ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204 ΘΕΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204 ΘΕΜΑ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 5η του µήνα Μαϊου του έτους 2014 και ώρα µ.µ, η υπογεγραµµένη Σταυρούλα Ζάρρα (υπάλληλος ήµου Καρδίτσας), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ αριθµ. 204/2014 Απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 15/4/2014. Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204 Απόσπασµα από το υπ αριθ. 8/ Πρακτικό Συνεδριάσεως του ηµοτικού Συµβουλίου ήµου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι µάρτυρες ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Αριθµ.Πρωτ.: 11560/ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Η ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ ΘΕΜΑ Έγκριση ετήσιου προγράµµατος δράσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας ( Η.Κ.Ε.Κ) οικονοµικού έτους 2014 Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µηνός Απριλίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδος Μ. Τρίτη και ώρα 13.00, στο ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ. 9971/ έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους ορισµούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Αναστασίου Απόστολος 14) Σούφλα Ουρανία 1) Αγραφιώτου Ελένη 2) Γούλας Σωτήριος 15) Τσιούκης Λάµπρος 2) Αρβανιτάκου Σοφία 3) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 16) Γεννάδιος Ιωάννης 3) Κωτούλας Φίλιππος 4) Ζορµπάς Ιωάννης 17) Ντούρλιας ηµήτριος 4) Μαρκινός Αθανάσιος 5) Καραγιάννης Νικόλαος 18) Σουφλάκος Βασίλειος 5) Χλαπάνας Ηλίας 6) Κατσιαβάρας Θωµάς 19) Τσίπρας Εµµανουήλ 6) Βερίλλης οµήνικος 7) Κωστόπουλος ηµήτριος 20) Γιοβάνης Γεώργιος 7) Καρκαλέτση Θεοδώρα 8) Μουζιούρας Νικόλαος 21) Μακροστέργιος Αθανάσιος 8) Ντελής Ιωάννης 9) Μπατζιάκας Βασίλειος 22) Αρχοντής ηµήτριος 9) Παπαδηµητρίου Φώτιος 10) Μπουραζάνης Αθανάσιος 23) Τσαντήλας Βασίλειος 11) Νασιάκου Αλεξάνδρα 24) Χάρµπας Θωµάς Αν και κλήθηκαν νόµιµα 12) Παπαγεωργίου Σταύρος 13) Παπαδηµητρίου Χαρίλαος Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 33 µελών, παρόντες ήταν 24), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ηµοτικού & Κοινοτικού

2 Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόµενων στην πρόσκληση θεµάτων της Ηµερήσιας ιάταξης, παρόντος του ηµάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου Το ηµοτικό Συµβούλιο του ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε έγκριση του ετήσιου προγράµµατος δράσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας ( Η.Κ.Ε.Κ) και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την εισήγηση του προέδρου της Η.Κ.Ε.Κ, αντιδηµάρχου Χαρ. Παπαδηµητρίου, ο οποίος ανέφερε: Με την παρ. 14 του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 άλλαξε ριζικά ο τρόπος χρηµατοδότησης των κοινωφελών επιχειρήσεων από το ήµο, καθώς δεν απαιτείται, πλέον σύναψη σύµβασης χρηµατοδότησης, βάσει καταρτισθέντος από την επιχείρηση διετούς προγράµµατος δράσης. Συνεπώς, λόγω της µη κατάρτισης σύµβασης δεν θα απαιτείται πλέον διενέργεια προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο (βλ. και το σχετικό µε το προσυµβατικό έλεγχο άρθρο 278 του Ν. 3852/2010 από το οποίο παραλήφθηκε µετά την τροποποίησή του από την παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4071/2012 η φράση «και των συµβάσεων υλοποίησης των διετών προγραµµάτων δράσης των κοινωφελών επιχειρήσεων ) (σχετικές οι Πράξεις Ελ. Συν. Κλιµάκιο Ζ Πράξη 255/2012, 280/2012). Σύµφωνα µε την Αιτιολογική Έκθεση του Νόµου, µε την ανωτέρω διάταξη επιτρέπεται η χρηµατοδότηση κοινωφελούς δηµοτικής επιχείρησης από τον οικείο δήµο προκειµένου να καταστεί δυνατή η κάλυψη των αναγκαίων δαπανών της όταν τα έσοδα υπολείπονται των αναγραφοµένων στον προϋπολογισµό της. Η σχετική απόφαση λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του δηµοτικού συµβουλίου. Πλέον η χρηµατοδότηση του ήµου καλύπτει τη διαφορά µεταξύ εσόδων και εξόδων του ετήσιου προϋπολογισµού της επιχείρησης, χωρίς τους περιορισµούς (ως προς το είδος των δαπανών) που επέβαλαν οι προϊσχύουσες διατάξεις. Οι διατάξεις του άρθρου 259 που προέβλεπαν την κατάρτιση διετούς προγράµµατος δράσης εκ µέρους της επιχείρησης καταργούνται. Για την καταβολή της χρηµατοδότησης θα αρκεί η υποβολή του προϋπολογισµού της επιχείρησης συνοδευόµενου από την εισηγητική έκθεση του ιοικητικού Συµβουλίου της, η οποία θα τεκµηριώνει τα έσοδα και τα έξοδα αυτής, σύµφωνα µε το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της παραγράφου 3 του άρθρου 206 του Ν. 3463/2006. Για το λόγο αυτό οι υπηρεσίες της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης συνέταξαν το παρόν Ετήσιο Πρόγραµµα ράσης (ΕΠ ) όπου περιγράφεται αναλυτικά το σύνολο των δραστηριοτήτων και ενεργειών που η επιχείρηση προτίθεται να υλοποιήσει στο έτος Η κοστολόγηση των δραστηριοτήτων που παρουσιάζεται στο πρόγραµµα δράσης αναλύεται από τον προϋπολογισµό του οικονοµικού έτους 2014 και την εισηγητική έκθεση για τη χρηµατοδότηση των δραστηριοτήτων. 2. Την υπ'αριθµ. 17/2014 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Η.Κ.Ε.Κ σχετικά µε έγκριση του ετήσιου προγράµµατος δράσης της επιχείρησης, καθώς και το επισυναπτόµενο στην απόφαση ετήσιο πρόγραµµα δράσης. 3. Τις διατάξεις του άρθρου 259 Ν. 3463/2006, καθώς και της παρ. 2 του άρθρου 9 και παρ. 14 άρθρου 10 του Ν. 4071/ Τις τοποθετήσεις, απόψεις, των ηµοτικών Συµβούλων όπως αυτές καταγράφηκαν στα πρακτικά της συνεδρίασης.

3 5. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της έγκρισης του ετήσιου προγράµµατος δράσης της Η.Κ.Ε.Κ ψήφισαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ Αναστασίου, Γούλας, Ευαγγελακόπουλος, Ζορµπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου, Παπαδηµητρίου Χαρ., Σούφλα, Τσιούκης, Ντούρλιας και Χάρµπας, καταψήφισε ο κ. Γεννάδιος, ο κ. Σουφλάκος ψήφισε λευκό, ενώ οι κ.κ Τσίπρας και Μακροστέργιος δήλωσαν παρών. 6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 96 Ν. 3463/2006, σύµφωνα µε τις οποίες, αν κάποιο µέλος του συµβουλίου αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως παρόν κατά τη συνεδρίαση και τόσο η άρνηση όσο και η λευκή ψήφος λογίζονται ως αρνητικές ψήφοι Αποφάσισε κατά πλειοψηφία Εγκρίνει το ετήσιο πρόγραµµα δράσης της ηµοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας ( Η.Κ.Ε.Κ), όπως καταρτίσθηκε και ψηφίστηκε µε την υπ'αριθµ. 17/2014 απόφαση του ιοικητικού Συµβουλίου της επιχείρησης και έχει ως εξής: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΡΑΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καρδίτσας, συστήθηκε κατόπιν της υπ αριθμ. 100/2011 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίθηκε με την αριθμ. 765/40396/ Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1185/ / τεύχος Β. Η Κοινωφελής επιχείρηση προέκυψε από τη συγχώνευση των κοινωφελών επιχειρήσεων του Δήμου Καρδίτσας, του Δήμου Κάμπου, του Δήμου Ιτάμου, του Δήμου Μητρόπολης, του Δήμου Καλλιφωνίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 109 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης». Το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης (ΕΠΔ) της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Καρδίτσας εκπονείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 14 Ν. 4071/2012, σε συνδυασμό με την παρ. 6 του άρθρου 44 «Θεσμικά Θέματα ΟΤΑ» του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α / ) «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και άλλες διατάξεις». Στο Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης περιγράφονται και αναλύονται οι δραστηριότητες που θα υλοποιήσει η κοινωφελής επιχείρηση, καθώς επίσης οι υπηρεσίες που θα παρέχει στο Δήμο Καρδίτσας κατά την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2014 έως και 31 Δεκεμβρίου 2014, όπως αυτές προσδιορίζονται από τους καταστατικούς σκοπούς της και οι οποίοι συσχετίζονται και συνδέονται με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006, όπως ισχύει, το οποίο καθορίζει ότι οι δημοτικές αρχές διευθύνουν και ρυθμίζουν όλες τις τοπικές υποθέσεις, σύμφωνα με τις αρχές της επικουρικότητας και της εγγύτητας, με στόχο την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας. 1. Περιγραφή και ανάλυση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης Το σχέδιο προγράμματος της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Καρδίτσας με την επωνυμία «ΔΗ.Κ.Ε.Κ», περιλαμβάνει τις εξής δραστηριότητες- υπηρεσίες: 1 1. Διοίκηση Κοινωφελούς Επιχείρησης Τομέας διοικητικών- οικονομικών λειτουργιών Όλες οι δραστηριότητες της επιχείρησης πρέπει να υποστηρίζονται διοικητικά. Συνεπώς οριζόντια σε όλες τις παρακάτω δράσεις υπάρχει η ανάγκη της διοικητικής και γραμματειακής υποστήριξης όλων των ενεργειών. Προσωπικό στην Διοίκηση της Επιχείρησης Η επιχείρηση υλοποιεί και το πρόγραμμα ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ ΠΛΗΣΙΟΝ ΣΥΝΤΑΞΗΣ και αφορά άτομα που βρίσκονται λίγο πριν τη συνταξιοδότηση, αλλά αντιμετωπίζουν πρόβλημα στη συμπλήρωση των ενσήμων έξω στην ελεύθερη αγορά εργασίας. Επίσης υλοποιεί το πρόγραμμα ΛΑΕΚ ΟΑΕΔ - ΑΤΟΜΑ ΑΜΕΑ και αφορά άτομα με ειδικές ανάγκες.

4 . ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΦΦΩΕΗ-Η2Χ Το προσωπικό το οποίο απασχολείται στην επιχείρηση την 1/1/2014 ανέρχεται σε 35 άτομα. 1 Ντανοβασίλη Ελένη Διευθύντρια Α.Χ 2 Κουτλής Κων/νος Υπάλληλος Γραφείου 3 Σιώμος Παύλος Υπάλληλος Γραφείου Α.Χ Ο.Χ. Α.μ.ε.α 1) Στην Επιχείρηση απασχολείται με παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών και ο Λογιστής κ. Φωτόπουλος Βασίλειος ο οποίος παρακολουθεί την όλη λογιστική λειτουργία της Επιχείρησης ήτοι: 1)να κατευθύνει και να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση την εφαρμογή του όλου λογιστικού συστήματος της επιχείρησης 2) να τηρεί από τον Κώδικα Φορολογικών Βιβλίων και Στοιχείων τα προβλεπόμενα λογιστικά βιβλία μηχανογραφικά, χειρόγραφα ή μεικτά 3) να συντάσσει τις περιοδικές δηλώσεις του Φ.Π.Α. 4) να καλύπτει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την απασχόληση των εργαζομένων στην επιχείρηση ήτοι σύνταξη μισθολογικών καταστάσεων καταβολή εισφορών στο ΙΚΑ,υποβολή καταστάσεων προσωπικού και λοιπών συμβάσεων στον Ο.Α.Ε.Δ. και στην επιθεώρηση εργασίας. 5) να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη στην επιχείρηση σε θέματα λογιστικά και φορολογικά. 6) να συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις (προϋπολογισμό, ισολογισμό, να υποβάλλει όλα τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται μέχρι και την λήξη της παρούσας σύμβασης προς την Υπηρεσία Δημοσιονομικού Ελέγχου (Υ.Δ.Ε) Λάρισας και προς το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Γενική Δ/νση Διοίκησης & Δημοσιονομικού Ελέγχου, Διεύθυνση 39η, Ν.Π.Δ.Δ Τμήμα 1ο καθώς και σε όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες, Φορείς και Υπουργεία). Με το άρθρο 255 του Ν. 3463/06 και με την υπ αριθμ. απόφαση 61995/ του ΥΠ.ΕΣ, προβλέπεται η καθιέρωση αποζημίωσης στον Πρόεδρο ή τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχει στην επιχείρηση, καθώς και στα μέλη του Δ.Σ. ορίζεται ότι επιτρέπεται να καταβάλλεται αποζημίωση για κάθε συνεδρίαση και έως τρεις συνεδριάσεις το μήνα -, η οποία ορίζεται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ύστερα από πρόταση του διοικητικού συμβουλίου της επιχείρησης. To Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.ΚΕ.Κ (υπ αριθμ. απόφαση 101/2011 Δήμου Καρδίτσας) αποτελείται από έντεκα μέλη. 1.2 Υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο σπίτι Το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» παρέχει βοήθεια και υποστήριξη στο σπίτι εκεί που υπάρχει ανάγκη, ενθαρρύνοντας την ίδια στιγμή τους επωφελούμενους ηλικιωμένους, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, να συμμετέχουν δημιουργικά σε ομαδικές δραστηριότητες με στόχο την αποφυγή φαινομένων στέρησης της ανθρώπινης επαφής και μοναξιάς. Η ομάδα των στελεχών του προγράμματος εφαρμόζει τις αρχές και μεθόδους της ομαδικής εργασίας και του κοινωνικού σχεδιασμού. Οι υπηρεσίες προσφέρονται με περιοδικές επισκέψεις επαγγελματικού προσωπικού στο σπίτι με κάποια κανονική συχνότητα, ανάλογα με τις ανάγκες, και αφορούν: Νοσηλευτική μέριμνα με επισκέψεις στο σπίτι από νοσηλευτικό προσωπικό με πολυετή εμπειρία Ιατρική φροντίδα με επισκέψεις στο σπίτι από γιατρούς ειδικοτήτων: Καρδιολόγοι, Παθολόγοι, κ.λ.π., Φυσικοθεραπεία με επισκέψεις στο σπίτι από εξειδικευμένους φυσικοθεραπευτές. Συμβουλευτική και συναισθηματική στήριξη με κοινωνικούς λειτουργούς Διεκπεραίωση οικογενειακών θεμάτων- Οικιακή φροντίδα και ικανοποίηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης (μικροαγορές, πληρωμή λογαριασμών,κλπ ) Συνοδεία και μεταφορές στις διάφορες υπηρεσίες (ΙΚΑ, κλπ. ) Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων Η Σκοπιμότητα χρηματοδότησης του προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ, είναι αφενός να εξυπηρετηθεί μεγάλος αριθμός ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων και αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα στα μέλη των οικογενειών τους (κυρίως δε στις γυναίκες) που ήταν επιφορτισμένα με την φροντίδα τους, να απεμπλακούν και να διευκολυνθούν στην ένταξη ή επανένταξή τους στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα με τα παραπάνω, τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:

5 Η απελευθέρωση του χρόνου των γυναικών (που έχουν την επιμέλεια των ηλικιωμένων, προκειμένου να αναζητήσουν εργασία) Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την εναρμόνιση οικογενειακού και επαγγελματικού βίου των γυναικών. Η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας (ο ηλικιωμένος αισθάνεται ενεργό μέλος της οικογένειας και όχι αποκομμένος από αυτήν) Η δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την επαγγελματική ανέλιξη των γυναικών. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης στη δομή (κυρίως γυναίκες) Η ποιοτική αναβάθμιση των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και ανήμπορων ατόμων στην περιοχή Η έκφραση αγάπης και έμπνευση ελπίδας στους ηλικιωμένους (ως ελάχιστη αναγνώριση της προσφοράς τους στο κοινωνικό σύνολο). Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι θα υλοποιηθεί καθ όλη τη διάρκεια του παρόντος Σχεδίου. Η ΔΗ.Κ.Ε.Καρδίτσας υλοποιεί έξι Δομές Βοήθεια στο Σπίτι Το πρόγραμμα στεγάζεται στα γραφεία της Διοίκησης. 1. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 1 ΠΙΠΕΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Κοινωνικός Ο.Χ Λειτουργός 2 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Νοσηλεύτρια Ο.Χ 3 ΑΡΓΥΡΗ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ Οικογενειακή Βοηθός Ο.Χ Το πρόγραμμα στεγάζεται στα γραφεία της Διοίκησης. 2. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ 1 ΖΑΧΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ Κοινωνικός Ο.Χ Λειτουργός 2 ΛΕΤΣΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Νοσηλεύτρια Ο.Χ 3 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ Οικογενειακή Βοηθός Ο.Χ Το πρόγραμμα στεγάζεται σε κοινοτικό κτίριο του Δ.Δ. Προδρόμου. 3. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΜΠΟΥ 1 ΝΤΑΝΟΒΑΣΙΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Κοινωνικός Ο.Χ Λειτουργός 2 ΧΟΝΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ Νοσηλεύτρια Ο.Χ 3 ΣΚΟΝΔΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ Οικογενειακή Βοηθός Ο.Χ Το πρόγραμμα στεγάζεται σε κοινοτικό κτίριο του Δ.Δ. Καλλιθήρου. 4. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΙΤΑΜΟΥ 1 ΒΑΣΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ Κοινωνικός Ο.Χ Λειτουργός 2 ΚΑΡΥΔΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Νοσηλεύτρια Ο.Χ

6 Το πρόγραμμα στεγάζεται σε κοινοτικό κτίριο του Δ.Δ. Καλλιφωνίου. 5. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ 1 ΚΑΠΕΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ Κοινωνικός Ο.Χ Λειτουργός 2 ΜΙΧΑΗΛ ΕΛΕΝΗ Νοσηλεύτρια Ο.Χ 3 ΣΧΙΖΟΔΗΜΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΑ Οικογενειακή Βοηθός Ο.Χ Το πρόγραμμα στεγάζεται σε κοινοτικό κτίριο του Δ.Δ. Μητρόπολης. 6. ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ 1 ΓΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΓΚΟΛΦΩ Κοινωνικός Ο.Χ Λειτουργός 2 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Νοσηλεύτρια Ο.Χ 3 ΣΒΑΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Οικογενειακός Βοηθός Ο.Χ 1.3 Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ Με την λειτουργία των πέντε κοινωνικών δομών ΚΕΝΤΡΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ (Κ.Δ.Α.Π.) στο Δήμο Καρδίτσας, αφενός απασχολούνται παιδιά (αριθμός ανάλογος με την άδεια λειτουργίας τους) ηλικίας 6-12 ετών εκτός σχολικού ωραρίου και ημέρες Δευτέρα -Παρασκευή, αφετέρου εξυπηρετούνται γονείς που διαμένουν στην περιοχή, βοηθώντας ουσιαστικά την εναρμόνιση του οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Η υπηρεσίες συνίστανται : Φύλαξη Εξυπηρέτηση των προσωπικών αναγκών Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας Συναισθηματική κάλυψη και ευχάριστη διαμονή Απόκτηση γνώσεων και ψυχαγωγία Δημιουργική απασχόληση και υπαίθριο παιχνίδι Γιορτές και εκδηλώσεις Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων Παράλληλα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν για τα μαθήματα του σχολείου τους. Το συγκεκριμένο έργο, συμβάλλει με την υλοποίησή του στην δημιουργία δομών κοινωνικής στήριξης, με σκοπό την κοινωνική συνοχή και την ένταξη στην αγορά εργασίας των ωφελούμενων μητέρων και στην δυνατότητα απασχόλησης με την δημιουργία θέσεων εργασίας στη δομή ενώ ταυτόχρονα συντελεί στην αύξηση του οικογενειακού εισοδήματος και στην αναβάθμιση του επιπέδου ζωής των δημοτών. Προσωπικό των προγραμμάτων Κ.Δ.Α.Π Το πρόγραμμα στεγάζεται σε μισθωμένο χώρο 150,00 τ.μ ισόγειο στην οδό Γαρδικίου 4 στην Καρδίτσα. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ) 1 ΒΟΥΡΔΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ Νηπιαγωγός Ο.Χ 2 ΜΟΥΤΣΙΜΠΑΜΠΙΤΣ ΣΟΝΙΑ Νηπιαγωγός Ο.Χ

7 Το πρόγραμμα στεγάζεται σε μισθωμένο χώρο 150,00 τ.μ ισόγειο στο Δ.Δ. Καρδιτσομαγούλας στην Καρδίτσα. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΙΦΦΩΕΗ-Η2Χ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΟΜΑΓΟΥΛΑΣ 1 ΚΟΥΣΙΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ Νηπιαγωγός Ο.Χ Το πρόγραμμα στεγάζεται σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Καρδίτσας εμβαδού 140,00 τ.μ ισόγειο στην οδό Δ.Λάππα 142 στην πόλη της Καρδίτσας. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΓΙΟΛΔΑΣΗ) 1 ΠΑΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Νηπιαγωγός Ο.Χ 2 ΠΡΙΤΣΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Νηπιαγωγός Ο.Χ Το πρόγραμμα στεγάζεται σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Καρδίτσας εμβαδού 140,00 τ.μ ισόγειο στο Δ.Δ. Αρτεσιανού. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΡΤΕΣΙΑΝΟΥ 1 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ Εκπαιδευτικός Ο.Χ 2 ΦΩΤΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ Καθαρίστρια Ο.Χ Το πρόγραμμα στεγάζεται σε χώρο που παραχωρήθηκε από τον Δήμο Καρδίτσας εμβαδού 150,00 τ.μ ισόγειο στο Δ.Δ. Προδρόμου. ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΜΠΟΥ 1 ΧΑΒΡΟΥΖΑ ΙΩΑΝΝΑ ΓΥΜΝΑΣΤΡΙΑ Ο.Χ 2 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ Ο.Χ 3 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΑ Ο.Χ 1.4. Υλοποίηση προγράμματος ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ Ο κεντρικός στόχος του ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ, είναι η λειτουργία δομής κοινωνικής ενσωμάτωσης με βασική ομάδα-στόχο τους Ρομά του τοπικού οικισμού στο Δήμο Καρδίτσας. Θα παρέχει ιατροκοινωνική φροντίδα στους τσιγγάνους που διαμένουν στην ίδια περιοχή ή και σε άλλες εντός των ορίων του Δήμου Καρδίτσας. Μέσω του Ιατροκοινωνικού Κέντρου θα προωθείται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και η κοινωνική προστασία των τσιγγάνων με απώτερο στόχο την κοινωνική τους ενσωμάτωση. Οι τσιγγάνοι του δήμου μας, καταφέρνουν και έχουν στο πλευρό τους, γιατρό, νοσηλεύτρια, κοινωνική λειτουργό, παιδαγωγό, γυμναστή, ψυχολόγο, κ.λ.π καθώς και διαμεσολαβητή ο οποίος προέρχεται από τον τοπικό οικισμό των τσιγγάνων (ή οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα που απαιτείται από τις εκάστοτε ΚΥΑ) Διοργάνωση ετήσιων εκδηλώσεων Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι: η καταγραφή της ομάδας στόχου, η μελέτη επεξεργασίας και ανάλυση των ποιοτικών και ποσοτικών χαρακτηριστικών, καθώς και ιδιαιτεροτήτων τους. Η ανίχνευση του επιπέδου και η καταγραφή των αναγκών, καθώς και των υγειονομικών και κοινωνικών προβλημάτων τους, με επιδημιολογική έρευνα. Η ενημέρωση των συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού για θέματα Δημόσιας Υγείας (δράσεις αγωγής υγείας) και προαγωγή της υγείας, με την ανάπτυξη αναγκαίων δράσεων. Η ποιοτική αναβάθμιση της ζωής των τσιγγάνων με την παροχή πρωτοβάθμιας περίθαλψης.

8 Η άμεση επαφή μέσω εξειδικευμένου προσωπικού με τα τσιγγανόπαιδα του τοπικού οικισμού, προετοιμάζοντάς τα για την ομαλή ένταξη κοινωνικού και σχολικού περιβάλλοντος. Η λειτουργία του κέντρου χρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους έως την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, η οποία πρόκειται άμεσα να πραγματοποιηθεί με τη μετεξέλιξη των Ιατροκοινωνικών Κέντρων σε Κέντρα στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων με διευρυμένες υπηρεσίες και ωφελούμενους. Ο νέος διευρυμένος ρόλος τους θα ανταποκρίνεται στις νέες εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές, οι οποίες στοχεύουν στην εξατομικευμένη δράση, στην αποφυγή πολιτικών διάκρισης, στην επίτευξη συνεργειών με στόχο την ολιστική προσέγγιση σε τοπικό επίπεδο, δεδομένης της δυσμενούς κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των Ρομά, καθώς και της αναγκαιότητας για συνεχή υποστήριξη προς την πορεία της κοινωνικής ένταξης της ομάδας στόχου. ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ- ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ 1 ΛΟΥΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ Ο.Χ 2 ΒΑΣΙΛΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ Ο.Χ 3 ΚΟΥΤΡΑ ΕΥΦΗΜΙΑ ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ Σ.Μ.Ε 4 ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Σ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Σ.Μ.Ε ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 5 ΣΚΟΝΔΡΑ ΘΩΜΑΪΤΣΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ Σ.Μ.Ε 6 ΚΑΜΠΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΗΣ Σ.Μ.Ε 1.5 Τράπεζα Ρουχισμού Στο πλαίσιο της συντονισμένης στρατηγικής της ΔΗ.ΚΕ.Κ για την κοινωνική προστασία και αλληλεγγύη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και την καταπολέμηση της φτώχειας αναπτύσσει σχέδιο δράσης με την δημιουργία της «ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΓΑΘΩΝ» (δωρεάν παροχή ενδυμάτων, υποδημάτων, είδη σίτισης) Σκοπός του προγράμματος είναι η κάλυψη πρωτογενών αναγκών επιβίωσης άπορων οικογενειών, πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών με ανήλικα και ενήλικα τέκνα και μοναχικών ατόμων, ώστε να γίνει δυνατή η κοινωνική επανένταξή τους με καλύτερες αξιώσεις. Προσωπικό που απασχολείται στην Τράπεζα Ρουχισμού Η Δράση αυτή στεγάζεται σε μισθωμένο χώρο εμβαδού 120,00 τ.μ. επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 35 στην Καρδίτσα (απέναντι από τα γραφεία της ΔΗ.Κ.Ε.Καρδίτσας). ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ 1 ΛΑΧΑΝΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ Ο.Χ Α.μ.ε.α 2. Κατανομή δράσεων του ετήσιου προϋπολογισμού Οι δράσεις κατανέμονται στον παρακάτω πίνακα. Στον πίνακα ορίζεται ο αριθμός των μηνών, ανά έτος, κατά τους οποίους υφίσταται η σχετική δραστηριότητα, όπως αυτή έχει εκτεθεί στο παραπάνω τμήμα του σχεδίου. Α/Α ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΤΟΣ 2014 (αριθμός μηνών) 1 Διοικητικές και Οικονομικές Λειτουργίες 12 2 Λειτουργία 6 Δομών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» 12

9 3 Λειτουργία 5 Δομών του προγράμματος «Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π» 12 4 Λειτουργία του προγράμματος «Ιατροκοινωνικό Κέντρο για τσιγγάνους Κέντρο Στήριξης ΡΟΜΑ» 12 5 Λειτουργία Τράπεζας Ρουχισμού Αιτιολόγηση της σύνδεσής των δραστηριοτήτων με τις αρμοδιότητες του ΟΤΑ Όλες οι δραστηριότητες που ασκεί η δημοτικής επιχείρηση περιλαμβάνονται στους σκοπούς της και συνδέονται άμεσα με τις αρμοδιότητες του άρθρου 75 του Δημοτικού και Κοινοτικού κώδικα. 4. Κοστολόγηση των δραστηριοτήτων και υπηρεσιών σε ετήσια βάση 4.1. Προϋπολογισμός λειτουργικών εξόδων Συγκεντρωτικά το κόστος ανά δραστηριότητα και έτος περιγράφεται στον κάτωθι πίνακα: Ανάλυση προϋπολογισμού ανά δραστηριότητα: Διοίκηση Προϋπολογισµός λειτουργικών εξόδων υπηρεσιών, δραστηριοτήτων και, υποχρεώσεων Έξοδα Διοικητικών λειτουργιών Α/Α Κ.Λ.Σ ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΣ 2014 Ποσό σε 1 14 Αγορά Παγίων 8.500,00 Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισµός 1.000,00 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & λοιπός Εξοπλισµός 2.500,00 16 Εξοδα κτήσεως Ακινητοποιήσεων (Λογισµικό κ.λ.π) 5.000, Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού ,72 Έξοδα Προσωπικού , Αµοιβές τρίτων ,00 Αµοιβές Προέδρου.Σ 3.600,00 Αµοιβές Μελών.Σ 0,00 Αµοιβές Λογιστή ,00 Αµοιβές ικηγόρων 7.000,00 Αµοιβές Ελεγκτών 5.000,00 Αµοιβή Τεχνικού Ασφαλείας 500, Παροχές Τρίτων ,00 Ηλεκτρικό ρεύµα ( ΕΗ) 5.000,00 Τηλέφωνα 5.000,00 Ασφάλιστρα κτιρίων 0,00 Ταχυδροµικά & µεταφορικά 2.000,00 Ενοίκια κτιρίων ,00 Ύδρευση 1.000,00 5 Έξοδα συντήρησης 2.000,00 Κτιρίου 2.000,00 Εξοπλισµού 0, ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 0,00 0, ιάφορα Έξοδα ,00 Έξοδα ταξιδίων 1.500,00 Έξοδα προβολής & ιαφήµισης 1.000,00 Έξοδα εκθέσεων - επιδείξεων 500,00

10 Συνδροµές σε περιοδικά - εφηµερίδες 1.500,00 Συνδροµές - εισφορές σε επαγγελµατικές οργανώσεις 1.000,00 ωρεές για κοινωφελείς σκοπούς 1.000,00 Έντυπα & Γραφική ύλη 6.000,00 Καύσιµα & λοιπά υλικά θέρµανσης 2.500,00 Υλικά καθαριότητας 500,00 Υλικά Φαρµακείου 500,00 Έξοδα ηµοσιεύσεων Ισολογισµών & προσκλήσεων 1.500,00 Έξοδα ηµοσιεύσεων Αγγελιών & Ανακοινώσεων 2.000,00 ιάφορα Έξοδα 3.500, Τόκοι & Συναφή Έξοδα ,00 Τόκοι & έξοδα Τραπεζικών Χρηµατοδοτήσεων ,00 Προµήθειες Εγγυητικών Επιστολών 5.000, Έκτακτα & Ανόργανα Έξοδα 3.000,00 Φορολογικά Πρόστιµα & προσαυξήσεις 1.500,00 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων 1.500, Έσοδα & Έξοδα Προηγουµένων Χρήσεων ,99 Φόροι & Τέλη Προηγουµένων Χρήσεων ,00 Επιστροφές Αχρεωστήτως Καταβληθέντων Εσόδων Προγραµµάτων ,99 Απόδοση Παρακρατηθέντων Φόρων & Ασφαλιστικών Εισφορών ,00 Σύνολο απανών , Υλοποίηση προγραμμάτων Βοήθεια στο Σπίτι Α/Α Κ.Λ.Σ ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΣ 2014 Ποσό σε Β 1 14 Αγορά Παγίων 0,00 ο Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισµός 0,00 ή Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & λοιπός Εξοπλισµός 0,00 2 θ 60 Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού ,00 ε Έξοδα Προσωπικού ,00 3 ι 61 Αµοιβές τρίτων 0,00 α Αµοιβές Λογιστή 0, Παροχές Τρίτων 2.000,00 Ηλεκτρικό ρεύµα ( ΕΗ) 0,00 σ Τηλέφωνα 0,00 τ Ασφάλιστρα αυτοκινήτων 2.000,00 ο Ταχυδροµικά & µεταφορικά 0,00 Ύδρευση 0,00 5 Σ π ί τ Έξοδα συντήρησης Κτιρίων Εξοπλισµού Μεταφορικών Μέσων 6.000,00 0,00 0, ,00 6 ι 63 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ 1.800,00 Φόροι & τέλη κυκλοφορία µεταφορικών µέσων 1.800, ιάφορα Έξοδα , Έξοδα κινήσεως µεταφορικών µέσων ,00 Έξοδα ταξιδίων 0,00 Έξοδα προβολής & ιαφήµισης 0,00 Έξοδα εκδηλώσεων 0,00 Συνδροµές σε περιοδικά - εφηµερίδες 0,00 Έντυπα & Γραφική ύλη 1.200,00 Καύσιµα & λοιπά υλικά θέρµανσης 0,00 Υλικά καθαριότητας 0,00 Υλικά Φαρµακείου 3.000,00 Έξοδα ηµοσιεύσεων Αγγελιών & Ανακοινώσεων 0,00 ιάφορα Έξοδα 3.000,00

11 3 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ Α/Α Κ.Λ.Σ ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΣ 2014 Ποσό σε 1 14 Αγορά Παγίων 7.500,00 Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισµός 2.500,00 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & λοιπός Εξοπλισµός 2.500,00 Εξοδα κτήσεως Ακινητοποιήσεων (Λογισµικό κ.λ.π) 2.500, Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού ,44 Έξοδα Προσωπικού , Αµοιβές τρίτων 0,00 Αµοιβές εξωτερικών συνεργατών Κ ΑΠ (θεατρολόγος, µουσικός, ζωγράφος κλπ ανάλογα µε το ωρολόγιο πρόγραµµα) 0, Παροχές Τρίτων ,00 Ηλεκτρικό ρεύµα ( ΕΗ) 6.000,00 Τηλέφωνα 3.000,00 Ασφάλιστρα κτιρίων 0,00 Ταχυδροµικά & µεταφορικά 0,00 Ενοίκια κτιρίων ,00 Ύδρευση 600,00 5 Έξοδα συντήρησης 5.000,00 Κτιρίου 5.000,00 Εξοπλισµού 0, ιάφορα Έξοδα ,00 Έξοδα ταξιδίων 500,00 Έξοδα προβολής & ιαφήµισης 0,00 Έξοδα διοργάνωσης εκδηλώσεων - εορτών 2.500,00 Συνδροµές σε περιοδικά - εφηµερίδες 750,00 Έντυπα & Γραφική ύλη 7.500,00 Καύσιµα & λοιπά υλικά θέρµανσης 9.000,00 Υλικά καθαριότητας 2.500,00 Υλικά Φαρµακείου 500,00 Έξοδα ηµοσιεύσεων Αγγελιών & Ανακοινώσεων 0,00 ιάφορα Έξοδα 2.500,00 Σύνολο απανών , Ιατροκοινωνικό Κέντρο Ιατροκοινωνικό Κέντρο Α/Α Κ.Λ.Σ ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΤΟΣ 2014 Ποσό σε 1 14 Αγορά Παγίων 500,00 Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισµός 500,00 16 Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές & λοιπός Εξοπλισµός 0, Αµοιβές & Έξοδα Προσωπικού ,68 Έξοδα Προσωπικού , Αµοιβές τρίτων ,00 Αµοιβή Ιατρού ,00

12 Αµοιβή Ψυχολόγου ,00 Αµοιβή ιαµεσολαβητή ,00 Αµοιβή ειδικού παιδαγωγού ,00 Αµοιβή Φύλαξης - Ασφάλειας 8.000,00 Αµοιβές Λογιστή ,00 Αµοιβή Γυµναστή 0, Παροχές Τρίτων 2.700,00 Ηλεκτρικό ρεύµα ( ΕΗ) 2.000,00 Τηλέφωνα 500,00 Ταχυδροµικά & µεταφορικά 0,00 Ύδρευση 200,00 5 Έξοδα συντήρησης 1.000,00 Κτιρίων 0,00 Εξοπλισµού 1.000, ιάφορα Έξοδα 2.000,00 Έξοδα ταξιδίων 1.000,00 Έξοδα προβολής & ιαφήµισης 0,00 Έξοδα εκδηλώσεων 0,00 Συνδροµές σε περιοδικά - εφηµερίδες 0,00 Έντυπα & Γραφική ύλη 0,00 Καύσιµα & λοιπά υλικά θέρµανσης 0,00 Υλικά καθαριότητας 0,00 Υλικά Φαρµακείου 500,00 Έξοδα ηµοσιεύσεων Αγγελιών & Ανακοινώσεων 0,00 ιάφορα Έξοδα 500,00 Σύνολο απανών ,68

13 4.1. νών5. ΠΡΟΫ ΠΟΛΟ ΓΙΣΜ ΟΣ ΤΩΝ ΕΣΟΔ ΩΝ της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ). Προϋπολογισμός των εσόδων της επιχείρησης επιτρέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 1 της αριθμ. Οικ /07 απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ. Συγκεντρωτικά ανά δραστηριότητα, υπηρεσία και έτος τα έσοδα της επιχείρησης που προκύπτουν από τις δραστηριότητες σε ετήσια βάση (αποζημιώσεις για παροχή υπηρεσιών, επιχορηγήσεις κλπ) αναμένονται να είναι τα εξής: 5α Έσοδα διοικητικών λειτουργιών Έξοδα Τράπεζας Ρουχισμού Α/Α Κ.Λ.Σ ΕΙ ΟΣ ΑΠΑΝΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΟΔΩΝ ΕΤΟΣ Ποσό σε 1 Τρά Α/Α 14 Αγορά ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Παγίων ΕΤΟΣ 1.000, Ποσό Έπιπλα & λοιπός Εξοπλισµός σε 1.000,00 ευρώ πεζ 1 Ηλεκτρονικοί Λειτουργία διοικητικής Υπολογιστές υπηρεσίας & λοιπός Εξοπλισµός ,71 0, Αµοιβές Υλοποίηση & Έξοδα προγραμμάτων Προσωπικού Βοήθεια στο σπίτι , ,00 α Ρου Αµοιβές Λειτουργία τρίτων Ιατροκοινωνικού Κέντρου ,68 0,00 χισμ 5 Αµοιβές Λειτουργία πλυσίµατος Τράπεζας & Ρουχισμού συντήρησης ρουχισµού 0, , Παροχές Τρίτων 6.700,00 ού ΣΥΝΟΛΟ ,15 Ηλεκτρικό ρεύµα ( ΕΗ) 2.000, Τηλέφωνα 0,00 3 Έξοδα Υλοποίηση Προσωπικού προγραμμάτων ΚΔΑΠ , ,32 Ταχυδροµικά & µεταφορικά 0,00 Προϋ Ύδρευση 200,00 πολογ Ενοίκια Κτιρίων 4.500,00 5 Έξοδα συντήρησης 1.000,00 ισμός Κτιρίων 0,00 Εξόδω Εξοπλισµού 1.000, ιάφορα Έξοδα 2.000,00 ν Έξοδα προβολής & ιαφήµισης 0,00 Δαπα Έξοδα εκδηλώσεων 0,00 Συνδροµές σε περιοδικά - εφηµερίδες 0,00 Έντυπα & Γραφική ύλη 0,00 Καύσιµα & λοιπά υλικά θέρµανσης 1.500,00 Υλικά καθαριότητας 0,00 Υλικά Φαρµακείου 0,00 ιάφορα Έξοδα 500,00 Σύνολο απανών ,32 Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2014 Ποσό σε ευρώ 1 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ πλησίον σύνταξης 0,00 2 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ ΑΜΕΑ ,00 3 Χορηγίες προβολών και εκδηλώσεων 0,00 4 Ενοίκια χειμερινού & θερινού κινηματογράφου ,00 Σύνολο Εσόδων ,00 5β. Υλοποίηση προγράµµατος Βοήθεια στο σπίτι "Βοήθεια στο Σπίτι" Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2014 Ποσό σε ευρώ Επιδότηση προγράμματος 1 Βοήθεια στο Σπίτι Νο1 Καρδίτσας ,00

14 2 Βοήθεια στο Σπίτι Νο2 Καρδιτσομάγουλας ,00 3 Βοήθεια στο Σπίτι Νο3 Κάμπου ,00 4 Βοήθεια στο Σπίτι Νο4 Μητρόπολης ,00 5 Βοήθεια στο Σπίτι Νο5 Καλλιφωνίου ,00 6 Βοήθεια στο Σπίτι Νο 6 Ιτάμου ,00 Σύνολο Εσόδων ,00 Χρηματοδότηση 100% από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 5γ. Υλοποίηση προγραμμάτων ΚΔΑΠ Α. Κ.Δ.Α.Π Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2014 Ποσό σε ευρώ Επιδότηση προγράμματος 1 ΚΔΑΠ1 Γαρδικίου ,00 2 ΚΔΑΠ2 Καρδιτσομάγουλας ,00 3 ΚΔΑΠ3 Γιολδάση ,00 4 ΚΔΑΠ4 Αρτεσιανού ,00 5 ΚΔΑΠ5 Κάμπου ,00 Σύνολο Εσόδων ,00 Χρη ματ οδό τησ η 100 % από την Ε.Ε. Τ.Α. 5δ. Υλοποίηση προγραµµάτων ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ Ιατροκοινωνικό Κέντρο Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2014 Ποσό σε ευρώ Επιδότηση προγράμματος 1 Κέντρο Μαύρικα ,00 Σύνολο Εσόδων ,00 ΙΑΤΡΟΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΙΑ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ-ΚΕΝΤΡΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΡΟΜΑ Χρηματοδότηση 100% από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 5ε. Υλοποίηση τράπεζας Ρουχισµού ΤΡΑΠΕΖΑ ΡΟΥΧΙΣΜΟΥ Α/Α ΕΙΔΟΣ ΕΣΟΔΟΥ ΕΤΟΣ 2014 Ποσό σε ευρώ Επιδότηση προγράμματος 1 Έσοδα 0,00 Σύνολο Εσόδων 0,00 6. Ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από τον Δήμο Καρδίτσας για το έτος Το ύψος της χρηματοδότησης της επιχείρησης από το δήμο καθορίζεται από τη διαφορά που προκύπτει με βάση την κοστολόγησή της και τον υπολογισμό των εσόδων της επιχείρησης και επιτρέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 της αριθμ. Οικ /07 απόφασης ΥΠΕΣΔΔΑ. Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει το ύψος της χρηματοδότησης του Δήμου προς την επιχείρηση για ολόκληρη τη διάρκεια του προγράμματος δράσης, και καθορίζεται από τη διαφορά μεταξύ των συνολικών δαπανών μείον τα έσοδα από τις επιμέρους δραστηριότητες όπως αναλυτικά εκτέθηκαν επί του παρόντος σχεδίου και σύμφωνα με τον συγκεντρωτικό πίνακα Εσόδων Εξόδων προγράμματος δράσης της επιχείρησης, που ακολουθεί.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2013 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 169 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Η με αριθμ. 2/ απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας- Αντίκυρας, Αρ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΣΤΟΜΟΥ-ΑΡΑΧΟΒΑΣ-ΑΝΤΙΚΥΡΑΣ Αριθμ. Πρωτ. 602/30.1.2015 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της αρίθμ. 1/2015 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Διστόμου-Αράχωβας-

Διαβάστε περισσότερα

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος

Παύλος Κυριάκος Μιχαήλ Ιωάννης Χρήστος Θεόδωρος Νικόλαος Θεμιστοκλής Ανέστης Φώτιος Ελευθέριος Χρήστος Παγκράτιος Γεώργιος Αλέξανδρος ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 8/16-5-2012 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. απόφασης 234/2012 ΘΕΜΑ: Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης για το 2012 της ΔΕΚΠΟΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το αριθμ. 4/28-5-2013 Πρακτικό συνεδρίασης ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 16/2013 ΘΕΜΑ: «Αίτηση χρηματοδότησης της ΚΕΔΩ προς το Δήμο Ωρωπού για το έτος 2013» Στον Ωρωπό,

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 103 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 7/2-4-2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως του ημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος Αριθ.Πρωτ. ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση του διετούς σχεδίου δράσης της Κοινωφελούς Δημοτικής

Διαβάστε περισσότερα

503.343,70 2.345.386,59

503.343,70 2.345.386,59 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου.

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Της αριθ. 12/2012 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παρανεστίου. Στο Παρανέστι, στο Δημοτικό Κατάστημα και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤHΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΟΝΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τo πρακτικό της 01 /31-01-2012 συνεδριάσεως τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Μυκόνου. ΑΡIΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Έκδοσης. Επωνυµία Αιτιολογία Ποσό Κ.Α. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Αρ. Έκδοσης. Επωνυµία Αιτιολογία Ποσό Κ.Α. ΑΙΤΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής:

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ έχει ως εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της υπ αριθ. 6 ης 27/3/2013 Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Νέας Σμύρνης. Αριθμός απόφασης : 57/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΔΑ: 4Α8ΩΩΛΞ-ΧΜΟ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 545 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 34/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 3 1.1 1.2 2 ΑΡΘΡΟ 259 ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 17η του μήνα Ιουλίου του έτους 2015 και

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 8/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 50/2013 Π Ε Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

ΑΔΑ: ΒΕΥΤΩΞΓ-Α7Ω ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αρ.Πρωτ.:1683/08-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Δ.Δ

Διαβάστε περισσότερα

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ Αναρτητέα στο διαδίκτυο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ A Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 13/2013 τακτικής συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου Αριθµ.Απόφασης: 150/2013 Π Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48. Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 48 Ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΟΕΥ) του Δήμου. Πρακτικό της με αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων

Βόλος, 14 Ιανουαρίου 2012. Αρ. Πρωτ. 242. Προς Δήμο Βόλου Τμήμα Νομικών Προσώπων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. ΔΗΜΟΥ ( Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» ΕΔΡΑ: ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ-ΣΤΑΔΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 87 ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2014 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΘΕΜΑ: Περί Οργανισμού

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ Δ. Σ. 1. Μπαλτά Σταυρούλα 2. Κολιούσης Ευάγγελος 3. Γκαραλέας Δημήτριος 4. Αλεξούδη-Γκαβρέση Παρασκευή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ Έδρα: Ελεούσα Αρ. Απ ο φ.: 217 /2011 1 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το Πρακτικό Αρ. 11/07-06-2011 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Δήμου Ζίτσας. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ανάκληση της υπ αριθμ.

Διαβάστε περισσότερα

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015

Αριθ. Απόφασης 7/2014 Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η Ψήφιση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ: Κα ΣΟΦΙΑ ΗΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΤΗΛ.: 2132023905-908 Α Π Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αθήνα, Αριθμ. Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ H ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Βόλος, Αριθ.Πρωτ ΠΡΟΣ Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Ε Ν Τ Α Υ Θ Α ΘΕΜΑ: «Έγκριση Διετούς Σχεδίου Δράσης 2011 2012 της Κοινωφελούς Επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ. Αποφ. 276/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία: ΘΕΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αθήνα, Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77 Αρ.Πρωτ.: Ταχ. Κώδικας: 104 36 Αθήνα

Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αθήνα, Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77 Αρ.Πρωτ.: Ταχ. Κώδικας: 104 36 Αθήνα Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αθήνα, Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. Ταχ. Διεύθυνση: Μυλλέρου 73-77 Αρ.Πρωτ.: Ταχ. Κώδικας: 104 36 Αθήνα Κεντρικά Γραφεία Αθηνών Πληροφορίες: Τηλέφωνο: 210-5214600,

Διαβάστε περισσότερα