της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/ )»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/21-12-2005)»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Α. Π.: Φ Α' 9.2/24461/1124 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ Τµήµα Α' Λειτουργίας Βιοµηχανιών - Εγκαταστάσεων Ταχ. /νση Μεσογείων Ταχ/κός Κώδικας: Αθήνα Πληροφορίες: Γιώργος Ζηκογιάννης Τηλέφωνο: 210/ ΠΡΟΣ: Πίνακας αποδεκτών ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Θέµα: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ορθή και οµοιόµορφη εφαρµογή των διατάξεων της K.Υ.A. Φ9.2/29362/1957/2005 (ΦΕΚ 1797/Β/ )» Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ Η Κοινή Υπουργική Απόφαση 29362/1957/2005 σχετικά µε την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων αντικαθιστά, στο σύνολο, την Κοινή Υπουργική Απόφαση 3899/253/Φ9.2/2002 (ΦΕΚ 291 Β), µε την οποία είχαν συµπληρωθεί αντίστοιχα οι διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 32803/1308/97 (ΦΕΚ 815 Β) που είχε µεταφέρει στην εθνική νοµοθεσία την Οδηγία 95/16 ΕΚ του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Για την προσέγγιση της νοµοθεσίας των κρατών µελών σχετικά µε τους ανελκυστήρες.» Η έκδοση της νέας Κ.Υ.Α. έχει σκοπό να αντιµετωπίσει µε ορθολογικό, τεκµηριωµένο και, κατά το δυνατό, τεχνικά άρτιο τρόπο το θέµα της λειτουργίας και ασφάλειας των ανελκυστήρων, σύµφωνα µε τη Οδηγία 95/16 ΕΚ, τα ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα, αλλά και την εµπειρία των άλλων ευρωπαϊκών κρατών. Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, κατά την έκδοση της Κ.Υ.Α /1957/2005 (ΦΕΚ 1797 Β), επανεξέτασε όλο το νοµικό καθεστώς που ρύθµιζε τα θέµατα των ανελκυστήρων, συγκέντρωσε, αξιολόγησε και αντιµετώπισε τα προβλήµατα που 1

2 είχαν εντοπισθεί στη διαδικασία ελέγχου αλλά και στη διαδικασία καταχώρησης ανελκυστήρων, διεξήγαγε εκτενή διάλογο µε τους εµπλεκόµενους φορείς για να καταλήξει στην έκδοση της νέας Κ.Υ.Α., η οποία εκτιµούµε βασίµως ότι εξασφαλίζει αντικειµενικές και αµερόληπτες διαδικασίες σε όλα τα επίπεδα, καταχώρησης, εγκατάστασης, λειτουργίας και ελέγχου των ανελκυστήρων, και κατοχυρώνει τα δικαιώµατα τόσο των χρηστών των ανελκυστήρων όσο και των επαγγελµατιών του χώρου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις. Με την νέα Κ.Υ.Α. διαµορφώνεται ένα νέο σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο σχετικά µε τις διαδικασίες, προϋποθέσεις και απαιτήσεις που είναι απαραίτητες για την ασφάλεια, την εγκατάσταση, την επαρκή συντήρηση και τον εκσυγχρονισµό των ανελκυστήρων. Ειδικότερα, µε τη νέα Κ.Υ.Α. καθορίζονται: 1. Οι προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εγκατάσταση και λειτουργία των ανελκυστήρων. 2. Η καταχώρηση των ανελκυστήρων σε σχετικό αρχείο, ανάλογα µε την παλαιότητά τους και το νόµιµο της λειτουργίας τους. 3. Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα των ιδιοκτητών ή των διαχειριστών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων. 4. Οι αρµοδιότητες και οι υποχρεώσεις των αναγνωρισµένων φορέων ελέγχου ανελκυστήρων. 5. Ο αρχικός και ο περιοδικός έλεγχος της κατάστασης και λειτουργίας ανελκυστήρων και οι φορείς ελέγχου. 6. Οι έκτακτοι έλεγχοι και οι περιπτώσεις ελέγχων των ανελκυστήρων που διενεργούνται σε περίπτωση ατυχηµάτων. 7. Η διακοπή της λειτουργίας των ανελκυστήρων και οι λοιπές κυρώσεις επί παραβάσεων. 8. Οι προσφυγές όσων θίγονται από τις πράξεις της ιοίκησης σχετικά µε τους ανελκυστήρες. 9. Και τέλος, το πλέγµα των µεταβατικών διατάξεων, µε τις οποίες ορίζονται συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και προϋποθέσεις για την προσαρµογή της λειτουργίας διαφόρων κατηγοριών παλαιών ανελκυστήρων στις απαιτήσεις των διατάξεων της νέας Κ.Υ.Α. Από την περίπου εξάµηνη εφαρµογή της νέας Κ.Υ.Α. και από την συνεργασία µε τις εµπλεκόµενες υπηρεσίες και φορείς, έχει διαπιστωθεί ότι ανακύπτουν ερωτήµατα σχετικά µε την 2

3 εφαρµογή των νέων ρυθµίσεων, αλλά και την, κατά το δυνατόν, γρήγορη και ορθή προσαρµογή των υπηρεσιών στα δεδοµένα των ρυθµίσεων αυτών. Θεωρούµε θετικό το γεγονός αυτό, διότι ως γνωστόν, η προσαρµογή των διαδικασιών σε νέες ρυθµίσεις απαιτεί από όλους τους εµπλεκόµενους, σοβαρή προσπάθεια και συντονισµό των αντίστοιχων ενεργειών. Το ΥΠ.ΑΝ., κατανοώντας την ανάγκη της ενιαίας οµοειδούς και αντικειµενικής εφαρµογής της Κ.Υ.Α από όλα τα εµπλεκόµενα µέρη, συγκρότησε Επιτροπή µε τη συµµετοχή αρµόδιων υπαλλήλων και εµπειρογνωµόνων για την ενδελεχή εξέταση των υποβληθέντων ερωτηµάτων και την διατύπωση, επ' αυτών, των απαντήσεων που αρµόζουν δια ερµηνευτικής εγκυκλίου. Προς τούτο κατεβλήθη προσπάθεια ώστε οι απαντήσεις να είναι σαφείς, κατανοητές και µε πρακτική χρησιµότητα, ώστε να διευκολυνθεί η ορθή, οµοιόµορφη και πλήρης εφαρµογή των διατάξεων της Κ.Υ.Α /1957/2005 (ΦΕΚ 1797 Β'). Β. ΕΙ ΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ιευκρινίσεις και οδηγίες Επί του άρθρου 1 1. Για τη µελέτη, εγκατάσταση και λειτουργία ανελκυστήρα, εφαρµόζονται υποχρεωτικά και παράλληλα µε τις διατάξεις της νέας Κ.Υ.A. όλες οι διατάξεις του ΓΟΚ, του Κτιριοδοµικού Κανονισµού, του Κανονισµού Πυροπροστασίας Κτιρίων, όπως εκάστοτε ισχύουν, τα µέτρα προστασίας εργαζοµένων, και ο Κανονισµός ΕΗΕ (ΕΛΟΤ HD384, ΦΕΚ 470/Β/ ). 2. Η τελευταία πρόταση του εδαφίου δ' «...εφαρµόζονται υποχρεωτικά και από τις Πολεοδοµικές Αρχές κατά την έκδοση της οικοδοµικής άδειας του κτιρίου», δεν έχει την έννοια ότι στις υπηρεσίες που εφαρµόζουν τις διατάξεις που καθορίζουν τις βασικές απαιτήσεις ασφαλείας των φρεατίων κ.λ.π. προστίθενται και οι Πολεοδοµικές Αρχές, αλλά εννοεί ότι οι αρχές αυτές λαµβάνουν υποχρεωτικά υπόψιν, κατά την έκδοση της οικοδοµικής άδειας του κτιρίου, όλες τις απαιτήσεις της Κ.Υ.A /1957/2005 (ΦΕΚ 1797 Β ), ώστε να γίνει σωστή η κατασκευή του ανελκυστήρα. Σε καµία περίπτωση δεν νοείται ανάµιξη των ιευθύνσεων Ανάπτυξης των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθόσον οι ιευθύνσεις αυτές δεν έχουν τέτοια αρµοδιότητα από τις καταστατικές τους 3

4 διατάξεις, ούτε υπάρχει εξουσιοδότηση καθιέρωσής-της µε την νέα Κ.Υ.Α. περί ανελκυστήρων. 3. Για την εκπόνηση, υπογραφή µελέτης, εγκατάσταση: επίβλεψη και συντήρηση ανελκυστήρα εφαρµόζονται όλες οι διατάξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν για την κατοχύρωση επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Η παρούσα Κ.Υ.Α. δεν τροποποιεί διατάξεις που καθορίζουν επαγγελµατικά δικαιώµατα. Επί του άρθρου 2 Η προσωρινή ηλεκτροδότηση ισχύει για περίοδο τεσσάρων (4) µηνών, η οποία, εάν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, παρατείνεται για δύο µήνες (συνολικά έξι (6) µήνες σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας). Ο ιαχειριστής του ικτύου ή του Συστήµατος, µετά την λήξη της προσωρινής ηλεκτροδότησης, διακόπτει την παροχή ρεύµατος εφ όσον δεν προσκοµισθεί πρωτοκολληµένη αίτηση καταχώρησης ή βεβαίωση πράξη καταχώρησης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 3 της K.Υ.Α.. Επί του άρθρου 3 1. Νόµιµος εκπρόσωπος του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή µµπορεί να ορισθεί, µε αντίστοιχη εξουσιοδότησή του. 2. Αρµόδιος µηχανικός που βεβαιώνει την πληρότητα της αίτησης καταχώρησης την οποία υποβάλει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής, νοείται ο υπεύθυνος µµηχανικός του Φορέα Ελέγχου που έχει εκδώσει το πιστοποιητικό ελέγχου ή ο µηχανικός του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή (επισυνάπτεται νέο έντυπο αίτησης µε τη διευκρίνιση αυτή). 3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν.1599/86 που αναφέρονται στην ανάθεση και την ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα, θεωρούνται, για το γνήσιο της υπογραφής και µόνον, από τους έχοντες, κατά την ισχύουσα νοµοθεσία, το προς τούτο δικαίωµα (άρθρο ΙΙ του ν. 2690/1999) 4

5 4. Η υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης της εγκατάστασης του ανελκυστήρα απευθύνεται στο φυσικό πρόσωπο του εγκαταστάτη και όχι στο Τεχνικό Γραφείο (νοµικό πρόσωπο.) Οµοίως, η υπεύθυνη δήλωση ανάληψης της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, γίνεται από το φυσικό πρόσωπο του εγκαταστάτη. 5. Η θεώρηση του γνησίου του περιεχοµένου της ανάληψης συντήρησης που αναφέρεται στο εδάφιο δ' της παραγράφου 4 του κεφαλαίου Ι ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ του Άρθρου 3 της Κ.Υ.Α., αφορά µόνον στην επάρκεια του προσώπου του εγκαταστάτη ή του συντηρητή και συνεπώς, αρµόδιος για την θεώρηση αυτή είναι ο αντίστοιχος συνδικαλιστικός φορέας ή οργανισµός και, αν δεν υπάρχει, ή αν ο ενδιαφερόµενος δεν είναι εγγεγραµµένος σε συνδικαλιστικό φορέα, αρµόδια είναι η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση που έχει εκδώσει την επαγγελµατική άδεια. 6. Το αντίγραφο της θεωρηµένης από την Πολεοδοµία οικοδοµικής άδειας, ως δικαιολογητικό του φακέλου του ανελκυστήρα, θεωρείται, ως προς την γνησιότητά του, από τον Φορέα Πιστοποίησης. 7. Σε περίπτωση που στην αρχική άδεια οικοδοµής δεν έχει προβλεφθεί ανελκυστήρας, θα πρέπει αν απαιτείται από τον ΓΟΚ - να γίνει τροποποίηση της άδειας οικοδοµής µε µέριµνα του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόµιµου εκπροσώπου τους κατά τις ισχύουσες πολεοδοµικές ή άλλες διατάξεις. 8. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται, από την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση, κατά την διαδικασία καταχώρησης ότι ο ΓΟΚ δεν εφαρµόζεται, ο φάκελος δεν αποστέλλεται στην αρµόδια Πολεοδοµική Υπηρεσία, αλλά εφαρµόζεται η παράγραφος 5 του κεφαλαίου lv του Άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. δηλαδή «ο ανελκυστήρας θα καταχωρείται στο µητρώο και αντίγραφο του φακέλλου θα διαβιβάζεται στην αρµόδια αρχή προς εξέταση και τυχόν επιβολή κυρώσεων». 9. Κατά την παράγραφο 4 του κεφαλαίου IV ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ, «η προσωρινή καταχώρηση του ανελκυστήρα...ακυρώνεται αν διαπιστωθούν παραλείψεις στον συνηµµένο τεχνικό φάκελλο ή παραβάσεις των ισχυουσών νόµιµων διατάξεων και προϋποθέσεων». Ως «παραλείψεις» θεωρούνται οι ελλείψεις δικαιολογητικών της Κ.Υ.Α.. Ως «παραβάσεις» νοούνται οι παραβάσεις των διατάξεων που διέπουν τα θέµατα εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των ανελκυστήρων, των οποίων η τήρηση ελέγχεται από τις αρµόδιες αρχές. 5

6 Ως προς την ακύρωση της προσωρινής καταχώρησης ισχύουν οι προθεσµίες του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α., οπότε, πριν την πάροδο των προθεσµιών αυτών, δεν γίνεται διακοπή ρεύµατος στον ανελκυστήρα. 10. Η προσωρινή καταχώρηση του ανελκυστήρα που γίνεται µε πρωτοκόλληση της αίτησης καταχώρησης, σε περίπτωση που διαπιστωθούν από τις Νοµαρχιακές Αυτοδιοικήσεις παραβάσεις διατάξεων σχετικά µε άλλα θέµατα εκτός από τη ασφάλεια και την καλή λειτουργία, συνεχίζει να ισχύει, ο δε φάκελος των παραβάσεων διαβιβάζεται στις καθ ύλην αρµόδιες υπηρεσίες προς εξέταση και τυχόν επιβολή κυρώσεων. Σηµειώνεται ότι κάθε συναρµόδια αρχή ελέγχει τις αντίστοιχες µε τις αρµοδιότητές της παραβάσεις ή παρεκκλίσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα σχετική νοµοθεσία, χωρίς επικάλυψη των αρµοδιοτήτων άλλης αρχής. 11. Το µηχανολογικό σχέδιο και το «ηλεκτρολογικό σχηµατικό σχεδιάγραµµα κατά CENELEC» των παραγράφων 2 και 3 του κεφαλαίου Ι ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ της Κ.Υ.Α., που αποτελούν στοιχεία του υποβαλλόµενου προς καταχώρηση τεχνικού φακέλου, πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του Φορέα Πιστοποίησης του ανελκυστήρα περί τη συµµόρφωση της ελεγχθείσας εγκατάστασης µε τα σχέδια αυτά. 12. Σε περιπτώσεις νέων οικοδοµών µε αντιπαροχή, µέχρι να αγορασθούν τα διαµερίσµατα και να ορισθεί διαχειριστής, υπογράφει την αίτηση για καταχώρηση του ανελκυστήρα, ο νόµιµος εκπρόσωπος της κατασκευαστικής εταιρίας, εκτός αν ο οικοπεδούχος έχει κρατήσει για τον εαυτό του αυτό το δικαίωµα στο εργολαβικό συµβόλαιο. 13. Κατά την ηλεκτροδότηση και την καταχώρηση των ανελκυστήρων, για τους οποίους τα δικαιολογητικά προς καταχώρηση, σύµφωνα µε το άρθρο 3, έχουν ηµεροµηνίες προγενέστερες της (ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Κ.Υ.Α.), τα δικαιολογητικά αυτά θεωρούνται ισχυρά και παραλαµβάνονται από τις αρµόδιες για την καταχώρηση και ηλεκτροδότηση Υπηρεσίες. 14. Στο έντυπο της Βεβαίωσης Απόφασης Καταχώρησης απαιτείται να αναγράφεται η αξία της εγκατάστασης. Επειδή η αξία αυτή δεν είναι ουσιαστικό στοιχείο για την ταυτότητα και τις παραµέτρους ασφάλειας του ανελκυστήρα, δεν είναι υποχρεωτικό να δηλώνεται. 15. Η µελέτη του ανελκυστήρα, όπου απαιτείται, συντάσσεται και υπογράφεται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις αλλά και τις διατάξεις περί κατοχύρωσης επαγγελµατικών δικαιωµάτων. Η µελέτη υποβάλλεται στην αρµόδια Πολεοδοµία µε την αίτηση για έκδοση 6

7 της οικοδοµικής άδειας του κτιρίου και στον Φορέα Πιστοποίησης κατά την εγκατάσταση του ανελκυστήρα. 16. Το Βιβλιάριο Συντήρησης θεωρείται, κατά την καταχώρηση, από την αρµόδια ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 17. Η αίτηση καταχώρησης ανελκυστήρα που υποβάλλει ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή πρόσωπο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς, πρωτοκολλείται και θεωρηµένο αντίγραφό της παραδίδεται αυθηµερόν στον ιδιοκτήτη, ή τον διαχειριστή ή τον εκπρόσωπό τους. Η διαδικασία αυτή εφαρµόζεται και για τους ανελκυστήρες όλων των κατηγοριών (κεφάλαια Ι, ΙΙ, ΙΙΙ και IV) και ισοδυναµεί µε προσωρινή βεβαίωση καταχώρησης. 18. Όταν δεν υπάρχει σε ισχύ καταχώρηση, τότε ειδοποιείται ο φορέας ηλεκτροδότησης ώστε να προβεί στη διακοπή ρεύµατος σύµφωνα µε το άρθρο 12 της Κ.Υ.Α., µε προηγούµενη ειδοποίηση µε συστηµένη επιστολή, στον ιδιοκτήτη ή στον διαχειριστή έναν τουλάχιστον µήνα πριν από την πιο πάνω ειδοποίηση του Φορέα Ηλεκτροδότησης, από την ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 19. Όταν οι διαστάσεις του θαλάµου του ανελκυστήρα δεν συµφωνούν µε τις καθοριζόµενες από τον ΓΟΚ και βρίσκονται εκτός των ορίων που ορίζονται από τη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕ.ΧΩ..Ε. και έχει εκδοθεί βεβαίωση πιστότητας, η ιεύθυνση Ανάπτυξης της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης προχωρεί στην καταχώρηση του ανελκυστήρα και γνωστοποιεί σχετικά στην αρµόδια ιεύθυνση της Πολεοδοµία της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Επί του άρθρου 4 1. Τα διαλαµβανόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 εφαρµόζονται σε συνδυασµό µε τις διακρίσεις του άρθρου 15 της Κ.Υ.Α.. 2. Ο µέγιστος αριθµός συντηρήσεων που µπορεί να αναλάβει κάθε κινητό συνεργείο συντήρησης εξαρτάται από το είδος των ανελκυστήρων, µε κριτήριο τον αριθµό των στάσεων. Ο αριθµός αυτός περιορίζεται µε την παράγραφο 4 του άρθρου 5 στο ανώτατο όριο των 120 συντηρήσεων ανά µήνα. 7

8 3. Η παράγραφος 4 του Άρθρου 4 εφαρµόζεται για όλους τους εγκατεστηµένους ανελκυστήρες, ανεξάρτητα από τον χρόνο εγκατάστασής τους σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α.. 4. Ο αριθµός των τακτικών συντηρήσεων ορίζεται σαφώς στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου. Τακτικό πρόγραµµα συντηρήσεων συντάσσεται από τον υπεύθυνο συντηρητή σύµφωνα µε τον πραγµατικό αριθµό συντηρήσεων που έχει συµφωνηθεί µε τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή για κάθε ανελκυστήρα του οποίου έχει αναλάβει την συντήρηση και πάντως όχι λιγότερες από τις προβλεπόµενες ανά κατηγορία ανελκυστήρα. Επί του άρθρου 5 1. Η σύνθεση, κατά ειδικότητες, του συνεργείου συντήρησης προβλέπεται σαφώς από την παράγραφο 3 του άρθρου Σε περίπτωση που αποδεδειγµένα δεν πραγµατοποιούνται, από παράλειψη του συντηρητή, οι ελάχιστες συντηρήσεις που προβλέπονται στην Κ.Υ.Α. για τον συγκεκριµένο ανελκυστήρα, ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής µπορεί να αναφέρεται στην αρµόδια Νοµαρχιακή Υπηρεσία που έχει εκδώσει την άδεια του συνεργείου συντήρησης και το έχει εγγεγραµµένο στο Μητρώο που τηρεί. Επί του άρθρου 6 1. Το εδάφιο α' της παραγράφου 1 του άρθρου 6 αναφέρεται σε ελέγχους συντήρησης των διαφόρων κατηγοριών ανελκυστήρων που πραγµατοποιεί το κινητό συνεργείο, ενώ η παράγραφος 4 του άρθρου 4 αναφέρεται σε κριτήρια, βάσει των οποίων προσδιορίζεται ο αριθµός των συντηρήσεων ανά κατηγορία ανελκυστήρα. 2. Η φράση «κάθε δεύτερο χρόνο» στο ίδιο εδάφιο σηµαίνει µετά την πάροδο δύο (2) χρόνων από τον τελευταίο έλεγχο. 3. Το βιβλιάριο συντήρησης του εδαφίου β της παρ.1 θεωρείται από την ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης µόνον στη φάση της καταχώρησης. Η θεώρηση αφορά στην ύπαρξη του βιβλιαρίου και των στοιχείων του ανελκυστήρα και όχι στο περιεχόµενο αυτού. Αυτό ορίζεται στην συγκεκριµένη Κ.Υ.Α.. Η θεώρηση από την 8

9 οικεία Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση δεν νοµιµοποιεί το περιεχόµενο του βιβλιαρίου που αποτελεί ευθύνη του συντηρητή. 4. Υπεύθυνος για την τήρηση των οριζόµενων στην παράγραφο 7 του άρθρου 6 είναι ο συντηρητής, ο οποίος κατά την έκδοση της άδειας κινητού συνεργείου καταθέτει Υπεύθυνη ήλωση κατά τον χρόνο ανάληψης της συντήρησης. 5. Στο βιβλίο - µητρώο και στις καταστάσεις συντηρούµενων ανελκυστήρων πρέπει να αναγράφονται για κάθε ανελκυστήρα οι στάσεις του και το είδος του κτιρίου (µονοκατοικία, πολυκατοικία κ.λπ.). 6. Σε περίπτωση παραίτησης ή αλλαγής του υπεύθυνου συντήρησης ή ανάληψης ανελκυστήρα είναι απαραίτητο, εκτός από τις σχετικές Υπεύθυνες ηλώσεις του Ν.1599/86 του υπεύθυνου συντήρησης και του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόµιµου εκπροσώπου τους, να υποβληθεί από τον νέο συντηρητή κατάσταση συντηρούµενων από αυτόν ανελκυστήρων καθώς και το τακτικό πρόγραµµα συντηρήσεων, ώστε να εξασφαλίζεται η απαίτηση της παραγράφου 4 του άρθρου 5 σχετικά µε το όριο των 120 συντηρήσεων το µήνα ανά συνεργείο. Επί του άρθρου 7 1. Για τη χορήγηση άδειας συνεργείου συντήρησης υποβάλλονται οι πρωτότυπες επαγγελµατικές άδειες. Επίσης, σύµφωνα µε το εδάφιο α της παραγράφου 5 του άρθρου 7 της Κ.Υ.Α. απόφοιτος τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, που επιθυµεί να ορισθεί υπεύθυνος συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρα, προσκοµίζει το αντίγραφο της εγγραφής του στα µητρώα της ιεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 2. Η άδεια συνεργείου συντήρησης ανελκυστήρων είναι δυνατόν να χορηγείται και σε νοµικό πρόσωπο, εφ όσον διαθέτει το νοµίµως αδειοδοτηµένο προσωπικό το οποίο συνδέεται µε το νοµικό πρόσωπο µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, νόµιµα απoδεικvυoµένης ή υπάρχει µεταξύ αυτών εταιρική σχέση. Οι δικαιούχοι προσδιορίζονται σύµφωνα µε τη διάταξη της παρ. 1 του ιδίου άρθρου. 3. Οι άδειες συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων που έχουν χορηγηθεί σε νοµικά πρόσωπα τα οποία έχουν στη δύναµή τους υπεύθυνο συντηρητή, συνεχίζουν να ισχύουν, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης τους. Μετά τη λήξη τους τηρούνται οι απαιτήσεις της Κ.Υ.Α.. 9

10 4. Στις περιπτώσεις που έχουν χορηγηθεί άδειες συνεργείων συντήρησης ανελκυστήρων σε πρόσωπα που δεν έχουν το δικαίωµα από τις ισχύουσες διατάξεις, οι άδειες αυτές είναι άκυρες διότι ούτε στο παρελθόν ήταν νόµιµες και ανακαλούνται. Συνεπώς, θα πρέπει να εκδοθούν νέες άδειες σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 5. Ως «στοιχεία καταχώρησης» της παραγράφου 6, νοείται η βεβαίωση απόφαση καταχώρησης. 6. Οι άδειες συνεργείων συντήρησης, µε δικαιούχους φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, που έχουν εκδοθεί στο όνοµα φυσικών ή νοµικών προσώπων πριν την (ηµεροµηνία δηµοσίευσης της Κ.Υ.Α.), παραµένουν σε ισχύ µέχρι τη λήξη τους. 7. Στο εδάφιο γ' της παραγράφου 2 και στο εδάφιο β' της παραγράφου 5, προβλέπεται να συντάσσονται καταστάσεις των συντηρούµενων ανελκυστήρων από κάθε συνεργείο, οι οποίες και υποβάλλονται για θεώρηση στην αρµόδια ιεύθυνση Ανάπτυξης, σε έντυπη και σε ηλεκτρονική µορφή. Με δεδοµένο ότι οι επαγγελµατίες εγκαταστάτες και συντηρητές δεν είναι, στο σύνολό τους, εξοικειωµένοι στη χρήση ηλεκτρονικών µέσων καταγραφής, θεωρούµε ότι πρέπει να προβούν το συντοµότερο σε ηλεκτρονική καταγραφή των συντηρήσεών τους, σε κάθε περίπτωση δε το χρονικό διάστηµα προσαρµογής τους δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερο της διετίας από την δηµοσίευση της Κ.Υ.Α.. Κατά το διάστηµα της διετούς προσαρµογής θα µπορούν να υποβάλλονται σε χειρόγραφη µορφή. 8. Σύµφωνα µε το εδάφιο α της παραγράφου 2, απαιτείται πρωτότυπη επαγγελµατική άδεια του υπεύθυνου και των µελών που στελεχώνουν τα κινητά συνεργεία. Αν λήξει η πρωτότυπη επαγγελµατική άδεια του υπεύθυνου του συνεργείου συντήρησης ή κάποιου µέλους του, η παράβαση ισοδυναµεί µε έλλειψη απαιτούµενης προϋπόθεσης στη συγκρότηση των κινητών συνεργείων συντήρησης και, συνεπώς, ανακύπτει λόγος ανάκλησής της. Μέχρι την ανάκληση εξακολουθεί να ισχύει η άδεια του συνεργείου συντήρησης. Επί του άρθρου 8 1. Σε περίπτωση παραίτησης του συντηρητή και ανάληψης της συντήρησης από νέο, κατά την παράδοση από τον ένα στον άλλον θα πρέπει να παραδίδονται στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή του κτιρίου ή το νόµιµο εκπρόσωπο τους όλοι οι απαραίτητοι κωδικοί για τη λειτουργία 10

11 του ανελκυστήρα εγγράφως, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία του ανελκυστήρα. Η παράδοση αυτή βεβαιώνεται από τον αντίστοιχο συνδικαλιστικό φορέα ή οργανισµό ή, από την Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση που έχει εκδώσει την επαγγελµατική άδεια. 2. Ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής του κτιρίου ή ο νόµιµος εκπρόσωπος τους σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο εδάφιο γ της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α. πρέπει να τηρεί αντίγραφο του φακέλου του ανελκυστήρα που λαµβάνει από τον εγκαταστάτη ή τον φορέα πιστοποίησης του ανελκυστήρα, καθώς και βιβλιάριο της συντήρησης του ανελκυστήρα, θεωρηµένο από την ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης κατά τη καταχώρηση. Η συµπλήρωση του βιβλιαρίου γίνεται από τον τεχνίτη συντήρησης και από τον υπεύθυνο συντηρητή. 3. Σε περίπτωση ανάληψης της συντήρησης από νέο συντηρητή, αντίγραφο της υπεύθυνης δήλωσης ανάληψης της συντήρησης, θεωρηµένο για το γνήσιο του περιεχοµένου σύµφωνα µε την παρ.5 του άρθρου 3 της παρούσας εγκυκλίου, διαβιβάζεται στη ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της έδρας του συντηρητή, χωρίς οποιοδήποτε άλλο στοιχείο. Επί του άρθρου 9 Ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής του ανελκυστήρα υποχρεούται να κοινοποιήσει επί αποδείξει στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή ή το νόµιµο εκπρόσωπό του, τον κατάλογο που συντάσσεται από την ιεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και περιλαµβάνει όλους τους αναγνωρισµένους φορείς ελέγχου ανελκυστήρων. Ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής ή ο νόµιµος εκπρόσωπός του µπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε φορέα πιστοποίησης από τον κατάλογο αυτό, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 9 της Κ.Υ.Α... Επί του άρθρου Σε περίπτωση διαφωνίας µεταξύ των εµπλεκοµένων µερών όπως περιγράφεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 σχετικά µε την υπαιτιότητα των τεχνικών αποκλίσεων που 11

12 ενδέχεται να διαπιστωθούν κατά τον περιοδικό έλεγχο, εφαρµόζονται τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 10 χωρίς να επιβάλλονται οποιεσδήποτε κυρώσεις. 2. Οι Φορείς Πιστοποίησης εκδίδουν πιστοποιητικό χρονικής διάρκειας σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 της Κ.Υ.Α.. Σε περίπτωση που έχουν ήδη εκδοθεί πιστοποιητικά µικρότερης χρονικής διάρκειας, αυτά ισχύουν για το χρόνο που ορίζεται και µετά τη λήξη του οποίου - όπως είναι προφανές - εκδίδεται νέο πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου σύµφωνα µε τις διατάξεις της Κ.Υ.Α.. Επί του άρθρου Έκτακτοι έλεγχοι διενεργούνται από τις ιευθύνσεις Ανάπτυξης των οικείων Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων σε περιπτώσεις εγγράφων καταγγελιών για παράνοµη ή µη ορθή λειτουργία ή συντήρηση του ανελκυστήρα. Στις περιπτώσεις αυτές, τον έλεγχο διενεργούν οι αρµόδιοι υπάλληλοι της /νσης Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, οι οποίοι έχουν γνώση και εάν είναι δυνατόν εµπειρία στο συγκεκριµένο αντικείµενο. Ο έλεγχος αυτός διενεργείται το ταχύτερο δυνατόν. 2. Στην περίπτωση ατυχήµατος και εφόσον η ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης έχει λάβει γνώση την ίδια ηµέρα ή και την αµέσως επόµενη, διενεργείται έλεγχος που περιγράφεται στην Κ.Υ.Α.. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό άµεσα. (την ίδια ηµέρα ή την επόµενη του ατυχήµατος), ο Νοµάρχης συγκροτεί µε απόφασή του, όργανο ελέγχου σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην Κ.Υ.Α.. Η όλη διαδικασία που ακολουθείται, περιγράφεται στην παράγραφο β του άρθρου 11 της Κ.Υ.Α., το δε όργανο ελέγχου είναι αυτονόητο ότι, κατά τον έλεγχο θα εξετάσει λεπτοµερώς τις συνθήκες του ατυχήµατος προκειµένου να εφαρµοσθούν τα οριζόµενα στο άρθρο 11, ως προς τον προσδιορισµό των ευθυνών και την επιβολή των κυρώσεων. 3. Για την έγκριση της συνέχισης της λειτουργίας του ανελκυστήρα, του οποίου έχουν αποκατασταθεί πλήρως οι ζηµιές, αρκεί η έκδοση πιστοποιητικού ελέγχου από αναγνωρισµένο Φορέα Πιστοποίησης και η υποβολή του στην αρµόδια ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης. 12

13 Επί του άρθρου 12 Σε περίπτωση που κάποιος από τους εµπλεκοµένους, ο εγκαταστάτης, ή ο συντηρητής, ή ο υπεύθυνος ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του κτιρίου που βρίσκεται ο ανελκυστήρας, αρνηθεί να συµµετάσχει στη διαδικασία του εδαφίου δ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. (υπογραφή πρωτοκόλλου σφράγισης κ.λπ.) τότε, µε µέριµνα της ιεύθυνσης Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, επιδίδεται µε δικαστικό επιµελητή στον αρνούµενο να συµµετέχει, το καταρτισθέν πρωτόκολλο σφράγισης του ανελκυστήρα και, γενικά, τηρείται η διαδικασία της διάταξης του εδαφίου δ της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της Κ.Υ.Α. Κρίνεται σκόπιµο στο πρωτόκολλο σφράγισης να γίνεται µνεία ότι ο υπεύθυνος ιδιοκτήτης ή διαχειριστής του κτιρίου ή ο εγκαταστάτης ή ο συντηρητής που βρίσκεται ο Α/Σ εκλήθη να παρευρεθεί κατά τη σφράγιση αλλά αρνήθηκε. Επί του άρθρου Στην διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 13 και ειδικότερα στη φράση «Σε οποιονδήποτε...ή συντηρεί ανελκυστήρα κατά παράβαση των διατάξεων της Κ.Υ.Α /1308/97 (ΦΕΚ 815 Β ) καθώς και της Κ.Υ.Α /1957/2005 (ΦΕΚ 1797 Β') εµπίπτει και η περίπτωση που παραιτείται το συνεργείο συντήρησης και ο ιδιοκτήτης ή διαχειριστής δεν προβαίνει σε δήλωση ανάθεσης της συντήρησης του ανελκυστήρα σε νέο συντηρητή δυνάµει της παραγράφου 3 του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α. Εάν η ανάθεση σε νέο συντηρητή δεν πραγµατοποιηθεί στο εύλογο χρονικό διάστηµα των είκοσι (20) ηµερών και δεδοµένου ότι έχει κοινοποιηθεί η παραίτηση του προηγούµενου συντηρητή στην ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ειδοποιείται εγγράφως ο διαχειριστής ότι ο ανελκυστήρας δεν λειτουργεί νόµιµα σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Κ.Υ.Α. και, εάν δεν συµµορφωθεί σε εύλογο διάστηµα είκοσι (20) ηµερών από την ειδοποίηση, επιβάλλονται οι κυρώσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α.. Όταν η προαναφερθείσα 13

14 προθεσµία παρέλθει άπρακτη, η ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης προβαίνει στη διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα, σφραγίζεται η εγκατάσταση και ειδοποιείται η ΕΗ να διακόψει την ηλεκτροδότηση του ανελκυστήρα. 2. Η λήξη της πρωτότυπης επαγγελµατικής άδειας του υπευθύνου των συνεργείων συντήρησης αποτελεί παράβαση, συνιστάµενη στην παράλειψη νόµιµης συγκρότησης των κινητών συνεργείων συντήρησης. Η ιεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης, που περιέρχεται σε γνώση της η παράλειψη αυτή, ενηµερώνει τον υπεύθυνο συντηρητή να µεριµνήσει για την ανανέωση της επαγγελµατικής άδειας εντός είκοσι (20) ηµερών, δυνάµει της διάταξης του εδαφίου β' της παραγράφου 4 του άρθρου 7, σε συνδυασµό µε αυτήν της παραγράφου 4 του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α.. Αν δεν ανανεωθεί η άδεια κατά το πιο πάνω χρονικό διάστηµα και συνεχίζονται οι συντηρήσεις του ανελκυστήρα, τότε ελλείπει µία από τις ουσιώδεις απαιτήσεις συντήρησης του ανελκυστήρα και συνεπώς επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. Επί του άρθρου 14 εν υπάρχουν σχόλια Επί του άρθρου Στο άρθρο αυτό ορίζονται χρονικές προθεσµίες για την πραγµατοποίηση περιοδικών ελέγχων σε ανελκυστήρες για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί πιστοποιητικό από αναγνωρισµένο Φορέα Πιστοποίησης. Νοείται ότι στις οριζόµενες χρονικές προθεσµίες θα πρέπει να έχουν πραγµατοποιηθεί οι έλεγχοι και να έχει εκδοθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό από αναγνωρισµένο Φορέα Ελέγχου (Άρθρου 15 παράγραφος 2 τελευταίο εδάφιο). 2. Σε περίπτωση έλλειψης σχετικών δικαιολογητικών για τον καθορισµό του έτους εγκατάστασης του ανελκυστήρα, προκειµένου να προσδιορισθεί η προθεσµία για την 14

15 νοµιµοποίησή του, θεωρείται, ως έτος εγκατάστασης, το έτος έκδοσης της Οικοδοµικής άδειας. Ευθύνη προς αναζήτηση των στοιχείων αυτών έχει ο αναγνωρισµένος Φορέας Ελέγχου. 3. Η ανάληψη συντήρησης παλαιού ανελκυστήρα από νέο συντηρητή εάν έχουν λήξει οι προθεσµίες ελέγχου και επανελέγχου που ορίζονται στην Κ.Υ.Α. θα πρέπει να γίνεται µε την έκδοση πιστοποιητικού περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισµένο Φορέα Ελέγχου. 4. Επισηµαίνεται η σπουδαιότητα της διάταξης του προτελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 15, σε συνδυασµό µε τη διάταξη της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου της Κ.Υ.Α.. Σύµφωνα µε αυτές, οι υπεύθυνοι συντηρητές πρέπει να ενηµερώνουν εγγράφως τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές κτιρίων µε ανελκυστήρες, ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους, σχετικά µε την υποχρέωσή τους σε δεδοµένη προθεσµία να έχουν αναθέσει και πραγµατοποιήσει τον περιοδικό έλεγχο των ανελκυστήρων των κτιρίων τους, ανάλογα µε την κατηγορία κάθε ανελκυστήρα υπαγοµένου στο άρθρο 15. Επισηµαίνεται ιδιαίτερα ότι, σύµφωνα µε την προαναφερθείσα διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 15 της Κ.Υ.Α., «µετά τη λήξη της προθεσµίας θα επιβάλλονται ταυτόχρονα οι προβλεπόµενες από την Κ.Υ.Α. κυρώσεις σε όλους όσους συντηρούν και χρησιµοποιούν µη νόµιµους ανελκυστήρες» (δηλαδή τόσο στους συντηρητές όσο και στους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους). Εν προκειµένω τονίζεται η σκοπιµότητα της καλοπροαίρετης συνεργασίας και αλληλοενηµέρωσης µεταξύ ιδιοκτήτη ή διαχειριστή και συντηρητή για την υλοποίηση του σηµαντικού έργου της εφαρµογής των καθοριζοµένων στην Κ.Υ.Α., ώστε να βελτιωθεί το συντοµώτερο η ασφάλεια των ανελκυστήρων, ιδιαίτερα των παλαιών και να γίνει αναβάθµιση γενικά στη λειτουργία τους. Επί του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΙ Στους Πίνακες Α και Β του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ της Κ.Υ.Α., τα αναφερόµενα στα σηµεία 1, 2, 3, 4, 5, και 6 είναι υποχρεωτικής εφαρµογής σύµφωνα. µε τα αντίστοιχα σηµεία του Προτύπου ΕΝ 8180 στο σύνολό τους. Η περιγραφή κατάστασης κινδύνου που περιλαµβάνεται 15

16 στη µεσαία στήλη του Πίνακα είναι απλώς ενδεικτική και σε κάθε περίπτωση ισχύουν τα αναφερόµενα στο αντίστοιχο σηµείο του Προτύπου. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ Συνηµµένο: Υπόδειγµα του Παραρτήµατος Ι της ΚΥΑ 16

17 17

18 18

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας

ιεύθυνση Ανάπτυξης Περιφερειακής Ενότητας Άρτας ΝΟΜΟΣ 3325/2005 - ΦΕΚ 68/Α/ 11.3.2005 Ίδρυση και λειτουργία βιοµηχανικών - βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ...3 ΓΕΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ & ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Ταχ. /νση: Αχαρνών 417 Τ.Κ. Πόλη: 11143 Αθήνα Ιστοσελίδα:http://www.ein.gr Πληροφορίες: κα Γιουβάνογλου Τηλέφωνο: 2131311526 FAX: 2131311506 Αθήνα 04-04-2012 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ Απρίλιος 2009 ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΕΣΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Ταχ. /νση: Νίκης 10, Σύνταγµα Ταχ. Κώδικας:101

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 Α/10-7-07): Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2286/1995 (Α 19) «Προμήθειες του δημοσίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 6951 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 249 25 Νοεμβρίου 2011 ΝΟΜΟΣ ΥΠ ΑΡΙΘ. 4030 Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις. Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ TOY ΦΟΡΕΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ «ΟΞΥΓΟΝΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ» ΚΑΝ-02/4 ΤΙΤΛΟΣ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: ΚΑΝ-02 Σελίδα 1 από 19 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

: : : . 4178/2013 , , . . - . - 1. -

: : :   . 4178/2013 , ,  . . - . - 1. - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ ΟΜΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Ο.Κ.Κ. Ταχ. /νση : Μεσογείων & Τρικάλων 36

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης. Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΧΧΧΧ Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας υψηλής απόδοσης.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Α. ΓΕΝΙΚΑ: ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Που µπορείτε να έχετε περισσότερες πληροφορίες για την εργατική νοµοθεσία για

Διαβάστε περισσότερα

"Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιεχόµενα "Το νέο τοπίο στις συµβάσεις εργασίας και τους όρους απασχόλησης των εργαζοµένων" Α' ΜΕΡΟΣ - ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. Είδη συµβάσεων εργασίας Σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου Σύµβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΝΠΙΔ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 4 2.ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 4 3.ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΕΑ -ΕΑΠΑΕ 5 3.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις»

ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΕΣΠΑ 2007 2013 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» Δράση: «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1.ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΠ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης

Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης ιαγωνισμός για την Παροχή Ομαδικού Σχεδίου Ιατροφαρμακευτικής Κάλυψης του Προσωπικού του Κυπριακού Οργανισμού Αναπτύξεως Γης Π/Υ: 200.000 Αριθμός ιαγωνισμού: 3/2015

Διαβάστε περισσότερα

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005)

NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) NOMOΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3419 (ΦΕΚ Α 297/6.12.2005) Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Νομοθεσίας. Άρθρο 1 Γενικό Εμπορικό Μητρώο Υπόχρεοι καταχώρησης Επιμελητηριακής 2. Στο Γ.Ε.Μ.Η. εγγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΩ ΙΚΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΧΕ ΙΟ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΑ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑ I...1 ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ...1 Άρθρο 1...1 Πεδίο Εφαρµογής...1 Άρθρο 2...1 Ορισµοί...1 Άρθρο 3...2 Κατηγορίες πελατών...2

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων

Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. Ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων Π.Δ. 17/18-1-96 (ΦΕΚ 11 Α'): Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 91/383/ΕΟΚ.

Διαβάστε περισσότερα

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας

*5. Λοιπά διαχειριστικά, εποπτικά όργανα ή επιτροπές της Εταιρείας ΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (η παρούσα ήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43 α παρ. 3 περ. δ του κ.ν. 2190/1920) 1.1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ * ΕΙΣΑΓΩΓΗ * 1. Κώδικας Εταιρικής ιακυβέρνησης 1.1 Γνωστοποίηση οικειοθελούς

Διαβάστε περισσότερα

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85)

Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Προεδρικό ιάταγµα 609/1985 «Κατασκευή δηµοσίων έργων» (ΦΕΚ Α' 223/24-31.12.85) Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 5, 7 και 8, του άρθρου 5 παρ. 5, 6 και 9, του άρθρου 6 παρ. 4 και 7, του

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

ΘΕΜΑ: Διαδικασία έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ταχ.Δ/νση : Μεσογείων 119 101 92 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες: Γ. Μέντζος-Δ.Τσαλέμης Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης"

ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ΥΠ.ΕΣ. 11389/93 (ΦΕΚ-185 Β' Διόρθ. Σφάλμ. στο ΦΕΚ 550 Β) : "Ενιαίος κανονισμός προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης" 'Εχοντας υπόψη τις διατάξεις: α. Του ν. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά 'Οργανα" (Α'

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα