ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ. Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων."

Transcript

1 Αρ. Φυλλου Μαρτίου 2002 ΤΕΥΧΟΣ ΕΥΤΕΡΟ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. οικ. 3899/253/Φ.9.2. Συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου του Ν.2077/1992 «κύρωση της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και των σχετικών πρωτοκόλλων και δηλώσεων που περιλαµβάνονται στην τελική πράξη» (ΦΕΚ 136/Α/92). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1682/87 «Μέσα και όργανα αναπτυξιακής πολιτικής και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 14/Α/87), σε συνδυασµό µε τις διατάξεις των άρθρων 2 παρ. 1 (περ. ε και κ) & 2 & 3 του Ν.1338/1983 (Α34) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν.1440/84 (Α70). 3. Την µε αριθ. 485/ Κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης περί αναθέσεως αρµοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης Αλέξανδρο Καλαφάτη (ΦΕΚ 1484/Β/2001). 4. Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Νόµου 1558/85, «Κυβέρνηση και κυβερνητικά όργανα» όπως αυτό προστέθηκε µε το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (154 Α) και τροποποιήθηκε µε το άρθρο 1 παράγραφος 2 α του Ν.2469/1997 (Α38). 5. Την κοινή απόφαση µε αριθµό Οικ /1308/97 (ΦΕΚ 815 Β) των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και ηµ. Έργων µε την οποία προσαρµόσθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία η Οδηγία 95/16/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών-µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες». 6. Την εγκύκλιο µε αριθµό Οικ /1742/Φ9.2/ του Υφυπουργού Ανάπτυξης µε την οποία διευκρινίσθηκαν ορισµένα θέµατα που προέκυψαν από την εφαρµογή της προαναφερθείσης ΚΥΑ 32803/1308/1997.

2 7. Την ανάγκη για συµπλήρωση των διατάξεων σχετικά µε τους ανελκυστήρες ώστε αυτές να ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις για την εφαρµογή των µέτρων που πρέπει να λαµβάνονται προκειµένου να εξασφαλίζεται η προστασία των προσώπων κατά την θέση σε λειτουργία και χρήση των ανελκυστήρων για τους οποίους εφαρµόζεται η ΚΥΑ Φ.9.2/ οίκ /1308/1997 (ΦΕΚ/Β/815/97). 8. Το Π.. 39/2001 (ΦΕΚ28/Α/ ) «Καθιέρωση µιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τοµέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά µε τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συµµόρφωση προς τις οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ», αποφασίζουµε: Άρθρο 1 «ΣΚΟΠΟΙ» Σκοποί της παρούσας απόφασης είναι: 1. Η συµπλήρωση του πλαισίου εφαρµογής της αριθ. Φ9.2/32803/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β/97) κοινής απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Χωροταξίας, ηµοσίων Έργων και Περιβάλλοντος µε την οποία µεταφέρθηκε στην Ελληνική Νοµοθεσία η Οδηγία 95/16/ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών-µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες». 2. Η θέσπιση διατάξεων που αφορούν στην εφαρµογή διαδικασιών και µέτρων για την ασφαλή λειτουργία και την συντήρηση των ανελκυστήρων καθώς και των ελέγχων που πρέπει να διενεργούνται για να είναι εγγυηµένη η ασφάλεια των προσώπων και των αγαθών κατά την λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων. Άρθρο 2 «Γενικές ιατάξεις» 1. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, απαγορεύεται η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία των ανελκυστήρων, που δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των διατάξεων της ανωτέρω µε αριθµό Φ.9.2/Οικ /1308/1997 ΚΥΑ και των διατάξεων της παρούσας απόφασης. 2. Ειδικά νοµοθετηµένες απαιτήσεις και κανονισµοί που αφορούν τους χώρους και τις συνθήκες εγκατάστασης και λειτουργίας ανελκυστήρων που ισχύουν ή µπορεί να υπάρξουν στον Γενικό Πολεοδοµικό Κανονισµό, στον Κτιριοδοµικό Κανονισµό, στον

3 Κανονισµό Πυροπροστασίας κτιρίων, στα µέτρα ασφαλείας και προστασίας των εργαζοµένων στους ανελκυστήρες κ.λ.π. εφαρµόζονται υποχρεωτικά, παράλληλα µε τις ισχύουσες διατάξεις σχετικά µε τους ανελκυστήρες. 3. Οι Πολεοδοµικές Υπηρεσίες, είναι αρµόδιες για τον έλεγχο της εφαρµογής των διατάξεων του Γ.Ο.Κ. και του κτιριοδοµικού κανονισµού και ειδικότερα για τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις ελάχιστες διαστάσεις των θαλάµων των ανελκυστήρων καθώς και των κανονισµών και προτύπων που εκάστοτε ισχύουν όσον αφορά τα οικοδοµικά στοιχεία των ανελκυστήρων, και συνεπώς οι τυχόν παραβάσεις ή οικοδοµικές αποκλίσεις που αφορούν τα παραπάνω στοιχεία αρµοδιότητος των Πολεοδοµικών Υπηρεσιών, θα αντιµετωπίζονται από τις Υπηρεσίες αυτές. Άρθρο 3 «Προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση και λειτουργία του ανελκυστήρα» Προς εκτέλεση των απαραίτητων δοκιµών εγκατάστασης και ρύθµισης των ανελκυστήρων, ο ιδιοκτήτης της οικοδοµής ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του, υποβάλλει στη ΕΗ δήλωση «ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ηλεκτροδότησης» από αδειούχο εγκαταστάτη τουλάχιστον ειδικότητας ή από διπλωµατούχο µηχανικό ή Πτυχιούχο Μηχανικό, Τ.Ε θεωρηµένη από τον αντίστοιχο συνδικαλιστικό φορέα. Η ΕΗ χορηγεί προσωρινά ρεύµα, η παροχή του οποίου διακόπτεται αυτοδίκαια µετά την πάροδο εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία παροχής, εφ όσον δεν έχουν στην συνέχεια προσκοµισθεί από τον ιδιοκτήτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του, τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης, για την οριστική ηλεκτροδότηση. Άρθρο 4 «Καταχώρηση ανελκυστήρα» 1. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του ή ο διαχειριστής υποβάλλει στην αρµόδια Υπηρεσία Βιοµηχανίας της οικείας Νοµ/κής Αυτ/σης αίτηση για την καταχώρηση σε µητρώο του ανελκυστήρα, µε την οποία συνυποβάλλει σε δύο (2) αντίγραφα και τα εξής:

4 α) Τη δήλωση συµµόρφωσης του κατασκευαστή θεωρηµένη από τον επιτηρούντα αναγνωρισµένο φορέα και αντίγραφα των πιστοποιητικών ελέγχου ή βεβαιώσεων αναγνωρισµένων φορέων που προβλέπονται από την Κ.Υ.Α. Φ.9.2/32803/1308/97 (ΦΕΚ 815Β). β) Υπεύθυνη ήλωση του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου αντιπροσώπου του ή του διαχειριστή για την ανάθεση της συντήρησης σε αδειούχο συντηρητή. γ) i. Υπεύθυνη ήλωση του συντηρητή ότι αναλαµβάνει την συντήρηση του ανελκυστήρα. ii. Προς ενηµέρωση του Μητρώου του ανελκυστήρα ένα (1) αντίγραφο των σχεδιαγραµµάτων και σχεδίων που είναι αναγκαία για την τρέχουσα χρήση, την συντήρηση, την επιθεώρηση και τους εκτάκτους ή περιοδικούς ελέγχους του ανελκυστήρα. Επίσης, συνοπτικό τεχνικό φάκελο µε τα βασικά στοιχεία του ανελκυστήρα. δ) Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα προς θεώρηση στο οποίο αναγράφονται οι υποχρεώσεις του συντηρητή και οι προβλεπόµενες κυρώσεις, σηµειώνονται τα γενικά στοιχεία του ανελκυστήρα, το όνοµα του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου εκπροσώπου του ή του διαχειριστή, ο αρχικός έλεγχος λειτουργίας του ανελκυστήρα σύµφωνα µε τις διατάξεις των σχετικών οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το όνοµα του εκάστοτε συντηρητή, οι µεταβολές στη συντήρηση, οι εργασίες συντήρησης, οι επισκευές, οι σηµαντικές µετατροπές στην εγκατάσταση, οι περιοδικοί και οι έκτακτοι έλεγχοι. Το βιβλιάριο αυτό, µετά την θεώρησή του από την αρµόδια Υπηρεσία Βιοµηχανίας της Νοµ. Αυτοδιοίκησης παραδίδεται στον ιδιοκτήτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή τον διαχειριστή. Το βιβλιάριο παρακολούθησης του ανελκυστήρα, αποτελεί στοιχείο εξέτασης της συνδροµής των νοµίµων προϋποθέσεων των σηµαντικών µετατροπών, της συντήρησης και των γενοµένων µεταβολών συντήρησης, πρέπει να ενηµερώνεται, να θεωρείται και να είναι διαθέσιµο σε ζήτηση των Αρχών και των αναγνωρισµένων φορέων κατά τους ελέγχους. Επίσης πρέπει να θεωρείται από την Υπηρεσία Βιοµηχανίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µετά από προσκόµιση του πιστοποιητικού επανελέγχου. ε) Παράβολο ηµοσίου Ταµείου, κατά τις σχετικές διατάξεις, ως δικαιώµατα της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης για την τήρηση του Μητρώου Ανελκυστήρων και την διενέργεια των ελέγχων. 2. Με την υποβολή των ανωτέρω, η Υπηρεσία Βιοµηχανίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταχωρεί, τον φάκελο του

5 ανελκυστήρα στο µητρώο Ανελκυστήρων και χορηγεί έναν αριθµό Μητρώου τον οποίο γνωστοποιεί εγγράφως στον ιδιοκτήτη ή στον νόµιµο εκπρόσωπό του ή στον διαχειριστή. Η ισχύς της καταχώρησης αυτής είναι δύο (2) έτη για τους ανελκυστήρες της παρ. Α6 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας και τέσσερα (4) έτη για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες. 3. Η ανωτέρω Υπηρεσία Βιοµηχανίας διαβιβάζει τον αριθµό των καταχωρηµένων ανελκυστήρων και ένα από τα αντίγραφα των εγγράφων β) και γ)i της παρ. 1 του παρόντος άρθρου στην υπηρεσία Βιοµηχανίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας του συντηρητή για να ενηµερωθεί το Μητρώο Συνεργείου Συντήρησης ανελκυστήρων κάθε φορά που γίνεται µεταβολή συντήρησης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ) 4. Μετά την υποβολή στη ΕΗ εκ µέρους του ιδιοκτήτη ή του νοµίµου εκπροσώπου του ή του διαχειριστή, της έγγραφης γνωστοποίησης του αριθµού Μητρώου καταχώρησης του ανελκυστήρα, αυτός ηλεκτροδοτείται οριστικά από την ΕΗ. Εάν παρέλθει η προθεσµία των εξήντα (60) ηµερών που ηλεκτροδοτείται προσωρινά ο ανελκυστήρας και δεν έχει υπάρξει από την Υπηρεσία Βιοµηχανίας έγγραφη γνωστοποίηση του αριθµού καταχώρησης παρ ότι της έχουν υποβληθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες πριν τη λήξη 45νθήµερου, τότε ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του ή ο διαχειριστής καταθέτουν τα στοιχεία αυτά στη ΕΗ και γίνεται οριστική ηλεκτροδότηση του ανελκυστήρα πριν από την καταχώρηση αυτού στο Μητρώο Ανελκυστήρων. Για την έναρξη των συντηρήσεων απαιτείται η γνωστοποίηση καταχώρησης. 5. Στις αρµόδιες Υπηρεσίες Βιοµηχανίας των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, εκτός του αρχείου των φακέλων των ανελκυστήρων τηρείται και Μητρώο Συνεργείων Συντήρησης ανελκυστήρων. 6. Οι εξουσιοδοτηµένοι φορείς είναι υποχρεωµένοι να παρέχουν αντίγραφο του φακέλου του ανελκυστήρα εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα που θα τους ζητηθεί από την αρµόδια υπηρεσία Βιοµηχανίας της οικείας Νοµ. Αυτοδιοίκησης, ή από την αρµόδια /νση του Υπουργείου Ανάπτυξης για εξέταση καταγγελιών ή σε λοιπές περιπτώσεις ατυχηµάτων ή δειγµατοληπτικών ελέγχων.

6 Άρθρο 5 «Συντήρηση» 1. Για τους ήδη εγκατεστηµένους ανελκυστήρες η συντήρηση είναι υποχρεωτική και οι έλεγχοι και οι δοκιµές που γίνονται περιοδικά στα πλαίσια της διατήρησης καλής κατάστασης λειτουργίας των ανελκυστήρων πραγµατοποιούνται από τους αδειούχους συντηρητές ειδικότητας ή τους Πτυχιούχους Μηχανολόγους-Ηλεκτρολόγους µηχανικούς σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της παρούσας απόφασης. 2. Η συντήρηση των ανελκυστήρων έχει σκοπό να διατηρούνται σε καλή κατάσταση συγκεκριµένα µέρη, εξαρτήµατα και στοιχεία ασφαλείας της εγκατάστασης του ανελκυστήρα προς αποφυγή ατυχηµάτων. 3. Όταν για οποιονδήποτε λόγο διακόπτεται η συντήρηση του ανελκυστήρα ειδοποιείται από την αρµόδια Υπηρεσία Βιοµηχανίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του ή ο διαχειριστής του κτιρίου και τάσσεται σ αυτόν προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την διακοπή της συντήρησης εντός της οποίας θα πρέπει να υποβάλλει νέα έγγραφα β και γi της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης και προσκοµίζει το βιβλιάριο δ του ιδίου άρθρου στην ως άνω Υπηρεσία. Με την υποβολή των ανωτέρω, η Υπηρεσία Βιοµηχανίας ενηµερώνει και θεωρεί βιβλιάριο δ, και επίσης διαβιβάζει τα αντίγραφα των β και γi εγγράφων στην Υπηρεσία Βιοµηχανίας της έδρας του νέου συντηρητή για να ενηµερωθεί το Μητρώο Συνεργείων Συντήρησης ανελκυστήρων. Άρθρο 6 «Περιοδικοί έλεγχοι» 1. Οι έλεγχοι και οι δοκιµές γίνονται περιοδικά ανά διετία στους ανελκυστήρες της παραγράφου Α6 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας και ανά τετραετία στους λοιπούς ανελκυστήρες οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν. Οι έλεγχοι αυτοί γίνονται στα πλαίσια επιβεβαίωσης της καλής κατάστασης και λειτουργίας των ανελκυστήρων και περιλαµβάνουν τις δοκιµές και τους ελέγχους που διενεργούνται κατά την πρώτη εγκατάσταση του ανελκυστήρα. 2. Αρµόδιοι για την άσκηση των ανωτέρω περιοδικών ελέγχων είναι οι αναγνωρισµένοι φορείς ελέγχου ανελκυστήρων. 3. Ο περιοδικός έλεγχος ασκείται ως εξής:

7 Ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του ή ο διαχειριστής έχει υποχρέωση να ανανεώνει την πράξη καταχώρησης του ανελκυστήρα ανά δύο (2) έτη για τους ανελκυστήρες της παρ. Α6 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας απόφασης και ανά τέσσερα (4) έτη για τους υπόλοιπους ανελκυστήρες. Για το σκοπό αυτό ειδοποιείται εγγράφως από τον συντηρητή του ανελκυστήρα τρεις (3) µήνες πριν από τη λήξη της διετίας ή της τετραετίας της ισχύος της καταχώρησης του ανελκυστήρα. ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του ή ο διαχειριστής του κτιρίου όπου λειτουργεί ο ανελκυστήρας, υποχρεούται να κοινοποιεί εγγράφως στον συντηρητή, τις ενέργειές του για την ανανέωση της καταχώρησης του ανελκυστήρα. Εάν δεν έχει προσκοµισθεί στην αρµόδια /νση Βιοµηχανίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, το σχετικό πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου αναγνωρισµένου φορέα για την ανανέωση καταχώρησης του ανελκυστήρα, εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την λήξη της προηγούµενης 2ετούς ή 4ετούς διάρκειας ισχύος της καταχώρησης του ανελκυστήρα, η πιο πάνω /νση της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προβαίνει στη διαδικασία διακοπής λειτουργίας και σφράγισης του ανελκυστήρα και ειδοποιεί αµελλητί την ΕΗ για τη διακοπή της ηλεκτροδότησης. 4. Για κάθε έλεγχο συντάσσεται πιστοποιητικό ελέγχου που τηρείται στον τεχνικό φάκελο του ανελκυστήρα. Άρθρο 7 «Έκτακτοι έλεγχοι Ατυχήµατα» 1. Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται: α) Από τους αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου, σε περίπτωση που επέρχεται σηµαντική µετατροπή στην εγκατάσταση του ανελκυστήρα. Σηµαντική µετατροπή στην εγκατάσταση του ανελκυστήρα θεωρείται ότι επέρχεται στις περιπτώσεις που περιγράφεται στα σχετικά πρότυπα και ιδίως στις περιπτώσεις αλλαγής χρήσης του κτιρίου, τροποποίησης διαδροµής του ανελκυστήρα, αλλαγής του ωφέλιµου φορτίου του ή αύξησης της ταχύτητάς του. Στην περίπτωση αυτή ο συντηρητής ή ο εγκαταστάτης υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον ιδιοκτήτη ή τον νόµιµο εκπρόσωπό του ή τον διαχειριστή για την ανάγκη διενέργειας έκτακτου ελέγχου από αναγνωρισµένο φορέα και επανάληψης της όλης διαδικασίας καταχώρησης.

8 β)1. Την περίπτωση ατυχήµατος ή όταν για την εξέταση καταγγελίας απαιτείται η διενέργεια επιτόπιου ελέγχου, ο Νοµάρχης συγκροτεί όργανο ελέγχου στο οποίο συµµετέχει τουλάχιστον ένας (1) εµπειρογνώµονας σε θέµατα ανελκυστήρων από καταλόγους Τεχνικού Επιµελητηρίου, Σωµατείων εγκαταστατών ή συντηρητών ανελκυστήρων ή αναγνωρισµένων φορέων. Το όργανο ελέγχου ενηµερώνεται άµεσα περί του ατυχήµατος από όλους τους σχετιζόµενους µε τον ανελκυστήρα και το ατύχηµα και από µέρους του συντηρητή, εκτελεί το ταχύτερο επιτόπιο έλεγχο έχοντας ειδοποιήσει έγκαιρα όλους τους ανωτέρω και συντάσσει έκθεση πραγµατογνωµοσύνης η οποία υποβάλλεται στον Νοµάρχη. Στην έκθεση αυτή, το Όργανο ελέγχου προβαίνει στον καταλογισµό ευθυνών, προτείνει επιβολή κυρώσεων για διαπιστωθείσες παραβάσεις οφειλόµενες σε µη τήρηση των προβλεπόµενων απαιτήσεων και ενδεχόµενα εισηγείται την διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα. Ειδικά ο συντηρητής υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερών από το ατύχηµα ή από την στιγµή που ειδοποιήθηκε από την υπηρεσία Βιοµηχανίας, της Νοµ. Αυτοδιοίκησης να της υποβάλει έγγραφη έκθεση σχετική µε το περιεχόµενο της καταγγελίας ή τους λόγους του ατυχήµατος. β) 2. Όταν η καταγγελία αφορά πολεοδοµική παράβαση, αρµόδια για την εξέτασή της είναι η υπηρεσία Πολεοδοµίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Η υπηρεσία Βιοµηχανίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης εξετάζει το θέµα (της καταγγελίας ή του ατυχήµατος) έχοντας υπόψη της τόσο την έκθεση του Οργάνου ελέγχου όσο και αυτή του συντηρητή αλλά και την τυχόν κρίση της Υπηρ. Πολεοδοµίας της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και προβαίνει στον καταλογισµό ευθυνών, στην διακοπή ή στην έγκριση συνέχισης της λειτουργίας του ανελκυστήρα και την επιβολή κυρώσεων για διαπιστωθείσες παραβάσεις οφειλόµενες σε µη τήρηση των προβλεπόµενων απαιτήσεων. Μετά την αποκατάσταση των τυχόν ζηµιών απαιτείται, µε µέριµνα του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου εκπροσώπου του ή του διαχειριστή, επανέλεγχος από αναγνωρισµένο φορέα και η έκδοση πιστοποιητικού επανέλεγχου προκειµένου να εγκρίνει τη συνέχιση της λειτουργίας του ανελκυστήρα. Αντίγραφο του πιστοποιητικού αυτού αποστέλλεται εκ µέρους του ιδιοκτήτη ή του νόµιµου εκπροσώπου του ή του διαχειριστή στην αρµόδια Υπηρεσία Βιοµηχανίας της οικείας Νοµαρχιακής /νσης προς ενηµέρωση του φακέλου του ανελκυστήρα.

9 Άρθρο 8 «ιακοπή λειτουργίας ανελκυστήρα» Η διακοπή της λειτουργίας ανελκυστήρα αποφασίζεται και πραγµατοποιείται από τον οικείο Νοµάρχη στις περιπτώσεις που µετά από έλεγχο είτε της Υπηρεσίας είτε αναγνωρισµένου φορέα κατά τα οριζόµενα ανωτέρω, προκύψει ότι : α. Η λειτουργία του ανελκυστήρα πραγµατοποιείται χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόµιµες προϋποθέσεις εγκατάστασης λειτουργίας και συντήρησής του ή χωρίς τα πιστοποιητικά περιοδικών ελέγχων. β. Κατά τον περιοδικό έλεγχο διαπιστώθηκαν σοβαρές ελλείψεις οι οποίες δεν αποκαθίστανται εντός τακτής προθεσµίας που τάσσεται από τον αναγνωρισµένο φορέα ελέγχου. γ. Συντρέχουν οι περιπτώσεις του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης. Η διαδικασία διακοπής της λειτουργίας αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσας απόφασης. Εφ όσον διαπιστωθεί άµεσος κίνδυνος από την λειτουργία του ανελκυστήρα, ειδοποιείται επειγόντως ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του ή ο διαχειριστής που υποχρεούται είτε µόνος είτε µαζί µε τον συντηρητή τον οποίο ειδοποιεί αµελλητί να λάβει αµέσως προληπτικά µέτρα µεταξύ των οποίων και την ακινητοποίηση του ανελκυστήρα. Η Υπηρεσία Βιοµηχανίας της οικείας Νοµ/κής Αυτοδ/σης µπορεί να αναστείλει προσωρινά µε σχετική απόφασή της την λειτουργία του ανελκυστήρα χωρίς την τήρηση της διαδικασίας που αναφέρεται στο παράρτηµα ΙΙ της παρούσης απόφασης εφόσον διαπιστωθεί άµεσος κίνδυνος από την λειτουργία του ανελκυστήρα κατά την διαδικασία του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης. Στην περίπτωση αυτή εκδίδεται η σχετική απόφαση της προσωρινής διακοπής λειτουργίας του ανελκυστήρα η οποία κοινοποιείται αµελλητί στην αρµόδια Υπηρεσία της ΕΗ για την άµεση διακοπή της ηλεκτροδότησης. Άρθρο 9 «Κυρώσεις» Πέραν των οριζοµένων στο άρθρο 11 της ΚΥΑ Φ.9.2/Οικ.32803/1308/ (ΦΕΚ 815/Β/815), για τους παραβάτες των διατάξεων της παρούσας απόφασης, ορίζονται τα εξής: 1. Σε οποιονδήποτε εγκαθιστά ή θέτει σε λειτουργία ή συντηρεί ανελκυστήρα ή παρακωλύει τον έλεγχο ή επανέλεγχο, κατά

10 παράβαση των διατάξεων της ανωτέρω απόφασης και της παρούσας απόφασης, εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, επιβάλλεται µε απόφαση του αρµοδίου Νοµάρχη πρόστιµο µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ υπέρ της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης που βεβαιώνεται και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων. Σε περίπτωση υποτροπής το πρόστιµο µπορεί να διπλασιάζεται, µε την ίδια διαδικασία. 2. Στους αναγνωρισµένους ή κοινοποιηµένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από την 3354/91/ (ΦΕΚ 149/Β) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης όπως κάθε φορά ισχύει. Επίσης σε αναγνωρισµένους φορείς που εκτελούν πληµµελείς ελέγχους κατά παράβαση των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Φ.9.2./32803/1308/ (ΦΕΚ 815/Β) και της παρούσας απόφασης, εκτός από τυχόν κυρώσεις από άλλες διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας, επιβάλλεται µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης ύστερα από κοινή εισήγηση της /νσης Υποστήριξης Βιοµηχανιών και της /νσης Πολιτικής Ποιότητας της Γεν. Γραµµατείας Βιοµηχανίας, πρόστιµο αναλόγου ποσού µε αυτά που περιγράφονται στο παρόν άρθρο υπέρ της οικείας Νοµ. Αυτοδιοίκησης όπου έχει έδρα ο φορέας που βεβαιώνεται και εισπράττεται σύµφωνα µε τις διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων. Η απόφαση κοινοποιείται και στον αρµόδιο φορέα διαπίστευσης. 3. Πρόστιµο επιβάλλεται για παραβάσεις των διατάξεων της Κ.Υ.Α. Φ.9.2/οικ /1308/ (ΦΕΚ 815/Β) και της παρούσας απόφασης στους αδειούχους εγκαταστάτες και συντηρητές ειδικότητας ή στους πτυχιούχους ηλεκτρολόγους µηχανολόγους µηχανικούς στους κατόχους, ιδιοκτήτες, αυτούς που τους υποκαθιστούν στη χρήση του κτιρίου ή διαχειριστές ανελκυστήρων και σε οποιονδήποτε άλλον που αυθαίρετα προβαίνει σε ενέργειες όσον αφορά την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του ανελκυστήρα. Στους αδειούχους εγκαταστάτες ειδικότητας ή στους Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανολόγους Μηχανικούς µπορεί να επιβάλλονται και οι κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 29 του Β. /τος της από 25 Μαΐου 1938 και συνιστούν την προσωρινή ή οριστική αφαίρεση της επαγγελµατικής άδειας. 4. Ειδικότερα, ανάλογα µε το είδος της παράβασης και τις επιπτώσεις που αυτή µπορεί να έχει στην υγεία και ασφάλεια των χρηστών και των εργαζοµένων, τα επιβαλλόµενα από τον

11 αρµόδιο Νοµάρχη πρόστιµα µπορούν να κλιµακώνονται ως εξής: Πρόστιµο από δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ µέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ στην περίπτωση που έχει εκδοθεί απόφαση διακοπής λειτουργίας, έχει σφραγισθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα και αυτός τίθεται σε λειτουργία ύστερα από παραβίαση των τεθεισών σφραγίδων και έχει συµβεί ατύχηµα. Το ίδιο πρόστιµο επιβάλλεται και στην περίπτωση ατυχήµατος κατά την διάρκεια αυθαίρετης λειτουργίας ανελκυστήρα (χωρίς µέριµνα για καταχώρηση µη ανανέωσης καταχώρησης κ.λ.π.). Πρόστιµο από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ µέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ στον συντηρητή ανελκυστήρα που παραλείπει την εκτέλεση των καθηκόντων του όπως αυτά ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας απόφασης ή για παραλήψεις στη συγκρότηση κινητών συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων. Ως συντηρητής θεωρείται τόσο το φυσικό πρόσωπο που εκτελεί την συντήρηση όσο και το νοµικό πρόσωπο µε το οποίο αυτός έχει εξαρτηµένη σχέση εργασίας. Πρόστιµο από χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ µέχρι δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ σ αυτόν που τον υποκαθιστά στην χρήση του κτιρίου, ή στον διαχειριστή που παραλείπει να µεριµνήσει για την πιστοποίηση και για την καταχώρηση του ανελκυστήρα και από πεντακόσια (500) ευρώ µέχρι έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ στον ιδιοκτήτη, σ αυτόν που τον υποκαθιστά στην χρήση του κτιρίου ή τον διαχειριστή που παραλείπει να µεριµνήσει για την ανανέωση καταχώρησης του ανελκυστήρα και λειτουργεί τον ανελκυστήρα παρανόµως παρά την ειδοποίηση του συντηρητή. Πρόστιµο από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ µέχρι εννέα χιλιάδες (9.000) ευρώ σε όποιον προβαίνει σε παράνοµη ηλεκτροδότηση ανελκυστήρα. Σε περιπτώσεις παραβάσεων καθ υποτροπήν, ατυχηµάτων, επικίνδυνων παραλείψεων κατά την κρίση του αναγνωρισµένου φορέα ελέγχου, είναι δυνατή η αφαίρεση της επαγγελµατικής άδειας του φυσικού και του νοµικού προσώπου που έχει την ευθύνη συντήρησης του ανελκυστήρα. Κατά των αποφάσεων επιβολής προστίµου και διακοπής λειτουργίας του ανελκυστήρα χωρεί προσφυγή ενώπιον του Γενικού Γραµµατέα Περιφέρειας εντός αποκλειστικής προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής προστίµου. Η προσφυγή κρίνεται εντός αποκλειστικής προθεσµίας εξήντα (60) ηµερών από την υποβολή της.

12 5. Κάθε απόφαση που λαµβάνεται κατ εφαρµογή των διατάξεων της παρούσας που οδηγεί στον περιορισµό: της εγκατάστασης / και της θέσης λειτουργίας και /ή της χρήσης του ανελκυστήρα, της διάθεσης στην αγορά ή /και της θέσης σε λειτουργία του κατασκευαστικού στοιχείου ασφαλείας και κάθε απόφαση: προσωρινής ή οριστικής διακοπής λειτουργίας του ανελκυστήρα επιβολής προστίµου αιτιολογείται επακριβώς και κοινοποιείται µε απόδειξη στον ενδιαφερόµενο το συντοµότερο δυνατόν. Άρθρο 10 «Μεταβατικές διατάξεις Ειδικές ρυθµίσεις» 1. Παρέχεται προθεσµία ενός (1) έτους από την δηµοσίευση της παρούσας απόφασης, εντός της οποίας οι αρµόδιες Υπηρεσίες Βιοµηχανίας των κατά τόπους Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, υποχρεούνται να ειδοποιήσουν εγγράφως όλους τους ιδιοκτήτες ή αυτούς που τους υποκαθιστούν στην χρήση του κτιρίου ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους ή τους διαχειριστές των κτιρίων όπου λειτουργούν ανελκυστήρες για τους οποίους έχουν χορηγήσει προέγκριση λειτουργίας, να παραλάβουν αντίγραφο του φακέλου του ανελκυστήρα που θα παράγεται µε µέριµνα του ιδιοκτήτη και Μητρώο των αναγνωρισµένων φορέων. Επίσης οι ιδιοκτήτες ή οι νόµιµοι εκπρόσωποί τους ή οι διαχειριστές οφείλουν να απευθυνθούν µετά την δηµοσίευση της παρούσας απόφασης στις Υπηρεσίες Βιοµηχανίας των Νοµ. Αυτοδιοικήσεων προκειµένου να παραλάβουν το πιο πάνω αντίγραφο του φακέλου του ανελκυστήρα για τον οποίο έχει δοθεί προέγκριση και στη συνέχεια να απευθυνθούν σε αναγνωρισµένο φορέα της επιλογής τους για λήψη βεβαίωσης ελέγχου του ανελκυστήρα και επανυποβολή του φακέλου µε το πιστοποιητικό του αναγνωρισµένου φορέα και όλων των απαιτούµενων δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα στην παρούσα απόφαση, στην αρµόδια υπηρεσία Βιοµηχανίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) έτους από τη λήξη της ετήσιας προθεσµίας ειδοποίησης, ή παραλαβής του φακέλου προς καταχώρηση από την υπηρεσία αυτή του ανελκυστήρα, 2ετούς διάρκειας για τους ανελκυστήρες της παρ. Α6 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι της παρούσας απόφασης και 4ετούς διάρκειας για τους λοιπούς ανελκυστήρες.

13 Η καταχώρηση του ανελκυστήρα στην περίπτωση αυτή γίνεται από την Υπηρεσία Βιοµηχανίας της κατά τόπον Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, εντός αποκλειστικής προθεσµίας ενός (1) έτους από την υποβολή του φακέλου εκ µέρους του υπόχρεου ο οποίος φάκελος θα περιέχει: α) για ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν µέχρι την προβλεπόµενη στο άρθρο 6 της παρούσας βεβαίωση ελέγχου και επί πλέον τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων β έως και δ της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης β) για τους ανελκυστήρες που εγκαταστάθηκαν µετά την , τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στις περιπτώσεις α έως και δ της παρ. 1 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης. Το σύνολο των επί µέρους προθεσµιών προς καταχώρηση των ανελκυστήρων που λειτουργούν µε προέγκριση, είναι τρία (3) έτη από τη δηµοσίευση της παρούσας απόφασης. 2. Για εγκαταστάσεις ανελκυστήρων σε κτίρια µε άδεια οικοδοµής µετά την , θα ακολουθείται ο έλεγχος και θα εφαρµόζονται οι απαιτήσεις ασφαλείας σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ.9.2. οικ. 3283/1308/1997 (ΦΕΚ 815/Β) και µε τις διαδικασίες της παρούσας απόφασης. 3. Για ανελκυστήρες που λειτουργούν εφοδιασµένοι µε άδεια λειτουργίας βάσει προηγουµένων ισχυουσών διατάξεων, οι αρµόδιες Υπηρεσίες Βιοµηχανίας των Νοµ. Αυτοδιοικήσεων, ενηµερώνουν το Μητρώο Καταχώρησης, βάσει δικαιολογητικών των ως άνω νόµων και προσκόµισης πιστοποιητικού ελέγχου από αναγνωρισµένο φορέα εντός τριών (3) ετών από την ισχύ της παρούσας. 4. Μετά την άπρακτη παρέλευση των προθεσµιών του παρόντος άρθρου, εκτός των προβλεπόµενων κυρώσεων, οι ανελκυστήρες θα ελέγχονται βάσει προδιαγραφών που ισχύουν κατά τον χρόνο διαπίστωσης της παράβασης. 5. Για ανελκυστήρες σε λειτουργία, που για οποιοδήποτε λόγο δεν υπάρχουν δικαιολογητικά νόµιµης λειτουργίας, παρέχεται η δυνατότητα νοµιµοποίησης, αν εντός δύο (2) ετών από την ισχύ της παρούσας απόφασης προσκοµίσουν τα προβλεπόµενα από την παρούσα βάσει προδιαγραφών που ίσχυαν κατά την εποχή που εγκαταστάθηκαν, παράβολο νοµιµοποίησης και πιστοποιητικό αναγνωρισµένου φορέα. Η καταχώρηση του ανελκυστήρα στο Μητρώο στην περίπτωση αυτή θα γίνεται από την Υπηρεσία Βιοµηχανίας της Νοµ. Αυτοδιοίκησης εντός προθεσµίας έξι (6) µηνών από την υποβολή των στοιχείων και των πιστοποιητικών ελέγχου.

14 Μετά την παρέλευση της πιο πάνω 2ετούς προθεσµίας εκτός των προβλεπόµενων κυρώσεων, οι ανελκυστήρες θα ελέγχονται βάσει προδιαγραφών οι οποίες ισχύουν κατά τον χρόνο που διαπιστώνεται η παράβαση. 6. Σε περίπτωση προσθήκης ανελκυστήρα σε υπάρχον κτίριο µε ηµεροµηνία αίτησης για άδεια οικοδοµής πριν από την και για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, η ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων για αναθεώρηση ή τροποποίηση οικοδοµικής άδειας - εφ όσον αυτές τελικά εκδόθηκαν - µπορεί να θεωρηθεί ότι συµπίπτει µε την ηµεροµηνία έναρξης των εργασιών εγκατάστασης του ανελκυστήρα. Άρθρο 11 «Αναγνωρισµένοι φορείς» 1. Οι αναγνωρισµένοι φορείς για την αξιολόγηση συµµόρφωσης πιστότητας των ανελκυστήρων κατά την έννοια της Κ.Υ.Α. Φ.9.2/Οικ.32803/1308/ , είναι αρµόδιοι και για όλους τους αρχικούς ελέγχους, περιοδικούς και έκτακτους επανελέγχους ανελκυστήρων και την έκδοση των σχετικών πιστοποιήσεων που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση. 2. Οι αναγνωρισµένοι φορείς που είναι αρµόδιοι για την αξιολόγηση της πιστότητας των ανελκυστήρων καθώς και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας καταχωρούνται σε κατάλογο που τηρείται από τη /νση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και ανακοινώνεται συµπληρωµένος περιοδικά. Άρθρο 12 «Τελικές διατάξεις» 1. Από την ισχύ της παρούσας απόφασης καταργείται η µε αριθµό Οικ /1742/Φ.9.2/ διευκρινιστική εγκύκλιος της ΚΥΑ Φ9.2/32803/1308/97 (ΦΕΚ 815/Β) ως και κάθε άλλη ρύθµιση που αντιβαίνει στην παρούσα απόφαση. 2. Τα παρατήµατα της παρούσας απόφασης αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα αυτής. 3. Όπου στην Κ.Υ.Α. Φ.9.2/Οικ.32803/1308/ (ΦΕΚ 815/Β/97) και στην παρούσα απόφαση αναφέρεται «αρµόδια Υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» αυτή ορίζεται ότι είναι η /νση Υποστήριξης βιοµηχανιών της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας, πλην των περιπτώσεων του άρθρου 9,

15 παράγραφοι 1 και 3 της Φ.9.2/32803/1308/97 Κ.Υ.Α. όπου ορίζεται ότι είναι η /νση Πολιτικής Ποιότητας της ίδιας Γενικής Γραµµατείας ή το Συµβούλιο ιαπίστευσης. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκύπτει δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισµό. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δηµοσίευσή της στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2002 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟ ΟΥΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞ. ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΡΟ ΟΥΛΑ ΖΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ» Α. Γενικά 1. Ο ανελκυστήρας και τα εξαρτήµατά του πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής λειτουργία. Για το σκοπό αυτό πρέπει να γίνεται συντήρηση του ανελκυστήρα από ειδικευµένο προσωπικό σύµφωνα µε τα παρακάτω: 2. Η συντήρηση περιλαµβάνει τον κατά κανονικά χρονικά διαστήµατα έλεγχο των ηλεκτρικών και µηχανικών διατάξεων ασφάλειας καθώς επίσης και των υπολοίπων εξαρτηµάτων του ανελκυστήρα για εξακρίβωση και εκτίµηση µιας τυχόν ανασφαλούς λειτουργίας στην οποία µπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας µιας φθοράς, βλάβης ή και απορύθµισης των µηχανικών και ηλεκτρικών ασφαλείας και εξαρτηµάτων αυτού. Περιλαµβάνει ακόµη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας µε εξάλειψη των βλαβών και των απορυθµίσεων καθώς επίσης τον καθαρισµό και τη λίπανση όπου χρειάζεται όλων των εξαρτηµάτων σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτηµάτων ή των διατάξεων.

16 3. Το πρόγραµµα για τη συντήρηση των διαφόρων εξαρτηµάτων και διατάξεων ασφαλείας πρέπει να είναι έτσι διαµορφωµένο ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις ασφαλείας καθώς και τις πρόσθετες απαιτήσεις του κατασκευαστή. 4. Ο αριθµός των συντηρήσεων που πρέπει να γίνονται κατά κανονικά διαστήµατα µέσα σε ένα χρόνο καθορίζεται από τον κατασκευαστή ή εγκαταστάτη του ανελκυστήρα σύµφωνα µε τα παρακάτω: α) Ο αριθµός αυτός των συντηρήσεων δεν πρέπει να είναι µικρότερος από 12 το χρόνο για ανελκυστήρες εγκατεστηµένους σε κτίρια µε πλήρεις διαδροµές την εβδοµάδα κατ ανώτατο όριο και που λειτουργούν καθ όλη την διάρκεια του χρόνου. β) Για ανελκυστήρες εγκατεστηµένους: (1) Σε δηµόσιους χώρους, σε σιδηροδροµικούς σταθµούς, σε αεροδρόµια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, και γενικά σε προσπελάσιµα από το ευρύ κοινό κτίρια ή parking. (2) Σε χώρους που είναι εκτεθειµένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατµόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου όπως π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαµηλές θερµοκρασίες σε αυξηµένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξηµένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κ.λ.π. (3) Σε πολύ µεγάλα ξενοδοχεία ή µεγάλα Νοσοκοµεία καθώς επίσης και κτίρια εξυπηρετούντα ευρύ κοινό εφόσον παρουσιάζουν πάνω από διαδροµές την εβδοµάδα χωριστά. Ο αριθµός των συντηρήσεων για τους ανελκυστήρες αυτούς δεν πρέπει να είναι µικρότερος από 24 συντηρήσεις το χρόνο. 5. Είναι επιτρεπτό αν διακοπεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα η λειτουργία ενός ανελκυστήρα να µη γίνεται καµία συντήρηση κατά το διάστηµα αυτό. Αν όµως η διακοπή αυτής της λειτουργίας υπερβεί τους τρεις µήνες τότε προτού τεθεί σε επαναλειτουργία θα πρέπει να γίνει µία πολύ λεπτοµερής συντήρηση σε όλα τα σηµαίνοντα εξαρτήµατά του και στις διατάξεις ασφαλείας. 6. Σε περίπτωση αλλαγής της χρήσης του ανελκυστήρα θα πρέπει να γίνεται επανεξέταση της συχνότητας της συντήρησης. 7. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις ο αριθµός των συντηρουµένων ανελκυστήρων θα πρέπει να κατανεµηθεί σε αριθµό µηνιαίων συντηρουµένων ανελκυστήρων από το αντίστοιχο συνεργείο συντήρησης, σύµφωνα µε το πρόγραµµα του υπεύθυνου συντηρητή.

17 Β. Συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων. Οι εργασίες συντήρησης σ ένα ανελκυστήρα πρέπει να γίνονται αποκλειστικά και µόνο από συνεργείο συντήρησης, που έχει την απαιτούµενη άδεια από την Υπηρεσία Βιοµηχανίας της Οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης και είναι καταχωρηµένο στο µητρώο συντήρησης της Υπηρεσίας αυτής και διαθέτει τα κατάλληλα όργανα και µέσα. Τέτοιες άδειες δικαιούνται πλην των κατόχων αδείας συντηρητή ειδικότητας και οι Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί και οι Πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί, Τ.Ε. Γ. Κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων 1. Κάθε κάτοχος άδειας σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο έχει το δικαίωµα να προΐσταται σε (3) τρία το πολύ κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων. Κάθε αδειούχος εγκαταστάτης ειδικότητας ή πτυχιούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός έχει το δικαίωµα να προΐσταται σε (3) το πολύ κινητά συνεργεία συντήρησης ανελκυστήρων εφόσον δε πραγµατοποιεί και εγκαταστάσεις, αυτές οι εγκαταστάσεις θα πραγµατοποιούνται από προσωπικό που δεν απασχολείται µε τη συντήρηση ή που πλεονάζει τυχόν σε σχέση µε τον αριθµό συντηρουµένων ανελκυστήρων όπως παρακάτω στην παράγραφο 3 αναφέρεται. 2. Κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον έναν ηλεκτροτεχνίτη ειδικότητας και έναν βοηθό ηλεκτροτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη ειδικότητας. Αδειούχος συντηρητής ή εγκαταστάτης ειδικότητας ή Πτυχιούχος Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός µπορεί µε ένα βοηθό ηλεκτροτεχνίτη ή ηλεκτροτεχνίτη ειδικότητας να αποτελούν κινητό συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων. Σαν βοηθοί µπορεί να χρησιµοποιούνται οι απόφοιτοι Τ.Ε.Ε., Τεχνικών Ι.Ε.Κ. και των ταχύρυθµων σχολών του ΟΑΕ αναλόγου κατευθύνσεως. Ο υπεύθυνος των κινητών συνεργείων συντήρησης δεν προσµετράτε στο προσωπικό του συνεργείου. 3. Κάθε κινητό συνεργείο µπορεί να πραγµατοποιεί µέχρι εκατό (100) συντηρήσεις το µήνα. Κάθε συνεργείο συντήρησης ανελκυστήρων που λειτουργεί νόµιµα µπορεί να πραγµατοποιεί, ανά κινητό συνεργείο, επί πλέον πέντε (5) συντηρήσεις το µήνα. Σε περίπτωση που δεν συµπληρώνεται ο αριθµός αυτός συντηρήσεων και µέχρι τη συµπλήρωση του µισού κάθε εκατοντάδας συντηρήσεων, επιτρέπεται το συνεργείο αυτό να ασχολείται και µε εγκαταστάσεις.

18 Η χρονική διάρκεια της µηνιαίας συντήρησης του ανελκυστήρα πρέπει να είναι τουλάχιστον µία (1) ώρα.. Υποχρεώσεις συντηρητή. 1. Για κάθε υποχρέωση συντηρητή της παρούσας απόφασης, ευθύνεται τόσο το φυσικό πρόσωπο που εκτελεί τη συντήρηση όσο και το νοµικό πρόσωπο µε το οποίο συνδέεται το φυσικό πρόσωπο δια σχέσεως εξαρτηµένης εργασίας. 2. Για την εξασφάλιση σωστής και υπεύθυνης εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης ανελκυστήρα, πρέπει ο υπεύθυνος του συνεργείου συντήρησης κάθε τρεις µήνες τουλάχιστον να πραγµατοποιεί τους σχετικούς ελέγχους και µε µέριµνά του να ενηµερώνεται στην αντίστοιχη θέση το βιβλίο συντήρησης. Οµοίως ο υπεύθυνος συντηρητής παρίσταται και ενηµερώνει το βιβλίο συντήρησης σε όλες τις περιπτώσεις αποκατάστασης σοβαρών βλαβών και αντικατάστασης ή αλλαγής εξαρτηµάτων και στοιχείων του ανελκυστήρα. 3. Ο υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα πρέπει να διατηρεί τα παρακάτω: α) Βιβλίο παρακολούθησης των ανελκυστήρων του παραρτήµατος 1 Πρ.6.2 της Κ.Υ.Α /1308/97 (ΦΕΚ 815/Β) θεωρηµένο από τον φορέα ελέγχου και από την Υπηρεσία Βιοµηχανίας της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης στο οποίο να αναγράφονται τα στοιχεία κάθε ανελκυστήρα του οποίου αναλαµβάνεται ή διακόπτεται η συντήρηση. β) Βιβλίο ηµερολόγιο καταχώρησης των συντηρήσεων αριθµηµένο και θεωρηµένο ως ανωτέρω στο οποίο καταχωρούνται οι πραγµατοποιούµενες κάθε µέρα συντηρήσεις. γ) Μόνιµη έδρα µε αυτόµατο τηλεφωνητή για αναγγελία βλαβών ολόκληρο το 24ωρο. Η αποκατάσταση των βλαβών θα γίνεται εντός του ωραρίου εργασίας του συνεργείου. Η µόνιµη έδρα είναι ίδια για όλα τα κινητά συνεργεία. δ) Κατάλληλο εξοπλισµό από όργανα και εργαλεία που απαιτούνται για την εκτέλεση των συντηρήσεων και ελέγχων. 4. Σε περίπτωση παραίτησης του συνεργείου συντήρησης από τη συντήρηση του ανελκυστήρα υποχρεούται να προειδοποιεί (20) είκοσι τουλάχιστον µέρες προ της παραιτήσεως τον ιδιοκτήτη ή αυτόν που τον υποκαθιστά στη χρήση του κτιρίου ή τον διαχειριστή και να υποβάλλει στο διάστηµα αυτό την παραίτηση, στην ανωτέρω Υπηρεσία Βιοµηχανίας για την ενηµέρωση του Μητρώου των συνεργείων συντήρησης. 5. Να µεριµνά και να ενηµερώνει τον ιδιοκτήτη για την περιοδική και κανονική επιθεώρηση του ανελκυστήρα. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης, ο νόµιµος εκπρόσωπός του ή ο διαχειριστής δεν

19 συµµορφώνεται µε τις υποδείξεις του συντηρητή για επισκευές στον ανελκυστήρα να διακόπτει τη λειτουργία του ανελκυστήρα και να το γνωστοποιεί αιτιολογηµένα στην αρµόδια Υπηρεσία Βιοµηχανίας της Νοµ. Αυτοδιοίκησης που ανήκει ο ανελκυστήρας. Ε. Υποχρεώσεις ιδιοκτήτη ή διαχειριστή. Ο ιδιοκτήτης ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του ή ο διαχειριστής του κτιρίου που είναι εγκατεστηµένος ο ανελκυστήρας είναι υπεύθυνος, εκτός της αναθέσεως της συντήρησης σε υπεύθυνο αδειούχο συντηρητή και για τα κατωτέρω: α) Να µεριµνά για την περιοδική επιθεώρηση του ανελκυστήρα και τον επανέλεγχό του. β) Να αναγγέλλει στον υπεύθυνο συντηρητή κάθε παρουσιαζόµενη ανωµαλία λειτουργίας. γ) Να τηρεί και παρακολουθεί το φάκελο του ανελκυστήρα και να διατηρεί βιβλίο συντήρησης του ανελκυστήρα που θα είναι θεωρηµένο από τον φορέα ελέγχου και από την αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στις αντίστοιχες θέσεις του βιβλίου αυτού καταχωρούνται τα πλήρη στοιχεία του ανελκυστήρα, ο αριθµός καταχώρησης αυτού η έγκριση ηλεκτροδότησης, οι πράξεις ανάθεσης ανάληψης της συντήρησης και το όνοµα του εκάστοτε συντηρητή καθώς και των µελών του συνεργείου του, οι πράξεις διακοπής της συντήρησης, σοβαρές επισκευές, ατυχήµατα, επανέλεγχοι υποδείξεις του συντηρητή προς τον ιδιοκτήτη ή τον υποκαθιστόντα αυτόν ή τον διαχειριστή και κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια, το όνοµα του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή. δ) Να τηρεί µπλοκ καταχώρησης των αποδεικτικών φύλλων συντήρησης του ανελκυστήρα που λαµβάνει από τον συντηρητή µετά από κάθε συντήρηση και να ενηµερώνει τον προηγούµενο συντηρητή µε το όνοµα και την διεύθυνση του νέου συντηρητή για την παράδοση και παραλαβή του τεχνικού φακέλου. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής επιθυµεί την αλλαγή του συνεργείου συντήρησης υποχρεούται να προειδοποιεί εγγράφως το συνεργείο (20) είκοσι τουλάχιστον µέρες προ της αλλαγής και στο διάστηµα αυτό να αναθέτει τη συντήρηση σε νέο συνεργείο, προσκοµίζοντας το βιβλίο συντήρησης του ανελκυστήρα στο οποίο θα καταχωρείται η νέα ανάθεση και ανάληψη καθώς και εγκατάσταση µε τους συντηρούµενους από το νέο συνεργείο ανελκυστήρες. Η νέα ανάληψη δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση του νέου συντηρητή στην αρµόδια Υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Στ. Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων.

20 1. Άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων χορηγείται στους συντηρητές ειδικότητας στους Πτυχιούχους Μηχανολόγους ή Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς πτυχιούχους ΤΕΙ και στους εγκαταστάτες 1ης και 2ης κατηγορίας της ειδικότητας που είναι και οι υπεύθυνοι, ως και στον κάτοχο Γενικής Αδείας ηλεκτρολογικών εγκ/σεων. Επίσης και σε νοµικά πρόσωπα που στη δύναµή τους έχουν υπεύθυνο συντηρητή. 2. Για τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων υποβάλλεται στην αρµόδια κατά τόπους υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου είναι η µόνιµη έδρα του Συνεργείου, αίτηση του Υπευθύνου συντηρητή, ή του νοµικού προσώπου συνοδευοµένη από τα παρακάτω: α) Τα θεωρηµένα αντίγραφα των επαγγελµατικών αδειών του υπευθύνου και των µελών των κινητών συνεργείων. β) Τα προς θεώρηση βιβλία που προβλέπονται παραπάνω στο κεφάλαιο «Υποχρεώσεις συντηρητή». γ) Υπεύθυνες δηλώσεις των µελών των κινητών συνεργείων, θεωρηµένες από το αρµόδιο συνδικαλιστικό όργανο ότι θα ασχολούνται µε τις συντηρήσεις του συνεργείου. δ) Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου των συνεργείων θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναφέρεται ότι: - Απασχολείται αποκλειστικά µε την συντήρηση των ανελκυστήρων του συνεργείου του ή ότι θα πραγµατοποιεί παράλληλα και εγκαταστάσεις. - Θα αναφέρει την έδρα του συνεργείου του και ότι διαθέτει τον εξοπλισµό τα µέσα και εργαλεία για την συντήρηση των ανελκυστήρων συνοδεύοντας την αναφορά µε την συνολική κατάσταση των ανελκυστήρων που συντηρεί. Στην περίπτωση που ο υπεύθυνος συντηρητής θα κάνει εγκαταστάσεις ανελκυστήρων πρέπει να υποβάλλει επί πλέον υπεύθυνη δήλωση ότι για τις εργασίες εγκατάστασης ανελκυστήρων δεν θα απασχολεί τα συγκεκριµένα άτοµα (µε ονοµατεπώνυµο) τα οποία ασχολούνται µε την συντήρηση των ανελκυστήρων. 3. Η αρµόδια υπηρεσία της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης ελέγχει τα παραπάνω δικαιολογητικά και χορηγεί άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων, σύµφωνα µε τα προηγούµενα θεωρώντας παράλληλα τα προαναφερθέντα βιβλία. Η παραπάνω άδεια πρέπει να ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια από την ίδια Υπηρεσία. 4. Στις περιπτώσεις αποχώρησης µελών των συνεργείων συντήρησης αυτά πρέπει να ειδοποιούν τον υπεύθυνο είκοσι

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1797 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθ. Οικ. Φ9.2/29362/1957 Αντικατάσταση της υπ αριθ. οικ. 3899/253/Φ9.2 (ΦΕΚ Β/291/8.3.2002) κοινής υπουργικής

Διαβάστε περισσότερα

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88)

Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. 18173/88 Κατασκευή, εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτροκίνητων ανελκυστήρων. (ΦΕΚ 664/B/9-9-88) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΠΤΑ (7) ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΝ 1. Ο αδειούχος συντηρητής θα είναι υπεύθυνος για την καλή, αδιάλειπτη λειτουργία και συντήρηση των

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: 16440/Φ.10.4/445/93 Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογούµενων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (ΦΕΚ 756/Β/28-9-93) ΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

Fax : E mail

Fax : E mail προς ανάρτηση στο ΙΑΥΓΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 3ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.διεύθυνση : Αριστοτέλους

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 "κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (ΦΕΚ 137/Α).

1. Τις διατάξεις του νόµου 1558/85 κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα (ΦΕΚ 137/Α). Αριθ. 16440/Φ.10.4/445. Κανονισµός παραγωγής και διάθεσης στην αγορά συναρµολογουµένων µεταλλικών στοιχείων για την ασφαλή κατασκευή και χρήση µεταλλικών σκαλωσιών. (Β 756). ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Οικ. 6895/1241/Φ9.2/93 Τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 18173/1988(664Β) σε συµµόρφωση προς την 90/486/ΕΟΚ Οδηγία του Συµβουλίου της 17 ης Σεπτεµβρίου 1990, που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΖΑΚΥΝΘOΣ 05/12 /2014 ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ZAKYNΘΟΥ ιονύσιος Σολωµός Αρ. Πρωτ. ΚΑΖΑΣ/ΥΠ/1491

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου».

ΘΕΜΑ : «Αποδεικτικό ενημερότητας ή πληροφόρηση για τη φορολογική ενημερότητα φυσικών ή μη φυσικών προσώπων ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α. Γ.Γ.Π.Σ. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο 30η Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Χανδρή 1 & Θεσσαλονίκης Ταχ. Κωδ. : 18346 Μοσχάτο Τηλέφωνο : 210 4802251, 4802253

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ

Αρ. Πρωτ.: Οικ. 8442/561/ΦΓ.9.6.4. ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΑΘΗΝΑ, 3.7.2013 ΙΙ ΓΕΝ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 117-119 Ταχ/κός Κώδικας: 115 26 Αθήνα Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95

Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 Αριθ. Οικ. Β.3380/737/95 ΦΕΚ 134/Β/01-03-1995 Τροποποίηση της υπ αριθ. 15233/3.7.1991 (ΦΕΚ 487/Β/4.7.1991) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εθνικής Οικονοµίας και Βιοµηχανίας Ενέργειας και Τεχνολογίας σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αθήνα, 13-6-2007 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Α. Π.οικ.: 12710/860/Φ.15 ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ Γ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλαμάτα, 21 Σεπτεμβρίου 2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 49099 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. Στην Αθήνα Αττικής, σήµερα, την.2011 µεταξύ: αφ ενός του «ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ» µε διακριτικό τίτλο Ε.Τ.Α.Α. που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ: 101125 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές σήμερα 30, του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2013.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

ΕΡΓΑΣΙΑ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ 2013.Ε. ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ - ΧΟΡΤΙΑΤΗ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 31 /2013 ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Aθήνα, 17-4-2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αριθ. Πρωτ: 3625/42655 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ

ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ &ΚΟΙΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA : OIKONOMIKOY ΧΑΪΔΑΡΙ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ :2132046170-171-284 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ: 6391/743601

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δήμου ΜΕΛΕΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται

Διαβάστε περισσότερα

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β

- 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΠΟΛ.: 1087. Αθήνα, 21 Ιουνίου 2006 Αριθ.Πρωτ.: 1057814/4581/ Ε-Β - 533 - * ΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ * Νο. 44 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ Α, Β, 2. ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014»

«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014» Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η ετήσια

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Τρόπος λειτουργίας και διαδικασία λήψης αποφάσεων Συμβουλίων Προσλήψεων-Κρίσεων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΡΟΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Τμήμα: Στ Ταχ. Δ/νση: Βερανζέρου 46 ΤΚ 101 76 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ

ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ ΕΛΟΤ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΙ ΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟΥ ΣΚΥΡΟ ΕΜΑΤΟΣ Έκδοση/ Τροποποίηση : 01/01 Συντάχθηκε από/ Υπογραφή : Μ. Πιτσίκα/ Ξ. Παπαϊωάννου Εγκρίθηκε από/ Υπογραφή Προέδρου

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93)

Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: οικ. 10315/93 Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. (ΦΕΚ 369/Β/24-5-93) ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας

Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας Η απόφαση ορίζει τα εξής: Άρθρο 1 Επιβολή Κυρώσεων, κατά έσµια Αρµοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας, κατά τη διαπίστωση Αδήλωτης Εργασίας α) Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας ή Επιθεωρητής Εργασίας που διαπιστώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310277178, fax 2310235700, e-mail: gakidis1@otenet.gr Ν. 4412/2016 ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

17REQ

17REQ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 9.05,00 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ψηφίστηκε στις 22/12/08 η νέα Υπουργική Απόφαση (Φ 9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008) για τον περιοδικό έλεγχο και την συντήρηση των ανελκυστήρων. Η απόφαση αυτή αναθεωρεί τις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ: Άρθρο 1 Απαιτήσεις για τη λειτουργία των ταξιμέτρων - Κυρώσεις Αθήνα, 25/7/2013 Α.Π. : Φ2-1675 ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝ. Δ/ΣΗ ΕΣΩΤ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/ση: Πλ. Κάνιγγος ΤΚ: 101 81, Αθήνα Πληροφ.: Ε. Μακατσώρη Τηλ.: 210-3893256 Fax: 210 3301789

Διαβάστε περισσότερα

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας.

«Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 19.8.2013 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής: ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ 1. Ως παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή προστίμου σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 είναι οι εξής: Α) ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ α) Εγκατάσταση δραστηριότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Αριθ. οικ. 10315. Ρύθµιση θεµάτων σχετικών µε τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρµανση κτιρίων και νερού. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4338, 8/6/2012 Αρ.4338, 8.6.2012 69(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 156(Ι) του 2002 10(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989)

(Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) ΝΟΜΟΣ 1836/1989 Προώθηση της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης και άλλες διατάξεις (Φ.Ε.Κ. 79/Α/14-3-1989) (όλα τα άρθρα του νόµου αυτού, πλην των άρθρων 36 και 39, παραλείπονται, καθόσον δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ:

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ, ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΣΧΕΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ- ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ορολογία που χρησιμοποιείται για τις πιστοποιήσεις ανελκυστήρων

Ορολογία που χρησιμοποιείται για τις πιστοποιήσεις ανελκυστήρων Ορολογία που χρησιμοποιείται για τις πιστοποιήσεις ανελκυστήρων ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ καλείται η τυποποιημένη διαδικασία ελέγχων και δοκιμών στον ανελκυστήρα με σκοπό την εξακρίβωση της συμμόρφωσης του με

Διαβάστε περισσότερα

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου»

«Η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης της κείμενης νομοθεσίας κατά τη διενέργεια του ελέγχου» Άρθρο 83 ΥΠΕΔΥΦΚΑ 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 32 του νόμου 2676/1999 (ΦΕΚ 1 Α ), που προστέθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 18 του νόμου 3846/2010 (ΦΕΚ 66 Α ), αντικαθίσταται ως

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.4 Ν.1599/1986). Περιγραφή αιτήµατος:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΜΤΣΗ-ΒΕΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 27 Αυγούστου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ.Πρωτ.:ΠΟΛ. 1194 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΣΗ Ε.Φ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ- ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014)

Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Απόφαση Α2-797 (ΦΕΚ 2398/Β/09-09-2014) Ρύθμιση θεμάτων σχετικά με τον τρόπο, τον τύπο και την διαδικασία επιβολής των προστίμων που επιβάλλονται από τα ελεγκτικά όργανα κατά την διαπίστωση παράβασης, σε

Διαβάστε περισσότερα

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ. Ταχ. /νση : Αµαλιάδος 17 Ταχ. Κώδικας : Αθήνα 11523 Ο ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ανάρτηση στην ΙΑΥΓΕΙΑ Aθήνα, 20 / 1 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός enhme ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σύρος, 15-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Αριθμός Οικ. 1473 ΤΜΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ πρωτοκόλλου: Ταχ. /νση : Α. Μάτεση Ταχ. Κώδικας

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Αρ. Έκδοσης 2 Υπεύθυνος: Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Έναρξη Ισχύος: Σελίδα 1 από 6 1. ΣΚΟΠΟΣ Σκοπός της διαδικασίας αυτής είναι η διασφάλιση της προσήκουσας αξιολόγησης των προσφορών των υποψηφίων αναδόχων που υποβάλλονται στο πλαίσιο διαγωνισμού, η ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12

ΑΔΑ: Β4ΛΥΝ-Ρ3Φ. Αθήνα, 19 Ιουνίου 2012 Α.Π.: οικ /12 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

ΑΔΑ: Β4ΘΟ0-ΒΥ1. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Σ Χ Ε Ι Ο ΕΠΕΙΓΟΝ Αθήνα, 4/9/2012 Αρ. Πρωτ.:οικ.2297

Διαβάστε περισσότερα

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ )

(Φ.Ε.Κ. 16/Β/ ) ΑΠΟΦΑΣΗ αριθ. ΙΠΑ /οικ/889/2003 Πρόληψη και αντιµετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή ηµοσίων Έργων (ΣΑΥ και ΦΑΥ) Έχοντας υπόψη: (Φ.Ε.Κ. 16/Β/14-1-03) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Καλλιθέα 06/04/2016 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Αριθμός απόφασης: 1310 Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19 Ταχ. ώδικας : 176 71 Καλλιθέα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών»

ΑΠΟΦΑΣΗ. Θέμα: «Διαδικασία και τρόπος προκήρυξης θέσεων ιατρών Ε.Σ.Υ. και προθεσμία και τρόπος υποβολής δικαιολογητικών» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Ν.Π. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Ταχ.Κώδικας:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ Αθήνα, 9 Απριλίου 2008 ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αριθ. Πρωτ.:1042042 / 1398 / ΔΕ-Α ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΑ: Α Β ΠΟΛ. 1074 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής :

Νομοθετικό πλαίσιο. Με βάση τη νομοθεσία αυτή η διαδικασία έκδοσης άδειας ανελκυστήρα είναι η εξής : Νομοθετικό πλαίσιο Μέχρι το 1985 η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση των ανελκυστήρων καθορίζονταν από τα βασιλικά διατάγματα 37 του ΒΔ 1968 και 890 του 1965, «Περί κατασκευής και λειτουργίας ηλεκτροκίνητων

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»

«ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 2015-5 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ» Προυπολογισμός: 25.000 1 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η μελέτη αυτή αφορά τις εργασίες που θα γίνουν, για τον έλεγχο επανέλεγχο

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Δ/νση Επιβατικών Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β4/55881/5940/5-12-2011 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561

ΑΔΑ: 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αθήνα, 2011-06-30 Αρ. Πρ.: ΦΓ9.6/Οικ.7771/561 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙI ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119 Ταχ. Κώδικας: 115 26 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες : Κατσιµαγκλή Α. Τσαρούχα. Α. : Χρόνη Β.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Αθήνα, 15-7-2014 Αρ. πρωτ: οικ. 24120/1336 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ταχ. /νση: Σταδίου 29 Ταχ. Κώδικας: 101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΙΚΑ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ 15/9 Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου :48

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ ΙΚΑ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ 15/9 Παρασκευή, 13 Σεπτεμβρίου :48 Aριθ. πρωτ.: 27397/122/19.8.2013 Επιβολή διοικητικών κυρώσεων για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας Αθήνα, 19.8.2013 Aριθ.

Διαβάστε περισσότερα

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006

/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 52/2006 Αριθµ. Πρωτ.: Ε99/18/30-8-2006 Αυτεπάγγελτη αναζήτηση έντεκα (11) Πιστοποιητικών, αρµοδιότητας Υπουργείου ικαιοσύνης, που απαιτούνται για την έκδοση διοικητικής πράξης από τις υπηρεσίες µας /ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΑΠΛ/ΣΗΣ ΙΑ /ΣΙΩΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ. Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΕΡΓΟ : «Συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων» ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.872 ευρώ Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ : Χ. Μπαλασόπουλος - Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός Τ.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ».

ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ. Περιγραφή αιτήματος : «ΑΔΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΩΝ». (άρθρο 8 Ν.1599/1986) ΑΙΤΗΣΗ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή αιτήματος

Διαβάστε περισσότερα

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013):

42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Αριθμ. οικ. 42096/5050/13 (ΦΕΚ 2269 Β/12-9-2013): Τροποποίηση της αριθμ. οικ.18586/698/2000 «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών του ειδικού εξοπλισμού με τον οποίο καθίσταται δυνατή η χρησιμοποίηση υγραερίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµ. Μελέτης:30/2013 Τ.Υ. ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. 484/36/Φ.15/ Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143)

Αριθµ. 484/36/Φ.15/ Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143) Αριθµ. 484/36/Φ.15/17.1.2012 Καθορισµός, κλιµάκωση και διαδικασία επιβολής προστίµων του άρθρου 29 παρ. 8 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ Α' 143) O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΟΦΑΣΗ 4. «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών. και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΗ 4 «Επαγγελµατική επάρκεια Εκκαθαριστικών Μελών του Συστήµατος Αξιών και του Συστήµατος Παραγώγων» ΤΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7-10-2013

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 7-10-2013 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 0-9-20 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/-8- Θ 7 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΡΑΔΙΟΔΙΚΤΥΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΒΟΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές.

ΘΕΜΑ : ιευκρινίσεις σχετικά µε τον τρόπο υπολογισµού των προστίµων αυθαιρέτων κατασκευών και άλλες οδηγίες σχετικά µε αυθαίρετες κατασκευές. Αθήνα 23 / 10 / 2012 Αρ. Πρωτ. : 49110 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο Νοµοθεσίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: Αρθρον 1.

Άρθρο Νοµοθεσίας Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Κυρούµεν και εκδίδοµεν τον κατωτέρω υπό της Βουλής ψηφισθέντα νόµον: Αρθρον 1. Ν. ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1396/1983 Άρθρο Νοµοθεσίας «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα». Φ.Ε.Κ. 126 Α' της 15 Σεπτ. 1983 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140)

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 170/2003 (Α 140) «Καθορισμός διοικητικών κυρώσεων, οργάνων και διαδικασία επιβολής τους στα διοικητικά όργανα των φορέων παροχής συγκοινωνιακού έργου και στους ιδιοκτήτες των

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011

ΑΔΑ: 4Α1ΖΚ-Ν. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2011 Ελληνική ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΕΤΑΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις».

α) Στο ΦΕΚ 249 Α' δηµοσιεύτηκε ο ν. 4030/2011 «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόµησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις». Αθήνα 7/2/2012 Αρ. πρωτ. οικ: 6638 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/

Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/ Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 Θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία με απαλλαγή από ΦΠΑ και άμεση αποστολή σε άλλο Κράτος Μέλος της Ε.Ε. Α.Υ.Ο. Πολ. 1006/09.01.2015 (ΦΕΚ Β' 120/21-01-2015) ΗΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης

Σχέδιο Νόμου. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Σχέδιο Νόμου Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής Με τις διατάξεις του παρόντος ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης άδειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΕΔΑ0-ΛΝΠ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ /ΝΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙ ΩΝ Τµήµα Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 7 ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ I ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΕΙΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΖΩΩΝ Ή ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.,

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές σήμερα 31 του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 31/12/2015 Αριθ. πρωτ.: 92389 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005

ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 ΤΕΕ ΤΚΜ Σεµινάριο µικρής διάρκειας «Υγεία και Ασφάλεια στα Τεχνικά Έργα» Κατερίνη - Μάιος 2005 Προετοιµασία εργοταξίου Εκ των προτέρων γνωστοποίηση Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφαλείας (Η.Μ.Α.) Mαρία Σ. όση -Σιββά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτου.

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόµενο, τρόπος, χρόνος και διαδικασία υποβολής της δήλωσης για τη µεταβίβαση ακινήτου. - 215 - * Φ.Π.Α. * Νο. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Α) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ /ΝΣΗ 14 η ΦΠΑ ΤΜΗΜΑ Α /ΝΣΗ 13 η ΦΟΡ. ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ Β /ΝΣΗ 16 η ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜ. ΕΣΟ ΩΝ ΤΜΗΜΑ Ε Β )

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Αριθ. 5 ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ. 12112/20.6.2013 Κατηγορίες, κριτήρια και διαδικασία ένταξης Πελατών στους Ευάλωτους Πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΕΚ Β' 1521/21-06-2013) Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Βαθμός Προτεραιότητας: «Κοινός» Χρόνος διατήρησης του εγγράφου: «Διηνεκές» Αχαρνές, 30/12/2014 Αριθ. πρωτ.: 101126 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ-ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ Μάρτιος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Η παρούσα µελέτη αφορά την τακτική συντήρηση των υφιστάµενων και σε λειτουργία ανελκυστήρων του ήµου Ελληνικού-Αργυρούπολης για το έτος 2013 και συγκεκριµένα καλύπτει

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π

Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015. ΠΡΟΣ: Όπως Π ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ Αθήνα, 25 / 6 / 2015 ΑΠ: 422/2015 ΠΡΟΣ: Όπως Π ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ Α. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1. Το Τεχνικό Επιμελητήριο στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο

(δ) η ΑΕΠΕΥ ή το πιστωτικό ίδρυµα που αιτείται τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΠΜ διαθέτουν ανεξάρτητη και αυτοτελή υπηρεσία λειτουργίας ΠΜ, το πρόσωπο Α Π Ο Φ Α Σ Η 2/477/1.7.2008 τoυ ιοικητικού Συµβουλίου Θέµα : Χορήγηση άδειας λειτουργίας πολυµερούς µηχανισµού διαπραγµάτευσης (ΠΜ ) Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ Λαµβάνοντας υπόψη: 1. Την παράγραφο 7 του

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών. Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Γενική Διεύθυνση Μεταφορών Αρ. Πρωτ.: Β-66272/6175/24-12-2001 ΘΕΜΑ : Εφαρμογή του ΠΔ 346/2001 «περί προσβάσεως στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και επιβατών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Ν.Π.Δ.Δ.) ΚΡΙΤΟΒΟΥΛΙΔΟΥ 19 712 01 ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤΗΛ.: 2810 283385-2810 330193, FAX : 2810 330194 Web: www.ish.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών:

ΘΕΜΑ: Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την συντήρηση των ανελκυστήρων, βάσει των παρακάτω τεχνικών προδιαγραφών: ΔΕΘ-HELEXPO AE ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Κυριακή Κοτίβα ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310291580 FAX: 2310291672 e-mail: kkotiva@helexpo.gr Αρ. πρωτ. : 1946 Θεσσαλονίκη, 23.08.2016 Προς : ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης. Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χώρου παραστάσεων - Άδεια παράστασης Άρθρο 1 Σκοπός ρυθμίσεων Πεδίο εφαρμογής 1. Με τις παρούσες διατάξεις ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για την αδειοδότηση

Διαβάστε περισσότερα