταση Ομάδας Υποστήριξης της

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Χανιά, Απρίλιος 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Χανιά, Απρίλιος 2014 Τον Αύγουστο του 2010, ενεργοί πολίτες των Χανίων προχωρήσαμε στη δημιουργία της ανεξάρτητης δημοτικής μας κίνησης με επικεφαλής τον Τάσο Βάμβουκα. Με διαφορετικές αφετηρίες,

Διαβάστε περισσότερα

Βιογραφικό Σηµείωµα Κατερίνα Κωνσταντινίδου

Βιογραφικό Σηµείωµα Κατερίνα Κωνσταντινίδου Βιογραφικό Σηµείωµα Κατερίνα Κωνσταντινίδου Θέση στο Ε.Κ.Π.Α ΛΕΚΤΟΡΑΣ, ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ Προπτυχιακοί τίτλοι σπουδών Φεβρουάριος 1993: πτυχίο του τµήµατος Ιστορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ

ΥΠΕΣ Α Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης & Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ Γενική Γραµµατεία ηµόσιας ιοίκησης& Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΑ ΙΚΤΥΑ Ο ΠΥΛΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ & ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch

Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη στην ιστοσελίδα Stockwatch Συνέντευξη του Πανίκου Δημητριάδη, Διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, που δόθηκε στις 25 Ιουνίου 2012 στην Ηρώ Ευθυμίου Ερ.: Η ένταξη στο μηχανισμό απειλεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) 137 4 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ S.W.O.T. (STRENGTHS WEAKNESS - OPPORTUNITIES THREATS) Στα προηγούµενα κεφάλαια πραγµατοποιήθηκε αναλυτική παρουσίαση και ανάλυση του εσωτερικού

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020 ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ E.Σ.Π.Α. 2014 2020 ΠΗΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ, Η ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΘΕΜΑ «Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014-2020» ΤΟΥ ΠΑ.ΠΕΙ. Μέξης

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014

Αριθ. πρωτ.: Φ4-2355 / 03-09-2014 ΕΘΝΙΚΉ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΊΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΎ ΕΜΠΟΡΊΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία

Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία Εισαγωγικό Μήνυμα Καλώς ήλθατε στο εξ αποστάσεως πρόγραμμα «Μεταπτυχιακό στην Κοινωνική Εργασία». Αποστολή του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη Κοινωνική Εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή

Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Οι θέσεις της Α Βάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την Κοινωνική Αλληλεγγύη την Απασχόληση & την Κοινωνική Συνοχή ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17

Περιεχόμενα. Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 Περιεχόμενα Πρόλογος... 15 Μέρος Ι Συνταγματικό Δίκαιο... 17 1 Πολίτευμα...19 Θεωρία... 19 1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ... 19 Το κράτος... 20 Το πολίτευμα... 21 Το συνταγματικό δίκαιο... 21 2. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.»

«ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» Από τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση με την επωνυμία «ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ Ο.Σ.Π.Α.» τέθηκαν υπόψη μου το εξής περιστατικά: Οκτώ (8) από τα είκοσι ένα (21) μέλη του Δ.Σ., το

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας

ΑΔΑ: 456Μ9-ΙΦΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ. ΠΡΟΣ : Όλα τα Πανεπιστήμια της Χώρας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΑΝΩΤΕΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ. www.aidfunding.mfa.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ www.aidfunding.mfa.gr ΠΥΛΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ειδικη γραμματεια αξιοποιησησ διεθνων προγραμματων www.aidfunding.mfa.gr Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σε ένα ολοένα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 Η ΕΚΘΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Σεπτέμβριος 2007 -2- I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το έργο με τίτλο «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ξεκίνησε στις 1-3-2006 όπως προβλεπόταν

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol

Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol Δρ. Ευριπιδου Πολυκαρπος Παθολογος-Διαβητολογος C.D.A. College Limassol ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2014 θεμα: Ιστορικη Εξελιξη Αγωγης και Προαγωγης Υγειας. Η προαγωγη υγειας είναι συνδεδεμενη με τις αλλαγες που

Διαβάστε περισσότερα

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη

Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη Μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης Κύριες εξελίξεις: Πρόσφατα, ελήφθη απόφαση σταθμός για τη σύσταση διευθύνουσας ομάδας υψηλού επιπέδου για τη μεταρρύθμιση υπό την εποπτεία του πρωθυπουργού. Στις 6 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη στην ημερίδα της ΤΕΔΚΝΑ για μητροπολιτικούς Δήμους Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Το ζήτημα της Μητροπολιτικής Συγκρότησης των Δήμων εντάσσεται στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΗΜΟΣΙΑ ΖΩΗ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ (Αθήνα, Ξενοδοχείο ΤITANIA, 31-05-2007) ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ Α: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΛΒΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Eda GEMI

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2

Εισαγωγή στο ίκαιο των Πληροφοριακών Συστημάτων, των Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και του ιαδικτύου Α.Μ 30437. Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Α.Μ 30437 Χριστίνα Θεοδωρίδου 2 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 1. Εισαγωγή... 7 2. Θέματα νομικής ορολογίας... 9 2.1. Η νομική έννοια του διαδικτύου και του κυβερνοχώρου... 9 2.2. Το πρόβλημα της νομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις

ΙΙ. Οι επιµέρους διατάξεις Εισηγητική Έκθεση επί του προεδρικού διατάγµατος «Ίδρυση νοµικού προσώπου ιδιωτικού δικαίου µε τη µορφή ανώνυµης εταιρείας για την αξιοποίηση και τη διαχείριση της περιουσίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (Τ.Α) Στέργιος Κεχαγιάς, Δάσκαλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου Η εκπαίδευση αποτελεί στην ουσία και στην πράξη μια βασική λειτουργία της κοινωνίας,

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία

Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα. Πέμπτη, 10.04.2014. Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Ομιλία υπουργού Οικονομικών και Προέδρου του ECOFIN Γ.Στουρνάρα Πέμπτη, 10.04.2014 Ημέρα Ανταγωνισμού- Εναρκτήρια Ομιλία Επίτροπε, Υπουργοί, αγαπητοί σύνεδροι Με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση σας καλωσορίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014

Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου. Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Οι Δήμοι στο κατώφλι της νέας προγραμματικής περιόδου Ράλλης Γκέκας, Διευθύνων Σύμβουλος ΕΕΤΑΑ Φεβρουάριος 2014 Περιεχόμενα Παρουσίασης Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» Οι Δήμοι στη νέα προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ 2013 Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική Διαχείριση) Θέμης Λιακόπουλος Σύμβουλος Επιχειρησιακής Ανάπτυξης OTS. Βασικές Νομοθετικές & Θεσμικές παρεμβάσεις (Οικονομική

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Γενικά Αρχεία του Κράτους Αρχεία Νομού Λευκάδας Ελένη Δ. Γράψα Προϊσταμένη Γ.Α.Κ. Αρχείων Ν. Λευκάδας e-mail: mail@gak. lef.sch. g Ιστορικά στοιχεία Τον Ιούλιο του 1684 ο Βενετός αρχιστράτηγος Φραγκίσκος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ Διορισμός Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου δυνάμει του άρθρου 7 του περί της Σύστασης και Λειτουργίας του Ενιαίου Φορέα Εξώδικης Επίλυσης

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ

Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Ελένη Σίππη Χαραλάμπους ΕΔΕ Παναγιώτης Κύρου ΕΔΕ Δομή παρουσίασης Εισαγωγή Έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας Γιατί διαφοροποίηση διδασκαλίας; Θετικά αποτελέσματα από την εφαρμογή της διαφοροποιημένης

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή*

Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Άρθρο του Σταμάτη Σουρμελή* Το ζήτημα της αποτελεσματικής Διοίκησης - Ηγεσίας, απασχόλησε, απασχολεί και θα απασχολεί όλους εκείνους που επιδιώκουν την αποτελεσματικότητα, την προσωπική βελτίωση, την κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων

Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των Πανεπιστημίων 2 Η ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Πανεπιστήμιο Πατρών 29/11/2012) Θέμα: Μονομελή και συλλογικά όργανα διοίκησης & ο ρόλος των αντιπρυτάνεων στο νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Αποστολή αιτημάτων για κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό»

ΘΕΜΑ: «Αποστολή αιτημάτων για κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών σε προσωπικό» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές:

ΤΑΞΗ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ-Βουλευτές: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΣΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑΣΚΑΙΟΙΠΕΡΙΑΥΤΟΝ ΣΥΓΚΛΗΤΙΚΟΙKAI BOYΛΕΥΤΕΣ (HONESTIORES ΕΝΤΙΜΟΤΑΤΟΙ) - ΣΤΡΑΤΟΣ- ΚΛΗΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Αυτοκράτορας: H ανάρρηση στο θρόνο χάρη στο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση

Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής. MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Φιλοσοφία του προγράμματος MA Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση Η Κυπριακή κοινωνία, πολυπολιτισμική εκ παραδόσεως και λόγω ιστορικών και γεωγραφικών συνθηκών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ν.3614/2007 ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2007-2013 Οι συγκεντρωτικές διαδικασίες εφαρμογής των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ οδήγησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης 1 Οικονομική Κρίση, Τράπεζες και Ανάπτυξη: Ο Ρόλος της Εταιρικής Διακυβέρνησης Δρ. Παναγιώτης Χ. Ανδρέου Λέκτορας Χρηματοοικονομικών Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής

ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ Επί ξυρού ακμής 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Δεν είναι καθόλου σχήμα λόγου, ότι τα οικονομικά των 325 Δήμων της χώρας βρίσκονται επί ξυρού ακμής (σε κρίσιμο σημείο). Η οικονομική κατάσταση και δυσπραγία

Διαβάστε περισσότερα

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης

Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Καλλικράτης: οι Περιφέρειες ως δεύτερος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης Το σχέδιο «Καλλικράτης» εισάγει ορισμένες σημαντικές καινοτομίες που ενισχύουν τις τοπικές κοινωνίες και την συμμετοχική δημοκρατία.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 OΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΓΕΝΙΚΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΣΤΙΓΜΗΣ ΕΚΔΟΘΕΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Δεν έχει εκδοθεί σχετική πράξη ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ :

Επιμορφωτικό Σεμινάριο: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ Τομέας Παιδαγωγικής Εργαστήριο Πειραματικής Παιδαγωγικής Ακαδημαϊκό έτος: 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12. ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 ΙΟΙΚΗΤΗΣ ή ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Άρθρο : 1201. Ανάθεση καθηκόντων ιοικητού ή ιευθυντού. 1. Σε κάθε Ναυτική Υπηρεσία ξηράς ανεξάρτητη ή υποτεταγµένη και ανάλογα µε την αρµοδιότητα της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟ 1 ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 α. Να περιγράψετε το πρόγραµµα του καθενός από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ

Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2 η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠΑΝ ΙΙ, Αθήνα, 8.4.2009 Σύστηµα ιαχείρισης και Ελέγχου των ΕΠ του ΕΣΠΑ Με την απόφαση µε αρ.12425 στις 22/12/08, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το Σύστηµα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ ΕΛΠ 11: Ελληνική Ιστορία Ακ. Έτος: 2008-9 ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 2ης ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΘΕΜΑ: Η βυζαντινή αριστοκρατία κατά τους 9 ο έως 12 ο αιώνα: δομή και χαρακτηριστικά, ανάπτυξη και σχέσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ Αντικείμενο του Τμήματος Το Τμήμα ασχολείται με την μελέτη των πολιτικών φαινομένων, των πολιτικών θεσμών, διαδικασιών και ανταγωνισμών.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ Σ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΧΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η εκπαιδευτική πολιτική του

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

«Πλαίσιο. Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής. Ηνωμένο Βασίλειο» Ηνωμένο Βασίλειο ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ «Πλαίσιο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο» ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Διακίδης Ισίδωρος, Αντιδήμαρχος Haringey Λονδίνο Ηνωμένο Βασίλειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008)

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Έργο : ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - 2011 Δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες για την εκπαίδευση (έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2004 & 2008) Πηγές ερευνητικών δεδομένων : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 2014-2016 Η ΑΝΑΓΚΗ ΝΕΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ Είναι δεδομένη η ανάγκη αλλαγών σε επίπεδο αθλητικού σχεδιασμού στον ΣΕΓΑΣ, ώστε να αντανακλά τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και - κυρίως - τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 281 Πίνακας περιεχομένων Ν. 4009/2011 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Άρθρο 1 Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης. Νομική μορφή των Α.Ε.Ι. Άρθρο 2 Ορισμοί Άρθρο 3 Ακαδημαϊκή ελευθερία Άρθρο 4 Αποστολή των Α.Ε.Ι.

Διαβάστε περισσότερα

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ.

V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. V/ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ. Η συμβολή της οικογένειας στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι μεγάλη και διαχρονική. Η μορφή και το περιεχόμενο, όμως, αυτής της συμβολής

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΠΣ. (Ψηφισμένο από τη Γ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. των Π.Π.Σ. 19/12/2014) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014

ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΠΣ. (Ψηφισμένο από τη Γ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. των Π.Π.Σ. 19/12/2014) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΠΣ (Ψηφισμένο από τη Γ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. των Π.Π.Σ. 19/12/2014) ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 Η Γ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Π.Π.Σ. μετά από συζήτηση της πρότασης του Δ.Σ. διαμόρφωσε και ψήφισε το

Διαβάστε περισσότερα

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα Αρχεία της Γαληνοτάτης Αριστοκρατίας των Βενετών

αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα Αρχεία της Γαληνοτάτης Αριστοκρατίας των Βενετών αρχεία Πηγεσ γνωσησ, Πηγεσ μνημησ Τα Αρχεία της 10 Γαληνοτάτης Αριστοκρατίας των Βενετών Η Βενετία, το κράτος και η οργάνωση των αρχείων ΗΒενετία, στον βόρειο μυχό της Αδριατικής θάλασσας, αποτέλεσε για

Διαβάστε περισσότερα

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση)

Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) 18 Η Θεωρία Αυτο-κατηγοριοποίησης (ΘΑΚ) Από Χαντζή, Α. (υπό δηµοσίευση) Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο John Turner και οι συνεργάτες του (Turner, 1985, Turner et al. 1987), θεωρητικοί και ερευνητές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου.

Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη χώρα μου. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΟΡΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (Βρυξέλλες 4/12/2013) Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση, χαιρετίζω την συνάντηση αυτή που γίνεται ενόψει της ανάληψης της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 1ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014-2020 Ερµούπολη, 25 Ιουνίου 2015 Σύγκληση Επιτροπής Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα