Ελεύθερη Άδεια Τεκμηρίωσης GNU (GFDL)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελεύθερη Άδεια Τεκμηρίωσης GNU (GFDL)"

Transcript

1 i Ελεύθερη Άδεια Τεκμηρίωσης

2 ii Copyright 2000 Free Software Foundation, Inc. Copyright 2009 Τζένη Πετούμενου Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA USA. Επιτρέπεται σε όλους η αντιγραφή και διανομή ακριβούς αντιγράφου του κειμένου αυτής της άδειας αλλά απαγορεύεται η αλλοίωση του περιεχομένου του.

3 iii COLLABORATORS TITLE : Ελεύθερη Άδεια Τεκμηρίωσης GNU (GFDL) ACTION NAME DATE SIGNATURE WRITTEN BY Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού May 27, 2009 REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME

4 iv Contents 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 2 ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1 3 ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 2 4 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 3 6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 4 7 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 5 8 ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΡΓΑ 5 9 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 5 10 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 5 11 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ 6 12 Συμπλήρωμα 6

5 v Abstract Σκοπός της παρούσας Άδειας είναι η δημιουργία εγχειριδίων, συγγραμμάτων ή άλλων εγγράφων που είναι ελεύθερα υπό την έννοια ότι παρέχουν σε όλους πραγματική ελευθερία αντιγραφής και αναδιανομής τους, με ή χωρίς τροποποιήσεις, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς. Δευτερευόντως, η παρούσα Άδεια παρέχει έναν τρόπο για να αναγνωρίζεται το έργο του συγγραφέα και του εκδότη ενός έργου, χωρίς να μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τροποποιήσεις που έγιναν από τρίτους.

6 1 / 6 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Σκοπός της παρούσας Άδειας είναι η δημιουργία εγχειριδίων, συγγραμμάτων ή άλλων εγγράφων που είναι ελεύθερα υπό την έννοια ότι παρέχουν σε όλους πραγματική ελευθερία αντιγραφής και αναδιανομής τους, με ή χωρίς τροποποιήσεις, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς. Δευτερευόντως, η παρούσα Άδεια παρέχει έναν τρόπο για να αναγνωρίζεται το έργο του συγγραφέα και του εκδότη ενός έργου, χωρίς να μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τροποποιήσεις που έγιναν από τρίτους. Η παρούσα Άδεια είναι άδεια τύπου copyleft, το οποίο σημαίνει ότι τα παράγωγα έργα του εγγράφου θα πρέπει να είναι και αυτά ελεύθερα υπό την ίδια έννοια. Πρόκειται για άδεια συμπληρωματική της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU, που είναι άδεια copyleft σχεδιασμένη για ελεύθερο λογισμικό. Σχεδιάσαμε αυτήν την Άδεια για χρήση με εγχειρίδια ελεύθερου λογισμικού, γιατί το ελεύθερο λογισμικό χρειάζεται και ελεύθερη τεκμηρίωση: τα ελεύθερα προγράμματα πρέπει να συνοδεύονται από εγχειρίδια που παρέχουν τις ίδιες ελευθερίες που παρέχει και το λογισμικό. Ωστόσο, αυτή η Άδεια δεν περιορίζεται στα εγχειρίδια λογισμικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε έργο κειμένου, ανεξάρτητα από το θέμα του ή από το αν εκδίδεται σε έντυπη μορφή. Συνιστούμε αυτή την Άδεια, κυρίως, για διδακτικό υλικό ή έργα αναφοράς. 2 ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Η Άδεια αυτή εφαρμόζεται σε κάθε εγχειρίδιο ή άλλο έργο που περιέχει ένδειξη του δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ότι επιτρέπεται η διανομή του υπό τους όρους αυτής της Άδειας. Ως Έγγραφο, κατωτέρω, αναφέρεται κάθε τέτοιο εγχειρίδιο. Ως κάτοχος της άδειας χρήσης θεωρείται κάθε άτομο, και αναφέρεται ως εσείς. Ως Τροποποιημένη Έκδοση του Εγγράφου θεωρείται κάθε έργο που περιέχει το Έγγραφο ή μέρος αυτού, είτε ως ακριβές αντίγραφο, είτε τροποποιημένο και/είτε μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα. Ως Δευτερεύουσα Ενότητα θεωρείται κάθε παράρτημα ή αρχική ενότητα του Εγγράφου που αναφέρεται αποκλειστικά στη σχέση των εκδοτών ή συγγραφέων του Εγγράφου με το συνολικό θέμα του Εγγράφου (ή σχετικά ζητήματα), και που δεν περιέχει οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται άμεσα στο συνολικό αυτό θέμα. (Επί παραδείγματι, αν το Έγγραφο αποτελεί, εν μέρει, σύγγραμμα μαθηματικών, η Δευτερεύουσα Ενότητα δεν επιτρέπεται να επεξηγεί μαθηματικές έννοιες.) Η σχέση μπορεί να αποτελεί ιστορική σύνδεση με το θέμα ή σχετικά ζητήματα, ή νομική, εμπορική, φιλοσοφική, ηθική ή πολιτική θέση επί του θέματος ή σχετικών ζητημάτων. Αμετάβλητες Ενότητες είναι ορισμένες Δευτερεύουσες Ενότητες των οποίων οι τίτλοι αναφέρονται ρητώς ως τίτλοι Αμετάβλητων Ενοτήτων στην ένδειξη όπου αναφέρεται ότι το Έγγραφο δημοσιεύεται υπό τους όρους αυτής της Άδειας. Τα Κείμενα Εξωφύλλου είναι σύντομα αποσπάσματα κειμένου που αναφέρονται ρητώς ως Κείμενα Εμπροσθοφύλλου ή Κείμενα Οπισθοφύλλου στην ένδειξη όπου αναφέρεται ότι το Έγγραφο δημοσιεύεται υπό τους όρους αυτής της Άδειας. Ως Διαφανές αντίγραφο του Εγγράφου θεωρείται κάθε αντίγραφο σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: Οι τεχνικές προδιαγραφές τις μορφής αυτής είναι διαθέσιμες για δημόσια χρήση τα περιεχόμενα του αντιγράφου μπορούν να προβληθούν και να τύχουν επεξεργασίας άμεσα και απλά, με χρήση γενόσημων επεξεργαστών κειμένου ή ( για εικόνες αποτελούμενες από εικονοστοιχεία) γενόσημων προγραμμάτων ζωγραφικής ή (για σχέδια) ευρέως διαθέσιμων επεξεργαστών σχεδίων το αντίγραφο είναι κατάλληλο για είσοδο σε μορφοποιητές κειμένου ή για αυτόματη μετάφραση σε ποικίλες μορφές κατάλληλες για είσοδο σε μορφοποιητές κειμένου. Δεν θεωρείται Διαφανές ένα αντίγραφο σε Διαφανή, κατά τα λοιπά, μορφή αρχείου, του οποίου η σήμανση έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να αποτρέπει ή να αποθαρρύνει τη μελλοντική τροποποίηση του αντιγράφου από τους αναγνώστες. Το αντίγραφο που δεν είναι Διαφανές ονομάζεται Αδιαφανές. Παραδείγματα μορφών κατάλληλων για τη δημιουργία Διαφανών αντιγράφων είναι η απλή ASCII χωρίς σήμανση, η μορφή εισόδου Texinfo, η μορφή εισόδου LaTeX, η SGML ή XML που χρησιμοποιούν

7 2 / 6 δημοσίως διαθέσιμη DTD, και η HTML που συμμορφώνεται με πρότυπα και έχει σχεδιαστεί για τροποποίηση από τον άνθρωπο. Στις Αδιαφανείς μορφές συμπεριλαμβάνονται η PostScript, η PDF, οι ιδιοταγείς μορφές που αναγιγνώσκονται μόνο από ιδιοταγείς επεξεργαστές κειμένου, η SGML ή XML των οποίων η DTD και/ή τα εργαλεία επεξεργασίας δεν είναι δημοσίως διαθέσιμα, και η HTML με αποκλειστικό προορισμό την έξοδο που παράγουν μηχανοκίνητα ορισμένοι επεξεργαστές κειμένου. Ως Σελίδα Τίτλου θεωρείται, για τα έντυπα βιβλία, η σελίδα τίτλου αυτή καθαυτή, καθώς και τυχόν επόμενες σελίδες που απαιτούνται για την ευανάγνωστη συμπερίληψη του υλικού που οφείλει να εμφανίζεται στη σελίδα τίτλου σύμφωνα με την παρούσα Άδεια. Για τα έργα σε μορφές που δεν περιλαμβάνουν σελίδα τίτλου αυτή καθαυτή, ως Σελίδα Τίτλου θεωρείται το κείμενο που βρίσκεται κοντά στην εμφανέστερη εμφάνιση του τίτλου του έργου και το οποίο προηγείται του σώματος του κειμένου. 3 ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Σας χορηγείται άδεια αντιγραφής και διανομής του Εγγράφου σε οποιοδήποτε μέσο, για εμπορικό ή μη εμπορικό σκοπό, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε αντίγραφο θα συμπεριλαμβάνετε την παρούσα Άδεια, τις ενδείξεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την ένδειξη άδειας χρήσης που αναφέρει ότι για το έγγραφο ισχύει η παρούσα Άδεια, και με την προϋπόθεση ότι δεν θα προσθέσετε κανένα επιπρόσθετο όρο πέρα από τους όρους της Άδειας. Δεν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τεχνικά μέτρα για την παρεμπόδιση ή τον έλεγχο της ανάγνωσης ή περαιτέρω αντιγραφής των αντιγράφων που δημιουργείτε ή διανέμετε. Ωστόσο, μπορείτε να αποδεχτείτε αποζημίωση σε αντάλλαγμα των αντιγράφων. Αν διανέμετε επαρκή αριθμό αντιγράφων, θα πρέπει να συμμορφωθείτε και με τους όρους της ενότητας 3. Επίσης, μπορείτε να δανείζετε αντίγραφα σύμφωνα με τους ως άνω όρους και να προβάλλετε δημοσίως τα αντίγραφα. 4 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Αν εκδώσετε περισσότερα από 100 στον αριθμό έντυπα αντίγραφα του Εγγράφου, και η ένδειξη άδειας χρήσης του Εγγράφου προϋποθέτει την ύπαρξη Κειμένων Εξωφύλλου, θα πρέπει να εσωκλείσετε τα αντίγραφα σε εξώφυλλα που θα περιέχουν, με καθαρό και ευανάγνωστο τρόπο, όλα τα ακόλουθα κείμενα εξωφύλλου: Κείμενα Εμπροσθοφύλλου στο εμπροσθόφυλλο και Κείμενα Οπισθοφύλλου στο οπισθόφυλλο. Επίσης, και τα δύο εξώφυλλα θα πρέπει να αναφέρουν, καθαρά και ευανάγνωστα, εσάς ως εκδότη των αντιγράφων. Στο εμπροσθόφυλλο θα πρέπει να αναφέρεται ο πλήρης τίτλος του Εγγράφου, και όλες οι λέξεις του τίτλου θα πρέπει να είναι εξίσου προβεβλημένες και εμφανείς. Επιτρέπεται να προσθέσετε επιπρόσθετο υλικό στα εξώφυλλα. Η παραγωγή αντιγράφων που διαφέρουν μόνο ως προς τα εξώφυλλα, εφόσον διατηρείται ο τίτλος του Εγγράφου και τηρούνται οι παρούσες προϋποθέσεις, μπορεί να θεωρηθεί, κατά τα λοιπά, ως παραγωγή ακριβών αντιγράφων. Αν τα απαιτούμενα κείμενα ενός ή και των δύο εξωφύλλων είναι υπερβολικά μεγάλα για να παραμείνουν ευανάγνωστα αν συμπεριληφθούν σε μία σελίδα, θα πρέπει να τοποθετήσετε τα πρώτα εξώφυλλα του καταλόγου (όσα χωρούν κανονικά) στο εξώφυλλο αυτό καθ' αυτό, και να τοποθετήσετε τα υπόλοιπα στις γειτονικές σελίδες. Αν εκδώσετε περισσότερα από 100 στον αριθμό Αδιαφανή αντίγραφα του Εγγράφου, είτε θα πρέπει να συμπεριλάβετε ένα Διαφανές αντίγραφο (σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή) σε κάθε Αδιαφανές αντίγραφο, είτε θα πρέπει να αναφέρετε μαζί ή σε κάθε Αδιαφανές αντίγραφο μια δημοσίως προσβάσιμη τοποθεσία δικτύου υπολογιστών από την οποία θα μπορεί το ευρύ κοινό που χρησιμοποιεί δίκτυα να λάβει ανώνυμα, δωρεάν, και με χρήση πρωτοκόλλων δικτύου δημοσίων προτύπων, ένα ολοκληρωμένο Διαφανές αντίγραφο του Εγγράφου, χωρίς προσθήκες. Αν επιλέξετε τη δεύτερη επιλογή, όταν ξεκινήσετε τη διανομή των Αδιαφανών αντιγράφων, θα πρέπει να λάβετε λελογισμένα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι το Διαφανές αντίγραφο θα παραμείνει προσβάσιμο στην ως άνωθεν τοποθεσία για τουλάχιστον ένα έτος μετά την τελευταία δημόσια διανομή Αδιαφανούς αντιγράφου αυτής της

8 3 / 6 έκδοσης (είτε πρόκειται για άμεση διανομή είτε για διανομή μέσω των πρακτόρων ή λιανοπωλητών σας). Σας ζητείται, αλλά δεν απαιτείται, να επικοινωνήσετε εγκαίρως με τους συγγραφείς του Εγγράφου, πριν αναδιανείμετε μεγάλο αριθμό αντιγράφων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να σας παράσχουν αναθεωρημένη έκδοση του Εγγράφου. 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Σας χορηγείται άδεια αντιγραφής και διανομής Τροποποιημένων Εκδόσεων του Εγγράφου υπό τους όρους των ενοτήτων 2 και 3 ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσετε την Τροποποιημένη Έκδοση υπό την παρούσα Άδεια ως έχει, όπου ως Έγγραφο θα νοείται η Τροποποιημένη Έκδοση. Άρα, θα χορηγείται άδεια διανομής και τροποποίησης της Τροποποιημένης Έκδοσης σε οποιονδήποτε κατέχει αντίγραφό της. Επιπροσθέτως, στην Τροποποιημένη Έκδοση θα πρέπει να κάνετε τα εξής: Στη Σελίδα Τίτλου (και τα εξώφυλλα, αν υφίστανται), χρησιμοποιήστε τίτλο διακριτό από τον τίτλο του Εγγράφου και των προηγούμενων εκδόσεών του (τυχόν προηγούμενες εκδόσεις οφείλουν να αναφέρονται στην ενότητα Ιστορικού του Εγγράφου). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο τίτλο με τον τίτλο προηγούμενης έκδοσης, αν λάβετε άδεια από τον αρχικό εκδότη της προηγούμενης έκδοσης. Αναφέρετε στη Σελίδα Τίτλου, υπό την ιδιότητα του συγγραφέα, όλα τα άτομα ή τους φορείς που ευθύνονται για τη συγγραφή ή την τροποποίηση της Τροποποιημένης Έκδοσης, μαζί με τουλάχιστον πέντε από τους κύριους συγγραφείς του Εγγράφου ( ή όλους τους κύριους συγγραφείς, αν είναι λιγότεροι από πέντε). Αναφέρετε στη Σελίδα Τίτλου, υπό την ιδιότητα του εκδότη, το όνομα του εκδότη της Τροποποιημένης Έκδοσης. Διατηρήστε όλες τις ενδείξεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Εγγράφου. Προσθέστε την κατάλληλη ένδειξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τις τροποποιήσεις σας στις υπόλοιπες ενδείξεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμπεριλάβετε, αμέσως μετά τις ενδείξεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μια ένδειξη άδειας χρήσης που θα χορηγεί δημόσια άδεια χρήσης της Τροποποιημένης Έκδοσης υπό τους όρους της παρούσας Άδειας. Η μορφή της ένδειξης αυτής παρατίθεται στο Συμπλήρωμα που ακολουθεί. Διατηρήστε σε αυτή την ένδειξη άδειας χρήσης τους πλήρεις καταλόγους Αμετάβλητων Ενοτήτων και απαιτούμενων Κειμένων Εξωφύλλου που παρατίθενται στην ένδειξη άδειας χρήσης του Εγγράφου. Συμπεριλάβετε αντίγραφο, χωρίς τροποποιήσεις, της παρούσας Άδειας. Διατηρήστε την ενότητα με τίτλο Ιστορικό, καθώς και τον τίτλο της, και προσθέστε μία εγγραφή που θα αναφέρει τουλάχιστον τον τίτλο, το έτος, τους νέους συγγραφείς και τον εκδότη της Τροποποιημέν Έκδοσης, όπως αυτά αναφέρονται στη Σελίδα Τίτλου. Αν δεν υπάρχει ενότητα με τίτλο Ιστορικό στο Έγγραφο, δημιουργήστε αυτήν την ενότητα, αναγράφοντας τον τίτλο, το έτος, τους νέους συγγραφείς και τον εκδότη του Εγγράφου, όπως αυτά αναφέρονται στη Σελίδα Τίτλου, και προσθέτοντας μία εγγραφή που θα περιγράφει την Τροποποιημένη Έκδοση σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση. Διατηρήστε την τοποθεσία δικτύου που ενδεχομένως παρέχεται στο Έγγραφο για δημόσια πρόσβαση σε Περατό αντίγραφο του Εγγράφου, καθώς και τυχόν άλλες τοποθεσίες δικτύου που παρέχονται στο έγγραφο και αφορούν προηγούμενες εκδόσεις του. Οι τοποθεσίες αυτές μπορούν να τοποθετηθούν στην ενότητα Ιστορικό. Μπορείτε να παραλείψετε τοποθεσίες δικτύου για έργα που εκδόθηκαν τουλάχιστον τέσσερα έτη πριν από το ίδιο το Έγγραφο, ή αν ο αρχικός εκδότης της αντίστοιχης έκδοσης σας δώσει την άδεια.

9 4 / 6 Αν υπάρχει ενότητα με τίτλο Ευχαριστίες ή Αφιέρωση, διατηρήστε τον τίτλο της ενότητας, και διατηρήστε στο σώμα της ενότητας την ουσία και το ύφος των ευχαριστιών και/ή αφιερώσεων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή. Διατηρήστε όλες τις Αμετάβλητες Ενότητες του Εγγράφου, χωρίς καμία τροποποίηση στο κείμενο και τον τίτλο τους. Η αρίθμηση των ενοτήτων, ή άλλο ισοδύναμό της, δεν θεωρείται τμήμα του τίτλου των ενοτήτων. Διαγράψτε τυχόν ενότητες με τίτλο Έγκριση. Αυτού του είδους οι ενότητες δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στην Τροποποιημένη Έκδοση. Μη μετατρέπετε τον τίτλο καμίας προϋπάρχουσας ενότητας στον τίτλο Έγκριση ή σε τίτλο που συγκρούεται με τον τίτλο Αμετάβλητης Ενότητας. Αν η Τροποποιημένη Έκδοση περιλαμβάνει νέες αρχικές ενότητες ή παραρτήματα, που εμπίπτουν στον ορισμό των Δευτερευουσών Ενοτήτων, και δεν περιέχουν υλικό που να είναι προϊόν αντιγραφής του Εγγράφου, μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να ορίσετε ορισμένες ή όλες αυτές τις ενότητες ως αμετάβλητες. Για να το πράξετε, προσθέστε τους τίτλους αυτών των ενοτήτων στον κατάλογο Αμετάβλητων Ενοτήτων στην ένδειξη άδειας χρήσης της Τροποποιημένης Έκδοσης. Οι τίτλοι αυτοί θα πρέπει να είναι διακριτοί από τους υπόλοιπους τίτλους ενοτήτων.. Μπορείτε να προσθέσετε ενότητα με τίτλο Έγκριση, με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει αποκλειστικά εγκρίσεις της δικής σας Τροποποιημένης Έκδοσης από διάφορους φορείς, επί παραδείγματι, δηλώσεις αξιολόγησης ομοτίμων ή δηλώσεις ότι το κείμενο έχει εγκριθεί από έναν οργανισμό ως έγκυρος ορισμός ενός προτύπου. Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο μέχρι και πέντε λέξεις ως Κείμενο Εμπροσθοφύλλου, καθώς και κείμενο μέχρι και 25 λέξεις ως Κείμενο Οπισθοφύλλου, στο τέλος του καταλόγου Κειμένων Εξωφύλλου της Τροποποιημένης Έκδοσης. Κάθε μεμονωμένος φορέας επιτρέπεται να προσθέτει μόνο ένα Κείμενο Εμπροσθοφύλλου και ένα Κείμενο Οπισθοφύλλου (ο ίδιος ή εξ ονόματος του ίδιου). Αν το Έγγραφο περιέχει ήδη κείμενο εξωφύλλου για το ίδιο εξώφυλλο, που είχατε προσθέσει προηγουμένως είτε εξ ονόματός σας είτε εξ ονόματος του φορέα που εκπροσωπείτε, δεν σας επιτρέπεται να προσθέσετε επιπλέον εξώφυλλο σας επιτρέπεται ωστόσο να αντικαταστήσετε το προηγούμενο, με ρητή άδεια από τον εκδότη που είχε προσθέσει το προηγούμενο εξώφυλλο. Μέσω της παρούσας άδειας, ο/οι συγγραφείς και ο/οι εκδότες του Εγγράφου δεν χορηγούν άδεια χρήσης των ονομάτων τους για διαφημιστικούς σκοπούς ή για την έγκριση, ρητή ή υπονοούμενη, οποιασδήποτε Τροποποιημένης Έκδοσης. 6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Μπορείτε να συνδυάσετε το Έγγραφο με άλλα έγγραφα που υπόκεινται στους όρους της παρούσας Άδειας, σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους της ενότητας 4 για τις τροποποιημένες εκδόσεις, με την προϋπόθεση ότι ο συνδυασμός θα περιλαμβάνει όλες τις Αμετάβλητες Ενότητες όλων των πρωτότυπων εγγράφων, χωρίς τροποποιήσεις, και ότι θα αναφέρονται ως Αμετάβλητες Ενότητες του συνδυασμένου έργου στην ένδειξη άδειας χρήσης του. Το συνδυασμένο έργο οφείλει να περιέχει ένα μόνο αντίγραφο της παρούσας Άδειας, και επιτρέπεται η αντικατάσταση πολλαπλών ταυτόσημων Αμετάβλητων Ενοτήτων από ένα μόνο αντίγραφό τους. Αν υφίστανται πολλαπλές Αμετάβλητες Ενότητες με τον ίδιο τίτλο αλλά διαφορετικό περιεχόμενο, φροντίστε να κατασταθεί μοναδικός ο τίτλος κάθε ενότητας, προσθέτοντας στο τέλος του τίτλου, εντός παρενθέσεων, το όνομα του αρχικού συγγραφέα ή εκδότη της ενότητας εφόσον τα γνωρίζετε, ή, εναλλακτικά, ένα μοναδικό αριθμό. Φροντίστε να κάνετε τις ίδιες αλλαγές στους τίτλους των ενοτήτων που αναγράφονται στον κατάλογο Αμετάβλητων Ενοτήτων στην ένδειξη άδειας χρήσης του συνδυασμένου έργου. Στο συνδυασμό θα πρέπει να συνδυάσετε όλες τις ενότητες με τίτλο Ιστορικό που ενδεχομένως διαθέτουν τα πρωτότυπα έγγραφα, δημιουργώντας μία μοναδική ενότητα με τίτλο Ιστορικό. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συνδυάσετε και όλες τις ενότητες με τίτλο Ευχαριστίες ή όλες τις ενότητες με τίτλο Αφιέρωση. Θα πρέπει να διαγράψετε όλες τις ενότητες με τίτλο Έγκριση.

10 5 / 6 7 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Μπορείτε να δημιουργήσετε συλλογή που θα περιλαμβάνει το παρόν Έγγραφο μαζί με άλλα έγγραφα που υπόκεινται στους όρους της παρούσας Άδειας, και να συμπεριλάβετε στη συλλογή ένα μόνο αντίγραφο της παρούσας Άδειας, που θα αντικαθιστά τα μεμονωμένα αντίγραφά της στα διάφορα έγγραφα, με την προϋπόθεση ότι, κατά τα λοιπά, θα συμμορφωθείτε με τους κανόνες της παρούσας Άδειας για την παραγωγή πιστών αντιγράφων καθενός από αυτά τα έγγραφα. Μπορείτε να εξάγετε ένα μεμονωμένο έγγραφο από μια συλλογή τέτοιου είδους, και να το διανείμετε ξεχωριστά υπό τους όρους της παρούσας Άδειας, με την προϋπόθεση ότι θα προσθέσετε αντίγραφο της παρούσας Άδειας στο εξαχθέν έγγραφο, και ότι, κατά τα λοιπά, θα συμμορφωθείτε με τους κανόνες της παρούσας Άδειας για την παραγωγή ακριβών αντιγράφων αυτού του εγγράφου. 8 ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΡΓΑ Αν το Εγγράφο ή τα παράγωγά του συμπεριληφθούν, μαζί με άλλα ξεχωριστά και ανεξάρτητα έγγραφα ή έργα, σε τόμο ενός μέσου αποθήκευσης ή διανομής, ο τόμος αυτός, στο σύνολό του, δεν θεωρείται Τροποποιημένη Έκδοση του εγγράφου, με την προϋπόθεση ότι δεν διεκδικούνται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για αυτόν. Ο εν λόγω τόμος ονομάζεται συρραφή και η παρούσα άδεια δεν ισχύει για τα υπόλοιπα αυθύπαρκτα έργα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν, πέραν του Έγγραφο, απλώς και μόνο επειδή ανήκουν σε αυτή τη συρραφή, εκτός εάν αποτελούν και αυτά παράγωγα έργα του Εγγράφου. Αν για αυτά τα αντίγραφα του Εγγράφου ισχύουν οι όροι για τα Κείμενα Εξωφύλλου της ενότητας 3, τότε, αν το Έγγραφο αντιστοιχεί σε λιγότερο από το ένα τέταρτο του συνόλου της συρραφής, τα Κείμενα Εξωφύλλου του Εγγράφου επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε εξώφυλλα εντός της συρραφής που εσωκλείουν μόνο το Έγγραφο. Ειδάλλως, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε εξώφυλλα που εσωκλείουν ολόκληρη τη συρραφή. 9 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Η μετάφραση θεωρείται μορφή τροποποίησης, άρα μπορείτε να διανέμετε μεταφράσεις του Εγγράφου υπό τους όρους της ενότητας 4. Η αντικατάσταση των Αμετάβλητων Ενοτήτων από μεταφράσεις απαιτεί ειδική άδεια από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά επιτρέπεται η συμπερίληψη στο Έγγραφο μεταφράσεων ορισμένων ή όλων των Αμετάβλητων Ενοτήτων, επιπλέον των πρωτότυπων εκδόσεων αυτών των Αμετάβλητων Ενοτήτων. Μπορείτε να προσθέσετε μεταφράσεις της παρούσας Άδειας, με την προϋπόθεση ότι θα συμπεριλάβετε και την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση της Άδειας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ μετάφρασης και πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης της Άδειας, ισχύει η πρωτότυπη Αγγλική έκδοση. 10 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Δεν σας επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, περαιτέρω παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης ή διανομή του Εγγράφου παρά μόνο με τον τρόπο που ρητά προβλέπεται από αυτήν την Άδεια. Κάθε άλλη απόπειρα αντιγραφής, τροποποίησης, περαιτέρω παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης ή διανομής του Εγγράφου είναι άκυρη και αυτομάτως καταργεί τα δικαιώματα που σας παραχωρεί η παρούσα Άδεια. Ωστόσο, τα μέρη στα οποία παρείχατε αντίγραφα ή δικαιώματα υπό τους όρους της παρούσας Άδειας, δεν θα απωλέσουν τα δικαιώματα χρήσης τους, εφόσον εξακολουθούν να συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους της Άδειας.

11 6 / 6 11 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει περιστασιακά αναθεωρημένες ή/και νέες εκδόσεις της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης. Αυτές οι νέες εκδόσεις θα είναι συναφείς στο πνεύμα με την παρούσα έκδοση, όμως ενδέχεται να διαφέρουν στις λεπτομέρειες, καθώς επιλαμβάνονται νέων προβλημάτων και ζητημάτων. Βλέπε Σε κάθε έκδοση δίνεται ένας διακριτικός αριθμός έκδοσης. Εάν στο Έγγραφο καθορίζεται ότι ισχύει ένας συγκεκριμένος αριθμός έκδοσης της παρούσας Άδειας ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων είτε αυτής της έκδοσης, είτε οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσης έχει δημοσιευτεί (όχι με μορφή σχεδίου) από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού. Εάν στο Πρόγραμμα δεν καθορίζεται αριθμός έκδοσης της Άδειας, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε έκδοση έχει δημοσιευθεί (όχι με μορφή σχεδίου) από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSF). 12 Συμπλήρωμα Για να χρησιμοποιήσετε την παρούσα Άδεια σε έγγραφο το οποίο συγγράψατε, θα πρέπει να συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο της Άδειας στο έγγραφο και να τοποθετήσετε τις ακόλουθες ενδείξεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άδειας χρήσης αμέσως μετά τη σελίδα τίτλου: Copyright ΕΤΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ. Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης του παρόντος εγγράφου υπό τους όρους της έκδοσης 1.1 της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης, ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσής αυτής από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSF) οι Αμετάβλητες Ενότητες είναι οι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΤΛΩΝ, τα Κείμενα εμπροσθοφύλλου είναι τα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, και τα Κείμενα Οπισθοφύλλου είναι τα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Αντίγραφο της άδειας συμπεριλαμβάνεται στην ενότητα με τίτλο GNU Free Documentation License. Αν δεν περιέχονται Αμετάβλητες Ενότητες, γράψτε χωρίς Αμετάβλητες Ενότητες, αντί να απαριθμήσετε τις αμετάβλητες ενότητες. Αν δεν περιέχονται Κείμενα Εμπροσθοφύλλου, γράψτε χωρίς Κείμενα Εμπροσθοφύλλου αντί για τα Κείμενα Εμπροσθοφύλλου είναι τα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ομοίως για τα Κείμενα Οπισθοφύλλου. Αν το έγγραφό σας περιέχει μη ασήμαντα παραδείγματα πηγαίου κώδικα, συνιστούμε την παράλληλη δημοσίευσή τους υπό τους όρους της άδειας ελεύθερου λογισμικού της αρεσκείας σας, ώστε να επιτρέψετε τη χρήση τους σε ελεύθερο λογισμικό. Παράδειγμα τέτοιας άδειας αποτελεί η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU.

Τεκμηρίωση Tetravex i. Τεκμηρίωση Tetravex

Τεκμηρίωση Tetravex i. Τεκμηρίωση Tetravex i Τεκμηρίωση Tetravex ii Copyright 2001 Rob Bradford Copyright 2007-2008 Χρήστος Μπούνταλης (mpounta@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους όρους της Ελεύθερης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο κοινής χρήσης αρχείων

Εγχειρίδιο κοινής χρήσης αρχείων i Εγχειρίδιο κοινής χρήσης ii Copyright 2009 Red Hat, Inc. Παρέχεται η άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση αυτού του εγγράφου υπό τους όρους της GNU Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης (GFDL), έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6

Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i. Εγχειρίδιο της εφαρμογής αναπαραγωγής CD V2.6 i της CD V2.6 ii Copyright 2002, 2003, 2004 Sun Microsystems Copyright 2009 Στέργιος Προσινικλής (steriosprosinikls@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Ίδια GNOME i. Εγχειρίδιο Ίδια GNOME

Εγχειρίδιο Ίδια GNOME i. Εγχειρίδιο Ίδια GNOME i Εγχειρίδιο Ίδια GNOME ii Copyright 2005 Callum McKenzie Copyright 2009 Φώτης Τσάμης (ftsamis@gmail.com) Παρέχεται άδεια για την αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση αυτού του εγγράφου υπό τους όρους

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός παρακολούθησης κλιμάκωσης συχνότητας ΚΜΕ i. Οδηγός παρακολούθησης κλιμάκωσης συχνότητας ΚΜΕ

Οδηγός παρακολούθησης κλιμάκωσης συχνότητας ΚΜΕ i. Οδηγός παρακολούθησης κλιμάκωσης συχνότητας ΚΜΕ i Οδηγός παρακολούθησης κλιμάκωσης συχνότητας ΚΜΕ ii Copyright 2005 Davyd Madeley Copyright 2004 Ίδρυμα GNOME Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους όρους της Ελεύθερης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i. Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade

Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i. Εγχειρίδιο του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade i του εργαλείου σχεδίασης διεπαφών Glade ii Copyright 2006 Vincent Geddes Copyright 2004, 2003 Sun Microsystems Copyright 2002, 2000 Michael Vance Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εργαλείου Διαχείρισης Χρήστη

Εγχειρίδιο Εργαλείου Διαχείρισης Χρήστη i Εγχειρίδιο Εργαλείου ii Copyright 2004 Carlos Garnacho Parro Παρέχεται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης του παρόντος εγγράφου υπό τους όρους της Άδειας Ελεύθερης Τεκμηρίωσης GNOME (GFDL),

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Invest i. Εγχειρίδιο Invest

Εγχειρίδιο Invest i. Εγχειρίδιο Invest i Εγχειρίδιο Invest ii Copyright 2004, 2005 Raphael Slinckx Copyright 2007 Terrence Hall Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους ""όρους της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης

Διαβάστε περισσότερα

Ed. 1.12. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Ed. 1.12

Ed. 1.12. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Ed. 1.12 i Εγχειρίδιο GTK-Doc ii Copyright 2000, 2005, 2007-2009 Dan Mueth, Chris Lyttle και Stefan Kost Copyright επισκεφθείτε την σελίδα http://www.gnome.gr/ Για περισσότερες πληροφορίες Χορηγείται άδεια αντιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Δημιουργία ανοικτών μαθημάτων- ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ- ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 2. ΑΔΕΙΕΣ Creative

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 ΦΕΚ: Β 2065/24.10.2007 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΡΓΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΚΑΙ ΚΩΦΑΛΑΛΩΝ, ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS. Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας

ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS. Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας ΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ HELLANICUS Οδηγίες κατάθεσης ηλεκτρονικών τεκμηρίων Γκρίζας Βιβλιογραφίας Περιεχόμενα Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Αιγαίου... 3 Διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ - Ο ΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Έκδοση Εγγράφου: 1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Εκπαίδευση & ια Βίου Μάθηση» (ΕΚ. ι.βι.μ) Κενή σελίδα 2 Πίνακας περιεχοµένων 1 Εισαγωγή... 6 1.1 ηµιουργία πρότασης...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι. Προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων και του Ιδρύματος Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Sound Juicer i. Οδηγός Sound Juicer

Οδηγός Sound Juicer i. Οδηγός Sound Juicer i Οδηγός Sound Juicer ii Copyright 2003 Mike Hearn (mike@theoretic.com) Copyright 2005 Shaun McCance Copyright 2008 Andreas Freund Copyright 2006 Νικολάου Χαράλαμπος (babis85@freemail.gr) Δίνεται άδεια

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ

ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SONY ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΣΑΣ ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική Απορρήτου της Fon

Πολιτική Απορρήτου της Fon Πολιτική Απορρήτου της Fon Τελευταία αναθεώρηση: Ιούνιος 2015 1. Δεδομένα εγγραφής Κατά την εγγραφή σας στην Υπηρεσία Fon ενδέχεται να συλλέξουμε κάποια στοιχεία όπως όνομα χρήστη, κωδικό εισόδου, διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κατασκευαστές μετρικών οργάνων - Ο Ρόλος και οι Υποχρεώσεις τους Το παρόν προορίζεται ως έγγραφο καθοδήγησης για τους Οικονομικούς Φορείς (κατασκευαστές, εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους, εισαγωγείς και διανομείς) μετρικών οργάνων με σήμανση CE Νομική ισχύ έχουν μόνο

Διαβάστε περισσότερα

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα-

-Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων -Δε γίνεται καμία επεξεργασία κανενός είδους προσωπικών δεδομένων για χρήστες από Ελλάδα- Αυτή η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αφορά τους τρόπους με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 18(Ι)/93 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2795 της 7ης ΜΑΤΟΥ 1993 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩςΕΙς ΤΩΝ ΕΚΔΟΤΩΝ ςτην ΕΚΔΟΤΙΚΗ ςυμβαςη Διάγραμμα Εισήγησης Γενικές αρχές της πνευματικής ιδιοκτησίας «Γραμμικά» δικαιώματα Σύμβαση έντυπης έκδοσης Σύμβαση μετάφρασης «Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Τί πρέπει να προσέχει κανείς σε µια σύµβαση έκδοσης έργου σε ψηφιακό περιβάλλον; ΜΑΡΙΑ ΑΦΝΗ ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΥ,.Ν. ΙΚΗΓΟΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΟΠΙ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ΥΠΠΟΤ Μερικά νούµερα αντί εισαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP

Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP Τεχνολογικές υπηρεσίες HP βάσει συμβολαίου Τεχνικά δεδομένα Η τεχνική υποστήριξη λογισμικού HP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες απομακρυσμένης υποστήριξης για προϊόντα λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός

Σχεδίαση με Η/Υ. Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός Σχεδίαση με Η/Υ Το AutoCAD στην πράξη ΔΑΥΙΔ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΝΘΥΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Διδάκτορας Μηχανολόγος Μηχανικός 0_CONT_ (AutoCAD).indd iii τίτλος: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ: ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Κωδικοί και κλειδιά κρυπτογράφησης i. Εγχειρίδιο του Κωδικοί και κλειδιά κρυπτογράφησης

Εγχειρίδιο του Κωδικοί και κλειδιά κρυπτογράφησης i. Εγχειρίδιο του Κωδικοί και κλειδιά κρυπτογράφησης i Εγχειρίδιο του Κωδικοί και κλειδιά κρυπτογράφησης ii Copyright 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Jacob Perkins και Adam Schreiber Σας παρέχεται άδεια να αντιγράψετε, διανείμετε ή/και να τροποποιήσετε το υπάρχον

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ, ΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΡΕΑΤΟΣ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Κανονισμός

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

JC 2014 43 27 May 2014

JC 2014 43 27 May 2014 JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Κατευθυντήριες γραµµές σχετικά µε τον χειρισµό παραπόνων/καταγγελιών για τον τοµέα των κινητών αξιών (ESMA) και τον τραπεζικό τοµέα (ΕΑΤ) 1 Περιεχόµενα Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας 1. Η «Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας» παρέχεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο

ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ. Εσωτερικός Κανονισμός. Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ Εσωτερικός Κανονισμός Παρουσία Σώματος Προσκόπων Κύπρου στο διαδίκτυο Λευκωσία Σεπτέμβριος 2010 ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ ΚΥΠΡΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑ Σ.Π.Κ. ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Οδηγός Εκπόνησης Διπλωματικής Εργασίας ΣΠΑΡΤΗ 2010-11 Περιεχόμενα 1.ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Της ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB,

Διαβάστε περισσότερα

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015

Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Σηµειώσεις εγκατάστασης του συστήµατος εκτύπωσης HP LaserJet σειράς P2015 Πνευµατικά δικαιώµατα και Άδεια χρήσης 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, προσαρµογή

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε.

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΩΝ ΕΣΥ ΕΠΤ/01/00/02-01-2004 1/5 ΕΣΥ ΕΠΤ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 2-01-2004 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης: Υπεύθυνος Έκδοσης: Ο Υπεύθυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούμε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα. Με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning

Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εγχειρίδιο εγκατάστασης και χρήσης περιοδικών etwinning Εισαγωγή Η εφαρμογή των περιοδικών etwinning δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς που έχουν λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και που έχουν

Διαβάστε περισσότερα

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ)

E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) E-LIS: E-prints για τη Βιβλιοθηκονομία και την Επιστήμη της Πληροφόρησης (ΒΕΠ) Τι είναι το E-LIS E-LIS = E-prints in Library and Information Services (Ηλεκτρονικά κείμενα με θέμα τη Βιβλιοθηκονομία και

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0

Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα Έκδοση Εγγράφου:1.0 Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο της Δράσης "Ελληνικά Ακαδημαϊκά Ηλεκτρονικά Συγγράμματα και Βοηθήματα" Έκδοση Εγγράφου:1.0 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση» (ΕΚΔιΒιΜ) 1 Κενή σελίδα 2 Ιστορικό

Διαβάστε περισσότερα

Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομένου

Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομένου Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομένου Ο όροσ Συςτήματα Διαχείριςησ Περιεχομένου (Content Management Systems - CMS) αναφέρεται ςτισ εφαρμογέσ που επιτρέπουν ςτο χρήςτη να διαχειρίζεται το δικτυακό του περιεχόμενο,

Διαβάστε περισσότερα

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES

http://approaches.primarymusic.gr * * * * * Εγχειρίδιο Συντακτών 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES * * * * * 2 η έκδοση, Ιούλιος 2009 από τον Γιώργο Τσίρη Επιμελητή Σύνταξης του APPROACHES 1 (2 η έκδοση, Ιούλιος 2009) Περιεχόμενα Γενικό πλαίσιο δράσης του Approaches... 2 Έκδοση του Approaches.. Όραμα

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ

Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ «Ε.ΙΙΙ-ΚΟΥΠΟΝΙΑ» ΕΝΤΥΠΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥ Ι ΔΡΥΜΑΤΟΣ Π ΡΟΩΘΗΣΗΣ Ε ΡΕΥΝΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΑΙΤΗΤΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ΚΟΥΠΟΝ/0615 ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική της Nestlé για τα Cookies

Πολιτική της Nestlé για τα Cookies Πολιτική της Nestlé για τα Cookies Τι είναι τα Cookies? Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας από τους ιστότοπους, τους οποίους επισκέπτεσθε. Χρησιμοποιούνται ευρέως

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ

eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ eclass4u Tutoring Series #1 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ για να γράψετε μία Τέλεια Εργασία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ E-BOOK 1 ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ 2 ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ 3 ΤΙΤΛΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ/ ΕΠΙΚΕΦΑΛΙΔΕΣ 4 BULLET POINTS 5 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3404, 27/4/2000 Ο περί περί Εμπόρων Μηχανοκίνητων Οχημάτων (Επίδειξη και Δοκιμή) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΓPΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΓPΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓPΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ H Γενική Γραμματεία Εμπορίου σας καλωσορίζει στην νέα Υπηρεσία «Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Σημάτων» που έχει δημιουργηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΕΣΕΕ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Υπηρεσία Υποστήριξης για τις ΜΜ εμπορικές επιχειρήσεις» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

196(I) του 2012 109(I) του 2013.

196(I) του 2012 109(I) του 2013. Ε.Ε Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 101(Ι)/2013 101(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΜΠΟΔΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4193, 27/2/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 148(Ι) του 2003 40(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3940, 31/12/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΥΓΩΝ ΠΡΟΣ ΕΠΩΑΣΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΟΣΣΩΝ ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο (α) «Κανονισμός 2782/75(ΕΟΚ)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο εγγραφής Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου

Εγχειρίδιο εγγραφής Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου Εγχειρίδιο εγγραφής Franchisee Τηλεπικοινωνιακού Παρόχου στη δράση «Ψηφιακές Υπηρεσίες Αλληλεγγύης στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Σύγκλισης» Πίνακας περιεχομένων Εισαγωγή... 3 Σελίδα εγγραφής... 4 Φόρμα εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ (EIO/EAΘ) ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΙΣΤΙΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΑ 86.1(a) ΤΩΝ RRS ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΗΣ 2013 Οι παρούσες διατάξεις ισχύουν μέχρι την 1/3/2014 για

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr. Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΒΙΝΤΕΟΔΙΑΛΕΞΕΩΝ ΔΗΛΟΣ delos.uoa.gr Εγχειρίδιο Χρήσης Μελών ΔΕΠ Αναζήτηση Δημόσιου Περιεχομένου Η διεύθυνση ιστού της νεάς πλατφόρμας διαχείρισης βιντεοδιαλέξεων Δήλος είναι: http://delos.uoa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Διαχειριστή συμπιεσμένων αρχείων i. Εγχειρίδιο του Διαχειριστή συμπιεσμένων αρχείων

Εγχειρίδιο του Διαχειριστή συμπιεσμένων αρχείων i. Εγχειρίδιο του Διαχειριστή συμπιεσμένων αρχείων i Εγχειρίδιο του Διαχειριστή συμπιεσμένων αρχείων ii Copyright 2009 Paul Cutler Copyright 2006, 2008 Paolo Bacchilega Copyright 2003, 2004 Sun Microsystems Copyright 2003 Paolo Bacchilega Copyright 2002

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ. Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ (Το έντυπο αποστέλλεται στην ΕΥΔ ΕΠ ΨΣ) Κωδ ΟΠΣ (MIS) 327679 Πράξη Προηγμένες e-υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη στους Μητροπολιτικούς Δήμους της Κρήτης. Υποέργο - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5

Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) Έκδοση 1.5 Πνευματικά Δικαιώματα 2005 Ίδρυμα ECDL (ECDL Foundation www.ecdl.com) Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Κανένα μέρος αυτού του εγγράφου δεν μπορεί να αναπαραχθεί

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4251, 16/7/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΟΥ ΤΩΝ ΩΡΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ ΤΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΟΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 21, 24.1.2009, σ. 39. Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L 29, 31.1.2009,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές

Εγχειρίδιο Χρήσης. 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές Εγχειρίδιο Χρήσης 1bank Internet Banking για Ιδιώτες Συνδρομητές 1bank Πίνακας Περιεχομένων Τα κανάλια της 1bank... 3 Αίτηση... 3 Πληροφορίες Λογαριασμών... 4 Λογαριασμοί > Υπόλοιπα... 4 Λογαριασμοί >

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας

Αποθετήρια. Κλειώ Σγουροπούλου. Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Αποθετήρια Κλειώ Σγουροπούλου Αριστεία ΕΛ/ΛΑΚ ΤΕΙ Αθήνας Περιεχόμενα 2 Αποθετήρια, ψηφιακά αποθετήρια Άδειες ανοικτού περιεχομένου, Μεταδεδομένα Ψηφιακό Αποθετήριο 3 Πληροφοριακό σύστημα που αναλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις

Κατευθυντήριες γραμμές. για την εξέταση. αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές. επιχειρήσεις EIOPA-BoS-12/069 EL Κατευθυντήριες γραμμές για την εξέταση αιτιάσεων από τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις 1/8 1. Κατευθυντήριες γραμμές Εισαγωγή 1. Σύμφωνα με το άρθρο 16 του κανονισμού EIOPA (European Insurance

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+

Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ και ΕΥΔΟΞΟΣ+ 1. Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Συγγραμμάτων ΕΥΔΟΞΟΣ παρέχεται από το Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΥΦ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ. Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 2014 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ Είδος Εγγράφου Εγχειρίδιο Χρήσης ΜΥΦ Ημερομηνία 14 Ιανουαρίου 2014 Έκδοση 1.1 Περιεχόμενα 1.0 Αυθεντικοποίηση χρηστών... 4 2.0 Αρχική Οθόνη... 6 1.1 Αλλαγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ και ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Επιτροπή προπτυχιακών σπουδών: Κ. Βασιλάκης Κ. Γιαννόπουλος Ν.

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και

(α) να εγκαταστήσετε και να χρησιµοποιήσετε ένα αντίγραφο του Λογισµικού σε έναν προσωπικό υπολογιστή ή άλλη συσκευή και Α ΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ: Αυτή η Άδεια Χρήσης Τελικού Χρήστη ( Άδεια ) αποτελεί νοµικά δεσµευτική συµφωνία ανάµεσα σε εσάς (είτε είστε φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ----------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4238, 31/3/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΝΟΜΟ ---------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 94(Ι) του 2001 60(Ι) του 2004. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3459, 29/12/2000 Ο περί Εμπορικών Σημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2000 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 176(Ι) του 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού

Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4. κανόνες διαδανεισµού Ο ΗΓΟΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΑ ΗΜΑΪΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ Ο ΗΓΟΣ 4 κανόνες διαδανεισµού Κανόνες ιαδανεισµού / Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών ; Ιωάννινα : Μονάδα Ολικής Ποιότητας Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών,

Διαβάστε περισσότερα

Πολιτική για τα cookie

Πολιτική για τα cookie Πολιτική για τα cookie Η BSEU χρησιµοποιεί cookie για να βελτιώνει συνεχώς την εµπειρία των επισκεπτών της διαδικτυακής τοποθεσίας της. Πρώτα από όλα, τα cookie µπορούν να βελτιώσουν άµεσα αυτή την εµπειρία,

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο του Brasero Έκδοση 2.2

Εγχειρίδιο του Brasero Έκδοση 2.2 i Εγχειρίδιο του Brasero ii Copyright 2008, 2009 Έργο τεκμηρίωσης του Ubuntu Χορηγείται η άδεια για αντιγραφή, διανομή ή/και τροποποίηση αυτού του εγγράφου κάτω από τους όρους του GNU Free Documentation

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες

ΕΤΑ και άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες Το παρακάτω κείμενο περιέχει οδηγίες, παραδείγματα και διευκρινήσεις σχετικά με το τι θεωρείται Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, με έμφαση σε βιομηχανικές δραστηριότητες. Βασίζεται στο εγχειρίδιο Frascati

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013. Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και κίνδυνος εκροής

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης

Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων. Πολιτική Χρήσης Διαχείριση Επιστημονικών Εκδόσεων Πολιτική Χρήσης Θεσσαλονίκη 10/4/2013 Σελίδα 2 από 13 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 3 Εισαγωγή... 4 Πολιτική περιεχομένου... 5 Πολιτική κατάθεσης εργασιών... 5 Πολιτική πρόσβασης...

Διαβάστε περισσότερα

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Safe@Web.

Αυτή η ενότητα παρέχει πρόσθετες πληροφορίες και λεπτομέρειες για την Υπηρεσία Safe@Web. Περισσότερες πληροφορίες Η Υπηρεσία Safe@Web προστατεύει την κάρτα σας όταν κάνετε αγορές μέσω διαδικτύου παρέχοντας ασφάλεια με τη χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Η εγγραφή είναι εύκολη και δωρεάν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Για την καταχώρηση Ονοµάτων Χώρου.gr µε χρήση µη λατινικών χαρακτήρων και τις υφιστάµενες διαδικασίες καταχώρησης Ονοµάτων Χώρου.gr Μαρούσι, Σεπτέµβριος 2004 Εθνική Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ στη «ΝΑΥΤΙΛΙΑ» ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Κ.Δ.Π. 106/2013 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Ι ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Αριθμός 4647 Τρίτη, 2 Απριλίου 2013 797 Αριθμός 106 12(Ι) του 2013. Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης

Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008. Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX. Οδηγός χρήσης Έκδοση 1.0 Ιούλιος 2008 Τελικός επεξεργαστής γραφείου LX Οδηγός χρήσης Τα Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Microsoft Network και Windows Server είναι είτε εμπορικά σήματα είτε σήματα κατατεθέντα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΔΗΛΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ Ο κάτωθι υπογεγραµµένος: Όνοµα: Επώνυµο: Α. Δηλώνω τις επαγγελµατικές δραστηριότητες κατά τη διάρκεια των τριών ετών πριν από την ανάληψη των καθηκόντων µου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ Η εξασφάλιση άδειας από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού (ΥΠΠ) είναι απαραίτητη για τη διεξαγωγή έρευνας σε δηµόσια σχολεία οποιασδήποτε βαθµίδας.

Διαβάστε περισσότερα