PERSONNEL TRAINING AND FIRM PERFORMANCE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "PERSONNEL TRAINING AND FIRM PERFORMANCE:"

Transcript

1 ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 12 (2007), ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ PERSONNEL TRAINING AND FIRM PERFORMANCE: ΤΗΕ CASE OF ΤΗΕ GREEK MANAGEMENT CONCULTING INDUSTRY Περίληψη Στην επιχείρηση του 21 ου αιώνα, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο. Την διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνουν και οι δύο νέες θεωρίες της «Διαχείρισης της Εταιρ ικής Γνώσης» και του «Διανοητικού Κεφαλαίου» (Κnowledge Management / Intellectual Capital). Η γνώση αφορά τόσο τις οργανωτικές ικανότητες όσο και τις βασικές δεξιότητες (τεχνογνωσία) του προσωπικού. Σκοπός της έρευνας είναι η διερεύνηση, με την χρήση ερωτηματολογίου, των λόγων που οδηγούν τις εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα στην εκπαίδευση του προσωπικού τους, των τρόπων της εκπαίδευσης, και, τέλος, των μεθόδων αξιολόγησης της παρεχόμενης εκπαίδευσης στο προσωπικό του ς. Το εξεταζόμενο δείγμα αφορά όλες τις εταιρείες του ΣΕΣΜΑ. Απάντησαν 13 από 57. Σε αυτές που απάντησαν όμως περιλαμβάνονται και οι λεγόμενες Big 4 οι οποίες έχουν τη σημαντικότερη βαρύτητα λόγω της παγκόσμιας κλίμακας τους. Στο σύνολο των 13 οι 9 ήταν Ελληνικές και 4 ξένες, ενώ 4 (30,8%) είχαν έως 25 εργαζόμενους 4 (30,8%) από 25 έως 50 και 5 (38,6%) από 50 κα ι πάνω. Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα της εξέτασης των εταιρειών έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εκτιμάται ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος στο να γίνει σύνδεση μεταξύ τη ς επιχειρησιακής αποδοτικότητας και της αποτελεσματικής εκπαίδευσης. Ο ορίζοντας είναι ''Ανοικτό ς" για την εύρεση και καθιέρωση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου. Abstract Ιπ the 21 st century enterprise the human factor is the most important asset. This is confirmed by the new two theories of "Κnowledge Management" and "Intellectual Capital". Κnowledge concerns the organizing capabilities and personnel basic skills. The scope of this research is exploratory with the use of questionnaire, the causes that lead the Greek consulting companies to train their personnel, the kind of training and finally the eνaluation methods of this training. The sample includes: Management consultanting companies ίπ Greece. Out of the total of 57 there were 13 responses.. However there is a significant weight because of the Big Four since they are big multinationals. Out of 13, 9 were nationals and 4 were multinationals. The statistical software used is S-Plus and SPSS. We note that the research results were as expected and in correlation with the theoretical part. It is concluded that there is still a big gap between company performance and successful training. There is potential future for new indicators qualitative and quantitive for measuring the human capital. JEL Classification: D24_ Key words: Human Capital, Personnel Training, E-learning, Evaluation of Training. Αθανάσιος Μονδήλος ΤΕΙ Καβάλος, Τμήμα Λογιστικής Γεώργιος Αγγελάκης ΤΕΙ Καβάλος, Τμήμα Λογιστικής Νικόλαος θερίου ΤΕΙ Καβάλος, Τμήμα Διοίκησης Athanasios Mandilas Giorgos Aggelakis Nikolaos Theriou Technological and Educational lnstitute of Kavala 85

2 ΑθΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ θεριου- ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 12 (2007), Εισαγωγή Μια επιχείρηση στις μέρες μας μπορεί να αποκτήσει το κρίσιμο για την επιτυχία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω των ανθρώπων της. Η διαφορά μεταξύ των επιχειρήσεων με θετικά και αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα είναι η ποιότητα των αποφάσεων τους, δηλαδή την ποιότητα του προσωπικού που απασχολούν, ο βαθμός παρακίνησης του προσωπικού τους, αλλά και η πραγματική αφοσίωση των ανθρώπων που απασχολούν για την υλοποίηση των στόχων της επιχείρησης. "Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά" σύμφωνα με το CIPD - Chartered Institute of Personnel and Development (Το Επίσημο Ινστι τούτο Προσωπικού & Ανάπτυξης) της Μεγάλης Βρετανίας (CIPD, 2003a). Συνήθως οι εργαζόμενοι προσδοκούν να αναγνωρισθούν σαν κάτι περισ σότερο από απλοί πόροι. Ένα κοινό επιχειρησιακό μοντέλο είναι αυτό που εστιάζεται μόνο σε φυσικές εισροές και εκροές. Ένας αυξανόμενος όμως, αριθμός πετυχημένων επιχειρήσεων έχει αφήσει πίσω το παλιό στυλ διοίκη σης των εντολών και των ελέγχων και εστιάζει το ενδιαφέρον του σε μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Στην επιχείρηση του 21ου αιώνα, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το ση μαντικότερο περιουσιακό στοιχείο. Η πνευματική ιδιοκτησία (Inteltectual Property), είναι το πρωτεύον περιουσιακό στοιχείο για ανταγωνιστικό πλεο νέκτημα (CIPD, 2003 g). Σύμφωνα με την πρακτική των ορκωτών λογιστών (CPA's), στην προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιριών, γινόταν ένα κοινό λάθος στο να αποδίδεται πολύ μικρή σημασία στα Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία. Κοινή συνισταμένη μεταξύ των όρων ανθρώπινο δυναμικό και άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι η εκπαίδευση. Με την εκπαίδευση επιτυγχάνεται ταχεία αναβάθμιση μέρους των αύλων περιουσιακών στοιχείων και η επιχείρηση επιτυγχάνει θετική υπεραξία. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση τριών σημαντικών σημείων της εκπαίδευσης : (α) οι λόγοι που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην εκπαίδευση (β) οι τρόποι εκπαίδευσης και (γ) οι μέθοδοι αξιολόγησης της εκπαίδευσης 2. Θεωρητικό μέρος 86 Για τις νεαρές καινοτόμες επιχειρήσεις σε υψηλά ανταγωνιστικό περιβάλλον (φαρμακευτικές, ασύρματες επικοινωνίες, υπηρεσίες Ιντερνέτ), τα πιο σημαντικά μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία είναι τα αϋλα όπως η γνώση των εργαζομένων, η τεχνολογία υπό εξέλιξη, οι βιομηχανικές συμφωνίες και τα συστήματα μάρκετινγκ και διάθεσης, τα οποία είναι όλα απόντα από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις (Brennan, 1992). Μια διεθνώς αναγνωρισμένη ταξινόμηση των άϋλων περιουσιακών στοιχείων είναι η ταξινόμηση της πνευματικής ιδιοκτησίας σε δύο κύριες κατηγορίες (Roos et al., 1997): σε ανθρώπινο κεφάλαιο (human capital) και σε δομη-

3 ATHANASIOS MANDILAS, GEORGIOS AGGELAKIS, NIKOLAOS THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 12 (2007), μένο κεφάλαιο (structural capital). Το ανθρώπινο κεφάλαιο διαιρείται περαιτέρω σε 3 υπο-κατηγορίες: α) στην ικανότητα β) στην γνώση, και γ) στη καινοτομία και συμπεριφορά (Roos et al., 1997). Η πνευματική ιδιοκτησία βασίζεται στην γνώση των εργαζομένων και στην ικανότητα τους για μάθηση. Η εκπαίδευση του προσωπικού, είτε σε τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις είτε σε οργανωτικές ικανότητες, είναι συχνά η συνηθισμένη τακτική για εποπτικές θέσεις, πριν τους δοθεί η άδεια να αναλάβουν υπεύθυνη δραστηριότητα (Κανελλόπουλος, 1994). Η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού είναι οι συστηματικές και εντατικές προσπάθειες της οργάνωσης με σκοπό την βελτίωση της παρούσας και της μελλοντικής επίδοσης μέσω της αύξησης ικανοτήτων. Η ανάπτυξη και εκπαίδευση έχει στόχο την δημιουργία ικανού και αποδοτικού ανθρώπινου δυναμικού. Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ότι όλες οι κρίσιμες θέσεις έχουν διαδόχους και ο εφοδιασμός τους θα πρέπει να γίνεται από άτομα με γνώσεις και εμπειρίες, ώστε να φθάνουν σε υψηλά επίπεδα υπευθυνοτήτων, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις ικανότητές τους. Στα άτομα που χαρακτηρίζονται ως υψηλού δυναμικού (high potential), να παρέχεται καθοδήγηση και ενθάρρυνση, έτσι ώστε να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους και να έχουν μία επιτυχημένη εξέλιξη στην επιχείρηση (Ξυροτήρη, 1997). Πολλά ακαδημαϊκά ιδρύματα όπως το Alba στην Ελλάδα, διοργανώνουν διαγωνισμούς για τις «επιχειρήσεις όπου αξίζει να δουλεύεις», όπου βραβεύ -. ονται οι εταιρίες εκείνες που έχουν δώσει έμφαση στα άϋλα περιουσιακά στοιχεία τους. Υπάρχει όμως ουσιαστική και άρρηκτη σύνδεση μεταξύ αϋλων στοιχείων με υλικά οφέλη (όπως η εταιρική απόδοση) γιατί οι «επιχειρήσεις όπου αξίζει να δουλεύεις» δεν είναι απλά ευχάριστα περιβάλλοντα εργασίας με «ευτυχισμένους» εργαζόμενους αλλά είναι επιτυχημένες εταιρίες που έχουν καταλάβει την αξία των αϋλων περιουσιακών στοιχείων και έχουν επενδύσει σε πρακτικές που τα προωθούν. Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Προσωπικού & Ανάπτυξης) της Μεγάλης Βρετανίας (CIPD, 2003b) υπάρχει πρόοδος στην εισαγωγή πιο σύνθετων πρακτικών όπως: της προσέγγισης στην εκπαίδευση με ανάλυση, του ρόλου της εκπαίδευσης στην οργανωσιακή αλλαγή, των νέων μεθόδων εκπαίδευσης, των συστημάτων αξιολόγησης. Της χρήσης του τόπου εργασίας σαν πόρο εκπαίδευσης. Οι επιχειρήσεις αρχίζουν να χρησιμοποιούν τεχνικές που επιτρέπουν την σύνδεση με την απόδοση. Για παράδειγμα 60% των επιχειρήσεων, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον ιδιωτικό τομέα, κάνουν χρήση του cost-benefit analysis. Η αλλαγή του τόπου εκπαίδευσης, μακριά από την εκπαιδευτική αίθουσα γίνεται γιατί υπάρχει περισσότερη έμφαση στην δομημένη πάνω στην εργασία εκπαίδευση ( οη the job training). Σήμερα έχει διαπιστωθεί μια σημαντική αλλαγή στην ικανότητα των εκπαιδευτών να συνδέσουν τις δραστηριότητες τους για να υποστηρίξουν στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. Στην παραπάνω έρευνα του CIPD βρίσκεται μόνο ελάχιστη αναφορά στην σύνδεση της εκπαίδευσης με επιχειρηματικούς/ οργανωσιακούς στόχους. Για 87

4 ΑθΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ θεριου- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 12 (2007), παράδειγμα, στην χρηματοοικονομική βιομηχανία μόνο το 22% χρησιμοποιεί δείκτες απόδοσης και με μόνο το 13% μέτρα την επίδραση της κατάρτισης στη συνολική επίδοσή τους. Τα επικρατέστερα εκπαιδευτ ικά προγράμματα περιλαμβάνουν: Off-job training (στην Ελλάδα & στο εξωτερικό) σε ατομικό η ομαδικό επίπεδο On-Job training (συμμετοχή σε διατμηματικές ομάδες εργασίας, αναθέσεις έργων) E-Learning. Το CIPD προσδιορίζει το e-learning σαν «εκπαίδευση που παραδίδεται, παρέχεται ή - με την μεσολάβηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας για την αναλυτική εκπαίδευση των οργανισμών». Ένας συνδυασμός παραγόντων καθιστά το e-learning τόσο συναρπαστικό, ποικίλοι τρόποι επικοινωνίας σε ζευγάρια, πρόσβαση σε υλικά εκπαίδευσης μέσα κι έξω από το περιβάλλον της επιχείρησης, παρουσιάσεις multimedia κ.λ.π. (CIPD, 2003f). Στην αντίθετη όχθη, μπορεί να συμβεί εύκολα η υπερφόρτωση της πληροφορίας και της επικοινωνίας, μ' αυτό τον τρόπο παράδοσης. Μια κύρια μελέτη που εξέτασε για τις πιθανές διαφορές στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης που έχουν σχέση με τους διάφορους τρόπους παράδοσης είχε ως συμπέρασμα ότι ο τρόπος παράδοσης (από απόσταση, on-line, συμβατικός) έχει μικρή επίδραση στην αποτελεσματικότητα αλλά η στρατηγική της εκπαίδευσης είναι σημαντική (CIPD, 2003e). Σύμφωνα με την έρευνα του ALBA «Οι επιχειρήσεις όπου αξίζει να δουλεύεις: Τα επτά οφέλη της ευτυχίας» (Επιτροπάκη, 2003), γίνεται σύγκριση στους τρόπους εκπαίδευσης μεταξύ των δέκα καλυτέρων και των υπολοίπων. Τα αποτελέσματα παρατίθενται στο ακόλουθο διάγραμμα 1. Διάγραμμα 1. Ειδοποιοί διαφορές μεταξύ των 10 Καλύτερων και των υπολοίπων εταιριών στην εκπαίδευση On-the-job lnternal Post-graduate External seminars lntranet-based Cross-functional Νοη job related ο Υπόλοιπες 40 εταιρίες Οι 1 Ο Καλύτερες 1

5 ATHANASIOS MANOILAS, GEORGIOS AGGELAKIS, NIKOLAOS THERIOU- REVIEW OF ECONOMIC SCIEN CES - Νο 12 (2007), Στους περισσότερους κλάδους, σήμερα κάθε επιχείρηση μπορεί πολύ εύκολα να προμηθευτεί κάθε τύπο νέου μηχανολογ ικού και ειδικού εξοπλισμού από την διεθνή αγορά, παρόμοιο με αυτό που χρησιμοποιούν οι ποιο μοντέρ νες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, η πρόσβαση πλέον σε σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό δεν αποτελεί πλέον παράγοντα διαφοροποίησης. Αντίθετα σημαντικό παράγοντα διαφοροποίησης πλέον αποτελεί, η ικανότητα να τον χρησιμοποιείς αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα. Μια επιχείρηση που έχασε όλο της τον μηχανολογικό εξοπλισμό, αλλά κράτησε κα ι ενδυνά μω σε τις οργανωτικές ικανότητ ες και δεξιότητες (τεχνο γνωσία) του ανθρώπινου δυναμικού της, μπορεί να επαναδραστηριοποιηθεί σχετικά γρήγορα. Μια επιχείρηση που έχασε το ανθρώπινο δυναμικό της, αλλά κράτησε τον μηχανολογικό της εξοπλισμό δεν θα μπορέσει να αναρρώσει ποτέ' (McLean, 1995). _ Η εμπειρία της Coca-Cola αποδεικνύει τα παραπάνω. Παρά την μεταφορά του μεγαλύτερου όγκου του μηχανολογικού της εξοπλισμού σε τρίτους, στις ανεξάρτητες εταιρίες εμφιάλωσης, η αξία της, περίπου 150 δις. Δολάρια, πα ρέμεινε αμετάβλητη στηριζόμενη μόνο στη φήμη του ονόματος της και στις ικανότητες και δεξιότητες του προσωπικού της που διαχειρίζονταν με μεγάλη επιτυχία όλα τα συστήματα διοίκησης (management systems) που κράτησε στην κυριότητα της (Stewart, 1998). Η στρατηγική σημασία των ανθρώπινων πόρων προκύπτει από τον αυξανόμενο κεντρικό ρόλο που διαδραματίζουν οι άυλοι πόροι ( οργανωσιακές ικανότητες και δεξιότητες τεχνογνωσίας) και το 'διανοητικό κεφάλαιο' στην σημερινή οικονομία. Οι επ ιχειρήσεις που θέλουν υψηλές αποδόσεις διάρκ ειας θα πρέπει πάντα να ανανεώνουν την ανταγωνιστική τους υπεροχή. Παραδοσιακά, αυτό μπορούσαν να το πετύχουν με την δημιουργία εμποδίων εισόδου σε επίπεδο κλάδου, με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, και με την βοήθεια κυβερνητικών παρεμβάσεων (Porter, 1980). Σήμερα, όμως, οι γρήγορες τεχνολογικές αλλαγές και καινοτομίες, καθώς και η εξάλειψη του κυβερνητικού παρεμβατισμού, έχουν περιορίσει σημαντικά αυτά τα εμπόδια εισόδου. Οι υψηλές αποδόσεις διάρκειας στηρίζονται πλέον στην ευελιξία, την καινοτομία και την ταχεία προ ώθη ση των νέων προϊ όντων-υπηρεσιών στην αγορά. Ως εκ τούτου, ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διάρκειας πρέπει να προέρχεται κυρίως από τους εσωτερικούς πόρους και ικανότητες / δ εξ ιότητες μιας επιχείρησης, συμπεριλαμβανομένης και της ικανότητας ανάπτυξης και διατήρησης ενός ικανού και αφοσιωμένου προσωπικού. Ενός προσωπικού ικανού να διευρύνει την αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα όλων των υπόλοιπων άϋλων πόρων της ε πιχείρησης, όπως την φή μη και πελατεία, την έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων, το μάρκετινγκ, την διαφήμιση και την προώθηση των προϊόντων. Μια από τις σπουδαιότερες ικανότητες που πρέπει να διαθέτ ε ι μια επιχείρηση είναι η σωστή ταύτιση της μέτρησης της συνολικής της επίδοσης με την εφαρμοσμένη στρατηγική της: Είναι πλέον παγκοσμίως γνωστή η ρήση «ότ ι μπορεί να μετρηθεί μπορεί να ελεγχθεί και διαχειρισθ εί σωστά, και ότι μπο - 89

6 ΑθΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ θεριου- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 12 (2007), ρεί να διαχειριστεί σωστά μπορεί να πραγματοποιηθεί με επιτυχία». Επιχειρήσεις που μπορούν να πετύχουν αυτή την ταύτιση, οδηγούνται σε ανταγωνι σμό αποτέλεσμα, και σε αποδόσεις υψηλότερες από τον ανταγωνισμό (Becker, Huselid, και Ulrich, 2001). Η σημασία μέτρησης της συνολικής επίδοσης ενός οργανισμού, σε σχέση με την εφαρμοσμένη στρατηγική της, που να στηρίζεται όχι μόνο σε χρηματοοικονομικούς δείκτες, έχει τονιστεί στο παρελθόν από πολλούς ακαδημαϊ κούς. Αυτοί όμως που κατόρθωσαν πρώτοι να παρουσιάσουν ένα ολοκληρωμένο εργαλείο μέτρησης της συνολικής επίδοσης των επιχειρήσεων που να τονίζεται συγχρόνως με την εφαρμοσμένη στρατηγική τους ήταν οι Kaplan και Norton (1992; 1993;1 996a; 2000). Το νέο αυτό εργαλείο ονομάστηκε «Κάρτα ή Πίνακας Ισορροπημένης μέτρησης της απόδοσης» (Balanced Scorecard). Ο πίνακας αυτός, όπως αναλύεται στο παρακάτω Σχήμα 1, περιέχει τέσσερις κατηγορίες ετήσιων στόχων που οφείλει να υιοθετήσει μια επιχείρηση: Σχήμα 1. Κάρτα ή Πίνακας Ισορροπημένης αξιολόγησης της απόδοσης της επιχείρησης. / Πώς βλέπουν την επιχεlρηση οι πελάτες μας; Πώς φαίνεται η επιχεlρηση Χρηματοοικονομική Άποψη στα μάτια των Μετόχων; Στόχος Αριθμοδείκτης ~ Σε τι πρέπει η επιχείρησή ~ μας να υπερέχει έναντι του Άποψη του Πελάτη Άποψη για το Εσωτερικό της Επιχείρηόης Στόχος Αριθμοδείκτης Στόχος Αριθμοδείκτης ~ Άποψη για την Ανάπτυξη της Επιχείρησης μέσα από Καινοτομίες και Τεχνογνωσία Στόχος Αριθμοδείκτης L~-~ να συνεχίσει την δημιουργία ή την βελτίωση της Αξίας της; 90

7 ATHANASIOS MANDILAS, GEORGIOS AGGELAKIS, NIKOLAOS THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 12 (2007), Χρηματοοικονομικούς στόχους που να αφορούν το σύνολο της επιχείρησης, χρησιμοποιώντας, κυρίως, τους αριθμοδείκτες απόδοσης ΠΑΜ (SV Α) και ΟΠΑ (EV Α), οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με την συνολική προστιθέμενη αξία αγοράς (Market Value) της επιχείρησης και τις αποδόσεις των μετόχων της. Η κατηγορία αυτή απαντά άμεσα στο ερώτημα «Πώς φαίνεται η επιχείρη ση στα μάτια των μετόχων της»; 2. Μη χρηματοοικονομικοί στόχοι, που αφορούν το σύνολο της επιχείρησης αλλά και συγκεκριμένα τμήματα ή ακόμη και άτομα, και οι οποίοι απαντούν στο ερώτημα «Πώς βλέπουν την επιχείρηση οι πελάτες της»; Συγκεκριμένα, η κατηγορία αυτή χρησιμοποιεί αριθμοδείκτες για την μέτρηση τεσσάρων παραγόντων: α) Το χρόνο που απαιτείται από την επιχείρηση για την ολοκλήρωση των παραγγελιών από τους πελάτες της. β) Την ποιότητα των τελικών προϊόντων της επιχείρησης. γ) Όλους τους παράγοντες αποδοτικής λειτουργίας και παροχής υπηρεσιών που αυξάνουν ή δημιουργούν αξία στα προϊόντα από την πλευρά του καταναλωτή (εισαγωγή νέων προϊόντων, φήμη της επιχείρησης, ά μεση εξυπηρέτηση πελατών, άρτια, οργάνωση του τμήματος παροχής υπηρεσιών προς τους πελάτες μετά την πώληση των προϊόντων, όπως σωστό service, επάρκεια ανταλλακτικών κ.λ.π.), και δ) Το χαμηλό κόστος των προϊόντων σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 3. Μη χρηματοοικονομικούς στόχους, που αφορούν το σύνολο της επιχείρησης αλλά και συγκεκριμένα τμήματα ή ακόμη και άτομα, και οι οποίοι απαντούν στο ερώτημα «Σε τι πρέπει η επιχείρηση να υπερέχει έναντι του ανταγωνισμού»; 4. Μη χρηματοοικονομικούς στόχους, που αφορούν το σύνολο της επιχεί ρησης αλλά και συγκεκριμένα τμήματα ή ακόμη και άτομα, και οι οποίοι απαντούν στο ερώτημα «Πώς μπορεί η επιχείρηση να συνεχίσει να βελτιώνει ή να δημιουργεί Αξία»; Οι προηγούμενες δύο κατηγορίες στόχων προσπαθούν να επ ισημάνουν όλους εκείνους τους παράγοντες για την επιτυχία της επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών της (ικανοποίηση των πελατών και βελτίωση ή υπεροχή όλων των διαδικασιών και ενεργειών στο εσωτερικό της). Οι παράγοντες αυτοί όμως, στο σημερινό περιβάλλον οξύ ανταγωνισμού, συνεχώς αλ λάζουν και οδηγούν τις επιχειρήσεις σε συνεχείς προσπάθειες βελτίωσης των υπαρχόντων προϊόντων και εισαγωγής νέων, ποιοτικά και τεχνολογικά ανώτερων των υπαρχόντων. Άρα οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν σημαντικά την αξία μιας επιχείρησης έχουν σχέση με τις ικανότητές της σε καινοτομίες, βελτιώσεις σε προϊόντα και διαδικασίες, και στην ταχύτητα αφομοίωσης της γνώσης που απαιτείται για τις καινοτομίες και βελτιώσεις αυτές. Παρόλα αυτά, οι Kaplan και Norton (1996b) αναγνωρίζουν ότι ο πίνακας ισορροπημένης μέτρησης απόδοσης, παρουσιάζει ένα αδύνατο σημείο, τον τρόπο σύνδεσης του ρόλου που πρέπει να διαδραματίσει ο ανθρώπινος παράγοντας στην μέτρηση της συνολικής επίδοσης ενός οργανισμού: 91

8 ΑθΑ Ν ΑΣΙΟΣ ΜΑΝ ΔΗ ΛΑ Σ, ΓΕ ΩΡ ΓΙΟΣ ΑΓΓ ΕΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ θεριου - ΕΠΙθΕΩΡ Η ΣΗ Ο Ι ΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τ εύχος 12 (2007), «Όσον αφορά τα συγκεκριμένα μέτρα που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, οι επιχειρήσεις δεν έχουν αφιερώσει προς το παρόν μεγάλες προσπάθειες για την μέτρηση των αποτελεσμάτων η των οδηγών κόστους - αξίας αυτών των ικανοτήτων/ δεξιοτήτων που διαθέτει το ανθρώπινο δυναμ ικό. Το χάσμα αυτό είναι πολύ δυσάρεστο, διότι ένας από τους σημαντικότερους σκοπούς εφαρ μογής του πίνακα ισορροπημένης μέτρη ση ς είναι η προώθη ση τη ς ανάπτυξης των ατομικών και οργανωτικών ικανοτήτων του προσωπικού μιας επιχείρη σης. Αυτό αντικατοπτρίζει την περιορισμένη πρόοδο που έχουν κάνει οι πε ρισσότερες επιχειρήσεις σχετικά με την σύνδεση του προσωπικού τους και των οργανωτικών τους ικανοτήτων με τους στρατηγικούς σκοπούς και στόχους της εφαρμοζόμενης στρατηγικής τους» ( Kaplan και Norton, 1996b: ). Την αδυναμία αυτή προσπαθούν να ξεπεράσουν οι Becker, Huselid και Ulrich (2001), προτείνοντας συγκεκριμένο τρόπο σύνδεσης του ανθρωπίνου δυναμικού με το σύστημα μέτρησης της ισορροπημένης απόδοσης κάθε οργα νισμού κα ι τη ν εφαρμοσμένη στρατηγική του: «Αφού η επιχείρηση αποφασίσει να συμπεριλάβει το ανθρώπινο δυναμικό στην προσπάθεια σύνδεσης του ΠΙΜΑ με την εφαρμοσμένη στρατηγική της, θα πρέπει, στη συνεχεία, να αναγνωρίσει όλες τις πιθανές συνδέσεις που υπάρχουν μεταξύ του ανθρωπίνου δυναμικού και των κυριοτέρων παραγόντων που οδη γούν στην επιτυχία, δημιουργώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα διάρκειας. Μετρώντας την επιρροή του ανθρώπινου δυναμικού της στους «παράγο ντες επιτυχίας» η επιχείρηση μπορεί να ποσοτικοποίηση την συνολική συνεισφορά του ανθρώπινου δυναμικού στην εφαρμοσμένη στρατηγική. Για να το πετύχει αυτό θα πρέπει τα στελέχη της να διακρίνουν όλα εκείνα τα σημεία διασταύρωσης μεταξύ των εργασιών του ανθρώπινου δυναμικού και του στρατηγικού σχεδίου εφαρμογής της τρέχουσας στρατηγικής Τα σημεία αυτά διασταύρωσης μπορεί να ονομαστούν ' στρατηγικά αποτελέσματα του ανθρώπινου δυναμικού', και αφορούν τα αποτελέσματα των προσπαθειών του ανθρώπινου δυναμικού για την εφαρμογή της στρατηγικής. Περιλαμβάνουν δε δυο κατηγορίε ς μέτρων: τους «δ είκτες ή οδηγούς μέτρησης της απόδοσης» (performance drivers), και του ς δείκτες «διευκόλυνσης» ( enablers ). Οι πρώτοι δείκτες αφορούν τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις ικανότητες του ανθρώπινου δυναμικού, όπως για παράδειγμα, η παραγωγικότητα του προσωπικού ή η ικανοποίηση του προσωπικού. Η κατηγόρια αυτή των δεικτών, αν και φαίνεται να αποτελεί μια γενική κατηγορία για κάθε τόπο επιχείρησης, θα πρέπει κανονικά να αποτελεί μέλημα της κάθε επιχείρησης και να εξαρτάται από την δική της ξεχωριστή διαδικασία εφαρμογής της στρατηγικής της. Η δεύτερη κατηγορία δεικτών αφορά τις ενέργειες εκείνες του προσωπικού που ενισχύουν συνεχώς τους δείκτες τη ς πρώτης κατηγορίας. Για παρά δειγμα, η αύξηση της εκπαίδευσης του προσωπικού μπορεί να οδηγ1ίσει στη β ελτ ίωση της προληπτικής συντήρησης του μηχανολογικού εξοπλισμού, και αυτή με την σειρά της να οδηγήσει στη βελτίωση του χρόνου παραγωγής των προϊόντων, άρα, και του χρόνου παράδοσης των προϊόντων στους πελάτες.

9 ATHANASIOS MANOILAS, GEORGIOS AGGELAKIS, NIKOLAOS THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Να 12 (2007), Ο κάθε «δείκτης μέτρησης της απόδοσης» μπορεί να επηρεάζεται από πολλούς δείκτες «διευκόλυνσης». Οι δείκτες «διευκόλυνσης», από την άλλη πλευρά, μπορεί από μόνοι τους να μην αποτελούν σημαντική επιρροή, αυτό όμως που έχει στρατηγική σημασία είναι το αποτέλεσμα που προέρχεται από την συσσωρευμένη επιρροή όλων των δεικτών «διευκόλυνσης» μαζί» (Becker, Huselid, και Ulrich, 2001, σελ ). Για την σωστή σύνδεση του ανθρώπινου δυναμικού με το ΠΙΜΑ οι τρεις ακαδημαϊκοί προτείνουν ένα μοντέλο επτά σταδίων (Becker, Huselid και Ulrich, 2001, σελ. 37): 1. Ορισμός της εφαρμοζόμενης επιχειρησιακής στρατηγικής (ανώτατη διοίκηση). 2. Καθορισμός του τρόπου (γιατί, πώς) υποστήριξης της στρατηγικής από το ανθρώπινο δυναμικό (από τους υπεύθυνους διοίκησης ανθρώπινων πόρων - ΔΑΠ). 3. Δημιουργία ενός στρατηγικού χάρτη (Kaplan και Norton, 2000) που να περιέχει α) τους δείκτες αποτελέσματος (outcome ή Jagging indicators) για κάθε σκοπό και στόχο, β) τους οδηγούς απόδοσης (performance drivers ή leading indicators) που επηρεάζουν την επίτευξη κάθε συγκεκριμένου σκοπού-στόχου ή αποτελέσματος, γ) το απαιτούμενο επιχειρησιακό περιβάλ λον συμπεριφοράς που απαιτείται από το ανθρώπ ινο δυναμικό για να εξα σφαλιστεί η επιτυχής επίτευξη των τεθέντων σκοπών - στόχων - αποτελεσμάτων, και δ) τις απαραίτητες ικανότητες - δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει το ανθρώπινο προσωπικό για να επιτύχει εφαρμογή της στρατηγικής. 4. Καθορισμός των «στρατηγικών αποτελεσμάτων του ανθρώπινου δυναμικού» μέσω του καθορισμού των δυο κατηγοριών δεικτών του ανθρώπινου δυναμικού (δείκτες απόδοσης και διευκολυντές), οι οποίοι επηρ εάζουν κάθε έναν από τους «ο δηγούς απόδοσης» (performance drivers ή leading indicators) που καθορίστηκαν σε επίπεδο επιχείρησης στο προηγούμενο στάδιο (3 στάδιο). 5. Καθορισμός του κατάλληλου συστήματος. Διοίκησης Ανθρώπινων Πό ρων - ΔΑΠ (αμοιβές, ικανότητες-δεξιότητες, οργάνωση των εργασιών, κλπ.) το οποίο έχει την δυνατότητα υποστήριξης των «στρατηγικών αποτε λεσμάτων του ανθρώπινου δυναμικού». 6. α) Σχεδιασμός του Πίνακα Ισορροπημένης Μέτρησης της Απόδοσης σε επίπεδο ε πιχείρησης. β) Σχεδιασμός του Πίνακα Ισορροπημένης Μέτρησης της Απόδοσης σε σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό (Human Resource Balance Scorecard). Για να μπορέσουμε να μετρήσουμε με ακρίβεια την σχέση μεταξύ των δραστηριοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού και της συνολικής επίδοσης της επιχείρησης, απαιτείται η ανάπτυξη σωστών δεικτών και των δυο κατηγοριών. Αυτό έχει σχέση με δύο διαφορετικές διαστάσεις: Πρώτον θα πρέπει η επιχείρηση να είναι απολύτως βέβαιη ότι έχει επιλέ ξει τους σωστούς δείκτες και για τις δυο κατηγορίες. Δεύτερον, θα πρέπει να έχει επιλέξει τα σωστά μέτρα υπολογισμού του κάθε δείκτη. Για παρά- 93

10 ΑθΑΝΑΙΙΟΙ ΜΑΝΔΗΛΑΙ, ΓΕΩΡΓΙΟΙ ΑΓΓΕΛΑΚΗΙ, ΝΙΚΟΛΑΟΙ θεριου- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 12 (2007), δειγμα, ένας δείκτης απόδοσης μπορεί να είναι «η σταθερότητα εργασίας των ανώτατων στελεχών», ο οποίος μπορεί να υπολογιστεί με διαφορετικούς τρόπους. Θα πρέπει, επομένως, να καθοριστε ί με ακρίβεια, ποια στελέχη πρέπει να συμπεριληφθούν στην κατηγορία των ανώτατων στελεχών, όπως επίσης και ο υπολογισμός του όρου «σταθερότητα εργασίας». 7. Εφαρμογή του συστήματος μέτρησης της Απόδοσης. 3. Μεθοδολογία έρευνας Στον Ελληνικό χώρο οι εταιρείες του ΣΕΣΜΑ (Σύλλογος Εταιρειών Συμβούλων Management Ελλάδος) είναι 57. Από αυτές οι 30 (52,6%) ασχολούνται κυρίως με λογιστικές:φορολογικές εργασίες σαν σύμβουλοι επιχειρήσεων. Αποστάλθηκε ερωτηματολόγιο με FAX και και στις 30 από τις οποίες τελικά απάντησαν 13 ( 43,3% στις 30 και 22,8% στις 57). Σε αυτές που απάντησαν όμως περιλαμβάνονται και οι λεγόμενες Big 4 οι οποίες έχουν τη σημαντικότερη βαρύτητα λόγω της παγκόσμιας κλίμακας τους και επειδή στην ουσία αυτές προσδιορίζουν τη συγκεκριμένη αγορά (περίπου 60% της παγκόσμιας αγοράς). Θα μπορούσε να εκτιμηθεί εμπειρικά ότι οι συγκεκριμ ένες εταιρείες προσδιορίζουν το 80% της ελληνικής αγοράς. Στη συνέχεια για κάθε ερώτημα που μας ενδιαφέρει κάνουμε και την αντίστοιχη σύγκριση με τις Big 4. Στο σύνολο των 13 οι 9 ήταν Ελληνικές και 4 ξένες (Big 4) ενώ 4 (30,8%) είχαν έως 25 εργαζόμενους, 4 (30,8%) από 25 έως 50 και 5 (38,6%) από 50 και πάνω. Τα στατιστικά πακέτα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το S-Plus για την ανάλυση πρώτων παραγόντων (πρώτο ερώτημα) (Insightful, 2000) και το SPSS γ ια την περιγραφική στατιστική πολλαπλών απαντήσεων (υπόλοιπα ερωτήματα).cl} 4. Αποτελέσματα έρευνας Σχετικά με την πρώτη ερώτηση : «αναφέρατε τη σειρά σημασίας των λόγων για τους οποίους η επιχείρησή σας παρέχει στους εργαζομένους ευκαιρίε ς εκ παίδευσης και ανάπτυξης» βλέπουμε μια ομαδοποίηση μεταξύ των εταιρειών που εμφανίζονται στα αντίστοιχα πλαίσια στο Διάγραμμα 2. Επίσης βλέπουμε ότι οι εταιρείες Ernst και Lamans κινούνται ανεξάρτητα μη ακολουθώντας τις υπόλοιπες για το τι μπορεί να προσδοκά μια εταιρεία από την εκπαίδευση των εργαζομένων της. Τέλος αν και δεν είναι εύκολο να βγάλουμε άμεσα συμπεράσματα από τις ομαδοποιήσεις που έχουν δημιουργηθεί παρόλα αυτά μπορούμε να δούμε ποιες εταιρείες κινούνται με το ίδιο πνεύμα ως προς το τι προσδοκά η εταιρεία από την εκπαίδευση των εργαζομένων της. 94 (1) Το ερωτηματολόγιο και το σύνολο των μετρήσεων βρίσκονται στη διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου.

11 ATHANASIOS MANOILAS, GEORGIOS AGGELAKIS, NIKOLAOS THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 12 (2007), Διάγραμμα 2. Ιεράρχηση των 13 εταιρειών στην πρώτη ερώτηση "'... :Ξ.2' φ :Ι: <") Ν ο 10 Ε w φ' = ~ φ "' ~!.2.. t c:.. C) :::Ε :!.~ ο...:ι > ll.. ο.. > ~ C) 8. i ~ ~ :::Ε ~ α.. Συνεχίζουμε με την ανάλυση πρώτων παραγόντων όπου βλέπουμε ότι οι ποιο σημαντικοί είναι οι τρεις πρώτοι (Διάγραμμα 3α.), καλύπτοντας το 96% της συνολικής διασποράς. Ο πρώτος εκφράζει τη νέα φιλοσοφία των worldc\ass εταιρειών μέσω του διαχωρισμού της εκπαίδευσης των ανώτατων στελεχών (σχετικά με την ανάπτυξη των στόχων της επιχείρησης και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων) και της εκπαίδευσης μεσαίων στελεχών και προσωπικού (σχετικά με την εισαγωγή νέας τεχνολογίας, την ανάπτυξη οργανωτικών ικανοτήτων, και την ανάπτυξη ικανοτήτων απαραίτητων για την επιτυχή εργασία) (Διάγραμμα 3β.). Το βάρος της εκπαίδευσης πέφτει κυρίως στα μεσαία στελέχη και τους εργαζομένους, και αφορά στη προσπάθεια κτήσης-βελτίωσης των δύο βασικότερων κατηγοριών ικανοτήτων γνώσης, αυτών που έχουν σχέση με την τεχνογνωσία και αυτών που αφορούν τις οργανωτικές τους ικανότητες. Ο δεύτερος παράγοντας εκφράζει τις επιχειρήσεις με τη παλιά φιλοσοφία, αυτές δηλαδή που δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευση στελεχών και ερ γαζομένων, που έχει σχέση, κυρίως, με τους τρόπους και τα εργαλεία που θα τους οδηγήσουν στην επίτευξη των στόχων τους με επιτυχία. Είναι αυτές που στηρίζονται στην ξεπερασμένη φιλοσοφία της επίτευξης των βραχυπρόθεσμων στόχων τους μέσω του αυστηρού ελέγχου. Δευτερεύουσα σημασία δίνουν στην εκπαίδευση του προσωπικού τους για την απόκτηση-βελτίωση των βασικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους (τεχνογνωσίας), που θα τις οδηγήσουν στην διαμόρφωση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος μακροπρόθεσμα (διατηρήσιμο στο χρόνο). Ο τρίτος παράγοντας, που αποτελεί το 14% της συνολικής διασποράς, εκφράζει τις επιχειρήσεις που δίνουν ιδιαίτερο βάρος στην εκπαίδευση του προ- 95

12 ΑθΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ θεριου- ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 12 (2007), σωπικού για την απόκτηση-βελτίωση κυρίως οργανωτικών ικανοτήτων και, δευτερευόντως, δεξιοτήτων που έχουν να κάνουν με την τεχνογνωσία και την επιτυχή επίτευξη των βραχυπρόθεσμων στόχων. Πιθανά, οι επιχειρήσεις αυτές είναι εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, που παρέχουν τυποποιημένες (και όχι κατά περίπτωση) γνώσεις-εφαρμογές στις επιχειρήσεις-πελάτες. Νέα προϊόντα που ετοιμάζονται πιθανά από τα κεντρικά τους γραφεία και αποστέλλονται έτοιμα προς εφαρμογή σε όλες τις θυγατρικές τους, μετά βέβαια από κάποια εκπαίδευση. Στις περιπτώσεις αυτές οι θυγατρικές έχουν μεγαλύτερη ανάγκη εκπαίδευσης για την ενημέρωση των πελατών τους και την προώθηση των προϊόντων αυτών (οργανωτικές ικανότητες, κυρίως μάρκετινγκ), έτσι ώστε να πετύχουν τους στόχους τους. Διάγραμμα 3α. Σημαντικότητα πρώτων παραγόντων Relative lmportance of Principal Components Comp.1 Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4 Comp. 5 Διάγραμμα 3β. Ανάλυση πρώτων παραγόντων :1 " :ι " ~ι " :1 " Leadenhiρ leadιbhlp Comp.1 Comp. - 2 New. Prodυcts Comp Comρ.4 Succesful Succ&slull Succeslull Managerial Managericιl Laadershίp :ι " 96

13 ATHANASIOS MANDILAS, GEORGIOS AGGELAKIS, NIKOLAOS THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 12 (2007), Πίνακας 1. Ποιος αναλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού σας Όλες οι επιχειρήσ εις Big4 Η επιχείρηση 15,4% 25% Τρίτος φορέας 15,4% --- Και τα δύο 69,2% 75% Στο παραπάνω πινάκα 1 παρατηρούμε ομοιογένεια μεταξύ των απαντήσεων τόσο από το σύνολο των εταιρειών όσο και από τις Big4. Είναι καλό σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι είναι δυνατό κάποιες ερωτήσεις να μην έχουν απαντηθεί στην περίπτωση των Big 4. Πίνακας 2. Ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε για την κατάρτιση του προσωπικού σας Όλες οι εταιρείες Big4 Ποσοστό επί Ποσοστό επί Ποσοστό επί Ποσοστό επί των απαντήσεων των περιπτώσεων των απαντήσεων των περιπτώσεων Εκπαίδευση πάνω 37 83,3 22,2 66,7 στη δουλειά Αυτοεκπαίδευση 11, ,1 33,3 Εκπαίδευση 18,5 41,7 33,3 100 βασιζόμενη στους υπολογιστές Εκπαιδευτής 29,6 66,7 22,2 66,7 E-Leaming 3,7 8,3 11,1 33,3 Όσον αφορά τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την εκπαίδευση, παρατηρούμε τα εξής: Σε χαμηλό ποσοστό (3,7%) βρίσκεται η μέθοδος του e learning για το σύνολο των εταιρειών αλλά και για τις Big 4 γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως το ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν προσανατολισθ εί ακόμα στην χρήση του e-learning και παραμένουν στην χρήση συμβατικών μ ε θόδων. Το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνουν η κλασική μέθοδος της «εκ παίδευσης με εκπαιδευτή», και αυτής «πάνω στη εργασία» ενώ οι Big 4 προσανατολίζονται περισσότερο στην «εκπαίδευση βασιζόμενη στους υπολογιστές», προφανώς γιατί θεωρείται περισσότερη άμεση και αποδοτική. Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα του e-learning βλέπουμε ότι, από τις λίγες εταιρείες (δύο από τις μεγάλες 4), που απάντησαν ότι χρησιμοποιούν την μ έ θοδο αυτή, συμφωνούν ότι τα πλεονεκτήματα από τη χρήση της μεθόδου είναι κυρίως η εξοικονόμηση κόστους και η ευελ ιξία σε ποσοστό 33%. 97

14 ΑθΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΔΗΛΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΣ θεριου- ΕΠΙΟΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠ ΙΣΤΗΜΩΝ Τεύχο ς 12 (2007), Τέλος, όσον αφορά την μέτρηση της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, παρατηρούμε ότι μετράται από τους προϊστάμενους και τους ίδιους τους εργαζόμενους σε ποσοστό 50%, ενώ μία μόνο από τις εταιρείες προσδιόρισε ότι η αποτελεσματικότητα μετράται και από τους δύο με ερωτηματολόγιο. Πίνακας 3. Πώς μετράτε την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης Όλες οι εταιρείες Big4 Ποσοστό επί Ποσοστό επί Ποσοστό επί Ποσοστό επί των απαντήσεων των περιπτώσεων των απαντήσεων των περιπτώσεων Αύξηση πωλήσεων 12 23, Μείωση παραπάνω' πελατών Μείωση λαθών 28 53,8 33,3 50,0 εργαζομένων Αύξηση 40 76,9 33,3 50,0 Παραγωγικότητας Άλλο ,3 50,0 Στη σύγκριση μεταξύ του συνόλου των εταιρειών και των μεγάλων 4 παρατηρούμε ότι μέσα από την εκπαίδευση αυξάνεται η παραγωγικότητα και μειώνονται τα λάθη των εργαζομένων. Επίσης η αύξηση των πωλήσεων και η μείωση των παραπόνων των πελατών είναι σημαντικά, μπορούν όμως να θε ~ρηθούν σαν επακόλουθα των παραπάνω. Επίσης εδώ μπορούμε να δούμε ότι οι ε πιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους κυριότερους δείκτες αξιολόγησης όπως αυτοί που αναφέρθηκαν στον Πίνακα Ισορροπημένης Αξιολόγησης της συνολι κής επίδοσης (Balanced Scorecard), (Kaplan και Norton, 1992). 5. Συμπερασματικά σχόλια Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα της εξέτασης των εταιρειών με ερωτηματολόγιο έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση μ' αυτά που αναφέρθηκαν και στο θεωρητικό μέρος. Συγκεκριμένα σαν σημαντικό στοιχείο αναφέρεται ότι παρά την ύπαρξη του e-learning, οι περισσότερο συμβατικοί τρόποι μάθησης δείχνουν να κυριαρχούν. Όλο αυτά συνιστούν ότι η πλειονότητα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων χρησιμοποιούν μια στρατηγική αντίδρασης. Είναι μόνο μια αντίδραση στις άμεσες και βραχυχρόνιες απαιτήσεις παρά ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν στρατηγικής σημασίας. Εκτιμάται ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος στο να γί- 98

15 ATHANASIOS MANOILAS, GEORGIOS AGGELAKIS, NIKOLAOS THERIOU - REVIEW OF ECONOMIC SCIENCES - Νο 12 (2007), νει σύνδεση μεταξύ της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και της αποτελεσματικής εκπαίδευσης. Αν και η μέτρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι τόσο λεπτομερής όσο των συμβατικών μέτρων, αντιπροσωπεύει ένα από τους πιο σημαντικούς δείκτες της μέλλουσας επιχειρηματικής στρατηγικής και απόδοσης. Συνεπάγεται ότι οι αναφορές του ανθρώπινου κεφαλαίου θα πρέπει να έχουν συμπεριλάβει όχι μόνο ιστορικά δεδομένα( αριθμός εργαζομένων, μισθοί κ.λ.π) αλλά επίσης δείκτες μελλοντικών δυνατοτήτων( εκπαίδευσης και ανάπτυξης, ισότητα στις ευκαιρίες κ.λπ.). Σε συντομία, το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι δυναμικής μορφής και απαιτεί πολλαπλούς δείκτες τόσο ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς. Τέλος σχετικά με την πρώτη ερώτηση καλό θα ήταν να αναφέρουμε ότι η ομαδοποίηση που αναφέρει αντιπροσωπεύει την γνώμη των εταιρειών μόνο στη συγκεκριμένη ερώτηση και όχ ι στην όλη φιλοσοφία της κάθε εταιρείας. 6. Βιβλιογραφία Επιτροπάκη Όλγα (2003). «Ο ι επιχειρήσεις όπου αξ[ζει να δουλεύεις»: Τα απτά οφέλη της «ευ τυχ[ας». Αθήνα. Κανελλόπουλος Χαράλαμπος (1994). Διοϊκηση Μικρομεσα[ων Επιχειρήσεων και επιχειρηματικότητα. Αθήνα. Λαζαρίμbυ Μαρία (2ΟΟ3γ Επικοινωνιακό Κεφάλαιο και η Διαχε[ριση της Αλλαγής. Αθήνα. MRB-Hellas (2003). Πως αντιμετωπ[ζουν οι περιουσιακά στοιχε[α. Αθήνα. επιτυχημ ένες εταιρε[ες τα αϋλα Ξυροτήρη-Κουφίδου (1997). Διο[κηση Ανθρωπ[νων Πόρων. Εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥ ΛΑ. Θεσσαλονίκη. Φουντουλάκη Βίκυ.(2003). Γι ατί: Best Place to Wοrk.Ιούλιος Αθήνα Becker, Β. Ε., Huselid, Μ. Α., & Ulrich, D. (2001). The HR Scorecard: Linking People, Strategy, and Performance, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts. Brennan, Β.Α.,(1992), Mind over matter. C Α Magazine, Vol 125, η. 6, p Chartered Institute of Personnel and Deνelopment(CIPD) Performance through people. (2003 a.). Chartered Institute of Personnel and Deνelopment(CIPD)(2003b). Training and Development Survey report. Chartered Institute of Personnel and Development(CIPD) (2003c). New developments in training. Chartered Institute of Personnel and Development(CIPD) (2003d). Κnowledge Management. 99

16 ΑθΑΝΑΙΙΟΙ ΜΑΝΔΗΛΑΙ, ΓΕΩΡΓΙΟΙ ΑΓΓΕΛΑΚΗΙ, ΝΙΚΟΛΑΟΙ θεριου- ΕΠΙθΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 12 (2007), Chartered Institute of Personnel and Development(CIPD) (2003e). How do people leam? Chartered Institute of Personnel and Development(CIPD) (2003f). E-leamίng. The leamίng curνe. Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)(2003g). The human capίtal. Extemal reportίng framework. Grant Thorton, Newsletter, Κnowledge Management, Autumn, (2002). Kaplan, R.S. & Norton, D. Ρ. (1992). The Balanced Scorecard-Measures that Drίve Peiformance, Harvard Business Review, Jan.-February 1992, pp Kaplan, R.S. & Norton, D. Ρ. (1993). Puttίng the Balanced Scorecard to Work, Harvard Business Review; Sept.- October 1993, pp Kaplan, R.S. & Norton, D. Ρ. (1996a). Usίng the Balanced Scorecard as α Strategίc Management System, Harvard Business Review, Jan.-February 1996, pp Kaplan, R.S. & Norton, D. Ρ. (1996b). The Balanced Scorecard: Translatίng Strategy ίnto Actίon, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts. Kaplan, R.S. & Norton, D. Ρ. (2000). Havίng Trouble Wίth Your Strategy? Then Map ίt, Harvard Business Review, 78 (5): McLean, R., (1995). Peiformance Measures ίn the New Economy. The Pemier's Council of Ontario, Ontario, Canada. Porter, Μ.Ε. (1980). Competίtίve Strategy-Technίques for Analyzίng Industrίes and Competίtors. New York: The Free Press. Roos, J., D., Edvinsson, L. and Dragonetti, N.C. (1997). Intellectual Capίtal Navίgatίng ίn the new busίness landscape. Mc Millan Press Ltd. London. S-Plus handbook Volume 2, Insightful, (2000). Stewart, Τ., (1998). RealAssets, Unreal Reportίng. Fortune, 6 July 1998:

Keywords Human capital, Personel training, e-learning, Evaluation of training.

Keywords Human capital, Personel training, e-learning, Evaluation of training. Η εκπαίδευση του προσωπικού σαν εργαλείο για την αναβάθμιση αύλων περιουσιακών στοιχείων. Personel training as a tool for intagible assets upgrading. Μανδήλας Αθανάσιος 1, Αγγελάκης Γεώργιος 2, Θερίου

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 2: Ηγετική συμπεριφορά και αποτελεσματικότητα Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece

Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού. Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece + Δείκτες Μέτρησης Ανθρώπινου Δυναµικού Δρ. Κωνσταντίνος Τασούλης Καθηγητής Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναµικού Deree The American College of Greece Πρόγραµµα σεµιναρίου ü Συγκριτική αξιολόγηση (Benchmarking)

Διαβάστε περισσότερα

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα;

Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Προσανατολισµός στην Αγορά ή την Επιχειρηµατικότητα; Βασίλης Θεοχαράκης Assistant Professor of Marketing & Entrepreneurship Ποια είναι τα ερωτήµατα; Είναι η ελληνική αγορά πραγµατικά τόσο διαφορετική;

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ανθρώπινο Δυναμικό. Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης

Ανθρώπινο Δυναμικό. Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης Ανθρώπινο Δυναμικό Ενότητα 3 Μίκρο Περιβάλλον Επιχείρησης Μάκρο Πολιτικό Φυσικό Τεχνολογικό Φυσικό Υποκίνηση Μίκρο Μέσο Στρατηγική Ανομοιογένεια Ομάδες Μάθηση& Ανάπτυξη Νομικό Ευκαιρίες & Απειλές Mgt &

Διαβάστε περισσότερα

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη»

«Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» 1 ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «Σχεδιασμός, Οργάνωση, Εκτέλεση, Ηγεσία, Επικοινωνία, και Αξιολόγηση Δράσεων που αναλαμβάνουν τα στελέχη» Thanos Kriemadis, Ph.D., M.B.A. Professor

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Ενότητα 9: Σχεδιασμός Νέων Προϊόντων Χρήστος Βασιλειάδης Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αριστεία

Επιχειρηματική Αριστεία Επιχειρηματική Αριστεία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παγκοσμιοποίηση και ο έντονος ανταγωνισμός που υφίστανται οι επιχειρήσεις σήμερα, τις έχει αναγκάσει να στρέψουν το ενδιαφέρον τους στην ανάπτυξη κατάλληλων διοικητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Σ' ένα περιβάλλον όπου ο ανταγωνισμός γίνεται σκληρότερος καθημερινά, τα τραπεζικά ιδρύματα θα πρέπει να έχουν πλήρη εικόνα της κατάστασης που διαγράφεται μπροστά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑ FRANCHISE & ΑΚΑΔΗΜΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Άρθρο του Παναγιώτη Γ. Ρουσόπουλου, Γενικού Διευθυντή της εταιρείας συμβούλων THE FRANCHISE CO. και Διευθύνοντα Συμβούλου της Dale Carnegie Training Hellas Στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΙΑ (EFQM) EFQM)-ΟΦΕΛΗ & ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΗ ΘΕΟΚΤΙΣΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός της εργασίας είναι η παρουσίαση της έννοιας της επιχειρηματικής αριστείας, υπότοπρίσματωνκριτηρίων

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Συστήµατα Διασφάλισης Ποιότητας Γενική επισκόποηση και Επεκτάσεις- Διάλεξη 8 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή Βασικές

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Πανεπιστήμιο Πειραιώς Π αν επ ισ τή μι ο Π ειρ αι ώ ς ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό. Οι ανθρώπινοι πόροι αποκτούν μεγαλύτερη σημασία επειδή μπορούν να αποτελέσουν το ανταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας»

«Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» «Ανάπτυξη Πρακτικών Λειτουργικής Ευελιξίας και Οργανωτικής Καινοτομίας» Νίκος Γαβαλάκης «Η Ανθρώπινη Διάσταση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας» 22 Οκτωβρίου 2013 Υποστήριξη Νέας Επιχειρηματικότητας Προώθηση Καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 3η: Βασικές Προσεγγίσεις Μέτρησης Ποιότητας της Υπηρεσίας

Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 3η: Βασικές Προσεγγίσεις Μέτρησης Ποιότητας της Υπηρεσίας Μάρκετινγκ Υπηρεσιών Ενότητα 3η: Βασικές Προσεγγίσεις Μέτρησης Ποιότητας της Υπηρεσίας Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων &

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΓ' ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ : ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΩΝ Θέμα: ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ. ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Επιβλέπων : Π. ΛΙΑΡΓΚΟΒΑΣ Σπουδαστής:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ Ενότητα: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 ΧΑΛΙΚΙΑΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Αρχές Μάρκετινγκ. Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Αρχές Μάρκετινγκ Ενότητα 3: Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Μικρός Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός)

1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) 1. Εκπαίδευση για την Εξυπηρέτηση Πελάτη (Customer Service Training) (Οργανισμός) Περιγραφή Βραβείου Βραβεύονται συγκεκριμένες δράσεις ή προγράμματα που επιδρούν στη σκέψη, το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα Κεφάλαιο 3 Σημαντικό (substantial) Και Διατηρήσιμο (sustainable) ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ Αξιολογούνται και εκτιμώνται σωστά Σπάνια και σύνθετα Να μην αντιγράφονται Να μετατρέπονται σε

Διαβάστε περισσότερα

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος.

1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 1. Το μοντέλο των πέντε δυνάμεων του Porter αναλύει το μάκρο-περιβάλλον. α. Λάθος. β. Σωστό. Απάντηση: α. Λάθος. 2. Ποια από τις παρακάτω επιλογές δεν περιλαμβάνεται στην ανάλυση του μάκρο-περιβάλλοντος;

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας

Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Εισαγωγή στη Διοίκηση της Καινοτομίας Οικονομικά για Μη Οικονομολόγους Ενότητα 6: Καθηγητής: Κώστας Τσεκούρας Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Σκοποί ενότητας Σκοπός της παρούσας ενότητας είναι η παρουσίαση

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Η Έρευνα Μάρκετινγκ ως εργαλείο ανάπτυξης νέων προϊόντων ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγική Παρουσίαση

Εισαγωγική Παρουσίαση ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ HTTP://ACADEMICS.EPU.NTUA.GR Εισαγωγική Παρουσίαση 2011-2012 Στόχοι του μαθήματος Πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 1: Εισαγωγικές έννοιες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας

Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Απελευθερώστε τη δυναμική της επιχείρησής σας Εφαρμοσμένες ΛΥΣΕΙΣ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Εκπαιδευτικά Σεμινάρια Ανάπτυξη Πωλήσεων Ανδρόμαχος Δημητροκάλλης, MBA Management

Διαβάστε περισσότερα

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό.

9. Κάθε στρατηγική επιχειρηματική μονάδα αποφασίζει για την εταιρική στρατηγική που θα εφαρμόσει. α. Λάθος. β. Σωστό. 1. Με ποιους τρόπους επωφελούνται οι καταναλωτές από τις οικονομίες κλίμακας; (πολλαπλής επιλογής / δύο σωστές απαντήσεις) α. Αυξάνονται τα κέρδη των επιχειρήσεων. β. Οι τιμές, αρκετές φορές, μειώνονται.

Διαβάστε περισσότερα

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών

Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Μάρκετινγκ Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών Ενότητα 13: Οργάνωση του μάρκετινγκ στις τράπεζες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα #9: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα #9: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα #9: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης έχουν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ. Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ Ενότητα # 6: ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Διδάσκων: Μανασάκης Κωνσταντίνος ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Τα κείμενα και τα διαγράμματα της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση επισκεπτών πελατών οργανισμών τουριστικών αξιοθέατων μουσείων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. ΜΕ ΘΕΜΑ «IT: Excellence in Practice»

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ. ΜΕ ΘΕΜΑ «IT: Excellence in Practice» ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗ κ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΟ 14 ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (WCIT 2004) ΜΕ ΘΕΜΑ «IT: Excellence in Practice» Αγαπητοί φίλοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΧΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2010-2012 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2009 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχειακών μονάδων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210.

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχειακών μονάδων ΕΚΔΟΣΗ 1.0. Σόλωνος 108,Τηλ Φαξ 210. ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ (SYLLABUS) ΣΕΚ ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών ξενοδοχειακών μονάδων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει σχεδιασθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ. Public Relations Management ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Public Relations Management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα Διοίκηση Επικοινωνίας Δημοσίων Σχέσεων είναι ένα πλήρες και ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER

ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ. Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ - ΛΑΜΙΑΣ Ενθάρρυνση Επιχειρηματικών Δράσεων, Καινοτομικών Εφαρμογών και Μαθημάτων Επιλογής Φοιτητών ΤΕΙ Λάρισας - Λαμίας PLEASE ENTER ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΑΔΥΝΑΜΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Εφαρμογές του Office 365 στην ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση» Ονοματεπώνυμο Σπουδαστή:

Διαβάστε περισσότερα

Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων

Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων Διαφοροποίηση αποδοχής και αναστολών σε μαθησιακές εμπειρίες εισαγωγής στελεχών και υπαλλήλων επιλεγμένων υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα της περιοχής μείζονος Θεσσαλονίκης στα δεδομένα Νέων Τεχνολογιών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Τι στρατηγικές χρησιμοποιούν οι μάνατζερ; Εταιρική στρατηγική Μια οργανωσιακή στρατηγική που αποδίδει επακριβώς το είδος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που αναπτύσσει ή θέλει

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ

Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα Εάν δε διαθέτεις κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, μην αγωνίζεσαι. JACJ WELCH, GE Όπου η απόλυτη υπεροχή δεν είναι εφικτή, θα πρέπει να παράγεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων Διοίκησης & Οργάνωσης Επιχειρήσεων 2 ος Κύκλος Σπουδών - Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΔΙΟΙΚ1 Επικοινωνία και Οργανωσιακή Συμπεριφορά ΔΙΟΙΚ2 Μάρκετινγκ ΔΙΟΙΚ3 3 ος Κύκλος Σπουδών - Στρατηγική Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΌΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΟΥ Έρευνα μάρκετινγκ Τιμολόγηση Ανάπτυξη νέων προϊόντων ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Τμηματοποίηση της αγοράς Κανάλια

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων

Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Διοίκηση ανθρωπίνων Πόρων Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΙΓΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ονοματεπώνυμο: Αντωνοπούλου- Δεληγιώργη Ελισσάβετ Σειρά: 11 Επιβλέπων Καθηγητής: Πανηγυράκης Γεώργιος Ιούνιος

Διαβάστε περισσότερα

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1

G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér. Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων. 2 η έκδοση. Chapter 1 G. Johnson, R.Whittington, K. Scholes, D. Angwin, P. Regnér Βασικές αρχές στρατηγικής των επιχειρήσεων 2 η έκδοση Chapter 1 Κεφάλαιο 8 Καινοτομία και επιχειρηματικότητα Chapter 2 Μαθησιακά αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5

Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Ποιότητα και Πρότυπα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Πρότυπα διαχείρισης Επιχειρηµατικών Κινδύνων Διάλεξη 5 Τµήµα Διοίκησης Επιχειρήσεων Τει Δυτικής Ελλάδας Μεσολόγγι Δρ. Α. Στεφανή ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Διοίκηση Επιχειρήσεων Έννοια του Μάνατζμεντ Ικανότητες των Μάνατζερ Στόχοι του Μάνατζμεντ Βασικές Λειτουργίες του Μάνατζμεντ Σχεδιασμός Οργάνωση Διεύθυνση Έλεγχος Εφαρμογή του Μάνατζμεντ

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας

Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας Στρατηγική: Θεωρία των πόρων - Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ο βαθμός της επιτυχίας μιας επιχείρησης στις αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠ)

Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΟΛΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΔΟΠ) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 17 ΓΕΝΙΚΑ... 19 ΜΥΘΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ... 20 Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ...23 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ... 27 ΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 8. Οργάνωση Ελεγκτικής ιαδικασίας

Ενότητα 8. Οργάνωση Ελεγκτικής ιαδικασίας Ενότητα 8 Οργάνωση Ελεγκτικής ιαδικασίας Σχέση Εσωτερικού Εξωτερικού Ελέγχου Εσωτερικός Έλεγχος Εξωτερικός Έλεγχος Φύση Σχέσης Εργασιακής Υπάλληλος της οικονοµικής µονάδας Σκοπός Σκοπεύει στην εκτίµηση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ»

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» ΕΠΙΤΑΓΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΕΡΓΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ» Βασικός στόχος του προγράμματος είναι

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας

Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας Τεχνολογία Καινοτομία Επιχειρηματικότητα (3) Πόροι, ικανότητες και διοίκηση τεχνολογίας Στρατηγική: Θεωρία των πόρων - Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και ο βαθμός της επιτυχίας μιας επιχείρησης στις αγορές

Διαβάστε περισσότερα

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας

Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Γνωρίστε καλύτερα τους πελάτες σας Οι πελάτες στο κέντρο της προσοχής Η αποτελεσματική διαχείριση των σχέσεων με τους πελάτες βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε λειτουργίας της επιχείρησης σας, ανεξάρτητα από

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Τ.Ε.Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΔΕΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Δρ. Ιωάννης Σ. Τουρτούρας Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης Δ.Π.Θ. Χρηματοδότηση Το παρόν

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α

Διοίκηση Λειτουργιών. τετράδιο 10 α Λορέντζος Χαζάπης Γιάννης Ζάραγκας Διοίκηση Λειτουργιών τα τετράδια μιας Οδύσσειας τετράδιο 10 α Η μέτρηση των επιδόσεων (παράρτημα: Balanced Scorecard) Αθήνα 2012 Το τετράδιο αυτό αποτελεί παράρτημα του

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ

ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις την τελευταία δεκαετία και η δυναμική ανάπτυξη που προκάλεσαν στις επιχειρήσεις, εισήγαγαν μια επανάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Το S&OP Sales and Operations Planning

Το S&OP Sales and Operations Planning Γ. Γιαννόπουλος Διευθυντής Κεντρικού Προγραμματισμού και S&OP Coordinator Το S&OP Sales and Operations Planning Ως εργαλείο μετασχηματισμού των επιχειρήσεων BUSINESS TRANSFORMATION Η Kodak εφηύρε την ψηφιακή

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας Το πρότυπο ISO9001:2015 και οι εφαρμογές του 4 η ενότητα Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας ΕΜΠ Απαιτήσεις του ISO9001:2015 1. Αντικείμενο 2. Τυποποιητική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ

Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Στρατηγική Μάρκετινγκ επιχειρήσεων τροφίμων Ενότητα 1: Εισαγωγή στην Στρατηγική Μάρκετινγκ Θεοδωρίδης Προκόπης Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα

Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ. Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ Αθήνα, 22 Οκτωβρίου 2013 Δείκτες Μέτρησης της Απόδοσης και της Παραγωγικότητας Εργαζομένων στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Οκτώβριος 2013 Γιατί να μετρήσουμε. Ελέγχω

Διαβάστε περισσότερα

Νέος Στρατηγικός Τρόπος Σκέψης

Νέος Στρατηγικός Τρόπος Σκέψης Balanced Scorecard Μια πρακτική προσέγγιση Όραμα & Στρατηγική Α. Παπαλεξανδρής Tel. +30 210 8203471 E-mail. alexp@aueb.gr Νέος Τρόπος Σκέψης Παραδοσιακή Στρατηγική Δεδομένο-Στατικό εξωτ. περιβάλλον Νέες

Διαβάστε περισσότερα

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.

Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12. Δημοσιοποιήσεις σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε με την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα

Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική Master of Science (MSc) in Accounting and Finance ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ Λογιστική Θεωρία και Έρευνα Εισαγωγή στη Λογιστική Έρευνα Η αναζήτηση της αλήθειας

Διαβάστε περισσότερα

Committed to Excellence

Committed to Excellence Committed to Excellence Δέσµευση στην Επιχειρηµατική Αριστεία Προσέγγιση 2: EFQM Committed to Excellence Assessment 2 Star Διεθνής Πιστοποίηση Επιχειρήσεων Επίπεδα Επιχειρηµατικής Αριστείας EFQM COMMITTED

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού ΝΕΟ - ΜΕ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΗ ΥΛΗ Επενδύοντας στη Γνώση... Εξασφαλίζετε το Μέλλον Η αποτελεσματική Διοίκηση του Ανθρώπινου Δυναμικού αποτελεί μια από τις

Διαβάστε περισσότερα

-ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΟΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ - ΣΥΧΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ.

-ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΟΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ - ΣΥΧΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ. Σχεδιασμός -ΣΧΕΔΙΑΖΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΑΘΟΡΙΖΩ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ - ΣΥΧΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΑΙ.Δύσκολη εργασία.χρονοβόρος-δαπανηρός. Δεν ασκεί έλξη -ΜΥΘΟΙ.Σπατάλη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Μάθημα 10: Ανάπτυξη ΠΣ Μαρίνος Θεμιστοκλέους Email: mthemist@unipi.gr Ανδρούτσου 150 Γραφείο 206 Τηλ. 210 414 2723 Ώρες Γραφείου: Δευτέρα 11-12 πμ Ενδεικτικά Περιεχόμενα Εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού

Μπιτζένης Π. Αριστείδης. Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού Μπιτζένης Π. Αριστείδης 1 1 Οργανισμός είναι ένα σύνολο οργανωμένων ανθρώπων που εργάζονται μαζί για την ολοκλήρωση ενός κοινού σκοπού 2 1 1) Υπάρχει ξεκάθαρος σκοπός (στόχος-οι) 2) Απαρτίζονται από ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης. Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Στρατηγικε ς της επιχει ρησης.swot Analysis Σχεδιασμός / Προγραμματισμός Η ενέργεια της χάραξης προσανατολισμού που γεννά την προσδοκία μελλοντικών θετικών αποτελεσμάτων είναι

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Εισαγωγή-χαιρετισμός Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους σας για την παρουσία σας στη σημερινή μας εκδήλωση. Το 2015 ήταν μια ιστορική και εξαιρετικά δύσκολη χρονιά για τη χώρα μας, για τον λαό μας, για όλους

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ. Εισαγωγή στην Στρατηγική. Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος. Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ. Εισαγωγή στην Στρατηγική. Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος. Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Κων/νος Μακρής ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ Εισαγωγή στην Στρατηγική Στρατηγική Ανάλυση του Εξωτερικού Περιβάλλοντος Στρατηγική Ανάλυση του Εσωτερικού Περιβάλλοντος Εργαλεία για Ανάλυση Στρατηγικής Θεωρίες Στρατηγικής

Διαβάστε περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Λη#νιοί Εν ράσει 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Κατάρτιση Ενός Ε-ιτυχη0ένου Ε-ιχειρη0ατικού Σχεδίου (Business Plan)9 Μ"α$"άσης Ελευθέριος, 2 Σύ$βουλος Υ"οστήριξης Ε"ιχειρη$ατικών Σχεδίων, Ε"ιστη$ονικός

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1

Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Οικονομία - Επιχειρήσεις Μάρκετινγκ 1 Επιμέλεια: Γεώργιος Λελεδάκης (Λέκτορας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών) Συγγραφή: Ευθύμιος Ζιγκιρίδης ΠΡΟΛΟΓΟΣ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ Άρης Κουμπαρέλης Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Επιλογή Στρατηγικής: Εταιρική Στρατηγική

Κεφάλαιο 7 Επιλογή Στρατηγικής: Εταιρική Στρατηγική Κεφάλαιο 7 Επιλογή Στρατηγικής: Εταιρική Στρατηγική Στο κεφάλαιο αυτό: Θα ασχοληθούμε με την στρατηγική σε «εταιρικό επίπεδο» (corporate level strategy) Θα αναφερθούμε στις «εναλλακτικές εταιρικές στρατηγικές»

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ v.1.0 Ενότητα 8 η : Βιομηχανική Οργάνωση Χρηματοδότηση Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. Το έργο "Ανοικτά Ακαδημαϊκά

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας:

Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Στόχος της ψυχολογικής έρευνας: Συστηματική περιγραφή και κατανόηση των ψυχολογικών φαινομένων. Η ψυχολογική έρευνα χρησιμοποιεί μεθόδους συστηματικής διερεύνησης για τη συλλογή, την ανάλυση και την ερμηνεία

Διαβάστε περισσότερα

GLOBAL CERT. Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες

GLOBAL CERT. Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες GLOBAL CERT Τουριστικά Αγγλικά & άλλες γλώσσες Η PALSO με την πολυετή επιτυχημένη πορεία της στον κλάδο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης & πιστοποίησης και η GLOBAL CERT με την εμπειρία της και την άρτια τεχνογνωσία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

e-corporate Academies Corporate Workflow, Πύλη Μάθησης και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση

e-corporate Academies Corporate Workflow, Πύλη Μάθησης και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση e-corporate Academies Corporate Workflow, Πύλη Μάθησης και Ηλεκτρονική Εκπαίδευση 8/5/2014 1/5 1. Είναι γεγονός ότι οι εταιρείες εξελίσσονται, αυξάνοντας ταυτόχρονα την Εταιρική τους Γνώση, γνωστή επίσης

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας

Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας Δείκτης Ψηφιακής Ωριμότητας από την Accenture υπό την αιγίδα του Καθοδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό Ένας νέος τρόπος για ηγέτες κυβερνήσεων και επιχειρήσεων για να κατανοήσουν, να μετρήσουν και να

Διαβάστε περισσότερα

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας.

Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Σύμμαχοί σας, στην ανάπτυξη της εταιρεία σας. Ποιοί Είμαστε Η My Company Finance αποτελεί επιχειρηματική μονάδα της εταιρείας My Company Projects, η οποία έχει στο σύνολο της 6.000 ενεργούς πελάτες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ = O ΚΛΑ ΟΣ ΤΟΥ MANAGEMENT ΠΟΥ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟ ΤΡΟΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πανεπιστήμιο Πειραιώς Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ MARKETING Πέμπτο Εξάμηνο, Ακαδημαϊκό Ετος 2011-2012 Παραδόσεις: Δευτέρα 12:15-14:00 (αιθ. 202) & Τετάρτη 16:15-18:00 (αιθ. 201) Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.

Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12. Δηµοσιοποιήσεις σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 της Απόφασης 9/459/2007 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως τροποποιήθηκε µε την Απόφαση 9/572/23.12.2010 και την Απόφαση 26/606/22.12.2011 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ»

«ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» Π.Μ.Σ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤΡΑΚΑΣ ΘΩΜΑΣ «ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ» ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers»

και επιχειρήσεις Μελέτη περίπτωσης : PriceWaterHouseCoopers» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «Ε-Learning και επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα