ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΙ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΙ Η"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ Η παρούσα σύµβαση γίνεται σήµερα την. στη Λευκωσία µεταξύ: (α) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (στο εξής «η Κεντρική Τράπεζα»), που εδρεύει στη Λευκωσία, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από.. και (β) της (στο εξής «ο Αντισυµβαλλόµενος») που εδρεύει. όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τους υπογράφοντες την παρούσα (στο εξής «τα συµβαλλόµενα µέρη») ΕΠΕΙ Η (1) Στα πλαίσια εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, η Κεντρική Τράπεζα ως µέλος του Ευρωσυστήµατος, διενεργεί πιστοδοτικές πράξεις νοµισµατικής πολιτικής µε πιστωτικά ιδρύµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις της περί της Εφαρµογής της Νοµισµατικής Πολιτικής (Μέσα και ιαδικασίες) Οδηγίας του 2007 όπως εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται (στο εξής «η Νοµισµατική Οδηγία»), (2) Η Κεντρική Τράπεζα παρέχει ενδοηµερήσια πίστωση στα πιστωτικά ιδρύµατα κατά τα οριζόµενα στην περί της Παροχής Ενδοηµερήσιας Πίστωσης Οδηγία του 2007 (Κ..Π. 450/2007) όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (στο εξής «η Οδηγία για την Παροχή Ενδοηµερήσιας Πίστωσης»), (3) Ο Αντισυµβαλλόµενος επιθυµεί να συµµετέχει στις πιστοδοτικές πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος κατά τα οριζόµενα στη Νοµισµατική Οδηγία και στην κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/7 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31 ης Αυγούστου 2000 σχετικά µε τα µέσα και τις διαδικασίες νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται, (4) Ο Αντισυµβαλλόµενος επιθυµεί να λαµβάνει ενδοηµερήσια πίστωση από την Κεντρική Τράπεζα κατά τα οριζόµενα στην Οδηγία για την Παροχή Ενδοηµερήσιας Πίστωσης, 1

2 (5) Στα πλαίσια διενέργειας πιστοδοτικών πράξεων νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος και/ή της παροχής ενδοηµερήσιας πίστωσης η Κεντρική Τράπεζα δύναται να παρέχει χρηµατοδοτήσεις προς τον Αντισυµβαλλόµενο και (6) Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι οι υποχρεώσεις του Αντισυµβαλλοµένου σε σχέση µε την κάθε µια και όλες µαζί τις χρηµατοδοτήσεις πρέπει να εξασφαλίζονται µε ασφάλεια όπως καθορίζεται πιο κάτω. ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1. (α) Ορισµοί Στην παρούσα σύµβαση (συµπεριλαµβανοµένου του Προοιµίου) οι ακόλουθοι όροι έχουν τη σηµασία που τους αποδίδεται πιο κάτω: «εργάσιµη ηµέρα της Κεντρικής Τράπεζας» σηµαίνει οποιαδήποτε ηµέρα εκτός εκείνων που καθορίζονται ως τραπεζικές αργίες από τον περί Τραπεζικών Αργιών Νόµο του 1996 «ΕΚΤ» σηµαίνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα «ΚΑΚΜΑ» σηµαίνει το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόµων του 1996 έως 2006 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και/ή αντικαθίστανται «Κανονισµός Λειτουργίας ΚΑΚΜΑ» σηµαίνει την Κανονιστική Απόφαση του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ηµεροµηνίας 30 Οκτωβρίου 2006 (Κ Π 398/2006) όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται 2

3 «λογαριασµός διακανονισµού» σηµαίνει το λογαριασµό ΜΠ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1(β) της περί της Λειτουργίας του Συστήµατος TARGET2- CY Οδηγίας του 2007 (Κ..Π. 449/2007) ή το λογαριασµό αποθεµατικών τον οποίο τηρεί ο Αντισυµβαλλόµενος «Σύστηµα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών» σηµαίνει το Σύστηµα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών όπως αυτό ορίζεται στη Νοµισµατική Οδηγία «TARGET2-CY» σηµαίνει το TARGET2-CY όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1(β) της περί της Λειτουργίας του Συστήµατος TARGET2-CY Οδηγίας του 2007 «TARGET2» σηµαίνει το διευρωπαϊκό αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ταχείας µεταφοράς κεφαλαίων και διακανονισµού σε συνεχή χρόνο, όπως ορίζεται στην κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2007/2 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά µε το ιευρωπαϊκό Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και ιακανονισµού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) (EKT/2007/2) «τίτλοι» σηµαίνει τα εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία: (α) παρέχονται ως ασφάλεια για τη διενέργεια πιστοδοτικών πράξεων νοµισµατικής πολιτικής καθώς και για την παροχή ενδοηµερήσιας πίστωσης από την Κεντρική Τράπεζα και (β) τηρούνται και διακανονίζονται στο ΚΑΚΜΑ «χρηµατοδοτήσεις» για σκοπούς της παρούσας σύµβασης περιλαµβάνει τις παρεχόµενες σύµφωνα µε τις πρόνοιες της Νοµισµατικής Οδηγίας και/ή της Οδηγίας για την Παροχή Ενδοηµερήσιας Πίστωσης χρηµατοδοτήσεις και/ή πιστώσεις από την Κεντρική Τράπεζα προς τον Αντισυµβαλλόµενο είτε αυτές είναι παρούσες ή µελλοντικές, άµεσες ή έµµεσες, είτε έχουν γίνει ή θα γίνουν απαιτητές, κατά κεφάλαιο, τόκους και τυχόν έξοδα, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση, στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών, που έχει ή τυχόν θα έχει και/ή αποκτήσει η Κεντρική Τράπεζα κατά του Αντισυµβαλλοµένου. 3

4 (β) Αναφορά στα συµβαλλόµενα µέρη και/ή σε οποιοδήποτε από αυτά περιλαµβάνει αναφορά στους διαδόχους και/ή δικαιούχους (transferees) αυτών. 2. Αντικείµενο της σύµβασης Η παρούσα σύµβαση ρυθµίζει τα ακόλουθα: (α) τη συνεχή εξασφάλιση κατά κεφάλαιο, τόκους και τυχόν έξοδα όλων των χρηµατοδοτήσεων που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο Αντισυµβαλλόµενος σύµφωνα µε τις πρόνοιες της Νοµισµατικής Οδηγίας και/ή της Οδηγίας για την Παροχή Ενδοηµερήσιας Πίστωσης, (β) την ενεχυρίαση και εκποίηση τίτλων, (γ) όρους και/ή υποχρεώσεις του Αντισυµβαλλοµένου για τη συµµετοχή και/ή πρόσβασή του στις πιστοδοτικές πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος. 3. Εξασφάλιση Ο Αντισυµβαλλόµενος θα παρέχει ασφάλεια ( collateral ) προς όφελος της Κεντρικής Τράπεζας προς πλήρη εξασφάλιση όλων των εκάστοτε υποχρεώσεων που απορρέουν από τις παρεχόµενες χρηµατοδοτήσεις είτε αυτές είναι παρούσες ή µελλοντικές, άµεσες ή έµµεσες, είτε έχουν γίνει ή θα γίνουν απαιτητές, κατά κεφάλαιο, τόκους και τυχόν έξοδα, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση, στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών, που έχει ή τυχόν θα έχει και/ή αποκτήσει η Κεντρική Τράπεζα κατά του Αντισυµβαλλοµένου. Η ασφάλεια θα παρέχεται µε ενέχυρο επί τίτλων, και/ή µε εκχώρηση δανειακών απαιτήσεων και/ή µε διασυνοριακή χρήση περιουσιακών στοιχείων εφόσον σε κάθε περίπτωση οι τίτλοι, δανειακές απαιτήσεις και περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιούνται διασυνοριακά ικανοποιούν τα κριτήρια καταλληλότητας που αναφέρονται στη Νοµισµατική Οδηγία. 4

5 3.1. Αντικείµενο και διαδικασία ενεχυρίασης Ο Αντισυµβαλλόµενος συµφωνεί να ενεχυριάζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο πιο κάτω, τίτλους προς όφελος της Κεντρικής Τράπεζας Η ενεχυρίαση των τίτλων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόµων του 1996 έως 2006, όπως τροποποιούνται και/ή αντικαθίστανται και του Κανονισµού Λειτουργίας ΚΑΚΜΑ και/ή Κανονιστικών Αποφάσεων του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Νοµισµατικής Οδηγίας Οι τίτλοι που ενεχυριάζονται καταχωρίζονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών του Αντισυµβαλλόµενου κατά τα οριζόµενα στη Νοµισµατική Οδηγία Το ενέχυρο εκτείνεται και επί των καρπών, τόκων, δικαιωµάτων, συµφερόντων και γενικώς επί των ωφεληµάτων των ενεχυριαζόµενων τίτλων Η Κεντρική Τράπεζα είναι η µοναδική δικαιούχος του προϊόντος εξόφλησης, των τόκων και κάθε άλλου ωφελήµατος των τίτλων τα οποία περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών και είναι ενεχυριασµένα προς όφελός της Σε περίπτωση πληρωµής τόκων και/ή λήξης τίτλων κατά τη διάρκεια ισχύος της ενεχυρίασης, ο Αντισυµβαλλόµενος εξουσιοδοτεί ρητά και ανέκκλητα την Κεντρική Τράπεζα όπως εισπράττει και/ή λαµβάνει το προϊόν εξόφλησης, τους τόκους, και κάθε άλλο ωφέληµα. Περαιτέρω, ο Αντισυµβαλλόµενος αναλαµβάνει και δεσµεύεται να υπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο και να διενεργήσει κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την πληρωµή του προϊόντος εξόφλησης, των τόκων και άλλων ωφεληµάτων προς την Κεντρική Τράπεζα. 5

6 3.1.7 Ο Αντισυµβαλλόµενος εγγυάται και δηλώνει ότι δεν θα εκχωρήσει, µεταβιβάσει, συστήσει και/ή δεν θα επιχειρήσει να συστήσει, ή να επιτρέψει τη σύσταση οποιουδήποτε άλλου ενεχύρου, βάρους, επίσχεσης, εξασφάλισης ή οποιασδήποτε επιβάρυνσης επί των ενεχυριασµένων τίτλων ή επί οποιουδήποτε µέρους αυτών προς όφελος τρίτου Ο Αντισυµβαλλόµενος εγγυάται και δηλώνει µε την παρούσα ότι είναι ο εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης των προς ενεχυρίαση τίτλων, ότι οι προς ενεχυρίαση τίτλοι ανήκουν στην αποκλειστική του κυριότητα, ότι είναι ο µόνος δικαιούχος αυτών ( sole and beneficial owner ) και ότι οι τίτλοι είναι ελεύθεροι βαρών, ενεχύρων, επίσχεσης, εξασφάλισης ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης. Περαιτέρω, ο Αντισυµβαλλόµενος εγγυάται και δηλώνει ότι θα παραµείνει ο µόνος εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης κατά τη διάρκεια της ενεχυρίασης Ο Αντισυµβαλλόµενος θα υπογράφει και εκτελεί ο,τιδήποτε απαιτείται και του ζητηθεί από την Κεντρική Τράπεζα για σκοπούς σύστασης του ενεχύρου Το ενέχυρο: (α) θα δεσµεύει τον Αντισυµβαλλόµενο ανεξαρτήτως οποιασδήποτε συγχώνευσης, αναδιοργάνωσης, ανασυγκρότησης, πώλησης ή µεταβίβασης από ή που αφορά τον Αντισυµβαλλόµενο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, (β) αποτελεί συνεχή εξασφάλιση, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διακύµανσης στο ποσό των χρηµατοδοτήσεων, (γ) θα είναι επιπρόσθετο και χωρίς επηρεασµό οποιωνδήποτε εξασφαλίσεων δυνατό να κατέχει η Κεντρική Τράπεζα από καιρό σε καιρό Η ενεχυρίαση διέπεται από τις διατάξεις του περί Συµφωνιών Παροχής Χρηµατοοικονοµικής Εξασφάλισης Νόµου (Ν.43(1)/2004) και η Κεντρική Τράπεζα απολαµβάνει τα δικαιώµατα που της παρέχονται δυνάµει του νόµου αυτού επιπρόσθετα από οποιαδήποτε δικαιώµατα της παρέχονται δυνάµει της ενεχυρίασης. 6

7 3.2 Αποδέσµευση τίτλων Η αποδέσµευση των τίτλων και η απόσυρσή τους από το χαρτοφυλάκιο ασφαλειών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στη Νοµισµατική Οδηγία και σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισµό Λειτουργίας ΚΑΚΜΑ. 3.3 Μέτρα που δύναται να λάβει η Κεντρική Τράπεζα και εκποίηση ενεχυριασµένων τίτλων Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που αναφέρεται στα σηµεία (α) έως (γ) της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 64 της Νοµισµατικής Οδηγίας ή στα σηµεία (α) έως (ιθ) της υποπαραγράφου (2) της παραγράφου 64 της Νοµισµατικής Οδηγίας ή σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενος δεν συµµορφώνεται µε οποιαδήποτε υποχρέωσή του έναντι της Κεντρικής Τράπεζας ή σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενος δεν εξοφλήσει το οφειλόµενο κεφάλαιο και τόκο κατά τη λήξη της χρηµατοδότησης, η Κεντρική Τράπεζα δύναται, χωρίς επηρεασµό οποιωνδήποτε άλλων δικαιωµάτων της να λαµβάνει ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω µέτρα: (α) να προβαίνει σε πώληση και/ή ρευστοποίηση και/ή εκποίηση οποιωνδήποτε ενεχυριασµένων τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών του Αντισυµβαλλοµένου προς ικανοποίηση των χρηµατοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί στον Αντισυµβαλλόµενο, (β) να αναστέλλει την πρόσβαση του Αντισυµβαλλοµένου στις πράξεις ανοικτής αγοράς, (γ) να αξιώνει επίσπευση της ικανοποίησης των απαιτήσεων που δεν έχουν ακόµη καταστεί ληξιπρόθεσµες ή τελούν υπό όρο ή αίρεση, (δ) να χρησιµοποιεί τις καταθέσεις του Αντισυµβαλλόµενου για το συµψηφισµό απαιτήσεών της εναντίον του, (ε) να αναστείλει την εκπλήρωση υποχρεώσεών της έναντι του Αντισυµβαλλόµενου έως ότου ικανοποιηθεί η απαίτησή της εναντίον του, 7

8 (στ) να απαιτήσει από τον Αντισυµβαλλόµενο τόκους υπερηµερίας, υπολογιζόµενους µε βάση το επιτόκιο οριακής χρηµατοδότησης επαυξηµένο κατά 2,5%, (ζ) να απαιτήσει από τον Αντισυµβαλλόµενο αποζηµιώσεις για τυχόν ζηµιές που επέρχονται συνεπεία του γεγονότος που αναφέρεται στην παράγραφο 64(1) ή 64(2) της Νοµισµατικής Οδηγίας Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση ή µη του δικαιώµατος της Κεντρικής Τράπεζας να αναστείλει ή όχι την πρόσβαση του Αντισυµβαλλοµένου στις πράξεις ανοικτής αγοράς δεν επιφέρει και/ή επισύρει οποιαδήποτε ευθύνη της Κεντρικής Τράπεζας έναντι του Αντισυµβαλλοµένου Ο Αντισυµβαλλόµενος ρητά και ανέκκλητα εξουσιοδοτεί µε την παρούσα την Κεντρική Τράπεζα να πωλήσει, εκποιήσει ή/και ρευστοποιήσει οποιονδήποτε από τους ενεχυριαζόµενους τίτλους χωρίς να απαιτείται: (α) η κοινοποίηση εκ των προτέρων της πρόθεσης εκποίησης ή ρευστοποίησης, πέραν της ειδοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 64 (2) της Νοµισµατικής Οδηγίας, όπως η παράγραφος εκάστοτε τροποποιείται, (β) η έγκριση των όρων εκποίησης ή ρευστοποίησης από δικαστήριο, δηµόσιο λειτουργό ή άλλο πρόσωπο, (γ) η διεξαγωγή της εκποίησης ή ρευστοποίησης µε δηµόσιο πλειστηριασµό ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο έχει υποδειχθεί, ή (δ) η πάροδος οποιασδήποτε συµπληρωµατικής χρονικής περιόδου Ο Αντισυµβαλλόµενος συµφωνεί ότι η Κεντρική Τράπεζα δύναται να χρησιµοποιήσει ή να συµψηφίσει τα έσοδα που προκύπτουν από την εκποίηση ή τη ρευστοποίηση ή την πώληση των τίτλων για την απαλλαγή από τις σχετικές υποχρεώσεις και η διαφορά καταβάλλεται από την Κεντρική Τράπεζα στον Αντισυµβαλλόµενο στην περίπτωση που το ποσό που προκύπτει από την πώληση είναι µεγαλύτερο από τις υποχρεώσεις του Αντισυµβαλλοµένου έναντι της Κεντρικής Τράπεζας. 8

9 Ο Αντισυµβαλλόµενος αναλαµβάνει και δεσµεύεται να υπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο και να διενεργήσει κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εκποίησης ή ρευστοποίησης της εξασφάλισης. 3.3 Κάλυψη διαφορών αποτίµησης Σε περίπτωση που καθ οιονδήποτε χρόνο η προσαρµοσµένη (µετά την εφαρµογή των περικοπών αποτίµησης) αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών υπολείπεται του συνολικού ύψους των εκκρεµών χρηµατοδοτήσεων, δηλαδή της συνολικής ρευστότητας που χορηγήθηκε και του δεδουλευµένου τόκου, κατά ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό µεγαλύτερο του 0,5% του ύψους των εκκρεµών χρηµατοδοτήσεων, η Κεντρική Τράπεζα ειδοποιεί τον αντισυµβαλλόµενο και ο Αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται να παραδώσει πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών, µέχρι του ποσού που θα αποκαθιστά πλήρως την υφιστάµενη διαφορά, το αργότερο µέχρι το τέλος της επόµενης εργάσιµης ηµέρας της Κεντρικής Τράπεζας από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης από την Κεντρική Τράπεζα, κατά τα οριζόµενα στη Νοµισµατική Οδηγία. 3.4 ιασυνοριακή χρήση ασφαλειών Η Κεντρική Τράπεζα χορηγεί χρηµατοδοτήσεις και έναντι ασφάλειας που θα παρέχει ο Αντισυµβαλλόµενος στην Κεντρική Τράπεζα µέσω άλλης κεντρικής τράπεζας που συµµετέχει στο Σύστηµα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (ανταποκρίτρια κεντρική τράπεζα) Ο Αντισυµβαλλόµενος ρητά και ανέκκλητα εξουσιοδοτεί την Κεντρική Τράπεζα να χρεώνει το λογαριασµό διακανονισµού του στις περιπτώσεις επιβολής προµήθειας για τη διασυνοριακή χρήση ασφαλειών µέσω του Συστήµατος Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών ως ορίζεται στην παράγραφο 43(4) της Νοµισµατικής Οδηγίας. 3.5 Εκχώρηση δανειακών απαιτήσεων 9

10 Σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενος επιθυµεί να παρέχει ως ασφάλεια εγχώρια δανειακή απαίτηση, διασφαλίζει την εκχώρηση της δανειακής απαίτησης υπέρ της Κεντρικής Τράπεζας. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η υπογραφή σύµβασης εκχώρησης δανειακής απαίτησης, δείγµα της οποίας δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας. 4. Κυρώσεις στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αντισυµβαλλοµένου µε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Νοµισµατική Οδηγία 4.1 Κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων των κανόνων των δηµοπρασιών ή των διµερών πράξεων Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αντισυµβαλλοµένου µε τους κανόνες των δηµοπρασιών ή των διµερών πράξεων οι οποίοι αναφέρονται στη Νοµισµατική Οδηγία, ο Αντισυµβαλλόµενος υπόκειται στις ακόλουθες κυρώσεις: (α) χρηµατικές ποινές οι οποίες υπολογίζονται, για κάθε παράβαση εντός διαστήµατος 12 µηνών, ως τόκος µε βάση το επιτόκιο οριακής χρηµατοδότησης προσαυξηµένο κατά 2,5 εκατοστιαίες µονάδες επί το ποσό των ασφαλειών ή µετρητών που ο Αντισυµβαλλόµενος δεν ήταν σε θέση να καλύψει, πολλαπλασιασµένο µε το συντελεστή 7/360 και επιπρόσθετα (β) αναστολή της πρόσβασης του Αντισυµβαλλοµένου σε πράξεις ανοικτής αγοράς του ιδίου τύπου, σε περίπτωση τρίτης παράβασης του ίδιου τύπου εντός διαστήµατος 12 µηνών από την πρώτη παράβαση, ως εξής: (i) εάν το ποσό των υπολειπόµενων ασφαλειών ή µετρητών αντιστοιχεί σε ποσοστό έως και 40% των συνολικών ασφαλειών ή µετρητών που έπρεπε να παραδοθούν κατά την τρίτη παράβαση, επιβάλλεται αναστολή ενός µηνός, 10

11 (ii) εάν το ποσό των υπολειπόµενων ασφαλειών ή µετρητών αντιστοιχεί σε ποσοστό µεταξύ 40% και 80% των συνολικών ασφαλειών ή µετρητών που έπρεπε να παραδοθούν κατά την τρίτη παράβαση, επιβάλλεται αναστολή δύο µηνών, (iii) εάν το ποσό των υπολειπόµενων ασφαλειών ή µετρητών αντιστοιχεί σε ποσοστό µεταξύ 80% και 100% των συνολικών ασφαλειών ή µετρητών που έπρεπε να παραδοθούν κατά την τρίτη παράβαση, επιβάλλεται αναστολή τριών µηνών Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4.4 κατωτέρω, οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο επιβάλλονται και για κάθε άλλη επόµενη παράβαση που σηµειώνεται εντός διαστήµατος 12 µηνών. 4.2 Κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων των κανόνων για τη χρήση ασφαλειών Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αντισυµβαλλόµενου µε τους κανόνες για τη χρήση ασφαλειών οι οποίοι αναφέρονται στη Νοµισµατική Οδηγία, ο Αντισυµβαλλόµενος υπόκειται στις ακόλουθες κυρώσεις: (α) χρηµατικές ποινές οι οποίες υπολογίζονται, για κάθε παράβαση εντός διαστήµατος 12 µηνών, ως τόκος µε βάση το επιτόκιο οριακής χρηµατοδότησης προσαυξηµένο κατά 2,5 εκατοστιαίες µονάδες επί το συντελεστή 1/360 πολλαπλασιασµένο επί την αξία των: (i) µη αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων τα οποία ο Αντισυµβαλλόµενος παρέδωσε στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών, ή (ii) των περιουσιακών στοιχείων τα οποία ο Αντισυµβαλλόµενος παρέδωσε στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών και τα οποία δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει (π.χ. λόγω στενών δεσµών), ή (iii) των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έπαυσαν να είναι αποδεκτά ή δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιµοποιήσει ο Αντισυµβαλλόµενος (π.χ. λόγω στενών δεσµών) και τα οποία δεν απέσυρε από το χαρτοφυλάκιο ασφαλειών, εντός περιόδου χάριτος 20 εργάσιµων ηµερών της Κεντρικής Τράπεζας από την ηµεροµηνία του συµβάντος 11

12 συνεπεία του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία έπαυσαν να είναι αποδεκτά ή δεν επιτρεπόταν πλέον να χρησιµοποιήσει ο Αντισυµβαλλόµενος λόγω της δηµιουργίας στενών δεσµών ή λόγω της συγχώνευσης µεταξύ του Αντισυµβαλλοµένου και του εκδότη ή εγγυητή ή οφειλέτη του περιουσιακού στοιχείου και επιπρόσθετα (β) αναστολή της πρόσβασης του Αντισυµβαλλοµένου στην προσεχή πράξη ανοικτής αγοράς, σε περίπτωση τρίτης παράβασης, εντός διαστήµατος 12 µηνών από την πρώτη παράβαση Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4.4 κατωτέρω, οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο επιβάλλονται και για κάθε άλλη επόµενη παράβαση που σηµειώνεται εντός διαστήµατος 12 µηνών. 4.3 Κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων των κανόνων που διέπουν τις διαδικασίες κλεισίµατος τέλους ηµέρας και την πρόσβαση στη διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης Σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενος εµφανίζει στο τέλος της ηµέρας χρεωστικό υπόλοιπο στο λογαριασµό διακανονισµού και δεν πληροί τις προϋποθέσεις πρόσβασης στη διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιβάλει χρηµατική ποινή η οποία υπολογίζεται ως τόκος µε βάση το επιτόκιο οριακής χρηµατοδότησης προσαυξηµένο κατά 5 εκατοστιαίες µονάδες επί το ποσό της µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης στη διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης. Σε περίπτωση επανειληµµένων παραβάσεων, το επιτόκιο ποινής προσαυξάνεται κατά 2,5 εκατοστιαίες µονάδες για κάθε νέα παράβαση εντός του ίδιου διαστήµατος 12 µηνών. 4.4 Τρίµηνη αναστολή της πρόσβασης σε όλες τις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής σε εξαιρετικές περιπτώσεις Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το απαιτεί η σοβαρότητα της παράβασης ή των παραβάσεων και λαµβανοµένων ιδίως υπόψη των σχετικών ποσών, καθώς και της συχνότητας ή της διάρκειας των παραβάσεων, η Κεντρική 12

13 Τράπεζα δύναται, πέραν των χρηµατικών ποινών που αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 έως 4.3, να αναστείλει την πρόσβαση του Αντισυµβαλλοµένου σε όλες τις µελλοντικές πράξεις νοµισµατικής πολιτικής για περίοδο τριών (3) µηνών. 4.5 Αναστολή της πρόσβασης υποκαταστηµάτων ιδρυµάτων άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ Σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενος είναι υποκατάστηµα ιδρύµατος που εδρεύει σε άλλη χώρα της ζώνης του ευρώ, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αναστείλει την πρόσβασή του σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής εφόσον έχει ανασταλεί η πρόσβαση του ιδρύµατος σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής στην άλλη χώρα. 4.6 ιαδικασία επιβολής κυρώσεων Σε οποιαδήποτε περίπτωση παράβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 4.1 έως 4.5, η Κεντρική Τράπεζα ενηµερώνει γραπτώς τον Αντισυµβαλλόµενο για την παράβαση και για το ποσό της χρηµατικής ποινής ή την αναστολή πρόσβασης σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται επίσης να ενηµερώνει την ΕΚΤ και τις κεντρικές τράπεζες των άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ για την παράβαση Το ποσό της χρηµατικής ποινής που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 4.1 έως 4.3, στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο cent Ο Αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της χρηµατικής ποινής εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών της Κεντρικής Τράπεζας από τη λήψη της ειδοποίησης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο Η αναστολή πρόσβασης αρχίζει την ηµέρα αποστολής της ειδοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο

14 4.6.5 Αναφορικά µε την καταβολή της χρηµατικής ποινής, ο Αντισυµβαλλόµενος ρητά και ανέκκλητα εξουσιοδοτεί την Κεντρική Τράπεζα να χρεώνει το λογαριασµό διακανονισµού του Αντισυµβαλλοµένου και σε περίπτωση ανεπαρκούς υπολοίπου στο λογαριασµό διακανονισµού του, ο Αντισυµβαλλόµενος ρητά και ανέκκλητα εξουσιοδοτεί την Κεντρική Τράπεζα να αποζηµιώνεται από τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών του Αντισυµβαλλοµένου. 5. Άλλοι όροι 5.1 Έξοδα Ο Αντισυµβαλλόµενος συµφωνεί να επιβαρυνθεί µε όλα τα έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν τελών χαρτοσήµου, που συνδέονται ή έχουν οποιαδήποτε σχέση µε την παρούσα σύµβαση Ο Αντισυµβαλλόµενος συµφωνεί περαιτέρω να επιβαρυνθεί µε κάθε είδους τέλη, φόρους και έξοδα που τυχόν καταβάλλονται από την Κεντρική Τράπεζα για την επιδίωξη, διατήρηση και εξασφάλιση των δικαιωµάτων της σε σχέση µε τις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής στο πλαίσιο της Νοµισµατικής Οδηγίας και ρητά και ανέκκλητα εξουσιοδοτεί την Κεντρική Τράπεζα να προβαίνει στις σχετικές χρεώσεις του λογαριασµού διακανονισµού του. 5.2 Ευθύνη για ανωτέρα βία Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν φέρουν καµία ευθύνη για τυχόν ζηµιά που προκαλείται στο άλλο αντισυµβαλλόµενο µέρος ή σε τρίτο που έλκει δικαιώµατα από αυτούς, σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων τους λόγω τυχαίων γεγονότων ανωτέρας βίας, συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης του δικαιώµατος της απεργίας. 5.3 Πρόσθετα έγγραφα 14

15 Όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά, πρόσθετες πράξεις και συµβάσεις που σχετίζονται µε την παροχή ασφάλειας ( collateral ) από τον Αντισυµβαλλόµενο προς όφελος της Κεντρικής Τράπεζας για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της Κεντρικής Τράπεζας που προκύπτουν από τη Νοµισµατική Οδηγία ή την Οδηγία για την Παροχή Ενδοηµερήσιας Πίστωσης ή από συµβάσεις που αφορούν τις χρηµατοδοτήσεις του Αντισυµβαλλόµενου, καθώς και κάθε τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύµβασης, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 5.4 Ειδικές διατάξεις Οι όροι πρόσβασης και υποχρεώσεις του Αντισυµβαλλόµενου στις πιστοδοτικές πράξεις νοµισµατικής πολιτικής καθορίζονται στη Νοµισµατική Οδηγία και στην κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/ Η Κεντρική Τράπεζα θα διενεργεί µε τον Αντισυµβαλλόµενο πράξεις νοµισµατικής πολιτικής και ο Αντισυµβαλλόµενος συµφωνεί ότι θα δεσµεύεται από και θα τηρεί τις διατάξεις της Νοµισµατικής Οδηγίας. Οι χρηµατοδοτήσεις θα διέπονται από τους όρους της παρούσας σύµβασης καθώς και από τις πρόνοιες της Νοµισµατικής Οδηγίας Οι εκκρεµείς χρηµατοδοτήσεις καθίστανται ληξιπρόθεσµες και απαιτητές χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε προηγούµενη ειδοποίηση προς τον Αντισυµβαλλόµενο, κατά το χρόνο που επέρχεται ένα από τα γεγονότα που περιλαµβάνονται στην παράγραφο 64(1) της Νοµισµατικής Οδηγίας ή οποιασδήποτε παραγράφου την αντικαθιστά ή την τροποποιεί και κατόπιν σχετικής ειδοποίησης η οποία µπορεί να ορίζει µέγιστη περίοδο χάριτος τριών εργάσιµων ηµερών της Κεντρικής Τράπεζας για την επανόρθωση του σχετικού γεγονότος, σε περίπτωση που επέρχεται ένα από τα γεγονότα που περιλαµβάνονται στην παράγραφο 64(2) της Νοµισµατικής Οδηγίας ή οποιασδήποτε παραγράφου την αντικαθιστά ή την τροποποιεί Ο Αντισυµβαλλόµενος συµφωνεί ότι σε περίπτωση µη υποβολής αίτησης για χρήση της διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης που 15

16 προβλέπεται στην Νοµισµατική Οδηγία, τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα που παραµένουν στους λογαριασµούς διακανονισµού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ως αίτηση για χρήση της διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης τηρουµένων των διατάξεων της Νοµισµατικής Οδηγίας Με την παρούσα ο Αντισυµβαλλόµενος εξουσιοδοτεί ρητά και ανέκκλητα την Κεντρική Τράπεζα να προβαίνει χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση σε όλες τις αναγκαίες εγγραφές χρεοπιστώσεων των λογαριασµών διακανονισµού του Αντισυµβαλλοµένου, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 13(7), 26(2), 49(7) και 67(2) της Νοµισµατικής Οδηγίας και/ή όπου αλλού αυτό προβλέπεται στη Νοµισµατική Οδηγία και/ή στην Οδηγία για την Παροχή Ενδοηµερήσιας Πίστωσης και/ή προς εκτέλεση των συµφωνιών που αφορούν τις χρηµατοδοτήσεις του Αντισυµβαλλοµένου κατά τις διατάξεις της Νοµισµατικής Οδηγίας Ο Αντισυµβαλλόµενος συµφωνεί ότι η Κεντρική Τράπεζα δύναται να συµψηφίζει ποσά, σε περίπτωση που ο χρόνος διακανονισµού µιας πράξης κύριας ή πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης συµπίπτει µε το χρόνο εξόφλησης της προηγούµενης οµοειδούς πράξης σύµφωνα µε τις πρόνοιες της παραγράφου 26 της Νοµισµατικής Οδηγίας Ο Αντισυµβαλλόµενος συµφωνεί επίσης ότι, µέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των ποσών και/ή οφειλές που προκύπτουν από τις χρηµατοδοτήσεις και τα οποία οφείλονται στην Κεντρική Τράπεζα και/ή για όσο είναι αναγκαίο, η Κεντρική Τράπεζα θα έχει ως εξασφάλιση και εγγύηση οποιωνδήποτε χρηµάτων και οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσής του Αντισυµβαλλόµενου προς αυτήν (παρούσα ή µέλλουσα, άµεση ή έµµεση, είτε κατέστη ή ενδέχεται να καταστεί απαιτητή και είτε είναι προσωπική ή κοινή ή αλληλέγγυα µε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα), γενικό δικαίωµα επίσχεσης (lien) επί οποιουδήποτε ποσού χρηµάτων βρίσκονται κατατεθειµένα στο λογαριασµό διακανονισµού Ο Αντισυµβαλλόµενος δίδει επίσης το δικαίωµα στην Κεντρική Τράπεζα, σε οποιοδήποτε χρόνο και χωρίς ειδοποίηση προς τον Αντισυµβαλλόµενο, να ενώνει ή συνενώνει όλους ή οποιουσδήποτε 16

17 λογαριασµούς του µε τις προς την Κεντρική Τράπεζα υποχρεώσεις του που απορρέουν και/ή προκύπτουν από τις χρηµατοδοτήσεις και/ή να συµψηφίζει ή µεταφέρει οποιοδήποτε ποσό ή ποσά τα οποία τυχόν να είναι κατατεθειµένα σε πίστη του σε οποιοδήποτε λογαριασµό ή λογαριασµούς προς εξόφληση µέρους ή όλων των υποχρεώσεων του οποιασδήποτε φύσης δυνάµει οποιουδήποτε λογαριασµού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο ανεξάρτητα από το κατά πόσον τέτοιες υποχρεώσεις κατέστησαν απαιτητές, ή ενδέχεται να καταστούν απαιτητές, και ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι άµεσες ή έµµεσες, προσωπικές ή αλληλέγγυες ή κοινές µε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα. 5.5 Εκχώρηση Ο Αντισυµβαλλόµενος αποδέχεται ότι η παρούσα σύµβαση, τα απορρέοντα από αυτή δικαιώµατα και υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Αντισυµβαλλόµενου έναντι της Κεντρικής Τράπεζας που απορρέουν από πράξεις νοµισµατικής πολιτικής δεν µπορούν να εκχωρηθούν, εν όλω ή εν µέρει, από τον Αντισυµβαλλόµενο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Κεντρικής Τράπεζας. 5.6 Τροποποίηση της σύµβασης Αυτοτέλεια των όρων Η παρούσα σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών Τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων της παρούσας σύµβασης θα θεωρείται ως ανεξάρτητο και διαιρετέο µέρος και δεν θα επηρεάζει το κύρος των υπόλοιπων όρων της σύµβασης. 5.7 ιαβεβαιώσεις και εγγυήσεις Ο Αντισυµβαλλόµενος προβαίνει στις πιο κάτω διαβεβαιώσεις και εγγυήσεις προς την Κεντρική Τράπεζα: 17

18 (α) Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει εξουσιοδότηση να συνάψει και εκπληρώσει την παρούσα σύµβαση. (β) Η παρούσα σύµβαση αποτελεί νοµική, έγκυρη και δεσµευτική υποχρέωση του Αντισυµβαλλόµενου εκτελεστέα σύµφωνα µε τους όρους της. 5.8 Η Κεντρική Τράπεζα και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι σύµβουλος ή λειτουργός ή υπάλληλος της Κεντρικής Τράπεζας δεν ευθύνεται για αποζηµιώσεις σχετικά µε την άσκηση ή θεωρούµενη άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων και εξουσιών µε βάση την παρούσα σύµβαση, εκτός αν αποδειχθεί βαριά αµέλεια ή δόλος. 5.9 ιάρκεια της σύµβασης Η παρούσα Σύµβαση είναι αορίστου διάρκειας και ισχύει µέχρις ότου περιέλθει στο ένα συµβαλλόµενο µέρος έγγραφος τερµατισµός της από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος Σε περίπτωση τερµατισµού της παρούσας σύµβασης οι υποχρεώσεις του Αντισυµβαλλοµένου που προκύπτουν από την παρούσα σύµβαση και/ή τη Νοµισµατική Οδηγία και/ή οποιαδήποτε άλλη σύµβαση µεταξύ των µερών σε σχέση µε τις χρηµατοδοτήσεις καθίστανται άµεσα ληξιπρόθεσµες και απαιτητές στο σύνολό τους. Στην περίπτωση αυτή, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ασκεί κάθε δικαίωµα το οποίο της παρέχει ο νόµος και, ιδίως να προβαίνει σε εκποίηση των τίτλων επί των οποίων συνίσταται το κατά την παρούσα σύµβαση ενέχυρο ή εφόσον οι τίτλοι είναι ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί να εισπράττει τις εξ αυτών απαιτήσεις σε εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής και/ή υποχρέωσης του Αντισυµβαλλόµενου έναντι της Κεντρικής Τράπεζας Επικεφαλίδες Οι επικεφαλίδες των όρων της παρούσας σύµβασης είναι αποκλειστικά για σκοπούς εύκολης αναφοράς και αγνοούνται κατά την ερµηνεία της σύµβασης. 18

19 5.11 Mέσα επικοινωνίας Κάθε ειδοποίηση, γνωστοποίηση ή αλληλογραφία για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης και οποιασδήποτε χρηµατοδότησης θα είναι γραπτή και θα δίδεται µέσω τηλεοµοιότυπου ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο που θα ορίζει ειδικώς η Κεντρική Τράπεζα µε εγκυκλίους της, ειδοποιήσεις της προς τον Αντισυµβαλλόµενο ή µε δηµοσίευση στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας και/ή µέσω µηνυµάτων SWIFT, ή µε παράδοσή της µε το χέρι στο συµβαλλόµενο µέρος στο οποίο απευθύνεται και θα θεωρείται ότι έχει δοθεί στην περίπτωση που αποστέλλεται µέσω τηλεοµοιότυπου την ώρα που έχει αποσταλεί σύµφωνα µε την ώρα που αναγράφεται στο τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα του παραλήπτη και στην περίπτωση που παραδίδεται µε το χέρι την ώρα που παραλαµβάνεται και για απόδειξη τέτοιας επίδοσης θα είναι αρκετό να αποδειχθεί ότι η ειδοποίηση έχει σταλεί ή παραδοθεί στη διεύθυνση του µέρους. Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής: (α) οι διευθύνσεις των συµβαλλοµένων µερών είναι οι ακόλουθες: Κεντρική Τράπεζα: Λεωφόρος Κέννετυ 80, Τ.Θ , 1395 Λευκωσία Αντισυµβαλλόµενος: (β) οι αριθµοί τηλεοµοιότυπου κοινοποιούνται µε ανταλλαγή επιστολών από το ένα συµβαλλόµενο µέρος στο άλλο. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή αριθµού τηλεοµοιότυπου ή αλλαγής των εξουσιοδοτηµένων προσώπων που ενεργούν εκ µέρους του Αντισυµβαλλοµένου, αυτή ισχύει εφόσον κοινοποιηθεί εγγράφως από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος στο άλλο για αυτό το σκοπό Η παρούσα σύµβαση δεσµεύει τον Αντισυµβαλλόµενο και τους διαδόχους του. 6. Εφαρµοστέο δίκαιο 19

20 6.1 Η σύµβαση διέπεται από και ερµηνεύεται σύµφωνα µε τους νόµους της Κυπριακής ηµοκρατίας. 6.2 Προς επίλυση οποιωνδήποτε διαφορών απορρεουσών από τη παρούσα σύµβαση αποκλειστική δικαιοδοσία έχουν τα Κυπριακά ικαστήρια. Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε σε δύο (2) όµοια πρωτότυπα, από τα οποία κάθε συµβαλλόµενο µέρος έλαβε από ένα. Κεντρική Τράπεζα... Αντισυµβαλλόµενος. (όνοµα Αντισυµβαλλοµένου).. Στην παρουσία των: 1. Όνοµα υπογράφοντος:

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και μόνο. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.

Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Ν 3606/2007: Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α` ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007. Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΙ ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ασκώντας τις εξουσίες που χορηγούνται σ αυτή σύμφωνα με τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3791, 31/12/2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΓΓΥΗΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Προστασίας Ορισμένης Κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου

Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Θέμα: Παροχή Πίστωσης Τριημέρου Αξιότιμε κύριε/αξιότιμη κυρία, Η Ν. Κομνηνός Α.Χ.Ε., σας ενημερώνει ότι: Σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που τίθεται σε ισχύ στις 13 Απριλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1996 ΕΩΣ 2005 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΜΕΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΚΑΙ ΜΕ Ε-ΜΑIL - ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αθήνα, 26 Μαρτίου 2012 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 1)ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους

Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα. Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ από όλους τους συνδικαιούχους ΚΕΜ (Τρόπος συμπλήρωσης και δικαιολογητικά που απαιτούνται) Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία Μονογραφή από όλους τους συνδικαιούχους σε κάθε σελίδα Γνήσιο υπογραφής στην τελευταία σελίδα από Αστυνομία ή ΚΕΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 2001/24/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΑΥΤΗ γίνεται σήμερα την../2013 στη Λευκωσία μεταξύ της Εταιρείας VELISTER LTD εξ Αγίου Νικολάου 41-49, Block B, 1ος όροφος,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4404, 9.9.2013 Ν. 106(Ι)/2013 106(Ι)/2013 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) )

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 (European Market Infrastructure EIR),

Διαβάστε περισσότερα

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν.

TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Στο σ.ν. TΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΘΗΚΗ Στο σ.ν. Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ενσωμάτωση των Οδηγιών 2005/14/ΕΚ για την υποχρεωτική ασφάλιση οχημάτων και 2005/68/ΕΚ σχετικά με τις αντασφαλίσεις και λοιπές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 (138(Ι)/2002, 166(Ι)/2003 και 34(Ι)/2007)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2007 (138(Ι)/2002, 166(Ι)/2003 και 34(Ι)/2007) ΑΝΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ) ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΟΥ 2007-2009 (Κ.Δ.Π. 614/2007, Κ.Δ.Π. 451/2008, Κ.Δ.Π. 89/2009, K.Δ.Π. 264/2009) ΠΡΟΣΟΧΗ: Η ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4456, 25.7.2014 Ν. 125(Ι)/2014 125(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΝΟΜΟ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων.

Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Παράταση προθεσμίας ρύθμισης φορολογικών υποθέσεων. Οι εγκύκλιοι για τη ρύθμιση των χρεών & εκκρεμών φορολογικών υποθέσεων. Δεύτερη ευκαιρία σε επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και οφειλέτες του

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ (ΑΡΘΡ. 39 7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 648/2012 (EMIR) ) I. Προοίμιο 1. Σύμφωνα με το άρθρο 39 παρ. 7 του Κανονισμού (ΕΕ) 648/2012 και με βάση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΑΥΛΩΝ ΑΞΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ 4 ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ («ΧΑΚ») Ο ΠΕΡΙ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΞΙΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΩΝ) ΝΟΜΟΙ του 1996 έως 2006 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ Αθήνα, 31 εκεµβρίου 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟ ΩΝ - /ΝΣΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

"Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα

Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα "Άρθρο 24 Ν. 3601/2007 Συμμετοχές σε πιστωτικά ιδρύματα 1. α) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο (στο εξής: "υποψήφιος αγοραστής"), το οποίο μεμονωμένα ή μέσω κοινής δράσης με άλλα πρόσωπα, υπό την έννοια του

Διαβάστε περισσότερα

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200

3.500 20 8.000 50 15.000 100 30.000 200 4.500 20 11.000 50 22.000 100 44.000 200 ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΣΧΕ ΙΟΥ ΑΝΤΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΡΤΩΝ funpoints 1. Το αναβαθµισµένο σχέδιο funpoints (το «Σχέδιο») τίθεται σε ισχύ από 01/08/13. Στο Σχέδιο, έχουν δυνατότητα συµµετοχής όλοι οι κάτοχοι προσωπικών,

Διαβάστε περισσότερα

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ

Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ Η μεγαλύτερη αναδιάρθρωση ιδιωτικού χρέους που έγινε ποτέ Στόχοι Παροχή κινήτρων

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ 41410 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Τεύχη της Σύμβασης

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011O0014 EL 03.01.2013 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κ.Δ.Π. 571/2005 (16/12/2005) Ε.Ε. Παρ. ΙΙΙ(Ι) 4358 Κ.Δ.Π. 571/2005 Αρ. 4058,16.12.2005 Αριθμός 571 Οι περί

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Για εσωτερική χρήση I-Banking Αρ. Συνδρομητή: Ελέγχθηκε: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: ιαβάστε προσεχτικά του Όρους και τις Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

(2) [ ] µε αριθµό ταυτότητας/διαβατηρίου/εγγραφής [ ] από (οδός, αριθµός, πόλη) 1 (ο Πελάτης ).

(2) [ ] µε αριθµό ταυτότητας/διαβατηρίου/εγγραφής [ ] από (οδός, αριθµός, πόλη) 1 (ο Πελάτης ). ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΞΥ: (1) THE CYPRUS INVESTMENT AND SECURITIES CORPORATION LIMITED, εταιρεία η οποία συστάθηκε στην Κύπρο µε αριθµό εγγραφής 18558 ( η Εταιρεία ) µε εγγεγραµµένο

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων:

Ο Διευθυντής του Τμήματος Φορολογίας έχει την δυνατότητα να ασκήσει τις εξουσίες που του παρέχει ο Νόμος για την είσπραξη των πιο κάτω φόρων: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 6 Τίτλος: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος Έκδοση: Νοέμβριος 2014 Ενημέρωση: ------------------------- Εταιρεία: Costas Tsielepis & Co Ltd Αναφορικά: Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμος (Ν. 80(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. Ενηµερωθείτε πώς λειτουργεί και πώς σας καλύπτει. ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ T.E.K.E. ΜΚΤ 9002/08-2012/5.500 801-11- 500900 210-366-9000 www.atticabank.gr Σε περισσότερα από 80 σηµεία σε όλη την Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΚΣΗΕ) ΑΡΘΡΟ 2, 1 Προστίθεται εδάφιο (Ι): «Ι) Δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος σχετικά με τα νομιμοποιητικά έγγραφα.» ΑΡΘΡΟ 28 Η

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία που έγινε μεταξύ των: Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από Λευκωσία, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος 1396 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής

(EEL 280/29.10.1994) την απόκτηση δικαιώματος χρήσης ενός ή περισσοτέρων ακινήτων υπό καθεστώς χρονομεριστικής 5. ΟΔΗΓΙΑ 94/47/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Οκτωβρίου 1994 περί της προστασίας των αγοραστών ως προς ορισμένες πλευρές των συμβάσεων που αφορούν την απόκτηση δικαιώματος

Διαβάστε περισσότερα

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών ΑΘΗΝΑ 27/10/2009 ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρµογής 1. Οι διατάξεις του παρόντος νόµου ρυθµίζουν τις προϋποθέσεις ρύθµισης και απαλλαγής των φυσικών

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Άρθρο 1 Γενικές διατάξεις 1. Ο παρών νόµος ρυθµίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των χρηµατιστηρίων εµπορευµάτων και των χρηµατιστηριακών αγορών εµπορευµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO

Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα DEGIRO Όροι Χρεωστικού Υπολοίπου σε Χρήματα EIRO Περιεχόμενα Άρθρο 1. Ορισμοί... 3 Άρθρο 2. Συμβατική Σχέση... 3 Άρθρο 3. Καταχώρηση Πιστώσεων... 4 Άρθρο 4. Χρεωστικό Υπόλοιπο σε Χρήματα... 4 Άρθρο 5. Απλή Εκτέλεση...

Διαβάστε περισσότερα

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών

Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Plus500CY Ltd. Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών 1. Γενικά 1.1. Η Plus500CY Ltd (εφεξής, η Εταιρεία ) είναι μέλος του Ταμείου Αποζημίωσης Επενδυτών (Investor Compensation Fund,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Mάρτιος 2010 Σύστηµα Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών Για την εφαρµογή και διαχείριση του Συστήµατος Καταθέσεων και Επενδυτικών Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Προμήθειας

Γενικοί Όροι Προμήθειας Με την παρούσα σύμβαση η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ELPEDISON ΕNERGY Α.Ε.» (εφεξής ο «Προμηθευτής»)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (δημοσιευμένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΜ www.iky.gr) ΤΜΗΜΑ A : ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΥΘΥΝΗ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (δημοσιευμένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΜ www.iky.gr) ΤΜΗΜΑ A : ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΥΘΥΝΗ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (δημοσιευμένοι στην ηλεκτρονική διεύθυνση της ΕΜ www.iky.gr) ΤΜΗΜΑ A : ΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 1 - ΕΥΘΥΝΗ 1.1 Ο δικαιούχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ελληνικό Δημόσιο για τις παρεχόμενες εγγυήσεις του. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2012 Αρ. Πρωτ. οικ. 2/ 9441 /0025 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3742, 25/7/2003 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΜΕΧΡΙ 2000 Για σκοπούς εναρμόνισης με τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: (α) «Οδηγία 2000/12/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κώδικας Καλής Πρακτικής των τραπεζών-μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για την τυποποίηση της διακίνησης μετρητών μεταξύ υποκαταστημάτων τραπεζών Α. Εισαγωγή Σκοπός Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015)

ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) ΠΟΛ 1080 (ΦΕΚ 628/Β/17-04-2015) Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α'/21.3.2015). Έχοντας υπόψη: Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 87/28.2.2013 ΘΕΜΑ: Αντικατάσταση της Πράξης ΣΝΠ 82/27.8.2012 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα

Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus. Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα Πρόγραµµα Επιβραβεύσεως Bonus Όροι Συµµετοχής στο Πρόγραµµα 1. Περιγραφή του Προγράµµατος Το Πρόγραµµα Επιβράβευσης BonuS αποτελεί πρόγραµµα επιβράβευσης πελατών χρηστών πιστωτικών καρτών εκδόσεως της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ Σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση της A.R.U. Cyprus Equities and Investments Ltd για την απόκτηση μέχρι και του 100% του εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Apollo Investment

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «A.G.I Teleconnect Services Ltd» (με διακριτικό τίτλο Teleconnect) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Συμφωνία, που έγινε σήμερα την... μέρα του μηνός.. 201.. στην., ΜΕΤΑΞΥ: A) της εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση

Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση Υγιείς Εργασιακές Σχέσεις - Σύγχρονες Επιχειρήσεις Πειθαρχία και Διαχείριση Παραπόνων στην Επιχείρηση 3 η Ημέρα 12/6/2014 Πειθαρχικός Κώδικας Η πειθαρχία είναι ουσιώδης παράμετρος σε κάθε επιχείρηση για

Διαβάστε περισσότερα

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015).

Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική διοίκηση του Ν. 4321/2015 (ΦΕΚ 32 Α /21.3.2015). ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 628 17 Απριλίου 2015 Αριθμ. ΠΟΛ. 1080 Ειδικά θέματα και λεπτομέρειες εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη φορολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΦΟΡΟΥ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 2011 Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Επιβολής Ειδικού Φόρου Πιστωτικού Ιδρύματος του 2011. Ερμηνεία.

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους

Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους Κεφάλαιο ΣΤ' Προσχώρηση Αποχώρηση Διαγραφή μελών Εγγύηση Άρθρο 34 Προσχώρηση μέλους 1. Κάθε ασφαλιστική επιχείρηση με άδεια ασκήσεως του κλάδου ασφάλισης αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία αυτοκινήτων

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013)

ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΕΤΑΑ/ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & Ε.Δ.Ε. (σύμφωνα με τον Ν.4152/2013) ΗΡΩ ΜΗΤΡΟΥ Πολιτικός Μηχανικός Ταμίας του ΣΠΕΔΕ Θεσσαλονίκης και Κ. Μακεδονίας και εκπρόσωπός του στην Εποπτεύουσα του ΤΣΜΕΔΕ Θεσ/νίκης Τηλ.: 6947439900, 2310486595 - E-mail: iromitrou@tee.gr ΜΑΡΙΑ ΤΣΟΚΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων

Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασµών κινητών και ακινήτων ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3714,ΦΕΚ Α 231/7.11.2008 Προστασία δανειοληπτών και άλλες διατάξεις 1 Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Εκδίδουµε τον ακόλουθο νόµο που ψήφισε η Βουλή: Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο Υπουργός Ανάπτυξης Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286). 2. Τις διατάξεις του ν.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡϟΑ, 4 Ιουνίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου:

Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡϟΑ, 4 Ιουνίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Αριθ. Πρωτ. Από τα επίσηµα Πρακτικά της ΡϟΑ, 4 Ιουνίου 2013, Συνεδρίασης της Ολοµέλειας της Βουλής, στην οποία Διεκπ. ψηφίστηκε το παρακάτω σχέδιο νόµου: Κύρωση των Συµφωνιών:

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 139(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4530 Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2015 1153 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός)

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος

IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος IV. ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΙΝ ΥΝΩΝ 4. Υπολογισµός κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον κίνδυνο βασικού εµπορεύµατος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΙΝ ΥΝΟ ΒΑΣΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ 1. Κάθε θέση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4231, 19/2/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 270 5 του 1965 88(Ι) του 1995 132(Ι) του 2001 63(Ι) του 2003

Διαβάστε περισσότερα

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. Γενικοί Όροι Ασφάλισης 2. Γενικοί Όροι Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3. Ειδικότερο περιεχόµενο Ασφαλιστηρίων Συµβολαίων 3.1 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4173, 18/7/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΧΩΡΟΥΝΤΩΝ ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Καταθέτης Κος / Κα Διεύθυνση Τ.Κ. Τηλ. Email Γκαλερί Peter s Gallery Ιωάννη Πολέμη 31, 3085 Λεμεσός Τηλ. +357 25384804 Fax +357 25384204 info@petersgallery.com.cy Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας.

ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ. ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Αθήνα 13/7/2013 ΓΝΩΜΟ ΟΤΗΣΗ ΘΕΜΑ: Έκδοση στοιχείων κατά την καταβολή δικαστικής δαπάνης και τόκων υπερηµερίας. Εταιρεία Α.Ε µέλος του ΣΑΤΕ, έθεσε τα εξής ερωτήµατα: Εις βάρος της εταιρείας και υπέρ προµηθευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» Άρθρο 1 Τροποποίηση διατάξεων για τη διεξαγωγή αναγκαστικών πλειστηριασμών κινητών και ακινήτων 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του Άρθρου 959 του Κώδικα

Διαβάστε περισσότερα