ΚΠΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα»"

Transcript

1 ΚΠΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» Μέτρο 4.6 «ηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης» ράση 4.6.3: «Συνεργατικοί Σχηµατισµοί» Τίτλος Έργου: «Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών στη Μικροηλεκτρονική» Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2006 Σελ. 1 από 33

2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΥΠΑΝ :Υπουργείο Ανάπτυξης ΚΠΣ :Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα ΕΠΑΝ :Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα του ΚΠΣ ΕΥ -ΕΠΑΝ :Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ( ιαχειριστική Αρχή) Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ :Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ :Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΣΣ :Ελληνικός Τεχνολογικός Συνεργατικός Σχηµατισµός ΕΤΣΣΜ :Ελληνικός Τεχνολογικός Συνεργατικός Σχηµατισµός στη Μικροηλεκτρονική Σελ. 2 από 33

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ» Η ΡΑΣΗ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ- ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΎΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΈΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΟΜΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΣΣΜ ΟΜΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΤΣΣΜ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΑΣΗ-Α : ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΑΣΗ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΛΕΓΧΟΙ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΟ ΟΥ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Σελ. 3 από 33

4 1. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), αποτελεί το ενιαίο επιχειρησιακό πρόγραµµα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης , για την Ελλάδα. Αποτελεί πολυτοµεακό Πρόγραµµα που προωθεί την πολιτική των τοµέων Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας και Τουρισµού. Η στρατηγική του Προγράµµατος συµπυκνώνεται στην τόνωση ενός παραγωγικού συστήµατος µε την ενίσχυση ποιοτικά της προσανατολισµένης ανταγωνιστικότητας της Οικονοµίας. 2. Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» Παρά το µικρό µέγεθος, το ελληνικό ερευνητικό σύστηµα παρουσιάζει υψηλή ποιότητα, η οποία πιστοποιείται από τα ποσοστά µε τα οποία συµµετέχει στο Πρόγραµµα Πλαίσιο της ΕΕ. Η Ελλάδα διαθέτει το 1,5% του ερευνητικού δυναµικού της ΕΕ των 15 αλλά οι συµµετοχές της στα επιµέρους προγράµµατα του 4ου και 5ου Προγράµµατος Πλαισίου κυµαίνονται από 2% µέχρι 8%. Πρόκειται όµως και εδώ, ως επί το πλείστον, για πολλές µικρές συµµετοχές σε µεγαλύτερα έργα που διαχειρίζονται µονάδες άλλων κρατών-µελών της ΕΕ. Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα για την Ε&Τ (ΕΠΕΤ Ι και ΕΠΕΤ ΙΙ) που εφαρµόστηκαν από το 1989 ως το 1999 συνέβαλαν αποφασιστικά στην µεγέθυνση, τη διαφοροποίηση αλλά και την άνοδο της ποιότητας του συστήµατος. Με τον άξονα αυτόν επιδιώκεται η µεγέθυνση αλλά ταυτόχρονα και η εξισορρόπηση του συστήµατος δίνοντας προτεραιότητα στις δράσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις δεδοµένου ότι αυτές αποτελούν τον αδύνατο κρίκο του ελληνικού συστήµατος Ε&Τ. Οι σηµαντικότερες παρεµβάσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι : Μέτρο 4.1: η εκµετάλλευση και εµπορική αξιοποίηση υπαρχόντων ερευνητικών αποτελεσµάτων, από την εκτέλεση ερευνητικών έργων, είτε µε τη µορφή παροχής υπηρεσιών ή άδειας εκµετάλλευσης, είτε µε τη δηµιουργία επιχειρηµατικής δραστηριότητας έντασης γνώσης (σύσταση εταιριών spin-off). Μέτρο 4.2: η εντατικοποίηση της έρευνας και των παρεµφερών δραστηριοτήτων (µεταφορά τεχνολογίας, διάδοση, ενηµέρωση κλπ) στο εσωτερικό των επιχειρήσεων ή στη διεπιφάνεια επιχειρήσεων δηµόσιων ερευνητικών φορέων. Μέτρο 4.3: η επέκταση των συνεργασιών µε επιχειρηµατικούς και ερευνητικούς οργανισµούς στο εξωτερικό και η ένταξη σε διεθνή µόνιµα ή ειδικά δίκτυα συνεργασίας. Μέτρο 4.4: η υποστήριξη του παραγωγικού τοµέα από τους δηµόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς µέσω της παροχής υπηρεσιών και τεχνογνωσίας. Μέτρο 4.5: η χρηµατοδότηση συνεργασιών µεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών φορέων για εκτέλεση έργων µακροχρόνιας εµβέλειας τα οποία θα στοχεύουν στην παραγωγή καινοτόµων προϊόντων / υπηρεσιών. Μέτρο 4.6: Η συγκρότηση περιφερειακών πόλων καινοτοµίας σε περιφέρειες όπου οι συνθήκες είναι ώριµες, για τη διεύρυνση και ισχυροποίηση των δεσµών ανάµεσα σε φορείς που παράγουν και διανέµουν τη γνώση και σε φορείς που την αξιοποιούν εµπορικά, µέσα από την προώθηση της καινοτοµίας. Η διεύρυνση του συστήµατος και η βελτίωση της απόδοσής του θα προέλθει και από µία σειρά άλλων συµπληρωµατικών δράσεων που θα στοχεύουν στην καλύτερη οργάνωση και διάχυση των µέχρι τώρα πληροφοριών και αποτελεσµάτων, στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα επιτεύγµατα και τις δυνατότητες της επιστήµης και της τεχνολογίας και την ευρύτερη συµµετοχή στα διεθνή προγράµµατα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Πρόγραµµα Πλαίσιο, ΕΥΡΗΚΑ κλπ.) Σελ. 4 από 33

5 3. Η ράση «Συνεργατικοί Σχηµατισµοί» 3.1. Στόχος της δράσης Οι καινοτοµικές και τεχνολογικές επιδόσεις µιας χώρας/περιφέρειας προκύπτουν ως το αποτέλεσµα ενός συνόλου σύνθετων διασυνδέσεων ανάµεσα στους φορείς που παράγουν, διανέµουν και αξιοποιούν διάφορες µορφές γνώσης και εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο µε τον οποίο οι φορείς αυτοί αλληλεπιδρούν ως στοιχεία ενός συνολικού συστήµατος παραγωγής και χρήσης της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό η ανάπτυξη που βασίζεται στη γνώση και στην καινοτοµία διακρίνεται από δύο σηµαντικά χαρακτηριστικά : τη συγκέντρωση σε περιοχές (γεωγραφικές ή /και θεµατικές) όπου συγκεντρώνονται φορείς παραγωγής γνώσης και τεχνολογίας, ανθρώπινο δυναµικό υψηλής στάθµης, επιχειρήσεις έντασης γνώσης, καινοτοµικών κλάδων και καινοτοµικών υπηρεσιών την ανάπτυξη ή δηµιουργία νέων συνεργιών, συνεργασιών και δικτύωσης µεταξύ των παραπάνω Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη συνεργατικών σχηµατισµών (clusters) στην Ελλάδα, σε περιοχές που υπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και συνδυάζουν ένταση γνώσης, υψηλή τεχνολογία και εξαγωγικό χαρακτήρα, τα οποία θα αποκτήσουν διεθνή εµβέλεια και σηµαντικό µερίδιο της διεθνούς αγοράς στον τοµέα τους. Τα αποτελέσµατα της δράσης αποσκοπούν στο να τονώσουν την βιοµηχανική δραστηριότητα, την καινοτοµία, τις εξαγωγές, και την έρευνα και ανάπτυξη της χώρας σε τοµείς οι οποίοι θα βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονοµίας, και θα βοηθήσουν τη µετάβαση της χώρας προς ένα µοντέλο υπηρεσιών «υψηλής προστιθέµενης αξίας» ικανό να ανταγωνιστεί µε ίσους όρους στο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον Χαρακτηριστικά συνεργατικών σχηµατισµών της δράσης Τα clusters της δράσης θα πρέπει: να είναι έντασης γνώσης, εστιάζοντας στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων, καινοτόµων προϊόντων που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν άµεσους ή έµµεσους τζίρους ή/και ποσοστά κερδών επί των δικαιωµάτων χρήσης τους, να έχουν ισχυρό προσανατολισµό εξαγωγών προκειµένου να υπάρξει διείσδυση της Ελλάδας στις περιφερειακές, ευρωπαϊκές, και παγκόσµιες αγορές και να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στο διεθνές τοπίο, να διαθέτουν µερικές επιτυχηµένες περιπτώσεις (αναγνωρισµένες διεθνώς) επιχειρήσεων που να αποτελούν παράδειγµα προς µίµηση και να πείσουν εν δυνάµει επενδυτές ότι υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης και ποιοτικό δυναµικό σε αυτόν τον συγκεκριµένο τοµέα, να περιλαµβάνουν αρκετές µικροµεσαίες επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων start-ups και spin-offs, οι οποίες θα είναι πρωτοπόρες στους αντίστοιχους τοµείς τους ενώ συγχρόνως θα έχουν ανάγκη για τα πλεονεκτήµατα που παρέχουν οι δράσεις clustering να έχουν ήδη προσανατολιστεί προς κινήσεις δηµιουργίας συνεργατικών σχηµατισµών σε µια προσπάθεια αναβάθµισης των διαδικασιών και των αλυσίδων παραγωγής τους. Αυτό κρίνεται απαραίτητο δεδοµένου ότι ένα cluster οφείλει την ύπαρξή του πρωτίστως στις ανάγκες και την δυναµική της αγοράς που ωθεί τα µέλη του προς συνεργασίες, και όχι σε εξωγενείς παράγοντες που µπορεί να «επιβάλλουν» κάτι τέτοιο Υλοποίηση της δράσης Στην υλοποίηση της δράσης θα εκτελεστούν ενέργειες που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των µελών-επιχειρήσεων των συµµετεχόντων clusters, τη Σελ. 5 από 33

6 βελτίωση κινήτρων για ξένες άµεσες επενδύσεις, την βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για τα µέλη του cluster, την προώθηση καινοτοµιών και νέων τεχνολογιών, τη διάχυση τεχνολογίας µέσα στα clusters, την αναβάθµιση παραγωγικών διαδικασιών, την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων και χαρισµατικών ανθρώπων, και τέλος την δηµιουργία ισχυρών δικτύων µεταξύ ανθρώπων και επιχειρήσεων που θα έχει σαν αποτέλεσµα την προώθηση εξαγωγών από τα clusters, και την συγκέντρωση της εµπειρίας και γνώσης της αγοράς µε απώτερο σκοπό την ηγετική θέση της χώρας σε αναπτυσσόµενες περιοχές της βιοµηχανίας έντασης γνώσης. Για την υλοποίηση της δράσης θα ακολουθηθεί ένα σχήµα µε διακριτούς ρόλους µεταξύ του συντονιστή / «οµή Ανάπτυξης» και της ενίσχυσης των επιµέρους clusters, όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα: οµή Ανάπτυξης Clusters Γ ΚΠΣ - ΕΤΠΑ ράση Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ Ενίσχυση µελών 1 ου Cluster Γ ΚΠΣ ΕΤΠΑ ράση Κλάδος Μικροηλεκτρονικής Ενίσχυση µελών 2 ου Cluster [ ] Ενίσχυση µελών 3ου Cluster [ ] Όπως φαίνεται στο σχήµα, η οµή Ανάπτυξης της δράσης (πορτοκαλί κουτί) θα υλοποιηθεί υπό το συντονισµό του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, ενώ παράλληλα τα επιλεχθέντα clusters µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας θα εντάσσονται για δράσεις ενίσχυσης των µελών τους (πράσινο κουτί) ώστε να δένουν αρµονικά µε τη βασική υποδοµή και κοινές υπηρεσίες που θα παρέχει η οµή Ανάπτυξης 1 Ο παρών Οδηγός Εφαρµογής και η αντίστοιχη προκήρυξη αφορούν στην ενίσχυση του πρώτου (πιλοτικού) Cluster το οποίο, όπως απεικονίζει και το παραπάνω σχήµα, καλύπτει το κλάδο της Μικροηλεκτρονικής Σχεδίασης, Ηµιαγωγών, και Ενσωµατωµένων Συστηµάτων (embedded systems). Θα υποστηριχθούν δηλαδή Συνεργατικοί Σχηµατισµοί Clusters που περιλαµβάνουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και αναπτύσσουν καινοτόµα εργαστηριακά και βιοµηχανικά πρωτότυπα στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής. Λεπτοµέρειες για τα χαρακτηριστικά του ενισχυόµενου Cluster δίνονται στο κεφάλαιο 4 του παρόντος Οδηγού. Deleted: παρόν 1 Η οµή Ανάπτυξης υλοποιείται ήδη µε έργο που ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2006, µε τίτλο «ηµιουργία και Λειτουργία οµής Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών». Σελ. 6 από 33

7 3.4. Στάδια Εφαρµογής του Προγράµµατος Η υλοποίηση του προγράµµατος «Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών» περιλαµβάνει τα ακόλουθα διαδοχικά στάδια: Προκήρυξη του Προγράµµατος: Η προκήρυξη του Προγράµµατος πραγµατοποιείται µε σχετική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην οποία επισυνάπτεται και ο παρών Οδηγός Εφαρµογής. Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε τον αντίστοιχο Οδηγό Εφαρµογής, καθορίζει τους κλάδους υψηλής τεχνολογίας που εµπίπτουν στην εκάστοτε προκήρυξη του προγράµµατος, τις επιχορηγούµενες δραστηριότητες, τις επιλέξιµες δαπάνες, τα κριτήρια αξιολόγησης των συναφών επενδύσεων, τη διαδικασία υπαγωγής αυτών στο σχετικό πρόγραµµα, τον τρόπο καταβολής των χρηµατοδοτήσεων, τη διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραµµάτων, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Υποδοχή των Προτάσεων: Οι διαδικασίες υποδοχής και προκαταρκτικού ελέγχου των προτάσεων πραγµατοποιούνται από το Ε.Κ. Αθηνά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα Οδηγό. Αξιολόγηση των Προτάσεων: Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγµατοποιείται σε στάδια, σύµφωνα µε τα κριτήρια, όρους και διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Οδηγό. Υπογραφή Συµβάσεων: Οι Τελικοί Αποδέκτες του Προγράµµατος θα κληθούν να υπογράψουν συµβάσεις µε το Ε.Κ. Αθηνά µετά την ένταξή τους στο Πρόγραµµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα Οδηγό. Παρακολούθηση Υλοποίησης έλεγχοι πληρωµές: Η παρακολούθηση των συµβάσεων, οι έλεγχοι πιστοποιήσεις των επιµέρους έργων και οι καταβολές της δηµόσιας επιχορήγησης προς τους Τελικούς Αποδέκτες των ενισχύσεων, θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που περιγράφονται αναλυτικά στον παρόντα Οδηγό Προϋπολογισµός του Προγράµµατος Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος εκτιµάται στα 5.5εκ µε µέγιστη δηµόσια δαπάνη τα Η δηµόσια δαπάνη του Προγράµµατος προέρχεται κατά 50% από εθνική συµµετοχή και κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αποστολή του οποίου είναι η συµβολή του στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά στην ανάπτυξη των περιφερειών της ΕΕ Νοµοθετικό - Κανονιστικό Πλαίσιο Το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, από το οποίο προσδιορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες υλοποίησης του προγράµµατος (π.χ. τρόπος και διαδικασίες ενίσχυσης, το ύψος ενίσχυσης, οι επιλέξιµες δαπάνες για την υλοποίηση των ενισχύσεων, κλπ), περιλαµβάνουν: Το Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128Α) µε το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο Εφαρµογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ). Το Π.. 145/2003 (ΦΕΚ 121Α) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρµογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)». Το άρθρο 9 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α) που µετονοµάζει το ΚΕΤΕΠ σε «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης». Το άρθρο 15 του Ν. 3460/2006 (ΦΕΚ 105Α) που αναθέτει στο Ε.Κ. «Αθηνά» τη διαχείριση εθνικών και κοινοτικών πόρων για την εφαρµογή προγραµµάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων στον τοµέα της έρευνας, καινοτοµίας και τεχνολογίας. Σελ. 7 από 33

8 Τον Κανονισµό (ΕΚ) 68/ /2004, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για εκπαιδευτικές ενισχύσεις - επαγγελµατική εκπαίδευση για ΜΜΕ και για µη-μμε, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 363/2004. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 69/2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis) για ΜΜΕ και για µη-μμε. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 70/ /2004 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις αποκλειστικά προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (Ε.Κ.) 364/2004. Το Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251Α) «ιαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». Την Απόφαση C(2001)550 της Επιτροπής της ΕΕ µε την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ). Τις Αποφάσεις Ε(2004)5484 και Ε(2005)5832 της Επιτροπής της ΕΕ µε τις οποίες εγκρίθηκαν η πρώτη και δεύτερη αντίστοιχα αναθεωρήσεις του ΕΠΑΝ. Το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού, όπως ισχύει και ειδικά το τµήµα που αναφέρεται στο Μέτρο Φορέας υλοποίησης Ο φορέας υλοποίησης του προγράµµατος είναι το: «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» µε τον διακριτικό τίτλο «Αθηνά», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γ. Αναστασίου, αρ. 13 µε Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 8 του Ν. 2919/01 και του Π.. 145/03. Σελ. 8 από 33

9 4. Κλάδος Υψηλής Τεχνολογίας που εµπίπτει στην παρούσα Προκήρυξη Η παρούσα προκήρυξη του προγράµµατος και ο Οδηγός Εφαρµογής της αφορούν στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής Σχεδίασης, Ηµιαγωγών, και Ενσωµατωµένων Συστηµάτων (embedded systems), όπου για λόγους συντοµίας θα αναφέρεται εφεξής απλά ως «Μικροηλεκτρονική». Θα υποστηριχθούν Συνεργατικοί Σχηµατισµοί που περιλαµβάνουν ανεξάρτητα της γεωγραφικής τους τοποθεσίας επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και αναπτύσσουν καινοτόµα εργαστηριακά και βιοµηχανικά πρωτότυπα στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής. Στις ενισχυόµενες ενέργειες του συνεργατικού σχηµατισµού περιλαµβάνονται δραστηριότητες για την τόνωση της καινοτοµίας, τη διάχυση της τεχνογνωσίας και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την δηµιουργία περιβάλλοντος στο οποίο θα µπορεί να ενισχυθεί και η ανταγωνιστικότητα των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ενότητα 5. Στο πλαίσιο των παραπάνω παραδοχών και για τη παρούσα υλοποίηση της δράσης 4.6.3, ως Ελληνικός Τεχνολογικός Συνεργατικός Σχηµατισµός στη Μικροηλεκτρονική ΕΤΣΣΜ, ορίζεται ένα σύνολο οµοειδών επιχειρήσεων και άλλων υποστηρικτικών οργανισµών, συνδεδεµένων σε αλυσίδα προστιθέµενης αξίας στο πλαίσιο του κλάδου της Μικροηλεκτρονικής, και που συνδυάζουν ένταση γνώσης, υψηλή τεχνολογία και εξαγωγικό χαρακτήρα, µε στόχο την ενίσχυση της καινοτοµικότητας των επιχειρήσεων και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονοµίας σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Όπου χρησιµοποιούνται στο υπόλοιπο κείµενο, οι όροι ΕΤΣΣΜ, ΕΤΣΣ, Cluster(s), και Συνεργατικοί Σχηµατισµοί έχουν ταυτόσηµη έννοια. Οι φορείς που θα συµµετέχουν στον υποψήφιο ΕΤΣΣM, πρέπει να είναι καινοτοµικού και τεχνολογικού χαρακτήρα επιχειρήσεις (κατά κύριο λόγο αλλά όχι αποκλειστικά Μικροµεσαίες). Τονίζεται ότι είναι αναγκαίο ο υποψήφιος ΕΤΣΣM να είναι νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε µορφής, η ίδρυση του οποίου πρέπει να προϋπάρχει της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της προκήρυξης του παρόντος προγράµµατος. Σελ. 9 από 33

10 5. Επιχορηγούµενες δραστηριότητες Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι χρηµατοδοτούµενες ενέργειες της υφιστάµενης προκήρυξης του προγράµµατος στο πλαίσιο της δράσης Συγκεκριµένα περιγράφονται: Ο αύξων αριθµός (Α/Α) της χρηµατοδοτούµενης ενέργειας Οι επιλέξιµες δράσεις/δαπάνες για τις εταιρείες-µέλη του ΕΤΣΣΜ Ο τύπος επιχείρησης για τον οποίο είναι επιλέξιµη η εκάστοτε ενέργεια και αντίστοιχη δαπάνη Το ύψος ενίσχυσης για την εκάστοτε ενέργεια/δαπάνη Ο Κανονισµός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚ) στον οποίο βασίζεται η επιχορήγηση της αντίστοιχης δράσης Αναλυτικά σχόλια, συµπεριλαµβανοµένων παραδειγµάτων, ώστε να είναι σαφές τι ακριβώς επιχορηγείται αλλά και τι εξαιρείται επιχορήγησης ανά δράση. ιευκρινίζεται ότι: α) Για τις επιχειρήσεις-µέλη του ΕΤΣΣΜ που είναι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 1 (ΜΜΕ) ενισχύονται οι ακόλουθες δαπάνες (σε [ ] το ύψος ενίσχυσης): (ι) Μέσω του κανονισµού 68/ /2004: απάνες κατάρτισης και εκπαίδευσης για την ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού των µελών των επιχειρήσεων o Γενική κατάρτιση και εκπαίδευση [ύψος ενίσχυσης: 75%] o Ειδική κατάρτιση και εκπαίδευση [ύψος ενίσχυσης: 40%] (ιι) Μέσω του κανονισµού 70/ /2004: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού [ύψος ενίσχυσης: 40%] Επενδύσεις σε άϋλα στοιχεία ενεργητικού [ύψος ενίσχυσης: 45%] Αµοιβές εξωτερικών συµβούλων [ύψος ενίσχυσης: 50%] Συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις [ύψος ενίσχυσης: 50%] β) Για τις επιχειρήσεις-µέλη του ΕΤΣΣΜ που ΕΝ είναι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (µη- ΜΜΕ) ενισχύονται οι ακόλουθες δαπάνες (σε [ ] το ύψος ενίσχυσης): (ι) Μέσω του κανονισµού 68/ /2004: απάνες Κατάρτισης και εκπαίδευσης για την ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού των µελών των επιχειρήσεων o Γενική κατάρτιση και εκπαίδευση [ύψος ενίσχυσης: 55%] o Ειδική κατάρτιση και εκπαίδευση [ύψος ενίσχυσης: 30%] (ιι) Μέσω του κανονισµού 69/2001: απάνες για να καλυφθούν επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, επενδύσεις σε άϋλα στοιχεία ενεργητικού, αµοιβή εξωτερικών συµβούλων, συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις. [ύψος ενίσχυσης: 40%] γ) Ειδικά για τις επιχειρήσεις-µέλη του ΕΤΣΣΜ οι οποίες θα µετεγκατασταθούν σε νέο χώρο (κτίριο) που θα υποδείξει το Ε.Κ. Αθηνά το οποίο θα είναι κοινό για όλα τα µέλη του ΕΤΣΣΜ και που θα αποτελέσει το επίκεντρο και σηµείο αναφοράς της δράσης, ενισχύονται οι ακόλουθες δαπάνες (σε [ ] το ύψος ενίσχυσης): (ι) Μέσω του κανονισµού 69/2001 για ΜΜΕ και για µη-μμε: απάνες αποχώρησης από προηγούµενο κτίριο [ύψος ενίσχυσης: 40%] απάνες µετακόµισης [ύψος ενίσχυσης: 40%] απάνες µίσθωσης (ενοικίου) [ύψος ενίσχυσης: 40%] 1 Οι MME εταιρείες του συνεργατικού σχηµατισµού θα πρέπει να συµπληρώσουν δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρούνται ΜΜΕ σύµφωνα µε τη σύσταση 96/280/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ, όπως τροποποιήθηκε από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ. Σελ. 10 από 33

11 (ιι) Μέσω του κανονισµού 69/2001 µόνο για µη-μμε: απάνες διαµόρφωσης χώρων στο κτίριο [ύψος ενίσχυσης: 40%] (ιιι) Μέσω του κανονισµού 70/ /2004 µόνο για ΜΜΕ: απάνες διαµόρφωσης χώρων στο κτίριο [ύψος ενίσχυσης: 40%] Σελ. 11 από 33

12 6. Επιλέξιµες ενέργειες-δαπάνες Α/Α Επιλέξιµες δράσεις/δαπάνες για εταιρείες- µέλη του ΕΤΣΣΜ 1 Μετεγκατάσταση στο κτίριο του ΕΤΣΣΜ 2 3 Επενδύσεις ιαµόρφωση χώρων στο κτίριο του ΕΤΣΣΜ Τύπος επιχείρησης Αφορά ΜΜΕ και µη- ΜΜΕ που θα µετεγκατασταθούν σε νέο, κοινό κτίριο 40% 69/2001 Ύψος ενίσχυσης Κανονισµός (ΕΚ) Σχόλια - διευκρινίσεις Αφορά ΜΜΕ που θα µετεγκατασταθούν σε νέο, κοινό κτίριο 40% 70/ /2004 Επενδύσεις - απάνες προµήθειας εξοπλισµού και µέσων ΜΜΕ 40% 70/ / Επενδύσεις - απάνες προµήθειας λογισµικού ΜΜΕ 40% 70/ / Παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες - απάνες εξωτερικών συµβούλων και µελετών ΜΜΕ 50% 70/ /2004 Καλύπτει έξοδα αποχώρησης από υφιστάµενο κτίριο (π.χ. ποινή πρόωρης λήξης συµβολαίου), µετακόµισης (π.χ. µεταφορικά κλπ) και επιχορήγησης µίσθωσης (ενοικίου) σε νέο χώρο (κτίριο) που θα υποδείξει το Ε.Κ. Αθηνά το οποίο θα είναι κοινό για όλα τα µέλη του ΕΤΣΣΜ και που θα αποτελέσει το επίκεντρο και σηµείο αναφοράς της δράσης. Αφορά µόνο σε εταιρείες που θα µετεγκατασταθούν στο κτίριο του ΕΤΣΣΜ. Σηµειώνεται όµως ότι όλες οι εταιρείες του ΕΤΣΣΜ θα έχουν ισότιµη πρόσβαση και χρήση στις κοινές υποδοµές του κτιρίου. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τον κανονισµό 69/2001 (de minimis) δείτε παρακάτω στην δράση 10. Αφορά σε υλικά στοιχεία ενεργητικού. Ως «επένδυση σε υλικά στοιχεία ενεργητικού» νοείται κατά κύριο λόγο κάθε επένδυση σε πάγια υλικά στοιχεία ενεργητικού η οποία σχετίζεται µε τη δηµιουργία νέας εγκατάστασης, την επέκταση υφιστάµενης εγκατάστασης ή την ενασχόληση µε δραστηριότητα η οποία συνεπάγεται τη ριζική µεταβολή του αντικειµένου ή της µεθόδου παραγωγής υφιστάµενης εγκατάστασης (παραδείγµατος χάρη µέσω εξορθολογισµού, διαφοροποίησης ή εκσυγχρονισµού). Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται π.χ. η διαµόρφωση χώρου π.χ. χωρίσµατα-γυψοσανίδες, βαψίµατα, κλπ (µόνο για τις εταιρείες που θα µετεγκατασταθούν), η αγορά εξοπλισµού (εξοπλισµός γραφείου, γραµµής παραγωγής, κλπ), προµήθεια λογισµικού όπως εξειδικευµένου λογισµικού σχεδίασης προϊόντων (CAD/EDA), πακέτα ERP και CRM, κλπ. Σηµειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιµη η αγορά λογισµικού που χρησιµοποιείται για τις συνήθεις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης π.χ. λογιστικού πακέτου. Οι υπηρεσίες συµβούλων / µελέτες καλύπτουν ενδεικτικά ενέργειες όπως η παροχή νοµικών συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης/ αναδιοργάνωσης της επιχείρησης, η δηµιουργία και προώθηση του σήµατος και της εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης, η εκπόνηση έρευνας αγοράς στην οποία στοχεύει η επιχείρηση για την ανάπτυξή της. Οι υπηρεσίες αυτές δεν θα πρέπει να αποτελούν µόνιµη ή περιοδική δραστηριότητα και να µην έχουν σχέση µε τις κανονικές λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης (π.χ. οργάνωση λογιστηρίου, αµοιβές δικηγόρων και συµβολαιογράφων για την δηµιουργία καταστατικών, κλπ) Σελ. 12 από 33

13 6 7 Παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες - απάνες προβολής & προώθησης σε εκθέσεις ΜΜΕ 50% 70/ /2004 Ενισχύσεις για να καλύψουν το κόστος της κατάθεσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας ΜΜΕ 45% 70/ / Ενισχύσεις για γενική επαγγελµατική εκπαίδευση ΜΜΕ 75% 68/ / Ενισχύσεις για ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση ΜΜΕ 40% 68/ /2004 Είναι επιλέξιµες οι δαπάνες συµµετοχής της επιχείρησης σε εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού µόνο όµως για την πρώτη συµµετοχή σε κάθε έκθεση. Οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν το κόστος ενοικίασης και λειτουργίας, το σχεδιασµό και τη διαµόρφωση των περιπτέρων, της µεταφοράς και ασφάλισης εκθεµάτων. Οι ακόλουθες δαπάνες είναι επιλέξιµες: όλα τα έξοδα που προηγούνται της απονοµής του δικαιώµατος στο πλαίσιο της πρώτης έννοµης τάξης, περιλαµβανοµένων των εξόδων για την κατάρτιση, την υποβολή και τη διεκπεραίωση της αίτησης, καθώς και των εξόδων για την ανανέωση της αίτησης πριν από την απονοµή του δικαιώµατος. Επίσης, τα έξοδα για µεταφράσεις και λοιπά έξοδα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της απονοµής ή την κατοχύρωση του δικαιώµατος σε άλλες έννοµες τάξεις. Και τέλος, τα έξοδα για την υπεράσπιση της ισχύος του δικαιώµατος κατά την επίσηµη διεκπεραίωση της αίτησης και την ενδεχόµενη διαδικασία εναντίωσης, έστω και αν τα έξοδα αυτά ανακύπτουν µετά την απονοµή του δικαιώµατος. Γενική επαγγελµατική εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που περιλαµβάνει διδασκαλία η οποία δεν αφορά αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο την τρέχουσα ή µελλοντική θέση του εργαζοµένου στην ενισχυόµενη επιχείρηση, αλλά του παρέχει προσόντα τα οποία είναι µεταβιβάσιµα σε άλλες επιχειρήσεις ή σε άλλους τοµείς απασχόλησης βελτιώνοντας σηµαντικά µε τον τρόπο αυτό τις δυνατότητες απασχόλησής του. Η εκπαίδευση λογίζεται ως γενική όταν α) οργανώνεται από κοινού από διάφορες ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή όταν απευθύνεται σε εργαζοµένους διαφορετικών επιχειρήσεων και β) αναγνωρίζεται, πιστοποιείται ή επικυρώνεται από δηµόσιους ή άλλους φορείς και οργανισµούς στους οποίους έχουν ανατεθεί οι σχετικές αρµοδιότητες από το κράτος µέλος ή την κοινότητα. Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν: Αµοιβές εκπαιδευτών, µετακινήσεις των εκπαιδευοµένων και των εκπαιδευτών, διαµονή εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων, εποπτικά µέσα, ενοικιάσεις αιθουσών, αγορά λογισµικού για συγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης, αναλώσιµα, δηµοσιεύσεις. Ειδική επαγγελµατική κατάρτιση είναι η εκπαίδευση που περιλαµβάνει διδασκαλία που αφορά άµεσα και κατά κύριο λόγο την τρέχουσα ή µελλοντική θέση του εργαζόµενου στην ενισχυόµενη επιχείρηση που παρέχει προσόντα τα οποία είτε δεν είναι µεταβιβάσιµα σε άλλες επιχειρήσεις και άλλους τοµείς απασχόλησης είτε είναι µεταβιβάσιµα σε περιορισµένο µόνο βαθµό. Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν: Αµοιβές εκπαιδευτών, µετακινήσεις των εκπαιδευοµένων και των εκπαιδευτών, διαµονή εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων, εποπτικά µέσα, ενοικιάσεις αιθουσών, αγορά λογισµικού για συγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης, αναλώσιµα, δηµοσιεύσεις. Σελ. 13 από 33

14 10 Ενισχύσεις για τα 1-2 σε περίπτωση µετεγκατάστασης στο κτίριο του ΕΤΣΣΜ και για οποιαδήποτε από τα 3-7 σε κάθε περίπτωση µη-mme 40% 69/2001 Ισχύουν τα αντίστοιχα για τις επιλέξιµες δαπάνες όπως στα 3-7. Εν συντοµία, σύµφωνα µε τον Κανόνα de minimis (γνωστό ως κανόνα ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας) επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων σε µια επιχείρηση σε µία τριετία που δεν υπερβαίνουν τα ευρώ, χωρίς να χρειάζεται κοινοποίηση των ενισχύσεων από τα κράτη µέλη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ισχύει επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το ποσό αυτό δεν επηρεάζει τις συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών ή/και δε στρεβλώνει ούτε απειλεί να στρεβλώσει τον ανταγωνισµό. Η σχετική τριετής περίοδος έχει ρευστό χαρακτήρα και εποµένως για κάθε νέα χορήγηση ενίσχυσης de minimis πρέπει να υπολογίζεται το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγήθηκαν κατά τα προηγούµενα τρία χρόνια. Επίσης ο κανόνας για τις ενισχύσεις de minimis δε θίγει τη δυνατότητα που έχουν οι επιχειρήσεις να λαµβάνουν, για το ίδιο σχέδιο, κρατικές ενισχύσεις που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή ή που καλύπτονται από κανονισµό περί εξαιρέσεων κατά κατηγορίες (π.χ. η Εκπαίδευση γενική και ειδική). 11 Ενισχύσεις για γενική επαγγελµατική εκπαίδευση µη-mme 55% 68/ /2004 όπως στο 8 12 Ενισχύσεις για ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση µη-mme 30% 68/ /2004 όπως στο 9 Σελ. 14 από 33

15 7. Προϋποθέσεις Συµµετοχής 1. Ο ΕΤΣΣΜ θα πρέπει να έχει αποκλειστικά σαν αντικείµενο τους τοµείς Ηµιαγωγών ή Μικροηλεκτρονικής ή Ενσωµατωµένων Συστηµάτων, το οποίο θα πρέπει ρητά να αναφέρεται στο καταστατικό ίδρυσής του. 2. Το αντικείµενο των εταιρειών-µελών του ΕΤΣΣΜ που συµµετέχουν στο πρόγραµµα θα πρέπει να καλύπτει µία ή περισσότερες δραστηριότητες από τις εξής: o o o o o Έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της µικροηλεκτρονικής, ηµιαγωγών, και ενσωµατωµένων συστηµάτων Έρευνα και ανάπτυξη για το σχεδιασµό ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και συστηµάτων (π.χ. VLSI, MEMS, ASICs, κλπ) ή υποσυστηµάτων (π.χ. Intellectual Property blocks, κλπ) Σχεδίαση ή/και κατασκευή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, µονολιθικών, υβριδικών, σπονδυλωτών µονάδων (modules), τυπωµένων κυκλωµάτων, κλπ. Σχεδίαση ή/και κατασκευή ποµποδεκτών για ενσύρµατη και ασύρµατη τηλεφωνία Σχεδίαση ή/και κατασκευή εξοπλισµού επικοινωνίας δεδοµένων όπως γέφυρες και πύλες δικτύων o Σχεδίαση ή/και κατασκευή µηχανών αυτόµατης επεξεργασίας δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των µικροϋπολογιστών και την κατασκευή τερµατικών o Ανάπτυξη λογισµικού για τη σχεδίαση µικροηλεκτρονικών και ενσωµατωµένων συστηµάτων o Παροχή οποιασδήποτε µορφής συµβουλευτικής υπηρεσίας που σχετίζεται µε τα παραπάνω αντικείµενα 3. Ο ΕΤΣΣΜ θα πρέπει να έχει νοµική υπόσταση (νοµικό πρόσωπο) οποιασδήποτε µορφής, η ίδρυση του οποίου πρέπει προϋπάρχει της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της προκήρυξης του παρόντος προγράµµατος. 4. Οι εταιρείες-µέλη του ΕΤΣΣΜ που έχουν την δυνατότητα συµµετοχής στον φάκελο - πρόταση για ενίσχυση θα πρέπει να έχουν νοµική µορφή ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.). 5. Οι MME εταιρείες του συνεργατικού σχηµατισµού θα πρέπει να συµπληρώσουν δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρούνται ΜΜΕ σύµφωνα µε τη σύσταση 96/280/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ, όπως τροποποιήθηκε από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ. 6. Ο ΕΤΣΣΜ θα πρέπει να αποτελείται κατ ελάχιστο από 10 εταιρείες-µέλη. 7. Επί του συνόλου των εταιρειών-µελών του ΕΤΣΣΜ που περιλαµβάνονται στο φάκελοπρόταση για ενίσχυση, θα πρέπει τουλάχιστον το 80% να είναι ΜΜΕ. 8. Ο ελάχιστος προϋπολογισµός ανά εταιρεία-µέλος του ΕΤΣΣΜ που περιλαµβάνονται στο φάκελο-πρόταση για ενίσχυση είναι 50 χιλ. ευρώ. 9. Το σύνολο των επιχειρήσεων-µελών του ΕΤΣΣΜ θα πρέπει να έχει συνολικό Ετήσιο Κύκλο Εργασιών στην προηγούµενη χρήση τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ. 10. Οι εταιρείες που συµµετέχουν στο συνεργατικό σχηµατισµό (ΜΜΕ και µη-μμε) θα πρέπει να έχουν σαφώς εξαγωγικό προσανατολισµό στις τεχνολογίες-προϊόντα που αναπτύσσουν. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει σε τουλάχιστον 35% των επιχειρήσεων- µελών του ΕΤΣΣΜ, ποσοστό µεγαλύτερο του 50% των µέσων εσόδων τους της Deleted: συµµετέχουν στο φάκελο-πρόταση Σελ. 15 από 33

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013»

«Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ Ελ. Βενιζέλου 44 & Χαρ. Τρικούπη ΤΚ 10679, Αθήνα Συνεργατικά Δίκτυα Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks, «COINs» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για την επιλογή Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΡΑΣΗ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΑΔΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ, ΜΙΑ ΑΓΟΡΑ: Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ» ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΦΑΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΕΥΜΑΤΩΝ σχ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

17025:2005. 17021:2006.

17025:2005. 17021:2006. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΩΝ & ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΜΟΝΑ Α Α2 Ταχ. /νση

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ» ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες» Ο ΗΓΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 15-07- 2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΩ 2009- Νέοι Επιχειρηµατίες»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΧΕΡΣΑΙΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ» Μετακινούμε την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013. Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Σχέδιο Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ... Ο ΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Προκήρυξη για την ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τοµείς Μεταποίησης Τουρισµού Εµπορίου Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΘΕΜΑ: Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΛΑΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΝΔΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Π.Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ, Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ράση 4.6.2 Έργο µε κωδικό ΟΠΣ 110398 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 10/03/2011 ΜΕΧΡΙ 14/06/2011

ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 10/03/2011 ΜΕΧΡΙ 14/06/2011 ΕΣΠΑ 2007-2013 «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΑΠΟ 10/03/2011 ΜΕΧΡΙ 14/06/2011 ΤΙ ΑΦΟΡΑ: ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ: Ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων

Διαβάστε περισσότερα