Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες"

Transcript

1 Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες Ευστ. Μπούσιας, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πατρών Γενικά Οι Ευρωκώδικες αποτελούν μαζί με τα Πρότυπα Υλικών, τα Πρότυπα Προϊόντων, τα Πρότυπα για την Κατασκευή Έργων και τα Πρότυπα Δοκιμών ένα σύνολο Ευρωπαϊκών Προτύπων (ΕΝ). Οι Ευρωκώδικες αναφέρονται στο σχεδιασμό κτιρίων και άλλων κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού και καλύπτουν με ενδελέχεια τα θέματα σχεδιασμού, δηλαδή τις δράσεις επί των κατασκευών, τα κύρια κατασκευαστικά υλικά (σκυρόδεμα, χάλυβα, ξύλο, τοιχοποιϊα και αλουμίνιο), σχεδόν όλα τα πεδία σχεδιασμού (βάσεις σχεδιασμού, δράσεις συμπεριλαμβανομένων της πυρκαγιάς και του σεισμού, γεωτεχνικά θέματα) και μια ευρεία ομάδα τύπων κατασκευών (κτήρια, γέφυρες, πύργοι, ιστοί, σιλό, κ.α.). Η κάλυψη των παραπάνω θεμάτων γίνεται με τρόπο συνεπή εσωτερικά, εναρμονισμένο και φιλικό στο χρήστη (όμοια δομή κειμένων, συμβόλων, ορολογίας, κριτηρίων επιβεβαίωσης, μεθόδων ανάλυσης, κ.α), ενώ αποφεύγονται οι επικαλύψεις και στο σύνολό τους οι Ευρωκώδικες αποτελούν ένα ευέλικτο σύστημα για εφαρμογή σε μεγάλο αριθμό κρατών με μεγάλες διαφοροποιήσεις (στην τεχνική παράδοση, τα υλικά, τις περιβαλλοντικές συνθήκες, κ.α). Η διαδικασία δημιουργίας των Ευρωκωδίκων ξεκίνησε διαδικαστικά το 1975 με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έναρξη ενός προγράμματος στον τομέα των κατασκευών. Ο στόχος του προγράμματος ήταν η άρση των τεχνικής φύσης εμποδίων στο εμπόριο και την εναρμόνιση των τεχνικών προδιαγραφών. Στα πλαίσια του εν λόγω προγράμματος η Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία να καθιερώσει κοινούς τεχνικούς κανονισμούς για το σχεδιασμό των κατασκευών οι οποίοι θα προσφέρονταν αρχικά ως εναλλακτικοί των αντίστοιχων εθνικών κανονισμών και μακροπρόθεσμα θα τους αντικαθιστούσαν. Με τη συμμετοχή Εθνικών Εκπροσώπων και τη βοήθεια της Εκτελεστικής Επιτροπής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προχώρησε στην ανάπτυξη του προγράμματος και το 1989 απεφασίσθη και σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (European Committee for Standardization, CEN) να μεταφερθεί η ευθύνη προετοιμασίας και δημοσίευσης των Ευρωκωδίκων στην τελευταία. Το έργο των Ευρωκωδίκων ανατέθηκε από τη CEN στην επιτροπή TC250, ενώ τα προϊόντα προεντεταμένου σκυροδέματος καλύπτονται από την Επιτροπή TC229. Κάθε ένας από τους δέκα Ευρωκώδικες (Πίνακας 1) απετέλεσε το αντικείμενο μιας υποεπιτροπής (για παράδειγμα η υποεπιτροπή CEN/TC 250/SC 2 ήταν αρμόδια για τις «Κατασκευές σκυροδέματος»). Στην εξαετία υλοποιήθηκε ο στόχος δημοσίευσης των 62 Μερών των Ευρωκωδίκων σε μορφή προνόρμας (ENV) για να εξυπηρετήσει την εξοικείωση και απόκτηση εμπειρίας με τις νέες εν μέρει μεθόδους. Λόγω δυσκολιών εναρμόνισης όλων των ζητημάτων των μεθόδων υπολογισμού επινοήθηκε ένα σύστημα «Παραμέτρων προς Εθνικό Προσδιορισμό» ( boxed values ) που παρέχει στα κράτη-μέλη την ευελιξία να επιλέξουν τις τιμές που θα εφαρμοσθούν στην επικράτειά τους. Το 1998 ξεκίνησε η αναβάθμιση και μετατροπή των ENV σε Ευρωπαϊκά Πρότυπα, ενώ η έκδοση των Ευρωκωδίκων και των Μερών τους σε μορφή Προτύπων (ΕΝ) αναμένεται την πενταετία Έως το 2010 οι εθνικοί Κανονισμοί σε 28 χώρες θα αντικατασταθούν από τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα. Η δομή κάθε Ευρωκώδικα φαίνεται στο Σχήμα 1. Πέραν του κυρίως κειμένου του κάθε ΕΝ υπάρχουν τα κανονιστικής και πληροφοριακής μορφής παραρτήματα (Normative Annexes, Informative Annexes). Με τη διάθεση ενός Ευρωκώδικα ή τμήματός του από την CEN, οι Εθνικές και Κανονιστικές Αρχές κάθε κράτους μέλους υποχρεούνται να προβούν στη μετάφρασή του (σε μέγιστο 1 χρόνο), να προσδιορίσουν τις Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παραμέτρους (NDP, παράμετροι η τιμή των οποίων ορίζεται από τις Εθνικές Αρχές) και να δημοσιεύσουν το Εθνικό Προσάρτημα (περίοδος βαθμονόμησης μέγιστης διάρκειας 2 ετών), να αποσύρουν όλα τα κανονιστικά κείμενα που είναι ασύμβατα με τον υπόψη Ευρωκώδικα (εντός 5 ετών από τη διάθεση του τελευταίου μέρους του συνόλου των Ευρωκωδίκων) και να προωθήσουν την εξοικείωση των χρηστών στην εφαρμογή του. Σημειώνεται ότι δεν είναι υποχρεωτική για τα κράτη-μέλη η επιλο- 1 BUILDNET

2 γή Εθνικά Προσδιοριζόμενων Παραμέτρων και η επιλογή μπορεί στη περίπτωση αυτή να γίνει από τον μελετητή. Επιπλέον, το Εθνικό Προσάρτημα δεν είναι υποχρεωτικό εάν ένα Μέρος των Ευρωκωδίκων δεν περιλαμβάνει εθνικά προσδιοριζόμενες παραμέτρους ή δεν επηρεάζει το κράτος-μέλος (για παράδειγμα ο αντισεισμικός σχεδιασμός για ορισμένα κράτη-μέλη). Στο Εθνικό Προσάρτημα προσδιορίζεται επίσης εάν τα Πληροφοριακά Παραρτήματα (Informative Annexes) του κάθε ΕΝ διατηρούν αυτή την ιδιότητά τους ή αντί αυτών υιοθετούνται εθνικά κείμενα. Σχήμα 1. Δομή των Ευρωκωδίκων Οι Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παράμετροι αναφέρονται σε: Παραμέτρους για τις οποίες εναλλακτικές τιμές παρέχονται από τους Ευρωκώδικες Τιμές παραμέτρων όταν στον Ευρωκώδικα υπάρχει μόνο το σύμβολο της παραμέτρου Δεδομένα που σχετίζονται με κάθε κράτος-μέλος (γεωγραφία, κλίμα, κ.ά). Η διαδικασία που πρέπει να υλοποιηθεί όταν ο Ευρωκώδικας δίνει τη δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών. Αποφάσεις για την εφαρμογή πληροφοριακών παραρτημάτων. Μετά το τέλος της περιόδου βαθμονόμησης προβλέπεται περίοδος διάρκειας τριών ετών κατά την οποία οι Εθνικοί Κανονισμοί θα συνυπάρχουν με τους Ευρωκώδικες. Η συντήρηση/ επικαιροποίηση των Ευρωκωδίκων εμπίπτει στη δικαιοδοσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης CEN. Πίνακας 1 Κατάλογος Ευρωκωδίκων Μερικοί από τους στόχους και πλεονεκτήματα των Ευρωκωδίκων είναι: 1. Η εξασφάλιση της συμβατότητας των κτιριακών και άλλων τύπων έργων Πολιτικού Μηχανικού με την Κοινοτική Οδηγία 89/106/ EEC για τις Βασικές Απαιτήσεις (Essential Requirements, ER) για τα Κατασκευαστικά Προϊόντα. Ιδιαίτερα αναφέρονται στις ER1 Μηχανική αντίσταση και ευστάθεια και την ER2 Ασφάλεια στην περίπτωση πυρκαγιάς 2. Η υποβοήθηση κατάρτισης συμβάσεων δημοσίων έργων και συναφών υπηρεσιών (Οδηγία 2004/18/EEC) 3. Η δημιουργία πλαισίου για την εκπόνηση εναρμονισμένων τεχνικών προδιαγραφών κατασκευαστικών προϊόντων 4. Η ύπαρξη κοινών κριτηρίων σχεδιασμού και μεθόδων 5. Η διευκόλυνση ανταλλαγής υπηρεσιών στον κατασκευαστικό τομέα 6. Η κοινή βάση προετοιμασίας βοηθητικών εργαλείων σχεδιασμού και λογισμικού 7. Η ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας των Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στο κατασκευαστικό τομέα Κάθε Ευρωκώδικας με εξαίρεση τον ΕΝ1990 διαιρείται σε μέρη (Parts) τα οποία καλύπτουν ειδικές πτυχές του αντικειμένου του υπόψη Ευρωκώδικα. Υπάρχουν συνολικά 58 μέρη που αποτελούν τους δέκα Ευρωκώδικες. Σε όλους τους Ευρωκώδικες που αναφέρονται σε υλικά υπάρχει το Μέρος 1-1 το οποίο καλύπτει το σχεδιασμό κτηρίων και άλλων κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού και το Μέρος 1-2 το οποίο καλύπτει το σχεδιασμό σε πυρκαγιά. Οι Ευρωκώδικες για το σκυρόδεμα, το χάλυβα και το ξύλο καθώς και ο ΕΝ1998 για τον αντισεισμικό σχεδιασμό διαθέτουν το Μέρος 2 το οποίο αναφέρεται στο σχεδιασμό γεφυρών και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα ενδεδειγμένα γενικά Μέρη-1. Τα Μέρη των Ευρωκωδίκων έχουν συνδυασθεί σε ομάδες (Packages) κάθε μια των οποίων θα πρέπει να έχει δημοσιευθεί πριν την έναρξη εφαρμογής του αντίστοιχου Ευρωκώδικα. Κάθε Ομάδα αποτελείται από ένα αριθμό Μερών Ευρωκωδίκων τα οποία είναι απαραίτητα για σχεδιασμό συγκεκριμένης κατασκευής (για παράδειγμα για ένα κτήριο, μια γέφυρα, κλπ). Με τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται η ύπαρξη μιας κοινής ημερομηνίας απόσυρσης (Common Date of Withdrawal, DOW) όλων των σχετικών Εθνι- Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες BUILDNET 2

3 κών Κανονισμών που απαιτούνται για το σχεδιασμό συγκεκριμένης κατασκευής. Εφόσον ένας Εθνικός Κανονισμός έχει ευρύτερο πεδίο από εκείνο του αντίστοιχου Ευρωκώδικα, μόνο εκείνο το τμήμα του που καλύπτεται από τον Ευρωκώδικα θα πρέπει να αποσυρθεί. Οι Ευρωκώδικες ΕΝ1990, ΕΝ1001, ΕΝ1997 και ΕΝ1998 δεν εξαρτώνται από τα υλικά και ως εκ τούτου περιλαμβάνονται σε κάθε Ομάδα. Σχήμα 2 Συσχέτιση των Ευρωκωδίκων ΕΝ1990: Ευρωκώδικας Βάσεις σχεδιασμού Ο EN 1990 αποτελεί ένα καινοτόμο κείμενο καθώς είναι το πρώτο ανεξάρτητο-υλικού Πρότυπο ο οποίος εισάγει τις αρχές και τις απαιτήσεις για την ασφάλεια, λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα σε διάρκεια των κατασκευών. Επιπροσθέτως, περιγράφει τις βάσεις σχεδιασμού και επαλήθευσης και παρέχει οδηγίες για θέματα που σχετίζονται με την δομική αξιοπιστία. Ο EN 1990 βασίζεται στην έννοια της Οριακής Αντοχής με χρήση επιμέρους συντελεστών ασφαλείας. Ο ΕΝ1990 αποτελείται από τα εξής Μέρη: Μέρος 1: Γενικά Μέρος 2: Απαιτήσεις Μέρος 3: Αρχές του σχεδιασμού με βάση τις οριακές καταστάσεις Μέρος 4; Βασικές μεταβλητές Μέρος 5: Ανάλυση του φορέα και σχεδιασμός με τη βοήθεια δοκιμών Μέρος 6: Έλεγχοι με την μέθοδο των επιμέρους συντελεστών Οι απαιτήσεις του Μέρους 2 του ΕΝ1990 σχετικά με την ασφάλεια, λειτουργικότητα και ανθεκτικότητα εξυπηρετούνται μόνο εφόσον πληρούνται οι Βασικές Αρχές και οι Κανόνες Εφαρμογής. Επιπρόσθετα, πρέπει να ικανοποιούνται και άλλες προϋποθέσεις όπως η επαρκής επίβλεψη, ο έλεγχος ποιότητας κατά τη διάρκεια των εργασιών και η συντήρηση. Το Πρότυπο ΕΝ1990 προορίζεται να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα ΕΝ1991 έως ΕΝ1999, εκτός των περιπτώσεων ειδικών κατασκευών (φράγματα, πυρηνικές εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας, κ.ά) για τα οποία ενδέχεται να απαιτείται η ικανοποίηση άλλων διατάξεων. Το ΕΝ1990 εφαρμόζεται και για την αποτίμηση υπαρχουσών κατασκευών ή το ενδεχόμενο αλλαγής χρήσης. Η διαδικασία ελέγχου βάσει των Ευρωκωδίκων στηρίζεται στους ελέγχους οριακών καταστάσεων (αστοχίας και λειτουργικότητας) σε συνδυασμό με επιμέρους συντελεστές ασφάλειας. Επιπλέον, οι Ευρωκώδικες επιτρέπουν το σχεδιασμό με χρήση πιθανοτικών μεθόδων αλλά και το σχεδιασμό σε συνδυασμό με δοκιμές και παρέχουν οδηγίες υλοποίησης των μεθόδων αυτών. Σε όλους του Ευρωκώδικες γίνεται αναφορά στη διάκριση μεταξύ Αρχών και Κανόνων Εφαρμογής. Συγκεκριμένα στον Ευρωκώδικα ΕΝ1990 (βλ. ΕΝ1990, 1.4) αναφέρεται ότι - με την προϋπόθεση ικανοποίησης των παραδοχών των ΕΝ1990 έως ΕΝ1999- ένας σχεδιασμός είναι ικανοποιητικός εφόσον βασίζεται στις Αρχές και τους Κανόνες Εφαρμογής. Οι Αρχές χαρακτηρίζονται με το γράμμα p το οποίο ακολουθεί τον αριθμό της παραγράφου του κειμένου και περιλαμβάνουν γενικές διατυπώσεις και ορισμούς για τους οποίους δεν δίνεται άλλη επιλογή, καθώς επίσης απαιτήσεις και αναλυτικά προσομοιώματα για τα οποία δεν επιτρέπεται εναλλακτική επιλογή εκτός και αν συγκεκριμένα αναφέρεται. Όσον αφορά τους Κανόνες Εφαρμογής (αναγνωρίζονται από έναν αριθμό μέσα σε παρενθέσεις) αποτελούν γενικά αναγνωρισμένους κανόνες οι οποίοι είναι σε συμφωνία με τις Αρχές και ικανοποιούν τις απαιτήσεις τους. Εναλλακτικοί κανόνες σχεδιασμού (διαφορετικοί από τους Κανόνες Εφαρμογής) μπορούν να εφαρμοσθούν υπό την αίρεση της 3 BUILDNET Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

4 απόδειξης της συμφωνίας τους με τις σχετικές Αρχές και ότι είναι τουλάχιστον ισοδύναμοι με αυτούς των Ευρωκωδίκων όσον αφορά την ασφάλεια, τη λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα. Βεβαίως σε περιπτώσεις αντικατάστασης ενός κανόνα εφαρμογής από ένα εναλλακτικό, ο σχεδιασμός δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι συμφωνεί πλήρως με το ΕΝ1990. ΕΝ1991: Ευρωκώδικας 1 Δράσεις Το Πρότυπο ΕΝ1991: Ευρωκώδικας 1 παρέχει ενδελεχείς πληροφορίες για τις συνήθεις δράσεις οι οποίες λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό κτιρίων και άλλων κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού, συμπεριλαμβανομένων και γεωτεχνικών στοιχείων. Περιλαμβάνει τέσσερα Μέρη με το πρώτο να χωρίζεται σε 7 επιμέρους ενότητες: ΕΝ : Δράσεις σε κατασκευές Πυκνότητες, Ειδικό βάρος, φορτία σε κατασκευές. Παρέχει οδηγίες για τον σχεδιασμό κτηρίων και κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού περιλαμβάνοντας και ορισμένα γεωτεχνικά στοιχεία. ΕΝ : Δράσεις σε κατασκευές Δράσεις σε κατασκευές εκτεθειμένες σε πυρκαγιά. Αναφέρεται στις θερμικές και μηχανικές δράσεις σε κατασκευές που εκτίθενται σε φωτιά και χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Μέρη των ΕΝ1992 έως ΕΝ1996. ΕΝ : Δράσεις σε κατασκευές Φορτία χιονιού ΕΝ : Δράσεις σε κατασκευές Φορτία Ανέμου. Αναφέρεται σε όλη τη κατασκευή ή μέρος που προσαρτώνται σε αυτή. ΕΝ : Δράσεις σε κατασκευές Θερμικές δράσεις. Παρέχει τις μεθόδους υπολογισμού θερμικών δράσεων σε κτήρια, γέφυρες και άλλες κατασκευές συμπεριλαμβανομένων των δομικών στοιχείων τους. Παρουσιάζει χαρακτηριστικές τιμές θερμικών δράσεων για το σχεδιασμό κατασκευών που εκτίθενται σε καθημερινές και εποχιακές κλιματικές αλλαγές. ΕΝ : Δράσεις σε κατασκευές Δράσεις κατά τη φάση κατασκευής ΕΝ : Δράσεις σε κατασκευές Τυχηματικές δράσεις ΕΝ : Δράσεις σε κατασκευές Φορτία κυκλοφορίας για γέφυρες ΕΝ : Δράσεις σε κατασκευές Δράσεις από γερανούς και μηχανήματα ΕΝ : Δράσεις σε κατασκευές Σιλό και δεξαμενές. Το Μέρος αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση σχεδιασμού κατασκευών που δεν καλύπτονται από το ΕΝ 1992 και χρησιμοποιούνται άλλα υλικά ή άλλες δράσεις σχεδιασμού. ΕΝ1992: Ευρωκώδικας 2 Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα Κύριο αντικείμενο του ΕΝ1992 είναι ο σχεδιασμός κτιρίων και έργων Πολιτικού Μηχανικού από άοπλο, οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα και, όπως είναι φυσικό, είναι σύμφωνο με τις Αρχές και Απαιτήσεις ασφάλειας και λειτουργικότητας, τις βάσεις σχεδιασμού και ελέγχου που προδιαγράφονται στο ΕΝ1990. Ο Ευρωκώδικας 2 αποτελείται από τα εξής μέρη: ΕΝ : Γενικοί κανόνες και κανόνες για τα κτίρια. Παρέχει τις γενικές βάσεις σχεδιασμού από κανονικής πυκνότητας σκυρόδεμα ΕΝ : Σχεδιασμός για πυρκαγιά. Αναφέρεται στο σχεδιασμό έναντι τυχηματικής δράσης πυρκαγιάς και εφαρμόζεται σε συνδυασμό με τα EN και EN Περιλαμβάνονται προσθήκες και εντοπίζονται διαφοροποιήσεις από το σχεδιασμό κατασκευών σε συνήθεις θερμοκρασίες. ΕΝ1992-2: Σχεδιασμός και κανόνες διαστασιολόγησης γεφυρών. Δίνονται γενικοί και λεπτομερείς κανόνες σχεδιασμού οδικών, σιδηροδρομικών γεφυρών και πεζογεφυρών από οπλισμένο/προεντεταμένο σκυρόδεμα ΕΝ1992-3: Κατασκευές με υγρό περιεχόμενο. Καλύπτεται ο σχεδιασμός κατασκευών από άοπλο και οπλισμένο/προεντεταμένο σκυρόδεμα για κατασκευές αποθήκευσης υγρών και κοκκωδών υλικών. ΕΝ1993: Ευρωκώδικας 2 Σχεδιασμός Φορέων από Χάλυβα Ο Ευρωκώδικας 3 (ΕΝ1993) εφαρμόζεται για τον σχεδιασμό κατασκευών από χάλυβα και αποτελείται από τα εξής μέρη: Μέρος 1, Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια. Περιλαμβάνονται: Σχεδιασμός για πυρκαγιά (1-2), Συμπληρωματικοί κανόνες για λεπτότοιχες διατομές που παράγονται εν ψυχρώ (1-3), Συμπληρωματικοί κανόνες για χρήση ανοξείδωτουχάλυβα όπως οι ωστενιτικοί και ωστενιτικοί-φεριτικοί χάλυβες (1-4), Συμπληρωματικοί κανόνες για επίπεδες επιφανειακές κατασκευές χωρίς εγκάρσια φόρτιση (1-5), Συμπληρωματικοί κανόνες για κελυφωτές κατασκευές (1-6), Συμπληρωματικοί κανόνες για επιφανειακά μεταλλικά στοιχεία Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες BUILDNET 4

5 υπό εκτός επιπέδου φόρτιση (1-7), Σχεδιασμός κόμβων (1-8), Κόπωση (1-9), Δυσθραυστότητα (1-10) Σχεδιασμός εφελκυόμενων κατασκευών (1-11), Συμπληρωματικοί κανόνες για χάλυβες υψηλής αντοχής (1-12). Μέρος 2: Μεταλλικές γέφυρες Μέρος 3: Πύργοι, Ιστοί και καμινάδες. Μέρος 4: Σιλό, δεξαμενές και σωληνώσεις. Μέρος 5: Πάσσαλοι Μέρος 6: Κατασκευές στήριξης γερανών ΕΝ1994: Ευρωκώδικας 4 Σχεδιαςμός Σύμμικτων κατασκευών Ο ΕΝ1994 εφαρμόζεται για το σχεδιασμό σύμμικτων κατασκευών και μελών κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού και συνάδει με τα διαλαμβανόμενα στο ΕΝ1990 (αρχές και απαιτήσεις για την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα των κατασκευών, βάσεις σχεδιασμού και επιβεβαίωσης). Χρησιμοποιείται επίσης σε συνδυασμό με τα: EN 1991: Δράσεις, ΕΝ1090 (Υλοποίηση μεταλλικών κατασκευών και κατασκευών από αλουμίνιο), ΕΝ13670 (Υλοποίηση κατασκευών από σκυρόδεμα), ΕΝ1992 (Σχεδιασμός κατασκευών από σκυρόδεμα), ΕΝ1993 (Σχεδιασμός κατασκευών από χάλυβα), ΕΝ1997 (Γεωτεχνικός σχεδιασμός) και ΕΝ1998 (Σχεδιασμός αντισεισμικών κατασκευών). Περιλαμβάνει: Μέρος 1, Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια. Συμπεριλαμβάνει το Σχεδιασμό για Πυρκαγιά (1-2). Μέρος 2: Σύμμικτες γέφυρες. Αναφέρεται στο σχεδιασμό σύμμικτων κατασκευών και μελών γεφυρών (όπως οδικές και σιδηροδρομικές γέφυρες, πεζογέφυρες) ΕΝ1995: Ευρωκώδικας 5 Σχεδιασμός Ξύλινων Φορέων Το αντικείμενο του ΕΝ1995 είναι ο σχεδιασμός κατασκευών από ξύλο ή από επιφανειακά στοιχεία (πανέλα) με βάση το ξύλο τα οποία συνδέονται με κόλληση ή μηχανικές συνδέσεις. Περιέχονται: Μέρος 1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια καθώς και σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς (Μέρος 1-2). Μέρος 2: Γέφυρες ΕΝ1996: Ευρωκώδικας 6 Σχεδιασμός Κατασκευών από Τοιχοποιϊα Ο Ευρωκώδικας 6 αναφέρεται στο σχεδιασμό κατασκευών ή τμημάτων τους από άοπλη, οπλισμένη, προεντεταμένη ή εγκιβωτισμένη τοιχοποιϊα ώστε να καλύπτουν τις απαιτήσεις ασφάλειας και λειτουργικότητας. Καλύπτει επίσης το θέμα της κατασκευής μόνο όσο αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των κατασκευαστικών υλικών και την ποιότητα της εργασίας που απαιτούνται ώστε να συνάδουν με τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνουν οι κανόνες σχεδιασμού. Δεν καλύπτονται τα ζητήματα σχεδιασμού σε σεισμικές περιοχές (Περιλαμβάνονται στον ΕΝ1998). Τα Μέρη του ΕΝ1996 είναι: Μέρος 1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτήρια, με επιμέρους αναφορά στο Σχεδιασμό έναντι πυρκαγιάς (1-2) Μέρος 2: Επιλογή Υλικών και Εκτέλεση Εργασιών Μέρος 3: Απλοποιημένες μέθοδοι υπολογισμού κατασκευών από τοιχοποιϊα. ΕΝ1997: Ευρωκώδικας 7 Γεωτεχνικός Σχεδιασμός Ο ΕΝ1997 προορίζεται για να καλύψει τα γεωτεχνικά ζητήματα στο σχεδιασμό κατασκευών και έργων Πολιτικού Μηχανικού με βάση τις απαιτήσεις ασφάλειας, λειτουργικότητας και αντοχής σε διάρκεια. Περιλαμβάνει επίσης (Μέρος 2) την διαδικασία εκτέλεσης και αποτίμησης τόσο των εργαστηριακών δοκιμών όσο και των δοκιμών που εκτελούνται επί τόπου του έργου. Οι δράσεις που ασκούνται από το έδαφος θα υπολογίζονται με βάση το ΕΝ1991, ενώ τα ζητήματα που σχετίζονται με την εκτέλεση των εργασιών καλύπτονται σε λεπτομέρεια από ξεχωριστά Ευρωπαϊκά Πρότυπα και μόνο όσο αφορά τη συμφωνία με τις προϋποθέσεις των κανόνων σχεδιασμού καλύπτονται στο ΕΝ1997. Τα ζητήματα που σχετίζονται με τη σεισμική δράση καλύπτονται από τον Ευρωκώδικα 8. Στον ΕΝ1997 περιλαμβάνονται: Μέρος 1: Γενικοί κανόνες Μέρος 2: Σχεδιασμός με βάση εργαστηριακές δοκιμές Μέρος 3: Σχεδιασμός με βάση δοκιμές πεδίου. Δίνονται οδηγίες για τις συνηθισμένες δοκιμές πεδίου: (α) οι απαιτήσεις εξοπλισμού και οι διαδικασίες δοκιμών, (β) οι απαιτήσεις παρουσίασης των αποτελεσμάτων των δοκιμών, (γ) η ερμηνεία των αποτελεσμάτων. ΕΝ1998: Ευρωκώδικας 8 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Ο ΕΝ1998 (Ευρωκώδικας 8) καλύπτει τα ζητήματα σχεδιασμού των κατασκευών σε σεισμικές περιοχές και στοχεύει στην εξασφάλιση της ανθρώπινης ζωής κατά το σεισμό και την λειτουργική επάρκεια των σημαντικών υποδομών πολιτικής 5 BUILDNET Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

6 προστασίας. Η μη επαρκώς προσδιορίσιμη φύση των σεισμικών γεγονότων και τα μεταβαλλόμενα από χώρα σε χώρα διατιθέμενα μέσα και βαθμός απαιτούμενης προστασίας ποικιλίας κατασκευών κάνει την επίτευξη των στόχων δύσκολη και μετρήσιμη μόνο με πιθανοτικούς όρους. Σημειώνεται ότι ειδικές κατασκευές, όπως σταθμοί παραγωγής πυρηνικής ενέργειας, φράγματα και εξέδρες, είναι εκτός του πεδίου του ΕΝ1998. Ο Ευρωκώδικας 9 περιλαμβάνει: Μέρος 1: Γενικοί κανόνες, σεισμικές δράσεις και κανόνες για κτήρια. Περιλαμβάνονται τα εξής επιμέρους θέματα: Απαιτήσεις συμπεριφοράς και κριτήρια συμμόρφωσης (1-2), Εδαφικές συνθήκες και σεισμική δράση (1-3), Σχεδιασμός κτηρίων (1-4), Ειδικοί κανόνες για κτίρια από σκυρόδεμα (1-5), Ειδικοί κανόνες για κτήρια από χάλυβα (1-6), Ειδικοί κανόνες για σύμμικτα κτίρια από σκυρόδεμα και χάλυβα (1-7), Ειδικοί κανόνες για ξύλινα κτίρια (1-8), Ειδικοί κανόνες για κτήρια από τοιχοποιϊα (1-9), Σεισμική μόνωση (1-10). Μέρος 2: Γέφυρες Μέρος 3: Αποτίμηση και ενίσχυση κτηρίων. Μέρος 4: Σιλό, δεξαμενές και σωληνώσεις Μέρος 5: Θεμελιώσεις, κατασκευές αντιστήριξης και γεωτεχνικά θέματα Μέρος 6: Πύργοι, ιστοί και καμινάδες Στον ΕΝ1998 περιλαμβάνονται τρία Παραρτήματα: τα δύο πρώτα (Παράρτημα Α: «Ελαστικό φάσμα μετακινήσεων σχεδιασμού» και Παράρτημα Β: «Προσδιορισμός στοχευόμενων μετακινήσεων για μη γραμμική στατική ανάλυση») είναι πληροφοριακής μορφής (Informative annexes), ενώ το τρίτο (Παράρτημα Γ: «Σχεδιασμός πλακών σύμμικτων δοκών χάλυβα-σκυροδέματος σε κόμβους καμπτόμενων πλαισίων») είναι κανονιστικής μορφής και επομένως υποχρεωτικό. Στον ΕΝ1998 υπάρχουν συνολικά 135 Εθνικά Προσδιοριζόμενες Παράμετροι. ΕΝ1999: Ευρωκώδικασ 9 Σχεδιαςμόσ φορζων από αλουμίνιο Ο Ευρωκώδικας 9 περιλαμβάνει τις διατάξεις σχεδιασμού κτηρίων και κατασκευών Πολιτικού μηχανικού με χρήση αλουμινίου. Η χρήση του αλουμινίου στις κατασκευές είναι σχετικά πρόσφατη αν και οι πρώτες κατασκευές εμφανίσθηκαν στην Ευρώπη στις αρχές της δεκαετίας του 1950 υπό μορφή προκατασκευασμένων συστημάτων. Η δυσκολία που υπήρχε τότε σχετικά με την έλλειψη κανονισμών ή/και συστάσεων ξεπεράσθηκε το 1978 με την εισαγωγή της πρώτης έκδοσης των Συστάσεων της ECCS (European Convention for Constructional Steelwork). Η έκδοση του ΕΝ1999 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση δημιουργίας ενός εκπαιδευτικού, πληροφοριακού και κανονιστικού κειμένου Ευρωπαϊκής εμβέλειας. Εν αντιθέσει με τους άλλους Ευρωκώδικες ο ΕΝ1999 αποτελείται από ένα μόνο Μέρος. Δεν γίνεται αναφορά σε κατασκευές ειδικού τύπου (όπως, για παράδειγμα, γέφυρες, πύργοι, κλπ), ενώ η γενικευμένη μορφή του επιτρέπει την εφαρμογή του και εκτός κατασκευών Πολιτικού Μηχανικού, όπως στη βιομηχανία κατασκευής μεταφορικών μέσων. Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ΕΝ1999 είναι ότι αποτελεί τον πρώτο κανονισμό κατασκευών από αλουμίνιο στον οποίο εισάγεται η ανελαστική συμπεριφορά του υλικού σε επίπεδο διατομών έως και το επίπεδο της κατασκευής. Στον ΕΝ1999 περιέχονται: Μέρος 1-1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1-2 : Σχεδιασμός για πυρκαγιά Μέρος 1-3 : Συμπληρωματικοί κανόνες για κατασκευές ευαίσθητες σε κόπωση Μέρος 1-4 : Συμπληρωματικοί κανόνες για φύλλα τραπεζοειδούς διατομής Μέρος 1-5 : Συμπληρωματικοί κανόνες για κελυφωτές κατασκευές Βιβλιογραφία construction TechnicalCommitteesWorkshops/ CENTechnicalCommittees/Standards.as p?param=6231&title=cen%2ftc eurocodes/fr/ asp?page=0 eurocodes/eurocodes.php Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες BUILDNET 6

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ www.ets.tee.gr Σχεδιασμός Φορέων από Σκυρόδεμα με βάση τον Ευρωκώδικα 2 Κομοτηνή 10 Οκτωβρίου 2009 Εισαγωγή στους Ευρωκώδικες

Διαβάστε περισσότερα

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική

Στόχοι μελετητή. (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Στόχοι μελετητή (1) Ασφάλεια (2) Οικονομία (3) Λειτουργικότητα (4) Αισθητική Τρόπος εκτέλεσης Διάρκεια Κόστος Εξέταση από το μελετητή κάθε κατάστασης ή φάσης του φορέα : Ανέγερση Επισκευές / μετατροπές

Διαβάστε περισσότερα

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Οι Ευρωκώδικες στις Κατασκευές Ευθύμιος Γαλανός, PhD Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΟΤ 2009ΦΕΒ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1 Τι είναι οι Ευρωκώδικες; Οι Ευρωκώδικες είναι μια σειρά Ευρωπαϊκών Προτύπων. Εκπονήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece

Αναδρομή. στην Ελλάδα. Flashback on Regulatory Framework concerning Engineering Design in Greece Geotechnical & Structural Engineering Services A Partnership for Civil Engineering Works www.geostatic.eu info@geostatic.eu Αναδρομή στο κανονιστικό πλαίσιο σχεδιασμού τεχνικών έργων στην Ελλάδα Flashback

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ»

ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» 2014-05-09 Δελτίο Τύπου ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ «ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΩΝ» Τα κείμενα των Ευρωκωδίκων που αναφέρονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν τεθεί σε ανοιχτό σχολιασμό για την επισήμανση παρατηρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προσωρινές Συστάσεις για το σχεδιασµό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασµό µε τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ).

ΘΕΜΑ : Προσωρινές Συστάσεις για το σχεδιασµό έργων γεφυροποιίας σε συνδυασµό µε τους αντίστοιχους Ευρωκώδικες (ΠΡΟΣΥ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Υ.ΠΕ.ΧΩ..Ε. / Γ.Γ..Ε. Αθήνα 20-08 - 2007 /ΝΣΗ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΡΧΩΝ & Αρ. Πρωτ. : ΙΠΑ /οικ/ 473 ΚΑΝΟΝΩΝ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ( ΙΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Δ.Π.Θ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ-ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών είναι πέντε (5) έτη χωρισμένα σε δέκα εξάμηνα. Στα πρώτα 9 εξάμηνα οι φοιτητές του τμήματος καλούνται

Διαβάστε περισσότερα

σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών

σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών Ημερίδες Περιφερειακών Τμημάτων ΤΕΕ για το Ετος Τυποποίησης 2008 Οι Ευρωκώδικες Νέα πρότυπα για το σχεδιασμό των φερουσών κατασκευών Νίκος Ε. Μαλακάτας, Δρ Πολ. Μηχ/κός Πρόεδρος της CEN/TC250/SC1 Επιμελητής

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση

Fespa 10 EC. For Windows. Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση Fespa 10 EC For Windows Στατικό παράδειγμα προσθήκης ορόφου σε υφιστάμενη κατασκευή & Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, Οκτώβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15

Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5. 1. Εισαγωγή... 15 Περιεχόμενα Πρόλογος... 5 Σκοπός του Οδηγού...5 Διάρθρωση του Οδηγού...5 Ευχαριστίες...5 1. Εισαγωγή... 15 1.1. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8... 15 1.2. Πεδίο εφαρμογής του Ευρωκώδικα 8 Μέρος 1... 16

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2)

ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ. Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm 2 fu=360n/mm 2 ) 2. S275 (fy=270n/mm2 fu=430n/mm2) 3. S355 (fy=355n/mm2 fu=510n/mm2) ΥΛΙΚΑ ΧΑΛΥΒΑΣ Ψυχρής ελάσεως (ΕΝ10147) : 1. FeE 220G (fy=220n/mm 2 fu=300n/mm 2 ) 2. FeE 250G (fy=250n/mm2 fu=330n/mm2) 3. FeE 280G (fy=280n/mm2 fu=360n/mm2) Θερμής ελάσεως (ΕΝ10025) : 1. S225 (fy=235n/mm

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΡΙΞΗ Η ΣΤΗΡΙΞΗ δραστηριοποιείται στον χώρο της μελέτης, επίβλεψης και διαχείρισης ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ έργων ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Πολιτικού Μηχανικού, παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ευρύ φάσμα εφαρμογών. Οι επικεφαλής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2015

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2015 ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα 2015 Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα: α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών

SCADA Pro. Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών SCADA Pro Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών Ανάλυση & Διαστασιολόγηση των κατασκευών ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - Γενικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Τεχνικά Χαρακτηριστικά του προγράμματος - Συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ

ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ-ΟΑΣΠ-ΣΠΜΕ. Ιανουάριος 2012. Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟΝ ΠΕΡΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ) Ιανουάριος 2012 Η Οµάδα ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ 1. Κατά την Οµάδα του ΤΕΕ ΣΠΜΕ ΟΑΣΠ, τα περί των µελετών επάρκειας θα πρέπει να συνοδεύονται και από τα περί των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Επικάλυψη οπλισμών Ανθεκτικότητα σε διάρκεια - Επικάλυψη οπλισμών Μια κατασκευή θεωρείται ανθεκτική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014 ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα 2014 Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα: α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου

Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ευρωπαϊκά πρότυπα για την εφαρμογή του CE στα προϊόντα ξύλου Ιωάννης Μπαρμπούτης Επ. Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Εισαγωγή Ουσιαστικό μέσο για την διασφάλιση της διαδικασίας σήμανσης προσφέρει

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών

Πίνακας Προτεινόμενων Πτυχιακών Εργασιών ΕΝ4.10-1Α Έκδοση 1 η /.10.014 ΣΧΟΛΗ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε. και ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Τ.Ε. ΤΟΜΕΑΣ: ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΗΣ (014-15 ΕΑΡΙΝΟ) Α/Α Τίτλος Θέματος Μέλος

Διαβάστε περισσότερα

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη

Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη Ανοξείδωτοι Χάλυβες - Μέρος 1.4 του Ευρωκώδικα 3 Ιωάννη Ραυτογιάννη Γιώργου Ιωαννίδη 1. Εισαγωγή Οι ανοξείδωτοι χάλυβες ως υλικό κατασκευής φερόντων στοιχείων στα δομικά έργα παρουσιάζει διαφορές ως προ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός

Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός Ευρωκώδικας 7 ENV 1997 Γεωτεχνικός Σχεδιασµός 1. Αντικείµενο των Ευρωκωδίκων Οι οµικοί Ευρωκώδικες αποτελούν µια οµάδα προτύπων για τον στατικό και γεωτεχνικό σχεδιασµό κτιρίων και έργων πολιτικού µηχανικού.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Δεξαμενές Ο/Σ (Μέρος 2 ο ) -Σιλό Ορθογωνικές δεξαμενές Διάκριση ως προς την ύπαρξη ή μη επικάλυψης

Διαβάστε περισσότερα

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση

Fespa 10 EC. For Windows. Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή. Αποτίμηση Fespa 10 EC For Windows Προσθήκη ορόφου και ενισχύσεις σε υφιστάμενη κατασκευή Αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του κτιρίου στη νέα κατάσταση σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ 2012 Αθήνα, εκέμβριος 2012 Version

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΡΥΘΜΙΣΗ ΒΑΣΕΙ Ν.4178/2013 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΘΕΣΗ : Λεωφόρος Χαλανδρίου και οδός Παλαιών Λατομείων, στα Μελίσσια του Δήμου Πεντέλης ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ METAΛΛΙΚΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.

Ο.Α.Σ.Π. ΚΑΝ.ΕΠΕ. 2012. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11. Δρ Βασίλειος Μώκος. Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp. Ο.Α.Σ.Π. Κεφάλαιο 10 & Κεφάλαιο 11 Δρ Βασίλειος Μώκος Πολιτικός Μηχανικός ΟΑΣΠ Διπλ., ΜΔΕ, Δρ Μηχανικός ΕΜΠ bmokos@oasp.gr ΦΕΚ 42,τεύχος Β /20.01.2012 Δημοσιεύτηκε η αρ. Δ17α/04/5/ /04/5/ΦΝ 429.1/13.01.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr

ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 www.steelhouse.gr ΑΛΙΣΣΟΣ, Δ.ΔΥΜΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 19 Ο χλμ. Ν.Ε.Ο. ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ ΤΗΛ. : 2693072111, FAX : 293071954 ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Η βαριά μεταλλική κατασκευή βρίσκεται σε άνθηση τα τελευταία χρόνια. Ο κόσμος έχει αποκτήσει οικειότητα

Διαβάστε περισσότερα

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis

fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) FESPA 10 Ευρωκώδικες Performance Pushover Analysis FESPA 10 Ευρωκώδικες & Pushover fespa (10EC) E u r o c o d e s fespa (10NL) Performance Pushover Analysis Γραφική αναπαράσταση των κριτηρίων δυστρεψίας και περιορισµού στατικής εκκεντρότητας Έλλειψη δυστρεψίας

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες:

Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος CE07_S04 Πιστωτικές. Φόρτος εργασίας μονάδες: Γενικές πληροφορίες μαθήματος: Τίτλος Μεταλλικές Κωδικός CE07_S04 μαθήματος: Κατασκευές ΙI μαθήματος: Πιστωτικές Φόρτος εργασίας μονάδες: 5 150 (ώρες): Επίπεδο μαθήματος: Προπτυχιακό Μεταπτυχιακό Τύπος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Οριακές Καταστάσεις Σχεδιασµού - Συντελεστές Ασφαλείας - ράσεις Σχεδιασµού - Συνδυασµοί ράσεων - Εντατικές Καταστάσεις 1.1. Οριακές καταστάσεις σχεδιασµού (Limit States) Κατά τη διάρκεια ζωής

Διαβάστε περισσότερα

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής

Πλεονεκτήματα έναντι της συμβατικής Κτήρια από Δομικό Χάλυβα: Τη τελευταία δεκαετία ο δομικός χάλυβας έχει κυρι αρχήσει στο χώρο των κατασκευών: Τα πρώτα κτήρια που κατασκευάστηκαν από Δομικό Χάλυβα ήταν κτήρια με βιομηχανική χρήση. Τα πλεονεκτήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ του Μηχ. Μηχανικού Αγγέλου Αλέξανδρου www.papathanassiou-sa.gr/new/ Από τον Ιούλιο στην Ευρώπη, οι κανονισμοί κατασκευής στις μεταλλικές κατασκευές αλλάζουν. Είστε έτοιμοι; Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

30/07/2011. Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισμένου Σκυροδέματος Οπλισμένα Γη - Επιχώματα

30/07/2011. Αντιστηρίξεις Τοίχοι από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισμένου Σκυροδέματος Οπλισμένα Γη - Επιχώματα Τοίχοι Βαρύτητας Οπλισμένου Σκυροδέματος Οπλισμένα Γη - Επιχώματα Βαθειές Πασσαλοσανίδες ιαφραγματικοί Τοίχοι Πασσαλότοιχοι Οριακή Κατάσταση Σχεδιασμός έναντι θραύσης Αριθμητικές Μέθοδοι Κατάσταση Λειτουργικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ

Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών Τμήμα Πολιτικών ομικών Έργων Θ Ε Μ Ε Λ Ι Ω Σ Ε Ι Σ Παραδόσεις Θεωρίας ιδάσκων: Κίρτας Εμμανουήλ Σέρρες, Σεπτέμβριος 2010 Τεχνολογικό

Διαβάστε περισσότερα

Αμπελουργικός Πάσσαλος

Αμπελουργικός Πάσσαλος Αμπελουργικός Πάσσαλος Προδιαγραφές Προϊόντος Αναβ: 01,Ημερ/νία Φύλλου 12.04.2009 Εισαγωγή Αυτό το φυλλάδιο εκδίδεται από την ΠΑΝΜΕΤΑΛ Α.Ε.Β.Ε. σε συνέχεια των αιτήσεων από τους πελάτες μας, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΟΤ HD 3S4 ΕΛΟΤ ΜΕΡΟΣ 6 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 61 Αρχικός έλεγχος 610 Γενικά 610.1 Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της και πριν να τεθεί σε λειτουργία από

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς

Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς 3DR Engineering Software Ltd. Χρήση του προγράμματος 3DR.STRAD και 3DR.PESSOS για τους σεισμούς της Κεφαλονιάς Απρίλιος 2014 3DR Προγράμματα Μηχανικού Λ. Κηφισίας 340, 15233 Χαλάνδρι, Αθήνα Copyright 2012

Διαβάστε περισσότερα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα

Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΠΜΕ Ρέθυμνο,, 27 Απριλίου 2009 Απαιτήσεις Γεωτεχνικών Ερευνών στα Οικοδομικά Έργα Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Κατά τον Ελληνικό Αντισεισμικό Κανονισμό ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184Β, 20-12-1999) και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΙΕΣΗΣ Υπεύθυνος Έκδοσης : Υ.Δ.Π. Υπεύθυνος Έγκρισης : Δ.Σ. Σελίδα 1 από 19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή 2. Ενότητες που Εφαρμόζονται 3. Ειδικές Απαιτήσεις 4. Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών

Αντισεισμικοί κανονισμοί Κεφ.23. Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Κεφ.23 Ε.Σώκος Εργαστήριο Σεισμολογίας Παν.Πατρών Ο αντισεισμικός σχεδιασμός απαιτεί την εκ των προτέρων εκτίμηση των δυνάμεων που αναμένεται να δράσουν επάνω στην κατασκευή κατά τη διάρκεια της ζωής της

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8

Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Μετάβαση από τον EAK στον ΕΚ8 Βασίλειος Γ. Μπαρδάκης Πολιτικός Μηχανικός, ρ Παν. Πατρών Ειδ. ομοστατικός, ΕΜΠ Σχεδιασμός με βάση την Επιτελεστικότητα Ελάχιστες Απαιτήσεις 1. Ο Φορέας να αναλαμβάνει την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑ ΚΑΝ.ΕΠΕ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΕΙΣ Αποτίμηση υφιστάμενης κατασκευής με ανελαστική στατική ανάλυση κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ.- Προσθήκη ορόφου και έλεγχος επάρκειας για διάφορες σεισμικές φορτίσεις ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK

ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΩΥΣΙΔΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΠΘ MSc UMIST, UK ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σκοπός της μελέτης Παρουσίαση της μελέτης A. Έλεγχος για «απλά» κτίρια από τοιχοποιία B. Στατική επίλυση φέρουσας τοιχοποιίας C. Στατική

Διαβάστε περισσότερα

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013

L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 L 103/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 12.4.2013 ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΑ Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 9ης Μαρτίου 2011, για τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ

DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ DELTABEAM ΣΥΜΜΙΚΤΗ ΔΟΚΟΣ Πιστοποιητικά ποιότητας Φινλανδία: VTT-RTH-03040-07, Γερμανία: Z-26.2-49, Ηνωμένο Βασίλειο: BBA 05/4204, Ρωσσία: РОСС FI.СЛ19.Н00323, Τσεχία: 204/C5/2006/060-025293, Σλοβακία:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8

ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΕΣ 7, 2 & 8 Μπελόκας Γεώργιος ιδάκτωρ Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥΣ - ΙΙ Άρης Αβδελάς, Καθηγητής Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής Μάστερ (Msc) στην Πολιτική Μηχανική και στον Αειφόρο Σχεδιασμό 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ. Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ Γ. Παναγόπουλος Καθηγητής Εφαρμογών, ΤΕΙ Σερρών Προεντεταμένο σκυρόδεμα Προεντεταμένο σκυρόδεμα Βασικές αρχές της προέντασης Η προένταση είναι

Διαβάστε περισσότερα

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8

Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Μερικά στοιχεία για τις Σύμμικτες Κατασκευές από τον Ευρωκώδικα 8 Α. ΑΒΔΕΛΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Π.Θ. Α. ΑΒΔΕΛΑΣ 1986: Οδηγίες Σχεδιασμού της ECCS (European Convention

Διαβάστε περισσότερα

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ.

Διάταξη ΥΣ. Σχηματική διάκριση τμημάτων ΥΣ. H μελέτη ενός ΥΣ είναι ένα πολύπλοκο πρόβλημα. Έχει να κάνει με την αντιμετώπιση διαφορετικών θεμάτων (ηλεκτρολογικών, κτιριακών, ασφάλειας). Γενικά ένας υποσταθμός αποτελείται από τα παρακάτω τέσσερα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΟΛΥΩΡΟΦΑ ΚΤΙΡΙΑ ΜΕ ΜΕΙΚΤΟ ΦΕΡΟΝΤΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997)

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 7 (EN 1997) Α. Αναγνωστόπουλος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ Μ. Καββαδάς, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ Β. Παπαδόπουλος, Επικ. Καθηγητής ΕΜΠ ΑΘΗΝΑ, Οκτώβριος

Διαβάστε περισσότερα

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1

Σήµανση. Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Σήµανση Από 1η Φεβρουαρίου η περίοδος συνύπαρξης του προτύπου ΕΝ 14351-1 Η προβλεπόµενη µεταβατική περίοδος θα διαρκέσει µέχρι 1η Φεβρουαρίου 2009, όπου η σήµανση θα γίνει πλέον υποχρεωτική για τα κουφώµατα.

Διαβάστε περισσότερα

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ

KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης του συνολικού κόστους που θα προκύψει από τον έλεγχο ενός κτιρίου κατά ΚΑΝ.ΕΠΕ 2 KANEPECostEstimation Εργαλείο εκτίμησης κόστους Περίληψη: Το KANEPECostEstimation

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΤΟΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73

XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 XΑΛΥΒΔOΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 20 1 XΑΛΥΒΔΌΦΥΛΛΟ SYMDECK 73 ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΣΥΜΜΙΚΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ Σύμμικτες πλάκες ονομάζονται οι φέρουσες πλάκες οροφής κτιρίων, οι οποίες αποτελούνται από χαλυβδόφυλλα και επί τόπου έγχυτο

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Ευρωκώδικες. Ημερίδα ΠΤΑ&ΔΚ/ΤΕΕ 27 Απριλίου 2009. Νίκος Ε. Μαλακάτας, Δρ Πολ. Μηχ/κός

Γενικοί Ευρωκώδικες. Ημερίδα ΠΤΑ&ΔΚ/ΤΕΕ 27 Απριλίου 2009. Νίκος Ε. Μαλακάτας, Δρ Πολ. Μηχ/κός Ημερίδα ΠΤΑ&ΔΚ/ΤΕΕ 27 Απριλίου 2009 Γενικοί Ευρωκώδικες ΕΝ 1990 : Βάσεις Σχεδιασμού Φερουσών Κατασκευών ΕΝ 1991 : Δράσεις στις Φέρουσες Κατασκευές Νίκος Ε. Μαλακάτας, Δρ Πολ. Μηχ/κός Πρόεδρος CEN/TC250/SC1

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π

Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Εφαρµογή στο FESPA. Χάρης Μουζάκης Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Παρουσίαση Ευρωκώδικα 2 Επίκουρος Καθηγητής Ε.Μ.Π Εισαγωγή Ο Ευρωκώδικας 2 περιλαµβάνει τα ακόλουθα µέρη: Μέρος 1.1: Γενικοί κανόνες και κανόνες για κτίρια Μέρος 1.2: Σχεδιασµός για πυρασφάλεια Μέρος 2:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr.

ΓΕΝΙΚΑ. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr. Peikko Greece AE Αγαμέμνονος 13, Χολαργός 155 61 Αθήνα Τηλ. 210 65 64 644 Fax. 210 65 64 644 www.peikko.gr ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ ΕΞΥΠΝΑ ΓΕΝΙΚΑ Το Deltabeam είναι σύμμικτη δοκός, η οποία χρησιμοποιείται με μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΓΕΝΙΚΑ Το αρχιτεκτονικό σχέδιο κάθε κατασκευής είναι από τα πρώτα και σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός πρέπει να ικανοποιεί

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή

Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Ευρωκώδικες Εγχειρίδιο αναφοράς Αθήνα, Μάρτιος 01 Version 1.0.3 Συνοπτικός οδηγός για κτίρια από φέρουσα λιθοδομή Με το Fespa έχετε τη δυνατότητα να μελετήσετε

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN

Ελληνική Απόδοση. ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1: Γενικοί Κανόνες και Κανόνες για κτίρια. Στάδιο 64 CEN EN 1992-1-1:2003 (GR) EUROPEAN STANDARD NORME EUROPÉENNE EUROPÄISCHE NORM ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ EN 1992-1-1: 2004 (GR) Οκτώβριος 2004 Ελληνική Απόδοση ΕΥΡΩΚΩ ΙΚΑΣ 2: Σχεδιασµός φορέων από Σκυρόδεµα Μέρος 1-1:

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354

Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 http://www.sofistik.gr/ Μεταλλικές και Σύμμικτες Κατασκευές Νέα έκδοση προγράμματος STeel CONnections 2010.354 Aξιότιμοι συνάδελφοι, Κυκλοφόρησε η νέα έκδοση του προγράμματος διαστασιολόγησης κόμβων μεταλλικών

Διαβάστε περισσότερα

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1

Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 1 Επικάλυψη και κατηγορία σκυροδέματος (ελάχιστα απαιτούμενα για τον έλεγχο ανθεκτικότητας) Κατηγορίες περιβαλλοντικής έκθεσης του ΕΛΟΤ ΕΝ206-1 Οι κατηγορίες περιβαλλοντικής, αναλόγως του είδους της πιθανής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ "Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης των Τμημάτων α) Πολιτικών Δομικών Έργων, β) Πολιτικών Έργων Υποδομής, γ) Τοπογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε εφαρμογής θερμομόνωσης, με την καλύτερη σχέση κόστους / αποτελέσματος

Διαβάστε περισσότερα

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ STATICS 2013 ΝΕΕΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ * ENΙΣΧΥΣΕΙΣ ΠΕΣΣΩΝ ΦΕΡΟΥΣΑΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΪΑΣ ΜΕ ΜΑΝ ΥΕΣ ΟΠΛ. ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Κτίρια από Φέρουσα Τοιχοποιία µε ενισχύσεις από µανδύες οπλισµένου σκυροδέµατος. Οι Μανδύες µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης

Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες της βιομηχανίας δόμησης Ημερίδα ΚΑΠΕ Ενεργειακή αποδοτικότητα στον σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία ενός κτιρίου Αθήνα,, 3 Οκτωβρίου 2007 Γιώργος Πολυμενόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες

Έκδοση 14. Νέες Δυνατότητες Έκδοση 14 Νέες Δυνατότητες Νέο Περιβάλλον εργασίας Το νέο Scada Pro 2014, βασισμένο στην τεχνολογία των Ribbons της Microsoft, προσφέρει ένα καινοτόμο περιβάλλον εργασίας, αισθητικά ανανεωμένο αλλά κυρίως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ- ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Αντικείμενο της μελέτης απετέλεσε η αποτίμηση της στατικής επάρκειας του φέροντος οργανισμού του Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στη Γλυφάδα,

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ (ΕΝΑΕΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΑ ΣΥΡΜΑΤΑ) Οι ηλεκτρικές εφαρµογές του αλουµινίου εκµεταλλεύονται πρώτιστα την πολύ καλή ηλεκτρική αγωγιµότητα (χαµηλή ειδική αντίσταση) του µετάλλου,

Διαβάστε περισσότερα

208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος)

208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) 208 Πολιτικών Μηχανικών Θεσσαλίας (Βόλος) Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ιδρύθηκε το 1993 με το Προεδρικό Διάταγμα 177/93 και εντάχθηκε στην τότε Σχολή Τεχνολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ιερεύνηση, τεκµηρίωση φέροντος οργανισµού υφιστάµενου δοµήµατος Αθήνα 2012 Παρουσίαση: ΣΤΑΥΡΟΣ Μ. ΘΕΟ ΩΡΑΚΗΣ Πολιτικός Μηχανικός (1) ιερεύνηση:προσεκτικήέρευναγιαεξακρίβωση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II

Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΧΑΛΥΒΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ-II Άρης Αβδελάς Εργαστήριο Μεταλλικών Κατασκευών Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης B. ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία

Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία Συμβολή του Εργαστηρίου Αντισεισμικής Τεχνολογίας και της Σεισμικής Τράπεζας στην Αντισεισμική Προστασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Το Εργαστήριο Αντισεισμικής Τεχνολογίας της Σχολής Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας

Υλοποίηση Αμετάκλητων Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Αυθαίρετων Κατασκευών στον Αιγιαλό και την παραλία Νομών Θεσσαλονίκης & Πιερίας 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Κ.Μ ΕΡΓΟ: Υλοποίηση Αμετάκλητων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Α! ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΟΜΙΚΩΝ &ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ) Α! ΕΤΟΣ Α! ΕΞΑΜΗΝΟ Μαθηματικά Ι ΠΜ0 Μαθηματικά Ι (Δ0) Υ Τ ΜΓΥ 0 8,, Μαθηματικά Ι (Υ0)

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1

Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 Κεφάλαιο 12: Τεχνική γεωλογία και θεµελίωση γεφυρών 12.1 12. ΓΕΦΥΡΕΣ 12.1 Γενικά Οι γέφυρες γενικά αποτελούνται από το τµήµα της ανωδοµής και το τµήµα της υποδοµής. Τα φορτία της ανωδοµής (µόνιµα και κινητά)

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ

Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗ CE ΓΙΑ ΤΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΘΟΣ (ΙΓΜΕ) Δρ. Κ. ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ, Δρ. Μ. ΠΑΤΡΩΝΗΣ Ι.Γ.Μ.Ε., Διεύθυνση Κοιτασματολογίας, Τμήμα Μαρμάρων και Αδρανών Υλικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι

ΠΠΜ 490: Ενοποιημένος Σχεδιασμός Έργου, Ι Εαρινό Εξάμηνο 2007 Τρίτη/Παρασκευή 3:00 μμ 4:30 μμ Ολοκληρωμένη και ενοποιημένη εργασία σχεδιασμού έργου (διαρκείας δύο εξαμήνων) που σκοπό έχει να παράσχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια και εμπειρίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker]

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. [ATLAS T50 solar tracker] ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ [ATLAS T50 solar tracker] Τεχνική περιγραφή T50 Greek Revision A-05 10-AUG-2010 Κύρια Χαρακτηριστικά Πλεονεκτήματα Πρωτοποριακή Σχεδίαση Στιβαρό χωροδικτύωμα για μηδενικές ταλαντώσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010

ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ Α.Β.Ε.Ε ΣΧΕ ΙΟ ΠΑΣΣΑΛΟΜΠΗΞΗΣ ΜΕ PANEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Φ/Β PANELS ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΠΟΥ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕΤΑΙ ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΚΑΤΟΠΙΝ ΤΗΣ ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝ ISO 1461 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΜΕΤΑΛΛΟ ΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Έργο Ιδιοκτήτες Θέση ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΦΟΡΕΑ Η µελέτη συντάχθηκε µε το πρόγραµµα VK.STEEL 5.2 της Εταιρείας 4M -VK Προγράµµατα Πολιτικού Μηχανικού. Το VK.STEEL είναι πρόγραµµα επίλυσης χωρικού

Διαβάστε περισσότερα

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com

Peikko TERA Joint. Peikko TERA Joint. Τηλ:210-6564644-5. Info.gr@peikko.com Peikko TERA Joint Peikko TERA Joint Info.gr@peikko.com Τηλ:210-6564644-5 TERA JointΚΑΙΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ Ηκατασκευήβιοµηχανικώνδάπεδωναυξάνειµεέντονουςρυθµούς. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1,000,000m αρµών

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα

Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Eυρωπαϊκή Επιτροπή Γ Επιχειρήσεις και Βιοµηχανία Τα συστήµατα βεβαίωσης συµµόρφωσης της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ για δοµικά προϊόντα Γ. Kατσαράκης (Georgios.Katsarakis@ec.europa.eu) ΒΑΣΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr

Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων. Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr Παραδείγματα της επίδρασης επεμβάσεων σε παραδοσιακές και ιστορικές κατασκευές Φ. Β. Καραντώνη Δρ Πολιτικός Μηχανικός Λέκτορας Πανεπιστημίου Πατρών karmar@upatras.gr ΑΙΓΙΟ - ΕΡΑΤΕΙΝΗ 1995 26 άνθρωποι σκοτώθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΣΤΟ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΡΓΑΝΤΗΣ ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή ( Γενικά Εφαρμογές ) Πλεονεκτήματα Διαφραγματικών Τοίχων Σχεδιασμός Κατασκευή Διαφραγματικών

Διαβάστε περισσότερα

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών

Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών Άμεσες Παλαιού (2011) και Νέου (2014) Προγράμματος Σπουδών α/α

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΛΑΣΤΙΜΟΤΗΤΑΣ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Σχεδιασμός κτηρίων σκυροδέματος Από τον ΕΑΚ στον EC-8 Καβάλα Μάρτιος 2011 Ε. ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ μέλοςτης ΕπιτροπήςΣύνταξηςτου ΕΑΚ-2000 τηλ. 210-7721178 e-mail manolis@mail.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) Εργασία Νο 13 ΒΛΑΒΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ (1999) ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Περίληψη Στην παρούσα εργασία εξετάζονται βλάβες από το σεισμό της Αθήνας του 1999 σε κτίρια

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Χτίζοντας Το Μέλλον. Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Χτίζοντας Το Μέλλον Ένα Πρόγραμμα για τα Βιώσιμα κτίρια και την Πράσινη Ανάπτυξη Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας ΚΑΠΕ ΥΠΕΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ S C S Α.1. ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΕΣ Ο μεταλλικός σκελετός των τοιχοποιιών καλύπτεται από συστήματα ξηράς δόμησης όπως γυψοσανίδες. Εξτρά μονώσεις τοποθετούνται στους εξωτερικούς τοίχους

Διαβάστε περισσότερα

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σύντομο λεξικό όρων ηλιακής ενέργειας ZEBRA Σύστημα στερέωσης φωτοβολταϊκών πάνελ - Τα πλεονεκτήματα με μιά ματιά 8-9 Σύνδεσμοι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8

ΠΛΑΙΣΙΟ ver.1. Φακής Κωνσταντίνος, Πολιτικός μηχανικός 1/8 ΠΛΑΙΣΙΟ ver. Πρόκειται ια ένα υπολοιστικό φύλλο που εφαρμόζει διαδικασία στατικού υπολοισμού ενός πλαισιωτού αμφίπακτου φορέα (συνήθως οδικές κάτω διαβάσεις αρτηριών ή οχετοί εκτόνωσης ρεμμάτων). Η στατική

Διαβάστε περισσότερα

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων

Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων 2η Ηµερίδα για την Ελληνική Πλατφόρµα για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή Αειφορικός σχεδιασµός & κατασκευή κτιρίων στο πλαίσιο των στόχων της Πλατφόρµας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα Έκδοση 2014

Παράρτημα Έκδοση 2014 Παράρτημα Έκδοση 2014 Βελτιώσεις και αλλαγές στην εμφάνιση και την λειτουργικότητα των προγραμμάτων Αντιγραφή συνδέσεων και αντιγραφή με εφαρμογή σε πολλαπλές θέσεις ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγή... 2 2. Βελτιώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Ι Ενότητα 5: Υπολογισμοί Γραμμών Ε.Η.Ε. βάσει του ΕΛΟΤ HD 384 Σταύρος Καμινάρης Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας

Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας Οι Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις (GPP/ΠΔΣ) αποτελούν προαιρετικό μέσο. Το παρόν έγγραφο παρέχει τα κριτήρια της ΕΕ για τις ΠΔΣ, τα οποία έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΕΚΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών,

Διαβάστε περισσότερα