Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "---------------------------"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 29 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 31η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 και ώρα μμ, η υπογεγραμμένη Ζάρρα Σταυρούλα (υπάλληλος ήμου Καρδίτσας), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 97 του Ν 3463/2006, τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισμένο μέρος του ημοτικού Καταστήματος, αντίγραφο της υπ αριθ. 29/2012 Απόφασης του ημοτικού Συμβουλίου, που συζητήθηκε στη συνεδρίαση αυτού στις 30/1/2012. Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω. Απόσπασμα από το υπ αριθ. 4/ Πρακτικό Συνεδριάσεως του ημοτικού Συμβουλίου ήμου Καρδίτσας Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Οι μάρτυρες ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ ΨΗΜΜΕΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΘΕΜΑ ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Παραλαβή μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα της εβδομάδος ευτέρα και ώρα 2:00 μ.μ, στο ημοτικό Κατάστημα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ αριθ. 1494/ έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ημοτικού Συμβουλίου του ήμου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 96 του Ν. 3463/2006 και των άρθρων 67 και 69 του Ν.3852/2010, συνήλθε σε συνεδρίαση το ημοτικό Συμβούλιο του ήμου Καρδίτσας. ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 1) Αγραφιώτου Ελένη 17)Σούφλα Ουρανία 1)Μαρκινός Αθανάσιος 2) Αναστασίου Απόστολος 18)Τσιούκης Λάμπρος 2)Ντελής Ιωάννης 3) Αρβανιτάκου Σοφία 19)Χλαπάνας Ηλίας 4) Γούλας Σωτήριος 20)Βερίλλης ομήνικος 5) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος 21)Γεννάδιος Ιωάννης 6) Ζορμπάς Ιωάννης 22)Καρκαλέτση Θεοδώρα 7) Καραγιάννης Νικόλαος 23)Ντούρλιας ημήτριος 8) Κατσιαβάρας Θωμάς 24)Σουφλάκος Βασίλειος 9) Κωστόπουλος ημήτριος 25)Τέγος Χρήστος 10) Κωτούλας Φίλιππος 26)Γιοβάνης Γεώργιος 11)Μουζιούρας Νικόλαος 12)Μπατζιάκας Βασίλειος 13)Μπουραζάνης Αθανάσιος 14)Νασιάκου Αλεξάνδρα 15)Παπαγεωργίου Σταύρος 27) Μακροστέργιος Αθανάσιος 28)Τσίπρας Εμμανουήλ 29)Αρχοντής ημήτριος 30)Τσαντήλας Βασίλειος 31)Χάρμπας Θωμάς 16)Παπαδημητρίου Χαρίλαος Το ημοτικό Συμβούλιο του ήμου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο 33 μελών, παρόντες ήταν 31), οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 96 του Ν.3463/2010 «Περί κύρωσης του ημοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»), εισέρχεται στη συζήτηση των αναγραφόμενων στην πρόσκληση θεμάτων της Ημερήσιας ιάταξης, παρόντος του ημάρχου Καρδίτσας κ. Παπαλού Κωνσταντίνου

2 Το ημοτικό Συμβούλιο του ήμου Καρδίτσας μετά από συζήτηση σχετικά με παραλαβή μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ και αφού έλαβε υπόψη: 1. Την εισήγηση του αντιδημάρχου Έργων & Μελετών Β. Ευαγγελακόπουλου, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι πρόκειται για μια παρέμβαση στην περιοχή του ημοτικού Σταδίου που η ημοτική Αρχή την έθεσε σε άμεση προτεραιότητα, καθώς η συγκεκριμένη περιοχή είναι υποβαθμισμένη και παρουσιάζει σημάδια εγκατάλειψης. Το έργο προσφέρει οφέλη τόσο στους δημότες όσο και στην πόλη, καθώς αναβαθμίζεται η είσοδος έξοδός της. Πρόκειται ουσιαστικά για ήπια ανάπλαση του βορειοανατολικού τμήματος πέριξ του ημοτικού Σταδίου. 2. Την τεχνική έκθεση που συνέταξε η επιστημονική ομάδα μελέτης της ιεύθυνσης Έργων & Μελετών και έχει ως εξής: Αντικείμενο της μελέτης Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την διαμόρφωση του υπαίθριου δημόσιου χώρου βόρεια και ανατολικά του αθλητικού γηπέδου στην είσοδο της πόλης επί της οδού Λαρίσης. Η περιοχή μελέτης ορίζεται βόρεια από την ρυμοτομική γραμμή της οδού Λαρίσης, νότια από την καμπύλη γραμμή των νέων μεταλλικών κερκίδων, ανατολικά από την ανώνυμη αδιαμόρφωτη οδό (πεζόδρομο) και δυτικά από το όριο του τοίχου περίφραξης του αθλητικού πάρκου. H συνολική έκταση της περιοχής ανέρχεται στα τμ. εκ των οποίων τα 1500τμ αφορούν την ανατολική ανώνυμη οδό (πεζόδρομο) Υπάρχουσα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ της ΠΕΡΙΟΧΗΣ Η περιοχή μελέτης αποτελεί το βόρειο τμήμα ενός πλέγματος δημόσιων χρήσεων εκπαιδευτικών, αθλητικών και χώρων αναψυχής, υπαίθριων και κτιριακών στις ανατολικές παρυφές της πόλης. Βόρεια ορίζεται από την οδό Λαρίσης την βασική είσοδο και έξοδο της πόλης προς και από Αθήνα και Θεσσαλονίκη Ανατολικά σε απόσταση ενός οικοδομικού τετραγώνου στεγάζονται οι υπηρεσίες του ΚΤΕΛ. υτικά βρίσκεται μεγάλο διαμορφωμένο πάρκο πρασίνου με δραστηριότητες αθλητικές, εστίασης και περιπάτου. Με τις επεκτάσεις του σχεδίου πόλης ανατολικά οι δημόσιες αυτές χρήσεις περικλείονται πλέον από περιοχές αμιγούς κατοικίας. Η Περιοχή μελέτης είναι ιδιαίτερα υποβαθμισμένη. Ο υψηλός τοίχος βόρεια επί της οδού Λαρίσης και δυτικά σε συνδυασμό με την τυφλή καμπύλη μεταλλική επιφάνεια των νέων κερκίδων του αθλητικού σταδίου δημιούργησαν ένα περίκλειστο απρόσωπο χώρο, ένα μεγάλο αστικό κενό χωρίς καμία χρήση και με εμφανή τα σημάδια εγκατάλειψης. Η μόνη λειτουργία από την δυτική πλευρά είναι εκείνη της εισόδου εξόδου των θεατών ή φιλάθλων κατά την διοργάνωση αθλητικών δραστηριοτήτων. Οι είσοδοι από τον βόρειο τοίχο, όπως και τα δυο γήπεδα αθλοπαιδιών δεν χρησιμοποιούνται. Λόγω του υψηλού τοίχου δυτικά η περιοχή μελέτης δεν έχει καμία οπτική και λειτουργική επικοινωνία με τον αθλητικό πάρκο. Για τον ίδιο λόγο και ο τοίχος βόρεια δημιουργεί ένα εχθρικό μέτωπο επί της οδού Λαρίσης, χωρίς κανένα στοιχείο που να μαρτυρά την ύπαρξη του αθλητικού χώρου πίσω από αυτόν, αποδυναμώνοντας παράλληλα την λειτουργία της οδού ως είσοδος έξοδος της πόλης. Ο πεζόδρομος ανατολικά είναι αδιαμόρφωτος σε πλήρη εγκατάλειψη σε βαθμό που καθίσταται δύσβατο και επικίνδυνο. Στόχοι της μελέτης - ΚΕΝΤΡΙΚΗ Ι ΕΑ Βασικές επιδιώξεις της αρχιτεκτονικής παρέμβασης είναι:

3 - Η άρση όλων των αρνητικών χαρακτηριστικών, που οδήγησαν στην υποβάθμιση της περιοχής και στην εγκατάλειψή της, το στίγμα των οποίων συνοπτικά παρουσιάστηκε ανωτέρω. - Η αναζήτηση νέων πρόσθετων στοιχείων με συμβολική και κυρίως χρηστική λειτουργία, ώστε να αποκτήσει η περιοχή τον ιδιαίτερα κομβικό της χαρακτήρα, λόγω της θέσης της επί του βασικού άξονα εισόδου εξόδου της πόλης ως συνέχεια ενός μεγάλης έκτασης δικτύου δημόσιων χώρων που αναπτύσσονται νότια και ανατολικά κατέχοντας κεντρικό ρόλο στην ανατολική περιοχή του πολεοδομικού ιστού της πόλης. Οι βασικές αποφάσεις για την υλοποίηση των στόχων αυτών είναι οι ακόλουθες: - Η επιλογή της φύτευσης μεγάλων περιοχών βόρεια και ανατολικά (80% του συνόλου της περιοχής) να αποτελέσει το σημαντικότερο νέο στοιχείο της διαμόρφωσης με ποικιλία φυτικών ειδών αξιοποιώντας όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά τους, όπως σχήμα, μέγεθος, χρώμα, άνθιση, καρποφορία, άρωμα, σχετιζόμενα άμεσα με τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. - η ανάδειξη του βόρειου μετώπου της περιοχής επί της οδού Λαρίσης με την καθαίρεση του τοίχου, τον εμπλουτισμό των εικόνων του δομημένου χώρου με στοιχεία πράσινου (υψηλού και χαμηλού) ορατού σε όλο σχεδόν το μήκος και την δημιουργία ανοικτών πλατωμάτων στάσης και περιπάτου. - η ενοποίηση της περιοχής με το αθλητικό πάρκο δυτικά, με την καθαίρεση τμήματος του τοίχου, ώστε να είναι διακριτή και αναγνώσιμη η νέα παρέμβαση, ενώ παράλληλα με λιτό και σαφή τρόπο να ορίζεται η επικοινωνία και η είσοδος σ αυτήν. Η ενοποίηση ενδυναμώνεται με την ολοκλήρωση του περιπάτου γύρω από το αθλητικό στάδιο δια μέσου σύντομης και ευχάριστης διαδρομής σχεδιασμένης μέσα στις νέες περιοχές πράσινου. - Η οριοθέτηση και παράλληλα προστασία της περιοχής παρέμβασης από τις αθλητικές δραστηριότητες του γηπέδου, με την ανέγερση νέου τοίχου που χωροθετείται στο νότιο όριο της περιοχής μελέτης, ενώ η πυκνή φύτευση των νησίδων βόρεια αποκρύπτουν σε μεγάλο βαθμό το μέγεθός του. -Η λιτή διαμόρφωση του πεζόδρομου ανατολικά της περιοχής και ο σχεδιασμός χώρου στάθμευσης. Οι ανωτέρω αποφάσεις αποτελούν τον κεντρικό κορμό των σκέψεων, την κεντρική ιδέα της αρχιτεκτονικής πρότασης σχεδιασμού, η οποία μπορεί να διατυπωθεί ως εξής: Ριζική παρέμβαση ανασύνθεση του ημόσιου χώρου ώστε να: ανακτήσει τον κομβικό του χαρακτήρα και να λειτουργήσει ως καταλύτης για την γενικότερη αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής να αποτελέσει ένα χώρο φιλόξενο για ανάπαυση και αναψυχή αλλά και δεκτικό σε ένα ευρύ σύνολο λειτουργιών για τον ελεύθερο και μη χρόνο. Να γίνει καθημερινό πεδίο κοινωνικών επαφών, να φέρει τον άνθρωπο κοντά σε στοιχεία της φύσης, να απολαύσει και να γνωρίσει την ποικιλία και εξέλιξή της. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Προτείνονται οι ακόλουθες παρεμβάσεις: 1. Καθαίρεση του υψηλού τοίχου περίφραξης βόρεια σε όλο το μήκος και δυτικά σε μήκος 50 μ. 2. Καθαίρεση όλων των εσωτερικών περιφράξεων και μικρών κτισμάτων που βρίσκονται στην περιοχή ανάμεσα στις νέες μεταλλικές κερκίδες και τον υψηλό βόρειο τοίχο. 3. Νέα οριοθέτηση για την προστασία του πάρκου, με τοίχο από οπλισμένο σκυρόδεμα που κλείνει με ασφάλεια τα βόρεια ανοίγματα κενά μεταξύ των τριών ανεξάρτητων συγκροτημάτων κερκίδων και ορίζουν τις νέες εισόδους από βορρά στο Αθλητικό στάδιο. 4. Η νέα περιοχή, που προκύπτει μετά τις καθαιρέσεις βόρεια και ανατολικά, οριζόμενη ως ανωτέρω διαμορφώνεται κυρίως από περιοχές πράσινου με χαμηλή και υψηλή βλάστηση έκτασης περίπου 7500τμ. ήτοι ποσοστό 79% της συνολικής επιφάνειας 9.500τμ. Οι περιοχές πλακόστρωσης ανέρχονται σε 2.200τμ.. και 1500τμ ο πεζόδρομος ανατολικά.αναλυτικά οι περιοχές αυτές έχουν ως ακολούθως:

4 -α) Βόρεια στο μέτωπο επί της οδού Λαρίσης χωροθετούνται δυο μεγάλες περιοχές Α1, Α2 με πυκνή υψηλή και χαμηλή φύτευση οργανωμένες σε ελαφρό ανάγλυφο του εδάφους ώστε να είναι ορατές από την οδό Λαρίσης - β) Νότια μπροστά από τον νέο τοίχο Γ1, Γ2 και το πίσω τυφλό όριο των νέων μεταλλικών κερκίδων δημιουργούνται νέες περιοχές φύτευσης Α3, Α4 με βαθμιδωτή διαμόρφωση των φυτών (χαμηλός, μεσαίος, υψηλός ορίζοντας) με σκοπό την απόκρυψη της απρόσωπης μεταλλικής τυφλής επιφάνειας των κερκίδων. Οι περιοχές αυτές αποτελούν συνέχεια της περιοχής Α1. Ενοποιούνται μέσω της καμπυλόγραμμης χάραξης βόρειου ορίου των περιοχών φύτευσης προς την οδό Λαρίσης που διατρέχει σε μήκος 165μ περίπου όλη την βόρεια περιοχή μελέτης. - γ) Ανάμεσα στην περιοχή Α1 και Α3,4 σχεδιάστηκε ο ρόμος του πάρκου 1 μήκους 100μ περίπου (όπως ονομάζεται στα πλαίσια της μελέτης) και κυμαινόμενου πλάτους 3 έως 5μ σε ευθύγραμμη χάραξη για την σύντομη μετάβαση του επισκέπτη στην ανατολική περιοχή όπου συνδέεται με τον πεζόδρομο 2, 3. Το μεγάλο μήκος του ρόμου αυτού και η δυνατότητα συνολικής θέασής του προσδίδουν μια δυναμική, η οποία ολοκληρώνεται με την τραπεζοειδή χάραξή του (αναίρεση των ιδιοτήτων της προοπτικής) και την πλούσια σε ποικιλία εκατέρωθεν φύτευση. 5. Από υτικά με την καθαίρεση του τοίχου σχεδιάστηκε μια ευανάγνωστη επιφάνεια Β1 που απλώνεται ανάμεσα στις περιοχές πρασίνου Α2 και Α3 και ακολουθεί από την μία νότια πλευρά την καμπυλόμορφη χάραξη της μεγάλης περιοχής φύτευσης Α1, Α3, ενώ βόρεια ορίζεται από την ευθύγραμμη περιοχή καθιστικού της περιοχής φύτευσης Α2 και συνέχεια η επιφάνεια Β2 εκτείνεται παράλληλα της οδού Λαρίσης στην θέση του παλαιού πεζοδρομίου. Με σαφήνεια ορίζεται το νέο δάπεδο σε σχέση με την υπάρχουσα επίστρωση του αθλητικού πάρκου δυτικά και ορίζεται με καθαρότητα η είσοδος στην νέα περιοχή παρέμβασης, διευκολύνοντας την ομαλή μετάβαση προς και από το υπάρχον διαμορφωμένο αθλητικό πάρκο δυτικά, ενώ επιδιώκεται να είναι διακριτή η διαμόρφωση της νέας περιοχής. 6. Ανατολικά διαμορφώνεται ο δρόμος ως πεζόδρομος σε δυο ευδιάκριτα τμήματα 2 και 3. Το πρώτο 2 αποτελεί συνέχεια του πλατώματος Β2 ορίζοντας ανατολικά την περιοχή φύτευσης Α1. Το δεύτερο 3 αρχίζει από το τέλος του ρόμου του πάρκου 1 και εκτείνεται νότια πάνω στην χάραξη του δρόμου του σχεδίου πόλης, με χωροθέτηση δυτικά κατά μήκος του δρόμου θέσεων στάθμευσης. 7. Η περιοχή φύτευσης Α5 σχεδιάστηκε κατά μήκος του πεζόδρομου 3 προς την περιοχή των ανατολικών κερκίδων με υψηλή φύτευση κατά μήκος των χώρων στάθμευσης και χαμηλή (θάμνοι και χλοοτάπητας) προς τις κερκίδες. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ 1. Ως υλικά επίστρωσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα: - Οι επιφάνειες Β1, Β2 επιστρώνονται με αντιολισθηρό βιομηχανικό δάπεδο βαρέος τύπου εξωτερικού χώρου σε γκρί απόχρωση με ζώνες μαρμάρου ημίλευκου σκληρού προέλευσης Κοζάνης. - Οι επιφάνειες του ρόμου Πάρκου 1 και του Πεζοδρόμου 2 επιστρώνονται με με αντιολισθηρό βιομηχανικό δάπεδο βαρέος τύπου εξωτερικού χώρου σε κόκκινη και γκρί απόχρωση αντίστοιχα με διαγράμμιση στην περιοχή των θέσεων στάθμευσης. Το Βιομηχανικό δάπεδο σε πάχος στρώσης 8 έως 10 χιλ. επιστρώνεται σε υπόστρωμα από ελαφρώς οπλισμένη πλάκα σκυροδέματος. Το όριο τελείωμα του βιομηχανικού δαπέδου με τις περιοχές πρασίνου ορίζεται με συνεχές φρεάτιο από σκυρόδεμα για την απορροή των ομβρίων. 2. Τα καθιστικά κατασκευάζονται από εμφανές σκυρόδεμα με δοκίδες κατάλληλου ξύλου στην επιφάνεια καθίσματος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης 3. Για τον φωτισμό χρησιμοποιούνται φωτιστικά ύψους 4.0-4,5μ, αλλά και χαμηλά φωτιστικά και φωτιστικά εδάφους στις περιοχές φύτευσης. ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Η δαπάνη εργασιών όπως προέκυψε βάσει προμετρήσεων και με τιμές των σχετικών άρθρων των εγκεκριμένων τιμολογίων του ΥΠΕΧΩ Ε εκτιμάται ότι θα ανέλθει στο ποσό των

5 ( για οικοδομικές εργασίες και για Η/Μ εργασίεςηλεκτρολογικές, ύδρευσης - άδρευσης). Ο δε συνολικός προϋπολογισμός με το εργολαβικό όφελος, τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και τον ΦΠΑ θα ανέλθει στο ποσό των Την τοποθέτηση του επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας κ. Βερίλλη, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι πρόκειται για μια καλή προσπάθεια, στην οποία όμως θα έπρεπε να έχουν μελετηθεί ορισμένα θέματα πιο διεξοδικά, όπως είναι η ασφάλεια, οι θέσεις στάθμευσης κλπ. Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η παράταξή του -παρά τις όποιες αμφιβολίες που υπάρχουν- θα ψηφίσει τη μελέτη. 4. Την τοποθέτηση του κ. Τέγου, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι μετά την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ υπάρχει η δυνατότητα βελτίωσης και κάποιων σημείων που προβλέπει η μελέτη, τονίζοντας την αναγκαιότητα να γίνουν και κάποιες άλλες παρεμβάσεις στο χώρο γύρω από το ημοτικό Στάδιο που αν και είναι ουσίας δεν έχουν κάποιο υψηλό κόστος. 5. Την τοποθέτηση του κ. Αρχοντή, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι θα εγκρίνει τη μελέτη γιατί έρχονται χρήματα στην Καρδίτσα, είπε όμως ότι η ημοτική Αρχή βρίσκεται ένα βήμα πίσω από τα προγράμματα. 6. Την επακολουθήσασα ψηφοφορία, κατά την οποία υπέρ της έγκρισης της μελέτης ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ Αγραφιώτου, Αναστασίου, Αρβανιτάκου, Γούλας, Ευαγγελακόπουλος, Ζορμπάς, Καραγιάννης, Κατσιαβάρας, Κωστόπουλος, Κωτούλας, Μουζιούρας, Μπατζιάκας, Μπουραζάνης, Νασιάκου, Παπαγεωργίου, Παπαδημητρίου, Σούφλα, Τσιούκης, Χλαπάνας και Αρχοντής, υπέρ της μελέτης (με τις παρατηρήσεις που διατύπωσαν) ψήφισαν οι κ.κ Βερίλλης, Γεννάδιος, Καρκαλέτση, Ντούρλιας και Σουφλάκος, καταψήφισαν οι κ.κ Τσαντήλας και Χάρμπας, ενώ λευκό ψήφισαν οι κ.κ Τέγος, Μακροστέργιος και Τσίπρας. αποφάσισε κατά πλειοψηφία Την παραλαβή της μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑ ΙΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού με το εργολαβικό όφελος, τα απρόβλεπτα, την αναθεώρηση και τον ΦΠΑ ποσού Μειοψήφισαν οι κ.κ Τσαντήλας και Χάρμπας, ενώ λευκό ψήφισαν οι κ.κ Τέγος, Μακροστέργιος και Τσίπρας. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη συζήτηση και λήψη της παρούσας απόφασης δεν πήραν μέρος οι κ.κ Καρκαλέτση και Γιοβάνης λόγω απουσίας τους από τη συνεδρίαση. Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθμό 29/2012 Συντάχθηκε και δημοσιεύθηκε. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΑΣΙΑΚΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑ Ακολουθούν υπογραφές Καρδίτσα Πιστό Αντίγραφο Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 240 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 20η του µήνα Μαϊου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 602 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 602 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 15η του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2013 και ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 103 Απόσπασμα από το υπ αριθ. 7/2-4-2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως του ημοτικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 444 ΘΕΜΑ. Έγκριση προκαταρκτικής ιορθωτικής Πράξης στο ΟΤ 879 περιοχής Φαναρίου (Ντάφου Μερόπη κλπ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου του ήμου Καρδίτσας.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Κανονισμού Πρασίνου του ήμου Καρδίτσας. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 550 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 6η του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 424 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 12η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 339 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:ΒΑΚ4ΩΕΗ-Ο70 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 189 ΘΕΜΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α :ΒΕ5ΟΩΕΗ-ΧΑΕ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 18η του µήνα Απριλίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 63 ΘΕΜΑ. Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών και παροχής υπηρεσιών επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 28η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΝΤΑΒΑΝΑ ΕΛΕΝΗ ΘΕΜΑ. Έγκριση συζήτησης θεμάτων εκτός ημερήσιας διάταξης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Μαΐου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 1η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση Επιχειρησιακού Προγράμματος του ήμου Καρδίτσας για την περίοδο 2011-2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 5η

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 343 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 343 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µήνα Σεπτεµβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 204 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 5η του µήνα Μαϊου του έτους 2014 και ώρα 14.00

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 490 ΘΕΜΑ. Έγκριση του Νέου Κανονισµού Χρήσης Παραχωρούµενων Κοινόχρηστων Χώρων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

( πρόκειται για αναδιατύπωση της υπ, αριθ 351/2006 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου).

( πρόκειται για αναδιατύπωση της υπ, αριθ 351/2006 απόφασης του ηµοτικού Συµβουλίου). Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 10 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 192 ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 7η του µήνα Απριλίου του έτους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µήνα Ιανουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:4568ΩΕΗ-ΑΣΝ. Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α:4568ΩΕΗ-ΑΣΝ. Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 551 Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 6η του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013.

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του Προϋπολογισμού του Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την 30η του μήνα Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 22α του µήνα Φεβρουαρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΖΑΡΡΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΘΕΜΑ. Έγκριση του απολογισμού Δήμου Καρδίτσας οικονομικού έτους 2011 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Δ Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήμερα την

Διαβάστε περισσότερα

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή.

ιαµπερής κίνηση ιαµπερής κίνηση από την οδό Αβέρωφ την οδό Αλλαµανή. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 74 Στην Καρδίτσα σήµερα την 24η του µήνα Μαϊου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων.

ΘΕΜΑ Ψήφιση πίστωσης για εκτός έδρας µετακινήσεις υπαλλήλων. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στην Καρδίτσα σήµερα την 27η του µηνός εκεµβρίου του έτους 2013 και

Διαβάστε περισσότερα

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ

Αυτός που το τοιχοκόλλησε ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 6 Στην Καρδίτσα σήμερα την 4η του μήνα Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

---------------------------

--------------------------- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 21η του µήνα Οκτωβρίου του

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο της 4ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Τρίτη 28 Μαΐου 2013 Οικονομική Αξιολόγηση Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 252/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 4η του µηνός Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

γ) Για στεγασµένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.µ - µε εµβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.µ και µέχρι εµβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ.

γ) Για στεγασµένους χώρους άνω των χιλίων (1.000) τ.µ - µε εµβαδόν άνω των χιλίων (1.000) τ.µ και µέχρι εµβαδού έξι χιλιάδων (6.000) τ. Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 588/2013 Στην Καρδίτσα σήµερα την 17η του µηνός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 320 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ιαγραφή και επαναβεβαίωση ποσών από κλήσεις Τροχαίας και ηµοτικής Αστυνοµίας.

ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 320 ΘΕΜΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ιαγραφή και επαναβεβαίωση ποσών από κλήσεις Τροχαίας και ηµοτικής Αστυνοµίας. ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Α Π Ο Ε Ι Κ Τ Ι Κ Ο Τ Ο Ι Χ Ο Κ Ο Λ Λ Η Σ Η Σ Στην Καρδίτσα σήµερα την 19η του µήνα

Διαβάστε περισσότερα