ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ /1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 31.12.2006 31.12.2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ"

Transcript

1 ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2006 ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (δημοσιευμένα βάσει του Ν.2190, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, κατά τα ΔΛΠ) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ) Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες αποσκοπούν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα της Alpha Ασφαλιστικές Πρακτορεύσεις Α.Ε. Ο αναγνώστης που επιζητά να αντλήσει ολοκληρωμένη εικόνα της οικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων της, μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου όπου εμφανίζονται οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις που προβλέπουν τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, καθώς και η έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Έδρα Σταδίου 40, Αθήναι ΑΡ.Μ.Α.Ε. : 31245/05/Β/94/007 Παναγιώτης Κ. Καμαρινόπουλος Πρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Αρμόδια Νομαρχία : Υπουργείο Ανάπτυξης,Διεύθυνση Αθανάσιος Η. Μπούρης Αντιπρόεδρος Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Αλέξανδρος Μ. Βανδώρος Διευθύνων Σύμβουλος Ημερ/νία εγκρίσεως ετησίων οικονομικών καταστάσεων : 28 Φεβρουαρίου 2007 Νικόλαος Ε. Βασιλείου Σύμβουλος Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής : Λουμιώτης Βασίλειος (ΑΜ ΣΟΕΛ 11231) Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου Σύμβουλος Ελεγκτική εταιρία : ΣΟΛ Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Αναστασία Α. Κατσιαρδή Σύμβουλος Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτών : Με σύμφωνη γνώμη Νικόλαος Α. Καφαρατζής Σύμβουλος Διεύθυνση διαδικτύου : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ /1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων , ,52 Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Πλέον / μείον προσαρμογές για: Ενσώματα πάγια 0,04 0,04 Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) Xρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση , ,00 επενδυτικής δραστηριότητας , , , ,04 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από πελάτες , ,08 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από χρεώστες 939, ,51 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Αύξηση /(Μείωση) υποχρεώσεων , ,28 Απαιτήσεις από πελάτες , ,36 Μείον: Χρεώστες διάφοροι 5.856, ,22 Καταβεβλημένοι φόροι (εισοδήματος) , ,50 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , ,77 Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές , ,35 δραστηριότητες (α) , ,84 Επενδυτικές δραστηριότητες Σύνολο ενεργητικού , ,39 Τόκοι εισπραχθέντες , ,49 Μερίσματα εισπραχθέντα 6.048, ,00 Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ δραστηριότητες (β) , ,49 Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Αποθεματικά , ,64 Μερίσµατα πληρωθέντα , ,00 Κέρδη εις νέον , ,02 Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές , ,66 δραστηριότητες (γ) , ,00 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) , ,33 Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι , ,73 Πιστωτές διάφοροι 4.135,25 - Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης , ,73 περιόδου , ,44 Σύνολο καθαρής θέσεως και υποχρεώσεων , ,39 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , ,77 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΚΑΘΑΡΗΣ ΘΕΣΕΩΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 Έσοδα Καθαρή θέση ενάρξεως χρήσεως , ,81 Έσοδα από προμήθειες , ,47 Έσοδα από τόκους και μερίσματα , ,49 Μέρισμα χρήσεως ( ,00) ( ,00) Σύνολο εσόδων , ,96 Αποτίμηση διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων , ,00 Αποτέλεσμα χρήσεως , ,85 Έξοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,40 Καθαρή θέση λήξεως χρήσεως , ,66 Έξοδα κόστους εργασιών 6.444, ,04 Σύνολο εξόδων , ,44 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 1) Η εταιρία δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για τις χρήσεις 2001 μέχρι και 2006 και συνεπώς οι Κέρδη προ φόρων , ,52 φορολογικές της υποχρεώσεις για τις χρήσεις αυτές δεν έχουν καταστεί οριστικές. Μείον: Φόρος εισοδήματος , ,67 2) Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται, με τη μέθοδο της πλήρους Κέρδη μετά από φόρους , ,85 ενοποίησης, στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις που συντάσσει η Alpha Bank με έδρα την Ελλάδα, η οποία είναι και ο μοναδικός της μέτοχος. Κέρδη, μετά από φόρους, ανά μετοχή 464,51 406,70 3) Δεν υπάρχουν επίδικες ή υπο διαιτησία διαφορές καθώς και αποφάσεις δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων που ενδέχεται να έχουν σημαντική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή λειτουργία της εταιρίας. 4) Η εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό.για την διεκπεραίωση των οικονομικών της υπηρεσιών, η εταιρία απασχολεί μερικώς, έναν εξωτερικό συνεργάτη. 5) Από τις συναλλαγές της εταιρίας με τα συνδεδεμένα προς αυτήν μέρη, για το χρονικό διάστημα από έως προέκυψαν τα εξής ποσά: έσοδα ,51, έξοδα 1.666,92, υπόλοιπα απαιτήσεων κατά την από τις εν λόγω συναλλαγές ,23. Αθήναι, 28 Φεβρουαρίου 2007 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Κ. ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΒΑΝΔΩΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Γ.ΠΥΛΑΡΙΝΟΣ

2 ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑI ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2007

3 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3 Γενικές πληροφορίες για την Εταιρία 4 Οικονομικές καταστάσεις Κατάσταση Αποτελεσμάτων 5 Ισολογισμός 6 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 7 Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσεως 8 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 9 1. Βασικές λογιστικές αρχές Βάση καταρτίσεως Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Ενσώματα πάγια (ιδιοχρησιμοποιούμενα) Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Φόρος εισοδήματος Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών σε εργαζόμενους Προβλέψεις Έσοδα Πληροφόρηση κατά τομέα δραστηριότητας Συγκριτικά στοιχεία Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Έσοδα από προμήθειες Έσοδα από τόκους και μερίσματα Έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας Έξοδα κόστους εργασιών Κέρδη ανά μετοχή Ενσώματα πάγια Χρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση Απαιτήσεις από πελάτες Χρεώστες διάφοροι Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Μετοχικό Κεφάλαιο Αποθεματικά Κέρδη εις νέο Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι Πιστωτές διάφοροι Μερίσματα Γεγονότα μετά την ημερομηνία του Ισολογισμού Συναλλαγές συνδεδεμένων μερών Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και δεσμεύσεις 19 Σελίδα 2 από 19

4 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της Ανώνυμης Εταιρίας «ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.» Ελέγξαμε τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις της Ανώνυμης Εταιρίας «ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ Α.Ε.», της εταιρικής χρήσης που έληξε την 31 η Δεκεμβρίου Η ευθύνη της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων βαρύνει τη Διοίκηση της Εταιρίας. Η δική μας ευθύνη περιορίζεται στη διαμόρφωση και τη διατύπωση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων, εδραιωμένης στο διενεργηθέντα έλεγχο. Ο έλεγχός μας διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, που είναι εναρμονισμένα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα. Τα Πρότυπα αυτά απαιτούν το σχεδιασμό και την εκτέλεση του ελεγκτικού έργου κατά τρόπο που διασφαλίζει με εύλογη βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδεις ανακρίβειες και παραλείψεις. Ο έλεγχος περιλαμβάνει την εξέταση, σε δειγματοληπτική βάση, αποδεικτικών στοιχείων που υποστηρίζουν τα ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις. Ο έλεγχος επίσης περιλαμβάνει την αξιολόγηση των λογιστικών αρχών που ακολουθήθηκαν, των εκτιμήσεων της Διοίκησης της Εταιρίας και, γενικότερα, της παρουσίασης των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις, καθώς και τη συμφωνία του περιεχομένου της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις οικονομικές καταστάσεις. Πιστεύουμε ότι ο έλεγχος που διενεργήθηκε παρέχει επαρκή βάση για τη διαμόρφωση της γνώμης μας. Κατά τη γνώμη μας, οι προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της εταιρίας κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2006 και τα αποτελέσματα των εργασιών της καθώς και τις μεταβολές της καθαρής θέσεως και τις ταμειακές ροές της Εταιρίας της χρήσεως που έληξε αυτή την ημερομηνία, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το περιεχόμενο της Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου συμφωνεί με τις προαναφερόμενες οικονομικές καταστάσεις. Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2007 Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής Βασίλειος Ι. Λουμιώτης Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΣΟΛ α.ε. Σελίδα 3 από 19

5 Γενικές πληροφορίες για την εταιρία Η εταιρία λειτουργεί σήμερα με την επωνυμία ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΕ, εδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου 40 και είναι καταχωρημένη στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών με αριθμό 31245/05/Β/94/007. Η εταιρία ιδρύθηκε το 1994 και ανήκει σε ποσοστό 100% στην ALPHA BANK. Οι οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου της ALPHA BANK. Η διάρκειά της έχει ορισθεί έως την 9 η Ιουνίου 2044, δύναται δε να παραταθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων. Σκοπός της Εταιρίας είναι: 1. Η ανάληψη με σύμβαση έναντι προμηθείας ασφαλιστικών ή αντασφαλιστικών εργασιών, όλων των κλάδων ή ορισμένων από αυτούς στο όνομα και για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ελληνικών ή αλλοδαπών. 2. Η παρουσίαση, πρόταση, προπαρασκευή, προσυπογραφή και αντιπροσώπευση στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων. 3. Η παροχή στον ασφαλισμένο της απαραίτητης συνδρομής για την εκπλήρωση των εκ της ασφαλιστικής συμβάσεως υποχρεώσεων του ασφαλιστή, σε περίπτωση επελεύσεως του κινδύνου. 4. Η έρευνα, ανάλυση και μελέτη των ασφαλιστικών αναγκών των πελατών, καθώς και η διαφώτιση αυτών για την επιλογή των καταλλήλων ασφαλιστικών καλύψεων και ασφαλιστικών υπηρεσιών με την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων προωθήσεως των πωλήσεων. 5. Η σύναψη με παραγωγούς ασφαλίσεων συμβάσεων διαμεσολαβήσεως στη σύναψη ασφαλιστικών συμβάσεων για λογαριασμό της Εταιρίας ή για λογαριασμό μιας ή περισσοτέρων ελληνικών ή αλλοδαπών ασφαλιστικών επιχειρήσεων. 6. Η τοποθέτηση ασφαλιστικών εργασιών σε ελληνικές ή αλλοδαπές ασφαλιστικές επιχειρήσεις που δεν πρακτορεύονται από την Εταιρία, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του Νόμου. 7. Η τοποθέτηση σε ελληνικές ή αλλοδαπές ασφαλιστικές ή αντασφαλιστικές επιχειρήσεις ή και ασφαλιστές του Λλόϋδ ς Λονδίνου στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό αντασφαλίσεων προαιρετικών ή και συμβατικών. 8. Η ίδρυση ή η συμμετοχή σε άλλες κεφαλαιουχικές ή προσωπικές εταιρίες. 9. Η παροχή κάθε είδους ασφαλιστικών υπηρεσιών συναφών προς τις παραπάνω εργασίες. Για την εκπλήρωση των ως άνω εταιρικών σκοπών, η Εταιρία έχει την εξουσία να κοινοπρακτεί ή να δρα, σε εταιρική βάση, με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Η θητεία του ιοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 26/04/2006 είναι πενταετής και η σύνθεση του έχει ως εξής : Παναγιώτης Κ. Καμαρινόπουλος Αθανάσιος Η. Μπούρης Αλέξανδρος Μ. Βανδώρος Νικόλαος Ε. Βασιλείου Λάζαρος Α. Παπαγαρυφάλλου Αναστασία Α. Κατσιαρδή Νικόλαος Α. Καφαρατζής Εποπτεύουσα αρχή: Υπουργείο Ανάπτυξης, Διεύθυνση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων Αριθμός φορολογικού μητρώου: Πρόεδρος Δ.Σ. και Γενικός Διευθυντής Αντιπρόεδρος Διευθύνων Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος Σύμβουλος Ορκωτός Eλεγκτής Λογιστής: Βασίλειος Ι. Λουμιώτης ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε. Σελίδα 4 από 19

6 Κατάσταση Αποτελεσμάτων για τη χρήση από 1 Ιανουαρίου 2006 έως 31 Δεκεμβρίου 2006 (ποσά σε Ευρώ) Σημ. 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 Έσοδα Έσοδα από προμήθειες , ,47 Έσοδα από τόκους και μερίσματα , ,49 Σύνολο εσόδων , ,96 Έξοδα Έξοδα διοικητικής λειτουργίας , ,40 Έξοδα κόστους εργασιών , ,04 Σύνολο εξόδων , ,44 Κέρδη προ φόρων , ,52 Μείον: Φόρος εισοδήματος , ,67 Κέρδη μετά από φόρους , ,85 Κέρδη μετά από φόρους ανά μετοχή ,51 406,70 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-19) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 5 από 19

7 (ποσά σε Ευρώ) Ισολογισμός της 31ης Δεκεμβρίου 2006 Σημ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Ενσώματα πάγια 7. 0,04 0,04 Xρηματοοικονομικά στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση , , , ,04 Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία Απαιτήσεις από πελάτες , ,36 Χρεώστες διάφοροι , ,22 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , ,35 Σύνολο ενεργητικού , ,39 ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ Μετοχικό κεφάλαιο , ,00 Αποθεματικά , ,64 Κέρδη εις νέον , , , ,66 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Φόρος εισοδήματος και λοιποί φόροι , ,73 Πιστωτές διάφοροι , , ,73 Σύνολο καθαρής θέσεως και υποχρεώσεων , ,39 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-19) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 6 από 19

8 Κατάσταση Ταμιακών Ροών της 31ης Δεκεμβρίου 2006 ( ) (ποσά σε Ευρώ) 1/1-31/12/2006 1/1-31/12/2005 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων , ,52 Πλέον / μείον προσαρμογές για: Αποτελέσματα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) επενδυτικής δραστηριότητας , ,49 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από πελάτες , ,08 Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων από χρεώστες 939, ,51 Αύξηση /(Μείωση) υποχρεώσεων , ,28 Μείον: Καταβεβλημένοι φόροι (εισοδήματος) , ,50 Σύνολο εισροών / εκροών από λειτουργικές δραστηριότητες (α) , ,84 Επενδυτικές δραστηριότητες Τόκοι εισπραχθέντες , ,49 Μερίσματα εισπραχθέντα 6.048, ,00 Σύνολο εισροών / εκροών από επενδυτικές δραστηριότητες (β) , ,49 Χρηματοδοτικές δραστηριότητες Μερίσµατα πληρωθέντα , ,00 Σύνολο εισροών / εκροών από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) , ,00 Καθαρή αύξηση / μείωση στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα περιόδου (α)+(β)+(γ) , ,33 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , ,44 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , ,77 Ορισμένα κονδύλια της προηγουμένης χρήσεως αναμορφώθηκαν για λόγους συγκρισιμότητας Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ ) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 7 από 19

9 Kατάσταση Mεταβολών Καθαρής Θέσεως για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου εως 31 Δεκεμβρίου 2006 (ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό Κεφάλαιο Τακτικό Αποθεματικ ό Έκτακτο Αποθεματικ ό Αφορολόγη τα Αποθεματικ ά Αποθεματικά από Διαθέσιμα προς πώληση χρεογράφων Κέρδη εις νέον Σύνολο Καθαρής Θέσεως Υπόλοιπο την , , , , , , ,81 Μέρισμα χρήσεως ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Αναπροσαρμογή διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Αποτέλεσμα χρήσεως ,00 0, , ,82 0, , ,85 Υπόλοιπο την , , , , , , ,66 Μέρισμα χρήσεως ,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 Αναπροσαρμογή διαθεσίμων προς πώληση αξιογράφων 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, ,00 Αποτέλεσμα χρήσεως ,00 0, , ,31 0, , ,78 Υπόλοιπο την , , , , , , ,44 Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις (σελ. 9-19) αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 8 από 19

10 Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων 1. Βασικές λογιστικές αρχές 1.1 Βάση καταρτίσεως Οι οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας καταρτίσθηκαν με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης («ΔΠΧΠ») (International Financial Reporting Standards - IFRS), που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαική Ένωση σύμφωνα με τον Κανονισμό αριθ. 1606/2002 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται βάσει της αρχής του ιστορικού κόστους, όπως αυτή τροποποιείται μετά από την αναπροσαρμογή συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε εύλογες αξίες και της αρχής της συνέχισης της λειτουργίας της. Δεν υπάρχουν πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος τους. Οι λογιστικές αρχές που ακολούθησε η Εταιρία, για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της , είναι οι ίδιες με εκείνες που περιγράφονται στις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις της , αφού ληφθούν υπόψη και τα προβλεπόμενα από τις κατωτέρω τροποποιήσεις των προτύπων και οι νέες Διερμηνείες που εκδόθηκαν από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB), υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από : ΔΛΠ 19 (Αναθεώρηση), Παροχές σε Εργαζομένους: (ισχύει από 1Ιανουαρίου 2006). Σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση, το πρότυπο 19 παρέχει δυνατότητα νέου χειρισμού όσον αφορά την καταχώρηση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών ορισμένων προγραμμάτων συνταξιοδοτικών παροχών. Επιτρέπει την πλήρη καταχώρηση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών απευθείας σε λογαριασμό της καθαρής θέσεως. Διευκρινίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο οι οικονομικές μονάδες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ορισμένα προγράμματα παροχών σε εργαζομένους στις οικονομικές τους καταστάσεις και επιβάλλει τη γνωστοποίηση συμπληρωματικών πληροφοριών. Η Εταιρία δεν αναθεώρησε τις υφιστάμενες λογιστικές αρχές αναγνώρισης των υποχρεώσεων σε ότι αφορά τις παροχές σε εργαζομένους ΔΛΠ 39 (Αναθεώρηση), Λογιστική Αντιστάθμιση Ταμειακών Ροών για προβλεπόμενες ενδοεταιρικές συναλλαγές: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση αυτή επιτρέπει τον κίνδυνο σε ξένο νόμισμα μιας πολύ πιθανής ενδοεταιρικής συναλλαγής να χαρακτηριστεί ως αντικείμενο αντιστάθμισης του κινδύνου στις οικονομικές καταστάσεις εφόσον: (α) η συναλλαγή συντελείται σε νόμισμα άλλο από το ισχύον νόμισμα της οντότητας που διενεργεί αυτή τη συναλλαγή, και (β) ο κίνδυνος σε ξένο νόμισμα θα επηρεάσει το κέρδος ή ζημιά. Δεν υπάρχουν κατά την , αναμενόμενες συναλλαγές μεταξύ των εταιριών του Ομίλου Alpha Bank, οι οποίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως αντισταθμιζόμενα στοιχεία. ΔΛΠ 39 (Αναθεώρηση), Επιλογή Εύλογης Αξίας: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση αυτή αλλάζει τον ορισμό των χρηματοοικονομικών μέσων που αποτιμώνται σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων και περιορίζει τη δυνατότητα ταξινόμησης χρηματοοικονομικών μέσων σε αυτή την κατηγορία. Η Εταιρία δεν χρησιμοποίησε την παραπάνω δυνατότητα στις παρούσες οικονομικές καταστάσεις. ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΠ 4 (Αναθεώρηση), Συμβόλαια Χρηματοοικονομικών Εγγυήσεων: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η αναθεώρηση αυτή σκοπό έχει να εξασφαλίσει ότι οι εκδότες συμβολαίων χρηματοοικονομικής εγγύησης περιλαμβάνουν τις προκύπτουσες υποχρεώσεις στον ισολογισμό τους. Συγκεκριμένα, ο εκδότης ενός τέτοιου συμβολαίου πρέπει αρχικά να το αναγνωρίσει στην εύλογη αξία (εκτός αν θεωρηθεί ασφαλιστήριο συμβόλαιο) και στη συνέχεια να το αποτιμήσει στο υψηλότερο ποσό μεταξύ: (α) του ποσού που προκύπτει με βάση τις αρχές που ορίζονται από το ΔΛΠ 37 περί Προβλέψεων και (β) του ποσού που αρχικά αναγνωρίστηκε, μειωμένο κατά το ποσό που ήδη έχει καταχωρηθεί ως έσοδο σύμφωνα με το ΔΛΠ 18 περί αναγνώρισης των εσόδων. Οι ανωτέρω τροποποιήσεις δεν είχαν σημαντική επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Σελίδα 9 από 19

11 ΔΛΠ 21 (Αναθεώρηση), Επιδράσεις των μεταβολών στις τιμές συναλλάγματος (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Με την εν λόγω τροποποίηση επιτρέπεται η απευθείας καταχώρηση στην ενοποιημένη καθαρή θέση, των συναλλαγματικών διαφορών που προκύπτουν από νομισματικά στοιχεία που αποτελούν μέρος της καθαρής επένδυσης σε οικονομικές μονάδες του εξωτερικού, ακόμα και όταν αυτά τα στοιχεία είναι εκφρασμένα σε νόμισμα διαφορετικό από το λειτουργικό νόμισμα των αντισυμβαλλόμενων εταιριών του Ομίλου. Αυτές οι αναθεωρήσεις δεν είναι σχετικές με τις δραστηριότητες της Εταιρίας αφού δεν κατέχει νομισματικά στοιχεία τα οποία να θεωρούνται μέρος της καθαρής επένδυσης σε αλλοδαπές οικονομικές μονάδες. ΔΠΧΠ 1 (Αναθεώρηση), Πρώτη Εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και ΔΠΧΠ 6 (Αναθεώρηση), Εξερεύνηση και εκτίμηση Ορυκτών Πόρων: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Αυτές οι αναθεωρήσεις δεν είναι σχετικές με τις δραστηριότητες της Εταιρίας αφού δεν εφαρμόζει για πρώτη φορά τα ΔΠΧΠ και δεν διενεργεί εξερεύνηση και εκτίμηση ορυκτών πόρων. ΔΕΕΧΠ 3: Δικαιώματα εκπομπής αερίων: Η διερμηνεία αυτή αργότερα αποσύρθηκε από την Επιτροπή Διερμηνειών. ΔΕΕΧΠ 4: Προσδιορισμός εάν μια απαίτηση περιλαμβάνει χρηματοοικονομική μίσθωση: (ισχύει από 1 Ιανουαρίου 2006). Η ΔΕΕΧΠ 4 απαιτεί τον προσδιορισμό εάν μια απαίτηση είναι ή περιλαμβάνει χρηματοοικονομική μίσθωση με βάση την ουσία της απαίτησης. Απαιτεί μία εκτίμηση εάν: (α) η εκπλήρωση της απαίτησης εξαρτάται από τη χρήση συγκεκριμένου στοιχείου του ενεργητικού και, (β) η απαίτηση μεταβιβάζει το δικαίωμα της χρήσης του στοιχείου του ενεργητικού. Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις ΔΕΕΧΠ 5: Δικαιώματα από επένδυση σε ταμείο για χρηματοδότηση παροπλισμού, ανάπλασης και περιβαλλοντικής αποκατάστασης: (ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2006). Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις. ΔΕΕΧΠ 6: Υποχρεώσεις που προκύπτουν από δραστηριοποίηση σε συγκεκριμένες αγορές αποβλήτων, ηλεκτρικών & ηλεκτρονικών συσκευών: (ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2005). Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε και τα κατωτέρω πρότυπα και Διερμηνείες, που υιοθετήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική μετά την : ΔΠΧΠ 7: Γνωστοποιήσεις Χρηματοοικονομικών μέσων: Το πρότυπο αυτό έχει υποχρεωτική ισχύ για τις λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2007 και μεταγενέστερα. Δεν αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας. Το πρότυπο απαιτεί κυρίως πρόσθετες γνωστοποιήσεις αναφορικά με χρηματοοικονομικά μέσα. ΔΕΕΧΠ 7: Εφαρμογή της μεθόδου μετατροπής ΔΛΠ 29: Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση σε υπερπληθωριστικές οικονομίες (ισχύει από την 1η Μαρτίου 2006). Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις. ΔΕΕΧΠ 8: Πεδίο εφαρμογής ΔΠΧΠ 2: (ισχύει από την 1 η Μαΐου 2006). Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις. ΔΕΕΧΠ 9: Επανεκτίμηση των ενσωματωμένων παραγώγων: (ισχύει από την 1η Ιουνίου 2006). Δεν έχει εφαρμογή στην Εταιρία και δεν θα επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις. Σελίδα 10 από 19

12 1.2 Συναλλαγές σε ξένο νόμισμα Το νόμισμα λειτουργίας και αναφοράς της Εταιρίας είναι το Ευρώ. Συναλλαγές σε άλλα νομίσματα δεν υπάρχουν. 1.3 Ενσώματα πάγια (ιδιοχρησιμοποιούμενα) Τα ενσώματα πάγια απεικονίζονται στην αξία κτήσεως, μειωμένα με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις και τις συσσωρευμένες απομειώσεις. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις των παγίων εξοδοποιούνται άμεσα. Η αξία και οι συσσωρευμένες αποσβέσεις των παγίων που αποσύρονται ή πωλούνται αφαιρούνται από τους λογαριασμούς των παγίων τη στιγμή της πώλησής τους και κάθε κέρδος ή ζημία καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσεως. Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων διενεργούνται με την μέθοδο σταθερής απόσβεσης κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής τους. 1.4 Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων Σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Π., η ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου πρέπει να εκτιμάται όποτε υπάρχουν ενδείξεις για μόνιμη απομείωση. Η ζημία απομείωσης καταχωρείται όταν η λογιστική αξία υπερβαίνει την ανακτήσιμη. Η ανακτήσιμη αξία είναι η μεγαλύτερη αξία μεταξύ της εύλογης αξίας και της παρούσας αξίας των εκτιμημένων μελλοντικών ταμειακών εισροών, οι οποίες αναμένεται να προκύψουν από την συνεχιζόμενη χρησιμοποίηση του μέχρι την απόσυρση του στοιχείου αυτού στη λήξη της ωφέλιμης ζωής του. Η Εταιρία εξετάζει, σε περιοδική βάση (κάθε ημερομηνία συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων), τα περιουσιακά της στοιχεία για πιθανή απομείωση της αξίας τους. Στις περιπτώσεις, όπου η λογιστική αξία είναι μεγαλύτερη της ανακτήσιμης, απομειώνεται ώστε να συμπίπτει με την ανακτήσιμη. 1.5 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Στα άϋλα πάγια περιλαμβάνονται μόνο τα λογισμικά προγράμματα που χρησιμοποιούνται από την Εταιρία. Τα λογισμικά προγράμματα απεικονίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στην αξία κτήσεως, μειωμένης με τις συσσωρευμένες αποσβέσεις. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των προγραμμάτων λογισμικού καταχωρούνται ως κεφαλαιουχικές δαπάνες και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού. Οι αποσβέσεις διενεργούνται με την σταθερή μέθοδο. 1.6 Φόρος εισοδήματος Ο φόρος εισοδήματος επί των αποτελεσμάτων περιλαμβάνει τον τρέχοντα φόρο και τον αναβαλλόμενο φόρο. Ο τρέχων φόρος περιλαμβάνει τον αναμενόμενο να πληρωθεί φόρο επί του φορολογητέου εισοδήματος της χρήσεως, βάσει των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. Ο αναβαλλόμενος φόρος υπολογίζεται επί των προσωρινών διαφορών μεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν ή αναμένεται ότι θα ισχύσουν κατά το χρόνο διακανονισμού της υποχρέωσης ή απαίτησης. Ο τρέχων και ο αναβαλλόμενος φόρος καταχωρείται στην κατάσταση του λογαριασμού αποτελεσμάτων, εκτός των περιπτώσεων όπου υπάρχουν κονδύλια που καταχωρήθηκαν απευθείας στην καθαρή θέση, οπότε και ο φόρος τους καταχωρείται στην καθαρή θέση. Μια αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση καταχωρείται μόνο κατά το βαθμό που είναι πιθανόν ότι θα υπάρχουν μελλοντικά φορολογικά διαθέσιμα κέρδη έναντι των οποίων η απαίτηση μπορεί να συμψηφιστεί. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μειώνονται κατά το βαθμό που δεν είναι πλέον πιθανόν ότι το σχετικό φορολογικό όφελος θα πραγματοποιηθεί. Οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συμψηφίζονται όταν υπάρχει εφαρμόσιμο νομικό δικαίωμα να συμψηφιστούν οι τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις έναντι των τρεχουσών φορολογικών υποχρεώσεων και όταν οι αναβαλλόμενοι φόροι εισοδήματος αφορούν στην ίδια φορολογική αρχή. Σελίδα 11 από 19

13 1.7 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται τα χρηματικά διαθέσιμα στο ταμείο, οι καταθέσεις σε Τράπεζες και οι βραχυπρόθεσμες επενδύσεις (διάρκειας μικρότερης του τριμήνου) άμεσης ρευστοποιήσεως και μηδενικού κινδύνου. 1.8 Υποχρεώσεις καθορισμένων παροχών σε εργαζόμενους Η Εταιρία δεν απασχολεί προσωπικό 1.9 Προβλέψεις Προβλέψεις καταχωρούνται όταν η Εταιρία έχει παρούσες υποχρεώσεις νομικά ή με άλλο τρόπο τεκμηριωμένες ως αποτέλεσμα παρελθόντων γεγονότων, είναι πιθανή η εκκαθάρισή τους μέσω εκροών πόρων και η εκτίμηση του ακριβούς ποσού της υποχρεώσεως μπορεί να πραγματοποιηθεί με αξιοπιστία. Οι προβλέψεις επισκοπούνται κατά τις ημερομηνίες συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων και προσαρμόζονται προκειμένου να αντανακλούν τις βέλτιστες τρέχουσες εκτιμήσεις. Οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις για τις οποίες δεν είναι πιθανή η εκροή πόρων γνωστοποιούνται εκτός εάν δεν είναι σημαντικές. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή Έσοδα Τα έσοδα καταχωρούνται στο βαθμό που το οικονομικό όφελος αναμένεται να εισρεύσει στην εταιρία και το ύψος τους μπορεί να μετρηθεί αξιόπιστα. Η καταχώρηση των εσόδων γίνεται ως εξής : α) Παροχή υπηρεσιών Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται με βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της υπηρεσίας. β) Έσοδα από τόκους Οι τόκοι έσοδα λογίζονται με βάση την αρχή του δεδουλευμένου Πληροφόρηση κατά τομέα δραστηριότητας Η Εταιρία δραστηριοποιείται στον τομέα παροχής υπηρεσιών και το σύνολο αυτών παρέχεται εντός της ελληνικής επικράτειας Συγκριτικά στοιχεία Η Εταιρία, για τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων της περιόδου που έληξε την 31Δεκεμβρίου 2006, χρησιμοποίησε συγκριτικά στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων της 31 Δεκεμβρίου Διαχείριση χρηματοοικονομικών κινδύνων Οι εργασίες της Εταιρίας ενσωματώνουν διάφορους κινδύνους κυρίως από τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και τις λοιπές απαιτήσεις καθώς και από τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. α) Πιστωτικός κίνδυνος Ο πιστωτικός κίνδυνος που αναλαμβάνει η Εταιρία απορρέει από απαιτήσεις κατά πελατών της. Επισημαίνεται ότι για τους πελάτες των οποίων η εταιρία αναλαμβάνει τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των, η είσπραξη των απαιτήσεων της γίνεται άμεσα από τηρούμενο λογαριασμό καταθέσεων στην ALPHA BANK. Οι απαιτήσεις από πελάτες αφορούν κυρίως εταιρίες του ομίλου της ALPHA BANK (ALPHA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ) και θεωρείται ότι δεν υπάρχει πιστωτικός κίνδυνος. β) Συναλλαγματικός κίνδυνος Το μοναδικό νόμισμα συναλλαγών και αναφοράς της Εταιρίας είναι το Ευρώ και συνεπώς δεν υπάρχουν μεταβολές συναλλαγματικών ισοτιμιών που να επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική της θέση και τις ταμειακές ροές. γ) Επιτοκιακός κίνδυνος Η Εταιρία δεν έχει δανεισμό και συνεπώς δεν αναλαμβάνει κινδύνους από την έκθεση σε μεταβολές επιτοκίων κατά την σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Σελίδα 12 από 19

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008

ALPHALIFE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΩΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 (Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2009 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 1.1.2010-31.12.2010 1.1.2009-31.12.2009 1.1.2010 - Επενδυτικές δραστηριότητες έκθεση ελέγχου του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Διεύθυνση έδρας Εταιρίας Ακτή Μιαούλη 93, Πειραιάς Κακογιάννης Ευστάθιος : Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Διαβάστε περισσότερα

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ MEDIHELM ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας για την χρήση 2005 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες ετήσιες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε.

ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΝ 31 η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μάρτιος 2008 Οι συνημμένες Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 MULTIMEDIA ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ Α.Ε. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013

ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 23 ης εταιρικής χρήσεως (Από 1 η Ιανουαρίου έως 31 η Δεκεμβρίου 2012) Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης - ΑΘΗΝΑΙ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2013 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης) «ΔΟΞΑ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2013 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.)

ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π.) Οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2011 ( Ποσά σε Ευρώ) CFS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες οικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν από

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε

ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε ΚΑΖΙΝΟ ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ Α.Ε. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις για την χρήση 2005 (1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2005) Βεβαιώνεται ότι οι συνημμένες Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους

Διαβάστε περισσότερα

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16

GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 GUARDIAN TRUST ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Μ.Α.Ε. 40544/06/Β/98/16 Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2008 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

Διαβάστε περισσότερα

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΟΛΟΥ Α.E.» την 19 Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε.

ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ALLIANZ ΑΕΔΑΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦAΛΑΙΩΝ Α.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Λ.Αθηνών 110, Κτίριο Γ, Αθήνα Τ.Κ. 104 42 www.allianz.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΦΑ FINANCE ΑΝΩΝΥΜΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ( ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ 34 ) ΑΘΗΝΑΙ ΙΟΥΛΙΟΣ 2006 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Σελίδα Έκθεση Επισκόπησης Ορκωτού Ελεγκτή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε.

ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΑΚΑΡΝΑΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Α.Ε. και διακριτικό τίτλο ΑΚΑΡΠΟΡΤ Α.Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (Τα ποσά σε Ευρώ) (Δημοσιευόμενα βάσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΤΑΝΑΠ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΡ.Μ.Α.Ε. 11964/73/Β/86/23 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΗΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 (σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς) Στύλος Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της 31 Δεκεμβρίου 2009. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ,ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 ΜΕΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΔΡΑΓΑΤΣΑΝΙΟΥ 6, 105 59 ΑΘΗΝΑ Τηλ: 210.33.67.700 Fax: 210.33.12.324 ΑΦΜ: 094430012 ΔΟΥ: ΦΑΕΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΜΗ: 1683801000 Εποπτεύουσα Αρχή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Αρ. Αδείας 1/13/28.06.1994

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007

Οικονομικές Καταστάσεις της 31 Δεκεμβρίου 2007 BEST DIRECT AE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Α.Ρ.Μ.Α.Ε. 56026/01NT/B/04/16 Ετήσιες σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

1. Έκθεση Εκκαθαριστών Διαχείρισης της περιόδου 01.01.2012 έως 30.09.2012

1. Έκθεση Εκκαθαριστών Διαχείρισης της περιόδου 01.01.2012 έως 30.09.2012 1. Έκθεση Εκκαθαριστών Διαχείρισης της περιόδου 01.01.2012 έως 30.09.2012 2. Οικονομικές Καταστάσεις της περιόδου 01.01.2012 έως 30.09.2012 και Ισολογισμός Έναρξης εκκαθάρισης 3. Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ»)

Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης («ΠΧΠ») Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το διοικητικό Συµβούλιο της «INFOTRUST A.E.B.E.» την 28/02/2006 και έχουν

Διαβάστε περισσότερα

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ

HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Λ.ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 ΜΑΡΟΥΣΙ για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) Οι συνημμένες ετήσιες εγκρίθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 (ποσά σε χιλιάδες Ευρώ, εκτός όπου αναφέρεται διαφορετικά) ΕΜΠΟΡΙΚΗ LEASING A.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 0 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006

Διαβάστε περισσότερα

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε.

FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. FINANCIAL PLANNING ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για τη δεύτερη εταιρική χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2008

Διαβάστε περισσότερα

AQUA BIOTECH HELLENIC A.E.

AQUA BIOTECH HELLENIC A.E. AQUA BIOTECH HELLENIC Α.Ε Αρ.Μ.Α.51827/70/Β/02/40 AQUA BIOTECH HELLENIC A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2007 (περίοδος 1.1.2007 31.12.2007) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 2773101000 ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15

ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 2773101000 ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 Οικονομικές καταστάσεις της 31 ης Δεκεμβρίου 2013 ( Ποσά σε Ευρώ) CFS Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ΑΡ. Γ.Ε.Μ.Η.: 2773101000 ΑP.Μ.Α.Ε.: 39149/06/Β/97/15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005

ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις. Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 ΔΕΣΜΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Α.Ε. Οικονομικές Καταστάσεις Διαχειριστικής Χρήσεως 1/1 31/12/2005 Περιεχόμενα Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου 3 Έκθεση Ελέγχου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 5 Ισολογισμός 6 Αποτελέσματα Χρήσεως

Διαβάστε περισσότερα