Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ"

Transcript

1 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α.Δ.Α. : Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα, 11/04/2011 Αρ. Πρωτ.:46678 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ ΘΕΜΑ: Διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του υποέργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης (Portal) Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΥπΑΑΤ καθώς και Ασφάλειας και Ολοκλήρωσης Συστημάτων», προϋπολογισμού ,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) στα πλαίσια της πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eυπαατ)» με MIS ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Έχοντας υπ όψιν : 1. τον υπ αρ /99 Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης (ΦΕΚ 2277/Β / ), 2. τον υπ αρ /1999 Κανονισμό Προμηθειών (ΦΕΚ61/Β / ), 3. το νομικό πλαίσιο του συνημμένου στην παρούσα απόφαση τεύχους διακήρυξης ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Την διενέργεια ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής απόψεως προσφορά, για την επιλογή αναδόχου του υποέργου με τίτλο «Ανάπτυξη Ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης (Portal) Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών ΥπΑΑΤ καθώς και Ασφάλειας και Ολοκλήρωσης Συστημάτων». Ο προϋπολογισμός του υποέργου ανέρχεται στο ποσό του ενός εκατομμυρίου εκατόν σαράντα έξι χιλιάδων και επτακοσίων πενήντα Ευρώ ( ,00 ), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της πράξης «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eυπαατ)». Σε περίπτωση τροποποίησης θα βαρύνει τον ίδιο προϋπολογισμό. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί κατόπιν παρέλευσης τουλάχιστον πενήντα δύο (52) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της αντίστοιχης προκήρυξης στην Υπηρεσία Επίσημων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Η προκήρυξη του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού θα δημοσιευθεί επίσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους του συνημμένου Τεύχους Διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΠΡΕΛΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ: Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Οργάνωσης - Τμήμα Διαχείρισης Αλληλογραφίας - Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας Δ/νση Τεχνικών Ελέγχων & Οργάνωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού Επιτροπή Ενστάσεων

2 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ:: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ () Άξονας Προτεραιότητας 1: «Βελτίωση της παραγωγικότητας με αξιοποίηση των ΤΠΕ» Ειδικός Στόχος 1.2.: «Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις & βελτίωση αποτελεσματικότητας Δημοσίου τομέα με χρήση ΤΠΕ» ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ YΠAAT ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Απόφαση Ένταξης: /ΨΣ6874-Α2, 18/11/2010, Κωδικός Ο.Π.Σ.: Κωδικός CPV: , Διάρκεια του Έργου: 34 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης Προϋπολογισμός: ,00 ΕΥΡΩ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους - 2 -

3 Είδος Διαδικασίας: Ημερομηνία Αποστολής για Δημοσίευση: Ημερομηνίας Δημοσίευσης Ημερομηνία ανάρτησης στο διαδίκτυο Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Τόπος υποβολής προσφορών: Προθεσμία για την υποβολή διευκρινήσεων επί των όρων της διακήρυξης: Αποσφράγιση προσφορών: Αναθέτουσα Αρχή: Φορέας για τον οποίο προορίζεται το έργο (Φορέας Λειτουργίας) Παραλαβή προκήρυξης: Είδος σύμβασης: Ταξινόμηση κατά CPV: Κριτήριο επιλογής Αναδόχου: Προϋπολογισμός έργου Δικαιώματα προαίρεσης Τόπος Παράδοσης Παροχής Υπηρεσιών Χρόνος Υλοποίησης Διάρκεια Έργου Χρηματοδότηση Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη Προσφορά Στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ (ΕΕΕΚ):11/04/2011 Στο ΦΕΚ Δημοσίων Συμβάσεων: 15/04/2011 Στον Ημερήσιο Τύπο:13/04/ /04/ /06/2011 ώρα Ελλάδος 12μ.μ., Δομοκού 5, Αθήνα, Ελλάδα Δ/νση Ανθρωπίνου Δυναμικού & Οργάνωσης Τμήμα Διαχείρισης Αλληλογραφίας του Δώδεκα (12) ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών. 03/06/2011 ώρα Ελλάδος: 13 μ.μ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ» (), Δομοκού 5, Αθήνα, Ελλάδα Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης - Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού του Οργανισμού, 4 ος όροφος τηλ: , , fax: Το τεύχος της διακήρυξης διατίθεται επίσης στην ιστοσελίδα του Σύμβαση Υπηρεσιών Κατηγορία (σύμφωνα με Οδηγία 2004/18/ΕΚ για δημόσιες συμβάσεις) 7: Υπηρεσίες πληροφορικής και συναφείς υπηρεσίες (Κύριο Λεξιλόγιο), (Συμπληρωματικό Λεξιλόγιο) Συμφερότερη από οικονομικής άποψης προσφορά Ένα εκατομύριο εκατόν σαράντα έξι χιλιάδες επτακόσια πενήντα Ευρώ ( ,00 ) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% Με δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 50% του Προϋπολογισμού του έργου. 34 μήνες Το Έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς Πόρους. Οι δαπάνες του Έργου θα βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, και συγκεκριμένα τη ΣΑΕ 182/8 Οι επικεφαλίδες, οι τίτλοι των άρθρων και ο πίνακας περιεχομένων τίθενται για διευκόλυνση της ανάγνωσης και δεν λαμβάνονται υπόψη για την ερμηνεία της προκήρυξης

4 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Έργο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ YΠAAT ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Η ΠΡΑΞΗ «ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΥΠΑΑΤ)» Η ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΠΕ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ & ΥΠ.Α.Α.Τ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΚΟΠΌΣ ΚΑΙ ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΌΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉΣ ΠΎΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΠΛΗΡΟΦΌΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗ ΧΡΗΣΤΏΝ ΔΙΕΚΠΕΡΑΊΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΏΝ ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΈΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΉ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΈΝΗ ΠΑΡΟΧΉ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΌΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΡΊΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎΣ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ (INTEGRATION) ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΏΝ ΤΩΝ ΥΠΟΈΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΎΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΎΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΎΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΈΣ ΜΈΣΩ ΤΟΥ PORTAL EΥΠΑΑΤ ΥΠΟΣΥΣΤΉΜΑΤΑ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΥΠΟΣΎΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΉΣ & ΠΑΡΟΥΣΊΑΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΎ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ ΥΠΟΣΎΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ/ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΈΝΟΥ & ΡΟΏΝ ΕΡΓΑΣΊΑΣ ΥΠΟΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΕΠΑΦΏΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΎΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΤΡΊΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΥΠΟΣΎΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΏΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉΣ ΠΎΛΗΣ ΥΠΟΣΎΣΤΗΜΑ ΒΆΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΥΠΟΣΎΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΈΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΕΙΔΙΚΈΣ ΑΠΑΙΤΉΣΕΙΣ ΧΡΉΣΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΉΣ ΠΎΛΗΣ

5 7. ΑΣΦΆΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΏΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΌΛΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΈΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ ΓΕΝΙΚΆ ΕΙΔΙΚΆ ΜΈΤΡΑ ΑΣΦΆΛΕΙΑΣ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΑΡΧΈΣ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗΣ ΟΛΟΚΛΉΡΩΣΗ ΜΕ ΤΑ ΛΟΙΠΆ ΥΠΟΈΡΓΑ ΤΗΣ ΠΡΆΞΗΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΡΆΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΆΣΕΙΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟΔΙΆΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΉ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ EΡΓΟΥ ΠΕΡΊΟΔΟΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ (ΠΕΣ) ΠΕΡΙΌΔΟΣ ΕΓΓΎΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΠΕΡΙΌΔΟΥ ΕΓΓΎΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΤΉΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΜΈΝΟΥ ΕΠΙΠΈΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ (SLA) ΕΠΊΠΕΔΑ ΥΠΟΣΤΉΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΤΟΥ ΣΥΝΌΛΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗΣ - ΣΥΝΤΉΡΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΈΣ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ, ΠΑΡΑΚΟΛΟΎΘΗΣΗ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΠΈΣ ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΑΝΑΔΌΧΟΥ ΣΤΑ ΠΛΑΊΣΙΑ SLA ΡΗΤΡΕΣ ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΊΚΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗ - ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥΣ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΌΠΟΣ ΥΛΟΠΟΊΗΣΗΣ - ΠΑΡΆΔΟΣΗΣ ΈΡΓΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΠΑΡΑΛΑΒΉΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕΡΟΣ Β : ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

6 3. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΑΔΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΚΡΙΤΗΡΊΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΉΣ ΕΠΙΛΟΓΉΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

7 ΜΕΡΟΣ Α : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ - 7 -

8 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να περιγράψει στην Τεχνική του Προσφορά μία Τεχνική Λύση που θα καλύπτει πλήρως τις αναφερόμενες στο Μέρος Α της παρούσας διακήρυξης λειτουργικές απαιτήσεις και προδιαγραφές της Διαδικτυακής Πύλης και θα χαρακτηρίζεται από υψηλά επίπεδα ασφάλειας, απόδοσης, διαθεσιμότητας και λειτουργικότητας. Προς τον σκοπό αυτό θα πρέπει να περιγράφονται αναλυτικά τα επιμέρους υποσυστήματα της Πύλης καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες που απαιτούνται στα πλαίσια του έργου για τη διασφάλιση της ασφάλειας και ολοκλήρωσης συστημάτων με αναλυτική αναφορά στις ενέργειες και στις μεθοδολογίες που θα χρησιμοποιηθούν για τις επιμέρους ενέργειες σε κάθε φάση υλοποίησης, όπως καθορίζονται στην ενότητα ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕΕΕ Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης / επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΕΠ ΨΣ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» ΕΣΠΑ Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς ΕΥΔ ΨΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» Οργανισμός Πληρωμών Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Πληρωμών και Εγγυήσεων ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ΣΑΕ Συλλογική Απόφαση Έργου ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΥπΑΑΤ Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ΒΔ Δ/νση(ς) ΣτΕ. ΕΣ ΟΠΣ Συντομογραφίες Έργου Βάση/εις Δεδομένων Διεύθυνση(ς) Συμβούλιο της Επικρατείας Ελεγκτικό Συνέδριο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ορισμοί διακηρύξεων του Ανάδοχος Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Αναθέτουσα Αρχή Αντίκλητος Ο ο οποίος θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο υποψήφιος ανάδοχος με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.) ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν

9 Αριθμός Διακήρυξης Αρμόδια Επιτροπή Διακήρυξη Επιτροπές Προμηθειών Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμού Επιτροπές Ενστάσεων Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Ο αριθμός Πρωτοκόλλου της απόφασης της διενέργειας του διαγωνισμού του Έργου Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΟΠΕΚΕΠΕ όπως ορίζεται στο άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών. Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/ υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Οι επιτροπές προμηθειών συστήνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπέχουν τη θέση των Επιτροπών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007 Οι Επιτροπές Διενέργειας Διαγωνισμού, υπέχουν τη θέση των Επιτροπών Προμηθειών που συστήνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και τη θέση των Επιτροπών αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης κατά το άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007 Οι επιτροπές συστήνονται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και υπέχουν τη θέση των Επιτροπών Αξιολόγησης Ενστάσεων κατά το άρθρο 38 του ΠΔ 118/2007 Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Υποέργου 1 Κανονισμός Προμηθειών Κύριος του Έργου Προϋπολογισμός Έργου Σύμβαση Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα «Κανονισμός Προμηθειών»Κ.Υ.Α. με αρ /99 (ΦΕΚ 61/Β/00) Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ). Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ του ΟΠΕΚΕΠΕ ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος : α. τη Σύμβαση, β. την Προσφορά του Αναδόχου, γ. τη Διακήρυξη. Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

10 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 2.1 Η ΠΡΑΞΗ «ΥΨΗΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (ΕΥΠΑΑΤ)» Το Υποέργο 1 αποτελεί μέρος μίας ευρύτερης προσπάθειας συνολικής προσέγγισης της πλήρους μεταβολής των υπηρεσιών που παρέχονται από τους κρατικούς συντελεστές της αγροτικής οικονομίας (εποπτευόμενοι φορείς και διευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και άλλων Υπουργείων) προς τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς συντελεστές της αγροτικής οικονομίας αλλά και τους πολίτες με την ιδιότητά τους ως καταναλωτές. Η προσπάθεια αυτή έχει αποτυπωθεί στο εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της Πράξης με τίτλο «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eυπαατ)» και το οποίο περιλαμβάνει τα παρακάτω Υποέργα: Υποέργο Τίτλος ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΙΑΙΑΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ (PORTAL) ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών YπAAT καθώς και Ασφάλειας και Ολοκλήρωσης Συστημάτων του Έργου Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων καλλιεργητικών πρακτικών 4 Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων (Ε.Σ.Ι.Τ.) Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφαλίσεων και αποζημιώσεων ΕΛΓΑ, ανάπτυξη διεπαφών και διαλειτουργικότητας με το ΜΑΑΕ & ΜΕΓΠ και τα υποσυστήματά του Παροχή υπηρεσιών τηλεπισκόπησης και φωτοερμηνείας για την πρόβλεψη και ανάλυση κινδύνων φυσικών καταστροφών, ορθών γεωργικών πρακτικών, γεωργία ακριβείας και καταλληλότητας χωροθέτησης Α.Π.Ε. και Αγροτουρισμού Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της Χώρας Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των αγροτικών ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός Εποικιστικού Αρχείου Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Εγκριθείσας Πράξης 10 Υποστήριξη Υλοποίησης Πράξης, Προδιαγραφές, Ειδικές Εργασίες

11 Εικόνα 1 Το έργο: «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (eυπ.α.α.τ)» Το Υποέργο 1 αποτελεί αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού ενώ τα υπόλοιπα Υποέργα θα αποτελέσουν αντικείμενα ξεχωριστών διαγωνισμών και τα οποία περιγράφονται συνοπτικά παρακάτω. Παρόλα αυτά, η ενιαία διαδικτυακή πύλη θα αποτελεί την πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα παρέχεται πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες όλων των υπόλοιπων Υποέργων της Πράξης. Υποέργο 1: Η ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης ΥπΑΑΤ που αφορά στο συγκεκριμένο τεύχος διακήρυξης. Το παρόν έργο έχει δικαιούχο τον, αλλά οι φορείς που θα χρησιμοποιούν τη Διαδικτυακή Πύλη eυπαατ για να παρέχουν υπηρεσίες προς του συντελεστές της Αγροτικής οικονομίας είναι όλες οι διευθύνσεις του ΥπΑΑΤ και ο ΕΛΓΑ. Υποέργο 2: με τίτλο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων & Διασύνδεσης των Λοιπών Μητρώων του ΥΠΑΑΤ». Το παρόν υποέργο αφορά στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών εξατομικευμένων υπηρεσιών διαδραστικής αλληλεπίδρασης υψηλής ποιότητας και άμεσης διαθεσιμότητας προς τους επιχειρηματικούς συντελεστές του αγροτικού τομέα και όλους τους συνεργαζόμενους φορείς για πλήρη και βέλτιστη εκμετάλλευση όλων των συστημάτων και υποδομών που θα αναπτυχθούν στους φορείς μέσω της πράξης. Αναλαμβάνει την υλοποίηση της επιχειρησιακής λογικής όλου του έργου και αποτελεί το ενδιάμεσο στάδιο για την επικοινωνία της διαδικτυακής πύλης (διεπαφή αλληλεπίδρασης του χρήστη με το σύστημα) με τα επιμέρους πληροφοριακά συστήματα των συνεργαζόμενων φορέων. Ακόμη υποστηρίζει την ανάπτυξη του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) και Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων (ΜΕΓΠ) παρέχοντας χρήσιμες υπηρεσίες προς τους αγρότες & άλλους φορείς. Συγκεκριμένα πρόκειται για την ανάπτυξη μιας βάσης δεδομένων που θα χρησιμοποιηθεί ως η ψηφιακός φάκελος αγρότη και εμπόρου γεωργικών προϊόντων. Υποέργο 3: με τίτλο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) μέσω Εθνικής Γεωβάσης δυνητικών δραστηριοτήτων και διάθεση ενδεικνυόμενων προγραμμάτων καλλιεργητικών πρακτικών». Το προτεινόμενο Σύστημα

12 Λήψης Αποφάσεων και Καλλιεργητικών θα παρέχει αφενός σύγχρονες, ολοκληρωμένες και εξατομικευμένες προτάσεις παραγωγής και επιχειρηματικότητας, μέσω του Business intelligence System συσχετίζοντας τα δεδομένα της Εθνικής Γεωβάσης Δυνητικών Δραστηριοτήτων. Αφετέρου, θα εξασφαλίζει για τον επενδυτή τη μέγιστη απόδοση της δραστηριότητάς του, μέσω του Συστήματος Παραγωγικών Πρακτικών, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τους κανόνες της πολλαπλής συμμόρφωσης (Καν. ΕΚ 73/2009). Υποέργο 4: με τίτλο «Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων (Ε.Σ.Ι.Τ.)». Στόχος του παρόντος υποέργου είναι η ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος, το οποίο θα αποτελέσει το Εθνικό σύστημα Ιχνηλασιμότητας, Ασφάλειας και Διασφάλισης ποιότητας στον τομέα των αγροτικών προϊόντων τροφίμων και θα είναι το αποκλειστικό σύστημα μέσω του οποίου θα ελέγχεται και θα παρακολουθείται τόσο η φυτική και ζωική παραγωγή όσο και κάθε επόμενο στάδιο μεταποίησης, τυποποίησης και διάθεσης στην κατανάλωση. Ένας από τις βασικότερους στόχους στην κατεύθυνση της ικανοποίησης των απαιτήσεων των καταναλωτών αγροτικών προϊόντων είναι η παροχή εύχρηστου αλληλεπιδραστικού μηχανισμού ιχνηλασιμότητας των συνθηκών που επικρατούσαν κατά την παραγωγή κάθε προϊόντος. Υποέργο 5: με τίτλο «Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφαλίσεων και αποζημιώσεων ΕΛΓΑ, ανάπτυξη διεπαφών και διαλειτουργικότητας με το ΜΑΑΕ & ΜΕΓΠ και τα υποσυστήματά του». Το παρόν υποέργο αφορά στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των διαδικασιών ασφάλισης και καταβολής αποζημιώσεων ΕΛΓΑ καθώς και την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς συντελεστέςασφαλισμένους ΕΛΓΑ. Συγκεκριμένα το νέο σύστημα θα διασφαλίσει την ενοποίηση - μετάπτωση δεδομένων των επιμέρους διαφορετικών υποσυστημάτων ασφάλισης του ΕΛΓΑ, ταυτόχρονα με βελτιστοποίηση και επέκταση των λειτουργιών τους, θα ικανοποιήσει τις νέες λειτουργικές απαιτήσεις του ΕΛΓΑ, σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο, που αφορούν στην εξυγίανση και στον εκσυγχρονισμό του γεωργοασφαλιστικού συστήματος της χώρας και τέλος θα υποστηρίξει την ασφαλή, άμεση ανταλλαγή και χρήση δεδομένων που αναπτύσσονται στα πλαίσια και των άλλων υποέργων και ενσωματώνονται σαν πληροφορίες στο ΜΑΑΕ & ΜΕΓΠ (υποέργο 2). Υποέργο 6: με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών τηλεπισκόπισης και φωτοερμηνείας για την πρόβλεψη και ανάλυση κινδύνων φυσικών καταστροφών, ορθών γεωργικών πρακτικών, γεωργία ακριβείας και καταλληλότητας χωροθέτησης Α.Π.Ε. και Αγροτουρισμού». Το παρόν υποέργο αφορά τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος μέσω του οποίου θα αξιοποιούνται οι δυνατότητες των σύγχρονων αναπτυξιακών εργαλείων της Τηλεπισκόπησης/Φωτοερμηνείας καθώς και της χρήσης της γεωργίας ακριβείας με σκοπό την παροχή σύγχρονης και ολοκληρωμένης πληροφόρησης για την πρόβλεψη και ανάλυση κινδύνων φυσικών καταστροφών, ορθών γεωργικών πρακτικών, γεωργία ακριβείας και καταλληλότητας χωροθέτησης ΑΠΕ και Αγροτουρισμού και αφορά κατά κύριο λόγο τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς συντελεστές της αγροτικής οικονομίας. Υποέργο 7: με τίτλο «Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της Χώρας». Το υποέργο αφορά στη δημιουργία ενός γεωπληροφοριακού συστήματος το οποίο θα περιέχει τόσο τα εδαφολογικά δεδομένα όσο και την οριοθέτηση των αγροτικών ζωνών της χώρας. Το σύστημα αυτό θα έχει δυνατότητα συναλλαγής με τους ενδιαφερόμενους και θα τους παρέχει γεωχωρικά προσδιορισμένες απαντήσεις στα αιτήματα που αυτόματα θα θέτουν. Υποέργο 8: με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των αγροτικών ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός Εποικιστικού Αρχείου». Το υποέργο περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός γεωπληροφοριακού συστήματος το οποίο θα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαχείρισης γαιών εποικιστικού αρχείου (Ε.Α.) και το οποίο αφορά ιδιοκτήτες κυρίως αγρότες. Ο σκοπός του παρόντος έργου είναι να δημιουργηθεί ένας πλήρης ψηφιακός κτηματολογικός φάκελος για κάθε ιδιοκτησία του Ε.Α. ο οποίος θα περιλαμβάνει όλη την απαραίτητη χωρική και αλφαριθμητική πληροφορία που χαρακτηρίζει ένα αγροτεμάχιο

13 Για το σκοπό αυτό, το έργο θα ενσωματώσει τις πληροφορίες που παρέχονται από τους αντίστοιχους τίτλους ιδιοκτησίας- παραχωρητήρια και τις τυχόν μεταβολές του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην υπάρχουσα βάση δεδομένων του Ε.Α. Υποέργο 9: με τίτλο «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Εγκριθείσας Πράξης». Το παρόν υποέργο αφορά στην προμήθεια του απαραίτητου υλικού εξοπλισμού, συστημικού λογισμικού και λογισμικού βάσεων δεδομένων έτσι ώστε να προχωρήσει απρόσκοπτα η ανάπτυξη, εγκατάσταση και λειτουργία των υπολοίπων υποέργων της παρούσας πράξης. Κύριος σκοπός είναι να χρησιμοποιηθούν οι υπάρχουσες υποδομές και όπου κρίνεται απαραίτητο να γίνει επέκταση, αναβάθμιση και προμήθεια νέων. Το υλικό και λογισμικό θα εγκατασταθεί στα Data Room του και του ΥΠΑΑΤ προκειμένου να επιτευχθεί 100% η διαθεσιμότητα του συνόλου των ψηφιακών υπηρεσιών. Μόλις καταστεί εφικτό, η τηλεπικοινωνιακή πρόσβαση θα παρέχεται μέσω του επίσημου δικτύου πρόσβασης όλου του δημόσιου τομέα ΣΥΖΕΥΞΙΣ.. Υποέργο 10: με τίτλο «Υποστήριξη Υλοποίησης Πράξης, Προδιαγραφές, Ειδικές Εργασίες». Το παρόν έργο αφορά εργασίες Υποστήριξης της ολοκλήρωσης των υποσυστημάτων όλων των υποέργων της πράξης. Οι εργασίες αυτές αφορούν αφενός, τη στενή συνεργασία με όλους τους φορείς υλοποίησης του έργου και τους αναδόχους των λοιπών υποέργων έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία και η διαλειτουργικότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της πύλης. 2.2 Η ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΠΕ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ Στο κτίριο της Κεντρικής Υπηρεσίας επί της οδού Δομοκού 5, στον 3ο όροφο στεγάζεται το I.D.C (Internet Data Center) του ΟΠΕΚΕΠΕ τηρώντας τους απαραίτητους κανόνες φυσικής και περιβαλλοντικής ασφάλειας (Σύστημα Ελεγχόμενης Πρόσβασης, Παρακολούθησης, Πυρόσβεσης - Πυροπροστασίας, Αδιάλειπτης Παροχής Ενέργειας και Κλιματισμού). O ΟΠΕΚΕΠΕ, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Καν. 1233/2007 της Επιτροπής, εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών (ISMS), σε συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ISO 27002, σε όλους τους τομείς των ΤΠΕ, στα δίκτυα, υπολογιστικά κέντρα, κρίσιμα πληροφοριακά συστήματα καθώς και στη διαχείριση του πληροφορικού εξοπλισμού που χρησιμοποιούν οι τελικοί χρήστες ( > 500 desktops & 600 laptops). Το IDC φιλοξενεί τα δυο βασικά πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού, το Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε, που είναι ένα WEB GIS Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για την παραλαβή, επεξεργασία, έλεγχο και πληρωμή της Ενιαίας Αίτησης Εκμετάλλευσης και το Ο.Π.Σ.Α.Α., το οποίο σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε για την υποστήριξη της Διαχείρισης και των Πληρωμών του Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α ) και του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας (Ε.Π.ΑΛ ). Η ανάπτυξη του Ο.Π.Σ.Ε.Α.Ε έχει γίνει σε περιβάλλον Oracle Forms 10g, Oracle Reports 10g, Oracle DB 10g, Oracle Spatial και ismart (Web GIS). Μέρος των εφαρμογών έχει αναπτυχθεί και σε περιβάλλον Oracle Database Server 10g release 1 (64 bit) και JDeveloper Studio Edition Version Επίσης λειτουργεί GIS σύστημα που συνδέεται με την ενιαία βάση στο επίπεδο του συστήματος διαχείρισης της Βάσης Δεδομένων (DBMS) της ORACLE και του module ORACLE SPATIAL και βασίζεται στην i-smart5 πλατφόρμα ψηφιοποίησης. Η ανάπτυξη του ΟΠΣΑΑ έχει γίνει σε περιβάλλον Oracle Database Server 10g και JDeveloper Studio Edition Version 10. Το ΟΠΣAE είναι εγκατεστημένο σε 10 Application Servers, 2 DataBase σε τεχνολογία RAC, SAN (31 TB), ενω το ΟΠΣΑΑ είναι εγκατεστημένο σε 2 AS, 2 DB σε τεχνολογία RAC, SAN (10 TB). Ο αναλυτικά ο εξοπλισμός του I.D.C περιλαμβάνει: 36 servers HP Proliant (DL 380, rx6600,

14 DL 585. ML 350, DL 380 G5, DL 580, DL 360 G5, ML 330, 1 BLADE server Blade System c7000 ( με 19 Proliant BL460c servers ), 5 HP Storage Works MSA1000, EVA8000, EVA4400 EVA6100, 3 HP Storage MSL4048 Tape Library, Works MSL6000 Tape Library, 16 SAN Switches HP Storage Works, Cisco Catalyst, HP Procurve, 4 Firewall Cisco ASA ( 5540,5520,5510), 5 Accelarators Exinda 6010,2 Load balancers/local traffic managers F5 BigIP Οι DataBase Servers είναι συνδεδεμένοι με Storage (σύστημα αποθήκευσης SAN) μέσω οπτικών ινών. Οι routers χρησιμοποιούνται για την διαχείριση της γραμμής συγχρονισμού με το Disaster Recovery Site, για την διαχείριση των συνδέσεων στο διαδίκτυο και για την διαχείριση του VPN ανάμεσα στην Κεντρική Υπηρεσία και στα Νομαρχιακά και Περιφερειακά Γραφεία. Τα switches χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις στο επίπεδο DMZ, για την σύνδεση των Εξυπηρετητών και για την διασύνδεση των τοπικών χρηστών. Τα Firewalls χρησιμοποιούνται για τις συνδέσεις στο VPN, για την εισαγωγή στο σύστημα, για την επικοινωνία IDC. Τα Exinda χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της διαμεταγωγής Τέλος, στο I.D.C., έχει εγκατασταθεί πλήρης καλωδίωση ηλεκτρικών παροχών, σύμφωνα με τα διεθνή standards για Υπολογιστικά Κέντρα (διαχωρισμός καλωδίωσης δεδομένων, ασθενών και ισχυρών ρευμάτων, λοιπών σωληνώσεων κλπ.). Η δικτυακή καλωδίωση είναι δομημένη κατηγορίας UTP Level 6. Επίσης, στο I.D.C του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειται να μεταφερθεί ο εξοπλισμός που βρίσκεται στην ΑΓΡΟΓΗ και περιλαμβάνει: 9 HP PROLIANT DL 380 G6, 2 DELL POWEREDGE R900, 5 IBM XSER345, 1 HP PROLIANT 380G4, 1 IBM FAST T700 STORAGE DS4400, 1 EMC CLARION CX-3-20F, 1 CISCO CATALYST 4500, 1 CISCO FIREWALL PIX515E- UR-FE, 1 IBM 4560SLX LTO TAPE LIBRARY Αναφορικά με το συστημικό Λογισμικό και τις βάσεις δεδομένων ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρησιμοποιεί Windows Microsoft 2003 Ent Edition kai Oracle 10g (Oracle Database Enterprise Edition, Oracle Spacial, Oracle Internet Application Server Enterprise Edition, Real Application Clusters, Oracle Tuning+diagnostic option). Επίσης διαθέτει 4 άδειες ismart Ent Edition και για server διαθέτει Microsoft Exchange Server Από τα παραπάνω φαίνεται ότι η πληροφοριακή υποδομή του είναι ομοιογενής, με δυνατότητες επέκτασης, ώστε να μπορεί να προσφέρει ηλεκτρονικές υπηρεσίες ως πάροχος υπηρεσιών και εφαρμογών (Application Service Provider ASP) στο τομέα της αγροτικής οικονομίας τόσο προς τους πολίτες, όσο και προς τις επιχειρήσεις ή φορείς της Δημόσιας Διοίκησης. Η νέα υποδομή που θα αξιοποιεί και ο φορέας λειτουργίας () και ο ΕΛ.Γ.Α. προβλέπεται να είναι ανεξάρτητη της υφιστάμενης υποδομής, τόσο φυσικά όσο και τεχνολογικά, με τις αναγκαίες και προβλεπόμενες διασυνδέσεις στα υποσυστήματα εφαρμογών όπου είναι αναγκαία και απαιτητά από τις απαιτήσεις του έργου. 2.3 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΟΠΕΚΕΠΕ Το νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ) με την επωνυμία «Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων, Προσανατολισμού και Εγγυήσεων ()», συστάθηκε το 1998 με το Ν.2637/1998 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και τέθηκε σε παραγωγική λειτουργίας το 2001, με έδρα την Αθήνα, λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος και εποπτεύεται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 2045/01 οι αρμοδιότητες του είναι οι ακόλουθες: α) Ο έλεγχος των δικαιολογητικών πληρωμής και η αναγνώριση και εκκαθάριση των δαπανών που βαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π.) του άρθρου 26 του Ν. 992/1979 (ΦΕΚ 280 Α ), η έγκριση της πληρωμής τους και η έκδοση εντολών πληρωμής σε βάρος του Ε.Λ.Ε.Γ.Ε.Π. Η τήρηση στοιχείων και αρχείων των γενομένων πληρωμών

15 β) Η διενέργεια κάθε είδους ελέγχου σχετικού με τη νομιμότητα των πληρωμών και την κίνηση των προβλεπόμενων διαδικασιών για την ανάκτηση των καταβληθέντων παρανόμως ή αχρεωστήτως, καθώς και για την επιβολή κάθε νόμιμης κύρωσης. γ) Η συγκέντρωση των στοιχείων και η πρόταση για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, όπως και η κατάρτιση των ισοζυγίων, ισολογισμού και απολογισμού αποτελεσμάτων χρήσης. δ) Η εισήγηση για την έκδοση των αποφάσεων και η έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών που καθορίζουν τις λεπτομέρειες εφαρμογής της κοινής αγροτικής πολιτικής στον τομέα των εγγυήσεων, τους ελέγχους και τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και αφορούν εν μέτρα στην εσωτερική αγορά και τις εισαγωγές εξαγωγές, σε εκτέλεση Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και θέματα συνεργασίας με άλλα Υπουργεία και Υπηρεσίες και Οργανισμούς Πληρωμών. ε) Η έκδοση και η χορήγηση πιστοποιητικών εισαγωγών και εξαγωγών, καθώς και πιστοποιητικών προκαθορισμού της εισφοράς στην εισαγωγή και της επιστροφής κατά την εξαγωγή, η έκδοση αποσπασμάτων αυτών και η εκχώρηση (μετάβαση) των πιστοποιητικών σε τρίτους σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. στ) Η άσκηση, ύστερα από απόφαση του Υπουργού Γεωργίας και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, από τον, ως εντολοδόχου του Ελληνικού Δημοσίου των αρμοδιοτήτων της αγοράς και εκποίησης προϊόντων της αγοραστικής παρέμβασης, ιδία δε της διενέργειας των διαγωνισμών, της σύναψης των σχετικών συμβάσεων, του ελέγχου των δικαιολογητικών, του προσδιορισμού της τελικής αξίας των εκποιούμενων προϊόντων, της εκκαθάρισης των ποσών για είσπραξη ή επιστροφή διαφορών, της παρακολούθησης των αποθεμάτων, της διαπίστωσης και βεβαίωσης ελλειμμάτων ή πλεονασμάτων, φθορών ή αλλοιώσεων και της εισήγησης στα αρμόδια όργανα για τον καταλογισμό κατά περίπτωση. ζ) Η φύλαξη των εγγυητικών επιστολών και η είσπραξη των εγγυήσεων υπό μορφή μετρητών για την έκδοση των πιστοποιητικών εισαγωγής - εξαγωγής και προκαθορισμού, καθώς και η φύλαξη κάθε άλλης εγγύησης και η αποδέσμευση ή κατάπτωση αυτών. η) Η συμμετοχή στην κατάρτιση των δανειακών συμβάσεων για τη χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων, καθώς επίσης και στην κατάρτιση των συμβάσεων καταβολής προμήθειας για τη διαχείριση του ανωτέρω λογαριασμού. 2.4 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΠΕΚΕΠΕ & ΥΠ.Α.Α.Τ Στο Υπ.Α.Α.Τ έχουν αναπτυχθεί ήδη ή αναπτύσσονται ψηφιακές υπηρεσίες, που είναι οι ακόλουθες με τις εξής λειτουργικότητες: 1. Άδειες Παρέκκλισης Βιολογικής Γεωργίας: Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ηλεκτρονική υποβολή και επεξεργασία αίτησης για χορήγηση άδειας για χρήση μη Βιολογικού Πολλαπλασιαστικού υλικού. 2. Άδειες Εμπορίας και παραγωγής Πολλαπλασιαστικού Υλικού: Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ηλεκτρονική υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για την έκδοση άδειών εμπορίας και παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού. Με τη χρήση της υπηρεσίας υποβάλλονται αιτήσεις και εκδίδονται άδειες για τέσσερις τύποι αδειών Πολλαπλασιαστικού υλικού, έξι τύποι αδειών εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού και δύο τύποι αδειών εμπορίας λιπασμάτων. 3. Άδειες Κυκλοφορίας Λιπασμάτων: Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ψηφιακή παραλαβή των αιτήσεων και η επεξεργασία τους για την έκδοση αδειών κυκλοφορίας Λιπασμάτων. 4. Γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα: Σκοπός της Ψηφιακής Υπηρεσίας είναι η on line

16 ενημέρωση: α. Των παραγωγών - δικαιούχων ενισχύσεων Γεωργοπεριβαλλοντικών ενισχύσεων για τη πορεία των αιτήσεων πληρωμής τους (κατάσταση αίτησης, πιθανά σφάλματα, ύψος ενίσχυσης, ημερομηνία πίστωσης τραπεζικού λογαριασμού κλπ) β. Των γεωπόνων - συμβούλων για τις αιτήσεις πληρωμής των παραγωγών - πελατών τους, με τα στοιχεία που περιγράφηκαν παραπάνω. 5. Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων: Σκοπός της Ψηφιακής Υπηρεσίας είναι: Να δώσει τη δυνατότητα στους αγρότες / κατόχους αγροτικής γης, να εγγραφούν στο ΜΑΑΕ. Για την εγγραφή τους θα πρέπει: να επιβεβαιώσουν στοιχεία τους, τα οποία βρίσκονται καταγεγραμμένα σε διάφορες βάσεις δεδομένων του ΥπΑΑΤ, ΟΠΕΚΕΠΕ, ΥΘΥΝΑΛ, ΥπΟΙΟ, προκειμένου να αποκτήσουν τη δυνατότητα έκδοσης Βεβαίωσης Ιδιότητας 'Κατα Κύριο Επάγγελμα Αγρότης', μετά από επεξεργασία των στοιχείων που καταχωρήθηκαν. 6. Αναγγελίες διακίνησης οπωροκηπευτικών: Σκοπός της Ψηφιακής Υπηρεσίας είναι η on-line καταχώρηση της Αναγγελίας Διακίνησης Οπωροκηπευτικών 24*7 χωρίς την ανάγκη παρουσίας στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ και η παρακολούθηση των ευρημάτων των ελέγχων από τους ελεγκτές του ΥπΑΑΤ. 7. Τηλεφωνική υποβολή αίτησης Ενίσχυσης & Δήλωσης Καλλιέργειας/ Εκτροφής ΕΛΓΑ 2011: Σκοπός της ψηφιακής υπηρεσίας αυτής είναι η τηλεφωνική εξυπηρέτηση των ενδιαφερομένων, μέσω σύνδεσης των υφισταμένων συστημάτων με το τηλεφωνικό δίκτυο του ΥΠΑΑΤ και συγκεκριμένα του τηλεφωνικού αριθμού εξυπηρέτησης αγροτών 1540, να υποβάλλουν αίτηση ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ και δήλωσης καλλιέργειας / εκτροφής ΕΛΓΑ χωρίς μεταβολές σε αλφαριθμητικά ή γεωχωρικά δεδομένα. Οι Ψηφιακές υπηρεσίες που περιγράφονται παραπάνω είναι σε παραγωγική ή πιλοτική λειτουργία ή φάση ανάπτυξης και προβλέπεται να λειτουργήσουν στο σύνολο τους ως τα τέλη του Η λειτουργία τους υποστηρίζεται από συστήματα case management, work flow, ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και document management και παρέχουν μεγάλο εύρος back office συστημάτων για την ψηφιακή διακίνηση και επεξεργασία των αιτήσεων και των φακέλων που τις συνοδεύουν από υπηρεσία σε υπηρεσία και από υπάλληλο σε υπάλληλο εντός του ΥΠΑΑΤ και των εποπτευομένων φορέων του. Το ΥΠΑΑΤ υλοποιώντας το βασικό σχεδιασμό του για παραγωγή και προώθηση ψηφιακών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους φορείς σχεδιάζει να παραδώσει εκτός των προβλεπομένων στην παρούσα πράξη και εκτός των παραπάνω περιγραφομένων ψηφιακών υπηρεσιών επιπλέον 30 ψηφιακές υπηρεσίες σε διάφορες θεματικές ενότητες. Παραγωγός των υπηρεσιών αυτών είναι η Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ. Είναι ευθύνη του Αναδόχου του παρόντος έργου να σχεδιάσει και υλοποιήσει τις απαραίτητες υπηρεσίες Integration προκειμένου το σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών που θα παράγουν όλοι οι φορείς του ΥΠΑΑΤ να ενσωματώνονται πλήρως στο υπό κατασκευή κεντρικό portal του ΥΠΑΑΤ. Είναι ευθύνη του Αναδόχου, του παρόντος έργου, να προσφέρει όλες τις αναγκαίες υπηρεσίες ολοκλήρωσης των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών με τις υπάρχουσες ψηφιακές υπηρεσίες και με τη πλατφόρμα αυτών, ώστε να δημιουργηθεί ένα ενιαίο περιβάλλον παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρεται το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ή το σύστημα ροής εργασίας όπου προφανώς δεν μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά πρωτόκολλα ή πολλαπλές πλατφόρμες ροών εργασίας και παραγωγής ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Τεχνολογική πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών Η Υφιστάμενη πλατφόρμας ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ έχει βασιστεί σε τεχνολογία Enterprise Java και MySQL 5.x. Οι ψηφιακές υπηρεσίες αποτελούν υποσυστήματα ενός κεντρικού συστήματος με κοινό Look n feel και τεχνολογίες Web 2.0. Παράλληλα το σύστημα διαθέτει μηχανισμούς BPM (Business Process Management) και Workflows στις υπηρεσίες που απαιτούν διασύνδεση με Back Office υπηρεσίες

17 Το σύστημα ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ από τον σχεδιασμό του επιτρέπει την αλληλεπίδραση με άλλα (τρίτα) συστήματα. Οι δυνατότητες διασύνδεσης παρέχονται μέσω κοινών ανοιχτών προτύπων όπως (Web Services, JMS, JMX). Για όλες τις Ψηφιακές Υπηρεσίες υπάρχει διασύνδεση με το υπάρχον Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο του ΥπΑΑΤ το οποίο εκτός άλλων αναλαμβάνει και το Document Management του έργου. Η Επιλογή χρήσης του πρωτοκόλλου σαν Document Management συστήματος είναι η καλύτερη δυνατή αφού αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα για την διαχείριση εισερχομένων / εξερχομένων. Παρέχει ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αρχείο για την καταχώρηση και αναζήτηση όλων των εγγράφων που αφορούν τον Οργανισμό, και εξασφαλίζει μηδενικό αριθμό λαθών στην απόδοση αριθμού πρωτοκόλλου, καταργεί διπλές αριθμήσεις και διπλές καταχωρήσεις εγγράφων και ελέγχει τη φυσική και ηλεκτρονική αρχειοθέτησή τους έτσι ώστε να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να έχουν άμεση πρόσβαση στο έγγραφο που ζητούν. Επιπλέον, επιτρέπει την πρόσβαση από διεσπαρμένα γεωγραφικά σημεία, τη δυνατότητα εύρεσης συγκεκριμένων εγγράφων από τους ενδιαφερόμενους και εξασφαλίζει την ακεραιότητα των δεδομένων που θα περιέχονται στο υποσύστημα, αφού δεν επιτρέπει την αλλαγή και επεξεργασία δεδομένων παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο από εξουσιοδοτημένους χρήστες. Συνέπεια των παραπάνω είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας επεξεργασίας των εργασιών που διεκπεραιώνονται στις διάφορες υπηρεσίες με παράλληλη βελτίωση της ποιότητας τόσο του τρόπου επεξεργασίας της αρχειοθετημένης πληροφορίας όσο και της διαθεσιμότητάς της προς τον πολίτη. Αναλυτικότερα σε ότι αφορά το τεχνολογικό stack των προϊόντων λογισμικού ψηφιακών υπηρεσιών, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω: 1. Drools Guvnor - BRMS/BPMS Repository εργαλείο για την διαχείριση και αποθήκευση των διαδικασιών (workflows) αλλά και σχετικών πόρων που μπορεί να χρησιμοποιούν (π.χ. κανόνες, αντικείμενα μοντέλου, facts, business rules κ.ά.) διατηρώντας πλήρες ιστορικό σε εκδόσεις. Επίσης διαθέτει και δυνατότητα σύνδεσης στο repository μέσω webdav. 2. Eclipse Drools - Εργαλείο σχεδίασης των διαδικασιών και σύνδεσής του με το Drools Guvnor, βασισμένο στην πλατφόρμα του eclipse IDE

18 3. Eclipse Birt- Εργαλείο σχεδιασμού αναφορών βασισμένο στην πλατφόρμα του eclipse IDE. 4. MySql Workbench- Εργαλείο διαχείρισης για MySql RDBMS του workflow συστήματος. 5. Sqldevoper και Enterprise Manager - Εργαλεία διαχείρισης για ORACLE RDBMS για το business model των ψηφιακών υπηρεσιών. 6. JBOSS Application Servers 7. Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο, διαχείριση εγγράφων: OTS Οι διεπαφές χρήστη, αποτελούνται από web τεχνολογίες (GWT, jquery, css, (x)html) στο επίπεδο του client tier και από το vaadin framework και της αντίστοιχης βιβλιοθήκης VWF που δημιουργήθηκε για την ενσωμάτωσή του vaadin και άλλων χρήσιμων widgets (π.χ. advanced search field), στο application server tier. To Controller επίπεδο του framework αποτελείται από standard java/jee apis στο application server tier. Διεπαφές και διασύνδεση με τα τρίτα υποσυστήματα Στο ίδιο πεδίο υπηρεσιών, περιλαμβάνονται και όλες οι αναγκαίες διασυνδέσεις με τα υφιστάμενα back office συστήματα του Υπ.Α.Α.Τ και του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα είναι πλέον εξωστρεφή, παρέχοντας πληροφορία αλλά και διαδραστικότητα προς τους ενδιαφερομένους. Επίσης, να προβλεφθεί για υλοποιηθεί και η διασύνδεση με τα συστήματα εκείνα που παρέχουν on line πληροφορίες δημοσιοποιήσιμες στην διαδικτυακή πύλη. Στο ΥπΑΑΤ λειτουργεί call center το οποίο καλύπτει τις βασικές υπηρεσιακές μονάδες του Υπουργείου, αλλά και του ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ. Ο τηλεφωνικός 4ψήφιος αριθμός 1540 αντιστοιχεί στο Τηλεφωνικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγροτών, μέσω του οποίου ήδη ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ παρέχουν ψηφιακές τηλεφωνικές υπηρεσίες στους ενδιαφερόμενους Αγρότες. Δεδομένου ότι η διείσδυση του Internet είναι ακόμη σχετικά χαμηλή στις αγροτικές περιοχές, στόχος του ΥπΑΑΤ είναι να αξιοποιηθεί το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Αγροτών για την παροχή τηλεφωνικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερομένους. Για το λόγο αυτό o ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ήδη δημιουργήσει και σχεδιάζει να επεκτείνει απαντητικές ομάδες οι οποίες θα παρέχουν τηλεφωνική εξυπηρέτηση μέσω των διαθεσίμων ψηφιακών υπηρεσιών του portal σε όσες περιπτώσεις είναι αυτό εφικτό. Το Portal θα χρησιμοποιηθεί σαν περιβάλλον front end, για τα σημεία του ΥπΑΑΤ ΟΠΕΚΕΠΕ ΕΛΓΑ που θα εξυπηρετούν ενδιαφερόμενους, οι οποίοι θα επισκέπτονται εγκαταστάσεις των φορέων. Θα χρησιμοποιηθεί επίσης σαν πλατφόρμα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των ενδιαφερομένων (για όσες υπηρεσίες είναι δυνατό να προσφερθούν τηλεφωνικά) με τη μεσολάβηση εκπαιδευμένων agents των φορέων. Τις παραμέτρους αυτές πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι υποψήφιοι ανάδοχοι ειδικά για τη διαχείριση των δικαιωμάτων πρόσβασης σε εξουσιοδοτημένους χρήστες που θα εξυπηρετούν μαζικά πολίτες, τόσο τηλεφωνικά, όσο και στις εγκαταστάσεις των φορέων 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 3.1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το Υποέργο 1, που αποτελεί το αντικείμενο του παρόντος διαγωνισμού, αφορά στην ανάπτυξη και λειτουργία μίας ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης (Portal) Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης, Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του YπAAT καθώς και ασφάλειας και ολοκλήρωσης των συστημάτων του Έργου. Μέσω της ενιαίας διαδικτυακής πύλης αποσκοπείται η παροχή μιας ευρείας γκάμας ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους αγρότες/πολίτες και τους δικαιούχους ενισχύσεων από τα Ταμεία Ε.Γ.Τ.Α.Α. και Ε.Γ.Τ.Ε καθώς και η παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους φορείς του ΥΠΑΑΤ, σε άλλους φορείς του δημοσίου και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα

19 Συγκεκριμένα με την ολοκλήρωση του παρόντος έργου θα πρέπει: Να δημιουργηθεί ένα κεντρικό σημείο πληροφόρησης και ενημέρωσης του κοινού για θέματα που σχετίζονται με την αγροτική οικονομία Να δημιουργηθεί ένα δυναμικό και εξελισσόμενο εργαλείο αμφίδρομης επικοινωνίας του ΥΠΑΑΤ με τους πολίτες καθώς και τους επιχειρηματικούς και παραγωγικούς συντελεστές του τομέα αγροτικής οικονομίας Να υπάρχει ένα κεντρικό σημείο όπου ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να εκτελέσει επιτυχώς μια σειρά συναλλαγών τις οποίες τώρα μπορεί να πραγματοποιεί σε διαφορετικές υπηρεσίες Οι συνεργαζόμενοι φορείς του ΥΠΑΑΤ να αποκτήσουν έναν ενιαίο κεντρικό τρόπο παρουσίασης των υπηρεσιών τους που βασίζεται στη συνοχή, στην απλότητα και την γρήγορη εξυπηρέτηση του ενδιαφερόμενου Να αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία ενός συστήματος που θα χρησιμοποιεί εφαρμογές και θα καλύπτει τις ανάγκες εξωτερικής αµφίδροµης επικοινωνίας του ΥΠΑΑΤ με όλους τους ενδιαφερόμενους. Δυνητικοί αποδέκτες (ωφελούμενοι) των παρεχόμενων από τη Διαδικτυακή Πύλη υπηρεσιών αποτελούν: οι επιχειρήσεις: Οι επιχειρηματικοί και παραγωγικοί συντελεστές του αγροτικού τομέα που θέλουν να λάβουν πιστοποιήσεις, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις και να ενταχθούν σε μητρώα του ΥΠΑΑΤ (οι καλλιεργητές, οι πτηνο-κτηνοτρόφοι, ιχθυοκαλλιεργητές και οι αλιείς ως φυσικά και ως νομικά πρόσωπα καθώς και οι οργανώσεις τους, οι επιχειρήσεις μεταποίησης διακίνησης και εμπορίας αγροτικών προϊόντων, οι λοιπές επαγγελματικές ομάδες του κλάδου (γεωπόνοι, κτηνίατροι, κλπ) και οι ενδιάμεσοι (intermediaries) όπως τράπεζες, συμβουλευτικές εταιρίες κλπ). οι πολίτες: Όλοι οι πολίτες που θέλουν να λάβουν πληροφόρηση σχετικά με αγροτικά διατροφικά θέματα ή δραστηριοποιούνται στον τομέα. το κράτος: Οι φορείς των υποέργων, οι λοιπές διευθύνσεις, και η ηγεσία (decisionmakers) του ΥπΑΑΤ, το ΚΕΠΥΟ, τα Τελωνεία/ Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων, ο Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ), το «ΕΡΜΗΣ», το Κτηματολόγιο Α.Ε., η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, το Εθνικό Σύστημα Διασύνδεσης Α.Ε. (ΕΣΥΔ) καθώς και οποιοδήποτε φορέας επιθυμεί να λάβει δεδομένα. Τα οφέλη από τη δημιουργία και λειτουργία της ενιαίας Διαδικτυακής Πύλης περιλαμβάνουν: Πληρότητα και τυποποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ενημέρωσης πληροφόρησης Αμεσότητα στην επικοινωνία Πολίτη Διοίκησης Παροχή υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας Εξοικείωση του κοινού με τη νέα τεχνολογία Μείωση της γραφειοκρατίας Μείωση του φόρτου εργασίας των εργαζομένων Κρίσιμοι Παράγοντες Επιτυχίας του Έργου Οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου είναι: Η οργάνωση μιας ικανής ομάδας στελεχών που θα υλοποιήσει και θα υποστηρίξει το έργο

20 Η κατάρτιση ενός ρεαλιστικού χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση του έργου Η κατάρτιση της Μελέτης Ασφάλειας των συστημάτων του έργου Ο προσδιορισμός της διαδικασίας ολοκλήρωσης των υπηρεσιών των υπολοίπων υποέργων στο περιβάλλον της Διαδικτυακής Πύλης με ενιαίο τρόπο Η έγκαιρη και σαφής αποτύπωση των απαιτήσεων του έργου στις λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές της Διαδικτυακής Πύλης καθώς και στην αρχιτεκτονική λύση που θα υλοποιηθεί Η πλήρης ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης και όλων των συστημάτων που υποστηρίζουν τις διαφορετικές προσφερόμενες υπηρεσίες H επιτυχής ενσωμάτωση, διαλειτουργικότητα και ολοκλήρωση με τις υφιστάμενες ψηφιακές υπηρεσίες Η επιτυχής ολοκλήρωση των προσφερόμενων υπηρεσιών των λοιπών υποέργων στο περιβάλλον της Διαδικτυακής Πύλης Η κατάρτιση του Σχεδίου Δημοσιοποίησης και Προώθησης της Διαδικτυακής Πύλης που θα επιτρέψει την δημοσιοποίηση του έργου ώστε να καταστεί χρηστικό για το σύνολο των αγροτών που αφορά αλλά και των λοιπών φορέων που είναι ή πρόκειται να είναι εξουσιοδοτημένοι να το χρησιμοποιούν Η εκπαίδευση των εξουσιοδοτημένων χρηστών προκειμένου να αναλάβουν την διαχείριση της Διαδικτυακής Πύλης μετά το πέρας του έργου 3.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ & ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το παρόν έργο (Υποέργο 1) αφορά στη δημιουργία μιας ενιαίας διαδικτυακής πύλης που θα αποτελεί μια ολοκληρωμένη οντότητα λογισμικού που θα καλύπτει ένα μεγάλο σύνολο λειτουργικών περιοχών και θα παρέχει μια ευρεία γκάμα ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Πιο συγκεκριμένα, θα παρέχεται πληροφορία για την ηλεκτρονική ενημέρωση και εξυπηρέτηση του πολίτη/αγρότη αλλά και την αλληλεπίδραση και συναλλαγή με τα επιμέρους ΟΠΣ των τρίτων φορέων που συμμετέχουν στην υλοποίηση των Υποέργων της Πράξης. Η διαδικτυακή πύλη θα αποτελεί τη βασική είσοδο σε κάθε πολίτη για πληροφόρηση σε εθνικό επίπεδο για θέματα του αγρότη και των δραστηριοτήτων του, καθώς και το κανάλι ηλεκτρονικών υπηρεσιών εξυπηρέτησης του. Θα διαθέτει, έτοιμη υποδομή για παροχή υπηρεσιών πλήρους διεκπεραίωσης οικονομικών συναλλαγών (e-banking) με τους συνεργαζόμενους φορείς της Πράξης, που θα ενεργοποιηθεί με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για αυτές στο Δημόσιο Τομέα. Στο πλαίσιο αυτό ο Ανάδοχος για την υλοποίηση του Υποέργου 1 θα αναλάβει την ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας (security) και της ολοκλήρωσης (integration) όλων των συστημάτων των Υποέργων της εγκριθείσας πράξης παρέχοντας κατάλληλες υποστηρικτικές υπηρεσίες που περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. Οι προσφερόμενες υπηρεσίες όλων των υπολοίπων Υποέργων θα διαθέτουν ανεξάρτητη διεπαφή με τον τελικό χρήστη (front end) συμπληρωματικά προς τη διεπαφή που θα αναπτυχθεί στο παρόν Υποέργο. Οι εργασίες που πρόκειται να υλοποιηθούν στα πλαίσια του παρόντος έργου θα περιλαμβάνουν: Α. Παροχή ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της Διαδικτυακής Πύλης eυπαατ με στόχο την προβολή θεμάτων αγροτικού ενδιαφέροντος και τη στοχευμένη και προσωοποιημένη πληροφόρηση του ενδιαφερόμενου πολίτη καθώς και την επιτυχή ολοκλήρωση των συναλλαγών του μέσα από αυτή. Οι υπηρεσίες περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα 4. Προβλεπόμενες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης. Β. Ειδική μέριμνα για την ασφάλεια όλων των εφαρμογών που θα αναπτυχθούν, των βάσεων δεδομένων, των διεπαφών, της διαχείρισης των δεδομένων καθώς και όλων των μέσων και

21 των υποδομών που θα χρησιμοποιηθούν. Γ. Ολοκλήρωση όλων των συστημάτων της εγκριθείσας πράξης με την ευθύνη του σχεδιασμού, της υλοποίησης και του συντονισμού όλων των αναδόχων όλων των υποέργων. Η ολοκλήρωση αφορά τον έλεγχο των διεπαφών που θα αναπτυχθούν, την ευθύνη επιτυχούς λειτουργίας των διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) που θα υλοποιηθούν καθώς και την εποπτεία όλων των απαραίτητων ενεργειών για την επιτυχή ολοκλήρωση. Τα συστήματα που θα ολοκληρωθούν αφορούν ήδη υπάρχοντα συστήματα σε λειτουργία (Η Αναθέτουσα Αρχή θα διασφαλίσει την πρόσβαση του νέου Αναδόχου σε υφιστάμενα Πληροφοριακά Συστήμα όπου αυτό απαιτηθεί από τον Ανάδοχο και θα παρέχει όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για την διασύνδεση αυτή) καθώς και όλα αυτά που πρόκειται να αναπτυχθούν από το σύνολο των αναδόχων όλων των υποέργων. Δ. Την εγκατάσταση και παραμετροποίηση όλου του εξοπλισμού που θα προμηθευτεί ο Φορέας Λειτουργίας στα πλαίσια του Υποέργου 9 της εγκριθείσας πράξης, καθώς και το συντονισμό όλων των αναδόχων των υπόλοιπων υποέργων για την αποτύπωση και ικανοποίηση τυχόν απαιτήσεών τους. Η ροή δεδομένων της Διαδικτυακής Πύλης eυπαατ απεικονίζεται στο ακόλουθο σχήμα: Εικόνα 2: Ροή δεδομένων της διαδικτυακής πύλης eυπααt» Οι ωφελούμενοι του έργου (πολίτης/αγρότης, φορείς του δημοσίου, επιχειρήσεις και επαγγελματίες) θα αποκτούν πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη eυπαατ μέσα από οποιοδήποτε πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο. Στη Διαδικτυακή Πύλη eυπαατ θα υπάρχουν πληροφορίες που έχουν δημόσιο χαρακτήρα όπως π.χ. τα νέα & ανακοινώσεις των φορέων. Θα υπάρχουν όμως και ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν στοιχεία ταυτοποίησης από τους χρήστες ώστε να μπορέσουν να τις εκμεταλλευτούν όπως π.χ. η υπηρεσία υποβολής αιτήσεων/δηλώσεων. Οι βασικές κατηγορίες αλληλεπίδρασης με τη Διαδικτυακή Πύλη eυπαατ παρουσιάζονται παρακάτω: Διαδικασία 1: Οι ωφελούμενοι θα επισκέπτονται τη Διαδικτυακή Πύλη eυπαατ ώστε να

22 αποκτήσουν πρόσβαση μόνο στο περιεχόμενο δημόσιου χαρακτήρα. Στη περίπτωση αυτή η Διαδικτυακή Πύλη eυπαατ θα προβάλει ως έξοδο τα δεδομένα που ζητάει ο επισκέπτης της κατά την περιήγηση του σ αυτή αλληλεπιδρώντας, εάν χρειαστεί, με τα υπόλοιπα υποέργα. Διαδικασία 2: Ο πολίτης / αγρότης θα επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση στη Διαδικτυακή Πύλη eυπαατ. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να στείλει ένα αίτημα εγγραφής στη Πύλη eυπαατ συμπληρώνοντας το ΑΦΜ του. Το σύστημα αλληλεπιδρά με τον κατάλογο χρηστών να διαπιστώσει ότι είναι εγγεγραμμένος στη βάση της Πύλης eυπαατ. Εάν ναι συνεχίζει με την έκδοση και την αποστολή των στοιχείων του λογαριασμού του. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να του επιστρέφεται κατάλληλο μήνυμα. Διαδικασία 3: Ο πολίτης / αγρότης που επιθυμεί να αποκτήσει πρόσβαση στις διαδραστικές υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης eυπαατ. Στη περίπτωση αυτή θα πρέπει να τροφοδοτήσει τη Διαδικτυακή Πύλη με τα στοιχεία ταυτοποίησής του ώστε να προχωρήσει στην αξιοποίηση των διαδραστικών υπηρεσιών και να λάβει ως έξοδο το αποτέλεσμα αυτών. Ειδικότερα απαιτούνται: Η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση, η λειτουργία και η εκπαίδευση στα υποσυστήματα λογισμικού πλατφόρμας. Στόχος είναι να προσφέρεται η δυνατότητα για ευέλικτη χρήση και αξιοποίηση της πληροφορίας και της γνώσης μέσα από εργαλεία και μεθόδους αποθήκευσης και ανάκτησής της. Η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση, η λειτουργία και η εκπαίδευση στο σύστήμα λειτουργίας της πύλης (Enterprise Portal Management System) Εξατομικευμένη έκδοση της Διαδικτυακής Πύλης «my.opekepe» επιλέγοντας τόσο τα είδη όσο και την θέση του περιεχομένου στην σελίδα τους Υποστήριξη τεχνολογιών πρόσβασης στοιχείων (π.χ. XML, SOAP, UDDI, WSDL) Ευέλικτη αναζήτηση στο περιεχόμενο (από πολλαπλές, δομημένες και αδόμητες πηγές) της πύλης βάσει πολυκριτηριακών πληροφοριών (λέξεις κλειδιά, κείμενο, ημερομηνία κ.λπ.) Μηχανισμός διαχείρισης των δικαιωμάτων πρόσβασης και τον έλεγχο πρόσβασης σε διαβαθμισμένο υλικό Ασφάλεια - αναγνώριση των χρηστών και ασφαλής αλληλεπίδραση µε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες της πύλης Κατανοητό σύστημα πλοήγησης και θεματολογίας Δυνατότητα μελλοντικής υποστήριξης για ασύρματη πρόσβαση μέσω κινητών τηλεφώνων, PDA Διασφάλιση υλοποίησης προδιαγραφών πρόσβασης από ΑΜΕΑ Το παρόν έργο περιλαμβάνει κατ ελάχιστον τις ακόλουθες φάσεις εργασίας: Η υλοποίηση του έργου περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις: ΦΑΣΗ 0. Οργάνωση και Διοίκηση Έργου ΦΑΣΗ 1. Μελέτη και Ανάλυση του Έργου Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης ΦΑΣΗ 2. Μελέτη ασφάλειας και ολοκλήρωσης του Έργου με τρίτα συστήματα ΦΑΣΗ 3. Σχεδιασμός και Ανάπτυξη της Διαδικτυακής Πύλης eυπ.α.α.τ ΦΑΣΗ 4. Εγκατάσταση και Παραμετροποίηση του εξοπλισμού ΦΑΣΗ 5. Εκπαίδευση Χειριστών του συστήματος ΦΑΣΗ 6. Πιλοτική Λειτουργία

23 ΦΑΣΗ 7. Δράσεις Εκπαίδευσης χρηστών του συστήματος ΦΑΣΗ 8. Παρακολούθηση και υποστήριξη των διαδικασιών ελέγχου και παραλαβής των Λοιπών Υποέργων της Πράξης 4. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ Μέσω της διαδικτυακής πύλης θα παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες: 4.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΗΣΤΩΝ 1. Νέα & ανακοινώσεις: Δημοσίευση νέων και ανακοινώσεων που περιλαμβάνουν προγραμματισμένες ενέργειες, έκδοση νέων Κανονισμών, ΚΥΑ/ΥΑ, οδηγιών και εγκυκλίων, απολογισμούς δραστηριοτήτων και έργου του Υπ.Α.Α.Τ, Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε και των συνεργαζόμενων και των συνεργαζόμενων φορέων κ.λπ. Επιπρόσθετα, θα δοθεί και η δυνατότητα προσθήκης από το χρήστη widgets με προσωποποιημένες αναζητήσεις. 2. Ημερολόγιο αγρότη: Παρουσίαση ενός ημερολογίου, όπου καταγράφονται σημαντικές προθεσμίες για τους αγρότες καθώς και για ενημερώσεις/ημερίδες/εκδηλώσεις που τους αφορούν. 3. Ενημέρωση καιρού αγροτών: Ενημέρωση σχετικά με τον καιρό των αγροτών ανάλογα με την περιοχή ενδιαφέροντος. Η ενημέρωση θα αφορά τα αγροτικά θέματα σχετικά με τις καλλιέργειες, την συγκομιδή σε συνδυασμό με τα καιρικά φαινόμενα. Η πληροφορία θα αντλείται από έγκαιρες πηγές, όπως είναι το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος, η Ε.Μ.Υ. κ.λπ. 4. Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη: Στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ο χρήστης θα μπορεί με χρήση κριτηρίων αναζήτησης να αποκτά πρόσβαση σε κανονισμούς, υπουργικές αποφάσεις, εγκυκλίους, οδηγίες και γενικά σε ηλεκτρονικό περιεχόμενο για όλους τους τομείς του ΥΠ.Α.Α.Τ και των λοιπών φορέων που υπάγονται σε αυτό. Οι πληροφορίες αυτές θα παρέχονται στο χρήστη με ολοκληρωμένο τρόπο δίνοντας του δυνατότητες αναζήτησης και ανάκτησης ψηφιακού υλικού. 5. Εξωτερικοί σύνδεσμοι: Ύπαρξη συνδέσμων στους διαδικτυακούς τόπους των υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (π.χ. ΕΛΓΑ, ΕΦΕΤ) και σε αντίστοιχες διεθνείς διαδικτυακές πύλες με πληροφορίες σε θέματα Αγροτικής Ανάπτυξης. 6. Προκηρύξεις διαγωνισμοί: Υπηρεσία προβολής νέων προκηρύξεων και διαγωνισμών, παροχή φόρμας διευκρινίσεων και απαντήσεων. 7. Διαχείριση Αρχείων: Δυνατότητα εισαγωγής αρχείων εγγράφων σε διάφορες μορφές (word, pdf, mpg, κ.λπ.). Υποστήριξη Virtual Spaces που εξομοιώνουν την λειτουργία του File System και δυνατότητα μεταφοράς αντικειμένων σε Virtual Space κατά την δημιουργία τους ή μέσω drag & drop. 8. Έξυπνες μηχανές αναζήτησης: Δυνατότητα γρήγορης ανεύρεσης θεματικών αντικειμένων και βοήθειας στη χρήση της ιστοσελίδας με τη χρήση έξυπνων μηχανών ανεύρεσης πληροφοριών (intelligent search engines), φιλικών προς τους τελικούς χρήστες (πολίτες). Αναζήτηση περιεχομένου με full text search (google-like, υποστήριξη ερωτήσεων ελευθέρου κειμένου χωρίς να τίθενται γραμματικοί και συντακτικοί περιορισμοί π.χ. κεφαλαία-μικρά, ύπαρξη τόνων ή μη, πτώση των ουσιαστικών κ.λπ.) ή σύνθετες αναζητήσεις με κριτήρια. Υποστήριξη γραφικού εργαλείου δημιουργίας σύνθετων ερωτήσεων ανάκτησης περιεχομένου και δυνατότητα αποθήκευσης των ερωτήσεων για επαναχρησιμοποίηση. Full text search για όλα τα πεδία οποιουδήποτε τύπου περιεχομένου και αυτόματο indexing και αναζήτηση σε πεδία που περιέχουν

24 ψηφιακά αρχεία τύπου όπως office documents, openoffice formats, pdf Θα πρέπει να υπάρχει διακριτή επιλογή μεταξύ αναζήτησης στο πλήρες κείμενο και αναζήτησης σε συγκεκριμένα μεταδεδομένα. Επίσης, τα αποτελέσματα θα πρέπει να ταξινομούνται με βάση τη συνάφειά τους με την ερώτηση του χρήστη. Τέλος, ενδείκνυται η χρήση τεχνικών σημασιολογικής ανάκτησης πληροφορίας όπως συλλογιστική με βάση οντολογίες, συλλογιστική βασισμένη σε περιπτώσεις (Case Based Reasoning) ή και συνδυασμός αυτών. Οι τεχνικές αυτές θα πρέπει να μπορούν να προσδιορίζουν τη σημασιολογική συνάφεια (semantic relevance) μεταξύ του περιεχομένου και των ερωτήσεων των χρηστών. 9. Βήμα διαλόγου (Discussion Forum): Το υποσύστημα θα παρέχει στους πιστοποιημένους χρήστες λειτουργία ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων, όπου οι χρήστες της θα μπορούν να συμμετέχουν σε διάφορες θεματικές συζητήσεις με βάση τα ενδιαφέροντά τους. Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πραγματοποιείται ένας έλεγχος από την ομάδα Help-Desk πριν γίνει εμφάνιση των μηνυμάτων στη Διαδικτυακή Πύλη eυπ.α.α.τ. Το υποσύστημα θα παρέχει σε διαχειριστές την δυνατότητα δημιουργίας πολλαπλών Discussion Lists με πολλαπλά θεματικά αντικείμενα ανά Περιοχή Διαλόγου (multi-level catalogue) καθώς και τη δυνατότητα σε χρήστες να αποστέλλουν σε οποιονδήποτε συμμετέχει στις λίστες. 10. Βαθμολόγηση (rating) καταχωρήσεων χρηστών σε blog, forum κ.λπ.: Ο κάθε χρήστης θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να βαθμολογεί οποιαδήποτε ανάρτηση και σχόλιο κάθε άλλου χρήστη. 11. Ηλεκτρονική ψηφοφορία: Σύντομη ηλεκτρονική ψηφοφορία κατά την οποία τίθονται συγκεκριμένα ερωτήματα για κάποιο θέμα. 12. Ηλεκτρονικές φόρμες για επικοινωνία: παροχή επιπλέον πληροφοριών, καταγγελίες και παράπονα. Ειδικές φόρμες με την χρήση των οποίων οι επισκέπτες της δικτυακής πύλης θα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν με τους υπευθύνους και να υποβάλλουν ερωτήσεις ή αιτήσεις για παροχή επιπλέον πληροφοριών. 13. Συνεργατικά Εργαλεία: Τα εργαλεία αυτά (wikis και blogs) εξυπηρετούν την αποτελεσματική και άμεση επικοινωνία του χρήστη με τους εμπλεκόμενους φορείς. Η Διαδικτυακή Πύλη οφείλει να ενσωματώσει αυτά τα εργαλεία σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον συνεργασίας. 14. Λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Mailing Lists): Το υποσύστημα θα παρέχει τη δυνατότητα να δημιουργούνται και γενικά να γίνεται διαχείριση λιστών Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου (ή άλλων στοιχείων επικοινωνίας π.χ. αριθμός fax, αριθμός κινητού τηλεφώνου κ.λπ.). Η εγγραφή των πολιτών στις λίστες αυτές θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας απόκτησης κωδικού πρόσβασης. Με αυτήν την υπηρεσία οι χρήστες της πύλης θα μπορούν να αναζητούν ή να συμμετέχουν σε λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου για την μαζική αποστολή απόψεων και πληροφοριών. 15. Ερωτοαπαντήσεις (FAQ): Κατάλογος ερωτοαπαντήσεων σχετικά με θέματα αγροτικού ενδιαφέροντος. 16. Παροχή στοχευμένων επιλογών πλοήγησης & συνδρομητικές υπηρεσίες: Θα παρέχεται η δυνατότητα δημιουργίας και ενεργού αποστολής σύνθετων ψηφιακών «εκδόσεων» περιεχομένου του δικτυακού τόπου (e-newsletter) προς επιλεγμένες κατηγορίες χρηστών που το επιλέγουν, με μορφή μαζικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή και εναλλακτικούς διαύλους επικοινωνίας (π.χ. μέσω Fax). Το προσφερόμενο υποσύστημα θα περιλαμβάνει κατάλληλα εργαλεία για εγγραφή και διαγραφή χρηστών και την τήρηση αρχών αποφυγής spamming. Θα υποστηρίζονται δυνατότητες για: Εύκολη επιλογή πληροφοριακού υλικού από το σύνολο του περιεχομένου της Πύλης που θα ενσωματώνεται στο newsletter Διασύνδεση του πληροφοριακού υλικού του newsletter με τις αντίστοιχες σελίδες και περιεχόμενο της Πύλης

25 Δημιουργία / τήρηση custom mailing lists για διαφορετικού είδους newsletter Δυνατότητα προεπιλογής του περιεχομένου (θεματικές περιοχές) του newsletter από τους χρήστες Δυνατότητα ειδοποίησης των χρηστών για νέο υλικό που τους ενδιαφέρει (updates alert) 17. Διαχείριση banners: Παρέχεται η δυνατότητα ανάπτυξης και διαχείρισης banners σε επιλεγμένες σελίδες τις Διαδικτυακής Πύλης. Η υπηρεσία θα πρέπει να επιτρέπει την εναλλαγή των μηνυμάτων εικόνων είτε με τυχαίο τρόπο είτε με βάση την κρισιμότητα κάθε μηνύματος. Για κάθε banner θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα να προβάλλεται με δύο τρόπους: α) ανάλογα με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας που βρίσκεται τη συγκεκριμένη στιγμή ο χρήστης, β) ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του εγγεγραμμένου χρήστη. 18. Ενημέρωση Πολιτών : Το υποσύστημα θα παρέχει στους ενδιαφερόμενους χρήστες την πληροφορία σχετικά με τη διαχείριση των οικονομικών των φορέων. Στη κατεύθυνση της ενίσχυσης του προγράμματος Διαύγεια, ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να λαμβάνει πληροφορία για τους ισολογισμούς, τους προϋπολογισμούς και τις λειτουργικές δαπάνες των φορέων. Η άντληση των στοιχείων θα γίνεται με διασύνδεση με τα υφιστάμενες οικονομικές εφαρμογές που λειτουργούν ώστε να επικαιροποιούνται στη διάρκεια του χρόνου, με βάση την υφιστάμενη κωδικοποίηση δαπανών από τις εφαρμογές λογιστηρίου 19. Εγγραφή χρήστη: Με αυτόν τον τρόπο θα εγγράφεται ο χρήστης στο σύστημα για τις ψηφιακές υπηρεσίες που απαιτούν πιστοποίηση και θα έχει τη δυνατότητα να επιλέξει τον μοναδικό κωδικό πρόσβασης καθώς και μελλοντική αλλαγή αυτού ώστε να διασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα και η ακεραιτότητα των ευαίσθητων δεδομένων της Διαδικτυακής Πύλης και το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων τους. Το σύστημα θα επιβεβαιώνει τα στοιχεία των πολιτών/αγροτών, θα πιστοποιείται η ταυτότητά τους και θα τους αποστέλλεται επιβεβαίωση εγγραφής. Ενδεικτικά, το «όνομα χρήστη» του πολίτη /αγρότη θα είναι το ΑΦΜ του. Με την εισαγωγή του ΑΦΜ του θα πρέπει να ελέγχεται εάν υπάρχει εγγραφή με το συγκεκριμένο ΑΦΜ στο κατάλογο χρηστών της Διαδικτυακής Πύλης. Εάν δεν είναι εγγεγραμμένος ο πολίτης / αγρότης θα του εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα που θα τον ενημερώνει ότι πρέπει να εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων. 4.2 ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. Συναλλακτικές υπηρεσίες προς επιχειρηματικούς και παραγωγικούς συντελεστές που αφορούν την πλήρη ηλεκτρονική διεκπεραίωση των οικονομικών τους συναλλαγών μέσω e-banking με στόχο την επιτάχυνση των ασφαλιστικών διαδικασιών και την μείωση του χρόνου καταβολής των αποζημιώσεων. 2. Ηλεκτρονικές υπηρεσίες προς τους πολίτες / αγρότες που αναπτύσσει η Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπ.Α.Α.Τ. Από το υφιστάμενο περιβάλλον ψηφιακών υπηρεσιών, οι νέες παραγόμενες υπηρεσίες θα πρέπει να ενοποιούνται στη Πύλη και να είναι διαθέσιμες προς το ενδιαφερόμενο κοινό. Σε αυτή τη περίπτωση, το Υπουργείο επεκτείνει τη λειτουργικότητα της πληροφοριακής του υποδομής, αξιοποιώντας κυρίως τη τεχνογνωσία του προσωπικού αλλά και τη προετοιμασία των ροών εργασίας των υπηρεσιών αυτών 4.3 ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1. Yπηρεσία my.opekepe: Στόχος της υπηρεσίας my.opekepe είναι η παροχή εξατομικευμένης πληροφόρησης για κάθε συναλλασσόμενο με τον μέσω της δημιουργίας ψηφιακού φακέλου όπου θα συγκεντρώνεται το σύνολο της πληροφορίας για οποιαδήποτε συναλλαγή δικαιούχου. Συγκεκριμένα ο ενδιαφερόμενος θα μπορεί να δημιουργήσει μια εξατομικευμένη έκδοση της

26 Διαδικτυακής Πύλης eυπαατ που θα υλοποιηθεί επιλέγοντας τόσο τα είδη όσο και τη θέση του περιεχομένου στη σελίδα του. Στα πλαίσια αυτής της υπηρεσίας θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα μέσω κατάλληλων κριτηρίων ο δικαιούχος να μπορεί να καθοδηγείται στο περιεχόμενο το οποίο πρέπει να παρακολουθεί. Για παράδειγμα ο δικαιούχος που ασχολείται με την βιολογική γεωργία ή κτηνοτροφία πρέπει να βρει όλα τα νέα, τα καθεστώτα και τις προθεσμίες που αφορούν τις παραπάνω δραστηριότητες. Δημιουργείται δηλαδή η προσωπική σελίδα του παραγωγού/δικαιούχου/πολίτη/επιχείρησης η οποία θα περιλαμβάνει νέα, ανακοινώσεις, προκηρύξεις/νέα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, ημερολόγιο με σημαντικές ημερομηνίες που ενδιαφέρουν αλλά και άλλες πιο πολύπλοκες υπηρεσίες που προσφέρονται από άλλα υποέργα. Αυτές οι υπηρεσίες διαχείριζονται δεδομένα από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Υποέργο 2), το σύστημα Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) (Υποέργο 3), το Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας (Υποέργο 4), το σύστημα διαχείρισης Ασφαλίσεων και Αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ (Υποέργο 5), το πληροφοριακό σύστημα της Τηλεπισκόπησης (Υποέργο 6), το σύστημα γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της Χώρας (Υποέργο 7) αλλά και το Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των αγροτικών ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός Εποικιστικού Αρχείου (Υποέργο 8). 2. Αποστολή προσωπικών SMS & Alerts (προσωποποιημένη ενημέρωση των δικαιούχων): Δυνατότητα αποστολής προσωπικών μηνυμάτων SMS ή s με σύντομο κείμενο το οποίο θα ενημερώνει τους δικαιούχους για την κατάσταση των αιτήσεων τους, ποσά πληρωμής, αλλαγή στην γραμμή δικαιωμάτων του, παρατυπίες που εντοπίστηκαν στην αίτηση του μετά από διοικητικό, επιτόπιο ή διασταυρωτικό έλεγχο, ενημέρωση για προθεσμίες υποβολής ενστάσεων που τον αφορούν κ.λπ. 3. Κοινότητες χρηστών Citizen Relationship Management (για στοχευμένες υπηρεσίες): Διαχείριση των εγγεγραμμένων χρηστών και ομαδοποίηση τους (δημογραφικά, γεωγραφικά, θεματικά) έτσι ώστε να υποστηρίζονται λειτουργίες Citizen Relationship Management. 4.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Εκτενής περιγραφή των υπηρεσιών ασφάλειας παρέχεται στην ενότητα 7. Ασφάλεια Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών όλων των Υποέργων της πράξης του Μέρους Α της παρούσας. Συνοπτικά, οι προσφερόμενες υπηρεσίες είναι οι ακόλουθες: 1. Υπηρεσία Εγγραφής, Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης χρηστών 2. Υπηρεσία Διασφάλισης της Εμπιστευτικότητας και του Απορρήτου της Πληροφορίας 3. Υπηρεσία Διαθεσιμότητας και Ακεραιότητας των δεδομένων 4. Υπηρεσία Μη Αποποίησης Ενεργειών 4.5 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ (INTEGRATION) ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΩΝ ΥΠΟΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ PORTAL EΥΠΑΑΤ Στα πλαίσια του έργου ο Υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει έναν ενοποιημένο τρόπο προβολής όλων των υπηρεσιών της πράξης που παρέχονται από τα υπόλοιπα υποέργα. Ο αρχικός κατάλογος των υπηρεσιών θα προσδιοριστεί στη ΦΑΣΗ «Μελέτη και Ανάλυση

27 Διαδικτυακής Πύλης Αποτύπωση Υφιστάμενης Κατάστασης» του παρόντος έργου σε συνεργασία με τους Αναδόχους των λοιπών υποέργων στην αντίστοιχη φάση τους. Η μελέτη αυτή θα επικαιροποιείται εφόσον κριθεί απαραίτητο με την αποτύπωση τυχόν νέων απαιτήσεων για επιπρόσθετες υπηρεσίες που προκύπτουν από τα υπόλοιπα υποέργα και πρέπει να ολοκληρώνονται στη Διαδικτυακή Πύλη eυπ.α.α.τ. Ενδεικτικός κατάλογος των υπηρεσιών που πρόκειται να ολοκληρωθούν ανά Υποέργο είναι: Υποέργο 2: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων 1. Υποβολή/Τροποποίηση Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης της τρέχουσας περιόδου 2. Υποβολή αίτησης για μεταβίβαση δικαιωμάτων 3. Υποβολή εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων & Μητρώο Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων 4. Αυτόματη Ενημέρωση τροποποίηση βασικών στοιχείων του περιεχόμενου του Μητρώου Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων & του Μητρώου Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων 5. Ετήσια βεβαίωση σχετικά με τα ποσά που έχει λάβει ο δικαιούχος από τους συνεργαζόμενους φορείς του ΥΠΑΑΤ 6. Πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων & Μητρώο Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων 7. Εκτύπωση των συμπληρωμένων αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο και αφορούν την Ενιαία Ενίσχυση 8. Εμφάνιση ενημερωτικού δελτίου δικαιωμάτων ενίσχυσης από την ΚΒΔ του 9. Εμφάνιση της τελευταίας έκδοσης των συμπληρωμένων αιτήσεων του δικαιούχου ανά κατηγορία αίτησης και έτος 10. Προβολή και επεξεργασία γεωχωρικών δεδομένων 11. Ενημέρωση ενδιαφερομένων σχετικά με τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των αιτήσεων ενίσχυσης που έχουν υποβάλει Υποέργο 3: Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης Αποφάσεων Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (BI) 1. Προβολή δεδομένων για δυνητικές επενδύσεις στον αγροτικό τομέα (από την Εθνική Γεωβάση Δυνητικών Δραστηριοτήτων) συνθέτοντας τα μετεωρολογικά, εδαφολογικά-γεωμορφολογικά δεδομένα, προγνώσεις επικινδυνότητας φυσικών καταστροφών, (πλημμύρες, κίνδυνος αποσαθρώσεων εδαφικού μανδύα), χάρτες βοσκοϊκανότητας κ.α. 2. Παροχή εξατομικευμένων επιχειρηματικών αποφάσεων (Business Plans 3 επιπέδων) - Ευφυές Σύστημα Λήψης Αποφάσεων (BI) συνθέτοντας δεδομένα που υπάρχουν αποθηκευμένα σε διάφορες βάσεις δεδομένων (Εθνική γεωβάση Δυνητικών Καλλιεργειών, Γεωβάση του επικοιστικού αρχείου, Ενιαία Ενίσχυση, «Μητρώο Αγροτών, Αγροτικών εκμεταλλεύσεων και Μητρώο Εμπόρων Γεωργικών Προϊόντων») καθώς και τιμές αγοράς και ενοικίασης αγροτικής γης

28 3. Παροχή εξατομικευμένων προγραμμάτων καλλιέργειας ή εκτροφής μέσω συστήματος Ενδεικνυόμενων Καλλιεργητικών Πρακτικών ανά αγροτεμάχιο που θα λαμβάνει τα δεδομένα των κατάλληλων βάσεων και τα εξατομικευμένα στοιχεία των εκμεταλλεύσεων των εξουσιοδοτημένων χρηστών Υποέργο 4: Εθνικό Σύστημα Ιχνηλασιμότητας Τροφίμων (Ε.Σ.Ι.Τ.) 1. Εγγραφή, τροποποίηση και προβολή δεδομένων που καταχωρούνται σε επιχειρηματικά και εμπορικά μητρώα και αφορούν στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης των αγροτικών προϊόντων τροφίμων στην αγορά. 2. Προβολή δεομένων που προέρχονται από συσχέτιση των διαθέσιμων στοιχείων των εμπλεκομένων (παραγωγών, εταιριών επεξεργασίας / τυποποίησης, εμπόρων κλπ.) με τις δραστηριότητες και εργασίες που περιλαμβάνονται στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσης των αγροτικών προϊόντων τροφίμων στην αγορά 3. Παροχή των δεδομένων ιχνηλασιμότητας και ποιότητας που θα συλλέγονται σε όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης των προϊόντων προς όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες 4. Προβολή δεδομένων ηλεκτρονικής παρακολούθησης και ταυτόχρονου ελέγχου όλων των αγροτικών προϊόντων τροφίμων έτσι ώστε να προσδιορίζονται και να απομονώνονται οι παράνομες «ελληνοποιήσεις» φυτικών ή ζωικών τροφίμων 5. Συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών (από τους επιχειρηματικούς συντελεστές της χώρας) και τήρηση διαδικασιών μέσω των οποίων θα είναι δυνατή η πλήρης και ιχνηλατίσιμη αποτύπωση της πορείας παραγωγής και διάθεσης όλων των εγχώριων παραγόμενων φυτικών και ζωικών τροφίμων στη χώρα 6. Συμπλήρωση ηλεκτρονικών φορμών (από τους επιχειρηματικούς συντελεστές της χώρας) με τα στοιχεία του προϊόντος ανά στάδιο παραγωγής 7. Έκδοση βεβαίωσης για τις επιχειρήσεις όπου θα αναγράφονται τα στοιχεία κάθε προϊόντος που παράγουν ανά στάδιο, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση 8. Παροχή πληροφόρησης προς τους καταναλωτές και τους φορείς τους σχετικά με την ποιότητα, τα σήματα και πρότυπα, την ασφάλεια, την καταγωγή και εντοπιότητα των προϊόντων καθώς και στοιχεία ιχνηλασιμότητας κατά την παραγωγή, διακίνηση και διάθεση τους στην αγορά 9. Αναζήτηση δεδομένων που αφορούν πληροφορίες σχετικά με την πορεία των προϊόντων με βάση την εισαγωγή του μοναδικού αριθμού προϊόντος (π.χ. bar-code/ LOT) 10. Προληπτική προσωποποιημένη παροχή υπηρεσιών έγκαιρης ειδοποίησης (κυρίως προς τους φορείς καταναλωτών) μέσω εξειδικευμένης αυτόματης υπηρεσίας ενημέρωσης, με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για συναγερμούς σε περιπτώσεις διατροφικών κρίσεων, απαραίτητες οδηγίες αντιμετώπισης αλλά και γενικότερα θέματα σχετικά με τη διατροφή και την ασφάλεια των τροφίμων Υποέργο 5: Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφαλίσεων και Αποζημιώσεων ΕΛ.Γ.Α. 1. Υποβολή Αίτησης για Αποζημίωση από Καταστροφές 2. Δημιουργία ηλεκτρονικών προσυμπληρωμένων αιτήσεων των παραγωγικών και επιχειρηματικών συντελεστών για τη ασφάλισή τους και την καταβολή της αποζημίωσής τους σε περίπτωση φυσικής καταστροφής

29 3. Βεβαίωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών στον ΕΛΓΑ 4. Εκτύπωση των συμπληρωμένων αιτήσεων που έχουν υποβληθεί από τον ενδιαφερόμενο και αφορούν τη δήλωση καλλιέργειας 5. Ενημέρωση του παραγωγού σχετικά με το στάδιο εξέλιξης της ζημιάς του και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας αναφορικά με αυτή 6. Δημοσιοποίηση Πληρωμών και Στατιστικών Στοιχείων από το ΟΠΣ του ΕΛΓΑ και του Υποέργο 6: Δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού διαδραστικού συστήματος με χρήση Τηλεπισκοπικών/Φωτογραμμετρικών μεθόδων 1. Υπηρεσίες εξοικονόμησης χρόνου εκτίμησης των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών προς τους επιχειρηματικούς και παραγωγικούς συντελεστές για την γρήγορη απόδοση, με εντοπισμό ανά τεμάχιο και ανά καλλιέργεια του ποσοστού της φυσικής καταστροφής 2. Υπηρεσίες έγκαιρης διάγνωσης και εντοπισμού προσβολών στις καλλιέργειες με την εφαρμογή της γεωργίας ακριβείας 3. Υπηρεσία καθορισμού κατάλληλων έργων και ενεργειών υποδομής ώστε να απομειώνονται οι επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών προς τους επιχειρηματικούς και παραγωγικούς συντελεστές και αξιολόγηση των κοινωνικο-οικονομικών επιπτώσεων σε κάθε περιοχή 4. Παροχή ψηφιακών θεματικών χαρτών που αφορούν την ποιοτική γεωργία (χαρτογράφηση βιοκαλλιεργειών και περιοχών με προïόντα Π.Ο.Π και Π.Γ.Ε), καθώς και χαρτών αρδευτικών καναλιών, γεωτρήσεων, κ.α. 5. Παροχή δεδομένων για την καταλληλότητα μιας περιοχής όσον αφορά εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. ή αγροτουρισμού 6. Αιτήσεις των ενδιαφερομένων που αφορούν καταγγελίες ως προς την χρήση ή/και την έκταση αγροτεμαχίου Υποέργο 7: Ανάπτυξη ενιαίου συστήματος γεωπληροφοριακών εδαφολογικών δεδομένων και οριοθέτησης αγροτικών ζωνών της Χώρας 1. Παροχή και προβολή γεωπληροφοριακών δεδομένων για χαρακτηριστικά των εδαφών π.χ. δομή, σύσταση, χημικά στοιχεία, κ.α. που θα αναφέρονται σε χαρτογραφικές μονάδες μέσω εδαφολογικών χαρτών 2. Ευφυές σύστημα αναζήτησης των γεωπληροφοριακών δεδομένων (data mining tools) 3. Δημοσιοποίηση στατιστικών στοιχείων που αφορά τα εδαφολογικά δεδομένα 4. Προβολή χάρτη απεικόνισης γαιών υψηλής/μέσης/χαμηλής παραγωγικότητας και παροχή στοιχείων για τις δραστηριότητες που μπορεί να ασκήσει κανείς π.χ. καλλιέργειες, ανοικοδόμηση κτλ 5. Αναζήτηση δεδομένων που αφορούν γαίες υψηλής/μέσης/χαμηλής παραγωγικότητας με βάση κριτήρια που παρέχονται από το χρήστη Υποέργο 8: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ηλεκτρονικής Διαχείρισης των αγροτικών ιδιοκτησιών για τις περιοχές εντός Εποικιστικού Αρχείου

30 1. Προβολή γεωχωρικών και αλφαριθμητικών δεδομένων του επικοιστικού αρχείου όπως έχουν καταχωρηθεί στην αντίστοιχη Γεωβάση. Θα παρέχονται πληροφορίες όπως γεωγραφικά όρια της ιδιοκτησίας σε σύστημα κατάλληλο για χρήση σε GPS, τα στοιχεία που περιέχονται σε πίνακες διανομής, κτηματολογικούς, και τίτλους ιδιοκτησίας (παραχωρητήρια). 2. Ευφυές σύστημα αναζήτησης δεδομένων, το οποίο θα λειτουργεί μέσω ενός κατάλληλα διαμορφωμένου και «έξυπνου» μενού διαδραστικότητας με το χρήστη (λίστα ερωτημάτων που θα τον καθοδηγεί στην επιθυμητή απάντηση). 3. Διαδραστικό σύστημα μεταβολής δεδομένων, μέσω του οποίου ο ίδιος ο χρήστης θα μπορεί να ενημερώνει για τις αλλαγές ιδιοκτησιακού καθεστώτος την βάση του εποικιστικού αρχείου 4. Σύστημα παραγωγής στατιστικών στοιχείων των εποικιστικών γαιών σχετικά, π.χ. με τον έλεγχο πολυτεμαχισμού, ύπαρξη διαθεσίμων-κοινοχρήστων, βοσκοτόπων κλπ 5. Δυνατότητα «κατεβάσματος» (downloading) εφαρμογής που θα εγκαθίσταται σε κοινές συσκευές (π.χ. smart phones με GPS) και θα δίνει τη δυνατότητα διαχείρισης των στοιχείων ιδιοκτησιών (γεωχωρικών και πληροφοριακών) από κάθε ενδιαφερόμενο. 6. Στο πλαίσιο επίσης της ολοκλήρωσης των συστημάτων, ο ανάδοχος θα αναλάβει και την ολοκλήρωση στη πύλη των υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΠΕΚΕΠΕ και του Υπ.Α.Α.Τ σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Η ολοκλήρωση αυτή δεν περιλαμβάνει μόνο την ένταξη στο portal και τα web services αλλά και την ουσιαστική ολοκλήρωση με το υφιστάμενο περιβάλλον ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών που διαθέτει το Υπ.Α.Α.Τ. Θα αξιολογηθεί ο βαθμός ολοκλήρωσης των υφισταμένων με τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες με την αξιοποίηση της υπάρχουσας υποδομής, διότι με τον τρόπο αυτό ο φορέας λειτουργίας εξασφαλίζει διαλειτουργικότητα, επεκτασιμότητα, ασφάλεια, χαμηλό κόστος συντήρησης και ταυτόχρονα αποφεύγει την εκπαίδευση του προσωπικού του σε πολλαπλές και ετερογενείς πλατφόρμες 5. ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 5.1 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ & ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Το συγκεκριμένο υποσύστημα θα αναλαμβάνει την παρουσίαση του στατικού περιεχομένου της Διαδικτυακής Πύλης eυπ.α.α.τ στο ευρύ κοινό. Επιπλέον, θα αναλάβει την ασφαλή προβολή τον διεπαφών ανάλογα με τα δικαιώματα και τους ρόλους των χρηστών. Όλες οι λειτουργίες θα πρέπει να προσφέρονται μέσω web interface, ενώ η διεπαφή θα πρέπει να αναπτυχθεί χρησιμοποιώντας τις τελευταίες δυνατότητες των τεχνολογιών διεπαφών, π.χ. δυνατότητες που προσφέρονται με βάση την τεχνολογία AJAX. Η πρόσβαση θα πρέπει να είναι εφικτή μέσω περισσοτέρων του ενός από τα ευρέως διαδεδομένα προγράμματα πλοήγησης στο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Apple Safari κ.λπ.) χωρίς να απαιτείται επιπλέον εγκατάσταση εφαρμογών με εξαίρεση εφαρμογές που επαυξάνουν τη λειτουργικότητα των προγραμμάτων πλοήγησης (plug ins). Το υποσύστημα αυτό ουσιαστικά θα προβάλει το περιεχόμενο που θα προέρχεται από το υποσύστημα «Υποσύστημα Εισαγωγής/Διαχείρισης περιεχομένου & ροών εργασίας». Σημειώνεται, ότι για την πλοήγηση στο υλικό, οι ομάδες χρηστών θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν τη γλώσσα που επιθυμούν ανάμεσα στην Ελληνική και την Αγγλική. Οι χρήστες θα αποκτούν πρόσβαση μέσα από οποιοδήποτε πρόγραμμα πλοήγησης στο διαδίκτυο. Για το συγκεκριμένο υποσύστημα θα ακολουθήσει εκπαίδευση όπως προβλέπεται στην ενότητα 9. Εκπαίδευση Στο συγκεκριμένο

31 υποσύστημα θα προβάλλονται όλες οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην ενότητα 4.1 ηλεκτρονική πληροφόρηση, επικοινωνια και ταυτοποίηση χρηστών. 5.2 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ/ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ & ΡΟΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το υποσύστημα «Εισαγωγής/Διαχείρισης περιεχομένου & ροών εργασίας» θα παρέχει τη δυνατότητα διαχείρισης όλου του κύκλου ζωής των πληροφοριών. Θα παρέχει μηχανισμούς δημιουργίας και ανανέωσης περιεχομένου καθιστώντας εφικτή και εύκολη τη διαχείριση περιεχομένου, με έναν web browser μέσω προσχεδιασμένων φορμών (templates), από το εξουσιοδοτημένο προσωπικό εξασφαλίζοντας την ευκολία ενημέρωσης των ιστοσελίδων και τη μείωση του λειτουργικού κόστος και του κόστος συντήρησης της Διαδικτυακής Πύλης. Θα τροφοδοτείται με περιεχόμενο από το επίπεδο είτε των βάσεων δεδομένων είτε από τα συστήματα των άλλων υποέργων της πράξης και θα το τροποποιεί κατάλληλα για τη Διαδικτυακή Πύλη eυπ.α.α.τ. Επίσης, πρέπει να υλοποιηθεί μηχανισμός για δυναμική δημιουργία συστήματος πλοήγησης (μενού & υπομενού) Content Versioning & Rollback. Αρκετά σημαντικό είναι η παρουσίαση της ροής εργασιών (Workflow και task management) για διαχείριση περιεχομένου, προεπισκόπηση πριν την δημοσίευση. Ενσωματωμένες στατικές και δυναμικές αναφορές για να παρέχονται δυνατότητες δυναμικής επεξεργασίας και διαχείρισης περιεχομένου σε πολλαπλά επίπεδα. Θα παρέχει δυναμική σύνθεση νέων τύπων περιεχομένου από υφιστάμενους εισάγοντας περιεχόμενο στις φόρμες, χωρίς καμία συγγραφή κώδικα και χωρίς την ανάγκη περιγραφής σε κάποιο XML Schema ή άλλο configuraton file. Θα παρέχει τη ροή εργασίας για δημοσίευση αντικειμένων στο web με βήματα έγκρισης, προσωρινής απόρριψης για αλλαγές και μόνιμης απόρριψης. Να υποστηρίζεται δυνατότητα εγκατάστασης εναλλακτικών ροών εργασίας μέσω ανεξάρτητου workflow engine. Ακόμη, το συγκεκριμένο υποσύστημα θα αποφασίζει σε πιο σημείο της Διαδικτυακής Πύλης θα παρουσιάζεται το περιεχόμενο. Ουσιαστικά, απαιτείται η παροχή ενός ενιαίου Content Management System. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη του σχεδιασμού, εγκατάστασης, διαχείρισης και εκπαίδευσης σε αυτό το υποσύστημα. Το Υπ.Α.Α.Τ όσο και ο ΟΠΕΚΕΠΕ διαθέτουν ήδη σήμερα σε λειτουργία και περαιτέρω αξιοποίηση ψηφιακή πλατφόρμα παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών για αυτές που αναφέρονται στη σχετική παράγραφο 2.4. Για λόγους διαχείρισης, συντήρησης, επιχειρησιακής λειτουργίας, αδειοδοτήσεων λογισμικού, ολοκλήρωσης συστημάτων, o υποψήφιος ανάδοχος, ανάλογα με τη λύση που προκρίνει και τον σχεδιασμό του, έχει τις εξής ευχέρειες : 1η : να αξιοποιήσει, επεκτείνει και ολοκληρώσει την υφιστάμενη πλατφόρμα με τους όρους, τις προϋποθέσεις και την υλοποίηση που να καλύπτει και τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες ή 2η : να επιλέξει και να προσφέρει νέα πλατφόρμα με τα χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν τα οποία πληροί η υφιστάμενη. Στη δεύτερη περίπτωση αναλαμβάνει και τη μεταφορά των υφιστάμενων ψηφιακών υπηρεσιών στο νέο περιβάλλον. Δηλαδή, τον επανασχεδιασμό (εφόσον απαιτηθεί) και την επανένταξη των υφιστάμενων και λειτουργουσών υπηρεσιών στο νέο περιβάλλον. 5.3 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΠΑΦΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΤΡΙΤΑ ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Το παρόν υποσύστημα θα μορφοποιεί το περιεχόμενο ανάλογα με τα web forms που έχουν αποφασιστεί και θα πρέπει να πληρούνται οι προδιαγραφές που περιγράφονται στη παράγραφο Προσβασιμότητα σελ.38. Ουσιαστικά θα γίνεται η μεταβίβαση του περιεχομένου των φορμών στο υποέργο 2. Ο ανάδοχος οφείλει να συνεργαστεί με τον ανάδοχο των υποέργων 2-8 για την παροχή περιεχόμενου σε αποδεκτή μορφή. Για αυτό τον λόγω, θα πρέπει να υποστηρίξει και να δημιουργήσει το κατάλληλο υπόβαθρο για την απεικόνιση των πληροφοριών που πραγματεύονται τα υπόλοιπα υποέργα. Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος θα πρέπει σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή να προσδιορίζει τη μορφή των web forms και την γραφική αναπαράσταση αυτών. Η παροχή γραφιστικών υπηρεσιών για την ομογενοποιημένη μορφή όλων των διεπαφών (είτε προέρχονται από υπηρεσίες του ίδιου του αναδόχου είτε από

32 άλλες υπηρεσίες που θα ενσωματωθούν στο περιβάλλον της Διαδικτυακής Πύλης) θα επιβαρύνουν τον Ανάδοχο. Θα ακολουθήσει εκπαίδευση όπως προβλέπεται στην ενότητα 9. Εκπαίδευση. Η ασφάλεια του υποσυστήματος καθώς και του έργου στο σύνολο του είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου του παρόντος υποέργου και πρέπει να είναι σύμφωνη με την ενότητα 7.2 Ειδικά Μέτρα Ασφάλειας. Στο ίδιο πεδίο υπηρεσιών, περιλαμβάνονται και όλες οι αναγκαίες διασυνδέσεις με τα υφιστάμενα back office συστήματα του Υπ.Α.Α.Τ και του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα είναι πλέον εξωστρεφή, παρέχοντας πληροφορία αλλά και διαδραστικότητα προς τους ενδιαφερομένους. Επίσης, να προβλεφθεί για υλοποιηθεί και η διασύνδεση με τα συστήματα εκείνα που παρέχουν on line πληροφορίες δημοσιοποιήσιμες προς τη διαδικτυακή πύλη. 5.4 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ Ο Ανάδοχος πρέπει να δημιουργήσει ένα ασφαλές υποσύστημα για την εισαγωγή, και αυθεντικοποίηση των χρηστών της διαδικτυακής πύλης, και τη διασύνδεσή τους με τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Κρίνεται απαραίτητη και εδώ η συνεργασία των αντίστοιχων αναδόχων για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας. Είναι σκόπιμη η προσφορά δυνατοτήτων ευέλικτης διαχείρισης χρηστών και ομάδων χρηστών καθώς και πολλαπλοί τύποι δικαιωμάτων χρήσης και πρόσβασης στην πληροφορία. Πρέπει επίσης να παρέχεται οθόνη διαχείρισης χρηστών, με όλες τις απαιτούμενες για αυτή την λειτουργία ενέργειες όπως προσθήκη, επεξεργασία, διαγραφή, αλλαγή κωδικού, ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, ομάδες χρηστών, διοικητική δομή, και γενικότερα κάθε στοιχείο που καθιστά ικανή την διαχείριση της εφαρμογής. Στα πλαίσια αυτού του υποσυστήματος ο Ανάδοχος πρέπει να παρέχει γέφυρα επικοινωνίας και ολοκλήρωσης των χρηστών με τα υπόλοιπα υποσυστήματα. Επίσης, πρέπει να υλοποιήσει διαδικασίες μαζικής εισαγωγής αλλά και εξαγωγής χρηστών. Για αυτό το λόγο η υλοποίηση πρέπει να είναι σύμφωνη με ανοικτά πρότυπα ώστε να μην υφίστανται προβλήματα μεταπτώσεων. Θα ακολουθήσει εκπαίδευση όπως προβλέπεται στην ενότητα 9. Εκπαίδευση. Η ασφάλεια του υποσυστήματος πρέπει να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση και να διέπεται από τις αρχές που αναλύονται στο κεφάλαιο 7.2 Ειδικά Μέτρα Ασφάλειας. Η υλοποίηση του υποσυστήματος διαχείρισης χρηστών θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη προς τα υφιστάμενα εσωτερικά συστήματα που υπάρχουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή στο Υπ.Α.Α.Τ για προφανείς λόγους ασφάλειας. Όμως, οι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες ψηφιακών υπηρεσιών θα πρέπει να μεταφερθούν στο νέο περιβάλλον, χωρίς να απαιτείται επανεγγραφή από το υφιστάμενο στο νέο παρά μόνο επικαιροποίηση στοιχείων. 5.5 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ Το υποσύστημα βάσεων δεδομένων και διαχείρισης αρχείων αφορά στη διαχείριση ενός συστήματος βάσεων δεδομένων RDBMS και ενός συστήματος διαχείρισης αρχείων (file system) τα οποία υποστηρίζουν τη λειτουργία της διαδικτυακής πύλης. Το υποσύστημα αυτό πρέπει να παρέχει τους μηχανισμούς για την υλοποίηση ενδεικτικά των παρακάτω: Πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα της βάσης δεδομένων καθώς και η προστασία της από κακόβουλες ενέργειες, όπως αναφέρεται στην ενότητα 7.2 Ειδικά Μέτρα Ασφάλειας. Θα ακολουθήσει εκπαίδευση όπως προβλέπει στην ενότητα 9. Εκπαίδευση

33 Αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με την ηλεκτρονική πληροφόρηση, επικοινωνία και ταυτοποίηση χρηστών όπως αυτές περιγράφονται στην ενότητα 4.1 ηλεκτρονική πληροφόρηση, επικοινωνια και ταυτοποίηση χρηστών καθώς και την ιστορικότητα αυτών Αποθήκευση και ανάκτηση πληροφοριών για τις υπηρεσίες καταχώρησης δεδομένων, χρονοσήμανσης, διαχείρισης αποδεικτικών στοιχείων όπως περιγράφονται στο κεφάλαιο 7.2 Ειδικά Μέτρα Ασφάλειας. Αποθήκευση και ανάκτηση αρχείων που αφορούν είτε σε δεδομένα πολιτών/επιχειρήσεων είτε σε δεδομένα εσωτερικής χρήσης Ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου δεδομένων Το προσφερόμενο υποσύστημα θα πρέπει να βασίζεται σε ευρέως διαδεδομένες τεχνολογίες RDBMS και ενδεικτικά να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά : Παράλληλη εκτέλεση διαφορετικών queries Υποστηριζόμενα πρότυπα ODBC, RPC, JDBC, ADO κ.λπ., Υποστήριξη Stored Procedures και Database Triggers & Partitioning Δυνατότητα επικοινωνίας με ετερογενείς Βάσεις Δεδομένων Γραφικό περιβάλλον κεντρικού ελέγχου και διαχείρισης που θα επιτρέπουν την ταχύτατη εξυπηρέτηση από τη Βάση Δεδομένων των αιτημάτων (queries) και δοσοληψιών (transactions) τα οποία υποβάλλονται ταυτόχρονα από έναν ικανό αριθμό χρηστών. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά είναι απαραίτητα για τις υπηρεσίες (εφαρμογές) που προσφέρονται μέσω της Διαδικτυακής Πύλης, διότι σ αυτό το περιβάλλον ο αριθμός των ταυτόχρονα εξυπηρετούμενων χρηστών μπορεί να είναι περιστασιακά πολύ μεγάλος και δεν είναι πλήρως προβλέψιμος, ενώ επιπλέον η απόδοση εξυπηρέτησης αποτελεί και ένα από τα καθοριστικά κριτήρια της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών. Πρέπει σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα των πληροφοριών της βάσης δεδομένων καθώς και η προστασία της από κακόβουλες ενέργειες, όπως αναφέρεται στο κεφάλαιο 7.2 Ειδικά Μέτρα Ασφάλειας. Θα ακολουθήσει εκπαίδευση όπως προβλέπει η ενότητα 9. Εκπαίδευση. Στην προσφορά του ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιγράψει τις ελάχιστες απαιτήσεις σε υλικό (εξυπηρετητές) για την εγκατάσταση του υποσυστήματος βάσης δεδομένων. Η προμήθεια του υλικού αυτού (εξυπηρετητές) δεν είναι αντικείμενο του παρόντος έργου. Η περιγραφή απαιτείται προκειμένου να ληφθεί υπόψη κατά την εκτέλεση του υποέργου 9. ώστε να εξασφαλισθεί η διαλειτουργικότητα των υποέργων. 5.6 ΥΠΟΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ Το υποσύστημα αυτό αποτελεί το βασικό περιβάλλον για την υποστήριξη του συγκεκριμένου έργου αλλά και των υποέργων που θα ενσωματωθούν στο portal. Ο Ανάδοχος, μέσα από το υποσύστημα αυτό, θα αξιολογεί, οργανώνει και παρακολουθεί, το συνολικό έργο με τα υποέργα του αλλά και τα υφιστάμενα υποσυστήματα που θα διασυνδεθούν. Το υποσύστημα «Υποστήριξη της Διοίκησης του Έργου» αλληλεπιδρά με το σύνολο των υποσυστημάτων του έργου και παρουσιάζει μια εποπτική εικόνα της κατάστασης της Διαδικτυακής Πύλης του έργου τη δεδομένη χρονική στιγμή. Η εικόνα αυτή αποτελεί ένα εργαλείο λήψης αποφάσεων για τη στρατηγική της Διαδικτυακής Πύλης τόσο για την ομάδα διοίκησης του Αναδόχου όσο και του Φορέα Λειτουργίας

34 Το υποσύστημα υποστήριξης χρήσης και διοίκησης του έργου θα χρησιμοποιηθεί τόσο κατά τη φάση ανάπτυξης του παρόντος υποέργου και των λοιπών υποέργων της πράξης, όσο και κατά τη φάση παραγωγικής λειτουργίας τους. Θα πρέπει να συγκεντρώνει το σύνολο της απαιτούμενης πληροφόρησης για την πορεία εκτέλεσης των εργασιών των έργων(παραγωγή εγγύηση συντήρηση). Στο υποσύστημα αυτό θα συγκεντρώνεται και διαχειρίζεται το σύνολο των documents του έργου, από όλους τους αναδόχους και τον Κύριο του έργου. Απαιτείται να καλύπτει τόσο τα ζητήματα Project Management των έργων, όσο και τα θέματα τεχνικής υποστήριξης και παρακολούθησης του SLA, αλλά και τη λειτουργική ανάπτυξη και απόδοση των προσφερομένων από το portal υπηρεσιών, καθώς και το βαθμό δημοσιοποίησης τους στο internet. Μέσω του συστήματος αυτού θα παρέχονται στον κύριο του έργου αναλυτικά στατιστικά στοιχεία για τις υπηρεσίες που παρέχονται, τις προτιμήσεις των χρηστών, κ.α. Η Λειτουργία του υποσυστήματος θα πρέπει να συμπεριλάβει τις ακόλουθες ενότητες Collaboration και Διαχείριση εκτέλεσης έργου / υποέργων Τεχνική υποστήριξη Στατιστικά χρήσης του έργου Δείκτες δημοσιοποίησης της διαδικτυακής πύλης σε μηχανές αναζήτησης ή άλλα portals Ο ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει ένα ενιαίο υποσύστημα το οποίο να περιλαμβάνει όλες τις παραπάνω ενότητες σε μια ενιαία Web εφαρμογή. Η εφαρμογή θα πρέπει να επιτρέπει την παραμετροποίηση πρόσβασης και την κατηγοριοποίηση της πρόσβασης από ομάδες χρηστών, administrators, Project Managers κλπ. Θα επιτρέπει την παρακολούθηση της πορείας εξέλιξης των εφαρμογών της Διαδικτυακής πύλης, καθώς και την υποστήριξη χρηστών, την οργάνωση των υποέργων την παρακολούθηση ολοκλήρωσης τους. Τέλος, το υποσύστημα θα παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τον τρόπο χρήσης της διαδικτυακής πύλης και των εφαρμογών της και υποσυστημάτων που οι χρήστες έχουν πρόσβαση μέσα από αυτή. Αναλυτικότερα, ο ανάδοχος για τις ενότητες του υποσυστήματος θα πρέπει να παραδώσει τουλάχιστον τις παρακάτω λειτουργικότητες: Collaboration και Διαχείριση του έργου Η ενότητα θα πρέπει να δίνει την δυνατότητα οργάνωσης του έργου σε υποέργα και ενέργειες για κάθε υποέργο ή φάσεις. Σε κάθε έργο, θα πρέπει να μπορούν να ορισθούν χρήστες καθώς και Project Managers με δικαιώματα σε συγκεκριμένη ομάδα έργων. Το σύστημα θα πρέπει να έχει την δυνατότητα οργάνωσης του ποσοστού ολοκλήρωσης φάσεων ή υποέργων, καθώς και την εισαγωγή των σχετικών αρχείων που αφορούν φάση έργο ή υποέργο. Τα αρχεία που αφορούν συγκεκριμένο έργο υποέργο ή φάση, θα πρέπει να είναι διαθέσιμα στους χρήστες ανάλογα με τα δικαιώματα που έχουν στο περιεχόμενο. Το σύστημα θα πρέπει να περιλαμβάνει την δυνατότητα εισαγωγής χρήστη στο έργο με "πρόσκληση" από Project Manager ή άλλον εξουσιοδοτημένο χρήστη. Το σύστημα θα πρέπει να τηρεί τα αρχεία στο πλαίσιο των δικαιωμάτων χρηστών ομάδων, administrators ή χρηστών από πρόσκληση. Το υποσύστημα θα πρέπει κατ ελάχιστο να υποστηρίζει εισαγωγή στοιχείων έργου από XML Files ή συμβατά με Microsoft Project. Τεχνική υποστήριξη Μέσα από την ενότητα αυτή, ο ανάδοχος θα πρέπει παραδώσει μια Web εφαρμογή η οποία θα οργανώνει την τεχνική υποστήριξη εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών των εφαρμογών του υποσυστήματος αλλά και των υποσυστημάτων που θα συνδεθούν με αυτό. Η ενότητα του υποσυστήματος θα επιτρέπει την ομαδοποίηση χρηστών σε ομάδες τεχνικής υποστήριξης, την καταγραφή αιτημάτων και προβλημάτων από εγγεγραμμένους χρήστες, την προώθηση των προβλημάτων που έχουν αναφερθεί στην υπηρεσία ή τους υπεύθυνους τεχνικής υποστήριξης, καθώς και την απάντηση ή την καταγραφή του τρόπου επίλυσης των θεμάτων κάθε χρήστη. Η Ενότητα θα πρέπει να επιτρέπει σύγχρονες μεθόδους επικοινωνίας μεταξύ χρηστών

35 και τεχνικών υποστήριξης όπως ( , live chat, κλπ). Το περιβάλλον αυτό θα χρησιμοποιεί και το help desk των αναδόχων των έργων της πράξης και του παρόντος έργου, αλλά και τα επιμέρους help desk που λειτουργούν στο ΥΠΑΑΤ και τους φορείς του, τόσο για την εισαγωγή και παρακολούθηση των αναφερομένων από τους εσωτερικούς χρήστες βλαβών και bugs, όσο και για τις αιτήσεις υποβοήθησης χρήσης. Στόχος είναι το σύνολο της τεχνικής πληροφορίας του έργου να είναι συγκεντρωμένο και να αξιολογείται διαρκώς η τεχνική απόδοση κάθε υποέργου, συστήματος, υποσυστήματος, εφαρμογής και ψηφιακής υπηρεσίας. Στο ίδιο περιβάλλον πρέπει να ολοκληρώνονται και υπηρεσίες παρακολούθησης της απόδοσης του hardware που θα εγκατασταθεί στο μέλλον για παρακολούθηση της απόδοσης του. Στατιστικά χρήσης του έργου Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενσωματώσει στο υποσύστημα την λήψη στοιχείων που αφορούν την αποτύπωση της κατάστασης για κάθε υπηρεσία (ενσωμάτωση νέας λειτουργικότητας/εγκατάσταση νέας έκδοσης, αριθμός χρηστών που την απολαμβάνουν κλπ). Θα πρέπει επίσης να υπάρχει δυνατότητα λήψης στατιστικών στοιχείων για τον τρόπο που οι χρήστες χρησιμοποιούν την Διαδικτυακή πύλη eυπαατ καθώς και στοιχεία για την προέλευση των επισκεπτών της. Να υπάρχει δείκτης δημοσιοποίησης της Διαδικτυακής πύλης στις μηχανές αναζήτησης, τελευταίες ανανεώσεις που έγιναν στο περιεχόμενο της Διαδικτυακής πύλης, στατιστικά για την προέλευση χρηστών, προτιμήσεις σε περιεχόμενο, δείκτης με πιο δημοφιλής σελίδες της πύλης κλπ. 5.7 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ Λογική Αρχιτεκτονική Υποέργου Η αρχιτεκτονική του παρόντος έργου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με εκείνη του Υποέργου 9 αλλά και των υπόλοιπων υποέργων που θα αναπτυχθούν σε αυτή, το οποίο αποτελεί το συνδετικό κρίκο διασύνδεσης και ολοκλήρωσης με τα συστήματα των υπολοίπων έργων της πράξης καθώς και τα υφιστάμενα συστήματα. Στο σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνεται ενδεικτικά η λογική αρχιτεκτονική με βάση την οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει την δική του τεχνική πρόταση. Η λογική αρχιτεκτονική του παρόντος έργου υλοποιείται μέσα από την υποδομή (Υποέργο 9). Ο Σχεδιασμός του, περιλαμβάνει την υψηλή διαθεσιμότητα, και την ασφάλεια με βάση τις προδιαγραφές και οδηγίες που διέπουν τα πρότυπα ανοικτών πολυεπίπεδων συστημάτων. Το σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνει μεθοδολογικά μια n-tier αρχιτεκτονική η οποία περιλαμβάνει μηχανισμούς Reverse proxy, caching του στατικού web content, αλλά και επίπεδα integration μεταξύ του συστήματος Portal και των ετερογενών συστημάτων

36 Web Proxies ( Reverse ) / Web Caching μηχανισμός Η λογική αρχιτεκτονική θα πρέπει να περιλαμβάνει την υποδοχή των Requests των Web Clients. Για λόγους ασφαλείας αλλά και ταχύτητας, θα πρέπει να περιλαμβάνει Reverse proxy και content cache μηχανισμό. Ο Μηχανισμός θα κρύβει τους πραγματικούς Application/Web Servers καθώς και την υπόλοιπη πλατφόρμα από το σύστημα. Το περιεχόμενο το οποίο είναι στατικό ( Εικόνες, λογότυπα κλπ) θα πρέπει να μπορεί να σταλεί στους Clients χωρίς να απασχολεί τους Application Servers εφ όσον δεν έχει αλλάξει. Παράλληλα στο επίπεδο αυτό, η ίδια ή άλλη υποδομή (Hardware/Software) μπορεί να αναλαμβάνει και το Load Balancing του συστήματος Application Servers Το υποσύστημα εξυπηρετητών εφαρμογών θα αναλαμβάνει την δρομολόγηση των αιτημάτων από τους web εξυπηρετητές, και θα τα δρομολογεί ανάλογα στην πύλη του έργου ( Portal). Ενδεικτικά για την εισαγωγή και ταυτοποίηση του χρήστη στο σύστημα το αίτημα θα δρομολογείται στο υποσύστημα SSO ( Single Sign On) της λύσης. Για αιτήματα που αφορούν σε υπηρεσίες των λοιπών υποέργων το υποσύστημα εξυπηρετητών εφαρμογών (Portal Module) θα διαμεσολαβεί για την δρομολόγηση στο υποέργο 2, όπως περιγράφεται στο κεφ. 5.3 Υποσύστημα διεπαφών και διασύνδεσης με τα τρίτα υποσυστήματα Integraton Layer Το Layer θα αποτελεί το σημείο διασύνδεσης των εφαρμογών με βάση τους κανόνες που θα τεθούν για την ασφάλεια, καθώς επίσης και για τις διεπαφές μεταξύ τους. Το επίπεδο αυτό της λογικής αρχιτεκτονικής θα είναι αναπόσπαστο μέρος της λύσης. Θα φιλοξενεί τα μηνύματα μεταξύ εφαρμογών τα οποία θα υλοποιούνται μέσω SOAP, Web Services, XML αρχεία και λοιπά ανοιχτά πρότυπα. Database Servers Οι βάσεις δεδομένων του έργου, θα παραλαμβάνουν αιτήματα από τον / τους Application Servers, και θα εκτελούν τα απαραίτητα (ACID) Transactions. Η Διάταξη τους θα είναι τέτοια που να εξασφαλίζει την υψηλή διαθεσιμότητα. Η λογική αρχιτεκτονική του έργου, περιλαμβάνει ( όχι δεσμευτικά) μια σειρά από διακριτά τμήματα τα οποία θα πρέπει εξυπηρετούν τα QoS ( Quality of Services) για ταχύτητα εκτέλεσης των εφαρμογών, δυνατότητα επεκτάσεων ( οριζόντια και κάθετα), υψηλή διαθεσιμότητα, ασφάλεια, δυνατότητες integration με τρίτα συστήματα. Στο σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνεται ενδεικτικά λογική αρχιτεκτονική, με βάση την οποία ο υποψήφιος

37 Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει την δική του τεχνική πρόταση. Εικόνα 3: Ροή δεδομένων της διαδικτυακής πύλης Φυσική Αρχιτεκτονική Υλικοτεχνικής Υποδομής Η αρχιτεκτονική του παρόντος έργου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με εκείνη του Υποέργου 9 αλλά και των υπόλοιπων υποέργων που θα αναπτυχθούν σε αυτή, το οποίο αποτελεί το συνδετικό κρίκο διασύνδεσης και ολοκλήρωσης με τα συστήματα των υπολοίπων έργων της πράξης καθώς και τα υφιστάμενα συστήματα. Στο σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνεται ενδεικτικά η λογική αρχιτεκτονική με βάση την οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει την δική του τεχνική πρόταση. Η φυσική αρχιτεκτονική του παρόντος έργου υλοποιείται μέσα από την υποδομή (Υποέργο 9). Ο Σχεδιασμός του, περιλαμβάνει την υψηλή διαθεσιμότητα, και την ασφάλεια με βάση τις προδιαγραφές και οδηγίες που διέπουν τα πρότυπα ανοικτών πολυεπίπεδων συστημάτων. Το σχήμα που ακολουθεί αποτυπώνει μεθοδολογικά μια n-tier αρχιτεκτονική η οποία περιλαμβάνει μηχανισμούς Reverse proxy, caching του στατικού web content, αλλά και επίπεδα integration μεταξύ του συστήματος Portal και των ετερογενών συστημάτων. Load Balancing, Reverse Proxies Η αρχιτεκτονική θα πρέπει να περιλαμβάνει Reverse proxies και hardware ή software load balancers οι οποίοι θα εξασφαλίζουν την κατανομή φόρτου, αλλά θα κρύβουν και τους πραγματικούς Application - Web Servers που θα εξυπηρετούν την δικτυακή πύλη αλλά και τις εφαρμογές που θα είναι διαθέσιμες μέσα από αυτήν. Θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα cache του στατικού περιεχομένου ( εικόνες images, περιεχόμενο χωρίς αλλαγές κλπ). Θα ενέχει όλους τους κανόνες ασφαλείας, διασφάλισης εμπιστευτικότητας, μη αποποίησης ενεργειών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στην ενότητα 7.2 Ειδικά Μέτρα Ασφάλειας. Ο ανάδοχος μπορεί να προτείνει την δημιουργία ζωνών ή DMZ καθώς και κανόνες για το flow των πακέτων από την είσοδο τους στο router, τους accelerators εφ όσον υπάρχουν, και το υπόλοιπο σύστημα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.208/ΨΣ6874-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.208/ΨΣ6874-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ: Υψηλής προστιθέμενης αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)

ΠΡΑΞΗ: Υψηλής προστιθέμενης αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Υπουργείο Αγροτικής και Τροφίμων ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ηλεκτρονικές υπηρεσίες μητρώου αγροτών και αγροτικών εκμεταλλεύσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Απλοποίηση Διαδικασίας Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Αγροτικών Ενισχύσεων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «Απλούστευση Διαδικασίας του Ολοκληρωμένου

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πληρωμών και

Διαβάστε περισσότερα

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού.

Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. Παραθέτουμε τις παρακάτω διευκρινήσεις βάση των ερωτημάτων που υποβλήθηκαν από τους υποψηφίους αναδόχους μετά την δημοσίευση του διαγωνισμού. 1. Στην ενότητα Α1.2.4 (σελ. 20 της διακήρυξης) αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.217/ΨΣ8620-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153955/ΨΣ5406-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού

Διεύθυνση Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού Παπάγου, 10-12-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο. «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Προμήθεια Υλικού & Λογισμικού για την υποστήριξη των Υποέργων της Πράξης Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e ΥπΑΑΤ)» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αθήνα,./../2011 Αριθμ.Πρωτ.:. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 29/04/2009 Α.Π. : /ΨΣ6772-Α2. Προς: ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. Ταχ. Δ/νση : ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 2-4 T. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΧΧ-ΩΛΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη 14-10- 2014 Α.Π.:

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών)

Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol. (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Παρουσίαση Εφαρμογής i-flow Protocol (Ηλεκτρονική Διαχείριση Αλληλογραφίας Οργανισμών) Πληροφοριακό Σύστημα Dynamic Information Flow (i-flow) (1) Ολοκληρωμένη λύση Οργάνωσης Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α86Φ-ΦΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής

Dynamic Business Systems. Παρουσίαση Εφαρμογής Παρουσίαση Εφαρμογής Διαχείριση Αποθήκης Ειδών, Μητρώου και Τιμοκαταλόγων Προμηθευτών, Αξιολόγηση Προμηθειών μέσω Προσφορών Ειδών Dynamic Business Systems (Dynamic Supplies) Περιεχόμενα A. Η Εφαρμογή Dynamic

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 373955 Πράξη Ψηφιακός Διαδραστικός Οδηγός και εφαρμογές για την Προβολή και Ανάδειξη του Πολιτιστικού Περιεχομένου του ΝΠΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (Ν. 3861/2010) Ιωάννινα: 28/07/2015 Αρ. Πρωτ: 17144 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα 22-07-2011 Αρ. Πρωτ.:81363 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία

Κράτη μέλη - Σύμβαση παροχής υπηρεσιών - Προκήρυξη σύμβασης - Ανοικτή διαδικασία 1/6 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:404079-2011:text:el:html GR-Αθήνα: Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 2011/S 248-404079 Προκήρυξη σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 07/10/2010 Α.Π. : 154.671/ΨΣ7266-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 15/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ6524-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΕΛ9-5ΞΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως 45-49

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: Fax: Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Μοσχάτο, 21 Mαρτίου 2013 Αρ. Πρωτ.: 3355

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 26/07/2010 Α.Π. : 152.878/ΨΣ3853-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : /ΨΣ4556-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : /ΨΣ4556-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.140/ΨΣ6188-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152442/ΨΣ3509-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012

14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ 16/10/2012 14o ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 16/10/2012 2 Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νοσοκo μεία, ΕΟΠΥΥ,.. ΦΚΑ Η.ΔΙ.ΚΑ Α.Ε ΓΓΚΑ Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Ειδική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : /ΨΣ8602-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας»

Δ I A K H P Y Ξ H. Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για. «Υπηρεσίες Προστιθέμενης Αξίας» Ειδικός Λογαριασμός - Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Συγκρότημα Πολυτεχνικής Σχολής Βασ. Σοφίας 12, T.K. 67 100 Ξάνθη Tηλ: 25410-79410,79452 Fax: 25410-79454 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ξάνθη, Aριθ. πρωτ.:..

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 18/11/2010 Α.Π. : 155.220/ΨΣ8218-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. με το σύστημα των ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ και την ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ. Αριθμός τεύχους προκήρυξης 06 / 2014 ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.440/ΨΣ2938-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/07/2010 Α.Π. : 152.440/ΨΣ2938-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 02/11/2010 Α.Π. : 155.083/ΨΣ8801-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 304172 Πράξη Θεματική Ενότητα Α2: Ψηφιακές Υπηρεσίες Υποστήριξης και Εξυπηρέτησης της Ακαδημαϊκής Κοινότητας στο Πανεπιστήμιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.974/ΨΣ8684-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 19/10/2010 Α.Π. : 154.974/ΨΣ8684-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6133/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6133/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6442-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 30/07/2010 Α.Π. : /ΨΣ6442-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑ Ι: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ Δ.Τ.Υ. Ταχ. Διεύθυνση : ΣΤΑΛΛΟΥ 6 Άμφισσα : 25-02-2015 Ταχ. Κώδικας : 33100 ΑΜΦΙΣΣΑ Αρ. Πρωτ. Οικ.: 4343 Πληροφορίες :Ν. ΛΥΤΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜ4Χ-11Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ πρώην ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Α. Σχετικά με τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής και τις Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Λ. Συγγρού 56, 11742 ΑΘΗΝΑ Ημερομηνία : 04-09-2013 Πληροφορίες: : Ιωάννης Τσάνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : 155.108/ΨΣ7377-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : 155.108/ΨΣ7377-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ" με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ με κωδικό MIS στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης στο Ανανεωμένο Σύστημα Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων» ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΤΙΤΛΗΣ ΠΡΑΞΗΣ Αναθέτουσα Αρχή: Οργανισμός Πληρωμών και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : /ΨΣ7018-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 03/11/2010 Α.Π. : /ΨΣ7018-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-8ΨΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΕΔΘΧ-8ΨΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 05/11/2010 Α.Π. : 155.144/ΨΣ7405-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «Ανάπτυξη Ευφυούς Συστήματος Λήψης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Α «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Αθήνα 10 Μαρτίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ

ΑΔΑ: Β4ΓΠΛ-ΥΝ4 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 01/08/2012 Αρ. Διακήρυξης:4/2012 Αρ. πρωτ.: οικ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ. Δ/νση: Δραγατσανίου 8, Ταχ. Κώδικας: 10110 Πληροφορίες: Ε. Αλογογιάννη Τηλ.: 210-3748742

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-Δ0Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΞΧ-Δ0Φ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΙΕΕΟΡΙΝ-Κ9Θ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. ΟΤΑ Ταχ. Δ/νση : ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 7 ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας : 10557 Πληροφορίες : ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Τηλέφωνο : +30 210 3253123

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 29/07/2010 Α.Π. : 152.249/ΨΣ5098-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 29/07/2010 Α.Π. : 152.249/ΨΣ5098-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Στοιχεία Δικαιούχου: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Υποέργο 3 «Ανάπτυξη εφαρμογών για την εξαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 372942 Πράξη «Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε Κύριους Τομείς Εκκλησιαστικής Διοίκησης» Υποέργο Διάρκεια Διαβούλευσης Φορέας (Αναθέτουσα Αρχή) Όνοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης "Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων" με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική"

ΘΕΜΑ: Ένταξη της Πράξης Ψηφιακή Πύλη Ενημέρωσης του Πολίτη Δήμου Κυθήρων με κωδικό MIS 483507 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.04 13:09:27 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6Δ1ΤΝ-1ΞΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 27/07/2010 Α.Π. : 152.915/ΨΣ4835/Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013

ΑΔΑ: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ. ΟΔΗΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 1 ης ΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟΥ 1.1.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ ΤΟΥ Π.Α.Α. 2007-2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΤΜΗΜΑ : Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας Αθήνα : 02-10-2014 Πληροφορίες : K. Τσολακίδου Αρ. Πρωτ : 139532

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου

Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου Συνεδρίαση: 39 η /30.05.2014 Αρ. Θέματος: 27 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης «Εκπόνηση σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ημερομηνία : 22/05/2009 Α.Π. : Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 31/08/2010 Α.Π. : 153.957/ΨΣ4586-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : 153.415/ΨΣ6906-Α2

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Τόπος : Αθήνα Ημερομηνία : 06/08/2010 Α.Π. : 153.415/ΨΣ6906-Α2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ Ταχ. Δ/νση : Λέκκα 23-25 Αθήνα Ταχ.Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας

ΑΔΑ: ΒΛ9046ΨΧΞΧ-ΤΣΣ. Ιστορικότητα Εκδόσεων. Έκδοση Ημερομηνία Εκδότης Υπεύθυνος Σύνταξης Σχόλια. Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑ Δ/ΝΣΗ : Αγροτικής Ανάπτυξης & Αλιείας Αθήνα : 16/09/2013 ΤΜΗΜΑ: Βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας Αρ. Πρωτ : 101137 Πληροφορίες: Σ. Δουκοπούλου ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΑΔΑ: 4ΑΣΡ9-1Ο0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού 2-4 & Περιάνδρου Αθήνα Ταχ.Κώδικας : 10558

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών. Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου Αρ. Πρωτ.: 6328 ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Αλμπάνης Παντελής Τηλέφωνο : 213-13 00 840 Fax : 213-13 00 800 e-mail : palba@ktpae.gr Υμηττός, 06 Σεπτεμβρίου 2010 Αρ. Πρωτ.: 6328 Α Π Ο Φ

Διαβάστε περισσότερα

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα Αρ. Πρωτ.: 81360

Αρμόδια Δ/νση : Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού Αθήνα Αρ. Πρωτ.: 81360 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» ΕΣΠΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ - ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

Απαντήσεις σε αιτήματα διευκρινίσεων επί των όρων της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΡΜΕΙΟΝ 2 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Π. 7 8 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 277690) Α.Π. 8 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑΧ-ΜΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑΧ-ΜΡΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα