ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996"

Transcript

1 ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 87/1996 Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων (ψυχροστασίων) και µηχανηµάτων παραγωγής ψύχους, καθορισµός των προσόντων και έκδοση επαγγελµατικών αδειών για τους εργαζόµενους στις σχετικές εργασίες Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 72/Α/1996) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1. Το νόµο Ν.6422/26.28/ και κυρίως τα άρθρα 3,5 και 6 "Περί ασκήσεως του επαγγέλµατος του µηχανολόγου του ηλεκτρολόγου κ.λ.π." (ΦΕΚ Α 412) όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συµπληρώθηκαν µε το Ν. /γµα 1150/1949 (ΦΕΚ 249 Α) και κυρίως µε το άρθρο 1 παρ Το Β.. της 16/ (ΦΕΚ Α 1824) "Περί διαιρέσεως κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων κ.λ.π." όπως αυτό τροποποιήθηκε µε το Β.. της 17.12/1953 (ΦΕΚ Α 346) και ειδικότερα τα άρθρα 2, 5, 12 και επόµενα όπως αυτά τροποποιήθηκαν µεταγενέστερα. 3. Το Ν.1404/83 (ΦΕΚ Α 173) " οµή και λειτουργία των Τεχνολογικών Ιδρυµάτων" και ειδικότερα το αρθ.25 αυτού. 4. Το Ν.1566/1985 (ΦΕΚ Α 167) "Περί πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης" αρθ.64 παρ. l. 5. Το Π..229/1986 (ΦΕΚ Α 96) "Σύσταση οργάνωση Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας". 6. Το Π..27/96 (ΦΕΚ Β 19/1996) "Συγχώνευση των Υπουργείων Τουρισµού, Βιοµηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας και Εµπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης". 7. Την µε αριθµ. 289/ (ΦΕΚ 92/Β/ ) Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Ανάπτυξης "Ανάθεση αρµοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης Φοίβο Ιωαννίδη και Μιχάλη Χρυσοχοίδη". 8. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν.1558/85, όπως αυτό συµπληρώθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ Α'/l54/1992). 9. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγµατος προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισµού, ανερχόµενη στο ποσό των εκατό χιλιάδων ( ) δραχµών ετησίως, υπαγόµενη στον κωδικό Την 634/1995 γνωµοδότηση του συµβουλίου της Επικρατείας µε πρόταση των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευµάτων, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ηµοσίων 'Έργων και του Υφυπουργού Ανάπτυξης, αποφασίζουµε :

2 Άρθρο 1 ΟΡΙΣΜΟΙ 1. Ψύξη Είναι η διαδικασία αφαίρεσης της θερµότητας από τη µάζα ενός σώµατος ή κλειστού χώρου, µε σκοπό τη µείωση ή τη διατήρηση της θερµοκρασίας τους. 2. Ψυκτική εγκατάσταση Ονοµάζεται το σύνολο των ηλεκτροµηχανολογικών διατάξεων µε τις οποίες επιτυγχάνεται ψύξη µε οποιοδήποτε ψυκτικό κύκλωµα. 3. Ψυκτικό κύκλωµα Ψυκτικό κύκλωµα νοείται το σύνολο των τεχνικών µεθόδων δηµιουργίας ψύξης είτε δια µηχανισµών - συστηµάτων συµπιέσεως ή απορροφήσεως του ψυκτικού µέσου είτε δι' οποιασδήποτε άλλης µεθόδου που απορρέει από την εξέλιξη της τεχνικής στον συγκεκριµένο τοµέα. 4. Ψυκτικό µέσο Είναι το ρευστό (αέριο υγρό) που χρησιµοποιείται στο ψυκτικό κύκλωµα. 5. Μελέτη ψυκτικής εγκατάστασης Είναι η επιστηµονική, τεχνική περιγραφή, και διατύπωση των δεδοµένων και στοιχείων που συγκροτούν τη διαδικασία εκτέλεσης της εγκατάστασης ανάλογα µε το είδος και το µέγεθος αυτής. Η µελέτη ψυκτικής εγκατάστασης περιλαµβάνει τους απαιτούµενους υπολογισµούς, περιγράφει τις προδιαγραφές εγκατάστασης - και των υλικών που θα χρησιµοποιηθούν, τις οδηγίες εκτέλεσης και περιέχει τα απαιτούµενα σχέδια και διαγράµµατα µε τα σχετικά υποµνήµατα. Θα πρέπει να είναι τεκµηριωµένη και κατανοητή. 6. Επίβλεψη εφαρµογής της µελέτης ψυκτικής εγκατάστασης Ονοµάζεται η εργασία παροχής κατευθύνσεων της εκτέλεσης καθώς και η εργασία παρακολούθησης και ελέγχου των δραστηριοτήτων των εργαζοµένων στην εκτέλεση ψυκτικής εγκατάστασης, για την πιστή και έντεχνη εφαρµογή της µελέτης, την τήρηση των προδιαγραφών και των τεχνικών κανόνων της κατασκευής ώστε η εγκατάσταση να παρέχει ασφάλεια, να έχει καλή ποιότητα και απόδοση ως έργο. 7. Εκτέλεση ψυκτικής εγκατάστασης Ονοµάζεται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για τη συναρµολόγηση, σύνδεση, τοποθέτηση όλων των µερών µιας ψυκτικής εγκατάστασης ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις για να τεθεί σε κανονική λειτουργία. Στην εργασία αυτή συµπεριλαµβάνονται ο σχεδιασµός και η διαµόρφωση των οικοδοµικών µερών που είναι αναγκαία για την έδραση, στήριξη και σύνδεση των διαφόρων µερών, η πλήρωση του ψυκτικού κυκλώµατος µε το ψυκτικό µέσο, η ρύθµιση

3 της καλής λειτουργίας, ο έλεγχος των ενδεικτικών οργάνων και η δοκιµή των διατάξεων ασφαλείας. Επίσης συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες συλλογής του ψυκτικού µέσου η φύλαξη αυτού σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται στον τρόπο συλλογής, φύλαξης, διάθεσης, αναγέννησης, καταστροφής τέτοιων υλικών. 8. Συντήρηση ψυκτικής εγκατάστασης Ονοµάζεται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για να διατηρείται η ψυκτική εγκατάσταση σε κατάσταση καλής και ασφαλούς λειτουργίας. Στις εργασίες αυτές περιλαµβάνονται οι περιοδικοί έλεγχοι, οι προγραµµατισµένες επιθεωρήσεις, η αλλαγή των αναλωσίµων υλικών, η απαιτούµενη πρόσθετη πλήρωση του ψυκτικού κυκλώµατος, η αλλαγή ή συµπλήρωση του ελαίου ψύξης του συστήµατος και κάθε άλλη εργασία συντήρησης. 9. Επισκευή ψυκτικής εγκατάστασης Ονοµάζεται το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται για την αποκατάσταση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας µιας ψυκτικής εγκατάστασης, στις οποίες περιλαµβάνονται: α. Η επισκευή, αντικατάσταση, διασκευή φθαρµένων ή αντικανονικά λειτουργούντων εξαρτηµάτων µερών ή τµηµάτων της ψυκτικής εγκατάστασης. β. Η εργασία συλλογής και φύλαξης του ψυκτικού µέσου και η λήψη κάθε µέτρου προς αποφυγή διαφυγής αυτού στην ατµόσφαιρα, έστω και ελαχίστων ποσοτήτων. 10. Ι. Τεχνίτης ψυκτικών εγκαταστάσεων Είναι το φυσικό πρόσωπο που εργάζεται υπό τις οδηγίες του υπεύθυνου εκτέλεσης, επισκευής, συντήρησης ψυκτικής εγκατάστασης, προσφέροντας τεχνική βοήθεια και αποκτά γνώση και εµπειρία επί του αντικειµένου της εργασίας του. Με τη χορήγηση σ' αυτό επαγγελµατικής άδειας εργασίας, δηλώνεται ότι κατέχει την απαιτούµενη γνώση και εµπειρία και είναι κατάλληλο να προσφέρει τεχνική βοήθεια στον αδειούχο τεχνικό ψυκτικών εγκαταστάσεων. ll. Τεχνικός ψυκτικών εγκαταστάσεων Είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο: - Γνωρίζει τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών στις ψυκτικές εγκαταστάσεις του άρθρου 2 του παρόντος Π.. και ασκεί τη δραστηριότητα εκτελώντας τις εργασίες εγκαταστάσεως, συναρµολόγησης, επισκευής, συντήρησης στις ψυκτικές εγκαταστάσεις αυτές. - Ασκεί υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας και της συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων κατά τις διατάξεις του Β /3/1950 όπως αυτό έχει συµπληρωθεί και τροποποιηθεί µεταγενέστερα.

4 Με τη χορήγηση σ αυτό επαγγελµατικής αδείας εργασίας δηλώνεται ότι κατέχει την απαιτούµενη γνώση και εµπειρία και είναι κατάλληλο να εκτελεί εργασίες επί των ψυκτικών εγκαταστάσεων του άρθρου Συνεργείο Είναι µια οµάδα εργασίας η οποία συγκροτείται τουλάχιστον από δύο άτοµα από τα οποία το ένα είναι οπωσδήποτε αδειούχος τεχνικός ψυκτικών εγκαταστάσεων και έχει σκοπό την εκτέλεση εργασίας επί ψυκτικών εγκαταστάσεων του άρθρου 2 του παρόντος Π. /τος. 13. Επαγγελµατικό Σωµατείο Είναι οι πρωτοβάθµιες τοπικές ή περιφερειακές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ή ευτεροβάθµιες κεντρικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις που πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις και καλύπτουν αποκλειστικά και µόνο τον κλάδο των εργαζοµένων σε ψυκτικές εγκαταστάσεις. Άρθρο 2 ΠΕ ΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 1. Στις διατάξεις του παρόντος Π.. υπάγονται οι παρακάτω ψυκτικές εγκαταστάσεις οι οποίες διαιρούνται σε τρεις ειδικότητες Εγκαταστάσεις 1ης ειδικότητας Ψυκτικές εγκαταστάσεις οικιακών, επαγγελµατικών, εµπορικών εφαρµογών: Περιλαµβάνονται: - Οικιακά, επαγγελµατικά ψυγεία, διατήρησης τροφίµων, συσκευές παγοκύβων, ψύκτες ύδατος. - Ψυκτικά µηχανήµατα που λειτουργούν ως αυτόνοµες µονάδες και χρησιµοποιούνται για την ψύξη ενός περιορισµένου χώρου ή και την παραγωγή προϊόντων πάγου. - Συσκευές που λειτουργούν ως αυτόνοµες τοπικές µονάδες κλιµατισµού ενιαίου ή διαιρούµενου τύπου και προσφέρουν ψύξη, ή ψύξη θέρµανση για τη δηµιουργία κλίµατος σε ορισµένους χώρους. - Ψυκτικές εγκαταστάσεις άλλων εφαρµογών µε συνολική κινητήρια ισχύ µέχρι 10 ΗΡ Εγκαταστάσεις 2ης ειδικότητας Ψυκτικές εγκαταστάσεις Βιοµηχανικών Ειδικών εφαρµογών. Περιλαµβάνονται: - Οι ψυκτικές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για τη δηµιουργία ψύξης σε ειδικούς θαλάµους κατάψυξης, διατήρησης, συντήρησης τροφίµων και άλλων προϊόντων και διαθέτουν κεντρικό µηχανοστάσιο και κύκλωµα µεταφοράς του

5 ψυκτικού µέσου στους εξατµιστές (ψυκτήρες- αεροψυκτήρες) που βρίσκονται εντός των θαλάµων. - Οι ψυκτικές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για βιοµηχανικούς σκοπούς για την επεξεργασία τροφίµων, άλλων προϊόντων, παραγωγή πάγου σε κολώνες και παραγωγή παγωτών και άλλων αγαθών. - Οι ψυκτικές εγκαταστάσεις που χρησιµοποιούνται για την ψύξη του µέσου ψύξεως (υγρό, αέρας) παραγωγικών µηχανηµάτων-συσκευών ή άλλων παρεµφερών µηχανηµάτων-συσκευών και διαθέτουν εναλλάκτες θερµότητας για την ψύξη του µέσου ψύξεως των µηχανηµάτων- συσκευών αυτών. - Οι ψυκτικές εγκαταστάσεις (ψυχροστάσια) που εξυπηρετούν τη λειτουργία ενός κτιρίου για τη δηµιουργία κλίµατος (ψύξη, ψύξη-θέρµανση) σε επιλεγµένους χώρους. ιαθέτουν εναλλάκτες θερµότητας, για την ψύξη-θέρµανση του µέσου ψύξεως που κυκλοφορεί στις συσκευές κλιµατισµού που βρίσκονται µέσα στους κλιµατιζόµενους χώρους Εγκαταστάσεις 3ης ειδικότητας Ψυκτικές εγκαταστάσεις Γενικών Εφαρµογών. Περιλαµβάνονται: - Οι ψυκτικές εγκαταστάσεις 1ης ειδικότητας. - Οι ψυκτικές εγκαταστάσεις 2ης ειδικότητας. - Οι ψυκτικές εγκαταστάσεις άλλων εφαρµογών οι οποίες, µε οποιαδήποτε µέθοδο που υπάρχει ή που απορρέει από την εξέλιξη της τεχνικής, για τη δηµιουργία ψύξης για εµπορικές, βιοµηχανικές ή άλλες ειδικότερες εφαρµογές. 2. εν περιλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Π. /τος οι παρακάτω εγκαταστάσεις και τµήµατα εγκαταστάσεων ως και οι σχετικές µε αυτές εργασίες, ήτοι: - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. - Εγκαταστάσεις καυστήρων υγρών και αερίων καυσίµων. - Οικοδοµικές εργασίες, διαµορφώσεις του χώρου και εκσκαφές. - Αποκαταστάσεις των οικοδοµικών µερών στα οποία έγινε επέµβαση από τρίτους. - Θερµοϋδραυλικές εγκαταστάσεις. Εγκαταστάσεις παραγωγής και διανοµής αερίων. - Υδραυλικές συνδέσεις και δίκτυα κυκλοφορίας κρύου ή ζεστού νερού για την εξυπηρέτηση της λειτουργίας ψυκτικών και κλιµατιστικών εγκαταστάσεων. Τοποθέτηση δικτύων αεραγωγών.

6 3. Προκειµένου περί των µηχανολογικών εγκαταστάσεων που δε συµπεριλαµβάνονται στο πεδίο εφαρµογής του παρόντος Π. /τος, εφαρµογή έχουν οι διατάξεις του Β /3/1950 "Περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των µηχανολογικών εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως µελετών µηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως εκτελέσεως και επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών", όπως αυτό έχει συµπληρωθεί και τροποποιηθεί µεταγενέστερα. Άρθρο 3 ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ Α ΕΙΕΣ 1. Οι επαγγελµατικές άδειες εργασίας για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις του άρθρου 2 που χορηγούνται είναι: α. Άδεια Τεχνίτη ψυκτικών Εγκαταστάσεων. β. Άδεια Τεχνικού ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας. γ. Άδεια Τεχνικού ψυκτικών Εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας. δ. Άδεια Τεχνικού ψυκτικών Εγκαταστάσεων Γενικών Εφαρµογών. 2. Ο τύπος και η µορφή των παραπάνω επαγγελµατικών αδειών καθορίζονται µε απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος. 1. Άδεια τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων Άρθρο 4 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Α ΕΙΟΥΧΩΝ Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται: - Να συµµετέχει σε συνεργείο εργασίας, προσφέροντας τεχνική βοήθεια στον τεχνικό ψυκτικών εγκαταστάσεων, υπό την ευθύνη και τις οδηγίες του οποίου εργάζεται στην εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης, επισκευής, συντήρησης, ψυκτικών Εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, 3ης ειδικότητας. - Να αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας. 2. Άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται: - Να συγκροτεί και να εργάζεται ως υπεύθυνος συνεργείου εκτέλεσης εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας. - Να εργάζεται υπό την τεχνική επίβλεψη του Μηχανικού που έχει αναλάβει το έργο της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής, επίβλεψης λειτουργίας, ψυκτικής εγκατάστασης της 1ης, 2ης, 3ης ειδικότητας.

7 - Να αναλαµβάνει την υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας και της συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων τρίτης βαθµίδας σύµφωνα µε το άρθρο 8 του Β /3/1950, και τις τροποποιήσεις του. - Να αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας. 3. Άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται: - Να συγκροτεί και να εργάζεται ως υπεύθυνος συνεργείου σε εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ή 2ης ειδικότητας. - Να εργάζεται υπό την τεχνική επίβλεψη του Μηχανικού που έχει αναλάβει το έργο της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής, επίβλεψης λειτουργίας, ψυκτικής εγκατάστασης, 1ης, 2ης, 3ης ειδικότητας. - Να αναλαµβάνει την υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας και της συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων δεύτερης βαθµίδας σύµφωνα µε το άρθρο 8 του από 16-17/3/1950 Β.., και των τροποποιήσεών του. - Να αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας. 4. Άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων Γενικών Εφαρµογών Ο κάτοχος της άδειας αυτής δικαιούται: - Να συγκροτεί και να εργάζεται ως υπεύθυνος συνεργείου σε εργασίες εγκατάστασης, συντήρησης και επισκευής ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης, 2ης, 3ης ειδικότητας. - Να εργάζεται υπό την τεχνική επίβλεψη του Μηχανικού που έχει αναλάβει, στις περιπτώσεις που απαιτείται από τις κείµενες διατάξεις, το έργο της εκτέλεσης, συντήρησης, επισκευής, επίβλεψης λειτουργίας, ψυκτικής εγκαταστάσεως 1ης, 2ης, 3ης ειδικότητας. - Να αναλαµβάνει την υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας και της συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων πρώτης βαθµίδας σύµφωνα µε το άρθρο 8 του από 16-17/3/1950 Β.. και των τροποποιήσεών του. - Να αποκτά πιστοποιητικά προϋπηρεσίας. 5. Οι κάτοχοι άδειας Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων οποιασδήποτε ειδικότητας, έχουν το δικαίωµα να εκτελούν τις αναγκαίες και απαραίτητες εργασίες συγκόλλησης στο κύκλωµα σωληνώσεων κυκλοφορίας του ψυκτικού µέσου. Άρθρο 5 ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΥΛΙΚΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Οι κανόνες της τέχνης και της επιστήµης για την εκπόνηση µελέτης και την εκτέλεση ψυκτικής εγκατάστασης, καθορίζονται από τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού

8 Επιµελητηρίου της Ελλάδος (Τ.Ο. - Τ.Ε.Ε.) ή άλλου εξουσιοδοτηµένου κατά το Νόµο φορέα και η τήρησή τους είναι υποχρεωτική. 2. εν επιτρέπεται στις ψυκτικές εγκαταστάσεις η χρησιµοποίηση υλικών, εξαρτηµάτων ή ψυκτικών µέσων που δεν πληρούν εγκεκριµένα αντίστοιχα πρότυπα του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (Ε. Λ. Ο. Τ.), εφόσον υπάρχουν, ή αντίστοιχα πρότυπα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3. εν επιτρέπεται σε καµία περίπτωση η χρησιµοποίηση υλικών, εξαρτηµάτων ή ψυκτικών µέσων των οποίων έχει απαγορευθεί η χρήση. 4. εν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών ψυκτικών εγκαταστάσεων για τις οποίες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται µελέτη, χωρίς την προηγούµενη εκπόνηση της µελέτης αυτής. Η εκπόνηση της µελέτης και η υπογραφή της γίνεται από πρόσωπο που έχει το δικαίωµα σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 5. Η τήρηση των διατάξεων των προηγουµένων παραγράφων 1, 2, 3, και 4 χαρακτηρίζουν την ποιότητα της ψυκτικής εγκατάστασης. 6. Ο αδειούχος τεχνικός ψυκτικός, υπεύθυνος συνεργείου που εκτέλεσε τις εργασίες εγκατάστασης, ή συντήρησης ή επισκευής ψυκτικής εγκατάστασης, µετά το πέρας όλων των εργασιών εκδίδει βεβαίωση στην οποία αναφέρεται ότι οι συγκεκριµένες εργασίες εκτελέστηκαν σύµφωνα µε την µελέτη και τις τυχόν τροποποιήσεις που ενέκρινε ο µελετητής, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τα έγκυρα πρότυπα που εφαρµόστηκαν και κάθε άλλη χρήσιµη για την εγκατάσταση λεπτοµέρεια. Η βεβαίωση αυτή παραδίδεται στον υπεύθυνο επιβλέποντα το έργο Μηχανικό και τον κάτοχο της εγκατάστασης. Σε όλες τις περιπτώσεις κατατίθεται αποδεδειγµένα στο οικείο τοπικό ή περιφερειακό ή κεντρικό επαγγελµατικό σωµατείο που καλύπτει τον κλάδο και υπό την προϋπόθεση αυτή, µπορούν να χρησιµοποιηθούν ως αποδεικτικά προϋπηρεσίας ή για οποιοδήποτε άλλο σκοπό ενώπιον αρµόδιας Αρχής. Το έντυπο και το περιεχόµενο της βεβαίωσης αυτής καθορίζεται µε απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, που εκδίδεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος. 7. Αυτός που αναλαµβάνει την εκτέλεση ή την υπεύθυνη τεχνική επίβλεψη της λειτουργίας και συντηρήσεως ψυκτικής εγκατάστασης, οφείλει να τηρεί τις ισχύουσες διατάξεις που αναφέρονται στις ευθύνες της τεχνικής επίβλεψης των εν γένει Μηχανολογικών εγκαταστάσεων. Άρθρο 6 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Α ΕΙΟΥΧΩΝ 1. Στην εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης, επισκευής ψυκτικών εγκαταστάσεων του άρθρου 2, από την έναρξη ισχύος του παρόντος Π. /τος επιτρέπεται να εργάζονται µόνο πρόσωπα που κατέχουν την κατάλληλη επαγγελµατική άδεια που χορηγείται κατά τις διατάξεις του ιατάγµατος αυτού. Εξαιρούνται οι µαθητευόµενοι ηλικίας µεγαλύτερης από 15 ετών που εργάζονται µε ευθύνη του υπεύθυνου του έργου και αποκτούν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.

9 2. εν επιτρέπεται στους εργαζοµένους στις ψυκτικές εγκαταστάσεις του άρθρου 2 να εκτελούν εργασίες πέραν αυτών που προβλέπονται από την άδεια που κατέχουν και που καθορίζονται στο άρθρο 5 του παρόντος. 3. Ο υπεύθυνος αδειούχος που εκτελεί εργασίες στις ψυκτικές εγκαταστάσεις που προβλέπονται από την άδεια που κατέχει υποχρεούται: 3.1. Να λαµβάνει όλα τα µέτρα προς αποφυγή παντός κινδύνου ή οχλήσεως σε βάρος των εργαζοµένων των χρηστών, τρίτων άλλων εγκαταστάσεων - έργων και του περιβάλλοντος Να εφαρµόζει πιστά τη µελέτη στις περιπτώσεις που απαιτείται τέτοια µελέτη και να τηρεί πιστά τους κανονισµούς και τις προδιαγραφές που ισχύουν για τις ψυκτικές εν γένει εγκαταστάσεις, τα µηχανήµατα-συσκευές και εξαρτήµατα που χρησιµοποιούνται σ' αυτές Να τηρεί τους κανόνες της τέχνης και επιστήµης και τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΤΟ-ΤΕΕ) που ισχύουν κατά το χρόνο της εργασίας, έτσι όπως καθορίζονται στο άρθρο 6 του παρόντος Π. /τος Να συµµορφώνεται µε τις αντίστοιχες ιεθνείς συνθήκες και Εθνικούς ή Κοινοτικούς κανονισµούς για την προστασία του όζοντος και να συµβάλλει στην προσπάθεια µείωσης της προσβολής του από τα χρησιµοποιούµενα ψυκτικά µέσα Να θέτει σε λειτουργία την ψυκτική εγκατάσταση µόνο όταν διαπιστωθεί άτι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις ασφαλούς και καλής λειτουργίας αυτής. 4. Κατά την εκτέλεση των εργασιών εγκατάστασης, επισκευής, ή συντήρησης, µιας ψυκτικής εγκατάστασης, οι αδειούχοι τεχνικοί εγκαταστάσεων υποχρεούνται να ευρίσκονται στον τόπο των εργασιών των οποίων έχουν την ευθύνη. 5. Κατά την εκτέλεση µιας ψυκτικής εγκατάστασης ουδεµία τροποποίηση της µελέτης επιτρέπεται να γίνει. Εφόσον διαπιστωθεί άτι υπάρχουν στη µελέτη ελλείψεις ή σφάλµατα και απαιτείται τροποποίηση της µελέτης, οι απαραίτητες τροποποιήσεις γίνονται από τον µελετητή του έργου υπεύθυνο Μηχανικό, ή άλλο ισοδύναµο πρόσωπο. 6. Μετά το πέρας της εκτέλεσης ή επισκευής ή συντήρησης ψυκτικής εγκατάστασης οι αδειούχοι τεχνικοί ψυκτικών εγκαταστάσεων εκδίδουν την από την παράγραφο 6 του άρθρου 5 του παρόντος Π. /τος οριζόµενη βεβαίωση. 7. Η έκδοση της βεβαίωσης της προηγουµένης παραγράφου είναι υποχρεωτική ένα (1) χρόνο µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος Π. /τος Άρθρο 7 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ Α ΕΙΑΣ 1. Για την απόκτηση Επαγγελµατικής άδειας του άρθρου 3 του παρόντος Π. /τος, ο υποψήφιος απαιτείται να έχει συµπληρώσει το 18ον έτος της ηλικίας του. 2. Άδεια Τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων.

10 2.1. Η άδεια αυτή χορηγείται σ' αυτούς που θα προσκοµίσουν : - Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου (Τ Ε Λ) του Ν.1566/85 του τµήµατος θερµικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων ή ισότιµο τίτλο. - Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής (Τ Ε Σ) του Ν.1566/85 κατεύθυνσης Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ή ισότιµο τίτλο. - Πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής του Ν.580/70 ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ή ισότιµο τίτλο. - Πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής του Ν.580/70 ειδικότητας ψυκτικών εγκαταστάσεων ή ισότιµο τίτλο και πιστοποιητικό προϋπηρεσίας (250) ηµεροµισθίων που πραγµατοποιήθηκαν σε εργασίες επί ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ή 2ης ειδικότητας Επίσης η άδεια αυτή χορηγείται σ' αυτούς που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Π. /τος ασκούσαν το επάγγελµα του ψυκτικού, αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµόδια εξεταστική επιτροπή και προσκοµίσουν µόνο πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον τριών (3) ετών σε εργασίες επί ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ή 2ης ειδικότητας. 3. Άδεια Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας: 3.1. Η άδεια αυτή χορηγείται στους κατόχους άδειας τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµόδια Εξεταστική Επιτροπή και προσκοµίσουν : - Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου (Τ Ε Λ) του Ν.1566/1985 του Τµήµατος Θερµικών και Ψυκτικών εγκαταστάσεων ή ισότιµο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον (750) ηµεροµισθίων που πραγµατοποιήθηκαν µετά την απόκτηση της άδειας του τεχνίτη, σε ψυκτικές εγκαταστάσεις 1ης ή 2ης ειδικότητας. - Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής (Τ Ε Σ) του Ν.1566/1985 κατεύθυνσης Ψυκτικών Εγκαταστάσεων, ή ισότιµο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον (1.000) ηµεροµισθίων που πραγµατοποιήθηκαν µετά την απόκτηση της άδειας του τεχνίτη, σε ψυκτικές εγκαταστάσεις 1ης ή 2ης ειδικότητας Η άδεια αυτή επίσης χορηγείται, ύστερα από επιτυχή εξέταση από την αρµόδια Εξεταστική Επιτροπή, στους εξής: - Στους Πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών του Ν.580/1970 ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ή ισότιµου τίτλου, όταν προσκοµίσουν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον 500 ηµεροµισθίων που πραγµατοποιήθηκαν σε εργασίες επί ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ή 2ης ειδικότητας. - Στους πτυχιούχους Κατωτέρων Τεχνικών Σχολών του Ν.580/70 ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ή ισότιµου τίτλου όταν προσκοµίσουν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον ηµεροµισθίων που πραγµατοποιήθηκαν σε εργασίες επί ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ή 2ης ειδικότητας.

11 3.3. Επίσης η άδεια αυτή χορηγείται σ' αυτούς που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Π. /τος ασκούν αποδεδειγµένα το επάγγελµα του ψυκτικού, ύστερα από επιτυχή εξέταση από την αρµόδια Εξεταστική Επιτροπή ως εξής: - Στους Πτυχιούχους Τεχνικών Επαγγελµατικών Λυκείων (Τ Ε Λ) του Ν. 1566/85 του Τµήµατος Θερµικών και Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ή ισότιµου τίτλου όταν προσκοµίσουν πιστοποιητικό προϋπηρεσίας τουλάχιστον ηµεροµισθίων που πραγµατοποιήθηκαν σε εργασίες επί ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ή 2ης ειδικότητας. - Στους Πτυχιούχους Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής του Ν. 1566/85, ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων ή ισότιµου τίτλου, όταν προσκοµίσουν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον ηµεροµισθίων που πραγµατοποιήθηκαν σε εργασίες επί ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ή 2ης ειδικότητας. - Σ' αυτούς που θα προσκοµίσουν µόνο πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον δέκα (10) ετών που πραγµατοποιήθηκαν σε εργασίες επί ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ή 2ης ειδικότητας. 4. Άδεια Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας Άδεια αυτή χορηγείται στους πτυχιούχους Τεχνικούς Επαγγελµατικού Λυκείου (Τ Ε Λ) ή τεχνικής επαγγελµατικής Σχολής (Τ Ε Σ) κατόχους αδείας τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας, µετά από αίτηση και αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµόδια εξεταστική επιτροπή όταν προσκοµίσουν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας (1.000) ηµεροµισθίων ως τεχνικοί ψυκτικών εγκαταστάσεων εκ των οποίων το 1/5 τουλάχιστον σε εγκαταστάσεις 2ης ειδικότητας Η άδεια αυτή επίσης χορηγείται, ύστερα από επιτυχή εξέταση από την αρµόδια εξεταστική επιτροπή σ' αυτούς που θα προσκοµίσουν: - 'Η πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής του Ν.580/70 ειδικότητας ψυκτικών εγκαταστάσεων ή ισότιµο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ηµεροµισθίων που πραγµατοποιήθηκαν στην εκτέλεση, επισκευή, συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων εκ των οποίων το 1/5 τουλάχιστον σε ψυκτικές εγκαταστάσεις 2ης ειδικότητας. - 'Η πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής του Ν.580/70 ειδικότητας ψυκτικών εγκαταστάσεων ή ισότιµο τίτλο και πιστοποιητικό προϋπηρεσίας ηµεροµισθίων που πραγµατοποιήθηκαν στην εκτέλεση, επισκευή συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων εκ των οποίων το 1/5 τουλάχιστον σε ψυκτικές εγκαταστάσεις 2ης ειδικότητας Επίσης η άδεια αυτή χορηγείται, αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµόδια εξεταστική επιτροπή, σ' αυτούς που, κατά την δηµοσίευση του παρόντος Π.., ασκούν το επάγγελµα του ψυκτικού και θα προσκοµίσουν µόνο πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον δώδεκα (12) ετών στις ψυκτικές εγκαταστάσεις του άρθρου Άδεια τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων Γενικών Εφαρµογών.

12 5.1. Η άδεια αυτή χορηγείται στους πτυχιούχους Τεχνικού Επαγγελµατικού Λυκείου (Τ Ε Λ) ή Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής (Τ Ε Σ) κατόχους αδείας τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας, αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµόδια εξεταστική επιτροπή, όταν προσκοµίσουν πιστοποιητικά προϋπηρεσίας 750 ηµεροµισθίων ως τεχνικοί των ψυκτικών εγκαταστάσεων του άρθρου Η άδεια αυτή επίσης χορηγείται, µετά από επιτυχή εξέταση από την αρµόδια εξεταστική επιτροπή, σ' αυτούς που θα προσκοµίσουν: - 'Η πτυχίο Μέσης Τεχνικής Σχολής του Ν.580/70 ειδικότητας ψυκτικών εγκαταστάσεων ή ισότιµο τίτλο και πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ηµεροµισθίων που πραγµατοποιηθεί καν στην εκτέλεση, επισκευή, συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων εκ των οποίων το 1/5 τουλάχιστον σε ψυκτικές εγκαταστάσεις 2ης ειδικότητας. - 'Η πτυχίο Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής του Ν.580/70 ειδικότητας ψυκτικών εγκαταστάσεων ή ισότιµο τίτλο και πιστοποιητικό προϋπηρεσίας ηµεροµισθίων που πραγµατοποιήθηκαν στην εκτέλεση, επισκευή συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων εκ των οποίων το 1/5 τουλάχιστον σε ψυκτικές εγκαταστάσεις 2ης ειδικότητας Επίσης η άδεια αυτή χορηγείται, αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµόδια Εξεταστική Επιτροπή, σ' αυτούς που κατά τη δηµοσίευση του παρόντος Π. /τος ασκούν το επάγγελµα του ψυκτικού και θα προσκοµίσουν µόνο πιστοποιητικά προϋπηρεσίας τουλάχιστον δέκα έξι (16) ετών που πραγµατοποιήθηκαν σε ψυκτικές εγκαταστάσεις του άρθρου Η προϋπηρεσία για την απόκτηση επαγγελµατικής άδειας του άρθρου 3 του παρόντος, λαµβάνεται υπόψη εφόσον έχει πραγµατοποιηθεί µετά την συµπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας. 7. Οι κάτοχοι τίτλων αντιστοίχων ή αναλόγων προς τις επαγγελµατικές άδειες του άρθρου 3 που έχουν εκδοθεί από αρµόδιες Αρχές της αλλοδαπής, και εφ' όσον δικαιούνται να εργαστούν στην Ελλάδα, µπορούν να αποκτήσουν άδεια τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµόδια Εξεταστική Επιτροπή. Οι αναφερόµενοι παραπάνω τίτλοι πρέπει να είναι επίσηµα µεταφρασµένοι και, όπου απαιτείται, επικυρωµένοι από την Ελληνική Προξενική Αρχή της χώρας προέλευσής τους. Η αντιστοιχία κάθε τίτλου ορίζεται µε απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, τηρουµένων των αντιστοίχων ισχυουσών διατάξεων για τους υπηκόους των κρατών- µελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. 8. Στους ασκούντες ελεύθερα το επάγγελµα του Μηχανολόγου ή Μηχανολόγου Ηλεκτρολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού σύµφωνα µε το άρθρο 1 του Ν.6422/1934, επιτρέπεται χωρίς κανένα περιορισµό η εκτέλεση, επισκευή, συντήρηση, ψυκτικών εγκαταστάσεων του άρθρου Οι πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) του Ν.1404/83 ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου καθώς και Ενεργειακής Τεχνικής ή ισότιµου

13 τίτλου, µε την κτήση του πτυχίου τους, µπορούν να αποκτήσουν την άδεια Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης ειδικότητας. 10. Οι πτυχιούχοι Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων του Ν.1404/83, ειδικότητας Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου καθώς και Ενεργειακής Τεχνικής ή ισότιµου τίτλου, µετά τριετίας από την απόκτηση του πτυχίου τους, µπορούν να αποκτήσουν την άδεια του Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων Γενικών Εφαρµογών, όταν πιστοποιήσουν προϋπηρεσία στην εκτέλεση, επισκευή ή συντήρηση ψυκτικών εγκαταστάσεων τουλάχιστον 500 ηµεροµισθίων µετά την απόκτηση του πτυχίου τους εκ των οποίων τα 250 ηµεροµίσθια σε ψυκτικές εγκαταστάσεις 2ης ειδικότητας. 11. Στους πτυχιούχους Τεχνικών Επαγγελµατικών Λυκείων (Τ Ε Λ) του Ν.1566/85 του Τµήµατος Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ή Βιοµηχανικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και Εξωτερικών ικτύων ή στους πτυχιούχους Τεχνικών Επαγγελµατικών Σχολών (Τ Ε Σ) του Ν.1566/85, κατεύθυνσης Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ή Ηλεκτρικών Μηχανών και Ηλεκτρικού Μέρους Ανυψωτικών Μηχανηµάτων, ή Ηλεκτρικών Οικιακών και Βιοµηχανικών Συσκευών ή ισοτίµων τίτλων που ασκούν αποδεδειγµένα το επάγγελµα του ψυκτικού πριν από την δηµοσίευση του παρόντος Π. /τος, χορηγούνται οι επαγγελµατικές άδειες του άρθρου 3, µε τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που κατά περίπτωση προβλέπονται για τους κατόχους πτυχίου Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής του Ν.580/ Οι κάτοχοι τίτλου Ταχύρυθµης Κατάρτισης του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε..), ειδικότητας Θερµοϋδραυλικού που ασκούν αποδεδειγµένα το επάγγελµα του ψυκτικού πριν από την δηµοσίευση του παρόντος /τος, αποκτούν τις επαγγελµατικές άδειες του άρθρου 3 µε τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που κατά περίπτωση προβλέπονται για τους κατόχους πτυχίου Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής και πρόσθετη προϋπηρεσία 250 ηµεροµισθίων κατά άδεια, σε εργασίες επί ψυκτικών εγκαταστάσεων. Επίσης τις άδειες αυτές, αποκτούν και οι κάτοχοι τίτλου Ταχύρυθµης Κατάρτισης του Ο.Α.Ε.., ειδικότητος ψυκτικού µε τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που κατά περίπτωση προβλέπονται για τους κατόχους πτυχίου Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής και πρόσθετη προϋπηρεσία 250 ηµεροµισθίων κατά άδεια, σε εργασίες επί ψυκτικών εγκαταστάσεων. 13. Οι κάτοχοι πτυχίου της παρ. ll και τίτλου ταχύρυθµης κατάρτισης της παρ.12 του παρόντος άρθρου αποκτούν τις επαγγελµατικές άδειες του άρθρου 3 µε τα προσόντα και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για τους Κατωτέρας Τεχνικής Σχολής του κατόχους πτυχίου Ν.580/1970 ακολουθώντας την προαγωγική διαδικασία µε αρχή την άδεια του Τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων. 14. Το βεβαιωτικό παρακολούθησης προγράµµατος επιµόρφωσης από ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π... ή ηµόσια Επιχείρηση ή Κρατικό Οργανισµό σχετικό µε ψυκτικές εγκαταστάσεις διαρκείας τουλάχιστον 90 ωρών, αναλογεί σε πιστοποιούµενη προϋπηρεσία δύο (2) ετών, προκειµένου για υποψηφίους που προσκοµίζουν µόνο πιστοποιητικά προϋπηρεσίας. - Βεβαιωτικά του τύπου αυτού επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µια και µόνο φορά για µείωση της κατά περίπτωση απαιτούµενης προϋπηρεσίας.

14 Άρθρο 8 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ 1. Οι ενδιαφερόµενοι για την απόκτηση επαγγελµατικής άδειας του άρθρου 3 του παρόντος Π. /τος υποβάλλουν στις αρµόδιες Υπηρεσίες της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης του τόπου µόνιµης κατοικίας τους τα παρακάτω δικαιολογητικά: - Αίτηση κατάλληλα χαρτοσηµασµένη. - ύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες. - Τίτλους σπουδών στην περίπτωση που υπάρχουν. - ήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/86, µόνιµης κατοικίας. - ιπλότυπο εισπράξεως από το ηµόσιο Ταµείο του ποσού το οποίο ορίζεται από τις κείµενες διατάξεις. - Τα κατά το Νόµο χαρτόσηµα για την χαρτοσήµανση της επαγγελµατικής άδειας. - Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή άλλα κατά περίπτωση αποδεικτικά στοιχεία προϋπηρεσίας. 2. Στα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας πρέπει να αναγράφονται: - Τα στοιχεία του εργοδότη. - Τα στοιχεία του εργαζοµένου. - Ο ακριβής χρόνος απασχόλησης σε ηµέρες ή σε χρόνια και η ειδικότητα των ψυκτικών εγκαταστάσεων που εργάστηκε ο αιτών υποψήφιος. 3. Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που χορηγούνται σε εργαζόµενους µε ασφάλιση στο Ι.Κ.Α., θεωρούνται για την ακρίβεια του περιεχοµένου (χρόνος-ειδικότητα απασχόλησης) από τον Επόπτη Εργασίας, ύστερα από γνωµοδότηση του οικείου επαγγελµατικού σωµατείου που καλύπτει τον κλάδο. 4. Τα βεβαιωτικά προϋπηρεσίας των εγγεγραµµένων στην Εφορία ως επιτηδευµατιών ψυκτικών δεν θεωρούνται από τον Επόπτη Εργασίας, συνοδεύονται όµως από έγγραφη γνωµοδότηση του οικείου επαγγελµατικού Σωµατείου. 5. Οι κάτοχοι τίτλων αντιστοίχων ή αναλόγων προς τις επαγγελµατικές άδειες του άρθρου 3 που έχουν εκδοθεί από αρµόδιες Αρχές της αλλοδαπής, και εφ όσον δικαιούνται να εργαστούν στην Ελλάδα, µπορούν να αποκτήσουν άδεια τεχνίτη ψυκτικών εγκαταστάσεων αφού υποστούν επιτυχή εξέταση από την αρµόδια Εξεταστική Επιτροπή. Όσοι κατά την δηµοσίευση του παρόντος Π. /τος είναι εγγεγραµµένοι στην Εφορία ως επιτηδευµατίες και εργάζονται ως ψυκτικοί, η προϋπηρεσία τους αποδεικνύεται µε την υποβολή σχετικής βεβαίωσης της Εφορίας, ή µε την υποβολή τιµολογίων, ή αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, ή µε την υποβολή συµβάσεων έργων, ή βεβαιώσεων Μηχανικών που επέβλεψαν τα έργα.

15 - Τα δικαιολογητικά αυτά µπορεί να αλληλοσυµπληρώνονται, συνοδεύονται δε και από έγγραφη γνωµοδότηση του οικείου επαγγελµατικού Σωµατείου που καλύπτει τον κλάδο, από την οποία προκύπτει ο χρόνος προϋπηρεσίας και η ειδικότητα των ψυκτικών εγκαταστάσεων απασχόλησης του υποψηφίου. Τα παραπάνω αποδεικτικά στοιχεία κρίνονται από την αρµόδια Εξεταστική Επιτροπή, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό. 6. Προϋπηρεσία που έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι µπορεί να πιστοποιηθεί και από το οικείο επαγγελµατικό σωµατείο που καλύπτει τον κλάδο µε την προϋπόθεση ότι αυτό υπήρχε νόµιµα πριν τη δηµοσίευση του παρόντος Π. /τος. Το επαγγελµατικό Σωµατείο θα εκδίδει βεβαίωση προϋπηρεσίας στην οποία θα αναφέρεται ο χρόνος προϋπηρεσίας και το είδος των ψυκτικών εγκαταστάσεων απασχόλησης του υποψηφίου. - Ελλείψει πρωτοβάθµιου συνδικαλιστικού οργάνου (επαγγελµατικού Σωµατείου), η βεβαίωση προϋπηρεσίας µπορεί να χορηγηθεί από δευτεροβάθµιο συνδικαλιστικό όργανο. 7. Μετά την υποχρεωτική εφαρµογή της παραγράφου 7, του άρθρου 6, στην περίπτωση των ελεύθερων επαγγελµατιών, ως αποδεικτικά προϋπηρεσίας λαµβάνονται υπ' όψη µόνο οι υπεύθυνες δηλώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6. του άρθρου 5. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις, µπορεί να είναι αντίγραφα επικυρωµένα από το οικείο επαγγελµατικό σωµατείο που καλύπτει τον κλάδο. 8. Το διάστηµα της στρατιωτικής θητείας καθώς και η προϋπηρεσία σε πλοία η οποία βεβαιώνεται ως απασχόληση σε εργασίες επί ψυκτικών εγκαταστάσεων προσµετράτε κατά το ήµισυ στην lη ή 2η ειδικότητα για την απόκτηση επαγγελµατικής άδειας του άρθρου Τα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή άλλα αποδεικτικά προϋπηρεσίας που υποβάλλονται, επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης ενώπιον ηµοσίας Αρχής και στην περίπτωση αναγραφής ψευδών ή ανακριβών στοιχείων, οι παραβάτες τιµωρούνται σύµφωνα µε τις οικείες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. 10. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας που εκδίδουν οι ηµόσιες Υπηρεσίες, Ν.Π..., Τράπεζες, Οργανισµοί και Επιχειρήσεις Κοινής Ωφελείας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπογράφονται από τις ιοικήσεις τους και δεν χρειάζεται προσυπογραφή από οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο ή θεώρηση άλλης Αρχής. Αντίγραφο τέτοιου πιστοποιητικού, κατατίθεται αποδεδειγµένα στο οικείο επαγγελµατικό σωµατεία που καλύπτει τον κλάδο. 11. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας που έχουν εκδοθεί στην αλλοδαπή, πρέπει να είναι θεωρηµένα από την Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου έκδοσής τους και υποβάλλονται µε επίσηµη κατά τις κείµενες διατάξεις µετάφραση. 12. Η απαιτούµενη προϋπηρεσία, για την απόκτηση επαγγελµατικής αδείας κατά τις διατάξεις του άρθρου 7 του παρόντος Π. /τος, υπολογίζεται ως εξής: Για τη χρονική περίοδο µετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος Π. /τος κάθε διακόσια πενήντα (250) ηµεροµίσθια που βεβαιώνονται σύµφωνα µε τις

16 προηγούµενες παραγράφους εντός του αυτού ηµερολογιακού έτους, ισοδυναµούν µε ένα (1) έτος προϋπηρεσίας Για χρονική περίοδο από µέχρι την ηµεροµηνία που τίθεται σε ισχύ το παρόν Π. /µα, κάθε εκατό είκοσι (120) ηµεροµίσθια που βεβαιώνονται σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους εντός του αυτού ηµερολογιακού έτους, ισοδυναµούν προς διακόσια πενήντα (250) ηµεροµίσθια ή ένα (1) έτος προϋπηρεσίας Για τη χρονική περίοδο µέχρι κάθε ογδόντα (80) ηµεροµίσθια που βεβαιώνονται σύµφωνα µε τις προηγούµενες παραγράφους, εντός του αυτού ηµερολογιακού έτους ισοδυναµούν προς διακόσια πενήντα (250) ηµεροµίσθια ή ένα (1) έτος προϋπηρεσίας. 13. Στην περίπτωση που µέσα σε ένα ηµερολογιακό έτος δεν έχουν συµπληρωθεί κατά περίπτωση ισοδύναµα ηµεροµίσθια που ορίζονται από τις προηγούµενες παραγράφους, τότε αυτά µέχρι συµπλήρωσης του απαιτούµενου αριθµού αθροίζονται µε τα ηµεροµίσθια άλλου ή άλλων ηµερολογιακών ετών. 14. Σε περίπτωση κατά την οποία µέσα σε ένα ηµερολογιακό έτος έχουν πραγµατοποιηθεί ηµεροµίσθια επιπλέον των κατά περίπτωση ισοδυνάµων, τα επιπλέον ηµεροµίσθια που ορίζονται στις προηγούµενες παραγράφους, δεν µεταφέρονται αθροιζόµενα σε άλλο ή άλλα ηµερολογιακά έτη. 15. Στους υποψηφίους που κατά την δηµοσίευση του παρόντος Π. /τος ασχολούνται σε εργασίες επί ψυκτικών εγκαταστάσεων του άρθρου 2 και θα προσέλθουν για την απόκτηση επαγγελµατικής άδειας, και οι οποίοι αποδεικνύουν προϋπηρεσία µεγαλύτερη της απαιτούµενης για την αιτούµενη επαγγελµατική άδεια, επιτρέπεται να χρησιµοποιήσουν την επί πλέον προϋπηρεσία για την απόκτηση της επόµενης άδειας. Άρθρο 9 ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ - ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ - ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 1. Η εξέταση των υποψηφίων για την απόκτηση επαγγελµατικής άδειας Τεχνίτη, ή Τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων του άρθρου 3, διενεργείται από την Εξεταστική Επιτροπή Άσκησης του Επαγγέλµατος που λειτουργεί στις αρµόδιες Υπηρεσίες της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (αρθρ.44 του Π. /τος 369/89 ΦΕΚ Α 172). 2. Η εξέταση των υποψηφίων περιλαµβάνει τον έλεγχο και την αξιολόγηση των γνώσεων και της εµπειρίας των υποψηφίων στο συγκεκριµένο αντικείµενο, καθώς και σε θέµατα που αφορούντα άρθρα 14 και 15 Κεφ. ΙV του κανονισµού ΕΚ 3093/94 (L333/ ) της επίσηµης Εφηµερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 3. Η εξέταση των Τεχνιτών και Τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων είναι προφορική και γραπτή. - Η γραπτή εξέταση όπως αυτή καθοριστεί από την Εξεταστική Επιτροπή, προηγείται της προφορικής εξέτασης. 4. Η εξεταστική επιτροπή εφόσον κρίνει τον υποψήφιο ικανό για την απόκτηση άδειας κατωτέρας της αιτούµενης προτείνει την χορήγηση αυτής.

17 5. Οι υποψήφιοι που απορρίπτονται κατά την εξέταση για την απόκτηση επαγγελµατικής άδειας του άρθρου 3, µπορούν να επανέλθουν για επανεξέταση µετά από περίοδο δύο (2) µηνών από την ηµεροµηνία απόρριψής τους. - Ο υποψήφιος για να λάβει µέρος σε επανεξέταση, υποβάλλει αίτηση και διπλότυπο είσπραξης ηµοσίου Ταµείου ποσού ίσου µε το απαιτούµενο στην αρχική εξέταση. 6. Η ύλη στην οποία θα εξετάζονται οι υποψήφιοι για την απόκτηση των επαγγελµατικών αδειών του άρθρου 3 περιλαµβάνει τα παρακάτω βασικά θέµατα: - Φυσικά µεγέθη, µέτρηση και βασικοί υπολογισµοί. - Ψυκτικές και κλιµατιστικές µηχανές (Αρχή λειτουργίας, βασικά µέρη). - Ψυκτικά κυκλώµατα (δίκτυα συστήµατα υλικά κατασκευής). - Ιδιότητες, χαρακτηριστικά στοιχεία, σκοπός και τρόπος χρησιµοποίησης των υλικών ψυκτικών κυκλωµάτων. - Βασικές προϋποθέσεις εγκατάστασης ψυκτικών και κλιµατιστικών µηχανών. - Ψυκτικά µέσα (ρευστά), ιδιότητες χρήση. - Πλήρωσης, εξαερισµός ψυκτικών κυκλωµάτων. - Συλλογή ψυκτικού µέσου. - Εντοπισµός και αποκατάσταση βλαβών ψυκτικών κυκλωµάτων. - Μέτρα για την προστασία των εργαζοµένων και του περιβάλλοντος από τη χρήση των ψυκτικών µέσων (ρευστά) Η περαιτέρω ανάλυση των θεµάτων και η ταξινόµηση της εξεταστέας ύλης για κάθε άδεια του άρθρου 3 του παρόντος καθορίζεται µε απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία εκδίδεται εντός µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος. Άρθρο 10 ΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ Α ΕΙΩΝ 1. Οι άδειες των τεχνικών ψυκτικών εγκαταστάσεων 1ης, 2ης ειδικότητας και Γενικών Εφαρµογών, που κατέχουν οι εγγεγραµµένοι στην Εφορία ως επιτηδευµατίες ψυκτικοί, υπόκεινται σε θεώρηση ανά πενταετία. 2. Οι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας, για τη θεώρησή της, υποβάλλουν στην αρµόδια Υπηρεσία της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης τα εξής δικαιολογητικά: α) Αίτηση. β) Την προς θεώρηση επαγγελµατική άδεια.

18 γ) Βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού σωµατείου στο οποίο ανήκει ο ενδιαφερόµενος από την οποία να προκύπτει ότι αυτός ασκεί το επάγγελµα του τεχνικού ψυκτικών εγκαταστάσεων. - Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόµενος δεν είναι µέλος επαγγελµατικού σωµατείου προσκοµίζει βεβαίωση της οικείας Αστυνοµικής Αρχής ότι αυτός διατηρεί εργαστήριο, ή κατάστηµα, ή τεχνικό γραφείο εκτέλεσης εργασιών επί ψυκτικών εγκαταστάσεων. - Βεβαίωση της οικείας ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας ότι ο αναφερόµενος σε αυτήν τυγχάνει επιτηδευµατίας φορολογούµενος και ασκεί το επάγγελµα του τεχνικού ψυκτικών Εγκαταστάσεων. Η παραπάνω βεβαίωση µπορεί να αντικατασταθεί µε το εκκαθαριστικό σηµείωµα από τη ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία από το οποίο πρέπει να προκύπτουν τα ίδια στοιχεία. 3. Η µη θεώρηση των επαγγελµατικών αδειών δεν συνεπάγεται και την ακύρωση αυτών. Οι άδειες αυτές, ανακτούν την ισχύ τους, ύστερα από την εκ νέου θεώρησή τους. Άρθρο 11 ΤΕΛΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ 1. Από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του παρόντος Π. /τος δεν χορηγείται άλλη επαγγελµατική άδεια ειδικότητας ψυκτικού, εκτός των αναφεροµένων στο /µα αυτό και δεν γίνεται εγγραφή στα Μητρώα των αποφοίτων Μέσων Τεχνικών Σχολών κατόχων αντίστοιχου πτυχίου ή άλλου τίτλου σπουδών που αναφέρεται σε ψυκτικές εγκαταστάσεις, κατά τις κείµενες διατάξεις. 2. Οι επαγγελµατικές άδειες που έχουν χορηγηθεί ή οι πράξεις εγγραφής στα Μητρώα των Μέσων Τεχνικών σχολών που παρέχουν δικαιώµατα εκπόνησης, υπεύθυνης επίβλεψης της λειτουργίας, και συντήρησης ψυκτικών εγκαταστάσεων, εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν. 3. Οι κάτοχοι επαγγελµατικής άδειας, ή πράξης εγγραφής όπως αναφέρονται στην προηγούµενη παρ.2 που επιθυµούν να αποκτήσουν επαγγελµατική άδεια κατά τις διατάξεις του παρόντος Π. /τος µαζί µε τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά υποβάλλουν και το πρωτότυπο της άδειας της πράξης εγγραφής. - Οι υποβαλλόµενες άδειες, ή πράξεις εγγραφής ακυρώνονται και παραµένουν στο φάκελο µε τα άλλα δικαιολογητικά Άρθρο Η ισχύς του παρόντος Π. /τος, αρχίζει από την ηµεροµηνία δηµοσίευσής του στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Στον Υφυπουργό Ανάπτυξης αναθέτουµε την δηµοσίευση και την εκτέλεση του παρόντος Π. ιατάγµατος. Αθήνα, 11 Απριλίου 1996

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ 41 110 ΛΑΡΙΣΑ ΤΗΛ: 2410/618.098 FAX:2410/611.995 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 340 Περί του επαγγέλµατος του Λογιστή Φοροτεχνικού και της αδείας ασκήσεώς του Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπ όψη: 1. Τις διατάξεις: α) Του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού

ΑΔΑ: 4ΑΓ3Η-ΧΖ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α. Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων. 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α. Μελέτη, επίβλεψη εκτέλεσης, εκτέλεση µελέτης, συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων 1. Άδεια Βοηθού Τεχνίτη Υδραυλικού 2. Άδεια Τεχνίτη Υδραυλικού Α Τάξης - 1ης Ειδικότητας 3. Άδεια Τεχνίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ Ειδικοτήτων Τ Ε Ε ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ Ειδικοτήτων Τ Ε Ε ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ Ειδικοτήτων Τ Ε Ε ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 Ο Μηχανολογικός Τομέας διαιρείται σε αρκετές ειδικότητες Στο 1 ο ΤΕΕ Αμπελοκήπων

Διαβάστε περισσότερα

1ο ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ. Τομέας. Ειδικότητα: Μηχανολογίας. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού

1ο ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ. Τομέας. Ειδικότητα: Μηχανολογίας. Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού 1ο ΕΠΑ.Λ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ Τομέας Ειδικότητα: Μηχανολογίας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων και Κλιματισμού Στους απόφοιτους ΕΠΑ.Λ χορηγείται Απολυτήριο (Ισότιμο του Ενιαίου Λυκείου) Πτυχίο ειδικότητας Ψυκτικών Εγκαταστάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 73100/713/88 Καθορισμός δικαιολογητικών, υποδειγμάτων και διαδικασίας για έκδοση αδειών άσκησης επαγγέλματος τεχνίτης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων του Ν. 1575/85 (ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος

Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος Υδραυλικός - Προφίλ Επαγγέλµατος Ειδικότητες: Αδειούχος Βοηθός Τεχνίτης Υδραυλικού, Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός Α Τάξης, Αδειούχος Τεχνίτης Υδραυλικός Β Τάξης, Αδειούχος Εγκαταστάτης Υδραυλικός 3ης ειδικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών

ΑΘΗΝΑ 13 Ιανουαρίου 2011 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 47990/3580. ΠΡΟΣ: Όλες τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις /νσεις, Τµήµατα & Γραφεία Μεταφορών & Επικοινωνιών ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο ΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ----------------------------------------------------------- ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών των Τμημάτων α) Ηλεκτρολογίας, β) Μηχανολογίας, γ) Ενεργειακής Τεχνολογίας και δ) Αυτοματισμού της Σχολής Τεχνολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί

Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Άρθρο 1 Ορισµοί ΝΟΜΟΣ: 1575/85 Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (ΦΕΚ 207/Α/11-12-85) Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 21 / 4/2014 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 4559 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ίασµος, 17.10.2013 Αριθ. Πρωτ: 15266 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΙΑΣΜΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/ 2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Αλεξάνδρεια, 20-07-2012 Αριθµ. Πρωτ. 26492 ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΘ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42 ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΑ Τ.Κ. 59300 Τηλ. 23333-50.122

Διαβάστε περισσότερα

Α Α: 7 1ΩΞΥ-ΕΙΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Α Α: 7 1ΩΞΥ-ΕΙΦ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι.. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΑΙΚ. ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε.

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 130197/05 (ΦΕΚ 196 Β /15-2-05) : Επιµόρφωση τεχνικών ασφάλειας επιπέδου Ε. Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση

Διαβάστε περισσότερα

ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης

ανακοινώσεων Συµβάσεων εργασίας Ορισµένου Χρόνου (ΣΟΧ)» µε σήµανση έκδοσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ Άνω Καλεντίνη 9 Ιουνίου 2011 ΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ Αριθµ. Πρωτ.: 5750 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μέγαρα 28/05/2013 ΝOMΟΣ ATTIKHΣ Αριθµ. Πρωτ.: 12206 ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Πρόσληψης εικοσιπέντε (25) ) ατόµων µε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑTΑΓΜΑΤΟΣ Καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων Μηχανικών του Τμήματος Ναυπηγικής της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ( ίµηνη απασχόληση) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµπάκα 26/6/2015 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αρ. πρωτ.: 14768 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ/ΚΩΝ & ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ IOIKHΣΗΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. νση : Ευθ. Βλαχάβα 1 Ταχ. Κώδικας : 42200-Καλαµπάκα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λάρισα 11/01/2013 Αριθµ. Πρωτ: 3272 Ταχ. /νση: Ίωνος ραγούµη 1 Τ.Κ.: 41222 ΛΑΡΙΣΑ Τηλ.: 2413 500244 /fax :2410 250 372 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 1. Το έντυπο «ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΗΓΗΤΩΝ ΟΑΕ ΛΑΕΚ» (εκτυπώνεται η σελίδα 11 του παρόντος αρχείου) 2. Έντυπη αίτηση (εκτυπώνεται η σελίδα 12 του παρόντος αρχείου) 3. Φωτοτυπία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ YΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας :101 92 Αθήνα ΑΘΗΝΑ, 10.01.2011 Αριθμ. πρωτ. Οικ. 158/25/ΦΓ9.1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α ΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ Τηλ.: 210 3291203,286,297,452 e-mail: exams@central.tee.gr Αθήνα, 9/05/2014 Αριθµ. Πρωτ.:12705 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Α

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει ΑΔΑ : ΒΕΖΚΩΗ6-16Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Τήνος 27 5 2013 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Α.Π. 6796 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ Ανακοινώνει Την

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 (Αρ. Πρωτ. 3183/10-3-2011) Ο ήµαρχος Βριλησσίων ανακοινώνει

ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 (Αρ. Πρωτ. 3183/10-3-2011) Ο ήµαρχος Βριλησσίων ανακοινώνει ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ Υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011 (Αρ. Πρωτ. 3183/10-3-2011) Ο ήµαρχος Βριλησσίων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου

Διαβάστε περισσότερα

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει

Το Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» Ανακοινώνει Ελληνική ηµοκρατία Τρίλοφος, 23/08/2016 Νοµός Θεσσαλονίκης Αρ. Πρωτ: 4497 ήµος Θέρµης Ν.Π... «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ - ΦΡΟΝΤΙ ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4/12/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μεταμόρφωση, 4/2/205 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 25036 ΔΗΜΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ -------------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Ανακοινώνουμε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14/6/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: 19933 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 14 / 04 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/1911 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος Tεχνολόγων Γεωπόνων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.Πρωτ.: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ξάνθη,11/05/2016 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ Αρ.Πρωτ.: 16460 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Ο Δήμος Ξάνθης ύστερα από την υπ αριθ. 92/2016

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 5/6/2014 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 25185 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 27/06/2014 ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 27/06/2014 ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ Ψαχνά 27/06/2014 ΗΜΟΣ ΙΡΦΥΩΝ - ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ Αριθ. Πρωτ: 11930 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου. Ο ήµος

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη:

Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου. Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1 Άρτα, 25 / 11 / 2013 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/6699 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τµήµατος ιοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013. Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ε. Υ. Α. ΚΟΖΑΝΗΣ Ι. ΜΙΚΡΟΥ 1 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ : 15/02/2013 Αριθµ. Πρωτ.: 5121 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 1/2013 Η ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης

Διαβάστε περισσότερα

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης

Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Ο επιστημονικός και επαγγελματικός ενιαίος φορέας οργάνωσης και εκπροσώπησης των Μηχανικών του τεχνολογικού τομέα ανώτατης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο πρόεδρος του ΣΥ ΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο πρόεδρος του ΣΥ ΙΣΑ Ν. ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α Α: 74Ι ΟΞΗ7-ΜΙΦ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΣΥΝ ΕΣΜΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: 263 Κέρκυρα, 2 Ιουνίου 2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο πρόεδρος του ΣΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 1112/22-10-2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41ΣΩΞΥ-6Μ7 ΤΗΛ. : FAX : ».

ΑΔΑ: Β41ΣΩΞΥ-6Μ7 ΤΗΛ. : FAX : ». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- Πειραιάς 26 / 07/ 2012 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ.Πρωτ. 28162 / 2588 /ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ι. ΙΕΥΘΥΝΣΗ : ραγάτση 12 ΤΑΧ.

Διαβάστε περισσότερα

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλαιό Φάληρο 13/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ. : 19447 ΗΜΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ Τερψιχόρης 51 & Αρτέµιδος Τ.Κ. 175 62 Παλαιό Φάληρο Τηλέφ : 210-9876 002, - 3, - 4, -5, - 6, -7 FAX : 210-98

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.)

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορεστιάδα:21/02/2017 ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθµ.πρωτ.: 71 ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑ ΑΣ ( H.Κ.Ε.Π.Α.Ο.) Ταχ. /νση: Κων/πόλεως 59 Τ.Κ: 68200 Ορεστιάδα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ IΚΤYΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαµάτα, 07-01-2011 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 479 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ Αριθµός: 233 Έτος: 2003 ΦΕΚ: Α 204 20030828 Τέθηκε σε ισχύ: 28.08.2003 Ηµ.Υπογραφής: 26.08.2003 Προστασία και αρωγή στα θύµατα

Διαβάστε περισσότερα

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑ 21-07-2016 ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 5743 ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Γ. Γεννηµατά 1, Φαρκαδόνα, 42031 Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου. χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου. χρόνου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περιστέρι, 14-6-2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.20775 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧ. ΑΝΘΡ. ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ.Δ/νση: Πλατεία Δημοκρατίας 1 Περιστέρι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Αριθµός ατόµων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 06-08-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11225 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Ταχ. /νση : Αγ. Παντελεήµονα 8 Καµένα Βούρλα,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΣΗΤΕΙΑ, Αρ. Πρωτ.:937. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ (.Ο.Κ.Α.Σ) ΣΗΤΕΙΑ,27-10-2016 Αρ. Πρωτ.:937 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φιλιάτες 13/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ Αριθμ.Πρωτ.:7139 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΙΑΤΩΝ Ταχ.Δ/νση:Ελευθερίου Βενιζέλου 8 Τ.Κ. 46300 Πληροφορίες: Αμαλία Μάνου Τηλέφωνο: 2664-3-60164 Φαχ:2664-0-22989 Ο

Διαβάστε περισσότερα

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Α λ ι ά ρ τ ο υ - Θ ε σ π ι έ ω ν,

Ο Δ ή μ α ρ χ ο ς Α λ ι ά ρ τ ο υ - Θ ε σ π ι έ ω ν, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Αλίαρτος 1/11/2016 ΔΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ Αριθμ. Πρωτ. : 8.347 Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού - Μητρώων & Διαδικασιών Προσωπικού Tαχ. Δ/νση: Λεωφόρος Αθηνών Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. Για την πρόσληψη προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΙΜΗΝΗΣ ΙΑΡΚΕΙΑΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ Πανόραµα, 27/4/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 13453 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες: Γ. Ζγουρής Ταχ. ιεύθυνση: Απ. Σαµανίδη

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ

ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 26-10-2015 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 15105 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ιστοσελίδα:

ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ. Ιστοσελίδα: ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Ιστοσελίδα: http://1epal-neapol.las.sch.gr/ Β Τάξη, τομείς Α Τάξη ενιαία. Β και Γ Τάξη ειδικότητες: Τεχνικός Μηχανολογικών εγκαταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935).

2.2. Το ΠΔ8/8-3-1935 «Περί ασκήσεως επαγγέλματος μηχανοδηγού και πρακτικού μηχανικού κινητήριων μηχανών, ως και θερμαστών» (ΦΕΚ73Α/9-3-1935). 2. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 2.1. Βασικό νομοθέτημα Ο Ν6422/34 καθόρισε την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανολόγου μηχανικού, του ηλεκτρολόγου μηχανικού και του ναυπηγού. Διαίρεσε τις μηχανολογικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 01/06/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 01/06/2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι 01/06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ.: οικ.13418 ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α ). 2.

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΣΟΧ 3/2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, διάρκειας δύο (2) µηνών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη, 27/6/2014 ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.: 24571 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Λ. Κύπρου 68, Αργυρούπολη Τ.Κ.: 164 52 Πληρ.: Ε. Γεροντή Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου

Ανακοινώνει. ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης) Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης. Δήμος Αγίου Δημητρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 12/08/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αρ. πρωτ.: 28193 Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΛ. : 2132007754-57 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου».

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 8 /2016. ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη/Ανακοίνωση πρόσληψης Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ Βόλος 9/0/206 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ Αρ.Πρωτ.3890/ Α2208 «ΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Η.ΠΕ.ΘΕ. ΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ (.Ο.Ε.Π.Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΡΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΟΝΥΣΟΥ /ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση: Λεωφ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ιάκου 1, Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ,19.8.2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ. 15338 ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1/2013 Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη:

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η. Ο Δήμαρχος Νέας Προποντίδας του Νομού Χαλκιδικής έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά, 6 Αυγούστου 2012 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Αρ.Πρωτ/λου: 29396 Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας Ταχ.Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα 18-07-2017 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 8554 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ Έχοντας υπόψη: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 1. Τις διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µ ε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 3/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ Καλαµάτα, 17-7-2010 ΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ Αριθ. πρωτ: 15767 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Αριστοµένους 28 Τ.Κ. : 241 00, Καλαµάτα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Π.Δ. 114 17-10-2012 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Π.Δ. 114 17-10-2012 ΑΔΑ: Β43ΦΦ-ΜΤ3 Καθορισµός ειδικοτήτων και βαθµίδων επαγγελµατικών προσόντων για την επαγγελµατική δραστηριότητα της κατασκευής, συντήρησης, επισκευής και επιτήρησης της λειτουργίας

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

***Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 2465/1997 (Α 28)

***Το άρθρο 1 αντικαταστάθηκε ως άνω µε την παρ.1 του άρθρου 1 του Ν. 2465/1997 (Α 28) Νόµος 1575 της 6/11.12.85. Προϋποθέσεις άσκησης του επαγγέλµατος του τεχνίτη αυτοκινήτων, µοτοσικλετών και µοτοποδηλάτων και όροι λειτουργίας των συνεργείων των οχηµάτων αυτών. (Α' 207). "Αρθρο 1 Ορισµοί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Γιαλούρη Μαργαρίτα Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τόπος, Νέα Φιλαδέλφεια ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία, 07/04/2010 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ.: 3368 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 / 2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ. ΣΟΧ 1/2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ (ΑΔΑ:4ΑΘΕΩ63-Σ) για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ. Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου Αττικής ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Δημήτριος, 7/04/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 10166 Δ/ΝΣΗ: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τηλ: 210 97 11 097 Fax: 210 97 14 303 ΠΕΡΙΛΗΨΗ της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α Α: 6ΩΥ1Ω1Ψ-ΨΡ8 Ρέθυµνο, 07-05-2015 Αριθµ. Πρωτ.: 10.000 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2015 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

1 Άρτα, 07/ 07 / 2014 Αριθ. Πρωτ. : Φ.4/3326 Προκήρυξη µιας (1) θέσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Τ.Ε.Ι. Ηπείρου Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Ηπείρου, αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν. 1404/83

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ ----------------------------- Πληροφορίες: Παπαγεωργίου Κων/νος Τ.Κ. : 35015 Τηλέφωνο : 2234-350305 FAX : 22340-49872 e-mail : info@dimos-amfiklias-elatias.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΘΕΡΜΟ 30 /06/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:2611 ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΟΥ Πληρ. Αθανασόπουλος Νέλσων Ταχ..νση : Πλ.Οικ. Νικολίτσα Ταχ. Κώδ. : 300-08 ΘΕΡΜΟ Τηλέφωνο : 2644360100 F. A. X. :

Διαβάστε περισσότερα

Aπόφαση 12670/601/01

Aπόφαση 12670/601/01 Aπόφαση 12670/601/01 ΦΕΚ 762/Β/18-06-2001 Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούµενα δικαιολογητικά για την χορήγηση των αδειών εκτέλεσης εργασιών ναυπήγησης, µετατροπής, επισκευής, συντήρησης πλοίων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καµένα Βούρλα, 23-06-2014 ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙ ΑΣ Αριθµ. Πρωτ. : 11450 ΗΜΟΣ ΜΩΛΟΥ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΆΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπ όψιν: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994.

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο

Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο Νέο Επαγγελµατικό Λύκειο (νέο Σύστηµα) Το Επαγγελµατικό Λύκειο είναι Σχολείο Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης που δεν ανήκει στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Μπορεί κάποιος να επιλέξει να

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη:

Α Π Ο Φ Α Σ Η. έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Β Δ/ΝΣΗ ΤΙΜΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΟΤΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΝΙΓΓΟΣ, 10181 ΑΘΗΝΑ ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Σ Ο Χ 1 / Έδρα υπηρεσίας. Σ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ. ( ηµοτική Ενότητα Συκεών, ήµος Νεάπολης- Συκεών)

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Σ Ο Χ 1 / Έδρα υπηρεσίας. Σ. Σαράφη και Ι. Μιχαήλ. ( ηµοτική Ενότητα Συκεών, ήµος Νεάπολης- Συκεών) Η Μ Ο Τ Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Η Σ Π Ρ Ο Σ Τ Α Σ Ι Α Σ Κ Α Ι Α Λ Λ Η Λ Ε Γ Γ Υ Η Σ Ν Ε Α Π Ο Λ Η Σ - Σ Υ Κ Ε Ω Ν Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Σ Σ Ο Χ 1 / 2 0 1 4 Ο Πρόεδρος του ηµοτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ. πρωτ: 1551/ 29-3-2011 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ αριθµ. ΣΟΧ 1/2011. Για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σητεία : 21-06- 2011 ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΤΑΧ. /ΝΣΗ:Π.Βαρθολοµαίου 9 72300 ΣΗΤΕΙΑ Αριθµ. Πρωτ.: 3038 Τηλ.:283340543,501 FAX : 2843024584 E-mail : info@sitia.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ της αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Κατερίνη, 4 Μαρτίου 2010 Αριθµ. Πρωτ.:19834 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2010 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49545/2371

ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49545/2371 ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 49545/2371 Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ικαίου (Ιδρύµατα, Οργανισµούς, Σωµατεία Συλλόγους,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τµήµα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ) Η Αρχή ιασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, ανακοινώνει ότι ενδιαφέρεται να επιλέξει ως συνεργάτες δύο (2) Ειδικούς Επιστήµονες µε ειδικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ για τη σύναψη Σύμβασης εργασίας Ορισμένου Χρόνου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Ηλιούπολη 27/01/2016 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ.:191 (Π.Α.Ο.Δ.ΗΛ.) - ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ» Τμήμα: Διοικητικό - Οικονομικό Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε

ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: ΟΡΙΣΜΟΣ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ (για κατάθεση αίτησης): Σε περίπτωση που δε Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ To Περιφερειακό Ταµείο Ανάπτυξης Ηπείρου στα πλαίσια του Ν.3174/2003 και προκειµένου να υλοποιήσει την από 12.12.2003, Αρ.Πρωτ.17 «Έγκριση επιχειρησιακών ύ προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ:

Περιγραφή αιτήµατος: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ Α ΕΙΑΣ Ο ΗΓΗΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β, ΒΕ» ΠΡΟΣ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ: Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) 2110 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ) ( ) ( ).. ( )... : 1. 2... 3... 4... 5.../. 6... 7.. : 1. / ( ).... 2. ( / )... 3. /.. ( ) : ),,. 4 4.3982/2011 ) :... : 1. (..,, ) / ( ). 2. :.. 3... ( )....

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ο Δήμαρχος Φιλοθέης-Ψυχικού ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ-ΨΥΧΙΚΟΥ Ψυχικό, 25/8/2016 Ταχ. Διεύθυνση: Μαραθωνοδρόμου 95 Αρ. Πρωτ.: 12577 Ταχ. Κώδικας: 154 52 Ψυχικό Πληροφορίες: Κάρλου Ελένη Τηλέφωνο: 213-20.14.722

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΧΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΗΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος: 01/08/2016 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ.:21667 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ FAX:

Τηλ FAX: Α Α: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θέρµη, 5 Nοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ. 45309 ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ /νση: ηµοκρατίας 1 ΤΚ 57001 Θέρµη Πληρ. Καραµούτσιου Βασιλική Τηλ. 2313-300747 FAX: 2313-300719 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 ν..1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 ν.1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Λαγκαδάς 3 Μαρτίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 6836 ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Για την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ Ροδολίβος 25/09/2013 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 15299 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 1/2013 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Ο ήµαρχος Αµφίπολης Έχοντας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2006 ΤΡΑΧΑΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 20050811 2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε στην προσπάθεια αναβάθµισης του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ. για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραµµάτων από νοµικά πρόσωπα ΟΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤ.Α. Κρέστενα: 12/07/2010 Κρέστενα Ηλείας, 270 55 Αριθµ. Πρωτ. : 239 Τηλ. 2625024990,24965 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ'

Διαβάστε περισσότερα

5. Την υπ αριθµ. 560/5-8/2011 (ορθή επανάληψη ) απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρεθύµνης περί Καθορισµού θέσεων και ειδικοτήτων.

5. Την υπ αριθµ. 560/5-8/2011 (ορθή επανάληψη ) απόφαση ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρεθύµνης περί Καθορισµού θέσεων και ειδικοτήτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Ρέθυµνο 02-09-2011 Ν.Π... «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Αριθµ. Πρωτ.: 1063 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ» ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ 2 /2011 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα