Το πλαίσιο απονοµής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το πλαίσιο απονοµής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων"

Transcript

1 Το πλαίσιο απονοµής του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος- Πολιτικός Μηχανικός Μέλος ΑΣΑΟΣ

2 Τι είναι το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα Το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα (ΕU Ecolabel) είναι ένα εθελοντικό σύστηµα πιστοποίησης, που δηµιουργήθηκε το 1992 µε τον Κανονισµό της Ε.Ε. 880/92/ΕΟΚ, για την υποστήριξη της αγοράς προϊόντων φιλικών στο περιβάλλον. Ο κανονισµός 880/1992 /ΕΟΚ αντικαταστάθηκε από τον κανονισµό 1980/2000 ΕΚ µε το ίδιο θέµα. Σήµερα ισχύει ο κανονισµός 66/2010 (ΕΚ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 25ης Νοεµβρίου 2009 σχετικά µε το οικολογικό σήµα της ΕΕ (EU Ecolabel)

3 Αειφόρος κατανάλωση και παραγωγή Το σύστηµα κοινοτικού οικολογικού σήµατος εντάσσεται στην κοινοτική πολιτική αειφόρου κατανάλωσης και παραγωγής, σκοπός της οποίας είναι η µείωση των αρνητικών επιπτώσεων της κατανάλωσης και της παραγωγής στο περιβάλλον, στην υγεία και στους φυσικούς πόρους. Το εν λόγω σύστηµα προορίζεται να προωθεί, µέσω του οικολογικού σήµατος, προϊόντα που χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικών επιδόσεων. Προς τούτο, τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν τα προϊόντα προκειµένου να φέρουν το οικολογικό σήµα βασίζονται στις βέλτιστες περιβαλλοντικές επιδόσεις οι οποίες έχουν επιτευχθεί από προϊόντα που κυκλοφορούν στην κοινοτική αγορά. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να είναι εύκολα κατανοητά και εύχρηστα και, συνεπώς, να περιορίζονται στις σηµαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων.

4 Γενικές απαιτήσεις για τα κριτήρια απονοµής του οικολογικού σήµατος της ΕΕ Κατά τον καθορισµό των κριτηρίων απονοµής του οικολογικού σήµατος της ΕΕ λαµβάνονται υπόψη: Α. Οι σηµαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις, ιδίως δε οι επιπτώσεις στην κλιµατική αλλαγή, στη φύση και τη βιοποικιλότητα, η κατανάλωση ενέργειας και φυσικών πόρων, η παραγωγή αποβλήτων, οι εκποµπές σε όλα τα στοιχεία του περιβάλλοντος, η ρύπανση µέσω φυσικών φαινοµένων και µέσω της χρήσης και ελευθέρωσης επικίνδυνων ουσιών. Β. Η υποκατάσταση επιβλαβών ουσιών από λιγότερο επιβλαβείς ουσίες καθαυτές ή µέσω της χρήσης διαφορετικών υλικών ή σχεδιαστικών τροποποιήσεων, εφόσον είναι τεχνικά εφικτή. Γ. Η δυνατότητα µείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων χάρις στην ανθεκτικότητα και την επαναχρησιµοποίηση των προϊόντων.

5 Γενικές απαιτήσεις για τα κριτήρια απονοµής του οικολογικού σήµατος της ΕΕ. Το καθαρό οικολογικό ισοζύγιο των θετικών και αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον, συµπεριλαµβανοµένων θεµάτων υγείας και ασφάλειας, κατά τις διάφορες φάσεις του κύκλου ζωής των εξεταζόµενων προϊόντων. Ε. Εφόσον κρίνεται σκόπιµο, κοινωνικές και ηθικές παράµετροι µέσω, λόγου χάρη, της παραποµπής σε σχετικές διεθνείς συµβάσεις και συµφωνίες, όπως τα πρότυπα και οι κώδικες δεοντολογίας της ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας ( ΟΕ). Στ. Κριτήρια που έχουν καθορισθεί για άλλα περιβαλλοντικά σήµατα, ιδίως επισήµως αναγνωρισµένα, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, περιβαλλοντικά σήµατα EN ISO τύπου I, εφόσον υπάρχουν για τη συγκεκριµένη κατηγορία προϊόντων µε στόχο τη βελτίωση των συνεργειών. Z. Στο µέτρο του δυνατού, η αρχή της µείωσης των πειραµάτων στα ζώα.

6 Κύκλος ζωής

7 Κατηγορίες προϊόντων µε Ecolabel Προϊόντα καθαρισµού Ηλεκτρικές συσκευές Προϊόντα χάρτου Υφάσµατα Έπιπλα Στρώµατα Χρώµατα Υπηρεσίες Τουριστικά καταλύµατα Κάµπινγκ

8 Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων Κατηγορία: «υπηρεσία τουριστικού καταλύµατος»

9 Μια κοινή πρωτοβουλία E.Ε. (Γ Περιβάλλοντος) Αρµόδιων Φορέων των Χωρών Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10 Το θεσµικό πλαίσιο

11 1. Η απόφαση 2003/287/EC Η ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος για τις τουριστικές υπηρεσίες (European Ecolabel ή EU flower) και ειδικότερα για τα ξενοδοχεία και τα Campings, άρχισε να εφαρµόζεται από τον Απρίλιο του 2003 βάσει σχετικής Απόφασης της Επιτροπής (2003/287/EC) καθορισµού των κριτηρίων απονοµής του σήµατος, σε συνέχεια ειδικής µελέτης και ευρέων διαβουλεύσεων µε εµπειρογνώµονες και εκπροσώπους των κρατών µελών.

12 «για καθορισµό οικολογικών κριτηρίων σχετικά µε την απονοµή οικολογικού σήµατος της Κοινότητας για υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων» «Υπηρεσία τουριστικού καταλύµατος κωδικός 025»

13 2. Απόφαση για τα Campings Τα κριτήρια για τη σήµανση των Campings/ κατασκηνώσεις εγκρίθηκαν µε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2005/338/ EC.

14 3. Απόφαση 2009/578/ EC Με την 2009/578/ EC Απόφαση της Επιτροπής, καθορίστηκαν αναθεωρηµένα οικολογικά κριτήρια για την απονοµή του ευρωπαϊκού eco-label σε τουριστικές υπηρεσίες. Οι τροποποιήσεις στα ήδη ισχύοντα κριτήρια, που πηγάζουν από την εν λόγω απόφαση, τέθηκαν σε εφαρµογή την 9η Ιουλίου 2010.

15 Απόφαση 2009/578/ EC Άρθρο 1 1. Η κατηγορία προϊόντων "υπηρεσία τουριστικού καταλύµατος" συνίσταται στην παροχή, έναντι αµοιβής, καταλύµατος διανυκτέρευσης σε κατάλληλα εξοπλισµένα δωµάτια, που περιλαµβάνουν τουλάχιστον ένα κρεβάτι, η οποία προσφέρεται ως κύρια υπηρεσία σε τουρίστες, ταξιδιώτες και ενοίκους. Η παροχή της διανυκτέρευσης σε κατάλυµα είναι δυνατόν να περιλαµβάνει την προσφορά υπηρεσιών όπως: σίτισης, δραστηριοτήτων εκγύµνασης ή/και ευεξίας και χώρους πρασίνου.

16 Αντικειµενικός σκοπός του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος Η θέσπιση ενός ενιαίου Πανευρωπαϊκού Περιβαλλοντικού προτύπου Από τις Μεσογειακές χώρες ως τη Βόρεια Ευρώπη

17 Η οικονοµική σηµασία των τουριστικών υπηρεσιών Με περίπου 1,8 εκατ. επιχειρήσεις, κυρίως ΜΜΕ, οι οποίες κατέχουν περίπου το 5,2% του συνολικού εργατικού δυναµικού (δηλαδή περίπου 9,7 εκατ. θέσεις απασχόλησης µε σηµαντική αναλογία νέων), η Ευρωπαϊκή τουριστική βιοµηχανία παράγει πάνω από το 5% του ΑΕΠ της ΕΕ, ένα αριθµητικό στοιχείο που σηµειώνει σταθερή αύξηση. Ο τουρισµός αντιπροσωπεύει την τρίτη µεγαλύτερη κοινωνική και οικονοµική δραστηριότητα της ΕΕ, µετά από τους τοµείς του εµπορίου και της διανοµής, καθώς και τον κατασκευαστικό τοµέα. Λαµβανοµένων υπόψη των τοµέων που συνδέονται µαζί του, η συνεισφορά του τουρισµού στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν είναι ακόµη υψηλότερη, διότι εκτιµάται ότι πάνω από το 10 % του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλεται σ αυτόν και ότι προσφέρει περίπου 12 % του συνόλου απασχόλησης.

18 Τουριστικές Υπηρεσίες και περιβάλλον Υπάρχει εντεινόµενη απαίτηση για καθαρό περιβάλλον. Αναγνώριση της σηµασίας της προστασίας του περιβάλλοντος για την διατήρηση των τουριστικών υπηρεσιών και της φροντίδας του, µέσα από δράσεις που οι ίδιοι αναλαµβάνουν. Πελάτες ευαισθητοποιηµένοι για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των τουριστικών δραστηριοτήτων. Τουριστικά καταλύµατα εγκατεστηµένα σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές. Πιέσεις στους υπάρχοντες φυσικούς πόρους, στα νερά και τις πηγές ενέργειας, ιαταραχή της τοπικής χλωρίδας και πανίδας µέσω της µη ορθής διαχείρισης των αποβλήτων.

19 Η κλιµατική αλλαγή Η τουριστική προσφορά πρέπει στο εξής να λαµβάνει υπόψη τις απαιτήσεις που συνδέονται µε την κλιµατική αλλαγή, καθώς και µε την έλλειψη νερού και ενέργειας, τις πιέσεις που ασκούνται στη βιοποικιλότητα ή ακόµη τους κινδύνους του µαζικού τουρισµού όσον αφορά την πολιτιστική κληρονοµιά. Οι τουριστικές επιχειρήσεις πρέπει να µειώσουν την κατανάλωση πόσιµου ύδατος σε περίπτωση ξηρασίας, τις εκποµπές αερίων θερµοκηπίου, καθώς και να περιορίσουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωµα. COM(2010) 352 / Η Ευρώπη, ο πρώτος τουριστικός προορισµός στον κόσµο ένα νέο πλαίσιο πολιτικής για τον ευρωπαϊκό τουρισµό

20 To Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα Eπιβραβεύει τις υπηρεσίες τουριστικών καταλυµάτων που σέβονται το περιβάλλον Eπισηµαίνει την περιβαλλοντικά καλή επίδοση Aποτελεί προστιθέµενη ποιοτική αξία για την επιχείρηση. Αποτελεί µοναδικό σήµα σχετικά µε την περιβαλλοντική ποιότητα πιστοποιηµένο από έναν ανεξάρτητο οργανισµό που ισχύει για όλη την Ευρώπη, Παρέχει µια µοναδική ευκαιρία για την ικανοποίηση των προσδοκιών των πελατών των διαφόρων τύπων τουριστικών καταλυµάτων.

21 Τι σηµαίνει η ύπαρξη Οικολογικού σήµατος για τα τουριστικά καταλύµατα 1. Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και περιβαλλοντικών επιδόσεων 2. Αναγνωρισιµότητα 3. ιαφήµιση 4. Οικολογική επίδοση και οικονοµικά οφέλη 5. Αίσθηση άνεσης 6. Ικανοποίηση των προσδοκιών των φιλοξενουµένων 7. Ενίσχυση των εργαλείων marketing

22 1. Υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και περιβαλλοντικών επιδόσεων Σηµαντικός τρόπος για την ανάδειξη των προσπαθειών που αναλαµβάνει η τουριστική επιχείρηση σε σχέση µε την προστασία του περιβάλλοντος προς τους φιλοξενούµενους ενός τουριστικού καταλύµατος και τις συνεπαγόµενες βελτιώσεις στην ποιότητα των υπηρεσιών Επίσηµο εµπορικό σήµα, καταξιωµένο στη βάση ισχυρών και αξιόπιστων κριτηρίων στα οποία στηρίζεται η εφαρµογή του Εγγύηση για υψηλή περιβαλλοντική επίδοση των υπηρεσιών τουριστικών καταλυµάτων

23 2. Αναγνωρισιµότητα Η απόκτηση του οικολογικού σήµατος από ξενοδοχεία και Campings συνεπάγεται: Το χαρακτηρισµό κάθε ξενοδοχειακής επιχείρησης που το λαµβάνει και περιλαµβάνεται στη λίστα των "πράσινων" µε ευρωπαϊκά κριτήρια ξενοδοχείων και Campings, ως τουριστικής εγκατάστασης που στοχεύει στην υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προσελκύοντας πελατεία υψηλών απαιτήσεων. Το πλεονέκτηµα της αναγνώρισης των συγκεκριµένων Το πλεονέκτηµα της αναγνώρισης των συγκεκριµένων ξενοδοχείων έναντι των λοιπών από τους τουρίστες που είναι περιβαλλοντικά συνειδητοποιηµένοι και απαιτούν περιβαλλοντική πιστοποίηση.

24 3. ωρεάν διαφήµιση ωρεάν διαφήµιση στο επίσηµο site της E.E, στο Green Store του European EcoLabel, όπου περιλαµβάνονται όλες οι εταιρείες και τα προϊόντα που τους έχει απονεµηθεί το Ευρωπαίκό Οικολογικό Σήµα και όπου έχουν πρόσβαση όλοι οι πολίτες της Ε.Ε. µέσω internet.

25 4. Οικολογική απόδοση και οικονοµικό όφελος τα περιβαλλοντικά µέτρα που αναλαµβάνονται από µια τουριστική επιχείρηση απαιτούν χρόνο, προσπάθεια και πόρους (οικονοµικούς και ανθρώπινους) παράλληλα βοηθούν να επισηµανθούν οι οικολογικές και οικονοµικές αδυναµίες οι οποίες αποτελούν ευκαιρίες για ουσιαστικές βελτιώσεις: περιβαλλοντικές και οικονοµικές

26 Οικολογική απόδοση και οικονοµικό όφελος Η µείωση της κατανάλωσης φυσικών πόρων όπως η ενέργεια και το νερό, που ζητά το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα, µέσω της υιοθέτησης απλών διαχειριστικών πρακτικών βοηθά στη µείωση των δαπανών της επιχείρησης.

27 5. Αίσθηση άνεσης Η περιβαλλοντική δέσµευση σε ένα τουριστικό κατάλυµα συνδυάζεται µε υψηλά επίπεδα καθαριότητας υγιεινή διατροφή και ένα υγιές περιβάλλον για τους φιλοξενουµένους και τους εργαζόµενους. Στα περιβαλλοντικά φιλικά καταλύµατα χρησιµοποιούνται φυσικά οικοδοµικά υλικά υπάρχουν χώροι για µη καπνιστές αποφεύγεται η χρήση επικίνδυνων χηµικών ουσιών τα κλινοσκεπάσµατα πλένονται µε φιλικά προς το περιβάλλον απορρυπαντικά

28 6. Ικανοποίηση των προσδοκιών των φιλοξενουµένων Αναγνώριση της υψηλής περιβαλλοντικά επίδοσης του τουριστικού καταλύµατος ως ένα επιπρόσθετο στοιχείο ποιότητας στις υπηρεσίες που τους παρέχονται.

29 7. Ενίσχυση εργαλείων marketting Μια οικολογικά επιβραβευµένη µε το «Λουλούδι», επιχείρηση παροχής υπηρεσιών τουριστικών καταλυµάτων µπορεί να χρησιµοποιήσει αυτή την επιβράβευση, ως εργαλείο marketting. Για παράδειγµα στα διαφηµιστικά φυλλάδιά της µπορεί να γίνεται χρήση του επίσηµου λογότυπου, ενώ µπορεί ακόµη αυτό να χρησιµοποιείται ως εργαλείο επικοινωνίας µε την τοπική κοινωνία, σε τουριστικές εκδηλώσεις, σε διαφηµίσεις και δράσεις δηµοσίων σχέσεων κ.λπ.

30 Περιβαλλοντικά οφέλη για την κοινωνία Εξοικονόµηση νερού & ενέργειας Χρήση ΑΠΕ Εκπαίδευση προσωπικού Πληροφόρηση επισκεπτών Μη χρήση επικίνδυνων χηµικών ουσιών Προµήθειες υλικών φιλικών προς το περιβάλλον Τοπικά προϊόντα διατροφής

31 Ποιος µπορεί να υποβάλει αίτηση Μπορούν να υποβάλουν αίτηση για το Ευρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα µεγάλο ξενοδοχείο αλυσίδας ένα µικρό ξενοδοχείο σε µια πόλη ένας ορεινός ξενώνας ενοικιαζόµενα δωµάτια αγροτουριστικά καταλύµατα

32 Πως θα αποκτήσετε το Ecolabel Ελάτε σε επαφή µε τον ΑΣΑΟΣ Υποβολή αίτησης Έλεγχος φακέλου Καταβολή των τελών αίτησης Ικανοποίηση των απαιτήσεων των κριτηρίων Επαλήθευση Επίσηµη Απονοµή ικαίωµα χρήσης του εµπορικού σήµατος για το µάρκετίνγκ σας

33 Γενικές απαιτήσεις Προκειµένου να υποβάλει αίτηση για την απονοµή του οικολογικού σήµατος, ο αιτών πρέπει να συµµορφώνεται προς τις κοινοτικές, εθνικές και τοπικές νοµικές απαιτήσεις. Πρέπει ιδίως να διασφαλίζεται ότι: 1. Η φυσική υποδοµή είναι νοµίµως κατασκευασµένη και συµµορφώνεται προς όλες τις σχετικές νοµοθεσίες και τους κανονισµούς που ισχύουν στην περιοχή στην οποία έχει κατασκευασθεί, ιδίως όσους συνδέονται µε τη διατήρηση του τοπίου και της βιοποικιλότητας. 2. Η φυσική υποδοµή συµµορφώνεται προς τους κοινοτικούς, εθνικούς και τοπικούς νόµους και κανονισµούς που αφορούν την εξοικονόµηση ενέργειας, τους υδάτινους πόρους, την επεξεργασία και διάθεση των υδάτων, τη συλλογή και διάθεση των απορριµµάτων, τη συντήρηση και επισκευή του εξοπλισµού, καθώς και τις διατάξεις ασφάλειας και υγιεινής (ΑΕΠΟ, άλλες εγκρίσεις). 3. Η επιχείρηση βρίσκεται σε λειτουργία και είναι εγγεγραµµένη σε µητρώο, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της εθνικής ή/και τοπικής νοµοθεσίας, και το προσωπικό απασχολείται νοµίµως και είναι ασφαλισµένο (ΕΟΤ).

34 Τέλη Τέλη Αίτησης Από 300 έως 1300 Εκπτώσεις για: µικρές επιχειρήσεις (έως 10 εργαζ./75%) ορεινά καταλύµατα (75%) Ετήσια Τέλη Ελάχιστο ετήσιο τέλος για πολύ µικρές επιχειρήσεις 100 Αποτελούν το 0,15% του 50% του ετήσιου όγκου πωλήσεων (= µέση τιµή διανυκτέρευσης επί τον αριθµό των (= µέση τιµή διανυκτέρευσης επί τον αριθµό των διανυκτερεύσεων) πλέον ΦΠΑ

35 Τέλη 2. Κατά παρέκκλιση από την πρώτη πρόταση του άρθρου 2 παράγραφος 5 της απόφασης 2000/728/ΕΚ, το ελάχιστο ετήσιο τέλος χρήσης του οικολογικού σήµατος από πολύ µικρή επιχείρηση θα είναι 100 EUR. 3. Ο ετήσιος όγκος πωλήσεων για το σύνολο των υπηρεσιών τουριστικών καταλυµάτων θα υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας την τιµή παροχής της υπηρεσίας µε τον αριθµό των διανυκτερεύσεων και µειώνοντας το τελικό γινόµενο κατά 50 %. 4. Ως τιµή παροχής της υπηρεσίας θεωρείται το µέσο τέλος που καταβάλλεται από τον επισκέπτη για τη διανυκτέρευση, συµπεριλαµβανοµένων όλων των υπηρεσιών που δεν συνεπάγονται επιπλέον επιβάρυνση.

36 Κριτήρια υποχρεωτικά κριτήρια και προαιρετικά κριτήρια Εκπλήρωση όλων των υποχρεωτικών κριτηρίων. Εάν δεν είναι δυνατό να εκπληρωθεί ένα υποχρεωτικό κριτήριο, ο υποψήφιος θα εξηγήσει γιατί συµβαίνει αυτό Εκπλήρωση των προαιρετικών κριτηρίων σύµφωνα µε τις απαιτήσεις που καθορίζονται σε σύστηµα βαθµολόγησης.

37 Α. Υποχρεωτικά κριτήρια Ενέργεια (Από 1 έως 10) Νερό (Από 11 έως 15) Απορρυπαντικά και απολυµαντικά (16) Απορρίµµατα (Από 17-20) Άλλες υπηρεσίες (21 και 22) Γενική διαχείριση (Από 23 έως 29)

38 Β. Προαιρετικά κριτήρια Ενέργεια (από 30 έως 49) Νερό ( από 50 έως 62) Απορρυπαντικά και απολυµαντικά (από 63 έως 69) Απορρίµµατα (από 70 έως 73) Άλλες υπηρεσίες (από 74 έως 85) Γενική διαχείριση (από 86 έως 90)

39 Κριτήρια 29 Υποχρεωτικά κριτήρια 61 Προαιρετικά κριτήρια: τουλάχιστον 20 βαθµοί Ενέργεια Νερό Γενική ιαχείριση Απορρυπαντι κά και Απολυµαν τικά Απόβλητα Άλλες υπηρεσίες Προαιρετικά κριτήρια Υποχρεωτικά κριτήρια

40 Α. Υποχρεωτικά κριτήρια Ενέργεια 1. 50% της ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (Οδηγία 2001/77/ΕΚ) 2. Κατάργηση χρήσης πετρελαίου ή και άνθρακα που περιέχει θείο (S) > 0,1% 3. Απόδοση λεβήτων περίπου 92%, (Οδηγία 92/42/EΚ) 4. Τα κλιµατιστικά που έχουν αγορασθεί εντός της διάρκειας απονοµής του Ecolabel πρέπει να έχουν απόδοση τάξεως Α (Οδηγία 2002/31/ΕΚ) 5. Ενεργειακή απόδοση κτηρίων 6. Κατάλληλη µόνωση στα παράθυρα 7. ιακοπή της λειτουργίας του κλιµατισµού ή της θέρµανσης όταν είναι ανοικτά τα παράθυρα 8. ιακοπή φωτισµού όταν αποχωρεί ο επισκέπτης 9. Το 80% όλων των λαµπτήρων φωτισµού είναι ενεργειακής απόδοσης Α (Οδηγία 98/11/EΚ) 10. Εξωτερικές συσκευές θέρµανσης τροφοδοτούµενες µόνο από ΑΠΕ

41 Υποχρεωτικά κριτήρια Νερό 11.H µέση παροχή νερού από τις βρύσες και τα ντους πρέπει να είναι < 9 λίτρα/λεπτό (εξαιρούνται βρύσες κουζίνας και µπανιέρων) 12. οχείο απορριµµάτων στις τουαλέτες (πληροφόρηση για την χρήση του) 13. Απόπλυση ουρητηρίων είτε αυτόµατη µε χρονοδιακόπτη είτε µε χειροκίνητα συστήµατα ώστε να αποφεύγεται η συνεχής απόπλυση 14. Αλλαγή πετσετών και σεντονιών (ενηµέρωση) 15. Ορθή αποµάκρυνση των λυµάτων (Οδηγία 2006/118/ΕΚ).

42 Υποχρεωτικά κριτήρια Επικίνδυνες χηµικές ουσίες 16. Θα πρέπει να περιοριστεί η χρήση των απολυµαντικών

43 Υποχρεωτικά κριτήρια Απορρίµµατα 17. ιευκόλυνση των επισκεπτών να διαχωρίζουν τα απορρίµµατα. 18. Το προσωπικό θα πρέπει να διαχωρίζει τα επικίνδυνα απόβλητα, που ορίζονται από την Οδηγία 2000/532/EC (πχ µελάνια, toner, µπαταρίες κλπ). 19. Αναλώσιµα προϊόντα µιας χρήσης. 20. Συσκευασίες πρωϊνού µιας χρήσης.

44 Υποχρεωτικά κριτήρια Άλλες υπηρεσίες 21. Απαγόρευση καπνίσµατος σε κοινόχρηστους χώρους. 22. Πληροφόρηση για τις δηµόσιες συγκοινωνίες.

45 Υποχρεωτικά κριτήρια Γενική ιαχείριση 23. Σωστή συντήρηση του εξοπλισµού. 24. Καθορισµός περιβαλλοντικής πολιτικής και προγράµµατος δράσης. 25. Κατάρτιση προσωπικού. 26. Πληροφόρηση των επισκεπτών ως προς την περιβαλλοντική πολιτική, τους στόχους και τις δράσεις. 27. Συλλογή στοιχείων (ως προς την κατανάλωση νερού και ενέργειας, τη χρήση χηµικών, την παραγωγή αποβλήτων κ.ά.). 28. Συγκέντρωση άλλων δεδοµένων ( απόβλητα, χηµικές ουσίες κ..α.) 29. Πληροφορίες που εµφαίνονται στο Οικολογικό Σήµα.

46 Πληροφόρηση επισκεπτών κριτήριο 26 Να κλείνουν τον κλιµατισµό/τα θερµαντικά σώµατα όταν ανοίγουν τα παράθυρα Να κλείνουν τα φώτα όταν φεύγουν από τα δωµάτιά τους Οδηγίες ως προς τους τρόπους περιορισµού της κατανάλωσης νερού στις τουαλέτες Nα χρησιµοποιούν τους κάδους απορριµµάτων στα αποχωρητήρια Να πληροφορούν τo προσωπικό για πιθανές διαρροές Να τους παρέχονται πληροφορίες ως προς τα µέσα Να τους παρέχονται πληροφορίες ως προς τα µέσα µαζικής µεταφοράς

47 Προαιρετικά Κριτήρια Ενέργεια 30. Παραγωγή ηλ. Ρεύµατος µέσω ΑΠΕ (20%) 31. Ενέργεια από ΑΠΕ (70%) 32. Ενεργειακή απόδοση λέβητα 33. Εκποµπές ΝΟx από λέβητες 34. Τηλεθέρµανση 35. Συνδυασµένη παραγωγή θερµότητας και ηλεκτρικής ενέργειας 36. Αντλία θερµότητας 37. Ανάκτηση θερµότητας 38. Ρύθµιση θερµοκρασίας 39. Ελεγχοι ενεργειακής απόδοσης κτηρίων 40. Κλιµατισµός Τάξη Α +15% ή +30% 41. Αυτόµατη διακοπή κλιµατιστικών 42. Βιοκλιµατική αρχιτεκτονική 43. Ενεργειακή απόδοση ψυγείων 44. Ηλεκτρικοί στεγνωτήρες χεριών και µαλλιών 45. Χωροθέτηση ψυγείων 46. Αυτόµατος διακόπτης φωτισµού στα δωµάτια των επισκεπτών 47. Χρονοδιακόπτης σάουνας 48. Θέρµανση πισίνας µε ΑΠΕ 49. Αυτόµατος διακόπτης φωτισµού εξωτερικών χώρων

48 Προαιρετικά Κριτήρια Νερό 50. Χρήση βρόχινου νερού ή ανακυκλωµένου 51. Αυτόµατα συστήµατα ποτίσµατος των εξωτερικών χώρων 52, Παροχή νερού από βρύσες και ντους < 8 λίτρα/ λεπτό 53. Απόπλυση αποχωρητηρίων 54. Κατανάλωση νερού στα πλυντήρια πιάτων (ΕΝ 50242, Οδηγία 97/17/ΕΚ) 55. Κατανάλωση νερού στα πλυντήρια ρούχων (ΕΝ 60456, Οδηγία 95/12/ΕΚ 56. Ρύθµιση θερµοκρασίας νερού βρύσης στο 95% των βρυσών 57. Χρονοδιακόπτες καταιονιστήρων 58. Κάλυµα πισίνας 59. Αποπάγωση δρόµων 60. Ενδείξεις σκληρότητας νερού 61.Εξοικονόµηση νερού στα ουρητήρια 62. Χρήση αυτόχθονων φυτών για νέα φύτευση σε εξωτερικούς χώρους

49 Προαιρετικά Κριτήρια Απορρυπαντικά και απολυµαντικά 63. Απορρυπαντικά µε οικολογική σήµανση (τουλάχιστον 80%) 64. Χρήση οικολογικών χρωµάτων και βερνικών (τουλάχιστον 50%) 65. Υποστήριξη εναλλακτικών µέσων έναντι των τεχνητών µέσων αφής ψησταριάς 66. Πισίνες: όση απολυµαντικού ή φυσικές/οικολογικές πισίνες 67. Μηχανικός καθαρισµός 68. Οικολογικοί κήποι (Καν. 834/2007) 69. Εντοµοκτόνα και ζιζανιοκτόνα (αντικουνουπικά σπειρώµατα, εντοµοκτόνα που χρησιµοποιούνται στη βιολογική γεωργία (Καν. 834/2007)

50 Προαιρετικά Κριτήρια ιαχείριση αποβλήτων 70, Λιπασµατοποίηση 71. οχεία αναψυκτικών µιας χρήσης 72. ιάθεση λαδιών, ελαίων 73. Χρησιµοποιηµένα υφάσµατα, έπιπλα και άλλα προϊόντα

51 Προαιρετικά Κριτήρια Άλλες υπηρεσίες 74. Εξωραϊσµός της στέγης (το 50% των στεγών κατάλληλων να φυτευθούν) 75. Περιβαλλοντική ενηµέρωση και εκπαίδευση 76. Απαγόρευση καπνίσµατος στους κοινόχρηστους χώρους και τα δωµάτια (100% και 70% αντιστοίχως) 77. Ποδήλατα (τουλάχιστον 3 ποδήλατα /50 δωµάτια) 78. Υπηρεσία µεταφοράς επισκεπτών 79. Επιστεφόµενες ή επαναπληρώσιµες φιάλες (για µη αλκοολούχα, µπύρα και νερό) 80. Χρήση επαναφορτιζόµενων προϊόντων 81. Προϊόντα χαρτιού µε οικολογικό σήµα (80%) 82. Μη αναλώσιµα αγαθά διαρκείας 83. Τρόφιµα τοπικής παραγωγής 84. Οργανικά τρόφιµα 85. Ποιότητα του αέρα στους εσωτερικούς χώρους

52 Βαθµολογία Για τα προαιρετικά κριτήρια απονέµεται µία τιµή που εκφράζεται σε βαθµούς ή κλάσµατα βαθµών. Για να έχει ένα τουριστικό κατάλυµα δικαίωµα να του απονεµηθεί το οικολογικό σήµα, θα πρέπει να συγκεντρώνει τουλάχιστον 20 βαθµούς. Σίτιση (πρωινό) (3 βαθµοί) ραστηριότητες/εγκαταστάσεις εκγύµνασης και αναψυχής (3 βαθµοί) ραστηριότητες/εγκαταστάσεις εκγύµνασης, αναψυχής και κέντρα ευεξίας (5 βαθµοί) Χώροι πρασίνου τουλάχιστον 20 βαθµούς. πάρκα και κήποι όπου πάρκα και κήποι όπου έχουν πρόσβαση οι επισκέπτες (3 βαθµοί)

53 Μέσα επαλήθευσης Η συµµόρφωση µε τα κριτήρια γίνεται µε: Έγγραφα (λογαριασµοί, συµβάσεις, τιµολόγια) ηλώσεις (από τους κατασκευαστές, τους προµηθευτές, τους συνεργάτες, τις δηµόσιες ή ιδιωτικές αρχές, ιδία δήλωση) Επιτόπιες επιθεωρήσεις

54 Τουριστικά καταλύµατα στην Ελλάδα µε Ecolabel Στην Ελλάδα τα καταλύµατα που διαθέτουν το Eυρωπαϊκό Οικολογικό Σήµα είναι τα ακόλουθα: 1) Alexander Beach Hotel and Convention Center, Αλεξανδρούπολη 2) Apollonia Beach Resort and Spa, Ηράκλειο Κρήτης 3) Daphne s Club Hotel Apartment, Ξυλόκαστρο 4) Eagles Palace Hotel and Spa, Χαλκιδική 5) Grecotel Pella Beach, Χαλκιδική 6) Sun garden Rhodes, Ρόδος 7) Sun wing Resort, Καλλιθέα, Ρόδος 8) Sun wing Resort Makrigialos, Κρήτη

55 Ενταγµένες επιχειρήσεις στην Ευρώπη Στην Ευρωπαϊκή Ένωση το οικολογικό σήµα έχει απονεµηθεί µέχρι στιγµής σε 190 τουριστικά καταλύµατα, Ιταλία 91, Γαλλία 40 Αυστρία 24 Σηµειώνεται ότι τα περισσότερα Κράτη Μέλη διέθεταν, πολύ πριν την εφαρµογή του ευρωπαϊκού οικολογικού σήµατος, τα δικά τους εθνικά σήµατα, τα οποία είναι πολύ δηµοφιλή και προτιµώνται από τα ξενοδοχεία τους δεδοµένου ότι είναι καθιερωµένα για µεγάλο χρονικό διάστηµα (π.χ. Nordic Swan για τις Σκανδιναβικές χώρες, Blau Αngel για την Γερµανία, κ.α.).

56 Θέλουµε να πετύχουµε... µαζί σας, την αειφόρο ανάπτυξη του τουρισµού, σε αρµονία µε τη φύση, δια µέσω του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Σήµατος.

57 Χρήσιµοι σύνδεσµοι Complete list of criteria for tourist accommodation: urism_en.pdf DG Environment eco-label website: ndex_en.htm DG Environment eco-label website specialised in tourist accommodation: product/pg_tourism_en.htm DG Environment eco-label website specialised in camp site services: product/pg_campsites_en.htm

58 Σας ευχαριστώ!

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2009/578/ΕΚ) 30.7.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 198/57 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τον καθορισμό οικολογικών κριτηρίων απονομής κοινοτικού οικολογικού σήματος για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ L 196/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.7.2009 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 9ης Ιουλίου 2009 για καθορισμό των οικολογικών κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογική σήμανση στα κτίρια: Επιλογή κριτηρίων περιβαλλοντικής διαχείρισης

Οικολογική σήμανση στα κτίρια: Επιλογή κριτηρίων περιβαλλοντικής διαχείρισης Οικολογική σήμανση στα κτίρια: Επιλογή κριτηρίων περιβαλλοντικής διαχείρισης Ε. Γιαμά 1 και Α.Μ. Παπαδόπουλος Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής, Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 30.1.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 27/1 IV (Πράξεις εγκριθείσες, πριν από την 1η Δεκεμβρίου 2009, δυνάμει της συνθήκης ΕΚ, της συνθήκης ΕΕ και της συνθήκης Ευρατόμ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. Πλαίσιο Το οικολογικό σήµα της Ε.Ε. EU Flower είναι ένα εθελοντικό πρόγραµµα, σχεδιασµένο να ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να στραφούν σε προϊόντα και υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, και ιδίως το άρθρο 95, Έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, Αφού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ L 285/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.10.2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/125/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 για τη θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013»

ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ 2007-2013» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ «Καθορισμός προδιαγραφών σήμανσης αξιοθέατων, μνημείων, υποδομών ερμηνείας περιβάλλοντος, διαδρομών και σήμανσης των επενδύσεων με το λογότυπο του Τοπικού Προγράμματος» ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Βελτίωση Επιδόσεων Επιχειρήσεων & Οργανισμών Διδάσκων Κ. Η. Ευαγγελινός Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης: Αξιοποίηση του Project Management για την Εφαρμογή του EMAS στο Λόφο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005

ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. της 6 Ιουλίου 2005 22.7.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 191/29 ΟΔΗΓΙΑ 2005/32/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 6 Ιουλίου 2005 για θέσπιση πλαισίου για τον καθορισμό απαιτήσεων οικολογικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗ, ΣΑΒΒΑΤΟ 9 ΜΑΙΟΥ 2009 Η εφαρμογή του Νόμου 3661/08 για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων Βιοκλιματικός-Ενεργειακός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Α Α: 4ΙΙ4Γ-Ε3 Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 10 Μαρτίου 2011 (15.03) (OR. en) 7363/11 ENER 46 ENV 166 TRANS 62 ECOFIN 106 RECH 51 ΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Για το Γενικό Γραµµατέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ISTOS

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ISTOS INNOVATION FOR SUSTAINABLE TOURISM & SERVICES IN SOUTH ΑEGEAN ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ ISTOS ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ISTOS ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ)

6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) 6. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΒΔΣ) ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 Έκδοση Building SPP Η ομάδα έργου Building SPP, LNEG Laboratório Nacional de Energia e Geologia, 2014. Συγγραφείς: Paula Trindade,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείµενο

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ. Άρθρο 1 Σκοπός - αντικείµενο ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΚΑΙΟ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΗΣ 25 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012, «ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ ΟΣΗ, ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ Ο ΗΓΙΩΝ 2009/125/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ Ο ΗΓΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜA «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Ο

Διαβάστε περισσότερα

2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί

2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί Απόσπασµα από τις κατευθύνσεις για την υλοποίηση/εφαρµογή της οδηγίας 2005/29/ΕΚ για τις αθέµιτες εµπορικές πρακτικές 2.5. Παραπλανητικοί οικολογικοί ισχυρισµοί 2.5.1.

Διαβάστε περισσότερα

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες

Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Κοινές Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες Εγχειρίδιο Οδηγός για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 2010 pro EE Οι Δημόσιες Προμήθειες ενισχύουν την Ενεργειακή Αποδοτικότητα Το pro EE στοχεύει στη βελτίωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Σχολή διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ Ιωάννης Δισλίας Θεόδωρος Χατζημήτρος ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΕΣΜΑ Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ) ιδρύθηκε το 1991 και αποτελεί τον Επαγγελματικό Συλλογικό Φορέα των οργανωμένων εταιρειών συμβούλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Καλών Πρακτικών

Οδηγός Καλών Πρακτικών Οδηγός Καλών Πρακτικών ελαχιστοποίησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ και φιλικότερης λειτουργίας προς την πόλη γειτονιά Έργο «ΤΗΙΝΚ GREEN» που χρηματοδοτείται από τις χώρες ΕΟΧ ΕΖΕΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

Με Ευθύνη για το Περιβάλλον

Με Ευθύνη για το Περιβάλλον Το περίπτερο της Εθνικής Τράπεζας στην έκθεση Ecotec 2011 Με Ευθύνη για το Περιβάλλον Σεβασμός προς το Περιβάλλον «Η Τράπεζα και ο Όμιλος πιστεύει ότι η ευθύνη προς το Περιβάλλον και η εφαρμογή της περιβαλλοντικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις «Εγχειρίδιο Πράσινων Πρακτικών για Μικρές και Μεσαίες Eπιχειρήσεις» Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή

Πιο έξυπνα και πιο καθαρά. Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή Πιο έξυπνα και πιο καθαρά Βιώσιμη κατανάλωση και παραγωγή 1 Η υπηρεσία Europe Direct απαντά σε όλες τις ερωτήσεις σας σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση Αριθμός κλήσης χωρίς χρέωση (*) : 00 800 6 7 8 9 10

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία (Χειµερινό εξάµηνο 2012-2013)

Πτυχιακή εργασία (Χειµερινό εξάµηνο 2012-2013) ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ Σχολή ιοίκησης & Οικονοµίας Τµήµα Εµπορίας & ιαφήµισης Πτυχιακή εργασία (Χειµερινό εξάµηνο 2012-2013) Θέµα - οµπρέλα: Πράσινα Ξενοδοχεία Θέµα: ιερεύνηση

Διαβάστε περισσότερα

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ

(Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ 14.11.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 315/1 I (Νομοθετικές πράξεις) ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ:

ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΑΛΕΞΑΝ ΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟ ΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ > ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ: ΚΟΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

ΟΔΗΓΙΕΣ. (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 24.11.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 309/71 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/128/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου που

Διαβάστε περισσότερα