ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΙ Η

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΕΙ Η"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ Η παρούσα σύµβαση γίνεται σήµερα την. στη Λευκωσία µεταξύ: (α) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (στο εξής «η Κεντρική Τράπεζα»), που εδρεύει στη Λευκωσία, όπως νόµιµα εκπροσωπείται από.. και (β) της (στο εξής «ο Αντισυµβαλλόµενος») που εδρεύει. όπως νόµιµα εκπροσωπείται από τους υπογράφοντες την παρούσα (στο εξής «τα συµβαλλόµενα µέρη») ΕΠΕΙ Η (1) Στα πλαίσια εφαρµογής της νοµισµατικής πολιτικής στη ζώνη του ευρώ, η Κεντρική Τράπεζα ως µέλος του Ευρωσυστήµατος, διενεργεί πιστοδοτικές πράξεις νοµισµατικής πολιτικής µε πιστωτικά ιδρύµατα σύµφωνα µε τις διατάξεις της περί της Εφαρµογής της Νοµισµατικής Πολιτικής (Μέσα και ιαδικασίες) Οδηγίας του 2007 όπως εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται (στο εξής «η Νοµισµατική Οδηγία»), (2) Η Κεντρική Τράπεζα παρέχει ενδοηµερήσια πίστωση στα πιστωτικά ιδρύµατα κατά τα οριζόµενα στην περί της Παροχής Ενδοηµερήσιας Πίστωσης Οδηγία του 2007 (Κ..Π. 450/2007) όπως εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται (στο εξής «η Οδηγία για την Παροχή Ενδοηµερήσιας Πίστωσης»), (3) Ο Αντισυµβαλλόµενος επιθυµεί να συµµετέχει στις πιστοδοτικές πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος κατά τα οριζόµενα στη Νοµισµατική Οδηγία και στην κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/7 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 31 ης Αυγούστου 2000 σχετικά µε τα µέσα και τις διαδικασίες νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος, όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται, (4) Ο Αντισυµβαλλόµενος επιθυµεί να λαµβάνει ενδοηµερήσια πίστωση από την Κεντρική Τράπεζα κατά τα οριζόµενα στην Οδηγία για την Παροχή Ενδοηµερήσιας Πίστωσης, 1

2 (5) Στα πλαίσια διενέργειας πιστοδοτικών πράξεων νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος και/ή της παροχής ενδοηµερήσιας πίστωσης η Κεντρική Τράπεζα δύναται να παρέχει χρηµατοδοτήσεις προς τον Αντισυµβαλλόµενο και (6) Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι οι υποχρεώσεις του Αντισυµβαλλοµένου σε σχέση µε την κάθε µια και όλες µαζί τις χρηµατοδοτήσεις πρέπει να εξασφαλίζονται µε ασφάλεια όπως καθορίζεται πιο κάτω. ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ: 1. (α) Ορισµοί Στην παρούσα σύµβαση (συµπεριλαµβανοµένου του Προοιµίου) οι ακόλουθοι όροι έχουν τη σηµασία που τους αποδίδεται πιο κάτω: «εργάσιµη ηµέρα της Κεντρικής Τράπεζας» σηµαίνει οποιαδήποτε ηµέρα εκτός εκείνων που καθορίζονται ως τραπεζικές αργίες από τον περί Τραπεζικών Αργιών Νόµο του 1996 «ΕΚΤ» σηµαίνει την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα «ΚΑΚΜΑ» σηµαίνει το Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών, όπως ορίζεται στο άρθρο 2 των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόµων του 1996 έως 2006 όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται και/ή αντικαθίστανται «Κανονισµός Λειτουργίας ΚΑΚΜΑ» σηµαίνει την Κανονιστική Απόφαση του Συµβουλίου του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου ηµεροµηνίας 30 Οκτωβρίου 2006 (Κ Π 398/2006) όπως αυτή εκάστοτε τροποποιείται και/ή αντικαθίσταται 2

3 «λογαριασµός διακανονισµού» σηµαίνει το λογαριασµό ΜΠ, όπως ορίζεται στην παράγραφο 1(β) της περί της Λειτουργίας του Συστήµατος TARGET2- CY Οδηγίας του 2007 (Κ..Π. 449/2007) ή το λογαριασµό αποθεµατικών τον οποίο τηρεί ο Αντισυµβαλλόµενος «Σύστηµα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών» σηµαίνει το Σύστηµα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών όπως αυτό ορίζεται στη Νοµισµατική Οδηγία «TARGET2-CY» σηµαίνει το TARGET2-CY όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 1(β) της περί της Λειτουργίας του Συστήµατος TARGET2-CY Οδηγίας του 2007 «TARGET2» σηµαίνει το διευρωπαϊκό αυτοµατοποιηµένο σύστηµα ταχείας µεταφοράς κεφαλαίων και διακανονισµού σε συνεχή χρόνο, όπως ορίζεται στην κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2007/2 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας της 26ης Απριλίου 2007 σχετικά µε το ιευρωπαϊκό Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και ιακανονισµού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) (EKT/2007/2) «τίτλοι» σηµαίνει τα εµπορεύσιµα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία: (α) παρέχονται ως ασφάλεια για τη διενέργεια πιστοδοτικών πράξεων νοµισµατικής πολιτικής καθώς και για την παροχή ενδοηµερήσιας πίστωσης από την Κεντρική Τράπεζα και (β) τηρούνται και διακανονίζονται στο ΚΑΚΜΑ «χρηµατοδοτήσεις» για σκοπούς της παρούσας σύµβασης περιλαµβάνει τις παρεχόµενες σύµφωνα µε τις πρόνοιες της Νοµισµατικής Οδηγίας και/ή της Οδηγίας για την Παροχή Ενδοηµερήσιας Πίστωσης χρηµατοδοτήσεις και/ή πιστώσεις από την Κεντρική Τράπεζα προς τον Αντισυµβαλλόµενο είτε αυτές είναι παρούσες ή µελλοντικές, άµεσες ή έµµεσες, είτε έχουν γίνει ή θα γίνουν απαιτητές, κατά κεφάλαιο, τόκους και τυχόν έξοδα, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση, στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών, που έχει ή τυχόν θα έχει και/ή αποκτήσει η Κεντρική Τράπεζα κατά του Αντισυµβαλλοµένου. 3

4 (β) Αναφορά στα συµβαλλόµενα µέρη και/ή σε οποιοδήποτε από αυτά περιλαµβάνει αναφορά στους διαδόχους και/ή δικαιούχους (transferees) αυτών. 2. Αντικείµενο της σύµβασης Η παρούσα σύµβαση ρυθµίζει τα ακόλουθα: (α) τη συνεχή εξασφάλιση κατά κεφάλαιο, τόκους και τυχόν έξοδα όλων των χρηµατοδοτήσεων που έλαβε ή πρόκειται να λάβει ο Αντισυµβαλλόµενος σύµφωνα µε τις πρόνοιες της Νοµισµατικής Οδηγίας και/ή της Οδηγίας για την Παροχή Ενδοηµερήσιας Πίστωσης, (β) την ενεχυρίαση και εκποίηση τίτλων, (γ) όρους και/ή υποχρεώσεις του Αντισυµβαλλοµένου για τη συµµετοχή και/ή πρόσβασή του στις πιστοδοτικές πράξεις νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωσυστήµατος. 3. Εξασφάλιση Ο Αντισυµβαλλόµενος θα παρέχει ασφάλεια ( collateral ) προς όφελος της Κεντρικής Τράπεζας προς πλήρη εξασφάλιση όλων των εκάστοτε υποχρεώσεων που απορρέουν από τις παρεχόµενες χρηµατοδοτήσεις είτε αυτές είναι παρούσες ή µελλοντικές, άµεσες ή έµµεσες, είτε έχουν γίνει ή θα γίνουν απαιτητές, κατά κεφάλαιο, τόκους και τυχόν έξοδα, καθώς και κάθε άλλη απαίτηση, στα πλαίσια των υποχρεώσεων αυτών, που έχει ή τυχόν θα έχει και/ή αποκτήσει η Κεντρική Τράπεζα κατά του Αντισυµβαλλοµένου. Η ασφάλεια θα παρέχεται µε ενέχυρο επί τίτλων, και/ή µε εκχώρηση δανειακών απαιτήσεων και/ή µε διασυνοριακή χρήση περιουσιακών στοιχείων εφόσον σε κάθε περίπτωση οι τίτλοι, δανειακές απαιτήσεις και περιουσιακά στοιχεία που χρησιµοποιούνται διασυνοριακά ικανοποιούν τα κριτήρια καταλληλότητας που αναφέρονται στη Νοµισµατική Οδηγία. 4

5 3.1. Αντικείµενο και διαδικασία ενεχυρίασης Ο Αντισυµβαλλόµενος συµφωνεί να ενεχυριάζει, σύµφωνα µε τη διαδικασία που αναφέρεται στην παράγραφο πιο κάτω, τίτλους προς όφελος της Κεντρικής Τράπεζας Η ενεχυρίαση των τίτλων γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις των περί Αξιών και Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου (Κεντρικό Αποθετήριο και Κεντρικό Μητρώο Αξιών) Νόµων του 1996 έως 2006, όπως τροποποιούνται και/ή αντικαθίστανται και του Κανονισµού Λειτουργίας ΚΑΚΜΑ και/ή Κανονιστικών Αποφάσεων του Χρηµατιστηρίου Αξιών Κύπρου και της Νοµισµατικής Οδηγίας Οι τίτλοι που ενεχυριάζονται καταχωρίζονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών του Αντισυµβαλλόµενου κατά τα οριζόµενα στη Νοµισµατική Οδηγία Το ενέχυρο εκτείνεται και επί των καρπών, τόκων, δικαιωµάτων, συµφερόντων και γενικώς επί των ωφεληµάτων των ενεχυριαζόµενων τίτλων Η Κεντρική Τράπεζα είναι η µοναδική δικαιούχος του προϊόντος εξόφλησης, των τόκων και κάθε άλλου ωφελήµατος των τίτλων τα οποία περιλαµβάνονται στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών και είναι ενεχυριασµένα προς όφελός της Σε περίπτωση πληρωµής τόκων και/ή λήξης τίτλων κατά τη διάρκεια ισχύος της ενεχυρίασης, ο Αντισυµβαλλόµενος εξουσιοδοτεί ρητά και ανέκκλητα την Κεντρική Τράπεζα όπως εισπράττει και/ή λαµβάνει το προϊόν εξόφλησης, τους τόκους, και κάθε άλλο ωφέληµα. Περαιτέρω, ο Αντισυµβαλλόµενος αναλαµβάνει και δεσµεύεται να υπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο και να διενεργήσει κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την πληρωµή του προϊόντος εξόφλησης, των τόκων και άλλων ωφεληµάτων προς την Κεντρική Τράπεζα. 5

6 3.1.7 Ο Αντισυµβαλλόµενος εγγυάται και δηλώνει ότι δεν θα εκχωρήσει, µεταβιβάσει, συστήσει και/ή δεν θα επιχειρήσει να συστήσει, ή να επιτρέψει τη σύσταση οποιουδήποτε άλλου ενεχύρου, βάρους, επίσχεσης, εξασφάλισης ή οποιασδήποτε επιβάρυνσης επί των ενεχυριασµένων τίτλων ή επί οποιουδήποτε µέρους αυτών προς όφελος τρίτου Ο Αντισυµβαλλόµενος εγγυάται και δηλώνει µε την παρούσα ότι είναι ο εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης των προς ενεχυρίαση τίτλων, ότι οι προς ενεχυρίαση τίτλοι ανήκουν στην αποκλειστική του κυριότητα, ότι είναι ο µόνος δικαιούχος αυτών ( sole and beneficial owner ) και ότι οι τίτλοι είναι ελεύθεροι βαρών, ενεχύρων, επίσχεσης, εξασφάλισης ή οποιασδήποτε άλλης επιβάρυνσης. Περαιτέρω, ο Αντισυµβαλλόµενος εγγυάται και δηλώνει ότι θα παραµείνει ο µόνος εγγεγραµµένος ιδιοκτήτης κατά τη διάρκεια της ενεχυρίασης Ο Αντισυµβαλλόµενος θα υπογράφει και εκτελεί ο,τιδήποτε απαιτείται και του ζητηθεί από την Κεντρική Τράπεζα για σκοπούς σύστασης του ενεχύρου Το ενέχυρο: (α) θα δεσµεύει τον Αντισυµβαλλόµενο ανεξαρτήτως οποιασδήποτε συγχώνευσης, αναδιοργάνωσης, ανασυγκρότησης, πώλησης ή µεταβίβασης από ή που αφορά τον Αντισυµβαλλόµενο ή τα περιουσιακά του στοιχεία, (β) αποτελεί συνεχή εξασφάλιση, ανεξαρτήτως οποιασδήποτε διακύµανσης στο ποσό των χρηµατοδοτήσεων, (γ) θα είναι επιπρόσθετο και χωρίς επηρεασµό οποιωνδήποτε εξασφαλίσεων δυνατό να κατέχει η Κεντρική Τράπεζα από καιρό σε καιρό Η ενεχυρίαση διέπεται από τις διατάξεις του περί Συµφωνιών Παροχής Χρηµατοοικονοµικής Εξασφάλισης Νόµου (Ν.43(1)/2004) και η Κεντρική Τράπεζα απολαµβάνει τα δικαιώµατα που της παρέχονται δυνάµει του νόµου αυτού επιπρόσθετα από οποιαδήποτε δικαιώµατα της παρέχονται δυνάµει της ενεχυρίασης. 6

7 3.2 Αποδέσµευση τίτλων Η αποδέσµευση των τίτλων και η απόσυρσή τους από το χαρτοφυλάκιο ασφαλειών πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τις διαδικασίες που προβλέπονται στη Νοµισµατική Οδηγία και σύµφωνα µε τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισµό Λειτουργίας ΚΑΚΜΑ. 3.3 Μέτρα που δύναται να λάβει η Κεντρική Τράπεζα και εκποίηση ενεχυριασµένων τίτλων Σε περίπτωση επέλευσης γεγονότος που αναφέρεται στα σηµεία (α) έως (γ) της υποπαραγράφου (1) της παραγράφου 64 της Νοµισµατικής Οδηγίας ή στα σηµεία (α) έως (ιθ) της υποπαραγράφου (2) της παραγράφου 64 της Νοµισµατικής Οδηγίας ή σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενος δεν συµµορφώνεται µε οποιαδήποτε υποχρέωσή του έναντι της Κεντρικής Τράπεζας ή σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενος δεν εξοφλήσει το οφειλόµενο κεφάλαιο και τόκο κατά τη λήξη της χρηµατοδότησης, η Κεντρική Τράπεζα δύναται, χωρίς επηρεασµό οποιωνδήποτε άλλων δικαιωµάτων της να λαµβάνει ένα ή περισσότερα από τα πιο κάτω µέτρα: (α) να προβαίνει σε πώληση και/ή ρευστοποίηση και/ή εκποίηση οποιωνδήποτε ενεχυριασµένων τίτλων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών του Αντισυµβαλλοµένου προς ικανοποίηση των χρηµατοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί στον Αντισυµβαλλόµενο, (β) να αναστέλλει την πρόσβαση του Αντισυµβαλλοµένου στις πράξεις ανοικτής αγοράς, (γ) να αξιώνει επίσπευση της ικανοποίησης των απαιτήσεων που δεν έχουν ακόµη καταστεί ληξιπρόθεσµες ή τελούν υπό όρο ή αίρεση, (δ) να χρησιµοποιεί τις καταθέσεις του Αντισυµβαλλόµενου για το συµψηφισµό απαιτήσεών της εναντίον του, (ε) να αναστείλει την εκπλήρωση υποχρεώσεών της έναντι του Αντισυµβαλλόµενου έως ότου ικανοποιηθεί η απαίτησή της εναντίον του, 7

8 (στ) να απαιτήσει από τον Αντισυµβαλλόµενο τόκους υπερηµερίας, υπολογιζόµενους µε βάση το επιτόκιο οριακής χρηµατοδότησης επαυξηµένο κατά 2,5%, (ζ) να απαιτήσει από τον Αντισυµβαλλόµενο αποζηµιώσεις για τυχόν ζηµιές που επέρχονται συνεπεία του γεγονότος που αναφέρεται στην παράγραφο 64(1) ή 64(2) της Νοµισµατικής Οδηγίας Σε κάθε περίπτωση, η άσκηση ή µη του δικαιώµατος της Κεντρικής Τράπεζας να αναστείλει ή όχι την πρόσβαση του Αντισυµβαλλοµένου στις πράξεις ανοικτής αγοράς δεν επιφέρει και/ή επισύρει οποιαδήποτε ευθύνη της Κεντρικής Τράπεζας έναντι του Αντισυµβαλλοµένου Ο Αντισυµβαλλόµενος ρητά και ανέκκλητα εξουσιοδοτεί µε την παρούσα την Κεντρική Τράπεζα να πωλήσει, εκποιήσει ή/και ρευστοποιήσει οποιονδήποτε από τους ενεχυριαζόµενους τίτλους χωρίς να απαιτείται: (α) η κοινοποίηση εκ των προτέρων της πρόθεσης εκποίησης ή ρευστοποίησης, πέραν της ειδοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο 64 (2) της Νοµισµατικής Οδηγίας, όπως η παράγραφος εκάστοτε τροποποιείται, (β) η έγκριση των όρων εκποίησης ή ρευστοποίησης από δικαστήριο, δηµόσιο λειτουργό ή άλλο πρόσωπο, (γ) η διεξαγωγή της εκποίησης ή ρευστοποίησης µε δηµόσιο πλειστηριασµό ή οποιοδήποτε άλλο τρόπο έχει υποδειχθεί, ή (δ) η πάροδος οποιασδήποτε συµπληρωµατικής χρονικής περιόδου Ο Αντισυµβαλλόµενος συµφωνεί ότι η Κεντρική Τράπεζα δύναται να χρησιµοποιήσει ή να συµψηφίσει τα έσοδα που προκύπτουν από την εκποίηση ή τη ρευστοποίηση ή την πώληση των τίτλων για την απαλλαγή από τις σχετικές υποχρεώσεις και η διαφορά καταβάλλεται από την Κεντρική Τράπεζα στον Αντισυµβαλλόµενο στην περίπτωση που το ποσό που προκύπτει από την πώληση είναι µεγαλύτερο από τις υποχρεώσεις του Αντισυµβαλλοµένου έναντι της Κεντρικής Τράπεζας. 8

9 Ο Αντισυµβαλλόµενος αναλαµβάνει και δεσµεύεται να υπογράψει κάθε αναγκαίο έγγραφο και να διενεργήσει κάθε πράξη που είναι αναγκαία για την εκτέλεση της εκποίησης ή ρευστοποίησης της εξασφάλισης. 3.3 Κάλυψη διαφορών αποτίµησης Σε περίπτωση που καθ οιονδήποτε χρόνο η προσαρµοσµένη (µετά την εφαρµογή των περικοπών αποτίµησης) αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών υπολείπεται του συνολικού ύψους των εκκρεµών χρηµατοδοτήσεων, δηλαδή της συνολικής ρευστότητας που χορηγήθηκε και του δεδουλευµένου τόκου, κατά ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό µεγαλύτερο του 0,5% του ύψους των εκκρεµών χρηµατοδοτήσεων, η Κεντρική Τράπεζα ειδοποιεί τον αντισυµβαλλόµενο και ο Αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται να παραδώσει πρόσθετα περιουσιακά στοιχεία στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών, µέχρι του ποσού που θα αποκαθιστά πλήρως την υφιστάµενη διαφορά, το αργότερο µέχρι το τέλος της επόµενης εργάσιµης ηµέρας της Κεντρικής Τράπεζας από τη λήψη σχετικής ειδοποίησης από την Κεντρική Τράπεζα, κατά τα οριζόµενα στη Νοµισµατική Οδηγία. 3.4 ιασυνοριακή χρήση ασφαλειών Η Κεντρική Τράπεζα χορηγεί χρηµατοδοτήσεις και έναντι ασφάλειας που θα παρέχει ο Αντισυµβαλλόµενος στην Κεντρική Τράπεζα µέσω άλλης κεντρικής τράπεζας που συµµετέχει στο Σύστηµα Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών (ανταποκρίτρια κεντρική τράπεζα) Ο Αντισυµβαλλόµενος ρητά και ανέκκλητα εξουσιοδοτεί την Κεντρική Τράπεζα να χρεώνει το λογαριασµό διακανονισµού του στις περιπτώσεις επιβολής προµήθειας για τη διασυνοριακή χρήση ασφαλειών µέσω του Συστήµατος Ανταποκριτριών Κεντρικών Τραπεζών ως ορίζεται στην παράγραφο 43(4) της Νοµισµατικής Οδηγίας. 3.5 Εκχώρηση δανειακών απαιτήσεων 9

10 Σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενος επιθυµεί να παρέχει ως ασφάλεια εγχώρια δανειακή απαίτηση, διασφαλίζει την εκχώρηση της δανειακής απαίτησης υπέρ της Κεντρικής Τράπεζας. Για το σκοπό αυτό, απαιτείται η υπογραφή σύµβασης εκχώρησης δανειακής απαίτησης, δείγµα της οποίας δηµοσιεύεται στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας. 4. Κυρώσεις στις περιπτώσεις µη συµµόρφωσης του Αντισυµβαλλοµένου µε τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Νοµισµατική Οδηγία 4.1 Κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων των κανόνων των δηµοπρασιών ή των διµερών πράξεων Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αντισυµβαλλοµένου µε τους κανόνες των δηµοπρασιών ή των διµερών πράξεων οι οποίοι αναφέρονται στη Νοµισµατική Οδηγία, ο Αντισυµβαλλόµενος υπόκειται στις ακόλουθες κυρώσεις: (α) χρηµατικές ποινές οι οποίες υπολογίζονται, για κάθε παράβαση εντός διαστήµατος 12 µηνών, ως τόκος µε βάση το επιτόκιο οριακής χρηµατοδότησης προσαυξηµένο κατά 2,5 εκατοστιαίες µονάδες επί το ποσό των ασφαλειών ή µετρητών που ο Αντισυµβαλλόµενος δεν ήταν σε θέση να καλύψει, πολλαπλασιασµένο µε το συντελεστή 7/360 και επιπρόσθετα (β) αναστολή της πρόσβασης του Αντισυµβαλλοµένου σε πράξεις ανοικτής αγοράς του ιδίου τύπου, σε περίπτωση τρίτης παράβασης του ίδιου τύπου εντός διαστήµατος 12 µηνών από την πρώτη παράβαση, ως εξής: (i) εάν το ποσό των υπολειπόµενων ασφαλειών ή µετρητών αντιστοιχεί σε ποσοστό έως και 40% των συνολικών ασφαλειών ή µετρητών που έπρεπε να παραδοθούν κατά την τρίτη παράβαση, επιβάλλεται αναστολή ενός µηνός, 10

11 (ii) εάν το ποσό των υπολειπόµενων ασφαλειών ή µετρητών αντιστοιχεί σε ποσοστό µεταξύ 40% και 80% των συνολικών ασφαλειών ή µετρητών που έπρεπε να παραδοθούν κατά την τρίτη παράβαση, επιβάλλεται αναστολή δύο µηνών, (iii) εάν το ποσό των υπολειπόµενων ασφαλειών ή µετρητών αντιστοιχεί σε ποσοστό µεταξύ 80% και 100% των συνολικών ασφαλειών ή µετρητών που έπρεπε να παραδοθούν κατά την τρίτη παράβαση, επιβάλλεται αναστολή τριών µηνών Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4.4 κατωτέρω, οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο επιβάλλονται και για κάθε άλλη επόµενη παράβαση που σηµειώνεται εντός διαστήµατος 12 µηνών. 4.2 Κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων των κανόνων για τη χρήση ασφαλειών Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του Αντισυµβαλλόµενου µε τους κανόνες για τη χρήση ασφαλειών οι οποίοι αναφέρονται στη Νοµισµατική Οδηγία, ο Αντισυµβαλλόµενος υπόκειται στις ακόλουθες κυρώσεις: (α) χρηµατικές ποινές οι οποίες υπολογίζονται, για κάθε παράβαση εντός διαστήµατος 12 µηνών, ως τόκος µε βάση το επιτόκιο οριακής χρηµατοδότησης προσαυξηµένο κατά 2,5 εκατοστιαίες µονάδες επί το συντελεστή 1/360 πολλαπλασιασµένο επί την αξία των: (i) µη αποδεκτών περιουσιακών στοιχείων τα οποία ο Αντισυµβαλλόµενος παρέδωσε στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών, ή (ii) των περιουσιακών στοιχείων τα οποία ο Αντισυµβαλλόµενος παρέδωσε στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών και τα οποία δεν επιτρέπεται να χρησιµοποιήσει (π.χ. λόγω στενών δεσµών), ή (iii) των περιουσιακών στοιχείων τα οποία έπαυσαν να είναι αποδεκτά ή δεν επιτρέπεται πλέον να χρησιµοποιήσει ο Αντισυµβαλλόµενος (π.χ. λόγω στενών δεσµών) και τα οποία δεν απέσυρε από το χαρτοφυλάκιο ασφαλειών, εντός περιόδου χάριτος 20 εργάσιµων ηµερών της Κεντρικής Τράπεζας από την ηµεροµηνία του συµβάντος 11

12 συνεπεία του οποίου τα περιουσιακά στοιχεία έπαυσαν να είναι αποδεκτά ή δεν επιτρεπόταν πλέον να χρησιµοποιήσει ο Αντισυµβαλλόµενος λόγω της δηµιουργίας στενών δεσµών ή λόγω της συγχώνευσης µεταξύ του Αντισυµβαλλοµένου και του εκδότη ή εγγυητή ή οφειλέτη του περιουσιακού στοιχείου και επιπρόσθετα (β) αναστολή της πρόσβασης του Αντισυµβαλλοµένου στην προσεχή πράξη ανοικτής αγοράς, σε περίπτωση τρίτης παράβασης, εντός διαστήµατος 12 µηνών από την πρώτη παράβαση Υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 4.4 κατωτέρω, οι κυρώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο επιβάλλονται και για κάθε άλλη επόµενη παράβαση που σηµειώνεται εντός διαστήµατος 12 µηνών. 4.3 Κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων των κανόνων που διέπουν τις διαδικασίες κλεισίµατος τέλους ηµέρας και την πρόσβαση στη διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης Σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενος εµφανίζει στο τέλος της ηµέρας χρεωστικό υπόλοιπο στο λογαριασµό διακανονισµού και δεν πληροί τις προϋποθέσεις πρόσβασης στη διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να επιβάλει χρηµατική ποινή η οποία υπολογίζεται ως τόκος µε βάση το επιτόκιο οριακής χρηµατοδότησης προσαυξηµένο κατά 5 εκατοστιαίες µονάδες επί το ποσό της µη εξουσιοδοτηµένης πρόσβασης στη διευκόλυνση οριακής χρηµατοδότησης. Σε περίπτωση επανειληµµένων παραβάσεων, το επιτόκιο ποινής προσαυξάνεται κατά 2,5 εκατοστιαίες µονάδες για κάθε νέα παράβαση εντός του ίδιου διαστήµατος 12 µηνών. 4.4 Τρίµηνη αναστολή της πρόσβασης σε όλες τις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής σε εξαιρετικές περιπτώσεις Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όταν το απαιτεί η σοβαρότητα της παράβασης ή των παραβάσεων και λαµβανοµένων ιδίως υπόψη των σχετικών ποσών, καθώς και της συχνότητας ή της διάρκειας των παραβάσεων, η Κεντρική 12

13 Τράπεζα δύναται, πέραν των χρηµατικών ποινών που αναφέρονται στις παραγράφους 4.1 έως 4.3, να αναστείλει την πρόσβαση του Αντισυµβαλλοµένου σε όλες τις µελλοντικές πράξεις νοµισµατικής πολιτικής για περίοδο τριών (3) µηνών. 4.5 Αναστολή της πρόσβασης υποκαταστηµάτων ιδρυµάτων άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ Σε περίπτωση που ο Αντισυµβαλλόµενος είναι υποκατάστηµα ιδρύµατος που εδρεύει σε άλλη χώρα της ζώνης του ευρώ, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να αναστείλει την πρόσβασή του σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής εφόσον έχει ανασταλεί η πρόσβαση του ιδρύµατος σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής στην άλλη χώρα. 4.6 ιαδικασία επιβολής κυρώσεων Σε οποιαδήποτε περίπτωση παράβασης που αναφέρεται στην παράγραφο 4.1 έως 4.5, η Κεντρική Τράπεζα ενηµερώνει γραπτώς τον Αντισυµβαλλόµενο για την παράβαση και για το ποσό της χρηµατικής ποινής ή την αναστολή πρόσβασης σε πράξεις νοµισµατικής πολιτικής. Η Κεντρική Τράπεζα δύναται επίσης να ενηµερώνει την ΕΚΤ και τις κεντρικές τράπεζες των άλλων χωρών της ζώνης του ευρώ για την παράβαση Το ποσό της χρηµατικής ποινής που υπολογίζεται σύµφωνα µε τις παραγράφους 4.1 έως 4.3, στρογγυλοποιείται στο πλησιέστερο cent Ο Αντισυµβαλλόµενος υποχρεούται να καταβάλει το ποσό της χρηµατικής ποινής εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών της Κεντρικής Τράπεζας από τη λήψη της ειδοποίησης που αναφέρεται στην υποπαράγραφο Η αναστολή πρόσβασης αρχίζει την ηµέρα αποστολής της ειδοποίησης που προβλέπεται στην παράγραφο

14 4.6.5 Αναφορικά µε την καταβολή της χρηµατικής ποινής, ο Αντισυµβαλλόµενος ρητά και ανέκκλητα εξουσιοδοτεί την Κεντρική Τράπεζα να χρεώνει το λογαριασµό διακανονισµού του Αντισυµβαλλοµένου και σε περίπτωση ανεπαρκούς υπολοίπου στο λογαριασµό διακανονισµού του, ο Αντισυµβαλλόµενος ρητά και ανέκκλητα εξουσιοδοτεί την Κεντρική Τράπεζα να αποζηµιώνεται από τα αποδεκτά περιουσιακά στοιχεία στο χαρτοφυλάκιο ασφαλειών του Αντισυµβαλλοµένου. 5. Άλλοι όροι 5.1 Έξοδα Ο Αντισυµβαλλόµενος συµφωνεί να επιβαρυνθεί µε όλα τα έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων τυχόν τελών χαρτοσήµου, που συνδέονται ή έχουν οποιαδήποτε σχέση µε την παρούσα σύµβαση Ο Αντισυµβαλλόµενος συµφωνεί περαιτέρω να επιβαρυνθεί µε κάθε είδους τέλη, φόρους και έξοδα που τυχόν καταβάλλονται από την Κεντρική Τράπεζα για την επιδίωξη, διατήρηση και εξασφάλιση των δικαιωµάτων της σε σχέση µε τις πράξεις νοµισµατικής πολιτικής στο πλαίσιο της Νοµισµατικής Οδηγίας και ρητά και ανέκκλητα εξουσιοδοτεί την Κεντρική Τράπεζα να προβαίνει στις σχετικές χρεώσεις του λογαριασµού διακανονισµού του. 5.2 Ευθύνη για ανωτέρα βία Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν φέρουν καµία ευθύνη για τυχόν ζηµιά που προκαλείται στο άλλο αντισυµβαλλόµενο µέρος ή σε τρίτο που έλκει δικαιώµατα από αυτούς, σε περίπτωση µη εκπλήρωσης των εκατέρωθεν υποχρεώσεων τους λόγω τυχαίων γεγονότων ανωτέρας βίας, συµπεριλαµβανοµένης της άσκησης του δικαιώµατος της απεργίας. 5.3 Πρόσθετα έγγραφα 14

15 Όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά, πρόσθετες πράξεις και συµβάσεις που σχετίζονται µε την παροχή ασφάλειας ( collateral ) από τον Αντισυµβαλλόµενο προς όφελος της Κεντρικής Τράπεζας για την εξασφάλιση των απαιτήσεων της Κεντρικής Τράπεζας που προκύπτουν από τη Νοµισµατική Οδηγία ή την Οδηγία για την Παροχή Ενδοηµερήσιας Πίστωσης ή από συµβάσεις που αφορούν τις χρηµατοδοτήσεις του Αντισυµβαλλόµενου, καθώς και κάθε τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύµβασης, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. 5.4 Ειδικές διατάξεις Οι όροι πρόσβασης και υποχρεώσεις του Αντισυµβαλλόµενου στις πιστοδοτικές πράξεις νοµισµατικής πολιτικής καθορίζονται στη Νοµισµατική Οδηγία και στην κατευθυντήρια γραµµή ΕΚΤ/2000/ Η Κεντρική Τράπεζα θα διενεργεί µε τον Αντισυµβαλλόµενο πράξεις νοµισµατικής πολιτικής και ο Αντισυµβαλλόµενος συµφωνεί ότι θα δεσµεύεται από και θα τηρεί τις διατάξεις της Νοµισµατικής Οδηγίας. Οι χρηµατοδοτήσεις θα διέπονται από τους όρους της παρούσας σύµβασης καθώς και από τις πρόνοιες της Νοµισµατικής Οδηγίας Οι εκκρεµείς χρηµατοδοτήσεις καθίστανται ληξιπρόθεσµες και απαιτητές χωρίς να χρειάζεται οποιαδήποτε προηγούµενη ειδοποίηση προς τον Αντισυµβαλλόµενο, κατά το χρόνο που επέρχεται ένα από τα γεγονότα που περιλαµβάνονται στην παράγραφο 64(1) της Νοµισµατικής Οδηγίας ή οποιασδήποτε παραγράφου την αντικαθιστά ή την τροποποιεί και κατόπιν σχετικής ειδοποίησης η οποία µπορεί να ορίζει µέγιστη περίοδο χάριτος τριών εργάσιµων ηµερών της Κεντρικής Τράπεζας για την επανόρθωση του σχετικού γεγονότος, σε περίπτωση που επέρχεται ένα από τα γεγονότα που περιλαµβάνονται στην παράγραφο 64(2) της Νοµισµατικής Οδηγίας ή οποιασδήποτε παραγράφου την αντικαθιστά ή την τροποποιεί Ο Αντισυµβαλλόµενος συµφωνεί ότι σε περίπτωση µη υποβολής αίτησης για χρήση της διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης που 15

16 προβλέπεται στην Νοµισµατική Οδηγία, τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα που παραµένουν στους λογαριασµούς διακανονισµού θα θεωρούνται αυτοδικαίως ως αίτηση για χρήση της διευκόλυνσης οριακής χρηµατοδότησης τηρουµένων των διατάξεων της Νοµισµατικής Οδηγίας Με την παρούσα ο Αντισυµβαλλόµενος εξουσιοδοτεί ρητά και ανέκκλητα την Κεντρική Τράπεζα να προβαίνει χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση σε όλες τις αναγκαίες εγγραφές χρεοπιστώσεων των λογαριασµών διακανονισµού του Αντισυµβαλλοµένου, όπως προβλέπεται στις παραγράφους 13(7), 26(2), 49(7) και 67(2) της Νοµισµατικής Οδηγίας και/ή όπου αλλού αυτό προβλέπεται στη Νοµισµατική Οδηγία και/ή στην Οδηγία για την Παροχή Ενδοηµερήσιας Πίστωσης και/ή προς εκτέλεση των συµφωνιών που αφορούν τις χρηµατοδοτήσεις του Αντισυµβαλλοµένου κατά τις διατάξεις της Νοµισµατικής Οδηγίας Ο Αντισυµβαλλόµενος συµφωνεί ότι η Κεντρική Τράπεζα δύναται να συµψηφίζει ποσά, σε περίπτωση που ο χρόνος διακανονισµού µιας πράξης κύριας ή πιο µακροπρόθεσµης αναχρηµατοδότησης συµπίπτει µε το χρόνο εξόφλησης της προηγούµενης οµοειδούς πράξης σύµφωνα µε τις πρόνοιες της παραγράφου 26 της Νοµισµατικής Οδηγίας Ο Αντισυµβαλλόµενος συµφωνεί επίσης ότι, µέχρι την πλήρη εξόφληση όλων των ποσών και/ή οφειλές που προκύπτουν από τις χρηµατοδοτήσεις και τα οποία οφείλονται στην Κεντρική Τράπεζα και/ή για όσο είναι αναγκαίο, η Κεντρική Τράπεζα θα έχει ως εξασφάλιση και εγγύηση οποιωνδήποτε χρηµάτων και οποιασδήποτε άλλης υποχρέωσής του Αντισυµβαλλόµενου προς αυτήν (παρούσα ή µέλλουσα, άµεση ή έµµεση, είτε κατέστη ή ενδέχεται να καταστεί απαιτητή και είτε είναι προσωπική ή κοινή ή αλληλέγγυα µε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα), γενικό δικαίωµα επίσχεσης (lien) επί οποιουδήποτε ποσού χρηµάτων βρίσκονται κατατεθειµένα στο λογαριασµό διακανονισµού Ο Αντισυµβαλλόµενος δίδει επίσης το δικαίωµα στην Κεντρική Τράπεζα, σε οποιοδήποτε χρόνο και χωρίς ειδοποίηση προς τον Αντισυµβαλλόµενο, να ενώνει ή συνενώνει όλους ή οποιουσδήποτε 16

17 λογαριασµούς του µε τις προς την Κεντρική Τράπεζα υποχρεώσεις του που απορρέουν και/ή προκύπτουν από τις χρηµατοδοτήσεις και/ή να συµψηφίζει ή µεταφέρει οποιοδήποτε ποσό ή ποσά τα οποία τυχόν να είναι κατατεθειµένα σε πίστη του σε οποιοδήποτε λογαριασµό ή λογαριασµούς προς εξόφληση µέρους ή όλων των υποχρεώσεων του οποιασδήποτε φύσης δυνάµει οποιουδήποτε λογαριασµού ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο ανεξάρτητα από το κατά πόσον τέτοιες υποχρεώσεις κατέστησαν απαιτητές, ή ενδέχεται να καταστούν απαιτητές, και ανεξάρτητα από το κατά πόσον είναι άµεσες ή έµµεσες, προσωπικές ή αλληλέγγυες ή κοινές µε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα. 5.5 Εκχώρηση Ο Αντισυµβαλλόµενος αποδέχεται ότι η παρούσα σύµβαση, τα απορρέοντα από αυτή δικαιώµατα και υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του Αντισυµβαλλόµενου έναντι της Κεντρικής Τράπεζας που απορρέουν από πράξεις νοµισµατικής πολιτικής δεν µπορούν να εκχωρηθούν, εν όλω ή εν µέρει, από τον Αντισυµβαλλόµενο, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της Κεντρικής Τράπεζας. 5.6 Τροποποίηση της σύµβασης Αυτοτέλεια των όρων Η παρούσα σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί µε έγγραφη συµφωνία των συµβαλλόµενων µερών Τυχόν ακυρότητα ενός ή περισσότερων όρων της παρούσας σύµβασης θα θεωρείται ως ανεξάρτητο και διαιρετέο µέρος και δεν θα επηρεάζει το κύρος των υπόλοιπων όρων της σύµβασης. 5.7 ιαβεβαιώσεις και εγγυήσεις Ο Αντισυµβαλλόµενος προβαίνει στις πιο κάτω διαβεβαιώσεις και εγγυήσεις προς την Κεντρική Τράπεζα: 17

18 (α) Ο Αντισυµβαλλόµενος έχει εξουσιοδότηση να συνάψει και εκπληρώσει την παρούσα σύµβαση. (β) Η παρούσα σύµβαση αποτελεί νοµική, έγκυρη και δεσµευτική υποχρέωση του Αντισυµβαλλόµενου εκτελεστέα σύµφωνα µε τους όρους της. 5.8 Η Κεντρική Τράπεζα και οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι σύµβουλος ή λειτουργός ή υπάλληλος της Κεντρικής Τράπεζας δεν ευθύνεται για αποζηµιώσεις σχετικά µε την άσκηση ή θεωρούµενη άσκηση οποιωνδήποτε δικαιωµάτων και εξουσιών µε βάση την παρούσα σύµβαση, εκτός αν αποδειχθεί βαριά αµέλεια ή δόλος. 5.9 ιάρκεια της σύµβασης Η παρούσα Σύµβαση είναι αορίστου διάρκειας και ισχύει µέχρις ότου περιέλθει στο ένα συµβαλλόµενο µέρος έγγραφος τερµατισµός της από το άλλο συµβαλλόµενο µέρος Σε περίπτωση τερµατισµού της παρούσας σύµβασης οι υποχρεώσεις του Αντισυµβαλλοµένου που προκύπτουν από την παρούσα σύµβαση και/ή τη Νοµισµατική Οδηγία και/ή οποιαδήποτε άλλη σύµβαση µεταξύ των µερών σε σχέση µε τις χρηµατοδοτήσεις καθίστανται άµεσα ληξιπρόθεσµες και απαιτητές στο σύνολό τους. Στην περίπτωση αυτή, η Κεντρική Τράπεζα δύναται να ασκεί κάθε δικαίωµα το οποίο της παρέχει ο νόµος και, ιδίως να προβαίνει σε εκποίηση των τίτλων επί των οποίων συνίσταται το κατά την παρούσα σύµβαση ενέχυρο ή εφόσον οι τίτλοι είναι ληξιπρόθεσµοι και απαιτητοί να εισπράττει τις εξ αυτών απαιτήσεις σε εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής και/ή υποχρέωσης του Αντισυµβαλλόµενου έναντι της Κεντρικής Τράπεζας Επικεφαλίδες Οι επικεφαλίδες των όρων της παρούσας σύµβασης είναι αποκλειστικά για σκοπούς εύκολης αναφοράς και αγνοούνται κατά την ερµηνεία της σύµβασης. 18

19 5.11 Mέσα επικοινωνίας Κάθε ειδοποίηση, γνωστοποίηση ή αλληλογραφία για τους σκοπούς της παρούσας σύµβασης και οποιασδήποτε χρηµατοδότησης θα είναι γραπτή και θα δίδεται µέσω τηλεοµοιότυπου ή µε οποιοδήποτε άλλο µέσο που θα ορίζει ειδικώς η Κεντρική Τράπεζα µε εγκυκλίους της, ειδοποιήσεις της προς τον Αντισυµβαλλόµενο ή µε δηµοσίευση στην ιστοσελίδα της Κεντρικής Τράπεζας και/ή µέσω µηνυµάτων SWIFT, ή µε παράδοσή της µε το χέρι στο συµβαλλόµενο µέρος στο οποίο απευθύνεται και θα θεωρείται ότι έχει δοθεί στην περίπτωση που αποστέλλεται µέσω τηλεοµοιότυπου την ώρα που έχει αποσταλεί σύµφωνα µε την ώρα που αναγράφεται στο τηλεοµοιοτυπικό µήνυµα του παραλήπτη και στην περίπτωση που παραδίδεται µε το χέρι την ώρα που παραλαµβάνεται και για απόδειξη τέτοιας επίδοσης θα είναι αρκετό να αποδειχθεί ότι η ειδοποίηση έχει σταλεί ή παραδοθεί στη διεύθυνση του µέρους. Για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής: (α) οι διευθύνσεις των συµβαλλοµένων µερών είναι οι ακόλουθες: Κεντρική Τράπεζα: Λεωφόρος Κέννετυ 80, Τ.Θ , 1395 Λευκωσία Αντισυµβαλλόµενος: (β) οι αριθµοί τηλεοµοιότυπου κοινοποιούνται µε ανταλλαγή επιστολών από το ένα συµβαλλόµενο µέρος στο άλλο. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή αριθµού τηλεοµοιότυπου ή αλλαγής των εξουσιοδοτηµένων προσώπων που ενεργούν εκ µέρους του Αντισυµβαλλοµένου, αυτή ισχύει εφόσον κοινοποιηθεί εγγράφως από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος στο άλλο για αυτό το σκοπό Η παρούσα σύµβαση δεσµεύει τον Αντισυµβαλλόµενο και τους διαδόχους του. 6. Εφαρµοστέο δίκαιο 19

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΜΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑ ΕΠΕΝ ΥΤΗ (ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ) ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝ ΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ Ι ΙΩΤΗ ΕΠΕΝ ΥΤΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Eurobank Cyprus Ltd ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΕΛΑΤΗ - ΤΡΑΠΕΖΑΣ Οι συναλλακτικές σχέσεις ανάμεσα στον υπογράφοντα (ο οποίος στο εξής θα ονομάζεται ο "Πελάτης") και την Τράπεζα Eurobank Cyprus Ltd (που στο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011O0014 EL 03.01.2013 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ

ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ATTICA BANK AΝΩΝΥΜΗ TΡΑΠΕΖΙΚΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΜΕΤΑΤΡΕΨΙΜΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ (ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Ν. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001)

Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Ο Περί Καταναλωτικής Πίστης (Συµφωνίες Στεγαστικών Δανείων και Ενοικιαγορών) Νόµος του 2001 (39(I)/2001) Προοίµιο Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος ΜΕΡΟΣ I ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών

Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Σύµβαση-Πλαίσιο για Υπηρεσίες Πληρωµών Η παρούσα Σύµβαση-Πλαίσιο διέπει την παροχή Υπηρεσιών Πληρωµών µεταξύ της Κυπριακής Τράπεζας Αναπτύξεως ηµόσια Εταιρεία Λίµιτεδ (η Τράπεζα ) και οποιουδήποτε Χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν

Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΚΙΝΗΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΑΤΗΚ 1/27 ΕΚΔΟΣΗ 2015-1 21/07/2015 Π Ι Ν Α Κ Α Σ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Ω Ν ΟΡΟΙ ΣΕΛΙΔΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3 1. ΠΡΟΟΪΜΙΟ ΟΡΙΣΜΟΙ 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ]

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ» [ΕΚ ΟΤΗΣ] [ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ] ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ ΟΣΕΩΣ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΑΝΕΙΟΥ ΠΟΣΟΥ ΕΥΡΩ ΜΕΤΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΚΑΛΥΨΕΩΣ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΙΑΘΕΣΕΩΣ TOY ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΥ ΚΑΤΑΒΟΛΩΝ [ ΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΟΜΟΛΟΓΙΟΥΧΟΙ ΑΝΕΙΣΤΕΣ] «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ

Margin Eurobank. - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας. - Φωτοτυπία πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ Margin Eurobank - Συμπληρώνετε όλα τα στοιχεία - Μονογραφή σε όλες τις σελίδες - Γνήσιο υπογραφής από Αστυνομία ή ΚΕΠ σε κάθε υπογραφή σας - Φωτοτυπία ταυτότητας - Φωτοτυπία εκκαθαριστικού - Βεβαίωση αποδοχών

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Γενικοί Όροι Συναλλαγών για επιχειρήσεις Copyright. HSBC Bank plc 07//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα,

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Το παρόν κείµενο δεν αποτελεί επίσηµο νοµικό έγγραφο αλλά αποτελεί ενιαίο ολοκληρωµένο Υπόδειγµα Προσφοράς ιασύνδεσης που δηµοσιεύεται µε σκοπό να υποβοηθήσει τους ενδιαφερόµενους στην ανάγνωση των τεσσάρων

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες

Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Γενικοί Όροι Συναλλαγών για ιδιώτες Copyright. HSBC Bank plc 09//2014. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Κανένα μέρος του παρόντος κειμένου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να αποθηκευτεί σε σύστημα, από

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus

Όροι και Προϋποθέσεις της Υπηρεσίας 1bank Bank of Cyprus Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα πρέπει να διαβάζονται μαζί και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμφωνιών και/ή όρων για το άνοιγμα και τη λειτουργία λογαριασμού που καλύπτεται από τους παρόντες Όρους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ AEGEAN VISA Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτηµένο Κάτοχο Κάρτας όπως προνοείται στην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 611/2010. Έγκριση των Συµβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. που υποβλήθηκαν από τον.ε.σ.φ.α. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 611/2010. Έγκριση των Συµβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. που υποβλήθηκαν από τον.ε.σ.φ.α. Α.Ε. Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 611/2010 Έγκριση των Συµβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ MASTERCARD CIF: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚΥΠΡΟΥ) ΛΤΔ Αριθμός Κάρτας : ΥΠΟΚ/ΜΑ ( ) Αριθμός Λ/μού Κάρτας : Αριθμός Επιπρόσθετης Κάρτας : ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ» Α.Ε.Π.Ε.Υ (στο εξής, χάριν συντοµίας, «η Εταιρεία»), µε τα εξής στοιχεία : Ε ΡΑ : ΑΘΗΝΑ ιεύθυνση : Πανεπιστηµίου 39, Τ.Κ. 105 64 Α.Φ.Μ Αρ.Μ.Α.Ε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ Η χρήση της πιο κάτω πιστωτικής κάρτας / των πιο κάτω πιστωτικών καρτών (και τυχόν επιπρόσθετων καρτών οι οποίες θα εκδοθούν σε Εξουσιοδοτημένο Κάτοχο Κάρτας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3606/2007 (Νοµοθεσία MiFID) 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΚΟΠΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Τον Απρίλιο του 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την οδηγία 2004/39/ΕΚ (MiFID) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η Cyta )

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Για εσωτερική χρήση I-Banking Αρ. Συνδρομητή: Ελέγχθηκε: ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ INTERNET BANKING Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης: ιαβάστε προσεχτικά του Όρους και τις Προϋποθέσεις που επισυνάπτονται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Φωτοβολταϊκά Συστήματα μέχρι 3kW) Σχέδιο Συμψηφισμού Μετρήσεων της ΡΑΕΚ Αρ. Αίτησης ΑΗΚ:.. Η Σύμβαση αυτή γίνεται σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

μεταξύ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ

μεταξύ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΛΟΒΕΝΙΑΣ ΣΛΟΒΑΚΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ μεταξύ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ ΙΡΛΑΝΔΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID

ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ΠΡΟ - ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΤΑ MIFID ANX741.4 /15-02-2013 ήλωση Αποποίησης Ευθύνης Η Προ-Συµβατική Ενηµέρωση κατά MiFID παρέχεται σε υφιστάµενους και δυνητικούς πελάτες για σκοπούς γενικής ενηµέρωσης και

Διαβάστε περισσότερα