ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ"

Transcript

1 ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Ψηφίστηκε στις 22/12/08 η νέα Υπουργική Απόφαση (Φ 9.2/ΟΙΚ.28425/ΦΕΚ 2604/Β/2008) για τον περιοδικό έλεγχο και την συντήρηση των ανελκυστήρων. Η απόφαση αυτή αναθεωρεί τις προθεσµίες για τον περιοδικό έλεγχο (για την πλειοψηφία των ανελκυστήρων µέχρι το 2010 και για τους υπόλοιπους το 2011) καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας, εξαιρώντας ουσιαστικά την απαίτηση για την ύπαρξη θύρας στο θάλαµο στους ανελκυστήρες πολυκατοικιών. ΓΕΝΙΚΑ Το 2001 άρχισε να εφαρµόζεται στην Ελλάδα µε Υπουργική απόφαση ο περιοδικός έλεγχος των υφιστάµενων ανελκυστήρων από Φορείς Ελέγχου. ύο χρόνια πριν (1/7/99) είχε τεθεί σε εφαρµογή η Ευρωπαϊκή Οδηγία ανελκυστήρων 95/16/ΕΚ για την πιστοποίηση (αρχικό έλεγχο) των νέων ανελκυστήρων. Ο περιοδικός έλεγχος ανελκυστήρων είναι ο έλεγχος του ανελκυστήρα από ανεξάρτητους Φορείς ελέγχου οι οποίοι έχουν την σχετική αναγνώριση και επιτηρούνται από το Υπουργείο Ανάπτυξης. Ο περιοδικός έλεγχος είναι κάτι αντίστοιχο µε το ΚΤΕΟ των αυτοκινήτων και δεν πρέπει να συγχέεται µε την τακτική συντήρηση του ανελκυστήρα. Ο έλεγχος επικεντρώνεται κυρίως στις ασφαλιστικές διατάξεις µε σκοπό την διατήρηση της ασφάλειας του ανελκυστήρα σε ένα (αποδεκτό) επίπεδο ή και την αναβάθµιση της σε σύγχρονες προδιαγραφές. Η ασφάλεια των ανελκυστήρων αφορά όλη την κοινωνία αφού όλοι είµαστε χρήστες των ανελκυστήρων καθηµερινώς. Να σηµειωθεί ότι στις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες ο περιοδικός έλεγχος είχε θεσµοθετηθεί πριν από αρκετές δεκαετίες. Αντιθέτως στην χώρα µας οι περισσότεροι ανελκυστήρες δεν έχουν ελεγχθεί ποτέ από Μηχανικό επιθεωρητή αφού ετίθεντο σε λειτουργία (βάσει παλαιοτέρων διατάξεων) απλώς µε µια υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη. ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ο έλεγχος των ανελκυστήρων έχει σαν αντικείµενο του τον έλεγχο των ασφαλιστικών διατάξεων του ανελκυστήρα αλλά και την γενικότερη κατάσταση του λόγω χρήσης, παλαιότητας ή ακόµα και αρχικού σχεδιασµού του ώστε να επιβεβαιωθεί η συµµόρφωση του µε συγκεκριµένες προκαθορισµένες προδιαγραφές ασφαλείας. Οι περισσότεροι ανελκυστήρες που λειτουργούν σήµερα στην Ελλάδα έχουν σχεδιαστεί σύµφωνα µε το Βασιλικό ιάταγµα 890/1968 ή µε προγενέστερους κανονισµούς. Το 1988 καταργήθηκε ο ανωτέρω κανονισµός και τέθηκαν σε εφαρµογή τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Το 1999 τέθηκε σε εφαρµογή η Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/16/ΕΚ και όλα τα εναρµονισµένα πρότυπα. Τέλος το 2003 εκδόθηκε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 81-80, το οποίο προδιαγράφει µε σειρά κρισιµότητας 74 απαραίτητα µέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται στους υφιστάµενους (παλαιούς ανελκυστήρες) ώστε το επίπεδο ασφαλείας τους να φτάσει σε αυτό των νέων ανελκυστήρων. Το Πρότυπο ΕΝ δεν είναι υποχρεωτικό αλλά θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη από κάθε κράτος µέλος στην διαµόρφωση της σχετικής εθνικής νοµοθεσίας. Έτσι η προηγούµενη Υπουργική απόφαση του 2005 (Φ9.2/ΟΙΚ.29362/1957/ΦΕΚ 1797/Β/2005) έθετε την απαίτηση για σταδιακή προσαρµογή των υφιστάµενων ανελκυστήρων σε 17 σηµαντικά σηµεία του προτύπου ΕΝ (βλ. πίνακας 3), ξεκινώντας από τα 6 πρώτα σε άµεση εφαρµογή και τα υπόλοιπα τα τοποθετούσε το έτος Τα σηµαντικότερα σηµεία άµεσης εφαρµογής ήταν η αντικατάσταση των κλειδαριών των θυρών φρέατος µε νέες µε διπλή ασφάλεια, η τοποθέτηση (εσωτερικών) θυρών στον θάλαµο και η αντικατάσταση του περιοριστήρα ταχύτητας µε νέο πιστοποιηµένο καθώς αυτά αντιµετωπίζουν και τις συχνότερες αιτίες ατυχηµάτων. 1/5

2 ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ - Η διαδικασία αρχίζει πρώτα µε τον περιοδικό έλεγχο του ανελκυστήρα, όπου ο επιθεωρητής του φορέα ελέγχου παρουσία του συντηρητή καταγράφει τις ελλείψεις και τις απαιτούµενες βάσει Νοµοθεσίας βελτιώσεις του ανελκυστήρα. - Τα παραπάνω σε µορφή επίσηµης έκθεσης αποστέλλει στον διαχειριστή, ο οποίος αναθέτει σε εταιρεία συντηρητή ανελκυστήρων την αποκατάσταση των παρατηρήσεων που κατέγραψε ο επιθεωρητής. - Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών καλείται ξανά ο φορέας ελέγχου για επανέλεγχο µε σκοπό την επιβεβαίωση της συµµόρφωσης του ανελκυστήρα µε την Νοµοθεσία και την έκδοση πιστοποιητικού. Η ανωτέρω διαδικασία είναι και η συνηθέστερη. Ωστόσο πολλές φορές ο ίδιος ο συντηρητής γνωρίζοντας την Νοµοθεσία προτείνει ο ίδιος τις αναγκαίες εργασίες εκσυγχρονισµού του ανελκυστήρα και αφού τις πραγµατοποιήσει καλείται ο φορέας ελέγχου (µια φορά) για τον ολοκληρωµένο έλεγχο του ανελκυστήρα. Η αντίδραση των πολυκατοικιών στην Νοµοθεσία του 2005 θα µπορούσε να χαρακτηριστεί µάλλον θετική. Και αυτό γιατί παρά τις επιµέρους µεµονωµένες αρνητικές αντιδράσεις τελικά µεγάλο πλήθος πολυκατοικιών προχώρησε όχι µόνο σε αναβάθµιση της ασφάλειας των ανελκυστήρων αλλά σε ριζική ανακαίνιση τους από πλευράς αισθητικής και λειτουργίας. Το κόστος του εκσυγχρονισµού του ανελκυστήρα δεν είναι αµελητέο, ωστόσο έχει αποδειχθεί στην πράξη ότι δεν στέκεται εµπόδιο στις επιλογές των ιδιοκτητών. Μιλάµε για ανελκυστήρες που λειτουργούσαν 40 χρόνια και πλέον µε απαρχαιωµένες µηχανές, πίνακες αυτοµατισµού, θάλαµο κλπ. και είναι λογικό µετά από τόσα χρόνια λειτουργίας και χρήσης αφενός να δίνουν µια κακή εικόνα από πλευράς εµφάνισης, αφετέρου να παρουσιάζουν φθορά και πολλές φορές κινδύνους για την ασφάλεια. Με την συνεργασία συντηρητή διαχειριστή, η πολυκατοικία καταλήγει στην βέλτιστη τεχνικοοικονοµική λύση η οποία στις περισσότερες περιπτώσεις ικανοποιεί πολύ περισσότερα από τα υποχρεωτικά σηµεία βελτίωσης. Ωστόσο το ποσοστό των ανελκυστήρων που ανακαινίστηκαν τα τρία χρόνια εφαρµογής της προηγούµενης Νοµοθεσίας ( ) ήταν µικρό και αυτό οφειλόταν κυρίως στη µη επάρκεια έµπειρου και ειδικευµένου τεχνικού προσωπικού που θα εκτελούσε τις εργασίες ανακαίνισης. Λόγω όµως της πτώσης της οικοδοµής ικανός αριθµός τεχνικών που απασχολούνταν στην εγκατάσταση νέων ανελκυστήρων µπορούν τώρα να απασχοληθούν στην ανακαίνιση των υφιστάµενων (όπως έχει γίνει ήδη) και εποµένως αναµένεται ακόµη ταχύτερος εκσυγχρονισµός περισσοτέρων ανελκυστήρων. ΝΕΑ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Μέτρα βελτίωσης της ασφάλειας υστυχώς όσον αφορά τις πολυκατοικίες, η νέα ΚΥΑ σε σχέση µε την ασφάλεια µας πηγαίνει πίσω όχι µόνο από τις λοιπές Ευρωπαϊκές χώρες αλλά και σε σχέση µε µια κατάσταση η οποία είχε γίνει πια κοινώς αποδεκτή στην συνείδηση των ιδιοκτητών διαχειριστών. εν συζητάµε για τον τεχνικό κόσµο (εταιρείες - συντηρητές ανελκυστήρων, κατασκευαστές εξαρτηµάτων κ.α) οι οποίοι είχαν κάνει τον προγραµµατισµό τους σε πλάνο 10ετίας. Αναλυτικά η νέα ΚΥΑ θέτει σαν υποχρεωτικά σηµεία αναβάθµισης µόνο τα 6 πρώτα σηµεία του πίνακα 3. Ειδικά για τις θύρες θαλάµου απαιτούνται µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις και µεγάλος αριθµός ανελκυστήρων µπορεί να εξαιρεθεί αυτού του µέτρου. Επίσης, όσον αφορά τα επιπλέον σηµεία (7 έως 17) του πίνακα 3, δεν προβλέπεται η εφαρµογή κανενός στο µέλλον, παρά µόνο οικεία βουλήσει του ιδιοκτήτη διαχειριστή. Εν κατακλείδι δύο σηµαντικά σηµεία που αφορούν την ασφάλεια του ανελκυστήρα, οι θύρες θαλάµου και η αντικατάσταση του πίνακα αυτοµατισµού δεν είναι πια υποχρεωτικά αλλά επαφίεται στην υπευθυνότητα του συντηρητή να πείσει την πολυκατοικία για την αναγκαιότητα τους. 2/5

3 Στα ηµόσια κτίρια είναι υποχρεωτικής άµεσης εφαρµογής όλα τα σηµεία του πίνακα 3. Καταληκτικές ηµεροµηνίες 1 ου περιοδικού ελέγχου Ο πρώτος περιοδικός έλεγχος και η καταχώρηση όλων των ανελκυστήρων πρέπει να ολοκληρωθεί σύµφωνα µε τις παρακάτω καταληκτικές ηµεροµηνίες. Πίνακας 1 Καταληκτικές ηµεροµηνίες 1 ου Περιοδικού Ελέγχου (άρθρο 15, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ) Για Ανελκυστήρες εγκατεστηµένους σε δηµόσιους χώρους ή προσπελάσιµους από ευρύ κοινό (σιδηροδροµικοί σταθµοί, αεροδρόµια, νοσοκοµεία, ξενοδοχεία µε περισσότερες από 200 κλίνες, θέατρα, κινηµατογράφοι, διαβάσεις, χώροι στάθµευσης) Για Ανελκυστήρες µε προέγκριση, άδεια λειτουργίας ή άλλο νοµιµοποιητικό έγγραφο, µε ηµεροµηνία πριν το Για Ανελκυστήρες µε προέγκριση, άδεια λειτουργίας ή άλλο νοµιµοποιητικό έγγραφο, µε ηµεροµηνία µετά το Για Ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νοµιµότητας (παράνοµοι ανελκυστήρες) (για ανελκυστήρες µε Πιστοποιητικό από Φορέα ισχύουν οι προθεσµίες του Πίνακα 2) ιαστήµατα µεταξύ περιοδικών ελέγχων Τα διαστήµατα µεταξύ περιοδικών ελέγχων καθορίζονται µε βάση την ηµεροµηνία έκδοσης του προηγούµενου πιστοποιητικού φορέα και είναι σύµφωνα µε τον παρακάτω πίνακα 2. Κάθε παλαιός ανελκυστήρας που ελέγχεται και πιστοποιείται για πρώτη φορά από φορέα ελέγχου εντάσσεται στη συνέχεια στην διαδικασία των περιοδικών ελέγχων σύµφωνα µε τις παρακάτω ηµεροµηνίες. ιευκρινίζεται ότι οι καινούργιοι ανελκυστήρες (οι οποίοι έχουν πιστοποιηθεί όλοι από φορέα ελέγχου πριν τεθούν σε λειτουργία) υπόκεινται µε τον ίδιο τρόπο στο µέτρο του περιοδικού ελέγχου. Πίνακας 2 ιαστήµατα µεταξύ Περιοδικών Ελέγχων (άρθρο 10, ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ) ΠΕΡΙΟ ΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΑ ΧΡΗΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΣΕΩΝ 1 έτος Ανελκυστήρες εγκατεστηµένοι σε δηµόσιους χώρους ή προσπελάσιµους από ευρύ κοινό (σιδηροδροµικοί σταθµοί, αεροδρόµια, νοσοκοµεία, θέατρα, κινηµατογράφοι, διαβάσεις, χώροι στάθµευσης, ξενοδοχεία µε περισσότερες από 200 κλίνες) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΣΤΑΣΕΩΝ 3 έτη Κτήριο επαγγελµατικής χρήσης > 6 στάσεις 4 έτη Κτήριο επαγγελµατικής χρήσης 6 στάσεις 5 έτη Κτήριο Κατοικιών > 6 στάσεις 6 έτη Κτήριο Κατοικιών 6 στάσεις Συµπεράσµατα Από το 2001 εφαρµόζεται στην Ελλάδα ο περιοδικός έλεγχος των ανελκυστήρων. Το 2005 θεσµοθετήθηκαν επιπλέον προδιαγραφές για την αναβάθµιση της ασφάλειας τους. Η Νέα Υπουργική Απόφαση για τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων κρίνεται αναχρονιστική καθώς περιορίζει τον εκσυγχρονισµό των υφιστάµενων ανελκυστήρων. 3/5

4 Ωστόσο, επειδή η σπουδαιότητα της ασφάλειας αλλά και της ποιότητας του ανελκυστήρα έχει γίνει πλέον συνείδηση του καταναλωτικού κοινού αναµένεται µάλλον ταχύτερη ανταπόκριση των ιδιοκτητών στην Νοµοθεσία και σε προαιρετικά µέτρα αναβάθµισης της ασφάλειας. Ο τεχνικός κόσµος (µηχανικοί, συντηρητές ανελκυστήρων) θα πρέπει να πείσει τους ιδιοκτήτες για την τοποθέτηση θύρας στο θάλαµο του ανελκυστήρα καθώς η έλλειψη της οδηγεί σε συχνά σε ατυχήµατα.. Γουρνάκης Μηχανόλογος Μηχανικός ΕΜΠ Αναπληρωτής /ντής Ανελκυστήρων, TUV HELLAS Γραφείο Αθηνών 4/5

5 Πίνακας 3 Μέτρα βελτίωσης σε υφιστάµενους ανελκυστήρες 5/5

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»

της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 14-11 - 2006 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΑΔΑ: ΒΙΨ9Χ-ΦΝΜ. Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Αθήνα, 20 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον»

Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ερωτήσεις - Απαντήσεις Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ Οίκον» Ανάμεσα στις ερωτήσεις και απαντήσεις που ακολουθούν θα βρείτε και αρχικές διευκρινήσεις που αφορούν στις δυνατότητες χρηματοδότησης του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15

2.7.1. Εκπαίδευση ιαχειριστών και Χρηστών... 15 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Πιλοτικό Σύστηµα Τηλεµέτρησης και ιαχείρισης της Ζήτησης Παροχών Ηλεκτρικής Ενέργειας Οικιακών και Μικρών Εµπορικών Καταναλωτών και Εφαρµογής Έξυπνων ικτύων». ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων

Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων Μελέτη πρότασης για τη διατήρηση της Αρχιτεκτονικής Κληρονομιάς στους οικισμούς των Β. Σποράδων 1 1 Εισαγωγή (1) Χάρτα των Ευρωπαϊκών Πόλεων Βιώσιμης Ανάπτυξης για Αειφορία στο Άαλμποργκ της Δανίας, Σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας

Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας Επιλέγοντας τον πιο άξιο προµηθευτή- Εγχειρίδιο για οργανισµούς που αναθέτουν συµβάσεις ιδιωτικών υπηρεσιών προστασίας with the support of European Commission Directorate General Employment and Social

Διαβάστε περισσότερα

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ XV/7009/96 EL ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΣΤΛΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Παρ. 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1-1.5 2. ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕ Ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

1965 " ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ"

1965  ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ 162. Μια δήλωση του Ν.4014 που έχει καταβάλει το παράβολο (αρχική υποβολή) όταν μεταφερθεί στον Ν.4178 δεν έχει δικαίωμα στην εφάπαξ πληρωμή; (απάντηση 100). Μήπως πρέπει να υποβληθεί εκ νέου για να έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ»

Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ (ΕΥΣΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

6. ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Οι στόχοι που τίθενται από τον Εθνικό Σχεδιασµό ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «Επιτάχυνση της Ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής» 1. ΑΡΘΡΟ 1 ΕΘΝΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λανθασμένες ή απρόσεκτες μεταφράσεις. Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ... Επίκαιρα θέματα

Λανθασμένες ή απρόσεκτες μεταφράσεις. Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ οίκον» ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ... Επίκαιρα θέματα Της Πηνελόπης Λεονταρά Η ημιμάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια υποστήριζαν οι πρόγονοί μας. Και είχαν απόλυτο δίκιο. Γιατί όταν κανείς δεν ξέρει, ενημερώνεται και μαθαίνει. Όταν όμως ξέρει τα μισά

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών

Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Συναλλαγών ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Α.Ε. «Ελληνικό Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών» Πλαίσιο ιαλειτουργικότητας & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικών Μάιος 2008 PLANET ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 1/11 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΝΥΨΩΤΙΚΑ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 10-10-2013 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας

Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Διαδικασία Σύνδεσης Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 2012 Πίνακας Περιεχομένων 1 Σκοπός της Πολιτικής Σύνδεσης Χρηστών...

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

: : :. 4178/2013 « .» ( 174 ). . - 1. - 2. -

: : :. 4178/2013 «    .» ( 174 ). . - 1. -  2. - ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων &

Διαβάστε περισσότερα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα

εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα εσµεύσεις χωρίς εφαρµογή: η περιβαλλοντική νοµοθεσία στην Ελλάδα Αθήνα, Ιούλιος 2007 Περιεχόµενα Α. Εισαγωγή... 3 Β. Πορίσµατα ανά τοµέα... 5 1. Πρόσβαση σε περιβαλλοντική πληροφορία... 5 2. Εκτίµηση περιβαλλοντικών

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος

Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές. Απρίλιος 2011. Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Ηλεκτρονική τιμολόγηση στις συναλλαγές Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση τελεί υπό την αιγίδα του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος

Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ. 10 χρόνια εφαρμογής. ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ 10 χρόνια εφαρμογής ΕΠΙΤΡΟΠΗ «ΦΥΣΗ 2000» Δέσποινα Βώκου Πρόεδρος Σεπτέμβριος 2011 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ι. ΙΙ. ΙΙΙ. ΙV. V. Πρόλογος σ.3 Συντομογραφίες Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα