Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης. (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης"

Transcript

1 Ηγεσία και Ποιότητα σε Ιδιωτικά Σχολεία ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης (E x e c u t i v e S u m m a r y ) Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ. Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης Πειραιάς, 2004

2 Εισαγωγή Τα σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας, για να είναι αποτελεσµατικά, δηλαδή για να επιτυγχάνουν τους στόχους τους, ποσοτικά και ποιοτικά πρέπει να ικανοποιούν συγκεκριµένα παιδαγωγικά, αλλά και οικονοµικά και διοικητικά κριτήρια. Γι αυτό πρέπει να έχουν την αναλόγως απαιτούµενη οργάνωση και σύστηµα διοίκησης που θα αξιοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιµους πόρους, στην κάθε φορά συγκεκριµένη κοινωνική, οικονοµική και πολιτισµική κατάσταση-συνθήκη. Σε επίπεδο σχολικής µονάδας αυτό υπαγορεύει σαφή γνώση και εφαρµογή των αρχών της διοικητικής επιστήµης, και κατάλληλη ηγετική συµπεριφορά από τον διευθυντή της, τουλάχιστον. Η ιοίκηση της Εκπαίδευσης, ως σύνολο γνώσεων, αρχών, µεθόδων και εργαλείων έρευνας, για το σύστηµα Εκπαίδευση, συµβάλλει στη δηµιουργία κατάλληλου σχολικού περιβάλλοντος, και στην άσκηση αποτελεσµατικής ηγεσίας στα σχολεία, προβάλλοντας τα αναγκαία ηγετικά χαρακτηριστικά και τους παράγοντες-χαρακτηριστικά του σχολικού περιβάλλοντος, για την παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Σχήµα 1). Σχήµα 1: Σχέση Ηγετικού Προφίλ (του ιευθυντή Σχολείου) και Κριτηρίων Ποιότητας Κριτήρια Ποιότητας Τύπος Ηγέτη Στρατηγικός- Υποστηρικτικός Οµαδικός- Αποφασιστικός ηµιουργικός Συµπεριφοριστής Καινοτόµος Ηγετικό Στυλ Πολιτική, Στρατηγική, Πόροι Ανθρώπινοι Πόροι ιαδικασίες Πελάτες (Μαθητές) Σχολική ιοίκηση ηµιουργικότητα Μάθηση & Σχολική / Οργανωσιακή Ανάπτυξη Σχολική Ποιότητα ΗΓΕΤΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

3 Με δεδοµένη την α) περιορισµένη έρευνα και γνώση για τα θέµατα αυτά, στη χώρα µας και ιδιαίτερα στα σχολεία δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και β)τον διαπιστωµένο ερευνητικά (διεθνώς) καταλυτικό ρόλο του διευθυντή του σχολείου στην παροχή ποιοτικών εκπαιδευτικών υπηρεσιών, αποφασίστηκε η διεξαγωγή της παρούσας έρευνας. Με δεδοµένο το περιοριστικό πλαίσιο, για την ανάληψη πρωτοβουλιών, και την άσκηση διοίκησης στα δηµόσια σχολεία, η έρευνα περιορίστηκε στα σχολεία της ιδιωτικής δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, όπου οι βαθµοί ελευθερίας είναι µεγαλύτεροι. Η έρευνα αυτή είχε ως σκοπό α) να σκιαγραφήσει το ηγετικό προφίλ των διευθυντών ιδιωτικών σχολείων, β) να προσδιορίσει τη σηµαντικότητα των παραγόντων οι οποίοι επηρεάζουν την ποιότητα εκπαιδευτικών υπηρεσιών και γ) να αναδείξει τις συσχετίσεις των ηγετικών στυλ των διευθυντών µε τους παραπάνω παράγοντες αλλά και µε σχολικές / οργανωσιακές συνιστώσες. Η έρευνα έγινε µε τη χρήση ερωτηµατολογίου, το οποίο απεστάλη σε 100 διευθυντές ιδιωτικών σχολείων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα. Το ερωτηµατολόγιο αποτελείτο από τέσσερα µέρη. Το πρώτο µέρος περιλάµβανε ερωτήσεις µε γενικά στοιχεία για το σχολείο και δηµογραφικά για τον διευθυντή, το δεύτερο µέρος αποτελείτο από 56 ερωτήσεις κλίµακας Likert για τον προσδιορισµό του ηγετικού στυλ των διευθυντών,το τρίτο µέρος (µε 37) ερωτήσεις αποσκοπούσε στο να δείξει τι ισχύει ως προς την ηγεσία σε οργανωσιακό επίπεδο και τέλος το τέταρτο µέρος περιλάµβανε 36 παράγοντες ποιότητας (15 ως προς τη διδασκαλία και 21 ως προς το σχολείο), η σηµαντικότητα των οποίων ήταν το ζητούµενο µε βάση την κλίµακα Likert. Το σύνολο των πληροφοριών που προέκυψαν από τα ερωτηµατολόγια που µας επεστράφησαν, επεξεργάσθηκαν µε τα προγράµµατα Excel-XP και SPSS v10.1. Οι κύριες στατιστικές µέθοδοι που χρησιµοποιήθηκαν είναι εκείνες της περιγραφικής στατιστικής (descriptive statistics), της ανάλυσης παραγόντων (factor analysis), ανάλυσης συσχετίσεων (correlation analysis) και διασταύρωσης των στοιχείων (cross tabulation analysis). 2

4 Συµπεράσµατα Τα κύρια συµπεράσµατα που προέκυψαν, απ` την ανάλυση των δεδοµένων, έχουν ως ακολούθως: Αυξητική τάση παρουσιάζουν τ` αριθµητικά στοιχεία για τα Ιδιωτικά Γυµνάσια και Λύκεια (σ` αντίθεση µε τα ηµόσια), όσον αφορά τον αριθµό των σχολικών µονάδων, τους µαθητές και τους καθηγητές. Πιο συγκεκριµένα, την τελευταία πενταετία ( ) τα Ιδιωτικά Γυµνάσια αυξήθηκαν σε ποσοστό 9% (-3% τα δηµόσια), ο αριθµός των µαθητών τους αυξήθηκε κατά 10% (-14% στα δηµόσια) ενώ αυξήθηκε ο αριθµός των απασχολούµενων καθηγητών 34% (όπως και στα δηµόσια γυµνάσια κατά 3%). Για τα Λύκεια τ` αντίστοιχα ποσοστά είναι: Ιδιωτικές σχολικές µονάδες +8% ( ηµόσια -10%), µαθητές Ιδιωτικών Λυκείων +9% ( ηµόσια Εκπαίδευση -21%) και απασχολούµενοι καθηγητές στα ιδιωτικά Λύκεια +11% ( ηµόσια σχολεία -16%). Τα ιδιωτικά σχολεία λειτουργούν, σε ποσοστό 40%, για περισσότερο από 51 χρόνια, ενώ στην πλειονότητά τους έχουν εγγεγραµµένους πάνω από 100 µαθητές. Το 1 στα 2 ιδιωτικά σχολεία µάλιστα έχει πάνω από 300 µαθητές. Το 56% των ιδιωτικών σχολείων απασχολεί έως 50 καθηγητές, το 16% απασχολεί έως 15 καθηγητές ενώ το 28% των σχολείων απασχολεί πάνω από 50 καθηγητές. Μικρό θεωρείται το ποσοστό ετήσιας απώλειας µαθητών, το οποίο ανέρχεται στο 5% για τα 8 στα 10 ιδιωτικά σχολεία. Τονίζεται ότι περίπου το 20 % των παραπάνω σχολείων έχει ετήσια απώλεια που δεν ξεπερνά το 1%! Η ανάπτυξη τυπικών συστηµάτων και διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας (µε πιστοποίηση ISO) δεν φαίνεται να έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον και απασχολήσει µέχρι σήµερα τα 8 στα 10 ιδιωτικά σχολεία. 3

5 Η εκπαιδευτική εµπειρία των διδασκόντων δεν κρίνεται ως σηµαντικός παράγων για την ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και ιδιαίτερα της διδασκαλίας, για το 60% και πλέον των διευθυντών των ιδιωτικών σχολείων. Εξαιρετικά σηµαντικοί όµως για την ποιότητα της διδασκαλίας θεωρούν οι τουλάχιστον 3 στους 4 διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων: α) τη γνώση του αντικειµένου διδασκαλίας από τον καθηγητή, β) την αφοσίωση του καθηγητή στη διδασκαλία, γ) την ικανότητά του να εµπνέει τους µαθητές, δ) το πάθος και τον ενθουσιασµό για τη δουλειά του, ε)την ειλικρίνεια στις σχέσεις του µε τους µαθητές και στ) το επίπεδο µόρφωσης και παιδείας του ( ιάγραµµα 1). ιάγραµµα 1: Οι 6 πιο σηµαντικοί παράγοντες διδασκαλίας για την ποιότητα υπηρεσιών στο σχολείο 90% 88% 85% 84% 84% % ιευθυντών 80% 75% 80% 80% 75% 70% 65% Γνώση του αντικειµένου διδασκαλίας Αφοσίωση στη διδασκαλία Ικανότητα να εµπνέει Πάθος και ενθουσιασµός Ειλικρίνεια Επίπεδο µόρφωσης και παιδείας Παράγοντες ιδασκαλίας Σε επίπεδο σχολείου, οι 9 στους 10 περίπου διευθυντές θεωρούν την αξιοπιστία (για όσα υπόσχονται να παρέχουν) και την ασφάλεια που παρέχεται στο µαθητή, ως εξαιρετικά σηµαντικούς παράγοντες, οι οποίοι επηρεάζουν την αντίληψη για την ποιότητα των όλων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Εξ`ίσου σηµαντικούς παράγοντες θεωρούν 4

6 και τις εγκαταστάσεις, τον εξοπλισµό και το εργασιακό κλίµα, το 80% περίπου των διευθυντών ( ιάγραµµα 2). ιάγραµµα 2: Οι 6 πιο σηµαντικοί σχολικοί παράγοντες για την ποιότητα υπηρεσιών % των ιευθυντών Αξιοπιστία Αίσθηση ασφάλειας Εργασιακό κλίµα Καταλληλότητα και πληρότητα κτιρίων και εγκαταστάσεων Καταλληλότητα και επάρκεια εξοπλισµού Παροχή κινήτρων στον καθηγητή Σχολικοί Παράγοντες Μέτρια έως καθόλου σηµαντική είναι η συµµετοχή των γονέων και η εµπλοκή τους στα θέµατα του σχολείου, για την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, όπως υποστηρίζουν οι 7 στους 10 διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων. Ενώ την ίδια επίδραση στην ποιότητα φαίνεται να έχουν και οι υπηρεσίες µεταφοράς και σίτισης των µαθητών ( ιάγραµµα 3). ιάγραµµα 3: Οι 5 λιγότερο σηµαντικοί σχολικοί παράγοντες για την ποιότητα υπηρεσιών % των ιευθυντών Καθόλου Λίγο Μέτρια Ενδυνάµωση καθηγητών Υποδοµή για ΑΜΕΑ Συµµετοχή των γονέων Υπηρεσίες σίτισης Υπηρεσίες µεταφοράς Σχολικοί Παράγοντες 5

7 Πιο απαιτητικοί για την ποιότητα των παραγόντων που επηρεάζουν τη διδασκαλία φαίνεται να γίνονται οι διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων, όσο µεγαλώνουν. Σύµφωνα µε την έρευνά µας, το 40,91 % των Ιδιωτικών Σχολείων εφαρµόζει ένα κάποιο σύστηµα για τη µέτρηση της απόδοσής του ενώ το 59,09% δεν το κάνει. Πάντως το γεγονός ότι, έστω και κατά δήλωσή τους, 4 στα 10 σχολεία µετρούν την απόδοσή τους, είναι για τα ελληνικά δεδοµένα µάλλον ικανοποιητικό. Υψηλό µπορεί να θεωρηθεί το 30% περίπου των διευθυντών που κατέχουν µεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (επιπέδου Master) όπως και το 8% περίπου αυτών που κατέχουν διδακτορικό δίπλωµα. Αν και οι τίτλοι αυτοί δεν σχετίζονται µε τη ιοίκηση (και δη σχολικών µονάδων) εν τούτοις είναι ενδεικτικοί του υψηλού επιπέδου µόρφωσής τους ( ιάγραµµα 4). ιάγραµµα 4: Επίπεδο γνώσεων Επίπεδο Γνώσεων 70,00 60,00 62,50 50,00 Ποσοστό % 40,00 30,00 29,17 20,00 10,00 8,33 0,00 Πτυχίο ΑΕΙ Μεταπτυχιακός Τίτλος ιδακτορικό Σχετικά µικρό µπορεί να θεωρηθεί το 20% του εργασιακού τους, που αφιερώνουν οι διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων για την διεύθυνση-ηγεσία των υφισταµένων τους. Σε µια µονάδα 6

8 παροχής υπηρεσιών, όπως το σχολείο, που κυριαρχούν οι άµεσες, καθηµερινές (µε τους µαθητές και τους συναδέλφους τους) διαπροσωπικές σχέσεις και οι οποίες καθορίζουν το αποτέλεσµα της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας, θα περίµενε κανείς οι διευθυντές να ξοδεύουν περισσότερο χρόνο για την ενεργό ανάµειξή τους στην παρακίνηση, ενθάρρυνση, διαπροσωπική επικοινωνία, επίλυση διαπροσωπικών διαφορών κ.α µεταξύ των υφισταµένων τους ( ιάγραµµα 5). ιάγραµµα 5: Κατανοµή στις διοικητι κές λειτουργίες, απ` τους διευθυντές των Ιδιωτικών Σχολείων Κατανοµή διευθυντών στις διοικητικές λειτουργίες , ,33 31,82 33,33 Ποσοστό % ,27 18,18 23,81 22,73 19,05 Προγραµµατισµός Οργάνωση ιεύθυνση Έλεγχος 15 13,64 14,29 13, ,52 9,09 9,09 9,52 5 4,55 4,76 4,55 4,76 4,76 4,55 4,76 0 5% του 8% του 10% του 15% του 20% του 25% του 30% του 35% του 40% του 50% του Χρόνος ύο κυρίαρχα ηγετικά στυλ φαίνεται να υιοθετούν οι διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων, που συµµετείχαν στην έρευνα. Πιο συγκεκριµένα: Κυρίαρχο ηγετικό στυλ που υιοθετείται και επιδεικνύεται από τους διευθυντές των ιδιωτικών σχολείων είναι αυτό του Στρατηγικού- Υποστηρικτικού ηγέτη. Ένας τέτοιος διευθυντής είναι προσανατολισµένος τόσο σε στρατηγικής φύσεως θέµατα, για το σχολείο του, όπως πχ η επίτευξη µακροχρόνιων στόχων, όσο και 7

9 κυρίως στην υποστήριξη των (υφισταµένων του)καθηγητών για την καλύτερη επιτέλεση του έργου τους Ο δεύτερος κυρίαρχος τύπος ηγέτη που εµφανίζεται στα ιδιωτικά σχολεία είναι ο Οµαδικός-Αποφασιστικός. Ο διευθυντής που υιοθετεί ένα τέτοιο στυλ διακρίνεται κυρίως για την αποφασιστικότητά του να εφαρµόζονται οι όποιες αποφάσεις λαµβάνονται κι αφορούν τη λειτουργία του σχολείου, αλλά διακρίνεται και για τη δηµιουργία οµαδικού πνεύµατος (µεταξύ των καθηγητών) εντός του σχολείου. Το ηγετικό στυλ που επιδεικνύει ένας δηµιουργικός ηγέτης φαίνεται, απ`την εν λόγω έρευνα να συσχετίζεται µε όλα τα κριτήρια που καθορίζουν την ποιότητα ενός ιδιωτικού σχολείου. Ο διευθυντής λοιπόν που θα έχει τα ανάλογα χαρακτηριστικά (προτιµά τις δηµιουργικές-παρορµητικές προτάσεις από τους υφισταµένους του, πραγµατοποιεί τακτικές συναντήσεις κατά τις οποίες οι υφιστάµενοι πληροφορούνται για σηµαντικά θέµατα της εργασίας τους, επιδιώκει τις προκλήσεις ακόµα και µε κίνδυνο αποτυχίας, «χρησιµοποιεί» το χιούµορ για την καλή διάθεση των υφισταµένων, ενώ θεωρεί σηµαντικά στοιχεία της συµπεριφοράς του διευθυντή την εντιµότητα προς τους υφισταµένους του) ίσως αποτελεί τον πλέον κατάλληλο ηγέτη για ένα ποιοτικό ιδιωτικό σχολείο ( ιάγραµµα 6). 8

10 ιάγραµµα 6 : Συσχετίσεις ηγετικών στυλ και κριτηρίων ποιότητας Πολιτική, Στρατηγική, Πόροι Ανθρώπινο υναµικό ιαδικασίες 0,42 0,53 0,73 0,69 0,56 0,69 Στρατηγικός Ηγέτης Πελάτες (Μαθητές) 0,55 0,51 ηµιουργικός Ηγέτης 0,72 Σχολική ιοίκηση 0,44 ηµιουργικότητα 0,63 0,42 0,5 Οµαδικός Ηγέτης Μάθηση και Σχολική Ανάπτυξη 0,76 0,6 0,43 Καινοτόµος Ηγέτης 9

11 Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα Λόγω του σχετικά µικρού δείγµατος της παρούσας έρευνας, µια περαιτέρω έρευνα σε µεγαλύτερο δείγµα σχολείων, θα βοηθούσε στη συλλογή και επεξεργασία περισσότερων δεδοµένων, για τη γενίκευση των συµπερασµάτων που αφορούν στους παράγοντες που καθορίζουν την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών στα ιδιωτικά σχολεία της δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. Μια έρευνα η οποία θα διαπίστωνε και θα συσχέτιζε τις απόψεις των γονέων για την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών (τι είναι γι`αυτούς σηµαντικό, τι προσδοκούν) θα αποκάλυπτε τις υπάρχουσες διαστάσεις απόψεων µε αυτές των διευθυντών σχολείων (όπως παρουσιάζονται σ`αυτή την έρευνα). Ανάλογη έρευνα, για τους παράγοντες που οι διευθυντές των δηµοσίων σχολείων θεωρούν ως σηµαντικούς για την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Τα αποτελέσµατα της θα µπορούσαν να συσχετισθούν µε αυτά της παρούσας έρευνας για τον εντοπισµό των αιτιών που διαφοροποιούν (αν συµβαίνει κάτι τέτοιο) το επίπεδο σηµαντικότητας που αποδίδεται στους παράγοντες ποιότητας. Τόσο θεωρητικα όσο και σε επίπεδο πρακτικό (για την άσκηση διοίκησης), θα ήταν ενδιαφέρουσα µια έρευνα στους ίδιους τους µαθητές. Τι αυτοί θεωρούν ως σηµαντικούς παράγοντες για την ποιοτική τους εκπαίδευση αλλά και πώς αξιολογούν το επίπεδο των παρεχοµένων σήµερα εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Πέραν των θεµάτων που αφορούν την ποιότητα των εκπαιδευτικών υπηρεσιών, θα ήταν ενδιαφέρουσα µια έρευνα για τους παράγοντες εκείνους που επηρεάζουν την όλη αποτελεσµατικότητα κι αποδοτικότητα του σχολείου και σύγκρισή τους µε αντίστοιχα ευρήµατα-συµπεράσµατα ερευνών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 10

12 Λεωνίδας Χυτήρης, Καθηγητής ιοικητικής Επιστήµης Λουκάς Νικ.Άννινος, Υποψήφιος ιδάκτωρ ιοικητικής Επιστήµης Τηλ Fax Πανεπιστήµιο Πειραιώς Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων, Γραφείο

Οµάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Οµάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Οµάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστηµα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δοµών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου

Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου Ο Αποτελεσματικός Διευθυντής του Σχολείου Φωτεινή Π. Κιρκιγιάννη, εκπαιδευτικός 1. ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1 Η έννοια του αποτελεσματικού διευθυντή Ο διευθυντής του σχολείου, σύμφωνα με τον

Διαβάστε περισσότερα

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576

Επιστημονικό Εκπαιδευτικό Περιοδικό «eκπ@ιδευτικός κύκλος» Τόμος 3, Τεύχος 1, 2015 eκπ@ιδευτικός κύκλος ISSN: 2241-4576 Η ηγεσία των εκπαιδευτικών μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας. Μια εμπειρική διερεύνηση του κριτηρίου Ηγεσία του E.F.Q.M.. The leadership of vocational

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες

ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1. Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 1 Ο ΗΓΟΣ Το Κοινό Πλαίσιο Αξιολόγησης (Κ.Π.Α.): Εφαρµογή στις Ελληνικές Ακαδηµαϊκές Βιβλιοθήκες ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2013 2 ΜΟΝΑ Α ΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : «Αντιλήψεις των βρεφονηπιαγωγών που απασχολούνται σε Ιδιωτικούς Παιδικούς σταθµούς του ήµου Θεσσαλονίκης σχετικά µε την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ειρήνη Κορρέ Νάτση Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών του Simon Fraser University Vancouver Canada Υποβληθείσα για το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στη Διοίκηση Τουριστικών

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Γριντάκης Ελευθέριος ΑΜ: 3431 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το σύγχρονο σχολείο αποβλέπει στη δημιουργία πολιτών με ηθική συνείδηση και με

Το σύγχρονο σχολείο αποβλέπει στη δημιουργία πολιτών με ηθική συνείδηση και με ΔIOIKHTIKH ENHMEPΩΣH 83 Η EΠIMOPΦΩΣH ΩΣ BAΣIKOΣ ΠAPAΓONTAΣ ANAΠTYΞHΣ TOY ANΘPΩΠINOY ΔYNAMIKOY THΣ ΠPΩTOBAΘMIAΣ EKΠAIΔEYΣHΣ: EPEYNHTIKEΣ ΔIAΠIΣTΩΣEIΣ Tων: Δάρρα Μαρίας, Σαΐτη Χρίστου Eισαγωγή Το σύγχρονο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ Ελληνική Εταιρεία ιοίκηση Αθλητισµού και Αναψυχής, 3(1), 178-218 ιοίκησης Αθλητισµού ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣ ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΝΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΡΕΜΑΚΟ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 1 η ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2009 στα πλαίσια του Ν. 3374/2005 ΛΑΡΙΣΑ Φεβρουάριος 2010 ΠΡΌΛΟΓΟΣ... 6 1. Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΉΣ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗΣ...

Διαβάστε περισσότερα

Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης.

Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης. Παντελής Γεωργογιάννης Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου των εκπαιδευτικών Α /βάθμιας και Β /βάθμιας Εκπαίδευσης. Ένα εναλλακτικό σχέδιο. Πάτρα, 2013 1 Περιεχόμενα Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου

Ομάδα Εργασίας. Πρόταση. για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ομάδα Εργασίας Πρόταση για ένα σύστημα αξιολόγησης της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου (δομών, εκπαιδευτικού υλικού,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. του

ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ. ιπλωµατική Εργασία. του ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία Η ΕΠΙ ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ MBA ΣΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ ΤΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ : Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ του

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA

Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA Πανεπιστήμιο Πειραιά Executive MBA ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Σοφία Χρ.Ιωαννίδου Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων Τ.Ε.Ι. Πειραιά Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Α.Π.Θ. Επιβλέπων Καθηγητής κ. Γεώργιος

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου:

Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου Ε.Σ.Ε.Ε. Τίτλος Έργου: «Παραγωγή Πολυχρηστικών Οδηγών» Πράξη «Υποστήριξη δράσεων διαχείρισης της ηλικίας στο ελληνικό εμπόριο» (Κωδικός ΟΠΣ: 296256) Παραδοτέο Π3:

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας περιεχομένων

Πίνακας περιεχομένων 0 Ευχαριστίες Με την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας, η οποία αποτελεί τη διπλωματική μου εργασία, στα πλαίσια της φοίτησής μου στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, θα ήθελα

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Τ.Ε.Ι ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΚΛΑΔΟ, ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ SBOKOS HOTEL GROUP (SHG) ΣΠΟΥΔΑΣΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση

Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Οι Απόψεις των Εκπαιδευτικών για την Εφαρμογή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στη Δημοτική Εκπαίδευση Ιλιάδα Ηλία, Σοφία Βλάμη & Κωνσταντίνος Λουκαΐδης Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας και Αξιολόγησης Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Επιδρά το προφίλ παρακίνησης του διευθυντή στην αποτελεσματική άσκηση σχολικής ηγεσίας;

Επιδρά το προφίλ παρακίνησης του διευθυντή στην αποτελεσματική άσκηση σχολικής ηγεσίας; Έρκυνα, Επιθεώρηση Εκπαιδευτικών Επιστημονικών Θεμάτων, Τεύχος 3ο, 109-135, 2014 Επιδρά το προφίλ παρακίνησης του διευθυντή στην αποτελεσματική άσκηση σχολικής ηγεσίας; Χρήστος Θεοδώρου, christheodorou@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ιπλωµατική Εργασία ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ιπλωµατική Εργασία ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ MBA EXECUTIVE ιπλωµατική Εργασία ΤΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΣΕ ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ του ΚΑΡΑΚΙΤΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Σχολική Μονάδα και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας Ευστάθιος Ζωγόπουλος, Εκπαιδευτικός - Δρ Μηχανικός Ε.Μ.Π Σχολικός Σύμβουλος ΠΕ 12 Εισαγωγή Το σχολείο αποτελεί έναν κοινωνικοποιητικό θεσμό στο πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΡΙΣΤΟΣ ΣΑΪΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕ ΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΝΕΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ»

«ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑΔΟ» Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας Πανεπιστήμιο Πειραιά Σχολή Χημικών Μηχανικών Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» Ειδίκευση

Διαβάστε περισσότερα

IBCS Business College

IBCS Business College IBCS Business College ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ Δρ. ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΔΑΛΑΚΟΥΡΑ 2012 Περιεχόμενα 1. Η έννοια του Μάνατζμεντ 3 2. Η έννοια της Ηγεσίας 6 2.1. Ποιος είναι ηγέτης; 8 2.2. Ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται;

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Διατριβή που υπεβλήθη για τη μερική ικανοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΑΪΟΣ 2011 «Οικονομική ανάπτυξη δεν είναι δυνατή χωρίς τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα