ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Αρθρο 1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ. Αρθρο 1"

Transcript

1 ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Αρθρο Το επάγγελµα του προπονητή αντισφαίρισης στην Ελλάδα έχουν το δικαίωµα να ασκήσουν όσοι έχουν τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο άρθρο 31 παρ. 1 & 2 του Νόµου 2725/1999 και στον παρόντα Κανονισµό Αλλοδαποί προπονητές, µε έγκριση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού µόνο σε σωµατεία της ανωτάτης κατηγορίας που µετέχουν στην ανώτατη βαθµίδα του Ελληνικού Πρωταθλήµατος Ανδρών ή στις Εθνικές Οµάδες Αντισφαίρισης προσλαµβανόµενοι από την Ελληνική Φίλαθλη Οµοσπονδία Αντισφαίρισης µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου Για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή αντισφαίρισης από σωµατεία Α κατηγορίας και µόνο για την πρώτη οµάδα ανδρών ή από την Ελληνική Φίλαθλη Οµοσπονδία Αντισφαίρισης µε την επιφύλαξη των διατάξεων του Κοινοτικού ικαίου και την απαραίτητη προϋπόθεση υποβολής στη Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού των απαιτούµενων και για τους λοιπούς αλλοδαπούς δικαιολογητικών απαιτείται η, σύµφωνα µε το νόµο, χορήγηση αδείας και παραµονής εργασίας, ύστερα από προηγούµενη έγκριση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, η οποία παρέχεται εφόσον ο αλλοδαπός έχει : α. Ηλικία όχι ανώτερη των 55 ετών. β. Υποβάλλει δήλωση µε την οποία αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του παρόντος Κανονισµού. γ. Αποδέχεται και συνοµολογεί µε το ίδιο συµφωνητικό και µε την πρόβλεψη ρητού όρου, ότι η επίλυση συµβατικών οικονοµικών διαφορών µε το σωµατείο θα επιλύονται από τα δικαιοδοτικά όργανα που προβλέπει ο νόµος. Η διαπίστωση των υποστοιχείων α, β, γ, προϋποθέσεων της παρούσης παραγράφου γίνεται µε την Επιτροπή του άρθρου 9 του παρόντος, οι ε διαπιστώσεις αυτές έχουν γνωµοδοτικό χαρακτήρα για την Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, προκειµένου να χορηγήσει την κατά τα ανωτέρω έγκρισή της Η έγκριση της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού για την πρόσληψη αλλοδαπού προπονητή, παρέχεται µε την απαραίτητη υποχρέωση του σωµατείου αν τυχόν προσλάβει συνεργάτη του προπονητή να είναι υποχρεωτικά Ελληνας Ο αλλοδαπός προπονητής µαζί µε τα λοιπά δικαιολογητικά πρόσληψης του, υποβάλλει υποχρεωτικά γραµµάτιο κατάθεσης στο ταµείο του Συλλόγου Προπονητών Αντισφαίρισης Ελλάδος (Σ.Π.Α.Ε.), ποσού 3% επι του συνολικού ποσού της συµβατικής αµοιβής του που προκύπτει από τον συνολικό υπολογισµό των αµοιβών του για τον χρόνο διάρκειας της σύµβασής του, που αναγράφεται στο συµβόλαιό του, αλλιώς η αίτησή του απορρίπτεται.

2 Αρθρο Απαγορεύεται από τα σωµατεία (οµίλους) οποιασδήποτε κατηγορίας για τις Οµάδες αντισφαίρισης όλων των διαβαθµίσεων (ανδρών, γυναικών, εφήβων, νεανίδων, παίδων, κορασίδων και µίνι), η απασχόληση ως προπονητών προσώπων που δεν πληρούν προϋποθέσεις του νόµου και του παρόντος κανονισµού για την άσκηση του επαγγέλµατος προπονητή αντισφαίρισης. Με πρόταση του Σ.Π.Α.Ε. οι ενώσεις και η Ελληνική Φίλαθλη Οµοσπονδία Αντισφαίρισης επιβάλλουν κυρώσεις στους οµίλους που διατηρούν προπονητές χωρίς άδεια άσκησης επαγγέλµατος Το δικαίωµα άσκησης επαγγέλµατος του προπονητή αντισφαίρισης αποδεικνύεται από την άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, βάση της οποίας υποχρεωτικά εκδίδεται δελτίο ταυτότητας από τον Σύνδεσµο Προπονητών Αντισφαίρισης Ελλάδος (Σ.Π.Α.Ε.).Ο προπονητής θεωρεί υποχρεωτικά το δελτίο ταυτότητας κατ έτος το µήνα Σεπτέµβριο Η Ελληνική Φίλαθλη Οµοσπονδία Αντισφαίρισης (Ε.Φ.Ο.Α.) και οι υπαγόµενες σ αυτήν τοπικές ενώσεις και επιτροπές υποχρεούνται στις προκηρύξεις των οικείων πρωταθληµάτων όλης της αγωνιστικής πυραµίδας να περιλαµβάνουν διάταξη, σύµφωνα µε την οποία τα διαγωνιζόµενα σωµατεία (όµιλοι) υποχρεούνται προ της ενάρξεως των αγώνων να καταθέτουν στα οριζόµενα για τον έλεγχο όργανα, µαζί µε τα δελτία αθλητών τους, το δελτίο ταυτότητας του προπονητή, µε την πρόβλεψη ότι η παράλειψη της υποχρέωσης αυτής από το διαγωνιζόµενο σωµατείο θα συνεπάγεται σε βάρος του τις κυρώσεις που θα προβλέπονται από την προκήρυξη για την περίπτωση συµµετοχής αθλητού. Αρθρο Οι νόµιµα απασχολούµενοι µε το επάγγελµα του προπονητή αντισφαίρισης στην Ελλάδα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 1 του παρόντος κανονισµού, είναι υποχρεωτικά µέλη του Συνδέσµου Ελλήνων Προπονητών Αντισφαίρισης και υπάγονται στις διατάξεις του κανονισµού αυτού Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του ΕΚΑΕΤ µε απόφαση του αρµόδιου για τον Αθλητισµό Υπουργού που εκδίδεται ύστερα από γνώµη της οικείας αθλητικής Οµοσπονδίας και του Συνδέσµου Προπονητών, λειτουργούν Σχολές Προπονητών όλων των κατηγοριών στα τµήµατα Φυσικής Αγωγής. Αρθρο Οι ασκούντες το επάγγελµα προπονητή αντισφαίρισης έχουν το δικαίωµα να ασκήσουν τα επάγγελµα ανάλογα µε τη κατηγορία της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος που κατέχουν ως ακολούθως :

3 α. Οι κάτοχοι ιπλώµατος Α κατηγορίας (και αντίστοιχη άδεια) οποιασδήποτε κατηγορίας ανδρών και γυναικών. β. Οι κάτοχοι ιπλώµατος Β κατηγορίας (και αντίστοιχη άδεια) σε σωµατεία (οµίλους) Β Εθνικής κατηγορίας και µικροτέρων κατηγοριών Ανδρών και Γυναικών. γ. Οι κάτοχοι ιπλώµατος Γ κατηγορίας (και αντίστοιχη άδεια) σε σωµατεία (οµίλους) που µετέχουν σε πρωταθλήµατα τοπικών κατηγοριών Ανδρών και Γυναικών Ελληνες πολίτες οι οποίοι προσλαµβάνονται ως προπονητές των Εθνικών Οµάδων αντισφαίρισης (Εθνικός προπονητής, Οµοσπονδιακοί προπονητέςκαι συνεργάτες αυτών), πρέπει να είναι κάτοχοι άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος Α κατηγορίας. Αρθρο Τα σωµατεία που µετέχουν στα πρωταθλήµατα που διοργανώνει η Ε.Φ.Ο.Α. Και οι τοπικές ενώσεις υποχρεούνται να απασχολούν κατ ελάχιστον όριο τους εξής προπονητές αντισφαίρισης : α. Τα σωµατεία Α κατηγορίας Ανδρών και τα σωµατεία Α κατηγορίας Γυναικών ένα προπονητή µε άδεια της Γ.Γ.Α. Α κατηγορίας, καθώς και ένα προπονητή µε άδεια της Γ.Γ.Α. οποιασδήποτε κατηγορίας ως συνεργάτης προπονητή των εφήβων, παίδων και µίνι. β. Τα σωµατεία Β κατηγορίας ένα προπονητή µε άδεια της Γ.Γ.Α. Α και Β κατηγορίας και ένα προπονητή µε άδεια της Γ.Γ.Α. οποιασδήποτε κατηγορίας ως συνεργάτης προπονητή, προπονητή εφήβων, παίδων και µίνι. γ. Τα λοιπά σωµατεία ένα προπονητή οποιασδήποτε κατηγορίας Σε περίπτωση προβιβασµού σωµατείου σε ανώτερη κατηγορία παρέχεται το δικαίωµα απασχόλησης του προπονητή που είχε µέχρι του προβιβασµού της η οµάδα και για τη νέα αγωνιστική περίοδο, έστω κι αν αυτός δεν είναι κάτοχος διπλώµατος για την κατηγορία που προβιβάστηκε η οµάδα Προπονητής ο οποίος συµβάλλεται εµµίσθως ή και χωρίς αµοιβή µε Σωµατείο, ένωση ή Οµοσπονδία, απαγορεύεται να είναι εν ενεργεία αντισφαιριστής του ίδιου ή άλλου σωµατείου. Παράβαση της παρούσας διάταξης, συνεπάγεται την προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας άσκησης του επαγγέλµατος προπονητή κατά το άρθρο 8 του παρόντος, ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που ήθελε προβλέψει ο κανονισµός πρωταθληµάτων ή αγώνων αντισφαίρισης Προπονητής ο οποίος έχει συµβληθεί µε σωµατείο, µε την ιδιότητα αυτή ως Τεχνικός σύµβουλος ή Τεχνικός ιευθυντής (µάνατζερ) ή ως συνεργάτης προπονητής, απαγορεύεται να παρέχει τις υπηρεσίες του και σε άλλο σωµατείο έστω και χωρίς αµοιβή. Σε βάρος των παραβατών επιβάλλεται η ποινή της προσωρινής ανάκλησης της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος, κατά το άρθρο 8 του παρόντος, µέχρι τη λήξη της αγωνιστικής περιόδου που διαπράχθηκε η παράβαση.

4 Αρθρο Οι προπονητές αντισφαίρισης οποιασδήποτε κατηγορίας, υποχρεούνται να παρακολουθούν τα σεµινάρια, διαλέξεις και ηµερίδες επιµόρφωσης που οργανώνονται από τα αρµόδια όργανα Τα σωµατεία (όµιλοι) οφείλουν να διευκολύνουν τους προπονητές τους στη συµµετοχή τους στις προαναφερόµενες εκδηλώσεις Προπονητής οποιασδήποτε κατηγορίας, ο οποίος, στη διάρκεια µιας διετίας δεν παρακολούθησε µε υπαιτιότητά του ένα τουλάχιστον από τα σεµινάρια που οργανώνουν ο Σ.Π.Α.Ε. και η Ε.Φ.Ο.Α., µετά τη λήξη και πριν την έναρξη της αγωνιστικής περιόδου στερείται της άδειας άσκησης επαγγέλµατος για την αγωνιστική περίοδο που ακολουθεί η οποία ανακαλείται προσωρινά και σε υποτροπή οριστικά κατά το άρθρο 8 του παρόντος. Αρθρο Για την επίλυση των οικονοµικών διαφορών µεταξύ σωµατείων και Προπονητών λειτουργούν στην Ε.Φ.Ο.Α. ως όργανο αυτής, Επιτροπές επίλυσης οικονοµικών διαφορών οριζόµενες µε απόφαση της Γ.Γ.Α. ύστερα από εισήγηση της Ε.Φ.Ο.Α. ως ακολούθως : α. Πρωτοβάθµια επιτροπή επίλυσης οικονοµικών διαφορών, προπονητών αντισφαίρισης, η οποία αποτελείται από 5 µέλη ως εξής : α1. Από 1 µέλος του.σ. της Ε.Φ.Ο.Α. κατά προτίµηση νοµικό ως Πρόεδρος. α2. Από 3 νοµικούς, οι οποίοι να διαθέτουν εµπειρία στα αθλητικά θέµατα, κοινής αποδοχής των ενδιαφερόµενων µερών (Ε.Φ.Ο.Α. & Σ.Π.Α.Ε.) α3. Από ένα εκπρόσωπο του Συνδέσµου Προπονητών (Σ.Π.Α.Ε.), οριζόµενο από το.σ. αυτού. Χρέη γραµµατέα της Επιτροπής εκτελεί υπάλληλος της Ε.Φ.Ο.Α. οριζόµενος από το.σ. αυτής. β. ευτεροβάθµια επιτροπή επίλυσης οικονοµικών διαφορών προπονητών αντισφαίρισης, η οποία συγκροτείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο Η θητεία των µελών, που ορίζονται µε ισάριθµους αναπληρωµατικούς µε απόφαση της Ε.Φ.Ο.Α., είναι διετής Με την απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, καθορίζονται τα της αποζηµίωσης των µελών των προαναφερόµενων επιτροπώνκαθώς και των γραµµατέων αυτών Στις επιτροπές της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου ανήκει η επίλυση σε Πρώτο και δεύτερο βαθµό (κατ έφεση) αντίστοιχα, των οικονοµικών διαφορών σωµατείων αφ ενός και των προπονητών αφ ετέρου που απορρέουν από τις µεταξύ τους συµβάσεις.

5 5. 5. Ενώπιον των επιτροπών της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου έχουν δικαίωµα να παρίστανται τα ενδιαφερόµενα µέλη αυτοπροσώπως ή µε δικηγόρο Το καθού η προσφυγή ή η έφεση καλείται να παραστεί κατά τη δικάσιµο της Προσφυγής ή εφέσεως ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής µε επιµέλεια του προσφεύγοντος ή εκκαλούντος δι επιδόσεως σ αυτό µε δικαστικών επιµελητού αντιγράφου της προσφυγής ή εφέσεως µετά κλήσεως να παραστεί κατά την ορισθείσα δικάσιµο Η έφεση κατά των αποφάσεων της πρωτοβάθµιας επιτροπής επίλυσης οικονοµικών διαφορών ασκείται εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από της επιδόσεως της εκκαλούµενης αποφάσεως Η συζήτηση της προσφυγής ή εφέσεως δε µπορεί να ορισθεί σε χρόνο µεγαλύτερο των δεκαπέντε (15) ηµερών από της καταθέσεως αυτών, οι δε επ αυτών αποφάσεις εκδίδονται µέσα σε χρονικό διάστηµα ενός µηνός από τη συζήτηση Για την υπαγωγή των παραπάνω διαφορών στην αρµοδιότητα των κατά παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου επιτροπών πρέπει : 9α. Να υπάρχει έγγραφη σύµβαση µεταξύ των ενδιαφεροµένων µερών. 9β. Να περιέχεται ρητός όρος στη σύµβαση αυτή µε τον οποίο τα µέρη να συµφωνούν για την υπαγωγή των οικονοµικών διαφορών που προκύπτουν από αυτή, στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δια του παρόντος θεσπιζοµένων επιτροπών. Εάν δεν υπάρχει έγγραφη σύµβαση και το διάδικο µέρος εµφανισθεί ενώπιον της Πρωτοβάθµιας επιτροπής συµφωνήσει δε να αποδεχθεί την δικαιοδοσία της, ή συµµετάσχει κατά την συζήτηση της προσφυγής, η έλλειψη της έγγραφης σύµβασης καλύπτεται Η προσφυγή στις δια του παρόντος θεσπιζόµενες επιτροπές επίλυσης οικονοµικών διαφορών αποκλείει την προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια Απαγορεύεται να γίνει δεκτή οποιαδήποτε δήλωση συµµετοχής σωµατείου και αθλητών του στα οικεία πρωταθλήµατα από την κατά περίπτωση διοργανώτρια αρχή του (Ε.Φ.Ο.Α.), εφόσον υπάρχει οικονοµικής φύσεως οφειλή αυτού απέναντι σε προπονητή, που έχει επιδικασθεί µε τελεσίδικη απόφαση της επιτροπής επίλυσης οικονοµικών διαφορών του παρόντος ή του νόµου 2725/1999. Εάν η τελεσίδικη απόφαση της προηγούµενης παραγράφου εκδοθεί κατά τη διάρκεια της αγωνιστικής περιόδου και παρέλθει ένας µήνας από την κοινοποίηση της απόφασης στο σωµατείο χωρίς αυτό να καταβάλλει στον προπονητή το επιδικασθέν ποσό, η Ε.Φ.Ο.Α. απαγορεύει συµµετοχή των οµάδων του εν λόγω οµίλου σε αγώνες της δικαιοδοσίας της ή των Ενώσεων µελών της Ε.Φ.Ο.Α. Αρθρο 8

6 Το ιοικητικό Συµβούλιο της Ελληνικής Φίλαθλης Οµοσπονδίας Αντισφαίρισης ή ο Σύνδεσµος Προπονητών Αντισφαίρισης Ελλάδος δικαιούται να εισηγηθούν στη Γ.Γ.Α. την επιβολή ποινής της έγγραφης επίπληξης ή προστίµου µέχρι διακοσίων χιλιάδων δραχµών ( ) περιερχοµένου στο ταµείο του Σ.Π.Α.Ε. ή της προσωρινής ανάκλησης της άδειας ασκήσεως του επαγγέλµατος του προπονητή οποιασδήποτε κατηγορίας µέχρι ένα χρόνο ή και της οριστικής ανάκλησης, εφόσον ο προπονητής µε την εν γένει συµπεριφορά του κρίνεται ακατάλληλος για το επάγγελµά του ή υπέπεσε σε παράπτωµα ηθικής τάξεως ή έχει διαπράξει αδίκηµα που διασύρει ή δυσφηµεί το άθληµα της αντισφαίρισης ή υπέχει οικονοµική υποχρέωση προς τον σωµατείο, επιδικασθείσα τελεσίδικα από τα αρµόδια δικαιοδοτικά όργανα ή τα πολιτικά δικαστήρια ή παραβιάζει τον παρόντα κανονισµό. Η εισήγηση της Ε.Φ.Ο.Α. ή του Σ.Π.Α.Ε. προς την Γ.Γ.Α. περί προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας του προπονητή, πρέπει να συνοδεύεται ή από αντίγραφό της, κατόπιν κλήσεως, γραπτής απολογίας του προπονητή ή σε περίπτωση µη ύπαρξης απολογίας αυτού από το αποδεικτικό επίδοσης της κλήσεως προς απολογία, η προθεσµία για την οποία δεν πρέπει να είναι µικρότερη των δέκα (10) ηµερών από την επίδοση της κλήσεως. Το δικαίωµα της προσωρινής ή οριστικής ανάκλησης της άδειας του προπονητή αντισφαίρισης έχει αυτεπάγγελτα ο Γενικός Γραµµατέας Αθλητισµού εφόσον συντρέχει λόγος από τους ανωτέρους, πάντοτε όµως µετά από προηγούµενη γραπτή απολογία αυτού, τηρουµένων αναλογικά των ανωτέρων. Αρθρο 9 Οι προπονητές δεν επιτρέπεται να δίνουν συµβουλές κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Κάθε είδους επικοινωνία, ηχητική ή ορατή µεταξύ παίκτη και προπονητή θα νοείται ως καθοδήγηση. Οι προπονητές απαγορεύεται να προβαίνουν : α. Στην χρήση ακουστικών ασχηµονιών µέσα στον περιβάλλοντα του τουρνουά χώρο. β. Να προβαίνουν σε αισχρές χειρονοµίες κάθε είδους στον περιβάλλοντα το τουρνουά χώρο. γ. Τη λεκτική προσβολή κάθε αντιπάλου, θεατή ή άλλου προσώπου µέσα στον περιβάλλοντα το τουρνουά χώρο. δ. Τη φυσική προσβολή των πιο πάνω εντός του περιβάλλοντα το τουρνουά χώρο. ε. Να προβαίνουν σε ενέργειες, επιτρέποντας ή ενθαρρύνοντας κάθε δηµόσια δήλωση εντός του περιβάλλοντα το τουρνουά χώρο, που να έχει ή να θεωρηθεί ότι έχει κάποιο προδικαστικό ή επιβλαβές αποτέλεσµα στο συµφέρον του τουρνουά κατά την άσκηση των καθηκόντων των αρµοδίων. Ο πίνακας βαθµών ποινής για τις πιο πάνω παραβάσεις είναι : α. 1 ο παράπτωµα : προειδοποίηση β. 2 ο παράπτωµα : απώλεια πόντου γ. 3 ο παράπτωµα : αποβολή αποκλεισµός του αθλητή του προπονητή που προέβη στις παραπάνω παραβιάσεις. Παραβίαση του τµήµατος αυτού θα επιφέρει και στον παίκτη αφαίρεση βαθµών και χρηµάτων ίση µε τον αντίστοιχο δεύτερο γύρο της διοργάνωσης για κάθε παράβαση µετά από έγγραφη αιτιολογηµένη απόφαση του Επιδιαιτητή των αγώνων. Σε περίπτωση που είναι ιδιαίτερα σκανδαλώδεις ή που είναι υποτιµητική για την οµαλή διεξαγωγή του τουρνουά η συµπεριφορά του προπονητή, ο Επιδιαιτητής

7 µπορεί να δώσει εντολή σε αυτόν να εγκαταλείψει τον χώρο διεξαγωγής του αγώνα ή από τον περιβάλλοντα χώρο του τουρνουά και σε περίπτωση δε µη συµµόρφωσης του προπονητή στην εντολή του µπορεί να ανακοινώσει άµεσα την αποβολή του παίκτη του προπονητή. Οι παραπάνω αποφάσεις δεν επιδέχονται καµία ένσταση. Σε περίπτωση που ο Επιδιαιτητής ή ο διαιτητής αναφέρουν εγγράφως τα γεγονότα προς την Πειθαρχική Επιτροπή επειδή κατά την κρίση τους το παράπτωµα είναι σοβαρό τότε : α. Η Π.Ε. σε συνεδρίασή της αποφασίζει την επιπλέον τιµωρία των αναφεροµένων τα όρια των επιπλέον ποινών είναι από έγγραφη επίπληξη έως στέρηση δικαιώµατος εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους µέχρι ένα (1) µήνα. β. Το.Σ. για παραπτώµατα προπονητών που αναφέρθηκαν εγγράφως και παραπέµφθηκαν σ αυτό από την Π.Ε. επειδή έκρινε την σοβαρότητά τους απαιτεί µεγαλύτερη ποινή απ όση αυτή είχε δικαίωµα να επιβάλλει. Στην περίπτωση αυτή η Π.Ε. δεν επιβάλλει καµία ποινή, το δε.σ. που επιλαµβάνεται έχει δικαίωµα επιβολής ποινής στέρησης του δικαιώµατος εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους από δυο (2) έως έξι (6) µήνες. γ. Η ικαστική Επιτροπή ύστερα από παραποµπή σ αυτή από το.σ. έχει δικαίωµα επιβολής ποινής στέρησης του δικαιώµατος εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους από εφτά (7) έως δώδεκα (12) µήνες καθώς και πρόταση για οριστική ανάκληση της άδειας του προπονητή από την Γ.Γ.Α. δ. Για βάναυση συµπεριφορά ή βιαιοπραγία κατά αθλητή, διαιτητή, παράγοντα σωµατείου, αντιπροσώπου Ε.Φ.Ο.Α. γίνεται πρόταση για οριστική ανάκληση της άδειας του προπονητή από την Γ.Γ.Α. καθώς και παραποµπή στην Ε.ΦΙ.Π. Ποινές που επέβαλαν σωµατεία µε βάσει το καταστατικό τους σε προπονητές για να καταχωρηθούν στο επίσηµο ποινολόγιο της Ε.Φ.Ο.Α. πρέπει να ζητηθεί αυτό εγγράφως από το σωµατείο µε περιληπτική έκθεση της υπόθεσης όπου θα αποδεικνύεται το νοµότυπο λήψης απόφασης. Ποινή που καταχωρείται στο ποινολόγιο της Ε.Φ.Ο.Α. δεν ανακαλείται από το σωµατείο ούτε µειώνεται. Το.Σ. της Ε.Φ.Ο.Α. µετά την καταχώρηση της ποινής που επέβαλε σωµατείο της µπορεί να το ανακοινώσει όπου κρίνει αναγκαίο. Οι ποινές ανακοινώνονται στην Γ.Γ.Α., στα έχοντα σχέση σωµατεία, δηµοσιεύονται στο ηµερήσιο τύπο στο δελτίο της Ε.Φ.Ο.Α., µπορούν ακόµα να αναρτηθούν στους πίνακες ανακοινώσεων γραφείων και ασκητηρίων των ανωτέρω. Σε όλες τις περιπτώσεις ο αποκλεισµός ανακοινώνεται στους ενδιαφερόµενους. ικαίωµα προσφυγής όπου ο Νόµος ορίζει έχει κάθε προπονητής. Η προσφυγή ανακοινώνεται απαραίτητα στο.σ. της Ε.Φ.Ο.Α. Αν προπονητής παραβιάσει τους περί ερασιτεχνισµού κανόνες της.ο.ε. παραπέµπεται στην Ε.ΦΙ.Π. ύστερα από αιτιολογηµένη απόφαση του.σ. της Ε.Φ.Ο.Α. Άρθρο Η επιτροπή της παραγράφου 3γ του άρθρου 1 του παρόντος κανονισµού αποτελείται από τα εξής τρία µέλη : α. Ένα µέλος του.σ. της Ε.Φ.Ο.Α. β. Ένα µέλος του.σ. του Σ.Π.Α.Ε. γ. Ένα υπάλληλο της Γ.Γ.Α. ως µέλος Η εν λόγω επιτροπή διορίζεται µε απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού για 2ετή θητεία και συνεδριάζει στα γραφεία της Ε.Φ.Ο.Α., µε πρόσκληση του Προέδρου και αφού εξετάσει τις αιτήσεις των

8 ενδιαφεροµένων να προσληφθούν αλλοδαπών, αποφαίνεται επί των αιτήσεων και εισηγείται σχετικά στην Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού. Στα µέλη της Επιτροπής του άρθρου αυτού δύναται µε την απόφαση διορισµού της να ορίζεται η καταβολή αποζηµίωσης. Αρθρο Οι άδειες άσκησης του επαγγέλµατος προπονητή αντισφαίρισης της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού που έχουν χορηγηθεί µέχρι την έναρξη της ισχύος του παρόντος κανονισµού, µε διάκριση κατηγορίας εξακολουθούν να ισχύουν και µετά τη δηµοσίευσή του θεωρούµενες σαν άδειες Α κατηγορίας για τους κατόχους άδειας Β κατηγορίας και Β για τους κατόχους Γ κατηγορίας Οι ασκούντες το επάγγελµα προπονητή αντισφαίρισης κατά τη δηµοσίευση Ν. 2725/1999 ως Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. µε ειδικότητα αντισφαίρισης ή ως Πτυχιούχοι Ε.Α.Σ.Α. µε ισοτιµία πτυχίου Τ.Ε.Φ.Α.Α. σύµφωνα µε τον Ν. 75/75, εξακολουθούν να ασκούν το επάγγελµα του προπονητή αντισφαίρισης, και µετά τη δηµοσίευση του Ν. 2725/1999 στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης, θεωρούµενοι ως προπονητές Α κατηγορίας οι έχοντες δεκαπενταετή προπονητική θητεία µετά την απόκτηση του πτυχίου. Οι έχοντες µικρότερη θητεία εντάσσονται στην Β κατηγορία Οι µετά τη δηµοσίευση του Ν. 2725/1999 καθιστάµενοι Πτυχιούχοι Τ.Ε.Φ.Α.Α. µε κύρια ή πρωτεύουσα ειδικότητα την αντισφαίριση λαµβάνουν άδεια άσκησης επαγγέλµατος Β ή Γ κατηγορίας, πλην αυτών που έχουν Πανελλήνια κατάταξη µέχρι Νο 20 Ανδρών - Γυναικών και µέχρι Νο 8 σε Πανελλήνια κατάταξη Νέων Νεανίδων, ή η εισαγωγή τους στο Τµήµα Φυσικής Αγωγής έγινε µε τα προβλεπόµενα για αθλητές προνόµια και οι οποίοι κατατάσσονται στην Α ή Β κατηγορία Μέχρι λειτουργίας της Εθνικής Σχολής Προπονητών για όλες τις κατηγορίες προπονητών αντισφαίρισης µε απόφαση του αρµόδιου Υπουργού µετά από πρόταση της οικείας Οµοσπονδίας του αθλήµατος και του Σ.Π.Α.Ε., λειτουργεί Σχολή Προπονητών Αντισφαίρισης στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. µε διάρκεια τουλάχιστον 8 µηνών για την κατώτατη κατηγορία. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται το πρόγραµµα της Σχολής, τα ποσοστά του εκπαιδευτικού προσωπικού και τα προσόντα των υποψηφίων. 5. εν έχουν δικαίωµα παρακολούθησης σε Σχολή Προπονητών Αντισφαίρισης κάθε κατηγορίας όσοι κατά το προ της εγγραφής τους σε σχολή χρονικό διάστηµα καταδικάσθηκαν για προσβολή δηµοσίας αιδούς ή πράξη βίας στα γήπεδα από ποινικό δικαστήριο αµετακλήτως µε ποινή φυλάκισης τουλά χιστον 6 µηνών ή από την Ε.Φ.Ο.Α. µε στέρηση της φιλάθλου ιδιότητας επι ένα τουλάχιστο χρόνο αµετακλήτως. Αρθρο Η επιµόρφωση των Ελλήνων προπονητών αντισφαίρισης τελεί υπο την

9 Εποπτεία της Πολιτείας και εκφράζεται µε τα επιµορφωτικά προγράµµατα της Γενικής Γραµµατείας Αθλητισµού, της Ε.Φ.Ο.Α. των Τ.Ε.Φ.Α.Α. και του Σ.Π.Α.Ε Για την οργάνωση επιµορφωτικών εκδηλώσεων (σεµινάρια, κάµπινγκ κ.λ.π.) από άλλους φορείς πλην των στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου αναφεροµένων (Γ.Γ.Α., Ε.Φ.Ο.Α., Τ.Ε.Φ.Α.Α., Σ.Π.Α.Ε.), απαιτείται προηγούµενη έγκριση του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού χορηγούµενη στον φορέα κατόπιν αιτήσεώς του υποβαλλόµενης στον Σ.Π.Α.Ε. και διαβιβαζοµένης υπ αυτού µετά της γνώµης του Γενικού Γραµµατέα Αθλητισµού Η κατά την προηγούµενη παράγραφο αίτηση, για να εξετασθεί πρέπει να Συνοδεύεται µε λεπτοµερές πρόγραµµα διδακτέας ύλης, τα ονόµατα των οµιλητών καθώς και το αποδεικτικό καταβολής στο Σ.Π.Α.Ε. ποσού διακοσίων χιλιάδων δραχµών ( ), το οποίο επιστρέφεται στον καταβάλλοντα σε περίπτωση µη εγκρίσεως της αιτούµενης εκδηλώσεως Απαγορεύεται η οργάνωση εκδηλώσεων προπονητών από φορείς των αναφεροµένων στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, σε ηµεροµηνίες απέχουσες λιγότερο του ενός µήνα από το προγραµµατισµένο σεµινάριο του Σ.Π.Α.Ε. Υποβαλλόµενες αιτήσεις παροχής εγκρίσεως κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου, κατά παράβαση της παραγράφου αυτής απορρίπτονται. Αρθρο Για ότι δεν προβλέπεται από τον Κανονισµό αυτό ή είναι ασαφές αποφασίζει οριστικά το.σ. της Ε.Φ.Ο.Α Ο πιο πάνω Κανονισµός που περιέχει δεκατρία (13) άρθρα, ψηφίστηκε µε την νόµιµη πλειοψηφία από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωµατείων Μελών της Ε.Φ.Ο.Α. στις 7/11/ Για κάθε τροποποίηση ή αλλαγή διατάξεων του Κανονισµού Προπονητών Αντισφαίρισης απαιτείται απόφαση του.σ. της Ε.Φ.Ο.Α. και έγκριση από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό Ο Κανονισµός αυτός ισχύει από την ηµέρα έγκρισής του, από τον αρµόδιο για τον αθλητισµό Υπουργό όπως ο Ν.2725/99 προβλέπει. Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραµµατέας

10 Σπύρος Ζαννιάς Παναγιώτης Κόντος

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926

Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 Κ Ω Ι Κ Ο Π Ο Ι Η Μ Ε Ν Ο Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΣ ΕΤΟΣ Ι ΡΥΣΕΩΣ 1926 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2002 2 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ I. ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1 Άρθρο 2 Άρθρο 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Π Ρ Ο Π Ο Ν Η Τ Ω Ν Π Ο Δ Ο Σ Φ Α Ι Ρ Ο Υ Μ Α Ι Ο Σ / Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2015 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 ΑΡΘΡΟ 1 Προπονητής... 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 Δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Ε.Ο.ΠΕ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ (Προοίμιο - γενικές αρχές) Το Δ. Σ. της Ελληνικής Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης (Ε.Ο.ΠΕ), έχοντας υπόψη: Τα άρθρα 27 και 44 του Ν.2725/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1

ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 ΝΟΜΟΣ 2725 / 99 ( ΜΕ ΤΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ) 1 Ν. 2725/17-6-99 (ΦΕΚ 121 Α'): Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδοµε τον ακόλουθο νόµο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΟΣ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ Α1 ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 2014-2015 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 1ο ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ - ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΟΙΝΩΝ ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΙΣΗΣ ΠΟΙΝΩΝ 1. Τα αθλητικά

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999

ΝΟΜΟΣ 2725/1999 ΦΕΚ: Α 121 17-6-1999 Τελευταία ενηµέρωση: 19/6/2012 ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΠΕΡΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (1) Έχουν ενσωµατωθεί στο Νόµο 2725/1999 οι τροποποιητικές διατάξεις των: Ν 2858/2000,Ν.2947/2001,Ν.3057/2002,Ν.3207/2003, Ν.3262/2004,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ «Ε.Ο.ΠΕ» Η Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης, έχοντας υπ όψιν της τη διάταξη του άρθρου 27 ν.2725/99, τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους.

τέσσερις (4) αγωνιστικές περιόδους. Του σωµατείου µε την επωνυµία «ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ - Υ ΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ - ΚΑΤΑ ΥΣΕΩΝ» (Σ.Ε.Π.Κ.Υ.Κ.) που µετά την από 7-3-1987 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των µελών του τροποποιείται

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος.

*** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. ΦΕΚ Α' 121/17.6.1999. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡ. 2725 Ερασιτεχνικός και επαγγελµατικός αθλητισµός και άλλες διατάξεις. *** ΠΡΟΣΟΧΗ : Βλ. και Ν.3057/2002 µε τον οποίο τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε ο παρών νόµος. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες ερασιτεχνικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ( Κ. Α. Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο... 3 Άρθρο 1 Ορισµοί... 3 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής... 5 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΕΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ. Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ Άρθρο 1 Αθλητικοί φορείς Αθλητικοί φορείς κατά την έννοια του παρόντος νόμου είναι οι φορείς, με οποιαδήποτε νομική μορφή, οργάνωσης του αγωνιστικού αθλητισμού, όπως: τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟ ΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίµιο...1 Άρθρο 1 Ορισµοί...1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρµογής...3 Άρθρο 3 Κατηγορίες επαγγελµατικών πρωταθληµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 2 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ Ε.Ο.Κ. ΑΡΘΡΟ 1 ΙΔΡΥΣΗ Η κατά το έτος 1966 ιδρυθείσα «Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης και Πετοσφαίρισης» μετά την κατά το έτος 1969, ίδρυση της Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, έχει, έκτοτε, ως ε- πωνυμία αυτής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Ε.Ε.Τ.Α.Α. 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 5 ΑΡΘΡΟ 2 ΈΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ... 5 ΑΡΘΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1

ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ 1 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ Ε ΡΑ Η Αερολέσχη Αθηνών είναι Αεραθλητικός Οργανισµός µη κυβερνητικού, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σωµατείο) µε την επωνυµία ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ ΑΘΗΝΩΝ (Α.Α.) µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ *01000190902990040* 199 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 9 Φεβρουαρίου 1999 ΝΟΜΟΣ ΥΠ'ΑΡΙΘ. 2683 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)."

Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.). Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο της Οµοσπονδίας µε την Επωνυµία ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΛ ΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΓΕΝ.Ο.Π./Κ.Η.Ε.)." (Τροποποίηση και Κωδικοποίηση) Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Ε Π Ω Ν Υ Μ Ι Α Ε Ρ Α Σ Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π...

ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... Τελευταία ενηµέρωση την: 22/12/2012 ΝΟΜΟΣ 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ηµοσίων Πολιτικών ιοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π... ΚΩ ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ Ο Ν.3528/2007 διατίθεται

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών.

Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. ΝΟΜΟΣ - 1397-1983 Εθνικό σύστηµα υγείας. Άρθρο 1 Γενικές αρχές 1. Το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών υγείας στο σύνολο των πολιτών. 2. Οι υπηρεσίες υγείας παρέχονται ισότιµα σε κάθε πολίτη,

Διαβάστε περισσότερα

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Νόµος 2160/1993 «Ρυθµίσεις για τον Τουρισµό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 118/19.7.1993) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' Τροποποίηση της νοµοθεσίας για τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού (Ε.Ο.Τ.) και άλλες διατάξεις Εποπτεία,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΥΣΤΑΣΗ Ε ΡΑ Ιδρύεται Σωµατείο µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα µε την επωνυµία «ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ». Το Κολέγιο έχει έδρα την Αθήνα. Το

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο.

Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο. Π Ε Ι Θ Α Ρ Χ Ι Κ Ο Σ Κ Ω Δ Ι Κ Α Σ Ε. Π. Ο. ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 Π ε ρ ι ε χ ό μ ε ν α Προοίμιο... 1 Άρθρο 1 Ορισμοί... 1 Άρθρο 2 Έκταση εφαρμογής... 3 Άρθρο 3 Γενική Αρχή... 4 Άρθρο 4 Υπαιτιότητα Απόπειρα Συμμετοχή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ Του Επαγγελματικού Σωματείου που εδρεύει στην Αθήνα, Πανόρμου 23, ΤΚ 11522, με την επωνυμία ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΩΝ Hellenic Dietetic Association Άρθρο 1 ο ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΔΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ όπως τροποποιήθηκε και κωδικοποιήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Μελών του της. ης Μαΐου 2015 Σημείωση: Τα σημεία με κόκκινο διαγράφονται και τα σημεία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Π.Ο. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Ε.Π.Ο. Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 201 2 Περιεχόμενα Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1 Άρθρο 1 Δικαιοδοσία της ΠΕΕΟΔ 1 Άρθρο 2 Εφαρμοστέο Δίκαιο 1 Άρθρο 3 Έκταση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1

ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ηµητρακόπουλος Γιώργος

ηµητρακόπουλος Γιώργος 1 ηµητρακόπουλος Γιώργος Αιρετός Π.Υ.Σ.Π.Ε. Πειραιά (εκλεγµένος µε το ψηφοδέλτιο της Π.Α.Σ.Κ.) Τηλ. επικοινωνίας 6977 747439 e-mail: dimitrako@sch.gr Αναθεωρηµένη έκδοση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του -νέου

Διαβάστε περισσότερα