ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 15203 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προ σώπου Φιλαρμονική Δήμου Κάτω Νευροκοπίου... 1 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προ σώπου Δημοτικού Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθ μού Καλαμπακίου Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προ σώπου Δημοτικό Γυμναστήριο Κ. Νευροκοπίου... 3 Τροποποίηση συστατικής πράξης του Κέντρου Ενη μέρωσης και Πρόληψης Δήμου Δράμας Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας των υπαλ λήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ (1) Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώ που Φιλαρμονική Δήμου Κάτω Νευροκοπίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 190, 203 του π.δ/τος 410/1995, του άρθρου 25 παρ. 1 περ. ια του ν. 3202/ Την υπ αριθμ /03/ απόφασή μας που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 445/τ.Β / περί σύστασης Νομικού Προσώπου με την Επωνυμία «Φιλαρμονική Δή μου Κάτω Νευροκοπίου». 3. Την υπ αριθμ. 95/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Νευροκοπίου περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του ανωτέρω Νομικού Προσώπου. 4. Την υπ αριθμ. 2550/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θρά κης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξου σίας για υπογραφής «Με εντολή του», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προσώ που με την Επωνυμία «Φιλαρμονική Δήμου Κάτω Νευροκο πίου» ως προς την παράγραφο 4 περίπτωση α ως εξής: 5. Πόροι του Νομικού Προσώπου θα είναι: α) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου, ποσού μέχρι ,00. Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ ϋπολογισμού του Δήμου ποσού ,00 κατ έτος. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ /03/ απόφασή μας. ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Αυγούστου 2006 Δράμα, 19 Ιουνίου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής Ν. ΜΠΟΜΠΟΛΙΑΣ F Αριθμ (2) Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώ που Δημοτικού Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Καλαμπακίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 203 του π/δ/τος 410/1995, του άρθρου 12 του ν. 2880/ Την υπ αριθμ. 2572/ απόφασή μας που δη μοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 591/τ.Β /2001 Διορθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 925/τ.Β /200 περί σύστασης Νομικού Προσώπου με την Επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Βρεφονηπιακός Σταθμός Καλαμπακίου». 3. Την υπ αριθμ. 50/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμπακίου περί τροποποίησης της συ στατικής πράξης του ανωτέρω Νομικού Προσώπου. 4. Την υπ αριθμ. 2550/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θρά κης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξου σίας για υπογραφής «Με εντολή του», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προ σώπου με την Επωνυμία «Δημοτικός Παιδικός Βρεφονη πιακός Σταθμός Καλαμπακίου» ως προς την παράγραφο 3 περίπτωση γ ως εξής: 3. Πόροι του Νομικού Προσώπου θα είναι: γ) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου, ποσού μέχρι ,00. Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προ ϋπολογισμού του Δήμου ποσού ,00 κατ έτος. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 2572/ από φασή μας. Δράμα, 29 Ιουνίου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής Ν. ΜΠΟΜΠΟΛΙΑΣ

2 15204 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Αριθμ (3) Τροποποίηση συστατικής πράξης του Νομικού Προσώ που Δημοτικό Γυμναστήριο Κ. Νευροκοπίου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 190, 203 του π.δ/τος 410/1995, του άρθρου 25 παρ. 1 περ. ια του ν. 3202/ Την υπ αριθμ. 2628/ απόφασή μας που δημοσιεύθηκε στο (ΦΕΚ 590/τ.Β / ) και στο υπ αριθμ. (ΦΕΚ 590/τ.Β / ) (ορθή επανάληψη) περί σύστασης Νομικού Προσώπου με την Επωνυμία «Δημο τικό Γυμναστήριο Κ. Νευροκοπίου Νομού Δράμας». 3. Την υπ αριθμ. 143/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κ. Νευροκοπίου περί τροποποίησης της συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου. 4. Την υπ αριθμ. 2550/ απόφαση του Γενι κού Γραμματέα Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και παροχής εξουσίας υπογραφής «Με εντολή του», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προσώπου με την Επωνυμία «Δημοτικό Γυμναστήριο Κ. Νευροκοπίου» ως προς την παράγραφο 3 περίπτωση γ ως εξής: 3. Πόροι του Νομικού Προσώπου θα είναι: γ) Η ετήσια επιχορήγηση του Δήμου, ποσού μέχρι ,00. Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου ποσού ,00 κατ έτος. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. 2628/ από φασή μας. Δράμα, 29 Ιουνίου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής Ν. ΜΠΟΜΠΟΛΙΑΣ F Αριθμ (4) Τροποποίηση συστατικής πράξης του Κέντρου Ενημέ ρωσης και Πρόληψης Δήμου Δράμας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις των άρθρων 190, 203 του π.δ/τος 410/1995, 25 παρ. 1 περ. ια του ν. 3202/ Την υπ αριθμ. ΔΙ.ΕΣ / απόφασή μας η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 101/τ.Β / περί σύστασης του Νομικού Προσώπου «Κέντρου Ενημέρω σης και Πρόληψης Δήμου Δράμας». 3. Την υπ αριθμ. 220/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας περί τροποποίησης της συστατι κής πράξης του Νομικού Προσώπου ύστερα από την υπ αριθμ. 5/2006 πρόταση απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού. 4. Την υπ αριθμ. 2550/ απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας περί μεταβίβασης αρμοδιο τήτων και παροχής εξουσίας υπογραφής «Με εντολή του», αποφασίζουμε: Τροποποιούμε τη συστατική πράξη του Νομικού Προ σώπου «Κέντρο Ενημέρωσης και Πρόληψης Δήμου Δρά μας» ως προς την παράγραφο 3 ως εξής: 3. Πόροι του είναι η ετήσια επιχορήγηση από το Δήμο Δράμας ποσού ,00 ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου. Με την παρούσα προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2006 ποσού ,00. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ αριθμ. ΔΙ.ΕΣ / απόφασή μας. Δράμα, 29 Ιουνίου 2006 Με εντολή Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ο Γενικός Διευθυντής Ν. ΜΠΟΜΠΟΛΙΑΣ F Αριθμ (5) Πιστοποίηση επαγγελματικής επάρκειας των υπαλλή λων και στελεχών πιστωτικών ιδρυμάτων. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ (απόφαση 2/387/ ) ΚΑΙ Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις: (α) του άρθρου 4 του ν. 2836/2000 (ΦΕΚ Α 168), (β) του σημείου (ε) του άρθρου 19 του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α 112), (γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α 178), (δ) του άρθρου 90 του προεδρικού διατάγματος 63/2005 (ΦΕΚ Α 98), αποφασίζουμε: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α Πεδίο εφαρμογής Γενικές αρχές Άρθρο 1 Η παρούσα απόφαση αφορά στα πιστωτικά ιδρύματα της παραγράφου 1(α) του άρθρου 2 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ Α 130), τα οποία έχουν λάβει άδεια και εποπτεύ ονται από την Τράπεζα της Ελλάδος εκτός των συνε ταιριστικών τραπεζών που δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες της παραγράφου 1 του άρθρου 2 μόνο σε μέλη τους. Άρθρο 2 1. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να απασχο λούν, κατά την παροχή των υπηρεσιών (α) της λήψης και διαβίβασης εντολών, (β) της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό τρίτων, (γ) της παροχής επενδυτικών συμβουλών, (δ) της διαχείρισης χαρτοφυλακίων και (ε) της εκπόνησης αναλύσεων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ αριθμ. 4/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 983), μόνον πρόσωπα τα οποία διαθέτουν Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Επάρκειας (στο εξής: «Πιστοποιητικό»), με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο Τα πιστωτικά ιδρύματα υιοθετούν κατάλληλη πολιτι κή και διαδικασίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην ΠΔ/ΤΕ 2577/2006, ώστε να διασφαλίζεται: (α) τόσο ότι το απασχολούμενο προσωπικό είναι επαρκές όσο και ότι διαθέτει, σε διαρκή βάση, την απα ραίτητη επαγγελματική επάρκεια και αξιοπιστία για

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) την αποτελεσματική παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών, καθώς και (β) η δυνατότητα ευχερούς ταυτοποίησης των απα σχολούμενων προσώπων και ο έλεγχος της επαγγελμα τικής καταλληλότητας τους τόσο από τα ίδια τα πιστω τικά ιδρύματα όσο και από την Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα απόφαση. 3. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να τηρούν αρχείο, κατ άτομο, του απασχολούμενου προσωπικού που έχει λάβει πιστοποίηση με βάση την παρούσα απόφαση, με ένδειξη του χρόνου πιστοποίησης, του χρόνου έναρξης και διακοπής της παροχής των συγκεκριμένων υπηρε σιών. Το αρχείο διατηρείται για τουλάχιστον τρία (3) χρόνια από το χρόνο που το απασχολούμενο πρόσωπο έχει παύσει να παρέχει τις υπηρεσίες για λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος. Άρθρο 3 1. Το Πιστοποιητικό, ανάλογα με τον τύπο του, αφορά στην παροχή των υπηρεσιών της παραγράφου 1 του άρθρου 2 από πιστοποιημένα πρόσωπα για λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος, ως εξής: (α1) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες. Αφορά στην υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών και της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό τρίτων των παραγράφων 1(α)(i) και (ιι) του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 σε κινητές αξίες, σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και σε τίτλους της χρηματα γοράς. (α2) Λήψη και διαβίβαση εντολών σε παράγωγα προ ϊόντα. Αφορά στην υπηρεσία της λήψης και διαβίβασης εντολών και της εκτέλεσης εντολών για λογαριασμό τρίτων των παραγράφων 1(α)(ι) και (ιι) του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 σε: τίτλους προθεσμιακών χρηματοπιστωτικών συμβά σεων (futures), συμπεριλαμβανομένων των ισοδύναμων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις με τρητοίς, προθεσμιακά συμβόλαια επιτοκίου (FRA), συμβάσεις ανταλλαγής (swaps) υποχρεώσεων με αντικείμενο επιτόκιο ή συνάλλαγμα ή συμβάσεις ανταλ λαγής συνδεόμενες με μετοχές ή με δείκτη μετοχών (equity swaps), και δικαιώματα προαιρέσεως (options) για την αγορά ή πώληση οποιουδήποτε από τους ανωτέρω τίτλους, πε ριλαμβανομένων των ισοδύναμων τίτλων που παρέχουν δικαίωμα εκκαθάρισης τοις μετρητοίς, συμπεριλαμβα νομένων των δικαιωμάτων προαιρέσεως (options) επί συναλλάγματος και επιτοκίων. (β) Παροχή επενδυτικών συμβουλών. Αφορά στην υπηρεσία της παροχής συμβουλών του σημείου (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 σε κινητές αξίες, σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων, σε τίτλους της χρηματαγοράς και σε παράγωγα προϊόντα που καλύπτει το Πιστοποι ητικό (α2) ή σε σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα (structured products). (β1) Παροχή επενδυτικών συμβουλών σε κινητές αξί ες. Αφορά στην υπηρεσία της παροχής συμβουλών του σημείου (στ) της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996 σε κινητές αξίες, σε μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων και σε τίτλους της χρηματα γοράς (γ) Διαχείριση χαρτοφυλακίου πελατών. Αφορά στην υπηρεσία της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών του σημείου (γ) της παραγρά φου 1 του άρθρου 2 του ν. 2396/1996, εφόσον τα χαρτο φυλάκια συμπεριλαμβάνουν έναν ή περισσοτέρους από τους τίτλους των σημείων 1α(i)(αα) έως (ζζ) του άρθρου 2 του ν. 2396/1996. (δ) Εκπόνηση αναλύσεων σχετικά με χρηματοπιστω τικά μέσα ή εκδότες. Αφορά στην εκπόνηση αναλύσεων, όπως οι τελευ ταίες ορίζονται στο άρθρο 2 της υπ αριθμ. 4/347/2005 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. 2. Το Πιστοποιητικό (δ) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β), (β1) και (γ). Το Πιστοποιητικό (γ) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β) και (β1). Το Πιστοποιητι κό (β) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτουν τα Πιστοποιητικά (α1), (α2) και (β1). Το Πιστοποιητικό (β1) παρέχει και τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών που καλύπτει το Πιστοποιητικό (α1). Άρθρο 4 1. Το Πιστοποιητικό χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος, εφόσον το υποψήφιο πρόσωπο έχει επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα στα άρθρα 11 έως 14, ή έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε Σεμινάρια Πιστοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 ή πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο Η συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης επι τρέπεται εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι πιο κάτω προϋποθέσεις: (α) το υποψήφιο πρόσωπο πληροί τις ελάχιστες προ ϋποθέσεις προσωπικής αξιοπιστίας, σύμφωνα με τα κατωτέρω οριζόμενα στο Κεφάλαιο Β, (β) το υποψήφιο πρόσωπο πληροί τις κατά περίπτωση απαιτούμενες ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις καταλ ληλότητας (τυπικά προσόντα), όπως περιγράφονται κατωτέρω στο Κεφάλαιο Γ, (γ) έχει καταβληθεί στην Τράπεζα της Ελλάδος τέλος Πιστοποίησης που ανέρχεται σε 100, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου Ειδικά προκειμένου για την χορήγηση του Πιστο ποιητικού (α1), η συμμετοχή σε Σεμινάρια Πιστοποίησης του άρθρου 16 επιτρέπεται εφόσον το υποψήφιο πρό σωπο, εκτός από τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου, έχει προϋπηρεσία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών στην υπηρεσία της «Λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες», σύμφωνα με τα άρθρα 17 και 18. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β Ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας Άρθρο 5 1. Κατά τον έλεγχο της συνδρομής των ελάχιστων προϋ ποθέσεων προσωπικής αξιοπιστίας, ακεραιότητας, φερεγ γυότητας και ήθους, δεν παρέχεται έγκριση συμμετοχής στις Εξετάσεις ή στα Σεμινάρια Πιστοποίησης αν: (α) τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για αδικήματα που αποτελούν κώλυμα για τον διορισμό σε θέση δημοσίου υπαλλήλου σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ Α 19) ή έχουν απολυθεί από άλλη θέση για πειθαρχικούς λόγους σύμφωνα με τον

4 15206 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ίδιο ως άνω νόμο, ή έχουν καταδικασθεί τελεσίδικα για τα αδικήματα των άρθρων 398 και 406 του Ποινικού Κώδικα ή για αδικήματα της νομοθεσίας που αφορά την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προ σώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς (ν. 3340/2005) και την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ν. 2331/1995, ΦΕΚ Α 173, όπως ισχύει), (β) έχει επιβληθεί στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα χρη ματικό πρόστιμο, σωρευτικά, τουλάχιστον δέκα χιλιάδων ευρώ ( ευρώ) για το οποίο έχει παρέλθει η προ θεσμία προσφυγής ενώπιον των δικαστηρίων ή για το οποίο έχει εκδοθεί τελεσίδικη δικαστική απόφαση που απορρίπτει την προσφυγή, για παράβαση: (i) των Κανονισμών και Κωδίκων Δεοντολογίας που αφορούν στον χρηματοοικονομικό τομέα, και ιδίως της υπ αριθμ. 122/1997 (ΦΕΚ Β 340) υπουργικής απόφα σης, της υπ αριθμ. 15/1998 (ΦΕΚ Β 1257) υπουργικής απόφασης, της υπ αριθμ. 5/204/2000 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (ΦΕΚ Β 1487) και της υπ αριθμ. 8422/1998 απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαια γοράς (ΦΕΚ Β 615), (ii) των διατάξεων του ν. 3340/2005 (ΦΕΚ Α 112), (iii) των διατάξεων του ν. 2331/1995 (ΦΕΚ Α 173), (iv) της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 2396/1996 (ΦΕΚ Α 73), (ν) των διατάξεων του ν. 2076/1992 όπως ισχύει, ή των διατάξεων του άρθρου 55Α του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος. 2. Οι περιπτώσεις της προηγούμενης παραγράφου κα λύπτουν και εκείνες, όπου η αναφερόμενη ή αντίστοιχη παράβαση έχει λάβει χώρα εκτός της ελληνικής επικρά τειας ή η αντίστοιχη κύρωση ή καταδίκη έχει επιβληθεί από αρμόδιες αρχές ή όργανα άλλης χώρας, καθώς και στις περιπτώσεις στις οποίες αρμόδια αρχή ή αρμόδιο όργανο άλλης χώρας έχει αρνηθεί να παράσχει ή έχει ανακαλέσει αντίστοιχο πιστοποιητικό επαγγελματικής επάρκειας στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα για λόγους που συνδέονται με την προσωπική αξιοπιστία του εν διαφερόμενου. Άρθρο 6 1. Επιτρέπεται η αιτιολογημένη άρνηση της συμμε τοχής σε Εξετάσεις Πιστοποίησης ή της συμμετοχής στα Σεμινάρια του άρθρου 16 για τη χορήγηση Πιστο ποίησης, σε περίπτωση που έχει ασκηθεί και εκκρεμεί πειθαρχική ή ποινική δίωξη, αναφορικά με οποιοδήποτε από τα σημεία του προηγούμενου άρθρου, μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής πειθαρχικής διαδικασίας ή μέχρι να καταστεί τελεσίδικη η απόφαση. 2. Στο πλαίσιο χρήσης της ευχέρειας της προηγού μενης παραγράφου, συνεκτιμάται η φύση και η σοβα ρότητα της παράβασης, ο βαθμός συσχέτισης της με το αντικείμενο της αίτησης και ειδικά το είδος της υπηρεσίας ως προς την οποία έχει υποβληθεί η αίτηση, τυχόν άλλες σχετικές καταδίκες, κυρώσεις ή ποινές που έχουν επιβληθεί στο ενδιαφερόμενο πρόσωπο, τυ χόν άλλες σχετικές εκκρεμούσες διώξεις οιασδήποτε φύσεως (ποινικής, διοικητικής ή πειθαρχικής) κατά του ενδιαφερόμενου προσώπου. 3. Στην περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5, μπορεί να επιτραπεί η συμμετοχή στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ή στα Σεμινάρια Πιστοποίησης ενδιαφερόμενου προσώπου, αν έχουν παρέλθει πέντε (5) χρόνια από την επιβολή της αντίστοιχης κύρωσης, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της βαρύτητας του παρα πτώματος, στο οποίο είχε υποπέσει το ενδιαφερόμενο πρόσωπο και της έκτοτε επαγγελματικής του συμπε ριφοράς. Άρθρο 7 Για το σκοπό εξέτασης της συνδρομής ή μη: (α) του σημείου (α) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 προσκομίζεται αντίγραφο ποινικού μητρώου, για γενική χρήση, (β) του σημείου (β) της παραγράφου 1 του άρθρου 5 προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος και (γ) της παρ. 1 του άρθρου 6 προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ Ελάχιστες τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας (τυπικά προσόντα) Άρθρο 8 1. Το υποψήφιο για χορήγηση Πιστοποιητικού πρό σωπο πρέπει ανεξαρτήτως του είδους της υπηρεσίας για την οποία έχει υποβληθεί αίτηση για την παροχή Πιστοποιητικού: (α) να έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος ηλικίας, και (β) να πληροί κατ ελάχιστο τις τυπικές προϋποθέσεις καταλληλότητας (τα τυπικά προσόντα) που καθορίζο νται ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών στο άρθρο 9 ή στο άρθρο 15, κατά περίπτωση. Άρθρο 9 1. Οι υποψήφιοι που αιτούνται τη χορήγηση Πιστο ποιητικού (α1), και (α2) του άρθρου 3 της παρούσας Απόφασης πρέπει να έχουν Απολυτήριο Λυκείου. 2. Οι υποψήφιοι που αιτούνται τη λήψη Πιστοποιητικού (β) και (β1) πρέπει να έχουν: (α) Πτυχίο ελληνικού Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύμα τος (ΑΕΙ) ή Πτυχίο ελληνικού Τεχνολογικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή ισότιμου, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλά δος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μεταλυκειακού φορέα εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον διάρκειας του εσωτερικού ή του εξωτερικού και (β) Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, ως εξής: (i) έξι τουλάχιστον μήνες στο χρηματοπιστωτικό τομέα, σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στην πε ρίπτωση που κατέχουν μεταλυκειακό τίτλο σπουδών τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης, ή σε διαφορετική περίπτωση, (ii) προϋπηρεσία έξι μηνών ως ασκούμενοι στη συγκε κριμένη δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Ε. 3. Οι υποψήφιοι που αιτούνται τη χορήγηση Πιστοποι ητικού (γ) και (δ) πρέπει να έχουν: (α) Πτυχίο ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ ή ισότιμου, κατά την κρίση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μεταλυκειακού φορέα εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον διάρκειας του εσωτερικού ή του εξωτερικού και (β) Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία, ως εξής: (i) ένα τουλάχιστον έτος στον χρηματοπιστωτικό τομέα, σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στην πε ρίπτωση που κατέχουν μεταλυκειακό τίτλο σπουδών τριετούς τουλάχιστον διάρκειας, οικονομικής ή θετικής κατεύθυνσης, ή σε διαφορετική περίπτωση, (ii) προϋπηρεσία ενός έτους ως ασκούμενοι στη συγκε

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) κριμένη δραστηριότητα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Κεφάλαιο Ε της παρούσας, ή εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών οικονομικής ή χρηματο οικονομικής κατεύθυνσης, εμπειρία έξι μηνών σε καθε στώς πλήρους απασχόλησης στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Άρθρο Η επαγγελματική εμπειρία των υποψηφίων προς Πιστοποίηση πρέπει να προέρχεται από πραγματική απασχόληση σε πιστωτικά ιδρύματα ή άλλες εταιρίες της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2836/2000 ή σε χρηματοπιστωτικής φύσεως υπηρεσίες του Δημοσίου ή φορέων του ευρύτερου δημοσίου τομέα που δραστηρι οποιούνται σε τομείς σχετικούς με την κεφαλαιαγορά ή σε χρηματοοικονομικής φύσεως υπηρεσίες οργανω μένων χρηματιστηριακών αγορών της Ελλάδος ή του εξωτερικού και γενικότερα σε χρηματοοικονομικές υπη ρεσίες εταιρειών του χρηματοπιστωτικού τομέα. 2. Προς Πιστοποίηση της επαγγελματικής εμπειρίας και των τυπικών προσόντων πρέπει να προσκομίζονται σωρευτικά: (α) Αναλυτική βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον εργοδότη υπέχουσα θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, στην οποία περιγράφεται αναλυτικά και με ευκρίνεια το αντικείμενο απασχόλησης του υπο ψηφίου. (β) Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου συνοδευόμενη από αντίγραφο των σχετικών ενσήμων από την οποία πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος έχει πράγματι απασχοληθεί στον εργοδότη που εξέδωσε τη βεβαίωση προϋπηρεσίας κατά το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. (γ) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. (δ) Επικυρωμένα αντίγραφα τίτλων σπουδών. 3. Στο πλαίσιο εφαρμογής των άρθρων 5 και 9, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται: (α) να ζητεί από το πιστωτικό ίδρυμα και το εκάστοτε ενδιαφερόμενο πρόσωπο διευκρινίσεις, (β) να ζητεί συστατικές επιστολές, και (γ) να επικοινωνεί και να ζητεί πληροφορίες από αρχές ή άλλες υπηρεσίες ή οργανισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, προκειμένου να επιβεβαιώσει ή διευκρινίσει την συνδρομή των προϋποθέσεων προ σωπικής αξιοπιστίας των υποψήφιων για Πιστοποίηση προσώπων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ Εξετάσεις και Σεμινάρια Πιστοποίησης Άρθρο Οι Εξετάσεις για τη χορήγηση Πιστοποιητικών (α1), (α2), (β), (β1), (γ) και (δ) διενεργούνται τουλάχιστον μια φορά κατ έτος από την Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυ μη Εταιρία Συμμετοχών (ΕΧΑΕ) και το Ελληνικό Τραπε ζικό Ινστιτούτο (ΕΤΙ) της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών. 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελ λάδος με κοινή τους απόφαση μπορούν να διενεργούν απευθείας ή να αναθέσουν την διενέργεια των εξετά σεων και σε Τμήμα χρηματοοικονομικής κατεύθυνσης ελληνικού ΑΕΙ, ή σε άλλο εκπαιδευτικό φορέα αντίστοι χης κατεύθυνσης, εφόσον κριθεί από τις εν λόγω αρχές ότι παρέχει ισοδύναμα, τουλάχιστον, εχέγγυα για τη διεξαγωγή των σχετικών εξετάσεων Πιστοποίησης. Άρθρο Οι Εξετάσεις για τη χορήγηση του Πιστοποιητικού περιλαμβάνουν δύο αυτοτελή και διακριτά τμήματα. Το ένα τμήμα καλύπτει εξεταστέα ύλη που αφορά εν γένει στο θεσμικό πλαίσιο της κεφαλαιαγοράς και φέρει τον τίτλο «Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς». Το άλλο τμήμα καλύπτει εξεταστέα ύλη που περιλαμβάνει ειδικά θέματα ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών ή δραστηρι οτήτων ως προς τις οποίες χορηγείται το Πιστοποιητικό και φέρει τον τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς». 2. Το τμήμα με τίτλο «Το Θεσμικό Πλαίσιο της Κε φαλαιαγοράς» και το τμήμα με τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» αποτελούν αντικείμενο αυτοτελούς Εξέτασης. 3. Το ενδιαφερόμενο να αποκτήσει το Πιστοποιητι κό πρόσωπο, πρέπει να συμμετάσχει με επιτυχία σε Εξετάσεις: (α) στο τμήμα με τίτλο «Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφα λαιαγοράς», και (β) στο τμήμα με τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγο ράς», ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 4. Η συμμετοχή στο τμήμα με τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» επιτρέπεται μόνον εφόσον ο υποψήφι ος έχει επιτύχει στις εξετάσεις του τμήματος «Θεσμικό Πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς». 5. Το τμήμα με τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» περιλαμβάνει αυτοτελείς ενότητες ύλης για κάθε ένα από τα Πιστοποιητικά του άρθρου Το πρόσωπο που συμμετέχει στις Εξετάσεις του τμήματος με τίτλο «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» μπορεί να εξετασθεί σε μία ή περισσότερες ενότητες ύλης ως εξής: (α) για να εξετασθεί στην ύλη που αφορά το Πιστο ποιητικό (β) πρέπει να έχει ήδη λάβει τα Πιστοποιητικά (α1) και (α2) ή να εξετάζεται ταυτόχρονα και στην ύλη που αφορά τα Πιστοποιητικά (α1) και (α2), (β) για να εξετασθεί στην ύλη που αφορά το Πιστοποι ητικό (β1) πρέπει να έχει ήδη λάβει το Πιστοποιητικό (α1) ή να εξετάζεται ταυτόχρονα και στην ύλη που αφορά το Πιστοποιητικό (α1), (γ) για να εξετασθεί στην ύλη που αφορά το Πιστο ποιητικό (γ) πρέπει να έχει ήδη λάβει τα Πιστοποιητικά (α1), (α2) και (β) ή να εξετάζεται ταυτόχρονα και στην ύλη που αφορά τα Πιστοποιητικά (α1), (α2) και (β), (δ) για να εξετασθεί στην ομάδα που αφορά το Πιστο ποιητικό (δ) πρέπει να έχει ήδη λάβει τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β) και (γ) ή να εξετάζεται ταυτόχρονα και στην ύλη που αφορά τα Πιστοποιητικά (α1), (α2), (β) και (γ). Άρθρο Η εξεταστέα ύλη για το τμήμα με τίτλο «Το Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής: (α) γενικές αρχές λειτουργίας της κεφαλαιαγοράς και των χρηματιστηρίων, (β) θέματα προστασίας των επενδυτών και κανονισμό συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρε σιών, (γ) θέματα προστασίας της κεφαλαιαγοράς από πρά ξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορί ες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς και πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, (δ) εισαγωγή και διαπραγμάτευση κινητών αξιών και παραγώγων χρηματοπιστωτικών μέσων και πληροφό ρηση επενδυτών. 2. Η εξεταστέα ύλη του τμήματος «Ειδικά Θέματα Κεφα λαιαγοράς» διαφοροποιείται ανάλογα με τις παρεχόμενες

6 15208 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) υπηρεσίες ως προς τις οποίες χορηγείται το Πιστοποι ητικό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 2. Ειδικότερα προκειμένου για την ειδικότητα «Εκπόνηση αναλύσεων» στην εξεταστέα ύλη του τμήματος «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς» περιλαμβάνονται θέμα τα μακροοικονομικής ανάλυσης σε σχέση με τις αγορές κεφαλαίων, χρήματος και συναλλάγματος. 3. Κατά τα λοιπά, η εξεταστέα ύλη καθορίζεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελ λάδος κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εξετάσεων του άρθρου 14. Η εξεταστέα ύλη, καθώς και παραδείγματα ερωτήσεο)ν αναρτώνται στις ιστοσελίδες της Επιτρο πής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος, τουλάχιστον τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν την ημε ρομηνία διεξαγωγής των Εξετάσεων. Άρθρο Η διενέργεια των εξετάσεων των άρθρων 11 έως 13 εποπτεύεται από διαρκή τριμελή Επιτροπή Εξετάσεων, η οποία συγκροτείται με κοινή απόφαση της Επιτρο πής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος και αποτελείται από ένα μέλος από την Επιτροπή Κεφαλαι αγοράς, ένα μέλος από την Τράπεζα της Ελλάδος και έναν καθηγητή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με ειδίκευση στη χρηματοοικονομική επιστήμη, ως Πρόεδρο. 2. Οι Εξετάσεις είναι γραπτές και μπορεί να έχουν την μορφή ερωτήσεων με πολλαπλές απαντήσεις (multiple choice). Οι ερωτήσεις επιλέγονται κάθε φορά με κλήρω ση από βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τουλάχιστον πενταπλάσιο αριθμό ερωτήσεων από αυτόν που αφο ρούν την Εξέταση για το «Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφα λαιαγοράς» και τις επιμέρους ομάδες Εξέτασης για τα «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς». Οι ερωτήσεις καλύ πτουν όλη την εξεταστέα ύλη και ετοιμάζονται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος υπό την εποπτεία της Επιτροπής Εξετάσεων. 3. Ο χρόνος, τόπος και τρόπος διεξαγωγής των Εξετά σεων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη διεξαγωγή των Εξετάσεων καθορίζονται με ανακοίνω ση της Επιτροπής Εξετάσεων, η οποία καταχωρείται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών και στις ιστοσελίδες της Επιτρο πής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος. Άρθρο 15 Εναλλακτικά της επιτυχούς συμμετοχής σε Εξετά σεις Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 13, Πιστοποιητικό χορηγείται από την Τράπεζα της Ελλάδος εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας του Κεφαλαίου Β, και επιπροσθέτως: (α) Προκειμένου για το Πιστοποιητικό (α1), έχουν πα ρακολουθήσει με επιτυχία Σεμινάριο Πιστοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 16, μετά από δωδεκάμηνη του λάχιστον θητεία ως ασκούμενοι. (β) Προκειμένου για τα Πιστοποιητικά (γ) και (δ), είναι κάτοχοι των τίτλων Chartered Financial Analyst (CFA, Series 3) του CFA Institute ή Certified International Financial Analyst (CIIA, Final) της ACIIA, (γ) Είναι κάτοχοι ισοδύναμων πιστοποιητικών επαγ γελματικής επάρκειας που έχουν χορηγηθεί από αρ μόδιες αρχές ή από φορείς που είναι αναγνωρισμένοι από τις αρμόδιες αρχές, κρατών μελών του ΕΟΧ, των ΗΠΑ του Καναδά και της Αυστραλίας. Άρθρο Ανατίθεται στην Ελληνικά Χρηματιστήρια Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών (ΕΧΑΕ) και το Ελληνικό Τραπεζι κό ινστιτούτο (ΕΤΙ) της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, η διοργάνωση, τουλάχιστον δύο φορές κατ έτος, Σεμινα ρίων Πιστοποίησης, τα οποία απευθύνονται σε υποψη φίους προς Πιστοποίηση του τύπου (α1), που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4. Τα Σεμινάρια καλύπτουν, διαφοροποιούμενα, ανάλογα με τη δραστηριότητα, ενδεικτικά, τα εξής θέματα: (α) «Θεσμικό Πλαίσιο της Κεφαλαιαγοράς» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 και (β) «Ειδικά Θέματα Κεφαλαιαγοράς», ενότητα ύλης που αφορά το Πιστοποιητικό (α1). 2. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελ λάδος εγκρίνουν πριν τη διεξαγωγή κάθε σεμιναρίου το πρόγραμμα εκπαίδευσης, τη διδακτέα ύλη και τους ειση γητές των Σεμιναρίων Πιστοποίησης που διοργανώνει η ΕΧΑΕ ή το ΕΤΙ ή άλλος φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί η διεξαγωγή σεμιναρίων σύμφωνα με την παράγραφο Στη λήξη του Σεμιναρίου Πιστοποίησης οι υποψήφιοι λαμβάνουν μέρος σε γραπτή εξέταση που καλύπτει το περιεχόμενο του Σεμιναρίου. Ως προς τις ερωτήσεις εφαρμόζεται η παρ. 2 του άρθρου Με κοινή απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος, η διεξαγωγή των σεμι ναρίων Πιστοποίησης μπορεί να διενεργείται απευθείας από τις εν λόγω αρχές ή να ανατίθεται σε Τμήμα χρη ματοοικονομικής κατεύθυνσης ελληνικού ΑΕΙ, ή άλλου εκπαιδευτικού φορέα αντίστοιχης κατεύθυνσης, ή στην ΕΧΑΕ, ή σε πιστωτικά ιδρύματα που διαθέτουν ξεχωρι στή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, εφόσον κριθεί από τις εν λόγω αρχές ότι παρέχονται ισοδύναμα, τουλάχιστον, εχέγγυα για τη διεξαγωγή των σχετικών σεμιναρίων. 5. Οι λεπτομέρειες διεξαγωγής των Σεμιναρίων Πιστο ποίησης καθορίζονται με απόφαση του φορέα που τα διοργανώνει. Η απόφαση αναρτάται στις ιστοσελίδες και στις έδρες των εν λόγω φορέων, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και της Τράπεζας της Ελλάδος. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε Ασκούμενο προσωπικό Άρθρο Τα πιστωτικά ιδρύματα δύνανται, κατ εξαίρεση της παραγράφου 1 του άρθρου 2 να επιτρέπουν την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται στις περιπτώσεις (α) και (γ) έως (ε) της εν λόγω παραγράφου και από απα σχολούμενα σε αυτά ενήλικα πρόσωπα τα οποία δεν διαθέτουν το σχετικό Πιστοποιητικό αλλά ενεργούν ως ασκούμενοι υπό την εποπτεία και την ευθύνη άλλων προσώπων που απασχολούν τα πιστωτικά ιδρύματα και τα οποία διαθέτουν το σχετικό Πιστοποιητικό. 2. Ο αριθμός των ασκούμενων προσώπων που απασχο λεί κάθε πιστωτικό ίδρυμα δεν δύναται να υπερβαίνει το τετραπλάσιο του συνολικού αριθμού των πιστοποιη μένων προσώπων που απασχολεί το πιστωτικό ίδρυμα, ανά τύπο, πιστοποίησης, όπως προβλέπεται στην πα ράγραφο 1 του άρθρου 3 και ανά υπηρεσιακή μονάδα. Σε περίπτωση που δεν προκύπτει ακέραιος αριθμός, πραγματοποιείται στρογγυλοποίηση προς τα άνω. Το κάθε πιστοποιημένο πρόσωπο που απασχολεί το πι στωτικό ίδρυμα δεν δύναται να εποπτεύει περισσότερα από τέσσερα (4) ασκούμενα πρόσωπα. 3. Ειδικά για την παροχή της υπηρεσίας Λήψης και δια βίβασης εντολών σε κινητές αξίες που προϋποθέτει την Πιστοποίηση (α1), ο αριθμός των ασκούμενων προσώπων δεν θα υπερβαίνει το οκταπλάσιο των πιστοποιημένων υπαλλήλων.

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί την ευχέρεια να προσδιορίζει την αναλογία των ασκούμενων προσώπων προς τους πιστοποιημένους υπαλλήλους, κατ απόκλιση των ανωτέρω, λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος του πι στωτικού ιδρύματος, την επάρκεια και την αποτελεσμα τικότητα του συστήματος εκπαίδευσης του προσωπικού του και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Άρθρο Στην περίπτωση του προηγούμενου άρθρου τα πι στωτικά ιδρύματα οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα ασκούμενα πρόσωπα: (α) πληρούν τα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 5, (β) παρέχουν την εκάστοτε υπηρεσία υπό τον έλεγχο και εποπτεία ορισμένου προσώπου που έχει λάβει το Πιστοποιητικό ως προς την συγκεκριμένη υπηρεσία, (γ) απασχολούνται στο εν λόγω πιστωτικό ίδρυμα σύμφωνα με τις αρχές και κριτήρια που προβλέπονται ειδικότερα στην ΠΔ/ΤΕ 2577/2006 και (δ) λαμβάνουν μέρος και επιτυγχάνουν στις Εξετάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 13 εντός χρονικού διαστήματος δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη απα σχόλησής τους στο πιστωτικό ίδρυμα ή σε Σεμινάρια Πιστοποίησης, προκειμένου για την παροχή της υπη ρεσίας της «Λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες» του Πιστοποιητικού (α1). 2. Για τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της περίπτωσης (δ) της προηγούμενης παραγράφου: (α) Ως αφετηρία τίθεται ο χρόνος κατά τον οποίο το ασκούμενο πρόσωπο άρχισε να παρέχει τις συγκεκρι μένες υπηρεσίες στο πιστωτικό ίδρυμα. (β) Προσμετράται ο χρόνος παροχής των συγκεκρι μένων υπηρεσιών σε διαφορετικές περιόδους απασχό λησης στο πιστωτικό ίδρυμα. (γ) Προσμετράται ο χρόνος κατά τον οποίο το εν λόγω πρόσωπο παρείχε τις συγκεκριμένες υπηρεσίες σε άλλο πιστωτικό ίδρυμα ή άλλη εταιρία της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν. 2836/2000, όπως ισχύει. 3. Τα πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να διατηρούν αρ χείο σχετικά με: (α) τα κριτήρια, τον τρόπο, το χρόνο και τα αποτε λέσματα διενέργειας της αξιολόγησης που πραγμα τοποιείται δυνάμει της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, και (β) ονομαστικά για κάθε ασκούμενο, το χρόνο έναρξης της άσκησης και τα χρονικά όρια εντός των οποίων τα ασκούμενα πρόσωπα πρέπει να λάβουν το σχετικό Πι στοποιητικό, καθώς και το όνομα του εποπτεύοντος τον ασκούμενο αντίστοιχου πιστοποιημένου υπαλλήλου. 4. Εφόσον το ασκούμενο πρόσωπο δεν επιτύχει στις Εξετάσεις Πιστοποίησης ή δεν συμμετάσχει επιτυχώς σε Σεμινάριο Πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 16 εντός του χρονικού διαστήματος που προβλέπεται στην περίπτωση (δ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, τα πιστωτικά ιδρύματα διασφαλίζουν ότι το εν λόγω πρόσωπο παύει άμεσα να απασχολείται στην παροχή των αντίστοιχων υπηρεσιών μέχρις ότου και εφόσον επιτύχει στις Εξετάσεις ή Σεμινάρια Πιστοποίησης, κατά περίπτωση και λάβει το σχετικό Πιστοποιητικό. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ Διαδικαστικά ζητήματα Ανάκληση του Πιστοποιητικού Άρθρο Στην Τράπεζα της Ελλάδος υποβάλλονται: (α) από τα πιστωτικά ιδρύματα η αίτηση, το τέλος και τα σχετικά δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 7 και στο άρθρο 10 για τη συμμετοχή των υποψηφίων στις Εξετάσεις, ή για την, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας απόφασης, εξαίρεση από τη συμμετοχή στις Εξετάσεις αυτές (β) τα ονόματα των υποψηφίων για τα Σεμινάρια Πι στοποίησης. 2. Τα πιστωτικά ιδρύματα συνεργάζονται με τον εν διαφερόμενο για την ακρίβεια και πληρότητα των πλη ροφοριών που περιέχονται στην αίτηση. Προκειμένου για τη συμμετοχή σε Σεμινάρια Πιστο ποίησης του άρθρου 16, η συνδρομή των απαιτούμενων προϋποθέσεων διαπιστώνεται από τα ίδια τα πιστω τικά ιδρύματα. Τα πιστωτικά ιδρύματα διατηρούν την ευθύνη για το σχετικό έλεγχο και την τήρηση αρχείου με τα απαιτούμενα στοιχεία από τα οποία θα καθίστα ται δυνατή η διακρίβωση της συνδρομής των εν λόγω προϋποθέσεων από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία είναι αρμόδια να επιλαμβάνεται τυχόν ενστάσεων αντιρ ρήσεων των υποψηφίων. 3. Αιτήσεις, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά τα οποία υποβάλλονται μετά τη λήξη της καθορισμένης προθε σμίας υποβολής δεν γίνονται εν γένει αποδεκτά, ανε ξάρτητα από το λόγο της μη εμπρόθεσμης υποβολής τους. 4. Το κόστος συμμετοχής στις Εξετάσεις των άρθρων 11 έως 13 ή στα Σεμινάρια Πιστοποίησης του άρθρου 16, όπως αυτό έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφα λαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος καταβάλλεται από τα πιστωτικά ιδρύματα εκ μέρους των απασχο λούμενων σε αυτά υποψηφίων, απευθείας στον φορέα που τα διεξάγει. 5. Η Τράπεζα της Ελλάδος συντάσσει κατάλογο με τους υποψηφίους που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμε τοχής στις Εξετάσεις και στα Σεμινάρια Πιστοποίησης, ο οποίος δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα της. 6. Οι φορείς διεξαγωγής των Εξετάσεων και των Σεμιναρίων Πιστοποίησης συντάσσουν πρακτικό στο οποίο καταχωρείται αναλυτικά η βαθμολογία που έχει επιτύχει ο κάθε υποψήφιος σε κάθε εξεταζόμενη ενό τητα ύλης, το τελικό αποτέλεσμα των εξετάσεων με την τελική βαθμολογία κάθε υποψηφίου και η σειρά κατάταξης των επιτυχόντων, αλφαβητικά Το πρακτικό της προηγούμενης παραγράφου διαβιβάζεται μαζί με όλο το φάκελο διεξαγωγής των Εξετάσεων και των Σεμιναρίων Πιστοποίησης στην Τράπεζα της Ελλάδος για την σύνταξη και δημοσιοποίηση του πίνακα επιτυ χόντων, αλφαβητικά. 7. Οι πίνακες των επιτυχόντων δημοσιοποιούνται στο Ημερήσιο Δελτίο Τιμών, της ιστοσελίδας της Τράπεζας της Ελλάδος. Άρθρο 20 Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελ λάδος ελέγχουν και αξιολογούν τις Εξετάσεις και τα Σεμινάρια Πιστοποίησης και αν διαπιστώσουν παράβαση νόμου είτε αυτεπαγγέλτως, είτε κατόπιν ενστάσεως προσφυγής, δύνανται να αποφασίσουν την επανάληψή τους ολικώς ή μερικώς. Για παραλείψεις ή πλημμέλειες, που επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, μπορεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Τράπεζα της Ελλάδας αντί επαναλήψεως των Εξετάσεων ή Σεμιναρίων, να αναθέσουν στην Επιτροπή Εξετάσεων ή στους φορείς διεξαγωγής των Σεμιναρίων την συμπλήρωση ή διόρ θωση των παραλείψεων ή πλημμελειών.

8 15210 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) Άρθρο Το χορηγούμενο από την Τράπεζα της Ελλάδος Πιστοποιητικό ανακαλείται προσωρινά για χρονικό δι άστημα που δεν υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες ή αφαιρείται εάν διαπιστωθεί ότι: (α) δεν συντρέχει οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για τη χορήγηση του εν λόγω Πιστοποιητικού, ιδίως δε των κατά τα άρθρα 5 και 6 της απόφασης αυτής αναφερομένων, ή (β) η χορήγησή του βασίσθηκε σε ψευδείς ή παραπλα νητικές πληροφορίες που υποβλήθηκαν από την Εταιρία ή/και το ενδιαφερόμενο πρόσωπο. 2. Η εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου δεν αναιρεί την δυνατότητα σωρευτικής επιβολής λοιπών κυρώσεων που τυχόν προβλέπονται από σχετικές δια τάξεις της νομοθεσίας. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η Μεταβατικές και Τελικές διατάξεις Άρθρο Οι κάτοχοι πιστοποιητικών βάσει της υπ αριθμ. 1/294/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και βάσει της υπ αριθμ. 5/ απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών θεωρείται ότι κατέχουν τις αντίστοιχες Πιστοποιήσεις της παρούσας απόφασης ως εξής: (α) η ειδικότητα υπεύθυνου λήψης και διαβίβασης εντολών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α1), (β) η ειδικότητα υπεύθυνου εκτέλεσης εντολών αντι στοιχεί στο Πιστοποιητικό (α1), (γ) η ειδικότητα υπεύθυνου παροχής επενδυτικών συμ βουλών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (β1), ή, εφόσον η ειδικότητα αυτή συνδυάζεται και με το πιστοποιητικό Γνώσεων Παραγώγων, ή το πιστοποιητικό Συμβούλου Πελατών της Αγοράς Παραγώγων, ή το πιστοποιητικό Διαπραγματευτή / Ειδικού Διαπραγματευτή της Αγοράς Παραγώγων, αντιστοιχεί σε Πιστοποιητικό (β), (δ) η ειδικότητα υπεύθυνου διαχείρισης χαρτοφυλακί ου πελατών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (γ), (ε) η ειδικότητα του αναλυτή μετοχών αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (δ), (στ) το πιστοποιητικό Γνώσεων Παραγώγων και το πιστοποιητικό Συμβούλου Πελατών της Αγοράς Παρα γώγων αντιστοιχούν στο Πιστοποιητικό (α2) και (ζ) το πιστοποιητικό Διαπραγματευτή / Ειδικού Δια πραγματευτή της Αγοράς Παραγώγων αντιστοιχεί στο Πιστοποιητικό (α2). 2. Χρηματιστηριακοί εκπρόσωποι που είναι διορισμένοι με βάση τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 1806/1986 θεωρείται ότι κατέχουν Πιστοποιητικό (β1), το οποίο λαμβάνουν μετά από σχετική αίτηση προς την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. 3. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας απόφα σης χορηγείται Πιστοποιητικό από την Τράπεζα της Ελλάδος άνευ συμμετοχής στις εξετάσεις Πιστοποίησης των άρθρων 11 έως 13, εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας του Κεφαλαίου Β και επιπροσθέτως διαθέτουν τους αντί στοιχα απαιτούμενους ανά υπηρεσία τίτλους σπουδών του άρθρου 9, καθώς και, τριετή τουλάχιστον εμπει ρία στη συγκεκριμένη υπό πιστοποίηση υπηρεσία, ήδη κατά την έκδοση του ν. 3371/2005, αποκτηθείσα την τελευταία πενταετία. Προκειμένου για την υπηρεσία της «Λήψης και διαβίβασης εντολών σε κινητές αξίες», για τον υπολογισμό της τριετίας θα προσμετράται και η προϋπηρεσία σε χρηματιστηριακές δραστηριότητες. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν, εντός αποκλειστι κής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, μαζί με την αίτηση πιστοποίησης, συγκεντρωτική κατάσταση με τα ενδιαφερόμενα να λάβουν πιστοποίηση πρόσωπα τα οποία απασχολούν, βεβαιώνοντας ότι τα πρόσωπα αυτά πληρούν τις αντί στοιχα προβλεπόμενες προϋποθέσεις και καταβάλλο ντας το σχετικό τέλος. Η συγκεντρωτική κατάσταση, η οποία υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή, συνοδεύεται από τα σχετικά δικαιολογητικά για κάθε ενδιαφερόμενο. Τα παραπάνω πρόσωπα μπορούν να παρέχουν για λογαριασμό του πιστωτικού ιδρύματος τις υπηρεσίες για τις οποίες ζητούν τη χορήγηση Πι στοποιητικού και κατά το διάστημα που μεσολαβεί από την κατάθεση της αίτησης μέχρι τη λήψη του πιστοποι ητικού από την Τράπεζα της Ελλάδος. 4. Δεν απαιτείται η πλήρωση της προϋπόθεσης που προβλέπεται στην περίπτωση (α) της παραγράφου 2 του άρθρου 9 για υποψηφίους που έχουν ήδη, κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας Απόφασης, απολυτήριο Λυκείου και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία επτά (7) τουλάχιστον ετών, σε καθεστώς πλήρους απασχόλησης, στο χρηματοπιστωτικό τομέα. 5. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, που έχουν ολοκληρωθεί από τη διεύθυνση εκπαίδευσης πι στωτικών ιδρυμάτων πριν την έναρξη ισχύος της από φασης αυτής, παρέχουν τη δυνατότητα χορήγησης του αντίστοιχου πιστοποιητικού χωρίς τη συμμετοχή στις εξετάσεις του Κεφαλαίου Δ, εφόσον αξιολογηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελ λάδος ότι προσφέρουν ισοδύναμες γνώσεις και εφόσον οι υποψήφιοι πληρούν τα ελάχιστα εχέγγυα προσωπικής αξιοπιστίας του Κεφαλαίου Β και τα ελάχιστα τυπικά προσόντα του Κεφαλαίου Γ. Τα πιστωτικά ιδρύματα υποβάλλουν στην Τράπεζα της Ελλάδος, εντός αποκλει στικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την δημοσίευση της παρούσας απόφασης, σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα ανάλογα δικαιολογητικά και το σχετικό τέλος. 6. Κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας από φασης οι Εξετάσεις Πιστοποίησης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 11 και τα Σεμινάρια Πι στοποίησης που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 16 δύνανται να διενεργηθούν, κατ εξαίρεση, οποτεδήποτε μετά την 1η Ιανουαρίου Άρθρο Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Η ισχύς της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης αρχίζει έξι (6) μήνες μετά από την λήψη της. 2. Από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. Αθήνα, 19 Ιουλίου 2006 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Ο Διοικητής της Επιτροπής της Τράπεζας Κεφαλαιαγοράς της Ελλάδος AΛΕΞΙΟΣ Α. ΠΙΛΑΒΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΑΡΓΚΑΝΑΣ * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * FAX ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος

Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος Κοινή Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και Τράπεζας της Ελλάδος ΘΕΜΑ: Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας των υπαλλήλων και στελεχών πιστωτικών ιδρυµάτων Το ιοικητικό Συµβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Διαβάστε περισσότερα

3/505/3.4.2009. νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 3371/2005,

3/505/3.4.2009. νοµοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» 3371/2005, Α Π Ο Φ Α Σ Η 3/505/3.4.2009 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: Πιστοποίηση επαγγελµατικής επάρκειας αναφορικά µε την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολούμενων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. 000/00.00.000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου

ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η. 000/00.00.000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου ΣΧΕΔΙΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η 000/00.00.000 τoυ Διοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το Άρθρο 14 του ν.3606/2007. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β

11-14 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114 Β 1 Προβλεπόµενη διαδικασία και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των πιστοποιητικών κατόπιν συµµετοχής σε εξετάσεις ή σεµινάρια πιστοποίησης (άρθρα 11-14 της υπ αριθµ. 3130/19.7.2006- ΦΕΚ 1114

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 1. Αίτηση του Πιστωτικού Ιδρύματος για τη συμμετοχή των υποψηφίων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ Ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, αφού έλαβε υπόψη: 1. Το Ν. 3867/10 «Εποπτεία Ιδιωτικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21151 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1781 19 Αυγούστου 2015 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. απόφ. 4/709/3.4.2015 Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολού μενων σε πιστωτικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1168 16 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Οργανισμού του Ψυχιατρικού Νοσοκο μείου Κέρκυρας και του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου. Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. ΑΠΟΦΑΣΗ 4/461/24.1.2008 τoυ ιοικητικού Συμβουλίου Θέμα: Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας Ανώνυμης Εταιρίας Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών. Λαμβάνοντας υπόψη: ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 21139 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1780 19 Αυγούστου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Επέκταση του μέτρου της απαγόρευσης της αύξη σης των αρνητικών θέσεων επί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ για τα Τ.Ε.Α. που διαχειρίζονται τα ΙΔΙΑ τις επενδύσεις τους Μαρία Μαργαριτσανάκη Ελέγκτρια Τμήματος Αδειοδότησης Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ΝΠΔΔ ΔΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αρ. Πρωτ.:6871/ 22-05-2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1)

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Λήψη και διαβίβαση εντολών σε κινητές αξίες (α1) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 2-5 Μαρτίου 2015 Γραπτή εξέταση: 14 Μαρτίου 2015 Με Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 14721 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1168 16 Ιουνίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Τροποποίηση Οργανισμού του Ψυχιατρικού Νοσοκο μείου Κέρκυρας και του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών

Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι του Υπουργείου Οικονομικών Θεσσαλονίκη 25-2-2014 Αρ.πρωτ.213 Προς: Τα μέλη του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Θεσσαλονίκης Θέμα: Κοινοποίηση φορολογικών εγκυκλίων Υπ.Οικονομικών Σχετ.: Οι με αριθμ.πρωτ.πολ1047 & 1048/2014 εγκύκλιοι

Διαβάστε περισσότερα

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε.

F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Β.Ε.Ε. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 25177/06/Β/91/06 και Γ.Ε.ΜΗ 51231919000 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας σε Τακτική Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860

Αθήνα, 08 / 10 / 2010. Αρ. Πρωτ.: 860 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΩΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ- ΤΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ν.Ε.)- Ν.Π.Δ.Δ. Κεντρική Διοίκηση Ταχ. Δ/νση: Βασιλ. Σοφίας 47 Τ.Κ. 106 76- Αθήνα Τηλ. 2103648044 FAX.

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (τέως αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα, 18-3-2015 C- OUT B 844 ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σεμινάριο προετοιμασίας για εξετάσεις πιστοποίησης (α2) 24-25 Οκτωβρίου 2007 Στο πλαίσιο της εφαρμογής της υπ αριθμ. 3130/19.7.2006 κοινής απόφασης της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ. οικ. 6250 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΜΕ ΤΡΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε.

Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000. Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. Προς τους μετόχους της Ανωνύμου Εταιρείας με την επωνυμία ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΣΒΟΥ Α.Ε. ΑΡ.Γ.Ε.Μ.Η. 78445142000 Πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 12470/06/Β/86/44 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 11.06.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ. ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Διεύύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 18589 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1149 13 Μαΐου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση Παράτασης Περιόδου Δοκιμαστικής Λει τουργίας Συστήματος Παρακολούθησης

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Λέανδρος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 22379 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1577 6 Αυγούστου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Προσδιορισμός τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού για τη στελέχωση

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Σε Εκτακτη Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΝΕΒ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κ. Δημήτρης Μαργαρίτης

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κοινή Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Θέμα: Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27341 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1876 13 Ιουνίου 2012 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/86/1435 Καθορισμός διαδικασιών υποβολής αιτήσεων έκδοσης, ανάκλησης, ανανέωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: κα Γιαννούλη Τηλ. 2310 498100 Fax. 2310 498181 E-mail: certh@certh.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρώτο (1 ο ) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων.

ΑΠΟΦΑΣΗ. ΘΕΜΑ: Πρώτο (1 ο ) στάδιο επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων. Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αριθ. Πρωτ.: ΔΙΔΑΔ/Φ.35.40/2018/οικ.23409 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Ω Ν ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Δ.2)

Διαβάστε περισσότερα

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες)

VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) VIOHALCO SA 30 Avenue Marnix, 1000 Βρυξέλλες, Βέλγιο 0534.941.439 RPM (Βρυξέλλες) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΛΑΒΕΙ ΧΩΡΑ ΣΤΙΣ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viohalco

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ κ.κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΠΗΓΑΣΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» (ΑΡ. Μ.Α.Ε. 13950/06/Β/86/36) ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει και

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 14 Ιουνίου 2010 ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Φ.Μ.Α.Π. ΠΟΛ: 1093 Ταχ. Δ/νση: Καρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ημερομηνία: 06-12-2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρώτ: 5550 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΑΧΑΡΝΩΝ (Ν.Π.Δ.Δ.) Αρχαίου Θεάτρου 42 & Λιοσίων 3 ος Όροφος Τ.Κ. 13673. Αχαρνές Τηλ.: 210 2477900

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός

ΑΡΘΡΟ 1. Λογιστής Φοροτεχνικός Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ του Π.Δ 340/1998 «Περί του επαγγέλματος του Λογιστή - Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του» (συμπεριλαμβάνονται οι τροποποιήσεις με τους Ν. 2771/1999,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2 β του κ.ν. 2190/1920, όπως ισχύει) ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ NEUROSOFT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Πειραιώς 132 11854 Αθήνα Τηλ.:210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr Α Π Ο Φ Α Σ Η ΡΑΕ Υ Π Α Ρ Ι Θ Μ. 1179 B /2010 Αξιολόγηση των κριτηρίων ζ και θ της παρ. 1 του άρθρου 3 του

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.392/23/1345 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ ΠΡΟΣ: ΓΕΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Φ.92/2/145 Σ.885 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ «ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε. (ΑΝΕΚ) AΡ. Γ.Ε.ΜΗ 121557860000 (Αρ.Μ.Α.Ε.: 11946/06/Β/86/07) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ. Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ Επωνυμία του πιστωτικού ιδρύματος για το οποίο συμπληρώνεται το παρόν ερωτηματολόγιο.. Ονοματεπώνυμο του φυσικού προσώπου Οδηγίες για τη συμπλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις

Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Άρθρο 4 : Διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προσφορών - Ενστάσεις Σύμφωνα και με την παρ.3 του άρθρου 6 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 4 ης Δεκεμβρίου 2012 (ΦΕΚ 237 Α/5.12.2012) «Ρυθμίσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ- ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της 14/2015 συνεδρίασης του ΝΠΔΔ με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πλ. Δημοκρατίας 1, - Τ.Κ. 121 34 Τηλέφωνο: 210.57.01., 210.57.83.260 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ, 23/6/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα, 17.06.2010 Αρ. Πρωτ οικ. 3753 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ. Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Αριθ. Πρωτ. 1819/17-6-2015 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΕΔΕ), έχοντας υπόψη: Α. τις διατάξεις : 1. Του ΠΔ 75/2011 2. Του Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015 2016 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Δρ. Δημήτριος Τζοβάρας

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων

Άρθρο 4. Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Άρθρο 4 Προϋποθέσεις αναγνώρισης τίτλων Οι τίτλοι σπουδών των αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως «ισότιμοι» ή ως «ισότιμοι και αντίστοιχοι». 1. Η «ισοτιμία»

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε.

ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ των κ.κ. Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΛIΜΠΑΡ. ΤΖΙΡΑΚΙΑΝ PROFIL Α.Ε. με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 9615/06/Β/86/41 και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 121923260000 σε Α Επαναληπτική Τακτική Γενική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2 / 435 / 12.7.2007 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα: «ιαπραγµατεύσιµα Αµοιβαία Κεφάλαια» Αφού έλαβε υπόψη: ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 1. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΟΥ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALSINCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» «Εταιρεία» 05η Ιουνίου 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Ανώνυμη Ναυτιλιακή Εταιρεία» σε Τακτική Γενική Συνέλευση Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. : 77083027000 Με βάση την από 13 Μαΐου 2015 απόφαση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη:

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014. Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, αφού έλαβε υπόψη: Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 45/21.11.2014 Θέμα: Επανεκπαίδευση και επαναπιστοποίηση γνώσεων των (αντ)ασφαλιστικών διαμεσολαβητών Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 27933 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2452 13 Νοεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Ύλη εξετάσεων για την πιστοποίηση καταλληλότη τας προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αθήνα, 6 Απριλίου 2015 Αρ. Πρωτ. Ε.Ι.Π.:1026 Αρ. Πρωτ. Διαύγειας: 361 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 22/12.7.2013 Θέμα: Διαδικασία α) για την παροχή άδειας ίδρυσης και λειτουργίας πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα και β) για την απόκτηση συμμετοχής σε λειτουργούν πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 15/09/2015 (ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 3, ΑΡΘΡ. 27, Ν. 2190/20) ΚΛΕΜΑΝ ΕΛΛΑΣ KLEEMANN HELLAS ΑΒΕΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΕ. ΑΡ.ΜΑΕ: 10920/06/Β/86/40 ΈΔΡΑ: ΒΙ.ΠΕ. ΣΤΑΥΡΟΧΩΡΙ ΚΙΛΚΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 17239 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1009 24 Απριλίου 2013 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.34580 Τροποποίηση της υπ αριθμ. Υ3β/ΓΠ/οικ.64435/26.5.2011 κοινή υπουργική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ως 8 μήνες) ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ Ωρωπός, 5/3/2013 Αριθμ. Πρωτ. : 27 Αγίου Γεωργίου 29 Νέα Παλάτια Ωρωπού Τηλ: 2295032190 Fax: 2295032192 Πληροφορίες: Μάνος Μαυρικάκης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Για την πρόσληψη προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Χίου ΔΗΜΟΣ ΧΙΟΥ ΔΗ.Κ.Ε.Χ(ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΙΟΥ) ΡΙΖΑΡΙΟΥ & ΠΑΣΠΑΤΗ, Τ.Κ. 8200 Χίος Τηλ. 2270806 Fax: 22704375 e-mail:daexch@otenet.gr Χίος 08 / 04 / 205 Αριθμ. Πρωτ.: 362 Έχοντας υπόψη: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας ΓΕΝΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 16/2015 (ΓΕ 16_2015) Προς: Όλα τα Μέλη του Συνδέσμου Ημερομηνία: 25 Μαΐου 2015 Θέμα: Ο περί Συμβούλων Αφερεγγυότητας Νόμος του 2015 (Ν.64(Ι)/2015) Αδειοδότηση Συμβούλων Αφερεγγυότητας

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης Θέρμη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς.

ΘΕΜΑ: Εκδήλωση ενδιαφέροντος-κατάθεση οικονομικής προσφοράς. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Δ.Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» Αλ. Συμεωνίδη αρ. 2 Τ.Θ. 181 83 - Τ.Κ. 540 07 -------------- ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Προς

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση

Συνεδρίαση 14/8.12.2013. Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση Συνεδρίαση 14/8.12.2013 Θέμα 7: Εντολή μεταβίβασης περιουσιακών στοιχείων του υπό ειδική εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΥΝ.Π.Ε.» στο πιστωτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής

Α. ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 23 έως 65 ετών Να έχουν πτυχίο Α.Ε.Ι. ηµεδαπής ή ισότιµο αλλοδαπής σχολής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μαρούσι, 02/08/2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Aρ. Πρωτ. 834 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Τηλ. : 210 6180515 Fax : 210 6180516 E-Mail : transport@maroussi.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (Για υποβολή πρότασης σύναψης σύµβασης ανάθεσης έργου ιδιωτικού δικαίου) ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΙΠΤΗΛ) 6 ο χλµ. Χαριλάου-Θέρµης Θέρµη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Πληροφορίες: Ιορδάνης Κουτσόπουλος

Διαβάστε περισσότερα

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ

'Αρθρο 1. Προκήρυξη θέσεων ΕΕΠ Π.. 394 της 4/11.1Ο.83: ιαδικασία και προϋποθέσεις πλήρωσης των θέσεων, µονιµοποίησης και χορήγησης εκπαιδευτικών αδειών που αφορούν στα µέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. -

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176)

Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Περιεχόμενα Θεσμικό Πλαίσιο Π.Δ. 475/1991 «Περί οικονομολογικού επαγγέλματος και της αδείας ασκήσεώς του» (ΦΕΚ Α' 176) Άρθρο 1. ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ Οικονομολογικό επάγγελμα συνιστούν οι κατ' επάγγελμα

Διαβάστε περισσότερα