Πέφτω στά πόδια σου, Ἰησοῦ Ἁμάρτησα σ ἐσένα, συγχώρεσέ με, πᾶρε ἀπό μένα τή βαριά θηλειά τῆς

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πέφτω στά πόδια σου, Ἰησοῦ Ἁμάρτησα σ ἐσένα, συγχώρεσέ με, πᾶρε ἀπό μένα τή βαριά θηλειά τῆς"

Transcript

1 1 Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ Α' ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΜΕΓΑ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟΝ. (Συλλειτουργικόν. Σελ ). ΤΜΗΜΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΟΣ Στίχος: Ἐλέησόν με ὁ Θεός, ἐλέησόν με. ᾨδὴ Α'. Ὁ Εἱρμὸς. «Βοηθὸς καὶ σκεπαστής, ἐγένετό μοι εἰς σωτηρίαν, οὗτός μου Θεός, καὶ δοξάσω αὐτόν, Θεὸς τοῦ Πατρός μου, καὶ ὑψώσω αὐτόν ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται». (Δίς). Ὁ Ἀμνὸς ὁ τοῦ Θεοῦ, ὁ αἴρων πάντων τὰς ἁμαρτίας, ἆρον τὸν κλοιὸν ἀπ' ἐμοῦ τὸν βαρύν, τὸν τῆς ἁμαρτίας, καὶ ὡς εὔσπλαγχνός μοι δός, δάκρυα κατανύξεως. Σοὶ προσπίπτω Ἰησοῦ. Ἡμάρτηκά σοι ἱλάσθητί μοι, ἆρον τὸν κλοιὸν ἀπ' ἐμοῦ τὸν βαρύν, τὸν τῆς ἁμαρτίας, καὶ ὡς εὔσπλαγχνος Θεός, μετανοοῦντα δέξαι με. Μὴ εἰσέλθῃς μετ' ἐμοῦ, ἐν κρίσει φέρων μου τὰ πρακτέα, λόγους ἐκζητῶν, καὶ εὐθύνων ὁρμὰς, ἀλλ ἐν οἰκτιρμοῖς σου, παρορῶν μου τὰ δεινά, σῶσόν με Παντοδύναμε. Μετανοίας ὁ καιρός, προσέρχομαί σοι τῷ Πλαστουργῷ μου, ἆρον τόν κλοιὸν ἀπ' ἐμοῦ τὸν βαρύν, τὸν τῆς ἁμαρτίας, καὶ ὡς εὔσπλαγχνός μοι δός, δάκρυα κατανύξεως. Τὴν οὐσίαν τῆς ψυχῆς, καταναλώσας τῇ ἁμαρτίᾳ, ἔρημός εἰμι ἀρετῶν εὐσεβῶν, λιμώττων ` ΠΕΜΠΤΗ Α. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ. (ΚΑΘΑΡΗ ΠΕΜΠΤΗ). ΜΕΓΑΛΟ ΑΠΟΔΕΙΠΝΟ. (Συλλειτουργικό. Σελ ). ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΚΑΝΟΝΑ Στίχος: Ἐλέησέ με, Θεέ μου, ἐλέησέ με. ᾨδή Α. Βοηθός καί σκεπαστής ἔγινε γιά τή σωτηρία μου Αὐτός εἶναι Θεός μου καί θά τόν δοξάσω Εἶναι Θεός τοῦ Πατέρα μου καί θά τόν ὑψώσω Διότι εἶναι ὑπερβολικά δοξασμένος. Ἐσύ ὁ Ἀμνός (τό ἀρνί) τοῦ Θεοῦ πού σηκώνεις τίς ἁμαρτίες ὅλων, πᾶρε ἀπό μένα τή βαριά θηλειά τῆς ἁμαρτίας, καί ὡς εὔσπλαχνος δός μου δάκρυα κατανύξεως. Πέφτω στά πόδια σου, Ἰησοῦ Ἁμάρτησα σ ἐσένα, συγχώρεσέ με, πᾶρε ἀπό μένα τή βαριά θηλειά τῆς ἁμαρτίας, καί ὡς εὔσπλαχνος δός μου δάκρυα κατανύξεως. Μήν μπεῖς σέ δίκη μ ἐμένα παρουσιάζοντας αὐτά πού ἔπρεπε νά πράξω, ἀπαιτώντας τούς λόγους (τίς αἰτίες) καί τά κίνητρα τῶν ἁμαρτιῶν, ἀλλά μέ τήν εὐσπλαχνία σου, παραβλέποντας τά κακά σῶσε με, Παντοδύναμε. Εἶναι καιρός μετανοίας, καί πλησιάζω σ ἐσένα τόν Πλαστουργό μου Πᾶρε ἀπό μένα τή βαριά θηλειά τῆς ἁμαρτίας, καί ὡς εὔσπλαχνος δός μου ἄφεση τῶν παραπτωμάτων. Ἀφοῦ κατανάλωσα τήν περιουσία τῆς ψυχῆς στίς ἀσωτίες, εἶμαι ἔρημος ἀπό εὐσεβεῖς ἀρετές, καί πεινα-

2 2 δὲ κράζω ὁ ἐλέους χορηγός, προφθάσας σύ με οἴκτειρον. Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν 'Υποκύψασα Χριστοῦ, τοῖς θείοις νόμοις, τούτῳ προσῆλθες, τὰς τῶν ἡδονῶν ἀκαθέκτους ὁρμὰς, λιποῦσα καὶ πᾶσαν, ἀρετὴν πανευλαβῶς, ὡς μίαν Σύ κατώρθωσας. Ὑπερούσιε Τριάς, ἡ ἐν Μονάδι προσκυνουμένη, ἆρον τὸν κλοιόν, ἀπ' ἐμοῦ τὸν βαρύν, τὸν τῆς ἁμαρτίας, καὶ ὡς εὔσπλαγχνός μοι δός, δάκρυα κατανύξεως. Θεοτόκε ἡ ἐλπίς, καὶ προστασία τῶν σὲ ὑμνούντων, ἆρον τὸν κλοιόν, ἀπ' ἐμοῦ τὸν βαρύν, τὸν τῆς ἁμαρτίας, καὶ ὡς Δέσποινα ἁγνή, μετανοοῦντα δέξαι με. ᾨδὴ Β. Ὁ Εἱρμὸς. Ἴδετε ἴδετε, ὅτι ἐγώ εἰμι Θεός, ὁ μάννα ἑπομβρήσας, καὶ τὸ ὕδωρ ἐκ πέτρας, πηγάσας πάλαι ἐν ἐρήμῳ τῷ λαῷ μου, τῇ μόνῃ δεξιᾷ, καὶ τῇ ἰσχὺϊ τῇ ἐμῇ. (Δίς). Ἄνδρα ἀπέκτεινα, φησίν, εἰς μώλωπα ἐμοί, καὶ νεανίσκον εἰς τραῦμα, Λάμεχ θρηνῶν ἐβόα σὺ δὲ οὐ τρέμεις ὦ ψυχή μου, ῥυπωθεῖσα, τὴν σάρκα καὶ τὸν νοῦν, κατασπιλώσασα. Πύργον ἐσοφίσω, οἰκοδομῆσαι, ὦ ψυχή, καὶ σμένος κράζω Ἐσύ ὁ Πατέρας τῆς εὐσπλαχνίας, πρόφθασε καί σπλαχνίσου με. Ἀφοῦ ὑπάκουσες στούς θεϊκούς νόμους τοῦ Χριστοῦ, ἦλθες κοντά του, ἀφοῦ ἐγκατέλειψες τίς ἀκάθεκτες (ἀσυγκράτητες) ὁρμές τῶν ἡδονῶν, καί μέ εὑλάβεια ἐσύ κατόρθωσες ὅλες τίς ἀρετές ὡς μία. Ὑπερφυσική Τριάδα, πού σέ προσκυνοῦμε ὡς Μονάδα, πᾶρε ἀπό μένα τή βαριά θηλειά τῆς ἁμαρτίας, καί ὡς εὔσπλαχνος δός μου δάκρυα κατανύξεως. Καί νῦν... Θεοτοκίο. Θεοτόκε ἡ ἐλπίδα καί προστασία, αὐτῶν πού σέ ὑμνοῦν, πᾶρε ἀπό μένα τή βαριά θηλειά τῆς ἁμαρτίας, καί ὡς Κυρία ἁγνή δέξε με μετανοημένο. ῼδή Β. Δεῖτε, δεῖτε, ὅτι ἐγώ εἶμαι ὁ Θεός, πού ἔβρεξα τό Μάννα, καί πήγασα παλαιά τό νερό ἀπό πέτρα στήν ἔρημο γιά τό λαό μου, μέ μόνο τό δεξί μου χέρι καί τή δική μου δύναμη. (Δίς). Ὁ Λάμεχ θρηνώντας φώναζε Σκότωσα ἕναν ἄνδρα γιά τή δυστυχία μου καί ἕναν νέον γιά τό κακό μου (Ἄλλή ἑρμηνεία: Σκότωσα ἕναν ἄνδρα, γιατί μέ πλήγωσε, καί ἕναν νέο, γιατί μέ τραυμάτισε) Ἐσύ ὅμως ψυχή μου, δέν τρέμεις πού εἶσαι βρώμικη, ἐπειδή καταμόλυνες τό σῶμα καί τόν νοῦ. Πύργο σοφίσθηκες (ἕβαλες μέ τό νου σου), νά οίκο-

3 3 ὀχύρωμα πῆξαι, ταῖς σαῖς ἐπιθυμίαις εἰμὴ συνέχεεν ὁ κτίστης τὰς βουλάς σου, καὶ κατέαξεν εἰς γῆν, τὰ μηχανήματά σου. Ὢ πῶς ἐζήλωσα, Λάμεχ τὸν πρῴην φονευτήν, τὴν ψυχὴν ὥσπερ ἄνδρα, τὸν νοῦν ὡς νεανίσκον, ὡς ἀδελφὸν δέ μου τὸ σῶμα ἀποκτείνας, ὡς Κάϊν ὁ φονεύς, ταῖς φιληδόνοις ὁρμαῖς! Ἕβρεξε Κύριος, παρὰ Κυρίου πῦρ ποτέ, ἀνομίαν ὀργῶσαν, πυρπολήσας Σοδόμων σὺ δὲ τὸ πῦρ ἐξέκαυσας τὸ τῆς γεέννης, ἐν ᾧ μέλλεις ψυχή, συγκατακαίεσθαι πικρῶς. Τέτρωμαι, πέπληγμαι ἰδοὺ τὰ βέλη τοῦ ἐχθροῦ, τὰ καταστίξαντά μου, τὴν ψυχὴν καὶ τὸ σῶμα ἰδοὺ τὰ τραύματα, τὰ ἕλκη, αἱ πηρώσεις, βοῶσι τὰς πληγάς, τῶν αὐθαιρέτων μου παθῶν. Ἥπλωσας χεῖράς σου, πρὸς τὸν οἰκτίρμονα Θεόν, Μαρία ἐν ἀβύσσῳ, κακῶν βυθιζομένη, καὶ ὡς τῷ Πέτρῳ φιλανθρώπως χεῖρα βοηθείας, ἐξέτεινε τὴν σήν, ἐπιστροφήν πάντως ζητῶν. Ἄναρχε ἄκτιστε, Τριὰς ἀμέριστε Μονάς, μετανοοῦντά με δέξαι, ἡμαρτηκότα σῶσον, σόν εἰμι πλάσμα, μὴ παρίδῃς, ἀλλὰ φεῖσαι καὶ ῥῦσαι, τοῦ πυρὸς τῆς καταδίκης με. Ἄχραντε Δέσποινα, Θεογεννῆτορ ἡ ἐλπίς, τῶν δομήσεις, ψυχή, καί νά κατασκευάσεις τεῖχος μέ τίς δικές σου ἐπιθυμίες, ἐάν δέν ἐπέφερε σύγχυση στά σχέδιά σου ὁ Κτίστης, καί δέ συνέτριβε στή γῆ τά μηχανήματά σου Ὤ! πῶς ζήλεψα τόν Λάμεχ τόν παλιό φονιά, καί σκότωσα μέ τίς φιλήδονες ὁρμές, ὅπως ὁ Κάϊν ὁ φονιάς, ὡς ἄνδρα τήν ψυχή μου, ὡς νέο τό νοῦ μου, καί ὡς ἀδελφό μου τό σῶμα μου. Ὁ Κύριος κάποτε ἔβρεξε φωτιά ἀπό τόν οὐρανό, καί ἔκαψε τήν ἄγρια ἁμαρτία τῶν Σοδόμων Κι ἐσύ ἄναψες, ψυχή μου, τή φωτιά τῆς κολάσεως, ὅπου πρόκειται νά καίεσαι πικρά. Εἶμαι τραυματισμένος, πληγωμένος Νά, τά βέλη τοῦ ἐχθροῦ, τά ὁποῖα γέμισαν μέ στίγματα τήν ψυχή μου καί τό σῶμα Νά, τά τραύματα, τά ἕλκη (οἱ πληγές), οἱ ἀναπηρίες μου, φανερώνουν τίς πληγές τῶν θεληματικῶν μου παθῶν. Ἅπλωσες τά χέρια σου στόν εὔσπλαχνο Θεό, καθώς βυθιζόσουν στήν ἄβυσσο τῶν κακῶν Καί ὅπως στόν Πέτρο μέ φιλανθρωπία σοῦ ἅπλωσε χέρι βοήθειας ἐπιζητώντας ἐξάπαντος τή δική σου ἐπιστροφή. Ἄναρχη, ἄκτιστη, Τριάδα ἀχώριστη Μονάδα, δέξου με μετανοημένο, ἄν καί ἁμάρτησα, σῶσε με Εἶμαι δικό σου πλάσμα μή μέ ἀγνοήσεις, ἀλλά λυπήσου με καί λύτρωσέ με ἀπό τή φωτιά τῆς καταδίκης μου. Καί νῦν... Θεοτοκίο. Ἀμόλυντη Κυρία Θεογεννήτρια, ἡ ἐλπίδα αὐτῶν πού

4 4 εἰς σὲ προστρεχόντων, καὶ λιμὴν τῶν ἐν ζάλῃ, τὸν ἐλεήμονα καὶ Κτίστην καὶ Υἱόν σου, ἱλέωσαι κᾀμοί, ταῖς ἱκεσίαις ταῖς σαῖς. ᾨδὴ Γ. Ὁ Εἱρμὸς. «Στερέωσον Κύριε, ἐπὶ τὴν πέτραν τῶν ἐντολῶν σου, σαλευθεῖσαν τὴν καρδίαν μου ὅτι μόνος Ἅγιος, ὑπάρχεις καὶ Κύριος». (Δίς). Τῇ Ἄγαρ πάλαι ψυχὴ, τῇ Αἰγυπτίᾳ παρωμοιώθης, δουλωθεῖσα τὴν προαίρεσιν, καὶ τεκοῦσα, νέον Ἰσμαήλ, τὴν αὐθάδειαν. Τὴν Ἰακὼβ κλίμακα, ἔγνως ψυχή μου δεικνυομένην, ἀπὸ γῆς πρὸς τὰ οὐράνια, τί μὴ ἔσχες, βάσιν ἀσφαλῆ, τὴν εὐσέβειαν; Τὸν Ἱερέα Θεοῦ, καὶ βασιλέα μεμονωμένον, τοῦ Χριστοῦ τὸ ἀφομοίωμα, τοῦ ἐν κόσμῳ, βίου ἐν ἀνθρώποις μιμήθητι. Ἐπίστρεψον στέναξον, ψυχὴ ἀθλία πρὶν ἢ τοῦ βίου, πέρας λάβῃ ἡ πανήγυρις, πρὶν τὴν θύραν κλείσῃ, τοῦ νυμφῶνος ὁ Κύριος. Μὴ γένῃ στήλη ἁλός, ψυχὴ στραφεῖσα εἰς τὰ ὀπίσω, τὸ ὑπόδειγμα φοβείτω σε, τῶν Σοδόμων, ἄνω εἰς Σηγὼρ διασώθητι. Τὴν δέησιν Δέσποτα, τῶν σὲ ὑμνούντων μὴ ἀπορρίψῃς, ἀλλ' οἰκτείρησον φιλάνθρωπε, καὶ παράσχου, πίστει αἰτουμένοις τὴν ἄφεσιν. Μονὰς ἁπλῆ ἄκτιστε, ἄναρχε φύσις ἡ ἐν Τριάδι, ὑμνουμένη ὑποστάσεων, ἡμᾶς σῶσον, καταφεύγουν σ ἐσένα, τό λιμάνι αὐτῶν πού βρίσκονται μέσα στή ζάλη, κάνε συγχωρητικό τόν ἐλεήμονα καί Κτίστη καί Υἱό σου καί γιά μένα. ᾨδή Γ. Ὁ Εϊρμός. Στερέωσε, Κύριε, ἐπάνω στήν πέτρα τῶν ἐντολῶν σου τήν καρδιά μου πού ταράχθηκε Διότι εἶσαι ὁ μόνος Ἅγιος καί Κύριος. (Δίς Ψυχή μου, ὁμοιώθηκες μέ τήν παλαιά Ἄγαρ τήν Αἰγὑπτια, ἐπειδή ὑποδουλώθηκες κατά τήν προαίρεση, κι ἐγέννησες νέο Ἰσμαήλ, τήν αὑθάδεια. Ψυχή μου, γνωρίζεις γιά τή σκάλα πού φάνηκε στόν ὕπνο τοῦ Ἰακώβ, νά φθάνει ἀπό τή γῆ στά οὐράνια Γιατί δέν κράτησες ὡς βάση σίγουρη τήν εὐσέβεια; Μιμήσου στήν γήινη ζωή σου μεταξύ τῶν ἀνθρώπων τόν μοναδικό Ἱερέα καί Βασιλέα (τόν Μελχισεδέκ), τό ὁμοίωμα τοῦ Χριστοῦ. Γύρνα πίσω, στέναξε, ἄθλια ψυχή μου, πρίν τελειώσει τό πανηγύρι τῆς ζωῆς, πρίν νά κλείσει ὁ Κύριος τἠν πόρτα τοῦ νυφικοῦ θαλάμου. Μή γίνεις, ψυχή μου, στήλη ἅλατος στρέφοντας πρός τά πίσω Νά σέ φοβίζει τό ὑπόδειγμα τῶν Σοδόμων (ἡ γυναίκα τοῦ Λώτ) Φύγε ψηλά στή Σηγώρ, γιά νά σωθεῖς. Κύριε, μήν ἀπορρίψεις τή δέηση, αὐτῶν πού σέ ὑμνοῦν Ἀλλά σπλαχνίσου τους, Κύριε, καί δῶσε τή συγχώρηση, ὅταν μέ πίστη τή ζητοῦν. Μονάδα ἁπλή ἄκτιστη, Φύση πού δέν ἔχεις ἀρχή καί ὑμνεῖσαι σέ τρία Πρόσωπα, σῶσε ἐμᾶς, πού

5 5 πίστει προσκυνοῦντας τὸ κράτος σου. Τὸν ἐκ Πατρὸς ἄχρονον, Υἱὸν ἐν χρόνῳ Θεογεννῆτορ, ἀπειράνδρως ἀπεκύησας, ξένον θαῦμα! μείνασα Παρθένος θηλάζουσα. ᾨδὴ Δ. Ὁ Εἱρμὸς. «Ἀκήκοεν ὁ Προφήτης, τὴν ἔλευσίν σου Κύριε, καὶ ἐφοβήθη, ὅτι μέλλεις ἐκ Παρθένου τίκτεσθαι, καὶ ἀνθρώποις δείκνυσθαι, καὶ ἔλεγεν Ἀκήκοα τὴν ἀκοήν σου, καὶ ἐφοβήθην, δόξα τῇ δυνάμει σου Κύριε». (Δίς). Ὁ χρόνος ὁ τῆς ζωῆς μου, ὀλίγος καὶ πλήρης πόνων καὶ πονηρίας, ἀλλ' ἐν μετανοίᾳ με παράλαβε, καὶ ἐν ἐπιγνώσει ἀνακάλεσαι μὴ γένωμαι κτῆμα, μὴ βρῶμα του ἀλλοτρίου. Σωτὴρ αὐτός με οἴκτειρον. Βασίλειον τὴν ἀξίαν, διάδημα καὶ πορφύραν ἠμφιεσμένος, πολυκτήμων ἄνθρωπος καὶ δίκαιος, πλούτῳ ἐπιβρίθων καὶ βοσκήμασιν, ἐξαίφνης τὸν πλοῦτον, τὴν δόξαν, τὴν βασιλείαν, πτωχεύσας ἀπεκείρατο. Εἰ δίκαιος ἦν ἐκεῖνος, καὶ ἄμεμπτος παρὰ πάντας, καὶ οὐκ ἀπέδρα, τὰ τοῦ πλάνου ἔνεδρα καὶ σκάμματα, σὺ φιλαμαρτήμων οὖσα τάλαινα, ψυχὴ τί ποιήσεις, ἐάν τί τῶν ἀδοκήτων, συμβῇ ἐπενεχθῆναί σοι; Ὑψήγορος νῦν ὑπάρχω, θρασὺς δὲ καὶ τὴν καρδίαν, εἰκῇ καὶ μάτην μὴ τῷ Φαρισαίῳ προσκυνοῦμε τήν ἐξουσία σου. Καί νῦν... Θεοτοκίο. Τόν Υἱό τόν προαιώνιο κατά τόν Πατέρα, Θεοτόκε, χωρίς ἄνδρα τόν ἐγέννησες σέ χρόνο Παράξενο θαῦμα, γιατί ἔμεινες Παρθένος πού θηλάζει. ᾨδή. Δ. Ἄκουσε ὁ Προφήτης γιά τόν ἐρχομό σου καί φοβήθηκε, διότι ἐπρόκειτο, νά γεννηθεῖς ἀπό Παρθένο καί νά ἐμφανισθεῖς στούς ἀνθρώπους καί ἔλεγε Ἄκουσα τή φήμη γιά σένα, καί φοβήθηκα Δόξα στή δύναμή σου, Κύριε. (Δίς). Ὁ χρόνος τῆς ζωῆς μου εἶναι σύντομος καί γεμᾶτος ἀπό κακία Ἀλλά παράλαβέ με σέ καιρό μετανοίας, καί ἀνακάλεσέ με συνειδητά Γιά νά μή γίνω κτῆμα, οὔτε τροφή τοῦ ξένου, τοῦ διαβόλου Σωτήρα, Ἐσύ λυπήσου με. Μέ βασιλική ἀξία, ντυμένος μέ στέμμα καί πορφύρα (βασιλικό ἔνδυμα), ἄνθρωπος μέ πολλά κτήματα καί δίκαιος, γεμᾶτος ἀπό πλοῦτο καί κοπάδια ζώων, ξαφνικά στερήθηκε τόν πλοῦτο, τή δόξα τή βασιλεία μένον-- τας φτωχός. Ἐάν ἐκεῖνος ἦταν δίκαιος καί πιό ἄμεμπτος (ἄψογος) ἀπό ὅλους, καί δέ μπόρεσε νά ἀποφύγει τίς ἐνέδρες τοῦ πλάνου (τοῦ διαβόλου) καί τίς τάφρους, ἐσύ, ταλαίπωρη ψυχή, πού ρέπεις πρός τήν ἁμαρτία, τί θά κάνεις ἄν συμβεῖ νά σοῦ ἔλθει κάτι ἀπό τά ἀπροσδόκητα; Τώρα εἶμαι περήφανος στά λόγια καί θρασύς στήν καρδιά, ἀλλά χωρίς λόγο καί μάταια Μή μέ καταδικάσεις μαζί μέ τό Φαρισαῖο, μᾶλλον δῶσε μου τήν ταπεί-

6 6 συγκαταδικάσῃς με, μᾶλλον τοῦ Τελώνου τὴν ταπείνωσιν, παράσχου μοι μόνε οἰκτίρμον, δικαιοκρίτα, καὶ τούτῳ συναρίθμησον. Ἐξήμαρτον ἐνυβρίσας, τὸ σκεῦος τὸ τῆς σαρκός μου, οἶδα οἰκτίρμον, ἀλλ' ἐν μετανοίᾳ με παράλαβε, καὶ ἐν ἐπιγνώσει ἀνακάλεσαι, μὴ γένωμαι κτῆμα, μὴ βρῶμα τοῦ ἀλλοτρίου. Σωτὴρ αὐτός με οἴκτειρον. Αὐτείδωλον ἐγενόμην, τοῖς πάθεσι τὴν ψυχήν μου καταμολύνας, ἀλλ' ἐν μετανοίᾳ με παράλαβε, καὶ ἐν ἐπιγνώσει ἀνακάλεσαι, μὴ γένωμαι κτῆμα, μὴ βρῶμα τοῦ ἀλλοτρίου. Σωτὴρ αὐτός με οἴκτειρον. Οὐκ ἤκουσα τῆς φωνῆς σου, παρήκουσα τῆς γραφῆς σου τοῦ Νομοθέτου, ἀλλ' ἐν μετανοίᾳ με παράλαβε, καὶ ἐν ἐπιγνώσει ἀνακάλεσαι, μὴ γένωμαι κτῆμα, μὴ βρῶμα τοῦ ἀλλοτρίου, Σωτὴρ αὐτός με οἴκτειρον. Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν Μεγάλων ἀτοπημάτων, εἰς βάθος κατενεχθεῖσα, οὐ κατεσχέθης, ἀλλ' ἀνέδραμες λογισμῷ κρείττονι, πρὸς τὴν ἀκροτάτην διά πράξεως, σαφῶς ἀρετὴν παραδόξως, Ἀγγέλων φύσιν, Μαρία καταπλήξασα. Ἀμέριστον τῇ οὐσίᾳ, ἀσύγχυτον τοῖς προσώποις θεολογῶ σε, τὴν Τριαδικὴν μίαν Θεότητα, ὡς Ὁμοβασίλειον καὶ σύνθρονον, βοῶ σοι τὸ ᾎσμα, τὸ μέγα, τὸ ἐν ὑψίστοις, τρισσῶς νωση τοῦ Τελώνη, μόνε Εὔσπλαχνε, πού κρίνεις δίκαια, καί βάλε με μαζί μέ αὐτόν. Ἁμάρτησα γιατί ἐξευτέλισα τό σῶμα μου, τό ἀναγνωρίζω, Εὔσπλαχνε Ἀλλά πᾶρε με μέ μετάνοια, καί κάλεσέ με κοντά σου συνειδητά. Γιά νά μή γίνω κτῆμα, οὔτε τροφή τοῦ ξένου, τοῦ διαβόλου Σωτήρα, ἐσύ λυπήσου με. Ἔγινα εἴδωλο τοῦ ἑαυτοῦ μου βλάπτοντας, Εὔσπλαχνε, μέ τά πάθη τήν ψυχή μου Ἀλλά πᾶρε με μέ μετάνοια, καί κάλεσέ με κοντά σου συνειδητά Γιά νά μή γίνω κτῆμα, οὔτε τροφή τοῦ ξένου, τοῦ διαβόλου Σωτήρα, ἐσύ λυπήσου με. Δέν ἄκουσα τά λόγια σου, παρήκουσα τή Γραφή σοῦ τοῦ Νομοθέτη Ἀλλά πᾶρε με μέ μετάνοια, καί κάλεσέ με κοντά σου συνειδητά Γιά νά μή γίνω κτῆμα, οὔτε τροφή τοῦ ξένου, τοῦ διαβόλου Σωτήρα, ἐσύ λυπήσου με. Μολονότι ἔπεσες σέ βάθος μεγάλων σφαλμάτων, δέν αἰχμαλωτίσθηκες Ἀλλά σαφέστατα ἀνέβηκες τρέχοντας μέ καλλίτερο λογισμό, παραδόξως πρός τήν ἀνώτατη ἀρετή μέ τήν πράξη, καταπλήττοντας, Μαρία τή φύση τῶν Ἀγγέλων. Ἀχώριστη στήν οὐσία, ἀσύγχυτη στά πρόσωπα σέ ἀνακηρύττουμε, ἐσένα τήν Τριαδική μία Θεότητα, μέ τήν ἴδια Βασιλεία καί τό θρόνο Φωνάζω σ ἐσένα τόν μεγάλο Ὕμνο (τόν τρισάγιο), ὁ ὁποῖος ψάλλεται τρεῖς φορές.

7 7 ὑμνολογούμενον. Καὶ τίκτεις καὶ παρθενεύεις, καὶ μένεις δι' ἀμφοτέρων, φύσει Παρθένος, ὁ τεχθεὶς καινίζει νόμους φύσεως, ἡ νηδὺς δὲ κύει μὴ λοχεύουσα, Θεὸς ὅπου θέλει, νικᾶται φύσεως τάξις ποιεῖ γὰρ ὅσα βούλεται. ᾨδὴ Ε. Ὁ Εἱρμὸς. «Ἐκ νυκτὸς ὀρθρίζοντα Φιλάνθρωπε, φώτισον δέομαι, καὶ ὁδήγησον κᾀμέ, ἐν τοῖς προστάγμασί σου, καὶ δίδαξόν με Σωτήρ, ποιεῖν τὸ θέλημά σου». (Δίς). Τὴν χαμαὶ συγκύπτουσαν μιμοῦ ὦ ψυχή, πρόσελθε, πρόσπεσον, τοῖς ποσὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἵνα σε ἀνορθώσῃ καὶ βηματίσεις ὀρθῶς, τὰς τρίβους τοῦ Κυρίου. Εἰ καὶ φρέαρ Δέσποτα ὑπάρχεις βαθύ, βλῦσόν μοι νάματα, ἐξ ἀχράντων σου φλεβῶν, ἵν' ὡς ἡ Σαμαρεῖτις, μηκέτι πίνων διψῶ ζωῆς γὰρ ῥεῖθρα βρύεις. Σιλωὰμ γενέσθω μοι τὰ δάκρυά μου, Δέσποτα Κύριε, ἵνα νίψωμαι κᾀγώ, τὰς κόρας τῆς καρδίας, καὶ ἴδω σε νοερῶς, τὸ φῶς τὸ πρὸ αἰώνων. Ἀσυγκρίτῳ ἔρωτι πανόλβιε, ξύλον ποθήσασα, προσκυνῆσαι τοῦ Σταυροῦ, ἠξίωσαι τοῦ πόθου, ἀξίωσον οὖν κᾀμέ, τυχεῖν τῆς ἄνω δόξης. Καί νῦν... Θεοτοκίο. Καί γεννᾷς, καί εἶσαι Παρθένος, καί μένεις καί μέ τά δύο στή φύση Παρθένος Αὐτός πού γεννήθηκε ἀνακαινίζει τούς νόμους τῆς φύσης, καί ἡ κοιλιά σου ἐγκυμονεῖ, χωρίς νά γίνει λεχώνα. Ὅπου θέλει ὁ Θεός, νικιέται ἡ τάξη τῆς φύσης Διότι πραγματοποιεῖ ὅσα θέλει. ᾨδή. Ε. Ἐγώ πού ἀγρυπνῶ ἀπό τή νύχτα, Φιλάνθρωπε, σέ παρακαλῶ, ὁδήγησε κι έμένα στά προστάγματά σου, καί δίδαξέμε, Σωτήρα, νά κάνω τό θέλημά σου. (Δίς). Μιμήσου, ψυχή μου, ἐκείνην πού ἔσκυβε κάτω (τή συγκύπτουσα) πλησίασε, πέσε στά πόδια τοῦ Ἰησοῦ, γιά νά σέ ἀνορθώσει (νά σέ σηκώσει), καί νά περπατήσεις ὀρθά τούς δρόμους τοῦ Κυρίου. Ἄν καί εἶσαι βαθύ πηγάδι, Κύριε, ἀνάβλυσε γιά μένα νερά ἀπό τίς ἀμόλυντές σου φλέβες Ὥστε ὅπως ἡ Σαμαρείτιδα, νά μήν πίνω καί ξαναδιψῶ Διότι ἀναβλύζεις τά νερά τῆς ζωῆς. Ἄς γίνουν Σιλωάμ γιά μένα τά δάκρυά μου, Δέσποτα Κύριε, γιά νά νίψω κι ἐγώ τίς κόρες τῆς καρδιᾶς μου, καί νά δῶ μέ τό νοῦ ἐσένα, τό φῶς τό προαιώνιο. Μέ ἀσύγκριτο ἔρωτα, τρισμακάριστη, ἐπειδή πόθησες, νά προσκυνήσεις τό Ξύλο τῆς ζωῆς, ἀξιώθηκες νά ἐκπληρώσεις τόν πόθο σου Ἀξίωσε λοιπόν κι ἐμένα, νά ἐπιτύχω τήν ἀνώτερη ζωή.

8 8 Σὲ Τριὰς δοξάζομεν τὸν ἕνα Θεόν, Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶ ὁ Πατήρ, ὁ Υἱός, καὶ τὸ Πνεῦμα, ἁπλῆ οὐσία Μονάς, ἀεὶ προσκυνουμένη. Ἐκ σοῦ ἠμφιάσατο τὸ φύραμά μου, ἄφθορε ἄνανδρε, Μητροπάρθενε Θεός, ὁ κτίσας τοὺς αἰῶνας, καὶ ἥνωσεν ἑαυτῷ, τὴν τῶν ἀνθρώπων φύσιν. ᾨδὴ ΣΤ. Ὁ Εἱρμὸς. «Ἐβόησα, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, πρὸς τὸν οἰκτίρμονα Θεόν, καὶ ἐπήκουσέ μου, ἐξ ᾍδου κατωτάτου, καὶ ἀνήγαγεν ἐκ φθορᾶς τὴν ζωήν μου». (Δίς). Ἐγώ εἰμι, Σωτὴρ ἣν ἀπώλεσας, πάλαι βασίλειον δραχμήν, ἀλλ' ἀνάψας λύχνον, τὸν Πρόδρομόν σου Λόγε, ἀναζήτησον, καὶ εὑρὲ τὴν σὴν εἰκόνα. Ἀντίστηθι, καὶ καταπολέμησον, ὡς Ἰησοῦς τὸν Ἀμαλήκ, τῆς σαρκὸς τὰ πάθη, καὶ τοὺς Γαβαωνίτας, τοὺς ἀπατηλοὺς λογισμοὺς ἀεὶ νικῶσα. Ἵνα παθῶν, φλογμὸν κατασβέσῃς, δακρύων ἔβλυζες ἀεί, ὀχετοὺς Μαρία, ψυχὴν πυρπολουμένην, ὧν τὴν χάριν νέμοις, κᾀμοὶ τῷ σῷ οἰκέτῃ. Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν Ἐσένα δοξάζουμε, Ἁγία Τριάδα, τόν ἕνα Θεό Ἅγιος, Ἅγιος, Ἅγιος εἶσαι ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός καί τό Ἅγιο Πνεῦμα, ἁπλή οὐσία μονάδα, πού σέ προσκυνοῦμε πάν-τα. Καί νῦν... Θεοτοκίο. Ἀπό σένα ντύθηκε τή ζύμη μου (τό σῶμα μου), ἄφθορη, χωρίς ἄνδρα, Μητέρα Παρθένε, ὁ Θεός, πού δημιούργησε τούς αἰῶνες, καί ἕνωσε μέ τόν ἑαυτό του τή φύση τῶν ἀνθρώπων. ᾨδή ΣΤ. Κραύγασα μέ ὅλη τήν καρδιά μου πρός τόν φιλάνθρωπο Θεό, καί μέ ἄκουσε ἀπό τόν κατώτατο ᾅδη, καί ἀνέβασε ἀπό τή φθορά τή ζωή μου. (Δίς). Ἐγώ εἶμαι, Σωτήρα, ἡ βασιλική δραχμή, τήν ὁποία παλαιά ἔχασες, ἀλλά ἀνάβοντας σάν λυχνάρι τόν Πρόδρομό σου, Λόγε τοῦ Θεοῦ, ἀναζήτησε καί βρές τή δική σου εἰκόνα, ἐμένα. Σήκω καί καταπολέμησε τούς Ἀμαληκῖτες, ὅπως ὁ Ἰησοῦς τοῦ Ναυῆ, δηλαδή τά σαρκικά πάθη, καί τούς Γαβαωνῖτες, δηλαδή τούς ἀπατηλούς λογισμούς, νικώντας τους πάντοτε. Γιά νά σβήσεις τή φλόγα τῶν παθῶν, ἀνέβλυζες πάντα ἀγωγούς δακρύων, Μαρία, πυρπολώντας τήν ψυχή σου Αὐτῶν τῶν ἀγωγῶν τή χάρη, εἴθε νά τή δίνεις καί σ ἐμένα τόν δοῦλο σου. Ἀπόκτησες οὐράνια ἀπάθεια, Μητέρα, μέ

9 9 Ἀπάθειαν, ἐκτήσω οὐράνιον, δι' ἀκροτάτης ἐπὶ γῆς, πολιτείας, Μῆτερ διὸ τοὺς σὲ ὑμνοῦντας, ἐκ παθῶν ῥυσθῆναι, πρεσβείαις σου δυσώπει. Τριάς εἰμι ἁπλῆ ἀδιαίρετος διαιρετή προσωπικῶς, καὶ Μονὰς ὑπάρχω, τῇ φύσει ἡνωμένη. Ὁ Πατήρ φησι, καὶ Υἱὸς καὶ θεῖον Πνεῦμα. Ἡ μήτρα σου, Θεὸν ἡμῖν ἔτεκε, μεμορφωμένον καθ' ἡμᾶς, ἀλλ' ὡς Κτίστην πάντων, δυσώπει, Θεοτόκε, ἵνα ταῖς πρεσβείαις, ταῖς σαῖς δικαιωθῶμεν. Κοντάκιον. Ψυχή μου ψυχή μου, ἀνάστα, τί καθεύδεις; τὸ τέλος ἐγγίζει, καὶ μέλλεις θορυβεῖσθαι ἀνάνηψον οὖν, ἵνα φείσηταί σου Χριστὸς ὁ Θεός, ὁ πανταχοῦ παρών, καὶ τὰ πάντα πληρῶν. ᾨδὴ Ζ. Ὁ Εἱρμὸς. «Ἡμάρτομεν, ἠνομήσαμεν, ἠδικήσαμεν ἐνώπιόν σου, οὐδὲ συνετηρήσαμεν, οὐδὲ ἐποιήσαμεν, καθὼς ἐνετείλω ἡμῖν. Ἀλλὰ μὴ παραδῴης ἡμᾶς εἰς τέλος, ὁ τῶν Πατέρων Θεός». (Δίς). Ἐξέλιπον, αἱ ἡμέραι μου, ὡς ἐνύπνιον ἐγειρομένου ὅθεν ὡς Ἐζεκίας δακρύω, ἐπὶ κλίνης μου προσθῆναί μοι χρόνους ζωῆς. Ἀλλὰ τίς Ἡσαΐας, παραστήσεταί μοι ψυχή, εἰ μὴ ὁ πάντων ὑψηλότατο τρόπο πνευματικῆς ζωῆς Γι αὐτό ἱκέτευε, αὐτοί πού σέ ὑμνοῦν, νά ἀπαλλαγοῦν ἀπό τήν κυριαρχία τῶν παθῶν. Εἶμαι Τριάδα ἁπλή καί ἀδιαίρετη, πού διαιροῦμαι σέ πρόσωπα, καί ὑπάρχω Μονάδα ἑνωμένη ὡς πρός τή φύση Λέγει ὁ Πατέρας, ὁ Υἱός, καί τό Ἅγιο Πνεῦμα. Καί νῦν... Θεοτοκίο. Ἡ μήτρα σου γέννησε γιά μᾶς Θεό, πού πῆρε μορφή, ὅπως ἐμεῖς Τόν ὁποῖον ὡς Κτίστη τῶν πάντων ἱκέτευε, Θεοτόκε, γιά νά δικαιωθοῦμε μέ τίς δικές σου πρεσβεῖες. Κοντάκιο. Ψυχή μου, ψυχή μου, σήκω, γιατί κοιμᾶσαι; Τό τέλος πλησιάζει καί πρόκειτα, νά ταραχθεῖς Σύνελθε λοιπόν, γιά νά σέ λυπηθεῖ ὁ Χριστός ὁ Θεός, πού εἶναι παντοῦ παρών καί γεμίζει τά πάντα. ᾨδή Ζ. Ἁμαρτήσαμε, ἀνομήσαμε, ἀδικήσαμε ἐνώπιόν σου, οὔτε τηρήσαμε, οὔτε πράξαμε, καθώς μᾶς πρόσταξες. Ἀλλά μή μᾶς παραδώσεις σέ ἀφανισμό, Θεέ τῶν πατέρων. (Δίς). Χάθηκαν οἱ ἡμέρες μου σάν ὄνειρο κάποιου, πού ξύπνησε Γι αὐτό ὅπως ὁ Ἐζεκίας δακρύζω, γιά νά μοῦ προσθέσεις μερικά χρόνια στή ζωή. Ἀλλά ποιός Ησαΐας θά σοῦ παρουσιασθεῖ, ψυχή, παρά ὁ Θεός τῶν πάντων; Προσπέφτω μπροστά σου, καί σοῦ προσφέρω σάν

10 10 Θεός; Προσπίπτω σοι, καὶ προσάγω σοι, ὥσπερ δάκρυα τὰ ῥήματά μου, ἥμαρτον, ὡς οὐχ ἥμαρτε Πόρνη, καὶ ἠνόμησα, ὡς ἄλλος οὐδεὶς ἐπὶ γῆς. Ἀλλ' οἰκτείρησον Δέσποτα τὸ ποίημά σου, καὶ ἀνακάλεσαί με. Κατέχρωσα, τὴν εἰκόνα σου, καὶ παρέφθειρα τὴν ἐντολήν σου, ὅλον ἀπημαυρώθη τὸ κάλλος, καὶ τοῖς πάθεσιν ἐσβέσθη Σωτὴρ ἡ λαμπάς ἀλλ' οἰκτείρας ἀπόδος μοι, ὡς ψάλλει Δαυῒδ τὴν ἀγαλλίασιν. Ἐπίστρεψον, μετανόησον, ἀνακάλυψον τὰ κεκρυμμένα, λέγε Θεῷ τῷ τὰ πάντα εἰδότι. Σὺ γινώσκεις μου τὰ κρύφια μόνε Σωτήρ, καὶ αὐτός με ἐλέησον, ὡς ψάλλει Δαυΐδ, κατὰ τὸ ἔλεός σου. Βοήσασα, πρὸς τὴν ἄχραντον, Θεομήτορα πρὶν ἀπεκρούσω, λύσσαν παθῶν βιαίων ὀχλούντων, καὶ κατῄσχυνας, ἐχθρὸν τὸν πτερνίσαντα. Ἀλλὰ δὸς νῦν βοήθειαν ἐκ θλίψεως, κᾀμοὶ τῷ δούλῳ σου. Ὃν ἔστερξας, ὃν ἐπόθησας, δι' ὃν ἔτηξας σάρκας Ὁσία, αἴτησαι νῦν Χριστὸν ὑπὲρ δούλων, ὅπως ἵλεως γενόμενος πᾶσιν ἡμῖν, εἰρηναίαν κατάστασιν βραβεύσειε, τοῖς σεβομένοις αὐτόν. δάκρυα τά λόγια μου Ἁμάρτησα, ὅπως ἁμάρτησε ἡ πόρνη, καί παρανόμησα, ὅπως κανένας ἄλλος ἐπάνω στή γῆ. Ἀλλά σπλαχνίσου, Κύριε, τό πλάσμα σου, καί κάλεσέ με πίσω. Λέρωσα τήν εἰκόνα σου καί θεώρησα ἄχρηστη τήν ἐντολή σου Ὅλη ἡ ὀμορφιά μουντζουρώθηκε, καί σβήσθηκε, Σωτήρα, τό λυχνάρι. Ἀλλά λυπήσου με, καί δός μου τήν ἀγαλλίαση, ὅπως ψάλλει ὁ Δαυΐδ. Ἐπίστρεψε, (ψυχή), μετανόησε, φανέρωσε ὅσα ἔχουν γίνει Λέγε στόν Θεό, πού γνωρίζει τά πάντα Ἐσύ γνωρίζεις αὐτά πού ἔχω κρυμμένα, μόνε Σωτήρα, κι Ἐσύ ἐλέησέ με, ὅπως ψάλλει ὁ Δαυΐδ, κατά τό ἔλεός σου. Ὁσία τοῦ Θεροῦ, πρέσβευε γιά μᾶς. Φώναξες πρός τήν ἀμόλυντη Μητέρα τοῦ Θεοῦ, καί ἀπέκρουσες τή λύσσα τῶν παθῶν, πού πρίν σέ ἐνοχλοῦσαν βίαια, καί καταντρόπιασες τόν ἐχθρό, πού σέ ὑποδούλωσε. Ἀλλά δῶσε βοήθεια στή θλίψη καί σ ἐμένα τόν δοῦλο σου. Αὐτόν τόν ὁποῖον ἀγάπησες, Αὐτόν τόν ὁποῖον ἐπόθησες, Αὐτόν γιά τόν ὁποῖον ἔλιωσες τή σάρκα σου, Ὁσία, αὐτόν ἱκέτευε τώρα, τόν Χριστό, γιά ἐμᾶς τούς δούλους, ὥστε, ἀφοῦ γίνει σπλαχνικός σέ ὅλους μας πού τόν σεβόμαστε, νά δώσει σάν βραβεῖο εἰρηνική κατάσταση. Τριάδα ἁπλή, ἀδιαίρετη, μέ τήν ἴδια οὐσία καί μία φύση, τρία φῶτα καί ἕνα φῶς, καί τρία ἅγια καί ἕνα ἅγιο

11 11 Τριὰς ἁπλῆ, ἀδιαίρετε, Ὁμοούσιε Μονὰς ἁγία, φῶτα καὶ φῶς καὶ ἅγια τρία, καὶ ἕν ἅγιον ὑμνεῖται Θεὸς ἡ Τριάς, ἀλλ' ἀνύμνησον, δόξασον ζωὴν καὶ ζωάς, ψυχὴ τὸν πάντων Θεόν. Ὑμνοῦμέν σε, εὐλογοῦμέν σε, προσκυνοῦμέν σε Θεογεννῆτορ, ὅτι τῆς ἀχωρίστου Τριάδος, ἀπεκύησας τὸν ἕνα Υἱὸν καὶ Θεόν, καὶ αὐτὴ προηνέῳξας ἡμῖν, τοῖς ἐν γῇ τὰ ἐπουράνια. ᾨδὴ Η. Ὁ Εἱρμὸς. «Ὃν Στρατιαί, οὐρανῶν δοξάζουσι, καὶ φρίττει τὰ Χερουβίμ, καὶ τὰ Σεραφίμ, πᾶσα πνοὴ καὶ κτισις, ὑμνεῖτε, εὐλογεῖτε, καὶ ὑπερυψοῦτε, εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας». (Δίς). Τὸ τῶν δακρύων, Σωτὴρ ἀλάβαστρον, ὡς μύρον κατακενῶν, ἐπὶ κεφαλῆς, κράζω σοι ὡς ἡ Πόρνη, τὸν ἔλεον ζητοῦσα, δέησιν προσάγω, καὶ ἄφεσιν αἰτῶ λαβεῖν με. Εἰ καὶ μηδείς, ὡς ἐγώ σοι ἥμαρτεν, ἀλλ, ὅμως δέξαι κᾀμέ, εὔσπλαγχνε Σωτήρ, φόβῳ μετανοοῦντα, καὶ πόθῳ κεκραγότα. Ἥμαρτόν σοι μόνῳ, ἠνόμησα, ἐλέησόν με. Φεῖσαι Σωτήρ, τοῦ ἰδίου πλάσματος, καὶ ζήτησον ὡς ποιμήν, τὸ ἀπολωλός, πρόβατον πλανηθέντα, ἐξάρπασον τοῦ λύκου, ποίησόν με θρέμμα, ἐν τῇ νομῇ τῶν σῶν προβάτων. Ὅταν Κριτής, καθίσῃς ὡς εὔσπλαγχνος, καὶ δείξῃς τὴν φοβεράν, δόξαν σου Χριστέ, ὤ ποῖος φόβος τότε! καμίνου καιομένης, πάντων ὑμνεῖται ὁ Θεός, ἡ Ἁγία Τριάδα. Ἀλλά ἀνύμνησε, δόξασε, ψυχἠ μου, ζωή καί ζωές, τόν Θεό τῶν πάντων. Καί νῦν... Θεοτοκίο. Σέ ὑμνοῦμε, σέ εὐλογοῦμε, σέ προσκυνοῦμε, Θεογεννήτρια, Διότι γέννησες τόν ἕνα ἀπό τήν ἀχώριστη Τριάδα, τόν Υἱό καί Θεό Καί ἡ ἴδια ἄνοιξες προκαταβολικά τά ἐπουράνια, γιά μᾶς πού εἴμαστε στή γῆ. ᾨδή Η. Αὐτόν πού δοξάζουν οἱ στρατιές τῶν οὐρανῶν, καί φρίττουν τά Χερουβίμ καί τά Σεραφίμ κάθε ζωντανό καί κάθε κτίσμα, ὑμνεῖτε, δοξολογεῖτε, καί ὑπερυψώνετε τον σέ ὅλους τούς αἰῶνες. (Δίς). Τό ἀλαβάστρινο μυροδοχεῖο τῶν δακρύων, Σωτήρα, ἀδειάζοντάς το σάν μύρο ἐπάνω στήν κεφαλή σου, σοῦ φωνάζω, ὅπως ἡ πόρνη, πού ζητοῦσε τό ἔλεός σου Σοῦ προσφέρω δέηση, καί ζητῶ, νά λάβω ἄφεση. Μολονότι κανένας δέν ἁμάρτησε σ ἐσένα, ὅπως ἐγώ, ἀλλ ὅμως δέξου κι ἐμένα, εὔσπλαχνε Σωτήρα, πού μετανοῶ μέ φόβο, καί μέ πόθο κραυγάζω Ἁμάρτησα σ ἐσένα μόνο, παρανόμησα, ἐλέησέ με. Σπλαχνίσου, Σωτήρα τό δικό σου πλάσμα, καί ζήτησε ὡς βοσκός τό χαμένο πρόβατο Ἐπειδή πλανήθηκα, ἅρπαξέ με ἀπό τόν λύκο, κάνε με πρόβατο στό κοπάδι τῶν δικῶν σου προβάτων. Ὅταν καθίσεις, ὡς εὔσπλαχνος Κριτής, καί δείξεις τή φοβερή δόξα σου, Χριστέ, ὤ τί φόβος τότε! Ὅταν θά καίει τό καμίνι, ὅταν ὅλοι θά δειλιάζουν, μπροστά στήν ἀβάσταχτη ἐμφάνιση τοῦ δικαστικοῦ σου Βήματος.

12 12 δειλιώντων, τὸ ἄστεκτον τοῦ βήματός σου. Ἡ τοῦ Φωτός, τοῦ ἀδύτου Μῆτέρ σε, φωτίσασα σκοτασμοῦ, ἔλυσε παθῶν ὅθεν εἰσδεδεγμένη, τοῦ Πνεύματος τὴν χάριν, φώτισον Μαρία, τοὺς σὲ πιστῶς ἀνευφημοῦντας. Θαῦμα καινόν, κατιδὼν ἐξίστατο, ὁ θεῖος ὄντως ἐν σοί, Μῆτερ Ζωσιμᾶς Ἄγγελον γὰρ ἑώρα, ἐν σώματι καὶ θάμβους, ὅλος ἐπληροῦτο, Χριστὸν ὑμνῶν εἰς τοὺς αἰῶνας. Ἄναρχε Πάτερ, Υἱὲ συνάναρχε, Παράκλητε ἀγαθέ, Πνεῦμα τὸ εὐθές, Λόγου Θεοῦ Γεννῆτορ, Πατρὸς ἀνάρχου Λόγε, Πνεῦμα ζῶν καὶ κτίζον, Τριὰς Μονὰς ἐλέησόν με. Ὡς ἐκ βαφῆς, ἁλουργίδος Ἄχραντε, ἡ νοητὴ πορφυρίς, τοῦ Ἐμμανουήλ, ἔνδον ἐν τῇ γαστρί σου, ἡ σάρξ συνεξυφάνθη ὅθεν Θεοτόκον, ἐν ἀληθείᾳ σε τιμῶμεν. ᾨδὴ Θ. Ὁ Εἱρμὸς. «Ἀσπόρου συλλήψεως, ὁ τόκος ἀνερμήνευτος, Μητρὸς ἀνάνδρου, ἄφθορος ἡ κύησις Θεοῦ γὰρ ἡ γέννησις, καινοποιεῖ τὰς φύσεις διό σε πᾶσαι αἱ γενεαί, ὡς Θεόνυμφον Μητέρα, ὀρθοδόξως μεγαλύνομεν». Ἡ Μητέρα τοῦ ἄδυτου (τοῦ ἀβασίλευτου) φωτός, σ ἐφώτισε καί σ ἐλευθέρωσε ἀπό τό σκοτάδι τῶν παθῶν Γι αὐτό, ἀφοῦ δέχθηκες μέσα σου τή χάρη τοῦ Πνεύματος, Μαρία, φώτισε αὐτούς πού σέ ἐγκωμιάζουν μέ πίστη. Βλέποντας ἀληθινά θαῦμα καινούριο σ ἐσένα, Μητέρα, ὁ ἅγιος Ζωσιμᾶς, ἀποροῦσε Διότι ἔβλεπε Ἄγγελο μέσα σέ σῶμα, καί γέμιζε ὁλόκληρος ἀπό μεγάλη ἔκπληξη καί ὑμνοῦσε τόν Χριστό γιά πάντα. Ἄναρχε Πατέρα, Υἱέ μαζί καί σύ ἄναρχε, Πνεῦμα τῆς Ἀλήθειας, Ἐσύ Πατέρα πού γέννησες τό Λόγο τοῦ Θεοῦ, Ἐσύ Λόγε τοῦ ἄναρχου Πατέρα, καί Ἐσύ Ἅγιο Πνεῦμα, πού δίνεις τή ζωή καί δημιουργεῖς, Τριάδα Μονάδα, ἐλέησέ με. Καί νῦν... Θεοτοκίο. Σάν ἀπό βαφή πορφύρας, Ἀμόλυντη, τό πνευματικό κόκκινο βασιλικό ἔνδυμα τοῦ Ἐμμανουήλ (τοῦ Χριστοῦ), δηλαδή ἡ σάρκα του, τό σῶμα του, ὑφάνθηκε μαζί σου Γι αὐτό ἀληθινά σέ τιμοῦμε ὡς Θεοτόκο. ᾨδή Θ. Ὁ Εἱρμός. Ἡ γέννηση μετά ἀπό σύλληψη, χωρίς μεσολάβηση συζύγου, εἶναι ἀνεξήγητη, ἡ ἐγκυμοσύνη Μητέρας ἀνύπανδρης δέν ἐπέφερε φθορά τῆς παρθενίας Διότι ἡ γέννηση τοῦ Θεοῦ ἀνακαινίζει τούς φυσικούς νόμους Γι αὐτό ὅλες οἱ γεννιές, ὡς Μητέρα, Νύμφη τοῦ Θεοῦ, σέ μεγαλύνουμε ὀρθόδοξα. (Δίς). Σπλαχνίσου με, σῶσε με, Υἱέ τοῦ Δαυΐδ, ἐλέησέ με,

13 13 (Δίς). Σπλαγχνίσθητι σῶσόν με, Υἱὲ Δαυΐδ ἐλέησον, ὁ δαιμονῶντας, λόγῳ ἰασάμενος, φωνὴν δὲ τὴν εὔσπλαγχνον, ὡς τῷ Λῃστῇ μοι φράσον. Ἀμήν σοι λέγω μετ' ἐμοῦ, ἔσῃ ἐν τῷ Παραδείσῳ, ὅταν ἔλθω ἐν τῇ δόξη μου. Λῃστὴς κατηγόρει σοι, Λῃστὴς ἐθεολόγει σοι ἀμφότεροι γάρ, σταυρῷ συνεκρέμαντο, ἀλλ' ὦ Πολυεύσπλαγχνε, ὡς τῷ πιστῷ Λῃστῇ σου, τῷ ἐπιγνόντι σε Θεόν, κᾀμοὶ ἄνοιξον τὴν θύραν, τῆς ἐνδόξου βασιλείας σου. Ἡ κτίσις συνείχετο, σταυρούμενόν σε βλέπουσα, ὄρη καὶ πέτραι, φόβῳ διερρήγνυντο, καὶ γῆ συνεσείετο, καὶ ᾍδης ἐγυμνοῦτο, καὶ συνεσκότασε τὸ φῶς, ἐν ἡμέρᾳ καθορῶν σε, Ἰησοῦ, προσηλωμένον σαρκί. Ἀξίους μετανοίας, καρποὺς μὴ ἀπαιτήσῃς με ἡ γὰρ ἰσχύς μου, ἐν ἐμοὶ ἐξέλιπε, καρδίαν μοι δώρησαι, ἀεὶ συντετριμμένην, πτωχείαν δὲ πνευματικήν, ἵνα ταῦτά σοι προσοίσω, ὡς δεκτὴν θυσίαν, μόνε Σωτήρ. Κριτά μου καὶ γνῶστά μου, ὁ μέλλων πάλιν ἔρχεσθαι, σὺν τοῖς Ἀγγέλοις, κρῖναι Κόσμον ἅπαντα, ἱλέῳ σου ὄμματι, τότε ἰδών με φεῖσαι, καὶ οἴκτειρόν με Ἰησοῦ, τὸν ὑπὲρ τὴν πᾶσαν φύσιν, τῶν ἀνθρώπων ἁμαρτήσαντα. Ὁσία τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν Ἀπάσας ἐξέστησας, τῇ ξένῃ πολιτείᾳ σου, Ἐσύ πού θεράπευσες δαιμονισμένους μέ μόνο τό λόγο σου Καί πές μου, ὅπως στό Λῃστή τά σπλαχνικά σου λόγια Ἀληθινά σοῦ λέγω, θά εἶσαι μαζί μου στόν παράδεισο, ὅταν ἔλθω στή δόξα μου. Ὁ ἕνας Λῃστής σέ κατηγοροῦσε, ὁ ἄλλος Λῃστής θεολογοῦσε γιά σένα Γιατί καί οἱ δυό κρέμονταν μαζί σου σέ Σταυρό. Ἀλλά, ὦ Πολυεύπλαχνε, ὅπως στόν πιστό σ ἐσένα Λῃστή, πού σέ ἀνεγνώρισε Θεό, ἔτσι καί σ ἐμένα ἄνοιξε τή θύρα τῆς ἔνδοξης Βασιλείας σου. Ἡ κτίση ἦταν ζάρωνε ἀπό φόβο βλέποντάς σε σταυρωμένο Τά ὄρη καί οἱ πέτρες ἀπό τό φόβο ράγιζαν Καί ἡ γῆ σείονταν, καί ὁ ἅδης ἀπογυμνωνόταν Καί τό φῶς συσκοτίσθηκε, ἐνῷ ἦταν ἡμέρα, βλέποντάς σε, Ἰησοῦ,μέ τό σῶμα καρφωμένο στόν Σταυρό. Μήν ἀπαιτήσεις ἀπό μένα καρπούς ἀξίους τῆς μετανοίας Διότι ἡ δύναμή μου μέσα μου χάθηκε Δώρισέ μου καρδιά συντετριμμένη Καί δός μου πτωχεία πνευματική (ταπείνωση), γιά νά σοῦ τά προσφέρω ὡς θυσία δεκτή, μόνε Σωτήρα. Ἐσύ πού εἶσαι Κριτής μου, καί μέ γνωρίζεις, καί πρόκειται πάλι νά ἔλθεις μαζί μέ τούς Ἀγγέλους, γιά νά κρίνεις ὅλο τόν κόσμο, βλέποντάς με μέ τό σπλαχνικό σου μάτι λυπήσου με, καί σπλαχνίσου Ἰησοῦ ἐμένα, πού ἁμάρτησα περισσότερο ἀπό ὅλη τή φύση τῶν ἀνθρώπων. Μέ τήν παράξενη ζωή σου ἐξέπληξες ὅλα τά τάγματα τῶν Ἀγγέλων, καί τά πλήθη τῶν ἀνθρώπων, γιατί ἔζησες σάν ἄυλη, καί ξεπέρασες τή φύση Γιά ὅλα αὐτά,

14 14 Ἀγγέλων τάξεις, βροτῶν τὰ συστήματα, ἀΰλως βιώσασα καὶ φύσιν ὑπερβᾶσα, ἀνθ' ὧν ὡς ἄϋλος τοῖς ποσίν, ἐπιβαίνουσα Μαρία, Ἰορδάνην διεπέρασας. Τὸν Κτίστην ἱλέωσαι, ὑπὲρ τῶν εὐφημούντων σε, ὁσία Μῆτερ, ῥυσθῆναι κακώσεων, καὶ θλίψεων τῶν κύκλῳ, συνεπιτιθεμένων, ἵνα ῥυσθέντες τῶν πειρασμῶν, μεγαλύνωμεν ἀπαύστως, τὸν δοξάσαντά σε Κύριον. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε ὑπέρ ἡμῶν. Ἀνδρέα σεβάσμιε, καὶ Πάτερ τρισμακάριστε, Ποιμὴν τῆς Κρήτης, μὴ παύσῃ δεόμενος, ὑπὲρ τῶν σὲ ὑμνούντων, ἵνα ῥυσθῶμεν πάσης, ὀργῆς καὶ θλίψεως καὶ φθορᾶς, καὶ πταισμάτων λυτρωθῶμεν, οἱ τιμῶντές σου τὴν μνήμην ἀεί. Πατέρα δοξάσωμεν, Υἱὸν ὑπερυψώσωμεν, τὸ θεῖον Πνεῦμα, πιστῶς προσκυνήσωμεν, Τριάδα ἀχώριστον, Μονάδα κατ' οὐσίαν, ὡς φῶς καὶ φῶτα καὶ ζωήν, καὶ ζωὰς ζωοποιοῦσαν, καὶ φωτίζουσαν τὰ πέρατα. Τὴν Πόλιν σου φύλαττε, Θεογεννῆτορ πάναγνε ἐν σοὶ γὰρ αὕτη, πιστῶς βασιλεύουσα, ἐν σοὶ καὶ κρατύνεται, καὶ διὰ σοῦ νικῶσα, τροποῦται πάντα πειρασμόν, καὶ σκυλεύει πολεμίους καὶ διέπει τὸ ὑπήκοον. σάν ἄυλη, περιπατώντας μέ τά πόδια, Μαρία, διεπέρασες τόν Ἰορδάνη. Κάνε εὐνοϊκό τόν Κτίστη, γιά μᾶς πού σ ἐγκωμιάζουμε, Ὁσία Μαρία, νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό ταλαιπωρίες καί θλίψεις, πού προέρχονται ἀπό τούς γύρω ἐχθρούς, οἱ ὁποῖοι μᾶς ἐπιτίθενται ἀπό γύρω Ὥστε ἀπαλλαγμένοι ἀπό τούς πειρασμούς, νά μεγαλύνουμε ἀκατάπαυστα τόν Κύριο πού σέ δόξασε. Ἅγιε τοῦ Θεοῦ, πρέσβευε γιά μᾶς. Ἀνδρέα σεβάσμιε, καί τριμακάριστε Πατέρα, Ποιμένα τῆς Κρήτης, μή παύσεις νά παρακαλεῖς γιά μᾶς πού σέ ὑμνοῦμε, γιά νά ἀπαλλαγοῦμε ἀπό κάθε ὀργή καί θλίψη καί φθορά, καί νά λυτρωθοῦμε ἀπό τά σφάλματα, ἐμεῖς πού τιμοῦμε τή μνήμη σου πάντοτε. Τόν Πατέρα ἄς δοξάσουμε, τόν Υἱόν ἄς ὑπερυψώσουμε, τό Ἅγιο Πνεῦμα μέ πίστη ἄς τό προακυνήσουμε, Τριάδα ἀχώριστη, Μονάδα στήν οὐσία, ὡς ἕνα φῶς (Μονάδα) καί τρία φῶτα (Τριάδα) καί μία ζωή, καί τρεῖς ζωές, ἡ ὁποία ζωοποιεῖ καί φωτίζει τά πέρατα. Καί νῦν... Θεοτοκίο. Τήν πόλη σου φύλαττε, Θεογεννήτρια πάναγνη Μέ τή δική σου βοήθεια βασιλεύοντας μέ πίστη, ἀπό σένα παίρνει δύναμη, μέ τή βοήθειά σου νικώντας τρέπει σέ φυγή κάθε πειρασμό, καί λαφυραγωγεῖ τούς ἐχθρούς, καί κυβερνᾷ τούς ὑπηκόους. Τά ὑπόλοιπα τοῦ Μεγ. Ἀποδείπνου. (Συλλειτουργικό. Σελ ).

15 Τά λοιπἀ τοῦ Μεγ. Ἀποδείπνου. (Συλλειτουργικό. Σελ ). 15

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ

Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ἤ 01ο (01-52) 01-05 Ὁ Λόγος εἶναι Θεὸς καὶ ημιουργὸς τῶν πάντων Στὴν ἀρχὴ ἦταν ὁ Λόγος. Ὁ Λόγος ἦταν μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα καὶ ἦταν Θεὸς ὁ Λόγος. Αὐτὸς ἦταν στὴν ἀρχὴ μαζὶ μὲ τὸ Θεὸ Πατέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία

Η Παύλεια Θεολογία. Χριστολογία. Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΧΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η Χριστολογία Αικατερίνη Τσαλαμπούνη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογία Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Θεία Λειτουργία. Ο λαός προσφέρει τα δώρα Συμμετέχει ενεργητικά Αντιφωνική ψαλμωδία. Δρώμενο: Η αναπαράσταση της ζωής του Χριστού

Θεία Λειτουργία. Ο λαός προσφέρει τα δώρα Συμμετέχει ενεργητικά Αντιφωνική ψαλμωδία. Δρώμενο: Η αναπαράσταση της ζωής του Χριστού Θεία Λειτουργία Δρώμενο: Η αναπαράσταση της ζωής του Χριστού Ο λαός προσφέρει τα δώρα Συμμετέχει ενεργητικά Αντιφωνική ψαλμωδία Σήμερα είναι σχεδόν παθητικός θεατής Όρθρος : ακολουθία προετοιμασίας Δοξολογία

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μήνας Μάρτιος 4 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ. (Β Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μάρκ. 2, 1-12 «...ἰδών δέ ὁ Ἰησοῦς τήν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας):

ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Γι αυτό και εμείς, ενωμένοι με τους Αγγέλους και τους αγίους, διακηρύττουμε τη δόξα σου αναφωνώντας και λέγοντας (ψάλλοντας): ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 99. Παρ ότι η δεύτερη ευχή είναι συγκροτημένη με το προοίμιό της, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με άλλα προοίμια, ιδιαίτερα με εκείνα που σε περίληψη περιγράφουν το Μυστήριο της Σωτηρίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΚΩΜΙΑ εις τον άγιον Εφραίμ τον οσιομάρτυρα

ΕΓΚΩΜΙΑ εις τον άγιον Εφραίμ τον οσιομάρτυρα ΕΓΚΩΜΙΑ εις τον άγιον Εφραίμ τον οσιομάρτυρα ΨΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΓΡΥΠΝΙΑΝ ΣΤΑΣΙΣ Α Μακαρίζομέν σε ἱερέων τερπνόν, καὶ Μαρτύρων καλλονὴ καταστέφοντες, τὴν μνήμην σου Ἐφραὶμ Ὅσιε εὐλαβῶς. Μακαρίζομέν σε

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ

4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ 4. ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ Βασική προϋπόθεση γιά νά μιλήσει κανείς γιά τόν Θεόν μας εἶναι ἡ σαφής διάκριση μεταξύ τῶν ὅρων : οὐσίας ἤ φύσεως καί ἀκτίστων ἐνεργειῶν τοῦ Θεοῦ. Ἔτσι, ὁ Θεός μας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ. Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. 107. Ο Κύριος να είναι μαζί σας. Και με το πνεύμα σου. ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ Ας υψώσουμε τις καρδιές μας. Είναι στραμμένες προς τον Κύριο. Ας ευχαριστήσουμε τον Κύριο τον Θεό μας. Άξιο και δίκαιο. Ακολουθεί το

Διαβάστε περισσότερα

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν

Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν Πριν από πολλά χρόνια ζούσε στη Ναζαρέτ της Παλαιστίνης μια νεαρή κοπέλα, η Μαρία, ή Μαριάμ, όπως τη φώναζαν. Η Μαρία ήταν αρραβωνιασμένη μ έναν άνδρα που τον έλεγαν Ιωσήφ. Οι γονείς της, ο Ιωακείμ και

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019.

Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019. 69 Κυριακή 28 Ἰουλίου 2019. Κυριακή ΣΤ Ματθαίου Μτθ. 9, 1 8. «...ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱός τοῦ ἀνθρώπου ἐπί τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας...» (Μτθ. 9, 6) Πάντοτε ὁ λόγος περί ἐξουσίας εἶναι ἐπίκαιρος, διότι οἱ ἄνθρωποι

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι.

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΡΗΣΕ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓΗ. Ἡ καρδιά (ἔλεγε κάποτε ὁ γέροντας Παΐσιος) εἶναι ὅπως τό ρολόι. Καί πράγματι εἶναι! σταματώντας ὁ χρόνος της, χρόνος ὅπου μετριοῦνται μέ τούς χτύπους τῆς καρδιᾶς, σταματάει

Διαβάστε περισσότερα

Η Αγία Σοφία και οι κόρες της Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη

Η Αγία Σοφία και οι κόρες της Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη Η Αγία Σοφία και οι κόρες της Πίστη, Ελπίδα, Αγάπη Βίος της Αγίας Σοφίας Η Αγία Σοφία έζησε την εποχή που βασίλευε ο ειδωλολάτρης αυτοκράτορας Ανδριανός, περίπου το 117-138 μ.χ. Προερχόταν από μια πόλη

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 19 Μαΐου 2019.

Κυριακή 19 Μαΐου 2019. 14 Κυριακή 19 Μαΐου 2019. Κυριακή τοῦ παραλύτου Ἰω. 5, 1 15. «... μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εἶπεν αὐτῷ ἴδε ὑγιὴς γέγονας μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται» (Ἰω. 5, 14).

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ

ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΤΟ ΚΉΡΥΓΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΘΑΎΜΑΤΑ ΜΈΣΑ ΑΠΌ ΤΗ ΛΑΤΡΕΊΑ ΓΕΓΟΝΌΤΑ ΤΗς ΖΩΉς ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΎ Ακίνητες γιορτές Κινητές γιορτές Χριστούγεννα Περιτομή Υπαπαντή Θεοφάνεια Μεταμόρφωση Είσοδος στα Ιεροσόλυμα Μυστικός Δείπνος

Διαβάστε περισσότερα

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει:

Σε παρακαλούμε, λοιπόν, Κύριε: το ίδιο Πανάγιο Πνεύμα ας ευδοκήσει να αγιάσει τα δώρα αυτά, 118. Ενώνει τα χέρια, τα επιθέτει στα Δώρα και λέει: ΤΕΤΑΡΤΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 116. Το προοίμιο της παρακάτω Ευχαριστιακής ευχής δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί με άλλο, διότι συνολικά παρουσιάζει σε περίληψη την ιστορία της σωτηρίας μας. Ο Κύριος να είναι μαζί

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 2 Ἰουνίου 2019.

Κυριακή 2 Ἰουνίου 2019. 24 Μήνας Ἰούνιος Κυριακή 2 Ἰουνίου 2019. Κυριακή τοῦ τυφλοῦ Ἰω. 9, 1 38. Σήμερα ἡ Ἐκκλησία θέλει νά μᾶς δώσει νά καταλάβουμε ὅτι ὁ Χριστός, ὡς τέλειος Θεός, εἶναι ὁ Μέγας Δημιουργός τοῦ σύμπαντος. Ἡ δημιουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ!

ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΟΝΟ ΕΝΑΣ ΘΕΟΣ! (There is only one God) Πού μπορείς να πάς ώστε να απομακρυνθείς από το Θεό; Ο Θεός γεμίζει κάθετόπο και χρόνο. Δεν υπάρχει τόπος χωρίς να είναι εκεί ο Θεός. Ο Θεός μίλησε μέσα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 13: ΤΟ ΝΕΟ ΗΘΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΘΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ιάταξη της θείας Λειτουργίας 1. Όταν ο λαός συναχθεί, ο ιερέας με τους βοηθούς του προχωρεί προς το ιερό, ενώ ψάλλεται το εισοδικό άσμα. Όταν φτάσει στο ιερό, κάνει υπόκλιση

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 23 Ἰουνίου 2019.

Κυριακή 23 Ἰουνίου 2019. 39 Κυριακή 23 Ἰουνίου 2019. Κυριακή τῶν Ἁγίων Πάντων Μτθ. 10, 32 33, 37 38, καί 19, 27 30. «ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι τί ἄρα ἔσται ἡμῖν;» (Μτθ. 19,

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή Δομήνικος Θεοτοκόπουλος: Ο Άγιος Πέτρος μετανοών (1600) «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

ΜΑΡΤΙΟΣ Θ 2014 ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Η ΛΙΤΑΝΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΙΕΡΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ Πρπρευμένων τῶν Ἱερπαίδων μετὰ εἰκόνων καὶ θυμιατῦ, ὁ Ἱερεὺς ἐξέρχεται τῦ Ἱερῦ μετὰ τῦ Τιμίυ Σταυρῦ καὶ γίνεται λιτανεία πέριξ τῦ ἐσωτερικῦ τῦ Ναῦ εἰς τέσσαρες στάσς. Εἰς

Διαβάστε περισσότερα

Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά

Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά 13η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 18, 18 27) 26 Νοεμβρίου 2017 «...πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον καί διάδος πτωχοῖς,...καί δεῦρο ἀκολούθει μοι» Εὐλογημένη ἡ ἐπιθυμία τοῦ πλούσιου νέου σήμερα νά μάθει τόν τρόπο τῆς σωτηρίας

Διαβάστε περισσότερα

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι.

Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Λίγα λόγια για την προσευχή με το κομποσχοίνι. Το κομποσχοίνι είναι φτιαγμένο για να κάνουμε προσευχή. Δεν είναι διακοσμητικό, ούτε κάτι μαγικό. Είναι όπλο ιερό, μας υπενθυμίζει την προσευχή την οποία

Διαβάστε περισσότερα

Παρόμοια νὰ σκεφθῇς ὅτι καὶ ἕνας ποὺ στέκεται κοντὰ σὲ μία μεγάλη πυρκαϊά, διατηρεῖ τὴν θερμότητα γιὰ πολὺ καιρὸ καὶ μετὰ τὴν ἀπομάκρυνσί του ἀπὸ τὴν φωτιά. Άραγε ἀπὸ ποιὰ ἄρρητη εὐωδία φιλανθρωπίας, ἀπὸ

Διαβάστε περισσότερα

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν

αὐτόν φέρω αὐτόν τὸ φῶς τὸ φῶς αὐτόν τὸ φῶς ὁ λόγος ὁ κόσμος δι αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω αὐτόν ἐγένετο ἄνθρωπος, ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ, ὄνομα αὐτῷ Ἰωάννης οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός, ἵνα πάντες πιστεύσωσιν δι αὐτοῦ. οὐκ ἦν ἐκεῖνος τὸ φῶς, ἀλλ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός.

Διαβάστε περισσότερα

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους

Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Μιά βραδυά στήν ἔρημο τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἅγιε Γέροντα, ἄρχισα μέ φωνή χαμηλή, αὐτόν τόν καιρό μέ κατέλαβε πολύ δυνατά μιά ἐπιθυμία. Πιστεύω πώς ὁ Θεός τήν ἔχει φυτεύσει. Θέλω νά καθαριστῶ. Βλέπω μέσα μου

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν μετά τά Φῶτα.

Εἰς τήν Κυριακήν μετά τά Φῶτα. 14 Ἰανουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν μετά τά Φῶτα. Ματθ. 4, 12 17 «ὁ λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει εἶδε φῶς μέγα καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου φῶς ἀνέτειλεν αὐτοῖς» (Ματθ. 4, 16). Ὁ Λυτρωτής,

Διαβάστε περισσότερα

Και θα γίνει κατά τις έσχατες μέρες να εκχύσω ( αποστείλω ) το Πνεύμα σε κάθε άνθρωπο.

Και θα γίνει κατά τις έσχατες μέρες να εκχύσω ( αποστείλω ) το Πνεύμα σε κάθε άνθρωπο. «καὶ ἔσται ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ Πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα» (Ιωήλ 2,28) «ἀπὸ Ἱεροσολύμων μὴ χωρίζεσθαι, ἀλλὰ περιμένειν τὴν ἐπαγγελίαν τοῦ Πατρὸς ἣν ἠκούσατέ μου, ὑμεῖς δὲ βαπτισθήσεσθε

Διαβάστε περισσότερα

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo!

1) Μες τους κάμπους τ αγγελούδια ύμνους ουράνιους σκορπούν κι από τα γλυκά τραγούδια όλα τριγύρω αχολογούν. Gloria in excelsis Deo! Σε παρακαλούμε, Κύριε, χάρη στη μεσιτεία της Αειπαρθένου Θεοτόκου Μαρίας και του Αγίου Ιωσήφ, να διατηρείς σταθερά τις οικογένειές μας στην αγάπη και στην ειρήνη σου. Από αγνή Παρθένο, μια νύχτα μυστική

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 14 Ἀπριλίου 2019.

Κυριακή 14 Ἀπριλίου 2019. 75 Κυριακή 14 Ἀπριλίου 2019. 5η Κυριακή τῶν Νηστειῶν (Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας). Μρκ. 10, 32 45. Σήμερα, λίγες ἡμέρες πρίν ἀπό τά φρικτά Πάθη τοῦ Κυρίου, ἡ κοινή μητέρα, ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία προβάλλει μία μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ

ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΕΡΕΤΡΙΑΣ ΑΙΩΝΙΟ ΦΩΣ ΑΜΑΡΥΝΘΟΣ 2015 Οι μαθητές μας διαβάζουν τους αρχαίους τραγικούς μας και τον Αριστοφάνη. Ενώνουν μεταφρασμένους στίχους των έργων τους και... δημιουργούν! ΧΡΗΜΑ Καμιά

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (Γ Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (Γ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). 11 Μαρτίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Σταυροπροσκυνήσεως (Γ Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Μάρκου 8, 34 9, 1. Ἡμέρα πανεπίσημη σήμερα ἄγει ἡ Ἐκκλησία μας. Ἡμέρα πού ὑψώνεται μπροστά στά ἑκατομμύρια τῶν ὀρθοδόξων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η

ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ. ΕΝΟΤΗΤΑ 4η ΑΡΧΑΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΝΟΤΗΤΑ 4η 15. Bούλομαι δὲ καὶ ἃς βασιλεῖ πρὸς τὴν πόλιν συνθήκας ὁ Λυκοῦργος ἐποίησε διηγήσασθαι: μόνη γὰρ δὴ αὕτη ἀρχὴ διατελεῖ οἵαπερ ἐξ ἀρχῆς κατεστάθη: τὰς δὲ ἄλλας πολιτείας εὕροι

Διαβάστε περισσότερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα

Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα 6η Κυριακή Λουκᾶ (Λκ. 8, 27 39) 22 Ὀκτωβρίου 2017 «Τί ἐμοί καί σοί, Ἰησοῦ υἱέ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή μέ βασανίσῃς» Ἕνα συγκλονιστικό περιστατικό ἀκούσαμε σήμερα στήν εὐαγγελική περικοπή.

Διαβάστε περισσότερα

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ

ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ 2014 Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή «Αυτός σήκωσε τις αμαρτίες μας με το ίδιο Του το σώμα στο σταυρό, για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και να

Διαβάστε περισσότερα

Παραμονή Χριστουγέννων φέτος ἡ Κυριακή πρό τῆς

Παραμονή Χριστουγέννων φέτος ἡ Κυριακή πρό τῆς Κυριακή πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως (Μτθ. 1, 1 25) 24 Δεκεμβρίου 2017 «...ἰδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι τὸ ὄνομα αὐτοῦ Εμμανουήλ, ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον μεθ ἡμῶν ὁ Θεός»

Διαβάστε περισσότερα

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων

Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό μασ κατα τη διαρκεια των ακόλόυθιων ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÊÁÉ ÐÍÅÕÌÁÔÉÊÇÓ ÏÉÊÏÄÏÌÇÓ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ÄÅËÖÙÍ - ÌÉÁÏÕËÇ ÔÇË. 2310-828989 Πότε ειμαστε όρθιόι και Πότε κανόυμε τό σταυρό

Διαβάστε περισσότερα

EDU IT i Ny Testamente på Teologi. Adjunkt, ph.d. Jacob P.B. Mortensen

EDU IT i Ny Testamente på Teologi. Adjunkt, ph.d. Jacob P.B. Mortensen EDU IT i Ny Testamente på Teologi Adjunkt, ph.d. Jacob P.B. Mortensen teojmo@cas.au.dk Ny Testamente som fag Tekstfortolkning Originaltekster på græsk Udfordring: at nå diskussion, fortolkning og perspektivering

Διαβάστε περισσότερα

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7

Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Τίνα με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι; Διδ. Εν. 7 Ερώτημα προς τους μαθητές Τι λέγουν οι άνθρωποι για μένα; Οι μαθητές απαντούν Άλλοι λένε πως είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι ο Προφήτης Ηλίας και άλλοι

Διαβάστε περισσότερα

Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν

Καὶ νῦν καὶ ἀεί, καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν Ὡρολόγιον Τριώδιον Τῇ Τετάρτῃ Εʹ Ἑβδοµάδος εἰς τὸ Ἀπόδειπνον. ΙΕΡΕΥΣ Ὁ Μέγας Κανών. Ἀπόδειπνον Μικρόν Εὐλογητὸς ὁ Θεὸς ἡµῶν πάντοτε, νῦν καὶ ἀεὶ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ Ἀµήν. ΙΕΡΕΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 29η Σεπτεμβρίου 2019 (Κυριακή Β Λουκᾶ).

Κυριακή 29η Σεπτεμβρίου 2019 (Κυριακή Β Λουκᾶ). 21 Κυριακή 29η Σεπτεμβρίου 2019 (Κυριακή Β Λουκᾶ). Λκ. 6, 31 36. «ἀγαπᾶτε τούς ἐχθρούς ὑμῶν» Λκ. 6, 35. Ἀπ ὅλα τά λόγια καί τίς διδασκαλίες τοῦ Ἰησοῦ αὐτός ὁ λόγος Του φαντάζει ὡς ὁ πιό δύσκολος. Ἡ ἀγάπη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία

ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία ΔΕ 5. Ο Ευαγγελισμός της Μαρίας για τη γέννηση του Μεσσία Ευαγγελισμός Ευαγγελισμός είναι η ανακοίνωση στην Παναγία της καλής είδησης ότι θα γεννήσει τον Μεσσία, αυτόν που υποσχέθηκε ο Θεός και περίμενε

Διαβάστε περισσότερα

(Κεφ. Γ', 1-19) Υἱέ, ἐµῶν νόµων µὴ ἐπιλανθάνου, τὰ δὲ ῥήµατά µου τηρείτω σῇ καρδίᾳ µῆκος γὰρ βίου, καὶ ἔτη ζωῆς, καὶ εἰρήνην προσθήσουσί σοι. Ἐλεηµοσύ

(Κεφ. Γ', 1-19) Υἱέ, ἐµῶν νόµων µὴ ἐπιλανθάνου, τὰ δὲ ῥήµατά µου τηρείτω σῇ καρδίᾳ µῆκος γὰρ βίου, καὶ ἔτη ζωῆς, καὶ εἰρήνην προσθήσουσί σοι. Ἐλεηµοσύ Τῌ ΠΕΜΠΤῌ ΤΗΣ Α' ΕΒ ΟΜΑ ΟΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΣΠΕΡΙΝΟΝ Στιχηρὰ Ἦχος β' Τὸν φωτισµὸν ἡµῶν ΤΟ ΑΚΟΥΤΕ Τὸν σκοτισθέντα µε, ταῖς ἀπάταις τοῦ πολεµήτορος, Χριστέ µου φώτισον, ὁ σκοτίσας Σταυρῷ κρεµάµενος, Ἥλιον ποτέ,

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 5 Μαΐου 2019.

Κυριακή 5 Μαΐου 2019. 1 Μέρος Γ, Μάιος Αὔγουστος 2019 Μήνας Μάιος Κυριακή 5 Μαΐου 2019. Κυριακή τοῦ Θωμᾶ Ἰω. 20, 19 31. Χριστός Ἀνέστη! Εἶναι τό μήνυμα καί τό τραγούδι τῆς ἐλπίδας καί τῆς χαρᾶς, πού παιανίζει ἀπό τό λαμπροφόρο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ

ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΗΧΟ ΠΛΑΓΙΟ ΔΕΤΣΕΡΟ ΚΤΡΙΑΚΗ ΑΒΒΑΣΟΝ ΕΙ ΣΟΝ ΕΠΕΡΙΝΟΝ ΕΙ ΣΟ ΚΤΡΙΕ ΕΚΕΚΡΑΞΑ Στιχηρὰ Ἀναστάσιμα τῆς Ὀκτωήχου. Στίχ. Ἐξάγαγε ἐκ φυλακῆς τὴν ψυχήν μου, τοῦ ἐξομολογήσασθαι τῷ ὀνόματί σου. Νίκην ἔχων Χριστέ, τὴν

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019.

Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019. 38 Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019. Κυριακή τοῦ Ἀσώτου. Λουκᾶ 15: 11 32. Σήμερα δέν ἀκούσαμε ἁπλῶς μία Εὐαγγελική περικοπή. Σήμερα ἀκούσαμε αὐτό τοῦτο τό ἴδιο τό Εὐαγγέλιο. Χωρίς ὑπερβολή μποροῦμε νά ποῦμε

Διαβάστε περισσότερα

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν

Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν Ὁ πιστὸς φίλος. Πιστεύω¹ τῷ φίλῳ. Πιστὸν φίλον ἐν κινδύνοις γιγνώσκεις². Ὁ φίλος τὸν φίλον ἐν πόνοις³ καὶ κινδύνοις οὐ λείπει. Τοῖς τῶν φίλων λόγοις ἀεὶ πιστεύομεν. Εἰ κινδυνεύετε, ὦ φίλοι, τοὺς τῶν ἀνθρώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Σωτῆρος

Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Σωτῆρος ΜΑΘΗΜΑ 30ο Λκ 24,50-53 Πρξ 1,4-11 Ἡ Ἀνάληψη τοῦ Σωτῆρος Θυμάστε, παιδιά, πόσο λυπημένοι ἦταν οἱ μαθητές τοῦ Χριστοῦ μετά τή σταύρωσή Του, ὥς τήν ὥρα πού Τόν εἶδαν ἀναστημένο. Τότε ἡ λύπη τους ἔγινε χαρά,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ Α ΓΥΜΝΑΙΟΥ ΕΝΟΤΗΤΑ 4 Ετυμολογικά 1. Να κατατάξετε τα παρακάτω παράγωγα ουσιαστικά στην κατηγορία στην οποία ανήκουν (υποκοριστικά, περιεκτικά, τοπικά): κυνηγέσιον, πευκών, σφηκιά, κηπάριον, χαλκεῖον, πυργίσκος, ξιφίδιον,

Διαβάστε περισσότερα

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας

Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Το θέλημα του Θεού και η ζωή μας Αγ. Σιλουανός ο Αθωνίτης «Πόσο φανερό είναι για μένα πως ο Κύριος μας κατευθύνει. Χωρίς Αυτόν δεν μπορούμε ούτε να σκεφθούμε το αγαθό». ~ Όταν η χάρη είναι μαζί μας, είμαστε

Διαβάστε περισσότερα

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος

1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος 2 Tesalonika 1 1 παυλος και σιλουανος και τιμοθεος τη εκκλησια θεσσαλονικεων εν θεω πατρι ημων και κυριω ιησου χριστω 2 χαρις υμιν και ειρηνη απο θεου πατρος ημων και κυριου ιησου χριστου 3 ευχαριστειν

Διαβάστε περισσότερα

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων».

«Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». «Αν είσαι συ ο βασιλιάς των Ιουδαίων, σώσε τον εαυτό σου». Υπήρχε και μια επιγραφή από επάνω του: «Αυτός είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων». Ένας απ τους σταυρωμένους κακούργους τον βλαστημούσε λέγοντας: «Εσύ

Διαβάστε περισσότερα

Καὶ νῦν. Ελπίδα και στήριγμα δυνατό, μόνο οι προσευχές σου, μένουν φάρμακο σωστικό, όταν στο κρεβάτι πονεμένος, νιώθω να τρέχουν καυτά, μαύρα δάκρυα.

Καὶ νῦν. Ελπίδα και στήριγμα δυνατό, μόνο οι προσευχές σου, μένουν φάρμακο σωστικό, όταν στο κρεβάτι πονεμένος, νιώθω να τρέχουν καυτά, μαύρα δάκρυα. ΠΑΡΑΚΛΗΗ ΜΙΚΡΗ Ἦχος πλ. δ. Ταπεινή δέησις για την Ενορία-Εκκλησία Ωδή α. Υγράν διοδεύσας. Σα πάθη που φώλιασαν στην ψυχή, φλόγες της καμίνου, μέρα νύχτα με τυραννούν, Παρθένε μητέρα του Θεού μας, απαλλαγή

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΙΛΙΟΥ, ΑΧΑΡΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Η αλήθεια για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά Ιστορία της Εταιρείας Η οργάνωση των «Μαρτύρων του Ιεχωβά», των γνωστών χιλιαστών, είναι μια πολυεθνική εταιρεία.

Διαβάστε περισσότερα

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 11. Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ 36. ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ E34ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 12. ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΖΩΗ 37. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 13. ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΞΙΕΣ 38. ΣΩΤΗΡΑΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΣ 14. ΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΥ 39. Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 15. Η

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019.

Κυριακή 3 Μαρτίου 2019. 44 Μήνας Μάρτιος 2019. Κυριακή 3 Μαρτίου 2019. Κυριακή τῆς Ἀπόκρεω. Ματθ. 25, 31 46. «...δεῦτε οἱ εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τήν ἡτοιμασμένην ὑμῖν βασιλείαν ἀπό καταβολῆς κόσμου» (Ματθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού

ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΚΟΙΝΟ 1 Η αποκατάσταση των πάντων διά του Ιησού Χριστού 72. Το προοίμιο που ακολουθεί χρησιμοποιείται στις Λειτουργίες που είτε δεν Θεέ παντοδύναμε και αιώνιε, Δι αυτού ευδόκησες να αποκαταστήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ)

Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ) Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ) Διαθεματική εργασία. Υπεύθυνοι καθηγητές: Αβραμόπουλος Γεώργιος ΠΕ01 Νούσα Ελπίδα ΠΕ16.01 Λέγεται ότι, κι αν απ' όλα τα κείμενα της Καινής Διαθήκης

Διαβάστε περισσότερα

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012

EISGCGSG Dò. «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Σάββατο, 22α Δεκεμβρίου 2012 EISGCGSEIS OQHODONGS EIJOMOKOCIAS EISGCGSG Dò «Ἡ Εἰκόνα τοῦ Χριστοῦ: Χθὲς καὶ σήμερον ἡ αὐτὴ καὶ εἰς τοὺς αἰῶνας» Εἰσηγητής: +Θεοφ. Ἐπίσκοπος Μεθώνης κ. Ἀμβρόσιος, Ἱστορικὸς Τέχνης Στὸ πλαίσιο τῆς Ἔκθεσης

Διαβάστε περισσότερα

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007

ευτέρα Ἔκδοσις ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ΙΟΥΝΙΟΣ 2007 ευτέρα Ἔκδοσις Τίπρέπεινὰγνωρίζῃ ΕΝΑΣΕΛΛΗΝΑΣΜΑΚΕΔΟΝΑΣ 1. Ὅτι οἱ Σκοπιανοὶ λένε τεράστια ψέματα καὶ ὅτι ἔστησαν ἕνα φαντασιώδη μύθο γιὰ τὴν καταγωγή τους. Στὴν πλειονότητά τους εἶναι Σλαῦοι

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ.

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ. Μήνας Ἀπρίλιος 15 Ἀπριλίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ. Ἰωάν. 20, 19 31. Κυριακή τοῦ Ἀντίπασχα σήμερα καί ἐδῶ καί μία ἑβδομάδα εἰσήλθαμε στήν πιό χαρούμενη περίοδο τοῦ ἔτους, στήν περίοδο τοῦ Πεντηκοσταρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Νικηφόρος Βρεττάκος

Νικηφόρος Βρεττάκος http://hallofpeople.com/gr/ Νικηφόρος Βρεττάκος Τα μάτια της Μαργαρίτας Βρήκα μέσα στα μάτια σου τα βιβλία που δεν έγραψα. Θάλασσες. Κόσμους. Πολιτείες. Ορίζοντες. Κανάλια. Βρήκα τ αυτοκρατορικά όρη της

Διαβάστε περισσότερα

Το μυστικό του Αγίου Πορφυρίου: Η διαρκής επιμελημένη Μετάνοια

Το μυστικό του Αγίου Πορφυρίου: Η διαρκής επιμελημένη Μετάνοια 11/04/2019 Το μυστικό του Αγίου Πορφυρίου: Η διαρκής επιμελημένη Μετάνοια / Ορθόδοξες Προβολές Πρωί της εικοστής εβδόμης Νοεμβρίου και κατά τις 11:00 δέχομαι το πιο ευχάριστο τηλεφώνημα από τον πιο ευχάριστο

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί ὅμως μᾶς καλεῖ ὁ ἱερός ὑμνογράφος νά τιμήσουμε τούς ἁγίουςἀγγέλους

Γιατί ὅμως μᾶς καλεῖ ὁ ἱερός ὑμνογράφος νά τιμήσουμε τούς ἁγίουςἀγγέλους Η ομιλία του Σεβασμιωτάτου στον Εσπερινό : «Δεῦτε οὖν φιλέορτοι καί φιλόχριστοι, τά ἄνθη τῶν ἀρετῶν δρεψάμενοι, καθαραῖς ἐννοίαις τοῦ Ἀρχαγγέλου τήν σύναξιν τιμήσωμεν». Mέ αὐτά τά λόγια προτρέπει καί ἐμᾶς

Διαβάστε περισσότερα

Ο πύργος της Βαβέλ Πως «εξηγεί» η ιουδαιοχριστιανική θρησκεία την ποικιλία γλωσσών στον κόσμο

Ο πύργος της Βαβέλ Πως «εξηγεί» η ιουδαιοχριστιανική θρησκεία την ποικιλία γλωσσών στον κόσμο Ο πύργος της Βαβέλ Πως «εξηγεί» η ιουδαιοχριστιανική θρησκεία την ποικιλία γλωσσών στον κόσμο Η ιστορία του πύργου της Βαβέλ υπάρχει στη Γένεση, στο κεφάλαιο 11. Ξεκινά ως εξής: Καί ἦν πᾶσα ἡ γῆ χεῖλος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ Περιοδικό ἐκδιδόμενο κάθε Κυριακή, Τετάρτη καί Παρασκευή

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ Περιοδικό ἐκδιδόμενο κάθε Κυριακή, Τετάρτη καί Παρασκευή ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ Περιοδικό ἐκδιδόμενο κάθε Κυριακή, Τετάρτη καί Παρασκευή Ὑπό Ἐπισκόπου Ἰερεμίου, Μητροπολίτου Ἱ. Μ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως «Εἰς πόλιν ἤ εἰς Ρούμελην, ὅπου περιπατήσεις, παντοῦ ἀκούεις

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου.

Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου. Μήνας Φεβρουάριος 4 Φεβρουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τοῦ Ἀσώτου. Λουκᾶ 15, 11 32. «...ἄνθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς» (Λουκᾶ 15, 11). Μεγάλη ἀμηχανία αἰσθάνεται κάποιος, ὅταν πρέπει νά ἀγγίξει τή σημερινή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ)

ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΣΠΛΑΧΝΙΚΟΥ ΠΑΤΕΡΑ (ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ) ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ Η θρησκεία αυτή έχει θεμέλιο τον Ιησού Χριστό και σήμερα αποτελεί διαδεδομένη θρησκεία σε όλο τον κόσμο με δισεκατομμύρια πιστούς. Βασισμένη στα διδάγματα και στις παραβολές

Διαβάστε περισσότερα

Kataskinosis2017B_ ÎÔ Ï 8/28/17 6:58 PM Page 1. Κατασκήνωση «ΘΑΒΩ Ρ» τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος. «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» στήν ΕΛΑΝΗ Κασσανδρείας

Kataskinosis2017B_ ÎÔ Ï 8/28/17 6:58 PM Page 1. Κατασκήνωση «ΘΑΒΩ Ρ» τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος. «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» στήν ΕΛΑΝΗ Κασσανδρείας Kataskinosis2017B_ ÎÔ Ï 8/28/17 6:58 PM Page 1 Κατασκήνωση «ΘΑΒΩ Ρ» τῆς Ὀρθοδόξου Ἀδελφότητος «Η ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ» στήν ΕΛΑΝΗ Κασσανδρείας Σεπτέμβριος 2017 Kataskinosis2017B_ ÎÔ Ï 8/28/17 6:58 PM Page 2 Ἀφιέρωμα

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ. ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ Ενότητα 12: Ο ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ ΜΑΡΙΑ Κ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΙΑ Τμήμα Ιερατικών Σπουδών Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν).

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν). 25 Φεβρουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Ὀρθοδοξίας (Α Κυριακή τῶν Νηστειῶν). Ἰωάν. 1, στίχ. 44 52. «Ἔρχου καί ἴδε» (Ἰωάν. 1, 47). Μία ἀπό τίς μεγαλύτερες ἀγωνίες τοῦ ἀνθρώπου εἶναι νά θέλει νά μιλήσει,

Διαβάστε περισσότερα

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του

* * * Ὁ πατέρας μου ἀπό τίς ἐπιστολές του Εἰς μνημόσυνον...ὁ πατέρας μου διακρινόταν ἐπίσης ἀπό εὐλάβεια, μέ ὅλη τήν σημασία τῆς λέξεως. Σεβόταν ἀπόλυτα τόν Θεό, σεβόταν τούς Κληρικούς, δέν ὁμιλοῦσε ποτέ ἐναντίον τους, οὔτε συμμετεῖχε σέ συζητήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Αι ιστορικαί χειροτονίαι των Γ.ΟΧ. υπό του αειμνήστου Επισκόπου Βρεσθένης κυρού Ματθαίου του Α’ το έτος 1948

Αι ιστορικαί χειροτονίαι  των Γ.ΟΧ. υπό  του αειμνήστου Επισκόπου Βρεσθένης κυρού Ματθαίου του Α’ το έτος 1948 188 Η ΑΓΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΕΣΤΙΝ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ, Η ΑΠΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΚΟΣΜΟΥ, (Αγιος Νεκταριος) Η ΜΙΑ, ΑΓΙΑ, ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ. Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ εἶναι

Διαβάστε περισσότερα

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΥΡΟΦΟΡΩΝ αγ. Ἰουστίνου Πόποβιτς Σχόλιο στήν Ἀποστολική Περικοπή ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α στίχ. 1-7 Ο ἦν ἀπ ἀρχῆς, ὃ ἀκηκόαμεν, ὃ ἑωράκαμεν τοῖς ὀφθαλμοῖς ἡμῶν, ὃ ἐθεασάμεθα καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν,

Διαβάστε περισσότερα

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. * * * * *

Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. Κύριε, ἐλέησον. * * * * * ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019 (ἐκκλησιαστικῶς Πέμπτη 11 Ἀπριλίου) Ἀντίπα ἐπισκόπου Περγάμου ἱερομάρτυρος ( 92). Τρυφαίνης ὁσίας τῆς ἐν Κυζίκῳ. Τῌ ΤΕΤΑΡΤῌ ΕΣΠΕΡΑΣ ΤΗΣ Ε ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΨΑΛΛΟΜΕΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΥΚΤΙΚΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α

Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Γενικὴ Ἐκκλησιαστικὴ Ἱστορία Α Δρ. Ἰωάννης Ἀντ. Παναγιωτόπουλος Ἐπ. Καθηγητὴς Γενικῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας Τµῆµα Θεολογίας - Θεολογικὴ Σχολὴ Ἐθνικὸ καὶ Καποδιστριακὸ Πανεπιστήµιο Ἀθηνῶν Γ Οἰκουµενικὴ

Διαβάστε περισσότερα

Δερμάτινοι Χιτῶνες Ἀναφορά στήν βιολογική ζωή, τίς ἀσθένειες, τά γηρατειά, τόν θάνατο καί τήν ὥρα τοῦ θανάτου

Δερμάτινοι Χιτῶνες Ἀναφορά στήν βιολογική ζωή, τίς ἀσθένειες, τά γηρατειά, τόν θάνατο καί τήν ὥρα τοῦ θανάτου Δερμάτινοι Χιτῶνες Ἀναφορά στήν βιολογική ζωή, τίς ἀσθένειες, τά γηρατειά, τόν θάνατο καί τήν ὥρα τοῦ θανάτου Περιεχόμενα Εἰσαγωγικά Α Ἀπό τό εἶναι στό εὖ εἶναι καί στό ἀεί εὖ εἶναι 1. Φυσικοί νόμοι καί

Διαβάστε περισσότερα

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού

Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει. Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Η Βίβλος για Παιδιά παρουσιάζει Η Γέννηση του Ιησού Χριστού Συγγραφέας: Edward Hughes Εικονογράφηση:M. Maillot Διασκευή:E. Frischbutter; Sarah S. Μετάφραση: Evangelia Zyngiri Παραγωγός: Bible for Children

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς.

Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς. 18 Φεβρουαρίου 2018. Εἰς τήν Κυριακήν τῆς Τυρινῆς. Ματθ. 6, 14 21. «Σήμερον μνείαν ποιούμεθα τῆς τοῦ Παραδείσου ἐξορίας τοῦ Ἀδάμ». Μ αὐτή τή φράση ὑποδηλώνει ὁ Συναξαριστής τῆς σημερινῆς ἡμέρας τό περιστατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ Περιοδικό ἐκδιδόμενο κάθε Κυριακή

ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ Περιοδικό ἐκδιδόμενο κάθε Κυριακή ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΡΟΥΣΙΩΤΙΣΣΑ Περιοδικό ἐκδιδόμενο κάθε Κυριακή Ὑπό Ἐπισκόπου Ἰερεμίου, Μητροπολίτου Ἱ. Μ. Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως «Εἰς πόλιν ἤ εἰς Ρούμελην, ὅπου περιπατήσεις, παντοῦ ἀκούεις ὄνομα τό τῆς Προυσιωτίσσης»

Διαβάστε περισσότερα

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 2 οὗτος

1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 2 οὗτος ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1 Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. 2 οὗτος ἦν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν θεόν. 3 πάντα διʼ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν. ὃ γέγονεν 4 ἐν αὐτῷ ζωὴ

Διαβάστε περισσότερα

12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ". ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΤΟΥΣ 2004 ΦΥΛΛΑ

12 οὐδὲ γὰρ ἐγὼ παρὰ ἀνθρώπου παρέλαβον αὐτό, οὔτε ἐδιδάχθην, ἀλλὰ δι' ἀποκαλύψεως Ἰησοῦ Χριστοῦ. ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ ΕΤΟΥΣ 2004 ΦΥΛΛΑ 1 ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΕΝΑ ΣΧΙΣΜΑ ΠΟΥ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΙΡΕΙ ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ Κεφ. 1, στίχοι: 8 "ἀλλὰ καὶ ἐὰν ἡμεῖς ἢ ἄγγελος ἐξ οὐρανοῦ εὐαγγελίζηται ὑμῖν παρ' ὃ εὐηγγελισάμεθα ὑμῖν, ἀνάθεμα ἔστω.

Διαβάστε περισσότερα

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου

Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Ἡ Μεταμόρφωση τοῦ Κυρίου Λίγο καιρό πρίν ἀπό τό πάθος Του, ὁ Κύριος, ἀφοῦ παρέλαβε τούς τρεῖς προκρίτους μαθητές, τόν Πέτρο, τόν Ἰάκωβο καί τόν Ἰωάννη, ἀνέβηκε στό ὄρος Θαβώρ καί ἐκεῖ, ἐνώπιον αὐτῶν μεταμορφώθηκε.

Διαβάστε περισσότερα

μακέτα τελική πως σωζόμαστε.qxp_layout 1 21/2/17 12:47 μ.μ. Page 3 πῶς σωζόμαστε;

μακέτα τελική πως σωζόμαστε.qxp_layout 1 21/2/17 12:47 μ.μ. Page 3 πῶς σωζόμαστε; πῶς σωζόμαστε; Κάλλιστος Ware Μητροπολίτης Διοκλείας πῶς σωζόμαστε; H ENNOIA TΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ Mετάφραση: Πολυξένη Τσαλίκη-Κιοσόγλου Ἐπιμέλεια ἔκδοσης: Βασίλης Ἀργυριάδης Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 18 Αὐγούστου 2019.

Κυριακή 18 Αὐγούστου 2019. 84 Κυριακή 18 Αὐγούστου 2019. Κυριακή μετά τήν ἐορτήν, Θ Ματθαίου Μτθ. 14, 22 34. 27). «θαρσεῖτε, ἐγώ εἰμι μὴ φοβεῖσθε» (Μτθ. 14, Ἐντυπωσιακό τό θαῦμα πού παρακολουθοῦμε σήμερα. Γιά μία φορά ἀκόμη φαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

5 Μαρτίου Το μυστήριο της ζωής. Θρησκεία / Θεολογία. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979)

5 Μαρτίου Το μυστήριο της ζωής. Θρησκεία / Θεολογία. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) 5 Μαρτίου 2019 Το μυστήριο της ζωής Θρησκεία / Θεολογία Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς ( 1979) Η ζωή πάνω στη γη έλκει την καταγωγή της από τον ουρανό η ζωή του ανθρώπου έλκει την καταγωγή της από τον Θεό. Τα

Διαβάστε περισσότερα

Hexaemeron. Orientalia Christiana Analecta 278. Rome 2007.

Hexaemeron. Orientalia Christiana Analecta 278. Rome 2007. CORRIGENDA created by Thesaurus Linguae Graecae, September 2010 for Kuehn, Clement A., and John D. Baggarly, S.J. Anastasius of Sinai: Hexaemeron. Orientalia Christiana Analecta 278. Rome 2007. 1.58 ὥσπερ

Διαβάστε περισσότερα

Κυριακή 20 Ἰανουαρίου 2019.

Κυριακή 20 Ἰανουαρίου 2019. 6 Κυριακή 20 Ἰανουαρίου 2019. 12η Κυριακή τοῦ Λουκᾶ. Λουκᾶ 17, 11-19. «Ἰησοῦ ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς». (Λκ. 17, 13) Δέν θά σταθοῦμε στή μεγάλη εὐεργεσία πού ἔκανε ὁ Κύριος στούς δέκα λεπρούς. Οὔτε στήν

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8

Τι είναι το Άγιο Πνεύμα. Διδ. Εν. 8 Τι είναι το Άγιο Πνεύμα Διδ. Εν. 8 Κεντρικό γεγονός στη ζωή της Εκκλησίας Το Άγιο Πνεύμα επιφοίτησε στους αποστόλους και παραμένει στην Εκκλησία ως Παράκλητος, για να καθοδηγεί τους πιστούς «Εἰς πᾶσαν

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8

Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους Ηθικά Νικομάχεια Β 1,5-8 ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ʹ ΤΑΞΗΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΜΑΪΟΥ 2009 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕΛΙ ΩΝ: ΠΕΝΤΕ (5) Ι ΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

1-7 Ιανουαρίου 2018 Θεός

1-7 Ιανουαρίου 2018 Θεός 1-7 Ιανουαρίου 2018 Θεός ΧΡΥΣΟΥΝ ΕΔΑΦΙΟΝ Ψαλμοί 66: 4, 5 έως άνω τελεία Πάσα η γη θέλει σε προσκυνεί και ψαλμωδεί εις σε. Θέλουσι ψαλμωδεί το όνομά σου. Έλθετε και ίδετε τα έργα του Θεού. ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΕΝΑΛΛΑΞ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τήν 15ην Κυριακήν τοῦ Λουκᾶ.

Εἰς τήν 15ην Κυριακήν τοῦ Λουκᾶ. 21 Ἰανουαρίου 2018. Εἰς τήν 15ην Κυριακήν τοῦ Λουκᾶ. Λουκᾶ 19, 1 10 «Ζακχαῖε, σπεύσας κατάβηθι σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι» (Λουκᾶ 19, 5). Γεμάτη ἀπό ὀξύμωρα καί ἀντιφατικά σχήματα εἶναι ἡ

Διαβάστε περισσότερα

Εἰς τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Πρόδρομον.

Εἰς τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Πρόδρομον. Μήνας Ἰανουάριος 7 Ἰανουαρίου 2018. Εἰς τόν Ἅγιον Ἰωάννην τόν Πρόδρομον. Μεγάλη καί ἐπίσημη ἡμέρα εἶναι σήμερα γιά τήν Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία ἀμέσως μετά ἀπό τήν ἑορτή τῶν Θεοφανείων. Μπροστά στά πλήθη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ

ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ ΑΠΌΚΡΥΦΑ ΤΗΣ Η ΑΓΊΑ ΓΡΑΦΉ ΒΑΣΙΛΈΩΣ ΙΑΚΏΒΟΥ 1611 ΠΡΟΣΕΥΧΉ ΤΗΣ ΑΖΑΡΊΑΣ και ΤΡΑΓΟΎΔΙ από ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΕΒΡΑΊΟΥΣ www.scriptural-truth.com Προσευχή της Αζαρίας και το τραγούδι του τους τρεις Εβραίους Η προσευχή

Διαβάστε περισσότερα

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας.

Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀναγνωσθήτω ἐπ Ἐκκλησία Παντί τῷ πληρώματι τῆς καθ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀττικῆς καί Βοιωτίας. Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί. «Ὁ Χριστός μεθ ἡμῶν καί οὐδείς καθ ἡμῶν» Μέ αἴσθημα εὐθύνης καί πικρίας ἀναλογιζόμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ.

ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171. Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. ΜΑΘΗΜΑTA ΓΙΑ ΜΕΡΟΣ Δ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ V ΜΑΘΗΜΑ 171 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο Αγάπη και εποµένως το ίδιο είµαι κι Εγώ. Ι. (151) Όλα τα πράγµατα είναι αντίλαλοι της Φωνής του Θεού. 2 Ο Θεός είναι µόνο και µόνο

Διαβάστε περισσότερα

Ἀναγνωστικό Κατήχησης

Ἀναγνωστικό Κατήχησης Πρόλογος Ἀναγνωστικό Κατήχησης 1. Ἡ Δοξολογία Γραπτά Κηρύγματα Καλοκαιριοῦ 1995-2015 Ὁ Τριαδικός Θεός Περιεχόμενα Ἡ ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ καί Λόγου τοῦ Θεοῦ Καθημερινή προσευχή καί ζωή Ὁ Θεός τῶν Πατέρων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ»

«ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ÄÉÌÇÍÉÁÉÁ ÅÊÄÏÓÇ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ ÉÅÑÁ ÌÇÔÑÏÐÏËÉÓ ÈÅÓÓÁËÏÍÉÊÇÓ ÉÅÑÏÓ ÍÁÏÓ ÌÅÔÁÌÏÑÖÙÓÅÙÓ ÔÏÕ ÓÙÔÇÑÏÓ ΔΕΛΦΩΝ -ΜΙΟΥΛΗ ΤΗΛ.: 2310 828 989 «ΕΝ ΑΡΧΗ ΗΝ Ο ΛΟΓΟΣ» ΕΤΟΣ ΣΤ ΠΑΣΧΑ 2013 www.inmetamorfoseos.gr

Διαβάστε περισσότερα

πρῶτον μὲν τοῦτον τὸν λόγον ἀναλάβωμεν ὃν σὺ λέγεις περὶ τῶν δοξῶν μέν congr. cmpl. subj. bep. bij bijzinskern

πρῶτον μὲν τοῦτον τὸν λόγον ἀναλάβωμεν ὃν σὺ λέγεις περὶ τῶν δοξῶν μέν congr. cmpl. subj. bep. bij bijzinskern VERTAALHULP BIJ 31.2 πῶς οῦν ἂν μετριώτατα σκοποίμεθα αὐτά; < --predicaat-- > compl. (obj.) πρῶτον μὲν τοῦτον τὸν λόγον ἀναλάβωμεν ὃν σὺ λέγεις περὶ τῶν δοξῶν μέν congr. cmpl. subj. bep. bij bijzinskern

Διαβάστε περισσότερα