ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ"

Transcript

1 ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Περίληψη Το παρόν πλαίσιο έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρακτική εφαρμογή κανόνων και μεθόδων ορθής εταιρικής διακυβέρνησης σχετικά με τη διαφάνεια και την ανάθεση ευθυνών από τον μέτοχο προς την Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. («Εταιρεία»), τις άμεσες θυγατρικές της και τις θυγατρικές αυτών, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών που οι μετοχές ανήκουν άμεσα ή έμμεσα, στο σύνολό τους ή εν μέρει στις άμεσα θυγατρικές. Συγκεκριμένα, αντικείμενο του παρόντος πλαισίου είναι η δημιουργία συστήματος ελέγχων με σκοπό τον έλεγχο της απόδοσης (performance audit) της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της σχετικά με τη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας και την ποιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που καταρτίσθηκε από αυτές. Το πεδίο εφαρμογής του παρόντος πλαισίου περιλαμβάνει επίσης τον έλεγχο των εκθέσεων σχετικά με τις «Συμβάσεις Απόδοσης και Στόχων» που συνήφθησαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Εταιρείας, των άμεσων θυγατρικών και των θυγατρικών αυτών, καθώς και τη «Δήλωση Δεσμεύσεων» ως αποτέλεσμα της διαδικασίας του Μηχανισμού Συντονισμού. Το πλαίσιο του συστήματος ελέγχου της απόδοσης αποτελεί μέρος του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (system of internal controls) της Εταιρείας και συνίσταται από τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου (internal audit function), τους εξωτερικούς ελεγκτές (external auditors) και εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου (audit committee) του Διοικητικού Συμβουλίου. Οι αρχές και οι κατευθυντήριες γραμμές του παρόντος πλαισίου εφαρμόζονται επίσης και στις άμεσες θυγατρικές. Συγκεκριμένα: Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου υποστηρίζει τη Διοίκηση της Εταιρείας στην άσκηση των καθηκόντων της και στην επίτευξη των στόχων που έχουν προσδιοριστεί μέσω της διασφάλισης της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών και λειτουργιών των οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας, καθώς και μέσω του ελέγχου εφαρμογής αποτελεσματικών συστημάτων και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου, πληροφοριακών συστημάτων και εταιρικής διακυβέρνησης. Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου εκτελείται από το Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, είναι ανεξάρτητη και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου από την οποία και εποπτεύεται. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου επιβεβαιώνει την ορθή τήρηση των οδηγιών και κατευθύνσεων της Διοίκησης μέσω τακτικών και εκτάκτων ελέγχων των διαδικασιών, των οικονομικών στοιχείων και των πληροφοριακών συστημάτων και υποβάλλει σχετικές εκθέσεις προς τη διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο η ύπαρξη μονάδας εσωτερικού ελέγχου, η άμεση θυγατρική μπορεί να μην θεσπίσει μονάδα 1

2 εσωτερικού ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση, οι απαραίτητες δραστηριότητες εκτελούνται από τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Στη συνέχεια του παρόντος κειμένου, οι αναφορές στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου των άμεσων θυγατρικών, μπορούν να αντικαθίστανται από τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, δεδομένης της σχετικής δομής της θυγατρικής. Για την επίτευξη του σκοπού της μονάδας, διασφαλίζεται στα στελέχη της πλήρης ελευθερία και απρόσκοπτη πρόσβαση σε αρχεία, υπηρεσίες, λογιστικά στοιχεία και βιβλία, φυσικά περιουσιακά στοιχεία και προσωπικό της Εταιρείας. Επιπλέον, θα πρέπει να πραγματοποιείται ετήσιος έλεγχος από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές και υποβολή στα ανώτατα διοικητικά όργανα (Γενική Συνέλευση, Εποπτικό Συμβούλιο, Διοικητικό Συμβούλιο), ανεξάρτητης, κριτικής και αντικειμενικής έκθεσης με σκοπό τη διασφάλιση του ότι οι λογαριασμοί αποτυπώνουν την πραγματική χρηματοοικονομική κατάσταση και την απόδοση της Εταιρείας. Η Γενική Συνέλευση επιλέγει, μετά από πρόταση υποψηφίων από το Εποπτικό Συμβούλιο, τους εξωτερικούς ελεγκτές με κριτήρια την εμπειρία και τις ικανότητες. Η διαδικασία επιλογής θα πρέπει να είναι τέτοια ώστε να πληροί απαιτήσεις και πρότυπα ανεξαρτησίας καθώς και να αποφεύγονται τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 537/2014 και το Νόμο 4449/2017 που εφαρμόζει την Οδηγία 2014/56/ΕΕ. Το Διοικητικό Συμβούλιο συστήνει Επιτροπή Ελέγχου από μη εκτελεστικά μέλη του και με ένα τουλάχιστον εξ αυτών να έχει επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Η Επιτροπή Ελέγχου υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο έχοντας ως βασικές αρμοδιότητες την εποπτεία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, την εποπτεία των εξωτερικών ελεγκτών, την παρακολούθηση της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και την εποπτεία των ελεγκτικών μηχανισμών. Τέλος, το ελληνικό δημόσιο ως μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους. Η Εταιρεία θα πρέπει να ανταποκρίνεται άμεσα στους ελέγχους του ελληνικού δημοσίου παραχωρώντας τις κατάλληλες προσβάσεις σε εταιρικές πληροφορίες και στο προσωπικό της Εταιρείας. Η Εταιρεία έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και κατ επέκταση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των άμεσων θυγατρικών της. Σε αυτό το πλαίσιο, η μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις άμεσες θυγατρικές, προκειμένου να διενεργεί ελέγχους προβαίνοντας στην αξιολόγηση της λειτουργίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των και προτείνοντας αλλαγές σε διαδικασίες και πρακτικές εσωτερικού ελέγχου. 2

3 Με τη σειρά τους, οι εταιρείες που οι μετοχές τους ανήκουν άμεσα ή έμμεσα, στο σύνολό τους ή εν μέρει στις άμεσες θυγατρικές, εποπτεύονται από τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου των άμεσων θυγατρικών της Εταιρείας σχετικά με τη λειτουργία του εσωτερικού τους ελέγχου. 3

4 1. Εισαγωγή 1.1 Γενική περιγραφή Η αποτελεσματική και αξιόπιστη παρακολούθηση της απόδοσης μίας επιχείρησης απαιτεί το σχεδιασμό και την υλοποίηση συστήματος εσωτερικού ελέγχου (system of internal controls) με αρμοδιότητες, μεταξύ άλλων, την αξιολόγηση της αξιοπιστίας και ακεραιότητας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και λειτουργικών πληροφοριών και δεδομένων, της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των λειτουργιών και διαδικασιών, τη διαφύλαξη των περιουσιακών στοιχείων και τη συμμόρφωση με τους νόμους, κανονισμούς, πολιτικές, διαδικασίες και συμβάσεις. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις που περιλαμβάνουν στο σκοπό τους την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος πρέπει να τηρούν υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας και να εφαρμόζουν ποιοτικά λογιστικά και ελεγκτικά πρότυπα και διαδικασίες συμμόρφωσης. Το επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης και ενημέρωσης θεωρείται ότι πρέπει να είναι τουλάχιστον αντίστοιχου επιπέδου με των εισηγμένων εταιρειών σε οργανωμένη αγορά. Συγκεκριμένα πρέπει να συστήνεται και να λειτουργεί μονάδα εσωτερικού ελέγχουμε συγκεκριμένη οργάνωση και αρμοδιότητες και η οποία θα εποπτεύεται και θα παρακολουθείται ως προς την αποτελεσματική λειτουργίας της από διοικητικό όργανο της επιχείρησης. Στο κείμενο αυτό αναφέρονται οι βασικές αρχές, κανόνες και οδηγίες που θέτει η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. (εφεξής Εταιρεία) για τον έλεγχο της απόδοσης της ίδιας και των άμεσων θυγατρικών της, σύμφωνα με το σκοπό που περιγράφεται στο νόμο και εξειδικεύεται στον Εσωτερικό Κανονισμό της. Ως άμεσες θυγατρικές νοούνται οι αναφερόμενες στο άρθρο 188 του ν. 4389/2016 όπως εκάστοτε ισχύει. Πέρα από τη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, συστήνεται Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) από το Διοικητικό Συμβούλιο με αρμοδιότητα την παρακολούθηση του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται από το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο η ύπαρξη μονάδας εσωτερικού ελέγχου, η άμεση θυγατρική μπορεί να μην θεσπίσει μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Σε αυτή την περίπτωση, οι απαραίτητες δραστηριότητες εκτελούνται από τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας. Στη συνέχεια του παρόντος κειμένου, οι αναφορές στις μονάδες εσωτερικού ελέγχου των άμεσων θυγατρικών, μπορούν να αντικαθίστανται από τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας, δεδομένης της σχετικής δομής της θυγατρικής. 4

5 1.2 Νομικό και κανονιστικό πλαίσιο Το παρόν έγγραφο αποτυπώνει την πολιτική που έχει υιοθετήσει η Εταιρεία, προκειμένου να βρίσκεται σε συμμόρφωση προς το εφαρμοζόμενο νομικό πλαίσιο (ιδίως το Ν. 4389/2016) και αποτελεί μέρος του κανονιστικού πλαισίου για τη διενέργεια ελέγχων σχετικά με την απόδοση της Εταιρείας και των θυγατρικών της, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της. Ειδικότερα, τα παρακάτω άρθρα του Ν. 4389/2016, ορίζουν τα εξής: Άρθρα 190 1, 190 2δ, 191 4ια, 193: Οι τακτικοί ελεγκτές αποτελούν όργανο της Εταιρείας και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) από κατάλογο υποψηφίων που υποβάλλει το Εποπτικό Συμβούλιο. Άρθρο 192 2β: Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για το διορισμό και την ανάκληση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου της Εταιρείας. Άρθρο 192 4ιθ: Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για τη σύσταση Επιτροπής Ελέγχου. Άρθρο δ: Θέσπιση μηχανισμών για τον καθορισμό λειτουργικών στόχων και δεικτών απόδοσης. Επιπροσθέτως, οι σχετικές προβλέψεις της νομοθεσίας περί ελέγχων (Κανονισμός (ΕΕ) 537/2014 και Νόμος 4449/2017 που εφαρμόζει την Οδηγία 2014/56/ΕΕ) συμπληρώνουν το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για τη λειτουργία ελέγχου της απόδοσης για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της. 1.3 Σκοπός Με το παρόν κείμενο τίθεται το γενικό πλαίσιο για την εφαρμογή βασικών αρχών που αφορούν στην εσωτερική διακυβέρνηση της Εταιρείας και κατ επέκταση των άμεσα θυγατρικών της ως προς τον έλεγχο της απόδοσης αυτών από τα ανώτατα διοικητικά όργανα (Γενική Συνέλευση, Εποπτικό Συμβούλιο, Διοικητικό Συμβούλιο). Συγκεκριμένα, σκοπός του παρόντος κειμένου είναι ο καθορισμός αρχών σχετικά με: Την οργάνωση και λειτουργία, τα όρια εξουσιοδότησης και ανεξαρτησίας, τις αρμοδιότητες και ευθύνες της μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Την επιλογή των εξωτερικών ελεγκτών και τη διαδικασία συνεργασίας τους με τα ανώτατα διοικητικά όργανα. Τη σύσταση, λειτουργία και αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου του Διοικητικού Συμβουλίου. 5

6 Την ανταπόκριση σε πιθανούς ελέγχους από το Ελληνικό Δημόσιο. Την ανταπόκριση σε πιθανούς ελέγχους από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές για την Εταιρεία και τις θυγατρικές της (άμεσες και έμμεσες). 1.4 Πεδίο εφαρμογής Το παρόν πλαίσιο αφορά κυρίως στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε., η οποία έχει την υποχρέωση σύστασης Επιτροπής Ελέγχου, μονάδας εσωτερικού ελέγχου καθώς και διορισμού εξωτερικού τακτικού ελεγκτή. Οι ίδιες υποχρεώσεις/αρμοδιότητες, όπως περιγράφονται στη συνέχεια του παρόντος, μπορούν να ισχύουν και για τις άμεσες θυγατρικές της Εταιρείας με τις απαραίτητες προσαρμογές, ώστε να απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά και η δομή της κάθε οντότητας. Η Εταιρεία έχει την ευθύνη για την ορθή λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και κατ επέκταση των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των άμεσων θυγατρικών της. Για το λόγο αυτό η μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας πρέπει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις άμεσες θυγατρικές, προκειμένου να διενεργεί ελέγχους. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας πρέπει να μεριμνά για την ομοιόμορφη ανάπτυξη και εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στις άμεσες θυγατρικές της. Συγκεκριμένα, με προϋπόθεση τη συνεργασία μεταξύ των διοικητικών οργάνων (ή των Επιτροπών Ελέγχου) Εταιρείας άμεσων θυγατρικών, η μονάδα εσωτερικού ελέγχου της Εταιρείας θα πρέπει να μπορεί να προβαίνει σε αξιολόγηση της λειτουργίας των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των άμεσων θυγατρικών ή να εισηγείται αλλαγές σε διαδικασίες και πρακτικές εσωτερικού ελέγχου. Με τη σειρά τους, οι εταιρείες που οι μετοχές τους ανήκουν άμεσα ή έμμεσα, στο σύνολό τους ή εν μέρει στις άμεσες θυγατρικές, πρέπει να εποπτεύονται από τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου των άμεσων θυγατρικών της Εταιρείας με τον προαναφερόμενο τρόπο, ως προς το εφαρμοζόμενο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, όπως αυτό καθορίζεται και εφαρμόζεται σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία, τα καταστατικά και τους εσωτερικούς κανονισμούς τους. 1.5 Ορισμοί Εταιρική Διακυβέρνηση: ο τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες διοικούνται και ελέγχονται. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου (system of internal controls): ως σύστημα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρμογή από το ΔΣ, τη διοίκηση και το υπόλοιπο προσωπικό μιας εταιρείας, με σκοπό τη διασφάλιση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας των εταιρικών εργασιών, την αξιοπιστία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και τη συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς. 6

7 Διαχείριση Κινδύνων: ως διαχείριση κινδύνων ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρμογή από το Δ.Σ., τη Διοίκηση, και το λοιπό προσωπικό της κάθε εταιρείας κατά τη διαμόρφωση της στρατηγικής, με στόχο την αναγνώριση πιθανών γεγονότων που δύναται να επηρεάσουν την εταιρεία, τη διαχείριση του κινδύνου εντός των επιθυμητών ορίων και την εύλογη διασφάλιση σχετικά με την επίτευξη των στόχων της εταιρείας. Εσωτερικός έλεγχος (internal audit): είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαιωτική και συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης. Δημόσια επιχείρηση: οποιαδήποτε νομική οντότητα αναγνωρισμένη από το εθνικό δίκαιο ως επιχείρηση και στην οποία το κράτος ασκεί μερική ή ολική κυριότητα μέσω της Εταιρείας και των άμεσων θυγατρικών της. Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.): το ανώτατο όργανο της εταιρείας. Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. καθορίζονται από την εφαρμοστέα νομοθεσία (Ν. 4389/2016). Εποπτικό Συμβούλιο: διοικητικό σώμα, υπεύθυνο για την εποπτεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. με σκοπό να διασφαλίσει ότι αυτό λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4389/2016, του Καταστατικού και του Εσωτερικού Κανονισμού, προς το συμφέρον της Εταιρείας και προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος. Διοικητικό Συμβούλιο: διοικητικό σώμα, υπεύθυνο για τη διοίκηση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας Α.Ε. και την επίτευξη των σκοπών της όπως αναφέρονται στο καταστατικό της Εταιρείας. 7

8 2. Λειτουργία Εσωτερικού Ελέγχου 2.1 Σκοπός και βασικές αρχές εσωτερικού ελέγχου Ο βασικός σκοπός του εσωτερικού ελέγχου είναι η υποστήριξη της Διοίκησης της Εταιρείας στην άσκηση των καθηκόντων της και στην επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων που έχουν προσδιοριστεί, συμπεριλαμβανομένων τυχόν στόχων ειδικών υποχρεώσεων. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της διασφάλισης της ορθής εφαρμογής των διαδικασιών και λειτουργιών των οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας, καθώς και μέσω του ελέγχου εφαρμογής αποτελεσματικών συστημάτων και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου, διαχείρισης κινδύνου, πληροφοριακών συστημάτων και εταιρικής διακυβέρνησης. Συγκεκριμένα, ο εσωτερικός έλεγχος αποσκοπεί στο να προσδώσει αξία και να βελτιώσει την εν γένει λειτουργία της Εταιρείας, μέσω: Παρακολούθησης του συστήματος εσωτερικού ελέγχου με την εξέταση της αποτελεσματικότητας του σχεδιασμού και της λειτουργίας των ενεργειών ελέγχου καθώς και με την αξιολόγηση των υπαρχουσών εταιρικών διαδικασιών ως προς την επίτευξη όλων των επιχειρηματικών στόχων, συστηματικού και δομημένου προσδιορισμού, ανάλυσης και μέτρησης των δυνητικών λειτουργικών και άλλων κινδύνων που αντιμετωπίζει η Εταιρεία, διαρκούς προσπάθειας βελτίωσης της αποτελεσματικότητας όλων των λειτουργιών και συστημάτων διαχείρισης κινδύνου καθώς και όλων των συναφών με το αντικείμενο της Εταιρείας δραστηριοτήτων και επικουρώντας τις λειτουργίες συμμόρφωσης ώστε να διευκολυνθεί η ανταπόκριση σε ελέγχους των αρμοδίων ρυθμιστικών αρχών. Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συσταθεί μονάδα εσωτερικού ελέγχου της οποίας ο επικεφαλής (Διευθυντής) διορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να πληρούν τα διεθνή επαγγελματικά πρότυπα εσωτερικού ελέγχου όπως καθορίζονται από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. 2.2 Ανεξαρτησία των εσωτερικών ελεγκτών Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι ανεξάρτητοι και δεν πρέπει να υπάγονται ιεραρχικά σε καμία οργανωτική μονάδα της Εταιρείας. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, μέσω της Επιτροπής Ελέγχου από την οποία και εποπτεύεται. 8

9 Όλες οι δραστηριότητες της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, συμπεριλαμβανομένων ζητημάτων που αφορούν στην έκταση του ελέγχου και τους στόχους του, τις διαδικασίες, τη συχνότητα, τη χρονική περίοδο, καθώς και το περιεχόμενο των εκθέσεων ελέγχου, πρέπει να είναι ανεξάρτητες από επιρροές που προέρχονται από την Εταιρεία. Οι εσωτερικοί ελεγκτές θεωρούνται ανεξάρτητοι όταν μπορούν να ολοκληρώσουν το έργο τους ελεύθερα και αντικειμενικά. Η ανεξαρτησία από κάθε δέσμευση, σχέση ή αρχή, είναι απαραίτητη προκειμένου οι εσωτερικοί ελεγκτές να είναι σε θέση να παρέχουν ανεπηρέαστες και αμερόληπτες απόψεις προς τη βέλτιστη δυνατή διεκπεραίωση των διενεργούμενων ελέγχων. Τέλος, οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν πρέπει να έχουν αρμοδιότητες που να σχετίζονται με τις καθημερινές δραστηριότητες της Εταιρείας ούτε να έχουν δικαιοδοσία στις επιθεωρούμενες διαδικασίες. 2.3 Δραστηριότητες και καθήκοντα της μονάδας εσωτερικού ελέγχου Στις δραστηριότητες της μονάδας εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνονται περιοδικές, προγραμματισμένες και έκτακτες, επισκοπήσεις όλων των δραστηριοτήτων των οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας, για την επιβεβαίωση της ορθής τήρησης των οδηγιών και κατευθύνσεων της Διοίκησης. Οι επισκοπήσεις διεξάγονται μέσω ελέγχων των διαδικασιών, των οικονομικών στοιχείων, των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και ελέγχων ποιότητας. Οι παραπάνω δραστηριότητες υλοποιούνται μέσω ελέγχων και υποβολής εκθέσεων προς τη διοίκηση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Στο πλαίσιο αυτό, η μονάδα εσωτερικού ελέγχου είναι αρμόδια να: Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ των μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών και της Εταιρείας. Παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί επισήμως από τον μοναδικό μέτοχο (μέσω σχετικού αιτήματος προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας), συνεργαζόμενη και διευκολύνοντας, με κάθε μέσο, την παρακολούθηση που ασκεί ο μέτοχος. Διασφαλίζει ότι οι εταιρικές πολιτικές, οι κανονισμοί, τα συστήματα και οι εσωτερικές διαδικασίες και ρόλοι εναρμονίζονται και συμμορφώνονται με το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. 9

10 Εξετάζει εάν το σύστημα εσωτερικού ελέγχου τηρείται και εφαρμόζεται αποτελεσματικά Αξιολογεί το βαθμό εφαρμογής και αποτελεσματικότητας των διαδικασιών που έχουν θεσπισθεί για τη διαχείριση κινδύνων και τη συμμόρφωση. Διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία της Εταιρείας. Εξετάζει εάν όλοι οι διαθέσιμοι εταιρικοί πόροι χρησιμοποιούνται κατά τον πλέον πρόσφορο και οικονομικό τρόπο. Εξετάζει εάν είναι εφικτές περαιτέρω βελτιώσεις στις υφιστάμενες εταιρικές πολιτικές, κανονισμούς, διαδικασίες, συστήματα, τεχνικές και δικλίδες ασφαλείας. Παρακολουθεί για πιθανές παρατυπίες, απάτες ή παραβάσεις. Αναπτύσσει και εφαρμόζει διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της Εταιρείας μπορεί, υπό εχεμύθεια, να εκφράσει τις ανησυχίες του για ενδεχόμενες παρανομίες και παρατυπίες σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή για άλλα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της Εταιρείας. 2.4 Δικαιοδοσία και εξουσιοδότηση των εσωτερικών ελεγκτών Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν πλήρη ελευθερία και απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία, υπηρεσίες, λογιστικά στοιχεία και βιβλία, φυσικά περιουσιακά στοιχεία και προσωπικό της Εταιρείας, δεδομένου ότι αυτές οι ενέργειες εξυπηρετούν την επίτευξη του ελεγκτικού σκοπού. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τις δραστηριότητες τις οποίες ελέγχουν, ούτε και για τυχόν παρατυπίες, αδυναμίες ή παραβάσεις που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Δεν αποτελεί αρμοδιότητα των εσωτερικών ελεγκτών, η υποβοήθηση υπαλλήλων της Εταιρείας στη διεκπεραίωση των καθηκόντων τους. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δικαιούνται την πλήρη και αμέριστη συνεργασία και βοήθεια των υπαλλήλων των οργανωτικών μονάδων της Εταιρείας καθώς και την πρόσβαση σε εξειδικευμένες εξωτερικές υπηρεσίες ή πηγές πληροφόρησης, σχετικές με το έργο τους. Η Διοίκηση της Εταιρείας οφείλει να διαμορφώνει μια τέτοια οργανωτική δομή και εσωτερικό περιβάλλον, ώστε να προάγεται και να προασπίζεται η αποτελεσματική και απρόσκοπτη λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου. 10

11 Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να παρέχει στους εσωτερικούς ελεγκτές όλα τα απαραίτητα μέσα που θα διευκολύνουν την άσκηση κατάλληλου και αποδοτικού εσωτερικού ελέγχου. Τυχόν εντολές ή διορθωτικά μέτρα του Διευθύνοντος Συμβούλου της Εταιρείας, είτε ως προς τις παρατηρήσεις και εισηγήσεις των εσωτερικών ελεγκτών, είτε ως προς την εφαρμογή οιασδήποτε νέας πολιτικής ή διαδικασίας πρέπει να γνωστοποιούνται ανελλιπώς προς τη μονάδα εσωτερικού ελέγχου. Η μονάδα εσωτερικού ελέγχου πρέπει να παρακολουθεί και να πιστοποιεί την πιστή τήρηση και υλοποίηση των παραπάνω εντολών ή μέτρων. 2.5 Υποχρεώσεις και ευθύνη των εσωτερικών ελεγκτών Κατάρτιση της εταιρικής πολιτικής και διαδικασιών σε θέματα εσωτερικού ελέγχου. Κατάρτιση ετήσιου σχεδίου δραστηριοτήτων, ανθρωποωρών και ετήσιου προϋπολογισμού για τις δραστηριότητες εσωτερικού ελέγχου βασισμένων σε αξιολόγηση κινδύνου, τα οποία υποβάλλονται προς έγκριση στην Επιτροπή Ελέγχου και το Διοικητικό Συμβούλιο. Πραγματοποίηση περιοδικών, προγραμματισμένων ή και εκτάκτων ελέγχων στις οργανωτικές μονάδες της Εταιρείας, η συχνότητα και το βάθος των οποίων καθορίζονται στο ετήσιο σχέδιο δραστηριοτήτων. Έλεγχος της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης περιλαμβάνοντας και τα σχετικά πληροφοριακά συστήματα. Επικοινωνία και συνεργασία με εξωτερικούς ελεγκτές συμπεριλαμβανομένης όποιας ρυθμιστικής αρχής της Εταιρείας, κάποιας άμεσης θυγατρικής ή θυγατρικής αυτής. Έγγραφη ενημέρωση, μία φορά τουλάχιστον το τρίμηνο, και εάν χρειαστεί και εκτάκτως, προς την Επιτροπή Ελέγχου και μέσω αυτής προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για το διενεργούμενο έλεγχο, τα πορίσματα του ελέγχου και το βαθμό υλοποίησης των αποφάσεων της Διοίκησης. Συνεχής παρακολούθηση για τη διαπίστωση διενέργειας των κατάλληλων συμφωνηθεισών ενεργειών για τη διόρθωση των αδυναμιών ή προβλημάτων που έχουν διαπιστωθεί σε προηγούμενους ελέγχους. Σε περίπτωση ειδικών περιπτώσεων (π.χ. σύγκρουση συμφερόντων, απάτη κ.λπ.) και εάν οι εσωτερικοί ελεγκτές κρίνουν ότι οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου προς στο Εποπτικό Συμβούλιο είναι ανεπαρκείς, οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να μεταφέρουν το θέμα άμεσα στο Εποπτικό Συμβούλιο. 11

12 3. Λειτουργία Εξωτερικού Ελέγχου Εξωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται μία φορά ανά έτος και παρέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο, το Εποπτικό Συμβούλιο και το μέτοχο ανεξάρτητη έκθεση σχετικά με την προετοιμασία και την παρουσίαση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων ώστε να διασφαλισθεί ότι οι λογαριασμοί αντιπροσωπεύουν πιστά την οικονομική κατάσταση και την απόδοση της Εταιρείας σε όλες τις σημαντικές δραστηριότητές της. Θα πρέπει οι εξωτερικοί ελεγκτές να έχουν την απαραίτητη ικανότητα, προσόντα, εμπειρία καθώς και ανεξαρτησία. Για να επιλεγούν εξωτερικοί ελεγκτές με αυτά τα χαρακτηριστικά, η διαδικασία επιλογής και η λογοδοσία τους αποτελούν βασικά θέματα. Παρακάτω παρατίθενται βασικές αρχές επιλογής εξωτερικών ελεγκτών και συστάσεις σχετικά με τη λογοδοσία τους. 3.1 Διαδικασίες για την επιλογή εξωτερικών ελεγκτών Κατευθύνσεις για τη διαδικασία επιλογής Η Εταιρεία πρέπει να αναπτύξει συγκεκριμένες διαδικασίες ώστε να επιλέγει τους κατάλληλους εξωτερικούς ελεγκτές. Πρέπει να έχει θεσπίσει πολιτικές και διαδικασίες προμηθειών και εξωτερικών αναθέσεων οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται στην περίπτωση επιλογής εξωτερικών ελεγκτών. Ο κύριος συμμετέχων στη διαδικασία επιλογής πρέπει να είναι η Επιτροπή Ελέγχου με την υποστήριξη των εσωτερικών ελεγκτών. Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Ελέγχου, με την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, υποστηρίζει το Εποπτικό Συμβούλιο στην προετοιμασία καταλόγου υποψηφίων εξωτερικών ελεγκτών ο οποίος θα υποβληθεί από το Εποπτικό Συμβούλιο στη Γενική Συνέλευση για την τελική επιλογή. Κριτήρια επιλογής, μεταξύ άλλων, ώστε να επιτευχθεί η επιλογή ικανών και ανεξάρτητων εξωτερικών ελεγκτών, αποτελούν η εμπειρία καθώς και σχετικές επαγγελματικές πιστοποιήσεις των υποψηφίων. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι θα πρέπει να αποφεύγεται η πρόσληψη εξωτερικών ελεγκτών εάν η εταιρεία τους παρέχει και άλλες συμβουλευτικές ή άλλες μη ελεγκτικές υπηρεσίες προς την Εταιρεία ή τις θυγατρικές της καθώς και ότι θα πρέπει να υπάρχει εναλλαγή εταιρειών εξωτερικών ελεγκτών. Ειδικότερα θα πρέπει να τηρείται η σχετική νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΕ) 537/2014 και Νόμος 4449/2017 που εφαρμόζει την Οδηγία 2006/43/ΕΕ). Τέλος, πρέπει να υιοθετούνται τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και σε κάθε περίπτωση οι εξωτερικοί ελεγκτές θα έχουν τις αρμοδιότητες που προβλέπει η εφαρμοστέα νομοθεσία. 12

13 3.1.2 Λογοδοσία Οι εξωτερικοί ελεγκτές αναφέρονται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μέσω της Επιτροπής Ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου είναι αρμόδια να επιβλέπει τις εργασίες των εξωτερικών ελεγκτών, με την υποστήριξη των εσωτερικών ελεγκτών. Επίσης, η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να επιβάλει και να παρακολουθεί την υλοποίηση των ευρημάτων των εξωτερικών ελεγκτών αναθέτοντας αυτή την αρμοδιότητα στους εσωτερικούς ελεγκτές. Τέλος, η Επιτροπή Ελέγχου είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση της εργασίας των εξωτερικών ελεγκτών. 4. Έλεγχος του Ελληνικού Δημοσίου Το Ελληνικό Δημόσιο ως μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας, έχει το δικαίωμα να πραγματοποιεί τακτικούς και έκτακτους ελέγχους. Αυτοί οι έλεγχοι μπορεί να διενεργούνται από τα αρμόδια όργανα και εντός του πεδίου που αναφέρεται στο σχετικό νομικό πλαίσιο (Ν. 4389/2016). Η Εταιρεία πρέπει να είναι σε ετοιμότητα ώστε να ανταποκρίνεται σε τυχόν κρατικούς ελέγχους και πρέπει να παραχωρεί τις κατάλληλες προσβάσεις σε εταιρικές πληροφορίες και στο προσωπικό της Εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ανταπόκρισης στα ευρήματα του εν λόγω ελέγχου. Για να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά και εγκαίρως σε αυτά τα ευρήματα, η Εταιρεία πρέπει να θεσπίσει διαδικασίες επικοινωνίας και συζήτησης των ευρημάτων με την ανώτατη διοίκηση και να αναπτύσσει κατάλληλα σχέδια δράσης αντιμετώπισης των ευρημάτων του ελέγχου. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε να μην δημοσιοποιούνται εμπιστευτικές πληροφορίες όπως προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα ή άλλα κρατικά, εμπορικά ή βιομηχανικά μυστικά. 13

14 5. Επιτροπή Ελέγχου 5.1 Σύνθεση και λειτουργία Επιτροπής Ελέγχου Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί ως εποπτική επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει ως κύριο σκοπό την επίβλεψη της ποιότητας και της ακεραιότητας των λογιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών, καθώς επίσης και των λειτουργιών παραγωγής οικονομικών καταστάσεων. Η Επιτροπή Ελέγχου υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς τις αρμοδιότητές του για την παροχή χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και την εποπτεία του εξωτερικού ελέγχου. Στο πλαίσιο του σκοπού λειτουργίας του, το Διοικητικό Συμβούλιο πρέπει να εξουσιοδοτεί την Επιτροπή Ελέγχου ώστε: Να έχει πλήρη, ελεύθερη και απεριόριστη πρόσβαση σε όλες τις δραστηριότητες, τα αρχεία, τις υλικές εγκαταστάσεις και το προσωπικό της Εταιρείας. Να έχει πλήρη ελευθερία να επιθεωρήσει και να αξιολογήσει όλες τις πολιτικές, διαδικασίες, ελεγκτικούς μηχανισμούς και πρακτικές οποιασδήποτε δραστηριότητας της Εταιρείας, καθώς και κάθε πρόγραμμα ενεργειών ή λειτουργία που άπτεται του ελεγκτικού έργου. Να ζητεί κάθε είδους επαγγελματική συμβουλή ή γνώμη από εξωτερικό φορέα, εάν κρίνεται σκόπιμο, καθώς και να προσκαλεί εξωτερικούς φορείς σε συναντήσεις ή να αναθέτει ελέγχους σε αυτούς, όταν απαιτείται λόγω ειδικών συνθηκών. Η σύνθεση και η λειτουργία της Επιτροπής Ελέγχου καθορίζονται σύμφωνα με το εφαρμοστέο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (Ν. 4389/2016, καταστατικό Εταιρείας κ.λπ.) καθώς και τις αρχές που αναφέρονται στον επιλεγμένο κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Ελέγχου θα πρέπει να αποτελείται από μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάποιος από αυτά να ορισθεί ως προεδρεύων. Συνιστάται (αναλόγως της δομής, του μεγέθους του Διοικητικού Συμβουλίου και του επιλεγμένου κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης) το πλήθος των μελών της Επιτροπής Ελέγχου να είναι τουλάχιστον τρία (3) μεταξύ των μη εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα πρέπει τουλάχιστον ένα μέλος της να κατέχει επαρκή τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής. Η Επιτροπή Ελέγχου επικοινωνεί ελεύθερα και ανοικτά με τους εξωτερικούς και εσωτερικούς ελεγκτές καθώς και με τη διοίκηση της Εταιρείας. 14

15 5.2 Κύριες αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου Εποπτεία μονάδας εσωτερικού ελέγχου Ανασκοπεί και εγκρίνει τις πολιτικές και διαδικασίες της μονάδας εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να διασφαλίσει ότι είναι συμμορφούμενες με τα επιλεγμένα διεθνή πρότυπα. Διασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητα της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και προτείνει στο Διοικητικό Συμβούλιο το διορισμό και την ανάκληση του Διευθυντή και των στελεχών της μονάδας. Αξιολογεί τους εσωτερικούς ελεγκτές και προτείνει τις αμοιβές τους και τυχόν αναπροσαρμογές αυτών. Εξετάζει και αναθεωρεί, όταν κρίνει απαραίτητο, τη λειτουργία, τη δομή, τους στόχους και τις διαδικασίες της μονάδας εσωτερικού ελέγχου. Ελέγχει το σχέδιο ελέγχου (audit plan) προκειμένου να εξασφαλίσει την αποδοτικότητά του. Εξετάζει και αξιολογεί τις εκθέσεις ελέγχου καθώς και τα σχετικά σχόλια της διοίκησης. Αξιολογεί, τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, την επάρκεια, την ποιότητα και την αποδοτικότητα της μονάδας εσωτερικού ελέγχου, με σκοπό την προώθηση αποτελεσματικότερων προσεγγίσεων όπου κρίνεται απαραίτητο, χωρίς να παραβιάζει την ανεξαρτησία της Εποπτεία εξωτερικών ελεγκτών Είναι υπεύθυνη για την προετοιμασία και τη διαδικασία επιλογής εξωτερικών ελεγκτών σύμφωνα με το άρθρο 193 του Νόμου 4389/2016. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο προτάσεις σχετικά με το διορισμό, τον επαναδιορισμό και την ανάκληση των εξωτερικών ελεγκτών καθώς και την έγκριση της αμοιβής και τους όρους πρόσληψής τους. Διαβεβαιώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι η εργασία των εξωτερικών ελεγκτών, σε ό,τι αφορά στο εύρος και την ποιότητα, είναι ορθή και επαρκής. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με το αποτέλεσμα του εξωτερικού ελέγχου και εξηγεί πως ο εξωτερικός έλεγχος συνεισέφερε στην ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης καθώς και ποιος ήταν ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου σε αυτή τη διαδικασία. Ανασκοπεί και παρακολουθεί την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών καθώς και την αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής διαδικασίας, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές επαγγελματικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Εγκρίνει την παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών από τους εξωτερικούς ελεγκτές αφού προηγουμένως αξιολογήσει πιθανές απειλές σχετικά με τους κινδύνους για την 15

16 ανεξαρτησία τους και τις διασφαλίσεις που εφαρμόζονται για τον περιορισμό αυτών των κινδύνων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (Κανονισμός (ΕΕ) 537/2014 και Νόμος 4449/2017 που εφαρμόζει την Οδηγία 2014/56/ΕΕ). Συζητεί με τους εξωτερικούς ελεγκτές τις ουσιώδεις ελεγκτικές διαφορές που προέκυψαν κατά τη διάρκεια του ελέγχου, ανεξάρτητα εάν αυτές επιλύθηκαν. Συζητεί με τους εξωτερικούς ελεγκτές τις αδυναμίες του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που τυχόν εντοπίστηκαν, ιδίως αυτές που αφορούν στις διαδικασίες της παροχής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και σύνταξης οικονομικών καταστάσεων Παρακολούθηση χρηματοοικονομικών καταστάσεων Παρακολουθεί τον εξωτερικό έλεγχο των ετησίων και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων καθώς και την απόδοση του ελέγχου αυτού. Υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρείας είναι αξιόπιστες και σύμφωνες με τα λογιστικά πρότυπα, τις φορολογικές αρχές και την κείμενη νομοθεσία. Υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο στη σύνταξη των απαραίτητων περιοδικών οικονομικών καταστάσεων που υποβάλλονται στο Εποπτικό Συμβούλιο. Παρακολουθεί την εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και υποβάλει προτάσεις και συστάσεις για τη διασφάλιση της ακεραιότητάς της. Διασφαλίζει, για λογαριασμό του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ της διοίκησης και των εξωτερικών ελεγκτών. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τις εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών. Ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με ζητήματα για τα οποία οι εξωτερικοί ελεγκτές εκφράζουν έντονο προβληματισμό Εποπτεία μηχανισμών εσωτερικού ελέγχου Διαβεβαιώνει το Διοικητικό Συμβούλιο ότι υπάρχει επαρκής και συστηματική παρακολούθηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, διασφάλισης ποιότητας και διαχείρισης κινδύνου της Εταιρείας κυρίως όσον αφορά στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Συμμετέχει στη διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των συστάσεων της μονάδας εσωτερικού ελέγχου για βελτιώσεις στους μηχανισμούς εσωτερικών ελέγχου και στην παραγωγική διαδικασία, προκειμένου να εξετάζονται η πορεία της υλοποίησης των συστάσεων και τυχόν προβλήματα που προκύπτουν στα σχετικά σχέδια δράσης. Υποστηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς την απόκτηση επαρκούς πληροφόρησης για τη λήψη αποφάσεων σε θέματα συναλλαγών μεταξύ συνδεδεμένων μερών και ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο για τυχόν συγκρούσεις συμφερόντων. 16

17 Διασφαλίζει την ύπαρξη διαδικασιών σύμφωνα με τις οποίες το προσωπικό της Εταιρείας μπορεί, υπό εχεμύθεια, να εκφράσει τις ανησυχίες του για ενδεχόμενες παρανομίες και παρατυπίες σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης ή για άλλα ζητήματα που άπτονται της λειτουργίας της Εταιρείας. 17

18 6. Διαχείριση κειμένου 6.1 Αρμοδιότητες Συμμετέχοντες Γενική Συνέλευση Όλες οι λειτουργικές μονάδες της Εταιρείας Διοικητικό Συμβούλιο και Μονάδες Εσωτερικού Ελέγχου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης/ Νομικές Υπηρεσίες (και όποια σχετική υπηρεσία) Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου Μονάδα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού Αρμοδιότητες Ευθύνες Έγκριση κειμένου και αναθεωρήσεων. Ενημέρωση και τήρηση των αρχών του παρόντος κειμένου. Συντονισμός και παρακολούθηση εφαρμογής των κανόνων και αρχών του κειμένου. Παροχή οδηγιών, συμβουλών και προτάσεων προς τα διοικητικά όργανα και τα όργανα διακυβέρνησης για περιστατικά που ενδέχεται να δημιουργήσουν παραβιάσεις των αρχών του κειμένου. Συμβουλές γνωμοδοτήσεις προς τη Διοίκηση της Εταιρείας σχετικά με την τήρηση του παρόντος κειμένου όσο και την εναρμόνισή του με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Καθορισμός του αντικειμένου και αναθεώρηση του κειμένου για την εναρμόνιση με το εκάστοτε ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο. Διενέργεια τακτικών και εκτάκτων ελέγχων για την εφαρμογή του κειμένου και την τήρηση των διαδικασιών που απορρέουν από αυτό. Ενημέρωση και κοινοποίηση προς το προσωπικό της Εταιρείας του κειμένου και των αναθεωρήσεων αυτού. 6.2 Παρεκκλίσεις Παρεκκλίσεις από την εφαρμογή των κανόνων του παρόντος κειμένου για συγκεκριμένα υπόχρεα πρόσωπα, γίνονται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης (κατόπιν εισήγησης του ΔΣ που προσυπογράφει το Εποπτικό Συμβούλιο) και εφόσον οι παρεκκλίσεις αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το πνεύμα των βασικών κανόνων του παρόντος. Τα αιτήματα για εξαίρεση από τους τιθέμενους από το παρόν κείμενο κανόνες και αρχές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους επαρκώς τεκμηριωμένα προς τη Διοίκηση. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση παρέκκλισης, αυτή θα πρέπει να θεωρηθεί ως περιστατικό μεμονωμένο χωρίς να δημιουργείται προηγούμενο για μελλοντικές αποφάσεις εφαρμογής ή εξαίρεσης από τις απαιτήσεις του παρόντος κειμένου. 18

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΧΑΕ Έκδοση : 3.0-21/02/2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ & ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 1 2 ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 3 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ... 2 4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Έκδοση : 4.0-28/09/2015 Το παρόν αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ και προστατεύεται από τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής,

Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της Εταιρείας. η σύνθεση, συγκρότηση και λειτουργία της Ελεγκτικής Επιτροπής, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο παρών Κανονισμός Λειτουργίας της Ελεγκτικής Επιτροπής (στο εξής ο «Κανονισμός») της εταιρείας «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. - ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (στο εξής

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Ελέγχου. Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Ελέγχου Κανονισμός Λειτουργίας ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017 Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 1. Προοίμιο 1.1. Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του την 23.11.1995, αποφάσισε τη σύσταση Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Σελίδα 1 ΟΠΑΠ Α.Ε. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Εγκρίθηκε με την υπ αριθμόν 11/20.11.2014 (θέμα 7.2) Απόφαση του Δ.Σ. Ο Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος Ελέγχου Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Kamil

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ι. Σκοπός Κύρια αποστολή της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή υποστήριξης στο Διοικητικό Συμβούλιο, για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης έναντι των μετόχων,

Διαβάστε περισσότερα

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS

Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016. Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS Νέα Πρότυπα: Το Επάγγελμα Κινείται! Εσείς; 13/10/2016 Δρ. Ανδρέας Γ. Κουτούπης, MSc, PhD, CMIIA, CIA, CICA, CCSA, CRMA, CCS 1 Περιεχόμενα 1. Πλαίσιο Διεθνών Επαγγελματικών Προτύπων(IPPF). 2. Τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ

Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ Καταστατικό επιθεώρησης της ΕΚΤ (έναρξη ισχύος 3 Μαΐου 2016) Στο παρόν καταστατικό επιθεώρησης η Εκτελεστική Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) καθορίζει τον σκοπό, τις εξουσίες και τις αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017

Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/ εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Ενημέρωση ως προς την υπ' αριθ. 1302/28.04.2017 εγκύκλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για την Επιτροπή Ελέγχου του νόμου 4449/2017 Πρόσφατα εκδόθηκε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς η υπ αριθ. 1302/28.04.2017

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Σύγχρονη Νοσοκομειακή μονάδα, αντιλαμβανόμενη την πολυπλοκότητα των λειτουργιών, την πολυμορφία των δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης

Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης ΕΚΤ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΙΜΟ Τα καθήκοντα της επιτροπής επιθεώρησης Η υψηλού επιπέδου επιτροπή επιθεώρησης, η οποία θεσπίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 9α του εσωτερικού κανονισμού της ΕΚΤ, ενισχύει

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου

Κώδικας Δεοντολογίας της Διοίκησης. & των Οικονομικών Υπηρεσιών. της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των Οικονομικών Υπηρεσιών της Τράπεζας & του Ομίλου Δεοντολογίας της Διοίκησης & των I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

Audit Committees November 1, 2006

Audit Committees November 1, 2006 Επιτροπές Ελέγχου Οι καλύτερες πρακτικές λειτουργίας τους και η Ελληνική εµπειρία Σπύρος Λορεντζιάδης Θάνος Ψαθάς Περιεχόµενα 2 1. Εταιρική ιακυβέρνηση 2. Το ιοικητικό Συµβούλιο 3. Νοµοθετικές και Κανονιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Συνημμένο πρακτικού της συνεδρίας της Ελεγκτικής Επιτροπής της 3/11/2009 με αριθμό 1. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 Άρθρο 1. Αντικείμενο του Κανονισμού Λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 [1] ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 2 ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ... 3 1. Ρόλος και αρμοδιότητα του Δ.Σ.... 3... 3... 4 2. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών Δεοντολογίας της Διοίκησης και των Οικονομικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές υποχρεώσεις και τα πρότυπα συμπεριφοράς των καλυπτόμενων (από τον Κώδικα) προσώπων,

Διαβάστε περισσότερα

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014

Προς την Διοίκηση της Εταιρείας (για κοινοποίηση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ) 27 Φεβρουαρίου 2014 ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ETAIPEIAΣ «FAST FINANCE ΑΕΠΕΥ» ΣΤΙΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 12 ΤΟΥ Ν.3606/2007 ΚΑΙ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 2/452/1.11.2007

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις

Δημόσια διαβούλευση. Ερωτήσεις και απαντήσεις Δημόσια διαβούλευση σχετικά με το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ για την αξιολόγηση της ικανότητας και καταλληλότητας των μελών των διοικητικών οργάνων των πιστωτικών ιδρυμάτων Ερωτήσεις και απαντήσεις 1 Ποιος

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές Λειτουργίας

Βασικές Αρχές Λειτουργίας Βασικές Αρχές Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου 21 Ιανουαρίου 2009 PwC Περιεχόμενα Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου - Παρακολούθηση της διαδικασίας ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων - Καθήκοντα της ΕΕ αναφορικά

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Διάταγμα δυνάμει του Νόμου 112(Ι)/2004 Ο Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ασκώντας τις

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό:

Ι. Σκοπός της Επιτροπής. Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ Ι. Σκοπός της Επιτροπής Η Επιτροπή Ελέγχου («η Επιτροπή») έχει ως σκοπό: 1. την ανασκόπηση της επιμελούς κατάρτισης των οικονομικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ (Προσάρτηµα στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του ΟΤΕ) Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για Υποχρεωτικούς Ελέγχους

Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για Υποχρεωτικούς Ελέγχους Νέο Θεσμικό Πλαίσιο για Υποχρεωτικούς Ελέγχους Ανδρέας Χατζηδαμιανού Εταίρος 25 Μαΐου 2017 Περιεχόμενα Υποχρεώσεις και αρμοδιότητες των Επιτροπών Ελέγχου στο νέο θεσμικό πλαίσιο & Αλλαγές στην Έκθεση Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Σπύρος Λορεντζιάδης

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. Σπύρος Λορεντζιάδης Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου και η εποπτεία της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου Σπύρος Λορεντζιάδης Επιτροπή Ελέγχου - Ορισμός Η Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) είναι Επιτροπή που ορίζεται από το ΔΣ και απαρτίζεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΤΟΧΩΝ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Σύνοψη πλαισίου παρακολούθησης απόδοσης και αναφορών Το παρόν κείμενο περιγράφει την πρακτική υλοποίηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦ. Ε.Κ. 28/606/22.12.2011 Ι. Σκοπός Η Πολιτική Αποδοχών θεσπίζει το πλαίσιο και καθορίζει τις αρχές, σύμφωνα με τις οποίες η Εθνική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος»

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: «Ρύθµιση του περιεχοµένου και του τρόπου άσκησης των ποιοτικών ελέγχων και κάθε άλλου σχετικού θέµατος» ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2011 ΑΠ 7950 / 159 Πληροφ.:Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ.

Κώδικας εοντολογίας της ιοίκησης. & των Οικονοµικών Υπηρεσιών. της Εθνικής Asset Management Α.Ε..Α.Κ. εοντολογίας της ιοίκησης & των Οικονοµικών Υπηρεσιών της Εθνικής Asset εοντολογίας της I. ΣΚΟΠΟΣ Ο παρών εοντολογίας της ιοίκησης και των Οικονοµικών Υπηρεσιών (εφεξής ) καθορίζει τις βασικές δεοντολογικές

Διαβάστε περισσότερα

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ.

TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. TRIPLE A EXPERTS Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση σύμφωνα με τα άρθρα 80 έως 87 του N.4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, Ν.4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας

EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ. Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας EΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Οδηγίες συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αξιολόγησης στοιχείων εταιρικής διακυβέρνησης εταιρείας Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή - Ορισμοί... 3 2. Γενικές Οδηγίες... 3 3.

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Ο σκοπός της Επιτροπής Ελέγχου («η Επιτροπή») είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν.

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ. (Συμμόρφωση με άρθρα του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ (Συμμόρφωση με άρθρα 80 87 του ν. 4261/2014) 1. Ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης (άρ. 80, ν. 4261/2014) Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective

Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE) με την Επιτροπή Ελέγχου (ΕΕ) CAE Perspective ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ F EIEE Ετήσιο Συνέδριο 2013 Εσωτερικός Έλεγχος - Προκλήσεις & Ευκαιρίες ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ Σχέση Εσωτερικού Ελέγχου και Επιτροπής Ελέγχου Η σχέση του Επικεφαλής Εσωτερικού Ελέγχου (CAE)

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ Πίνακας Περιεχομένων (αρχή) ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που

Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω. της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που Συμπληρωματικές διατάξεις του Ν.2190/1920 Στην Ελλάδα το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων, όπως ο Νόμος 3016/2002, που επιβάλλει τη συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Για Την Ελληνική Εταιρεία Συμμέτοχων Και Περιουσίας Α.Ε. 1. Προοίμιο 1.1 Ιστορικό, στόχοι του κώδικα Ο όρος «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι

Διαβάστε περισσότερα

Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο

Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο Απόψεις ΣΕΛΚ για τη μεταφορά και εφαρμογή της Οδηγίας 2014/56/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) 537/2014 για το λογιστικό έλεγχο στην Κύπρο (1) Ορισμός της οντότητας δημοσίου συμφέροντος [«ΟΔΣ»] Ο Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Ο Όμιλος στον οποίο ανήκει η Εταιρία αποτελεί οργανισμό με σημαντική ελληνική και διεθνή παρουσία και μεγάλο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή...3 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο...4 2.1. Ρόλος...4 2.2. Αρμοδιότητες...4 2.3. Σύνθεση και Λειτουργία...5 2.3.1. Διαδικασία Ανάδειξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε. 5 Μαΐου 2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων. Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014. Γεώργιος Βενιέρης. Πρόεδρος. 25Μαΐου, 2017

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων. Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014. Γεώργιος Βενιέρης. Πρόεδρος. 25Μαΐου, 2017 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων Γεώργιος Βενιέρης Πρόεδρος Ν.4449/2017 & Κανονισµός 537/2014 25Μαΐου, 2017 Περιεχόµενα Νέο Κανονιστικό πλαίσιο για τους υποχρεωτικούς ελέγχους: 1. Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ,

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ι.Ε.Ε.Π.Μ, Έχοντας υπόψη την περίπτωση 8 του άρθρου 10 του ισχύοντος καταστατικού «Για την επίτευξη της εύρυθμης λειτουργίας του Ινστιτούτου (της Εταιρείας) θα καταρτιστεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΕYΡΩΣYΣΤΗΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Λεωφόρος Κέννεντυ 80, 1076 Λευκωσία Τ.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 306/32 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1993 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Νοεμβρίου 2016 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν τον συντονισμό της αξιολόγησης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας την 24.03.2014 Μάρτιος 2014 Περιεχόμενα Εισαγωγή... 3 Γενικές αρχές... 4 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... 4 2. Μέγεθος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.»

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» 1.Εισαγωγή Ο παρών Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης (εφεξής «ΚΕΔ») περιλαμβάνει τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων

ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων ATHOS ASSET MANAGEMENT Α.Ε.Δ.Α.Κ. Πολιτική Αποφυγής Σύγκρουσης Συμφερόντων Εκδόθηκε: Ιούλιος 2017 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρούσα πολιτική αφορά τα μέτρα που λαμβάνει η Εταιρεία προκειμένου να εντοπίζει και να διαχειρίζεται

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2015 L 135/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/856 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (ΕΚΤ/2015/12)

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%)

Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) Α. ΤΟ ΔΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ (30%) ΕΝΟΤΗΤΑ Α.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ - ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ A.1.1: ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΡΟΛΩΝ & ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΔΣ ΣΕ ΕΠΙΣΗΜΑ ΕΓΓΡΑΦΑ Ερ.1:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ:

ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΣΗΜΕΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΦΟΡΕΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΔΑ ΘΑ ΑΝΑΘΕΣΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΗΤΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ για πράξεις του Επιχειρησιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΝΤΟΛΩΝ Η AXIA Ventures Group Ltd (η Εταιρία ) παρέχει με το παρόν έντυπο πληροφόρηση στους πελάτες της σχετικά με τις ρυθμίσεις που έχει θεσπίσει και εφαρμόζει, προκειμένου να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δεκέμβριος 2013 1 Περιεχόμενα Εισαγωγή. 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ.. 4 Πρακτικές Εταιρικής Διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία πλέον των προβλέψεων του Νόμου Ρόλος και αρμοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής 13.12.2010 2010/0000(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την Πράσινη Βίβλο για την εταιρική διακυβέρνηση στους χρηματοπιστωτικούς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΑΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΚΩ ΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 Μέρος Α - Το ιοικητικό Συµβούλιο και τα Μέλη του... 4-9 1. Ρόλος και Αρµοδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ Λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους της ΑΕΠΕΥ, καθώς και της φύσεως, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 1. Όροι Εντολής του Αξιωματούχου Αναφοράς Ο Αξιωματούχος Αναφοράς επιλαμβάνεται των ανησυχιών και των προβλημάτων των μετόχων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Περιεχόμενα. 3. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ

ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης. Περιεχόμενα. 3. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες του Προέδρου του ΔΣ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Περιεχόμενα I. Εισαγωγικό Σημείωμα II. Γενικές αρχές 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ 2. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ 3. Ρόλος και απαιτούμενες ιδιότητες

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID)

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007. ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν.3606/2007 ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MiFID) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Λαμβανομένων υπόψη της φύσεως, της κλίμακας και τωv επιχειρηματικών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΕ 29 Μαΐου 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμβούλου ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναζήτηση, επιλογή και πλήρωση θέσεων μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Δημοσίων Συμμετοχών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ (ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΣΥΠ ΔΕΗ) ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΤΙΡΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ - Ενημέρωση για το σχετικό Νομοθετικό Πλαίσιο - Ενημέρωση για τη δομή και το περιεχόμενο του Σχεδίου

Διαβάστε περισσότερα

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Λήδα Κοντογιάννη, Γενική Διευθύντρια Ελληνικό Συμβούλιο Εταιρικής Διακυβέρνησης BETTER FUTURE «Boardrooms in Greece What are the practices» 6 Νοεμβρίου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Εισαγωγή... 3 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ... 4-6 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου... 4 II. Μέγεθος και σύνθεση

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που

Στο πλαίσιο της διαχείρισης χαρτοφυλακίων ΟΣΕΚΑ, οι εντολές που δίνονται για λογαριασµό των υπό διαχείριση ΟΣΕΚΑ δεν οµαδοποιούνται µε εντολές που 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η Eurobank Asset Management Α.Ε..Α.Κ. (εφεξής: Εταιρεία ) έχει θεσπίσει και εφαρµόζει την παρούσα πολιτική που της επιτρέπει να εξυπηρετεί µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συµφέροντα των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών

Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Allianz A.E..A.K. Πολιτική Βέλτιστης Εκτέλεσης Εντολών Ημερομηνία: 15/1/2016 ν. 4099/2012 & ν. 3606/2007 1. Εισαγωγή Η Allianz ΑΕ ΑΚ, (η Εταιρία), συμμορφούμενη με το υφιστάμενο νομοθετικό και κανονιστικό

Διαβάστε περισσότερα

Q u a lity Au d it Se rvic e s. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Q u a lity Au d it Se rvic e s. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 8+ 8Q.A.S. Q u a lity Au d it Se rvic e s Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Σύμβουλοι Επιχειρήσεων EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2016 Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3693/2008 Q. A. S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

A. Με βάση το άρθρο 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ A 94) (εφεξής ο «Νόμος»):

A. Με βάση το άρθρο 185 του Νόμου 4389/2016 (ΦΕΚ A 94) (εφεξής ο «Νόμος»): 10 Νοεμβρίου 2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμβούλου ανάθεσης συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναζήτηση, επιλογή και πλήρωση θέσεων Εκτελεστικών και Μη Εκτελεστικών Μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι) του 2010. του άρθρου 1 του

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΜΟΙΒΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της Επιτροπής Ανθρώπινου Δυναμικού και Αμοιβών του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ «Στενοί Συγγενείς» κατά την έννοια του παρόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 4.4.2012 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της υπαριθμ.12450/ευσ 1905/απόφασης ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Έκταση εφαρµογής της πολιτικής 3 2. Εντοπισµός περιπτώσεων πιθανής συγκρούσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009. Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ (Αρ.2) ΤΟΥ 2009 Οδηγία δυνάμει του άρθρου 41(1) και (2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131

ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΡΠΗ ΝΟΜΟΥ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ(ΛΙΜΕΝΑΣ ΛΟΥΛΗ) ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ : 10344/06/Β/86/131 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο της

Διαβάστε περισσότερα

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία. Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CFSA, CCSA, CFE 1 Αριθμός Πρωτ.: 35/1.9.2011 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2011 Αγαπητές Κυρίες, Κύριοι, με αφορμή το Σχέδιο Διαβούλευσης για την επικείμενη Πράξη Διοικητή Τ.Ε για τα ΣΕΕ στις Ασφαλιστικές και Αντασφαλιστικές Επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 Νόμιμος Ελεγκτής: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ A.M.Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 (Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ. 15081) Α. Νομική

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI))

σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Νοµικών Θεµάτων 27.10.2011 2011/2181(INI) ΣΧΕ ΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά µε το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (2011/2181(INI)) Επιτροπή Νοµικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α.

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης ) τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗΣ (Λήξη προθεσμίας διαβούλευσης 26.7.2010) /./2010 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΠ.Ε.Ι.Α. Θέμα: Πολιτική Καταλληλότητας Στελεχών Ασφαλιστικής Επιχείρησης. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Μάρτιος 2011 1 Περιεχόμενα Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ... III. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα