ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204 ΘΕΜΑ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204 ΘΕΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 5η του µήνα Μαϊου του έτους 2014 και ώρα µ.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ αριθµ. 204/2014 Απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 15/4/2014. Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204 Απόσπασµα από το υπ αριθ. 8/ Πρακτικό Συνεδριάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι µάρτυρες ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αριθµ.Πρωτ.: 11560/ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΘΕΜΑ Έγκριση ετήσιου προγράµµατος δράσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας ( Η.Κ.Ε.Κ) οικονοµικού έτους 2014 Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Μ. Τρίτη και ώρα 13.00, στο ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ. 9971/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Αναστασίου Απόστολος 14) Σούφλα Ουρανία 1) Αγραφιώτου Ελένη 2) Γούλας Σωτήριος 15) Τσιούκης Λάµπρος 2) Αρβανιτάκου Σοφία 3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 16) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Κωτούλας Φίλιππος 4) Ζορµπάς Ιωάννης 17) Ντούρλιας ηµήτριος 4) Μαρκινός Αθανάσιος 5) Καραγιάννης Νικόλαος 18) Σουφλάκος Βασίλειος 5) Χλαπάνας Ηλίας 6) Κατσιαβάρας Θωµάς 19) Τσίπρας Εµµανουήλ 6) Βερίλλης οµήνικος 7) Κωστόπουλος ηµήτριος 20) Γιοβάνης Γεώργιος 7) Καρκαλέτση Θεοδώρα 8) Μουζιούρας Νικόλαος 21) Μακροστέργιος Αθανάσιος 8) Ντελής Ιωάννης 9) Μπατζιάκας Βασίλειος 22) Αρχοντής ηµήτριος 9) Παπαδηµητρίου Φώτιος 10) Μπουραζάνης Αθανάσιος 23) Τσαντήλας Βασίλειος 11) Νασιάκου Αλεξάνδρα 24) Χάρµπας Θωµάς Αν και κλήθηκαν νόµιµα 12) Παπαγεωργίου Σταύρος 13) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών, παρόντες ήταν 24), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ηµοτικού & Κοινοτικού

2 Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης, παρόντος του ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση του ετήσιου προγράµµατος δράσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας ( Η.Κ.Ε.Κ) και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την εισήγηση του προέδρου της Η.Κ.Ε.Κ, αντιδηµάρχου Χαρ. Παπαδηµητρίου, ο οποίος ανέφερε: Με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 άλλαξε ριζικά ο τρόπος χρηµατοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το ήµο, καθώς δεν απαιτείται, πλέον σύναψη σύµβασης χρηµατοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράµµατος δράσης. Συνεπώς, λόγω της µη κατάρτισης σύµβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο (βλ. και το σχετικό µε το προσυµβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 από το οποίο παραλήφθηκε µετά την τροποποίησή του από την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συµβάσεων υλοποίησης των διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων ) (σχετικές οι Πράξεις Ελ. Συν. Κλιµάκιο Ζ Πράξη 255/2012, 280/2012). Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση του Νόµου, µε την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηµατοδότηση κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήµο προκειµένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφοµένων στον προϋπολογισµό της. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Πλέον η χρηµατοδότηση του ήµου καλύπτει τη διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισµού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισµούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 259 που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράµµατος δράσης εκ µέρους της επιχείρησης καταργούνται. Για την καταβολή της χρηµατοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισµού της επιχείρησης συνοδευόµενου από την εισηγητική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της, η οποία θα τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν. 3463/2006. Για το λόγο αυτό οι υπηρεσίες της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης συνέταξαν το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης (ΕΠ ) όπου περιγράφεται αναλυτικά το σύνολο των δραστηριοτήτων και ενεργειών που η επιχείρηση προτίθεται να υλοποιήσει στο έτος Η κοστολόγηση των δραστηριοτήτων που παρουσιάζεται στο πρόγραµµα δράσης αναλύεται από τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2014 και την εισηγητική έκθεση για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων. 2. Την υπ'αριθµ. 17/2014 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Η.Κ.Ε.Κ σχετικά µε έγκριση του ετήσιου προγράµµατος δράσης της επιχείρησης, καθώς και το επισυναπτόµενο στην απόφαση ετήσιο πρόγραµµα δράσης. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 259 Ν. 3463/2006, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 9 και παρ. 14 άρθρου 10 του Ν. 4071/ Τις τοποθετήσεις, απόψεις, των ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

3 5. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της έγκρισης του ετήσιου προγράµµατος δράσης της Η.Κ.Ε.Κ ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Αναστασίου, Γούλας, Ευαγγελακόπουλος, Ζορµπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου Χαρ., Σούφλα, Τσιούκης, Ντούρλιας και Χάρµπας, καταψήφισε ο κ. Γεννάδιος, ο κ. Σουφλάκος ψήφισε λευκό, ενώ οι κ.κ Τσίπρας και Μακροστέργιος δήλωσαν παρών. 6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε τις οποίες, αν κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι Αποφάσισε κατά πλειοψηφία Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας ( Η.Κ.Ε.Κ), όπως καταρτίσθηκε και ψηφίστηκε µε την υπ'αριθµ. 17/2014 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης και έχει ως εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας, συστήθηκε κατόπιν της υπ αριθμ. 100/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 765/40396/ Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1185/ / τεύχος Β. Η Κοινωφελής επιχείρηση προέκυψε από τη συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Καρδίτσας, του Δήμου Κάμπου, του Δήμου Ιτάμου, του Δήμου Μητρόπολης, του Δήμου Καλλιφωνίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καρδίτσας εκπονείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 14 Ν. 4071/2012, σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 44 «Θεσμικά Θέματα ΟΤΑ» του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α / ) «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις». Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιγράφονται και αναλύονται οι δραστηριότητες που θα υλοποιήσει η κοινωφελής επιχείρηση, καθώς επίσης οι υπηρεσίες που θα παρέχει στο Δήμο Καρδίτσας κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους καταστατικούς σκοπούς της και οι οποίοι συσχετίζονται και συνδέονται με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, το οποίο καθορίζει ότι οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης Το σχέδιο προγράμματος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας με την επωνυμία «ΔΗ.Κ.Ε.Κ», περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες- υπηρεσίες: 1 1. Διοίκηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Τομέας διοικητικών- οικονομικών λειτουργιών Όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παρακάτω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών. Προσωπικό στην Διοίκηση της Επιχείρησης Η επιχείρηση υλοποιεί και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ και αφορά άτομα που βρίσκονται λίγο πριν τη συνταξιοδότηση, αλλά αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη συμπλήρωση των ενσήμων έξω στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Επίσης υλοποιεί το πρόγραμμα ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ - ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ και αφορά άτομα με ειδικές ανάγκες.

4 . ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΦΦΩΕΗ-Η2Χ Το προσωπικό το οποίο απασχολείται στην επιχείρηση την 1/1/2014 ανέρχεται σε 35 άτομα. 1 Ντανοβασίλη Ελένη Διευθύντρια Α.Χ 2 Κουτλής Κων/νος Υπάλληλος Γραφείου 3 Σιώμος Παύλος Υπάλληλος Γραφείου Α.Χ Ο.Χ. Α.μ.ε.α 1) Στην Επιχείρηση απασχολείται με παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών και ο Λογιστής κ. Φωτόπουλος Βασίλειος ο οποίος παρακολουθεί την όλη λογιστική λειτουργία της Επιχείρησης ήτοι: 1)να κατευθύνει και να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την εφαρμογή του όλου λογιστικού συστήματος της επιχείρησης 2) να τηρεί από τον Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων τα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία μηχανογραφικά, χειρόγραφα ή μεικτά 3) να συντάσσει τις περιοδικές δηλώσεις του Φ.Π.Α. 4) να καλύπτει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απασχόληση των εργαζομένων στην επιχείρηση ήτοι σύνταξη μισθολογικών καταστάσεων καταβολή εισφορών στο ΙΚΑ,υποβολή καταστάσεων προσωπικού και λοιπών συμβάσεων στον Ο.Α.Ε.Δ. και στην επιθεώρηση εργασίας. 5) να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στην επιχείρηση σε θέματα λογιστικά και φορολογικά. 6) να συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις (προϋπολογισμό, ισολογισμό, να υποβάλλει όλα τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται μέχρι και την λήξη της παρούσας σύμβασης προς την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε) Λάρισας και προς το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Γενική Δ/νση Διοίκησης & Δημοσιονομικού Ελέγχου, Διεύθυνση 39η, Ν.Π.Δ.Δ Τμήμα 1ο καθώς και σε όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Φορείς και Υπουργεία). Με το άρθρο 255 του Ν. 3463/06 και με την υπ αριθμ. απόφαση 61995/ του ΥΠ.ΕΣ, προβλέπεται η καθιέρωση αποζημίωσης στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, καθώς και στα μέλη του Δ.Σ. ορίζεται ότι επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα -, η οποία ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. To Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.ΚΕ.Κ (υπ αριθμ. απόφαση 101/2011 Δήμου Καρδίτσας) αποτελείται από έντεκα μέλη. 1.2 Υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο σπίτι Το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στο σπίτι εκεί που υπάρχει ανάγκη, ενθαρρύνοντας την ίδια στιγμή τους επωφελούμενους ηλικιωμένους, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, να συμμετέχουν δημιουργικά σε ομαδικές δραστηριότητες με στόχο την αποφυγή φαινομένων στέρησης της ανθρώπινης επαφής και μοναξιάς. Η ομάδα των στελεχών του προγράμματος εφαρμόζει τις αρχές και μεθόδους της ομαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού. Οι υπηρεσίες προσφέρονται με περιοδικές επισκέψεις επαγγελματικού προσωπικού στο σπίτι με κάποια κανονική συχνότητα, ανάλογα με τις ανάγκες, και αφορούν: Νοσηλευτική μέριμνα με επισκέψεις στο σπίτι από νοσηλευτικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία Ιατρική φροντίδα με επισκέψεις στο σπίτι από γιατρούς ειδικοτήτων: Καρδιολόγοι, Παθολόγοι, κ.λ.π., Φυσικοθεραπεία με επισκέψεις στο σπίτι από εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές. Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη με κοινωνικούς λειτουργούς Διεκπεραίωση οικογενειακών θεμάτων- Οικιακή φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης (μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών,κλπ ) Συνοδεία και μεταφορές στις διάφορες υπηρεσίες (ΙΚΑ, κλπ. ) Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων Η Σκοπιμότητα χρηματοδότησης του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, είναι αφενός να εξυπηρετηθεί μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων και αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη των οικογενειών τους (κυρίως δε στις γυναίκες) που ήταν επιφορτισμένα με την φροντίδα τους, να απεμπλακούν και να διευκολυνθούν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

5 Η απελευθέρωση του χρόνου των γυναικών (που έχουν την επιμέλεια των ηλικιωμένων, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία) Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου των γυναικών. Η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας (ο ηλικιωμένος αισθάνεται ενεργό μέλος της οικογένειας και όχι αποκομμένος από αυτήν) Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στη δομή (κυρίως γυναίκες) Η ποιοτική αναβάθμιση των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων στην περιοχή Η έκφραση αγάπης και έμπνευση ελπίδας στους ηλικιωμένους (ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο). Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι θα υλοποιηθεί καθ όλη τη διάρκεια του παρόντος Σχεδίου. Η ΔΗ.Κ.Ε.Καρδίτσας υλοποιεί έξι Δομές Βοήθεια στο Σπίτι Το πρόγραμμα στεγάζεται στα γραφεία της Διοίκησης. 1. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 ΠΙΠΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κοινωνικός Ο.Χ Λειτουργός 2 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Νοσηλεύτρια Ο.Χ 3 ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Οικογενειακή Βοηθός Ο.Χ Το πρόγραμμα στεγάζεται στα γραφεία της Διοίκησης. 2. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ 1 ΖΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Κοινωνικός Ο.Χ Λειτουργός 2 ΛΕΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Νοσηλεύτρια Ο.Χ 3 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Οικογενειακή Βοηθός Ο.Χ Το πρόγραμμα στεγάζεται σε κοινοτικό κτίριο του Δ.Δ. Προδρόμου. 3. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΜΠΟΥ 1 ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κοινωνικός Ο.Χ Λειτουργός 2 ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Νοσηλεύτρια Ο.Χ 3 ΣΚΟΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Οικογενειακή Βοηθός Ο.Χ Το πρόγραμμα στεγάζεται σε κοινοτικό κτίριο του Δ.Δ. Καλλιθήρου. 4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΙΤΑΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Κοινωνικός Ο.Χ Λειτουργός 2 ΚΑΡΥΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Νοσηλεύτρια Ο.Χ

6 Το πρόγραμμα στεγάζεται σε κοινοτικό κτίριο του Δ.Δ. Καλλιφωνίου. 5. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 1 ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Κοινωνικός Ο.Χ Λειτουργός 2 ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ Νοσηλεύτρια Ο.Χ 3 ΣΧΙΖΟΔΗΜΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΑ Οικογενειακή Βοηθός Ο.Χ Το πρόγραμμα στεγάζεται σε κοινοτικό κτίριο του Δ.Δ. Μητρόπολης. 6. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 1 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΓΚΟΛΦΩ Κοινωνικός Ο.Χ Λειτουργός 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Νοσηλεύτρια Ο.Χ 3 ΣΒΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οικογενειακός Βοηθός Ο.Χ 1.3 Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ Με την λειτουργία των πέντε κοινωνικών δομών ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (Κ.Δ.Α.Π.) στο Δήμο Καρδίτσας, αφενός απασχολούνται παιδιά (αριθμός ανάλογος με την άδεια λειτουργίας τους) ηλικίας 6-12 ετών εκτός σχολικού ωραρίου και ημέρες Δευτέρα -Παρασκευή, αφετέρου εξυπηρετούνται γονείς που διαμένουν στην περιοχή, βοηθώντας ουσιαστικά την εναρμόνιση του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Η υπηρεσίες συνίστανται : Φύλαξη Εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας Συναισθηματική κάλυψη και ευχάριστη διαμονή Απόκτηση γνώσεων και ψυχαγωγία Δημιουργική απασχόληση και υπαίθριο παιχνίδι Γιορτές και εκδηλώσεις Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων Παράλληλα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τα μαθήματα του σχολείου τους. Το συγκεκριμένο έργο, συμβάλλει με την υλοποίησή του στην δημιουργία δομών κοινωνικής στήριξης, με σκοπό την κοινωνική συνοχή και την ένταξη στην αγορά εργασίας των ωφελούμενων μητέρων και στην δυνατότητα απασχόλησης με την δημιουργία θέσεων εργασίας στη δομή ενώ ταυτόχρονα συντελεί στην αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος και στην αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των δημοτών. Προσωπικό των προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π Το πρόγραμμα στεγάζεται σε μισθωμένο χώρο 150,00 τ.μ ισόγειο στην οδό Γαρδικίου 4 στην Καρδίτσα. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ) 1 ΒΟΥΡΔΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Νηπιαγωγός Ο.Χ 2 ΜΟΥΤΣΙΜΠΑΜΠΙΤΣ ΣΟΝΙΑ Νηπιαγωγός Ο.Χ

7 Το πρόγραμμα στεγάζεται σε μισθωμένο χώρο 150,00 τ.μ ισόγειο στο Δ.Δ. Καρδιτσομαγούλας στην Καρδίτσα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΦΦΩΕΗ-Η2Χ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ 1 ΚΟΥΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Νηπιαγωγός Ο.Χ Το πρόγραμμα στεγάζεται σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Καρδίτσας εμβαδού 140,00 τ.μ ισόγειο στην οδό Δ.Λάππα 142 στην πόλη της Καρδίτσας. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΓΙΟΛΔΑΣΗ) 1 ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Νηπιαγωγός Ο.Χ 2 ΠΡΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Νηπιαγωγός Ο.Χ Το πρόγραμμα στεγάζεται σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Καρδίτσας εμβαδού 140,00 τ.μ ισόγειο στο Δ.Δ. Αρτεσιανού. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εκπαιδευτικός Ο.Χ 2 ΦΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Καθαρίστρια Ο.Χ Το πρόγραμμα στεγάζεται σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Καρδίτσας εμβαδού 150,00 τ.μ ισόγειο στο Δ.Δ. Προδρόμου. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΜΠΟΥ 1 ΧΑΒΡΟΥΖΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ Ο.Χ 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ Ο.Χ 3 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Ο.Χ 1.4. Υλοποίηση προγράμματος ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ Ο κεντρικός στόχος του ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ, είναι η λειτουργία δομής κοινωνικής ενσωμάτωσης με βασική ομάδα-στόχο τους Ρομά του τοπικού οικισμού στο Δήμο Καρδίτσας. Θα παρέχει ιατροκοινωνική φροντίδα στους τσιγγάνους που διαμένουν στην ίδια περιοχή ή και σε άλλες εντός των ορίων του Δήμου Καρδίτσας. Μέσω του Ιατροκοινωνικού Κέντρου θα προωθείται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η κοινωνική προστασία των τσιγγάνων με απώτερο στόχο την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Οι τσιγγάνοι του δήμου μας, καταφέρνουν και έχουν στο πλευρό τους, γιατρό, νοσηλεύτρια, κοινωνική λειτουργό, παιδαγωγό, γυμναστή, ψυχολόγο, κ.λ.π καθώς και διαμεσολαβητή ο οποίος προέρχεται από τον τοπικό οικισμό των τσιγγάνων (ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα που απαιτείται από τις εκάστοτε ΚΥΑ) Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: η καταγραφή της ομάδας στόχου, η μελέτη επεξεργασίας και ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών, καθώς και ιδιαιτεροτήτων τους. Η ανίχνευση του επιπέδου και η καταγραφή των αναγκών, καθώς και των υγειονομικών και κοινωνικών προβλημάτων τους, με επιδημιολογική έρευνα. Η ενημέρωση των συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού για θέματα Δημόσιας Υγείας (δράσεις αγωγής υγείας) και προαγωγή της υγείας, με την ανάπτυξη αναγκαίων δράσεων. Η ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των τσιγγάνων με την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

8 Η άμεση επαφή μέσω εξειδικευμένου προσωπικού με τα τσιγγανόπαιδα του τοπικού οικισμού, προετοιμάζοντάς τα για την ομαλή ένταξη κοινωνικού και σχολικού περιβάλλοντος. Η λειτουργία του κέντρου χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους έως την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, η οποία πρόκειται άμεσα να πραγματοποιηθεί με τη μετεξέλιξη των Ιατροκοινωνικών Κέντρων σε Κέντρα στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες και ωφελούμενους. Ο νέος διευρυμένος ρόλος τους θα ανταποκρίνεται στις νέες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, οι οποίες στοχεύουν στην εξατομικευμένη δράση, στην αποφυγή πολιτικών διάκρισης, στην επίτευξη συνεργειών με στόχο την ολιστική προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο, δεδομένης της δυσμενούς κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των Ρομά, καθώς και της αναγκαιότητας για συνεχή υποστήριξη προς την πορεία της κοινωνικής ένταξης της ομάδας στόχου. ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ- ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ 1 ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Ο.Χ 2 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ Ο.Χ 3 ΚΟΥΤΡΑ ΕΥΦΗΜΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Σ.Μ.Ε 4 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Σ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Σ.Μ.Ε ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 5 ΣΚΟΝΔΡΑ ΘΩΜΑΪΤΣΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Σ.Μ.Ε 6 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ Σ.Μ.Ε 1.5 Τράπεζα Ρουχισμού Στο πλαίσιο της συντονισμένης στρατηγικής της ΔΗ.ΚΕ.Κ για την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την καταπολέμηση της φτώχειας αναπτύσσει σχέδιο δράσης με την δημιουργία της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (δωρεάν παροχή ενδυμάτων, υποδημάτων, είδη σίτισης) Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης άπορων οικογενειών, πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα και ενήλικα τέκνα και μοναχικών ατόμων, ώστε να γίνει δυνατή η κοινωνική επανένταξή τους με καλύτερες αξιώσεις. Προσωπικό που απασχολείται στην Τράπεζα Ρουχισμού Η Δράση αυτή στεγάζεται σε μισθωμένο χώρο εμβαδού 120,00 τ.μ. επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 35 στην Καρδίτσα (απέναντι από τα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Καρδίτσας). ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 1 ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ Ο.Χ Α.μ.ε.α 2. Κατανομή δράσεων του ετήσιου προϋπολογισμού Οι δράσεις κατανέμονται στον παρακάτω πίνακα. Στον πίνακα ορίζεται ο αριθμός των μηνών, ανά έτος, κατά τους οποίους υφίσταται η σχετική δραστηριότητα, όπως αυτή έχει εκτεθεί στο παραπάνω τμήμα του σχεδίου. Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ 2014 (αριθμός μηνών) 1 Διοικητικές και Οικονομικές Λειτουργίες 12 2 Λειτουργία 6 Δομών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 12

9 3 Λειτουργία 5 Δομών του προγράμματος «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π» 12 4 Λειτουργία του προγράμματος «Ιατροκοινωνικό Κέντρο για τσιγγάνους Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ» 12 5 Λειτουργία Τράπεζας Ρουχισμού Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η δημοτικής επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της και συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 4. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση 4.1. Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων Συγκεντρωτικά το κόστος ανά δραστηριότητα και έτος περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα: Ανάλυση προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα: Διοίκηση Προϋπολογισµός λειτουργικών εξόδων υπηρεσιών, δραστηριοτήτων και, υποχρεώσεων Έξοδα Διοικητικών λειτουργιών Α/Α Κ.Λ.Σ ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΣ 2014 Ποσό σε 1 14 Αγορά Παγίων 8.500,00 Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισµός 1.000,00 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & λοιπός Εξοπλισµός 2.500,00 16 Εξοδα κτήσεως Ακινητοποιήσεων (Λογισµικό κ.λ.π) 5.000, Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού ,72 Έξοδα Προσωπικού , Αµοιβές τρίτων ,00 Αµοιβές Προέδρου.Σ 3.600,00 Αµοιβές Μελών.Σ 0,00 Αµοιβές Λογιστή ,00 Αµοιβές ικηγόρων 7.000,00 Αµοιβές Ελεγκτών 5.000,00 Αµοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 500, Παροχές Τρίτων ,00 Ηλεκτρικό ρεύµα ( ΕΗ) 5.000,00 Τηλέφωνα 5.000,00 Ασφάλιστρα κτιρίων 0,00 Ταχυδροµικά & µεταφορικά 2.000,00 Ενοίκια κτιρίων ,00 Ύδρευση 1.000,00 5 Έξοδα συντήρησης 2.000,00 Κτιρίου 2.000,00 Εξοπλισµού 0, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 0,00 0, ιάφορα Έξοδα ,00 Έξοδα ταξιδίων 1.500,00 Έξοδα προβολής & ιαφήµισης 1.000,00 Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων 500,00

10 Συνδροµές σε περιοδικά - εφηµερίδες 1.500,00 Συνδροµές - εισφορές σε επαγγελµατικές οργανώσεις 1.000,00 ωρεές για κοινωφελείς σκοπούς 1.000,00 Έντυπα & Γραφική ύλη 6.000,00 Καύσιµα & λοιπά υλικά θέρµανσης 2.500,00 Υλικά καθαριότητας 500,00 Υλικά Φαρµακείου 500,00 Έξοδα ηµοσιεύσεων Ισολογισµών & προσκλήσεων 1.500,00 Έξοδα ηµοσιεύσεων Αγγελιών & Ανακοινώσεων 2.000,00 ιάφορα Έξοδα 3.500, Τόκοι & Συναφή Έξοδα ,00 Τόκοι & έξοδα Τραπεζικών Χρηµατοδοτήσεων ,00 Προµήθειες Εγγυητικών Επιστολών 5.000, Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 3.000,00 Φορολογικά Πρόστιµα & προσαυξήσεις 1.500,00 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων 1.500, Έσοδα & Έξοδα Προηγουµένων Χρήσεων ,99 Φόροι & Τέλη Προηγουµένων Χρήσεων ,00 Επιστροφές Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Εσόδων Προγραµµάτων ,99 Απόδοση Παρακρατηθέντων Φόρων & Ασφαλιστικών Εισφορών ,00 Σύνολο απανών , Υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι Α/Α Κ.Λ.Σ ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΣ 2014 Ποσό σε Β 1 14 Αγορά Παγίων 0,00 ο Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισµός 0,00 ή Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & λοιπός Εξοπλισµός 0,00 2 θ 60 Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού ,00 ε Έξοδα Προσωπικού ,00 3 ι 61 Αµοιβές τρίτων 0,00 α Αµοιβές Λογιστή 0, Παροχές Τρίτων 2.000,00 Ηλεκτρικό ρεύµα ( ΕΗ) 0,00 σ Τηλέφωνα 0,00 τ Ασφάλιστρα αυτοκινήτων 2.000,00 ο Ταχυδροµικά & µεταφορικά 0,00 Ύδρευση 0,00 5 Σ π ί τ Έξοδα συντήρησης Κτιρίων Εξοπλισµού Μεταφορικών Μέσων 6.000,00 0,00 0, ,00 6 ι 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.800,00 Φόροι & τέλη κυκλοφορία µεταφορικών µέσων 1.800, ιάφορα Έξοδα , Έξοδα κινήσεως µεταφορικών µέσων ,00 Έξοδα ταξιδίων 0,00 Έξοδα προβολής & ιαφήµισης 0,00 Έξοδα εκδηλώσεων 0,00 Συνδροµές σε περιοδικά - εφηµερίδες 0,00 Έντυπα & Γραφική ύλη 1.200,00 Καύσιµα & λοιπά υλικά θέρµανσης 0,00 Υλικά καθαριότητας 0,00 Υλικά Φαρµακείου 3.000,00 Έξοδα ηµοσιεύσεων Αγγελιών & Ανακοινώσεων 0,00 ιάφορα Έξοδα 3.000,00

11 3 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ Α/Α Κ.Λ.Σ ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΣ 2014 Ποσό σε 1 14 Αγορά Παγίων 7.500,00 Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισµός 2.500,00 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & λοιπός Εξοπλισµός 2.500,00 Εξοδα κτήσεως Ακινητοποιήσεων (Λογισµικό κ.λ.π) 2.500, Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού ,44 Έξοδα Προσωπικού , Αµοιβές τρίτων 0,00 Αµοιβές εξωτερικών συνεργατών Κ ΑΠ (θεατρολόγος, µουσικός, ζωγράφος κλπ ανάλογα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα) 0, Παροχές Τρίτων ,00 Ηλεκτρικό ρεύµα ( ΕΗ) 6.000,00 Τηλέφωνα 3.000,00 Ασφάλιστρα κτιρίων 0,00 Ταχυδροµικά & µεταφορικά 0,00 Ενοίκια κτιρίων ,00 Ύδρευση 600,00 5 Έξοδα συντήρησης 5.000,00 Κτιρίου 5.000,00 Εξοπλισµού 0, ιάφορα Έξοδα ,00 Έξοδα ταξιδίων 500,00 Έξοδα προβολής & ιαφήµισης 0,00 Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων - εορτών 2.500,00 Συνδροµές σε περιοδικά - εφηµερίδες 750,00 Έντυπα & Γραφική ύλη 7.500,00 Καύσιµα & λοιπά υλικά θέρµανσης 9.000,00 Υλικά καθαριότητας 2.500,00 Υλικά Φαρµακείου 500,00 Έξοδα ηµοσιεύσεων Αγγελιών & Ανακοινώσεων 0,00 ιάφορα Έξοδα 2.500,00 Σύνολο απανών , Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ιατροκοινωνικό Κέντρο Α/Α Κ.Λ.Σ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΣ 2014 Ποσό σε 1 14 Αγορά Παγίων 500,00 Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισµός 500,00 16 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & λοιπός Εξοπλισµός 0, Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού ,68 Έξοδα Προσωπικού , Αµοιβές τρίτων ,00 Αµοιβή Ιατρού ,00

12 Αµοιβή Ψυχολόγου ,00 Αµοιβή ιαµεσολαβητή ,00 Αµοιβή ειδικού παιδαγωγού ,00 Αµοιβή Φύλαξης - Ασφάλειας 8.000,00 Αµοιβές Λογιστή ,00 Αµοιβή Γυµναστή 0, Παροχές Τρίτων 2.700,00 Ηλεκτρικό ρεύµα ( ΕΗ) 2.000,00 Τηλέφωνα 500,00 Ταχυδροµικά & µεταφορικά 0,00 Ύδρευση 200,00 5 Έξοδα συντήρησης 1.000,00 Κτιρίων 0,00 Εξοπλισµού 1.000, ιάφορα Έξοδα 2.000,00 Έξοδα ταξιδίων 1.000,00 Έξοδα προβολής & ιαφήµισης 0,00 Έξοδα εκδηλώσεων 0,00 Συνδροµές σε περιοδικά - εφηµερίδες 0,00 Έντυπα & Γραφική ύλη 0,00 Καύσιµα & λοιπά υλικά θέρµανσης 0,00 Υλικά καθαριότητας 0,00 Υλικά Φαρµακείου 500,00 Έξοδα ηµοσιεύσεων Αγγελιών & Ανακοινώσεων 0,00 ιάφορα Έξοδα 500,00 Σύνολο απανών ,68

13 4.1. νών5. ΠΡΟΫ ΠΟΛΟ ΓΙΣΜ ΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔ ΩΝ της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ). Προϋπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης επιτρέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της αριθμ. Οικ /07 απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ. Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα, υπηρεσία και έτος τα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ) αναμένονται να είναι τα εξής: 5α Έσοδα διοικητικών λειτουργιών Έξοδα Τράπεζας Ρουχισμού Α/Α Κ.Λ.Σ ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΣ Ποσό σε 1 Τρά Α/Α 14 Αγορά ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Παγίων ΕΤΟΣ 1.000, Ποσό Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισµός σε 1.000,00 ευρώ πεζ 1 Ηλεκτρονικοί Λειτουργία διοικητικής Υπολογιστές υπηρεσίας & λοιπός Εξοπλισµός ,71 0, Αµοιβές Υλοποίηση & Έξοδα προγραμμάτων Προσωπικού Βοήθεια στο σπίτι , ,00 α Ρου Αµοιβές Λειτουργία τρίτων Ιατροκοινωνικού Κέντρου ,68 0,00 χισμ 5 Αµοιβές Λειτουργία πλυσίµατος Τράπεζας & Ρουχισμού συντήρησης ρουχισµού 0, , Παροχές Τρίτων 6.700,00 ού ΣΥΝΟΛΟ ,15 Ηλεκτρικό ρεύµα ( ΕΗ) 2.000, Τηλέφωνα 0,00 3 Έξοδα Υλοποίηση Προσωπικού προγραμμάτων ΚΔΑΠ , ,32 Ταχυδροµικά & µεταφορικά 0,00 Προϋ Ύδρευση 200,00 πολογ Ενοίκια Κτιρίων 4.500,00 5 Έξοδα συντήρησης 1.000,00 ισμός Κτιρίων 0,00 Εξόδω Εξοπλισµού 1.000, ιάφορα Έξοδα 2.000,00 ν Έξοδα προβολής & ιαφήµισης 0,00 Δαπα Έξοδα εκδηλώσεων 0,00 Συνδροµές σε περιοδικά - εφηµερίδες 0,00 Έντυπα & Γραφική ύλη 0,00 Καύσιµα & λοιπά υλικά θέρµανσης 1.500,00 Υλικά καθαριότητας 0,00 Υλικά Φαρµακείου 0,00 ιάφορα Έξοδα 500,00 Σύνολο απανών ,32 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2014 Ποσό σε ευρώ 1 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ πλησίον σύνταξης 0,00 2 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ ,00 3 Χορηγίες προβολών και εκδηλώσεων 0,00 4 Ενοίκια χειμερινού & θερινού κινηματογράφου ,00 Σύνολο Εσόδων ,00 5β. Υλοποίηση προγράµµατος Βοήθεια στο σπίτι "Βοήθεια στο Σπίτι" Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2014 Ποσό σε ευρώ Επιδότηση προγράμματος 1 Βοήθεια στο Σπίτι Νο1 Καρδίτσας ,00

14 2 Βοήθεια στο Σπίτι Νο2 Καρδιτσομάγουλας ,00 3 Βοήθεια στο Σπίτι Νο3 Κάμπου ,00 4 Βοήθεια στο Σπίτι Νο4 Μητρόπολης ,00 5 Βοήθεια στο Σπίτι Νο5 Καλλιφωνίου ,00 6 Βοήθεια στο Σπίτι Νο 6 Ιτάμου ,00 Σύνολο Εσόδων ,00 Χρηματοδότηση 100% από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 5γ. Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ Α. Κ.Δ.Α.Π Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2014 Ποσό σε ευρώ Επιδότηση προγράμματος 1 ΚΔΑΠ1 Γαρδικίου ,00 2 ΚΔΑΠ2 Καρδιτσομάγουλας ,00 3 ΚΔΑΠ3 Γιολδάση ,00 4 ΚΔΑΠ4 Αρτεσιανού ,00 5 ΚΔΑΠ5 Κάμπου ,00 Σύνολο Εσόδων ,00 Χρη ματ οδό τησ η 100 % από την Ε.Ε. Τ.Α. 5δ. Υλοποίηση προγραµµάτων ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ Ιατροκοινωνικό Κέντρο Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2014 Ποσό σε ευρώ Επιδότηση προγράμματος 1 Κέντρο Μαύρικα ,00 Σύνολο Εσόδων ,00 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ Χρηματοδότηση 100% από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 5ε. Υλοποίηση τράπεζας Ρουχισµού ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2014 Ποσό σε ευρώ Επιδότηση προγράμματος 1 Έσοδα 0,00 Σύνολο Εσόδων 0,00 6. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο Καρδίτσας για το έτος Το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από το δήμο καθορίζεται από τη διαφορά που προκύπτει με βάση την κοστολόγησή της και τον υπολογισμό των εσόδων της επιχείρησης και επιτρέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 της αριθμ. Οικ /07 απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος δράσης, και καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών μείον τα έσοδα από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν επί του παρόντος σχεδίου και σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό πίνακα Εσόδων Εξόδων προγράμματος δράσης της επιχείρησης, που ακολουθεί.

15 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ- ΕΞΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2014 ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 2014 ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ,71 Χρηματοδότηση από ΟΑΕΔ ,00 Ενοίκια Χειμερινού & Θερινού Κινηματογράφου ,00 ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (Χρηματοδότηση από Δήμο) ,83 ΕΞΟΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ,00 ΕΣΟΔΑ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ,00 Χρηματοδότηση 100% Ε.Ε.Τ.Α.Α ,00 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π ,44 ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Δ.Α.Π ,00 Χρηματοδότηση 100% E.E.T.A.A ,00 ΕΞΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ,68 ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ,00 Χρηματοδότηση 100% από Ε.Ε.Τ.Α.Α ,00 ΕΞΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ,32 ΕΣΟΔΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 0,00 ΕΣΟΔΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ (Χρηματοδότηση από Δήμο) ,32 Μερικά Σύνολα Προϋπολογισμού , ,15 Ήτοι: ΕΤΟΣ (Α) ΔΑΠΑΝΕΣ (Β) ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ (Γ) = (Α)-(Β) ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ (ΠΟΣΟ ΣΕ ) ΟΤΑ (ΠΟΣΟ ΣΕ ) (ΠΟΣΟ ΣΕ ) , , ,15 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ , , ,15 7. Αναθεώρηση χρηματοδότησης Το πρόγραμμα χρηματοδότησης δεν απαιτείται να αναθεωρηθεί εάν προκύψουν εντός του έτους αυξομειώσεις των εξόδων και εσόδων κατά δραστηριότητα ή παρεχόμενη υπηρεσία, που δεν οδηγούν σε αύξηση της συνολικής χρηματοδότησης από τον δήμο. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται η αναθεώρησή του έπειτα από τις σχετικές αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων. Μειοψήφισαν οι κ.κ Γεννάδιος, Σουφλάκος, Τσίπρας και Μακροστέργιος

16 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν µέρος οι ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Τσαντήλας, Γιοβάνης και Αρχοντής, λόγω αποχώρησής τους από τη συνεδρίαση. Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 204/2014 Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε. Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ O ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΜΠΑΤΖΙΑΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Ακολουθούν υπογραφές Καρδίτσα Πιστό Αντίγραφο Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 11η του µήνα εκεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179 ΘΕΜΑ. Έγκριση της υπ'αριθµ. 19/2013 απόφασης της ΕΥΑΚ σχετικά µε τη διαµόρφωση των τιµολογίων της επιχείρησης

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 179 ΘΕΜΑ. Έγκριση της υπ'αριθµ. 19/2013 απόφασης της ΕΥΑΚ σχετικά µε τη διαµόρφωση των τιµολογίων της επιχείρησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Ιουνίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 103 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 7/2-4-2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως του ημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 236 ΘΕΜΑ. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ονοµασία- µετονοµασία οδών και πλατειών ήµου Καρδίτσας.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 236 ΘΕΜΑ. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά µε ονοµασία- µετονοµασία οδών και πλατειών ήµου Καρδίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 30η του µήνα Ιουλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 16η του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 533 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: 6ΟΝΒΩΕΗ-3ΛΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 2η του µηνός Αυγούστου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Στην Καρδίτσα σήμερα την 7η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του ισολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013 ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ Στην Καρδίτσα σήμερα την 7η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2015 και ώρα 10.00 π.μ, η υπογεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 75 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΑΝΑ ΟΧΟΣ

ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ Α/Α ΑΝΑ ΟΧΟΣ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µηνός Μαϊου του έτους 2014 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 288 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 288 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 239 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 239 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 80 Στην Καρδίτσα σήµερα την 14η του µήνα Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012

ΘΕΜΑ Έγκριση αποτελέσµατος διαγωνισµού προµήθειας ειδών ένδυσης της δηµοτικής αστυνοµίας έτους 2012 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 415/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 23η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής ΣΕΙΡΑΣ Β, λόγω μη εξόφλησής τους μέχρι 31-12-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Ακύρωση Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής ΣΕΙΡΑΣ Β, λόγω μη εξόφλησής τους μέχρι 31-12-2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 4 Στην Καρδίτσα σήμερα την 22α του μηνό Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 318/2012 Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ( Κ.Ε.Κ.Π.Α.- Δ.Ι.Ε.Κ.) Αριθ. Αποφ 102 η /2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό της 9 ης συνεδρίασης

Διαβάστε περισσότερα

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή.

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 384 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΛΓ7ΩΕΗ-ΓΒΓ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 384 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΛΓ7ΩΕΗ-ΓΒΓ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µήνα εκεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 656 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 656 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα Α Πηγή χρηµατοδότησης: Π..Ε. ΣΑΕΠ117. Έχοντας υπόψη το από 26.11.2014 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και προκειµένου να

Ενότητα Α Πηγή χρηµατοδότησης: Π..Ε. ΣΑΕΠ117. Έχοντας υπόψη το από 26.11.2014 Υπηρεσιακό Σηµείωµα της /νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και προκειµένου να ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα εκεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00

90 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 18,5 KW 40Α 2 50,00 100,00 93 ΡΕΛΑΙ ΤEIEWEXANIC 45 KW 2 220,00 1 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014 και

Διαβάστε περισσότερα

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι

Απόντες ηµοτικοί Σύµβουλοι 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΜΑΝ ΡΑΣ ΕΙ ΥΛΛΙΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 ΈΚΤΑΚΤΗΣ Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Μάνδρας- Ειδυλλίας Αρ. Αποφ.27 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Χρηµατοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 602/30.1.2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Σελίδα 1 από 10 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ ΒΑΛΚΑΝΟΥ 6 42100 ΤΡΙΚΑΛΑ ΤΗΛ. 24310/ 73.981-73.888-74.950 FAX. 74.960 ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΟ ΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2014 Α. ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014

6 Η TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 2014 10 Απριλίου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της 6 ης Τακτικής Συνεδρίασης της 10 ης Απριλίου 2014 ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ. 102/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Λήψη απόφασης περί

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό 3/2014 Συνεδρίασης ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14 Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 29 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 31η του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 668 ΘΕΜΑ. Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης 20 στρεµµάτων στη θέση ΝΤΑΜΑΡΙ της Τ.Κ.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 668 ΘΕΜΑ. Καθορισµός όρων για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης 20 στρεµµάτων στη θέση ΝΤΑΜΑΡΙ της Τ.Κ. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 8η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ -ΜΥΚΗΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρακτικό της υπ αριθμ 4 ης Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Μυκηνών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 ο /6-5-2014 ΑΠΟΦΑΣΗ 554/2014 ΘΕΜΑ: 32 ο «Έγκριση παροχής λογιστικών υπηρεσιών από εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Καρδίτσα, 31.12.2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 30068 ΘΕΜΑ: «Ορισμός Αντιδημάρχων για το χρονικό διάστημα από 1-1-2013 μέχρι τη λήξη της θητείας της παρούσης

Διαβάστε περισσότερα

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr

==================== ΤΗΛ: 2313-300740 FAX: 2310-478201 e-mail : dim_symb@dimosthermis.gr ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΒΛ4ΩΩΡΣ-ΞΙΥ Από το υπ αριθµ. 18/26-06-2013 πρακτικό συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Θέρµης. Αριθµ. Απόφ. 268/2013 ΘΕΜΑ : «Τροποποίηση κανονισµού λειτουργίας υπόγειου

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 424 / 2011 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 424 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 10 Οκτωβρίου 2011 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. τ.τ. 14633 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 121/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 465 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης ΑΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:7ΑΖΒΩΕΗ-9Ρ0

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 465 ΘΕΜΑ. Συγκρότηση ηµοτικής Επιτροπής ιαβούλευσης ΑΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:7ΑΖΒΩΕΗ-9Ρ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µήνα Νοεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 602 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 602 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2634/3.4.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 4/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 6/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. ΘΕΜΑ: Ανάκληση αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης προϋπολογισµού έτους 2011. Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Πετρούπολη, 26 Ιανουαρίου 2012 ΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ Αριθµ. Πρωτ. 1461 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (21), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.: 8810/23-6-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 8 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης 90/2015 Π ε ρ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. ΘΕΜΑ: Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2013 της Κοινωφελούς Δ.Ε.Τ.Π.Δ.Α.Α. Εισηγητής: ΛΟΓΙΣΤΗΣ Π. ΦΛΩΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 2338/3.4.2013 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 6/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 5/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 8/2/2013 Αριθ. Πρωτ. : 1634

Διαβάστε περισσότερα

=========================

========================= ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 35 ο έτους 2015 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015

Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 21 / 30-10-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 647 / 2015 ΘΕΜΑ: Μείωση δηµοτικών τελών µέχρι 50%

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 351/2014

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. Απόφασης: 351/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 10454/4.12.2014 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 18/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.

Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 211/2014 Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 23/2014 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου. Θέμα: Εισήγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00

Ε Σ Ο Δ Α 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 Ε Σ Ο Δ Α 73 ΕΣΟΔΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 73.00 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡ. ΑΠΟ ΔΝΦ 73.00.000 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -1 61.810,00 73.00.001 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΒΣΣ -2 78.310,00 73.00.002 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΜΚΜ 85.970,00 73.00.003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΔΑ: ΒΙΨΕΟΚ67-ΖΤΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 2/ απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1-

ΑΔΑ: ΒΕΙΛΩ10-ΕΕ4 ========================= 3463/06) -1- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 03 ο έτους 2013 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 28/2014 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 277/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ

Διαβάστε περισσότερα

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41

: 13 / 18-4 - 2011 : 439 / 2011 : 2011 20:00 13/12-4-2011 41 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 13 / 18-4 - 2011 Αριθµ. Απόφασης: 439 / 2011 ΘΕΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

H ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΚΡΗ ΚΑΤΣΙΟΥΡΑ ΧΑΡΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4-4 - 2011 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 116 / Φ.5 ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Γραφείο Δ/κων & Οικ/κων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ)

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΠΑΡΟΝΤΕΣ) ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 26/2014 πρακτικό συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου Βοΐου. Αριθμ. Απόφασης 448/2014 Περίληψη Έγκριση τροποποίησης του προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 390 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

βιολογικών δίσκων είναι: Εµφάνιση λειτουργικών προβληµάτων, κύρια στο µηχανισµό στήριξης και περιστροφής των δίσκων.

βιολογικών δίσκων είναι: Εµφάνιση λειτουργικών προβληµάτων, κύρια στο µηχανισµό στήριξης και περιστροφής των δίσκων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 29η του µήνα Ιουλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 12. 2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 12. 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 12. 12. 2011 Δ Η Μ Ο Σ Β Ο Λ Ο Υ Αριθ. Πρωτ.:131555/ΓΠ36513 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΣ: τον κ. Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ΕΝΤΑΥΘΑ Θέμα: Μεταφορά από την κοινωφελή επιχείρηση Κ.Ε.Κ.Π.Α.-Δ.Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Α: 4ΑΘΒΩΞΕ-Κ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 133/2011 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Σύνταξη έκθεσης, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού για το πρώτο τρίµηνο

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός*

101 Τίτλος Μονάδας Ψυχικής Υγείας: Κωδικός* Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 201 (υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αργότερο έως 28 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος

ΑΠΟΝΤΕΣ: (Αν και προσκλήθηκαν νόµιµα) 1. Στεργίου Καψάλης ηµήτριος, 1. Τζουµάκας Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Από το πρακτικό της µε αριθµ. 17/2015 ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής Αριθµ. Απόφασης: 175/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 7 / 01-04-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 225 / 2015 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της αριθµ. 888/2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 1/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της 1/ συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 21-1-2014 ΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 ΓΡ. ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 4 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015

ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΙΝΟΥ Από τα πρακτικά της από 31/07/2015 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σικίνου Αριθμός Απόφασης: 51/ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η «Επανυποβολή προς έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής έργων που κατασκευάστηκαν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 2/2015 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 5/2015 Π Ε Ρ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη.

ΑΠΟΣΠΑΣΜA. Από τα πρακτικά της µε αρ. 19 ης /5-4-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Νίκαιας - Αγ. Ιωάννη Ρέντη. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 2/2013 Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΙΩΩΗΓ-Ρ96 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής Νέα Φιλαδέλφεια 23/1/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 33. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ: 33. ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΡΟΦΕΙΩΝ ΤΩΝ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΗΜΟΣ Ε ΕΣΣΑΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 9 ης ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΗΜΟΥ Ε ΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 130/2015 ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή πρακτικώv της συνεδρίασης.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Στη συvεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Προστασίας Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Κόφκελη Αρετή πρακτικώv της συνεδρίασης. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ«ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ» Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το αριθμ. 3/2014 Πρακτικό

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το Πρακτικό της 03ης Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Σκοπέλου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ Πληροφορίες: Σπυριδούλα Καρβέλη Τηλέφωνο: 2424350103 E-mail: dstech@otenet.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ: 29/2013 Α.Π. 1178 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠO ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 12/2011 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ Αριθ. Απόφασης 141/2011 Π ε ρ ί λ η ψ η Έγκριση Ισολογισμού Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καλυβίων έτους 2010.

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αριθ. 28/2015 τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ /νση ιοικητικών Υπηρεσιών Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ήµου & ιοικητικής Μέριµνας Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 19 / 23-09-2014 Αριθµ. Απόφασης: 607 / 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΘΕΜΑ: Έγκριση µετάθεσης χρόνου παράδοσης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 168 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 170 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ

Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΠΑΡΟΝΤΕΣ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Απόσπασµα της Αριθµ. Συνεδρίασης: 16 / 29-07-2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αριθµ. Απόφασης: 450 / 2015 ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ

Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Α.Δ.Α. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ Της από 4-02-2013 Συνεχιζόμενης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου Αριθ. Πρακτικού:4/4-02-2013 Αριθ. Απόφασης:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 795/4.2.2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (22), δηλαδή: 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ.Πρωτ.:10510/4-8-2015 Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αριθ. 11 ης /2015 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ορχομενού. Αριθ. Απόφασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ /ΝΣΗ /ΚΟΥ-ΟΙΚΟΝ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤ. ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο 28 ο έτους 2014 ========================= Οικονοµικής Επιτροπής ήµου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το πρακτικό της υπ αριθμ. 8 ης Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου Αριθ. Απόφασης 085/2011 ΘΕΜΑ Συγκρότηση των ΝΠΔΔ του Δήμου Ιλίου «Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Ιλίου» και «Κ.Α.Π.Η.

Διαβάστε περισσότερα