Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς"

Transcript

1 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΥΡΩΠΑЇΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης Aθήνα, 2/12/2014 Αρ.Πρωτ.:423 Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης No 3/14 Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη Αναδόχου του έργου «Ανάπτυξη Πλατφόρμας Παροχής Υπηρεσιών Αποστολής και Λήψης Σύντομων Μηνυμάτων» Yποέργο 3-Πράξη «Ψηφιακές Υπηρεσίες Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων-Οριζόντια Δράση» με κωδικό MIS Ερώτηση: Η ενότητα Α3.4.8 Λειτουργική Ενότητα Χρέωσης Ιδρυμάτων και Gunet δεν περιέχει περιγραφή για το τι χρειάζεται να παρέχει. Παρακαλώ ενημερώστε μας για το περιεχόμενο της. Διευκρίνιση: Δεν υφίσταται Λειτουργική Ενότητα Χρέωσης Ιδρυμάτων και GUnet, o τίτλος παρέμεινε εκ παραδρομής από παλαιότερη έκδοση του τεύχους, ό,τι αφορά σε χρεώσεις περιλαμβάνεται στην ενότητα Α3.4.5 «Λειτουργική Ενότητα αναφορών/στατιστικών/χρεώσεων». 2. Ερώτηση: Στο Παράρτημα Β στην σελίδα 49 και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο Β3.2.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά», στη στήλη του πίνακα Σύμφωνα με παραγράφους: γίνεται αναφορά στις ενότητες C εώς C που δεν υπάρχουν στην προκήρυξη (part_c) με την αντίστοιχη αρίθμηση. Παρακαλώ ενημερώστε μας σε ποιες ενότητες του παραρτήματος C γίνεται η αντίστοιχη αναφορά. Διευκρίνιση: Εκ παραδρομής τόσο στον πίνακα της ενότητας Β3.2.2 όσο και στον πίνακα της ενότητας Β4.1.4 υπάρχει εσφαλμένη παραπομπή στους πίνακες του Παραρτήματος C. Οι σωστές παραπομπές έχουν ως εξής: Β3.3.2 Περιεχόμενα Φακέλου «Τεχνική Προσφορά» Α/Α Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς Σύμφωνα παραγράφους: με 1 Τεχνική Λύση 1.1 Προτεινόμενη Αρχιτεκτονική Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης Α3.2, A3.3, C και C Τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά υποσυστημάτων Α3.4, C ως, C Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας Α3.5, C Χαρακτηριστικά Ασφάλειας, Ευχρηστίας, και Προσβασιμότητας Α3.6- Α3.8 C Προσφερόμενες Υπηρεσίες 2.1 Μελετητικές Υπηρεσίες Α4.1 και C Υπηρεσίες Εκπαίδευσης Α4.2 και C Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας Α4.3, Α4.4, 1

2 Α/Α Τίτλος ενότητας / υπο-ενότητας της τεχνικής προσφοράς 2.4 Υπηρεσίες Εγγύησης, Υποστήριξης, Συντήρησης και Τήρησης Επιπέδου Υπηρεσιών 3 Υλοποίηση Έργου (Μεθοδολογία - Χρονοδιάγραμμα) Σύμφωνα παραγράφους: C Α 4.5-Α4.8 και C με 3.1 Οργάνωση Υλοποίησης (Φάσεις και Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης) Α3.10 και C Οργάνωση Παραδοτέων Α3.11 και C Μεθοδολογία Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου Α5 και C Πίνακες Συμμόρφωσης Σύμφωνα με C.3 Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς, χωρίς τιμές Η εμφάνιση τιμής/ τιμών στον εν λόγω πίνακα αποτελεί λόγο απόρριψης της Προσφοράς. Καταγράφονται όλο τα προσφερόμενα ανεξάρτητα της τιμής τους 5 Για τις περιπτώσεις που απαιτούνται νέες εκδόσεις Σύμφωνα με C.4 λογισμικού και αυτές παρέχονται από τον κατασκευαστή του λογισμικού σαν ξεχωριστό προϊόν/υπηρεσία με αξία, ο υποψήφιος Ανάδοχος υποχρεούται να αναγράφει το εν λόγω προϊόν/υπηρεσία στους Πίνακες Οικονομικής Προσφοράς (χωρίς τιμές). Β4.1.4 Ομάδες και συντελεστές κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συντελεστής βαρύτητας (%) Σχετικές παρ. Α ΜΕΡΟΥΣ & Πινάκων Συμμόρφωσης 1 Προδιαγραφές Τεχνικής Λύσης (70%) 1.1 Αρχιτεκτονική Τεχνικά και Τεχνολογικά Χαρακτηριστικά Λύσης 10% Α3.2, A3.3 και C Προδιαγραφές Έτοιμου Λογισμικού και Υποσυστημάτων 50% Α3.4, C ως, C και C Χαρακτηριστικά Διαλειτουργικότητας 5% Α3.5, C

3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Συντελεστής βαρύτητας (%) Σχετικές παρ. Α ΜΕΡΟΥΣ Πινάκων Συμμόρφωσης 1.4 Ασφάλεια, Ευχρηστία, Προσβασιμότητα 5% Α3.6- Α3.8 C Προδιαγραφές Υπηρεσιών (25%) 2.1 Μελετητικές Υπηρεσίες 10% Α4.1 και C Υπηρεσίες Εκπαίδευσης 5% Α4.2 και C Υπηρεσίες Πιλοτικής και Παραγωγικής Λειτουργίας 5% Α4.3, Α4.4, C Υπηρεσίες Εγγύησης, Υποστήριξης, Συντήρησης και Τήρησης Α 4.5-Α4.8 και 5% C Επιπέδου Υπηρεσιών 3 Μεθοδολογία Οργάνωσης, Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 3.1 Οργάνωση Υλοποίησης Έργου (Φάσεις, Παραδοτέα, Ορόσημα) 3% Α3.10- Α3.12 και C Σχήμα Διοίκησης και Υλοποίησης Έργου 2% Α5 και C ΣΥΝΟΛΟ 100 (5%) & 3. Ερώτηση: Στην ενότητα Β2.6, (ii), 2.1 στη σελίδα 40 αναφέρεται σχετικά με τα κυριότερα έργα του Αναδόχου τα τελευταία 5 χρόνια το παρακάτω: Εάν ο Πελάτης είναι Ιδιωτικός Οργανισμός, ως στοιχείο τεκμηρίωσης υποβάλλεται δήλωση του ιδιώτη Οργανισμού όπως εκπροσωπείται από τον Νόμιμο Εκπρόσωπό ή κατάλληλα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, και όχι η σχετική Σύμβαση Έργου. Αναφέρεστε σε υπεύθυνη δήλωση, η οποία πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής ή μία δήλωση με υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα του ιδιώτη Οργανισμού; Τι ισχύει για Οργανισμούς του εξωτερικού; Διευκρίνιση: Αρκεί δήλωση με υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου και σφραγίδα του ιδιώτη Οργανισμού. Το ίδιο και για οργανισμούς του εξωτερικού. 4. Ερώτηση: Στο Μέρος Β σελίδα 43 αναφέρεται το παρακάτω: Στοιχεία τεκμηρίωσης που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Μπορείτε να μας ενημερώσετε ποια θεωρείται επίσημη μετάφραση; Διευκρίνιση: Ό,τι προβλέπει η Ελληνική Νομοθεσία σχετικά με επίσημες μεταφράσεις αποδεκτές από το Ελληνικό Δημόσιο. 3

4 5. Ερώτηση: Στο μέρος Β σελίδα 80 αναφέρεται το παρακάτω: Όλα τα αποτελέσματα - μελέτες, στοιχεία και κάθε άλλο έγγραφο ή αρχείο σχετικό με το Έργο, o πηγαίος κώδικας (source code) και οι βάσεις δεδομένων, όπου επιτρέπεται και δεν αποτελεί απλώς παραχώρηση άδειας χρήσης, καθώς και όλα τα υπόλοιπα παραδοτέα που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον Ανάδοχο με δαπάνες του Έργου, θα αποτελούν αποκλειστική ιδιοκτησία της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή προτίθεται με το τέλος του έργου να καταστήσει Δημόσια Διαθέσιμο με άδεια Ελεύθερου/Ανοικτού Λογισμικού τόσο την Πλατφόρμα Παροχής Υπηρεσιών Αποστολής και Λήψης Σύντομων Μηνυμάτων SMS, όσο και τον σχετικό πηγαίο κώδικα (source code). Το λογισμικό της εταιρίας μας παρέχεται με παραχώρηση άδεια χρήσης. Οφείλουμε να παρέχουμε και τον πηγαίο κώδικα ακόμα και αν δεν είναι διαθέσιμο με άδεια Ελεύθερου/Ανοιχτού Λογισμικού; Διευκρίνιση: Ο ανάδοχος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή τον πηγαίο κώδικα της εφαρμογής για δική της χρήση, ωστόσο η διάθεση του με άδεια Ελεύθερου/Ανοιχτού Λογισμικού θα εξαρτηθεί και από τη σχετική άδεια παραχώρησης. 6. Ερώτηση: Σχετικά με την Εγγραφή 1ου Επιπέδου σε Υπηρεσίες SMS (Σελ. 35, Α.3.4): Σε περίπτωση που κάποιος τελικός χρήστης προσπαθήσει να ζητήσει ενημέρωση βαθμολογίας αποστέλλοντας SMS, αλλά δεν έχει ολοκληρώσει την Εγγραφή 1ου Επιπέδου, θα πρέπει να μπορέσει να προχωρήσει; Εάν όχι, θα πρέπει να λάβει κάποιο κατάλληλο απαντητικό SMS που να τον ενημερώνει ότι πρώτα θα πρέπει να προχωρήσει σε Εγγραφή; Διευκρίνιση: Η εγγραφή μέσω SMS σε μια υπηρεσία εκλαμβάνεται και ως εγγραφή 1 ου Επιπέδου, εκτός και εάν το μοντέλο της συγκεκριμένης υπηρεσίας υποδεικνύει κάτι διαφορετικό π.χ. λόγοι χρέωσης. Σε κάθε περίπτωση, ερωτήματα όπως το παραπάνω θα απαντηθούν οριστικά κατά τη Μελέτη Εφαρμογής. Για τις ανάγκες της προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να περιγράψει το ή τα πιο πρόσφορα τεχνοοικονομικά σενάρια, σύμφωνα με την εμπειρία του σε αντίστοιχες υλοποιήσεις κάνοντας ρεαλιστικές υποθέσεις ως προς τα μοντέλα διασύνδεσης με τηλ/κούς παρόχους (operators) ή SMS aggregators. 7. Ερώτηση: Για όλες τις υπηρεσίες μαζικής αποστολής SMS: θα μπορεί ο διαχειριστής του GUNet, ή ο διαχειριστής του ιδρύματος να στείλει SMS σε όποιον χρήστη ΔΕΝ έχει πραγματοποιήσει εγγραφή 1ου επιπέδου; Υπάρχει κάποια γενική απαίτηση το GUNet Messaging Platform να ΜΗΝ στέλνει SMS σε όσους τελικούς χρήστες δεν έχουν ολοκληρώσει Εγγραφή 1ου Επιπέδου; Μπορεί να παρακάμψει αυτή την επιλογή κάποιος διαχειριστής (GUNet / ιδρύματος) ; Διευκρίνιση: Ερωτήματα όπως το παραπάνω θα απαντηθούν οριστικά κατά τη Μελέτη Εφαρμογής, λαμβάνοντας υπόψη την κείμενη νομοθεσία. Για τις ανάγκες της προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να θεωρήσει ότι απαιτείται η ολοκλήρωση της εγγραφής 1 ου Επιπέδου πριν την αποστολή ΜΤ κίνησης (SMS από την υπηρεσία προς τον χρήστη). 4

5 8. Ερώτηση: Στο τμήμα Α της διακήρυξης του διαγωνισμού (Παραγραφος Α.3.7) αναφέρεται ως επιβεβλημένη η χρήση παραθυρικού γραφικού περιβάλλοντος εργασίας. Μια εφαρμογή web based προσβάσιμη από oποιονδήποτε web browser είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές ή απαιτείται η ύπαρξη μιας desktop εφαρμογής (Windows, Mac OS, Linux); Διευκρίνιση: Μια εφαρμογή web based προσβάσιμη από oποιονδήποτε web browser είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές. 9. Ερώτηση: Στην διαδικασία λήψης μηνύματος (ΜΟ) από τον χρήστη πώς αντιμετωπίζεται η περίπτωση όπου το κινητό αυτό μπορεί να αντιστοιχεί σε περισσότερους από ένα χρήστες (σύμφωνα με το ΠΣ καταλόγου των σχολών ή του ΠΣ φοιτητολογίου των σχολών). Διευκρίνιση: Ερωτήματα όπως το παραπάνω θα απαντηθούν οριστικά κατά τη Μελέτη Εφαρμογής, για τις ανάγκες της προσφοράς ο υποψήφιος ανάδοχος μπορεί να θεωρήσει ότι ο αριθμός τηλεφώνου θα είναι μοναδικός. 10. Ερώτηση: Πώς θα πρέπει να περιγράφονται στην προσφορά μας τα επιπλέον κόστη που θα βαρύνουν τη GUnet λόγω της διασύνδεσης της πλατφόρμας με τρίτα μέρη όπως τις ελληνικές εταιρείες κινητής τηλεφωνίας (κόστος αποστολής MT SMS και κόστη 5ψηφίου), την Εθνική Βάση Δεδομένων Αναφοράς για τη Φορητότητα (ΕΒΔΑΦ, συνδρομή ενημέρωσης για αριθμούς με φορητότητα), Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομίων (ΕΕΤΤ εφάπαξ και ετήσιο κόστος κατοχής 5ψηφιου), και τρίτους παρόχους (SMS aggregators για shared 5ψηφια και MT SMS); Διευκρίνιση: Τα παραπάνω κόστη δεν αποτελούν μέρος του έργου και δεν απαιτείται η αναγραφή τους στους πίνακες τεχνικής και οικονομικής προσφοράς του αναδόχου. Η ενδεικτική αναφορά εντός του κειμένου της πρότασης, ωστόσο του άμεσου κόστους λειτουργίας που προκύπτει από τις απαιτούμενες διασυνδέσεις και του επαυξητικού κόστους ανά σενάριο λειτουργίας κάθε υπηρεσίας που περιλαμβάνει η πρόταση, αναφέροντας τις παραδοχές που έχουν γίνει για τον υπολογισμό τους για λόγους κοστολογικής τεκμηρίωσης, θα συμβάλει στην πληρότητα της πρότασης. 11. Ερώτηση: Για την υλοποίηση της SIM hosting δυνατότητας (SMS modem A.2.1 σχήμα 1) απαιτείται η ύπαρξη ενός ή περισσοτέρων GSM modems τα οποία όμως δεν αναφέρονται στον διαθέσιμο εξοπλισμό του GUnet. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η αγορά επιπλέον hardware σύμφωνα με την παράγραφο Α Πως χειριζόμαστε το συγκεκριμένο θέμα; 5

6 Διευκρίνιση: Η αγορά GSM modems θα βαρύνει την GUnet και δεν αποτελεί μέρος του έργου. Ωστόσο, η προτεινόμενη λύση θα πρέπει να είναι ανεξάρτητη κατασκευαστή modem. 6

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο

Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο Διακήρυξη Πρόχειρου Διαγωνισμού με Δημοσίευση για το Έργο «Αναβάθμιση - Επέκταση Πληροφοριακού Συστήματος Φοιτητολογίου στο Τ.Ε.Ι. Σερρών» Αναθέτουσα Αρχή: Τ.Ε.Ι. Σερρών διαμέσου του ΕΛΚΕ Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Στο πλαίσιο του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού του Έργου «Ψηφιακή Πύλη, e Δημοκρατία και Ηλεκτρονική Μάθηση» της οριζόντιας πράξης «Ψηφιακή Σύγκλιση της ΓΣΕΕ με ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 302037 Πράξη «Υψηλής Προστιθέµενης Αξίας Αγροτικές Ψηφιακές Υπηρεσίες (e-υπαατ)» Υποέργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΓΡΟΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el

http://www.ktellefkadas.gr/?module=site downloads&view=48&lang=el ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 495888 Πράξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΈΚΔΟΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΤΕΛ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014.

Σχετ: α) Η µε Α.Π. 2802/28.7.2014 απόφαση επανάληψης προκήρυξης ανοιχτού δηµόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισµού 11/2014. ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Ειδική Υπηρεσία Συντονισµού διαχείρισης και εφαρµογής Συγχρηµατοδοτούµενων δράσεων του Υπουργείου Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)»

MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (MIS)» ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΡΑΞΗ: «Αναδιοργάνωση και ενίσχυση υπηρεσιών Ε.Σ.Ε.Ε.» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΤΕΥΧΟΣ Γ Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο «Ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ενημέρωσης Αγροτών Πολιτών και Προώθησης των Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας Ηπείρου» Αναθέτουσα Αρχή: Περιφέρεια Ηπείρου Προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Η Σμύρνη των Δύο Ηπείρων, του Ελληνισμού και του Κόσμου. Άυλες Δράσεις για μια Ψηφιακή/Βιωματική Έκθεση σε Φυσικό Χώρο και στο Διαδίκτυο} Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Νέας Σμύρνης

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά...

Πίνακας Περιεχομένων. ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3. Β2. Δικαίωμα Συμμετοχής Δικαιολογητικά... Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ... 3 Β1. Γενικές Πληροφορίες... 3 Β1.1 Αντικείμενο Διαγωνισμού... 3 Β1.2 Προϋπολογισμός Έργου... 4 Β1.3 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Νέα Φιλαδέλφεια, 20.12.2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ - ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Νο. 986 ΘΕΜΑ : Προμήθεια και εγκατάσταση Συστήματος Τηλεματικής. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1836 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ Αριθ. πρωτ. 1475 Αθήνα,27/08/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη

ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΑΞΟΝΑΣ 2 : Εξυπηρέτηση του πολίτη και βελτίωση της ποιότητας ζωής ΜΕΤΡΟ 2.2: Ηλεκτρονική Κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη ΑΡ. ΠΡΩΤ: ΥΠΟΕΡΓΟ 2

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΣΗΕ 02/2010 Η Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Προκηρύσσει Ανοικτό διαγωνισμό με σφραγισμένες

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Προϋπολογισμός: 61.500 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%) Διάρκεια: 3 μήνες Διαδικασία Ανάθεσης:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ψηφιακές Δράσεις Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς για την καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΣΑΜΑΡΙΑΣ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 3ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ" ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.4.6 της Διακήρυξης. Η διακήρυξη δεν προβλέπει ελάχιστο εγγυημένο έσοδο.

Ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1.4.6 της Διακήρυξης. Η διακήρυξη δεν προβλέπει ελάχιστο εγγυημένο έσοδο. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΗ 1 Σε κανένα σημείο του διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Ο υπό προµήθεια εξοπλισµός και λογισµικό περιλαµβάνουν: α. Φωτοβολταϊκό σύστηµα [είδος 1] Τα χαρακτηριστικά (προδιαγραφές) κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37 Τ. Κ. Πόλη

Διαβάστε περισσότερα

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006

για το έργο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΥΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Μ.2.2. ΕΠ ΚτΠ 2000-2006 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις»

«Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Ενιαίο Διαδικτυακό Περιβάλλον ΟΤΑ για παροχή υπηρεσιών στον Πολίτη και στις Επιχειρήσεις» 18/01/2006 KΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ» με κριτήριο ανάθεσης τη βέλτιστη προσφορά για την ανάδειξη Αναδόχου που θα αναλάβει

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΩΛΟΥ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΕΣΩ ΕΞΥΠΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ-ΑΓΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΙΚΕΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ» με κωδικό MIS 44269 Στα πλαίσια του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αστικής Ανάπτυξης (ΟΣΑΑ) Ηρακλείου «ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Δικτύου Κοινωνικής Φροντίδας και Πρόνοιας Δήμου Μυλοποτάμου Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Μυλοποτάμου Προϋπολογισμός: 211.295,12 (χωρίς ΦΠΑ) 259.892,99 (με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα: ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Κώδικας Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax E-mail Πειραιώς & Κολωνού 2 104 37 Αθήνα 210 52.36.769

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΩΝ : «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» Αναθέτουσα Αρχή: ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Προϋπολογισμός: 95.739,84 Διάρκεια 9 μήνες (χωρίς ΦΠΑ) Διαδικασία Ανάθεσης: Ανοικτός

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Νικοπόλεως και Πρεβέζης Αναθέτουσα Αρχή: ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΙΚΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΕΒΕΖΗΣ Προϋπολογισμός: 301.500.00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε.

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ. Αναθέτουσα Αρχή : Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ Πρόχειρου Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη τιμή με τίτλο στο πλαίσιο του Υποέργου «Κεντρικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες Διαχείρισης Εθνικού Μητρώου Εθελοντών Αιμοδοτών» της

Διαβάστε περισσότερα