ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2012"

Transcript

1 Μεσογείων 388 Αγία Παρασκευή 388 Mesogion str. Agia Paraskevi Τ. Κ Τηλ P.C Tel Φαξ www.enel.com.gr Fax ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2012 ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

2 (1) Νοµική µορφή και πλήρη στοιχεία των πραγµατικών µετόχων, εταίρων ή ιδιοκτητών, µέχρι τελικού φυσικού προσώπου. ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΈΙΑ/ENEL ALTERNATIVE AUDITING SA ιακριτικός τίτλος ΕΝΕΛ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ. Μέτοχοι: (α) Βρουστούρης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου Α..Τ. Π /Τ.Α. Χολαργού/Ποσοστό Ιδιοκτησίας 50% (β) Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη Α..Τ. ΑΒ /Τ.Α. Πεύκης Αττικής/Ποσοστό Ιδιοκτησίας 50% (2) Πλήρης και αναλυτική περιγραφή των νοµικών και διαρθρωτικών σχέσεων του δικτύου στο οποίο τυχόν ανήκει το ελεγκτικό γραφείο. Η εταιρεία δεν ανήκει σε δίκτυο. (3) Περιγραφή της δοµής της εταιρικής διακυβέρνησης του ελεγκτικού γραφείου και πλήρη στοιχεία των προσώπων που διοικούν και είναι διαχειριστές του ελεγκτικού γραφείου. Η εταιρεία διοικείται από τριµελές ιοικητικό Συµβούλιο τα µέλη του οποίου είναι: (α) Βρουστούρης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος (β) Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος. (γ) Ζαχαριουδάκης Εµµανουήλ του Μιχαήλ, Μέλος. (4) Πλήρης και αναλυτική περιγραφή του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης ποιότητας που ακολουθεί το ελεγκτικό γραφείο. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Α. ΕΥΘΥΝΕΣ ΗΓΕΣΙΑΣ 1. Την τελική ευθύνη για το σύστηµα δικλίδων ποιότητας της ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ, στο εξής η εταιρεία, φέρει το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. 2. Μια φορά το µήνα τουλάχιστον, όλο το προσωπικό της εταιρείας συναντάται στην έδρα της ή σε οποιαδήποτε άλλο τόπο, για ανταλλαγή απόψεων, συζήτηση θεµάτων που αντιµετωπίστηκαν, ενδυνάµωση σχέσεων και προώθηση της εταιρικής κουλτούρας. Ο καθορισµός του χρόνου και του τόπου γίνεται τουλάχιστον µια εβδοµάδα πριν την συνάντηση και κοινοποιείται στο προσωπικό µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο. Β. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 1. Η εναλλαγή των εταίρων ανάθεσης γίνεται σύµφωνα µε τα εκάστοτε προβλεπόµενα από την σχετική νοµοθεσία (επί του παρόντος διατάξεις του Ν. 3693/2008). 2

3 2. Από τα πρόσωπα που συµµετέχουν στις αναθέσεις ελέγχων και επισκόπησης χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, στις αναθέσεις διασφάλισης και στις αναθέσεις συναφών υπηρεσιών, λαµβάνεται δήλωση πριν την ένταξή τους στην οµάδα ανάθεσης για το ότι: (i) εν έχουν χρηµατοοικονοµικό συµφέρον στην εν λόγω ανάθεση. (ii) εν έχουν συγγενικές ή στενές σχέσεις µε τα διευθυντικά στελέχη και τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της ελεγχόµενης επιχείρησης. 3. Σε πελάτες που παρέχονται υπηρεσίες ελέγχου ή επισκόπησης ιστορικής χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης και συναφείς υπηρεσίες, δεν παρέχονται άλλου είδους υπηρεσίες. Γ. ΑΠΟ ΟΧΗ ΚΑΙ ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ 1. Πριν την ανάληψη νέων εργασιών ή την συνέχιση υπαρχουσών, εξετάζονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα: (i) Το επίπεδο κινδύνου του πελάτη που κρίνεται βάσει των κάτωθι στοιχείων: Χαµηλό και Μεσαίο Επίπεδο Κινδύνου Πελάτες µε µακρόχρονη ιστορία (άνω των 15 ετών) για τους οποίους δεν υπάρχουν ενδείξεις ή πληροφορίες κακής φήµης. Πελάτες εισηγµένοι στο χρηµατιστήριο. Πελάτες που υπόκεινται σε κάποιου είδους εποπτεία. Υψηλό επίπεδο κινδύνου Πελάτες µε σύντοµη ιστορία. Πελάτες µε γρήγορες αλλαγές διευθυντικού προσωπικού. Πελάτες που λειτουργούν µε αντιπροσώπους. Πελάτες του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα. Πελάτες µε σηµαντικές συναλλαγές µε τρίτες χώρες (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης). Πελάτες στη ιδιοκτησία ή διοίκηση των οποίων συµµετέχουν πολιτικώς εκτεθειµένα πρόσωπα. Εργασίες αναλαµβάνονται µόνο από πελάτες που εντάσσονται στο χαµηλό και µεσαίο επίπεδο κινδύνου. Ανάληψη εργασιών που εντάσσονται στο υψηλό επίπεδο κινδύνου γίνεται µόνον κατόπιν οµόφωνης απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας. (ii) Αν ο πελάτης συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις της οµάδας ανάθεσης. 3

4 (iii) Αν υπάρχει ο διαθέσιµος χρόνος και το απαραίτητο προσωπικό βάσει του ετησίου προϋπολογισµού ωρών που συντάσσεται στην έναρξη κάθε ελεγκτικής περιόδου ( Χ Χ+1). (iv) Γίνεται κατά το δυνατό επικοινωνία µε τον προηγούµενο ελεγκτή, αν υπήρχε. 2. Παραίτηση από ανάθεση δεν νοείται (εκτός αν επιβάλλεται από νοµοθετική ή άλλη υποχρεωτική ρύθµιση). Γενικά, όσον αφορά τις ενότητες Α, Β και Γ ανωτέρω, έχει υιοθετηθεί ο Κώδικας Επαγγελµατικής εοντολογίας της IFAC µε τις εξής εξαιρέσεις: Όταν από την νοµοθεσία ή από την Εποπτική Αρχή προβλέπονται αυστηρότερες απαιτήσεις από αυτές του Κώδικα εοντολογίας της IFAC, εφαρµόζονται οι εν λόγω αυστηρότερες απαιτήσεις, ενώ στην περίπτωση που οι εν λόγω απαιτήσεις είναι λιγότερο αυστηρές από αυτές του Κώδικα εοντολογίας της IFAC, εφαρµόζονται οι απαιτήσεις του Κώδικα εοντολογίας της IFAC. Σε πελάτες που παρέχονται υπηρεσίες ελέγχου, επισκόπησης ιστορικής χρηµατοοικονοµικής αναφοράς, λοιπές υπηρεσίες διασφάλισης, ή συναφείς υπηρεσίες, δεν παρέχονται άλλου είδους υπηρεσίες, έστω και αν αυτό επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις από τον Κώδικα εοντολογίας της IFAC. Παραίτηση από συµφωνηθείσα µε πελάτη ανάθεση δεν νοείται, εκτός και αν επιβάλλεται από νοµοθετική ή άλλη υποχρεωτική ρύθµιση, ή συντρέχουν λόγοι αξεπέραστοι, λόγω ανωτέρας βίας. Η εταιρεία µπορεί µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της να εφαρµόζει σε συγκεκριµένα θέµατα, αυστηρότερες απαιτήσεις από αυτές του Κώδικα εοντολογίας της IFAC, κατά την διακριτική της ευχέρεια, όταν κρίνει ότι απαιτείται αυξηµένη αξιοπιστία και διασφάλιση. Σε περιπτώσεις θεµάτων που από τον Κώδικα εοντολογίας της IFAC παρέχονται εναλλακτικές επιλογές χειρισµών ή ελευθεριότητα χειρισµών και τα θέµατα αυτά δεν εµπίπτουν σε κάποια από της προαναφερόµενες τέσσερις (4) περιπτώσεις, εναπόκειται στην κρίση της εταιρείας να επιλέξει και ακολουθήσει τον χειρισµό εκείνο που κατά την κρίση της παρέχει την καλύτερη δυνατή διασφάλιση και αξιοπιστία.. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΙ ΠΟΡΟΙ 1. Οι προσλήψεις του προσωπικού γίνονται από το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρίας. 2. Το ελεγκτικό προσωπικό της εταιρείας πρέπει να έχει µόρφωση τουλάχιστον πανεπιστηµιακού επιπέδου. 3. Το ελεγκτικό προσωπικό της εταιρείας είναι υποχρεωµένο να παρακολουθεί την συνεχή (δια βίου εκπαίδευση) στα πλαίσια των προβλεποµένων από την εκάστοτε ισχύουσα 4

5 νοµοθεσία. Η ελάχιστη εκπαίδευση στην οποία υπόκειται όλο το προσωπικό ανέρχεται σε 40 ώρες ετησίως και εστιάζεται ανάλογα µε τις ανάγκες στα παρακάτω θέµατα: Λογιστικά Ελεγκτικά, συµπεριλαµβανοµένης της εοντολογίας Φορολογικά Χρηµατοοικονοµικά Πληροφοριακά συστήµατα Για την χρήση 2012 όλο το προσωπικό παρακαλούθησε την υποχρεωτική εκπαίδευση που αφορούσε Λογιστικά, Ελεγκτικά και Φορολογικά θέµατα, καθώς και θέµατα Ελεγκτικής σε περιβάλλον πληροφοριακών συστηµάτων. 4. Το ελεγκτικό προσωπικό της εταιρείας αξιολογείται από το ιοικητικό Συµβούλιο τουλάχιστον µία φορά τον χρόνο, για τις επιδόσεις του, το ήθος του και την προσήλωση στις αρχές ποιότητας της εταιρείας. 5. Το ελεγκτικό προσωπικό της εταιρείας µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αµείβεται µε τον ελάχιστο βάσει της εργατικής νοµοθεσίας µηνιαίο µισθό. Κατά τη διάρκεια της χρήσης ή στο τέλος της, µπορούν να δίνονται πρόσθετες αµοιβές ανάλογα µε την επίδοση και την συνεισφορά του καθενός στα αποτελέσµατα της εταιρείας, βάσει απόφασης του ιοικητικού Συµβουλίου. Το προσωπικό µε σύµβαση παροχής υπηρεσιών (ελεύθεροι επαγγελµατίες ανεξάρτητες εταιρείες) αµείβεται µε ανανεούµενες συµβάσεις, βάσει της εµπειρίας του, των ειδικών γνώσεών του, των συνθηκών που επικρατούν στην αγορά και της συνεισφοράς του στις εργασίες και τα αποτελέσµατα της εταιρείας. Τα εναποµείναντα σε κάθε χρήση καθαρά κέρδη, µπορούν να διανέµονται στους Ορκωτούς Ελεγκτές - Μετόχους, βάσει πρότασης του ιοικητικού Συµβουλίου και απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Μέτοχοι, µπορούν κατά την διάρκεια της χρήσης να λαµβάνουν αµοιβές µε απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου, οι οποίες σε κάθε περίπτωση υπόκεινται στην τελική έγκριση της Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως των Μετόχων. Ε. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1. Στην έναρξη κάθε ελεγκτικής περιόδου (01.07) εκάστου έτους, καταρτίζεται πρόγραµµα εργασιών κατά πελάτη, βάσει του διαθέσιµου προσωπικού, στο οποίο αναφέρονται ο συνολικός και αναλυτικός χρόνος απασχόλησης εκάστου. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται σε πελάτες µε φυσικά αποθέµατα προς καταµέτρηση κατά το τέλος της λογιστικής περιόδου, ώστε να προγραµµατίζονται έγκαιρα οι παρακολουθήσεις των φυσικών απογραφών. 2. Η επίβλεψη της ανάθεσης γίνεται από Ορκωτό Ελεγκτή ο οποίος παρακολουθεί το απασχολούµενο στην ανάθεση προσωπικό, το κατευθύνει και συγκεντρώνει τα σηµαντικά θέµατα που προκύπτουν κατά την διάρκεια της ανάθεσης και απαιτούν διαβούλευση. 5

6 3. Η διαβούλευση γίνεται σε επίπεδο Ορκωτών Ελεγκτών της εταιρείας. Σε περίπτωση που τα προς διαβούλευση θέµατα έχουν και νοµικές πτυχές, στην διαβούλευση συµµετέχει και ο Νοµικός Σύµβουλος της εταιρείας. Για κάθε θέµα προς διαβούλευση τηρούνται πρακτικά µε περιγραφή του θέµατος, τις βασικές απόψεις που εκφράσθηκαν και το συµπέρασµα που προέκυψε. ΣΤ. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΚΛΙ ΩΝ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1. Η επισκόπηση των δικλίδων της ανάθεσης γίνεται από Ορκωτό Ελεγκτή ο οποίος δεν µπορεί να είναι ο Εταίρος Ανάθεσης και ο επιβλέπων το προσωπικό της ανάθεσης Ορκωτός Ελεγκτής. 2. Ο επισκοπών τις δικλίδες της ανάθεσης, εξετάζει: αν υπήρξε ανεξαρτησία στην οµάδα ανάθεσης, αν έχει εφαρµοσθεί το πρόγραµµα ελέγχου, τα συµπεράσµατα της διαβούλευσης, τα τεκµήρια των συµπερασµάτων και αν η έκθεση που θα εκδοθεί είναι η ενδεδειγµένη. 3. Η επισκόπηση των δικλίδων γίνεται υποχρεωτικά για όλους τους ελέγχους όλων των εισηγµένων οντοτήτων. Για τις λοιπές αναθέσεις, η επισκόπηση των δικλίδων µπορεί να γίνεται κάθε τρία χρόνια το αργότερο. 4. Σε κάθε περίπτωση η επισκόπηση των δικλίδων ολοκληρώνεται πριν την έκδοση της έκθεσης που απαιτείται. 5. Η επισκόπηση των δικλίδων τεκµηριώνεται εγγράφως από τον ιενεργούντα αυτή, για όλα τα προαναφερθέντα θέµατα. Τυχόν ελλείψεις που διαπιστώνονται από τον διενεργούντα την επισκόπηση, αναφέρονται, αν δεν διορθωθούν κατάλληλα από τον Εταίρο της Ανάθεσης, στο ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας. 6. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφωνίας µεταξύ του Εταίρου Ανάθεσης και του ιενεργούντα την επισκόπηση το θέµα παραπέµπεται στο ιοικητικό Συµβούλιο. Το ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ζητά εξωτερική συµβουλή στην περίπτωση που δεν µπορεί να επιλύσει το θέµα. Σε κάθε περίπτωση, δεν µπορεί να εκδοθεί η Έκθεση Ελέγχου αν το θέµα δεν έχει επιλυθεί και δεν υπάρχει τεκµηρίωση για την επίλυσή του. 7. Σε περίπτωση που οι αµοιβές ελέγχου (τακτικού και φορολογικού) από µία ελεγχόµενη οντότητα, περιλαµβανοµένων των συνδεδεµένων µε αυτήν άλλων ελεγχόµενων οντοτήτων ξεπερνούν το 15% των συνολικών αµοιβών της εταιρείας, διενεργείται επισκόπηση των δικλίδων από Ανεξάρτητο (εκτός της εταιρείας) Ελεγκτή πριν την έκδοση της Έκθεσης Ελέγχου. Ζ. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 1. Οι φάκελοι των αναθέσεων µπορεί να τηρούνται σε έντυπη, ηλεκτρονική, ή µικτή µορφή. 6

7 2. Οι φάκελοι φυλάσσονται µε ευθύνη του ιοικητικού Συµβουλίου (µε περιορισµένη πρόσβαση) από το λοιπό προσωπικό της ανάθεσης. 3. Οι φάκελοι ελέγχου πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός δύο µηνών το αργότερο από την έκδοση της Έκθεσης. Κάθε τροποποίηση στην τεκµηρίωση των φακέλων µετά την ηµεροµηνία αυτή πρέπει να φέρει την ηµεροµηνία της τροποποίησης, και την έγκριση του Εταίρου Ανάθεσης και του ιενεργήσαντος την Επισκόπηση των δικλίδων της ανάθεσης. 4. Αντίγραφα φύλλων εργασίας, ή άλλων τεκµηρίων από τους φακέλους ανάθεσης µετά τους δύο µήνες από την έκδοση της Έκθεσης, µπορούν να λαµβάνονται µόνον µε έγκριση του ιοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας. Η. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 1. Την ευθύνη για την παρακολούθηση των διαδικασιών των δικλίδων ποιότητας φέρει το ιοικητικό Συµβούλιο της εταιρείας, το οποίο στα πλαίσια των διεθνών εξελίξεων και των ρυθµίσεων της νοµοθεσίας εξετάζει και αξιολογεί σε συνεχή βάση το σύστηµα των δικλίδων ποιότητας, προβαίνοντας στις απαιτούµενες συµπληρωµατικές και διορθωτικές κινήσεις. 2. Η εργασία κάθε Εταίρου υπόκειται σε επιθεώρηση από το ιοικητικό Συµβούλιο κάθε τρία χρόνια τουλάχιστον. Οι ελλείψεις που εντοπίζονται κοινοποιούνται εγγράφως στον εταίρο της ανάθεσης και στον ιενεργήσαντα την Επισκόπηση, µε σύσταση για προσήλωση στις πολιτικές της εταιρείας, στην περίπτωση που οι ελλείψεις είναι ουσιώδεις. Όταν οι ελλείψεις είναι ουσιώδεις και δεν έχει υπάρξει συµµόρφωση στην επόµενη επιθεώρηση, η οποία γίνεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, το ιοικητικό Συµβούλιο θέτει καταρχήν θέµα υποβάθµισης του Εταίρου και στη συνέχεια αποµάκρυνσής του από την εταιρεία. 3. Ετησίως ανακοινώνονται τα αποτελέσµατα της παρακολούθησης του συστήµατος των δικλίδων ποιότητας, στο ιοικητικό Συµβούλιο και σε όλο το ελεγκτικό προσωπικό. Η εν λόγω ανακοίνωση περιλαµβάνει, (α) περιγραφή των διαδικασιών παρακολούθησης που εκτελούνται, (β) Τα συµπεράσµατα που εξάγονται από τις διαδικασίες παρακολούθησης, (γ) τις συστηµικές αδυναµίες και (δ) τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν. (5) Ηµεροµηνία που έγινε ο τελευταίος ποιοτικός έλεγχος, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 27 Νόµου 3693/2008, καθώς και αναλυτική περιγραφή της φύσης και έκτασης και των αποτελεσµάτων του διενεργηθέντος ποιοτικού ελέγχου. ιενεργήθηκε ποιοτικός έλεγχος κατά την περίοδο εκεµβρίου Τα πορίσµατα του ποιοτικού ελέγχου δεν έχουν κοινοποιηθεί ακόµα στην εταιρεία. (6) Κατάλογος και πλήρη στοιχεία των οντοτήτων δηµοσίου ενδιαφέροντος, καθώς και περιγραφή της φύσης και έκτασης των υποχρεωτικών ελέγχων, που διενεργήθηκαν σε κάθε οντότητα δηµοσίου ενδιαφέροντος κατά το έτος στο οποίο αναφέρεται η έκθεση διαφάνειας. 7

8 (1) ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΕ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ Τ.Κ (2) ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ ΙΕΡΑ Ο ΟΣ 96 ΑΘΗΝΑ (3) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ (4) AUTOHELLAS ATEE ΒΙΛΤΑΝΙΩΤΗ 31 ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ (5) ΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΕΒΕ 120 ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ (6) ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΕ 18 Ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ ΕΘΝΙΚΗΣ Ο ΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ (7) ΟΜΙΛΟΣ ΙΝΤΕΑΛ ΑΒΕΕ ΕΣ ΚΡΕΟΝΤΟΣ 25 ΣΕΠΟΛΙΑ ΑΘΗΝΑ (8) ΥΝΑΜΙΣ ΑΕΓΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΓΓΡΟΥ 320 ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΑΘΗΝΑ (9) ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΥΝ. ΠΕ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2012 Λ. ΑΘΗΝΩΝ 33 ΚΟΡΙΝΘΟΣ (7) Πλήρης και αναλυτική περιγραφή της πολιτικής που ακολουθείται σε θέµατα συνεχούς εκπαίδευσης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 11 του Νόµου 3693/2008, καθώς και πλήρης αναφορά για το βαθµό εφαρµογής της πολιτικής αυτής. 8

9 Αναφέρεται ανωτέρω στην περίπτωση της παραγράφου 4 περί «Εσωτερικού Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας» (8) Χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική κατάσταση του ελεγκτικού γραφείου, όπως ενδεικτικά, ο κύκλος εργασιών µε ανάλυση των αµοιβών σε αµοιβές από υποχρεωτικούς ελέγχους, από λοιπές ελεγκτικολογιστικής φύσης εργασίες, από συµβουλευτικές υπηρεσίες φορολογικού χαρακτήρα, από παροχή λογιστικών υπηρεσιών και από παροχή λοιπών συµβουλευτικών υπηρεσιών. Περιγραφή εργασίας Βασικές κατηγορίες εσόδων Έσοδα Υποχρεωτικοί (τακτικοί) έλεγχοι ,10 Έλεγχοι φορολογικής συµµόρφωσης ,00 Λοιπές ελεγκτικής φύσεως υπηρεσίες ,00 Μη ελεγκτικές εργασίες ,41 Σύνολo ,51 (9) Πληροφορίες σχετικά µε τον τρόπο καθορισµού της αµοιβής των νόµιµων ελεγκτών και των µετόχων ή εταίρων ή ιδιοκτητών. Αναφέρεται ανωτέρω στην περίπτωση της παραγράφου 4 περί «Εσωτερικού Συστήµατος ιασφάλισης Ποιότητας». (10) ηλώσεις Ο υπεύθυνος για την παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας του εσωτερικού συστήµατος διασφάλισης ποιότητας, Βρουστούρης Παναγιώτης δηλώνω για λογαριασµό του ιοικητικού Συµβουλίου, ότι υπάρχει παρακολούθηση της αποτελεσµατικότητας, το σύστηµα λειτουργεί ικανοποιητικά και δεν παρουσιάσθηκαν έως την προβλήµατα ή δυσλειτουργίες. Το αρµόδιο πρόσωπο για την παρακολούθηση θεµάτων εξασφάλισης της ανεξαρτησίας κατά την διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων, Βρουστούρης Παναγιώτης, δηλώνω για λογαριασµό του ιοικητικού Συµβουλίου, ότι για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας κατά την διενέργεια υποχρεωτικών ελέγχων ακολουθήθηκαν για όλες τις αναληφθείσες εργασίες οι διαδικασίες που προβλέπονται από το «Εσωτερικό Σύστηµα ιασφάλισης Ποιότητας». Αγία Παρασκευή 5 Μαρτίου 2013 Για την ΕΝΕΛ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΑΕ Ο Πρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Ο Αντιπρόεδρος και ιευθύνων Σύµβουλος Ορκωτός Ελεγκτής Βρουστούρης Παναγιώτης Ορκωτός Ελεγκτής Ζαχαριουδάκης Μιχαήλ 9

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ( ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ 2014 ) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Μαρούσι, Μάρτιος 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Πρόλογος 3 1. Νομική μορφή και στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Αθήνα, Μάρτιος 2012 Κωνσταντίνος Σιγάλας και Σια Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 1 Περιεχόµενα 1 Εισαγωγή...2 2 Νομική μορφή και στοιχεία μετόχων... 3 3 Δίκτυο στο οποίο ανήκει η

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36)

(Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) KRP AUDITORS A.E. ΑΜ ΣΟΕΛ 165 SOEL Reg. Number: 165 (Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης 2012) Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το Ν. 3693/2008 (άρθρο 36) Αναστάσεως 9, 16343, Αθήνα, Τηλέφωνο: +30 213 02 39 661,

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ...

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ... ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ Ν. 3693/2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ...2 2. ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ...3 3. Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ MORISON INTERNATIONAL...4 4. ΕΤΑΙΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (.Π.Χ.Α

Διαβάστε περισσότερα

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014

EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ. Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 EKΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ AUDIT PLUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ Πληροφοριακά στοιχεία χρήσης που έληξε την 30/06/2014 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πρόλογος... 3 2. Εισαγωγή Στοιχεία Εταιρίας...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο CPI AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΓΕΜΗ 1788301000 (ΑΡ. Μ.Α.Ε. : 32624/06/B/95/1) Έδρα: Ραφαηλίδου 1, Ταύρος Αττικής Τ.Κ. 17778 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1 Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Ηράκλειο Κρήτης, 28 η Μαρτίου 2015. Σελ. 1. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε. ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Β.Ε.Ε Ε 0 ` ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (ΠΕΡΙΟ ΟΣ: 1 Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 Η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν. 3556/2007 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Απόφαση του.σ. της Ο.Λ.Θ. Α.Ε 4683/11.3.2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΣ Α ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ 1. Ρόλος και αρμοδιότητες του Δ.Σ. 2 2.

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Σελίδα 1 από 32 Περιεχόμενα ΙΣΤΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 4 ΣΥΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ...

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση Διαφάνειας 2013

Έκθεση Διαφάνειας 2013 Έκθεση Διαφάνειας 2013 Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του Ν. 3693/2008 Περιεχόμενα Σελίδες Πρόλογος 3 Νομική μορφή της Εταιρείας και στοιχεία των Εταίρων 4 Εταιρική Διακυβέρνηση 7 Εσωτερικό Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009

ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2009 1 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύµφωνα µε τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, ο οποίος διέπει το Ελεγκτικό επάγγελµα στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουµε την ετήσια Έκθεση διαφάνειας της «PKF

Διαβάστε περισσότερα

31 2014 .3556/2007, 4) EBITDA

31 2014 .3556/2007, 4)         EBITDA ALTEC ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ A.B.E.E. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 (Ν. 3556/2007, άρθρο 4) Μάρτιος 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013 www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2013 Περιεχόμενα 1. Νομική μορφή και μέτοχοι 4 2. Σχέσεις με το δίκτυο εταιρειών PwC 8 3. Εταιρική διακυβέρνηση 11 4. Εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας και ποιοτικός

Διαβάστε περισσότερα

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011

www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011 www.pwc.gr Έκθεση Διαφάνειας 2011 Πρόλογος Σας παρουσιάζουμε τη τέταρτη ετήσια Έκθεση Διαφάνειας της PricewaterhouseCoopers που αφορά την οικονομική χρήση που έληξε 30/06/2011. Η έκθεση αυτή παραθέτει

Διαβάστε περισσότερα

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε.

ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την χρήση από 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014 (Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007) ΔΑΪΟΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ Α.Β.Ε.Ε. 12 ο ΧΛΜ. ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013)

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) . QUALITY & RELIABILITY A.B.E.E. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ (ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013) (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες

Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ. για τις Εισηγμένες Εταιρείες Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης ΣΕΒ για τις Εισηγμένες Εταιρείες Ιανουάριος 2011 1 Περιεχόμενα ιάρθρωση του Κώδικα Προοίμιο... 2 Μέρος A Το Σ και τα μέλη του... 7 I. Ρόλος και αρμοδιότητες του Σ... 7 II.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ετήσια Οικονοµική Έκθεση

ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ. Όµιλος και Εταιρεία Ετήσια Οικονοµική Έκθεση ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2013 (Σύµφωνα µε το Ν.3556/2007) Μάρτιος 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX:

Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: ΠΕΡΣΕΥΣ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΙ ΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΦΗΣ Α.Β.Ε.Ε. Αρ.Μ.Α.Ε 1186/06/Β/86/28 Γ.Ε.ΜΗ 115404337000 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΘΕΣΗ ΣΤΑΝΟΤΟΠΙ, ΤΚ 200 01 ΤΗΛ.: 27410-58300, FAX: 27410-58297 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011

ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 2011 Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 36 του Ν. 3693/2008, ο οποίος διέπει το Ελεγκτικό επάγγελμα στην Ελλάδα, σας παρουσιάζουμε την ετήσια Έκθεση διαφάνειας της «PKF

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης Παράρτημα 3 Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης 4 η έκδοση (Αναθεωρημένη) Απρίλιος 2014 (ΚΔΠ 379/2014 08/08/2014) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.1 Διοικητικό Συμβούλιο Α.2 Ισορροπία

Διαβάστε περισσότερα

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf

http://www.sev.org.gr/uploads/pdf/ked_teliko_jan2011.pdf ήλωση Εταιρικής ιακυβέρνησης (κατ άρθρο 43α 3, περίπτωση δ του ν.2190/1920, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 2 2 του ν.3873/2010 1. Αρχές Εταιρικής ιακυβέρνησης Η Εταιρεία έχει υιοθετήσει τις Αρχές της

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32

Προοίμιο..σελ. 06. ΜΕΡΟΣ Γ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Α) Γενικοί Διευθυντές.. σελ. 31 Β) Διευθυντές..σελ. 32 ΚΩΔΙΚΑΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ 01 ΜΑΡΤΙΟΣ 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο..σελ. 06 ΜΕΡΟΣ Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. Α) Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ & ΕΙΚΟΝΟΣ Α.Ε. Ε ΡΑ : Πάρνωνος 3, 15125 Μαρούσι ΑΡ. ΜΑΕ : 4403/06/Β/86/7 ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 353601000 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσης 2013 για τον Όµιλο και την Εταιρεία Σύµφωνα µε το

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007

ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΚΡΕ.ΚΑ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΡΕΑΤΩΝ ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 1/1-31/12/2012 Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.3556/2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Δηλώσεις Μελών Διοικητικού Συμβουλίου 4 -Ετήσια Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Μ Π Ο Υ Τ Α Ρ Η ΟΜΙΛΟΣ Ι.ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ HOLDING A.E. Ανώνυμος Εταιρία Συμμετοχών και Επενδύσεων Στενήμαχος, 59200 Νάουσσα ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8514/06/Β/86/002 ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 57235404000 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ IΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (1 Ιανουαρίου - 31 εκεµβρίου 2013) Σύµφωνα µε το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. ΓΕΜΗ: 356301000 Αρ. Μητρώου Α.Ε.13782/06/Β/86/06

Διαβάστε περισσότερα

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ)

: Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΠΡΟΣ ΑΠΟ : Εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου : Γενικό Διευθυντή Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ΘΕΜΑ : Τροποποιήσεις στην 3 η Έκδοση (Αναθεωρημένη) του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα