Ελεύθερη Άδεια Τεκμηρίωσης GNU (GFDL)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελεύθερη Άδεια Τεκμηρίωσης GNU (GFDL)"

Transcript

1 i Ελεύθερη Άδεια Τεκμηρίωσης

2 ii Copyright 2000 Free Software Foundation, Inc. Copyright 2009 Τζένη Πετούμενου Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA USA. Επιτρέπεται σε όλους η αντιγραφή και διανομή ακριβούς αντιγράφου του κειμένου αυτής της άδειας αλλά απαγορεύεται η αλλοίωση του περιεχομένου του.

3 iii COLLABORATORS TITLE : Ελεύθερη Άδεια Τεκμηρίωσης GNU (GFDL) ACTION NAME DATE SIGNATURE WRITTEN BY Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού May 27, 2009 REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME

4 iv Contents 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1 2 ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ 1 3 ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ 2 4 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 2 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 3 6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 4 7 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 5 8 ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΡΓΑ 5 9 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 5 10 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 5 11 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ 6 12 Συμπλήρωμα 6

5 v Abstract Σκοπός της παρούσας Άδειας είναι η δημιουργία εγχειριδίων, συγγραμμάτων ή άλλων εγγράφων που είναι ελεύθερα υπό την έννοια ότι παρέχουν σε όλους πραγματική ελευθερία αντιγραφής και αναδιανομής τους, με ή χωρίς τροποποιήσεις, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς. Δευτερευόντως, η παρούσα Άδεια παρέχει έναν τρόπο για να αναγνωρίζεται το έργο του συγγραφέα και του εκδότη ενός έργου, χωρίς να μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τροποποιήσεις που έγιναν από τρίτους.

6 1 / 6 1 ΠΡΟΟΙΜΙΟ Σκοπός της παρούσας Άδειας είναι η δημιουργία εγχειριδίων, συγγραμμάτων ή άλλων εγγράφων που είναι ελεύθερα υπό την έννοια ότι παρέχουν σε όλους πραγματική ελευθερία αντιγραφής και αναδιανομής τους, με ή χωρίς τροποποιήσεις, για εμπορικούς ή μη εμπορικούς σκοπούς. Δευτερευόντως, η παρούσα Άδεια παρέχει έναν τρόπο για να αναγνωρίζεται το έργο του συγγραφέα και του εκδότη ενός έργου, χωρίς να μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τροποποιήσεις που έγιναν από τρίτους. Η παρούσα Άδεια είναι άδεια τύπου copyleft, το οποίο σημαίνει ότι τα παράγωγα έργα του εγγράφου θα πρέπει να είναι και αυτά ελεύθερα υπό την ίδια έννοια. Πρόκειται για άδεια συμπληρωματική της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU, που είναι άδεια copyleft σχεδιασμένη για ελεύθερο λογισμικό. Σχεδιάσαμε αυτήν την Άδεια για χρήση με εγχειρίδια ελεύθερου λογισμικού, γιατί το ελεύθερο λογισμικό χρειάζεται και ελεύθερη τεκμηρίωση: τα ελεύθερα προγράμματα πρέπει να συνοδεύονται από εγχειρίδια που παρέχουν τις ίδιες ελευθερίες που παρέχει και το λογισμικό. Ωστόσο, αυτή η Άδεια δεν περιορίζεται στα εγχειρίδια λογισμικού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οποιοδήποτε έργο κειμένου, ανεξάρτητα από το θέμα του ή από το αν εκδίδεται σε έντυπη μορφή. Συνιστούμε αυτή την Άδεια, κυρίως, για διδακτικό υλικό ή έργα αναφοράς. 2 ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ Η Άδεια αυτή εφαρμόζεται σε κάθε εγχειρίδιο ή άλλο έργο που περιέχει ένδειξη του δικαιούχου δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, ότι επιτρέπεται η διανομή του υπό τους όρους αυτής της Άδειας. Ως Έγγραφο, κατωτέρω, αναφέρεται κάθε τέτοιο εγχειρίδιο. Ως κάτοχος της άδειας χρήσης θεωρείται κάθε άτομο, και αναφέρεται ως εσείς. Ως Τροποποιημένη Έκδοση του Εγγράφου θεωρείται κάθε έργο που περιέχει το Έγγραφο ή μέρος αυτού, είτε ως ακριβές αντίγραφο, είτε τροποποιημένο και/είτε μεταφρασμένο σε άλλη γλώσσα. Ως Δευτερεύουσα Ενότητα θεωρείται κάθε παράρτημα ή αρχική ενότητα του Εγγράφου που αναφέρεται αποκλειστικά στη σχέση των εκδοτών ή συγγραφέων του Εγγράφου με το συνολικό θέμα του Εγγράφου (ή σχετικά ζητήματα), και που δεν περιέχει οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί ότι εντάσσεται άμεσα στο συνολικό αυτό θέμα. (Επί παραδείγματι, αν το Έγγραφο αποτελεί, εν μέρει, σύγγραμμα μαθηματικών, η Δευτερεύουσα Ενότητα δεν επιτρέπεται να επεξηγεί μαθηματικές έννοιες.) Η σχέση μπορεί να αποτελεί ιστορική σύνδεση με το θέμα ή σχετικά ζητήματα, ή νομική, εμπορική, φιλοσοφική, ηθική ή πολιτική θέση επί του θέματος ή σχετικών ζητημάτων. Αμετάβλητες Ενότητες είναι ορισμένες Δευτερεύουσες Ενότητες των οποίων οι τίτλοι αναφέρονται ρητώς ως τίτλοι Αμετάβλητων Ενοτήτων στην ένδειξη όπου αναφέρεται ότι το Έγγραφο δημοσιεύεται υπό τους όρους αυτής της Άδειας. Τα Κείμενα Εξωφύλλου είναι σύντομα αποσπάσματα κειμένου που αναφέρονται ρητώς ως Κείμενα Εμπροσθοφύλλου ή Κείμενα Οπισθοφύλλου στην ένδειξη όπου αναφέρεται ότι το Έγγραφο δημοσιεύεται υπό τους όρους αυτής της Άδειας. Ως Διαφανές αντίγραφο του Εγγράφου θεωρείται κάθε αντίγραφο σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή, όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: Οι τεχνικές προδιαγραφές τις μορφής αυτής είναι διαθέσιμες για δημόσια χρήση τα περιεχόμενα του αντιγράφου μπορούν να προβληθούν και να τύχουν επεξεργασίας άμεσα και απλά, με χρήση γενόσημων επεξεργαστών κειμένου ή ( για εικόνες αποτελούμενες από εικονοστοιχεία) γενόσημων προγραμμάτων ζωγραφικής ή (για σχέδια) ευρέως διαθέσιμων επεξεργαστών σχεδίων το αντίγραφο είναι κατάλληλο για είσοδο σε μορφοποιητές κειμένου ή για αυτόματη μετάφραση σε ποικίλες μορφές κατάλληλες για είσοδο σε μορφοποιητές κειμένου. Δεν θεωρείται Διαφανές ένα αντίγραφο σε Διαφανή, κατά τα λοιπά, μορφή αρχείου, του οποίου η σήμανση έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που να αποτρέπει ή να αποθαρρύνει τη μελλοντική τροποποίηση του αντιγράφου από τους αναγνώστες. Το αντίγραφο που δεν είναι Διαφανές ονομάζεται Αδιαφανές. Παραδείγματα μορφών κατάλληλων για τη δημιουργία Διαφανών αντιγράφων είναι η απλή ASCII χωρίς σήμανση, η μορφή εισόδου Texinfo, η μορφή εισόδου LaTeX, η SGML ή XML που χρησιμοποιούν

7 2 / 6 δημοσίως διαθέσιμη DTD, και η HTML που συμμορφώνεται με πρότυπα και έχει σχεδιαστεί για τροποποίηση από τον άνθρωπο. Στις Αδιαφανείς μορφές συμπεριλαμβάνονται η PostScript, η PDF, οι ιδιοταγείς μορφές που αναγιγνώσκονται μόνο από ιδιοταγείς επεξεργαστές κειμένου, η SGML ή XML των οποίων η DTD και/ή τα εργαλεία επεξεργασίας δεν είναι δημοσίως διαθέσιμα, και η HTML με αποκλειστικό προορισμό την έξοδο που παράγουν μηχανοκίνητα ορισμένοι επεξεργαστές κειμένου. Ως Σελίδα Τίτλου θεωρείται, για τα έντυπα βιβλία, η σελίδα τίτλου αυτή καθαυτή, καθώς και τυχόν επόμενες σελίδες που απαιτούνται για την ευανάγνωστη συμπερίληψη του υλικού που οφείλει να εμφανίζεται στη σελίδα τίτλου σύμφωνα με την παρούσα Άδεια. Για τα έργα σε μορφές που δεν περιλαμβάνουν σελίδα τίτλου αυτή καθαυτή, ως Σελίδα Τίτλου θεωρείται το κείμενο που βρίσκεται κοντά στην εμφανέστερη εμφάνιση του τίτλου του έργου και το οποίο προηγείται του σώματος του κειμένου. 3 ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ Σας χορηγείται άδεια αντιγραφής και διανομής του Εγγράφου σε οποιοδήποτε μέσο, για εμπορικό ή μη εμπορικό σκοπό, με την προϋπόθεση ότι σε κάθε αντίγραφο θα συμπεριλαμβάνετε την παρούσα Άδεια, τις ενδείξεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και την ένδειξη άδειας χρήσης που αναφέρει ότι για το έγγραφο ισχύει η παρούσα Άδεια, και με την προϋπόθεση ότι δεν θα προσθέσετε κανένα επιπρόσθετο όρο πέρα από τους όρους της Άδειας. Δεν σας επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τεχνικά μέτρα για την παρεμπόδιση ή τον έλεγχο της ανάγνωσης ή περαιτέρω αντιγραφής των αντιγράφων που δημιουργείτε ή διανέμετε. Ωστόσο, μπορείτε να αποδεχτείτε αποζημίωση σε αντάλλαγμα των αντιγράφων. Αν διανέμετε επαρκή αριθμό αντιγράφων, θα πρέπει να συμμορφωθείτε και με τους όρους της ενότητας 3. Επίσης, μπορείτε να δανείζετε αντίγραφα σύμφωνα με τους ως άνω όρους και να προβάλλετε δημοσίως τα αντίγραφα. 4 ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ Αν εκδώσετε περισσότερα από 100 στον αριθμό έντυπα αντίγραφα του Εγγράφου, και η ένδειξη άδειας χρήσης του Εγγράφου προϋποθέτει την ύπαρξη Κειμένων Εξωφύλλου, θα πρέπει να εσωκλείσετε τα αντίγραφα σε εξώφυλλα που θα περιέχουν, με καθαρό και ευανάγνωστο τρόπο, όλα τα ακόλουθα κείμενα εξωφύλλου: Κείμενα Εμπροσθοφύλλου στο εμπροσθόφυλλο και Κείμενα Οπισθοφύλλου στο οπισθόφυλλο. Επίσης, και τα δύο εξώφυλλα θα πρέπει να αναφέρουν, καθαρά και ευανάγνωστα, εσάς ως εκδότη των αντιγράφων. Στο εμπροσθόφυλλο θα πρέπει να αναφέρεται ο πλήρης τίτλος του Εγγράφου, και όλες οι λέξεις του τίτλου θα πρέπει να είναι εξίσου προβεβλημένες και εμφανείς. Επιτρέπεται να προσθέσετε επιπρόσθετο υλικό στα εξώφυλλα. Η παραγωγή αντιγράφων που διαφέρουν μόνο ως προς τα εξώφυλλα, εφόσον διατηρείται ο τίτλος του Εγγράφου και τηρούνται οι παρούσες προϋποθέσεις, μπορεί να θεωρηθεί, κατά τα λοιπά, ως παραγωγή ακριβών αντιγράφων. Αν τα απαιτούμενα κείμενα ενός ή και των δύο εξωφύλλων είναι υπερβολικά μεγάλα για να παραμείνουν ευανάγνωστα αν συμπεριληφθούν σε μία σελίδα, θα πρέπει να τοποθετήσετε τα πρώτα εξώφυλλα του καταλόγου (όσα χωρούν κανονικά) στο εξώφυλλο αυτό καθ' αυτό, και να τοποθετήσετε τα υπόλοιπα στις γειτονικές σελίδες. Αν εκδώσετε περισσότερα από 100 στον αριθμό Αδιαφανή αντίγραφα του Εγγράφου, είτε θα πρέπει να συμπεριλάβετε ένα Διαφανές αντίγραφο (σε μορφή αναγνώσιμη από μηχανή) σε κάθε Αδιαφανές αντίγραφο, είτε θα πρέπει να αναφέρετε μαζί ή σε κάθε Αδιαφανές αντίγραφο μια δημοσίως προσβάσιμη τοποθεσία δικτύου υπολογιστών από την οποία θα μπορεί το ευρύ κοινό που χρησιμοποιεί δίκτυα να λάβει ανώνυμα, δωρεάν, και με χρήση πρωτοκόλλων δικτύου δημοσίων προτύπων, ένα ολοκληρωμένο Διαφανές αντίγραφο του Εγγράφου, χωρίς προσθήκες. Αν επιλέξετε τη δεύτερη επιλογή, όταν ξεκινήσετε τη διανομή των Αδιαφανών αντιγράφων, θα πρέπει να λάβετε λελογισμένα μέτρα για να διασφαλίσετε ότι το Διαφανές αντίγραφο θα παραμείνει προσβάσιμο στην ως άνωθεν τοποθεσία για τουλάχιστον ένα έτος μετά την τελευταία δημόσια διανομή Αδιαφανούς αντιγράφου αυτής της

8 3 / 6 έκδοσης (είτε πρόκειται για άμεση διανομή είτε για διανομή μέσω των πρακτόρων ή λιανοπωλητών σας). Σας ζητείται, αλλά δεν απαιτείται, να επικοινωνήσετε εγκαίρως με τους συγγραφείς του Εγγράφου, πριν αναδιανείμετε μεγάλο αριθμό αντιγράφων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να σας παράσχουν αναθεωρημένη έκδοση του Εγγράφου. 5 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Σας χορηγείται άδεια αντιγραφής και διανομής Τροποποιημένων Εκδόσεων του Εγγράφου υπό τους όρους των ενοτήτων 2 και 3 ανωτέρω, με την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσετε την Τροποποιημένη Έκδοση υπό την παρούσα Άδεια ως έχει, όπου ως Έγγραφο θα νοείται η Τροποποιημένη Έκδοση. Άρα, θα χορηγείται άδεια διανομής και τροποποίησης της Τροποποιημένης Έκδοσης σε οποιονδήποτε κατέχει αντίγραφό της. Επιπροσθέτως, στην Τροποποιημένη Έκδοση θα πρέπει να κάνετε τα εξής: Στη Σελίδα Τίτλου (και τα εξώφυλλα, αν υφίστανται), χρησιμοποιήστε τίτλο διακριτό από τον τίτλο του Εγγράφου και των προηγούμενων εκδόσεών του (τυχόν προηγούμενες εκδόσεις οφείλουν να αναφέρονται στην ενότητα Ιστορικού του Εγγράφου). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ίδιο τίτλο με τον τίτλο προηγούμενης έκδοσης, αν λάβετε άδεια από τον αρχικό εκδότη της προηγούμενης έκδοσης. Αναφέρετε στη Σελίδα Τίτλου, υπό την ιδιότητα του συγγραφέα, όλα τα άτομα ή τους φορείς που ευθύνονται για τη συγγραφή ή την τροποποίηση της Τροποποιημένης Έκδοσης, μαζί με τουλάχιστον πέντε από τους κύριους συγγραφείς του Εγγράφου ( ή όλους τους κύριους συγγραφείς, αν είναι λιγότεροι από πέντε). Αναφέρετε στη Σελίδα Τίτλου, υπό την ιδιότητα του εκδότη, το όνομα του εκδότη της Τροποποιημένης Έκδοσης. Διατηρήστε όλες τις ενδείξεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του Εγγράφου. Προσθέστε την κατάλληλη ένδειξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για τις τροποποιήσεις σας στις υπόλοιπες ενδείξεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Συμπεριλάβετε, αμέσως μετά τις ενδείξεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, μια ένδειξη άδειας χρήσης που θα χορηγεί δημόσια άδεια χρήσης της Τροποποιημένης Έκδοσης υπό τους όρους της παρούσας Άδειας. Η μορφή της ένδειξης αυτής παρατίθεται στο Συμπλήρωμα που ακολουθεί. Διατηρήστε σε αυτή την ένδειξη άδειας χρήσης τους πλήρεις καταλόγους Αμετάβλητων Ενοτήτων και απαιτούμενων Κειμένων Εξωφύλλου που παρατίθενται στην ένδειξη άδειας χρήσης του Εγγράφου. Συμπεριλάβετε αντίγραφο, χωρίς τροποποιήσεις, της παρούσας Άδειας. Διατηρήστε την ενότητα με τίτλο Ιστορικό, καθώς και τον τίτλο της, και προσθέστε μία εγγραφή που θα αναφέρει τουλάχιστον τον τίτλο, το έτος, τους νέους συγγραφείς και τον εκδότη της Τροποποιημέν Έκδοσης, όπως αυτά αναφέρονται στη Σελίδα Τίτλου. Αν δεν υπάρχει ενότητα με τίτλο Ιστορικό στο Έγγραφο, δημιουργήστε αυτήν την ενότητα, αναγράφοντας τον τίτλο, το έτος, τους νέους συγγραφείς και τον εκδότη του Εγγράφου, όπως αυτά αναφέρονται στη Σελίδα Τίτλου, και προσθέτοντας μία εγγραφή που θα περιγράφει την Τροποποιημένη Έκδοση σύμφωνα με την προηγούμενη πρόταση. Διατηρήστε την τοποθεσία δικτύου που ενδεχομένως παρέχεται στο Έγγραφο για δημόσια πρόσβαση σε Περατό αντίγραφο του Εγγράφου, καθώς και τυχόν άλλες τοποθεσίες δικτύου που παρέχονται στο έγγραφο και αφορούν προηγούμενες εκδόσεις του. Οι τοποθεσίες αυτές μπορούν να τοποθετηθούν στην ενότητα Ιστορικό. Μπορείτε να παραλείψετε τοποθεσίες δικτύου για έργα που εκδόθηκαν τουλάχιστον τέσσερα έτη πριν από το ίδιο το Έγγραφο, ή αν ο αρχικός εκδότης της αντίστοιχης έκδοσης σας δώσει την άδεια.

9 4 / 6 Αν υπάρχει ενότητα με τίτλο Ευχαριστίες ή Αφιέρωση, διατηρήστε τον τίτλο της ενότητας, και διατηρήστε στο σώμα της ενότητας την ουσία και το ύφος των ευχαριστιών και/ή αφιερώσεων που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή. Διατηρήστε όλες τις Αμετάβλητες Ενότητες του Εγγράφου, χωρίς καμία τροποποίηση στο κείμενο και τον τίτλο τους. Η αρίθμηση των ενοτήτων, ή άλλο ισοδύναμό της, δεν θεωρείται τμήμα του τίτλου των ενοτήτων. Διαγράψτε τυχόν ενότητες με τίτλο Έγκριση. Αυτού του είδους οι ενότητες δεν επιτρέπεται να συμπεριληφθούν στην Τροποποιημένη Έκδοση. Μη μετατρέπετε τον τίτλο καμίας προϋπάρχουσας ενότητας στον τίτλο Έγκριση ή σε τίτλο που συγκρούεται με τον τίτλο Αμετάβλητης Ενότητας. Αν η Τροποποιημένη Έκδοση περιλαμβάνει νέες αρχικές ενότητες ή παραρτήματα, που εμπίπτουν στον ορισμό των Δευτερευουσών Ενοτήτων, και δεν περιέχουν υλικό που να είναι προϊόν αντιγραφής του Εγγράφου, μπορείτε, εφόσον το επιθυμείτε, να ορίσετε ορισμένες ή όλες αυτές τις ενότητες ως αμετάβλητες. Για να το πράξετε, προσθέστε τους τίτλους αυτών των ενοτήτων στον κατάλογο Αμετάβλητων Ενοτήτων στην ένδειξη άδειας χρήσης της Τροποποιημένης Έκδοσης. Οι τίτλοι αυτοί θα πρέπει να είναι διακριτοί από τους υπόλοιπους τίτλους ενοτήτων.. Μπορείτε να προσθέσετε ενότητα με τίτλο Έγκριση, με την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνει αποκλειστικά εγκρίσεις της δικής σας Τροποποιημένης Έκδοσης από διάφορους φορείς, επί παραδείγματι, δηλώσεις αξιολόγησης ομοτίμων ή δηλώσεις ότι το κείμενο έχει εγκριθεί από έναν οργανισμό ως έγκυρος ορισμός ενός προτύπου. Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο μέχρι και πέντε λέξεις ως Κείμενο Εμπροσθοφύλλου, καθώς και κείμενο μέχρι και 25 λέξεις ως Κείμενο Οπισθοφύλλου, στο τέλος του καταλόγου Κειμένων Εξωφύλλου της Τροποποιημένης Έκδοσης. Κάθε μεμονωμένος φορέας επιτρέπεται να προσθέτει μόνο ένα Κείμενο Εμπροσθοφύλλου και ένα Κείμενο Οπισθοφύλλου (ο ίδιος ή εξ ονόματος του ίδιου). Αν το Έγγραφο περιέχει ήδη κείμενο εξωφύλλου για το ίδιο εξώφυλλο, που είχατε προσθέσει προηγουμένως είτε εξ ονόματός σας είτε εξ ονόματος του φορέα που εκπροσωπείτε, δεν σας επιτρέπεται να προσθέσετε επιπλέον εξώφυλλο σας επιτρέπεται ωστόσο να αντικαταστήσετε το προηγούμενο, με ρητή άδεια από τον εκδότη που είχε προσθέσει το προηγούμενο εξώφυλλο. Μέσω της παρούσας άδειας, ο/οι συγγραφείς και ο/οι εκδότες του Εγγράφου δεν χορηγούν άδεια χρήσης των ονομάτων τους για διαφημιστικούς σκοπούς ή για την έγκριση, ρητή ή υπονοούμενη, οποιασδήποτε Τροποποιημένης Έκδοσης. 6 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Μπορείτε να συνδυάσετε το Έγγραφο με άλλα έγγραφα που υπόκεινται στους όρους της παρούσας Άδειας, σύμφωνα με τους ανωτέρω όρους της ενότητας 4 για τις τροποποιημένες εκδόσεις, με την προϋπόθεση ότι ο συνδυασμός θα περιλαμβάνει όλες τις Αμετάβλητες Ενότητες όλων των πρωτότυπων εγγράφων, χωρίς τροποποιήσεις, και ότι θα αναφέρονται ως Αμετάβλητες Ενότητες του συνδυασμένου έργου στην ένδειξη άδειας χρήσης του. Το συνδυασμένο έργο οφείλει να περιέχει ένα μόνο αντίγραφο της παρούσας Άδειας, και επιτρέπεται η αντικατάσταση πολλαπλών ταυτόσημων Αμετάβλητων Ενοτήτων από ένα μόνο αντίγραφό τους. Αν υφίστανται πολλαπλές Αμετάβλητες Ενότητες με τον ίδιο τίτλο αλλά διαφορετικό περιεχόμενο, φροντίστε να κατασταθεί μοναδικός ο τίτλος κάθε ενότητας, προσθέτοντας στο τέλος του τίτλου, εντός παρενθέσεων, το όνομα του αρχικού συγγραφέα ή εκδότη της ενότητας εφόσον τα γνωρίζετε, ή, εναλλακτικά, ένα μοναδικό αριθμό. Φροντίστε να κάνετε τις ίδιες αλλαγές στους τίτλους των ενοτήτων που αναγράφονται στον κατάλογο Αμετάβλητων Ενοτήτων στην ένδειξη άδειας χρήσης του συνδυασμένου έργου. Στο συνδυασμό θα πρέπει να συνδυάσετε όλες τις ενότητες με τίτλο Ιστορικό που ενδεχομένως διαθέτουν τα πρωτότυπα έγγραφα, δημιουργώντας μία μοναδική ενότητα με τίτλο Ιστορικό. Κατά τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να συνδυάσετε και όλες τις ενότητες με τίτλο Ευχαριστίες ή όλες τις ενότητες με τίτλο Αφιέρωση. Θα πρέπει να διαγράψετε όλες τις ενότητες με τίτλο Έγκριση.

10 5 / 6 7 ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Μπορείτε να δημιουργήσετε συλλογή που θα περιλαμβάνει το παρόν Έγγραφο μαζί με άλλα έγγραφα που υπόκεινται στους όρους της παρούσας Άδειας, και να συμπεριλάβετε στη συλλογή ένα μόνο αντίγραφο της παρούσας Άδειας, που θα αντικαθιστά τα μεμονωμένα αντίγραφά της στα διάφορα έγγραφα, με την προϋπόθεση ότι, κατά τα λοιπά, θα συμμορφωθείτε με τους κανόνες της παρούσας Άδειας για την παραγωγή πιστών αντιγράφων καθενός από αυτά τα έγγραφα. Μπορείτε να εξάγετε ένα μεμονωμένο έγγραφο από μια συλλογή τέτοιου είδους, και να το διανείμετε ξεχωριστά υπό τους όρους της παρούσας Άδειας, με την προϋπόθεση ότι θα προσθέσετε αντίγραφο της παρούσας Άδειας στο εξαχθέν έγγραφο, και ότι, κατά τα λοιπά, θα συμμορφωθείτε με τους κανόνες της παρούσας Άδειας για την παραγωγή ακριβών αντιγράφων αυτού του εγγράφου. 8 ΣΥΡΡΑΦΗ ΜΕ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΕΡΓΑ Αν το Εγγράφο ή τα παράγωγά του συμπεριληφθούν, μαζί με άλλα ξεχωριστά και ανεξάρτητα έγγραφα ή έργα, σε τόμο ενός μέσου αποθήκευσης ή διανομής, ο τόμος αυτός, στο σύνολό του, δεν θεωρείται Τροποποιημένη Έκδοση του εγγράφου, με την προϋπόθεση ότι δεν διεκδικούνται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για αυτόν. Ο εν λόγω τόμος ονομάζεται συρραφή και η παρούσα άδεια δεν ισχύει για τα υπόλοιπα αυθύπαρκτα έργα που συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν, πέραν του Έγγραφο, απλώς και μόνο επειδή ανήκουν σε αυτή τη συρραφή, εκτός εάν αποτελούν και αυτά παράγωγα έργα του Εγγράφου. Αν για αυτά τα αντίγραφα του Εγγράφου ισχύουν οι όροι για τα Κείμενα Εξωφύλλου της ενότητας 3, τότε, αν το Έγγραφο αντιστοιχεί σε λιγότερο από το ένα τέταρτο του συνόλου της συρραφής, τα Κείμενα Εξωφύλλου του Εγγράφου επιτρέπεται να τοποθετηθούν σε εξώφυλλα εντός της συρραφής που εσωκλείουν μόνο το Έγγραφο. Ειδάλλως, θα πρέπει να τοποθετηθούν σε εξώφυλλα που εσωκλείουν ολόκληρη τη συρραφή. 9 ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ Η μετάφραση θεωρείται μορφή τροποποίησης, άρα μπορείτε να διανέμετε μεταφράσεις του Εγγράφου υπό τους όρους της ενότητας 4. Η αντικατάσταση των Αμετάβλητων Ενοτήτων από μεταφράσεις απαιτεί ειδική άδεια από τους κατόχους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, αλλά επιτρέπεται η συμπερίληψη στο Έγγραφο μεταφράσεων ορισμένων ή όλων των Αμετάβλητων Ενοτήτων, επιπλέον των πρωτότυπων εκδόσεων αυτών των Αμετάβλητων Ενοτήτων. Μπορείτε να προσθέσετε μεταφράσεις της παρούσας Άδειας, με την προϋπόθεση ότι θα συμπεριλάβετε και την πρωτότυπη Αγγλική έκδοση της Άδειας. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ μετάφρασης και πρωτότυπης Αγγλικής έκδοσης της Άδειας, ισχύει η πρωτότυπη Αγγλική έκδοση. 10 ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Δεν σας επιτρέπεται η αντιγραφή, τροποποίηση, περαιτέρω παραχώρηση άδειας εκμετάλλευσης ή διανομή του Εγγράφου παρά μόνο με τον τρόπο που ρητά προβλέπεται από αυτήν την Άδεια. Κάθε άλλη απόπειρα αντιγραφής, τροποποίησης, περαιτέρω παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης ή διανομής του Εγγράφου είναι άκυρη και αυτομάτως καταργεί τα δικαιώματα που σας παραχωρεί η παρούσα Άδεια. Ωστόσο, τα μέρη στα οποία παρείχατε αντίγραφα ή δικαιώματα υπό τους όρους της παρούσας Άδειας, δεν θα απωλέσουν τα δικαιώματα χρήσης τους, εφόσον εξακολουθούν να συμμορφώνονται πλήρως με τους όρους της Άδειας.

11 6 / 6 11 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΔΕΙΑΣ Το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού έχει το δικαίωμα να δημοσιεύει περιστασιακά αναθεωρημένες ή/και νέες εκδόσεις της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης. Αυτές οι νέες εκδόσεις θα είναι συναφείς στο πνεύμα με την παρούσα έκδοση, όμως ενδέχεται να διαφέρουν στις λεπτομέρειες, καθώς επιλαμβάνονται νέων προβλημάτων και ζητημάτων. Βλέπε Σε κάθε έκδοση δίνεται ένας διακριτικός αριθμός έκδοσης. Εάν στο Έγγραφο καθορίζεται ότι ισχύει ένας συγκεκριμένος αριθμός έκδοσης της παρούσας Άδειας ή οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των όρων και προϋποθέσεων είτε αυτής της έκδοσης, είτε οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσης έχει δημοσιευτεί (όχι με μορφή σχεδίου) από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού. Εάν στο Πρόγραμμα δεν καθορίζεται αριθμός έκδοσης της Άδειας, μπορείτε να επιλέξετε οποιαδήποτε έκδοση έχει δημοσιευθεί (όχι με μορφή σχεδίου) από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSF). 12 Συμπλήρωμα Για να χρησιμοποιήσετε την παρούσα Άδεια σε έγγραφο το οποίο συγγράψατε, θα πρέπει να συμπεριλάβετε ένα αντίγραφο της Άδειας στο έγγραφο και να τοποθετήσετε τις ακόλουθες ενδείξεις δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και άδειας χρήσης αμέσως μετά τη σελίδα τίτλου: Copyright ΕΤΟΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΣΑΣ. Χορηγείται άδεια αντιγραφής, διανομής και/ή τροποποίησης του παρόντος εγγράφου υπό τους όρους της έκδοσης 1.1 της Ελεύθερης Άδειας Τεκμηρίωσης, ή οποιασδήποτε μεταγενέστερης έκδοσής αυτής από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού (FSF) οι Αμετάβλητες Ενότητες είναι οι ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΙΤΛΩΝ, τα Κείμενα εμπροσθοφύλλου είναι τα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ, και τα Κείμενα Οπισθοφύλλου είναι τα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ. Αντίγραφο της άδειας συμπεριλαμβάνεται στην ενότητα με τίτλο GNU Free Documentation License. Αν δεν περιέχονται Αμετάβλητες Ενότητες, γράψτε χωρίς Αμετάβλητες Ενότητες, αντί να απαριθμήσετε τις αμετάβλητες ενότητες. Αν δεν περιέχονται Κείμενα Εμπροσθοφύλλου, γράψτε χωρίς Κείμενα Εμπροσθοφύλλου αντί για τα Κείμενα Εμπροσθοφύλλου είναι τα ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ομοίως για τα Κείμενα Οπισθοφύλλου. Αν το έγγραφό σας περιέχει μη ασήμαντα παραδείγματα πηγαίου κώδικα, συνιστούμε την παράλληλη δημοσίευσή τους υπό τους όρους της άδειας ελεύθερου λογισμικού της αρεσκείας σας, ώστε να επιτρέψετε τη χρήση τους σε ελεύθερο λογισμικό. Παράδειγμα τέτοιας άδειας αποτελεί η Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU.

Ed. 1.12. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Ed. 1.12

Ed. 1.12. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Εγχειρίδιο GTK-Doc. Ed. 1.12 i Εγχειρίδιο GTK-Doc ii Copyright 2000, 2005, 2007-2009 Dan Mueth, Chris Lyttle και Stefan Kost Copyright επισκεφθείτε την σελίδα http://www.gnome.gr/ Για περισσότερες πληροφορίες Χορηγείται άδεια αντιγραφής,

Διαβάστε περισσότερα

Τεκμηρίωση Tetravex i. Τεκμηρίωση Tetravex

Τεκμηρίωση Tetravex i. Τεκμηρίωση Tetravex i Τεκμηρίωση Tetravex ii Copyright 2001 Rob Bradford Copyright 2007-2008 Χρήστος Μπούνταλης (mpounta@gmail.com) Δίνεται άδεια για αντιγραφή, διανομή και/ή τροποποίηση του εγγράφου υπό τους όρους της Ελεύθερης

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Πνευματικής. Εκπαιδευτικών Πόρων (OER)

Θέματα Πνευματικής. Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) Θέματα Πνευματικής Πίνακας περιεχομένων 1. Εκπαιδευτικό υλικό... Error! Bookmark not defined. Διάκριση εκπαιδευτικού υλικού... Error! Bookmark not defined. Ιδιοκτησίας και Υλικό που έχει αναπτυχθεί αμιγώς

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Microsoft Office 365 Περιγραφή της Υπηρεσίας Η Vodafone σε συνεργασία με την Microsoft παρέχει στους συνδρομητές της την υπηρεσία Microsoft Office 365 (στο εξής η «Υπηρεσία»).

Διαβάστε περισσότερα

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT

DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS DNX7250DAB DNX525DAB DNX5250BT DNX4250DAB DNX4250BT ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ GPS IM382_Nav_E_El_00 Περιεχόμενα Άδειες χρήσης τελικού χρήστη 4 Έναρξη χρήσης 12 Χρήση του συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων MINI. O!Play MINI. Εγχειρίδιο Χρήστη

Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων MINI. O!Play MINI. Εγχειρίδιο Χρήστη Συσκευή Αναπαραγωγής Πολυμέσων MINI O!Play MINI Εγχειρίδιο Χρήστη GK6072 Πρώτη έκδοση Ιούλιος 2010 Copyright 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Διατηρούνται όλα τα δικαιώματα. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή οποιουδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010

Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010 Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Έργο: Υποστήριξη Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε Πληροφοριακά Συστήματα 2010 Υποέργο 17: «Υποστήριξη Συστημάτων Τεχνικής Στήριξης Σχολικών Εργαστηρίων»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ Ι. Προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών των Ανοικτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων και του Ιδρύματος Δρ. Χρήστος Βοζίκης Υπεύθυνος ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό.

δωματίων για ορισμένες περιόδους, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα δωμάτια ή εάν αυτό ζητείται από καιρό σε καιρό. Αυτοί οι γενικοί όροι παράδοσης ("Όροι") αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του Συμφωνητικού των Ξενοδοχείων ("Συμφωνητικό Ξενοδοχείου" το οποίο μαζί με τους Όρους αναφέρεται ως "Συμφωνητικό") που έχει συναφθεί

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro

Συμφωνητικό άδειας χρήσης Trend Micro ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ. Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ TREND MICRO ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΙ ΑΛΛΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Συμφωνητικό

Διαβάστε περισσότερα

τον κατασκευαστή της συσκευής που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή ή

τον κατασκευαστή της συσκευής που διανέµει το λογισµικό µε τη συσκευή ή ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΤΗΣ MICROSOFT WINDOWS VISTA HOME BASIC WINDOWS VISTA HOME PREMIUM WINDOWS VISTA ULTIMATE Οι παρόντες όροι άδειας είναι µια σύµβαση ανάµεσα σε εσάς και τον κατασκευαστή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούμε, διαβάστε, προσεκτικά την ακόλουθη σύμβαση εκχώρησης άδειας χρήσεως πριν χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα. Με την αποδοχή της παρούσας σύμβασης,

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

3. ΘΕΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΔΙΚΤΥΑΚΗ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Το παρόν συνιστά το συμφωνητικό που συνάπτεται μεταξύ εσάς, του Πελάτη (εφεξής «εσείς», «εσάς» ή «ο Πελάτης») και της εταιρείας μας. Είμαστε η Groupon Greece Υπηρεσίες Διαδικτύου Μονοπρόσωπη

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ / ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Ο ΗΓΙΑ 2007/46/ΕΚ ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ/01/00/16-1-2014 ΕΣΥ ΚΟ-ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ

Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ Επεξηγηματικές σημειώσεις Κανόνες τιμολόγησης για σκοπούς ΦΠΑ (Οδηγία 2010/45/EΕ του Συµβουλίου) Γιατί συντάχθηκαν οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις; Οι επεξηγηµατικές σηµειώσεις στοχεύουν στην καλύτερη κατανόηση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

ΑΠΟΦΑΣΗ. Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Μαρούσι, 15-01-2010 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 548/017 ΑΠΟΦΑΣΗ Παροχή σύμφωνης γνώμης επί του σχεδίου του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ) Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 19.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 130/1 ΙΙ (Ανακοινώσεις) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 4.4.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 88/5 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 9ης Μαρτίου 2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων

Διαβάστε περισσότερα

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας

Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ Αριθ.Αποφ 41/2011 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τα πρακτικά της 15 / 13-05-2011 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Του Δήμου Νάουσας ΘΕΜΑ: Έγκριση σύμβασης χορηγίας μεταξύ Cyta

Διαβάστε περισσότερα

A view on Youtube's policies

A view on Youtube's policies University of Patras Computer Engineering and Informatics Department Social and Legal Aspects of Technology A view on Youtube's policies Author: Ioannis Douratsos Georgios Kormpakis Ioanna Tzanetou Supervisor:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ BLACKBERRY SOLUTION ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΠΡΟΤΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣΕΤΕ Ή ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ. Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ Ή

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ - Έκδοση V001 1 ΟΡΙΣΜΟΙ Πέρα από τους ορισμούς που δίνονται σε άλλα σημεία του παρόντος Συμφωνητικού, στο παρόν Συμφωνητικό ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί, εκτός εάν προκύπτει άλλως: "Δικαίωμα

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO

ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ MEDISTO ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ............ 1 2. ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ........ 1 3. ΑΓΟΡΑ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ...........2 4. ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ.........3 5. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα