ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε."

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. Διακήρυξη Διεθνούς Διαγωνισμού ΠΡ.Φ. 215/2014 Ανοικτής Διαδικασίας για την επιλογή Αναδόχου του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης ασφάλειας του κώδικα ISPS στη Λιμενική εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Προϋπολογισμός: ,00 (πλέον Φ.Π.Α.) Χρηματοδότηση: Έσοδα Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Προθεσμία υποβολής προσφορών: /06/

2 Η «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.» λαμβάνοντας υπόψη: - Τις διατάξεις του Π.Δ. 59/2007, περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε. - Τις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαρτίου Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010, «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» (ΦΕΚ Α 173). - Οι διατάξεις περί ονομαστικοποίησης των μετοχών των επιχειρήσεων με μορφή Α.Ε. και του ελέγχου της τυχόν ύπαρξης ασυμβίβαστων ιδιοτήτων από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κ.λπ. (Π.Δ. 82/1996 και Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ Α30/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279), της ΚΥΑ αριθμ / (ΦΕΚ Β 1673) και της Υπουργικής Απόφασης αριθμ /2565/ΔΟΣ/2005 (ΦΕΚ Β 1590). - Οι διατάξεις του Ν. 3310/2005 «Μέτρα για την διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μετά τον Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α 279/2005), της ΚΥΑ αριθμ / (ΦΕΚ Β 1673/2007) και της Υπουργικής Απόφασης αριθμ /2565/ΔΟΣ/2005 (ΦΕΚ Β 1590/2005). - Οι διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 1 του Ν. 2741/1999 (προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο) (ΦΕΚ 199Α / ), όπως τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 2 του Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 242Α/ ), 9 παρ. 3 του Ν. 3090/2002 (ΦΕΚ 329Α/ ) και 12 παρ. 27 του Ν. 3310/ Τις διατάξεις του N.2688/1999 «Μετατροπή του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς και του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης σε ανώνυμες εταιρίες» (ΦΕΚ Α 40), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. - Τις διατάξεις του Ν.3654/08 «Κύρωση των Συμβάσεων Παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των Οργανισμών Λιμένος Πειραιώς (Ο.Λ.Π. Α.Ε.) και Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.), ρυθμίσεις για το προσωπικό της Ο.Λ.Π. Α.Ε. και της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 57) και της ΚΥΑ /04/09 (ΦΕΚ Β 1643/7-9-09). - Τις διατάξεις του Κανονισμού Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε., που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 4532/ απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ Β 1941/ ). -2-

3 - Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτό διοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια» (ΦΕΚ Α 112/ ). - Το N.2971/2001 «Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.Α.285/ ),όπως ισχύει. - Το Ν. 2518/1997 «Προϋποθέσεις Λειτουργίας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας. Προσόντα και Υποχρεώσεις του Προσωπικού αυτών και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ Α 164/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. - Το ΠΔ 56/2004 «Κύρωση των τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης» «περί ασφαλείας της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα (ΠΑΑΖΕΘ-SOLAS) 74», που υιοθετήθηκαν στην Διάσκεψη των Συμβαλλομένων Κυβερνήσεων της Διεθνούς Σύμβασης την 12η Δεκεμβρίου 2002 (ΦΕΚ Α 47/ ). - Τον Κανονισμό (ΕΚ) 725/2004 για τη βελτίωση της ασφάλειας στα πλοία και τις λιμενικές εγκαταστάσεις των κρατών-μελών. - Το Ν.Δ. 187 της 1/ «Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου» (ΦΕΚ Α 261/ ). - Το Ν.2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α 265/ ), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. - Το Ν.3622/2007 για την «Ενίσχυση της ασφάλειας πλοίων, λιμενικών εγκαταστάσεων και λιμένων και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. Α 281 / ). - Το εγκεκριμένο Σχέδιο Ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης (ΣΑΛΕ). - Τον Κανονισμό Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων (Απόφαση 2643/ ) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ 1381 τ. Β / ). - Την υπ αριθμ../ απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για τη διεξαγωγή διαδικασίας σύναψης σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης και την Προκήρυξη του Διαγωνισμού. Προκηρύσσει Διεθνή Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για το έργο «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης ασφάλειας του κώδικα ISPS στη Λιμενική εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.», προϋπολογισμού ,00 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) -3-

4 σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 59/2007 περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/17/ΕΚ, τον Κανονισμό Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων της εταιρίας Ο.Λ.Θ. Α.Ε και τους όρους της παρούσας διακήρυξης και καλεί κάθε Ενδιαφερόμενο να υποβάλλει την προσφορά του. -4-

5 Περιεχόμενα A1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ... 8 A1.1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ... 8 A1.2 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΓΕΝΙΚΑ A1.3 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ΈΡΓΟΥ A1.4 ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ A2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ...14 A2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ A2.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ A2.3 ΚΡΙΣΙΜΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ A3. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ...18 A3.1 ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ A Συνοπτική παρουσίαση Ο.Λ.Θ. Α.Ε A Όργανα και Επιτροπές A3.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ A Ανάλυση υποδομών ΤΠΕ A3.3 ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ A3.4 ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΛΙΜΕΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A4. ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ...24 A5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΚΑΜΕΡΕΣ, ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ Ο.Λ.Θ. Α.Ε A5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ A5.2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A5.3 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ CCTV A5.4 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ (ΗΜΕΡΑΣ/ΝΥΧΤΑΣ) A5.5 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΘΟΛΩΤΩΝ ΕΓΧΡΩΜΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ (ΗΜΕΡΑΣ/ΝΥΧΤΑΣ) A5.6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΜΕΡΩΝ A5.7 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΚΑΜΕΡΑΣ A Στη λειτουργία ημέρας και νύχτας (PTZ): A Στη θερμική λειτουργία: A Γενικά χαρακτηριστικά: A5.8 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΜΑΡΙΩΝ (ΠΙΛΑΡ) A5.9 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ A5.10 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ A5.11 ΥΠΟΔΟΜΕΣ A Προδιαγραφές Ιστών (Καμερών& Φωτισμού) A Προδιαγραφές Υποδομών Οδεύσεων A Προδιαγραφές Καλωδιώσεων A5.12 ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ A Γεννήτριες (Η/Ζ) A Κεντρικά UPS A Ηλεκτρονικά on-line συστήματα UPS, εντός των ερμαρίων πίλαρ A5.13 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ A5.14 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ A5.15 ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ A Γενική περιγραφή A Computer Room της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (Ισόγειο Κτιρίου Ασφαλείας) A Στο Κέντρο Ασφάλειας και Ελέγχου A Λογισμικό (VCA) A Λογισμικό παρακολούθησης και καταγραφής (VMS) A5.16 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

6 A5.17 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A6. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ο.Λ.Θ. Α.Ε A6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ A6.2 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A6.3 ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΛΥΣΗΣ A6.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ A Λογισμικό A Ελεγκτής Σημείων Πρόσβασης A Εικονολήπτης Αναγνώρισης Πινακίδων Κυκλοφορίας A Εικονολήπτης Αναγνώρισης Εμπορευματοκιβωτίων & Σιδηροδρομικών Συρμών A Φορητοί Προσωπικοί Ψηφιακοί Βοηθοί (PDA) A Περιστρεφόμενες Πόρτες Εισόδου/Εξόδου (ΤΟΥΡΝΙΚΕ) A Μπάρες Εισόδου/Εξόδου A Φωτεινοί Σηματοδότες Ελέγχου Κυκλοφορίας A Αυτοματισμός Πυλών & Θυρών Σιδηροδρομικού Θύλακα Ερευνών A Σύστημα ενδοεπικοινωνίας A Θέσεις Εργασίας και Παραµετροποίησης Ελέγχου Πρόσβασης A6.5 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΛΙΚΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A6.6 ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ A7. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ, ΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΈΡΓΟΥ...86 A7.1 ΦΑΣΗ Α ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ A7.2 ΦΑΣΗ Β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ - ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΑΛΕ A7.3 ΦΑΣΗ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ A7.4 ΦΑΣΗ Δ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ A7.5 ΦΑΣΗ Ε ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ A7.6 ΦΑΣΗ ΣΤ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ A7.7 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΔΟΤΕΩΝ A7.8 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΡΟΣΗΜΩΝ ΈΡΓΟΥ A8. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ...95 A8.1 ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ A8.2 ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΈΡΓΟΥ A8.3 ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ A8.4 ΣΕΝΑΡΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ A8.5 ΣΕΝΑΡΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ A Σενάρια ελέγχου και δοκιμές χρήσης του συστήματος ελέγχου πρόσβασης στη λιμενική εγκατάσταση A8.6 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΈΡΓΟΥ A Ποσοτικός Έλεγχος & Μακροσκοπική Παραλαβή του Συστήματος επιτήρησης Λιμενικής Εγκατάστασης A Ποσοτικός Έλεγχος & Μακροσκοπική Παραλαβή του Συστήματος ελέγχου πρόσβασης στη Λιμενική εγκατάσταση A Προσωρινή Παραλαβή A Οριστική Παραλαβή A Παραλαβή υπηρεσιών συντήρησης A9. ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A9.1 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑµΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ A9.2 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ A9.3 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ A9.4 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

7 A Εκπαίδευση Εμπλεκόμενου Προσωπικού με τη Λειτουργία του Συστήματος επιτήρησης με κάμερες και του Συστήματος ελέγχου πρόσβασης της Λιμενικής Εγκατάστασης A Εκπαίδευση Φυλάκων A Εκπαίδευση Προσωπικού Συντήρησης A Εκπαίδευση Υπευθύνων Λειτουργίας του Συστήματος A Εκπαιδευτικό Υλικό A9.5 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ A9.6 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ A9.7 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ «ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ» A9.8 ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ A Περίοδος Εγγυημένης Συντήρησης (ΠΕΣ) A Προληπτική και Επιδιορθωτική Συντήρηση A Διασφάλιση ποιότητας υπηρεσιών

8 ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΟΥ A1. Περιγραφή του έργου A1.1 Γενικές Πληροφορίες Διακήρυξης ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης ασφάλειας του κώδικα ISPS στη Λιμενική εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Παράδοση στις Εγκαταστάσεις έδρας Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Η παροχή των υπηρεσιών θα γίνεται όπου απαιτείται κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσας προκήρυξης. ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Σύμβαση Υπηρεσιών Ταξινόμηση κατά CPV: (Συστήματα και διατάξεις επιτήρησης), (Εγκαταστάσεις ασφάλειας), (Πακέτα λογισμικού ασφάλειας) ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ Ανοικτός Διαγωνισμός με κριτήριο ανάθεσης την πλέον ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται στο ποσό των δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: ,00) ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ Οι δαπάνες του έργου θα βαρύνουν τον Προϋπολογισμό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ Το αντικείμενο του έργου αφορά Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης ασφάλειας του κώδικα ISPS στη Λιμενική εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα: 1. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος επιτήρησης ασφάλειας, καθώς και των απαιτούμενων κατασκευών στη Λιμενική Εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σύμφωνα με το ΣΑΛΕ και τον κώδικα ISPS 2. Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος ελέγχου -8-

9 ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ πρόσβασης ασφάλειας στη Λιμενική Εγκατάσταση Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σύμφωνα με το ΣΑΛΕ και τον Κώδικα ISPS 3. Πληροφοριακό σύστημα για την διεκπεραίωση όλων των επιχειρησιακών διαδικασιών που απαιτούνται για την αποδοτική λειτουργία του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και την επικοινωνία με όλους τους εμπλεκομένους (προσωπικό Ο.Λ.Θ. Α.Ε., συνεργάτες, επισκέπτες, κλπ). 4. Κατασκευή Κέντρου Ελέγχου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 5. Εγκατάσταση δευτερεύουσας οπτικής ίνας που θα συνδέει το Κέντρο Δεδομένων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με το κτίριο του Σ.ΕΜΠΟ. Στο πλαίσιο του έργου συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες υπηρεσίες: Διασύνδεση με υπάρχουσες εφαρμογές της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για την ανταλλαγή δεδομένων: - Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό σύστημα Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Ο.Π.Σ. Σ.ΕΜΠΟ) - ERP (SAP) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - HCM (Human Capital Management), σύστημα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Σύστημα Παρακολούθησης Στατιστικών Στοιχείων Φορτίων και Πλοίων Εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Παροχή υπηρεσιών XML messaging, για υπηρεσίες προς πελάτες και προμηθευτές Πιλοτική λειτουργία των συστημάτων Παραγωγική λειτουργία των συστημάτων Η υλοποίηση και θέση σε λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων και υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού κατά τη μετάβαση στο νέο σύστημα, καθώς και την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών του. 12 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης εκτός των -9-

10 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ υπηρεσιών συντήρησης./04/2014../05/2014../06/2014, ημέρα... και ώρα 14:30 Η έδρα της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.../06/2014, ημέρα... και ώρα 11:00 A1.2 Συντομογραφίες - γενικά ΕΕ Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΕΕΚ Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων/ επίσημο έντυπο όπου δημοσιεύεται η Νομοθεσία, καθώς και διοικητικές πράξεις, ανακοινώσεις, προκηρύξεις κλπ, που έχουν νομικές ή άλλες δεσμεύσεις για τα κράτη μέλη ή αυτούς που αφορούν. ΕΟΧ Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος ΝΠΔΔ Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ΝΠΙΔ Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο ΤΠΕ Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών ΕΠΠΕ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου ΕΠΠΥΣ Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών Συντήρησης ΑΑ Αναθέτουσα Αρχή ΠΕΣ Περίοδος Εγγυημένης Συντήρησης A1.3 Συντομογραφίες Έργου ERP ILO IMO ISPS code PERS XML Ε/Κ Enterprise Resource Planning Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων International Labor Organization International Maritime Organization International Ship and Port Facility Security Code Port Environmental Revision System Extensible Markup Language Εμπορευματο-Κιβώτια (container) -10-

11 Σ.ΕΜΠΟ Ο.Π.Σ. Σ.ΕΜΠΟ Λ.Ε. Κ.Ε.Α.Λ.Ε. Σ.Α.Λ.Ε. Υ.Α.Λ.Ε. Data Room Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Σ.ΕΜΠΟ Λιμενική Εγκατάσταση Κέντρο Ελέγχου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Σχέδιο Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Υπεύθυνος Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης Γραφείο Δεδομένων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. A1.4 Ορισμοί Διακήρυξης Διαγωνιζόμενος ή Συμμετέχων ή Προσφέρων Ο Ενδιαφερόμενος που έχει υποβάλει στον παρόντα Διαγωνισμό Φάκελο Συμμετοχής, είτε είναι φυσικό ή νομικό πρόσωπο, είτε σύμπραξη ή κοινοπραξία φυσικών ή νομικών προσώπων. Προϊσταμένη Αρχή Το Δ.Σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Τεύχος Διαγωνισμού Η παρούσα διακήρυξη με τα Παραρτήματα και Προσαρτήματά της, τα οποία μετά την υπογραφή της Σύμβασης καθίστανται Συμβατικά Τεύχη. Ανάδοχος Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) ή Κύριος του έργου ή Οργανισμός Αντίκλητος Αρμόδια Επιτροπή Ο προσφέρων που θα επιλεγεί και θα κληθεί να υπογράψει τη Σύμβαση και θα υλοποιήσει το σύνολο του Έργου. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε., η οποία θα υπογράψει με τον Ανάδοχο τη Σύμβαση για την εκτέλεση του Έργου. Το πρόσωπο που ο ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ, με έγγραφη δήλωσή του, στην οποία περιλαμβάνονται τα πλήρη στοιχεία του προσώπου (ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, fax, κλπ.), ορίζει ως υπεύθυνο για τις ενδεχόμενες ανάγκες επικοινωνίας της Αναθέτουσας Αρχής με αυτόν. Η Επιτροπή που συστήνεται κάθε φορά με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Διακήρυξη Το παρόν έγγραφο που εκδίδεται για τους ενδιαφερόμενους/υποψηφίους διαγωνιζόμενους από την Αναθέτουσα Αρχή και περιέχει την περιγραφή του αντικειμένου και τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες διενεργείται ο Διαγωνισμός. Επιτροπή ΕΠΠΕ Επιτροπή Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών: Αναλαμβάνει την αποσφράγιση των προσφορών και γνωμοδοτεί για το τυπικά παραδεκτό τους. Αξιολογεί τις τυπικά παραδεκτές προσφορές (τεχνική και οικονομική αξιολόγηση) γνωμοδοτώντας προς την Αναθέτουσα Αρχή για το αποτέλεσμα της διαδικασίας (συμπεριλαμβάνονται και οι φάσεις διακοπής, αναβολής, επανάληψης, ματαίωσης, ανάκληση, κατακύρωσης). Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου: -11-

12 ΕΠΠΥΣ Επίσημη γλώσσα του Διαγωνισμού και της Σύμβασης Η ΕΠΠΕ συστήνεται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση του έργου καθώς και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των παραδοτέων. Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Υπηρεσιών Συντήρησης: H ΕΠΠΥΣ συστήνεται με απόφαση αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και είναι αρμόδια για την παρακολούθηση καθώς και την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών συντήρησης. Η ΕΠΠΥΣ μπορεί να είναι υπηρεσιακή μονάδα της ΟΛΘ ΑΕ. Επίσημη γλώσσα της Σύμβασης είναι η ελληνική. Η παρούσα Διακήρυξη, τα έντυπα της Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς και η/οι Σύμβαση/εις είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα δικαιολογητικά και οι προσφορές των διαγωνιζομένων που θα υποβληθούν θα είναι συνταγμένα στην ελληνική γλώσσα, εκτός από τα τεχνικά φυλλάδια/ εγχειρίδια που μπορεί να είναι στην αγγλική γλώσσα. Έργο Το σύνολο του υπό ανάθεση Έργου. Κανονισμός Προμηθειών Κανονισμός Σύναψης και Εκτέλεσης Συμβάσεων Προμηθειών, Έργων, Παραχωρήσεων και Εκποιήσεων του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. που εγκρίθηκε με την υπ αριθμ. 4532/ απόφαση του Δ.Σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (ΦΕΚ Β 1941/ ). Προϋπολογισμός Έργου Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή δαπάνη για την υλοποίηση του Έργου. Σύμβαση Το συμφωνητικό που θα υπογραφεί μεταξύ των συμβαλλομένων μερών για το σύνολο του Έργου, δηλαδή μεταξύ της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. ως Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου του Έργου που θα επιλεγεί. Συμβατικά τεύχη Συμβατικό Τίμημα Περίοδος Εγγυημένης Συντήρησης (ΠΕΣ) ή Περίοδος Εγγύησης ή Δωρεάν Συντήρησης Περίοδος Συντήρησης Τα τεύχη της Σύμβασης μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου, καθώς και όλα τα τεύχη που τη συνοδεύουν και τη συμπληρώνουν και περιλαμβάνουν κατά σειρά ισχύος: α. τη Σύμβαση, β. τον Κανονισμό Προμηθειών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. γ. την Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου, δ. την Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου και ε. τη Διακήρυξη (με τα παραρτήματα της). Το συνολικό τίμημα της Σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ). Αφορά την περίοδο παροχής δωρεάν υπηρεσιών συντήρησης από τον Ανάδοχο, καλύπτεται από την Εγγύηση Καλής Λειτουργίας και αφορά στην καλή λειτουργία του συνόλου του έργου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σύμβαση. Η περίοδος μετά τη λήξη της ΠΕΣ η οποία διαρκεί 3 έτη -12-

13 Αφορά σε υπηρεσίες προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης και προϋπολογισμός της αναφέρεται Μέρος C της Διακήρυξης. -13-

14 A2. Αντικείμενο, στόχοι και κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου A2.1 Αντικείμενο του Έργου Το αντικείμενο του έργου αφορά στην Προμήθεια, Εγκατάσταση και Κατασκευές ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης ασφάλειας του κώδικα ISPS στη Λιμενική εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού ΕΚ/725/2004 και του Κώδικα ISPS (Μέρος Α/14.1 και Μέρος Β/16.12), όλες οι λιμενικές εγκαταστάσεις πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με τα επίπεδα ασφαλείας που ορίζει το συμβαλλόμενο κράτος στην επικράτεια του οποίου βρίσκονται. Τα μέτρα και οι διαδικασίες ασφαλείας θα πρέπει να εφαρμόζονται στη Λιμενική Εγκατάσταση κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει η ελάχιστη δυνατή παρέμβαση σε επιβάτες, πλοία, προσωπικό και επισκέπτες των πλοίων, είδη και υπηρεσίες ή καθυστέρηση αυτών. Μεταξύ των μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας περιλαμβάνονται: η υποχρέωση της Λιμενικής Εγκατάστασης για επιτήρηση της ασφάλειας του χώρου που αυτή καλύπτει, η οποία επιτυγχάνεται είτε με φυσική επιτήρηση, δηλαδή με προσωπικό φύλαξης, είτε με επιτήρηση με ηλεκτρονικά μέσα, δηλαδή με τη χρήση συνδυασμού καμερών επιτήρησης της περιμετρικής περίφραξης, των θαλάσσιων προσβάσεων και των χερσαίων τμημάτων αυτής. η υποχρέωση της Λιμενικής Εγκατάστασης για έλεγχο πρόσβασης σε ποσοστό 100% όλων όσων επιθυμούν και δικαιολογούν το λόγο για την είσοδό τους σε αυτή, ο οποίος επιτυγχάνεται είτε με φυσικό έλεγχο πρόσβασης, δηλαδή με προσωπικό φύλαξης, είτε με τη χρήση συνδυασμού αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου και καταγραφής πρόσβασης στα χερσαία τμήματα της Λιμενικής Εγκατάστασης. Οι τεχνικές προδιαγραφές των ανωτέρω συστημάτων επιτήρησης (με κάμερες) και ελέγχου πρόσβασης, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με το σύνολο των Γενικών και Ειδικών όρων που αναφέρονται στο παρόν τεύχος. Στο πλαίσιο του έργου συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες υπηρεσίες: 1. Η μελέτη, ο σχεδιασμός, η παραμετροποίηση, η υλοποίηση και η θέση σε λειτουργία μιας διαδικτυακής εφαρμογής που θα συνοδεύει το σύστημα ελέγχου πρόσβασης, και θα αφορά την επικοινωνία του ΚΕΑΛΕ, με όλους όσους αιτούνται την πρόσβαση στην Λιμενική Εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Μέσω του συστήματος αυτού, το ΚΕΑΛΕ θα δέχεται μηνύματα/αιτήσεις για την είσοδο ατόμων, οχημάτων και φορτίων και θα χορηγεί ή θα αρνείται τους ειδικούς κωδικούς πρόσβασης σε αυτήν. Ειδικότερα, το σύστημα αυτό θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να καλύψει όλες εκείνες τις διοικητικές και επιχειρησιακές διαδικασίες (όπως αυτές περιγράφονται στα εγχειρίδια του συστήματος ελέγχου πρόσβασης τα οποία θα είναι διαθέσιμα στο DATA ROOM), -14-

15 που απαιτούνται για την αποδοτική λειτουργία του συστήματος ελέγχου πρόσβασης και την επικοινωνία με όλους τους εμπλεκομένους (προσωπικό Ο.Λ.Θ. Α.Ε., συνεργάτες, επισκέπτες, κλπ). 2. Η εγκατάσταση μίας επιπλέον γραμμής δεδομένων με καλώδιο μονότροπων οπτικών ινών (12 ζευγών), που θα συνδέει το κέντρο δεδομένων της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (στο κτίριο του Τμήματος Φύλαξης-ΠΣΕΑ) με το κέντρο δεδομένων του Σ.ΕΜΠΟ. Ο τερματισμός της ίνας στα δύο άκρα της, θα γίνει σε οπτικά patch panels, ενώ θα υπάρχει και ενδιάμεσος τερματισμός, σε οπτικά patch panels στο κέντρο δεδομένων της Αποθήκης 27. Η διαδρομή του καλωδίου, από το κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά, θα ακολουθεί την περίφραξη της Β ζώνης της Λιμενικής Εγκατάστασης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Μετά την εγκατάσταση και των τερματισμό των καλωδίων, θα ακολουθήσουν οι μετρήσεις και η πιστοποίηση των ινών. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων θα πρέπει να παραδοθούν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 3. Η διασύνδεση με υπάρχουσες εφαρμογές της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για την ανταλλαγή δεδομένων: Σύστημα ERP (SAP R/3) Σύστημα Διαχείρισης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Ο.Π.Σ. Σ.ΕΜΠΟ) Σύστημα Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. (HCM) Σύστημα Παρακολούθησης Στατιστικών Στοιχείων Φορτίων και Πλοίων, κ.α 4. Η εισαγωγή των απαιτούμενων δεδομένων από υπάρχουσες εφαρμογές ή βάσεις δεδομένων 5. Η εκπαίδευση και μεταφορά τεχνογνωσίας στο προσωπικό της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 6. Η πιλοτική εφαρμογή των δύο συστημάτων σε πλήρη λειτουργία διάρκειας 4 μηνών, με επί τόπου υποστήριξη στελεχών του Αναδόχου 24 ώρες/7 ημέρες την εβδομάδα 7. Η παραγωγική λειτουργία των δύο συστημάτων διάρκειας 2 μηνών, με επί τόπου υποστήριξη στελεχών του Αναδόχου 24ώρες/7 ημέρες την εβδομάδα 8. Η προληπτική και επανορθωτική συντήρηση των συστημάτων, διάρκειας τουλάχιστον 4 ετών (τρία έτη πλέον της περιόδου εγγυημένης συντήρησης που είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός (1) έτους). Η υλοποίηση και θέση σε λειτουργία των ανωτέρω συστημάτων και υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζει την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη λειτουργία του Οργανισμού κατά τη μετάβαση στο νέο σύστημα, καθώς και την ευρύτερη δυνατή κάλυψη των αναγκών του. A2.2 Σκοπιμότητα και αναμενόμενα οφέλη Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου σύγχρονου συστήματος επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης στη Λιμενική Εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εγκεκριμένου Σχεδίου Ασφάλειας Λιμενικής Εγκατάστασης (ΣΑΛΕ) της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σε εφαρμογή των διατάξεων Κανονισμού ΕΚ/725/2004. Η εισαγωγή του ολοκληρωμένου συστήματος θα συμβάλλει στην αναβάθμιση των υπηρεσιών του Οργανισμού, καθώς και στο διεθνές κύρος του Λιμένα Θεσσαλονίκης στον τομέα ασφάλειας (security) των εγκαταστάσεων του. -15-

16 Στόχος της επιτήρησης της ασφάλειας της Λιμενικής Εγκατάστασης είναι η αποτροπή μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης και στην περίπτωση που δεν επιτευχθεί η αποτροπή, ο έγκαιρος εντοπισμός της παρείσφρησης και του εισβολέα μέσα στη Λιμενική Εγκατάσταση. Στόχος του ολοκληρωμένου συστήματος ελέγχου πρόσβασης είναι αφ ενός η πραγματοποίηση των προβλεπόμενων ελέγχων ταυτοπροσωπίας των εργαζομένων, συνεργατών, επισκεπτών και λοιπών προσώπων, με ταυτόχρονη ταυτοποίηση των διαφόρων οχημάτων μηχανημάτων, σιδηροδρομικών συρμών και εμπορευματοκιβωτίων που εισέρχονται ή διακινούνται μέσα στη Λιμενική Εγκατάσταση και αφ ετέρου η διευκόλυνση της ταχείας διεκπεραίωσης καταγραφής και τεκμηρίωσης των ανωτέρω κινήσεων, με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, προκειμένου να γίνει ορθολογική αξιοποίηση του απαιτούμενου ανθρώπινου δυναμικού φύλαξης. Ο σχεδιασμός του συστήματος θα πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η ταχεία διεκπεραίωση των σχετικών ελέγχων ασφαλείας και να αυξάνεται η ταχύτητα διακίνησης φορτίων και επιβατών και γενικά όλων των εμπλεκομένων στις λειτουργίες της Λιμενικής Εγκατάστασης της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Η Ο.Λ.Θ. Α.Ε. με την υλοποίηση του έργου αποσκοπεί στο: να εκσυγχρονίσει και να ενδυναμώσει τις διαδικασίες ασφάλειας (security) στους υποκείμενους χώρους του Λιμένα Θεσσαλονίκης, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η επιτήρηση και ο έλεγχος πρόσβασης με σκοπό την προστασία από έκνομες ενέργειες των προσώπων που εργάζονται ή συναλλάσσονται ή επισκέπτονται το Λιμένα να ενισχύσει το σύστημα προστασίας πλοίων, μηχανημάτων, οχημάτων, φορτίων και λιμενικών εγκαταστάσεων από παράνομες ενέργειες να εντάξει την αναβάθμιση των διαδικασιών ασφάλειας στις επιχειρησιακές λειτουργίες με τρόπο που να διευκολύνει την ταχεία και απρόσκοπτη εκτέλεση τους να δημιουργήσει προστιθέμενη αξία στην ποιότητα των παρεχόμενων λιμενικών υπηρεσιών που να αναγνωρίζεται από τους πελάτες του Οργανισμού να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα του Λιμένα Θεσσαλονίκης στο λιμενικό ανταγωνισμό της περιοχής να δημιουργήσει τεχνογνωσία στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. σε θέματα ασφάλειας λιμενικών εγκαταστάσεων, ικανή να βελτιώνει συνεχώς τη θέση της και να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε αυτόν τον τομέα. A2.3 Κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου Για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, απαιτείται η αντιμετώπιση από τον ανάδοχο με συνέπεια των ακόλουθων θεμάτων που είναι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας του έργου: Η πλήρης κατανόηση των λιμενικών λειτουργιών εξυπηρέτησης των πλοίων και των φορτίων, της λειτουργίας Ελεύθερης Ζώνης στο Λιμένα Θεσσαλονίκης και ο εύστοχος συνδυασμός τους με τις διαδικασίες ασφάλειας (security) της Λιμενικής Εγκατάστασης του Κώδικα ISPS, με τρόπο που να μην δημιουργούνται -16-

17 καθυστερήσεις και κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά αντιθέτως να διευκολύνεται και να βελτιώνεται η λειτουργία του Λιμένα. Η αναλυτική καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης λειτουργίας των εφαρμογών και συστημάτων πληροφορικής της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., οι οποίες θα πρέπει να συνδεθούν μέσω διεπαφών που θα αναπτυχθούν από τον ανάδοχο, με το σύστημα ελέγχου πρόσβασης και επιτήρησης με κάμερες. Κρίνεται απαραίτητος ο εντοπισμός των ιδιαίτερων παραμετροποιήσεων που πρέπει να γίνουν στο σύστημα ελέγχου πρόσβασης, ώστε να υπάρξει απρόσκοπτη λειτουργία του συνόλου των συστημάτων. Η ορθολογική επιλογή των οδεύσεων, καναλιών και φρεατίων για την τοποθέτηση όλων των καλωδίων (ρευμάτων, οπτικών ινών, κλπ) και η αξιοποίηση των υφιστάμενων. Η συμμετοχή από πλευράς της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., στην παραπάνω διαδικασία των υπευθύνων των Διευθύνσεων, του ΥΑΛΕ και του προσωπικού φύλαξης, ώστε να καλυφθούν όλες απαιτήσεις του Οργανισμού. Η έγκαιρη λήψη των απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων από τις δημόσιες αρχές για την υλοποίηση του έργου. Η μετάβαση στο νέο σύστημα ελέγχου πρόσβασης να γίνει με στόχο τη μη διαταραχή των λειτουργιών της εταιρείας. Η διαδικασία ελέγχων στις πύλες να εξασφαλίζει την ομαλή, χωρίς συμφόρηση λειτουργία της Πύλης 16 (MG 24) και Πύλης 10Α (FZMG10A) καθώς και την χωρίς καθυστέρηση είσοδο του τρένου στο χώρο ελέγχου της Λιμενικής Εγκατάστασης. Η απόλυτη κάλυψη των αναγκών ασφάλειας Λιμενικής εγκατάστασης του Κώδικα ISPS από το πληροφοριακό σύστημα, αποτελεί το κύριο ζητούμενο από τον ανάδοχο. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί κατάλληλα η ενδεχόμενη ανάγκη διαφοροποίησης (προσαρμογής) κάθε περιοχής εφαρμογής, κατά τη φάση της μελέτης εφαρμογής. Η ευκολία προσαρμογής των χρηστών στο εφαρμοζόμενο πληροφοριακό σύστημα, αιτήσεων και άδειας πρόσβασης, θα πρέπει να απαιτεί την ελάχιστη προσπάθεια από μέρους του χρήστη, ώστε να περιοριστεί το μεσοδιάστημα προσαρμογής και να μειωθεί ο κίνδυνος απόρριψης του συστήματος από το χρήστη. Η επιτυχής Περίοδος Πιλοτικής εφαρμογής, η οποία θα πρέπει να επιλύσει όλα τα τρέχοντα προβλήματα λειτουργίας με τρόπο που να κερδίσει την εμπιστοσύνη του χρήστη. Η επιτυχής Περίοδος Παραγωγικής Λειτουργίας, η οποία θα πρέπει να συνδυάζει τα πλεονεκτήματα εφαρμογής των νέων συστημάτων επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης στη Λιμενική Εγκατάσταση της Ο.Λ.Θ. Α.Ε., με ταυτόχρονη διευκόλυνση της διακίνησης φορτίων και επιβατών και την προσαρμογή όλων των εμπλεκομένων στις διαδικασίες ασφάλειας στο Λιμένα Θεσσαλονίκης. Η ύπαρξη διαρκούς και καλής ποιότητας προληπτικής και επιδιορθωτικής συντήρησης. Κατά την υλοποίηση του έργου ο Ανάδοχος θα φέρει την ευθύνη: Της έγκαιρης προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού, του υλικού και του λογισμικού Της υλοποίησης ρυθμίσεων και παραμετροποιήσεων που απαιτούνται για την καλή λειτουργία του συστήματος, όπως αυτή προσδιορίζεται από τις προδιαγραφές και την τεχνική του πρόταση -17-

18 Της ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού ασφάλειας και χρηστών της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. για την λειτουργία του νέου συστήματος επιτήρησης και ελέγχου πρόσβασης. A3. Περιβάλλον του Έργου A3.1 Εμπλεκόμενοι στην υλοποίηση του Έργου A Συνοπτική παρουσίαση Ο.Λ.Θ. Α.Ε. Ο Λιμένας Θεσσαλονίκης ανήκει στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ) και αποτελεί θαλάσσια πύλη προς τις χώρες της Βαλκανικής. Εξυπηρετεί τις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες των χωρών αυτών για εισαγωγή και εξαγωγή πρώτων υλών, καταναλωτικών προϊόντων και κεφαλαιουχικού εξοπλισμού. Αποτελεί μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας διαδραματίζοντας παράλληλα έναν ουσιαστικό ρόλο στην προσπάθεια της Β. Ελλάδας, με τη Θεσσαλονίκη ως κέντρο, να εδραιωθεί ως οικονομικό σταυροδρόμι στην Ανατολική Μεσόγειο. Το λιμάνι κατέχει πλεονεκτική θέση, καθώς βρίσκεται στο σταυροδρόμι των χερσαίων δικτύων μεταφορών: Ανατολής-Δύσης μέσω της Εγνατίας Οδού Νότου-Βορρά μέσω της Π.Α.Θ.Ε. Των πανευρωπαϊκών διαδρόμων ΙV και X. Επιπρόσθετα, ο Λιμένας Θεσσαλονίκης απέχει από το Διεθνή Αερολιμένα «Μακεδονία» 16 χιλιόμετρα και από το Σιδηροδρομικό Σταθμό 1 χιλιόμετρο. O Λιμένας Θεσσαλονίκης διαθέτει κρηπιδώματα μήκους μέτρων, με ωφέλιμο βάθος μέχρι 12 μέτρα. Διαθέτει τ.μ. (στεγασμένους και υπαίθριους) αποθηκευτικούς χώρους και σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό για την ασφαλή και γρήγορη διακίνηση όλων των ειδών των εμπορευμάτων, γενικών, χύδην και εμπορευματοκιβωτίων. Η Ο.Λ.Θ. A.E. είναι από τους κυριότερους εργοδότες σήμερα στη Β. Ελλάδα με πάνω από 350 εργαζομένους, ενώ καθημερινά στους χώρους της απασχολούνται πάνω από άτομα. Ο Λιμένας Θεσσαλονίκης εξυπηρετεί ετησίως περίπου τόνους χύδην και γενικών φορτίων, TEUs στα εμπορευματοκιβώτια, περίπου επιβάτες και πλοία. A Όργανα και Επιτροπές Για την υλοποίηση του έργου θα συσταθούν τα ακόλουθα όργανα και επιτροπές: A Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου (ΕΠΠΕ) Η ΕΠΠΕ είναι υπεύθυνη για τη συνολική εποπτεία της πορείας εργασιών και των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, για την παραλαβή των επί μέρους Παραδοτέων, -18-

19 κατά Φάση του Έργου, καθώς και για την Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή του Έργου. Τέλος, η ΕΠΠΕ γνωμοδοτεί για τις πληρωμές του αναδόχου. A Ομάδα Εργασίας Η ΕΠΠΕ θα υποστηρίζεται από Ομάδες Εργασίας, οι οποίες θα αποτελούνται από αρμόδια στελέχη της Ο.Λ.Θ. Α.Ε. από τις εμπλεκόμενες Διευθύνσεις, για την παρακολούθηση των επί μέρους ενοτήτων του Έργου. Ο συντονισμός των Θεματικών Ομάδων Εργασίας γίνεται από την ΕΠΠΕ. Οι βασικές αρχές για τον ρόλο και τον τρόπο συνεργασίας των επιμέρους εμπλεκόμενων μερών στο πλαίσιο διοίκησης του έργου, παρατίθενται ακολούθως: Το Έργο παρακολουθείται και παραλαμβάνεται από την ΕΠΠΕ. Η ΕΠΠΕ υποστηρίζεται, κατά περίπτωση, από την Ομάδα Εργασίας, η οποία συμμετέχει στην προετοιμασία και παρακολούθηση της υλοποίησης του Έργου. Ο συντονισμός των θεματικών ομάδων εργασίας γίνεται από τον Πρόεδρο της ΕΠΠΕ. Η Ομάδα Διοίκησης Έργου του Αναδόχου θα συνεργάζεται τόσο με την ΕΠΠΕ όσο και με τα αρμόδια στελέχη των Ομάδων Εργασίας. Παράλληλα, θα υποστηρίζει το έργο της ΕΠΠΕ. A3.2 Υφιστάμενη κατάσταση A Ανάλυση υποδομών ΤΠΕ A Δικτυακές υποδομές Στην Ο.Λ.Θ. Α.Ε. έχει αναπτυχθεί σύγχρονο δίκτυο δεδομένων, με οπτικές ίνες με εύρος ζώνης (bandwidth) 1 Gbps, το οποίο χρησιμοποιείται για την επικοινωνία 200 περίπου σταθμών εργασίας (workstations) και 20 εξυπηρετών (servers). Στα βασικά κτίρια των υπηρεσιών που συνδέονται μέσω του δικτύου οπτικών ινών, υπάρχει δομημένη καλωδίωση. Έχουν διαμορφωθεί δύο σύγχρονα, λειτουργικά και ασφαλή κέντρα δεδομένων, ένα στο ισόγειο του Κτιρίου που στεγάζεται το Τμήμα Φύλαξης-ΠΣΕΑ και ένα στο Σ.ΕΜΠΟ. Τα κέντρα δεδομένων υποστηρίζονται από συστήματα αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS) και γεννήτριες. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία στην ασφάλεια και τη σταθερότητα του δικτύου. Για το λόγο αυτό χρησιμοποιούνται μία σειρά εξειδικευμένων εφαρμογών και γίνονται συνεχώς ρυθμίσεις στον ενεργό εξοπλισμό του δικτύου. Συνδυάζοντας τις υποδομές τελευταίας τεχνολογίας με σύγχρονες εφαρμογές, οι μηχανογραφημένες θέσεις εργασίας έχουν πολλαπλά επίπεδα ασφάλειας (εσωτερικής και εξωτερικής). A Υφιστάμενα πληροφοριακά συστήματα Τα προγράμματα & οι εφαρμογές λογισμικού που έχουν αναπτυχθεί, είτε από εξωτερικούς συνεργάτες, είτε εσωτερικά από το Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών της -19-

20 Ο.Λ.Θ. Α.Ε., και για κάποια απαιτείται η μετάπτωση μέρους των δεδομένων τους, η διασύνδεσή τους και η ανταλλαγή δεδομένων με το σύστημα ελέγχου πρόσβασης και επιτήρησης της ασφάλειας του Λιμένα, παρουσιάζονται παρακάτω: A ERP-BI (Enterprise Resources Program Business Intelligence) Λογισμικό Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP) και Συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας (BI). Το λογισμικό αυτό είναι το SAP R/3, με εγκατεστημένα τα παρακάτω υποσυστήματα: FI, (Γενική Λογιστική, Λογαριασμοί Πληρωτέοι/Εισπρακτέοι, Διαχείριση παγίων, Διαθέσιμα/Ταμείο) CO, (Κοστολόγηση, Ανάλυση κερδοφορίας, προϋπολογισμοί) SD, (Διαχείριση πελατών, ειδών, τιμοδότηση, συμβάσεις πωλήσεων, παραγγελίες, παραδόσεις, τιμολογήσεις) RE, (Διαχείριση δεδομένων ακινήτων, συμβάσεων εκμετάλλευσης χώρων, συμβολαίων) MM, (Διαχείριση βασικών δεδομένων προμηθειών, αποθήκης, αιτήσεων αγοράς, προμηθειών, λογιστικών καταχωρήσεων, εγκρίσεων εντολών αγοράς) PM, (Διαχείριση βασικών δεδομένων συντήρησης, γνωστοποιήσεις, εντολές συντήρησης) PS, (Διαχείριση έργων, προϋπολογισμός, κοστολόγηση, τακτοποίηση έργων) A Container Terminal Operations Management - Fretis (Περιβάλλον: Win Server 2008 R2, Microsoft SQL Server 2008 R2, package application with customization) Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (Σ.ΕΜΠΟ) Το έργο «Ολοκληρωμένο Σύστημα για τη Διαχείριση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων στον Ο.Λ.Θ. και την Ηλεκτρονική Επικοινωνία με τους εμπλεκόμενους φορείς» στοχεύει στο σχεδιασμό και ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών που βελτιστοποιούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Ο.Λ.Θ. προς τους πελάτες του, στοχεύοντας παράλληλα στον εκσυγχρονισμό του και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του. Η εφαρμογή επιτρέπει ένα σύνολο από υπηρεσίες διαθέσιμες στους πελάτες του Ο.Λ.Θ. Για την εκπλήρωση της προοπτικής αυτής επιτυγχάνονται μια σειρά από ενδιάμεσους στόχους που επιτρέπουν την αναβάθμιση της υποδομής και λειτουργίας του Σταθμού: Εγκατάσταση και χρήση προηγμένων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Εξασφάλιση αυτόματου και ασφαλούς ελέγχου των κινήσεων από και προς το Σταθμό, από ξηρά και θάλασσα. Βελτιστοποίηση του χώρου και του χρόνου παραλαβής / παράδοσης Ε/Κ. Έλεγχος συλλογής / απόθεσης στο χώρο στοιβασίας. Γραφική παρακολούθηση της θέσης των Ε/Κ (Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών ΓΣΠ-GIS). Αυτοματοποιημένη ολοκλήρωση των σχετικών ενεργειών. Διάθεση εναλλακτικών επικοινωνιακών συστημάτων. Ηλεκτρονική κατάθεση επισήμων εγγράφων. -20-

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648)

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ταχυδρομική Διεύθυνση: Οδυσσέα Ανδρούτσου 1 και Κανάρη Δραπετσώνα- Πειραιάς (18648) Διακήρυξη Νο 3/08 Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΣΕΠΕ) Ταχ/κη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠTIKH ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΕΥΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (Δικαιούχος/Φορέας Πρότασης) Ταχ. Διεύθυνση : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΕΥΑΡ ΜΥΤΗ ΓΡΥΝΤΑ ΚΟΜΒΟΣ ΑΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΚ 74100 Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Αγίων Ασωμάτων 11 Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Διακήρυξη διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού του υποέργου 6 «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Μάθησης προσαρμοσμένη στις Απαιτήσεις του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ» της Πράξης «Εργασία και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα

Βελτιωμένη Εφαρμογή. Νέες δυνατότητες. Νέα Ιστοσελίδα Βελτιωμένη Εφαρμογή Νέες δυνατότητες Νέα Ιστοσελίδα ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 1 ΦΟΡΕΙΣ Α.Σ.Ε.Π. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ WWW.ASEP.GR 2 Φάση Α: Α: Μελέτη Εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Μελέτη Προγραμματικού Σχεδίου (MASTER PLAN) Λιμένος Θεσσαλονίκης ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: Ο.Λ.Θ. Α.Ε. 395.000,00 (χωρίς Φ.Π.Α.) ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ.

Προσφορές θα κατατίθενται μέχρι και την παραμονή της παραπάνω ημερομηνίας, δηλαδή στις 14/02/2013 & ώρα 13:00μ.μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 07/02/2013 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ : 2132046170-171 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 1751/706415

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΓΕΝ. ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλ. 210-7466212 Φ.800/166/134880 Σ.2136 ΑΠΟΦΑΣΗ Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Βελτιστοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ9) ΤΜΗΜΑ γ Ταχ. Διεύθυνση: Π. Τσαλδάρη 15 Ταχ. Κώδικας: 176 76-Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601

Διευκρινίσεις. Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρινίσεις Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός με τίτλο: «Ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS» Κωδικός: EPSETKD0601 Διευκρίνιση 1. Το πρότυπο CERIF στο οποίο αναφέρεστε στη διακήρυξη και με το οποίο ζητείτε συμμόρφωση

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας

Τεχνικές προδιαγραφές αναβάθμισης του Ιστότοπου του ΓΝ Άρτας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άρτα, 27-11-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. Πρωτ :19780 ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ Γραφείο : Προμηθειών Ταχ.Δ/νση : Λόφος Περάνθης 47100- Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Χανδρή 3, 18346, Μοσχάτo Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800-1 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΘΕΜΑ: : Περίληψη προκήρυξης για τη σύναψη σύμβασης με απευθείας ανάθεση για την Επιλογή Εξειδικευμένου Συμβούλου για το έργο «Δημιουργία και θέση σε λειτουργία πλήρους κόμβου φιλοξενίας προηγμένου υπολογιστικού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΠ7ΛΚ-ΗΓ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΕΙΠ7ΛΚ-ΗΓ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Τίτλος Μελέτης: «Παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 50.000,00 με Φ.Π.Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα μελέτη αφορά στην παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών για τη διακίνηση της του Δήμου Χαλκιδεων, χρονικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 3/2015. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/81 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρα, 01/04/2015 Αριθμ. Πρωτοκόλλου:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4967ΛΚ-ΥΨ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4967ΛΚ-ΥΨ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται:

Να διαθέτει προσωπικό επαρκές σε πλήθος και δεξιότητες για την ανάληψη του Έργου. Συγκεκριμένα απαιτείται: Ερώτημα 1: Στην παράγραφο C.2.6 Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής της Διακήρυξης, αναφέρεται ως ελάχιστη προϋπόθεση συμμετοχής στον διαγωνισμό το εξής: Παρακαλούμε, διευκρινίστε αν στην κατηγορία συστημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν:

Το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έχοντας υπόψη τις διατάξεις όπως ισχύουν: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 24.7.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ.4532 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο. ΛΑΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ν.ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 17 Μαρτίου 2014 Αρ. Πρωτ.: 5014

Διαβάστε περισσότερα

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr

Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18, 117 43 Αθήνα Τηλ.: 2109288700 Fax:2109213200. http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ KAI ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Κουφός Κωνσταντίνος Τηλέφωνο : 210-9288723 Fax : 210-9213200 E-mail : koufosk@ktpae.gr Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006 Αριθ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΛΙΜΕΝΩΝ & ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΕΙΡΑΙΑΣ, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2005 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ανταποκρινόμενο στην ανάγκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΙΔΡΥΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με τον τίτλο ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Α.Ε. (LOGISTICS ΟΛΠ) Εισήγηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

Διαβάστε περισσότερα

Ορθή επανάληψη σελ. 8

Ορθή επανάληψη σελ. 8 Ορθή επανάληψη σελ. 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.gunet.gr/09_03.php

http://www.gunet.gr/09_03.php ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ 157 84 ΑΘΗΝΑ ΤΗΛ.: (210) 7275611 FAX: (210) 7275601 www.gunet.gr ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS)

Διαβάστε περισσότερα

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr

Βασ. Σοφίας 15 106 74 Αθήνα Ε.Καρακατσάνη 213 1313333 213 1313390 e.karakatsani@ydmed.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2015 Αρ. Πρ.ΔΙΠΥΔΥ/Φ.953/5/34501 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Κωδικός: Δ.03.01 Αρ. Έκδοσης: 01 Έναρξη Ισχύος: 15/10 /2008 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η προετοιμασία των απαιτούμενων ενεργειών για τη διενέργεια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΕ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «YΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΥΓΡΩΝ & ΣΤΕΡΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις»

1. Θεσμικό Πλαίσιο Ο Ν. 4019/2011(ΦΕΚ 216/Α) «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» Α.Μ.Α.Ε.: 10532/42/Β/86/0043 Α.Φ.Μ.: 094090977/ΔΟΥ Ιωαννίνων Διεύθυνση: Πλατ. Πύρρου & Μιχ. Αγγέλου 1 453 32-Ιωάννινα Τηλέφωνο: 2651036686, 2651083087 FAX: 2651033419 Email: epirus@epirussa.gr Wpage: www.epirussa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 21/1/2015 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & Α.Π. οικ.: 570 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Διεύθυνση : Κότσικα 1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚτΠ Α.Ε. ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 1. Προοίμιο Με το πρόγραμμα «Καλλικράτης» Ν3852/2010 επανασχεδιάζονται τα επίπεδα διακυβέρνησης, σε μια Νέα Αρχιτεκτονική

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Παρουσίαση Οικονοµικών Αποτελεσµάτων 2010 5 Μαΐου 2011 Περιεχόµενα 1.Η Εταιρεία: - Σύγχρονη ιστορία - Ενδοχώρα λιµένος - Υπηρεσίες - Πλεονεκτήµατα 2. Υποδοµή - Ανωδοµή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4457ΛΚ-ΧΘΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4457ΛΚ-ΧΘΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Ταχ. Δ/νση : Δ. Μποφώρ 7 Ηράκλειο Ταχ.Κώδικας : 71202 Πληροφορίες : ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΑΚΗΣ Τηλέφωνο : 2813404501 Fax

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 26/11/2014 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 2/128877 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail: periousia@rhodes.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002790681 2015-05-20

15PROC002790681 2015-05-20 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.20 15:42:07

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece Italy Facilities for Transport 2.0 Ιωάννινα, 13/11/2015 Αρ. Πρωτ. 1593 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (09/2015) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT2.0 Greece Italy ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012

Διευκρινίσεις για τον Ανοιχτό τακτικό διαγωνισμό με αρ. πρωτ. 675/28-02-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι) ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Σπυρίδωνος 28 & Μήλου 1-122 10 ΑΙΓΑΛΕΩ Τηλέφωνο : 210-53.85.174-717

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ Εσ. ΥΕΕΠ: 805 Αθήνα, 19/07/2007 Αριθμ. Πρωτ.: 7210 Διεκπ.: 4908 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΟΛΘ ΑΕ» 1 ΓΕΝΙΚΑ Η Ανώνυμη Εταιρία Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2

Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 Διακήρυξη Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για το Υποέργο 2 «Δομή Φιλοξενίας και Στήριξης Νεοφυών Επιχειρήσεων με Υψηλή Εμπορική Ελκυστικότητα και Προστιθέμενη Αξία στον Κλάδο της Δημιουργικής Βιομηχανίας»

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538

Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Κότσικα 4, 104-34 Αθήνα Τηλ: 210 3646 754-6, 3639 878 Fax : 210 3646 306, 3628 017 URL: www.pedattikis.gr E- Mail: info@pedattikis.gr Αθήνα 10 Ιουλίου 2012 Α.Π. : 538 Επιλογή Project Manager προκειμένου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Αθήνα / /2013 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Αρ. Πρωτ. ΕΛΚΕ - ΕΣΔΥ Οικ.:. Ταχ. Δ/νση : Λ. Αλεξάνδρας 196 Ταχ. Κώδικας : 11521 Πληροφορίες : Γεώργιος Κουλιεράκης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως:

O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: O Κανονισμός αδειών παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας συμπληρώνεται ως ακολούθως: Άρθρο 4 Προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 5: Η αίτηση για χορήγηση άδειας διανομής θερμότητας σε τρίτους υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές

GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια, για κτίρια σχετιζόμενα με τις μεταφορές 1/5 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:154845-2010:text:el:html GR-Πτολεμαϊδα: Κατασκευαστικές εργασίες για εμπορικά κτίρια, αποθήκες και βιομηχανικά κτίρια,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ» ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ 1 από 11 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Σκοπός του Κανονισμού... 3 1.2 Ορισμοί... 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΟΡΓΑΝΑ... 3 2.1 Όργανα...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ:

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ: Καθαρισμός ρεμάτων και μεταφορά φυτικών υπολειμμάτων και ογκωδών αντικειμένων Δ.Ε. Κασσάνδρας CPV 90511100-3) ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 7/2015 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Αναβάθμιση συστημάτων λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΩΤ.Ε.Ε. ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 64, 546 31 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΛ.: 2310 278817-8, FAX: 2310 236308 /ΝΣΗ E-mail:

Διαβάστε περισσότερα

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες

Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838. Προκήρυξη σύμβασης. Προμήθειες 1/10 Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:216838-2014:text:el:html Ελλάδα-Αθήνα: Εποπτικά μέσα 2014/S 122-216838 Προκήρυξη σύμβασης Προμήθειες Οδηγία 2004/18/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η

Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η Χανδρή 3, 183 46 - Μοσχάτο Τηλ.: 213 1300 700 Fax: 213 1300 800 http://www.ktpae.gr e-mail: info@ktpae.gr ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέας Προμηθειών & Συμβάσεων Μοσχάτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΕΝ0469Η25-ΦΛΛ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 08.05.2013 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 7/2013 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 7ΕΗ946ΨΖ2Ν-5ΔΟ ΑΔΑΜ: 14PROC002514806 ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2014 Δημόσιου Ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού Προμήθειας Αναλωσίμων Ειδών (Υλικών

Διαβάστε περισσότερα

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176

Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες: Αθ. Καρακώστας Τηλέφωνο: 2610369451-450 FAX : 2610 369176 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ Αριθμ. πρωτ. 38711 ΠΑΤΡΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 19-11-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων

Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Πρόγραμμα GR02: Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εσωτερικών & Θαλασσίων Υδάτων Παρακολούθηση της υλοποίησης των πράξεων Δημήτρης Σταματιάδης, προϊστάμενος Μονάδας Β - Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑ (πρώην Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρ. 862 Αθήνα, 1-11-2010 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Εισαγωγική Επιμόρφωση για νεοδιόριστους και προσλαμβανόμενους ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΑΔΑ: ΒΣΠ96ΣΙ-ΕΔΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 17 Δεκεμβρίου 2014 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 15287 / A2-7805 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ ΜΕ ΙΔΙΑ ΜΕΣΑ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV)

ΟΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ : ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (CCTV) Σχεδιασμός & Εγκατάσταση Συστημάτων Συναγερμού και Κλειστού Κυκλώματος Τηλεόρασης (CCTV) σε 500 Φωτοβολταϊκά Πάρκα - Σχεδιασμός & Υλοποίηση Επικοινωνίας των Φωτοβολταϊκών Πάρκων με τα Κέντρα Λήψεως Σημάτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Κατάρτιση & Σύνταξη Διακήρυξης Διαγωνισμού. 3η Συμμετοχή Δωρεάν. στα πλαίσια της ανάρτησης στο. Επίκαιρη Ημερίδα στο Ηράκλειο Κρήτης Ειδικός Νομικός Σύμβουλος με εξειδικευμένη γνώση & πολυετή συμβουλευτική, πρακτική & διδακτική εμπειρία σε θέματα διαγωνιστικών διαδικασιών Τρίτη 16 Δεκεμβρίου Όλους τους Φορείς Δημοσίου Στελέχη Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο αναγκών του Προγράμματος MED-HOMER

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση για προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο αναγκών του Προγράμματος MED-HOMER ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο, 03.07.2014 ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΡΗΤΗΣ Αρ. Πρ.: 299 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Πλ. Κουντουριώτη 71202 Τηλ.: 2813 404

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319

Αθήνα, 18-11-2014. Αριθ. Πρωτ. 3319 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΜΟΝΑΔΑ Δ Αθήνα, 18-11-2014 Αριθ. Πρωτ. 3319 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας:

Περίληψη Διακήρυξης Πρόχειρου Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου της ενέργειας: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΑΤΡΑ, 1/9/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 634 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΈΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 114-116, ΠΑΤΡΑ ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ : 26225 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Καμπέρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 4.5.2015 Αριθμ. πρωτ.: 18715 ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος

Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης. Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης. Mάϊος Το Λιµάνι της Θεσσαλονίκης Οργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Mάϊος 2007 Σε αυτή την παρουσίαση ενδέχεται να περιέχονται µελλοντικές προβλέψεις, οι οποίες βασίζονται σε εκτιµήσεις και υποθέσεις σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 7. Εκτυπωτικό Σύστημα Πληροφορικής. Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης

Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 7. Εκτυπωτικό Σύστημα Πληροφορικής. Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για το Υποέργο 7 Εκτυπωτικό Σύστημα Πληροφορικής του κύριου έργου Μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δράσης Διεύθυνσης Πληροφορικής ΕΛΣΤΑΤ Αναθέτουσα Αρχή: Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ KAI KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔIΣΙΩΝ & ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ: Η ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ. Προκηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου, Τ.Κ. 101 63, Καλλιθέα Αττικής Πληροφορίες Τηλέφωνο : 2109098381,

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001848911 2014-01-31

14PROC001848911 2014-01-31 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 14PROC001848911 2014-01-31 ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες.

Αστικό Κτελ Πατρών Α.Ε. ktelastax@pat.forthnet.gr. Αναφορικά με τη δημόσια διαβούλευση της ως άνω πράξης συμμετείχαν τρείς (3) εταιρείες. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Κωδ ΟΠΣ (MIS) 482353 Πράξη "Τηλεματικές υπηρεσίες διαχείρισης Αστικού Κτελ Πατρών Α.Ε. και εξυπηρέτησης επιβατικού κοινού με κωδικό MIS 482353 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΟΥΣΕΙΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Ταχ. Δ/νση: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ 2 Ταχ. Κώδικας:54013

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002706577 2015-04-15

15PROC002706577 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 10:56:27 EEST Reason: Location: Athens

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 -

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2 - 2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3 - 2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3 - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... - 2-2. ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΤΥΠΟΥ... - 3-2.1 Γενικά χαρακτηριστικά του φορέα... - 3-2.2 Εφαρμοζόμενες διαδικασίες... - 3-2.2.1 Προγραμματισμός έργων ενεργειών...

Διαβάστε περισσότερα

GIFT 2.0 Greece Italy Facilities for Transport 2.0

GIFT 2.0 Greece Italy Facilities for Transport 2.0 Ιωάννινα, 13/11/2015 Αρ. Πρωτ. 1591 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (07/2015) ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ GIFT2.0 Greece Italy ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ ΙΤΑΛΙΑ 2007 2013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07)

1. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007),όπως αυτό συμπληρώνεται από το Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150/Α/10-07-07) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΓΝΑ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 4, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ ΚΗΦΙΣΙΑ, 29/5/2013 Αρ. πρωτ.: 6970/5-6-2013 Πληροφορίες: Χ. ΚΩΣΤΑΚΗ Τηλ. 213 2086714, φαξ 213 2086757, 670 Prom9@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ. Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου Ιδιωτικού Δικαίου, για την ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη 26-11-2013 Αριθμ.Πρωτ.Φ.Ε.Λ.1118 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ποσότητα ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ«προμήθειας ανταλλακτικών και την αποκατάσταση βλαβών του συστήματος Πυρανίχνευσης - Μεγαφωνικής Αναγγελίας του Νοσοκομείου Σάμου και επέκταση του συστήματος Πυρανίχνευσης σε 53 δωμάτια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 7 /2012. Επανάληψη ανοικτού δηµόσιου διαγωνισµού σε τµήµατα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Ειδική Υπηρεσία Εφαρµογής «Επιχειρησιακών Προγραµµάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηµατοδοτούµενων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΉ ΥΠΗΡΕΣΊΑ ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών και Παρόχων Γιάννης Γιαννάκος Ηλεκτρονικός Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών/ Α.Δ.Α.Ε. Ηράκλειο,1Δεκεμβρίου 2008 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης Ταχ. Κώδικας: 73135 Πληροφορίες: Γαβριήλ Μαρινάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΑΘΗΝΑ, 11.4.2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Λεωφ. Ιωνίας αρ. 200 & Ιακωβάτων 61 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Ιωάννα Παπαδοπούλου ΤΗΛ. 210 2112000-9 ΦΑΞ: 210 2112020-1 Email: eyd@eede.gr ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Η Μ Ε Ρ Ο Μ Η Ν Ι Α ΤΡΙΤΗ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 - ώρα 10:00 π.μ. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ : ΑΤΕΙ- ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΣΙΝΔΟΣ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡ. Αθήνα, 13-12-2013 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜ. ΥΠΗΡ. ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ Γ99/Γ/158/6511 & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα