Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων"

Transcript

1 Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μεταλλικών Κτιρίων 1. Γενικά Τα κριτήρια σχεδιασμού κτιρίων σε σεισμικές περιοχές είναι η προσφορά επαρκούς δυσκαμψίας, αντοχής και πλαστιμότητας. Η δυσκαμψία απαιτείται για την αποφυγή βλαβών σε συχνούς, μέσου μεγέθους σεισμούς και το περιορισμό των επιρροών 2ης τάξης, η αντοχή για την ασφαλή παραλαβή της αναπτυσσόμενης έντασης σε σπάνιους μεγάλου μεγέθους σεισμούς και η πλαστιμότητα για την απορρόφηση μέρους της εισαγόμενης σεισμικής ενέργειας μέσω ανελαστικών παραμορφώσεων, πράγμα που οδηγεί σε ανάπτυξη μικρότερων δυνάμεων στο φορέα. Μεταλλικά κτίρια εμφανίζουν τα εξής πλεονεκτήματα σε σχέση με κτίρια από άλλα δομικά υλικά: Αυξημένη πλαστιμότητα λόγω της όλκιμης συμπεριφοράς του χάλυβα ως υλικού Εγγυημένες αντοχές χάλυβα ως αποτέλεσμα της βιομηχανικής παραγωγής του Μείωση των αβεβαιοτήτων παραγωγής, κατασκευής και ανέγερσης ως αποτέλεσμα του μεγάλου βαθμού προκατασκευής Αυξημένη ευκαμψία με αποτέλεσμα τη μείωση των σεισμικών δυνάμεων στο φορέα και τη θεμελίωση Μικρότερο βάρος και επομένως μικρότερες σεισμικές δυνάμεις. Τα ανωτέρω εξηγούν τις μικρότερες βλάβες που παρουσιάστηκαν σε μεταλλικά κτίρια σε σχέση με πιο βαριά υλικά. Η ολκιμότητα του χάλυβα ως υλικού δεν εξασφαλίζει όμως από μόνη της την πλάστιμη συμπεριφορά του φορέα. Για το σκοπό αυτό πρέπει μέσω κατάλληλου αντισεισμικού σχεδιασμού 1 BUILDNET να λαμβάνονται ιδιαίτερα μέτρα μόρφωσης και κατασκευαστικών λεπτομερειών που οδηγούν σε πλέον αντισεισμικές κατασκευές. 2. Συστήματα φορέων Στα κτίρια από σκυρόδεμα, η πλευρική ευστάθεια εξασφαλίζεται με πλαισιακή λειτουργία λόγω της μονολιθικής σύνδεσης δοκών υποστυλωμάτων και σε τυχόν πρόσθετα τοιχώματα. Στα μεταλλικά και σύμμικτα κτίρια όμως υπάρχει η δυνατότητα διάταξης διαφόρων εναλλακτικών συστημάτων προς παραλαβή των σεισμικών δράσεων, όπως δίνονται στη συνέχεια. Σχήμα 1 Πλαίσια ροπής 2.1 Πλαίσια Τα πλαίσια (Σχήμα 1) λειτουργούν μέσω κάμψης των υποστυλωμάτων και των δοκών. Για το λόγο αυτό στα πλαίσια κυρίαρχη σημασία έχει η διαμόρφωση των κόμβων δοκών υποστυλωμάτων, μέσω των οποίων γίνεται η μεταφορά των ροπών από τις δοκούς στα υποστυλώματα, ως κόμβων ροπής. Πλάστιμα στοιχεία στα πλαίσια ροπής είναι οι δοκοί οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν ορισμένες συνθήκες ολκιμότητας, ενώ οι συνδέσεις και τα υποστυλώματα διαστασιολογούνται με δυνάμεις ικανοτικού σχεδιασμού ώστε να συμπεριφέρονται ελαστικά. Ανάλογα με τη διάταξή τους στην κάτοψη του κτιρίου, τα πλαίσια διακρίνονται σε: Χωρικά πλαίσια Στα χωρικά πλαίσια η πλαισιακή λειτουργία υπάρχει σε όλους τους κόμβους του κτιρίου, ο δε φορέας είναι ένα τρισδιάστατο χωρικό πλαίσιο, με συμπεριφορά παρόμοια των κτιρίων από σκυρόδεμα. Το πλεονέκτημα των κτιρίων αυτών είναι η αυξημένη υπερστατικότητα και η δυνατότητα ανακατανομής της έντασης σε περίπτωση ανελαστικής συμπεριφοράς. Το μειονέκτημα είναι η ανάγκη διαμόρφωσης κόμβων ροπής και στους δύο κύριους άξονες των υποστυλωμάτων. Για το λόγο αυτό, στα χωρικά πλαίσια τα υποστυλώματα αποτελούνται συνήθως από κοίλες διατομές, των οποίων οι στατικές ιδιότητες στις δύο διευθύνσεις είναι παρόμοιες.

2 Περιμετρικά πλαίσια Στα περιμετρικά πλαίσια η πλαισιακή λειτουργία δημιουργείται μόνο στην περίμετρο του κτιρίου, με πρόβλεψη συνδέσεων ροπής μόνο μεταξύ δοκών και περιμετρικών υποστυλωμάτων. Οι συνδέσεις δοκών υποστυλωμάτων στο εσωτερικό του κτιρίου είναι απλές συνδέσεις τέμνουσας. Η πλευρική ευστάθεια εξασφαλίζεται εξ ολοκλήρου από τα περιμετρικά πλαίσια, ενώ στο εσωτερικό του κτιρίου παραλαμβάνονται μόνο φορτία βαρύτητας. Στη διάταξη αυτή, τα υποστυλώματα είναι διατομής Ι με τον κορμό παράλληλο στη περίμετρο, ενώ στις γωνίες του κτιρίου, όπου συναντώνται δύο κάθετα πλαίσια, χρησιμοποιούνται σταυροειδείς διατομές. Τα οριζόντια φορτία μεταφέρονται στην περίμετρο του κτιρίου μέσω της διαφραγματικής λειτουργίας των πλακών στις διάφορες στάθμες. Ο σχηματισμός πλαστικής άρθρωσης στις δοκούς εξασφαλίζεται συνήθως με ενίσχυση του κόμβου ή μείωση της διατομής της δοκού. 2.2 Κατακόρυφοι κεντρικοί σύνδεσμοι Ανάλογα με τη μορφή τους, διακρίνονται οι εξής τύποι συνδέσμων: Σύνδεσμοι X (Σχήμα 2 α) Σύνδεσμοι V ή Λ (Σχήματα 2 β και γ) Σύνδεσμοι K (Σχήμα 2 δ) Σχήμα 2 Κατακόρυφοι κεντρικοί σύνδεσμοι μελών τους. Στους συνδέσμους Χ ενεργή είναι συνήθως μόνο η εφελκυόμενη διαγώνιος. Για κτίρια σε σεισμικές περιοχές ο αντισεισμικός κανονισμός προβλέπει τα ακόλουθα σε ότι αφορά τους κεντρικούς συνδέσμους: Τα στοιχεία απορρόφησης ενέργειας είναι οι εφελκυόμενες ράβδοι δικτύωσης, οι οποίες πρέπει να ικανοποιούν ορισμένες συνθήκες ολκιμότητας (π.χ. περιορισμός λυγηρότητας, περιορισμός της μείωσης της πλήρους διατομής λόγω οπών). Οι συνδέσεις στα άκρα των διαγωνίων πρέπει να είναι πλήρους αντοχής και να διαστασιολογούνται με δυνάμεις ικανοτικού σχεδιασμού. Το ίδιο συμβαίνει με τις δοκούς και τα υποστυλώματα του συστήματος Οι σύνδεσμοι Κ δεν επιτρέπεται να σχεδιάζονται ως φορείς απορρόφησης ενέργειας και δεν συνιστώνται σε σεισμικές περιοχές. Στους συνδέσμους V και Λ, δεν λαμβάνεται υπόψη για τα κατακόρυφα φορτία η στήριξη που προσφέρουν οι ράβδοι δικτύωσης στη δοκό. Τελευταία έχουν αναπτυχθεί δύο καινοτόμα συστήματα που βελτιώνουν τη συμπεριφορά των κατακόρυφων συνδέσμων. Διαγώνιες εξασφαλισμένες έναντι λυγισμού (BRB) Προς εξάλειψη του λυγισμού των διαγωνίων αναπτύχθηκαν τα συστήματα BRB (buckling restrained braces), όπου η διατομή της διαγωνίου περιβάλλεται από ένα μανδύα από κοίλη διατομή το δε κενό γεμίζει με κονία (Σχήμα 3). Οι διαγώνιες BRB εφαρμόζονται μόνο σε διατάξεις Λ και V. Η συμπεριφορά του συστήματος υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση είναι πολύ καλύτερη σε σύγκριση με τις κλασσικές διαγώνιες Σχήμα 3 Διαγώνιες BRB Συνδέσεις INERD Η σύνδεση των ράβδων δικτύωσης δεν είναι πλήρους αλλά μερικής αντοχής, ώστε να προστατεύονται οι διαγώνιοι έναντι λυγισμού. Η σύνδεση υλοποιείται με πείρους η δε απορρόφηση ενέργειας λαμβάνει χώρα μέσω ανελαστικής κάμψης των πείρων (Σχήμα 4). Κατακόρυφοι σύνδεσμοι με συνδέσεις INERD έχουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: Παραλαβή των δυνάμεων τόσο από τις εφελκυόμενες όσο και από τις θλιβόμενες διαγωνίους. Προστασία των διαγωνίων έναντι λυγισμού, επειδή το ασθενές στοιχείο είναι ο πείρος. Αυξημένη δυσκαμψία του φορέα σε συχνούς σεισμούς. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ BUILDNET 2

3 Αυξημένη πλαστιμότητα του φορέα σε μεγάλους σεισμούς και δείκτης συμπεριφοράς q αντιστοίχως προς τα πλαίσια. Ευκολία αντικατάστασης των πείρων, αν πλαστικοποιηθούν μετά από ισχυρό σεισμό. Σχήμα 4 Διαγώνιες με συνδέσεις απορρόφησης ενέργειας INERD για ικανοτικές δυνάμεις. Οι συνδέσεις στα άκρα των ράβδων δικτύωσης μορφώνονται ως απλές αρθρωτές συνδέσεις ή ως συνδέσεις ροπής (πακτώσεις). Στην πρώτη περίπτωση λειτουργούν ως αμφιαρθρωτές, καταπονούνται μόνο από αξονικές δυνάμεις και έχουν μήκος λυγισμού ίσο με το πραγματικό μήκος τους. Αν οι συνδέσεις μορφωθούν ως συνδέσεις ροπής καταπονούνται τόσο από αξονικές δυνάμεις, όσο και από ροπές. Το πλεονέκτημα έναντι των αρθρωτών συνδέσεων είναι η μείωση του μήκους λυγισμού, τουλάχιστον εντός του επιπέδου του συνδέσμου. 2.3 Κατακόρυφοι έκκεντροι σύνδεσμοι Οι ράβδοι δικτύωσης συντρέχουν με εκκεντρότητα στις δοκούς ή τα υποστυλώματα (Σχήμα 5). Το βραχύ τμήμα της δοκού μεταξύ των ράβδων δικτύωσης ονομάζεται δοκός σύζευξης. Η δοκός σύζευξης μπορεί να είναι οριζόντια (Σχήματα 5 α, β, γ, ε), ή κατακόρυφη (Σχήμα 5δ). Οι συνδέσεις δοκών υποστυλωμάτων μορφώνονται ως απλές συνδέσεις τέμνουσας, όταν η δοκός σύζευξης δε γειτνιάζει με το υποστύλωμα (Σχήματα 5 α, δ). Σε αντίθετη περίπτωση μορφώνονται ως συνδέσεις ροπής. Οι ανελαστικές παραμορφώσεις αναπτύσσονται στις δοκούς σύζευξης, οι οποίες διαστασιολογούνται για αντοχή έναντι των εντατικών μεγεθών της ανάλυσης. Προς αύξηση της πλαστιμότητας, προβλέπονται στις δοκούς σύζευξης ενισχύσεις στον κορμό τους. Τα τμήματα των δοκών εκτός της περιοχής σύζευξης, τα υποστυλώματα και οι ράβδοι δικτύωσης συμπεριφέρονται οιονεί ελαστικά και διαστασιολογούνται 3 BUILDNET Σχήμα 5 Κατακόρυφοι έκκεντροι σύνδεσμοι 2.4 Τοιχεία από σκυρόδεμα Η πλευρική ευστάθεια εξασφαλίζεται μέσω τοιχωμάτων από σκυρόδεμα (π.χ. κλιμακοστάσια, πυρήνες ανελκυστήρων), ενώ το χαλύβδινο πλαισίωμα παραλαμβάνει μόνο τα φορτία βαρύτητας (Σχήμα 6). Οι κανόνες διάταξης των τοιχωμάτων είναι παρόμοιοι με τους κανόνες για τους κατακόρυφους συνδέσμους. Η σύνδεση των μεταλλικών δοκών με τα τοιχώματα γίνεται συνήθως με μετωπικές πλάκες και βλήτρα. Σχήμα 6 Τοιχεία από σκυρόδεμα σε χαλύβδινο κτίριο 2.5 Διατμητικά τοιχώματα από χάλυβα χαμηλού ορίου διαρροής Τον τελευταίο καιρό χρησιμοποιούνται στις ΗΠΑ και την Ιαπωνία κατακόρυφα χαλύβδινα ελάσματα για ενίσχυση της πλευρικής ευστάθειας κτιρίων (Σχήμα 7). Με το τρόπο αυτό μειώνεται ο καταλαμβανόμενος χώρος καθώς επίσης και τα φορτία επί της θεμελίωσης. Προς αύξηση της ολκιμότητας, ο χάλυβας των ελασμάτων έχει χαμηλό συμβατικό όριο διαρροής ( 86 MPa) αλλά αυξημένη παραμόρφωση θραύσης ( 50%). Για μείωση του κινδύνου διατμητικής κύρτωσης προβλέπονται εγκάρσιες και διαμήκεις νευρώσεις, συγκολλούμενες με διακεκομμένες ραφές. Το όλο φάτνωμα συνδέεται στα άκρα με πλαίσιο (τελάρο) από μεταλλικές δοκούς και υποστυλώματα. 2.6 Σύμμικτα διατμητικά τοιχώματα Τοιχώματα τέτοιας μορφής έχουν χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία στην Ιαπωνία. Υψηλά κτίρια με σύμμικτα τοιχώματα συμπεριφέρθηκαν άριστα κατά το σεισμό του Kobe. Συνήθως αποτελούνται από: Μία μεταλλική πλάκα και σκυρόδεμα από τη μία πλευρά (Σχήμα 8α). Μία μεταλλική πλάκα πλήρως εγκιβωτισμένη στο σκυρόδεμα (Σχήμα 8β). Δύο εξωτερικές μεταλλικές πλάκες με ενδιάμεσο έγχυτο σκυρόδεμα (Σχήμα 8γ). ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

4 AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΑ Σχήμα 7 Χαλύβδινα διατμητικά τοιχώματα Σχήμα 8 Σύμμικτα διατμητικά τοιχώματα Πίνακας 1 Ιδιότητες φορέων εξασφάλισης πλευρικής ευστάθειας Σε όλες τις περιπτώσεις προσοχή πρέπει να δίνεται στη διαμόρφωση του άκρου, το οποίο λειτουργεί ως «πέλμα» και παραλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της ροπής ανατροπής του τοιχώματος. Αυτό επιτυγχάνεται με πρόβλεψη μιας χαλύβδινης διατομής (Σχήματα 8α και β), είτε ενός κρυφού υποστύλωματος από οπλισμένο σκυρόδεμα, το οποίο οπλίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των υποστυλωμάτων (Σχήμα 8γ). Η σύμμικτη λειτουργία χάλυβασκυροδέματος εξασφαλίζεται με διατμητικούς συνδέσμους συγκολλημένους στις μεταλλικές πλάκες. Το σκυρόδεμα εμποδίζει την ανάπτυξη τοπικού διατμητικού λυγισμού (διατμητικής κύρτωσης) στις χαλύβδινες πλάκες. Έτσι αποφεύγονται οι νευρώσεις, οι οποίες έχουν μεγάλο κατασκευαστικό κόστος. Το παρόν σύστημα τοιχωμάτων είναι, όπως και το προηγούμενο, κατάλληλο προς εφαρμογή τόσο για νέα κτίρια, όσο και για ενίσχυση υφισταμένων κτιρίων. 2.7 Ανακεφαλαίωση Τα διάφορα συστήματα φορέων με τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα συνοψίζονται στον Πίνακα 1. Οι τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς είναι οι διατιθέμενες και όχι οι κανονιστικά προβλεπόμενες. Η ιδανική τοποθέτηση των στοιχείων δυσκαμψίας (συνδέσμων, πλαισίων ροπής κλπ.) είναι σε συμμετρική διάταξη, κατά μήκος της περιμέτρου του κτιρίου. Με αυτό τον τρόπο, εξασφαλίζεται η πλευρική ευστάθεια και κατά τις δύο κύριες διευθύνσεις και η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δυστρεψία του κτιρίου. Εν τούτοις, συνήθως αρχιτεκτονικοί ή λειτουργικοί περιορισμοί δυσκολεύουν μια τέτοια επιλογή. Έτσι, τα τοιχώματα, ως μέρη κλιμακοστασίων ή ανελκυστήρων, βρίσκονται συνήθως στο εσωτερικό και όχι στη περίμετρο του κτιρίου, με αποτέλεσμα να μειώνεται η δυστρεψία του. Η τοποθέτηση συνδέσμων στη περίμετρο είναι συχνά προβληματική, λόγω των παραθύρων και άλλων ανοιγμά- ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ BUILDNET 4

5 των. Πρόσθετα προβλήματα παρουσιάζονται όταν είναι δυνατή η τοποθέτηση συνδέσμων σε μία όψη αλλά όχι στην απέναντι. Μια τέτοια, μη συμμετρική διάταξη προκαλεί προβλήματα στροφής του κτιρίου. 3. Ανάλυση και έλεγχοι για σεισμικές δράσεις Η οριζόντια συνιστώσα της σεισμικής δράσης προσδιορίζεται από τα φάσματα σχεδιασμού, τα οποία προσδιορίζονται με βάση τον Ευρωκώδικα 8 από τις σχέσεις: (1α) (1β) (1γ) (1δ) ενέργειας Τα συστήματα αυτά αποκρίνονται στο σεισμό οιονεί ελαστικά, έτσι ώστε να υιοθετούνται μικρές τιμές του συντελεστή συμπεριφοράς μεταξύ 1,5 και 2,0. Ενδείκνυνται σε μονώροφα υπόστεγα και χαμηλά ελαφρά κτίρια, τα οποία διαθέτουν επαρκή αντοχή λόγω π.χ. ανέμου, ώστε η κρίσιμη φόρτιση να μην είναι η σεισμική Συστήματα απορρόφησης ενέργειας Τα συστήματα αυτά αποκρίνονται στο σεισμό ανελαστικά, έτσι ώστε να υιοθετούνται οι τιμές συντελεστή συμπεριφοράς από τον Πίνακα 1. Ενδεικτικές μορφές φασμάτων σχεδιασμού δίνονται στο Σχήμα 9. (2β) Οι μετατοπίσεις προσδιορίζονται από τη σχέση (3) όπου d ανελαστικές μετατοπίσεις de ελαστικές μετατοπίσεις της ανάλυσης Οι εξεταζόμενες μάζες του σεισμικού συνδυασμού προσδιορίζονται από: (4) όπου: a gr Μέγιστη τιμή αναφοράς της εδαφικής επιτάχυνσης a g = a gr Μέγιστη τιμή αναφοράς της εδαφικής επιτάχυνσης Συντελεστής σπουδαιότητας κτιρίου κυμαινόμενος από 0,8 έως 1,4 S Συντελεστής επαύξησης της ag ως συνάρτηση του εδάφους θεμελίωσης T Ιδιοπερίοδος του φορέα T B, T C, T D Χαρακτηριστικές περίοδοι του φάσματος σε sec ως συνάρτηση του εδάφους θεμελίωσης Ελάχιστη οριακή τιμή του φάσματος q Συντελεστής συμπεριφοράς (Πίν. 1) Διακρίνονται δύο είδη συστημάτων: Συστήματα χωρίς απορρόφηση 5 BUILDNET Σχήμα 9 Ενδεικτικές μορφές φασμάτων Το κτίριο προσομοιώνεται ως χωρικός φορέας και εκτελείται φασματική ανάλυση στις δύο κύριες οριζόντιες διευθύνσεις x και y. Η σεισμική δράση δίνεται από τους συνδυασμούς (2α) όπου: Συντελεστές συνδυασμού των μεταβλητών δράσεων οιονεί μόνιμο τμήμα των μεταβλητών δράσεων Qi (συνήθως =0,3) Μειωτικός συντελεστής με τιμές από 0,5 έως 1,0 Ο τελικός σεισμικός συνδυασμός γράφεται ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

6 AΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΑ ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΑ Ο τελικός σεισμικός συνδυασμός γράφεται (5) Οι έλεγχοι για το σεισμικό συνδυασμό συνοψίζονται ως ακολούθως: Αποφυγή κατάρρευσης (Οριακή κατάσταση αστοχίας) Έλεγχος αντοχής Για τα φέροντα στοιχεία πρέπει να ικανοποιείται η παρακάτω συνθήκη: (6) όπου: E d Τιμές σχεδιασμού των αποτελεσμάτων των δράσεων (εντατικών μεγεθών) R d αντίστοιχες τιμές των αντιστάσεων (αντοχών) Για συστήματα χωρίς απορρόφηση ενέργειας οι τιμές των E d προκύπτουν από την ανάλυση. Για συστήματα απορρόφησης ενέργειας οι τιμές των E d από την ανάλυση ισχύουν μόνο για τα πλάστιμα στοιχεία. Τα εντατικά μεγέθη των υπολοίπων στοιχείων προσδιορίζονται με βάση τον ικανοτικό σχεδιασμό Έλεγχος στατικής ισορροπίας του φορέα ως στερεού σώματος. Έλεγχος διαφραγμάτων Έλεγχος θεμελίωσης Έλεγχος σεισμικών αρμών Αποφυγή βλαβών Προς αποφυγή βλαβών σε συχνούς σεισμούς ελέγχεται η σχετική γωνία μετατόπισης μεταξύ των ορόφων με βάση τη σχέση: έως 0,10 (7) όπου οι οριακές τιμές εξαρτώνται από τον τύπο των μη φερόντων στοιχείων (ψαθυρά ή μη) ν μειωτικός συντελεστής με τιμές μεταξύ 0,4 και 0,5 θ η σχετική μετατόπιση ορόφων για το σεισμό σχεδιασμού Ο ικανοτικός σχεδιασμός σε συστήματα απορρόφησης ενέργειας γίνεται στη βάση της προώθησης των ολκίμων τρόπων αστοχίας. Αυτό οδηγεί σε διατάξεις όπου κρίσιμες είναι οι όλκιμες μορφές αστοχίας (π.χ. αντοχή σε σύνθλιψη άντυγας μικρότερη από την αντοχή σε διάτμηση κοχλιών). Τα ικανοτικά μεγέθη δεν προκύπτουν από την ανάλυση, αλλά από θεώρηση της έντασης που αναπτύσσεται κατά την εξάντληση της αντοχής των ολκίμων μελών. ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ BUILDNET 6

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας

RCsolver Εγχειρίδιο Θεωρίας. Εγχειρίδιο Θεωρίας Εγχειρίδιο Θεωρίας Eurocode design software program (Version 2012) Version 1.1 Issued: 7-Sep-2012 Deep Excavation LLC www.deepexcavation.com www.rcsolver.com Σε συνεργασία μέσω ερευνητικού προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΚΤΥΩΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΤΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ : «ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών

Ευρωκώδικας EΝ 1993 Σχεδιασμός Μεταλλικών Κατασκευών Δομή - Βασικές Αρχές Ιούνιος 2009 Περιεχόμενα παρουσίασης Μέρη Ευρωκώδικα 3 Βασικές έννοιες o o o o o o o o Μηχανική συμπεριφορά δομικού χάλυβα Ποιότητες δομικού χάλυβα Σύγκριση χάλυβα με άλλα δομικά υλικά

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ-ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΕΡΓΙΝΗ ΔΑΦΝΗ ΤΣΙΟΥΜΠΡΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1»

Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1998-1: 2004 Ευρωκώδικας 8: «Αντισεισμικός Σχεδιασμός Κατασκευών Μέρος 1» EN 1998 (Ευρωκώδικας 8): Αντισεισμικός Σχεδιασμός Μέρος EK8 Τίτλος Δημοσίευση 3-γλωσσης Έκδοσης από CEN

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια

Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Ευρωκώδικες 2, 7, 8 Κατασκευή από Σκυρόδεμα Μέρος 1 Ευρωκώδικα 8 (EN1998-1:2004) Γενικοί Κανόνες, Σεισμικές Δράσεις, Κανόνες Για Κτίρια Επίκουρος Καθηγητής Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ

Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ Αθανασοπούλου Χριστίνα Πουλούδη Ελένη Φουντή Ελισσάβετ ΑΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ 2013 Πτυχιακή εργασία Αποτίμηση και ενίσχυση υφιστάμενης κατασκευής και η επανεξέτασή της μετά την προσθήκη δεξαμενής νερού στην οροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη

ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη FESPA 5.6.0.14-2014 LH Λογισμική ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ 16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Στατική Μελέτη Αντισεισμικός Κανονισμός: ΕΑΚ 2003 Κανονισμός Σκυροδέματος: ΕΚΩΣ2000 + ΦΕΚ447β Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ

ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΟΝΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΕΑ ΜΕ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΪΣΤΟΡΙΑΣ ΜΑΓΟΥΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Περίληψη Στις μέρες μας επικρατεί η εντύπωση ότι ο συμβατικός σχεδιασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft.

ΜetalCad. Εγχειρίδιο Χρήσεως. Μultisoft. Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34. Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526. e-mail: info@multisoft. ΜetalCad Εγχειρίδιο Χρήσεως Μultisoft Γ Σεπτεμβρίου 120 - Αθήνα 104 34 Τηλ. (210) 82 33 345 82 51 526 e-mail: info@multisoft.gr http://www.multisoft.gr ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Γενικές οδηγίες...1 2. Κεντρική οθόνη.4

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα 3 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο 2 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011

Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα. Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 Εκπαίδευση Αρμοδίων Αρχών για εφαρμογή των Ευρωκωδίκων 2 και 8 στις μελέτες από Οπλισμένο Σκυρόδεμα Τρίτη, 8 Νοεμβρίου 2011 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 26 πχ Καταστροφή

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83).

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92. Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ 52/Α'/25.4.83). ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 17α/08/32/Φ.Ν. 275/92 Νέος Ελληνικός Αντισεισµικός Κανονισµός (ΦΕΚ 613/Β/12-10-92) Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.1

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ»

ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» ΤΕΕ ΟΑΣΠ -ΣΠΜΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ (ΚΑΝ.ΕΠΕ.). ΔΙΑΛΕΞΗ ΚΕΦ. 1 ΚΑΙ 2 «ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ» Κοσμάς Στυλιανίδης, Καθηγητής Α.Π.Θ. ΑΘΗΝΑ 31.05.2012 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ»

Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» Σ Τ Α Τ Ι Κ Ε Σ Μ Ε Λ Ε Τ Ε Σ Κ Τ Η Ρ Ι Ω Ν Υ Π Ο Μ Ο Ν Α Δ Α «Ε Ν Ι Σ Χ Υ Σ Ε Ι Σ» ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΥΣ ΕΚ 8.3 ΚΑΙ ΚΑΝ.ΕΠΕ. Ε Γ Χ Ε Ι Ρ Ι Δ Ι Ο Θ Ε Ω Ρ Η Τ Ι Κ Η Σ Τ Ε Κ Μ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΕΡΓΟ: ΝΕΑ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΘΕΣΗ: ΑΧΑΡΝΩΝ 15 ΚΟΡΙΝΘΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: Παπαδόπουλος Τίτος ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Νικολάου Αχιλεύς Σελίδα: 3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 8) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΜΗ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Steel Portal Frame EC3

Steel Portal Frame EC3 Υπολογισμός και Σχεδίαση μεταλλικών δίστηλων πλαισίων για βιομηχανικά κτίρια, αποθήκες, υπόστεγα σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 3 Ελαστική ανάλυση με πρόβλεψη για φαινόμενα 2ας τάξεως. Φορτία βαρύτητας, φορτία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Next είναι ένα γενικό πρόγραµµα στατικής και δυναµικής αναλύσεως καθώς και διαστασιολογήσεως γραµµικών ελαστικών συστηµάτων µε µέλη από τέσσερα διαφορετικά υλικά: σκυρόδεµα (οπλισµένο και προεντεταµένο),

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ: ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: Έργο: ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση: Σελίδα: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 5/06/009 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Νο ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ. Πτυχιακή διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Πτυχιακή διατριβή ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ &8 Μελανή Χριστοδούλου Λεμεσός 0 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΑ ΦΕΡΟΝΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΝΕΑ ΚΑΙ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΟΜΗΜΑΤΑ Π. Χρονόπουλος, Ν. Ζυγούρης, Τ. Παναγιωτάκος 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Φέρων Οργανισμός (ΦΟ) ενός κτιρίου, π.χ. από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι το σύνολο των

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ)

ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΤΕΥΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΑΣΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (ΔΦΜ) ΕΡΓΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Έργο ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΑΣΠ Θέση Σελίδα ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΡΓΟ ΚΥΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών. Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος. Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδαστές: Γεωργιλάς Αναστάσιος, Ραπτόπουλος Συμεών Επιβλέπων: Γραβαλάς Φώτιος Ακαδημαϊκό έτος: 2012-2013 ΑΤΕΙΘ-ΣΤΕΦ Τμήμα: Πολιτικών Έργων Υποδομής ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΠΑΣΣΑΛΟΥΣ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΟΜΟΣΤΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» Ανάπτυξη νομογραφημάτων, πινάκων και άλλων εργαλείων υποστήριξης μελετών ΚΑΝ.ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα