Keywords Human capital, Personel training, e-learning, Evaluation of training.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Keywords Human capital, Personel training, e-learning, Evaluation of training."

Transcript

1 Η εκπαίδευση του προσωπικού σαν εργαλείο για την αναβάθμιση αύλων περιουσιακών στοιχείων. Personel training as a tool for intagible assets upgrading. Μανδήλας Αθανάσιος 1, Αγγελάκης Γεώργιος 2, Θερίου Νικόλαος 3, Παπαδόπουλος Δημήτριος 4 1 ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Λογιστικής, Άγιος Λουκάς, 65404, 2 ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Λογιστικής, Άγιος Λουκάς, 65404, 3 ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Διοίκησης Επιχ/σεων, Άγιος Λουκάς, 4 ΤΕΙ Καβάλας, Τμήμα Διαχείρισης Πληροφοριών, Άγιος Λουκάς, 65404, Περίληψη Στην επιχείρηση του 21 ου αιώνα, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο. Η Διαχείριση της Εταιρικής Γνώσης (Knowledge Management / Intellectual Capital).Οι Δεξιότητες και οι Ικανότητες του Προσωπικού Το εξεταζόμενο δείγμα. Οι εταιρείες του ΣΕΣΜΑ. Aπάντησαν 13 από 57. Σε αυτές που απάντησαν όμως περιλαμβάνονται και οι λεγόμενες Big 4 οι οποίες έχουν τη σημαντικότερη βαρύτητα λόγω της παγκόσμιας κλίμακας τους. Στο σύνολο 13 οι 9 ήταν Ελληνικές και 4 ξένες, ενώ 4 (30,8%) είχαν έως 25 εργαζόμενους 4 (30,8%) από 25 έως 50 και 5 (38,6%) από 50 και πάνω. Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα της εξέτασης εταιρειών με ερωτηματολόγιο έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Εκτιμάται ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος στο να γίνει σύνδεση μεταξύ της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και της αποτελεσματικής εκπαίδευσης. Ανοικτός ο ορίζοντας για την εύρεση και καθιέρωση ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών μέτρησης της αποδοτικότητας του ανθρώπινου κεφαλαίου. Abstract In the 21st century enterprise the human factor is the most important asset. The concept of intangible assets. Knowledge management-intellectual property. Personnel skills. The sample: Management consultants in Greece. Answered 13 out of 57. However there is a significant weight because of the Big Four since they are big multinationals. Out of 13 9 were nationals and 4 were multinationals. The statistical software used is S-Plus and SPSS. We note that the research results were as expected and in correlation with the theoretical part. It is concluded that there is still a big gap between company performance and successful training. The ground is open for new indicators qualitative and quantitive for measuring the human capital. Keywords Human capital, Personel training, e-learning, Evaluation of training. 1. Εισαγωγή Μια επιχείρηση στις μέρες μας μπορεί να αποκτήσει το κρίσιμο για την επιτυχία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μέσω ανθρώπων της. Η διαφορά μεταξύ επιχειρήσεων με θετικά και αρνητικά οικονομικά αποτελέσματα είναι η ποιότητα αποφάσεων τους, δηλ την ποιότητα του προσωπικού που απασχολούν, ο βαθμός παρακίνησης του προσωπικού 1

2 τους, αλλά και η πραγματική αφοσίωση ανθρώπων που απασχολούν για την υλοποίηση στόχων της επιχείρησης. "Οι άνθρωποι κάνουν τη διαφορά" σύμφωνα με το CIPD - Chartered Institute of Personnel and Development (Το Επίσημο Ινστιτούτο Προσωπικού & Ανάπτυξης) της Μεγάλης Βρετανίας.[CIPD(2001)]. Συνήθως οι άνθρωποι προσδοκούν να αναγνωρισθούν σαν κάτι περισσότερο από απλοί πόροι. Ένα κοινό επιχειρησιακό μοντέλο είναι αυτό που εστιάζεται μόνο σε φυσικές εισροές και εκροές. Ένας αυξανόμενος αριθμός πετυχημένων επιχειρήσεων έχει αφήσει πίσω το παλιό στυλ διοίκησης εντολών και ελέγχων και εστιάζει σε μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Στην επιχείρηση του 21 ου αιώνα, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο. Η πνευματική ιδιοκτησία(intellectual Property), είναι το πρωτεύον περιουσιακό στοιχείο για ανταγωνιστικό πλεονέκτημα[cipd(2003)]. Σύμφωνα με την πρακτική ορκωτών λογιστών(cpa s), στην προετοιμασία χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιριών, γινόταν ένα κοινό λάθος στο να αποδίδεται πολύ μικρή σημασία στα Άυλα Περιουσιακά Στοιχεία. Κοινή συνισταμένη μεταξύ όρων ανθρώπινο δυναμικό και άυλα περιουσιακά στοιχεία είναι η εκπαίδευση.με την εκπαίδευση επιτυγχάνεται ταχεία αναβάθμιση μέρους αύλων περιουσιακών στοιχείων και η επιχείρηση επιτυγχάνει θετική υπεραξία. Σκοπός της έρευνας μας είναι η διερεύνηση τριών σημαντικών σημείων της εκπαίδευσης: (α) τους λόγους που οδηγούν τις επιχειρήσεις στην εκπαίδευση (β) τους τρόπους εκπαίδευσης και (γ) τις μεθόδους αξιολόγησης της εκπαίδευσης 2. Θεωρητικό μέρος Για τις νεαρές καινοτόμες επιχειρήσεις σε υψηλά ανταγωνιστικό περιβάλλον(φαρμακευτικές, ασύρματες επικοινωνίες, υπηρεσίες Ιντερνέτ), τα πιο σημαντικά μακροπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία είναι τα αϋλα όπως η γνώση εργαζομένων, η τεχνολογία υπό εξέλιξη, οι βιομηχανικές συμφωνίες και τα συστήματα μάρκετινγκ και διάθεσης, τα οποία είναι όλα απόντα από τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.[brennan (1992)]. Μια διεθνώς αναγνωρισμένη ταξινόμηση αϋλων περιουσιακών στοιχείων είναι η ταξινόμηση της πνευματικής ιδιοκτησίας σε δύο κύριες κατηγορίες, ονομαστικά σε ανθρώπινο κεφάλαιο(human capital) και δομημένο κεφάλαιο(structural capital).[roos et al.: 1997]. To ανθρώπινο κεφάλαιο διαιρείται περαιτέρω σε 3 υπο-κατηγορίες σε βασιζόμενο στην ικανότητα στην γνώση και στο βασιζόμενο στην στάση σε καινοτομία και συμπεριφορά. [Roos et al.(1997)]. H πνευματική ιδιοκτησία βασίζεται στην γνώση εργαζομένων και στην ικανότητα τους για μάθηση. Ο ορισμός που δίνεται από το Αμερικανικό κέντρο Παραγωγικότητας και Ποιότητας (American Productivity and Quality Center) αναφέρει τη διαχείριση επιχειρηματικής γνώσης ως την «ανάπτυξη εσωτερικών διαδικασιών, μέσα σ ένα οργανισμό, με σκοπό την αναγνώριση, οργάνωση διάχυση και αξιοποίηση της γνώσης η οποία μπορεί να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα»[grant Thorton(2002)]. Πιο απλά η διαχείριση της γνώσης είναι η χρήση ιδεών και εμπειριών του ανθρώπινου δυναμικού, πελατών και προμηθευτών με στόχο την βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης. Σε έρευνα της MRB-Hellas όπου οι ερωτώμενοι κλήθηκαν να ομαδοποιήσουν τα αϋλα περιουσιακά στοιχεία σύμφωνα με μελέτες σε Αγγλία/ΗΠΑ παρατηρούνται όσο αφορά την διαχείριση γνώσης:[mrb-hellas(2003)]. Η Διαχείριση της Εταιρικής γνώσης αποτελεί μία ιδιαίτερη περίπτωση αν και όλοι στον έναν ή στον άλλο βαθμό αναφέρονται σε δράσεις, η έννοια φαίνεται να γίνεται αντιληπτή περισσότερο σε μηχανιστικό / οργανωτικό επίπεδο, δίνοντας την εντύπωση ότι: ΚΜ= ΙΤ.Σε δεύτερο επίπεδο γίνεται αναφορά στη εκπαίδευση όπου δεν υπάρχουν συγκεκριμένες 2

3 κατευθύνσεις στην ανάπτυξη συνθηκών για την δημιουργία, διάχυση και διατήρηση της γνώσης. Από μικρότερες κυρίως εταιρείες γίνονται αναφορές σε μη θεσμοθετημένες διεργασίες και την διαχείριση της γνώσης μέσα από χαλαρά δίκτυα και επαφές. Η ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού είναι οι συστηματικές και εντατικές προσπάθειες της οργάνωσης με σκοπό την βελτίωση της παρούσας και της μελλοντικής επίδοσης μέσω αύξησης ικανοτή.[ξυροτήρη(1997)]. Ανάπτυξη και εκπαίδευση με στόχο ικανό και αποδοτικό ανθρώπινο δυναμικό. Θα πρέπει να υπάρχει εξασφάλιση ότι όλες οι κρίσιμες θέσεις έχουν διαδόχους, εφοδιασμός άτομα με γνώσεις και εμπειρίες, ώστε να φθάσουν σε υψηλά επίπεδα υπευθυνοτή, αξιοποιώντας στο μέγιστο τις ικανότητές τους. Να δοθεί στα άτομα που χαρακτηρίζονται ως υψηλού δυναμικού (high potential), καθοδήγηση και ενθάρρυνση, έτσι ώστε να αναπτύξουν τις δυνατότητες τους και να έχουν μία επιτυχημένη εξέλιξη στην εταιρία.[jannsen-cilag(2003)]. Σχετικά με τα παραπάνω υπάρχει διαγωνισμός για τις «επιχειρήσεις όπου αξίζει να δουλεύεις»[alba(2003)], όπου βραβεύονται οι εταιρίες εκείνες που έχουν δώσει έμφαση στα αϋλα περιουσιακά στοιχεία τους. Υπάρχει όμως ουσιαστική και άρρηκτη σύνδεση μεταξύ αϋλων στοιχείων με υλικά οφέλη (όπως η εταιρική απόδοση) γιατί οι «επιχειρήσεις όπου αξίζει να δουλεύεις» δεν είναι απλά ευχάριστα περιβάλλοντα εργασίας με «ευτυχισμένους» εργαζόμενους αλλά είναι επιτυχημένες εταιρίες που έχουν καταλάβει την αξία αϋλων περιουσιακών στοιχείων και έχουν επενδύσει σε πρακτικές που τα προωθούν Οι εργαζόμενοι δεν εκπαιδεύονται μόνον από εκπαιδευτικά προγράμματα. Εκπαιδεύονται συνέχεια. Εκπαιδεύονται από την εργασία, στην εργασία και δια της εργασίας.[sloman Martyn, CIPD(2003)]. Αναμφισβήτητα οι θεωρίες εκπαίδευσης που άσκησαν την περισσότερη επιρροή τα τελευταία 20 έτη μπορεί να ομαδοποιηθούν σε 4 δέσμες(clusters):[cipd(2003)]. Εκπαίδευση σαν συμπεριφορά Εκπαίδευση σαν κατανόηση Εκπαίδευση σαν κατασκευή γνώσης Εκπαίδευση σαν κοινωνική πρακτική Σύμφωνα με την έρευνα του Ινστιτούτου Προσωπικού & Ανάπτυξης) της Μεγάλης Βρετανίας[Aston David(2003)] υπάρχει: Α) πρόοδος στην εισαγωγή πιο σύνθε πρακτικών σε μια σειρά περιοχών όπως την προσέγγιση στην εκπαίδευση με ανάλυση τον ρόλο της εκπαίδευσης στην οργανωσιακή αλλαγή τις νέες μεθόδους εκπαίδευσης τα συστήματα αξιολόγησης. Οι επιχειρήσεις αρχίζουν να χρησιμοποιούν τεχνικές που επιτρέπουν την σύνδεση με την απόδοση. Για παράδειγμα 60% τω επιχειρήσεων, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στον ιδιωτικό τομέα κάνουν χρήση του cost-benefit analysis. Η χρήση του τόπου εργασίας σαν πόρο εκπαίδευσης Β)Η αλλαγή του τόπου εκπαίδευσης, μακριά από την εκπαιδευτική αίθουσα Υπάρχει περισσότερη έμφαση στην δομημένη πάνω στην εργασία(on the job) εκπαίδευση Γ) η πρόκληση του μέλλοντος Σήμερα έχει διαπιστωθεί μια σημαντική αλλαγή στην ικανότητα εκπαιδευτών να συνδέσουν τις δραστηριότητες τους για να υποστηρίξουν στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης. Στην παραπάνω έρευνα του CIPD βρίσκεται μόνο ελάχιστη αναφορά στην σύνδεση της εκπαίδευσης με επιχειρηματικούς/οργανωσιακούς στόχους. Για παράδειγμα στην χρηματοοικονομική βιομηχανία μόνο το 22% χρησιμοποιεί δείκτες απόδοσης και με μόνο 13%μέτρα σχέση με το κέρδος που οδηγούν στην εκπαίδευση. 3

4 Τα επικρατέστερα εκπαιδευτικά προγράμματα περιλαμβάνουν: Off-job training (στην Ελλάδα & στο εξωτερικό) σε ατομικό η ομαδικό επίπεδο On-Job training (συμμετοχή σε διατμηματικές ομάδες εργασίας, αναθέσεις έργων) E-Learning. Το CIPD προσδιορίζει το e-learning σαν «εκπαίδευση που παραδίδεται,παρέχεται ή με την μεσολάβηση της ηλεκτρονικής τεχνολογίας για την αναλυτική εκπαίδευση οργανισμών». Ένας συνδυασμός παραγόν καθιστά το e-learning τόσο συναρπαστικό, ποικίλοι τρόποι επικοινωνίας σε ζευγάρια, πρόσβαση σε υλικά εκπαίδευσης μέσα κι έξω από το περιβάλλον της επιχείρησης, παρουσιάσεις multimedia κ.λ.π[cipd(2003]. Στην αντίθετη όχθη, μπορεί να συμβεί εύκολα η υπερφόρτωση της πληροφορίας και της επικοινωνίας, μ αυτό τον τρόπο παράδοσης. Μια κύρια μελέτη που εξέτασε για τις πιθανές διαφορές στην αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης που έχουν σχέση με τους διάφορους τρόπους παράδοσης είχε ως συμπέρασμα ότι ο τρόπος παράδοσης(από απόσταση, on-line,συμβατικός) έχει μικρή επίδραση στην αποτελεσματικότητα αλλά η στρατηγική της εκπαίδευσης είναι σημαντική.[cipd(2003)]. Σύμφωνα με την έρευνα του ALBA «Οι επιχειρήσεις όπου αξίζει να δουλεύεις»: Τα απτά οφέλη της «ευτυχίας»[επιτροπάκη(2003)], γίνεται σύγκριση στους τρόπους εκπαίδευσης μεταξύ δέκα καλυτέρων και υπολοίπων On-the-job 57,5 90 Internal Post-graduate 32,5 60 External seminars Intranet-based Cross-functional 0 10 Non job related 30 32, Υπόλοιπες 40 εταιρίες Οι 10 Καλύτερες Διάγραμμα 1: Ειδοποιοί διαφορές μεταξύ 10 Καλύτερων και υπολοίπων εταιριών στην εκπαίδευση Στην ίδια έρευνα όσο αφορά τις Βέλτιστες πρακτικές σε Ελλάδα και Ευρώπη σε σχέση με τις δυνατότητες ανάπτυξης και εκπαίδευσης, βρίσκουμε : Το Talent Management Program της SAP Hellas Το πρόγραμμα Godfather της Cloetta Fazer (Φινλανδία) 4

5 3. Μεθοδολογία Στον Ελληνικό χώρο οι εταιρείες του ΣΕΣΜΑ (Σύλλογος Εταιρειών Συμβούλων Management Ελλάδος) είναι 57. Από αυτές οι 30 (52,6%) ασχολούνται κυρίως με λογιστικέςφορολογικές εργασίες σαν σύμβουλοι επιχειρήσεων. Αποστάλθηκε ερωτηματολόγιο με FAX και και στις 30 από τις οποίες τελικά απάντησαν 13 (43,3%στις 30 και 22,8% στις 57). Σε αυτές που απάντησαν όμως περιλαμβάνονται και οι λεγόμενες Big 4 οι οποίες έχουν τη σημαντικότερη βαρύτητα λόγω της παγκόσμιας κλίμακας τους και επειδή στην ουσία αυτές προσδιορίζουν τη συγκεκριμένη αγορά. Θα μπορούσε να εκτιμηθεί εμπειρικά ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες προσδιορίζουν το 80% της αγοράς. Στη συνέχεια για κάθε ερώτημα που μας ενδιαφέρει κάνουμε και την αντίστοιχη σύγκριση με τις Big 4.Στο σύνολο 13 οι 9 ήταν Ελληνικές και 4 ξένες (Big 4) ενώ 4 (30,8%) είχαν έως 25 εργαζόμενους 4 (30,8%) από 25 έως 50 και 5 (38,6%) από 50 και πάνω. Τα στατιστικά πακέτο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το S-Plus για την ανάλυση πρώ παραγόν (πρώτο ερώτημα)[insightful(2000)] και το SPSS για την περιγραφική στατιστική πολλαπλών απαντήσεων (υπόλοιπα ερωτήματα). Τέλος να αναφέρουμε ότι το ερωτηματολόγιο και το σύνολο μετρήσεων βρίσκονται στη διάθεση του κάθε ενδιαφερομένου 4. Ανάλυση δεδομένων του δείγματος Σχετικά με την πρώτη ερώτηση : «αναφέρατε τη σειρά σημασίας λόγων για τους οποίους η μια επιχείρηση παρέχει στους εργαζομένους ευκαιρίες εκπαίδευσης και ανάπτυξης» βλέπουμε μια ομαδοποίηση μεταξύ εταιρειών που εμφανίζονται στα αντίστοιχα πλαίσια στο Διάγραμμα 2. Επίσης βλέπουμε ότι οι εταιρείες Ernst και Lamans κινούνται ανεξάρτητα μη ακολουθώντας τις υπόλοιπες για το τι μπορεί να περιμένει μια εταιρεία από την εκπαίδευση εργαζομένων της. Τέλος αν και δεν είναι εύκολο να βγάλουμε άμεσα συμπεράσματα από τις ομαδοποιήσεις που έχουν δημιουργηθεί παρόλα αυτά μπορούμε να δούμε ποιες εταιρείες κινούνται με το ίδιο πνεύμα ως προς το τι προσδοκά η εταιρεία από την εκπαίδευση εργαζομένων της. Height Deloitte ICAP Ernst PriceWaterhouse Methodoi Diadikasia Lamans KPMG Vakakis Global View opean Profiles Διάγραμμα 2. Ιεράρχηση 13 εταιρειών στην πρώτη ερώτηση 5

6 Συνεχίζουμε με την ανάλυση πρώ παραγόν όπου βλέπουμε ότι οι ποιο σημαντικοί είναι οι τρεις πρώτοι (Διάγραμμα 3α), καλύπτοντας το 96% της συνολικής διασποράς. Ο πρώτος εκφράζει τη νέα φιλοσοφία world-class εταιρειών μέσω του διαχωρισμού της εκπαίδευσης ανώτα στελεχών (σχετικά με την ανάπτυξη στόχων της επιχείρησης και την ανάπτυξη ηγετικών ικανοτή) και της εκπαίδευσης μεσαίων στελεχών και προσωπικού (σχετικά με την εισαγωγή νέας τεχνολογίας, την ανάπτυξη οργανωτικών ικανοτή, και την ανάπτυξη ικανοτή απαραίτη για την επιτυχή εργασία) (Διάγραμμα 3β). Ο δεύτερος παράγοντας εκφράζει τις επιχειρήσεις με τη παλιά φιλοσοφία, αυτές δηλαδή που δίνουν βάρος στην εκπαίδευση ανωτά στελεχών για την σωστή ανάπτυξη στόχων και την γνώση νέων τεχνολογιών για την ανάπτυξη νέων προϊόν και διαδικασιών, αλλά, συγχρόνως, δίνουν βάρος και στην εκπαίδευση του προσωπικού τους, κυρίως για την δημιουργία οργανωτικών ικανοτή, τέτοιων που, αφενός μεν να μπορούν να συμμετέχουν στη διαδικασία στρατηγικού προγραμματισμού (π.χ. καθορισμός προσωπικών στόχων και συνολικών στόχων της επιχείρησης), και αφετέρου να οδηγούν την επιχείρηση σε αύξηση της παραγωγικότητας και ποιότητας προϊόν. Ο τρίτος παράγοντας, που αποτελεί το 14% της συνολικής διασποράς, εκφράζει τις επιχειρήσεις με την παλιά φιλοσοφία που δίνει έμφαση στην εκπαίδευση μόνο ανώτα στελεχών σχετικά με εισαγωγή νέας τεχνολογίας και διαμόρφωσης του στρατηγικού σχεδιασμού τους. Τέλος καλό είναι αναφέρουμε ότι και στους τρεις παράγοντες έχουμε κοινή συμπεριφορά π.χ. συνεχής εμφάνιση της αντίθεσης της ανάπτυξης στόχων της επιχείρησης με την ανάπτυξη διευθυντικών ικανοτή. Relative Importance of Principal Components Comp Variances Leadership New.Products Goals Succesfull Managerial Comp. 2 Goals Leadership New.Products Succesfull Managerial Comp. 3 Managerial New.Products Goals Succesfull Leadership Comp. 4 Succesfull Goals Leadership Managerial New.Products Comp. 5 Comp. 1 Comp. 2 Comp. 3 Comp. 4 Comp Διάγραμμα 3α. Σημαντικότητα πρώ παραγόν Goals New.Products Managerial Leadership Succesfull Διάγραμμα 3β. Ανάλυση πρώ παραγόν Πίνακας 1. Ποιος αναλαμβάνει την εκπαίδευση του προσωπικού σας Όλες οι Big 4 επιχειρήσεις Η επιχείρηση 15,4 25 Τρίτος φορέας 15,4 --- Και τα δύο 69,2 75 Στο παραπάνω πινάκα παρατηρούμε ομοιογένεια μεταξύ απαντήσεων τόσο από το σύνολο εταιρειών όσο και από τις Big4. Είναι καλό σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι είναι δυνατό κάποιες ερωτήσεις να μην έχουν απαντηθεί στην περίπτωση Big 4. 6

7 Πίνακας 2. Ποιες μεθόδους χρησιμοποιείτε για την κατάρτιση του προσωπικού σας Όλες οι εταιρείες Big 4 απαντήσεων περιπτώσεων απαντήσεων περιπτώσεων Εκπαίδευση πάνω στη 37 83,3 22,2 66,7 δουλειά Αυτοεκπαίδευση 11, ,1 33,3 Εκπαίδευση 18,5 41,7 33,3 100 βασιζόμενη στους υπολογιστές Εκπαιδευτής 29,6 66,7 22,2 66,7 E-Learning 3,7 8,3 11,1 33,3 Σε χαμηλό ποσοστό (3,7%) βρίσκεται η μέθοδος του e-learning για το σύνολο εταιρειών αλλά και για τις Big 4 γεγονός που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως το ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν προσανατολισθεί ακόμα στην χρήση του e-learning και παραμένουν στην χρήση συμβατικών μεθόδων. Το μεγαλύτερο ποσοστό συγκεντρώνουν η κλασική μέθοδος της εκπαίδευσης με εκπαιδευτή και της πάνω στη εργασία ενώ οι Big 4 προσανατολίζονται περισσότερο στην εκπαίδευση βασιζόμενη στους υπολογιστές. Όσον αφορά τα πλεονεκτήματα του e-learning που σε μία επιχείρηση, είδαμε ότι από τις λίγες εταιρείες (δύο από τις μεγάλες 4), που απάντησαν χρησιμοποιούν την μέθοδο του e- learning, συμφώνησαν ότι τα πλεονεκτήματα από αυτή τη μέθοδο είναι κυρίως η εξοικονόμηση κόστους και η ευελιξία σε ποσοστό 33%. Παρατηρούμε ότι η αποτελεσματικότητα σε μια επιχείρηση (έχοντας στοιχεία μόνο από τις μεγάλες 4) μετράται από τους προϊστάμενους και τους ίδιους τους εργαζόμενους σε ποσοστό 50% ενώ μία εταιρεία που απάντησε «Άλλο» εννοώντας άλλες μεθόδους προσδιόρισε ότι η αποτελεσματικότητα μετράται και από τους δύο με ερωτηματολόγιο που στην ουσία είναι η ίδια απάντηση. Πίνακας 3. Πώς μετράτε την αποτελεσματικότητα της εκπαίδευσης Όλες οι εταιρείες Big 4 απαντήσεων περιπτώσεων απαντήσεων περιπτώσεων Αύξηση Πωλήσεων 12 23, Μείωση παραπόνων 12 23, πελατών Μείωση λαθών 28 53,8 33,3 50,0 εργαζομένων Αύξηση 40 76,9 33,3 50,0 Παραγωγικότητας Άλλο ,3 50,0 Στη σύγκριση μεταξύ του συνόλου εταιρειών και μεγάλων 4 παρατηρούμε ότι μέσα από την εκπαίδευση αυξάνεται η παραγωγικότητα και μειώνονται τα λάθη εργαζομένων. 7

8 Επίσης η αύξηση πωλήσεων και η μείωση παραπόνων πελατών είναι σημαντικά, μπορούν όμως να θεωρηθούν σαν επακόλουθα παραπάνω. 5. Συμπερασματικά σχόλια Παρατηρούμε ότι τα αποτελέσματα της εξέτασης εταιρειών με ερωτηματολόγιο έδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα σε σχέση μ αυτά που αναφέρθηκαν και στο θεωρητικό μέρος. Συγκεκριμένα σαν σημαντικό στοιχείο αναφέρεται ότι παρά την ύπαρξη του e-learning, οι περισσότερο συμβατικοί τρόποι μάθησης δείχνουν να κυριαρχούν. Όλο αυτά συνιστούν ότι η πλειονότητα συγκεκριμένων επιχειρήσεων χρησιμοποιούν μια στρατηγική αντίδρασης. Είναι μόνο μια αντίδραση στις άμεσες και βραχυχρόνιες απαιτήσεις παρά ότι θα μπορούσε να θεωρηθεί σαν στρατηγικής σημασίας. Εκτιμάται ότι υπάρχει ακόμη πολύς δρόμος στο να γίνει σύνδεση μεταξύ της επιχειρησιακής αποδοτικότητας και της αποτελεσματικής εκπαίδευσης. Αν και η μέτρηση του ανθρώπινου κεφαλαίου δεν μπορεί να είναι τόσο λεπτομερής όσο συμβατικών μέτρων, αντιπροσωπεύει ένα από τους πιο σημαντικούς δείκτες της μέλλουσας επιχειρηματικής στρατηγικής και απόδοσης. Συνεπάγεται ότι οι αναφορές του ανθρώπινου κεφαλαίου θα πρέπει να έχουν συμπεριλάβει όχι μόνο ιστορικά δεδομένα(αριθμός εργαζομένων, μισθοί κ.λ.π) αλλά επίσης δείκτες μελλοντικών δυνατοτή(εκπαίδευσης και ανάπτυξης, ισότητα στις ευκαιρίες κ.λπ.).σε συντομία, το ανθρώπινο κεφάλαιο είναι δυναμικής μορφής και απαιτεί πολλαπλούς δείκτες τόσο ποσοτικούς όσο και ποιοτικούς. Τέλος σχετικά με την πρώτη ερώτηση καλό θα ήταν να αναφέρουμε ότι η ομαδοποίηση που αναφέρει αντιπροσωπεύει την γνώμη εταιρειών μόνο στη συγκεκριμένη ερώτηση και όχι στην όλη φιλοσοφία της κάθε εταιρείας. Αναφορές Επιτροπάκη Όλγα.(2003). «Οι επιχειρήσεις όπου αξίζει να δουλεύεις»: Τα απτά οφέλη της «ευτυχίας». Αθήνα. Λαζαρίμου Μαρία.(2003). Επικοινωνιακό Κεφάλαιο και η Διαχείριση της Αλλαγής. Αθήνα. MRB-Hellas.(2003). Πως αντιμετωπίζουν οι επιτυχημένες εταιρείες τα αϋλα περιουσιακά στοιχεία.αθήνα. Ξυροτήρη-Κουφίδου.(1997).Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων, Εκδόσεις ΑΝΙΚΟΥΛΑ, Θεσσαλονίκη. Φουντουλάκη Βίκυ.(2003). Γιατί: Best Place to Work.Ιούλιος Αθήνα Brennan, B.A.,(1992), Mind over matter. C A Magazine, Vol 125, n.6,p Chartered Institute of Personel and Development(CIPD).(2003). Performance through people. Chartered Institute of Personel and Development(CIPD).(2003). Training and Development Survey report. Chartered Institute of Personel and Development(CIPD).(2003).New developments in training. Chartered Institute of Personel and Development(CIPD).(2003).Knowledge Management. Chartered Institute of Personel and Development(CIPD).(2003).How do people learn? Chartered Institute of Personel and Development(CIPD).(2003).E-learning. The learning curve. Chartered Institute of Personel and Development(CIPD).(2003).The human capital. External reporting framework. Roos, J., D., Edvinsson, L. and Dragonetti, N.C. (1997), Intellectual Capital-Navigating in the new business landscape.mc Millan Press Ltd., London. Grant Thorton, Newsletter, Knowledge Management, Autumn (2002). S-Plus handbook Volume 2, Insightful, (2000). 8

PERSONNEL TRAINING AND FIRM PERFORMANCE:

PERSONNEL TRAINING AND FIRM PERFORMANCE: ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - Τεύχος 12 (2007), 85-100 ΕΚΙΙΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΠΙΔΟΣΗ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ PERSONNEL TRAINING AND FIRM PERFORMANCE:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (Ε-Μ.Β.Α)» ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ «ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ

ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ Ε ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ MARKETING ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ. ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Εισηγητής: ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 452. Επιβλέπων: ΤΡΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ MARKETING :Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της

Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Η διαδικασία της ανάπτυξης νέων προϊόντων και οι παράγοντες που επιδρούν στην απόδοση της Πρόδρομος Χατζόγλου, Αναστάσιος Διαμαντίδης, Εύχαρις Βουρλιώτη Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης Δημοκρίτειο

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση

Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αστρολάβος, Τεύχος Οι Νέες Τεχνολογίες στη διδασκαλία και τη μάθηση Μια πρόκληση που περιμένει απάντηση Αντώνιος Π. Κωστάκος Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Στερεάς Ελλάδος ankostakos@sch.gr Βασιλική Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σπουδάστρια: Σιδηροπούλου Αλεξάνδρα Α.Μ: 082/07 ΘΕΜΑ: «Βασικοί Άξονες Οργάνωσης

Διαβάστε περισσότερα

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ

THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΏΡΙΜΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟ ΟΥΣ ΥΦΕΣΗΣ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (EXECUTIVE MBA) ιπλωµατική Εργασία THE STRATEGIC DOUBLE JEOPARDY ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας.

Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Διερεύνηση των Εκπαιδευτικών Αναγκών των λογιστών σε Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών: Η περίπτωση των λογιστών του Νομού Καβάλας. Βασίλης Φέρελης Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ & Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη: Συµφέρει να είσαι καλός! Σε µια σχετική συζήτηση µε τον διευθύνοντα σύµβουλο µιας από τις µεγαλύτερες και διαπρεπέστερες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Α.Π.Θ. Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου. Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας του Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ. Οδηγός Επιχειρηματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων

Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Καινοτομία στην Απόκτηση των Βασικών Δεξιοτήτων Leonardo Partnership Project ΙΣΠΑΝΙΑ ASSOCIATION GRENADINE FOR THE INFORMATION, FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE NEW TECHNOLOGIES ΤΟΥΡΚΙΑ TÜRKİYE ÖRGÜN VE

Διαβάστε περισσότερα

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education

Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση. Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Υβριδικές Μαθησιακές Μέθοδοι στην Εξ Αποστάσεως Δια Βίου Εκπαίδευση Hybride Learning Methods in Distance Life Long Education Ανδρέας Νιώρας, Θανάσης Λουκόπουλος, Κωνσταντίνος Αντωνής, Δημήτρης Πρέντζας,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΠΕ) ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7

1.1. Εισαγωγή... 2. 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4. 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 Κεφάλαιο 1. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Εισαγωγικές Έννοιες Περιεχόμενα 1.1. Εισαγωγή... 2 1.2. Παραγωγικά Συστήματα Βασικές Έννοιες και Ορισμοί... 4 1.3. Παραγωγικά Συστήματα Διακρίσεις... 7 1.3.1

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οι Βιβλιοθήκες και το εν δυνάμει κοινό τους: Μέθοδοι επικοινωνίας και προσέλκυσης Ανθή

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Τσαρδανίδης Ηλίας Μπαμπαγενές. Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Πανεπιστημίου 16, Αθήνα,10672

Χαράλαμπος Τσαρδανίδης Ηλίας Μπαμπαγενές. Ινστιτούτο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων, Πανεπιστημίου 16, Αθήνα,10672 ΟΙ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ: ΜΙΑ ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ;* Χαράλαμπος Τσαρδανίδης Ηλίας Μπαμπαγενές Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms

The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms The Impact of the Maintenance Practices on the Performance of Manufacturing Firms Alexandros Diamantidis Dept. of Production & Management Engineering Democritus University of Thrace adiaman@civil.duth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Π.Μ.Σ ΣΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ Νεανική Επιχειρηματικότητα Διδάσκων: Αριστείδης Μπιτζένης Θέμα: Επιχειρηματικό Σχέδιο «Δημιουργία Παιδικού Σταθμού Δροσοσταλίδες» Contents

Διαβάστε περισσότερα