ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ"

Transcript

1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση νοµοσχέδιο, όπως διαµορφώθηκε από την αρµόδια Διαρκή Επιτροπή, αποτελείται από πέντε κεφάλαια και σαράντα εννέα (49) άρθρα. Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α (άρθρα 1 21) τροποποιείται το πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των «πυρσών» (φάρων και φωτοσηµαντήρων), οι οποίοι χρησιµεύουν, κατά κύριο λόγο, στην ακτοπλοΐα, επισηµαίνοντας προκαθορισµένο γεωγραφικό σηµείο. Μεταξύ άλλων, ιδρύεται αυτοτελής υπηρεσία στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, και συγκεκριµένα απευθείας στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, η Υπηρεσία Φάρων, µε αρµοδιότητα, ιδίως, την τροποποίηση ή κατάργηση πυρσών, τον εφοδιασµό, την επισκευή, τη συντήρηση και τη λειτουργία του συνόλου του οριζόµενου ως «φαρικού δικτύου» του ελλαδικού χώρου (άρθρο 2). Καθορίζονται, επίσης, τα κριτήρια ε- γκατάστασης πυρσών ή µεταβολής στη λειτουργία τους (άρθρο 4), οι δε ε- γκαταστάσεις τους χαρακτηρίζονται ως δηµόσιας ωφέλειας για την ανέγερση των οποίων χωρεί αναγκαστική απαλλοτρίωση, κατά τις ισχύουσες διατάξεις (άρθρο 5). Θεσπίζονται, εξ άλλου, ο «Φαροδείκτης Ελληνικών Α- κτών», όπου θα αναγράφονται από την Υδρογραφική Υπηρεσία οι πυρσοί, κατά γεωγραφικές κατηγορίες (άρθρο 6). Ιδρύεται, επίσης, ηλεκτρονικό µητρώο πυρσών, όπου καταχωρίζονται όλες οι λεπτοµέρειες ως προς την κατασκευή και λειτουργία τους (άρθρο 7). Ρυθµίζονται, ακόµη, ζητήµατα εποπτείας (άρθρο 8) και δαπάνης εγκατάστασης, συντήρησης, κατασκευής, κατάργησης και αντικατάστασης των πυρσών (άρθρα 9 11), καθώς και επιµέ-

2 2 ρους ζητήµατα πυρσών, όπως η φωτοσήµανση λιµενικών έργων υπό κατασκευή και ναυαγίων (άρθρα 13 και 14), η ύδρευση φάρων (άρθρο 18), η παραµονή οικογενειών σε φάρους (άρθρο 19) και η δυνατότητα αναδοχής φάρων, υπό την έννοια της ανάληψης, από ενδιαφεροµένους, εργασιών ή δαπανών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής ή ανάδειξης φάρων, άνευ α- µοιβής (άρθρο 20). Το Κεφάλαιο Β (άρθρα 22-34) περιλαµβάνει διατάξεις µε τις οποίες α- ντικαθίστανται ρυθµίσεις του ν. 3421/2005 «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις», που αφορούν, ιδίως, περιπτώσεις αναβολής κατάταξης στρατευσίµων στις Ένοπλες Δυνάµεις (άρθρα 22-24), αδυναµίας µετακίνησης για κατάταξη (άρθρο 26), διακοπής της ανυποταξίας (άρθρο 28), ανυποταξίας αντιρρησιών συνείδησης (άρθρο 32). Περαιτέρω, χορηγείται αναβολή κατάταξης στους στρατεύσιµους ερευνητές του Ευρωπαϊκού Οργανισµού Πυρηνικών Ερευνών (CERN) (άρθρο 33) και αντικαθίστανται όροι της στρατολογικής νοµοθεσίας (άρθρο 34). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Γ (άρθρα 35 40) τροποποιούνται διατάξεις της νοµοθεσίας ως προς επιµέρους ζητήµατα του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάµεων. Σε αυτό το πλαίσιο, µεταξύ άλλων, προβλέπεται η περίπτωση του τέκνου που πάσχει από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδροµο Down, ως λόγος χορήγησης ειδικής γονικής άδειας (άρθρο 36), επεκτείνεται η, προβλεπόµενη για το νοσηλευτικό προσωπικό, ειδική άδεια µετ αποδοχών (υ.α /204/0022 (ΦΕΚ Β 33) στους υπηρετούντες σε αντίστοιχες ειδικότητες σε στρατιωτικά νοσοκοµεία (άρθρο 37), παρέχεται η δυνατότητα σε αποκλειστικούς νοσοκόµους που δεν συνδέονται µε το Δηµόσιο, να εργάζονται σε στρατιωτικά νοσοκοµεία (άρθρο 38) και προστίθεται η επι- µέλεια ή αναδοχή τέκνου µε αναπηρία στους λόγους µειωµένου ωραρίου εργασίας (άρθρο 39). Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Δ (άρθρα 41-46) µεταρρυθµίζεται η α- πονοµή της ιδιότητας του «Εφέδρου εν ενεργεία Αξιωµατικού βαθµού Ανθυπολοχαγού ή αντιστοίχων» σε ολυµπιονίκες αθλητές (άρθρο 41), εισάγεται αρµοδιότητα «Αξιωµατικών Υγειονοµικού Ιατρών των Κλάδων των Ενόπλων Δυνάµεων», µε ειδικότητα ιατροδικαστή, να ενεργούν ιατροδικαστικές πράξεις σε υποθέσεις δικαιοδοσίας των στρατιωτικών δικαστηρίων (άρθρο 42), αυξάνονται κατά τρεις οι παραµεθόριες περιοχές, κατά την έννοια του ν. 1892/1990, και εξορθολογίζεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης να αρθεί η απαγόρευση δικαιοπραξίας που αφορά ακίνητο σε παραµεθόρια περιοχή (άρθρο 43). Ο εξορθολογισµός συνίσταται στην εισαγωγή δυνατότητας υποβολής της ως άνω αίτησης άρσης από αυτόν που αφορά η απαγόρευση. Περαιτέρω, επεκτείνεται στα στρατιωτικά νοσοκοµεία η προκαταβολή νοσηλίων από τα ασφαλιστικά ταµεία αρµοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (άρθρο 45) και θεσπίζεται πρόγραµµα εθελούσιας εξόδου των εργαζοµένων στην εταιρεία «Ελληνικά Αµυντικά Συστήµατα Α.Β.Ε.Ε.» (άρθρο 46).

3 Τέλος, µε τις διατάξεις του Κεφαλαίου Ε (άρθρα 47 49) θεσπίζονται οι αναγκαίες εξουσιοδοτικές διατάξεις προς έκδοση υπουργικών αποφάσεων διά των οποίων θα ρυθµίζονται ειδικότερα θέµατα, και ορίζονται οι καταργούµενες διατάξεις και η έναρξη ισχύος του παρόντος. 3 ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των άρθρων 1. Επί του άρθρων 2 παρ. 3 και 4, και 3 Με τις διατάξεις του άρθρου 2 ιδρύεται η Υπηρεσία Φάρων (ΥΦ), υπεύθυνη για τη λειτουργία του φαρικού δικτύου της χώρας. Η οργάνωση και η στελέχωσή της µε στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό θα καθορισθούν µε τον Κανονισµό Οργάνωσης και Λειτουργίας της. Εξ άλλου, στο άρθρο 3 καθορίζονται οι αρµοδιότητες των φαροφυλάκων και των τεχνιτών φάρων οι οποίοι αποτελούν προσωπικό της ΥΦ (βλ. Αιτιολογική Έκθεση σελ. 1), χωρίς το τελευταίο να προκύπτει σαφώς από τις προς ψήφιση διατάξεις. 2. Επί των άρθρων 20 και 47 παρ. 8 Με τις προτεινόµενες διατάξεις ρυθµίζεται το σύστηµα αναδοχής φάρων. Συµφώνως προς αυτές, «η διαδικασία της πρόσκλησης των ενδιαφεροµένων για τη συµµετοχή στην Αναδοχή Φάρου, της εξέτασης των υποψηφιοτήτων τους, της επιλογής τους ως Αναδόχων, των όρων και των προϋποθέσεων ανακήρυξής τους, η παρακολούθηση της Αναδοχής, ο προσδιορισµός των δικαιωµάτων τους και κάθε σχετικό θέµα» καθορίζονται µε κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άµυνας και Πολιτισµού και Αθλητισµού. Εξουσιοδότηση για έκδοση κανονιστικών πράξεων από άλλα, πλην του Προέδρου της Δηµοκρατίας, όργανα της διοίκησης επιτρέπεται, κατά το άρθρο 43 παρ. 2 του Συντάγµατος, προκειµένου να ρυθµισθούν ειδικότερα θέ- µατα ή θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό. "Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής, «ειδικότερα θέµατα», για τη ρύθµιση των οποίων επιτρέπεται η νοµοθετική εξουσιοδότηση ( ) αποτελούν µερικότερες περιπτώσεις θεµάτων που ρυθµίζονται ήδη, σε γενικό έ- στω, αλλά πάντως ορισµένο πλαίσιο, στο ίδιο το κείµενο του τυπικού νόµου (...)" (ΣτΕ [Ολ]1297/2011). Εν προκειµένω, είναι αµφίβολο αν ζητήµατα, όπως οι όροι και οι προϋποθέσεις ανακήρυξης αναδόχων, καθώς και τα δικαιώµατά τους «σχετικά µε την επικοινωνιακή τους προβολή και τη χρήση του φάρου», συνιστούν «ειδικότερα θέµατα ή θέµατα µε τοπικό ενδιαφέρον ή µε χαρακτήρα τεχνικό ή λεπτοµερειακό», κατά την έννοια του Συντάγµατος. Κατά συνέπεια, τα εν λόγω ζητήµατα θα µπορούσε να ρυθµισθούν µε π.δ., διότι δεν ρυθµίζονται ή- δη σε γενικό, και πάντως ορισµένο, πλαίσιο στο ίδιο το κείµενο του νοµοσχεδίου.

4 4 3. Επί του άρθρου 26 Στο προς ψήφιση άρθρο, που αφορά αδυναµία µετακίνησης για κατάταξη στρατευσίµων, εφέδρων και ανυποτάκτων, γίνεται λόγος για «µετακίνηση της ηµεροµηνίας κατάταξης µέχρι και τέσσερις µήνες», αντί του δόκιµου «µετάθεση της ηµεροµηνίας κατάταξης µέχρι και τέσσερις µήνες». 4. Επί του άρθρου 42 Το προτεινόµενο άρθρο αναφέρεται στην «καθ ύλην αρµοδιότητα των στρατιωτικών δικαστηρίων», αντί του νοµικώς ακριβούς «δικαιοδοσία των στρατιωτικών δικαστηρίων». 5. Επί του άρθρου 46 α) Με την παρ. 3 του προτεινόµενου άρθρου θεσπίζεται «ειδική κατηγορία» εργαζοµένων της εταιρείας «ΕΑΣ ΑΕΒΕ», οι οποίοι, «ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας», «απασχολούνται στην Κεντρική Διοίκηση της εταιρείας, καθώς και ( ) σε διοικητικές και υποστηρικτικές εργασίες, στις λοιπές εγκαταστάσεις της εταιρείας». Κατά την παρ. 5 του προς ψήφιση άρθρου, οι εν λόγω εργαζόµενοι, εφόσον συνάψουν σύµβαση εθελούσιας εξόδου, «θα λάβουν, εκτός από το επίδοµα προϋπηρεσίας, το οποίο τους αναλογεί από την κατάταξή τους σε µία από τις τρεις πρώτες κατηγορίες [εργαζοµένων] βάσει προϋπηρεσίας, επιπλέον ποσόν 8.500,00 ευρώ». Εξ άλλου, κατά την Αιτιολογική Έκθεση επί του άρθρου, η θεσπιζόµενη ειδική κατηγορία «αφορά συγκεκριµένη κατηγορία υπαλλήλων της Διοίκησης της Εταιρείας, σύµφωνα µε τις οργανωτικές ανάγκες της Εταιρείας». Υπό το φως των ανωτέρω, προβληµατισµός γεννάται ως προς τον αποχρώντα λόγο της ευνοϊκής, εν σχέσει προς τους υπόλοιπους εργαζόµενους, µεταχείρισης που επιφυλάσσεται στους εργαζοµένους αυτής της «ειδικής κατηγορίας». β) Περαιτέρω, κατά την παρ. 4 του προς ψήφιση άρθρου, «Ως χρόνος προϋπηρεσίας ορίζονται τα έτη πραγµατικής παροχής εργασίας στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», έως τις , όσα συνυπολογίζονται για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης εξαιτίας καταγγελίας σύµβασης ( )». Νοµοτεχνικώς αρτιότερη θα ήταν η εξής διατύπωση: «Ως χρόνος προϋπηρεσίας ορίζονται τα έτη πραγµατικής παροχής εξαρτηµένης εργασίας στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΑΜΥΝΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε.», έως τις ( )». γ) Τέλος, κατά την ανωτέρω παράγραφο, «Όλες οι κατηγορίες εργαζοµένων: Λαµβάνουν ποσό ίσο µε τη νόµιµη αποζηµίωση που δικαιούται ο εργαζόµενος σε περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας αορίστου χρό-

5 νου από τον εργοδότη, χωρίς υπαιτιότητα του εργαζοµένου ( )». Επισηµαίνεται ότι, στην ως άνω περίπτωση, τυχόν υπαιτιότητα του εργαζοµένου δεν έχει, κατά τις κείµενες διατάξεις, καµιά επίπτωση στη χορήγηση της αποζηµίωσης καταγγελίας σύµβασης εργασίας αορίστου χρόνου ή στο ύψος της. Συνεπώς, παρέλκει η φράση «χωρίς υπαιτιότητα του εργαζο- µένου» Επί του άρθρου 48 στοιχ. η Εκ παραδροµής αναφέρεται το π.δ. 312/1969 (Α 204), αντί του ορθού ν.δ. 312/1969. Αθήνα, Οι εισηγητές Ανδρέας Κούνδουρος Προϊστάµενος του Τµήµατος Ευρωπαϊκών Μελετών Γεωργία Μακροπούλου Ειδικοί Επιστηµονικοί Συνεργάτες Ο Προϊστάµενος του Α Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος Αν. Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Ο Προϊστάµενος του Τµήµατος Μελετών, Οικονοµίας και Περιβάλλοντος Κώστας Παπαδηµητρίου Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών (για την παρατήρηση υπ αριθ. 5) Ο Προϊστάµενος της Α Διεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών Αντώνης Παντελής Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου Κώστας Μαυριάς Οµότιµος Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις

Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΚΑ, 29 Ιουλίου 2014, Συνεδρίασης του Τµήµατος Διακοπής των Εργασιών Διεκπ. της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Διαβάστε περισσότερα

στο σχέδιο νόµου «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις»

στο σχέδιο νόµου «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις» ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΑΡΟΙ Άρθρο 1 Ορισµοί Περιγράφονται οι ορισµοί βασικών εννοιών που χρησι- µοποιούνται στο νόµο και είναι απαραίτητοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 4 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 4997 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 157 4 Αυγούστου 2014 NOMOΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4278 Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδομε

Διαβάστε περισσότερα

«Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις»

«Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή Σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ AΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Πρωτοβάθµιο Εθνικό Δίκτυο

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «A) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014-2020,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (E.Μ.Σ.)»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, τροποποιήσεις του ν. 4093/2012, κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και

Διαβάστε περισσότερα

«Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής»

«Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για τη δίκαιη δίκη και την εύλογη διάρκεια αυτής» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Το φερόµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Πράξεις εισφοράς σε γη και σε χρήµα Ρυµοτοµικές απαλλοτριώσεις και άλλες διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ/4α ΠΕΡΙ ΑΠΟ ΟΧΩΝ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΩΝ - ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΘΗΝΑ, IΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2004 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ ΑΠΟ ΟΧΕΣ - ΕΠΙ ΟΜΑΤΑ - ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ 1. Καταβολή

Διαβάστε περισσότερα

«Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις»

«Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ρύθµιση εµπραγµάτων δικαιωµάτων και λοιπές διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίµων Ρύθµιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ Κ. ΠΑΝΟΥ ΖΥΓΟΥΡΗ, ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΑΝΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 9 11 (2 ος όροφος) ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑ ΕΝΩΣΗΣ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016

ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Α.: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν.4046/2012 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2013-2016» ΆΡΘΡΟ ΜΟΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

«Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις»

«Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» A ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» 1 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Ρύθμιση Θεμάτων Μεταθέσεων Οπλιτών και Άλλες Διατάξεις περί Μέριμνας Προσωπικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας» ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΟΠΛΙΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικά 1. Οι Δόκιμοι Έφεδροι, οι Επίκουροι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Περιβαλλοντική αναβάθµιση και ιδιωτική πολεοδόµηση - Βιώσιµη ανάπτυξη οικισµών - Ρυθµίσεις δασικής νοµοθεσίας Ι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και συναφείς ρυθµίσεις» Ι. Γενικές Παρατηρήσεις Το φερόµενο προς συζήτηση και ψήφιση

Διαβάστε περισσότερα

«Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις»

«Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Δωρεά και µεταµόσχευση οργάνων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ.

Το πρωτότυπο κείμενο είναι διαθέσιμο σε μορφή pdf, για την προβολή του οποίου μπορείτε να ανατρέξετε στο web site της ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ. N. 4024/11 (ΦΕΚ 226 Α/27-10-2011) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015.

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191

Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 www.inlaw.gr Newsletter 11-12/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εργατικό 3-191 [ 2 ] ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ Άδεια εργασίας - Γενικά ικαστήριο: Άρειος Πάγος Αριθµός απόφασης: 455 Έτος: 2010 Περίληψη: - Άδεια µετ αποδοχών. Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΞΣΤ,16 Απριλίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΞΣΤ,16 Απριλίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡΞΣΤ,16 Απριλίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κύρωση της από 31.12.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο Μόνο

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο Μόνο 368 ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου Δη- µοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ

Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της τουριστικής επιχειρη- µατικότητας,

Διαβάστε περισσότερα