Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»"

Transcript

1 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» Μόσσα, Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» Μόζσα, Ιοςνίος 2014 Σετάπτη, 25 Ιοςνίος 2014 Αθίμεηο αληηπξνζσπεηώλ ζηε Μόζρα. Τπνδνρή θαη κεηαθίλεζε ζην μελνδνρείν «President» πλεδξίαζε ηεο Γηεζλνύο Γξακκαηείαο ηεο Γ..Ο. (ζε αίζνπζα ηνπ μελνδνρείνπ) Γείπλν ζην εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ Πέμπτη, 26 Ιοςνίος Αλαρώξεζε ησλ ζπκκεηερόλησλ γηα ην Κέληξν Γηεζλνύο Δκπνξίνπ (ΚξάζλαγηαΠξέζληα)

2 πκκεηνρή ζηελ Α πλεδξία ηνπ 3 νπ Φόξνπκ γηα ηε Γεκνθξαηία. Κεληξηθό ζέκα «Νέερ διαζηάζειρ κοινοβοςλεςηικού διαλόγος ζηη ζύγσπονη εποσή» Γεύκα (κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο ηνπ Φόξνπκ) Αλαρώξεζε γηα ηελ Κξαηηθή Γνύκα Άθημε ζηελ Κξαηηθή Γνύκα Ξελάγεζε ζηνπο ρώξνπο ηεο Κξαηηθήο Γνύκα Επίσημη τελετή έναπξηρ τηρ 21 ηρ Επετειακήρ Γενικήρ ςνέλεςσηρ τηρ Δ..Ο.(ζηελ αίζνπζα «MalyiZal», Κξαηηθή Γνύκα) Υαηξεηηζηήξηα νκηιία ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Γ..Ο., κέινο ηεο Ρσζηθήο Κξαηηθήο Γνύκα θ. SergeiPopov Κήξπμε έλαξμεο ησλ εξγαζηώλ ηεο 21 εο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Γ..Ο. από ηνλ Πξόεδξν ηεο Ρσζηθήο Κξαηηθήο Γνύκα θ. SergeiNaryshkin Οκηιία από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Γ..Ο. βνπιεπηή θ. Αλαζηάζην Νεξάληδε Υαηξεηηζκόο από ηελ Πξόεδξν ηνπ πκβνπιίνπ Οκνζπνλδίαο θα ΒαιεληίλαΜαηβηέλθν Αλάγλσζε ραηξεηηζηήξην κελύκαηνο ηνπ Μαθαξηώηαηνπ Παηξηάξρε Μόζραο θαη παζώλ ησλ Ρσζηώλ θ. Κύξηιινπ Αλάγλσζε ραηξεηηζηήξηνπ κελύκαηνο ηεο Α.Θ.Π. Οηθνπκεληθνύ Παηξηάξρε θ.θ. Βαξζνινκαίνπ Υαηξεηηζκόο από εθπξόζσπν ηνπ Παλαθξηθαληθνύ Κνηλνβνπιίνπ Λνηπνί ραηξεηηζκνί κελύκαηα από εθπξνζώπνπο δηεζλώλ νξγαληζκώλ Πξνβνιή video πνπ αλαθέξεηαη ζηα 20 ρξόληα ηεο Γ..Ο. Απνλνκή βξαβείσλ ζηνπο ζπγγξαθείο ηνπ Γηεζλνύο Δπηζηεκνληθνύ Γηαγσληζκνύ Γνθηκίνπ ηεο Γ..Ο.

3 Αλακλεζηηθή θσηνγξαθία (ζηελ αίζνπζα νινκέιεηαο ηεο Κξαηηθήο Γνύκα) Αλαρώξεζε από ηελ Κξαηηθή Γνύκα Παξάζεζε δεμίσζεοπξνο ηηκή ησλ ζπκκεηερόλησλ από ηνλ Πξόεδξν ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Γ..Ο θαηά ηελ δηάξθεηα θξνπαδηέξαο ζηνλ πνηακό Μόζρνβα Παπασκεςή, 27 Ιοςνίος 2014 Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν Δηζεγήζεηο επί ηνπ θεληξηθνύ ζέκαηνο ηεο 21 εο επεηεηαθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Γ..Ο.: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ -Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» (αίζνπζα «Krugliyzal», μελνδνρείν «President») Δηζήγεζε από ηνλ ύκβνπιν ηεο Γ..Ο. θαζεγεηή θ. Valery Alexeev Δηζήγεζε από ηνλ ύκβνπιν ηεο Γ..Ο. Γξα Κώζηα Μπγδάιε Δηζήγεζε από ηνλ Βνπιεπηή θ. Ισάλλε Ακαλαηίδε, Μέινο ηεο Διιεληθήο Κνηλνβνπιεπηηθήο Αληηπξνζσπείαο ζηε Γ..Ο. επί ηνπ θεληξηθνύ ζέκαηνο Δηζήγεζε από ηνλ Καζεγεηή, θ. Γεώξγην Μαξηδέιν,Θενινγηθή ρνιή ΑΠΘ κε ζέκα: «Η Αναγκαιόηηηα ηηρ Αγίαρ και ΜεγάληρΣςνόδος ηηρ Οπθοδοξίαρ για ηην ανηιμεηώπιζη ηων ζύγσπονων πποκλήζεων» Δξσηήζεηο θαη ηνπνζεηήζεηο ζπλέδξσλ Γηάιεηκκα γηα θαθέ πλέρεηα ησλ εξγαζηώλ Απνινγηζκόο δξαζηεξηνηήησλ από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα θ. Αλαζηάζην Νεξάληδε

4 Απνινγηζκόο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο έηνπο από ηελ Σακία θαη κέινο ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθώλ θα Μαξία Κόιιηα-Σζαξνπρά Απνηειέζκαηα νηθνλνκηθνύ ειέγρνπ από ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθώλ θ. JaroslavNilov Έγθξηζε νηθνλνκηθνύ απνινγηζκνύ έηνπο θαη απαιιαγή επζύλεο ησλ ππεπζύλσλ Οκηιίεο-ηνπνζεηήζεηο ζπλέδξσλ επί ηνπ θεληξηθνύ ζέκαηνο θαη ηνπ απνινγηζκνύ Διαθξύ γεύκα ζην μελνδνρείν πλέρεηα ησλ εξγαζηώλ Παξνπζίαζε ησλ πξνηάζεσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γ..Ο. έηνπο από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηεο Γ..Ο. θ. Αλαζηάζην Νεξάληδε Έγθξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δξαζηεξηνηήησλ ηεο Γ..Ο. έηνπο Οκηιίεο-ηνπνζεηήζεηο θ.θ. βνπιεπηώλ Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν γηα ηε Ρσζηθή Κξαηηθή Γνύκα Παξάζεζε δεμίσζεο από ηνλ Πξόεδξν ηεο Ρσζηθήο Κξαηηθήο Γνύκα θ. SergeiNaryshkin (αίζνπζα «ZolotoiZal», Ρσζηθή Κξαηηθή Γνύκα) πξνο ηηκή ησλ πλέδξσλ Σηκεηηθή αλαθνξά - απνλνκή αλακλεζηηθώλ δώξσλ ζηνπο η. Πξνέδξνπο ηεο Κξαηηθήο Γνύκα ηεο Ρσζηθήο Οκνζπνλδίαο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν άββατο, 28 Ιοςνίος πλέρεηα ησλ εξγαζηώλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο (αίζνπζα «Kruglyizal», μελνδνρείν «President»)

5 Δθινγέο ησλ νξγάλσλ ηεο Γ..Ο.-πηνζέηεζε ςεθηζκάησλ Υαηξεηηζκνί ησλ Τπνπξγώλ Πνιηηηζκνύ ζηελ 21 ε πλέιεπζε ηεο Γ..Ο. Γεληθή Οινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο Γεύκα ζην εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ Αλαρώξεζε από ην μελνδνρείν γηα ην Κξαηηθό Ιζηνξηθό Μνπζείν Μόζραο (Κόθθηλε Πιαηεία) Δπίζεκε ηειεηή ππνγξαθήοθνηλήο δηαθήξπμεο από ηνπο Τπνπξγνύο Πνιηηηζκνύ ησλ θξαηώλ-κειώλ ηεο Γ..Ο. (Κξαηηθό Ιζηνξηθό Μνπζείν, Κόθθηλε Πιαηεία) Δπίδνζε αλακλεζηηθώλ ζηνπο θ.θ. Τπνπξγνύο Πνιηηηζκνύ Αλακλεζηηθή θσηνγξαθία Ξελάγεζε ζην Κξαηηθό Ιζηνξηθό Μνπζείν Δπίζεκν δείπλν πξνο ηηκή ησλ θ.θ. Τπνπξγώλ Πνιηηηζκνύ εθ κέξνπο ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα θαη ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηεο Γ..Ο. ζε αίζνπζα ηνπ Κξαηηθνύ Ιζηνξηθνύ Μνπζείνπ Διεύζεξνο πεξίπαηνο ζηελ Κόθθηλε Πιαηεία Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν Κςπιακή, 29 Ιοςνίος Αλαρώξεζε γηα ηελ πόιε SergievPosad Άθημε ζηελ πόιε SergievPosad, (Troitse-SergievskayaLavra). Παξαθνινύζεζε Θείαο Λεηηνπξγίαο Γηάζεζε θαθέ, αλαςπθηηθώλ Ξελάγεζε ζε Ιεξέο Μνλέο, Μνπζείν θαη ηελ Πλεπκαηηθή Αθαδεκία ηεο Λαύξαο

6 14.00 Γεύκα ζην εζηηαηόξην «RusskiyDvorik» Αλαρώξεζε από ηε πόιε SergievPosad Άθημε ζην μελνδνρείν Γείπλνζην εζηηαηόξην ηνπ μελνδνρείνπ Δεςτέπα, 30 Ιοςνίος 2014 Αλαρσξήζεηο ζπλέδξσλ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ

ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ. Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ΘΔΜΑΣΑ ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ ΠΡΑΚΣΗΚΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ σνεδρίαζη ηοσ Γιοικηηικού σμβοσλίοσ ηης ανώνσμης εηαιρείας με ηην επωνσμία «ΑΚΟΤΣΗΚΖ Α.Δ.» Σης 15 ης Μαΐοσ 2015 ηνλ Γήκν Αζελαίσλ, ζήκεξα 15 Μαΐοσ 2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : 25-818112, Σειενκ.: 25-824580, e-mail: eesocialdimokrates@cytanet.com.cy)

ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : 25-818112, Σειενκ.: 25-824580, e-mail: eesocialdimokrates@cytanet.com.cy) ΔΝΖΜΔΡΧΣΗΚΟ ΓΔΛΣΗΟ ΔΠΑΡΥΗΑΚΖ ΟΡΓΑΝΧΖ ΛΔΜΔΟΤ (Σειέθσλν : 25-818112, Σειενκ.: 25-824580, e-mail: eesocialdimokrates@cytanet.com.cy) πλαγσλίζηξηεο / ζπλαγσληζηέο, 12/12/2005 Φίιεο θαη θίινη, Ζ Δπαξρηαθή Δπηηξνπή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011)

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) ΛΔΣΦΖ LIONS ΑΜΜΟΦΩΣΤΟΥ ΑΡΣΙΝΟΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΡΙΜΗΝΟΥ (Oκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος 2011) Από ηηο 5 κέρξη 12 Οθησβξίνπ 2011 ε Λέζρε καο δηνξγάλσζε Κξνπαδηέξα ζηα ειιεληθά λεζηά θαη ζηελ Αιεμαλδξνύπνιε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692

ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΑΓΔΛΦΟΙ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ-ΣΔΥΝΙΚΗ Α.Δ. ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ 11 341 00 ΥΑΛΚΗΓΑ ΣΖΛ. 22210 23707 & 21707 FAX. 22210 28692 ΠΡΑΚΣΙΚΟ ΣΑΚΣΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ ΤΝΔΛΔΤΗ ΣΩΝ ΜΔΣΟΥΩΝ ΣΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΣΗ 30εο ΙΟΤNΙΟΤ 2014 ηε Υαιθίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014

ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΑΓΓΔΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΤΜΠΟΗΟ ΝΔΟΣΔΡΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΣΖΝ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΖ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΗΚΖ ΑΡΣΖΡΗΑΚΖ ΚΑΗ ΘΡΟΜΒΟΔΜΒΟΛΗΚΖ ΝΟΟΤ 08 ΜΑΡΣΗΟΤ 2014 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ «AMALIA HOTEL NAUPLIA» ΝΑΤΠΛΗΟ ΑΡΓΟΛΗΓΑ ΑΗΘΟΤΑ «ΑΝΣΗΓΟΝΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 13/1 Π Πέμπηη 19/1 20/1 Γεςηέπα 23/1 27/1 Ξελάγεζε ζηελ έθζεζε «170 ρξόληα Δζληθήο Σξαπέδεο. 1841-2011. Ξελαγεί: ν θ. Γεξάζηκνο Ννηαξάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ

ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΒΙΕΝΝΗ-ΠΡΑΓΑ (ΠΑΡΑΔΟΤΝΑΒΙΑ ΧΩΡΙΑ-ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ- ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ-ΣΕΚΤ ΚΡΟΤΜΛΩΒ-ΚΑΡΛΟΒΤ ΒΑΡΤ) 8 ΗΜΕΡΕ Ημέρα 1: ΑΘΗΝΑ-ΒΟΤΔΑΠΕΣΗ-ΞΕΝΑΓΗΗ ΠΟΛΗ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βνπδαπέζηε. πλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007

Δγθρίζεθε από τελ Δπητροπή τοσ άρζροσ 4 παρ.4 τοσ Ν. 3613/2007 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΜΔΣΑΡΡΤΘΜΗΖ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΩΜΑ ΔΠΗΘΔΩΡΖΣΩΝ ΔΛΔΓΚΣΩΝ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΜΠΗΣΔΤΣΗΚΖ Αρηζκός Έθζεσες 319/Α/2013 ΔΚΘΔΖ ΔΛΔΓΥΟΤ ΣΟΝ ΟΡΓΑΝΗΜΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Oη Βαζηθνί θνπνί Οκνζπνλδίαο ελ ζπληνκία:

Oη Βαζηθνί θνπνί Οκνζπνλδίαο ελ ζπληνκία: Oη Βαζηθνί θνπνί Οκνζπνλδίαο ελ ζπληνκία: Organization Η ενίζσςζη ηων ζσέζεων, η ανηαλλαγή ιδεών και η αλληλεγγύη μεηαξύ ηων ανά ηων κόζμο Κωνζηανηινοςπολιηών. Η πποάζπιζη και πποώθηζη ηων ανθπωπίνων δικαιωμάηων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ. Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12. ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΜΟ Γηνηθεηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Δ.Δ.Α. από ηελ αλάιεςε ησλ θαζεθόλησλ ηεο έσο 31.12.2012 ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟ 2013 Σν Δπαγγεικαηηθό Δπηκειεηήξην Αζελώλ απνηειείηαη

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο:

Πεξηβάιινλ θαη Θαιάζζηεο Μεηαθνξέο. ε αλαδήηεζε κηαο βηψζηκεο πξνζέγγηζεο: Γηεζλέο πλέδξην Πάληεηνλ Παλεπηζηήκην Δπξσπατθφ Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο Έξεπλαο θαη Καηάξηηζεο Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Σκήκα Ναπηηιίαο & Δπηρεηξεκαηηθψλ Τπεξεζηψλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Ναπηηιηαθψλ πνπδψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ

ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ. Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ 2 ν ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΠΙΣΖΜΔ ΣΖ ΔΚΠΑΙΓΔΤΖ Θ έ ι ν π κ ε έ λ α ζ ρ ν ι ε ί ν γ η α η ε λ θ ν η λ σ λ ί α ΛΑΡΙΑ: Ξελνδνρείν Γηόλπζνο 28 29 Ινπλίνπ 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΙΟΤ ΑΒΒΑΣΟ 28 ΙΟΤΝΙΟΤ 2014 Μαλάκος ηαμάηες,φιλνηίζες

Διαβάστε περισσότερα

Γπξσπατθή Έλσζε Κίθαλδξνο Ιπνύξαο, Οκόηηκνο Ηαζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ηνπ Ζλζηηηνύηνπ Φπρηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ King s College, Θνλδίλν, Αγγιία

Γπξσπατθή Έλσζε Κίθαλδξνο Ιπνύξαο, Οκόηηκνο Ηαζεγεηήο Φπρηαηξηθήο ηνπ Ζλζηηηνύηνπ Φπρηαηξηθήο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ King s College, Θνλδίλν, Αγγιία ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΟΡΚΓΔΞΖΜΡ ΠΓΠΑΞΠΕ, 2 ΟΓΝΠΓΙΒΞΖΜΡ 2009 Αθίμεηο θαη Γγγξαθέο Οπλέδξσλ ΝΓΙΝΠΕ, 3 ΟΓΝΠΓΙΒΞΖΜΡ 2009 1 ε Οπλεδξίαζε Αίζνπζα Cosmos 9:00 10:15 π.κ. Νξνεδξείν: Γεώξγηνο Δ. Κηάγγαο, Γεώξγηνο Ζ. Σζηνύιηαο

Διαβάστε περισσότερα

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]).

ςήθνπ, κεηνρώλ (εμαηξνπκέλσλ ησλ εθδνζεηζώλ ππέξ ηνπ Τ.Χ.Σ., θνηλώλ κεηνρώλ [άξζξν 7α παξ. 3 λ. 3864/2010]). Απνηειέζκαηα Φεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο Σαθηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ησλ Μεηόρσλ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο ηεο 19.6.2015 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3. Καλνληζκόο Υξεκαηηζηεξίνπ Αζελώλ)

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ

ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ Μαπούζι, 04 Ηοςνίος 2015 Γ/ΝΖ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΩΝ, ΑΝΑΠΣΤΞΗΑΚΩΝ Α.Π.: 3169 ΔΡΓΩΝ & ΠΡΟΗΟΝΣΩΝ ΔΡΔΤΝΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ, ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ & ΝΟΜΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΖ ΓΗΔΤΘΤΝΟΝΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α

ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α. Άπθπο 1 ο. ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α ΚΔΦΑΛΑΙΟ A' Τ Σ Α Η - Α Ρ Υ Δ - Κ Ο Π Ο Ι Μ Δ Α Άπθπο 1 ο ύ ζ η α ζ η - Δ π ω ν ς μ ί α κ α ι Έ δ π α Ηδξύεηαη Γεπηεξνβάζκηα Γεκνθξαηηθή Αλεμάξηεηε Κίλεζε Δξγαδνκέλσλ ζηηο Γ.Ο.Τ., κε ηελ επσλπκία «Γ.Α.Κ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες

Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες Ανατωρήσεις κάθε Παρασκεσή 4 ημέρες * 3 νύττες από 179 Mε διαμονή ςε ξενοδοχείο 4*, 4*διακ. ή 5* Με πρωινό καθημερινά Με πτήςεισ τησ Singapore Κωνσταντινούπολη (4 ημέρες) Η Κσλζηαληηλνύπνιε, είλαη ε κεγαιύηεξε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΙΝΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΤΣΟΤ ΘΔΙΟΣΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΟΤ ΠΑΣΡΙΑΡΥΗ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ

ΔΠΑΙΝΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΤΣΟΤ ΘΔΙΟΣΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΟΤ ΠΑΣΡΙΑΡΥΗ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ 1 ΔΠΑΙΝΟ ΠΡΟ ΣΗΝ ΑΤΣΟΤ ΘΔΙΟΣΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΟΙΚΟΤΜΔΝΙΚΟΤ ΠΑΣΡΙΑΡΥΗ Κ.Κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ Παναγιώτατε Πάτερ και Γέσποτα Δκλεκτό ακροατήριο. Σν Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο εθ ηεο ζέζεώο ηνπ θαη ηεο απνζηνιήο

Διαβάστε περισσότερα

Κνηλνηηθό πξόγξακκα MED. Δγθξηζέλ ζρέδην Φηινμελία ΔΚΣΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ

Κνηλνηηθό πξόγξακκα MED. Δγθξηζέλ ζρέδην Φηινμελία ΔΚΣΖ ΤΝΑΝΣΖΖ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΥΔΓΗΟΤ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ Κνηλνηηθό πξόγξακκα MED Άμνλαο 4 Σηφρνο 1 Άμνλαο 4 : Πξνψζεζε κηαο νινθιεξσκέλεο θαη πνιπθεληξηθήο αλάπηπμεο ηνπ κεζνγεηαθνχ ρψξνπ MED Σηφρνο 4.1 : Σπληνληζκφο ησλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ θαη βειηίσζε ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ

ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ ΕΤΡΩΠΑΙΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΔΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΣΙΚΟ Άπθπο 1: Ίδπςζη, όνομα και έδπα ηος ωμαηείος Ιδξύεηαη ζηελ Κύπξν κε έδξα ηε Λεπθσζία ζσκαηείν ππό ηελ επσλπκία ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟ ΦΡΟΝΣΙΓΑ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνύλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 200/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 10:30 ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνύζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου)

Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003. (αμηί ηου «40 37» ηου Χειμεριμού Ηλιοζηαζίου) Όμιλορ Φίλων Αζηπονομίαρ Δεκέμβπιορ 2003 (Σωμαηείο μη κεπδοζκοπικού σαπακηήπα) Ανη. Τούζα 35 - Θεζζαλονίκη 542 50 (Γεωγ. Πλάτος 40 37, Γεωγρ. Μήκος 22 58 ) Τηλ. 2310 308686 E-mail: ofa@ofa.gr - Ιζηοζελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

πλεδξίαζε: 18ε 20-07-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ

πλεδξίαζε: 18ε 20-07-2015 ΑΠΟΠΑΜΑ Απιθμόρ Απόθαζηρ : 233/2015 ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΔΗΓΗΚΟ ΓΗΑΒΑΘΜΗΓΗΚΟ ΤΝΓΔΜΟ ΝΟΜΟΤ ΑΣΣΗΚΖ ΑΤΣΟΣΔΛΔ ΣΜΖΜΑ ΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΔΓΡΑ: Άληεξζελ 6 θαη Μσξαΐηε 90, 115 25 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: Υ. ηαζνπνύινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ

ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΞΝΙΖ-ΞΟΗΓΘΗΞΝΛΛΖΠΑ-ΒΝΠΞΝΟΝΠ -- 5 ΖΚΔΟΔΠ 5 ΞΑΠΣΑ 09-13/04/2015 10-14/04/2015 655 935 475 550 720 460 550 720 460 INNPERA 4* 525 675 455 AVANTGARDE 4* 525 675 455 METROPARK 4* 525 675 455 525 675 455 TURKISH AIRLINES 09-13/4/2015 A3

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ

ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 1 ΠΑΝΣΔΙΟΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΤΡΩΠΑΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ ΚΑΙ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 7ν ΓΙΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΝΔΩΝ ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ Πεξηβάιινλ θαη Βηώζηκε Αλάπηπμε. Η πξόθιεζε ηεο Πξάζηλεο Οηθνλνκίαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε

Βηνγξαθηθό ζεκείσκα. ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Βηνγξαθηθό ζεκείσκα ηεο ηέιιαο-νθίαο Κπβέινπ-Υησηίλε Eπίθνπξεο Καζεγήηξηαο ηνπ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ ζην γλσζηηθό αληηθείκελν «Υσξηθόο ρεδηαζκόο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Π Παξαζθεπή 14/1 Γεπηέξα 17/1 δηάιεμε Πέκπηε 20/1 Γεπηέξα 24/1 Σν απόγεπκα Δπίζθεςε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ξελάγεζε ζην Μνπζείν θαη παξαθνινύζεζε

Διαβάστε περισσότερα