Ανάλυση κύκλου ζωής. Environmental Engineering Laboratory

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανάλυση κύκλου ζωής. Environmental Engineering Laboratory"

Transcript

1 Ανάλυση κύκλου ζωής 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

2 Συστήματα λήψης απόφασης Βασικές παράμετροι Μοντέλα δεδομένων Μοντέλα βάσης Μοντέλα ελέγχου Guariso, Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

3 Η δομή των συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων Environmental System engineering models Ανάλυση κόστους οφέλους (cost-benefit analysis, CBA), Μοντέλα πρόβλεψης (forecasting models, FM), Μοντέλα προσομοίωσης (simulation models, SM), Μοντέλα βελτιστοποίησης (optimization models, OM), Ολοκληρωμένη μοντελοποίηση συστημάτων (integrated modeling system (IMS), Γραμμικός Προγραμματισμός και μη (LP, mixed-integer programming and non, NLP), System assessment tools Συστήματα διαχείρισης πληροφορίας (management information system, MIS), Συστήματα επιλογής απόφασης (decision support system, DSS), Εμπειρικά συστήματα (expert system, ES), Ανάπτυξη σεναρίων (scenario development, SD), Ανάλυση ροής ύλης, (material flow analysis, MFA), Ανάλυση κύκλου ζωής (life cycle assessment or life cycle inventory, LCA or LCI), Εκτίμηση ρίσκου (risk assessment, RA), Εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων (environmental impact assessment, EIA), Σχεδίαση περιβαλλοντικής στρατηγικής (strategic environmental assessment, SEA), Κοινωνικοοικονομική αξιολόγηση (socioeconomic assessment, SoEA), Αειφόρος αξιολόγηση (sustainable assessment, SA) (Pires, et al., 2011) 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

4 Ανάλυση Κύκλου Ζωής Κοινωνία Περιβάλλον Οικονομία Ανάλυση Κύκλου Ζωής Αειφορία 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

5 Ανάλυση Κύκλου Ζωής 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

6 Ανάλυση Κύκλου Ζωής 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

7 Ανάλυση Κύκλου Ζωής Τοξικότητα για τον άνθρωπο Επιφανειακά νερά υδρόβια - οικοτοξικότητα. Οικοτοξικότητα θαλάσσιων υδρόβιων οργανισμών Επίγεια οικοτοξικότητα Φωτοχημική οξείδωση Παγκόσμια υπερθέρμανση οξύνιση Μείωση αβιωτικών Ευτροφισμός Ενέργεια Εξέργεια...κ.λ.π 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

8 Γιατί είναι απαραίτητη η Ανάλυση Κύκλου Ζωής 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

9 Γιατί είναι απαραίτητη η Ανάλυση Κύκλου Ζωής 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

10 Ανάλυση Κύκλου Ζωής Κατανόηση - Αντίληψη Σχεδιασμού Διάσπαση/ Διαχωρισμός λειτουργιών - κομματιών Επιδράσεις σχεδιασμού Ανάλυση κύκλου ζωής Μείωση επιδράσεων σχεδιασμού Περιβαλλοντικός σχεδιασμός προϊόντος ή υπηρεσίας Προσέγγιση με διάσπαση! (decomposition approach) 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

11 Πότε κάνω AKZ? Επιλογή τεχνολογίας Σχεδιασμός νέου προϊόντος - υπηρεσίας Ανάλυση οικονομικών ωφελειών Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας Σύγκριση Διάγνωση 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

12 Προσέγγιση προβλήματος Στόχος και ορισμός συστήματος Καταγραφή Απογραφή Στόχος Ανάλυση επιπτώσεων Ερμηνεία Ερμηνεία Αξιολόγηση Δεδομένα Ποιό είναι το πιο σημαντικό? 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

13 Προσέγγιση προβλήματος Στόχος και ορισμός συστήματος Καταγραφή Απογραφή Ανάλυση επιπτώσεων Ερμηνεία Ποιό είναι το πιο σημαντικό? YOU NEED TO KNOW EVERYTHING 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

14 Function (Λειτουργία) Στόχος και ορισμός συστήματος Function unit (Μονάδα λειτουργία) Reference flow ( Ρεύμα αναφοράς της λειτουργίας) LCA Γραμμικό σύστημα Λειτουργία - Όρια συστήματος Παραδοχές Περιορισμοί 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

15 Όρια συστήματος Όρια συστήματος επιλογής Οριοθέτηση ρύπων Στόχος και ορισμός συστήματος Απόρριψη κριτήρια αποκλεισμού Καθορισμός Αναφορά Όρια συστήματος Παραδοχές Περιορισμοί 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

16 Ποιότητα δεδομένων Χρόνος Τόπος Τεχνολογία Πηγή Υπολογισμοί/Μετρήσεις Ακρίβεια Κατανομή επαναληψιμότητα Συνοχή Πληρότητα Στόχος και ορισμός συστήματος Δεδομένα (προέλευση κατανομή) Όρια συστήματος Παραδοχές Περιορισμοί 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

17 Ορισμός συστήματος ΕΙΣΡΟΕΣ Ακατέργαστα υλικά ΕΚΡΟΕΣ Ενέργεια Ύλη Επεξεργασία / Κατασκευή Διανομή / Μεταφορά Χρήση Ανακύκλωση Εκπομπές αερίων Στερεά απόβλητα Υγρά λύματα Προϊόντα Άλλες εκροές Απόθεση Ορισμός Συστήματος 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

18 Καταγραφή Απογραφή συστήματος Βάση δεδομένων όπου περιέχει ποσότητες και ροές ενέργειας και ύλης, ατμοσφαιρικούς ρύπους, στερεά απόβλητα, υγρά απόβλητα καθώς διάφορες άλλες εκροές από τον κύκλο ζωής του προϊόντος, της διαδικασίας ή της δραστηριότητας. 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

19 Καταγραφή και ορισμός υποσυστημάτων ΕΙΣΡΟΕΣ Ακατέργαστα υλικά ΕΚΡΟΕΣ Ενέργεια Ύλη Επεξεργασία / Κατασκευή Διανομή / Μεταφορά Χρήση Ανακύκλωση Εκπομπές αερίων Στερεά απόβλητα Υγρά λύματα Προϊόντα Άλλες εκροές Απόθεση Ορισμός Συστήματος 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

20 Καταγραφή και ορισμός υποσυστημάτων Περιβάλλον Σύστημα Λειτουργικές έξοδοι Είσοδοι Εκπομπές / απόβλητα Υποσυστήματα 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

21 Καταγραφή και ορισμός υποσυστημάτων Οι περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις ποσοτικοποιούνται στη συνέχεια για κάθε υποσύστημα σύμφωνα με τον τύπο: B j i i 1 bc j, i x i Όπου bc j,i είναι ο φόρτος j από τη δραστηριότητα i και x i είναι μια ροή μάζας ή ενέργειας που συνδέεται με την εν λόγω δραστηριότητα 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

22 Υπολογισμός περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και επιπτώσεων στην ΑΚΖ Το σύστημα σε αυτό το παράδειγμα έχει ένα λειτουργικό κόστος και κάθε δραστηριότητα i από την εξόρυξη των πρώτων υλών μέχρι την τελική διάθεση δημιουργεί ένα ορισμένο ποσό CO 2 και CH 4. x1 x2 x3 x4 Εξόρυξη Παραγωγή Χρήση Εναπόθεση FU CO 2 = 0.2 kg/t CH 4 = 0.1 kg/t x1 = 2t/tFU CO 2 = 0.3 kg/t CH 4 = 0.1 kg/t x2 = 1.5t/tFU CO 2 = 0.1kg/t CH 4 = 0.1kg/t x3 = 1t/tFU CO 2 = 0.1kg/t CH 4 = 0.3kg/t x4 = 0.5 t/tfu 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

23 Ανάλυση Εκτίμηση επιπτώσεων Ποσοτική εκτίμηση «περιβαλλοντικών» επιπτώσεων που οφείλονται στις εισροές και στις εκροές όπως αυτές ορίστηκαν στο σύστημα μελέτης. Στόχος η κατανόηση κι η αξιολόγηση του μεγέθους των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός συστήματος - προϊόντος (ISO 14040). 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

24 Ανάλυση Εκτίμηση επιπτώσεων E k j j 1 ec k, j B j Όπου το ec k,j αντιπροσωπεύει τη σχετική επιβάρυνση B j στην επίπτωση E k 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

25 Διαδικασία στάθμισης Η διαδικασία στάθμισης παραμένει η πιο αμφίβολη και αμφιλεγόμενη διαδικασία σε κάθε ΑΚΖ, λόγω της υποκειμενικής εκτίμησης των περιβαλλοντικών ζητημάτων. W EQ Παράγοντας στάθμισης της ζημιάς στην ποιότητα του οικοσυστήματος W HH Παράγοντας στάθμισης της ζημιάς στην ανθρώπινη υγεία W R Παράγοντας στάθμισης της ζημιάς στις ενεργειακές πηγές W EQ +W HH +W R = 100% 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

26 Διαφορετικά προϊόντα επιδρούν διαφορετικά στα επιμέρους στάδια της ΑΚΖ 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

27 Ταξινόμηση των παραγόντων για επιλεγμένες επιβαρύνσεις 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

28 Ερμηνεία 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

29 Εμπορικά προγράμματα The Association of Plastics Manufacturers in Europe (APME) U.S. Life Cycle Inventory Database SimaPro Life Cycle Assessment Software Building for Environmental & Economic Sustainability (BEES) Athena Institute Building Life-Cycle Cost (BLCC) The Boustead Model 5.0 CMLCA Eco-Indicator 99 ECO-it 1.3 GaBi 4 Software System and Databases WISARD openlca 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

30 Είδη Διαδικασιών: Διαδικασίες συστημάτων και μονάδων Μια διαδικασία τύπου συστημάτων περιλαμβάνει μόνο εισροές από τη φύση (το πιο απομακρυσμένο σημείο ανάντη) και τις εκπομπές. Ένα "μαύρο κουτί" δημιουργείται, με αποτέλεσμα να μειώνεται η διαφάνεια των υπολογισμών Μια διαδικασία τύπου μονάδας επεξεργασίας προσδιορίζει όλες τις διεργασίες υπο χρησιμοποιούνται, η καθεμία από τις οποίες έχει εισόδους από τη φύση και τις εκπομπές. Επιμέρους διαδικασίες μπορούν να τροποποιηθούν με ενημερωμένα δεδομένα ή δεδομένα από μια νέα γεωγραφική περιοχή. 1 point (Pt) is Equivalent to 1/1000 of Average European s Environmental Impact in One Year 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

31 Εφαρμογή στη διαχείριση στερεών αποβλήτων 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

32 Αλληλεπίδραση συστημάτων Environmental ΑΚΖ ΑΣΑ Κατασκευή Συντήρηση Βοηθητικά υλικά Ενέργεια Απορρίμματα Συλλογή Θερμική επεξεργασία Ενέργεια Βιομηχανία Βιολογική επεξεργασία Περιβάλλον Οικιακή κομποστοποίησ η Μεταφορά Μεταφόρτωση Ανάκτηση υλικών Άλλες εκροές ΧΥΤΥ Ύλη Ρύποι διεργασιών Ρύποι διαχείρισης Περιβαλλοντικά οφέλη 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

33 Γιατί να αξιολογηθούν οι περιβαλλοντικές επιδόσεις στην Ελλάδα? Για να διασφαλιστεί η οικολογική ισορροπία και να μειωθούν τα περιβαλλοντικά προβλήματα υγείας Για να επιλεγούν σενάρια διαχείρισης των αποβλήτων που θα βασίζονται σε μια «ιεράρχηση αποβλήτων» με στόχο τα μηδενικά απόβλητα Είναι υποχρεωτική από την ευρωπαϊκή και την εθνική νομοθεσία για τα απόβλητα Για την επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης μέσω της βιομηχανικής συμβίωσης Περιορισμός κάποιων υλικών Μείωση ποσότητας υλικού συσκευασίας Επαναχρησιμοποίηση συσκευασιών Ανάκτηση Μέσω κομποστοποίησης ή παραγωγής ενέργειας από απόβλητα Εναπόθεση Μέσω αποτέφρωσης ή υγειονομικής ταφής Για να στοχεύσουμε στην ελαχιστοποίηση των αποβλήτων στην πηγή 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

34 Ανάλυσης της διαχείρισης των αποβλήτων χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση πολλαπλής κλίμακας Κύκλος ζωής Μελέτη επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία Στόχος & Αντικείμενο/ Λειτουργική μονάδα Φάση απογραφής Φάση αποτίμησης επιπτώσεων - Ερμηνεία των Αποτελεσμάτων - Αξιολόγηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και την υγεία σύμφωνα με τα διάφορα σενάρια διαχείρισης αποβλήτων Διαδικασία για την ανάπτυξη και τη βελτίωση - Της δημόσιας πολιτικής - Του στρατηγικού σχεδιασμού 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

35 Η σύνθεση των αποβλήτων στην Αθήνα & τη Θεσσαλονίκη Αθήνα (1350 ktn/yr), καλυπτει την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή Θεσσαλονίκη (600 ktn/yr) Σύνθεση αποβλήτων Στοιχεία των ΑΣΑ Αθήνα α Θεσσαλονίκη β Οργανικά 42% 36% Χαρτί 29% 26% Πλαστικά 14% 20% Μέταλλα 3% 3% Γυαλί 3% 4% Άλλα 6% 11% a HSWMA, 2012 b Chatziangelou, Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

36 Σύνθεση ΑΣΑ στην Αθήνα % Organic- Biowaste Parer Plastic Metal Glass Fabric, wood, leather Others yr 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

37 Αστικά απορρίμματα Επιλογές διαχείρισης Υγειονομική ταφή Ανακύκλωση & υγειονομική ταφή Ανακύκλωση & βιολογικές επεξεργασίες Αποτέφρωση και υγειονομική ταφή Αποτέφρωση και βιολογικές επεξεργασίες 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

38 Αστικά απορρίμματα Επιλογές διαχείρισης Υγειονομική ταφή Ανακύκλωση & υγειονομική ταφή Ανακύκλωση & βιολογικές επεξεργασίες Αποτέφρωση και υγειονομική ταφή Αποτέφρωση και βιολογικές επεξεργασίες 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

39 Αστικά απορρίμματα Επιλογές διαχείρισης Υγειονομική ταφή Ανακύκλωση & υγειονομική ταφή Ανακύκλωση & βιολογικές επεξεργασίες Αποτέφρωση και υγειονομική ταφή Αποτέφρωση και βιολογικές επεξεργασίες 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

40 Αστικά απορρίμματα Επιλογές διαχείρισης Υγειονομική ταφή Ανακύκλωση & υγειονομική ταφή Ανακύκλωση & βιολογικές επεξεργασίες Αποτέφρωση και υγειονομική ταφή Αποτέφρωση και βιολογικές επεξεργασίες 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

41 Αστικά απορρίμματα Επιλογές διαχείρισης Υγειονομική ταφή Ανακύκλωση & υγειονομική ταφή Ανακύκλωση & βιολογικές επεξεργασίες Αποτέφρωση και υγειονομική ταφή Αποτέφρωση και βιολογικές επεξεργασίες 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

42 Αστικά απορρίμματα Επιλογές διαχείρισης Ανάλυση της ροής των υλικών και της ακαθάριστης απαίτησης σε ενέργεια Electricity Fuels Machinery MSW Integrated municipal waste management treatment Market Water Materials Chemicals Ανάλυση Ηλιακής Emergy Electricity Fuels Labor Machinery MSW Integrated municipal waste management treatment Market Water Materials Chemicals Treatment cost 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

43 Κατηγορίες αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για την Αθήνα 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

44 Κατηγορίες αξιολόγησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη Θεσσαλονίκη 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

45 Αθροιστική ζήτηση Ενέργειας και Εξέργειας (CED) IN&AD&Comp LD 5.00E E E E E E+00 CED ATHENS in MJ RE IN&AD&Comp LD 3.00E E E E E E E+00 CED THESSALONIKI in MJ RE IN&AD&Co mp IN 1.40E E E E E E E E+00 LD RE&AD&Com p CExD ATHENS in MJ RE IN&AD&Comp IN LD 3.50E E E E E E E E+00 RE&AD&Com p CExD THESSALONIKI in MJ RE IN RE&AD&Co mp IN RE&AD&Comp 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

46 Εκτιμώμενα περιστατικά (γενετικές ανωμαλίες καρκίνος) Θνητότητα (YoLL) 16 Environmental Αποτίμηση επιπτώσεων στην υγεία Athens Thessaloniki Athens Thessaloniki Athens Thessaloniki Birth defects Cancer Mortality (PM and NOx) Υγειονομική ταφή Αποτέφρωση 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

47 Συμπεράσματα από την ανάλυση πολλαπλών κλιμάκων και μεθόδων Εκπονήθηκε Ανάλυση Κύκλου Ζωής των 5 διαφορετικών επιλογών διαχείρισης αποβλήτων για την Αθήνα & τη Θεσσαλονίκη Επιλεγμένοι Δείκτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων: Μείωση αβιωτικών - Η ανακύκλωση & οι βιολογικές επεξεργασίες φαίνεται να μειώνουν σημαντικά την ανάγκη για υγειονομική ταφή Κατηγορίες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων - Η αποτέφρωση και την υγειονομική ταφή είναι οι πλέον ρυπογόνες επιλογές διαχείρισης αποβλήτων - Ανακύκλωσης & Βιολογικής Επεξεργασίας είναι η καλύτερη επιλογή από την άποψη της πλανητικής θέρμανσης και AP Cumulative energy and exergy requirement - Incineration & Landfilling have the highest energy and exergy requirement Επιπτώσεις στην υγεία - Οι αποτεφρωτήρες παρουσιάζουν τις περισσότερο δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία - Τα χαμηλά ποοστά επιπτώσεων στην υγεία και από τους δύο χώρους υγειονομικής ταφής και αποτέφρωσης οφείλονται στη χαμηλή πυκνότητα του πληθυσμού στην περιοχή (έως τρία χιλιόμετρα) 14. Ανάλυση κύκλου ζωής Enve-Lab Enve-Lab,

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (LCA) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ Α. Μαρούλης, Κ. Χατζηαντωνίου, Γ. Μάντζου, Π. Μπενέτου, Α.Η. Χαρίτου Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ M. Αβρααμίδης, Ν. Κυθραιώτου και Δ. Φάττα * Εργαστήριο Μηχανικής Περιβάλλοντος ΓΑΙΑ, Τμήμα Πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς

για τη µελέτη. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας Α. Λαζαρίδη Α. Μαυρόπουλος Σ. Μοιρασγεντής Ν. Σελλάς Σχέδιο Τελικής Έκθεσης Προς το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη µελέτη Εκτίµηση των Γενικευµένων Επιπτώσεων και Κόστους ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων. Λάλας Ε. Γεωργοπούλου Ε. Γιδαράκος Ρ. Γκέκας

Διαβάστε περισσότερα

LVS 3. Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

LVS 3. Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ LVS 3 Large Valorisation on Sustainability of Steel Structures ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ Παραδοτέο προγράμματος το οποίο πραγματοποιήθηκε με οικονομική επιχορήγηση από το Ταμείο Έρευνας για τον Άνθρακα και

Διαβάστε περισσότερα

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.

Άγις Μ. Παπαδόπουλος Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ. Πρόλογος Το παρόν τεύχος Ανάλυση Κύκλου Ζωής πετροβάµβακα αποτελεί παραδοτέο της β φάσης του έργου Σχεδιασµός & Ανάπτυξη Καινοτόµων Προϊόντων Πετροβάµβακα για την Ενεργειακή Αναβάθµιση Υφισταµένων & Νεόδµητων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΣΥΝ ΥΑΣΜΟ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ Μαυρίδου Σ. 1, Οικονόµου Ν. 2, Κατσιφαράκης Κ.Λ. 2 και Μπίκας. 2 1 ρ. Πολιτικός Μηχανικός

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική σήμανση στα κτίρια: Επιλογή κριτηρίων περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οικολογική σήμανση στα κτίρια: Επιλογή κριτηρίων περιβαλλοντικής διαχείρισης Οικολογική σήμανση στα κτίρια: Επιλογή κριτηρίων περιβαλλοντικής διαχείρισης Ε. Γιαμά 1 και Α.Μ. Παπαδόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙ Α ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ -- ΜΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ COMPARATIVE EVALUATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT METHODS

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ COMPARATIVE EVALUATION OF MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT METHODS ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΘΟ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Λιαπόπουλος Σ. 1 και Νικολάου Κ. 2 1 Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Θεσσαλονίκης, Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον - Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Ε Ν Τ Ο Π Ι Σ Μ Ο Σ Α Ν Α Γ Κ Ω Ν Σ Ε Π Ρ Α Σ Ι Ν Ε Σ Δ Ε Ξ Ι Ο Τ Η Τ Ε Σ Σ Τ Η Ν Κ Υ Π Ρ Ι Α Κ Η Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α 2 0 1 0-2 0 1 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

H µέθοδος της Αποτίµησης (Ανάλυσης) Κύκλου Ζωής (LCA)

H µέθοδος της Αποτίµησης (Ανάλυσης) Κύκλου Ζωής (LCA) H µέθοδος της Αποτίµησης (Ανάλυσης) Κύκλου Ζωής (LCA) Σύνοψη Η LCA (Life Cycle Assessment) είναι µια τυποποιηµένη µέθοδος η οποία επιτρέπει την ολοκληρωµένη καταγραφή, ποσοτικοποίηση και αξιολόγηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΟΤΑ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής»

ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ιπλωµατική εργασία µε θέµα: «Βιώσιµη διαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων Η περίπτωση της Περιφέρειας Αττικής» Παππίδας

Διαβάστε περισσότερα

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1

Φυλακτακίδης Χρήστος Α.Ε.Μ. 4803 / Μιάμης Θωμάς Α.Ε.Μ. 4734 1 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ένα από τα κύρια περιβαλλοντικά προβλήματα της σημερινής κοινωνίας είναι η συνεχώς αυξανόμενη παραγωγή αποβλήτων. Στην παρούσα εργασία θα ασχοληθούμε με τα οργανικά απόβλητα και συγκεκριμένα αυτά

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, Δεκέμβριος 2012

Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 «Ανάπτυξη και επίδειξη ενός οικολογικού και καινοτόμου συστήματος για την ανακύκλωση στο σπίτι» Recycling@Home - LIFE11 ENV/GR/000905 Παραδοτέο Α.4.1.: Ανασκόπηση και αξιολόγηση της ισχύουσας νομοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 1 ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΦΕΛΕΣΚΟΥΡΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΒ 99064 ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Α.Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΣΑ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΥΣΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ

ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ - ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ Τα στερεά απόβλητα προκύπτουν από την παραγωγή, τη μεταφορά, την επεξεργασία και την κατανάλωση αγαθών. Οι ανθρώπινες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η σημαντική ενίσχυση του μεριδίου της βιομηχανικής παραγωγής στο ΑΕΠ της Ευρώπης έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό άξονα πολιτικής. Στη χώρα μας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ENIAIΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΡΗΤΗΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2008 Μελετητής: ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FREQUENTLY

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα

Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Έργο: BiG>East (EIE/07/214) Πακέτο Εργασίας 3.1 Έκθεση σχετικά με τις πολιτικές βιοαερίου στην Ελλάδα Παραδοτέο 3.1 Σιούλας Κωνσταντίνος, ΚΑΠΕ Dominik Rutz, WIP Renawable Energies Heinz Prassl, Gerhard

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήσης για το εργαλείο CO2ZW

Οδηγός χρήσης για το εργαλείο CO2ZW Οδηγός χρήσης για το εργαλείο CO2ZW Οδηγός χρήσης για το εργαλείο CO2ZW v1.1 (ελληνική έκδοση 1.1) Register of Community Trade Marks No 010842789 Οδηγός Χρήστη Αρχική έκδοση: Οκτώβριος 2013 Μετάφραση στα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ Αργυρώ ΔΗΜΟΥΔΗ, MSc, PhD, Λέκτορας Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ανθρωπογνωστικού Σχεδιασμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)

ΤΕΔΚ Ν. Ροδόπης Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΤΕΔΚ Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΩΝ (Α.Ε.Κ.Κ.) ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Κεσκιλίδου Ε. 1, Σαμαράς Π. 2 1 Φυσικός - Περιβαλλοντολόγος 2 Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 57400 Θεσσαλονίκη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΤΡΟΒΑΜΒΑΚΑ ΚΑΙ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ Καραµάνος Α.Κ.*, Γιαµά Ε., Χαδιαράκου Σ., Παπαδόπουλος Α.Μ. Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τµήµα Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ : ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ : Τεχνολογίες καύσης αστικών στερεών απορριμμάτων: Τεχνικά χαρακτηριστικά και οικονομικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων

Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Πανεπιστήμιο Πειραιά Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Χημικών Μηχανικών Δ.Π.Μ.Σ. Οργάνωση και Διοίκηση Βιομηχανικών Συστημάτων Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ECOSMEs - ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ECOSMEs - ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ECOSMEs - ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Χ. Κορωναίος, Α. Ντόµπρος, Γ. Θεοδοσίου, Γ. Ρούµπας, Ν. Μουσιόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα