Θεραπεία Συμπεριφοράς σε 11 Ασθενείς με Τριχοτιλλομανία

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Θεραπεία Συμπεριφοράς σε 11 Ασθενείς με Τριχοτιλλομανία"

Transcript

1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Θεραπεία Συμπεριφοράς σε 11 Ασθενείς με Τριχοτιλλομανία Παυλοπούλου Ηλιάνα 1, Κασβίκης Γιάννης 1, Βαϊδάκης Νίκος 2 1 ΕλληνικόΚέντροΨυχικήςΥγιεινήςκαιΕρευνών 2 Α ΨυχιατρικήΚλινικήτουΠαν/μίουΑθηνών Αλληλογραφία:ΓιάννηςΚασβίκης,ΜονάδαΘεραπείαςΣυμπεριφοράς,ΕλληνικόΚέντροΨυχικήςΥγιεινήςκαιΕρευνών, Ιουλιανού18Β,ΑθήναΤ.Κ:10672 Περίληψη Η παρούσα μελέτη αναφέρει τις μακρόχρονες κλινικές παρατηρήσεις σε 11 ασθενείς με Τριχοτιλλομανία (Τμ) κατά DSM IV που έλαβαν θεραπεία συμπεριφοράς. Μέθοδος: Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στη Μονάδα Θεραπείας Συμπεριφοράς και στη συνέχεια όλοι οι ασθενείς έλαβαν τη θεραπευτική στρατηγική της αντιστροφής συνήθειας. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες και ενημέρωση για την πορεία του προβλήματος. Αποτελέσματα: 70% των ασθενών ολοκλήρωσε την θεραπεία ενώ 30% την διέκοψε. Στην μακρόχρονη παρακολούθηση 90% ήταν απαλλαγμένοι από την αυτόματη απόσπαση τριχών αλλά 70% παρουσίαζε επεισόδια εκούσιας ολίσθησης στην παθολογική συμπεριφορά τα οποία αντιμετώπιζαν με αυτοθεραπεία, ένας είχε πλήρη υποτροπή και ένας πλήρη ίαση. Συμπέρασμα: η μελέτη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της καθημερινής κλινικής πράξης και με αυτούς τους περιορισμούς τα παραπάνω αποτελέσματα συνάδουν με τη διεθνή βιβλιογραφία που υποστηρίζει ότι η συμπεριφορική στρατηγική της αντιστροφής συνήθειας αποτελεί αποτελεσματική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της Τμ. Οι ασθενείς που ολοκληρώνουν την θεραπεία, οφείλουν να ενημερώνονται για επεισόδια υποτροπής και να προετοιμάζονται να τα αντιμετωπίσουν. Λέξειςκλειδιά:τριχοτιλλομανία,θεραπείασυμπεριφοράς,αντιστροφήσυνήθειας ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο επιπολασμός της τριχοτιλλομανίας (Τμ) κυμαίνεται από0,6%-3,4%. 1 Σεκλινικούςπληθυσμούςηεπίπτωση είναιμεγαλύτερηστιςγυναίκες. 2,3 Τοκύριοχαρακτηριστικό της κατάστασης αυτής είναι η απόσπαση τριχών, που επιφέρειαπώλειατριχώνσεμεγάλεςπεριοχές,γιαπαράδειγμαστοτριχωτότηςκεφαλής,ταφρύδια,τοεφήβαιοή άλλαμέρητουσώματος.ηδιαδικασίααυτήπροκαλείδυσφορίακαιπαρεμβαίνειστηλειτουργικότητατουατόμου (DSM-5). 4 Ωστόσο, πολλοί ερευνητές, αλλά και κλινικοί, θέτουντηδιάγνωση,χωρίςναλαμβάνουνυπόψητοαίσθηματηςπροοδευτικάαυξανόμενηςεπιθυμίαςπριντηναπόσπαση των τριχών και την ικανοποίηση που την ακολουθεί, θεωρώντας πως υπάρχουν ασθενείς που υποφέρουν σημαντικάακόμακιανδενπληρούντακριτήριααυτά. 5,6 Σύμφωνα με το DSM-5, κατατάσσεται στις σχετιζόμενες μετηνιδεοψυχαναγκαστική(ιψαδ)διαταραχές. 4 Μελετητές προτείνουν την ύπαρξη ενός συνεχούς ανάμεσα στον καταναγκασμό (συμπεριφορές αποφυγής βλάβης) καιστηνπαρόρμηση(συμπεριφορέςαναζήτησηςευχαρίστησης). 7 ΟιομοιότητεςμετηνΙΨΑΔαφορούντόσοστα φαινομενολογικά στοιχεία, όπως η επαναλαμβανόμενη απόσπασητριχώνπουπροσομοιάζειστιςεπαναλαμβανόμενεςστερεοτυπικέςτελετουργίεςτηςιψαδ,όσοκαιστην κλινική ανταπόκριση στους αναστολείς επαναπρόσληψης τηςσεροτονίνης(ssri)καιστηνχλωριμιπραμίνη. 8,9 Η συμπεριφορά της απόσπασης πυροδοτείται από εξωκαιιδιο-δεκτικάερεθίσματα(π.χ.διάβασμα,t.v.,άγχος, πλήξη,σκέψειςόπως«πρέπειοιτρίχεςναείναισυμμετρικές»).μπορεί,επίσης,ναεκδηλωθείωςαπάντησησεεπιθυμία, ή αυτοματοποιημένα, στο πλαίσιο συνήθειας. Οι προαναφερθέντες τρόποι μπορεί να συνυπάρχουν ή να εναλλάσσονταιστονίδιοασθενή,σεδιαφορετικέςχρονικέςπεριόδους.κάποιοιασθενείςμπορείναφυλάξουντις τρίχες που έβγαλαν για να τις παρατηρήσουν αργότερα, νατιςμασήσουν(ιδίωςτηρίζατους)καινατιςπετάξουν, ήνατιςκαταπιούνστηνπερίπτωσητηςτριχοφαγίας. 10 ΗΤμπροκαλείσημαντικήυποκειμενικήενόχλησηκαιέκπτωσηστηλειτουργικότητατουασθενούς.Λόγωτουφόβου κοινωνικής έκθεσης, καταβάλλονται τεράστιες προσπάθειεςπροκειμένουνακαλυφθούνοιπεριοχέςτουσώματος που υπάρχει ορατή απώλεια τριχών. Οι ασθενείς 25

2 Θεραπεία Συμπεριφοράς σε 11 Ασθενείς με Τριχοτιλλομανία Παυλοπούλουκαισυν. χρησιμοποιούνμολύβιαφρυδιών,περούκες,αποφεύγουν μέρημεαέρα,τοκολύμπικαιγενικάκαταστάσειςαπότις οποίεςαντλούσανευχαρίστησηπριντηνέναρξητηςδιαταραχής.ηχαμηλήαυτοπεποίθησηπουπαρουσιάζουνοι ασθενείς,δενοφείλεταιμόνοστααισθητικάπροβλήματα πουπροκύπτουναπότηναπώλειατριχώναλλάκαιστην αίσθηση ότι κάνουν κακό στον εαυτό τους και δε μπορούννατοελέγξουν. 5,8,10 Ερευνητές που μελετούν την αιτιολογία της Τμ κάνουν υποθέσεις βασιζόμενοι στην ομοιότητα με την ΙΨΑΔ. Αναφέρουν πως το επαναλαμβανόμενο πλύσιμο που εμφανίζεταιστηνιψαδκαισεκάποιουςασθενείςσυνδέεται με αυξημένη δραστηριότητα στα βασικά γάγγλια, αποτελεί μία φυσιολογική συμπεριφορά καλλωπισμού πουεκδηλώνεταισευπερβολή.τοίδιουποστηρίζουνότι ισχύεικαιστηντμ,τηνονυχοφαγίακαιτηνδερματοτιλλομανία (skin picking) Οι συμπεριφορικές θεωρίες περιλαμβάνουν τη θεωρία μείωσης της έντασης καθώς καιτηθεωρίασταθεροποίησηςτηςδιέγερσηςτουpenzel. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη θεωρία μείωσης της έντασης,ητμείναιαποτέλεσμαεξαρτημένηςκαισυντελεστικής μάθησης. Η απόσπαση τριχών χρησιμοποιείται ωςστρατηγικήμείωσηςτηςέντασης.μέσωτηςσυντελεστικήςμάθησηςενισχύεταικαιεδραιώνεταιωςσυμπεριφοράλόγωτηςμείωσηςτηςέντασηςπουπροκαλείαλλά και της σωματικής ικανοποίησης που προσφέρει. Συναισθήματα,χώροι,δραστηριότητες,αντικείμεναπουενθαρρύνουναλλάκαιδιευκολύνουντησυμπεριφοράτηςαπόσπασης συνδέονται μαζί της μέσω της κλασικής εξαρτημένηςμάθησηςκαιαποκτούντηνιδιότηταναπυροδοτούν τηνεπιθυμία.μετηνεπανάληψηυποτιςπροαναφερθείσεςσυνθήκες,ησυμπεριφοράτηςαπόσπασηςγίνεταισυνήθεια, συχνά εκτός του πεδίου προσοχής, γεγονός που μειώνειτηναίσθησηυποκειμενικούελέγχου. 14,10 ΣύμφωναμετηθεωρίασταθεροποίησηςτηςδιέγερσηςτουPenzel, στους ασθενείς που πάσχουν από Τμ, οι μηχανισμοί πουελέγχουνταεσωτερικάεπίπεδαάγχουςυπολειτουργούν(βλάβεςστοσεροτονεργικόκαιντοπαμινικόεπίπεδο).ηαπόσπασητριχώναποτελείεξωτερικόμηχανισμό σταθεροποίησης-μείωσηςτηςδιέγερσης,σεκαταστάσεις έντονουάγχουςήπλήξης. 5 Το πρώτο φάρμακο που χρησιμοποιήθηκε για τη θεραπεία της Τμ, λόγω της ομοιότητας με την ΙΨΑΔ, ήταν η χλωριμιπραμίνη,11πουπαρουσιάζειστατιστικάσημαντική διαφορά συγκρινόμενη με τις ομάδες ελέγχου (ΕS= 0,68). 15 Σε τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες μελέτες εξετάστηκανεπίσηςοιssri s,πουδενπαρουσιάζουνστατιστικά σημαντικές διαφορές με τις ομάδες ελέγχου (ΕS= 0,02).Επιπρόσθετα,ασθενείςπουανταποκρίνονταιστην αρχή,υποστρέφουνενώηθεραπείαμεssri sσυνεχίζεται. 15 ΣεαποτυχίατωνSSRI sσυνιστάταιηχρήσηλιθίου και ναλτρεξόνης. Η χρήση της ναλτρεξόνης αυξαίνει το οδυνηρότηςσυνήθειαςκαισυνιστάταιειδικάότανσυνυπάρχειεξάρτησηαπόαλκοόλ. 12,16,17 Όσοναφοράστιςψυχολογικέςπαρεμβάσεις,μόνονηθεραπεία συμπεριφοράς έχει τεκμηριωμένη αποτελεσματικότητα, ενώ έχουν χρησιμοποιηθεί ύπνωση και ψυχοδυναμικούτύπουπαρεμβάσεις,χωρίςτεκμηρίωσητηςαποτελεσματικότητάτους. 12 Σετυχαιοποιημένεςελεγχόμενες μελέτες η θεραπεία συμπεριφοράς και συγκεκριμένα η θεραπευτική στρατηγική της αντιστροφής συνήθειας (HabitReversalTherapy),φαίνεταιότιείναι,προςτοπαρόν, η πιο αποτελεσματική θεραπεία (ΕS= 1,14) για τη τριχοτιλλομανία. 15 Ηαντιστροφήσυνήθειας(habitreversal) αναπτύχθηκε τo 1977 από τους N. Azrin και R.G. Nunn, για τη θεραπεία ποικίλων προβληματικών συνηθειών συμπεριλαμβανομένης και της τριχοτιλλομανίας. 18 Επιδεικνύει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ακόμα και ότανσυγκρίνεταιμετηθεραπείαμεχλωριμιπραμίνηκαι SSRI s, 15 ενώαναφέρεταιδιατήρησητωνκερδώνστους3 και6μήνεςεπανεκτίμησης. 19 Στη παρούσα μελέτη διερευνάται η μακρόχρονη (1-24 έτη)κλινικήπορείακαιητωρινήκατάστασησε11ασθενείςμετμστουςοποίουςπροσφέρθηκεθεραπείασυμπεριφοράς, με την στρατηγική της αντιστροφής συνήθειας, στηνμονάδαθεραπείαςσυμπεριφοράς(μθσ)τουελληνικούκέντρουψυχικήςυγιεινήςκαιερευνών. Υλικό και Μέθοδος Αξιολογήθηκανέντεκαασθενείς(13 37ετών)πουπροσήλθανοικειοθελώςκατάταέτη ,διεγνώστηκαν με Τμ(DSM-IV)20 και αποδέχτηκαν εγγράφως την ανώνυμη χρήση των κλινικών χαρακτηριστικών τους. Η ανήλικηθεραπευόμενηπροσήλθεστημθσσυνοδευόμενη απότημητέρατης,ηοποίαήτανσύμφωνηγιατηνανώνυμη χρήσητωνδεδομένωντηςκόρηςτηςγιαερευνητικούςσκοπούς και βρισκόταν σε συνεχή επαφή με τη θεραπεύτρια σεόλητηδιάρκειατηςθεραπείας.ηαξιολόγησηκαιηθεραπεία πραγματοποιήθηκαν από ψυχολόγους και ψυχιάτρουςπουείχανλάβειτηνίδιαειδικήεκπαίδευσηκαιυπο την εποπτεία του ίδιου ψυχιάτρου (Γ.Κ.). Οι ασθενείς αξιολογήθηκανεπίσηςσταεξήςερωτηματολόγια: 1) Στο ερωτηματολόγιο συναισθήματος Beck DepressionInventory 21.Είναιαυτο συμπληρούμενοερωτηματολόγιοκαιχρησιμοποιείταιγιατημέτρησητηςέντασηςτης καταθλιπτικήςσυμπτωματολογίας.ηβαθμολογίαμπορεί να διακυμανθεί από Η προτεινόμενη βαθμολογία για επισήμανση καταθλιπτικών μέσα σε μια ευρύτερη ομάδαείναιτο13,αλλάανοσκοπόςείναιησυγκρότηση μιας αμιγούς ομάδας καταθλιπτικών για ερευνητικούς σκοπούςηπροτεινόμενηδιαχωριστικήβαθμολογίαείναι το21.τοερωτηματολόγιοέχειμεταφραστείσταελληνικά καιοιψυχομετρικέςτουιδιότητεςέχουνελεγχθείσεελληνικόπληθυσμό 22. 2)στηνκλίμακαεπαγγελματικήςκαικοινωνικήςπροσαρμογής Theworkandsocialadjustmentscale 23.Είναιαυτο συμπληρούμενη κλίμακα που μετρά την έκπτωση της 26

3 λειτουργικότηταςπουοφείλεταισεαναγνωρισμένοπρόβλημα.κατάτημετάφρασηκαιπροσαρμογήσταελληνικά,προστέθηκαντέσσερανέαλήμματακαιεξετάστηκεη αξιοπιστία και η εγκυρότητα της κλίμακας σε ελληνικό πληθυσμό ασθενών με Διαταραχές Άγχους που έλαβαν θεραπεία συμπεριφοράς. Φάνηκε ότι αποτυπώνει με ευαισθησίατιςαλλαγέςστηνκοινωνικήπροσαρμογήμετά από θεραπεία συμπεριφοράς. 24 Αποτελείται από 9 λήμματα στα οποία ο εξεταζόμενος βαθμολογεί σε διαβαθμιστικήκλίμακακατάπόσοτοσυγκεκριμένοπρόβλημαεπηρεάζειτοεπάγγελμάτου,τηφροντίδατουσπιτιού, την κοινωνική και ιδιωτική του διασκέδαση, την οικογενειακήτουζωή,τησεξουαλικήτουευχαρίστηση,τηνικανότητάτουναανταποκριθείσεεπείγουσεςκαταστάσεις, τα ενδιαφέροντά του και τη φροντίδα των παιδιών αν υπάρχουν.ηκλίμακαβαθμολόγησηςκυμαίνεταιαπό0-8 (όπου 0= καθόλου, 2=ελαφρά, 4=σίγουρα, 6=έντονα και 8=πολύ σοβαρά). Σε όλους προσφέρθηκε θεραπεία συμπεριφοράςμεέμφασηστηναντιστροφήσυνήθειας. Περιγραφή θεραπείας Ηθεραπείασυμπεριφοράςσυνίσταταιαρχικάστηνεκτίμησηκαιστηνσυμπεριφεριολογικήανάλυσηκαιστησυνέχεια στην αντιστροφή συνήθειας (habit reversal). Οι παρεμβάσειςπουανήκουνστοπρόγραμματηςαντιστροφήςσυνήθειαςπεριλαμβάνουν: 1)Αυτοπαρατήρηση:οιθεραπευόμενοιχρησιμοποιούσαν ημερολόγιο κάθε φορά που είχαν επιθυμία να αποσπάσουντρίχες.εκπαιδεύτηκανστηπαρατήρησηκαιβαθμολόγησητωναυξομειώσεωντηςεπιθυμίαςτους,βάσειμιας κλίμακαςπουκυμαινόταναπό0ως8. 2)Αύξησητηςεγρήγορσης:οστόχοςαυτήςτηςστρατηγικής είναι να γίνει πιο συνειδητή η συμπεριφορά κυρίως όσοναφοράστηναυτοματοποιημένηαπόσπασητριχών. 3)Αύξησητουκόστουςτηςσυμπεριφοράς:Δόθηκεηοδηγίαναχρησιμοποιούνέναδεύτεροημερολόγιοστοοποίο υπήρχαν οι μέρες της εβδομάδας και κάθε φορά που αποσπούσαν μία ή περισσότερες τρίχες τις κολλούσαν στηναντίστοιχημέρα.στηνίδιακατεύθυνσηδόθηκεεπιπρόσθετα,ηοδηγίαναμηνκαλύπτουντακενάπουπροκαλούσαν από την απόσπαση τριχών. Στην περίπτωση πουυπήρχεκατάποσητηςτρίχαςσυστήθηκενατιςβουτάνεπρώτασεαποστροφικόυγρό(πχκάτιπικρό,ήδυσάρεστογιατουςίδιουςόπωςτοξύδι) 4) Ψυχοεκπαίδευση: εξηγήθηκαν οι φαύλοι κύκλοι της συμπεριφοράςτηςαπόσπασης(σχήμα1). 5) Τροποποίηση του περιβάλλοντος έτσι ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες επεισοδίων Τμ, μέσω αποφυγής τωνκαταστάσεωνπουπυροδοτούντηνεπιθυμίαήτηςπαραμονής σε αυτές περιορίζοντας την πρόσβαση στο σημείοπουτραβάνεπ.χ.ανηεπιθυμίαεμφανιστείτηνώρα πουδιαβάζουν,νακάνουνέναδιάλειμμαήναφορέσουν σκούφο. 6) Εισαγωγή ανταγωνιστικής - μη βλαβερής κινητικής συμπεριφοράς και εκπαίδευση στη χρήση αυτής μέσω ασκήσεωνπ.χ.σφίξιμογροθιάςγια1 7) Παρέμβαση στο βασικό άγχος μέσω χαλάρωσης και φυσικήςάσκησης 8) Παρέμβαση στο περιεχόμενο ζωής που συνίσταται στην αύξηση των ηδονοτρόπων συμπεριφορών και στη δόμηση της καθημερινότητας ώστε να αυξηθούν οι λειτουργικέςσυμπεριφορέςάντλησηςευχαρίστησης(ρύθμισησυναισθήματος) Κριτήριαολοκλήρωσηςθεραπείας:στηλήξητηςθεραπείαςοιθεραπευόμενοιδενπληρούσανπιακριτήριαγιατη διάγνωση της Τμ και παρουσίαζαν: 1) απουσία κενών απότρίχες,2)μείωσητηςσυχνότηταςαπόσπασηςτριχών, βάσειτωνημερολογίων,3)σεπερίπτωσηπουσυνέχιζαν νααποσπούντρίχες,είχεμειωθείηποσότητατωντριχών που έβγαζαν, είχε δηλαδή αναπτυχθεί αντίσταση στην επιθυμίαχωρίςνακάνουντίποτα,κυρίωςόμωςείχανενσωματώσει εναλλακτικούς τρόπους αγχόλυσης και τροποποίησηςτουπεριβάλλοντος. Ευρήματα Στονπίνακα1παρουσιάζονταιταδημογραφικάστοιχεία τουδείγματος.επίσηςαναγράφονταιοιβαθμολογίεςτων ασθενών στα προαναφερθέντα ερωτηματολόγια του συναισθήματος και στην κλίμακα επαγγελματικής και κοινωνικής προσαρμογής. Τα ερωτηματολόγια δόθηκαν στους ασθενείς κατά την 1η συνεδρία αξιολόγησης και στηλήξητηςθεραπείας. Απότους11ασθενείςοέναςδιέκοψεμετάτηνπρώτησυνεδρία και λαμβάνει αντικαταθλιπτική φαρμακευτική αγωγή με ικανοποιητικά αποτελέσματα ως προς την Τμ. Απότουςυπόλοιπους10οι7(70%)ολοκλήρωσαντηθεραπείατουςκαι3(30%)διέκοψανμετάαπόορατήβελτίωση. Από αυτούς, σήμερα, ένας βρίσκεται σε πλήρη υποτροπή, ένας άλλος σε πλήρη ίαση, τέσσερις αναφέρουν επεισόδια ολίσθησης στην παθολογική συμπεριφοράκαιαυτοθεραπεία.μετέσσεριςασθενείςδενμπορέσαμεναεπικοινωνήσουμε(πίνακας2). Οιασθενείςπουεμφανίζουνεπεισόδιαολίσθησηςστηνπαθολογικήσυμπεριφορά,ενδίδουνκάποιεςφορέςστηνεπιθυμίαπροκειμένουναανακουφιστούναπόαρνητικάσυναισθήματα,μέσωάντλησηςευχαρίστησηςαπότιςσωματικές τουςαισθήσεις.ωστόσο,σύντομαχρησιμοποιούντιςτεχνικέςπουέμαθανστηθεραπείατουςγιαναθεραπευτούνκαι κυρίωςυιοθετούνεναλλακτικούςτρόπουςαγχόλυσης. Από τους 7 ασθενείς που ολοκλήρωσαν θεραπεία Α1 24χρόνιαμετάβρίσκεταισεπλήρηυποτροπή,ηθεραπεία δεν τη βοήθησε καθόλου, δε χρησιμοποιεί καμία απότιςτεχνικέςκαιεξακολουθείναμηνξέρειτιτηςσυμβαίνει.μέχρισήμερααποσπάειτρίχεςαπόβλέφαρακαι φρύδιακαικαλύπτειτακενάμεμολύβι.ότανείναιμόνη 27

4 Θεραπεία Συμπεριφοράς σε 11 Ασθενείς με Τριχοτιλλομανία Παυλοπούλουκαισυν. Σχήμα1. Φαύλοςκύκλοςτηςσυμπεριφοράςτηςαπόσπασης τηςστοσπίτιδεμπορείνατοελέγξει.ντρέπεταιότανπηγαίνειστηδουλειάγιατίταβλέφαραδεμπορείνατακαλύψει.αποδίδειτηντμστηνκακήτηςδιάθεση.θυμάταιπως τότετηςείχανπειπωςαπότηναπόσπασηαντλείευχαρίστηση. Δεν ξαναζήτησε βοήθεια. Δεν παίρνει φάρμακα καιδεναναζήτησεβοήθειαγιαάλληψυχικήδιαταραχή. Α2,Α3 ολοκλήρωσαντηθεραπείααλλάδεμπορέσαμενα επικοινωνήσουμεπροκειμένουναενημερωθούμεγιατην πορείατουπροβλήματος Α4 1χρόνομετάεμφανίζειεπεισόδιαολίσθησηςστηνπαθολογικήσυμπεριφοράκαιαυτοθεραπεία.Αναφέρειπως είχεξανάέναεπεισόδιοτμ6μήνεςμετάτηλήξητηςθεραπείας, το οποίο αποδίδει σε στενοχώρια. Εκείνη την περίοδο παρουσίασε επίσης βουλιμικά επεισόδια και ακολούθησεεξαντλητικήδίαιτα(έχασε7κιλάσεέναμήνα).για2μήνεςητμήταντολιγότεροπουτηνένοιαζε καικατέληξεναχάσειταφρύδιατηςόπωςότανείχεζητήσειθεραπεία.ωστόσο,στησυνέχειααποφάσισενααντιμετωπίσειτοπρόβλημακαιεφάρμοσετιςτεχνικέςπου την είχαν βοηθήσει - χρήση ημερολογίου, γυμναστική, έβγαινεέξωκαιότανείχεεπιθυμίαστοσπίτιφρόντιζενα μη μένει μόνη της. Οι παραπάνω τεχνικές είχαν άμεσα αποτελέσματα, και μάλιστα εφαρμόστηκαν σε περίοδο εξεταστικήςκατάτηδιάρκειατηςοποίαςδεντράβηξεούτεότανδιάβαζεούτεμπροστάστονυπολογιστή διατήρησετακέρδητηςθεραπείας.σήμεραδενυπάρχουνκενά και αναφέρει επίσης ότι διαχειρίζεται καλύτερα και τογενικότεροάγχοςτηςμετησχολή.συνεχίζεικαιπαίρνειαντισυλληπτικά(κυπροτερόνη). Α5 1 χρόνο μετά βρίσκεται σε πλήρη ίαση. Η επιθυμία επανέρχεται,μπορείνααποσπάσει1-2τρίχες,τιςπερισσότερεςφορέςόμωςδεναποσπάκαμία.απουσίακενών. Οιτεχνικέςπουσυνεχίζειναεφαρμόζειείναιναβγαίνει έξω,νααλλάζειστάσηότανβλέπειt.v.καιότανοδηγείώστενααπομακρύνειταχέριααπότοπρόσωπότου-και να κρατάει ένα μπαλάκι. Αναφέρει πως αυτοί οι τρόποι του έχουν γίνει συνήθεια. Ο ίδιος αποδίδει τη βελτίωση τηςτμστιςπαραπάνωτεχνικέςαλλάκαιστογεγονόςπως ηζωήτουσήμεραείναικαλύτερη.δουλεύειστοαντικείμενότου,χώρισεμεκοπέλαπουτουδημιουργούσεπροβλήματα, είναι σε καλύτερη διάθεση και αυτό αυξάνει τηναίσθησηελέγχουστοπρόβλημα.δενπαίρνειφάρμακα,δενπαρουσιάζειάλλεςψυχικέςδιαταραχές. Α6 1χρόνομετάεμφανίζειεπεισόδιαολίσθησηςστηνπαθολογικήσυμπεριφοράκαιαυτοθεραπεία.Εφαρμόζειτις τεχνικές, έρχεται σε συνεδρίες επανεξέτασης όμως το πρόβλημα συνεχίζει να παρουσιάζει εξάρσεις και υφέσεις.κατάτηδιάρκειατηςθεραπείαςακολουθούσεφαρμακευτική αγωγή λόγω της διπολικής διαταραχής, την οποίασυνεχίζειμέχρισήμερα. Α77μήνεςμετάεμφανίζειεπεισόδιαολίσθησηςστηνπαθολογική συμπεριφορά και αυτοθεραπεία. Αναφέρει 2 επεισόδιατμκαθώςδιάβαζε,σεπερίοδοεξετάσεωνστη σχολή της, που όμως δεν κατέληξαν στη δημιουργία κενών. Ενέδωσε συνειδητά στην επιθυμία προκειμένου να αντιμετωπίσειτοαίσθηματηςανίας.αμέσωςμετά,φόρεσεβραχιόλιμεκουδουνάκιπροκειμένουναείναισίγουρη οτιταχέριατηςβρίσκονταιμακριάαπότοπρόσωπότης. Σύμφωναμετηνίδια,οεμπλουτισμόςτηςκαθημερινότηταςμεευχάριστεςδραστηριότητες(π.χ.βόλταμεφίλους) τηβοηθάπολύ. Από τους 4 ασθενείς που διέκοψαν την θεραπεία Α8 διέκοψελόγωμετεγκατάστασηςστοεξωτερικό είχε βρειστρατηγικέςπουτηβοήθησανναμειώσειτησυχνότητααπόσπασηςτριχώνκαιτιςεφάρμοζε. Α9 διέκοψεμετάαπό8συνεδρίεςκατάτηδιάρκειατων οποίωνμείωσετοτράβηγμασεβαθμόπουναμηνπαρουσιάζεικενά,ωστόσοσυνέχιζενααποσπάτρίχεςμεκύριο 28

5 Πίνακας1.ΔημογραφικάστοιχείατωνασθενώνκαιοιβαθμολογίεςτουςσταερωτηματολόγιαBeckκαιWSAS Ασθενείς Ηλικία Φύλο Έναρξη Οικογενειακή Επάγγελμα Αρχικά Τελικά νόσου Κατάσταση B W Β W Α-1 32 Θ 20 Παντρεμένη Οικιακά Α-2 13 Θ 12 Άγαμη ΜαθήτριαΒ γυμνασίου Α-3 20 Θ 14 Άγαμη ΦοιτήτριαΤΕΦΑΑ 15 2 Α-4 20 Θ 16 Άγαμη Φοιτήτριαψυχολογίας Α-5 20 Α 15 Άγαμος ΑπόφοιτοςΙΕΚ Α-6 37 Α 12 Παντρεμένος Ιδ.Υπάλληλος Α-7 24 Θ 8 Άγαμη Φυσικοθεραπεύτρια 24 9 Α-8 21 Θ 13 Άγαμη Φοιτήτριαιατρικής 10 Α-9 20 Α 9 Άγαμος ΦοιτητήςΑΣΟΕ Α Θ 7 Άγαμη Απόφοιτοςγυμνασίου,άνεργη 35 4 Α Θ Άγαμη Φοιτήτριαιδ.σχολής Β=BeckDepressionInventoryW=WorkandSocialAdjustmentScale ερέθισματοάγχος. Α10 22χρόνιαμετά,ανέφερεότιεπισκέφτηκεξανάψυχίατρο(λίγομετάτηνεπίσκεψηστηΜΘΣ)γιατηνΤμπου τηςσυνέστησεναφοράγάντιαλλάδεβοήθησε.επίσης, επισκέπτεταιμέχρισήμεραψυχίατρογιατηνκατάθλιψη, παίρνειφλουοξετίνητατελευταία10χρόνιακαιμέσασ αυτό το διάστημα υπήρξε ένα επεισόδιο υποτροπής της Τμπουκατέληξεσεκενάσταφρύδια. Α11 20χρόνιαμετάεμφανίζειεπεισόδιαολίσθησηςστην παθολογική συμπεριφορά και αυτοθεραπεία. Αναφέρει ότιγενικάείναικαλύτερα.ωστόσοδενείναιευχαριστημένηαπότονεαυτότηςγιατίδενέχεικαταφέρειακόμα να το «εξαλείψει», όπως λέει. αναφέρει τουλάχιστον 10 επεισόδια που κατέληξαν σε κενά, κάποιες φορές τόσο έντοναπουδεμπορούσεναβγειαπότοσπίτι,μεερεθίσματα το άγχος και τη στενοχώρια. Αυτό τη στενοχωρεί πάραπολύ.δενέφτασεόμωςστοσημείοπουήτανστην εφηβείαοπότεκαιείχεαναζητήσειβοήθειαστημθσ.οι στρατηγικές αντιμετώπισης που ακολουθεί είναι να μη βάζει τα χέρια της στο κεφάλι, να κάνει πράγματα που την ευχαριστούν και όταν έχει άγχος προσπαθεί να μη μένει μόνη της. Δεν ξαναζήτησε βοήθεια, δεν αναφέρει άλλεςψυχικέςδιαταραχές,δενπαίρνειφάρμακα. Κανέναςασθενής,στοσύνολοτουδείγματος,δεναναφέρειεπανεμφάνισητουαυτοματοποιημένουτραβήγματος. Συζήτηση Οι ασθενείς με Τμ φαίνεται να δυσκολεύονται να ολοκληρώσουν τη θεραπεία τους, μετά τις πρώτες ενδείξεις βελτίωσης,έχουνδυσκολίεςστηντήρησηκαικαταγραφή των ασκήσεων και στην συμμετοχή σε συνεδρίες επανελέγχου,προκειμένουνασταθεροποιήσουντακέρδητους. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας 90% των ασθενών παρουσίασαν μείωση της συχνότητας της απόσπασης τριχών,τόσοτουαυτοματοποιημένουόσοκαιτουεστιασμέ- νου.στονπρώτοχρόνοπαρακολούθησης,οιασθενείςπα- ρουσιάζουνκαλύτεροέλεγχοστηνπαρόρμηση,όμωςπολ- λάχρόνιαμετά2ασθενείς(α1καια10)είχανσταματή- σει τις προσπάθειες αντίστασης στο πρόβλημα, ενώ 1 ασθενής (Α11) δήλωνε απογοητευμένος από τον εαυτό τουλόγωτηςεπανεμφάνισηςτηςεπιθυμίας.όλοισυνεχίζουνναπαρουσιάζουνεπεισόδιατμτόσοκατάτηδιάρκειατωνσυνεδριώνεπανελέγχουόσοκαιχρόνιαμετάτη λήξη.ταερεθίσματαπουκυρίωςπυροδοτούντηνεπιθυμία είναι το άγχος και η στενοχώρια, όπου η απόσπαση τριχώνείναιεστιασμένηκαικατάτηδιάρκειααυτώντων περιόδωνδενεφαρμόζουντιςτεχνικέςπουέμαθαν.αυτοματοποιημένο τράβηγμα δεν αναφέρεται στον επανέλεγχο.οιασθενείςυποστηρίζουνότιτουςβοηθάηαύξηση του ρεπερτορίου και η συντροφιά άλλου, όταν έχουν αυξημένη επιθυμία. Οι παραπάνω παρατηρήσεις συνάδουνμεταδεδομένακιάλλωνερευνώνπουεπισημαίνουν τηναποτελεσματικότητατηςθεραπείαςσυμπεριφοράςκαι τηδιατήρησητωνθεραπευτικώνκερδώνστους3και6μήνες παρακολούθησης, ωστόσο είναι επιφυλακτικές όσον αφοράστημακροχρόνιααποτελεσματικότητάτης. 25,4,19 Απότιςπεριγραφέςτωναρρώστωνμαςαλλάκαισύμφωναμετηνκλινικήεκτίμησητωνσυγγραφέων,φαίνεταιότι χρειάζεταιναδοθείέμφασηστημείωσητουβασικούάγχους και στην αύξηση των προσαρμοστικών συμπεριφορών. Η υιοθέτηση εναλλακτικών τρόπων αγχόλυσης και άντλησηςευχαρίστησηςκαιητροποποίησητουπεριβάλλοντοςίσωςείναιεξ'ίσουθεραπευτικάσημαντικάμετην έκθεσηστηνεπιθυμία. Ταεργαλείακαιοιτεχνικέςβοηθούνκυρίωςστημείωση του αυτοματοποιημένου τραβήγματος. Όταν η επιθυμία επανέρχεται, δυσκολεύονται να αντισταθούν ακόμα και αν έχουν επιτύχει να την ελέγξουν στο παρελθόν. Απαραίτητηκρίνεταιηενημέρωσηπωςηεπιθυμίαεπανέρχεται, ακόμα και μετά από μεγάλο διάστημα απουσίας, προς αποφυγή του φαινομένου παραβίασης της αποχής 29

6 Θεραπεία Συμπεριφοράς σε 11 Ασθενείς με Τριχοτιλλομανία Παυλοπούλουκαισυν. Πίνακας2.Κατάστασηθεραπείαςτωνασθενώνκαιπορείατηςνόσου Ασθενείς Ηλικία Φύλο Κατάστασηθεραπείας Τηλεφωνικήεπικοινωνία-Επανεκτίμηση (περίοδοςδιεξαγωγήςέρευνας) Α-1 32 Θ Ολοκλήρωσεσε24συνεδρίες 24χρόνιαμετά Πλήρηςυποτροπή Α-2 13 Θ Ολοκλήρωσεσε22συνεδρίες (αδυναμίαεπικοινωνίας) Α-3 20 Θ Ολοκλήρωσε (αδυναμίαεπικοινωνίας) Α-4 20 Θ Ολοκλήρωσεσε7συνεδρίες 1χρόνομετά 1επεισόδιουποτροπήςκαιαυτοθεραπεία Α-5 20 Α Ολοκλήρωσεσε8συνεδρίες 1χρόνομετά Πλήρηςίαση Α-6 37 Α Ολοκλήρωσεσε10συνεδρίες- 1χρόνομετά ΣυνοδόςΔιπολικήΔιαταραχή Επεισόδιαυποτροπήςκαιαυτοθεραπεία Α-7 24 Θ Ολοκλήρωσεσε22συνεδρίες 7μήνεςμετά 2επεισόδιαυποτροπήςκαιαυτοθεραπεία Α-8 21 Θ Drop outμετάαπό5συνεδρίες- (αδυναμίαεπικοινωνίας) ΜετακόμισησεΚύπρο Α-9 20 Α Drop outσε8συνεδρίεςμετά (αδυναμίαεπικοινωνίας) απόορατήβελτίωση Α Θ Drop-outσε1συνεδρία- 22χρόνιαμετά Συνοδόςδιάγνωσηκατάθλιψης ΧρήσηLadoseτατελευταία10χρόνιακαιμέσα σ αυτότοδιάστημα1επεισόδιουποτροπής Α Θ Drop-outσε3συνεδρίες 20χρόνιαμετά Επεισόδιαυποτροπήςκαιαυτοθεραπεία ( abstinence violation effect ) 26 που αναφέρεται στην εσωτερικήαπόδοσητηςαποτυχίας,στηναίσθησητηςμειωμένης αυτό-αποτελεσματικότητας και στα συναισθήματαενοχήςπουμπορείναεκλυθούνμετάαπόέναεπεισόδιοολίσθησηςστηνσυνήθεια.οτρόποςπουθατοδιαχειριστεί κανείς μπορεί να οδηγήσει είτε στην πλήρη υποτροπή, όπως στον ασθενή Α1, είτε σε ακόμα πιο ισχυρή εγκατάσταση της αποχής από τη μη επιθυμητή συμπεριφορά,όπωςστουςασθενείςα4,α5,α6,α7. Τοδείγμαμαςείναιμικρόγιατηνεξαγωγήγενικευμένων συμπερασμάτων. Η παρούσα εργασία δεν είχε σχεδιαστείεξαρχήςωςερευνητικήμελέτηκαιπραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της καθημερινής κλινικής πράξης. Περιγράφει τη θεραπεία και καταγράφει τα θεραπευτικά αποτελέσματα.πρόκειταιγιαμιανατουραλιστικήμελέτη καικατ αυτόντοντρόποναπροσεγγίζεταιαπότοναναγνώστη.μεαυτούςτουςπεριορισμούς,μπορούμεναπαρατηρήσουμε πως η Τμ είναι διαταραχή με συχνές υποτροπέςκαιδυσκολίασταθεροποίησηςκαιγενίκευσηςτων θεραπευτικών κερδών. Η αυτόματη απόσπαση τριχών υφέθηκεμακρόχρονασεόλουςτουςαρρώστουςμας,ενώ η εκούσια ολίσθηση στην παθολογική συμπεριφορά (εστιασμένηαπόσπασητριχώνμεστόχοτηνανακούφιση από αρνητικά συναισθήματα) ήταν συχνή. Αξίζει να σημειωθείπωςμόνοσεένανασθενήοδήγησεσεπλήρηυποτροπή. Ωστόσο, η θεραπεία συμπεριφοράς με κύριο συστατικότηναντιστροφήσυνήθειας,αποτελεί,προςτοπαρόν, την πιο αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση στηντμ15καιείναιημόνηπαρέμβασηπουαναφέρεται σε διατήρηση των κερδών στις συνεδρίες επανεκτίμη- ση.19ημελέτημαςστηρίζειτηναποτελεσματικότητάαυ- τή. Υποδεικνύει επιπρόσθετα πως είναι απαραίτητο να τονιστεί στους ασθενείς ο κίνδυνος υποτροπής, και η ανάγκη συμμετοχής σε συνεδρίες επανελέγχου όταν η επιθυμίαεπανέρχεται. Behavior Therapy for 11 Patients with Trichotillomania Pavlopoulou I. 1, Kasvikis Y. 1, Vaidakis N. 2 1 BehaviorTreatmentUnit,CenterofMentalHealthandResearch 2 NationalUniversityPsychiatricHospital Eghinitio Correspondence: YannisKasvikis,BehaviorTreatmentUnit, CenterofMentalHealthandResearch, Ioulianou18Β,10682Athens,Greece Tel: , Summary Background:Trichotillomania(hair-pullingdisorder)isa prevalentdisorderandinvolvesrecurrenthairpullingthat can cause significant distress and can be associated with serious impairment in functioning. Is a relatively poorly understood disorder comprising of both compulsive and impulsive elements, that may need different intervention 30

7 (s).failuretomaintaintreatmentgainiscommonintrichotillomania.habitreversaltherapyisthetreatmentwith the most empirical support, superior to pharmacological approaches(ssriandclomipramine)andtheonlyoneto report maintenance of gains at follow-up. Objective: The aimofthisstudyistodescribethetreatment(self-monitoring, awareness training, competing response procedures) and record the longitudinal clinical course of 11 sufferers. Methods: patients attended the Behavior Treatment Unit ofthecenterofmentalhealthandresearchandwereoffered behavior treatment mainly consisting of habit reversal.assessmentandtreatmentweredeliveredbyclinicians withthesamepriortraininginbehaviortreatmentandunder the supervision of the same psychiatrist. Patients who completedtherapydidnotmeetdsm IVcriteriafortrichotillomania. Variables included in outcome assessment wereabsenceofbaldareas,decreaseinfrequencyandnumberofhairpulled,degreeofimpactinfunctioning.atthe time of the study patients were longitudinally followed up bytelephonereassessmentinordertoexaminetheclinical courseofthedisorderaswellastheircurrentstate.results: 70%hadcompletedwhile30%haddiscontinuedtreatment. 90% were free from automatic hair-pulling at follow up. 70%exhibitedintentionalhair-pullingwhichtheycontained with self-treatment, using components of habit reversal therapy which best suited them. Engaging in alternative, non harmful behaviors in order to experience pleasure and/orreliefprovedextremelybeneficial.onehadfullyrelapsedandonewascompletelysymptomfree.conclusion: Thepresentstudysummarizesoutcomedatafrompatients treated in routine clinical practice. Although data such as these clearly have limitations (missing data, no untreated controls,etc.),ourresultssupporttheexistingliteratureaccordingtowhichbehaviortherapy,withthecomponentof habitreversal,isaneffectivetreatmentfortrichotillomania, especiallyforautomatichair pulling.intentionalfocused hair pullinginresponsetoanurgeortonegativeaffective states tends to reappear. Patients completing treatment shouldbepreparedtocopewithincidentsoflapse,before theydeveloptofullrelapse. Key words: trichotillomania,behaviortherapy,habitreversal Βιβλιογραφίαµµµµµµµµµµµµ 1.Dell OssoB,AltamuraAC,AllenA,MarazzitiD,HollanderE.Epidemiologicandclinicalupdatesonimpulsecontroldisorders.Acriticalreview.EurArchPsychiatryClinNeurosci,2006,256: ChamberlainSR,MenziesL,SahakianBJ,FinebergNA.Liftingthe VeilonTrichotillomania.AmJPsychiatry,2007,164: DukeDC,BodzinDK,TavaresP,GeffkenGR,StorchEA.Thephenomenologyofhairpullinginacommunitysample.JournalofAnxietyDisorders2009,23: AmericanPsychiatricAssociation.DSM-5:DiagnosticandStatistical Manual of Mental Disorders, fifth ed. APA, Washington, DC, FlessnerCA,WoodsDW,FranklinME,KeuthenNJ,PiacentiniJ. Styles of pulling in youths with trichotillomania: exploring differencesinsymptomseverity,phenomenology,andcomorbidpsychiatric symptoms. Behavior Research and Therapy, 2008, 46: duToitPL,vanKradenburgJ,NiehausDJH,SteinDJ.Characteristicsandphenomenologyofhair-pulling:anexplorationofsubtypes. ComprehensivePsychiatry,2001,42: FlessnerCA,KnopikVS,McGearyJ.Hairpullingdisorder(trichotillomania):Genes,neurobiology,andamodelforunderstandingimpulsivityandcompulsivity.PsychiatryResearch,2012,199: LochnerC,SeedatS,duToitPL,NelDG,NiehausDJH,SandlerR, Stein DJ. Obsessive compulsive disorder and trichotillomania: a phenomenologicalcomparison.bmcpsychiatry,2005,5:2. 9.TükelR,KeserV,KaraliNT,OlgunTO,CalikuşuC.Comparisonof clinicalcharacteristicsintrichotillomaniaandobsessive-compulsive disorder.janxietydisord,2001,15(5): Mansueto CS, Townsley-Stemberger RM, McCombs-Thomas A, Goldfinger-GolombR.Trichotillomania:Acomprehensivebehavioralmodel.ClinicalPsychologyReview,1997,17: PenzelF.Thehairpullingproblem.Oxford:Universitypress, Keuthen NJ, Stein DJ, Christenson GA. (Eds.). Help for hair pullers.oakland:harbingerpublications, FeusnerJ,HembacherE,PhillipsKA.TheMouseWhoCouldn t Stop Washing: Pathologic Grooming in Animals and Humans. CNSSpectr.,2009,14(9): AzrinN,NunnR.Habitreversal:Amethodofeliminatingnervous habitsandtics.behaviorresearchandtherapy,1973,11: Bloch ΜΗ, Landeros-Weisenberger Α, Dombrowski P, Kelmendi B,WegnerR,NudelJ,PittengerC,LeckmanJF,CoricV.Systematic Review: Pharmacological and Behavioral Treatment for Trichotillomania.BiolPsychiatry,2007,62: GrantJE,OdlaugBL,PotenzaMN.AddictedtoHairPulling?How analternatemodeloftrichotillomaniamayimprovetreatment Outcome.HarvRevPsychiatry,2007,15: FontenelleLF,OostermeijerS,HarrisonBJ,PantelisC,YücelM. Obsessive-compulsivedisorder,impulsecontroldisordersanddrug addiction:commonfeaturesandpotentialtreatments.drugs2011, 71(7): AzrinN,NunnR,FrantzSE.TreatmentofHairpulling:AComparativeStudyofHabitReversalandNegativePracticeTraining.JBehavTherExpPsychiatry1980,11: KeuthenNJ,RothbaumBO,FalkensteinMJ,MeunierS,Timpano KR, Jenike MA, Welch SS. DBT-enhanced habit reversal treatment for trichotillomania: 3-and 6-month follow-up results. DepressAnxiety2011,28(4): AmericanPsychiatricAssociation.DSM-IV:DiagnosticandStatisticalManualofMentalDisorders.APA,Washington,DC, BeckAT,BeamesderferA.Assessmentofdepression:TheDepressionInventory.In:PichotP(ed):PsychologicalMeasurementsin Psychopharmacology1974,7: ΤζέμοςΙ.ΗστάθμισητουερωτηματολογίουκατάθλιψηςτουBeck.. ΠανεπιστήμιοΑθηνών,1987,Διδακτ.διατριβή. 23.MundtJC,MarksIM,ShearMK,GreistJH.TheWorkandSocial AdjustmentScale:asimplemeasureofimpairmentinfunctioning. BrJPsychiatry2002,180: ΘεοδώρουΒ.ΜεταβολέςστηνΚλίμακαΕπαγγελματικήςκαιΚοινωνικής Προσαρμογής σε Ασθενείς με Διαταραχές Άγχους πριν και μετά από Θεραπεία Συμπεριφοράς/. Πάτρα: βιβλιοθήκη ΕλληνικούΑνοικτούΠανεπιστημίου,2010,μεταπτυχιακήεργασία. 25.FranklinME,FlessnerCA,WoodsDW,KeuthenNJ,PiacentiniJ, Moore P, Stein DJ, Cohen SB, Wilson MA. Trichotillomania LearningCenter-ScientificAdvisoryBoard.TheChildandAdolescent Trichotillomania Impact Project (CATIP): Descriptive Psychopathology, Comorbidity, Functional impairment, and TreatmentUtilization.DevelopmentalandBehavioralPediatrics,2008, 29: MarlattGA,GordonJR.Relapseprevention:maintenancestrategiesinthetreatmentofaddictivebehaviors.NewYork:Guilford Press,1985. κατατεθηκε 30/1/2014 EΓινε αποδεκτh: 9/5/

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο

Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Η αντίσταση στην ψυχοθεραπεία από ασθενείς με καρκίνο Χριστιάνα Μήτση Ψυχολόγος Μsc-Ψυχοθεραπεύτρια Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: Υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΙΑ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΛΗΨΗ ΝΑΛΤΡΕΞΟΝΗΣ ΠΡΩΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ(Διαφ.1) Στη 10χρονη εμπειρία μου με χρήστες ηρωίνης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΛΟΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΜΑ Διερεύνηση ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών συνύπαρξης ψυχιατρικής διαταραχής με εξάρτηση από ψυχοδραστικές ουσίες. Η Περίπτωση του θεραπευτικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ TEΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΟΥΘΕΝΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: MANΩΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

Antoniou, Antonis. Neapolis University. þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ µà¹² ÁÅ½Ã Ä Â ¹º ³ ½µ¹±Â þÿæá ½Ä µ¹ ¼»  ¼µ Ãǹ Æ Antoniou, Antonis

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Κατσάµπα, Γ.Ευσταθίου

Ε.Κατσάµπα, Γ.Ευσταθίου Περιγραφή ατοµικής περίπτωσης γυναίκας µε Υποχονδρίαση και Ιδεοψυχαναγκαστική ιαταραχή και στοιχεία Ιδεοψυχαναγκαστικής ιαταραχής Προσωπικότητας 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψυχολογικής Έρευνας της Ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

Σοφία Ζυγά, Επίκουρος Καθηγήτρια Βασικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σοφία Ζυγά, Επίκουρος Καθηγήτρια Βασικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΩΣ ΒΑΣΙΚΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ Σοφία Ζυγά, Επίκουρος Καθηγήτρια Βασικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΤΑΞΙΝΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΛΑ ΕΛΕΝΗ Απαρτιωμένη Διδασκαλία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Διάγνωση: είναι η πολύπλοκη διαδικασία αναγνώρισης και ταυτοποίησης μιας διαταραχής που γίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ Ο ΠΡΟΩΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ Η ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΣ Όνομα Φοιτήτριας: Χρυσοστομή Αγαθοκλέους Αριθμός φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1

Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 Αιμιλίζα Στεφανίδου 1, Δημοσθένης Μπούρος 2, Μιλτιάδης Λειβαδίτης 2, Αθανασία Πατάκα 1, Παρασκευή Αργυροπούλου 1 1 Μονάδα Αναπνευστικής Ανεπάρκειας, Α.Π.Θ., Γ.Π.Ν. «Γ.Παπανικολάου» 2 Τμήμα Ιατρικής, Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D σχετιζόμενα με το βρογχικό άσθμα στα παιδιά και στους έφηβους Κουρομπίνα Αλεξάνδρα Λεμεσός [2014] i ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο

Θετική Ψυχολογία. Καρακασίδου Ειρήνη, MSc. Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Θετική Ψυχολογία Καρακασίδου Ειρήνη, MSc Ψυχολόγος-Αθλητική Ψυχολόγος Υποψήφια Διδάκτωρ Κλινικής και Συμβουλευτικής Ψυχολογίας, Πάντειο Παν/μιο Εισαγωγή Θετική-Αρνητική Ψυχολογία Στόχοι της Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΤΡΙΣΟΚΚΑ Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η φαρµακοκινητική και φαρµακοδυναµική του Rituximab. Αθηνά Θεοδωρίδου Ρευµατολόγος

Η φαρµακοκινητική και φαρµακοδυναµική του Rituximab. Αθηνά Θεοδωρίδου Ρευµατολόγος Η φαρµακοκινητική και φαρµακοδυναµική του Rituximab Αθηνά Θεοδωρίδου Ρευµατολόγος Ra: Διαρκής κίνηση αυτοδραστικών Β-κυττάρων από τον µυελό των οστών στα περιφερικά λεµφικά όργανα και τον προσβεβληµένο

Διαβάστε περισσότερα

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου

Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Αποκατάσταση Καρδιοπαθούς Ασθενούς Ο ρόλος του Ψυχιάτρου Πανταζής Α. Ιορδανίδης Διδάκτωρ Ψυχιατρικής Α.Π.Θ Καθηγητής Ψυχολογίας & Διατροφής, ΑΤΕΙ Ιορδανίδης,, 10/3/11 1 ρ.πανταζής Ιορδανίδης, 10/3/11 2

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion

Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Τα αποτελέσµατα της οµαδικής Γνωσιακής/Συµπεριφοριστικής παρέµβασης στη διακοπή του καπνίσµατος µε και χωρίς τη χρήση bupropion Αγγελή, Κ., Ευθυµίου, Κ., Χαρίλα,, Ν., Καλπάκογλου,, Θ., Βλάχου, Μ., & Καλαντζή

Διαβάστε περισσότερα

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å

þÿ ɺÁ Ä ÅÂ, ±»Î¼ Neapolis University þÿ Á̳Á±¼¼± ¼Ìù±Â ¹ º à Â, Ç» Ÿ¹º ½ ¼¹ºÎ½ À¹ÃÄ ¼Î½ º±¹ ¹ º à  þÿ ±½µÀ¹ÃÄ ¼¹ µ À»¹Â Æ Å Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2016 þÿ ͽ Á ¼ µà±³³µ»¼±ä¹º  þÿµ¾ Å ½Éà  ³º» ³¹ºÎ½ ½ à þÿ ɺÁ Ä ÅÂ,

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.210-6136075, 210-7252227, κιν.6974124411 kefthim@psych.uoa.gr. ibrt@ibrt.gr

Τηλ.210-6136075, 210-7252227, κιν.6974124411 kefthim@psych.uoa.gr. ibrt@ibrt.gr οµή και οδηγίες για την γραπτή παρουσίαση (case study) της θεραπείας ενός περιστατικού 1 Κωνσταντίνος Ευθυµίου Κλινικός Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπευτής (επόπτης Ι.Ε.Θ.Σ.) Παπαδιαµαντοπούλου 14, Αθήνα. Τηλ.210-6136075,

Διαβάστε περισσότερα

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από

Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους. Οργανώνεται από Διετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα 2013-2014 Η Θεραπεία Συμπεριφοράς στις Διαταραχές Άγχους Οργανώνεται από Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) Την Α Ψυχιατρική Κλινική του

Διαβάστε περισσότερα

Συστημική Συμπεριφοριοαναλυτική Προσέγγιση για την Αντιμετώπιση του Αυτισμού

Συστημική Συμπεριφοριοαναλυτική Προσέγγιση για την Αντιμετώπιση του Αυτισμού Συστημική Συμπεριφοριοαναλυτική Προσέγγιση για την Αντιμετώπιση του Αυτισμού Αγγελική Γενά Εθνικό και Καποδιστριακό Παν/μιο Αθηνών agena@ppp.uoa.gr Συμπεριφορικά Συστήματα Τα συμπεριφορικά συστήματα αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Παράρτημα Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων Παράρτημα Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων Σελίδα 1/5 Επιστημονικά πορίσματα και λόγοι για την απόρριψη που παρουσιάστηκαν από τον

Διαβάστε περισσότερα

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια

Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια ρ ZΩΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ Νευρολόγος ιευθύντρια ΕΣΥ Η νόσος του Parkinson δεν είναι µόνο κινητική διαταραχή. Έχει υπολογισθεί ότι µέχρι και 50% των ασθενών µε νόσο Πάρκινσον, µπορεί να βιώσουν κάποια µορφή κατάθλιψης,

Διαβάστε περισσότερα

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332

HIV HIV HIV HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 +332 ,**1 The Japanese Society for AIDS Research The Journal of AIDS Research +,, +,, +,, + -. / 0 1 +, -. / 0 1 : :,**- +,**. 1..+ - : +** 22 HIV AIDS HIV HIV AIDS : HIV AIDS HIV :HIV AIDS 3 :.1 /-,**1 HIV

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης²

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ. Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ: ΜΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΔΡΑΣΗΣ Γεωργία Γκαντώνα¹ & Νικόλαος Παρίτσης² Οικοτροφείο ΕΠΑΚΜΟΣ, Εταιρία Συστημικής Θεραπείας και Παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική

Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική 110 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 14 (2), 2003 Ερευνητική εργασία Research paper Μελέτη παραγόντων που επηρεάζουν την ακούσια νοσηλεία ασθενών σε µια ψυχιατρική κλινική Β. Μποζίκας, 1 Β. Τσιπροπούλου, 1 Χ. εσερή, 1 Μ. Κοσµίδου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνος είναι στο μυαλό μας!

Ο πόνος είναι στο μυαλό μας! Ο πόνος είναι στο μυαλό μας! Ο ΠΟΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΟΥΜΕ! Όλοι νιώθουν πόνο, αλλά δεν συνεχίζουν να πονάνε όλοι. Οι λίγοι άτυχοι που συνεχίζουν να πονάνε αποκτούν οικονομικό,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ/ΕΚΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΒΟΗΘΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΕΚΒΑΣΕΩΝ Τα

Διαβάστε περισσότερα

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής

Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Βασιλική Ψάρρα, MSc Επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής Εισαγωγή Η διάγνωση καρκίνου του μαστού αποτελεί ιδιαίτερα τραυματικό γεγονός 1,2 Στην τελευταία έκδοση του Diagnostic and Statistical

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ Διάρκεια 160 ώρες 1ος κύκλος (2014-15) Υπεύθυνη εκπαιδευτικού προγράμματος: Δρ. Μυτσκίδου Πασχαλιά Συνεργαζόμενοι φορείς ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η Διερεύνηση των Επιδράσεων που Επιφέρει ο Βελονισμός στους Καρκινοπαθείς Ευάγγελος Μπέρος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διατροφικές Διαταραχές. Κεφάλαια 7 8

Διατροφικές Διαταραχές. Κεφάλαια 7 8 Διατροφικές Διαταραχές Κεφάλαια 7 8 7. Πώς να βοηθήσουμε τα άτομα που υποφέρουν από Ψυχογενή Ανορεξία Στόχος η πάσχουσα να τρέφεται κανονικά ώστε να αποκατασταθεί το φυσιολογικό της βάρος. Ο στόχος αυτός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ. Πηπρηαθή εξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΤΓΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΗ Πηπρηαθή εξγαζία ΣΟ ΑΓΥΟ ΠΟΤ ΒΙΧΝΟΤΝ ΓΟΝΔΙ ΣΗΝ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΑΤΣΙΣΙΚΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 2-18 ΔΣΧΝ Φξεηδεξίθε Νενθιένπο Λεκεζόο, 2014 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ

ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ ΑΛΚΟΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΠΑΙΞΙΑ ΜΑΣΤΙΓΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΜΑΣ Ορισμός αλκοολισμού Αλκοολούχα ποτά ονομάζονται όλα τα ποτά που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα) γεωργικής προέλευσης, σε οποιοδήποτε ποσοστό το

Διαβάστε περισσότερα

Χατζηκωνσταντίνου Θωμάς, ειδικευόμενος Παθολογίας Παθολογική κλινική Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ)

Χατζηκωνσταντίνου Θωμάς, ειδικευόμενος Παθολογίας Παθολογική κλινική Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ) ΙΑΤΡΕΙΟ-ΔΥΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΠΛΗΘΥΣΜΟΙ; ΔΙΑΒΗΤΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΝΟΣΟΣ Χατζηκωνσταντίνου Θωμάς, ειδικευόμενος Παθολογίας Παθολογική κλινική Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης (ΨΝΘ) ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 3⁰ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (Με Διεθνή Συμμετοχή)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 3⁰ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (Με Διεθνή Συμμετοχή) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ 3⁰ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΨΥΧΟΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (Με Διεθνή Συμμετοχή) ΚΑΣΣΑΝΔΡΑ- ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 24-27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 ΠΕΜΠΤΗ 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014 10:00 11:00 ΔΙΑΛΕΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης

Προαγωγή Υγείας. Προγράμματα άσκησης Προαγωγή Υγείας Προγράμματα άσκησης Σύσταση 13: Συστήνεται οι Γενικοί Ιατροί, άλλοι Ιατροί, καθώς και επαγγελματίες υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να ενθαρρύνουν τους ασθενείς με κατάθλιψη (κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα για σχιζοφρενείς με σκοπό την αποκατάσταση και αποασυλοποιήση τους μέσω της βελτίωσης των γνωστ

ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα για σχιζοφρενείς με σκοπό την αποκατάσταση και αποασυλοποιήση τους μέσω της βελτίωσης των γνωστ Η ελληνική έκδοση του IPT Απαρτιωτική Ψυχολογική Θεραπεία για Σχιζοφρενείς Κ. Ευθυμίου & Σ. Ρακιτζή Ινστιτούτο Έρευνας και Θεραπείας της Συμπεριφοράς ΓΕΝΙΚΑ Ένα ομαδικό γνωσιακό συμπεριφοριστικό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΚΚΑΒΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΟΣ «Δεν ζω με την Νόσο του Crohn. Αυτή ζει μαζί μου» Amy Tracher Psy.D Ph.d, ασθενής και συγγραφέας του «Coping with Crohn s Disease: Manage Your Physical Symptoms and Overcome

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής σε Κλινικές Μελέτες για ΚΙ: Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ

Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής σε Κλινικές Μελέτες για ΚΙ: Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ Κλινικές Μελέτες Μέτρηση της Ποιότητας Ζωής σε Κλινικές Μελέτες για ΚΙ: Ένα ακόμη κομμάτι του παζλ Janice Abbott, PhD Καθηγήτρια Ψυχολογικής Υγείας Σχολή Επιστημών Υγείας University of Central Lancashire

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Γνώσεις, στάσεις και ποιότητα ζωής σε ασθενείς με λέμφωμα Οι ασθενείς που πάσχουν από λέμφωμα στην Ελλάδα εμφανίζονται ελλιπώς ενημερωμένοι σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην

Διαβάστε περισσότερα

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ

Η ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ - ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Διπλωματική εργασία στο μάθημα «ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Journal Club. Journal club. Journal club

Journal Club. Journal club. Journal club Ορόλοςτηςγραπτήςµελέτηςπερίπτωσης (case study) ως εκπαιδευτικό εργαλείο και ως πιστοποίηση της επιτυχηµένης εκπαίδευσης στο Γνωσιακό Συµπεριφοριστικό µοντέλο θεραπείας Κ. Ευθυµίου Ινστιτούτο Έρευνας και

Διαβάστε περισσότερα

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης

Σχέση στεφανιαίας νόσου και άγχους - κατάθλιψης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής Α, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας _ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ_ Πολυκανδριώτη Μαρία 1, Φούκα Γεωργία 2 1. Καθηγήτρια Εφαρμογών Νοσηλευτικής Α, ΤΕΙ Αθήνας 2.

Διαβάστε περισσότερα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα

Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ ΦΥΛΟ ΣΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Στυλιανή Ανή Χρόνη, Ph.D. Λέκτορας ΤΕΦΑΑ, ΠΘ, Τρίκαλα ΕΠΕΑΕΚ: ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΜΑΤΑ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΙΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΓΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΩΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΙΤΣΙΛΛΟΣ Α.Φ.Τ 2007947541 ΛΕΥΚΩΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego Συγγραφείς & έτος 2004 Kathleen Meeske et al. 2009 Sung L. et al Σκοπός & επιμέρους στόχοι Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει την ποιότητα ζωής και τα επίπεδα κούρασης παιδιών που διαγνώστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2. Χαράλαμπος Ταμβάκος, Αναστάσιος Κουτσοβασίλης, Αλέξης Σωτηρόπουλος, Μαρία Παππά, Ουρανία Αποστόλου,

Διαβάστε περισσότερα

Ωνιομανία σε κρίση. Ονοματεπώνυμο:Βάρθη Ρεγγίνα Σειρά:MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΜΚΟΣ

Ωνιομανία σε κρίση. Ονοματεπώνυμο:Βάρθη Ρεγγίνα Σειρά:MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΜΚΟΣ Ωνιομανία σε κρίση Ονοματεπώνυμο:Βάρθη Ρεγγίνα Σειρά:MSM 8 Επιβλέπων Καθηγητής: κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙΩΜΚΟΣ Δεκέμβριος 2011 Ωνιομανία Υπερκαταναλωτισμός αγορομανίαωνιομανία (shopaholic) # Αγοραθεραπεία (shopping

Διαβάστε περισσότερα

BRAIN MATTERS INSTITUTE. Προγράμματα. Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015. Promoting Excellence in Mental Health through Learning

BRAIN MATTERS INSTITUTE. Προγράμματα. Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015. Promoting Excellence in Mental Health through Learning BRAIN MATTERS INSTITUTE Προγράμματα Σεπτέμβριος - Δεκέμβριος 2015 Στόχος του η Προώθηση της Ψυχικής Υγείας μέσα από την Μάθηση Promoting Excellence in Mental Health through Learning www.brainmattersinstitute.com

Διαβάστε περισσότερα

Ακτινολογική Εκτίμηση Ανταπόκρισης Νόσου στη Θεραπεία: RECIST Κριτήρια

Ακτινολογική Εκτίμηση Ανταπόκρισης Νόσου στη Θεραπεία: RECIST Κριτήρια Ακτινολογική Εκτίμηση Ανταπόκρισης Νόσου στη Θεραπεία: RECIST Κριτήρια Η απεικόνιση αποτελεί σημαντικό βιολογικό δείκτη ανταπόκρισης στη θεραπεία, είτε στα πλαίσια της καθημερινής κλινικής πράξης είτε

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας

Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Ελληνική Δημοκρατία Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ηπείρου Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Ενότητα 3: Παθολογική και Φυσιολογική Συμπεριφορά. Ψυχική Υγεία και Ψυχική Νόσος. Κριτική Θεώρηση. Μαίρη Γκούβα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΛΑΚΟΣΑΜΙΔΗΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑΚΗ ΕΠΙΛΗΨΙΑ Κωνσταντίνα Κυπριανού Α.Τ.:

Διαβάστε περισσότερα

Κρίσεις πανικού!!!! Η διαταραχή πανικού κρίσεις πανικού

Κρίσεις πανικού!!!! Η διαταραχή πανικού κρίσεις πανικού Κρίσεις πανικού!!!! Η διαταραχή πανικού (ΔΠ) είναι μια αγχώδης διαταραχή που εκδηλώνεται με ψυχολογικά και σωματικά συμπτώματα. Είναι μια από τις πιο συχνές ψυχικές παθήσεις κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα για Συζήτηση. Παγίδες προς αποφυγή Τελικά.;

Θέματα για Συζήτηση. Παγίδες προς αποφυγή Τελικά.; 4/22/2016 template from www.brainybetty.com copyright 2006 2 Θέματα για Συζήτηση. Όροι και Ορολογία Συμμόρφωση Προσκόλληση Συνεργατική Θεραπεία - Αυτοδιαχείριση Παράγοντες που επιδρούν Πως εκτιμάται η

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Πορεία, Πρόγνωση και Θεραπεία. Φίλιππος Γουρζής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Πορεία, Πρόγνωση και Θεραπεία. Φίλιππος Γουρζής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Πορεία, Πρόγνωση και Θεραπεία Φίλιππος Γουρζής Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Πατρών Πορεία, Πρόγνωση Η πορεία είναι κρίσιμος παράγοντας για την εκτίμηση των κοινωνικών συνεπειών, του κόστους,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΕΩΝΙΔΟΥ Λεμεσός, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα

Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Πρότυπα περίθαλψης (ΠΠ) για ανθρώπους με ρευματοειδή αρθρίτιδα Μετάφρασ η σε: Ολοκληρώθ ηκε από: Email: ΠΠ 1 Οι άνθρωποι με συμπτώματα ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) θα πρέπει να έχουν έγκαιρη πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΔΥΣΚΟΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΔΥΣΑΝΑΓΝΩΣΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗ ΦΩΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ ΧΑΜΗΛΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα III Τροποποιήσεις στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης

Παράρτημα III Τροποποιήσεις στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης Παράρτημα III Τροποποιήσεις στην περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος και στο φύλλο οδηγιών χρήσης Σημείωση: Αυτές οι τροποποιήσεις πρόκειται να ενσωματωθούν στην έγκυρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων

Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος: το πρότυπο των αυτόάνοσων ρευματικών νοσημάτων Φ.Ν. Σκοπούλη Καθηγήτρια τον Χαροκόπειου Πανεπιστημίου Αθηνών συστηματικός ερυθηματώδης λύκος θεωρείται η κορωνίδα των αυτοάνοσων

Διαβάστε περισσότερα

Ακούει την καρδιά σας!

Ακούει την καρδιά σας! Ακούει την καρδιά σας! Καρδιοαναπνευστική αποκατάσταση ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ Όταν η καρδιά φέρνει τα πάνω κάτω Ένα οξύ καρδιολογικό πρόβλημα ή ένα χειρουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ)

ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΞΥΝΣΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟΦΡΑΚΤΙΚΗ ΠΝΕΥΜΟΝΟΠΑΘΕΙΑ (ΧΑΠ) Ανδριάνα Ι Παπαϊωάννου 1, Κωνσταντίνος Μπαρτζιώκας 2, Σταματούλα Τσικρικά 1, Φωτεινή Καρακοντάκη

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοφαρμακολογία των διατροφικών διαταραχών στην παιδική και εφηβική ηλικία. Pediatr Clin N Am 58 (2011) 121-138

Ψυχοφαρμακολογία των διατροφικών διαταραχών στην παιδική και εφηβική ηλικία. Pediatr Clin N Am 58 (2011) 121-138 Ψυχοφαρμακολογία των διατροφικών διαταραχών στην παιδική και εφηβική ηλικία Pediatr Clin N Am 58 (2011) 121-138 a Nevile H. Golden, MD, b Evelyn Attia, MD a Division of Adolescent Medicine, Stanford University

Διαβάστε περισσότερα

QOL-E V. 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ

QOL-E V. 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ QOL-E V. 3 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΜΥΕΛΟΔΥΣΠΛΑΣΤΙΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ Το παρόν είναι μια καλά οργανωμένη μελέτη σε ασθενείς με μυελοδυσπλαστικό σύνδρομο (ΜΔΣ), στόχος της οποίας

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013

Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ. Αθήνα, 24/1/2013 Δελτίο Τύπου ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ & ΙΝΕ ΓΣΕΕ Αθήνα, 24/1/2013 Κοινή Έρευνα των Ινστιτούτων της ΓΣΕΒΕΕ και της ΓΣΕΕ σχετικά με τα κίνητρα και τα εμπόδια συμμετοχής των ενηλίκων στη διά βίου μάθηση. Το Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc

ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ. Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ Φυσικοθεραπευτής Certified Schroth Therapist Certified SEAS Therapist McKenzie Therapist PT, MSc Εξειδικευμένες ασκήσεις προσαρμοσμένες στον τύπο της σκολίωσης Τρισδιάστατη αυτοδιόρθωση

Διαβάστε περισσότερα

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια

Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Διαταραχές συμπεριφοράς στην Άνοια Κώστας Νικολάου ψυχίατρος Παρουσίαση βασισμένη στο: BPSD Educational Pack, International Psychogeriatric Association (IPA) 2002 Τα Συμπεριφορικά και Ψυχολογικά συμπτώματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Τμήμα Ιατρικής Ψυχιατρική Κλινική Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Φ. Γουρζής ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ακ. Έτος 2013-2014 Πάτρα, 2013 Επιστημονικό Προσωπικό Ψυχιατρικής Κλινικής Διευθυντής:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ

ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ ΔΩΣΤΕ ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΕΡΓΙΑ Αλλεργία και άσθμα; Αν πάσχετε από αυτές τις παθήσεις, θα υποφέρετε για όλη σας τη ζωή ; ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΛΕΝΕ ΟΧΙ. Η Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών. Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήµιο Αθηνών Αναστασία Σοφιανοπούλου, MSc, PhD Η επιστημονική μέθοδος (Ι) Πληροφορίες αμερόληπτες και αντικειμενικές Πέντε βήματα: Παρατήρηση Διατύπωση ερευνητικού ερωτήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ»

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ» Α.Τ.Ε.Ι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΟΔΗΓΗΣΗ» ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΝΑΤΣΙΝΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ: ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα

Παράρτημα IV. Επιστημονικά πορίσματα Παράρτημα IV Επιστημονικά πορίσματα 1 Επιστημονικά πορίσματα Στις 10 Μαρτίου 2016, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορήθηκε ότι η Ανεξάρτητη Ομάδα Παρακολούθησης Δεδομένων Ασφαλείας παρατήρησε σε τρεις κλινικές

Διαβάστε περισσότερα

Φόβος απώλειας του ελέγχου ή φόβος του θανάτου

Φόβος απώλειας του ελέγχου ή φόβος του θανάτου Φόβος απώλειας του ελέγχου ή φόβος του θανάτου Ταχυκαρδία Ιδρώτας Τρεμούλα Κοντανάσαιμα Υπέρπνοια Ρίγη Εξάψεις Ναυτία Κράμπες στην κοιλιά Πόνος στο στήθος Πονοκέφαλος Ζάλη Τάση για λιποθυμία Σφίξιμο στον

Διαβάστε περισσότερα

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση

Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση 1 Θεραπευτικές Παρεμβάσεις στην Πολλαπλή Σκλήρυνση Τα θεραπευτικά σχήματα τα οποία περιγράφονται παρακάτω είναι βασισμένα σε κλινικές μελέτες Φάσης ΙΙΙ και στις εγκρίσεις θεραπειών από τους Οργανισμό Φαρμάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΥΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΥΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 2: ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΔΥΟ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Ασημίνα Γανωτοπούλου1, Αθανασία Παπαζαφειροπούλου1, Φλωρεντία Μπακομήτρου2, Γ. Χριστοφιλίδης1,

Διαβάστε περισσότερα

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη

Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη Ζητήματα συμμόρφωσης στη θεραπευτικη αγωγη 3 η Πανελλήνια Συνάντηση Συλλόγων Ατόμων και Γονέων Παιδιών με Ρευματικές παθήσεις Αθήνα 3-4 Οκτωβρίου 2014 Κατερίνα Κουτσογιάννη Πρόεδρος Σ Ρ Κ Ορισμός Ως "συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο»

«Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο σχολείο» ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» «Συμπεριφορά μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ως προς την κατανάλωση τροφίμων στο

Διαβάστε περισσότερα

Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές

Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές Η αποκάλυψη της διάγνωσης: ελληνικές και ευρωπαϊκές απόψεις και πρακτικές Δρ. Παρασκευή Σακκά Νευρολόγος - Ψυχίατρος Πρόεδρος Εταιρείας Νόσου Alzheimer και Συναφών Διαταραχών Αθηνών Διευθύντρια Τµήµατος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΟΥ ΣΑΚΧΑΡΩΔΟΥΣ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1 Α Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, ΓΝΑ Λαϊκό, Ιατρική Σχολή Αθηνών, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 2 Διεύθυνση Φαρμάκου, Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα ΕΠΙΠΟΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών

Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Καρκίνος ορθού Προεγχειρητική ακτινοθεραπεία Λουίζα Βίνη Ογκολόγος Ακτινοθεραπεύτρια Τμήμα Ακτινοθεραπείας Ιατρικό Αθηνών Prognostic groups in 1676 patients with T3 rectal cancer treated without preoperative

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικά πορίσματα. Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Prevora

Επιστημονικά πορίσματα. Γενική περίληψη της επιστημονικής αξιολόγησης του Prevora ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΘΕΤΙΚΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών.

Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Οι Γνώσεις των Παιδαγωγών Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχετικά με τα Χαρακτηριστικά του Αυτισμού, και η Σημασία Αυτών. Όνομα Φοιτήτριας: Βεκύρη Σοφία Επιβλέπουσα: Γιόκα Μαράνια BA (HONS) Early Childhood Studies

Διαβάστε περισσότερα

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Άσκηση και κατάθλιψη. Γιάννης Θεοδωράκης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Θέματα που θα αναπτυχθούν Άσκηση και κατάθλιψη Άσκηση και σχιζοφρένεια Άσκηση και αλκοόλ Εισαγωγή Για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης και

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων και Διατροφή του Ανθρώπου» Κατεύθυνση: «Διατροφή, Δημόσια

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ. Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΑ Ευγενία Β. Γκιντώνη Ψυχολόγος, MSc Επιστημονική Συνεργάτης Ψ.Ν.Τ ΚΕΔΔΥ Αρκαδίας ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ Εντάσσεται στο Μέτρο 2.3 «Ενέργειες Πρόληψης Ενίσχυσης της Κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα