ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ"

Transcript

1 B ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕ ΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟΥ «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου σχετικά µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Με τις διατάξεις του προς ψήφιση νοµοσχεδίου (εφεξής: Νσχ) µεταφέρεται στο εσωτερικό δίκαιο η Οδηγία 2006/123/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 12ης εκεµβρίου 2006 σχετικώς µε τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά. Η Οδηγία αποσκοπεί στην προώθηση της δηµιουργίας µια εσωτερικής αγοράς υπηρεσιών µε την άρση των υφιστάµενων νοµικών κωλυµάτων για την ολοκλήρωσή της, την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του τοµέα των υπηρεσιών και τη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας, µε στόχο τη συνακόλουθη ωφέλεια τόσο των καταναλωτών όσο και των επιχειρήσεων (βλ. Εισηγητική Έκθεση, Ι. Γενικό Μέρος, σελ. 1). Ειδικότερα, µε το προς ψήφιση Νσχ εισάγονται διατάξεις που διευκολύνουν την ελεύθερη εγκατάσταση φυσικών και νοµικών προσώπων στον τριτογενή τοµέα και την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση. Η «Οδηγία των υπηρεσιών», όπως αποκαλείται, εφαρµόζει τις βασικές αρχές της Συνθήκης της Λισσαβόνας και της Λευκής Βίβλου για τη διακυβέρνηση του 2002, αποσκοπώντας στη διευκόλυνση της άσκησης των θεµελιωδών κοινοτικών ελευθεριών της εγκατάστασης και της κυκλοφορίας υπηρεσιών χωρίς εγκατάσταση, συµπεριλαµβανοµένης της µετακίνησης των παρόχων και αποδεκτών υπηρεσιών, καθώς και των υπηρεσιών από απόσταση και µέσω διαδικτύου. Αξίζει να υπογραµµισθεί ότι οι προς ψήφιση διατάξεις εξαιρούν ρητώς συγκεκριµένες υπηρεσίες και δραστηριότητες, µεταξύ των οποίων περιλαµβάνονται οι υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος, οι δραστηριότητες που συνδέονται µε την άσκηση δηµόσιας εξουσίας, ο το-

2 2 µέας της φορολογίας, και ορίζεται αναλυτικώς η σχέση των προς ψήφιση διατάξεων µε συγκεκριµένες διατάξεις της κοινοτικής και της εσωτερικής νοµοθεσίας (άρθρα 1 5 και 24 παρ. 4 του Νσχ). Περαιτέρω, µε το προτεινόµενο Νσχ εισάγονται ρυθµίσεις µε σκοπό την απλούστευση των διαδικασιών πρόσβασης σε δραστηριότητες παροχής υ- πηρεσιών και του τρόπου άσκησής τους, και ανατίθεται στο Υπουργείο Ε- σωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης ο συντονισµός και το χρονοδιάγραµµα ελέγχου της εν λόγω απλούστευσης. Τα υφιστάµενα ΚΕΠ οργανώνονται ώστε να λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης, προκειµένου να διεκπεραιώνουν ηλεκτρονικώς, και από απόσταση, συγκεκριµένες διαδικασίες και διατυπώσεις που αφορούν τις εν λόγω υπηρεσίες, καθώς και τον τρόπο παροχής των αιτούµενων πληροφοριών (άρθρα 6 9 του Νσχ). Ως προς τον καθορισµό του πλαισίου για την ελεύθερη εγκατάσταση των παρόχων υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια, προβλέπεται ότι η πρόσβαση στις δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών και η άσκησή τους δεν εξαρτάται από σύστηµα χορήγησης αδειών, εκτός αν πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις, και παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση κανονιστικής πράξης µε την οποία θα καθορίζονται τα συστήµατα έκδοσης αδειών που καταργούνται ως µη συµβατά µε τις εισαγόµενες ρυθµίσεις, εισάγονται δε τα κριτήρια στα οποία πρέπει να βασίζονται τα συστήµατα χορήγησης αδειών σε παρόχους υπηρεσιών, καθώς και οι λοιπές απαιτούµενες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, η χορηγούµενη άδεια επιτρέπει στους παρόχους υπηρεσιών πρόσβαση σε συγκεκριµένες δραστηριότητες και ορίζει τα του τρόπου ά- σκησής τους σε όλη την ελληνική επικράτεια (π.χ. εγκατάσταση και λειτουργία πρακτορείων, υποκαταστηµάτων, θυγατρικών, γραφείων), µε τη ρητή επιφύλαξη συνδροµής επιτακτικού λόγων δηµοσίου συµφέροντος όπως οι λόγοι αυτοί έχουν αναγνωρισθεί από τη νοµολογία του ΕΚ (άρθρο 2 παρ. 8 του Νσχ) και οι οποίοι δικαιολογούν την έκδοση χωριστής άδειας για τις επιµέρους εγκαταστάσεις ή τον περιορισµό της σε ορισµένο τµήµα της ελληνικής επικράτειας. Προβλέπεται ότι οι αποφάσεις των αρµόδιων αρχών πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογηµένες σε κάθε περίπτωση. Καθορίζονται συγκεκριµένως οι περιπτώσεις για τις οποίες η χορηγούµενη άδεια έχει διάρκεια περιορισµένης ισχύος, καθώς και οι περιπτώσεις για τις οποίες ο πάροχος υπηρεσιών οφείλει να ενηµερώνει το Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης. Περαιτέρω, καθορίζονται αναλυτικώς οι διαδικασίες επιλογής µεταξύ περισσότερων υποψηφίων για τη χορήγηση των εν λόγω αδειών και προβλέπεται ότι µε κοινή υπουργική απόφαση θα καθορίζονται οι λεπτοµέρειες ε- φαρµογής των ανωτέρω διατάξεων. Επίσης, ρυθµίζονται θέµατα σχετικώς µε τις «απαιτήσεις», κατά την έννοια του υπό ψήφιση Νσχ, που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε αξιολόγηση, κατά περίπτωση, όσον αφορά την πρόσβα-

3 ση σε δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών ή την άσκησή τους (άρθρα Νσχ). Τα άρθρα 17 και επόµενα του προτεινόµενου Νσχ περιλαµβάνουν ειδικότερες ρυθµίσεις για την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, όπως το δικαίωµα παροχής διασυνοριακών υπηρεσιών και η πρόβλεψη προϋποθέσεων που δεν εισάγουν διακρίσεις και οι οποίες, πάντως, είναι αναγκαίες και κατάλληλες για την κατά τα ανωτέρω πρόσβαση στις διασυνοριακού χαρακτήρα δραστηριότητες. Σε κάθε περίπτωση, οι ελληνικές αρχές διατηρούν το δικαίωµα εισαγωγής πρόσθετων προϋποθέσεων για την παροχή των εν λόγω υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας, εφόσον αυτές δικαιολογούνται από λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας, προστασίας της δηµόσιας υγείας ή του περιβάλλοντος, και την εφαρµογή εθνικών κανόνων για την απασχόληση, συµπεριλαµβανοµένων των συλλογικών συµβάσεων εργασίας. Παρεκκλίσεις από την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, όπως π.χ. υπηρεσίες γενικού οικονοµικού ενδιαφέροντος (τοµέας ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, ταχυδροµικές υπηρεσίες, κ.λπ.), καθορίζονται µε τις προτεινόµενες διατάξεις του νοµοσχεδίου κατά τρόπο ρητό και συγκεκριµένο (άρθρα του Νσχ). Περαιτέρω, απαγορεύεται η επιβολή περιορισµών στους αποδέκτες υπηρεσιών εντός του ελλαδικού χώρου ως προς τη χρήση υπηρεσίας παρεχό- µενης από φορέα εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, όπως απαγορεύεται και η τυχόν εισαγωγή διακρίσεων µέσω της θέσπισης σχετικών προϋποθέσεων λόγω της ιθαγενείας ή του τόπου κατοικίας του αποδέκτη των υπηρεσιών (άρθρα 20 επ. του Νσχ). Με τα άρθρα του Νσχ επιβάλλεται η υποχρέωση στους παρόχους υπηρεσιών που ενέχουν κίνδυνο για την υγεία ή την ασφάλεια του αποδέκτη των υπηρεσιών ή τη χρηµατοοικονοµική του ασφάλεια, να συνάπτουν ασφάλιση επαγγελµατικής ευθύνης ή να την αντικαθιστούν µε άλλη ισοδύναµη εγγύηση, χωρίς ωστόσο να θίγονται µε τις προτεινόµενες ρυθµίσεις υφιστά- µενα συστήµατα επαγγελµατικής ασφάλισης ή εγγυήσεων που προβλέπονται από την κοινοτική νοµοθεσία. Επίσης, καταργούνται όλες οι απαγορεύσεις εµπορικών επικοινωνιών για τα νοµοθετικώς κατοχυρωµένα επαγγέλµατα και παρέχεται εξουσιοδότηση για την έκδοση Π.., µε σκοπό την κατάργηση ή τροποποίηση υφιστάµενων αποκλίσεων ή απαγορεύσεων. Ακόµη, εισάγεται ρύθµιση µε την οποία δεν ε- πιτρέπεται η επιβολή «απαιτήσεων» στους παρόχους υπηρεσιών για την ά- σκηση αποκλειστικώς συγκεκριµένης δραστηριότητας, πλην των ρητώς οριζόµενων εξαιρέσεων, και µε όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται ειδικότερα στα προτεινόµενα προς ψήφιση άρθρα του Νσχ. Με τα άρθρα 28 επ. του προς ψήφιση Νσχ παρέχεται εξουσιοδότηση για τον καθορισµό, µε κανονιστικού περιεχοµένου πράξεις, σειράς θεµάτων σχετικώς µε το πλαίσιο παροχής ειδικότερα των υπηρεσιών που αποτελούν 3

4 4 αντικείµενο της Οδηγίας εντός του κοινοτικού χώρου και µε την επιβολή και τον καθορισµό διοικητικών κυρώσεων και χρηµατικών προστίµων στους παραβάτες συγκεκριµένων διατάξεων του προς ψήφιση Νσχ. Τέλος, η προς ενσωµάτωση Οδηγία προστίθεται στον κατάλογο των διατάξεων που εµπίπτουν στην εφαρµογή του Π.. 301/2002 περί προστασίας των καταναλωτών. ΙΙ. Παρατηρήσεις επί των επιµέρους διατάξεων του Νσχ 1. Επί του άρθρου 5 Με την προτεινόµενη διάταξη του άρθρου 5 (άρθρο 3 της Οδηγίας), επιλύεται το ζήτηµα που είχε ανακύψει κατά την εισαγωγή της προτεινόµενης Οδηγίας, ως προς τον χαρακτήρα της ως συµπληρωµατικού κανόνα δικαίου σε σχέση µε την υφιστάµενη εσωτερική νοµοθεσία των κρατών µελών. Συγκεκριµένως, σε περίπτωση σύγκρουσης διατάξεων της Οδηγίας και άλλων κοινοτικών πράξεων που αναφέρονται σε ειδικά θέµατα παροχής υ- πηρεσιών εισάγεται ο γενικός κανόνας ότι υπερισχύουν οι διατάξεις των τελευταίων. Ειδικότερα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του προτεινόµενου άρθρου 5, σε περίπτωση σύγκρουσης διατάξεων του προτεινόµενου Νσχ µε διάταξη κοινοτικής πράξης ή διάταξης της ελληνικής νοµοθεσίας που µεταφέρει στο εσωτερικό δίκαιο κοινοτική πράξη η οποία ρυθµίζει τις ειδικές πτυχές πρόσβασης και άσκησης δραστηριότητας παροχής υπηρεσίας σε ειδικούς τοµείς ή ειδικά επαγγέλµατα, η διάταξη της άλλης κοινοτικής πράξης ή της ελληνικής νοµοθεσίας υπερισχύει και εφαρµόζεται σε αυτούς τους ειδικούς τοµείς ή τα ειδικά επαγγέλµατα. Μάλιστα, γίνεται ειδική αναφορά στο Π.. 219/2000 (ΦΕΚ Α 190) σχετικώς µε την απόσπαση εργαζοµένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών κατ εφαρµογή των διατάξεων της Οδηγίας 96/71/ΕΚ, στον Κανονισµό ΕΟΚ 1408/71 του Συµβουλίου της περί εφαρµογής των συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης στους µισθωτούς και τις οικογένειές τους που διακινούνται εντός της κοινότητας, στο Π.. 236/1992 (ΦΕΚ Α 124) σχετικώς µε την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (Οδηγία 89/552/ΕΟΚ) και, τέλος, την Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελµατικών προσόντων. Ειδικότερα, η σχέση της προαναφερθείσας Οδηγίας µε την Οδηγία για την απόσπαση εργαζοµένων (Οδηγία 96/71/ΕΚ) προκάλεσε µεγάλες αντιδράσεις από πλευράς των εργαζοµένων ως προς το βασικό σηµείο διαβούλευσης που αποτέλεσε ο όρος «Αρχή της χώρας καταγωγής», ο οποίος περιλαµβανόταν αρχικώς στο άρθρο 16 της Ο- δηγίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράµµισε σε ανακοίνωσή της σχετικώς µε την εν λόγω διάταξη της Οδηγίας 96/71 ότι η ελευθερία παροχής υπηρε-

5 σιών που θεσµοθετήθηκε µε τη Συνθήκη του Μάαστριχτ συνδέεται αρρήκτως µε το δικαίωµα των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών να αποσπούν εργαζοµένους στη χώρα παροχής των υπηρεσιών, χωρίς περιορισµούς ή προϋποθέσεις από τις εθνικές νοµοθεσίες των κρατών µελών. Κατόπιν αυτού, στο αναθεωρηµένο και ήδη µεταφερόµενο στην εγχώρια έννοµη τάξη κείµενο της Οδηγίας έχει απαλειφθεί ο εν λόγω όρος. Με τον τρόπο αυτό προκύπτει σαφώς τόσο από το ίδιο το περιεχόµενο του άρθρου 5 παρ. 1 του Νσχ σε συνδυασµό µε το άρθρο 18 παρ. 2 του Νσχ, ότι σε περίπτωση διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών µε απόσπαση εργαζοµένων, έχουν πλήρη ε- φαρµογή οι διατάξεις της Οδηγίας 96/71/ΕΚ, όπως αυτή ενσωµατώθηκε στο ελληνικό δίκαιο µε το Π.. 219/2000, και, εποµένως, εφαρµοστέο δίκαιο είναι αυτό της χώρας υποδοχής και όχι της χώρας καταγωγής. Επίσης το άρθρο 5 παρ. 3 του προς ψήφιση Νσχ ορίζει ότι σε περίπτωση σύγκρουσης επικρατεί το πρωτογενές δίκαιο και, συγκεκριµένως, τα άρθρα 49 και 56 της Συνθήκης της Λισσαβόνας (πρώην άρθρα 43 και 49 της Συνθήκης ΕΚ) όπως έχουν ερµηνευθεί από το ΕΚ. Ως προς την επίδραση των συλλογικών συµβάσεων και των δικαιωµάτων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, αξίζει να αναφερθούµε στην ακόλουθη απόφαση του ΕΚ, η οποία έ- κρινε ότι «το άρθρο 43 ΕΚ έχει την έννοια ότι, καταρχήν, από το πεδίο ε- φαρµογής του άρθρου αυτού δεν εξαιρείται µία συλλογική δράση αναληφθείσα από συνδικαλιστική οργάνωση ή ένωση συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά επιχειρήσεως προκειµένου η τελευταία αυτή να αναγκαστεί να συνάψει συλλογική σύµβαση, της οποίας το περιεχόµενο µπορεί να την αποτρέψει από το να κάνει χρήση της ελευθερίας εγκαταστάσεως. Το άρθρο 43 ΕΚ µπορεί να παράσχει σε ιδιωτική επιχείρηση δικαιώµατα δυνάµενα να α- ντιταχθούν σε συνδικαλιστική οργάνωση ή σε ένωση συνδικαλιστικών οργανώσεων ( ) το άρθρο 43 ΕΚ έχει την έννοια ότι οι συλλογικές δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στο να αναγκάσουν µια επιχείρηση, της οποίας η έδρα βρίσκεται εντός συγκεκριµένου κράτους µέλους να συνάψει συλλογική σύµβαση εργασίας µε συνδικαλιστική οργάνωση εγκατεστηµένη εντός του κράτους αυτού και να εφαρµόσει τις ρήτρες που προβλέπει η σύµβαση αυτή στους µισθωτούς θυγατρικής εταιρείας της εν λόγω επιχειρήσεως εγκατεστηµένης εντός άλλου κράτους µέλους, συνιστούν περιορισµούς κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου. Οι περιορισµοί αυτοί µπορούν, καταρχήν, να δικαιολογούνται λόγω της προστασίας επιτακτικού λόγου γενικού συµφέροντος, όπως είναι η προστασία των εργαζοµένων, υπό την προϋπόθεση ότι α- ποδεικνύεται ότι οι εν λόγω περιορισµοί µπορούν να εξασφαλίσουν την επίτευξη του επιδιωκοµένου θεµιτού σκοπού και δεν βαίνουν πέραν αυτού που είναι αναγκαίο για την επίτευξη του σκοπού αυτού.» ΕΚ Υποθ. C- 438/2005, αποφ , International Transport Workers Federation, κ.λ.π. ΕΕυρ 2007,771). 5

6 6 Παραλλήλως, ως προς την ανάγκη εξασφάλισης των φορολογικών εσόδων, το ΕΚ έκρινε ότι «. Η ανάγκη αποφυγής της µειώσεως των φορολογικών εσόδων δεν περιλαµβάνεται ούτε µεταξύ των σκοπών του άρθρου 46 παρ. 1 ΕΚ ούτε µεταξύ των επιτακτικών λόγων γενικού συµφέροντος που µπορούν να δικαιολογήσουν περιορισµό µιας ελευθερίας που προβλέπει η Συνθήκη. Αντιθέτως, ένα εθνικό µέτρο περιορίζον την ελευθερία εγκαταστάσεως µπορεί να δικαιολογείται όταν αφορά καθαρά επίπλαστες καταστάσεις, µοναδικός σκοπός των οποίων είναι η αποφυγή της υπαγωγής στη νο- µοθεσία του ενδιαφεροµένου κράτους µέλους. Η ελευθερία εγκαταστάσεως αποκοπεί να παράσχει την δυνατότητα στον κοινοτικό υπήκοο να µετέχει, µε σταθερό και συνεχή τρόπο, στην οικονοµική ζωή άλλου κράτους προελεύσεώς του και να αποκοµίζει συναφώς οφέλη. Λαµβανοµένου υπόψη αυτού του σκοπού εντάξεως στο κράτος µέλος υποδοχής, η εγκατάσταση, υπό την έννοια των διατάξεων της Συνθήκης περί ελευθερίας εγκαταστάσεως, συνεπάγεται την πραγµατική άσκηση µιας οικονοµικής δραστηριότητας µε την δηµιουργία µιας µόνιµης υποδοµής σε αυτό το άλλο κράτος για αόριστο χρονικό διάστηµα. Κατά συνέπεια, προϋποθέτει πραγµατική εγκατάσταση της ενδιαφεροµένης εταιρείας στο κράτος µέλος υποδοχής και την άσκηση ουσιαστικής οικονοµικής δραστηριότητας εντός αυτού.» ( ΕΚ Υποθ C- 196/2004, αποφ , Cadbury Schweppes plc κ.λ.π., ΕυρΠολ 2007, σ. 256 επ.). 2. Επί του άρθρου 17 Με την προτεινόµενη διάταξη, υπό τον τίτλο «Ελεύθερη παροχή υπηρεσιών», µε την οποία µεταφέρεται στο εσωτερικό δίκαιο το άρθρο 16 της Ο- δηγίας 2006/123, διασφαλίζεται στους εγκατεστηµένους στην Ελλάδα παρόχους υπηρεσιών το δικαίωµα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε κράτος µέλος άλλο από αυτό της έδρας τους. Αντιστοίχως, εξασφαλίζεται το δικαίωµα στους παρόχους υπηρεσιών που είναι εγκατεστηµένοι σε άλλα κράτη µέλη να ασκούν ελευθέρως τις δραστηριότητές τους παροχής υπηρεσιών στην ελληνική επικράτεια. Στην παρ. 2 του προτεινόµενου άρθρου θεσπίζονται οι απαγορεύσεις εισαγωγής όρων και προϋποθέσεων «απαιτήσεων» συµφώνως προς τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 17 του Νσχ στο πλαίσιο της ακώλυτης και ελεύθερης διασυνοριακής παροχής υπηρεσιών συµφώνως προς τη διάταξη του άρθρου 56 της Συνθήκης της Λισσαβόνας (πρώην άρθρο 49 της Συνθήκης ΕΚ), κατά τη νοµολογία του ΕΚ. Με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου εισάγεται σειρά απαιτήσεων τις οποίες µπορούν να επιβάλλουν οι ελληνικές αρχές ως προς την άσκηση της δραστηριότητας παροχής υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι δικαιολογούνται από επιτακτικούς λόγους δηµόσιας τάξης, δηµόσιας ασφάλειας, δηµόσιας υγείας ή προ-

7 στασίας του περιβάλλοντος και στηρίζονται στις αρχές της µη διάκρισης, της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας. Τυχόν επίκληση άλλων λόγων δηµοσίου συµφέροντος, πέραν αυτών που διατυπώνονται στην προτεινόµενη διάταξη, δεν είναι επιτρεπτή. Αξίζει να αναφερθεί στο σηµείο αυτό η σχετική απόφαση του ΕΚ, µε την οποία κρίθηκε ότι «.Η ελεύθερη παροχή υπηρεσιών, που καθιερώθηκε µε το άρθρο 56 της Συνθήκης και αποτελεί µια από τις θεµελιώδεις αρχές της, περιλαµβάνει την ελευθερία των αποδεκτών των υπηρεσιών να µεταβαίνουν σε άλλο κράτος µέλος για να αποδέχονται την υπηρεσία, χωρίς να εµποδίζονται από περιορισµούς ( ) Το άρθρο 56 της Συνθήκης επιτρέπει, πράγµατι, στα κράτη µέλη να λαµβάνουν έ- ναντι των υπηκόων άλλων κρατών µελών, για λόγους ιδίως δηµοσίας τάξεως, µέτρα που δεν µπορούν να εφαρµόσουν στους υπηκόους τους, αφού, ό- σον αφορά τους υπηκόους τους, δεν έχουν την εξουσία να τους αποµακρύνουν από την εθνική επικράτεια ή να τους απαγορεύσουν την είσοδο ( ) (βλ. αποφάσεις της 4ης εκεµβρίου 1974, 41/74, Van Duyn, Συλλογή τόµος 1974, σ. 537, σκέψεις 22 και 23, της 18ης Μαΐου 1982, 115/81 και 116/81, Adoui και Cornuaille, Συλλογή 1982, σ. 1665, σκέψη 7, και της 17ης Ιουνίου 1997, C 65/95 και C 111/95 Shingara και Radiom, Συλλογή 1997, σ. Ι 3343, σκέψη 28) ( )». Σύµφωνα µε τη νοµολογία του ικαστηρίου, προϋπόθεση για την επίκληση της έννοιας της δηµοσίας τάξεως είναι η ύπαρξη πραγµατικής και αρκετά σοβαρής απειλής κατά θεµελιώδους συµφέροντος της κοινωνίας, (βλ. απόφαση της 27ης Οκτωβρίου 1977, 30/77, Bouchereau, Συλλογή, τόµος 1977, σ. 617, σκέψη 35). Υπενθυµίζεται πάντως ότι η σχετική µε τη δηµόσια τάξη εξαίρεση, όπως και όλες οι παρεκκλίσεις από τις θε- µελιώδεις αρχές της Συνθήκης, πρέπει να ερµηνεύεται στενά [ ΕΚ Υποθ. C- 348/96, απόφ Ολοµέλεια, Νοµικό Βήµα, Τόµος 47 (1999), σελ. 858 επ.]. Ακόµη, αξίζει να αναφέρουµε τη σχετική µε τα θέµατα της παροχής ιατρικών υπηρεσιών απόφαση του ΕΚ, συµφώνως προς την οποία «Οι ιατρικές υπηρεσίες που παρέχονται έναντι αµοιβής εµπίπτουν στο πεδίο εφαρ- µογής των διατάξεων περί ελεύθερης παροχής υπηρεσιών, χωρίς να καθίσταται αναγκαία η διάκριση αναλόγως του αν η περίθαλψη παρέχεται εντός ή εκτός νοσοκοµείου. Έχει επίσης κριθεί ότι στην ελεύθερη παροχή υπηρεσιών περιλαµβάνεται η ελευθερία των προσώπων που χρειάζονται ιατρική περίθαλψη να µεταβαίνουν σε άλλο κράτος µέλος για να λάβουν τέτοιες υ- πηρεσίες. Η παροχή ιατρικής περίθαλψης δεν παύει να χαρακτηρίζεται ως παροχή υπηρεσίας κατά την έννοια του άρθρου 49 ΕΚ για τον λόγο ότι ο α- σθενής, αφού εξόφλησε τον εγκατεστηµένο στην αλλοδαπή φορέα για τις υπηρεσίες που του παρέσχε, ζητεί εν συνεχεία από την εθνική υπηρεσία υ- γείας να καλύψει το κόστος της περίθαλψης. Οι διατάξεις αυτές απαγορεύουν στα κράτη µέλη να εισάγουν ή να διατηρούν σε ισχύ αδικαιολόγητους 7

8 8 περιορισµούς στην άσκηση της ελευθερίας αυτής στον τοµέα των υπηρεσιών υγείας. 21. Το άρθρο 49 ΕΚ απαγορεύει την εφαρµογή οποιασδήποτε εθνικής κανονιστικής ρυθµίσεως που έχει ως αποτέλεσµα να καθίσταται η παροχή υπηρεσιών µεταξύ κρατών µελών δυσκολότερη απ ότι η παροχή υ- πηρεσιών που πραγµατοποιείται αποκλειστικώς στο εσωτερικό ενός κράτους µέλους. Το ως άνω άρθρο απαγορεύει νοµοθεσία κράτους µέλους, η ο- ποία αποκλείει σε κάθε περίπτωση την απόδοση, από ηµεδαπό ασφαλιστικό φορέα, δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν για τη νοσηλεία ασφαλισµένων του σε ιδιωτικά θεραπευτήρια άλλου κράτους µέλους, µε µοναδική εξαίρεση την απόδοση των δαπανών που πραγµατοποιήθηκαν για παιδιά έως 14 ε- τών» [ ΕΚ Υποθ. 444/2005, αποφ , Σταµατελάκη, ΕΕΕυρ 2007, σ. 323, Αρµεν. 2007, σ.1616 (µε παρατ. Α. Ανθιµου), Ε ΚΑ 2007, σ. 279 (µε παρατ. Α. Πετρόγλου - Π. Πετρόγλου), Εφηµ 2007, σ. 339]. Αθήνα, Η εισηγήτρια Αλεξάνδρα Καρέτσου Επιστηµονική Συνεργάτις Ο Προϊστάµενος του Α Τµήµατος Νοµοτεχνικής Επεξεργασίας Ξενοφών Παπαρρηγόπουλος Αν. Καθηγητής του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Ο προϊστάµενος της Β ιεύθυνσης Επιστηµονικών Μελετών Αστέρης Πλιάκος Αν. Καθηγητής του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών Ο Πρόεδρος του Επιστηµονικού Συµβουλίου Κώστας Μαυριάς Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών

9 9

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016

Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 178 της 17/07/2000 σ. 0001-0016 Οδηγία 2000/31/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 8ης Ιουνίου 2000 για ορισµένες νοµικές πτυχές των υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ιδίως του ηλεκτρονικού εµπορίου, στην εσωτερική

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων

ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων 2005L0036 EL 01.01.2007 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2005/36/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 7ης Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

32005L0029. Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, 32005L0029 Οδηγία 2005/29/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Ρυθµιστική Διακυβέρνηση: Αρχές, Διαδικασίες και Μέσα Καλής Νοµοθέτησης» Ι. Γενικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013.

ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 15ης Νοεμβρίου 2013. L 354/132 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.12.2013 ΟΔΗΓΙΑ 2013/55/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/243 ΟΔΗΓΙΑ 2014/25/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις προμήθειες φορέων που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 17ης Ιουνίου 2008 L 177/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 4.7.2008 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 593/2008 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Ιουνίου 2008 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές

Διαβάστε περισσότερα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα

Ιωάννης Μπιτούνης, Βικτωρία Μερτικοπούλου, Δηµήτριος Δανηλάτος και Ιωάννης Αυγερινός. Γραµµατέας: Ηλιάνα Κούτρα ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 27/VΙI/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 21 η Σεπτεµβρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ

Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις, ενιαίο µισθολόγιο-βαθµολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 18.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 165/63 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2013/11/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός απόφασης: C-244/11

Αριθµός απόφασης: C-244/11 Εκτύπωση Σελίδας Παρουσίαση Καταχώρισης Νοµολογία ικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Αριθµός απόφασης: C-244/11 Το κείµενο που ακολουθεί δηµοσιεύεται στον τόµο 2013, σελ. 51 Προεδρεύων: L. Bay Larsen

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 12.7.2000 EL Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 178/1 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) Ο ΗΓΙΑ 2000/31/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 8ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις»

«Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Β ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Εθνική Αρχή Συντονισµού Πτήσεων και άλλες διατάξεις» Ι. Γενικές παρατηρήσεις Α.

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ)

www.spedeth.gr 10/2013 ΑΠ (ΟΛΟΜ) (Α ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΝΟΜΟΣ) Σημαντική απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου (αριθ. απόφασης 10/2013): Στην έννοια της "εμπορικής συναλλαγής", των άρθρων 2 της Οδηγίας 2000/35/ΕΚ και 3 του Π.Δ. 166/2003 (που ενσωμάτωσε την Οδηγία

Διαβάστε περισσότερα

1. Ποιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ισχύει για τους εργαζομένους που αποσπώνται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος; 7

1. Ποιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ισχύει για τους εργαζομένους που αποσπώνται προσωρινά σε άλλο κράτος μέλος; 7 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 5 1. Σε τι χρησιμεύει ο παρών οδηγός; 5 2. Οι κανόνες εν συντομία 5 ΜΕΡΟΣ Ι: ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 7 1. Ποιο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ισχύει για τους εργαζομένους που αποσπώνται

Διαβάστε περισσότερα

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές.

ρυθμιστική εποπτεία σε όλα τα κράτη μέλη, επειδή το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ανεπαρκές. L 211/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/73/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά

Διαβάστε περισσότερα

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006

OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Ιουλίου 2006 26.7.2006 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 204/23 OΔΗΓΙΑ 2006/54/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 5ης Ιουλίου 2006 για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1370/2007 του ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2007 «Για τις δημόσιες επιβατικές σιδηροδρομικές και οδικές μεταφορές και την κατάργηση των Κανονισμών

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 L 216/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.8.2009 ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές

Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές L 13/12 Ο ΗΓΙΑ 1999/93/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης εκεµβρίου 1999 σχετικά µε το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006

ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 5ης Απριλίου 2006 2004L0039 EL 04.01.2011 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2004/39/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Απριλίου 2004

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση)

Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση. (αναδιατύπωση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 3.7.2012 COM(2012) 360 final 2012/0175 (COD)C7-0180/12 Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ασφαλιστική διαμεσολάβηση (αναδιατύπωση)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 30.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 284/1 I (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση είναι υποχρεωτική) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 987/2009 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 22 ΠΑΡ. 1-4 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΙΠΛΩΜΑ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ 2003-2004 ΜΑΘΗΜΑ: ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΟ ΙΚΑΙΩΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 94/65 ΟΔΗΓΙΑ 2014/24/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις δημόσιες προμήθειες και την κατάργηση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 14/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 14/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΑΡΙΘΜ. 14/VΙ/2012 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ Συνεδρίασε στην αίθουσα Συνεδριάσεων του 1 ου ορόφου, του κτιρίου των Γραφείων της (Κότσικα 1Α & Πατησίων), την 12 η Ιανουαρίου 2012,

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2009L0081 EL 01.01.2010 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΟΔΗΓΙΑ 2009/81/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 13ης Ιουλίου 2009

Διαβάστε περισσότερα

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν,

(2) Η ανάθεση των συμβάσεων που συνάπτονται στα κράτη. (3) Οι εν λόγω διατάξεις συντονισμού θα πρέπει να τηρούν, L 134/114 ΟΔΗΓΙΑ 2004/18/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ KΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 31ης Μαρτίου 2004 περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»

ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» Α ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» Ι. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (κωδικοποιημένη έκδοση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 7.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 263/11 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/103/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 σχετικά με την ασφάλιση της αστικής ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα