Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Ε. Π. Ο."

Transcript

1 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Ε.Π.Ο

2

3 Περιεχόµενα Προοίµιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς... 1 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από αλλοδαπούς... 2 ΑΡΘΡΟ 4 Ιδιωτικό συµφωνητικό πρόσληψης προπονητή... 3 ΑΡΘΡΟ 5 Κατηγορίες προπονητών... 4 ΑΡΘΡΟ 6 ικαίωµα εργασίας ανάλογα µε κατηγορία Εκπαιδευτές ποδοσφαίρου Ετήσια σεµινάρια... 4 ΑΡΘΡΟ 7 Υποχρέωση πρόσληψης προπονητή από Π.Α.Ε. και σωµατεία... 5 ΑΡΘΡΟ 8 Επιτροπές Επίλυσης Οικονοµικών ιαφορών... 5 ΑΡΘΡΟ 9 Εκπαιδευτικό Συµβούλιο... 6 ΑΡΘΡΟ 10 Επιτροπή Ισοτιµιών... 6 ΑΡΘΡΟ 11 Μητρώο προπονητών Ταυτότητα προπονητή ελτίο πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) ΑΡΘΡΟ 12 Κυρώσεις σε σωµατεία και Π.Α.Ε ΑΡΘΡΟ 13 Πειθαρχικός έλεγχος... 8 ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ

4

5 [1] ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ Προοίµιο Ο παρών κανονισµός εκδίδεται σύµφωνα µε το άρθρο 2 παρ. 2 του καταστατικού της Ε.Π.Ο. και προβλέπει για κάθε θέµα που αφορά τους προπονητές ποδοσφαίρου. Η Ε.Π.Ο. και οι Ενώσεις - µέλη της αναγνωρίζουν και δύνανται να συνεργάζονται µε φορείς ή όργανα που δεν προβλέπονται στον παρόντα κανονισµό, αλλά έχουν τηρήσει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ.3 Γ του καταστατικού της Ε.Π.Ο. ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής Προπονητής, κατά την έννοια των διατάξεων του παρόντος, είναι κάθε πρόσωπο που έχει τα απαιτούµενα από τον κανονισµό αυτό προσόντα και δικαιούται, κατά τις διατάξεις του Κανονισµού Αγώνων Ποδοσφαίρου (Κ.Α.Π.) της Ε.Π.Ο., να εισέρχεται στον αγωνιστικό χώρο και να δίδει οδηγίες, από την τεχνική περιοχή, έργο του δε είναι η υπεύθυνη προετοιµασία, εκγύµναση και εν γένει αγωνιστική κατάσταση των ποδοσφαιριστών κάθε οµάδος. ΑΡΘΡΟ 2 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από ηµεδαπούς Το επάγγελµα του προπονητή ποδοσφαίρου στο οργανωµένο ελληνικό ποδόσφαιρο, δηλ. στα πρωταθλήµατα ποδοσφαίρου που διοργανώνονται από την Ε.Π.Ο. ή που κατά παραχώρηση της διοργανώνονται από τις ενώσεις - µέλη της, έχουν το δικαίωµα να ασκήσουν: α) Οι ιπλωµατούχοι της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. UEFA. Σύµφωνα µε τις οδηγίες της Σύµβασης της UEFA του έτους β) Οι κάτοχοι διπλώµατος αναγνωρισµένων σχολών προπονητών των χωρών του εξωτερικού, όπως ισχύουν και προβλέπουν οι διατάξεις της Σύµβασης αµοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της UEFA. γ) Οι κάτοχοι διπλωµάτων προπονητών ποδοσφαίρου Γ.Γ.Α. - Ε.Π.Ο. όπως καθορίζεται στις διατάξεις της Σύµβασης αµοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών

6 [2] προσόντων της UEFA και στις διατάξεις του µνηµονίου των οκτώ θέσεων UEFA - Ε.Π.Ο. δ) Οι πτυχιούχοι των τµηµάτων φυσικής αγωγής και Αθλητισµού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.) των ελληνικών πανεπιστηµίων µε κύρια ειδικότητα στο άθληµα του ποδοσφαίρου που έχουν την ειδική αναγνώριση ισοτιµίας από την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία, όπως καθορίζεται στις διατάξεις της Σύµβασης αµοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA και στις διατάξεις του µνηµονίου των οκτώ θέσεων UEFA - Ε.Π.Ο. ε) Απαραίτητη προϋπόθεση, για την άσκηση επαγγέλµατος προπονητή ποδοσφαίρου για µεν τους Έλληνες είναι η εγγραφή τους, ως µέλος σε Σύνδεσµο ή Σωµατείο Προπονητών - Μέλος της Οµοσπονδίας Προπονητών Ποδοσφαίρου Ελλάδος (ΟΠΠΕ) που τήρησε τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ.3 Γ του καταστατικού της Ε.Π.Ο., για δε τους αλλοδαπούς η τήρηση των όρων του άρθρου 3 του παρόντος κανονισµού. στ) Οι υπάλληλοι των Ενώσεων - µελών της Ε.Π.Ο. δεν µπορούν να ασκούν το επάγγελµα του προπονητή. ΑΡΘΡΟ 3 ικαίωµα άσκησης του επαγγέλµατος του προπονητή από αλλοδαπούς 1. εν επιτρέπεται η πρόσληψη αλλοδαπού (εκτός των επιτρεποµένων από τη Σύµβαση της UEFA) προπονητή από ερασιτεχνικά σωµατεία. 2. Η πρόσληψη και απασχόληση αλλοδαπού προπονητή στις Α οµάδες επαγγελµατικών κατηγοριών, επιτρέπεται εφόσον πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις. α) Να είναι κάτοχος ισότιµου διπλώµατος PRO-UEFA των σχολών της Σύµβασης αµοιβαίας αναγνώρισης για τα προπονητικά προσόντα της UEFA. β) Να έχει εργαστεί ως προπονητής σε οµάδα εθνικών κατηγοριών για µία (1) τουλάχιστον αγωνιστική περίοδο ή σε εθνική οµάδα. γ) Να έχει ηλικία µέχρι εβδοµήντα πέντε (75) ετών. δ) Να αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος κανονισµού, του καταστατικού και των κανονισµών της Ε.Π.Ο. και της ισχύουσας ελληνικής νοµοθεσίας και να δηλώνει, µε το ιδιωτικό συµφωνητικό, που καταρτίζεται και υποβάλλεται στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού (Γ.Γ.Α.), την Ελληνική Ποδοσφαιρική Οµοσπονδία (Ε.Π.Ο.) και στον Σύνδεσµο ή Σωµατείο

7 [3] Προπονητών ή αν δεν υπάρχει στην ΟΠΠΕ, ότι αυτό είναι το µόνο που αναγνωρίζει, συνοµολογεί και αποδέχεται έναντι οποιασδήποτε ποδοσφαιρικής ή άλλης αρχής στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. ε) Η τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων πιστοποιείται µε απόφαση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Ε.Π.Ο. ΑΡΘΡΟ 4 Ιδιωτικό συµφωνητικό πρόσληψης προπονητή 1. Το ιδιωτικό συµφωνητικό πρόσληψης µεταξύ του προπονητή και της Π. Α. Ε. ή του σωµατείου, καθώς και κάθε τροποποίηση αυτού, κατατίθεται υποχρεωτικά στην αρµόδια.ο.υ., επίσηµο δε αντίγραφο του κατατεθέντος στην.ο.υ. συµφωνητικού κατατίθεται, για µεν τις εθνικές κατηγορίες στην Ε.Π.Ο. και τον τοπικό Σύνδεσµο Προπονητών ή την Ο.Π.Π.Ε. εάν δεν υπάρχει Σύνδεσµος, για δε τα σωµατεία τοπικών κατηγοριών στην οικεία τοπική Ένωση και τον τοπικό Σύνδεσµο Προπονητών, ή την Ο.Π.Π.Ε. εάν δεν υπάρχει Σύνδεσµος, σε χρονικό διάστηµα δεκαπέντε (15) ηµερών από της υπογραφής του. 2. Το ιδιωτικό συµφωνητικό υποχρεωτικά περιλαµβάνει: α) Στοιχεία των συµβαλλοµένων β) ιάρκεια ισχύος της σύµβασης γ) Τις πάσης φύσεως τακτικές και έκτακτες αποδοχές, καθώς και τις λοιπές σε είδος παροχές του προπονητή δ) Ρήτρα, σύµφωνα µε την οποία τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεωτικά συµφωνούν και αποδέχονται ότι καθιστούν αποκλειστικά αρµόδια για την επίλυση των τυχόν µεταξύ τους οικονοµικών διαφορών, τις αρµόδιες επιτροπές που καθορίζονται στο καταστατικό και τους κανονισµούς της Ε.Π.Ο. ε) Συνιστάται στην Ε.Π.Ο. Επιτροπή Αποτίµησης Αξίας ιδιωτικών συµφωνητικών προπονητών αποτελούµενη από έναν (1) εκπρόσωπο της Ε.Π.Ο. που διορίζεται από το.σ. αυτής ως Πρόεδρο και από έναν (1) εκπρόσωπο των: Ένωση Α Εθνικής Κατηγορίας (Super League), Ένωσης Επαγγελµατικού Ποδοσφαίρου Β' Εθνικής Κατηγορίας, Πανελλήνιου Συνδέσµου Αµειβοµένων Ποδοσφαιριστών (Π.Σ.Α.Π.) και ΟΠ.Π.Ε. Αντικείµενο της Επιτροπής είναι η εκτίµηση, µε βάση συγκεκριµένες παραµέτρους και συντελεστές, της αξίας του προπονητή και του καθορισµού των κατωτάτων ορίων αποζηµίωσης ανάλογα

8 [4] και µε την κατηγορία διπλώµατος που αυτός κατέχει και την κατηγορία που ανήκει η ΠΑΕ ή το σωµατείο µε το οποίο έχει συµβληθεί. ΑΡΘΡΟ 5 Κατηγορίες προπονητών Οι κατηγορίες των προπονητών ποδοσφαίρου στην Ελλάδα είναι UEFA C, πιστοποίηση UEFA B, UEFA B, πιστοποίηση UEFA Α, UEFA A, UEFA A ELITE YOUTH και PRO-UEFA. ΑΡΘΡΟ 6 ικαίωµα εργασίας ανάλογα µε κατηγορία Εκπαιδευτές ποδοσφαίρου Ετήσια σεµινάρια 1. Οι προπονητές ποδοσφαίρου έχουν το δικαίωµα να ασκήσουν το επάγγελµα αυτό ανάλογα µε την κατηγορία τους ως εξής: Προπονητής Βοηθός Προπονητή 1 Super League Football League UEFA-PRO UEFA-A 2 3 Κ-20 Super League-Football League K-17 Super League-Football League UEFA-A UEFA-B 4 Γ Εθνική UEFA-A UEFA-B τουλάχιστον 5 6 Ερασιτεχνικά σωµατεία Α κατηγορίας Ερασιτεχνικά σωµατεία Β, Γ κατηγορίας UEFA-B Πιστοποιητικό UEFA-B τουλάχιστον 7 Σωµατεία Γυναικείου πρωταθλήµατος 8 Σωµατεία Σάλας UEFA-B τουλάχιστον UEFA-B τουλάχιστον ή πιστοποιητικό UEFA-B Σάλας 9 Μικτές οµάδες Ενώσεων UEFA-B τουλάχιστον 10 Ακαδηµίες όλων των σωµατείων Κ-14 UEFA-C πιστοποιητικό UEFA-C

9 [5] 2. Τα προσόντα των τακτικών εκπαιδευτών που διδάσκουν στις σχολές ποδοσφαίρου, πέραν της κατοχής διπλώµατος προπονητή PRO-UEFA, καθορίζονται µε απόφαση του.σ. της Ε.Π.Ο. ( υποχρεωτικά πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίου αναγνωρισµένης σχολής πανεπιστηµίου µε διδακτική και συγγραφική εµπειρία στο άθληµα του ποδοσφαίρου και να έχουν ονοµασθεί "καθηγητές ποδοσφαίρου" από το.σ. της Ε.Π.Ο., µετά από εισήγηση της ιοίκησης της Σχολής ). 3. Η Ε.Π.Ο. δύναται να διοργανώνει κάθε χρόνο µετά τη λήξη και πριν την έναρξη ποδοσφαιρικής περιόδου, αλλά και στην διάρκεια αυτής, επιµορφωτικά σεµινάρια προπονητών. Το δικαίωµα αυτό παρέχεται και προς την ΟΠΠΕ ή τους Συνδέσµους µέλη της, µε την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει η απαραίτητη έγκριση της Ε.Π.Ο. και οι διδάσκοντες θα ορίζονται από την Ε.Π.Ο. ΑΡΘΡΟ 7 Υποχρέωση πρόσληψης προπονητή από Π.Α.Ε. και σωµατεία 1. Οι Π.Α.Ε. και τα σωµατεία υποχρεούνται να προσλαµβάνουν και να απασχολούν προπονητή της Α' ποδοσφαιρικής τους οµάδας, κάτοχο διπλώµατος, ανάλογο των αναφεροµένων στο άρθρο 6 παρ Από την υποχρέωση πρόσληψης προπονητή κατά τα ανωτέρω εξαιρούνται τα ερασιτεχνικά σωµατεία Α' και Α 1 κατηγορίας των Ε.Π.Σ. εφόσον στον οικείο Νοµό δεν υπάρχουν προπονητές µε ίπλωµα, όπως ορίζεται στο Άρθρο 2 του παρόντος Κανονισµού σε αριθµό διπλάσιο, τουλάχιστον, από τον αριθµό των οµάδων της κατηγορίας. 3. Σε περίπτωση προβιβασµού Π.Α.Ε. ή σωµατείου η Π.Α.Ε. ή το σωµατείο υποχρεωτικώς προσλαµβάνουν προπονητές, κατόχους διπλωµάτων αναλόγων µε τα προβλεπόµενα στον πίνακα της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του παρόντος Κανονισµού. ΑΡΘΡΟ 8 Επιτροπές Επίλυσης Οικονοµικών ιαφορών 1. Οι οικονοµικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ προπονητών και ερασιτεχνικών σωµατείων επιλύονται από το Τακτικό ιαιτητικό ικαστήριο της Ε.Π.Ο.

10 [6] 2. Οι οικονοµικές διαφορές που προκύπτουν µεταξύ προπονητών και Π.Α.Ε. ή Τ.Α.Π. επιλύονται από την Α' ΕΕΟ της ΕΠΟ. Οι αποφάσεις αυτές προσβάλλονται σε δεύτερο βαθµό ενώπιον του ιαιτητικού ικαστηρίου της Ε.Π.Ο. 3. Ως µέλη - δικαστές των διαιτητικών οργάνων, το εκπαιδευτικό συµβούλιο της Ε.Π.Ο., προτείνει αυτούς που υποδεικνύει η ΟΠΠΕ. ΑΡΘΡΟ 9 Εκπαιδευτικό Συµβούλιο 1. Στην Ε.Π.Ο. λειτουργεί η Επιτροπή Εκπαιδευτικού Συµβουλίου µε αρµοδιότητα για όλα τα θέµατα που περιγράφονται στον παρόντα κανονισµό. 2. Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από τον Πρόεδρο και τέσσερα (4) µέλη εκ των οποίων δύο (2) προπονητές µε δίπλωµα PRO UEFA κατηγορίας που ορίζονται από το.σ. της Ε.Π.Ο. Από τους δύο προπονητές µε δίπλωµα UEFA PRO, ο ένας υποχρεωτικά θα είναι ο διευθυντής εκπαίδευσης - υπεύθυνος των σχολών και ο άλλος εκπρόσωπος που υποδεικνύεται από το.σ. της ΟΠΠΕ. ΑΡΘΡΟ 10 Επιτροπή Ισοτιµιών Η αναγνώριση τίτλων σπουδών Σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της αλλοδαπής και η ισοτιµία τους προς τίτλους σπουδών των Σχολών προπονητών ποδοσφαίρου της ηµεδαπής και η κατάταξη σε ανάλογη κατηγορία, λαµβανοµένων υπόψη των κανονισµών των διεθνών συνοµοσπονδιών, γίνεται από Επιτροπή Ισοτιµιών της Ε.Π.Ο. στην οποία συµµετέχουν: α) Ο πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου της Ε.Π.Ο., ως Πρόεδρος, β) Ένας (1) εκπρόσωπος του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου, γ) Ένας εκπρόσωπος της Νοµικής Υπηρεσίας της Ε.Π.Ο., δ) ύο (2) µέλη που υποδεικνύονται από το.σ. της ΟΠΠΕ. Η Επιτροπή ορίζεται από το.σ. της Ε.Π.Ο., εδρεύει στην Ε.Π.Ο. και καθήκοντα Γραµµατέα ασκεί υπάλληλος αυτής.

11 [7] ΑΡΘΡΟ 11 Μητρώο προπονητών Ταυτότητα προπονητή ελτίο πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή). 1. Στην Ε.Π.Ο. τηρείται µητρώο προπονητών ανά κατηγορία. Η Ε.Π.Ο. εκδίδει τις ταυτότητες προπονητών, οι οποίες έχουν τριετή διάρκεια. Για την έκδοση της εν λόγω ταυτότητας, εκτός των άλλων, πρέπει να συνυποβάλλεται υποχρεωτικά και βεβαίωση ότι είναι µέλος Συνδέσµου Προπονητών, ο οποίος ανήκει στην Ο.Π.Π.Ε., εφόσον έχει τηρήσει τη διαδικασία που αναφέρεται στο άρθρο 2 παρ.3 Γ του καταστατικού της Ε.Π.Ο. 2. Η ταυτότητα προπονητή, όπως προβλέπεται από τη Σύµβαση αµοιβαίας αναγνώρισης προπονητικών προσόντων της UEFA, πρέπει να αναθεωρείται εντός τριετίας από την ηµεροµηνία έκδοσής της µετά από διαδικασία που προβλέπεται από την ως άνω Σύµβαση (Συµµετοχή - παρακολούθηση από τον προπονητή σχετικού σεµιναρίου αναθεώρησης τουλάχιστον 16 ωρών). 3. Μετά την απόκτηση του ιπλώµατος προπονητή ποδοσφαίρου, όπως προβλέπεται από τον Κανονισµό Λειτουργίας της Σχολής Προπονητών Ποδοσφαίρου της Ε.Π.Ο. και από τη Σύµβαση αµοιβαίας αναγνώρισης προπονητικής προσόντων της UEFA, ο προπονητής πλέον της έκδοσης ταυτότητας προπονητή ποδοσφαίρου ΕΠΟ-UEFA, υποχρεούται να εκδώσει και Άδεια Εξασκήσεως Επαγγέλµατος Προπονητή Ποδοσφαίρου από την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. 4. Κάθε νέα αγωνιστική περίοδο η Ε.Π.Ο. για τα επαγγελµατικά πρωταθλήµατα και οι Ε. Π. Σ. για τα τοπικά πρωταθλήµατα και τη Γ' Εθνική εκδίδουν δελτίο πιστοποίησης εισόδου του προπονητή στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή). Το δελτίο πιστοποίησης εισόδου, είναι ονοµαστικό σε περίπτωση δε αντικατάστασης του προπονητή, θα πρέπει να εκδοθεί νέο, µε υποβολή νέων δικαιολογητικών. 5. Προπονητής και ο τυχόν βοηθός προπονητή, ο οποίος δεν κατέχει το ως άνω δελτίο πιστοποίησης εισόδου στον αγωνιστικό χώρο (τεχνική περιοχή) απαγορεύεται να εισέλθει σ αυτόν. Ο έλεγχος διενεργείται από τους διαιτητές του αγώνα, σύµφωνα µε τον Κ.Α.Π.

12 [8] ΑΡΘΡΟ 12 Κυρώσεις σε σωµατεία και Π.Α.Ε. Σωµατεία και Π.Α.Ε. που δεν τηρούν τις διατάξεις των άρθρων 4,7 και 11 του παρόντος κανονισµού τιµωρούνται από τα αρµόδια πειθαρχικά όργανα µε την επιβολή χρηµατικού προστίµου ως ακολούθως: α) Σωµατεία τοπικών κατηγοριών µε χρηµατικό πρόστιµο από 400 έως ευρώ β) Π.Α.Ε. Γ' Εθνικής κατηγορίας µε χρηµατικό πρόστιµο από έως ευρώ γ) Π.Α.Ε. Β' Εθνικής κατηγορίας µε χρηµατικό πρόστιµο από έως ευρώ και δ) Π.Α.Ε. Α' Εθνικής κατηγορίας µε χρηµατικό πρόστιµο από έως ευρώ περίπτωση µη συµµόρφωσης εντός δέκα πέντε (15) ηµερών από την έγγραφη ειδοποίηση του οικείου φορέα (Ε.Π.Ο. - Ε.Π.Σ.), η ποινή του χρηµατικού προστίµου µε απόφαση του οικείου δικαιοδοτικού οργάνου διπλασιάζεται. ΑΡΘΡΟ 13 Πειθαρχικός έλεγχος 1. Οι προπονητές υπόκεινται σε πειθαρχικό έλεγχο σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στους οικείους κανονισµούς τιµωρούµενοι από τα οικεία δικαιοδοτικά όργανα. Η άσκηση της δίωξης και παραποµπή γίνεται και µε απόφαση του Εκπαιδευτικού Συµβουλίου. 2. Σε περίπτωση σοβαρής παράβασης διατάξεων του παρόντος κανονισµού το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο δύναται να εισηγείται προς την Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο. την επιβολή των προβλεποµένων από τον πειθαρχικό κώδικα ποινών. 3. ιπλωµατούχοι προπονητές δεν έχουν το δικαίωµα να κάθονται στον πάγκο των αναπληρωµατικών και την τεχνική περιοχή µε ιδιότητα άλλη, εφόσον δεν έχουν παραιτηθεί και καταθέσει το δίπλωµά τους. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον δηλαδή κάθονται στον πάγκο ή στην τεχνική περιοχή µε άλλη ιδιότητα πλην του προπονητή, είτε αυτεπάγγελτα είτε µετά από καταγγελία, υποχρεωτικά ανακαλείται το δίπλωµά τους. 4. ιπλωµατούχος προπονητής UEFA Ε.Π.Ο., ο οποίος υπογράφει συµβόλαιο συνεργασίας µε Π.Α.Ε. ή σωµατείο και το δίπλωµά του δεν είναι ανάλογο των αναφεροµένων στην κατηγοριοποίηση του άρθρου 6 παρ. 1, τιµωρείται, µετά από παραποµπή από το Εκπαιδευτικό Συµβούλιο στην

13 [9] Πειθαρχική Επιτροπή της Ε.Π.Ο., µε ανάκληση του διπλώµατος για έξι (6) µήνες και χρηµατική ποινή τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 5. ιπλωµατούχος προπονητής UEFA Ε.Π.Ο., ο οποίος επιθυµεί να αποκτήσει την ιδιότητα του εν ενεργεία ποδοσφαιριστή ή να παρευρίσκεται στην τεχνική περιοχή µε άλλη ιδιότητα, θα πρέπει να υποβάλλει, πριν την έναρξη της ποδοσφαιρικής περιόδου, αίτηση ανάκλησης του διπλώµατός του, για τη συγκεκριµένη ποδοσφαιρική περίοδο, στο Τµήµα Μητρώου Προπονητών της Ε.Π.Ο. και να καταθέσει το δίπλωµα και την ταυτότητά του. ΑΡΘΡΟ 14 Το.Σ. της Ε.Π.Ο. µε απόφασή του καθορίζει κάθε έτος, το ποσοστό παρακράτησης επί των αµοιβών των προπονητών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο καταστατικό της και στους κανονισµούς της. ΑΡΘΡΟ Για κάθε θέµα που δεν προβλέπεται από τον παρόντα κανονισµό αποφασίζει σχετικά το.σ. της Ε.Π.Ο. µετά από εισήγηση του Υπευθύνου των σχολών, µε απαρέγκλιτη τήρηση των οδηγιών της Σύµβασης Προπονητικής της UEFA του έτους Ο παρών κανονισµός, που έχει εναρµονιστεί σύµφωνα µε τη Σύµβαση αµοιβαίας αναγνώρισης των προπονητικών προσόντων της Νυόν την και στην Αθήνα την , ισχύει όπως τροποποιήθηκε, κωδικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από το.σ. της Ε.Π.Ο. στις και επικυρώθηκε στη Γ.Σ. της Ε.Π.Ο. στις Αθήνα 06 Ιουνίου 2014 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΡΗΣ Ο ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999 Τελευταία ενηµέρωση: 19/6/2012 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (1) Έχουν ενσωµατωθεί στο Νόµο 2725/1999 οι τροποποιητικές διατάξεις των: Ν 2858/2000,Ν.2947/2001,Ν.3057/2002,Ν.3207/2003, Ν.3262/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ. Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων Έκδοση 2012 Κανονισμός Αδειοδότησης Ομάδων Έκδοση 2012 Ε.Π.Ο. 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς Αθλητικοί φορείς κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι φορείς, με οποιαδήποτε νομική μορφή, οργάνωσης του αγωνιστικού αθλητισμού, όπως: τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2014 2015 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες Διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 20 ΕΤΩΝ SUPER LEAGUE ΕΛΛΑΔΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2011 1 Περιεχόμενα Προκήρυξης Πρωταθλήματος Κ20 Ενότητα Α: Διοργάνωση Πρωταθλήματος Άρθρο 1. Εφαρμοζόμενες ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΟΠΑΠ SUPERLEAGUE ΕΛΛΑ Α ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟ ΟΣ 2008-2009 Περιεχόµενα Προκήρυξης Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ «Super League Ελλάδα» Ενότητα Α: ιοργάνωση Πρωταθλήµατος ΟΠΑΠ Άρθρο 1. Εφαρµοζόµενες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Η κατά το έτος 1966 ιδρυθείσα «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης» μετά την κατά το έτος 1969, ίδρυση της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, έχει, έκτοτε, ως ε- πωνυμία αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2530 ΦΕΚ Α'

ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2530 ΦΕΚ Α' ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2530 ΦΕΚ Α' 218/23.10.97 Υπηρεσιακή κατάσταση και αναµόρφωση µισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού και του εκπαιδευτικού προσωπικού των Ιδρυµάτων της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ N.3429/2005 (ΦΕΚ - 314 Α/27-12-2005): ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (.Ε.Κ.Ο.). Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθµός: 2530 Έτος: 1997 ΦΕΚ: Α 218 19971023 Τέθηκε σε ισχύ: 23.10.1997 Ηµ.Υπογραφής: 21.10.1997 Υπηρεσιακή κατάσταση και αναµόρφωση µισθολογίου του διδακτικού και ερευνητικού

Διαβάστε περισσότερα

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995)

Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Nόµος 2327, (ΦΕΚ Α' 156 31-7-1995) Εθνικό Συµβούλιο Παιδείας ρύθµιση θεµάτων έρευνας παιδείας και µετεκπαίδευσης εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νέοι θεσµοί Άρθρο 1 Εθνικό Συµ8ούλιο Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Θ.1. ΘΕΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α` 118) προστίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ 2014-2015 Σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, του Καταστατικού και των Κανονισµών της Ε.Ο.Κ και του Ε.Σ.Α.Κ.Ε., των

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις Εποπτεία,

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014

Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Εισαγωγή αθλητών με αγωνιστικές διακρίσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 2014 Με απόφαση του υπουργείου παιδείας καθορίστηκαν οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο τρόπος, ο τόπος και χρόνος

Διαβάστε περισσότερα

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές.

N. 3685/08 (ΦΕΚ 148 Α/16-7-2008) : Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές. 3685/08 1 of 12 ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΑΡΑΘΥΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΡΙΘ.: 3685/08 Βλέπετε το πλήρες κείμενο Είδος Εγγράφου: ΝΟΜΟΙ ΦΕΚ: 148Α Μέγεθος κειμένου: 1649,757 KB N. 3685/08

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ «Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του ραδιοηλεκτρονικού και του ραδιοτεχνίτη και ιδρύσεως και λειτουργίας ραδιοηλεκτρονικών εργαστηρίων» ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΡΩΣΗ ΩΣ ΚΩ ΙΚΑ ΤΟΥ «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟY ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ» ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ Κυρώνεται ως Κώδικας το ακόλουθο σχέδιο νόµου, το οποίο καταρτίσθηκε από τη νοµοπαρασκευαστική επιτροπή, που συγκροτήθηκε σύµφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο.

Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο. Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 Άρθρο 1 Ορισμοί... 1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής... 3 Άρθρο 3 Γενική Αρχή... 4 Άρθρο 4 Υπαιτιότητα Απόπειρα Συμμετοχή...

Διαβάστε περισσότερα