innovation with excellence

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "innovation with excellence"

Transcript

1 innovation with excellence Διονύζηρ Κολοκοηζάρ γενικόρ διεςθςνηήρ HSIA Παν/μιο Σηεπεάρ Ελλάδαρ Λαμία 21 Oκηωβπίος 2010

2 HSIA/ENEBH - Ποιοι είμαζηε Hellenic Semiconductor Industry Association ENσζε Ειιεληθήο Βηνκεραλίαο Ηκηαγσγώλ Δθπξνζσπνύκε ηνλ θιάδν ησλ από ην 2005 Φέξλνπκε θνληά πάλσ από θαη ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Τα κέιε καο αλαπηύζζνπλ γηα ηελ

3 η HSIA ζε απιθμούρ χρόνια από ιδιώτεσ επενδυτζσ τα τελευταία 10 ξζνων πολυεθνικών ςτα κζντρα τεχνολογικήσ ανάπτυξησ που διατηροφν ςτην Ελλάδα πάνω από ετήςια ζςοδα από πωλήςεισ (2009, +4% ςε ςχζςη με 2008) των εςόδων προζρχονται από τη διεθνή αγορά περίπου άτομα απαςχολοφνται ςτον κλάδο Copyright Hellenic-SIA

4 HSIA Γιαηί ςπάπσοςμε Να πξνσζνύκε ηα ζπκθέξνληα ηεο Διιεληθήο Βηνκεραλίαο Ζκηαγσγώλ θαη λα βνεζνύκε ηα κέιε καο λα θηίζνπλ πγηείο θαη κεγάιεο αμίαο επηρεηξήζεηο Nα εγθαζηδξύζνπκε ηελ Διιεληθή Βηνκεραλία Ζκηαγσγώλ σο εθαιηήξην θαηλνηνκίαο θαη δπλακηθό παίθηε ζηελ παγθόζκηα αγνξά πςειήο ηερλνινγίαο

5 HSIA Τι κάνοςμε Πξαγκαηνπνηνύκε επελδπηέο ζην κε πειάηεο θαη Δληζρύνπκε ηελ θαη ησλ κειώλ καο κε ηε βνήζεηα experts από ηε Δληζρύνπκε ηε δεκηνπξγία κεηαμύ ησλ κειώλ καο Πξνηείλνπκε ζπγθεθξηκέλεο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπ θιάδνπ καο θαη ζηνπο αξκόδηνπο θνξείο θαη ηεο

6 Η διεθνήρ εικόνα ηηρ Ελλάδαρ fakelaki and rousfeti.

7 The Greek mess Πως μας βλέπουν οι ΑΛΛΟΙ (πελάτες, επενδυτές, κλπ) Greece Hates Business Πεδίο Εσκολία ζηην επιτειρημαηικόηηηα Εκκίνηζη νέας επιτείρηζης Εργαηικά προζλήυεις Προζηαζία επενδσηών Επιβολή/ιζτύς ζσμβάζεφν Κατάταξη Πηγή: World Bank

8 innovation with excellence κε βάζνο θαη εύξνο επηζηεκνληθώλ δπλαηνηήησλ, εξγαζηαθή εκπεηξία ζην εμσηεξηθό ζε πνιπζύλζεηα έξγα θαη αλαγλώξηζκέλνπο γηα ηελ αθνζίσζή ηνπο ζηε δεκηνπξγία θαη θαηλνηνκία κε ιύζεηο πξνζηηζέκελεο αμίαο γηα ηελ δηεζλή αγνξά ειεθηξνληθήο (e.g.: fastest and among smallest JPEG cores, greenest & most cost efficient VoiP, etc.) Tier-1 πειάηεο ηεο δηεζλνύο αγνξάο (e.g. ATT, Brazil Telecom, Broadcom, CERN, Cypress, EADS Avionics, Freescale, Frigoglas, Fujitsu, Goodrich, Intel, Israel Aerospace Industries, Jazz, LG, Lockheed Martin, Mitsubishi, Motorola, NASA, Netlogic, NTT, O2 UK, OKI, Omega, Panasonic, Philips, RFMD, Rockwell Collins, Samsung, Sharp, Skyworks, Sony, T-Mobile, Texas Instruments, Toshiba, Xerox)

9 Ππόζθαηερ επιηςσίερ Ζ ELXYS Innovations εμαγνξάζηεθε από ηελ Ceragon Networks Ltd. Ζ ELXYS, είλαη κία εηαηξία πξσηνπόξνο ζην ζρεδηαζκό θαηλνηόκσλ ιύζεσλ RFIC λέαο γεληάο. Ζ Ceragon, δξαζηεξηνπνηείηαη ζηα αζύξκαηα δίθηπα 4G/LTE, κε πειαηνιόγην άλσ ησλ 150 service providers ζε ζρεδόλ 100 ρώξεο θαη παξνπζία ζε όιεο ηηο δηεζλείο αγνξέο. Ο θ. Ν. Εέξβαο (πξώελ CEO Alma Technologies) κεηαθηλήζεθε ζηελ CAST Inc. γηα λα αλαιάβεη θαζήθνληα Vice President of Marketing. Ζ CAST, κε έδξα ζηηο ΖΠΑ, αλαπηύζζεη θαη πξνκεζεύεη IPs γηα ζρεδηαζκό ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ.

10 η HSIA ζηη διεθνή αγοπά Copyright Hellenic-SIA

11 Η ηεσνογνωζία μαρ IP and ASIC design Fabless Embedded software System design EDA tools Copyright Hellenic-SIA

12 Τα πποϊόνηα και ςπηπεζίερ μαρ Our success stories Over $30m VC investments, over $80m direct investments from multinational companies Innovative technologies and products Integrated video coders MPEG 4-10/AVC or H.264 World s greenest VoIP processor with DECT Residential gateways: Ethernet Switch, HDTV ADSL2/2+, SoftPBX, USB2.0, WiFi, SD Flash Card UWB, GPON, VDSL Integrated circuits for Gbit Ethernet and wireless (GSM, 3G, WiFi, WiMax) Single-chip transceivers for wireless data: WiFi, WiMax Integrated flow and acceleration sensors On-Board cameras Electronic Design Automation (EDA) software tools Copyright Hellenic-SIA Analog, Mixedsignal and RF integrated circuits Integrated PCMCIA systems for wireless laptop access

13 Οι αγοπέρ ζηόσοι μαρ Telecommunications Security & Defense Industrial automation Home, office, consumer Medical Energy Light/LED Optoelectronics Automotive Copyright Hellenic-SIA

14 Οι εηαιπείερ-μέλη μαρ Copyright Hellenic-SIA

15 Telecom Secu-Def Ind. auto Medical Home-off Other Copyright Hellenic-SIA

16 Σςνεπγαζία με διεθνείρ οπγανιζμούρ Ζ HSIA είλαη κέινο ησλ ηζρπξόηεξσλ παγθόζκησλ club ηεο βηνκεραλίαο εκηαγσγώλ: ESIA: European Semiconductor Industry Association GSA: Global Semiconductor Alliance Copyright Hellenic-SIA

17 Ημιαγωγοί: μοσλόρ διεθνούρ οικονομικήρ ανάπηςξηρ Ζ Βηνκεραλία Ζκηαγσγώλ παξέρεη ηε ηερλνινγία θαη ην know-how γηα ηελ παξαγσγή ηνπ 10% ηνπ παγθόζκηνπ ΑΔΠ (πηγή: IMF, ESIA, WSTS, IC Insights) Με R&D επελδύζεηο ζε πνζνζηό 18.3% επί ησλ πσιήζεσλ, ν θιάδνο εκηαγσγώλ είλαη ν δεύηεξνο πην δξαζηήξηνο ζηελ Δπξώπε (πηγή: The 2008 EU Industrial R&D Investment Scoreboard)

18 Η πποοπηική ηηρ παγκόζμιαρ αγοπάρ ημιαγωγών Γηα ην 2010 αλακέλεηαη αλάπηπμε θαηά ζηα Δθηίκεζε πεξηόδνπ : 12.3% CAGR Πεγή: WSTS, ESIA

19 Πποϋποθέζειρ ανηαγωνιζηικόηηηαρ Εφαρμογή νόμων & διαφάνεια Επιχειρηματικότητα Υποδομζσ Ουςιαςτική διαςφνδεςη βιομηχανίασ με Πανεπιςτήμια Σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον Επενδφςεισ

20 Οι πποηάζειρ μαρ 1. Επισειπημαηικόηηηα (όσι μόνο ηεσνολογία) Αλάπηπμε ηερλνινγίαο πνπ ρξεηάδεηαη ε δηεζλήο αγνξά Δλίζρπζε δξάζεσλ εμσζηξέθεηαο & πξνώζεζεο Τνπηθή παξνπζία 2. Yποδομέρ διεθνούρ ανηαγωνιζηικόηηηαρ Ίδξπζε πάξθνπ δηεζλώλ πξνδηαγξαθώλ Υινπνίεζε ιεηηνπξγηθώλ αιιαγώλ ζην δεκόζην ηνκέα Δπηκόξθσζε ζηειερώλ ζηηο ηάζεηο ηεο δηεζλνύο αγνξάο 3. Πποζέλκςζη και ςποζηήπιξη επενδύζεων Eλίζρπζε επελδπηηθώλ δξάζεσλ Υπνζηήξημε μέλσλ επελδπηώλ «κε ην θιεηδη ζην ρέξη» Απινύζηεπζε δηαδηθαζηώλ ρξεκαηνδόηεζεο

21 Φίλοι μελλονηικοί ζςνεπγάηερ: μπορείτε! Πηζηέςηε ζηηο δπλάκεηο ζαο, Βγείηε από ηα «αζθαιή όξηα» Αλαιάβεηε πξσηνβνπιίεο Γηαζπλδεζείηε Σπλεξγαζηείηε

22 Our website

23 innovation with excellence Διονύζηρ Κολοκοηζάρ γενικόρ διεςθςνηήρ HSIA Παν/μιο Σηεπεάρ Ελλάδαρ Λαμία 21 Oκηωβπίος 2010

Το Corallia σε ρόλο καταλύτη καινοτομίας

Το Corallia σε ρόλο καταλύτη καινοτομίας Το Corallia σε ρόλο καταλύτη καινοτομίας Καινοτομία Επιχειρηματικότητα Εξωστρέφεια «Συνεργασία στην έρευνα και επαγγελματικές προοπτικές νέων επιστημόνων» Πολυτεχνείο Κρήτης, 17.10.2012 Εισηγητής: καθ.

Διαβάστε περισσότερα

client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης

client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης client trust A.Ε Συστήματα Τεχνολογικής Ανάπτυξης Περιεχόμενα Η Εταιρεία μας Υπηρεσίες- Προϊόντα Έργα- Πελάτες Επικοινωνία Η Client Trust A.E, ηδξύζεθε ην 1999 380.000 Μεηνρηθό Κεθάιαην Η Εταιρεία μας

Διαβάστε περισσότερα

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών

Α.Φ.Μ. 099324498, ΔΟΥ: Φ.Α.Ε.. Αθηνών : 210 82 59 313, : 210 82 17 486, : info@ctrust.gr, Url: www.ctrust.gr ειίδα 1 / 40 Πίνακας περιεχομένων Στοιχεία Επικοινωνίας Τοποθεσία... 3 Σκήκα Τπνζηήξημεο (Help Desk and Client Support)... 4 Εταιρικό

Διαβάστε περισσότερα

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό

Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό Δθαξκνγή ζηξαηεγηθνύ ζρεδίνπ γηα ην branding θαη marketing ηνπ Δπώλπκνπ Διιεληθνύ Κξαζηνύ ζηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθό ΚΔΟΟΔ, 17 Μαξηίνπ 2011 Παξνπζίαζε: Κ. Αξθνπκάλεο a.ξακα θαη απνζηνιή 2 Σν ξακα γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σν ηειεπηθνηλσληαθό πξόηππν Gigabit Home Networking (G.hn) θαη ε εθαξκνγή ηνπ ζηελ Διιάδα Γηπισκαηηθή Δξγαζία ηνπ Νηθόιανπ

Διαβάστε περισσότερα

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά

OECD Communications Outlook 2009. Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009. Summary in Greek. Περίληψη στα ελληνικά OECD Communications Outlook 2009 Summary in Greek Προοπηικές ηοσ ηομέα επικοινωνιών ηοσ ΟΟΣΑ 2009 Περίληψη στα ελληνικά Η δέθαηε απηή έθδνζε ηεο δηεηνύο έθζεζεο ηνπ ΟΟΣΑ «Πξννπηηθέο ηνπ ηνκέα επηθνηλσληώλ»

Διαβάστε περισσότερα

Πποηάζειρ για Βιώζιμερ Μεηαθοπέρ & Γιεςπωπαϊκά Γίκηςα με έμθαζη ζηα έπγα Γςηικήρ Δλλάδαρ

Πποηάζειρ για Βιώζιμερ Μεηαθοπέρ & Γιεςπωπαϊκά Γίκηςα με έμθαζη ζηα έπγα Γςηικήρ Δλλάδαρ Πποηάζειρ για Βιώζιμερ Μεηαθοπέρ & Γιεςπωπαϊκά Γίκηςα με έμθαζη ζηα έπγα Γςηικήρ Δλλάδαρ Γπ. Γεωπγία Αϋθανηοπούλος- Κλήμη Αναπληπώηπια Γιεςθύνηπια ΙΜΔΤ Κύπια Δπεςνήηπια : Έξςπνερ Μεηαθοπέρ και Γίκηςα Δπιθανείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΞΔΛΗΞΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΚΑΗΝΟΣΟΜΗΑ ΣΖΝ Κ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 1. Περιυερειακό Τεχνολογικό Πρόγραμμα: 1995-97 2. Περιυερειακή Στρατηγική Καινοτομίας+: 1999-2001 3. Αριστεία στην ΚΜ: 2002-2004 4. Περιυερειακός Πόλος Καινοτομίας:

Διαβάστε περισσότερα

Το Παπόν και ηο Μέλλον ηηρ Έπεςναρ ζηην Κύππο: Πποοπηικέρ Απαζσόληζηρ Νέων Επεςνηηών Δπηζηεκνληθφ σκαηείν Τπνςήθησλ Γηδαθηφξσλ Κχπξνπ 16/11/2011

Το Παπόν και ηο Μέλλον ηηρ Έπεςναρ ζηην Κύππο: Πποοπηικέρ Απαζσόληζηρ Νέων Επεςνηηών Δπηζηεκνληθφ σκαηείν Τπνςήθησλ Γηδαθηφξσλ Κχπξνπ 16/11/2011 Stavriana Kofteros CEO Diogenes Business Incubator University of Cyprus Ltd Το Παπόν και ηο Μέλλον ηηρ Έπεςναρ ζηην Κύππο: Πποοπηικέρ Απαζσόληζηρ Νέων Επεςνηηών Δπηζηεκνληθφ σκαηείν Τπνςήθησλ Γηδαθηφξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020

Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚ Ο ΠΡΟΓΡΑ Μ ΜΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΔ ΑΛΗΑ «Φ ΖΦΗΑΚΖ ΤΓΚΛΗ Ζ» Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδνο 2014 2020 Δπιτειρησιακό Πρόγραμμα Περιυέρειας Θεσσαλίας «ΦΗΦΙΑΚΗ ΤΓΚΛΙΗ» Ινστιτούτο Έρεσνας και Σετνολογίας Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ. Πεξηερόκελα ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ ΓΡ. ΣΤΛΙΑΝΟΤ Υ. Α. ΘΩΜΟΠΟΤΛΟΤ Πεξηερόκελα ΔΝΟΣΗΣΑ : Βηνγξαθηθό εκείσκα (Curriculum Vitae) ΔΝΟΣΗΣΑ : Τπόκλεκα Πεπξαγκέλσλ Γηεύζπλζεο Ιλζη. Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληώλ 998 006 ΔΝΟΣΗΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS

Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΜΕΑ ΣΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΗ ΕΤΡΤΣΕΡΗ ΑΓΟΡΑ LOGISTICS Δζληθή Δπηηξνπή Σειεπηθνηλσληώλ & Σαρπδξνκείσλ Ηκεξίδα «Σν κέιινλ ηεο Σαρπδξνκηθήο Αγνξάο: Ρπζκηζηηθέο Πξνθιήζεηο θαη Δξγαιεία Αλάπηπμεο» 21 Απξηιίνπ 2010, Ξελνδνρείν Divani Caravel Η ΣΑΥΤΔΡΟΜΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008).

Μηα ζύληνκε αλαδξνκή:(πεγή Α. Γνζπνδίλε, 2008). ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΡΤΘΜΙΣΙΚΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΑΘΗΝΑ ΗΜΔΡΙΓΑ ΟΡΑ ΔΒΔΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΗ ΟΜΙΛΙΑ ΓΑΝΑΗ ΑΝΣΧΝΑΚΟΤ, ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΟΡΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Η ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ Χ ΜΟΥΛΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ

ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ ΠΡΕΒΕΙΑ ΕΡΕΒΑΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΕΩΝ Ενεμεπυηικό Δεληίο E-News Letter Σεύσορ 22ο 16/-20/1/2012 Παπαζκεςή 20/1/2012 Η Αξκελία αηελίδεη ην 2012 κε ζπγθξαηεκέλε αηζηνδνμία. Η νινθιήξσζε

Διαβάστε περισσότερα

BUSSINESS PROFILE. www.i-whyhow.com. Σ ε π τ ζ μ β ρ ι ο σ 2 0 0 7. Συμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ μηχανοργάνωςησ και διαδικτφου

BUSSINESS PROFILE. www.i-whyhow.com. Σ ε π τ ζ μ β ρ ι ο σ 2 0 0 7. Συμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ μηχανοργάνωςησ και διαδικτφου BUSSINESS PROFILE Συμβουλευτικζσ υπηρεςίεσ μηχανοργάνωςησ και διαδικτφου ΦΟΡΜΙΩΝΟΣ 35, 16121, ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ e-mail : info@i-whyhow.com Τηλ: 211 11 73522 FAX: 211 26-86923 Σ ε π τ ζ μ β ρ ι ο σ 2 0 0 7 Σ ε

Διαβάστε περισσότερα

Soft1 Open Enterprise Edition

Soft1 Open Enterprise Edition Soft1 Open Enterprise Edition Αναβαθμίζηε ηιρ λειηοςπγίερ ηηρ επισείπηζήρ ζαρ! Για μια ανοικηή επισείπηζη! Τι είναι ηο Soft1 Open Enterprise Edition; Η έθδνζε Soft1 Open Enterprise απνηειεί ηε λέα γεληά

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε?

Ειζαγωγή ζηο έπγο ORTHO-eMAN (A webbased e-training platform for Extended Human Motion Investigation in Orthopedics) Ποιοι είμαζηε? ISSUE 1 Ειζαγωγή ζηο έργο ORTHO-eMAN.1 Ποιοι είμαζηε.....1 Τι είναι ηο ORTHO-eMAN....4 Τι θέλουμε να κάνουμε;... 4 Εναρκηήρια ζυνάνηηζη ηου ORTHO-eMAN......5 Τα ενημερωηικά δεληία....6 YEAR 2012 ORTHOnewsletter

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΗΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 23 ΜΑΡΚΔΣΗΝΓΚ Η ΠΡΟΟΥΖ! Ζ δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο κεηώλεη αηζζεηά ηε ρξεζηκόηεηα πνπ αληιείηε

Διαβάστε περισσότερα

ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απόιπηε ηθαλνπνίεζε ηωλ πειαηώλ καο, ηωλ ζπλεξγαηώλ θαη ηωλ εξγαδόκελωλ καο.

ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ απόιπηε ηθαλνπνίεζε ηωλ πειαηώλ καο, ηωλ ζπλεξγαηώλ θαη ηωλ εξγαδόκελωλ καο. Η COMPUTER LINK ηδξχζεθε ην 1991 κε ην φξακα λα ζπκβάιιεη ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ Βusiness ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ αιιά θαη ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Όρεκα καο είλαη ε ηερλνινγία θαη ν πξνζαλαηνιηζκφο καο

Διαβάστε περισσότερα

Δηήζηνο Γηαγσληζκόο i-bank Καηλνηνκία & Σερλνινγία

Δηήζηνο Γηαγσληζκόο i-bank Καηλνηνκία & Σερλνινγία Δηήζηνο Γηαγσληζκόο i-bank Καηλνηνκία & Σερλνινγία 2 Ινπλίνπ 2010 Δλόηεηεο Καηλνηνκία & Σερλνινγία Γηεζλώο Καηλνηνκία & Σερλνινγία ζηελ Διιάδα Καηλνηνκία & Σερλνινγία ζηελ Δζληθή Σξάπεδα Γηαγσληζκόο Καηλνηνκίαο

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ

«Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ «Μελ αθήλεηο ηελ έξεπλά ζνπ ζην ξάθη (ή ζηε γπάια) θαη ηηο ηδέεο ζνπ αλαμηνπνίεηεο»: Καηλνηνκία θαη Δπηρεηξεκαηηθόηεηα ζην ΔΜΠ Γηάλλεο Καινγήξνπ εκηλάξην Δξκνύπνιεο (ύξνπ) Infostrag 2014, 12 Ηνπιίνπ, Παλεπηζηήκην

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΞΕΝΕΙΟ ΙΚΑΓΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ Ενημερωτικό Δελτίο E-News Letter Τεύτος 22ο 3-8/4/2011 Παρασκεσή 8/4/2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Μελέηη εκηίμηζηρ κινδύνος ηηρ ςπεπσπέυζηρ συπών από

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org

Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Διατείριση ΑμεΑ στις Ελληνικές Επιτειρήσεις Νικόλαος Φλωράτος Διεσθσντής nick@e-isotis.org Athens Headquarters 40 Klitaimnistras, Athens 131 22 GREECE Tel: +30 2102693760 Fax: +30 2102693760 Brussels Office

Διαβάστε περισσότερα

Χρημαηοδοηικά «Εργαλεία» Εσρωπαϊκών Ερεσνηηικών Προγραμμάηων

Χρημαηοδοηικά «Εργαλεία» Εσρωπαϊκών Ερεσνηηικών Προγραμμάηων ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΙΓΔΑΠ 1 ν Δζσηεξηθό εκηλάξην Δπηκόξθσζεο Πξνζσπηθνύ γηα πγρξεκαηνδνηνύκελα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα Έξεπλαο Χρημαηοδοηικά «Εργαλεία» Εσρωπαϊκών Ερεσνηηικών Προγραμμάηων Αζμσορ (ΜΑ) Γεώπγιορ Κανηεπάκηρ,

Διαβάστε περισσότερα

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις

Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Σν Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν θαη ε Αλαπηπμηαθή ηξαηεγηθή θαηά ηε Νέα Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν (2014-2020) Βαζικά ζημεία και διερεσνηηικές προζεγγίζεις Καηεξίλα Θεκειή Σηέιερνο Δηδηθήο Υπεξεζίαο Σπληνληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS

BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS ΚΕΝΣΡΟ ΤΝΕΧΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΘΗΝΩΝ (Α..Ο.Ε.Ε.) ΜΑΚΡΟΥΡΟΝΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΞΔΙΓΙΚΔΤΗ (Specialization Program) BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS Ακαδημαϊκό Έηορ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα