Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ε ΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22/10/2014 ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: Αριθµ.Πρωτ.: Ο/3183 Α.Φ.Μ.: ,.Ο.Υ.: Αµαρουσίου ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικών Υποθέσεων ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Χρ. Μαραγκός ΤΗΛ. : FAX : e mail : ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. Έχοντας υπόψη: 1. Τον Ν.3027/ ( ΦΕΚ 152/τ.Α ) που αφορά «Ρύθµιση θεµάτων οργανισµών και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά µε την «Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ». 2. Την υπ αριθµ. Φ. 908/49695/Η/ ( ΦΕΚ 161/τ.ΥΟ / ) Υπουργική Απόφαση που αφορά την ανασυγκρότηση της.ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 3. Το Π..101/2013 (ΦΕΚ 135 τ.α') "Κατάργηση, συγχώνευση, µετονοµασία τµηµάτων και ίδρυση Σχολής στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.". 4. Το άρθρο 29 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α') "Αναδιάρθρωση της ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις". 5. Το Ν.. 496/74 «Περί λογιστικού των Ν.Π...». 6. Τον Ν. 2362/95 ( ΦΕΚ 247/τ.Α /95 ) «Περί ηµόσιου Λογιστικού και Ελέγχου των δαπανών του Κράτους», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα.. 7. Το Ν. 2286/95 ( ΦΕΚ 19/τ.Α /95 ) «Περί προµηθειών του ηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα. 8. Το Π.. 118/07 ( ΦΕΚ Α 150/07 ) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει µέχρι σήµερα. 9. Τον Ν. 3377/2005 ( ΦΕΚ 202/Α / ), Άρθρο 35 «Επιβολή παραβόλου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης». 10. Το Π.. 113/ ( ΦΕΚ 194 Α ) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 11. Την αριθµ /739/ ( ΦΕΚ 1291/τ.Β / ) Υπουργική απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, που αφορά αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 12. Την αριθµ. Π1/3305/10 ( ΦΕΚ 1789/τ.Β / ) απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αφορά σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών, κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 (παρ. 5, 12, 13 και 16) του Ν. 2286/ Τον Ν. 4038/2012 ( ΦΕΚ 14/τ. Α ) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής », άρθρο 4. παράγραφος Τον Ν. 4270/2014 ( ΦΕΚ 143/ τ. Α ) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 15. Τον Ν. 4281/2014 ( ΦΕΚ 160/τ. Α ) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 1

2 16. Την αριθµ. 173/ ( Θέµα 2.5 ) Πράξη της.ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. µε Α Α: 7ΚΦΙ46Ψ8ΧΙ ΘΓΤ και Α ΑΜ: 14REQ που αφορά σε επανάληψη της σχετικής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 17. Την αριθµ. πρωτ. ΟΥ /236/ σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης µε Α Α: 7Λ0Ε46Ψ8ΧΙ 36Σ και Α ΑΜ: 14REQ Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. γνωστοποιεί ότι, θα προβεί στην διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, µετά από επαναληπτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την πραγµατοποίηση µηνιαίων υπηρεσιών καθαρισµού, απόφραξης και συντήρησης των αποχετευτικών αγωγών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι για διάστηµα ενός ( 1 ) έτους από την υπογραφή της σύµβασης, µε σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των εργασιών όπως αυτές αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Ο προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (2.600,00 ) συνολικά, συµπεριλαµβανοµένου και του ΦΠΑ 23%. Η δαπάνη θα καλυφθεί από τον ΚΑΕ: 0879 Τακτικού Προϋπολογισµού της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. οικονοµικών ετών 2014 (κατ εκτίµηση 542,00 ) και 2015 (κατ εκτίµηση 2.058,00 ). Η παρούσα επαναληπτική πρόσκληση είναι αναρτηµένη στον διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ηµοσίων Συµβάσεων. Περίληψη της πρόσκλησης είναι αναρτηµένη στο πρόγραµµα «ΙΑΥΓΕΙΑ», στον διαδικτυακό τόπο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και στο πίνακα ανακοινώσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι. Πληροφορίες σε σχέση µε την διαδικασία και την επαναληπτική πρόσκληση δίνονται από το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων, κα Νικολέτα Στρακούλα, τηλ , κατά τις εργάσιµες µέρες και από 09:00 έως 14:00. Κατά τις ίδιες µέρες και ώρες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παίρνουν από την Τεχνική Υπηρεσία της Σχολής, κος ηµήτριος Αγιώτης στο τηλ πληροφορίες τεχνικής φύσεως και να επιθεωρήσουν τα σηµεία εργασιών. Η υπογεγραµµένη από τον νόµιµο εκπρόσωπο της υποψήφιας εταιρείας προσφορά θα πρέπει να αποσταλεί σε σφραγισµένο φάκελο στην παρακάτω διεύθυνση ή να παραδοθεί σε σφραγισµένο φάκελο απευθείας στο Γενικό Πρωτόκολλο της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έως την 05/11/ 2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. στο Μαρούσι ( Σταθµός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Ηράκλειο Αττικής, Τ.Κ.: 14121) και θα φέρει τα κάτωθι στοιχεία: Τη λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ( 1 ) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ. ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: O/3183 Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Ε ΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ» ) ΤΑΧ. /ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους, επί ποινή αποκλεισµού, υποχρεωτικά στην Ελληνική Γλώσσα, και δεν πρέπει να έχουν ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα. Η αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης κατά τον έλεγχο θα µονογράψει και θα σφραγίσει τις διορθώσεις, προσθήκες κ.λ.π. και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι αυτές έγιναν πριν την αποσφράγιση της προσφοράς. Σε περίπτωση που οι σφραγισµένες προσφορές αποσταλούν ή παραδοθούν εκπρόθεσµα, δηλαδή µετά την ανωτέρω ηµεροµηνία και ώρα, κρίνονται απαράδεκτες, δεν αποσφραγίζονται και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης. Επίσης, κρίνονται απαράδεκτες και αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία αξιολόγησης, προσφορές οι οποίες δεν είναι σύµφωνες µε τους όρους της παρούσας επαναληπτικής πρόσκλησης. Αντιπροσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2

3 Επίσης, εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Με την υποβολή της προσφοράς θεωρείται ότι, ο υποψήφιος Ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας επαναληπτικής πρόσκλησης. Επίσης, σε περίπτωση νοµικών προσώπων, θεωρείται ότι η υποβολή προσφοράς και η συµµετοχή στη διαδικασία έχουν εγκριθεί από το αρµόδιο όργανο του συµµετέχοντος νοµικού προσώπου. Αποκλείονται οι προσφορές όταν η συνολική προσφερόµενη τιµή για το σύνολο της υπηρεσίας, συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α., υπερβαίνει τον συνολικό προϋπολογισµό της παρούσας επαναληπτικής πρόσκλησης. Εγγυήσεις συµµετοχής και καλής εκτέλεσης δεν προβλέπονται από την παρούσα επαναληπτική πρόσκληση. Η αποσφράγιση και η αξιολόγηση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί την 05/11/2014, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.µ. από την αρµόδια επιτροπή όπως αυτή έχει οριστεί. Εάν στο πλαίσιο της ανωτέρω διαδικασίας υπάρξουν ισότιµες προσφορές τελικός ανάδοχος επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγµάτευσης. Όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες προσφορές καλούνται από την ανωτέρω αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης, σε διαφορετική ηµεροµηνία από την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών, για να προβούν σε διαπραγµάτευση. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την ανάδειξη του µειοδότη, η επιτροπή αξιολόγησης καταρτίζει πρακτικό, το οποίο αφού το παραδώσει στο Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων εγκρίνεται από την.ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και ανακοινώνεται το αποτέλεσµα στους συµµετέχοντες στην διαδικασία. Οι τιµές των προσφορών που αφορούν τις υπηρεσίες της παρούσας επαναληπτικής πρόσκλησης θα εκφράζονται σε ευρώ. Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση εκτός του Φ.Π.Α., για την υλοποίηση των υπηρεσιών που προβλέπονται από την παρούσα επαναληπτική πρόσκληση. Α. Ποσά κρατήσεων όπως ισχύουν σήµερα στο καθαρό ποσό, προ Φ.Π.Α. 1) Σε ποσοστό 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. 2) 2% επί των κρατήσεων του Μ.Τ.Π.Υ. ΣΥΝΟΛΟ: 3,072% 3) 20% επί ΟΓΑ χαρτοσήµου Β. Κράτηση 0,10% για τις λειτουργικές ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων ( παρ. 5, άρθρο 61 του Ν. 4146/2013), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης. Στο ανώτερο ποσό διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήµου 3% (πλέον 20% εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. επ αυτού). Κατά την πληρωµή θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ο υπολογισµός του φόρου γίνεται αφού αφαιρεθούν οι λοιπές κρατήσεις. Στον πίνακα της Οικονοµικής Προσφοράς, ο υποψήφιος ανάδοχος θα καθορίζει το ποσό µε το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις υπηρεσίες µε τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την ανωτέρω αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης. Προσφερόµενη υπηρεσία η οποία αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. Η τιµή χωρίς Φ.Π.Α. θα ληφθεί υπόψη για την σύγκριση των προσφορών. Σε περίπτωση λογιστικής ασυµφωνίας µεταξύ της τιµής µονάδας και της συνολικής τιµής, υπερισχύει η τιµή που κρίνεται πλέον συµφέρουσα για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Προσφορά που δε δίδει την τιµή σε ευρώ ή δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Για την ανάλυση των τιµών της Προσφοράς τους οι υποψήφιοι Ανάδοχοι είναι υποχρεωµένοι, επί ποινή αποκλεισµού, να συµπληρώσουν και να υποβάλλουν εντός του φακέλου της προσφοράς τους τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ( σύµφωνα µε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ). Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά την διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας της Προσφοράς, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται, κατά την γνωστοποίηση της συγκατάθεσης τους για την παράταση αυτή, να υποβάλουν νέους πίνακες τιµών ή να τους τροποποιήσουν. Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή για το σύνολο των υπηρεσιών. ικαίωµα υποβολής προσφοράς έχουν: Α. Όλα τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα που ασκούν συναφή επαγγέλµατα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή. Β. Συνεταιρισµοί. 3

4 Γ. Ενώσεις ή Κοινοπραξίες εφόσον πληρούν τους όρους που καθορίζονται στο άρθρο 7, του Π.. 118/07. Που προέρχονται από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου και κράτη που έχουν υπογράψει την Σ..Σ. Κάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δικαιούται να συµµετέχει σε ένα µόνο διαγωνιζόµενο σχήµα, είτε µεµονωµένα είτε ως µέλος ένωσης ή κοινοπραξίας. Σε αντίθετη περίπτωση θα αποκλείεται από τον διαγωνισµό. Το νοµικό πρόσωπο πρέπει να έχει συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία Κράτους Μέλους της Ε.Ε. ή του ΕΟΧ ή των χωρών που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Π.Ο.Ε. και έχει την καταστατική του έδρα, την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάσταση του στο εσωτερικό των ανωτέρω χωρών. Οι ενώσεις/κοινοπραξίες προµηθευτών δεν υποχρεούνται να λαµβάνουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση προµηθευτών υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης. Η ένωση/κοινοπραξία προµηθευτών υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους προµηθευτές που αποτελούν την ένωση κοινοπραξία, είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της ένωσης κοινοπραξίας ευθύνεται εξολοκλήρου. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης της υπηρεσίας η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της ένωσης κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή. Αν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της ένωσης κοινοπραξίας µπορούν και στις δύο περιπτώσεις να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση πρέπει να εγκριθεί µε απόφαση της.ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ο χρόνος ισχύς των προσφορών είναι εκατόν είκοσι ( 120 ) ηµερολογιακές ηµέρες, προσµετρούµενες από την επόµενη της ανωτέρω καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από την λήξη της, κατ ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το προβλεπόµενο ανωτέρω. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωµα να µαταιώσει ή να επαναλάβει την διαδικασία σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, ιδίως: ( i ) για παράτυπη διεξαγωγή, εφόσον από την παρατυπία επηρεάζεται το αποτέλεσµα της διαδικασίας ( ii ) εάν το αποτέλεσµα της διαδικασίας κρίνεται αιτιολογηµένα µη ικανοποιητικό ( iii ) εάν υπήρξε αλλαγή των αναγκών σε σχέση µε το υπό ανάθεση Έργο Σε περίπτωση µαταίωσης της διαδικασίας, οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν θα έχουν δικαίωµα αποζηµίωσης για οποιοδήποτε λόγο. Στον ανάδοχο, µετά την απόφαση ανάθεσης της.ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., αποστέλλεται από το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων σχετική έγγραφη ανακοίνωση, µε απόδειξη, µε την οποία καλείται να προσέλθει µέσα σε δέκα ( 10 ) ηµέρες από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο εστάλη η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση, κηρύσσεται έκπτωτος µε επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 34 του Π.. 118/2007, µε απόφαση της.ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Με την ανακοίνωση η σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες σε µηνιαία βάση όπως αυτές περιγράφονται στην σύµβαση και για διάστηµα ενός ( 1 ) έτους από την υπογραφή της. Η καταβολή της αποζηµίωσης για τις παρεχόµενες υπηρεσίες θα γίνεται σε τέσσερεις (4) τριµηνιαίες ισόποσες δόσεις µετά την έκδοση σχετικού τιµολογίου και µετά από βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των εργασιών, από το Τµήµα Οικονοµικών Υποθέσεων και µε την προσκόµιση των νοµίµων 4

5 παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις όπως εκάστοτε ισχύουν. Σηµειώνεται ότι, η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος βάσει του Ν. 2238/94 ( ΦΕΚ 151/Α/94 ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα µετά τους Ν. 3842/10 και Ν.4172/13. Οποιεσδήποτε αλλαγές στη διαδικασία υλοποίησης του έργου θα πρέπει να γίνονται µε την σύµφωνη γνώµη Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και Αναδόχου. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση των εργασιών. Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. δεν έχει υποχρέωση καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιασδήποτε άλλης αµοιβής στο προσωπικό του αναδόχου ή τρίτων. Καθ όλη τη διάρκεια των εργασιών, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της σχετικά µε την εκτέλεση τους. Η εργασίες θα γίνονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα επαναληπτική πρόσκληση, όσα θα περιληφθούν στη σύµβαση και τις επί µέρους εντολές οδηγίες της αρµόδιας ιοικητικής Υπηρεσίας της Σχολής, και τις διατάξεις περί προµηθειών του δηµοσίου. Επίσης, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έχει το δικαίωµα να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο, χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πληµµελώς τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της σύµβασης, µετά από απόφαση της ιοικούσας Επιτροπής. Ακόµη, σε περίπτωση πληµµελούς εκτέλεσης της προµήθειας, η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. διατηρεί το δικαίωµα µη καταβολής µέρους ή όλης της αποζηµίωσης που αφορά στο συγκεκριµένο έργο. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του συνόλου του έργου ή µέρους αυτού σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από την παρούσα σύµβαση. Ο Ανάδοχος του έργου και η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. θα προσπαθούν να ρυθµίζουν καλόπιστα κάθε διαφορά, που τυχόν προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά την διάρκεια ισχύος της σύµβασης. Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από τα Ελληνικά ικαστήρια και συγκεκριµένα τα ικαστήρια της Αθήνας, σύµφωνα µε την κείµενη Ελληνική Νοµοθεσία, εφαρµοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. Ο Πρόεδρος της.ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε Ιωάννης Χρυσουλάκης Οµότ. Καθηγητής Συνηµµένα: (3) 1) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 3) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 5

6 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Α. Για την σωστή λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου των κτιριακών εγκαταστάσεων της ΑΣΠΑΙΤΕ (λόγω της παλαιότητάς του, της χρήσεώς του και της κατασκευής του) θα πρέπει να εκτελούνται µηνιαίως οι εργασίες. 1. Καθαρισµός, απόφραξη και συντήρηση των φρεατίων αποχέτευσης. Με την εργασία αυτή προβλέπεται να γίνεται απόφραξη και καθαρισµός όλων των φρεατίων του αποχετευτικού δικτύου των λυµάτων των εγκαταστάσεων της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 2. Καθαρισµός, απόφραξη και συντήρηση του αποχετευτικού δικτύου. Με την εργασία αυτή προβλέπεται να γίνεται συντήρηση και καθαρισµός όλων των σωληνώσεων των αποχετεύσεων (αγωγών). Με την πραγµατοποίηση των ανωτέρω εργασιών πετυχαίνουµε: 1. Να διατηρείται το δίκτυο καθαρό 2. Προλαβαίνουµε τα βουλώµατα (φραξίµατα) 3. Προστατεύουµε τις σωληνώσεις 4. Προλαβαίνουµε τις άσχηµες συνέπειες αυτών, (όπως την ανθυγιεινή εξαγωγή λυµάτων κλπ) 5. Την µείωση του υψηλού κόστους επισκευής. Β. Κατά την περίοδο των εργασιών και καθ όλη την διάρκεια της εργασίας ο ανάδοχος πρέπει να διατηρεί τον χώρο καθαρό. Επισυνάπτεται: Σχέδιο του αποχετευτικού δικτύου 6

7 Σχέδιο Αποχετευτικού ικτύου Οι Συντάξαντες των Τεχνικών Προδιαγραφών Γεώργιος Καρατζάς Παναγιώτης Καλαντζάκης ΕΡΓ. ΟΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΘ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 7

8 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ( 1 ) ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΕΥΡΩ) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕ Φ.Π.Α. - Οι ανωτέρω τιµές της προσφοράς είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο και θα παραµείνουν σταθερές µέχρι την λήξη της σύµβασης. - Αύξηση τιµών των υπηρεσιών από τυχόν λάθη και παραλείψεις από την πλευρά του αναδόχου δεν γίνονται αποδεκτές. 8

9 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Γ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ Αριθµ. Πρωτ... /.. (Αρ. Επ. Προσκ.-ΑΦΜ Αναδόχου) «ΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ( 1 ) ΕΤΟΣ». ( Αριθµ. Πρωτ, Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης µε Α Α:.) Σήµερα στις του µηνός, ηµέρα.., στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο Μαρούσι Αττικής (Σταθµός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Ηράκλειο, Τ.Κ.: 14121), µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων: Α. Του Ιωάννη Χρυσουλάκη, Οµότιµος Καθηγητής, προέδρου της ιοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. που εκπροσωπεί αυτή σύµφωνα µε την αριθµ. Φ.908/49695/Η ( ΦΕΚ 161/ /τ. ΥΟ ) Απόφαση της Υπουργού Παιδείας ια Βίου Μάθησης και Θρησκευµάτων, που αφορά την ανασυγκρότηση της.ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Β. Του.,, Τ.Κ.:., Τηλέφωνο:. Fax:., κινητό:, ΑΦΜ:., ΟΥ:, που θα αποκαλείται στη Σύµβαση αυτή και «ΑΝΑ ΟΧΟΣ» συµφωνήθηκαν και αποδέχτηκαν τα παρακάτω: Ο πρώτος των συµβαλλοµένων Ιωάννης Χρυσουλάκης, Πρόεδρος της ιοικούσας Επιτροπής της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ( Εργοδότης ) έχοντας υπ όψη του την αριθµ../ ( Θέµα ) Πράξη της.ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΑΝΑΘΕΤΕΙ Την εκτέλεση «ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ( 1 ) ΕΤΟΣ» αντί του ποσού των ευρώ (. ) συµπεριλαµβανοµένου και του Φ.Π.Α. στον.. και αυτός αναλαµβάνει την πραγµατοποίηση αυτού µε τους παρακάτω όρους. - Το αντικείµενο της παρούσας σύµβασης προσδιορίζεται αναλυτικά ως προς την ποιότητα, και την ποσότητα, από την επαναληπτική πρόσκληση..και την µε αρ. πρωτ../.. προσφορά του Αναδόχου. - Το οικονοµικό αντικείµενο των υπηρεσιών της σύµβασης για το συνολικό διάστηµα ισχύος της, είναι συνολικής αξίας. (..ευρώ), συµπεριλαµβανοµένου στο παραπάνω ποσό και του αναλογούντος Φ.Π.Α. ( 23% ), ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των. (. ) που θα καταβληθεί από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.. - Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δώδεκα ( 12 ) µήνες και συγκεκριµένα από./ /201 έως././ Ο Ανάδοχος δεν θα εκτελέσει την υπηρεσία πέραν του συµβατικού οικονοµικού αντικειµένου αν προηγούµενα δεν υπάρχει σχετική έγκριση του Εργοδότη για την απαιτούµενη πληρωµή του έργου. - Ο Ανάδοχος ευθύνεται, σε αποζηµίωση του Ιδρύµατος, για κάθε ζηµία άµεση ή έµµεση που θα προξενήσει από πρόσωπα τα οποία χρησιµοποιεί. - Επίσης υποχρεούται για κάθε ασυµφωνία ή εµπόδιο που θα δυσχεράνει την έντεχνη και εµπρόθεσµη εκτέλεση των εργασιών, να ειδοποιεί εγκαίρως την υπηρεσία υποβάλλοντας συγχρόνως προτάσεις. - Η υπογραφή της σύµβασης από τον ανάδοχο είναι σύµφωνη µε την διαµορφωµένη προσφορά του, αποτελεί αµάχητο τεκµήριο και δεν επιτρέπει για κανένα λόγο την εκ των υστέρων υπαναχώρηση της προσφερθείσης τιµής. - Συγκεκριµένα προϋποτίθεται ότι ο ανάδοχος, για την διαµόρφωση της προσφοράς του έλαβε υπόψη του την τεχνική περιγραφή. - Ο Ανάδοχος δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση των «ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ( 1 ) ΕΤΟΣ», ότι δεν θα γίνει καµία αιτίαση, από µέρους του, σχετικά µε οποιοδήποτε θέµα και σε οποιοδήποτε βαθµό µε επιχείρηµα την άγνοια των συνθηκών εκτέλεσης της σύµβασης και ότι θα εφαρµόσει, πιστά την σύµβαση. - Ο ανάδοχος υποχρεούται στην καταβολή των νόµιµων κρατήσεων, φόρων, τελών κ.λ.π. όπως προβλέπεται από τον νόµο. 9

10 - Η καταβολή της αποζηµίωσης για τις παρεχόµενες υπηρεσίες θα γίνεται σε τέσσερεις (4) τριµηνιαίες ισόποσες δόσεις µετά την έκδοση σχετικού τιµολογίου από το Ανάδοχο και µετά από βεβαίωση για την καλή εκτέλεση των εργασιών, από την αρµόδια επιτροπή. - Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον ανάδοχο του συνόλου του έργου ή µέρους αυτού σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη παρούσα σύµβαση. - Ως προς τα λοιπά θέµατα της προµήθειας ισχύουν η προσφορά του αναδόχου και η αριθµ. πρωτ. επαναληπτική πρόσκληση ( που επισυνάπτονται στην σύµβαση ). - Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σύµφωνα µε τα παραπάνω και αφού διαβιβάσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συµβαλλοµένους ( εργοδότη και ανάδοχο ) σε τρία ( 3 ) αντίτυπα εκ των οποίων τα δύο ( 2 ) κατατέθηκαν στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και το ένα ( 1 ) έλαβε ο ανάδοχος. Τυχόν παράληψη των ανωτέρων οδηγιών µε υπαιτιότητα του Αναδόχου καθιστά αυτόν αποκλειστικά υπεύθυνο των συνεπειών του νόµου. ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ Για την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Ο Πρόεδρος της.ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Για την εταιρεία ή ανάδοχο Ο νόµιµος εκπρόσωπος Ιωάννης Χρυσουλάκης Οµότιµος Καθηγητής 10

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 6-06-05 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 4 Αριθμ.Πρωτ.: O/606

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙΙΠ46Ψ8ΧΙ-ΚΑΝ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι, 22-05-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Α Π Ο Φ Α Σ Η. Μαρούσι,01-07-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΔΡΑ: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟ ( ΣΤΑΘΜΟΣ «ΕΙΡΗΝΗ» ΗΣΑΠ ) Μαρούσι,01-07-2014 ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ.: 141 21 Αριθμ.Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 15.01.2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. Πρωτ. 263 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45 -Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. : 0 900 38 188 Δ.Ο.Υ. : ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Δ. Κίκερη Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 19-11-2013 Τρίτη 10:00 π.µ.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Αθήνα, 09-10-2013 Αρ. Πρωτ.: Ι.Π./Φ306/12 Γενική /νση: ιαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας /νση: Προµηθειών Τµήµα: Προµηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Β. Βλάχου Τηλ.: 210-8110766 Fax: 210-8110772

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. ιακήρυξης 71/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

19. 100,00 εκαεννέα Χιλιάδες Εκατό Ευρώ (Συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) Πρόχειρος ιαγωνισµός για Προµήθεια Εξοπλισµού

19. 100,00 εκαεννέα Χιλιάδες Εκατό Ευρώ (Συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος Φ.Π.Α.) Πρόχειρος ιαγωνισµός για Προµήθεια Εξοπλισµού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. /νση: Ιερά Οδός 75, Τ.Κ. 118 55 Πληροφορίες: κ. Χ. Αλεξανδράκης Τηλέφωνο: 210 5294855 Fax: 210 5294873 E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 210 ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ (ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015) ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΩΝ SABA MEETING (CENTRA),

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013

ΑΡ. ΔΙΑΚ/ΞΗΣ: 6/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Τ.Κ. 69100 ΚΩ ΙΚΟΣ CPV CPV 90911200-8 ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η.υ.πε. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» ιεύθυνση Τ.Κ. Πόλη Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail Σισµάνογλου 45 69100 Κοµοτηνή Μαντάκη ήµητρα 25313 51351-51551

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

E mail: promithies@ghsitia.gr ΣΗΤΕΙΑ 03/08/2012 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Κ.Υ. ΣΗΤΕΙΑΣ Ταχ. /νση: Ταχ. Κώδικας: Ξεροκαµάρες 723 00 ΣΗΤΕΙΑ Πληροφορίες: Χρυσουλάκη Κωνσταντίνα Τηλέφωνο: 2843340360

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ι-2Ε1 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΔΑ: ΒΙΡ8Ι-2Ε1 Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Β ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Σάµος, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Α Σ Τ Υ Ν Ο Μ Ι Α ΓΕΝ. ΑΣΤΥΝ. /ΝΣΗ ΠΕΡ. ΒΟΡ. ΑΙΓΑΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 21.07.2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η 5986 / 2014 Το Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου έχοντας υπ όψη τις διατάξεις: 1. Του Π.. 118/2007

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Πληροφορίες : Ε. Γιαγκόπουλος Τηλ.:210 74 90 422 Fax : 21074 90 427 Email

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907.

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Διάρκεια του Έργου : 8 μήνες Προϋπολογισμός : 193.907. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Γ ΚΠΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα, Αριθμ.Πρωτ.: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α Αθήνα, 24/08/2012 /ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. ιακήρυξης: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 14/2012 «ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ» Ταχ. /νση : Μάρνη 22 Αριθµ. Πρωτ: 102547

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΧΕ ΙΟ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Μαρούσι,.... -.. Αρ. Πρωτ.: ΑΖ/Φ306/ Γενική /νση: Οικονοµικών Υποθέσεων /νση: Οικονοµικών Υπηρεσιών Τµήµα: Προµηθειών και Αποθηκών Πληροφορίες: Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ Στο πλαίσιο του Υποέργου 3 με τίτλο «Δράσεις δημοσιότητας Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΕΑΠ» της Πράξης με τίτλο «Μονάδα Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Μαρούσι, 24-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/νση : Οικονομικού Τμήμα : Προμηθειών Μεσογείων 45-Τ.Θ 14103-Τ.Κ.11510 Α.Φ.Μ. 090038188 Δ.Ο.Υ. ΙΒ Αθηνών Πληροφορίες : Α.Μέριανου Τηλ.: 210 74

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Αθήνα : 23 /4 /2013 Αρ. Πρωτ: 4833 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟ: 60.000 ΕΥΡΩ (μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) Ταχυδρομική Διεύθυνση : Πειραιώς 211 ΤΚ. 17778 Ταύρος. Τηλέφωνο : 213 1306 208, 369 Fax : 213 1306480 Πληροφορίεs: Α. Μπαλού Ηλεκτρονική Διεύθυνση : www.ekdd.gr ΗλεκτρονικόΤαχυδρομείο: abalou@ekdd.gr Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

Μύρινα 29/10/2014 Αρ. Πρωτ.: 7927 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Σουσαλής Αθανάσιος Τηλ.: 22543-50129 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρέθυµνο, 26.01.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η Υ. ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 598 / 2015 Πρόχειρου ηµόσιου διαγωνισµού µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή για την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα