ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 4 Αριθμ.Πρωτ.: O/606 Α.Φ.Μ.: , Δ.Ο.Υ.: Αμαρουσίου ΤΜΗΜΑ : Οικονομικών Υποθέσεων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Χρ. Μαραγκός & Νικ. Στρακούλα ΤΗΛ. : & FAX : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ KAI THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 05 ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ( CPV: ΚΑΙ ) Έχοντας υπόψη:. Τον Ν.307/ ( ΦΕΚ 5/τ.Α ) που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων οργανισμών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ».. Την αριθμ /Ζ/7--04 ( ΦΕΚ 80/τ.ΥΟΔΔ/--04 και ΦΕΚ 845/τ.ΥΟΔΔ/ ) Υπουργική Απόφαση που αφορά την ανασυγκρότηση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 3. Την αριθμ. 59/Ζ/9--04 ( ΦΕΚ 84/τ.ΥΟΔΔ/ ) Υπουργική απόφαση που αφορά αντικατάσταση μέλους της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 4. Το Π.Δ. 0/3 ( ΦΕΚ Α 35/3 ) που αφορά σε «Κατάργηση, συγχώνευση, μετονομασία Τμημάτων και ίδρυση Σχολής στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ( Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. )». 5. Το άρθρο 9 του Ν. 486/03 ( ΦΕΚ 93/τ. Α /3 ) που αφορά σε «Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις». 6. Το Ν.Δ. 496/74 «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.», όπως έχει αντικατασταθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 7. Τον Ν. 36/95 ( ΦΕΚ 47/τ.Α /95 ) «Περί Δημόσιου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 8. Το Ν. 86/95 ( ΦΕΚ 9/τ.Α /95 ) «Περί προμηθειών του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 9. Το Π.Δ. 8/07 ( ΦΕΚ Α 50/07 ) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα. 0.Τον Ν. 3377/005 ( ΦΕΚ 0/Α / ), άρθρο 35 «Επιβολή παραβόλου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης»..το Π.Δ. 3/--00 ( ΦΕΚ 94/ τ. Α ) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες»..τον Ν. 403/0 ( ΦΕΚ 04/τ. Α ), άρθρο 4, παράγραφος 3 όπως αντικαταστάθηκε από τον Ν. 446/03 ( ΦΕΚ 90/τ. Α ), άρθρο 6, παράγραφος 5. 3.Τον Ν. 450/04 ( ΦΕΚ 74/τ. Α / ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις νομικών προσώπων και υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 38/99 ( Α 6 ) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο και άρθρο 3 όπως τροποποιεί το άρθρο 6 του Π.Δ. 8/07.

2 4.Τον Ν. 470/04 ( ΦΕΚ 43/ τ. Α ) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας ( ενσωμάτωση της Οδηγίας 0/85/ΕΕ ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 5.Τον Ν. 48/04 ( ΦΕΚ 60/τ. Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα. 6.Τον Ν. 454/04 ( ΦΕΚ 85/τ. Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν. 4046/05 και άλλες διατάξεις». 7.Τα αριθμ. πρωτ. Ο.Y./35/ και Ο/85/ σχετικά έγγραφα της Τεχνικής Υπηρεσίας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι. 8.Την αριθμ. 0/ ( Θέμα.3 ) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ΑΔΑ: ΒΖ3Ο46Ψ8ΧΙ Τ4Ω και ΑΔΑΜ: 5REQ και 5REQ που αφορά σε έγκριση δαπάνης. 9.Τις αριθμ. πρωτ. ΟΥΔ/56 και ΟΥΔ/57/ σχετικές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: Ψ4ΜΨ46Ψ8ΧΙ Ω7Ε και ΩΕ0Μ46Ψ8ΧΙ 5Η και ΑΔΑΜ: 5REQ και 5REQ αντίστοιχα. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. γνωστοποιεί ότι, θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την συντήρηση επισκευή κλιματιστικών μονάδων και την προμήθεια νέων κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 05, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. Τα είδη και η ποσότητα των κλιματιστικών προς συντήρηση - επισκευή καθώς και των κλιματιστικών προς προμήθεια, αναφέρονται αναλυτικά στις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. Ο προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται μέχρι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ ( 4.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 3% για την συντήρηση - επισκευή των κλιματιστικών μονάδων και μέχρι του ποσού των δύο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (.500,00 ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 3% για την προμήθεια νέων κλιματιστικών μονάδων Η δαπάνη για την συντήρηση - επισκευή θα καλυφθεί από τον Κ.Α.Ε.: 0887 και για την προμήθεια από τον Κ.Α.Ε.: 7Α Τακτικού Προϋπολογισμού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικονομικού έτους 05. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στον διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων. Περίληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι αναρτημένη στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», στον διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στον πίνακα ανακοινώσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι. Πληροφορίες σε σχέση με την διαδικασία και την πρόσκληση δίνονται από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, κα Νικολέτα Στρακούλα στο τηλ.: , κατά τις εργάσιμες μέρες και από 09:00 π.μ. έως 4:00 μ.μ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα την ιστοσελίδα της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (www.aspete.gr) προκειμένου να ενημερώνονται σχετικά με πιθανές ανακοινώσεις που αφορούν την παρούσα πρόσκληση. Η υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο της υποψήφιας εταιρείας προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί σε σφραγισμένο φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση ή να παραδοθεί σε σφραγισμένο φάκελο απευθείας στο Γενικό Πρωτόκολλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έως , ημέρα Παρασκευή και ώρα 0:00 π.μ. στο Μαρούσι (Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 4, Κεντρικό Κτίριο) και θα φέρει τα κάτωθι στοιχεία: Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ

3 ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΣΤΟ ΕΤΟΣ 05 ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: Ο/606 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ» ) ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 4 Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους, επί ποινή αποκλεισμού, υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα, και δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η αρμόδια Επιτροπή αξιολόγησης κατά τον έλεγχο θα μονογράψει και θα σφραγίσει τις διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Σε περίπτωση που οι σφραγισμένες προσφορές αποσταλούν ή παραδοθούν εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά την ανωτέρω ημερομηνία και ώρα, κρίνονται απαράδεκτες, δεν αποσφραγίζονται και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Επίσης, κρίνονται απαράδεκτες και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, προσφορές οι οποίες δεν είναι σύμφωνες με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς θα πρέπει να είναι επί ποινή αποκλεισμού σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ της παρούσας πρόσκλησης. Αποκλείονται οι προσφορές όταν, η συνολική προσφερόμενη τιμή για το σύνολο των προσφερόμενων ειδών της παρούσας πρόσκλησης, συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 3%, υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισμό, ήτοι τέσσερεις χιλιάδες ευρώ ( 4.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 3% για την συντήρηση - επισκευή (Ομάδα Α) και δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (.500,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 3% για την προμήθεια (Ομάδα Β). Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Επίσης, εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι, ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Επίσης, σε περίπτωση νομικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή προσφοράς και η συμμετοχή στη διαδικασία έχουν εγκριθεί από το αρμόδιο όργανο του συμμετέχοντος νομικού προσώπου. Εγγύηση συμμετοχής δεν προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση. Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγματοποιηθεί στις , ημέρα Παρασκευή και ώρα 0:00 π.μ. από αρμόδια επιτροπή, στην αίθουσα Τηλεδιάσκεψης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ( Κεντρικό Κτίριο ) στο Μαρούσι, Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Τ.Κ.: 4, Ηράκλειο Αττικής ή σε όποιο σημείο υποδειχθεί από την αρμόδια επιτροπή. Εάν στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπάρξουν ισότιμες προσφορές τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης. Όλοι οι προσφέροντες που θα έχουν ισότιμες προσφορές καλούνται από την ανωτέρω αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης, σε διαφορετική ημερομηνία από την ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών, για να προβούν σε διαπραγμάτευση. 3

4 Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την ανάδειξη του μειοδότη, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το οποίο αφού το παραδώσει στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων εγκρίνεται από την Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ανακοινώνεται το αποτέλεσμα στους συμμετέχοντες στην διαδικασία. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α., για παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται από την παρούσα πρόσκληση. Ποσά κρατήσεων όπως ισχύουν σήμερα στο καθαρό ποσό, προ Φ.Π.Α. Κράτηση 0,0% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων ( παρ. 5, άρθρο 6 του Ν. 446/03 ), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Στο ανωτέρω ποσό διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3% ( πλέον 0% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επ αυτού). Κατά την πληρωμή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Ο υπολογισμός του φόρου γίνεται αφού αφαιρεθούν οι λοιπές κρατήσεις. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. Εφόσον από την πρόσφορα δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος κάνει έκπτωση, οι τιμές που θα αναφέρονται στον Πίνακα Οικονομικής Προσφοράς σε κάθε προσφερόμενο είδος θα είναι οι τελικές τιμές μετά την έκπτωση. Επίσης δεν επιτρέπονται στην Οικονομική Προσφορά συνολικές εκπτώσεις σε επί επιμέρους αθροίσματα ή επί του συνολικού τιμήματος της Προσφοράς. Προσφερόμενο είδος το οποίο αναφέρεται στην Οικονομική Προσφορά χωρίς τιμή, θεωρείται ότι προσφέρεται με μηδενική αξία. Η συνολική τιμή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυμφωνίας μεταξύ της τιμής μονάδας και της συνολικής τιμής, υπερισχύει η τιμή που κρίνεται πλέον συμφέρουσα για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Προσφορά που δε δίδει την τιμή σε ευρώ ή δίνει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε μεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσης τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιμών ή να τους τροποποιήσουν. Η αξιολόγηση θα γίνει με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο και των δύο ( ) ομάδων Α και Β. Δικαίωμα υποβολής προσφοράς έχουν: Α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν συναφή επαγγέλματα στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή. Β. Συνεταιρισμοί. Γ. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7, του Π.Δ. 8/07. Που προέρχονται από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και κράτη που έχουν υπογράψει την Σ.Δ.Σ. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμμετέχει σε ένα μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα, είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισμό. Το νομικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει την 4

5 Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων του Π.Ο.Ε. και έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση του στο εσωτερικό των ανωτέρω χωρών. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες προμηθευτών δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση προμηθευτών υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι ( 0 ) ημερολογιακές ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο ανωτέρω. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να επαναλάβει την διαδικασία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: ( i ) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσμα της διαδικασίας ( ii ) εάν το αποτέλεσμα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογημένα μη ικανοποιητικό ( iii ) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση με τα υπό συντήρηση επισκευή κλιματιστικά και τα υπό προμήθεια κλιματιστικά. Σε περίπτωση ματαίωσης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωμα αποζημίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η ανάθεση, υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ στην παρούσα πρόσκληση, η οποία αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς τον Φ.Π.Α. Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο κατά δύο ( ) μήνες. Στον ανάδοχο, μετά την απόφαση ανάθεσης της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., αποστέλλεται από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων σχετική έγγραφη ανακοίνωση, με την οποία καλείται να προσέλθει μέσα σε δέκα ( 0 ) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας την ανωτέρω σχετική εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης. Εάν ο προμηθευτής στον οποίο εστάλη η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση, κηρύσσεται έκπτωτος με επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 34 του Π.Δ. 8/007, με απόφαση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Με την ανακοίνωση η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. Η πληρωμή της αξίας του εκδιδόμενου τιμολογίου θα γίνει, μετά την οριστική παραλαβή των ειδών και την βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών από αρμόδια επιτροπή, από το Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων και με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή του Αναδόχου. Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαδικασία υλοποίησης της συντήρησης - επισκευής και προμήθειας θα πρέπει να γίνονται με την σύμφωνη γνώμη Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Αναδόχου. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχημα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της συντήρησης, επισκευής και προμήθειας. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιασδήποτε άλλης αμοιβής στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων. 5

6 Ο ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καταστροφή ή φθορά των προς συντήρησης - επισκευής ειδών καθώς και των προς προμήθεια ειδών από την αποστολή τους μέχρι την παραλαβή τους. Καθόλη τη διάρκεια εκτέλεσης της συντήρησης - επισκευής και προμήθειας, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά με την εκτέλεση της συντήρησης - επισκευής και της προμήθειας. Τα συμβαλλόμενα μέρη δεν ευθύνονται για την μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει αυτόν που την επικαλείται. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω: ( ) Γενική ή μερική απεργία, που συνεπάγεται τη διακοπή των εργασιών του καταστήματος του αναδόχου. ( ) Γενική ή μερική πυρκαγιά στο κατάστημα του αναδόχου. ( 3 ) Πλημμύρα. ( 4 ) Σεισμός. ( 5 ) Πόλεμος. Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεων του σε γεγονός που εμπίπτει στην προηγούμενη παράγραφο, οφείλει να γνωστοποιήσει και να επικαλεστεί προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής προθεσμίας δέκα ( 0 ) ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι ( 0 ) ημερών από λήψεως του σχετικού αιτήματος του Αναδόχου, διαφορετικά με την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας τεκμαίρεται η αποδοχή του αιτήματος. Ο προμηθευτής υποχρεούται να έχει ολοκληρώσει την προμήθεια των νέων κλιματιστικών εντός είκοσι (0) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Επιπλέον υποχρεούται να παραδώσει τα είδη στο προβλεπόμενο από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. χώρο σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές και να τα θέσει σε λειτουργία. Η συντήρηση - επισκευή των κλιματιστικών μονάδων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός τριάντα ( 30 ) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα του Π.Δ. 8/07. Η παρακολούθηση της συντήρησης - επισκευής των κλιματιστικών μονάδων καθώς της προμήθειας των νέων θα πραγματοποιηθεί από ορισμένο με Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. υπάλληλο. Η οριστική πιστοποίηση εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και επισκευής καθώς και η οριστική παραλαβή των νέων κλιματιστικών μονάδων, θα γίνει με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (Επιτροπή Παραλαβής), μετά το πέρας δοκιμαστικής περιόδου λειτουργίας διάρκειας ενός ( ) μήνα από την ολοκλήρωση των εργασιών και της προμήθειας. Ο Ανάδοχος φέρει την ευθύνη για την καταστροφή ή φθορά του εξοπλισμού μέχρι την παραλαβή του. Το παραπάνω όργανο ( Επιτροπή Παραλαβής ) θα προτείνει στο Τμήμα Οικονομικών Υποθέσεων, το οποίο θα εισηγείται στην Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για την επιβολή κυρώσεων στον προμηθευτή, σε περίπτωση συμπεριφοράς του αντίθετης προς τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. Η δαπάνη μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης των ειδών θα βαρύνει τον προμηθευτή, καθώς και η εγκατάσταση τους και η θέση τους σε λειτουργία. Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πρόσκληση και τις διατάξεις περί προμηθειών του δημοσίου. 6

7 Επίσης, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζημίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τις υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της πρόσκλησης, μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής. Ακόμη, σε περίπτωση πλημμελούς εκτέλεσης της συντήρησης επισκευής και της προμήθειας, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωμα μη καταβολής μέρους ή όλης της αποζημίωσης που αφορά στην συγκεκριμένη συντήρηση επισκευή και στην συγκεκριμένη προμήθεια. Σε περίπτωση ένωσης/κοινοπραξίας οι ως ανωτέρω ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης / Κοινοπραξίας. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του συνόλου της προμήθειας και των εργασιών συντήρησης - επισκευής ή μέρους αυτών σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από την σχετική σύμβαση. Ο Ανάδοχος του έργου και η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα προσπαθούν να ρυθμίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν προκύψει στις μεταξύ τους σχέσεις κατά την ολοκλήρωση της συντήρησης επισκευής και της προμήθειας. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά Δικαστήρια και συγκεκριμένα τα Δικαστήρια της Αθήνας, σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Συνημμένα: Τέσσερα ( 4 ) ) Τεχνικές Προδιαγραφές ) Υπόδειγμα Οικονομικής προσφοράς 3) Υπόδειγμα εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης 4) Σχέδιο σύμβασης Σαράντος Ψυχάρης Καθηγητής 7

8 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά: α) την επισκευή βλαβών κλιματιστικών μονάδων, β) την τυπική συντήρηση ετήσιας βάσης 36 κλιματιστικών μονάδων, γ) την αποξήλωση- μεταφορά και επανατοποθέτηση 3 κλιματιστικών μονάδων, καθώς και δ) την προμήθεια και τοποθέτηση 4 νέων κλιματιστικών μονάδων σε αίθουσες και γραφεία της Σχολής στο Μαρούσι, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη διεξαγωγή μαθημάτων για το έτος 05. Ειδικότερα για τις παραπάνω περιπτώσεις, προβλέπονται κατ αντιστοιχία τα εξής: Περίπτωση α) Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει απαραιτήτως να επισκεφθούν τους χώρους στους οποίους βρίσκονται οι μονάδες των κλιματιστικών που πρόκειται να επισκευάσουν. Οι κωδικοί βλαβών και οι διαγνώσεις βλαβών όπως εμφανίζονται στον πίνακα της ομάδας Α της παρούσας τεχνικής περιγραφής, είναι ενδεικτικοί και προέρχονται από τις εκτιμήσεις των τεχνικών της υπηρεσίας μας. Η κάθε εταιρεία που επιθυμεί να υποβάλει προσφορά για τις παραπάνω εργασίες, θα πρέπει να κάνει την δική της διάγνωση για την αντικατάσταση των απαιτούμενων εξαρτημάτων, όποια και αν είναι αυτή. Στην συνολική προσφορά της, θα πρέπει να συμπεριλάβει πάσης φύσεως έξοδα για όλα τα παραπάνω μέχρι του ποσού του προϋπολογισμού της παρούσας πρόσκλησης. Περίπτωση β) Η απαιτούμενη συντήρηση των 36 μονάδων, αφορά στην τυπική ετήσια συντήρηση κλιματιστικών μονάδων εύρους ισχύος BTU (όπως αυτές εμφανίζονται στον πίνακα της ομάδας Α) και περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τον καθαρισμό των εσωτερικών και εξωτερικών μονάδων, των φίλτρων τους και έλεγχο πληρότητας του ψυκτικού αερίου. Περίπτωση γ) Η αποξήλωση- μεταφορά και επανατοποθέτηση αφορά υπάρχουσες κλιματιστικές μονάδες ισχύος BTU της υπηρεσίας, οι νέες θέσεις τοποθέτησης θα είναι εντός των κτιρίων της Σχολής και θα υποδειχθούν επί τόπου από αρμόδιο υπάλληλο. Περίπτωση δ) Αναφορικά με την προμήθεια (συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησης) των νέων μονάδων, οι προδιαγραφές έχουν ως εξής: Για τα κλιματιστικά τοίχου inverter των 9000 BTU: Ψυκτική ονομαστική απόδοση να κυμαίνεται από BTU Θερμική ονομαστική απόδοση να κυμαίνεται από BTU Ενεργειακή κλάση (ψύξη/ θέρμανση) Α+/ Α Παροχή ρεύματος 0-40 V μονοφασική Πηγή τροφοδοσίας ρεύματος στην εξωτερική μονάδα Ελάχιστη υψομετρική διαφορά των σωληνώσεων 8,00 m Ελάχιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων τουλάχιστον 5,00 m Εγγύηση και σέρβις κατ ελάχιστον έτη Για τα κλιματιστικά τοίχου inverter των 8000 BTU: Ψυκτική ονομαστική απόδοση να κυμαίνεται από BTU Θερμική ονομαστική απόδοση να κυμαίνεται από BTU Ενεργειακή κλάση (ψύξη/ θέρμανση) Α+/ Α Παροχή ρεύματος 0-40 V (50 Hz) Πηγή τροφοδοσίας ρεύματος στην εξωτερική μονάδα Ελάχιστη υψομετρική διαφορά των σωληνώσεων 8,00 m Ελάχιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων τουλάχιστον 5,00 m Εγγύηση και σέρβις κατ ελάχιστον έτη Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν ξεχωριστή οικονομική προσφορά για τον πίνακα της ομάδας Α, που αφορά την επισκευή- συντήρηση των υφιστάμενων κλιματιστικών μονάδων και ξεχωριστή για τον πίνακα της ομάδας Β, που αφορά την προμήθεια νέων μονάδων. 8

9 Οι τελικές τιμές, θα πρέπει να περιλαμβάνουν και το κόστος για όλα τα απαιτούμενα υλικά και εργασία για την πλήρη και άρτια λειτουργία των κλιματιστικών μονάδων. Η προσφορά που θα δοθεί δεν θα πρέπει να ξεπερνά τον προϋπολογισμό για την κάθε ομάδα Α και Β, και συγκεκριμένα: ΟΜΑΔΑ Α: επισκευή κλιματιστικών μονάδων, προϋπολογισθέν ποσό τέσσερεις χιλιάδες ευρώ ( 4.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 3%. ΟΜΑΔΑ Β: Προμήθεια νέων κλιματιστικών, προϋπολογισθέν ποσό δύο χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (.500,00 ) συμπεριλαμβανομένου του Φ.ΠΑ. 3%. ΟΜΑΔΑ Α. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ α/α Μονάδα/ Χώρος Περιγραφή εργασίας Τεμάχια , Slim Model PCH- 6GKHSA 500 BTU στην αίθουσα διδασκαλίας 5 Slim Model PCH- 6GKHSA 500 BTU στην αίθουσα διδασκαλίας 03 Slim Model PCH- 6GKHSA 500 BTU στην αίθουσα διδασκαλίας 3 Slim Model PCH- 6GKHSA 500 BTU στην αίθουσα διδασκαλίας 3 Slim Model PCH- 6GKHSA 500 BTU στην αίθουσα διδασκαλίας 3 Slim Model PCH- 6GKHSA 500 BTU στην αίθουσα διδασκαλίας 33 Slim Model PCH- 6GKHSA 500 BTU στην αίθουσα διδασκαλίας 34 Slim Model PCH- 6GKHSA 500 BTU στην αίθουσα διδασκαλίας 5 Slim Model PCH- 6GKHSA 500 BTU στην αίθουσα διδασκαλίας 54 Mitsubishi inverter BTU στο τμήμα οικονομικών υποθέσεων Sharp inverter 9000 BTU στο τμήμα οικονομικών υποθέσεων Daikin inverter 9000 BTU στο τμήμα οικονομικών υποθέσεων Daikin 9000 BTU στο τμήμα οικονομικών υποθέσεων Hitachi 000 BTU στον χώρο του server Sharp 9000 BTU στον χώρο του server Inventor 9000 BTU στον χώρο επισκευής υπολογιστών Daikin Siesta 000 BTU στο γραφείο του κέντρου δικτύου LG 000 BTU στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας Daikin 9000 BTU στο γραφείο πρώην γραμματέα Δ.Ε. Κωδικός βλάβης (P8), πιθανή βλάβη πλακέτα Κωδικός βλάβης (P8), πιθανή βλάβη πλακέτα Κωδικός βλάβης (P), πιθανή βλάβη σένσορας Κωδικός βλάβης (P8), πιθανή βλάβη πλακέτα Κωδικός βλάβης (P8), πιθανή βλάβη πλακέτα Κωδικός βλάβης (P8), πιθανή βλάβη πλακέτα Πιθανή βλάβη χαλασμένο κομπρεσέρ Κωδικός βλάβης (P8), πιθανή βλάβη πλακέτα Κωδικός βλάβης (P8), πιθανή βλάβη πλακέτα Μη αποδοτική λειτουργία (Επισκευή) 9

10 , 3 4, , 50, 5 Κλιματιστικές μονάδες τύπου ντουλάπας Mercury KFR- 0L/ wds BTU στο εργαστήριο Φυσικής LG 000 BTU στο γραφείο του Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ηλεκτρονικής μονάδες τύπου ντουλάπας Intertherm NFI 66, BTU Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ηλεκτρονικής επιτοίχιο κλιματιστικό Intertherm 0000 BTU Εργαστήριο Συγκοινωνιακών επιτοίχιo κλιματιστικό Sharp 9000 BTU Εργαστήριο Συγκοινωνιακών επιτοίχιo κλιματιστικό Daikin 000 BTU Εφεδρικές συντηρήσεις Πλήρης αποξήλωση, μεταφορά και επανατοποθέτηση επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων (εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας) Επισκευή-, Κωδικός Βλάβης (E) Αποξήλωση, μεταφορά και επανατοποθέτηση 0 3 ΟΜΑΔΑ Β. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Προμήθεια νέου κλιματιστικού BTU inverter στο γραφείο του Προϊσταμένου Γραμματειών 3 4 Προμήθεια νέου κλιματιστικού BTU inverter στην γραμματεία του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Προμήθεια νέου κλιματιστικού BTU inverter στο γραφείο ΠΑΔ Προμήθεια κλιματιστικού στο γραφείο του Εργαστηρίου Χημείας BTU inverter Νέα Προμήθεια και Εγκατάσταση Νέα Προμήθεια και Εγκατάσταση Νέα Προμήθεια και Εγκατάσταση Νέα Προμήθεια και Εγκατάσταση 0

11 ΟΜΑΔΑ Α. ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ- ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ α/α Χώρος 500 BTU στην αίθουσα διδασκαλίας BTU στην αίθουσα διδασκαλίας BTU στην αίθουσα διδασκαλίας BTU στην αίθουσα διδασκαλίας BTU στην αίθουσα διδασκαλίας 3 Περιγραφή εργασίας Κωδικός βλάβης (P8), πιθανή βλάβη πλακέτα Κωδικός βλάβης (P8), πιθανή βλάβη πλακέτα Κωδικός βλάβης (P), πιθανή βλάβη σένσορας Κωδικός βλάβης (P8), πιθανή βλάβη πλακέτα Τεμάχια Κωδικός βλάβης (P8), πιθανή βλάβη πλακέτα Κόστος ( )/ τμχ χωρίς Φ.Π.Α. Σύνολο ( ) χωρίς Φ.Π.Α , BTU στην αίθουσα διδασκαλίας BTU στην αίθουσα διδασκαλίας BTU στην αίθουσα διδασκαλίας BTU στην αίθουσα διδασκαλίας 54 Mitsubishi inverter BTU στο τμήμα οικονομικών υποθέσεων Sharp inverter 9000 BTU στο τμήμα οικονομικών υποθέσεων Daikin inverter 9000 BTU στο τμήμα οικονομικών υποθέσεων Daikin 9000 BTU στο τμήμα οικονομικών υποθέσεων Hitachi 000 BTU στον χώρο του server Sharp 9000 BTU στον χώρο του server Κωδικός βλάβης (P8), πιθανή βλάβη πλακέτα Πιθανή βλάβη χαλασμένο κομπρεσέρ Κωδικός βλάβης (P8), πιθανή βλάβη πλακέτα Κωδικός βλάβης (P8), πιθανή βλάβη πλακέτα 7 Inventor 9000 BTU στον χώρο επισκευής υπολογιστών

12 8 9 0, 3 4, , 50, 5 Daikin Siesta 000 BTU στο γραφείο του κέντρου δικτύου LG 000 BTU στο γραφείο της Τεχνικής Υπηρεσίας Daikin 9000 BTU στο γραφείο πρώην γραμματέα Δ.Ε. Κλιματιστικές μονάδες τύπου ντουλάπας Mercury KFR- 0L/ wds BTU στο εργαστήριο Φυσικής LG 000 BTU στο γραφείο του Τμήματος Διοικητικών Υποθέσεων Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ηλεκτρονικής μονάδες τύπου ντουλάπας Intertherm NFI 66, BTU Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Ηλεκτρονικής επιτοίχιο κλιματιστικό Intertherm 0000 BTU Εργαστήριο Συγκοινωνιακών επιτοίχιo κλιματιστικό Sharp 9000 BTU Εργαστήριο Συγκοινωνιακών επιτοίχιo κλιματιστικό Daikin 000 BTU Εφεδρικές συντηρήσεις Πλήρης αποξήλωση, μεταφορά και επανατοποθέτηση επιτοίχιων κλιματιστικών μονάδων (εσωτερικής και εξωτερικής μονάδας) Επισκευή- Επισκευή- (E) 0 Αποξήλωση, μεταφορά και επανατοποθέτηση 3 ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ: ΟΜΑΔΑ Β: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ α/α 3 4 Χώρος Προμήθεια νέου κλιματιστικού BTU inventor inverter στο γραφείο του Προϊσταμένου Γραμματειών Προμήθεια νέου κλιματιστικού BTU inventor inverter στην γραμματεία του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Προμήθεια νέου κλιματιστικού BTU inventor inverter στο γραφείο ΠΑΔ Προμήθεια κλιματιστικού στο γραφείο του Εργαστηρίου Χημείας BTU inventor inverter Περιγραφή εργασίας Νέα Προμήθεια και Εγκατάσταση Νέα Προμήθεια και Εγκατάσταση Τεμάχια Νέα Προμήθεια και Εγκατάσταση Νέα Προμήθεια και Εγκατάσταση Κόστος ( )/ τμχ χωρίς Φ.Π.Α. Σύνολο ( ) χωρίς Φ.Π.Α.

13 ΚΑΘΑΡΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ: ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΝΕΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Φ.Π.Α. ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. - Οι τιμές της προσφοράς είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο και θα παραμείνουν σταθερές μέχρι την ολοκλήρωση της συντήρησης επισκευής και της προμήθειας και την έκδοση του αντίστοιχου τιμολογίου. - Αύξηση τιμών των ειδών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του αναδόχου δεν γίνονται αποδεκτές. 3

14 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΕ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 4 Εγγύηση μας υπ αριθμ... για ευρώ.. Σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενοι του δικαιώματος της ένστασης της διζήσεως, μέχρι του ποσού των. Για την Εταιρία. Οδός.. αριθμ. ή σε περίπτωση Ένωσης για την Εταιρία ). Και )., ατομικά για κάθε μία απ αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης προμηθευτών, για τη καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης., καθ όλον τον χρόνο ισχύος της, για την «- Επισκευή κλιματιστικών μονάδων και προμήθεια νέων κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 05» και σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Ο/606/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις ( 3 ) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. Η παρούσα ισχύει μέχρι την... Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της. Βεβαιώνουμε ότι το ποσό των εγγυήσεων μας, που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, μαζί με το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί για την Τράπεζά μας. ( Εξουσιοδοτημένη υπογραφή ) 4

15 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ.. /.. «Για την - Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων και την Προμήθεια νέων Κλιματιστικών Μονάδων για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 05» ( Αριθμ. Πρωτ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ:. Και ΑΔΑΜ:.) Σήμερον στις του μηνός, ημέρα.., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι Αττικής ( Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Ηράκλειο, Τ.Κ.: 4 ), μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: Α. Του Σαράντου Ψυχάρη, Καθηγητή της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που εκπροσωπεί αυτή σύμφωνα με την αριθμ /Ζ/7--04 ( ΦΕΚ 80/τ. ΥΟΔΔ/--04 και ΦΕΚ 845/τ. ΥΟΔΔ/ ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, που αφορά την ανασυγκρότηση της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Β. Του.,, Τ.Κ.:., Τηλέφωνο:. Fax:.,, ΑΦΜ:., ΔΟΥ:, που θα αποκαλείται στη Σύμβαση αυτή και «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» συμφωνήθηκαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: Ο πρώτος των συμβαλλομένων Καθηγητής Σαράντος Ψυχάρης, Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ( Εργοδότης ) έχοντας υπ όψη του την αριθμ../ ( Θέμα ) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. με ΑΔΑ: ΑΝΑΘΕΤΕΙ Την - Επισκευή κλιματιστικών μονάδων και την προμήθεια νέων κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 05 αντί του ποσού των ευρώ (. ) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. στον.. και αυτός αναλαμβάνει την πραγματοποίηση αυτών με τους παρακάτω όρους. - Ο Ανάδοχος δεν θα εκτελέσει την συντήρηση επισκευή και την προμήθεια πέραν του συμβατικού οικονομικού αντικειμένου αν προηγούμενα δεν υπάρχει σχετική έγκριση του Εργοδότη για την απαιτούμενη πληρωμή της συντήρησης επισκευής και της προμήθειας. - Για την περάτωση όλων των συντηρήσεων επισκευών ορίζεται προθεσμία τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης. - Για την περάτωση όλης της προμήθειας ορίζεται προθεσμία είκοσι ( 0 ) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υπογραφή της σύμβασης. - Για την καλή εκτέλεση της συντήρησης - επισκευής και της προμήθειας και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης ως και οποιασδήποτε απαίτησης του εργοδότη κατά του αναδόχου, η οποία ήθελε, τυχόν, προκύψει από την πραγματοποίηση της συντήρησης - επισκευής κλιματιστικών μονάδων και της προμήθειας νέων κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών της 5

16 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 05, ο ανάδοχος κατέθεσε την αριθμ... εγγυητική επιστολή καλής εκτελέσεως, του ποσού ευρώ (.. ). - Ο Ανάδοχος ευθύνεται, σε αποζημίωση του Ιδρύματος, για κάθε ζημία άμεση ή έμμεση που θα προξενήσει κατά την εκτέλεση της συντήρησης - επισκευής και της προμήθειας. - Επίσης υποχρεούται για κάθε ασυμφωνία ή εμπόδιο που θα δυσχεράνει την έντεχνη και εμπρόθεσμη εκτέλεση της συντήρησης - επισκευής και της προμήθειας, να ειδοποιεί εγκαίρως την υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως προτάσεις. - Η υπογραφή της σύμβασης από τον ανάδοχο είναι σύμφωνη με την διαμορφωμένη προσφορά του, αποτελεί αμάχητο τεκμήριο και δεν επιτρέπει για κανένα λόγο την εκ των υστέρων υπαναχώρηση της προσφερθείσης τιμής. - Συγκεκριμένα προϋποτίθεται ότι ο ανάδοχος, για την διαμόρφωση της προσφοράς του έλαβε υπόψη του την τεχνική περιγραφή της σχετικής πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ... - Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα «την συντήρηση - επισκευή κλιματιστικών μονάδων και την προμήθεια νέων κλιματιστικών μονάδων για την κάλυψη των αναγκών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι στο έτος 05», ότι δεν θα γίνει καμία αιτίαση, από μέρους του, σχετικά με οποιοδήποτε θέμα και σε οποιοδήποτε βαθμό με επιχείρημα την άγνοια των συνθηκών εκτέλεσης της σύμβασης και ότι θα εφαρμόσει, πιστά την σύμβαση. - Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή των νόμιμων κρατήσεων, φόρων, τελών κ.λ.π. όπως προβλέπεται από τον νόμο. - Σχετικά με τυχόν τροποποίηση της σύμβασης θα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις. Οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση της σύμβασης δεν θα παραβλάπτει της εκτέλεση της συντήρησης - επισκευής και της προμήθειας, όπως αυτή περιγράφεται στην σχετική πρόσκληση. Η σύμβαση τροποποιείται όταν τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. - Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του συνόλου της συντήρησης-επισκευής και της προμήθειας ή μέρους αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωμάτων που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση. - Ο Ανάδοχος που παραβαίνει τους όρους της σύμβασης ή επιδεικνύει συμπεριφορά αντίθετη στα συναλλακτικά ήθη και τις αρχές της καλής πίστης, θα κηρύσσεται έκπτωτος, με επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 34 του Π.Δ. 8/07. - Ως προς τα λοιπά θέματα του έργου ισχύουν η αριθμ. πρωτ... προσφορά του αναδόχου και η αριθμ. πρωτ. O//--05 πρόσκληση ( που επισυνάπτονται στην παρούσα σύμβαση ). - Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε σύμφωνα με τα παραπάνω και αφού διαβιβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλομένους ( εργοδότη και ανάδοχο ) σε τρία ( 3 ) αντίτυπα εκ των οποίων τα δύο ( ) κατατέθηκαν στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και το ένα ( ) έλαβε ο ανάδοχος Τυχόν παράληψη των ανωτέρων οδηγιών με υπαιτιότητα του Αναδόχου- Εργολάβου καθιστά αυτόν αποκλειστικά υπεύθυνο των συνεπειών του νόμου. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Για τον προμηθευτή Σαράντος Ψυχάρης Καθηγητής 6

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π. 5054a Μυτιλήνη 21/08/2013 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 8/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: Π305/15 ΤΕΥΧΟΣ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΝΤΕΛΗ :20.03.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 3606/26.03.2015 1η Υ. ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ» ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 8, ΤΚ 152 36, Π. ΠΕΝΤΕΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Αθήνα, 17.07. 2015 & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αριθμ. Διακ: 10/2015 Αρ.πρωτ: 251356 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Δ.Α. : Ψ9ΚΧΟΡΕ1-ΤΒΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio.

/02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες: Δ. Παρασκευοπούλου Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530 e-mail: prom@hippocratio. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα,24-02-2014 /02/2014 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Αρ. Πρωτ. 3311 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αντικείμενο Διαγωνισμού. Παροχή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών (μετακινήσεις εσωτερικού-εξωτερικού και διαμονής) 628/30-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Δ Ι.Π. ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ HELLENIC REPUBLIC H.Q.A. HELLENIC QUALITY ASSURANCE AND ACCREDITATION AGENCY ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002850356 2015-06-16

15PROC002850356 2015-06-16 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Μ.Δ.) ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ ΡΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΩΝ ΣΤΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΠΑΤΡΩΝ (Φ.Ε.Π.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ Ο : Ενδεικτικός Προϋπολογισμός ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Ε Ρ Γ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡIΘΜ. 3/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Ιωάννινα, 16-1-2015 Αρ. Πρωτ.: 106 Ταχ. Δ/νση : Νεομ. Γεωργίου 1, Συν. Πεντέλης Τ.Κ. 45

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870456 2015-06-24

15PROC002870456 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

αριθ. Διακ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 15PROC002933466 ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. 2015-07-24 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα, 23-7-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ Αρ. Πρωτ.: 1296 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΙΨ9ΟΡ10-5ΣΑ ΑΔΑΜ:14PROC001836355

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 20147285/27 11 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡΙΘ. 11327/732197 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ψ.Ν.Α «ΔΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ» ΝΠΔΔ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΧΑΪΔΑΡΙ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΤΗΛ. 2132046170-171 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 11327/732197 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002821261 2015-06-04

15PROC002821261 2015-06-04 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσ/νίκη 2-06-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αρ. Πρωτ. 1737 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΠΚΜ - ΝΠΔΔ - ΑΔΑ: ΩΠΚΟΟΞΧΣ-ΙΟ2 Ταχ. Δ/νση. Παπαρηγοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707450 2015-04-15

15PROC002707450 2015-04-15 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 15/4/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 66001 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002870883 2015-06-24

15PROC002870883 2015-06-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔIEΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ- TMHMA A ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002892769 2015-07-06

15PROC002892769 2015-07-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΩ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Γ.Ν.-Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ «ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα