ΚΠΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΠΣ 2000-2006 ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ 4.6.3. Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα»"

Transcript

1 ΚΠΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΜΕΤΡΟ 4.6 ΡΑΣΗ Άξονας Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» Μέτρο 4.6 «ηµιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτοµίας Ζώνη Καινοτοµίας Ανατολικής Θεσσαλονίκης» ράση 4.6.3: «Συνεργατικοί Σχηµατισµοί» Τίτλος Έργου: «Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών στη Μικροηλεκτρονική» Ο ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΘΗΝΑ Ιούνιος 2006 Σελ. 1 από 33

2 ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΝΤΜΗΣΕΩΝ ΥΠΑΝ :Υπουργείο Ανάπτυξης ΚΠΣ :Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα ΕΠΑΝ :Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα του ΚΠΣ ΕΥ -ΕΠΑΝ :Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης ( ιαχειριστική Αρχή) Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα ΜΜΕ :Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις ΕΤΠΑ :Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΤΣΣ :Ελληνικός Τεχνολογικός Συνεργατικός Σχηµατισµός ΕΤΣΣΜ :Ελληνικός Τεχνολογικός Συνεργατικός Σχηµατισµός στη Μικροηλεκτρονική Σελ. 2 από 33

3 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΆΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ» Η ΡΑΣΗ «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ» ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΩΝ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣΗΣ ΣΤΑ ΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ - ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΑ ΟΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΥ ΕΜΠΙΠΤΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ- ΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΎΨΟΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΈΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ - ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΟΜΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΣΣΜ ΟΜΗ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ-ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΤΣΣΜ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΦΑΣΗ-Α : ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΑΣΗ Β: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΈΝΤΑΞΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΈΛΕΓΧΟΙ - ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΟ ΟΥ - ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΧΟΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Σελ. 3 από 33

4 1. Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» Το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), αποτελεί το ενιαίο επιχειρησιακό πρόγραµµα του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Γ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης , για την Ελλάδα. Αποτελεί πολυτοµεακό Πρόγραµµα που προωθεί την πολιτική των τοµέων Βιοµηχανίας, Ενέργειας, Έρευνας και Τεχνολογίας και Τουρισµού. Η στρατηγική του Προγράµµατος συµπυκνώνεται στην τόνωση ενός παραγωγικού συστήµατος µε την ενίσχυση ποιοτικά της προσανατολισµένης ανταγωνιστικότητας της Οικονοµίας. 2. Στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Τεχνολογική Καινοτοµία και Έρευνα» Παρά το µικρό µέγεθος, το ελληνικό ερευνητικό σύστηµα παρουσιάζει υψηλή ποιότητα, η οποία πιστοποιείται από τα ποσοστά µε τα οποία συµµετέχει στο Πρόγραµµα Πλαίσιο της ΕΕ. Η Ελλάδα διαθέτει το 1,5% του ερευνητικού δυναµικού της ΕΕ των 15 αλλά οι συµµετοχές της στα επιµέρους προγράµµατα του 4ου και 5ου Προγράµµατος Πλαισίου κυµαίνονται από 2% µέχρι 8%. Πρόκειται όµως και εδώ, ως επί το πλείστον, για πολλές µικρές συµµετοχές σε µεγαλύτερα έργα που διαχειρίζονται µονάδες άλλων κρατών-µελών της ΕΕ. Τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα για την Ε&Τ (ΕΠΕΤ Ι και ΕΠΕΤ ΙΙ) που εφαρµόστηκαν από το 1989 ως το 1999 συνέβαλαν αποφασιστικά στην µεγέθυνση, τη διαφοροποίηση αλλά και την άνοδο της ποιότητας του συστήµατος. Με τον άξονα αυτόν επιδιώκεται η µεγέθυνση αλλά ταυτόχρονα και η εξισορρόπηση του συστήµατος δίνοντας προτεραιότητα στις δράσεις που αφορούν τις επιχειρήσεις δεδοµένου ότι αυτές αποτελούν τον αδύνατο κρίκο του ελληνικού συστήµατος Ε&Τ. Οι σηµαντικότερες παρεµβάσεις για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι : Μέτρο 4.1: η εκµετάλλευση και εµπορική αξιοποίηση υπαρχόντων ερευνητικών αποτελεσµάτων, από την εκτέλεση ερευνητικών έργων, είτε µε τη µορφή παροχής υπηρεσιών ή άδειας εκµετάλλευσης, είτε µε τη δηµιουργία επιχειρηµατικής δραστηριότητας έντασης γνώσης (σύσταση εταιριών spin-off). Μέτρο 4.2: η εντατικοποίηση της έρευνας και των παρεµφερών δραστηριοτήτων (µεταφορά τεχνολογίας, διάδοση, ενηµέρωση κλπ) στο εσωτερικό των επιχειρήσεων ή στη διεπιφάνεια επιχειρήσεων δηµόσιων ερευνητικών φορέων. Μέτρο 4.3: η επέκταση των συνεργασιών µε επιχειρηµατικούς και ερευνητικούς οργανισµούς στο εξωτερικό και η ένταξη σε διεθνή µόνιµα ή ειδικά δίκτυα συνεργασίας. Μέτρο 4.4: η υποστήριξη του παραγωγικού τοµέα από τους δηµόσιους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς µέσω της παροχής υπηρεσιών και τεχνογνωσίας. Μέτρο 4.5: η χρηµατοδότηση συνεργασιών µεταξύ παραγωγικών και ερευνητικών φορέων για εκτέλεση έργων µακροχρόνιας εµβέλειας τα οποία θα στοχεύουν στην παραγωγή καινοτόµων προϊόντων / υπηρεσιών. Μέτρο 4.6: Η συγκρότηση περιφερειακών πόλων καινοτοµίας σε περιφέρειες όπου οι συνθήκες είναι ώριµες, για τη διεύρυνση και ισχυροποίηση των δεσµών ανάµεσα σε φορείς που παράγουν και διανέµουν τη γνώση και σε φορείς που την αξιοποιούν εµπορικά, µέσα από την προώθηση της καινοτοµίας. Η διεύρυνση του συστήµατος και η βελτίωση της απόδοσής του θα προέλθει και από µία σειρά άλλων συµπληρωµατικών δράσεων που θα στοχεύουν στην καλύτερη οργάνωση και διάχυση των µέχρι τώρα πληροφοριών και αποτελεσµάτων, στην ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού για τα επιτεύγµατα και τις δυνατότητες της επιστήµης και της τεχνολογίας και την ευρύτερη συµµετοχή στα διεθνή προγράµµατα έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (Πρόγραµµα Πλαίσιο, ΕΥΡΗΚΑ κλπ.) Σελ. 4 από 33

5 3. Η ράση «Συνεργατικοί Σχηµατισµοί» 3.1. Στόχος της δράσης Οι καινοτοµικές και τεχνολογικές επιδόσεις µιας χώρας/περιφέρειας προκύπτουν ως το αποτέλεσµα ενός συνόλου σύνθετων διασυνδέσεων ανάµεσα στους φορείς που παράγουν, διανέµουν και αξιοποιούν διάφορες µορφές γνώσης και εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από τον τρόπο µε τον οποίο οι φορείς αυτοί αλληλεπιδρούν ως στοιχεία ενός συνολικού συστήµατος παραγωγής και χρήσης της γνώσης. Στο πλαίσιο αυτό η ανάπτυξη που βασίζεται στη γνώση και στην καινοτοµία διακρίνεται από δύο σηµαντικά χαρακτηριστικά : τη συγκέντρωση σε περιοχές (γεωγραφικές ή /και θεµατικές) όπου συγκεντρώνονται φορείς παραγωγής γνώσης και τεχνολογίας, ανθρώπινο δυναµικό υψηλής στάθµης, επιχειρήσεις έντασης γνώσης, καινοτοµικών κλάδων και καινοτοµικών υπηρεσιών την ανάπτυξη ή δηµιουργία νέων συνεργιών, συνεργασιών και δικτύωσης µεταξύ των παραπάνω Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη συνεργατικών σχηµατισµών (clusters) στην Ελλάδα, σε περιοχές που υπάρχει ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα και συνδυάζουν ένταση γνώσης, υψηλή τεχνολογία και εξαγωγικό χαρακτήρα, τα οποία θα αποκτήσουν διεθνή εµβέλεια και σηµαντικό µερίδιο της διεθνούς αγοράς στον τοµέα τους. Τα αποτελέσµατα της δράσης αποσκοπούν στο να τονώσουν την βιοµηχανική δραστηριότητα, την καινοτοµία, τις εξαγωγές, και την έρευνα και ανάπτυξη της χώρας σε τοµείς οι οποίοι θα βοηθήσουν την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονοµίας, και θα βοηθήσουν τη µετάβαση της χώρας προς ένα µοντέλο υπηρεσιών «υψηλής προστιθέµενης αξίας» ικανό να ανταγωνιστεί µε ίσους όρους στο παγκοσµιοποιηµένο περιβάλλον Χαρακτηριστικά συνεργατικών σχηµατισµών της δράσης Τα clusters της δράσης θα πρέπει: να είναι έντασης γνώσης, εστιάζοντας στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων, καινοτόµων προϊόντων που θα µπορούσαν να δηµιουργήσουν άµεσους ή έµµεσους τζίρους ή/και ποσοστά κερδών επί των δικαιωµάτων χρήσης τους, να έχουν ισχυρό προσανατολισµό εξαγωγών προκειµένου να υπάρξει διείσδυση της Ελλάδας στις περιφερειακές, ευρωπαϊκές, και παγκόσµιες αγορές και να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας στο διεθνές τοπίο, να διαθέτουν µερικές επιτυχηµένες περιπτώσεις (αναγνωρισµένες διεθνώς) επιχειρήσεων που να αποτελούν παράδειγµα προς µίµηση και να πείσουν εν δυνάµει επενδυτές ότι υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης και ποιοτικό δυναµικό σε αυτόν τον συγκεκριµένο τοµέα, να περιλαµβάνουν αρκετές µικροµεσαίες επιχειρήσεις, συµπεριλαµβανοµένων start-ups και spin-offs, οι οποίες θα είναι πρωτοπόρες στους αντίστοιχους τοµείς τους ενώ συγχρόνως θα έχουν ανάγκη για τα πλεονεκτήµατα που παρέχουν οι δράσεις clustering να έχουν ήδη προσανατολιστεί προς κινήσεις δηµιουργίας συνεργατικών σχηµατισµών σε µια προσπάθεια αναβάθµισης των διαδικασιών και των αλυσίδων παραγωγής τους. Αυτό κρίνεται απαραίτητο δεδοµένου ότι ένα cluster οφείλει την ύπαρξή του πρωτίστως στις ανάγκες και την δυναµική της αγοράς που ωθεί τα µέλη του προς συνεργασίες, και όχι σε εξωγενείς παράγοντες που µπορεί να «επιβάλλουν» κάτι τέτοιο Υλοποίηση της δράσης Στην υλοποίηση της δράσης θα εκτελεστούν ενέργειες που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια των µελών-επιχειρήσεων των συµµετεχόντων clusters, τη Σελ. 5 από 33

6 βελτίωση κινήτρων για ξένες άµεσες επενδύσεις, την βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος για τα µέλη του cluster, την προώθηση καινοτοµιών και νέων τεχνολογιών, τη διάχυση τεχνολογίας µέσα στα clusters, την αναβάθµιση παραγωγικών διαδικασιών, την προσέλκυση νέων επιχειρήσεων και χαρισµατικών ανθρώπων, και τέλος την δηµιουργία ισχυρών δικτύων µεταξύ ανθρώπων και επιχειρήσεων που θα έχει σαν αποτέλεσµα την προώθηση εξαγωγών από τα clusters, και την συγκέντρωση της εµπειρίας και γνώσης της αγοράς µε απώτερο σκοπό την ηγετική θέση της χώρας σε αναπτυσσόµενες περιοχές της βιοµηχανίας έντασης γνώσης. Για την υλοποίηση της δράσης θα ακολουθηθεί ένα σχήµα µε διακριτούς ρόλους µεταξύ του συντονιστή / «οµή Ανάπτυξης» και της ενίσχυσης των επιµέρους clusters, όπως απεικονίζεται στην παρακάτω εικόνα: οµή Ανάπτυξης Clusters Γ ΚΠΣ - ΕΤΠΑ ράση Ε.Κ. ΑΘΗΝΑ Ενίσχυση µελών 1 ου Cluster Γ ΚΠΣ ΕΤΠΑ ράση Κλάδος Μικροηλεκτρονικής Ενίσχυση µελών 2 ου Cluster [ ] Ενίσχυση µελών 3ου Cluster [ ] Όπως φαίνεται στο σχήµα, η οµή Ανάπτυξης της δράσης (πορτοκαλί κουτί) θα υλοποιηθεί υπό το συντονισµό του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά, ενώ παράλληλα τα επιλεχθέντα clusters µέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας θα εντάσσονται για δράσεις ενίσχυσης των µελών τους (πράσινο κουτί) ώστε να δένουν αρµονικά µε τη βασική υποδοµή και κοινές υπηρεσίες που θα παρέχει η οµή Ανάπτυξης 1 Ο παρών Οδηγός Εφαρµογής και η αντίστοιχη προκήρυξη αφορούν στην ενίσχυση του πρώτου (πιλοτικού) Cluster το οποίο, όπως απεικονίζει και το παραπάνω σχήµα, καλύπτει το κλάδο της Μικροηλεκτρονικής Σχεδίασης, Ηµιαγωγών, και Ενσωµατωµένων Συστηµάτων (embedded systems). Θα υποστηριχθούν δηλαδή Συνεργατικοί Σχηµατισµοί Clusters που περιλαµβάνουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και αναπτύσσουν καινοτόµα εργαστηριακά και βιοµηχανικά πρωτότυπα στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής. Λεπτοµέρειες για τα χαρακτηριστικά του ενισχυόµενου Cluster δίνονται στο κεφάλαιο 4 του παρόντος Οδηγού. Deleted: παρόν 1 Η οµή Ανάπτυξης υλοποιείται ήδη µε έργο που ξεκίνησε την 1η Μαΐου 2006, µε τίτλο «ηµιουργία και Λειτουργία οµής Ανάπτυξης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών». Σελ. 6 από 33

7 3.4. Στάδια Εφαρµογής του Προγράµµατος Η υλοποίηση του προγράµµατος «Ενίσχυση Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηµατισµών» περιλαµβάνει τα ακόλουθα διαδοχικά στάδια: Προκήρυξη του Προγράµµατος: Η προκήρυξη του Προγράµµατος πραγµατοποιείται µε σχετική Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στην οποία επισυνάπτεται και ο παρών Οδηγός Εφαρµογής. Η απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης µε τον αντίστοιχο Οδηγό Εφαρµογής, καθορίζει τους κλάδους υψηλής τεχνολογίας που εµπίπτουν στην εκάστοτε προκήρυξη του προγράµµατος, τις επιχορηγούµενες δραστηριότητες, τις επιλέξιµες δαπάνες, τα κριτήρια αξιολόγησης των συναφών επενδύσεων, τη διαδικασία υπαγωγής αυτών στο σχετικό πρόγραµµα, τον τρόπο καταβολής των χρηµατοδοτήσεων, τη διαδικασία ελέγχου και παρακολούθησης της υλοποίησης των προγραµµάτων, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτοµέρεια. Υποδοχή των Προτάσεων: Οι διαδικασίες υποδοχής και προκαταρκτικού ελέγχου των προτάσεων πραγµατοποιούνται από το Ε.Κ. Αθηνά, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα Οδηγό. Αξιολόγηση των Προτάσεων: Η αξιολόγηση των προτάσεων πραγµατοποιείται σε στάδια, σύµφωνα µε τα κριτήρια, όρους και διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Οδηγό. Υπογραφή Συµβάσεων: Οι Τελικοί Αποδέκτες του Προγράµµατος θα κληθούν να υπογράψουν συµβάσεις µε το Ε.Κ. Αθηνά µετά την ένταξή τους στο Πρόγραµµα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στον παρόντα Οδηγό. Παρακολούθηση Υλοποίησης έλεγχοι πληρωµές: Η παρακολούθηση των συµβάσεων, οι έλεγχοι πιστοποιήσεις των επιµέρους έργων και οι καταβολές της δηµόσιας επιχορήγησης προς τους Τελικούς Αποδέκτες των ενισχύσεων, θα πραγµατοποιηθούν σύµφωνα µε τους όρους, προϋποθέσεις και διαδικασίες που περιγράφονται αναλυτικά στον παρόντα Οδηγό Προϋπολογισµός του Προγράµµατος Ο συνολικός προϋπολογισµός του προγράµµατος εκτιµάται στα 5.5εκ µε µέγιστη δηµόσια δαπάνη τα Η δηµόσια δαπάνη του Προγράµµατος προέρχεται κατά 50% από εθνική συµµετοχή και κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), αποστολή του οποίου είναι η συµβολή του στην άµβλυνση των ανισοτήτων όσον αφορά στην ανάπτυξη των περιφερειών της ΕΕ Νοµοθετικό - Κανονιστικό Πλαίσιο Το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, από το οποίο προσδιορίζονται οι αναγκαίες λεπτοµέρειες υλοποίησης του προγράµµατος (π.χ. τρόπος και διαδικασίες ενίσχυσης, το ύψος ενίσχυσης, οι επιλέξιµες δαπάνες για την υλοποίηση των ενισχύσεων, κλπ), περιλαµβάνουν: Το Ν. 2919/2001 (ΦΕΚ 128Α) µε το οποίο ιδρύθηκε το Κέντρο Εφαρµογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ). Το Π.. 145/2003 (ΦΕΚ 121Α) «Σύσταση και λειτουργία του Κέντρου Εφαρµογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας και Πληροφορίας (ΚΕΤΕΠ)». Το άρθρο 9 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33Α) που µετονοµάζει το ΚΕΤΕΠ σε «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης». Το άρθρο 15 του Ν. 3460/2006 (ΦΕΚ 105Α) που αναθέτει στο Ε.Κ. «Αθηνά» τη διαχείριση εθνικών και κοινοτικών πόρων για την εφαρµογή προγραµµάτων επιχορήγησης επιχειρήσεων στον τοµέα της έρευνας, καινοτοµίας και τεχνολογίας. Σελ. 7 από 33

8 Τον Κανονισµό (ΕΚ) 68/ /2004, σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για εκπαιδευτικές ενισχύσεις - επαγγελµατική εκπαίδευση για ΜΜΕ και για µη-μμε, όπως τροποποιήθηκε µε τον κανονισµό (ΕΚ) 363/2004. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 69/2001 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ για ενισχύσεις ήσσονος σηµασίας (de minimis) για ΜΜΕ και για µη-μμε. Τον Κανονισµό (ΕΚ) 70/ /2004 σχετικά µε την εφαρµογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης ΕΚ στις κρατικές ενισχύσεις αποκλειστικά προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως τροποποιήθηκε µε τον Κανονισµό (Ε.Κ.) 364/2004. Το Ν.2860/2000 (ΦΕΚ 251Α) «ιαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». Την Απόφαση C(2001)550 της Επιτροπής της ΕΕ µε την οποία εγκρίθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠΑΝ). Τις Αποφάσεις Ε(2004)5484 και Ε(2005)5832 της Επιτροπής της ΕΕ µε τις οποίες εγκρίθηκαν η πρώτη και δεύτερη αντίστοιχα αναθεωρήσεις του ΕΠΑΝ. Το Συµπλήρωµα Προγραµµατισµού, όπως ισχύει και ειδικά το τµήµα που αναφέρεται στο Μέτρο Φορέας υλοποίησης Ο φορέας υλοποίησης του προγράµµατος είναι το: «Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτοµίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης» µε τον διακριτικό τίτλο «Αθηνά», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Γ. Αναστασίου, αρ. 13 µε Α.Φ.Μ ,.Ο.Υ. ΚΑ Αθηνών που ιδρύθηκε και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 8 του Ν. 2919/01 και του Π.. 145/03. Σελ. 8 από 33

9 4. Κλάδος Υψηλής Τεχνολογίας που εµπίπτει στην παρούσα Προκήρυξη Η παρούσα προκήρυξη του προγράµµατος και ο Οδηγός Εφαρµογής της αφορούν στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής Σχεδίασης, Ηµιαγωγών, και Ενσωµατωµένων Συστηµάτων (embedded systems), όπου για λόγους συντοµίας θα αναφέρεται εφεξής απλά ως «Μικροηλεκτρονική». Θα υποστηριχθούν Συνεργατικοί Σχηµατισµοί που περιλαµβάνουν ανεξάρτητα της γεωγραφικής τους τοποθεσίας επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται και αναπτύσσουν καινοτόµα εργαστηριακά και βιοµηχανικά πρωτότυπα στο χώρο της Μικροηλεκτρονικής. Στις ενισχυόµενες ενέργειες του συνεργατικού σχηµατισµού περιλαµβάνονται δραστηριότητες για την τόνωση της καινοτοµίας, τη διάχυση της τεχνογνωσίας και υποστηρικτικές υπηρεσίες για την δηµιουργία περιβάλλοντος στο οποίο θα µπορεί να ενισχυθεί και η ανταγωνιστικότητα των συµµετεχουσών επιχειρήσεων, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην ενότητα 5. Στο πλαίσιο των παραπάνω παραδοχών και για τη παρούσα υλοποίηση της δράσης 4.6.3, ως Ελληνικός Τεχνολογικός Συνεργατικός Σχηµατισµός στη Μικροηλεκτρονική ΕΤΣΣΜ, ορίζεται ένα σύνολο οµοειδών επιχειρήσεων και άλλων υποστηρικτικών οργανισµών, συνδεδεµένων σε αλυσίδα προστιθέµενης αξίας στο πλαίσιο του κλάδου της Μικροηλεκτρονικής, και που συνδυάζουν ένταση γνώσης, υψηλή τεχνολογία και εξαγωγικό χαρακτήρα, µε στόχο την ενίσχυση της καινοτοµικότητας των επιχειρήσεων και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονοµίας σε Ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Όπου χρησιµοποιούνται στο υπόλοιπο κείµενο, οι όροι ΕΤΣΣΜ, ΕΤΣΣ, Cluster(s), και Συνεργατικοί Σχηµατισµοί έχουν ταυτόσηµη έννοια. Οι φορείς που θα συµµετέχουν στον υποψήφιο ΕΤΣΣM, πρέπει να είναι καινοτοµικού και τεχνολογικού χαρακτήρα επιχειρήσεις (κατά κύριο λόγο αλλά όχι αποκλειστικά Μικροµεσαίες). Τονίζεται ότι είναι αναγκαίο ο υποψήφιος ΕΤΣΣM να είναι νοµικό πρόσωπο οποιασδήποτε µορφής, η ίδρυση του οποίου πρέπει να προϋπάρχει της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της προκήρυξης του παρόντος προγράµµατος. Σελ. 9 από 33

10 5. Επιχορηγούµενες δραστηριότητες Στον πίνακα που ακολουθεί περιγράφονται οι χρηµατοδοτούµενες ενέργειες της υφιστάµενης προκήρυξης του προγράµµατος στο πλαίσιο της δράσης Συγκεκριµένα περιγράφονται: Ο αύξων αριθµός (Α/Α) της χρηµατοδοτούµενης ενέργειας Οι επιλέξιµες δράσεις/δαπάνες για τις εταιρείες-µέλη του ΕΤΣΣΜ Ο τύπος επιχείρησης για τον οποίο είναι επιλέξιµη η εκάστοτε ενέργεια και αντίστοιχη δαπάνη Το ύψος ενίσχυσης για την εκάστοτε ενέργεια/δαπάνη Ο Κανονισµός των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΚ) στον οποίο βασίζεται η επιχορήγηση της αντίστοιχης δράσης Αναλυτικά σχόλια, συµπεριλαµβανοµένων παραδειγµάτων, ώστε να είναι σαφές τι ακριβώς επιχορηγείται αλλά και τι εξαιρείται επιχορήγησης ανά δράση. ιευκρινίζεται ότι: α) Για τις επιχειρήσεις-µέλη του ΕΤΣΣΜ που είναι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις 1 (ΜΜΕ) ενισχύονται οι ακόλουθες δαπάνες (σε [ ] το ύψος ενίσχυσης): (ι) Μέσω του κανονισµού 68/ /2004: απάνες κατάρτισης και εκπαίδευσης για την ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού των µελών των επιχειρήσεων o Γενική κατάρτιση και εκπαίδευση [ύψος ενίσχυσης: 75%] o Ειδική κατάρτιση και εκπαίδευση [ύψος ενίσχυσης: 40%] (ιι) Μέσω του κανονισµού 70/ /2004: Επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού [ύψος ενίσχυσης: 40%] Επενδύσεις σε άϋλα στοιχεία ενεργητικού [ύψος ενίσχυσης: 45%] Αµοιβές εξωτερικών συµβούλων [ύψος ενίσχυσης: 50%] Συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις [ύψος ενίσχυσης: 50%] β) Για τις επιχειρήσεις-µέλη του ΕΤΣΣΜ που ΕΝ είναι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (µη- ΜΜΕ) ενισχύονται οι ακόλουθες δαπάνες (σε [ ] το ύψος ενίσχυσης): (ι) Μέσω του κανονισµού 68/ /2004: απάνες Κατάρτισης και εκπαίδευσης για την ενδυνάµωση του ανθρώπινου δυναµικού των µελών των επιχειρήσεων o Γενική κατάρτιση και εκπαίδευση [ύψος ενίσχυσης: 55%] o Ειδική κατάρτιση και εκπαίδευση [ύψος ενίσχυσης: 30%] (ιι) Μέσω του κανονισµού 69/2001: απάνες για να καλυφθούν επενδύσεις σε υλικά στοιχεία ενεργητικού, επενδύσεις σε άϋλα στοιχεία ενεργητικού, αµοιβή εξωτερικών συµβούλων, συµµετοχή σε εµπορικές εκθέσεις. [ύψος ενίσχυσης: 40%] γ) Ειδικά για τις επιχειρήσεις-µέλη του ΕΤΣΣΜ οι οποίες θα µετεγκατασταθούν σε νέο χώρο (κτίριο) που θα υποδείξει το Ε.Κ. Αθηνά το οποίο θα είναι κοινό για όλα τα µέλη του ΕΤΣΣΜ και που θα αποτελέσει το επίκεντρο και σηµείο αναφοράς της δράσης, ενισχύονται οι ακόλουθες δαπάνες (σε [ ] το ύψος ενίσχυσης): (ι) Μέσω του κανονισµού 69/2001 για ΜΜΕ και για µη-μμε: απάνες αποχώρησης από προηγούµενο κτίριο [ύψος ενίσχυσης: 40%] απάνες µετακόµισης [ύψος ενίσχυσης: 40%] απάνες µίσθωσης (ενοικίου) [ύψος ενίσχυσης: 40%] 1 Οι MME εταιρείες του συνεργατικού σχηµατισµού θα πρέπει να συµπληρώσουν δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρούνται ΜΜΕ σύµφωνα µε τη σύσταση 96/280/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ, όπως τροποποιήθηκε από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ. Σελ. 10 από 33

11 (ιι) Μέσω του κανονισµού 69/2001 µόνο για µη-μμε: απάνες διαµόρφωσης χώρων στο κτίριο [ύψος ενίσχυσης: 40%] (ιιι) Μέσω του κανονισµού 70/ /2004 µόνο για ΜΜΕ: απάνες διαµόρφωσης χώρων στο κτίριο [ύψος ενίσχυσης: 40%] Σελ. 11 από 33

12 6. Επιλέξιµες ενέργειες-δαπάνες Α/Α Επιλέξιµες δράσεις/δαπάνες για εταιρείες- µέλη του ΕΤΣΣΜ 1 Μετεγκατάσταση στο κτίριο του ΕΤΣΣΜ 2 3 Επενδύσεις ιαµόρφωση χώρων στο κτίριο του ΕΤΣΣΜ Τύπος επιχείρησης Αφορά ΜΜΕ και µη- ΜΜΕ που θα µετεγκατασταθούν σε νέο, κοινό κτίριο 40% 69/2001 Ύψος ενίσχυσης Κανονισµός (ΕΚ) Σχόλια - διευκρινίσεις Αφορά ΜΜΕ που θα µετεγκατασταθούν σε νέο, κοινό κτίριο 40% 70/ /2004 Επενδύσεις - απάνες προµήθειας εξοπλισµού και µέσων ΜΜΕ 40% 70/ / Επενδύσεις - απάνες προµήθειας λογισµικού ΜΜΕ 40% 70/ / Παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες - απάνες εξωτερικών συµβούλων και µελετών ΜΜΕ 50% 70/ /2004 Καλύπτει έξοδα αποχώρησης από υφιστάµενο κτίριο (π.χ. ποινή πρόωρης λήξης συµβολαίου), µετακόµισης (π.χ. µεταφορικά κλπ) και επιχορήγησης µίσθωσης (ενοικίου) σε νέο χώρο (κτίριο) που θα υποδείξει το Ε.Κ. Αθηνά το οποίο θα είναι κοινό για όλα τα µέλη του ΕΤΣΣΜ και που θα αποτελέσει το επίκεντρο και σηµείο αναφοράς της δράσης. Αφορά µόνο σε εταιρείες που θα µετεγκατασταθούν στο κτίριο του ΕΤΣΣΜ. Σηµειώνεται όµως ότι όλες οι εταιρείες του ΕΤΣΣΜ θα έχουν ισότιµη πρόσβαση και χρήση στις κοινές υποδοµές του κτιρίου. Για λεπτοµέρειες σχετικά µε τον κανονισµό 69/2001 (de minimis) δείτε παρακάτω στην δράση 10. Αφορά σε υλικά στοιχεία ενεργητικού. Ως «επένδυση σε υλικά στοιχεία ενεργητικού» νοείται κατά κύριο λόγο κάθε επένδυση σε πάγια υλικά στοιχεία ενεργητικού η οποία σχετίζεται µε τη δηµιουργία νέας εγκατάστασης, την επέκταση υφιστάµενης εγκατάστασης ή την ενασχόληση µε δραστηριότητα η οποία συνεπάγεται τη ριζική µεταβολή του αντικειµένου ή της µεθόδου παραγωγής υφιστάµενης εγκατάστασης (παραδείγµατος χάρη µέσω εξορθολογισµού, διαφοροποίησης ή εκσυγχρονισµού). Σε αυτή την κατηγορία περιλαµβάνονται π.χ. η διαµόρφωση χώρου π.χ. χωρίσµατα-γυψοσανίδες, βαψίµατα, κλπ (µόνο για τις εταιρείες που θα µετεγκατασταθούν), η αγορά εξοπλισµού (εξοπλισµός γραφείου, γραµµής παραγωγής, κλπ), προµήθεια λογισµικού όπως εξειδικευµένου λογισµικού σχεδίασης προϊόντων (CAD/EDA), πακέτα ERP και CRM, κλπ. Σηµειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιµη η αγορά λογισµικού που χρησιµοποιείται για τις συνήθεις λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης π.χ. λογιστικού πακέτου. Οι υπηρεσίες συµβούλων / µελέτες καλύπτουν ενδεικτικά ενέργειες όπως η παροχή νοµικών συµβουλών σε θέµατα διαχείρισης/ αναδιοργάνωσης της επιχείρησης, η δηµιουργία και προώθηση του σήµατος και της εταιρικής ταυτότητας της επιχείρησης, η εκπόνηση έρευνας αγοράς στην οποία στοχεύει η επιχείρηση για την ανάπτυξή της. Οι υπηρεσίες αυτές δεν θα πρέπει να αποτελούν µόνιµη ή περιοδική δραστηριότητα και να µην έχουν σχέση µε τις κανονικές λειτουργικές δαπάνες της επιχείρησης (π.χ. οργάνωση λογιστηρίου, αµοιβές δικηγόρων και συµβολαιογράφων για την δηµιουργία καταστατικών, κλπ) Σελ. 12 από 33

13 6 7 Παροχή συµβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες - απάνες προβολής & προώθησης σε εκθέσεις ΜΜΕ 50% 70/ /2004 Ενισχύσεις για να καλύψουν το κόστος της κατάθεσης διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωµάτων βιοµηχανικής ιδιοκτησίας ΜΜΕ 45% 70/ / Ενισχύσεις για γενική επαγγελµατική εκπαίδευση ΜΜΕ 75% 68/ / Ενισχύσεις για ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση ΜΜΕ 40% 68/ /2004 Είναι επιλέξιµες οι δαπάνες συµµετοχής της επιχείρησης σε εκθέσεις της Ελλάδας και του εξωτερικού µόνο όµως για την πρώτη συµµετοχή σε κάθε έκθεση. Οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνουν το κόστος ενοικίασης και λειτουργίας, το σχεδιασµό και τη διαµόρφωση των περιπτέρων, της µεταφοράς και ασφάλισης εκθεµάτων. Οι ακόλουθες δαπάνες είναι επιλέξιµες: όλα τα έξοδα που προηγούνται της απονοµής του δικαιώµατος στο πλαίσιο της πρώτης έννοµης τάξης, περιλαµβανοµένων των εξόδων για την κατάρτιση, την υποβολή και τη διεκπεραίωση της αίτησης, καθώς και των εξόδων για την ανανέωση της αίτησης πριν από την απονοµή του δικαιώµατος. Επίσης, τα έξοδα για µεταφράσεις και λοιπά έξοδα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της απονοµής ή την κατοχύρωση του δικαιώµατος σε άλλες έννοµες τάξεις. Και τέλος, τα έξοδα για την υπεράσπιση της ισχύος του δικαιώµατος κατά την επίσηµη διεκπεραίωση της αίτησης και την ενδεχόµενη διαδικασία εναντίωσης, έστω και αν τα έξοδα αυτά ανακύπτουν µετά την απονοµή του δικαιώµατος. Γενική επαγγελµατική εκπαίδευση είναι η εκπαίδευση που περιλαµβάνει διδασκαλία η οποία δεν αφορά αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο την τρέχουσα ή µελλοντική θέση του εργαζοµένου στην ενισχυόµενη επιχείρηση, αλλά του παρέχει προσόντα τα οποία είναι µεταβιβάσιµα σε άλλες επιχειρήσεις ή σε άλλους τοµείς απασχόλησης βελτιώνοντας σηµαντικά µε τον τρόπο αυτό τις δυνατότητες απασχόλησής του. Η εκπαίδευση λογίζεται ως γενική όταν α) οργανώνεται από κοινού από διάφορες ανεξάρτητες επιχειρήσεις ή όταν απευθύνεται σε εργαζοµένους διαφορετικών επιχειρήσεων και β) αναγνωρίζεται, πιστοποιείται ή επικυρώνεται από δηµόσιους ή άλλους φορείς και οργανισµούς στους οποίους έχουν ανατεθεί οι σχετικές αρµοδιότητες από το κράτος µέλος ή την κοινότητα. Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν: Αµοιβές εκπαιδευτών, µετακινήσεις των εκπαιδευοµένων και των εκπαιδευτών, διαµονή εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων, εποπτικά µέσα, ενοικιάσεις αιθουσών, αγορά λογισµικού για συγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης, αναλώσιµα, δηµοσιεύσεις. Ειδική επαγγελµατική κατάρτιση είναι η εκπαίδευση που περιλαµβάνει διδασκαλία που αφορά άµεσα και κατά κύριο λόγο την τρέχουσα ή µελλοντική θέση του εργαζόµενου στην ενισχυόµενη επιχείρηση που παρέχει προσόντα τα οποία είτε δεν είναι µεταβιβάσιµα σε άλλες επιχειρήσεις και άλλους τοµείς απασχόλησης είτε είναι µεταβιβάσιµα σε περιορισµένο µόνο βαθµό. Οι επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνουν: Αµοιβές εκπαιδευτών, µετακινήσεις των εκπαιδευοµένων και των εκπαιδευτών, διαµονή εκπαιδευτών και εκπαιδευοµένων, εποπτικά µέσα, ενοικιάσεις αιθουσών, αγορά λογισµικού για συγκεκριµένο πρόγραµµα κατάρτισης, αναλώσιµα, δηµοσιεύσεις. Σελ. 13 από 33

14 10 Ενισχύσεις για τα 1-2 σε περίπτωση µετεγκατάστασης στο κτίριο του ΕΤΣΣΜ και για οποιαδήποτε από τα 3-7 σε κάθε περίπτωση µη-mme 40% 69/2001 Ισχύουν τα αντίστοιχα για τις επιλέξιµες δαπάνες όπως στα 3-7. Εν συντοµία, σύµφωνα µε τον Κανόνα de minimis (γνωστό ως κανόνα ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας) επιτρέπεται η χορήγηση ενισχύσεων σε µια επιχείρηση σε µία τριετία που δεν υπερβαίνουν τα ευρώ, χωρίς να χρειάζεται κοινοποίηση των ενισχύσεων από τα κράτη µέλη προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό ισχύει επειδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι το ποσό αυτό δεν επηρεάζει τις συναλλαγές µεταξύ των κρατών µελών ή/και δε στρεβλώνει ούτε απειλεί να στρεβλώσει τον ανταγωνισµό. Η σχετική τριετής περίοδος έχει ρευστό χαρακτήρα και εποµένως για κάθε νέα χορήγηση ενίσχυσης de minimis πρέπει να υπολογίζεται το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σηµασίας που χορηγήθηκαν κατά τα προηγούµενα τρία χρόνια. Επίσης ο κανόνας για τις ενισχύσεις de minimis δε θίγει τη δυνατότητα που έχουν οι επιχειρήσεις να λαµβάνουν, για το ίδιο σχέδιο, κρατικές ενισχύσεις που έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή ή που καλύπτονται από κανονισµό περί εξαιρέσεων κατά κατηγορίες (π.χ. η Εκπαίδευση γενική και ειδική). 11 Ενισχύσεις για γενική επαγγελµατική εκπαίδευση µη-mme 55% 68/ /2004 όπως στο 8 12 Ενισχύσεις για ειδική επαγγελµατική εκπαίδευση µη-mme 30% 68/ /2004 όπως στο 9 Σελ. 14 από 33

15 7. Προϋποθέσεις Συµµετοχής 1. Ο ΕΤΣΣΜ θα πρέπει να έχει αποκλειστικά σαν αντικείµενο τους τοµείς Ηµιαγωγών ή Μικροηλεκτρονικής ή Ενσωµατωµένων Συστηµάτων, το οποίο θα πρέπει ρητά να αναφέρεται στο καταστατικό ίδρυσής του. 2. Το αντικείµενο των εταιρειών-µελών του ΕΤΣΣΜ που συµµετέχουν στο πρόγραµµα θα πρέπει να καλύπτει µία ή περισσότερες δραστηριότητες από τις εξής: o o o o o Έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της µικροηλεκτρονικής, ηµιαγωγών, και ενσωµατωµένων συστηµάτων Έρευνα και ανάπτυξη για το σχεδιασµό ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και συστηµάτων (π.χ. VLSI, MEMS, ASICs, κλπ) ή υποσυστηµάτων (π.χ. Intellectual Property blocks, κλπ) Σχεδίαση ή/και κατασκευή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, µονολιθικών, υβριδικών, σπονδυλωτών µονάδων (modules), τυπωµένων κυκλωµάτων, κλπ. Σχεδίαση ή/και κατασκευή ποµποδεκτών για ενσύρµατη και ασύρµατη τηλεφωνία Σχεδίαση ή/και κατασκευή εξοπλισµού επικοινωνίας δεδοµένων όπως γέφυρες και πύλες δικτύων o Σχεδίαση ή/και κατασκευή µηχανών αυτόµατης επεξεργασίας δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των µικροϋπολογιστών και την κατασκευή τερµατικών o Ανάπτυξη λογισµικού για τη σχεδίαση µικροηλεκτρονικών και ενσωµατωµένων συστηµάτων o Παροχή οποιασδήποτε µορφής συµβουλευτικής υπηρεσίας που σχετίζεται µε τα παραπάνω αντικείµενα 3. Ο ΕΤΣΣΜ θα πρέπει να έχει νοµική υπόσταση (νοµικό πρόσωπο) οποιασδήποτε µορφής, η ίδρυση του οποίου πρέπει προϋπάρχει της ηµεροµηνίας δηµοσίευσης της προκήρυξης του παρόντος προγράµµατος. 4. Οι εταιρείες-µέλη του ΕΤΣΣΜ που έχουν την δυνατότητα συµµετοχής στον φάκελο - πρόταση για ενίσχυση θα πρέπει να έχουν νοµική µορφή ανώνυµης εταιρείας (Α.Ε.) ή εταιρείας περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.). 5. Οι MME εταιρείες του συνεργατικού σχηµατισµού θα πρέπει να συµπληρώσουν δήλωση ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για να θεωρούνται ΜΜΕ σύµφωνα µε τη σύσταση 96/280/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ, όπως τροποποιήθηκε από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ. 6. Ο ΕΤΣΣΜ θα πρέπει να αποτελείται κατ ελάχιστο από 10 εταιρείες-µέλη. 7. Επί του συνόλου των εταιρειών-µελών του ΕΤΣΣΜ που περιλαµβάνονται στο φάκελοπρόταση για ενίσχυση, θα πρέπει τουλάχιστον το 80% να είναι ΜΜΕ. 8. Ο ελάχιστος προϋπολογισµός ανά εταιρεία-µέλος του ΕΤΣΣΜ που περιλαµβάνονται στο φάκελο-πρόταση για ενίσχυση είναι 50 χιλ. ευρώ. 9. Το σύνολο των επιχειρήσεων-µελών του ΕΤΣΣΜ θα πρέπει να έχει συνολικό Ετήσιο Κύκλο Εργασιών στην προηγούµενη χρήση τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ. 10. Οι εταιρείες που συµµετέχουν στο συνεργατικό σχηµατισµό (ΜΜΕ και µη-μμε) θα πρέπει να έχουν σαφώς εξαγωγικό προσανατολισµό στις τεχνολογίες-προϊόντα που αναπτύσσουν. Πιο συγκεκριµένα, θα πρέπει σε τουλάχιστον 35% των επιχειρήσεων- µελών του ΕΤΣΣΜ, ποσοστό µεγαλύτερο του 50% των µέσων εσόδων τους της Deleted: συµµετέχουν στο φάκελο-πρόταση Σελ. 15 από 33

16 τελευταίας χρήσης να αφορά σε εξαγωγές προς εταιρείες µε έδρα σε χώρα µέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες. 11. Ο αριθµός των κατόχων µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου των εταιρειών που συµµετέχουν στο συνεργατικό σχηµατισµό θα πρέπει κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο από την υποβολή της πρότασης: o o Στις ΜΜΕ του ΕΤΣΣΜ να είναι κατά µέσο όρο µεγαλύτερο του 25% επί του συνόλου των απασχολούµενων στην εταιρεία είτε µε συµβάσεις έργου είτε µε συµβάσεις εργασίας. Στις µη ΜΜΕ του ΕΤΣΣΜ να είναι κατά µέσο όρο µεγαλύτερο του 15% επί του συνόλου των απασχολούµενων στην εταιρεία είτε µε συµβάσεις έργου είτε µε συµβάσεις εργασίας. Σελ. 16 από 33

17 8. Προϋπολογισµός Προτάσεων ιάρκεια 8.1. Προϋπολογισµός Προτάσεων Ύψος Επιχορήγησης Ο συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης του ΕΤΣΣΜ µπορεί να ανέλθει από 4,5 εκατ. ευρώ κατ ελάχιστο µέχρι 6 εκατ. ευρώ κατά µέγιστο. Η µέγιστη δηµόσια δαπάνη δεν θα ξεπεράσει τα 2.5 εκ ευρώ. Η δηµόσια χρηµατοδότηση (επιχορήγηση) παρέχεται για τις δαπάνες που είναι επιλέξιµες και ανέρχεται στο εκάστοτε ύψος που καθορίζει ο πίνακας της ενότητας 6. Στο πλαίσιο του προγράµµατος, θα χρηµατοδοτηθεί 1 (µία) πρόταση(*). Η διάρκεια της πρότασης ορίζεται ενδεικτικά σε 24 µήνες, σε καµία περίπτωση όµως δεν θα ξεπεράσει σε διάρκεια την 31/08/2008. Η 31/08/2008 ορίζεται ως η καταληκτική ηµεροµηνία ολοκλήρωσης του τεχνικού και φυσικού αντικειµένου του έργου. εν θα δοθεί καµία παράταση για την ολοκλήρωση του έργου πέραν της ανωτέρω ηµεροµηνίας. (*) κρίνετε σκόπιµο να διευκρινίζεται ήδη στον Οδηγό Εφαρµογής? Προδιαθέτει ότι κάτι έχει στηθεί εκ των προτέρων! Αν για παράδειγµα 2 προτάσεις ισοψηφίσουν (!!!) θα επιλεχθεί η 1 µε κλήρο? Σελ. 17 από 33

18 9. Τρόπος και Έντυπα Υποβολής των Προτάσεων - Απαιτούµενα ικαιολογητικά 9.1. Τρόπος υποβολής των προτάσεων Οι προτάσεις υποβάλλονται εις τριπλούν (απαιτείται ένα πρωτότυπο και δύο αντίτυπα, ακριβή φωτοαντίγραφα του πρωτοτύπου) προς το Ε.Κ. Αθηνά εντός σφραγισµένου φακέλου και σε ηλεκτρονική µορφή (Word) και περιλαµβάνουν 3 (τρεις) υποφακέλους: Υποφάκελος Α: Αιτήσεις του ΕΤΣΣΜ και κάθε εταιρείας-µέλους του ( ιαβιβαστικά ) Ο Υποφάκελος Α περιλαµβάνει αίτηση του ΕΤΣΣΜ η οποία υποβάλλεται από τον εκπρόσωπο του ΕΤΣΣΜ προς το Ε.Κ. Αθηνά, και η οποία αναφέρει: τα πλήρη στοιχεία των εταιρειών-µελών του ΕΤΣΣΜ που περιλαµβάνονται στο φάκελο-πρόταση για ενίσχυση, ηµεροµηνία καθώς και υπογραφή όλων των νόµιµων εκπροσώπων των εν λόγω επιχειρήσεων, την θέση των νόµιµων εκπροσώπων στην επιχείρηση και την σφραγίδα της κάθε επιχείρησης. Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφο της κάθε επιχείρησης (όπως απόσπασµα πρακτικού του Σ για ΑΕ, ΕΠΕ) απευθυνόµενο προς τον εκπρόσωπο του ΕΤΣΣΜ που να τεκµηριώνει τον ορισµό του εκπροσώπου του ΕΤΣΣΜ και που να τον εξουσιοδοτεί να υποβάλλει για λογαριασµό των εταιρειών-µελών την πρόταση. Επίσης στον Υποφάκελο Α περιλαµβάνονται αιτήσεις από τον εκπρόσωπο της κάθε εταιρείας-µέλους του ΕΤΣΣΜ που περιλαµβάνεται στο φάκελο-πρόταση για ενίσχυση, και οι οποίες αναφέρουν: τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης, ηµεροµηνία καθώς και την υπογραφή των νόµιµων εκπροσώπων των επιχειρήσεων, την θέση τους στην επιχείρηση και την σφραγίδα της επιχείρησης. Η κάθε αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα παρακάτω πρωτότυπα έγγραφα: - Έγγραφο της κάθε επιχείρησης (όπως απόσπασµα πρακτικού του Σ για ΑΕ, ΕΠΕ) προς το Ε.Κ. Αθηνά για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης. - Αντίγραφο ΦΕΚ µε το οποίο ανακοινώθηκε η ίδρυση και καταχώρηση του καταστατικού της εταιρείας στα αντίστοιχα µητρώα της αρµόδιας νοµαρχίας. - Αντίγραφο ΦΕΚ µε το οποίο η εταιρεία έχει ανακοινώσει την τελευταία εκλογή του διοικητικού της συµβουλίου (Α.Ε.) ή τον/τους διαχειριστή/ές της (Ε.Π.Ε.). Υποφάκελος Β: ικαιολογητικά Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ως επικυρωµένα φωτοαντίγραφα σε τρία όµοια αντίτυπα. Κατά την εξέταση της πρότασης, σε περίπτωση έλλειψης κάποιου δικαιολογητικού ή απαραίτητου για την αξιολόγηση στοιχείου, παρέχεται από το Ερευνητικό Κέντρο, εγγράφως, προθεσµία 10 ηµερολογιακών ηµερών (από τη µε απόδειξη επίδοση της ειδοποίησης) προς τον Τελικό Αποδέκτη για την προσκόµισή του. Σε περίπτωση µη υποβολής, η πρόταση δεν αξιολογείται και ενηµερώνεται εγγράφως ο Τελικός Αποδέκτης. Παράταση του ορίου των 10 ηµερών γίνεται µόνο µε έγγραφη έγκριση σχετικού αιτήµατος του Τελικού Αποδέκτη από το Ερευνητικό Κέντρο. Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά είναι τα παρακάτω: α) Στοιχεία για τον ΕΤΣΣΜ: 1. Επικυρωµένο φωτοαντίγραφου του καταστατικού ίδρυσης του ΕΤΣΣΜ (συµπεριλαµβανοµένων άλλων υποστηρικτικών κειµένων αν χρειάζονται) από το οποίο να τεκµηριώνεται ότι ο ΕΤΣΣΜ: a. είναι νοµικό πρόσωπο (οποιασδήποτε µορφής) b. έχει αποκλειστικά σαν αντικείµενο τους τοµείς Ηµιαγωγών ή/και Μικροηλεκτρονικής ή/και Ενσωµατωµένων Συστηµάτων Σελ. 18 από 33

19 c. η ηµεροµηνία ίδρυσής του προηγείται της ηµεροµηνίας της παρούσας προκήρυξης του προγράµµατος d. περιλαµβάνει τουλάχιστον δέκα (10) εταιρείες-µέλη e. τη διεύθυνση της έδρας του f. τα στοιχεία του εκπροσώπου του 2. Υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου του ΕΤΣΣΜ ότι: a. Το σύνολο των επιχειρήσεων-µελών του ΕΤΣΣΜ έχει συνολικό Ετήσιο Κύκλο Εργασιών στην προηγούµενη χρήση τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ. b. ποσοστό µεγαλύτερο του 50% των µέσων εσόδων της τελευταίας χρήσης σε τουλάχιστον το 35% των επιχειρήσεων-µελών του ΕΤΣΣΜ, αφορά σε εξαγωγές προς εταιρείες µε έδρα σε χώρα µέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτες χώρες. c. ο αριθµός των κατόχων µεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου των εταιρειών που συµµετέχουν στο συνεργατικό σχηµατισµό, κατά το τελευταίο δωδεκάµηνο από την υποβολή της πρότασης, είναι: i. Στις ΜΜΕ του ΕΤΣΣΜ µεγαλύτερο (κατά µέσο όρο) του 25% επί του συνόλου των απασχολούµενων στην εταιρεία (είτε µε συµβάσεις έργου είτε µε συµβάσεις εργασίας). ii. Στις µη-μμε του ΕΤΣΣΜ µεγαλύτερο (κατά µέσο όρο) του 15% επί του συνόλου των απασχολούµενων στην εταιρεία (είτε µε συµβάσεις έργου είτε µε συµβάσεις εργασίας). β. Στοιχεία για κάθε επιχείρηση - µέλος του ΕΤΣΣΜ - Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή νόµιµη απαλλαγή εξ' αυτής. - Καταστατικό της επιχείρησης και για τις ΑΕ απόσπασµα πρακτικού από την τελευταία Γενική Συνέλευση, όπου εµφανίζεται η µετοχική σύνθεση. - Ισολογισµοί ή αναλυτικές λογιστικές καταστάσεις και αναλυτικά φορολογικά στοιχεία (πχ. Ε3) των τελευταίων 3 ετών της επιχείρησης (αν η εταιρεία έχει χρόνο λειτουργίας λιγότερο από 3 έτη τότε προσκοµίζει τον αντίστοιχο αριθµό στοιχείων). - Κατάσταση εργαζοµένων της επιχείρησης, θεωρηµένη από την Επιθεώρηση Εργασίας. - Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της εταιρείας για τη δυνατότητα κάλυψης της ίδιας συµµετοχής καθώς και ότι ο προϋπολογισµός της πρότασής του είναι τουλάχιστον 50 χιλ. ευρώ. - Υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου της επιχείρησης που συµµετέχει στις ενέργειες που υλοποιούνται µε βάση τον Κανονισµό «de minimis», στην οποία θα αναφέρονται πληροφορίες καθώς και το ύψος και το είδος κάθε άλλης ενίσχυσης που έχει λάβει κατά τα τελευταία τρία χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης. - Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης για την τήρηση της υποχρέωσης του κανονισµού Ε.Ε (ΕΚ) 1159/2000 «ράσεις πληροφόρησης και δηµοσιότητας που πρέπει να αναλαµβάνουν τα κράτη µέλη σχετικά µε τις παρεµβάσεις των διαρθρωτικών ταµείων». - Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι το αντικείµενο της εταιρείας καλύπτει µία ή περισσότερες δραστηριότητες από τις παρακάτω: o Έρευνα και ανάπτυξη στο χώρο της µικροηλεκτρονικής, ηµιαγωγών, και ενσωµατωµένων συστηµάτων Σελ. 19 από 33

20 o o o o Έρευνα και ανάπτυξη για το σχεδιασµό ολοκληρωµένων κυκλωµάτων και συστηµάτων (π.χ. VLSI, MEMS, ASICs, κλπ) ή υποσυστηµάτων (π.χ. Intellectual Property blocks, κλπ) Σχεδίαση ή/και κατασκευή ολοκληρωµένων κυκλωµάτων, µονολιθικών, υβριδικών, σπονδυλωτών µονάδων (modules), τυπωµένων κυκλωµάτων, κλπ. Σχεδίαση ή/και κατασκευή ποµποδεκτών για ενσύρµατη και ασύρµατη τηλεφωνία Σχεδίαση ή/και κατασκευή εξοπλισµού επικοινωνίας δεδοµένων όπως γέφυρες και πύλες δικτύων o Σχεδίαση ή/και κατασκευή µηχανών αυτόµατης επεξεργασίας δεδοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των µικροϋπολογιστών και την κατασκευή τερµατικών o Ανάπτυξη λογισµικού για τη σχεδίαση µικροηλεκτρονικών και ενσωµατωµένων συστηµάτων o Παροχή οποιασδήποτε µορφής συµβουλευτικής υπηρεσίας που σχετίζεται µε τα παραπάνω αντικείµενα - Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι θα τηρήσει τα παραστατικά που σχετίζονται µε επιχορήγηση του έργου µέχρι το έτος Αν η εταιρεία είναι MME, τότε υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της εταιρείας ότι η εταιρεία πληροί τις προϋποθέσεις για να θεωρείται ΜΜΕ σύµφωνα µε τη σύσταση 96/280/ΕΚ σχετικά µε τον ορισµό των ΜΜΕ, όπως τροποποιήθηκε από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ. - Υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι όλα τα υποβληθέντα στοιχεία είναι αληθή και ακριβή αντίγραφα των πρωτοτύπων που βρίσκονται στην επιχείρηση. Για όλα τα παραπάνω στοιχεία είναι δυνατό, εφόσον απαιτηθεί, να ζητηθούν από τους αιτούντες, πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχεία. Υποφάκελος Γ: Έντυπα Υποβολής Πρότασης Περιλαµβάνονται δύο ειδών έντυπα υποβολής πρότασης: Ι) ένα έντυπο «Σκοπιµότητας και Στρατηγικής» που υποβάλλεται από τον ΕΤΣΣΜ και δοµείται σύµφωνα µε την παράγραφο 9.2. Το πρωτότυπο µονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον εκπρόσωπο του ΕΤΣΣΜ. ΙΙ) ένα έντυπο «Οικονοµοτεχνικής Μελέτης» το οποίο υποβάλλεται από κάθε µία εταιρεία- µέλος του ΕΤΣΣΜ που περιλαµβάνεται στο φάκελο-πρόταση για ενίσχυση, και το οποίο δοµείται σύµφωνα µε την παράγραφο 9.3. Το πρωτότυπο έντυπο κάθε εταιρείας-µέλους µονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον νόµιµο εκπρόσωπο της εταιρείας 9.2. οµή υποβαλλόµενης πρότασης του ΕΤΣΣΜ Για την διευκόλυνση του έργου της αξιολόγησης, η δοµή ανάπτυξης της πρότασης του ΕΤΣΜΜ που περιγράφει τη σκοπιµότητα και τη στρατηγική ανάπτυξής του, είναι υποχρεωτικά η ακόλουθη: Ι. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΤΣΣΜ) - Γενικά στοιχεία των επιχειρήσεων του ΕΤΣΣΜ. Σελ. 20 από 33

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ..

Η συνολική δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 30 εκ. και ο συνολικός προϋπολογισμός της εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 45 εκ.. Προδημοσίευση Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ)» Σκοπός της δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ): ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ II ΙΟΥΝΙΟΣ 2013 ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προχώρησε την Τετάρτη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών»

ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΣΥΝΟΨΗ ΟΔΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες: Τηλέφωνο : Fax : Email : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ,

Διαβάστε περισσότερα

(Spin-off και Spin-out)»

(Spin-off και Spin-out)» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ EΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ )

Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) Περιεχόµενο Οικονοµοτεχνικής Μελέτης του ειδικού καθεστώτος των Σχηµάτων Συνέργειας και ικτύωσης (ΣΣ ) (Ι) Η οικονοµοτεχνική µελέτη περιλαµβάνει: Εισαγωγή: «ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΟΥ» Σύνοψη

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΜΜΕ ΣΤΑ ΠΕΠ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ Σε περιφερειακό επίπεδο, αποτελεί κρίσιµης σηµασίας ζήτηµα η στήριξη, µε τη µορφή της άµεσης κεφαλαιουχικής ενίσχυσης, των µικροµεσαίων επιχειρήσεων.

Διαβάστε περισσότερα

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων

Κατηγορίες ενισχύσεων - Θεματικές Ενότητες. Κατηγορίες ενισχυόμενων επιχειρήσεων Αγαπητοί φίλοι, Πριν λίγες μέρες προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, η πολυαναμενόμενη Δράση για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΕΣ SPIN OFF (ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ /ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟΙ) Τι είναι οι εταιρίες spin off ; Οι εταιρίες spin off (επιχειρήσεις έντασης γνώσης ή τεχνοβλαστοί) είναι επιχειρήσεις των οποίων η δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ" ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης Τουρισμού

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις

Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις Εξωστρέφεια & Επιχειρήσεις ΕΠΑνΕΚ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία Το ΕΠΑνΕΚ καλύπτει γεωγραφικά το σύνολο της Χώρας με προϋπολογισμό 4,56 δις ευρώ δημόσιας δαπάνης,

Διαβάστε περισσότερα

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων

για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Έντυπο Αίτησης για επιλογή ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ που θα υλοποιήσουν ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΧΕ ΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ µέσω των Συνολικών Επιχορηγήσεων Συνηµµένα : Πρότυπο Καινοτόµο Σχέδιο Ανάπτυξης (Π.Κ.Σ.Α.) Συµφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις)

ΕΜΠΟΡΙΟ. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (µε τουλάχιστον δύο (2) κλεισµένες πλήρεις εταιρικές χρήσεις) Α/Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Ισολογισµοί-αποτελέσµατα χρήσης, Ε1, Ε3 και Ε5 για τις χρήσεις 2011, 2010 και 2009 2 3

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου & Υπηρεσιών στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2007-2013 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 THE FRANCHISE

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΕΡΓΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Συμβουλευτική Καθοδήγηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Εισαγωγή Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΥΠΙΚΑ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ 1. 2. Στοιχεία πιστοποίησης της νόµιµης υπόστασης του Στοιχεία πιστοποίησης έγκρισης δανείου (στην περίπτωση που προβλέπεται δάνειο στο χρηµατοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι προδημοσιεύτηκε το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 2000 2006 Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΟ 2.6 Αειφορική

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Απόφαση Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης Μονάδα Corallia /νση : Σώρου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» Ειδική Υπηρεσία ιαχείρισης Π.Ε.Π Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 Πρόσκληση στο Μέτρο 4.7 ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ 1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕΤΡΟΥ 4.7 «ENΙΣΧΥΣΗ ΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΜΕΤΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ο ΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Ε: Ποιoυς αφορά αυτό το πρόγραµµα; A. Επιλέξιµες προς χρηµατοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων: Α) Υφιστάµενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές

Διαβάστε περισσότερα

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 11 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Α/Α ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1 Έντυπο υποβολής - αίτηση συμμετοχής (επενδυτικό σχέδιο) με υπογραφή από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της επιχείρησης και σφραγίδα αυτής. 2 Ισολογισμοί-αποτελέσματα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (II)» Α/Α 1 2 Στόχος προγράμματος Δικαιούχοι προγράμματος 3 Προϋποθέσεις www.motive-consulting.gr ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της εξωστρεφούς

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων»

digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα : Ψηφιακή Σύγκλιση digi-retail «Ενίσχυση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων» Εισηγητής: Γρηγόρης Καλαμακίδης Αντιπρόεδρος και Διευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 2 . ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΣΤΑΘΜΙΣΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη)

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΡΑΣΗ 2 ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) Υφιστάµενες επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί πριν την 1/1/2011 Γενικά ικαιολογητικά Υπογεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

( ) (1) - 200.000.000,00 70% . 140.000.000,00 30% . 60.000.000,00 . . 65.000.000 (60.000.000

( )  (1) - 200.000.000,00 70% . 140.000.000,00 30% . 60.000.000,00    .      .       65.000.000 (60.000.000 ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΣΠΑ 2007-2013 (ΕΠΑΝ II) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ Σας ενημερώνουμε ότι έχει προκηρυχθεί το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων το οποίο εντάσσεται στα πλαίσια των Περιφερειακών

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο

Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Ευκαιρίες Χρηµατοδότησης σε Εθνικό Επίπεδο µέσω Προγραµµάτων που συγχρηµατοδοτούνται από τα ιαρθρωτικά Ταµεία της Ε.Ε. στην Κύπρο Παντελής ηµητρίου Σχέδια Νεανικής / Γυναικείας Επιχειρηµατικότητας ΥΕΒ&Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΕ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ 1 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η προτεινόμενη Δράση έχει ως σκοπό την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Σχέδιο Κινήτρων για επενδύσεις αειφόρου εμπλουτισμού και αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Το Σχέδιο Κινήτρων θα συγχρηματοδοτηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

ΟΜΑΔΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΜΑΘΙΑΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ ΑΞΟΝΑΣ 4 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 2013» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΜΔΛ-76Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Α.Ε. Ταχ. /νση : Γ. ΛΥΡΑ 140- ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΘΗΝΑ Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΙΔΕΩΝ - ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΩΣ 100% Αναλυτικά οι νέες δράσεις είναι: 1. Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Στόχος είναι η ενίσχυση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ. ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΝΤΑΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΗΣ ικαιολογητικά Ένταξης (εντός 60 ηµερών από την ένταξη) ΡΑΣΗ 1 Υπό σύσταση επιχειρήσεις (ίδρυση µετά την 12/10/2011 µέχρι και 60 ηµερολογιακές ηµέρες µετά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη:

ΑΠΟΦΑΣΗ. Έχοντας υπόψη: Α Α: ΒΛΩΒΦ- Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ /ΝΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Ταχ. /νση : Μεσογείων 119

Διαβάστε περισσότερα

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια

Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Επενδύσεις για καινοτομία και εξωστρέφεια Προτάσεις για την βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου Κοινή τοποθέτηση των 5 ενώσεων καινοτομικών και εξωστρεφών επιχειρήσεων: ΣΕΚΕΕ (εφαρμογών σε κινητές συσκευές),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ»

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ «ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ» 1. Οι δαπάνες για κατασκευή (ανέγερση) αποθήκης είναι επιλέξιµες; Οι δαπάνες για κατασκευή αποθήκης όπως και γενικότερα δαπάνες ανέγερσης κτηριακών

Διαβάστε περισσότερα

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Γυναικεία Επιχειρηματικότητα Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων Ενίσχυση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 1 Επιχειρηματικότητα

Διαβάστε περισσότερα

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( )

Ο προϋπολογισμός του παρόντος Προγράμματος ανέρχεται σε 456 εκ. και κατανέμεται στις δεκατρείς (13) Περιφέρειες της χώρας όπως παρακάτω: Π/Υ ( ) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Π.Ε.Π. Β ΔΡΑΣΗ Ε.Σ.Π.Α. «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου - Υπηρεσιών» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020

ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ TOY ΕΣΠΑ 2014 2020 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΜΙΑ ΝΕΑ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2. ΤΟ ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004

1. Προϋποθέσεις Ένταξης Επενδυτικού Σχεδίου στο Νόμο 3299/2004 Αναφορικά με την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων στο τομέα της ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ (ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ή ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ), σας ενημερώνουμε, ότι οι επενδύσεις στον εν λόγω κλάδο, δύναται να υπαχθούν προς επιδότηση στις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία»

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «Συνεργασία» Ερώτηση [1]: Μπορεί να συνυπάρξει Πειραματική Ανάπτυξη με Βιομηχανική και Βασική έρευνα σε έργα της Πράξης Ι; Ο λόγος για τον οποίο στον οδηγό εφαρμογής δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013» ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ

- ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΙΙ Λ. Συγγρού 310 & Σπάρτης 1, 17673 Καλλιθέα τηλ.: 210 4838714 & 706 // fax: 210 4822091 e-mail: info@excellence-lean.gr // www.excellence-lean.gr - ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΜΕΣΑ - ΝΕΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές

Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές Φορέας Χρηματοδότησης : Γενική Γραμματεία Εμπορίου Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Συνολικός προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης: 30 εκ. ευρώ ( ) (Τα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Το τελικό αίτηµα επαλήθευσης - πιστοποίησης δαπανών θα πρέπει να υποβληθεί ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΑΝΕΤ εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, µε χωρική αρµοδιότητα για τις περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους επιχειρηµατίες

Διαβάστε περισσότερα

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΠ Αττικής, ΠΕΠ Κρήτης & Νήσων Αιγαίου, ΠΕΠ Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας Ηπείρου, ΠΕΠ Μακεδονίας Θράκης 1 ο ΤΕΥΧΟΣ ΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΩΝ/ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΕΩΝ Ο ΗΓΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 24.01.2013 Ι. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΩΝ 1.

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»

«ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» Η Γενική Γραµµατεία Βιοµηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας πρόκειται να προχωρήσει άµεσα στη δηµοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες:

ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Β. Τροποποίηση του Οδηγού Προγράµµατος, στις κάτωθι ενότητες: ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΛΑΝΕΤ, Ενδιάµεσος Φορέας ιαχείρισης ράσεων του Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» για τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, ενηµερώνει όλους τους ενδιαφερόµενους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 17 Μαΐου 2011 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας/ Διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Φ Φ φ ΕΠΑΝ ΙΙ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005.

Τα έργα που θα χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο της ράσης, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί µέχρι την 18 η Νοεµβρίου 2005. ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΗΚΕ Ο A ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΏΘΗΣΗ (Μ.Ε.ΤΕΧ.Ω.) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» - Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας, Μέτρο 2.4 «Περιφερειακά Πληροφοριακά Συστήµατα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΣΧΕΔΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ 2014-2020 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εισηγητής : Χρίστος Φωτιάδης Ανώτερος Λειτουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας Υ.Ε.Ε.Β.&Τ. Σχέδια Χορηγιών Κυριότερος Στόχος

Διαβάστε περισσότερα

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS

K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS K N O W L E D G E C L U S T E R S ΚΕΝΤΡΟ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & CLUSTERS ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΡΑΣΕΙΣ ΕΤΠΑ 2000-2006 Σ Τ Ο Χ Ο Σ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗΝ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρόγραμμα Ενίσχυσης «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» 1. Επιλέξιμες Επιχειρήσεις Α1) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ - ΥΠΟ Ι ΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα τα οποία έχουν συμπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 07/01/2015 Α.Π. : 21/5/Α2 Προς: "ΑΘΗΝΑ" ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6 & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ T.K : 15125

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΑΘΗΝΑ, 07/01/2015 Α.Π. : 21/5/Α2 Προς: ΑΘΗΝΑ ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 6 & ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ T.K : 15125 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.01.07 14:08:23 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΓΥΗΦ-ΜΧ7 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ

Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ Κριτήρια Αξιολόγησης υποψηφίων Ερευνητών και ΕΛΕ ΕΚΕΤΑ Στόχος των προτεινόμενων παρακάτω διαδικασιών και γενικών κριτηρίων είναι να υπάρχει, ένα «σύστημα αναφοράς» για τις κρίσεις ερευνητών και ΕΛΕ που

Διαβάστε περισσότερα

Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr www.atlantisresearch.gr, www.change2it.com

Τηλ.: 2310 531000, Fax: 2310 552265 email: info@atlantisresearch.gr www.atlantisresearch.gr, www.change2it.com ΠΕΕΡΡΙ ΙΛΛΗΨΗ ΠΡΡΟΓΓΡΡΑΜΜΑΤΤΟΣΣ ««ΧΧΡΡΗΜΑΤΤΟ ΟΤΤΗΣΣΗ ΕΕΠΙ ΙΧΧΕΕΙ ΙΡΡΗΣΣΕΕΩΝ ΓΓΙ ΙΑ ΤΤΗΝ ΕΕΓΓΚΑΤΤΑΣΣΤΤΑΣΣΗ ΣΣΥΥΣΣΤΤΗΜΑΤΤΩΝ ΚΑΙΙ ΕΕΦΑΡΡΜΟΓΓΩΝ ΤΤΠΕΕ ΓΓΙ ΙΑ ΤΤΗΝ ΕΕΞΞΟΙ ΙΚΟΝΟΜΗΣΣΗ ΕΕΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙ ΙΑΣΣ»» - ΜΕΕΤΤΡΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

ΕΣΠΑ 2014-2020. Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΣΠΑ 2014-2020 Πρόγραμμα «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» ΕΠΑνΕΚ Κεντρικός στρατηγικός στόχος του ΕΠΑνΕΚ είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΓΑΛΛΙΑΣ» (ΖΗΝΩΝ)

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΓΑΛΛΙΑΣ» (ΖΗΝΩΝ) ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ-ΓΑΛΛΙΑΣ» (ΖΗΝΩΝ) ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ο Οδηγός αυτός αφορά μόνο στη συμπλήρωση του «Εντύπου Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ

( ΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ: 1827/Β /23/12/2005) ΑΠΟΦΑΣΗ (Σε εφαρµογή της απόφασης αυτής η Υπηρεσία έχει εκδώσει Έντυπο Αίτησης και υποδείγµατα πινάκων, στην /νση: http://www.mnec.gr/anaptyksiakos_nomos_3299_2004_main.aspx ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΕΠ ΤΟΥ ΕΣΠΑ Εισαγωγή Η παρούσα προδηµοσίευση αφορά την προκήρυξη για την ενίσχυση µικρών και πολύ µικρών Επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (SPIN-OFF ΚΑΙ SPIN-OUT)»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (SPIN-OFF ΚΑΙ SPIN-OUT)» ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΚΥΡΙΩΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ (SPIN-OFF ΚΑΙ SPIN-OUT)» ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Η ενίσχυση της δηµιουργίας και της εξέλιξης

Διαβάστε περισσότερα

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης.

ε γίνεται διάκριση ανάµεσα στην άδεια λειτουργίας της µεταφορικής επιχείρησης ή την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης. ΠΡΟΣ: 1. Υπουργείο Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας. Γενική Γραµµατεία Εµπορίου - ΕΥΣΕ Εµπ. 2. Υπουργό Υποδοµών Μεταφορών και ικτύων 3. Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατικής Αλλαγής Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011.

Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ανοιχτή Πρόσκληση Υποβολής Αίτησης συμμετοχής στην Θερμοκοιτίδα Υποστήριξης Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011. Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Υπεύθυνος για την Θερμοκοιτίδα

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική»

Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική» Οδηγός Εφαρμογής Προγράμματος «Φάση-2 Ενίσχυσης Ελληνικών Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών στη Μικροηλεκτρονική» Αθήνα Ιούλιος 2012 1 ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ DG COMP : Γ.Δ. Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ Ο ΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΑ ΣΧΕ ΙΑ ΤΟΥ Ν. 3908/2011 ΕΙΚΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΠΟΙΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΕΝΣΤΑΣΗ είκτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ Α: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΡΑΞΗΣ 1. ΚΩΔ. ΠΡΑΞΗΣ/MIS (ΟΠΣ): 2. ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (Ε.Φ.): 3. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ: 4. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: 5. ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ (στα αγγλικά): 6. Η ΠΡΑΞΗ ΑΦΟΡΑ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ; 7. ΚΚΑ (CCI): 8. Η ΠΡΑΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

«Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΣΠΑ) 2007-2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥ /ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΠ ΕΣΠΑ 2007 2013 Μεταποίησης Τουρισμού Εμπορίου Υπηρεσιών Υποβολή από 25.02.2013 και μέχρι 25.04.2013 Ανακοινώθηκε το νέο πρόγραμμα ΠΕΠ για εταιρίες που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters)

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Δρ Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓΕΤ Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

Α.Σ. «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» Βέροια, 13/1/2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων

Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου. Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Υποστήριξη της ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ σε νέους και έμπειρους ερευνητές. Πόλυ Σακελλαρίου Προϊσταμένη Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Διαρθρωτικών Προγραμμάτων Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής:

ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ. Τα βασικά σηµεία του νέου αναπτυξιακού είναι τα εξής: ΝΕΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ Ο νέος αναπτυξιακός νόµος αποσκοπεί στη δηµιουργία ενός ισχυρού πλαισίου κινήτρων και διαδικασιών µε σκοπό την ενίσχυση των επενδύσεων (εγχώριων και ξένων άµεσων), τη διεύρυνση των επιλέξιµων

Διαβάστε περισσότερα

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

«ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» αποτελεί μια πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Αττική 2007-2013" ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Ανάκληση Απόφασης Ένταξης-Χρηματοδότησης έργου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Ενδιάμεσος Φορέας ιαχείρισης: Αθηνά - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 4.5.2015 Αριθμ. πρωτ.: 18715 ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΟΠΣ Η βασική φιλοσοφία των διαδικασιών αλλά και οι σηµαντικότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση µε την προηγούµενη περίοδο αποτυπώνονται στα συνηµµένα έντυπα

Διαβάστε περισσότερα

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη

Απάντηση: εν επιτρέπεται η συµµετοχή στους διαγωνισµούς νοµικών προσώπων ως υπεργολάβων. Όλα τα νοµικά πρόσωπα συµµετέχουν στην ένωση ως ισότιµα µέλη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΚHΡYΞΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΕΛΙΚΩΝ ΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, ΕΓΤΠΕ/ΧΜΠΑ, ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ 1. Ερώτηµα: Θα

Διαβάστε περισσότερα