ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κώδικας Καλής Πρακτικής των τραπεζών-μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για την τυποποίηση της διακίνησης μετρητών μεταξύ υποκαταστημάτων τραπεζών Α. Εισαγωγή Σκοπός Πεδίο εφαρμογής Ο παρών κώδικας καλής πρακτικής (εφεξής κώδικας) τίθεται σε ισχύ από τις τράπεζες-μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (εφεξής ΕΕΤ) με σκοπό την τυποποίηση και τη βελτίωση του τρόπου διακίνησης μετρητών μεταξύ τραπεζών και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν καθημερινά, λόγω του υψηλού κόστους των χρηματαποστολών και του υψηλού κινδύνου ληστειών τόσο σε τραπεζικά καταστήματα όσο και σε οχήματα χρηματαποστολών. Ο κώδικας εφαρμόζεται ιδίως σε ό,τι αφορά την τυχόν ανάγκη άμεσης κάλυψης ενός τραπεζικού καταστήματος σε μετρητά και μόνο για τη διακίνηση μετρητών σε ευρώ και όχι σε ξένο νόμισμα. Επίσης, ο κώδικας εφαρμόζεται αποκλειστικά μεταξύ τραπεζικών καταστημάτων εγκατεστημένων στην ελληνική επικράτεια, με εξαίρεση τα τραπεζικά καταστήματα στις περιφέρειες Αττικής και Θεσσαλονίκης. Ρητά συμφωνείται ότι η διάθεση μετρητών, στην οποία αναφέρεται ο κώδικας, συντελείται αποκλειστικά με σκοπό την κάλυψη των αναγκών ενός υποκαταστήματος τράπεζας σε μετρητά, έχει υποβληθεί σχετικό αίτημα της Αγοράστριας προς την Πωλήτρια Τράπεζα από την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα και δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν από τον διακανονισμό της οφειλής της Αγοράστριας προς την Πωλήτρια Τράπεζα. Συνεπώς, ο κώδικας επιδιώκει τη ρύθμιση της συγκεκριμένης σύμβασης παροχής υπηρεσιών από την «Πωλήτρια» προς την «Αγοράστρια Τράπεζα», ήτοι την παροχή ποσού μετρητών έναντι της προ-κατάθεσης σε λογιστικό χρήμα ίδιου ποσού και δε συνιστά δανεισμό ή αγοραπωλησία. Η δε χρήση των όρων «Αγοράστρια» και «Πωλήτρια» Τράπεζα έχουν καθιερωθεί στην τραπεζική πρακτική και για τον λόγο αυτό διατηρούνται και στον παρόντα κώδικα. Οι τράπεζες-μέλη της ΕΕΤ συνάπτουν διμερείς συμφωνίες/συμβάσεις, με τις οποίες, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να παραπέμπουν εν όλω ή εν μέρει στον κώδικα και να ρυθμίζουν πρόσθετα ζητήματα συνεργασίας μεταξύ τραπεζών και εταιριών χρηματαποστολών. Οι ανωτέρω αναφερόμενες διμερείς συμφωνίες/συμβάσεις γνωστοποιούνται στη Διεύθυνση Ταμείων της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην ΠΣΝΠ 77/ «Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία. Επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις των υποχρεώσεων από τις διατάξεις της Απόφασης ΕΚΤ/2010/14 και του Κανονισμού του Συμβουλίου 1338/2001». -1-

2 Β. Ορισμοί Για τους σκοπούς του κώδικα ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί: Αγοράστρια Τράπεζα είναι η Τράπεζα που υποβάλλει αίτημα εφοδιασμού της με μετρητά προς την Πωλήτρια Τράπεζα, μέσω της τυποποιημένης διαδικασίας διακίνησης μετρητών βάσει του κώδικα και με σκοπό την κάλυψη αναγκών της σε μετρητά. Πωλήτρια Τράπεζα είναι η Τράπεζα που διαθέτει μετρητά στην Αγοράστρια Τράπεζα μέσω της τυποποιημένης διαδικασίας διακίνησης μετρητών βάσει του κώδικα. Μετρητά είναι τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα. Ημέρα Τ είναι η εργάσιμη ημέρα διακανονισμού και εκτέλεσης της φυσικής μεταφοράς μετρητών από την Πωλήτρια στην Αγοράστρια Τράπεζα. Διακανονισμός είναι η αμετάκλητη εξάλειψη οφειλής ή απαίτησης που εκκρεμεί μεταξύ Πωλήτριας και Αγοράστριας Τράπεζας, μέσω της αντίστοιχης μεταφοράς κεφαλαίων μεταξύ των λογαριασμών διακανονισμού που τηρούν οι δύο Τράπεζες στο σύστημα πληρωμών TARGET2 ή και μεταξύ λογαριασμών nostro και vostro. Λογαριασμός Διακανονισμού είναι είτε ο λογαριασμός Μονάδας Πληρωμών (ΜΠ), όπως αυτός ορίζεται στην Πράξη Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τράπεζας της Ελλάδος αριθμ. 66/ «Κανονισμός Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο ΤΑRGET 2 GR», όπως ισχύει, ή λογαριασμοί nostro και vostro που τηρεί η Αγοράστρια στην Πωλήτρια Τράπεζα, και το αντίστροφο, σύμφωνα με τον ορισμό του ΟΟΣΑ στο Glossary of Statistical Terms, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι τύποι μηνυμάτων του συστήματος SWIFT MT 202 και ΜΤ 299 είναι οι εκάστοτε οριζόμενοι σύμφωνα με την έκδοση Standards Release του SWIFT που επικαιροποιείται σε ετήσια βάση κάθε Νοέμβριο. Κωδικός HEBIC είναι ο επταψήφιος αριθμός που περιλαμβάνει τον τριψήφιο κωδικό της τράπεζας και τον τετραψήφιο κωδικό του υποκαταστήματος. Ο τριψήφιος αριθμητικός κωδικός συμπίπτει με τον τριψήφιο αριθμητικό κωδικό της τράπεζας, όπως της έχει δοθεί από την Τράπεζα της Ελλάδος, βάσει της Εγκυκλίου 6/ Ο τετραψήφιος αριθμητικός κωδικός αφορά τον κωδικό του υποκαταστήματος της τράπεζας και αποφασίζεται και καθορίζεται από την ίδια την τράπεζα. Η ταξινόμηση των υποκαταστημάτων των τραπεζών κατά κωδικό HEBIC είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΕΤ (http://www.hba.gr). Ποιότητα των τραπεζογραμματίων για εφοδιασμό ΑΤΜ είναι η διαδικασία ελέγχου της γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 3 της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2010/14), όπως ισχύει. Ποιότητα των τραπεζογραμματίων για τροφοδοσία ταμείων είναι η διαδικασία ελέγχου της γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων κατά την έννοια της παρ. 6 του άρθρου 3 της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2010/14), όπως ισχύει. -2-

3 Yπεύθυνος φορέας για τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας είναι η Πωλήτρια Τράπεζα που έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2010/14). Υπεύθυνος φορέας για την υποβολή των λειτουργικών στοιχείων είναι η Πωλήτρια Τράπεζα που έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 10 του άρθρου 3 του Παραρτήματος IV της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2010/14). Υπεύθυνος φορέας για την υποβολή των βασικών στοιχείων που προβλέπονται στο Παράρτημα IV της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και την εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία (ΕΚΤ/2010/14) είναι η Αγοράστρια και η Πωλήτρια Τράπεζα. Γ. Υποχρεώσεις της Αγοράστριας Τράπεζας Γ.1. Διαδικασία παραγγελίας Γ.1.1. Η Αγοράστρια Τράπεζα (είτε υποκατάστημα, είτε κεντρική υπηρεσία για λογαριασμό συγκεκριμένου υποκαταστήματος) υποβάλλει, τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα (ημέρα Τ-1), τηλεφωνικώς το αίτημα αγοράς μετρητών σε συγκεκριμένο υποκατάστημα της Πωλήτριας Τράπεζας, αναφέροντας το ποσό και τη σκοπούμενη χρήση (για εφοδιασμό ΑΤΜ ή για τροφοδοσία ταμείων) των τραπεζογραμματίων, καθώς και την επωνυμία της εταιρίας χρηματαποστολών, η οποία θα μεταφέρει τα μετρητά ή ότι θα γίνει με ίδια μέσα. Γ.1.2. Εφόσον η Αγοράστρια Τράπεζα λάβει τηλεφωνικώς θετική απάντηση την ημέρα Τ-1 από την Πωλήτρια Τράπεζα για την υλοποίηση του αιτήματος, ενημερώνει την εταιρία χρηματαποστολών με την οποία συνεργάζεται. Σε περίπτωση που δε δραστηριοποιείται εταιρία χρηματαποστολών στη συγκεκριμένη περιοχή, η παραλαβή των μετρητών θα πραγματοποιηθεί από συγκεκριμένο υπάλληλο της Αγοράστριας Τράπεζας και με δική της ευθύνη, ενώ ενημερώνει στην περίπτωση αυτή την αστυνομία, ώστε η χρηματαποστολή να γίνει με τη συνοδεία της, αν είναι εφικτό. Η ενημέρωση θα αφορά τον προγραμματισμό της χρηματαποστολής μεταφοράς μετρητών και την επιβεβαίωση της δυνατότητας της εταιρίας χρηματαποστολών ή του τραπεζικού υπαλλήλου να πραγματοποιήσει τη χρηματαποστολή. Γ.1.3. Ενημερώνει, το αργότερο την ημέρα Τ-1 και μία τουλάχιστον ώρα πριν τη λήξη του ωραρίου με μήνυμα SWIFT ΜΤ 299 την Πωλήτρια Τράπεζα για την οριστική υλοποίηση της μεταφοράς μετρητών αναφέροντας τα εξής: το ύψος του ποσού που θα παραληφθεί, την ανάλυση της πολλαπλότητας (ποσότητα τραπεζογραμματίων συγκεκριμένης ονομαστικής αξίας), τον επταψήφιο κωδικό HEBIC του υποκαταστήματος της Αγοράστριας Τράπεζας, -3-

4 τον επταψήφιο κωδικό HEBIC του υποκαταστήματος της Πωλήτριας Τράπεζας, την επωνυμία της εταιρίας χρηματαποστολών που θα είναι υπεύθυνη για τη μεταφορά των μετρητών ή σε περίπτωση που δε δραστηριοποιείται εταιρία χρηματαποστολών στη συγκεκριμένη περιοχή, την ένδειξη «ίδια μέσα», τα στοιχεία του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου της Τράπεζας (ονοματεπώνυμο και αριθμός ΑΔΤ), ο οποίος με τη συνοδεία της αστυνομίας, εφόσον είναι εφικτό, θα πραγματοποιήσει τη διακίνηση μετρητών, την ένδειξη ότι η πραγματοποίηση της χρηματαποστολής πραγματοποιείται με ευθύνη και έξοδα της Αγοράστριας Τράπεζας, το όριο ασφαλείας ανά σάκο μετρητών που ισχύει στην εταιρία χρηματαποστολών που θα χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά των μετρητών, την ημερομηνία παραλαβής, και ένδειξη ότι τα μετρητά προορίζονται για εφοδιασμό ΑΤΜ ή/και για τροφοδοσία ταμείων. Γ.1.4. Η Αγοράστρια Τράπεζα μετά την παραλαβή, την ημέρα Τ-1, του μηνύματος επιβεβαίωσης και αποδοχής SWIFT ΜΤ 299 από την Πωλήτρια Τράπεζα, ενημερώνει αυθημερόν τη μονάδα Κίνησης Κεφαλαίων της Τράπεζας για την πίστωση του λογαριασμού διακανονισμού της Πωλήτριας Τράπεζας που έχει συμφωνηθεί με χρηματικό ποσό ίσο με τα μετρητά που έχουν ζητηθεί και την αποστολή μηνύματος SWIFT MT 202 με ημερομηνία αξίας το αργότερο την ημέρα Τ, προς την Πωλήτρια Τράπεζα και πριν από την πραγματοποίηση της χρηματαποστολής. Επιπλέον, στο μήνυμα SWIFT MT 202 αναφέρεται στο πεδίο reference η ένδειξη «Μετρητά» καθώς και ο επταψήφιος κωδικός HEBIC του υποκαταστήματος της Πωλήτριας Τράπεζας. Γ.1.5. Στην περίπτωση που η χρηματαποστολή θα εκτελεστεί από άλλη, μη συνεργαζόμενη με την Πωλήτρια Τράπεζα, εταιρία χρηματαποστολών, η Αγοράστρια Τράπεζα αποστέλλει επιπλέον, την ημέρα Τ-1 ή την ημέρα Τ, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ) ή με τηλεομοιότυπο (fax) στην Πωλήτρια Τράπεζα τις ισχύουσες καταστάσεις εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της εταιρίας χρηματαποστολών. Στο θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή στη συνοδευτική του τηλεμοιότυπου επιστολή αναφέρεται η ένδειξη «ισχύουσα κατάσταση εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της εταιρίας χρηματαποστολών». Η Πωλήτρια Τράπεζα διασφαλίζει την εμπιστευτική διαχείριση των καταστάσεων εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της εταιρίας χρηματαποστολών που της αποστέλλει (με ή fax) η Αγοράστρια Τράπεζα. Γ.2. Διαδικασία Παραλαβής Η κυριότητα των μετρητών αποκτάται από την Αγοράστρια Τράπεζα τη στιγμή παραλαβής των μετρητών, δηλαδή από την απόκτηση της φυσικής κατοχής κάθε ενός σάκου μετρητών χωριστά και την υπογραφή επί του Δελτίου Παράδοσης και Παραλαβής στην οικεία στήλη για αυτόν τον συγκεκριμένο σάκο μετρητών από τους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους της εταιρίας χρηματαποστολών που έχει επιλέξει η Αγοράστρια Τράπεζα ή από τον εξουσιοδοτημένο υπάλληλό της ο οποίος παραλαμβάνει τα μετρητά. Με την παραλαβή των μετρητών από την Πωλήτρια Τράπεζα, η Αγοράστρια Τράπεζα προβαίνει σε καταμέτρησή τους και έλεγχο αμφιβόλου γνησιότητας στις εγκαταστάσεις της. Ειδικότερα, η καταμέτρηση του ποσού διενεργείται με την παρουσία δύο τουλάχιστον εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της σε ασφαλή χώρο, ο οποίος δεν είναι ορατός και ευκόλως προσπελάσιμος από το ευρύ κοινό και, εφόσον είναι δυνατό, βιντεοσκοπείται. Εφόσον συμφωνηθεί, είναι δυνατό κατά την αρχική καταμέτρηση και συσκευασία στις εγκαταστάσεις της Πωλήτριας Τράπεζας να παρίσταται υπάλληλος της Αγοράστριας Τράπεζας. -4-

5 Γ.3 Διαδικασία υποβολής βασικών στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος Η Αγοράστρια Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην ΠΣΝΠ 77/ , των βασικών στοιχείων που προβλέπονται στο Παράρτημα IV της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2010/14). Δ. Υποχρεώσεις της Πωλήτριας Τράπεζας Δ.1. Διαδικασία Παραγγελίας Δ.1.1. Η Πωλήτρια Τράπεζα ενημερώνει, την ημέρα Τ-1 το αργότερο, τηλεφωνικώς την Αγοράστρια Τράπεζα για την ικανοποίηση ή όχι του αιτήματος διάθεσης μετρητών. Δ.1.2. Παραλαμβάνει, το αργότερο την ημέρα Τ-1 και μία τουλάχιστον ώρα πριν τη λήξη του ωραρίου, την αναλυτική εντολή μέσω του μηνύματος SWIFT MT 299 από την Αγοράστρια Τράπεζα και της αποστέλλει αντίστοιχο μήνυμα SWIFT MT 299 για την εκ μέρους της αποδοχή του σχετικού αιτήματος. Δ.1.3. Παραλαμβάνει, την ημέρα Τ το αργότερο, το μήνυμα SWIFT ΜΤ 202 με την ανέκκλητη πίστωση του λογαριασμού διακανονισμού της με χρηματικό ποσό ίσο με τα μετρητά που θα διαθέσει στην Αγοράστρια Τράπεζα. Το μήνυμα SWIFT MT 202 αποτελεί την οριστική εντολή για την πραγματοποίηση της φυσικής μεταφοράς των μετρητών. Δ.1.4. Προετοιμάζει και συσκευάζει, την ημέρα Τ το αργότερο, τα μετρητά βάσει των προδιαγραφών της Τράπεζας της Ελλάδος, σύμφωνα με το αίτημα της Αγοράστριας Τράπεζας και των οδηγιών που έλαβε για τη χρήση των μετρητών (για εφοδιασμό ΑΤΜ ή/και για τροφοδοσία ταμείων), την ανάλυση πολλαπλότητας (ποσότητα τραπεζογραμματίων συγκεκριμένης ονομαστικής αξίας) και το όριο ασφαλείας ανά σάκο μετρητών. Δ.2. Διαδικασία Παράδοσης Πραγματοποιεί την ημέρα Τ έλεγχο ταυτοπροσωπίας των εξουσιοδοτημένων υπαλλήλων της εταιρίας χρηματαποστολών ή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου της Αγοράστριας Τράπεζας και παραδίδει τα μετρητά στην εταιρία χρηματαποστολών ή στον εξουσιοδοτημένο τραπεζικό υπάλληλο μετά την παραλαβή του μηνύματος SWIFT ΜΤ 202 από την Αγοράστρια Τράπεζα. Δ.3 Διαδικασία υποβολής στοιχείων στην Τράπεζα της Ελλάδος Δ.3.1. Η Πωλήτρια Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην ΠΣΝΠ 77/ , των λειτουργικών στοιχείων που προβλέπονται στο Παράρτημα IV της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2010/14). Δ.3.2. Η Πωλήτρια Τράπεζα είναι υπεύθυνη για την υποβολή στην Τράπεζα της Ελλάδος, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στην ΠΣΝΠ 77/ , των βασικών στοιχείων που προβλέπονται στο Παράρτημα IV της Απόφασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ/2010/14). -5-

6 Ε. Διευθέτηση διαφορών Ε.1. Διαδικασία τακτοποίησης διαφορών Σε περίπτωση διαφορών κατά την ανωτέρω περιγραφόμενη διαδικασία παραλαβής, η Αγοράστρια Τράπεζα ενημερώνει με μήνυμα SWIFT ΜΤ 299 την Πωλήτρια Τράπεζα το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών (Τ+2 max), αναφέροντας αναλυτικά τις διαφορές, προκειμένου να πιστώσει η Πωλήτρια Τράπεζα με το ισόποσο της διαφοράς τον λογαριασμό διακανονισμού της Αγοράστριας Τράπεζας, σε περίπτωση ελλείμματος, ή να πιστωθεί ο λογαριασμός διακανονισμού της Πωλήτριας Τράπεζας, σε περίπτωση πλεονάσματος, από την Αγοράστρια Τράπεζα. Ο διακανονισμός των διαφορών γίνεται με μήνυμα SWIFT ΜΤ 202 και αντίστοιχη χρεοπίστωση του λογαριασμού διακανονισμού που έχει συμφωνηθεί να χρησιμοποιηθεί. Μετά την παρέλευση δύο (2) εργάσιμων ημερών (Τ+2) θεωρείται ότι δεν υπάρχει οποιαδήποτε απαίτηση της Αγοράστριας Τράπεζας. Σε περίπτωση εύρεσης χαρτονομισμάτων αμφιβόλου γνησιότητας, αυτά δεν επιστρέφονται στην Πωλήτρια Τράπεζα. Η Αγοράστρια Τράπεζα, εφόσον πιστοποιήσει ότι τα αμφιβόλου γνησιότητας τραπεζογραμμάτια προέρχονται από την Πωλήτρια Τράπεζα, τα παραδίδει αμέσως, και πάντως το αργότερο είκοσι εργάσιμες ημέρες μετά την επεξεργασία τους, στις αρμόδιες εθνικές αρχές σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΣΝΠ 77/ , όπως εκάστοτε ισχύει και ενημερώνει με μήνυμα SWIFT ΜΤ 299 την Πωλήτρια Τράπεζα το αργότερο εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών (Τ+2 max), αναφέροντας αναλυτικά τις διαφορές από τα αμφιβόλου γνησιότητας τραπεζογραμμάτια, προκειμένου να πιστώσει η Πωλήτρια Τράπεζα με το ισόποσο της διαφοράς τον λογαριασμό διακανονισμού της Αγοράστριας Τράπεζας. Ε.2. Ευθύνη των μερών σε περίπτωση διαφοράς Την ευθύνη διευθέτησης τυχόν διαφοράς σε περίπτωση ελλείμματος συμπεριλαμβανομένης και της εύρεσης τραπεζογραμματίων αμφιβόλου γνησιότητας, επωμίζεται η Πωλήτρια Τράπεζα. Την ευθύνη διευθέτησης τυχόν διαφοράς σε περίπτωση πλεονάσματος επωμίζεται η Αγοράστρια Τράπεζα. -6-

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ Οι παρόντες όροι διέπουν τις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχει η Τράπεζα Πειραιώς προς τους πελάτες της και εφαρμόζονται: (α) στις υπηρεσίες πληρωμών που παρέχονται

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών με Επιχειρήσεις Επιχειρήσεων Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι όροι και διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών

Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Πλαίσιο Συνεργασίας Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Ιδιωτών Έκδοση 1.0 / 2010 ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΚΑΡΤΩΝ ALPHA BANK Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA TΡΑΠΕΖΑ Α.Ε. (εφεξής «Τράπεζα»), η οποία έχει έδρα στην Αθήνα (οδός Σταδίου αριθμός 40), εκδίδει και χορηγεί στον αντισυμβαλλόμενο (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA

ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΡΤΑΣ VISA Με τη σύμβαση αυτή η ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ (στο εξής «Τράπεζα») κατόπιν αίτησης, που επισυνάπτεται στην παρούσα (στο εξής «Αίτηση»), της αντισυμβαλλόμενης

Διαβάστε περισσότερα

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ]

[ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού [ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ] ΘΗΒΑ 2013 φορολογική λογιστική Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 2 Πίνακας Περιεχομένων Πίνακας Περιεχομένων... 3 ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009

KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 KA 210 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Αθήνα, 29 Ιουνίου 2009 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤ/ΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 19 η ΤΕΛ.ΔΙΑΔ/ΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ B Αχ. Δ/νση : Καραγεώργη Σερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ USB BANK PLC ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους πιο κάτω όρους και προϋποθέσεις σύμφωνα με τις πρόνοιες του Περί Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε

Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε Ν. 4093/2012 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΣΟΔΑ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ε.1. ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή

Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Κανονισμός Εκκαθάρισης Συναλλαγών Επί Κινητών Αξιών Σε Λογιστική Μορφή Έκδοση 2.1 Ιανουάριος 2015 Σύμφωνα με το άρθρο 73 του ν. 3606/2007, την υπ αριθμ. 103/28.7.2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας

ΑΠΟΦΑΣΗ. Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας Μαρούσι, 20-12-2006 ΑΡΙΘ. ΑΠ.: 415/50 ΑΠΟΦΑΣΗ Υποβολή Εισήγησης προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τον Καθορισμό του Περιεχομένου της Καθολικής Υπηρεσίας Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. Νοέμβριος 2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Νοέμβριος 2007 ΣΜΥΡΝΗΣ 13-15, 165 62 ΓΛΥΦΑΔΑ ΤΗΛ.: 213-2026200 FAX: 210-9615464 e-mail:info@ekevyl.gr σελ.2 από 22 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10.10.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 267/7 ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΔΗΓΙΑ 2009/110/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 για την ανάληψη, άσκηση και προληπτική εποπτεία

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ)

Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΙΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤ ΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA EΛΛΗΝΙΚΗ ΣTATIΣTIKH ΑΡΧΗ Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ΠΕΙΡΑΙΑΣ 2012 Κανονισμός Λειτουργίας και Διαχείρισης

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών

Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177-13 κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών Ν. 4177/13 (ΦΕΚ 173 Α/8-8-2013) : Kανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ Β' ΜΕΡΟΣ ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΟΕΣΗΣ & ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Α' ΜΕΡΟΣ ΑΡ0ΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 2: ΟΡΙΣΜΟΙ Β' ΜΕΡΟΣ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ ΑΡΘΡΟ 3: 4: 6: 7: 8:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤO ΑΡΘΡΟ 5 ΤΟΥ Ν. 3152/2003 (όπως εγκρίθηκε με τις υπ αριθμ. 4/304/10.6.2004, 3/319/9.12.2004, 23/367/22.12.2005, 34/419/14.3.2007, 2/465/3.3.2008

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ

cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 ƧƭƷƬƶƬ ƶƹʊʃƶƴưƭƶ ƴƶƴƽƴʊʒƴƶ ƶijǎLjǒiǁį ƴinjƾijdž ǀ ƱǗNjLjNjǎǑ ƪljȺǏǎıǙȺǎǑ ƪIJĮLjǏİǁĮǐ 3/$< ƪƴƭƹƪƭƵƬưƧƷƭƮƳ cytacc@hq.cyta.gr 2155555900 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 16 s, A, 1/2 CYTA. 4 11 3471, 2/2 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «CYTA ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς:

2. Ως προς το περιεχόμενο των διατάξεων του παρόντος σχεδίου νόμου, η νέα κοινοτική νομοθεσία επιδιώκει κυρίως τους ακόλουθους σκοπούς: Αιτιολογική έκθεση επί του σχεδίου νόμου για τη μεταφορά στη νομοθεσία της Οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 (ΕΕ L 174/1.7.2011) σχετικά με τους διαχειριστές

Διαβάστε περισσότερα

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :

1 ΔΗΜΟΣ ΤΗΝΟΥ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΝΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΠΡΑΞΗ : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ Προμήθεια αυτόνομων συστημάτων επεξεργασίας νερού στο Δήμο Τήνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ATTICA PREPAID CARD VISA Με τους παρόντες όρους η ανώνυμη τραπεζική εταιρεία με την επωνυμία «Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (εφεξής «Τράπεζα») που εδρεύει στην Αθήνα (Ομήρου

Διαβάστε περισσότερα