ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ"

Transcript

1 L 77/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/469 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 7ης Φεβρουαρίου 2017 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8 σχετικά με τη συλλογή για το ευρώ και τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών χρηματικού «Currency Informaion Sysem 2» (ΕΚΤ/2017/7) Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 128, Έχοντας υπόψη το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, και ιδίως τα άρθρα 5 και 16, Εκτιμώντας τα ακόλουθα: (1) Προκειμένου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) να βελτιώσει τη συλλογή για το ευρώ με τη συνδρομή των εθνικών κεντρικών τραπεζών, θα πρέπει να ενσωματωθούν στη διαδικασία συλλογής του συστήματος πληροφοριών χρηματικού «Currency Informaion Sysem 2» (εφεξής το «CIS 2») ορισμένα στοιχεία όσον αφορά τα νέα τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ. Ειδικότερα, στις απαιτήσεις παροχής του CIS 2 θα πρέπει να συμπεριληφθούν η παροχή σχετικών με την απευθείας καταστροφή μέρους των αποθεμάτων και κερμάτων, η ανάλυση σχετικών με τα αποθέματα κερμάτων βάσει της ιδιότητάς τους και η παροχή πρόσθετων σχετικών με το σύστημα φύλαξης «noes-held-o-order» ή με παρόμοια συστήματα. (2) Η ημερήσια παροχή ορισμένων για τραπεζογραμμάτια και κέρματα ευρώ θα πρέπει να αποτυπωθεί στο γενικό σύστημα παροχής με την ενσωμάτωσή τους στο τελευταίο. (3) Για τη βελτίωση της ποιότητας των συλλεγόμενων θα πρέπει να θεσπιστούν νέοι έλεγχοι αξιοπιστίας ως προς τη συνοχή τους. Επίσης, για τη σωστή λειτουργία του CIS 2 θα πρέπει να προβλεφθούν πρόσθετα δεδομένα αναφοράς, όπως τιμές αναφοράς για αποθέματα εφοδιασμού κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία, καθώς και παράμετροι που θα λαμβάνουν υπόψη τις τραπεζικές αργίες. (4) Η ενισχυμένη σαφήνεια θα διευκολύνει την παροχή στο CIS 2 και θα μειώσει τον φόρτο εργασίας που αυτή συνεπάγεται για τους εμπλεκομένους φορείς. Θα πρέπει επομένως να προσαρμοστούν αναλόγως οι απαιτήσεις παροχής και να καταργηθούν όσες εξ αυτών καθίστανται πλέον άνευ αντικειμένου. (5) Το άρθρο 11 παράγραφος 2 της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2008/8 ( 1 ) ορίζει ότι η εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ εξουσιοδοτείται να προβαίνει σε τεχνικές τροποποιήσεις των παραρτημάτων της και των προδιαγραφών του μηχανισμού διαβίβασης του CIS 2, αφού λάβει υπόψη τις θέσεις των αρμόδιων επιτροπών του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ). Οι μεταβολές στα παραρτήματα της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2008/8 συνιστούν τέτοιου είδους τροποποιήσεις, επί των οποίων έχουν ληφθεί υπόψη οι θέσεις των αρμόδιων επιτροπών του ΕΣΚΤ. Επειδή οι εν λόγω τεχνικές τροποποιήσεις συνεπάγονται την ανάγκη αναδιάρθρωσης των παραρτημάτων της ως άνω κατευθυντήριας γραμμής, καθίσταται αναγκαία η περαιτέρω τροποποίησή της. (6) Συνεπώς, η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8 θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως, ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ: Άρθρο 1 Τροποποιήσεις Η κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8 τροποποιείται ως εξής: 1. στο άρθρο 1 παράγραφος 1 τα στοιχεία ιστ) και ιζ) αντικαθίστανται από το ακόλουθο κείμενο: «ιστ) σ τ ο ι χ ε ί ο κ α τ η γ ο ρ ί α ς 1 : στοιχείο που παρέχεται από τις στο CIS 2 τα οριζόμενα στα παραρτήματα I έως III για κάθε περίοδο υποβολής ( 1 ) Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8, της 11ης Σεπτεμβρίου 2008, σχετικά με τη συλλογή για το ευρώ και τη λειτουργία του συστήματος πληροφοριών χρηματικού «Currency Informaion Sysem 2» (ΕΕ L 346 της , σ. 89).

2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/5 ιζ) σ τ ο ι χ ε ί ο π ο υ π ρ ο κ ύ π τ ε ι α π ό τ η ν ε π έ λ ε υ σ η γ ε γ ο ν ό τ ω ν : στοιχείο που παρέχεται από στο CIS 2 τα οριζόμενα στα παραρτήματα I έως III, ως προς το οποίο η παροχή λαμβάνει χώρα μόνον εφόσον το υποκείμενο γεγονός επέρχεται στη διάρκεια της περιόδου υποβολής» 2. στο άρθρο 2 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Οι παρέχουν στην ΕΚΤ τα στοιχεία του CIS 2 σχετικά με τα τραπεζογραμμάτια ευρώ, δηλαδή εκείνα που ειδικότερα ορίζονται στο πρώτο μέρος του παραρτήματος I, τηρώντας τη συχνότητα παροχής που προβλέπεται στο πρώτο αυτό μέρος και τους κανόνες εγγραφής που προβλέπονται στο τρίτο μέρος του παραρτήματος I.» 3. στο άρθρο 4 η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Οι παρέχουν στην ΕΚΤ σε εξαμηνιαία βάση τα στοιχεία που σχετίζονται με την υποδομή χρηματικού και τις επιχειρησιακές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο παράρτημα III. Τα στοιχεία που παρέχονται στην ΕΚΤ βασίζονται στα στοιχεία που έχουν λάβει οι από φορείς που διαχειρίζονται μετρητά δυνάμει του παραρτήματος IV της απόφασης ΕΚΤ/2010/14.» 4. στο άρθρο 5 η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Μετά την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή και εντός προθεσμίας που συμφωνείται μεταξύ της και της ΕΚΤ, η παρέχει σε ημερήσια βάση στην ΕΚΤ τα στοιχεία που καθορίζονται στο παράρτημα II.» 5. το άρθρο 7 τροποποιείται ως εξής: α) η παράγραφος 1 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «1. Οι λαμβάνουν τα λληλα μέτρα για να διασφαλίσουν την πληρότητα και την ορθότητα των που απαιτούνται σύμφωνα με την παρούσα κατευθυντήρια γραμμή ενόψει της διαβίβασής τους στην ΕΚΤ. Διεξάγουν κατ ελάχιστον: α) τους ελέγχους πληρότητας, δηλαδή τους ελέγχους που διασφαλίζουν ότι η παροχή κατηγορίας 1 και που προκύπτουν από την επέλευση γεγονότων πραγματοποιείται σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται στην παρούσα κατευθυντήρια γραμμή και στα παραρτήματα I έως III β) τους ελέγχους ορθότητας που καθορίζονται στο παράρτημα V. Η σχετική εφαρμογή του CIS 2 απορρίπτει μηνύματα αναγγελίας δεδομένων τα οποία δεν περιέχουν στοιχεία κατηγορίας 1 τους ορισμούς των παραρτημάτων I έως III, τα οποία και παρέχονται για την οικεία περίοδο υποβολής.» β) η παράγραφος 3 αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο: «3. Η ΕΚΤ διασφαλίζει ότι: α) οι έλεγχοι πληρότητας και ορθότητας που προβλέπονται στα παραρτήματα I, ΙΙ III και V για τα στοιχεία που παρέχονται σε μηνιαία και εξαμηνιαία βάση και β) οι έλεγχοι πληρότητας που προβλέπονται στα παραρτήματα I και II για τα στοιχεία που παρέχονται σε ημερήσια βάση, διενεργούνται από το CIS 2 πριν από την αποθήκευση των εν λόγω στην κεντρική βάση δεδομένων του CIS 2.» 6. Τα παραρτήματα I έως VII αντικαθίστανται από το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας κατευθυντήριας γραμμής. Άρθρο 2 Έναρξη παραγωγής αποτελεσμάτων Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή αρχίζει να παράγει αποτελέσματα την ημέρα της κοινοποίησής της στις εθνικές κεντρικές τράπεζες των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ. Άρθρο 3 Αποδέκτες Η παρούσα κατευθυντήρια γραμμή απευθύνεται σε όλες τις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος. Φρανκφούρτη, 7 Φεβρουαρίου Για την εκτελεστική επιτροπή της ΕΚΤ Ο Πρόεδρος της ΕΚΤ Mario DRAGHI

3 Αριθμός Ονομασία στοιχείου 1 Συγκεντρωτικά στοιχεία 1.1 Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια 1.2 Τραπεζογραμμάτια κατεστραμμένα online 1.3 Τραπεζογραμμάτια κατεστραμμένα offline Συνολικός αριθμός σειρά / εναλλακτική σειρά ονομαστική αξία Στοιχεία ECI ( 1 ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Σύστημα παροχής για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ ημερήσια Συχνότητα μηνιαία Ιδιοχαρακτηριστικό πληρότητας κατηγορία 1 ( 2 ) x x x x x x x x x x x x x x x 2 Στοιχεία σχετικά με αποθέματα ευρώ A Αποθέματα από το Ευρωσύστημα 2.1 Αποθέματα ESS νέων x x x x x x 2.2 Αποθέματα ESS λληλων 2.3 Αποθέματα εφοδιασμού νέων από x x x x x x x x x x x x στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων Πηγή Από Αναλύσεις σχετικές με τις κινήσεις ευρώ Σε Από είδος αποθέματος ( 4 ) Σε είδος αποθέματος ( 5 ) Ιδιότητα ( 6 ) Κατανομή σε έτος παραγωγής ( 7 ) Προγραμματισμός ( 8 ) L 77/6 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4 Αριθμός Ονομασία στοιχείου 2.4 Αποθέματα εφοδιασμού λληλων από 2.5 Αποθέματα αλληλων (προς καταστροφή) από 2.6 Αποθέματα ανεπεξέργαστων από Συνολικός αριθμός σειρά / εναλλακτική σειρά ονομαστική αξία B Αποθέματα από φορείς NHTO 2.7 Αποθέματα εφοδιασμού νέων από φορείς NHTO 2.8 Αποθέματα εφοδιασμού λληλων από φορείς NHTO Στοιχεία ECI ( 1 ) ημερήσια Συχνότητα μηνιαία Ιδιοχαρακτηριστικό πληρότητας κατηγορία 1 ( 2 ) x x ( 3 ) x x x x στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων x x x x x για μηνιαία για ημερήσια x x ( 3 ) x x x x x x x x x x x ( 3 ) x x x Πηγή Τράπεζες NHTO Από Αναλύσεις σχετικές με τις κινήσεις ευρώ Σε Από είδος αποθέματος ( 4 ) Σε είδος αποθέματος ( 5 ) Ιδιότητα ( 6 ) Κατανομή σε έτος παραγωγής ( 7 ) Προγραμματισμός ( 8 ) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/7

5 Γ Αριθμός Ονομασία στοιχείου 2.9 Αποθέματα αλλων από φορείς NHTO 2.10 Αποθέματα ανεπεξέργαστων από φορείς NHTO Συνολικός αριθμός σειρά / εναλλακτική σειρά Αποθέματα από τράπεζες ECI 2.11 Αποθέματα εφοδιασμού νέων από τράπεζες ECI 2.12 Αποθέματα εφοδιασμού λληλων από τράπεζες ECI 2.13 Αποθέματα αλληλων από τράπεζες ECI ονομαστική αξία Στοιχεία ECI ( 1 ) ημερήσια Συχνότητα μηνιαία Ιδιοχαρακτηριστικό πληρότητας κατηγορία 1 ( 2 ) x x x x x x x ( 3 ) x x x x x x x x x x x ( 3 ) x x x x x x x x x x στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων Πηγή Τράπεζες ECI Από Αναλύσεις σχετικές με τις κινήσεις ευρώ Σε Από είδος αποθέματος ( 4 ) Σε είδος αποθέματος ( 5 ) Ιδιότητα ( 6 ) Κατανομή σε έτος παραγωγής ( 7 ) Προγραμματισμός ( 8 ) L 77/8 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

6 Αριθμός Ονομασία στοιχείου 2.14 Αποθέματα ανεπεξέργαστων από τράπεζες ECI 2.15 Αποθέματα εφοδιασμού σε διαμετακόμιση (in ransi) προς ή από τράπεζες ECI Συνολικός αριθμός σειρά / εναλλακτική σειρά ονομαστική αξία 3 Στοιχεία σχετικά με επιχειρησιακές δραστηριότητες A Επιχειρησιακές δραστηριότητες των 3.1 Τραπεζογραμμάτια που έχουν εκδοθεί από 3.2 Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβαστεί από σε φορείς NHTO 3.3 Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβαστεί από σε τράπεζες ECI 3.4 Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε Στοιχεία ECI ( 1 ) ημερήσια Συχνότητα μηνιαία Ιδιοχαρακτηριστικό πληρότητας κατηγορία 1 ( 2 ) x x ( 3 ) x x x x x x ( 3 ) x x x x x x ( 3 ) x x x x x x ( 3 ) x x x x στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων x x ( 3 ) x x x x x x x ( 3 ) x x x x Πηγή Από Αναλύσεις σχετικές με τις κινήσεις ευρώ Σε Από είδος αποθέματος ( 4 ) Σε είδος αποθέματος ( 5 ) Ιδιότητα ( 6 ) Κατανομή σε έτος παραγωγής ( 7 ) Προγραμματισμός ( 8 ) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/9

7 Αριθμός Ονομασία στοιχείου 3.5 Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβαστεί από φορείς NHTO σε 3.6 Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβαστεί από τράπεζες ECI σε 3.7 Τραπεζογραμμάτια που έχουν υποστεί επεξεργασία από 3.8 Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί αλληλα κατόπιν διαλογής από 3.9 Τραπεζογραμμάτια σε διαμετακόμιση (in ransi) προς άλλη (ή άλλες) 3.10 Νέα τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί απευθείας από αποθέματα εφοδιασμού Συνολικός αριθμός σειρά / εναλλακτική σειρά ονομαστική αξία Στοιχεία ECI ( 1 ) ημερήσια Συχνότητα μηνιαία Ιδιοχαρακτηριστικό πληρότητας κατηγορία 1 ( 2 ) x x ( 3 ) x x x x στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων x x ( 3 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Πηγή Από Αναλύσεις σχετικές με τις κινήσεις ευρώ Σε Από είδος αποθέματος ( 4 ) Σε είδος αποθέματος ( 5 ) Ιδιότητα ( 6 ) Κατανομή σε έτος παραγωγής ( 7 ) Προγραμματισμός ( 8 ) L 77/10 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

8 Αριθμός Ονομασία στοιχείου 3.11 Κατάλληλα τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί απευθείας από αποθέματα εφοδιασμού 3.12 Νέα τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί απευθείας από το απόθεμα ESS 3.13 Κατάλληλα τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί απευθείας από το απόθεμα ESS 3.14 Ανεπεξέργαστα τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί απευθείας από το απόθεμα Συνολικός αριθμός σειρά / εναλλακτική σειρά B Επιχειρησιακές δραστηριότητες φορέων NHTO 3.15 Τραπεζογραμμάτια που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από φορείς NHTO ονομαστική αξία Στοιχεία ECI ( 1 ) ημερήσια Συχνότητα μηνιαία Ιδιοχαρακτηριστικό πληρότητας κατηγορία 1 ( 2 ) στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων x x ( 3 ) x x x x x x x x x x ( 3 ) x x x x x ( 3 ) x x x x x ( 3 ) x x x x Πηγή Τράπεζες NHTO Από Αναλύσεις σχετικές με τις κινήσεις ευρώ Σε Από είδος αποθέματος ( 4 ) Σε είδος αποθέματος ( 5 ) Ιδιότητα ( 6 ) Κατανομή σε έτος παραγωγής ( 7 ) Προγραμματισμός ( 8 ) EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/11

9 Γ Αριθμός Ονομασία στοιχείου 3.16 Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε φορείς NHTO 3.17 Τραπεζογραμμάτια που έχουν υποστεί επεξεργασία από φορείς NHTO 3.18 Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί αλληλα κατόπιν διαλογής από φορείς NHTO Συνολικός αριθμός σειρά / εναλλακτική σειρά Επιχειρησιακές δραστηριότητες τραπεζών ECI 3.19 Τραπεζογραμμάτια που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από τράπεζες ECI 3.20 Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε τράπεζες ECI 3.21 Τραπεζογραμμάτια που έχουν υποστεί επεξεργασία από τράπεζες ECI 3.22 Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί αλληλα κατόπιν διαλογής από τράπεζες ECI ονομαστική αξία Στοιχεία ECI ( 1 ) ημερήσια Συχνότητα μηνιαία Ιδιοχαρακτηριστικό πληρότητας κατηγορία 1 ( 2 ) x x ( 3 ) x x x x x x x x x x x x x x x x ( 3 ) x x x x x x x ( 3 ) x x x x x x x x x x x x x x x x x στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων Πηγή Τράπεζες ECI Από Αναλύσεις σχετικές με τις κινήσεις ευρώ Σε Από είδος αποθέματος ( 4 ) Σε είδος αποθέματος ( 5 ) Ιδιότητα ( 6 ) Κατανομή σε έτος παραγωγής ( 7 ) Προγραμματισμός ( 8 ) L 77/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

10 Αριθμός Ονομασία στοιχείου Συνολικός αριθμός σειρά / εναλλακτική σειρά ονομαστική αξία Στοιχεία ECI ( 1 ) ημερήσια Συχνότητα μηνιαία Ιδιοχαρακτηριστικό πληρότητας κατηγορία 1 ( 2 ) στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων 4 Στοιχεία σχετικά με κινήσεις 4.1 Παράδοση νέας παραγωγής από εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη ή παραλαμβάνουσα x x x x x 4.2 Μεταβίβαση 4.3 Παραλαβή 5 Στοιχεία για μελλοντικές του Ευρωσυστήματος 5.1 Αποθέματα σε μελλοντικό νόμιμο χρήμα Πηγή υπεύθυνη x x ( 3 ) x x x υπεύθυνη/εφοδιάζουσα x x ( 3 ) x x x παραλαμβάνουσα x x ( 3 ) x x x Μελλοντική του Ευρωσυστήματος 5.2 Προεφοδιασμός x x ( 3 ) x x x 5.3 Υποπροεφοδιασμός x x ( 3 ) x x x Προεφοδιασθέντες μελλοντικοί αντισυμβαλλόμενοι Από Αναλύσεις σχετικές με τις κινήσεις ευρώ Σε Από είδος αποθέματος ( 4 ) Σε είδος αποθέματος ( 5 ) x Ιδιότητα ( 6 ) Κατανομή σε έτος παραγωγής ( 7 ) x Προγραμματισμός ( 8 ) x x x x x x x x EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/13

11 Αριθμός Ονομασία στοιχείου Συνολικός αριθμός σειρά / εναλλακτική σειρά ονομαστική αξία Στοιχεία ECI ( 1 ) 6 Ημερήσια στοιχεία για την καθαρή έκδοση 6.1 Καθαρή εθνική έκδοση ημερήσια Συχνότητα μηνιαία Ιδιοχαρακτηριστικό πληρότητας κατηγορία 1 ( 2 ) x x x x x στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων Πηγή Από Αναλύσεις σχετικές με τις κινήσεις ευρώ Σε Από είδος αποθέματος ( 4 ) Σε είδος αποθέματος ( 5 ) Ιδιότητα ( 6 ) Κατανομή σε έτος παραγωγής ( 7 ) ( 1 ) Τα στοιχεία αναλύονται τράπεζα ECI. ( 2 ) Το ιδιοχαρακτηριστικό πληρότητας της κατηγορίας 1 ισχύει για όλα τα στοιχεία με την ιδιότητα νόμιμου χρήματος. Εάν η ιδιότητα νόμιμου χρήματος προσδιορίζεται ως ιδιότητα μελλοντικού ή καταργηθέντος νόμιμου χρήματος βάσει ιδιαίτερης απόφασης, όλα τα στοιχεία της κατηγορίας 1 πρέπει να θεωρούνται στοιχεία που προκύπτουν από την επέλευση γεγονότων. ( 3 ) Ανάλογα με τις λεπτομέρειες έκδοσης που καθορίζονται σε ιδιαίτερη απόφαση, οι φορείς που αναφέρονται ως πηγή προέλευσης θα χρησιμοποιούν στατιστικές μεθόδους προκειμένου να καθορίζουν την σειρά και εναλλακτική σειρά ανάλυση μεικτών δεμάτων ή μεικτών δεσμίδων που περιέχουν τραπεζογραμμάτια ευρώ διαφορετικών σειρών ή/και εναλλακτικών σειρών. ( 4 ) Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν το είδος αποθέματος της εφοδιάζουσας από το οποίο προέρχονται τα μεταβιβαζόμενα τραπεζογραμμάτια ευρώ, δηλαδή την παραγωγή (παράδοση από εκτυπωτικά ιδρύματα), το Στρατηγικό απόθεμα του Ευρωσυστήματος (απόθεμα ESS) ή τα αποθέματα εφοδιασμού. ( 5 ) Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν το είδος αποθέματος της παραλαμβάνουσας στο οποίο μεταβιβάζονται τα τραπεζογραμμάτια ευρώ, δηλαδή το απόθεμα ESS ή αποθέματα εφοδιασμού. ( 6 ) Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν την ιδιότητα των μεταβιβαζόμενων ευρώ ως νέων, λληλων, ανεπεξέργαστων ή αλληλων. Όταν μεταβιβάζονται τραπεζογραμμάτια που συγκεντρώνουν περισσότερες ιδιότητες, χωρίς να διαφοροποιούνται οι λοιπές αναλύσεις, θα πρέπει να αναγγέλλεται ξεχωριστή κίνηση για κάθε ιδιότητα. ( 7 ) Οι παρεχόμενες πληροφορίες αφορούν το ημερολογιακό έτος που έχει οριστεί για την παραγωγή βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ σχετικά με την παραγωγή, ανεξαρτήτως του εάν η παραγωγή εκτείνεται και στο επόμενο έτος. Αν τα τραπεζογραμμάτια που παραδίδονται συνδέονται με περισσότερες τέτοιες νομικές πράξεις της ΕΚΤ, καθεμιά από τις οποίες αφορά διαφορετικό ημερολογιακό έτος, χωρίς να διαφοροποιούνται οι λοιπές αναλύσεις, θα πρέπει να αναγγέλλονται ξεχωριστές παραδόσεις. ( 8 ) Οι παρεχόμενες πληροφορίες δηλώνουν εάν η μεταβίβαση ήταν προγραμματισμένη βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ ή ad hoc. Προγραμματισμός ( 8 ) L 77/14 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/15 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Προσδιορισμός για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ Οι και οι μελλοντικές του Ευρωσυστήματος υποβάλλουν στοιχεία τεμαχίων ως ακέραιους αριθμούς, θετικούς ή αρνητικούς. 1. Συγκεντρωτικα στοιχεια Τα συγκεντρωτικά στοιχεία είναι αριθμητικά δεδομένα που καλύπτουν το σύνολο των περιόδων υποβολής και εκτείνονται από την πρώτη παράδοση από ένα εκτυπωτικό ίδρυμα, περιλαμβανομένων όσων προηγούνται της εισαγωγής νέας σειράς, εναλλακτικής σειράς ή ονομαστικής αξίας, έως και τη λήξη της οικείας περιόδου. 1.1 Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια Τραπεζογραμμάτια τα οποία: i) έχουν παραχθεί βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ για την παραγωγή, ii) έχουν παραδοθεί στα αποθέματα εφοδιασμού ή στο απόθεμα ESS της και διακρατούνται από αυτή και iii) έχουν καταχωριστεί στο σύστημα διαχείρισης χρηματικού της ( 1 ). Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί σε φορείς NHTO και τράπεζες ECI ή διακρατούνται από τους εν λόγω φορείς και τράπεζες, περιλαμβανομένων των κατεστραμμένων (στοιχεία 1.2 και 1.3), παραμένουν τμήμα των παραχθέντων της. 1.2 Τραπεζογραμμάτια κατεστραμμένα online Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί από την ή για λογαριασμό της σε μηχάνημα διαλογής με ενσωματωμένο καταστροφέα, κατόπιν ελέγχου της γνησιότητας και καταλληλότητας τους. 1.3 Τραπεζογραμμάτια κατεστραμμένα offline Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί από την ή για λογαριασμό της με μέσα διαφορετικά από τα μηχανήματα διαλογής με ενσωματωμένο καταστροφέα, κατόπιν ελέγχου της γνησιότητας και καταλληλότητάς τους, π.χ. ελλιπή τραπεζογραμμάτια ή τραπεζογραμμάτια που δεν έχουν γίνει αποδεκτά από μηχανήματα διαλογής για οποιονδήποτε λόγο. Εν προκειμένω δεν περιλαμβάνονται τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί on-line (στοιχείο 1.2). 2. Στοιχεια σχετικα με αποθεματα τραπεζογραμματιων Τα εν λόγω στοιχεία, ως στοιχεία αποθεμάτων, αναφέρονται στη λήξη της περιόδου υποβολής. Α. Αποθέματα από το Ευρωσύστημα 2.1 Απόθεμα ESS νέων Νέα τραπεζογραμμάτια που αποτελούν τμήμα του αποθέματος ESS και διακρατούνται από την για λογαριασμό της ΕΚΤ. 2.2 Απόθεμα ESS λληλων Κατάλληλα τραπεζογραμμάτια που αποτελούν τμήμα του αποθέματος ESS και διακρατούνται από την για λογαριασμό της ΕΚΤ. 2.3 Αποθέματα εφοδιασμού νέων από Νέα τραπεζογραμμάτια που αποτελούν τμήμα των αποθεμάτων εφοδιασμού της και διακρατούνται από αυτή (στην έδρα της και/ή σε υποστημα). Εν προκειμένω δεν περιλαμβάνονται νέα τραπεζογραμμάτια που αποτελούν τμήμα του αποθέματος ESS. 2.4 Αποθέματα εφοδιασμού λληλων από Κατάλληλα τραπεζογραμμάτια που αποτελούν τμήμα των αποθεμάτων εφοδιασμού της και διακρατούνται από αυτή (στην έδρα της και/ή σε υποστημα). Εν προκειμένω δεν περιλαμβάνονται λληλα τραπεζογραμμάτια που αποτελούν τμήμα του αποθέματος ESS.

13 L 77/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποθέματα αλληλων (προς καταστροφή) από Αλληλα τραπεζογραμμάτια που διακρατεί η και δεν έχουν ακόμη καταστραφεί. 2.6 Αποθέματα ανεπεξέργαστων από Τραπεζογραμμάτια από την και δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί από αυτή ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους με τη χρήση μηχανημάτων διαλογής ή χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων. Τραπεζογραμμάτια που έχουν ελεγχθεί και κριθεί γνήσια και λληλα από φορείς NHTO, τράπεζες ECI ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα ή λοιπούς φορείς που κατ επάγγελμα χειρίζονται μετρητά και στη συνέχεια έχουν επιστραφεί στην αποτελούν τμήμα του παρόντος στοιχείου έως ότου ολοκληρωθεί η επεξεργασία τους από την τελευταία. Β. Αποθέματα από φορείς NHTO Τα εν λόγω στοιχεία αναφέρονται στο σύστημα NHTO που μια μπορεί να εισαγάγει εντός της δικαιοδοσίας της. Τα στοιχεία που προέρχονται από επιμέρους φορείς NHTO παρέχονται από την συγκεντρωτικά για όλους τους φορείς NHTO. Τα υπό εξέταση αποθέματα δεν ανήκουν στα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία. 2.7 Αποθέματα εφοδιασμού νέων από φορείς NHTO Νέα τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από την και διακρατούνται από φορείς NHTO. 2.8 Αποθέματα εφοδιασμού λληλων από φορείς NHTO Κατάλληλα τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από την ή έχουν επιστραφεί κατόπιν θέσης τους σε κυκλοφορία και κρίνονται λληλα από φορείς NHTO που τα διακρατούν, βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2010/ Αποθέματα αλληλων από φορείς NHTO Τραπεζογραμμάτια που κρίνονται αλληλα από φορείς NHTO που τα διακρατούν, βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2010/ Αποθέματα ανεπεξέργαστων από φορείς NHTO Τραπεζογραμμάτια από φορείς NHTO και δεν έχει ελεγχθεί η γνησιότητα και η καταλληλότητά τους σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2010/14. Γ. Αποθέματα από τράπεζες ECI Τα εν λόγω στοιχεία αναφέρονται στο πρόγραμμα ECI. Τα υπό εξέταση αποθέματα δεν ανήκουν στα τραπεζογραμμάτια σε κυκλοφορία Αποθέματα εφοδιασμού νέων από τράπεζες ECI Νέα τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από την και διακρατούνται από τράπεζες ECI.

14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/ Αποθέματα εφοδιασμού λληλων από τράπεζες ECI Κατάλληλα τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από την ή έχουν επιστραφεί κατόπιν θέσης τους σε κυκλοφορία και κρίνονται λληλα από τράπεζες ECI που τα διακρατούν, βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2010/ Αποθέματα αλληλων από τράπεζες ECI Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί αλληλα από τράπεζες ECI που τα διακρατούν, βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2010/ Αποθέματα ανεπεξέργαστων από τράπεζες ECI Τραπεζογραμμάτια από τράπεζες ECI και δεν έχει ελεγχθεί η γνησιότητα και η καταλληλότητά τους σύμφωνα με την απόφαση ΕΚΤ/2010/ Αποθέματα εφοδιασμού σε διαμετακόμιση (in ransi) προς ή από τράπεζες ECI Τραπεζογραμμάτια με τα οποία μια έχει εφοδιάσει μια τράπεζα ECI (ή μια εταιρεία μεταφοράς χρηματικού που ενεργεί για λογαριασμό τράπεζας ECI), των οποίων η μεταφορά στις εγκαταστάσεις της τράπεζας ECI δεν έχει ολοκληρωθεί τη λήξη της περιόδου υποβολής, και τραπεζογραμμάτια τα οποία πρόκειται να λάβει μια από τράπεζα ECI (ή από εταιρεία μεταφοράς χρηματικού που ενεργεί για λογαριασμό τράπεζας ECI), των οποίων η μεταφορά δεν έχει ολοκληρωθεί τη λήξη της περιόδου υποβολής, υπό την έννοια ότι αυτά έχουν εξέλθει από τις εγκαταστάσεις της τράπεζας ECI αλλά δεν έχουν ακόμη φθάσει στην. 3. Στοιχεια σχετικα με επιχειρησιακεσ δραστηριοτητεσ Τα εν λόγω στοιχεία, ως στοιχεία ροών, καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο υποβολής. Α. Επιχειρησιακές δραστηριότητες των 3.1 Τραπεζογραμμάτια που έχουν εκδοθεί από Νέα και λληλα τραπεζογραμμάτια που έχουν αναληφθεί από τρίτους στα ταμεία της, είτε έχουν χρεωθεί σε λογαριασμό πελάτη είτε όχι. Εν προκειμένω δεν περιλαμβάνονται οι μεταβιβάσεις σε φορείς NHTO (στοιχείο 3.2) και τράπεζες ECI (στοιχείο 3.3). 3.2 Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από σε φορείς NHTO Νέα και λληλα τραπεζογραμμάτια που η έχει μεταβιβάσει σε φορείς NHTO. 3.3 Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από σε τράπεζες ECI Νέα και λληλα τραπεζογραμμάτια που η έχει μεταβιβάσει σε τράπεζες ECI. 3.4 Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί στην κατόπιν θέσης τους σε κυκλοφορία, είτε έχουν πιστωθεί σε λογαριασμό πελάτη είτε όχι. Εν προκειμένω δεν περιλαμβάνονται τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί στην από φορείς NHTO (στοιχείο 3.5) ή τράπεζες ECI (στοιχείο 3.6). 3.5 Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από φορείς NHTO σε Τραπεζογραμμάτια που φορείς NHTO έχουν μεταβιβάσει στην.

15 L 77/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από τράπεζες ECI σε Τραπεζογραμμάτια που τράπεζες ECI έχουν μεταβιβάσει στην. 3.7 Τραπεζογραμμάτια που έχουν υποστεί επεξεργασία από Τραπεζογραμμάτια που έχουν ελεγχθεί ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους από την με χρήση μηχανημάτων διαλογής ή χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων. Τα εν λόγω στοιχεία αντιπροσωπεύουν τα αποθέματα ανεπεξέργαστων (στοιχείο 2.6) της προηγούμενης περιόδου υποβολής + τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί κατόπιν θέσης τους σε κυκλοφορία (στοιχείο 3.4) + τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί από φορείς NHTO σε (στοιχείο 3.5) + τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από τράπεζες ECI σε (στοιχείο 3.6) + ανεπεξέργαστα τραπεζογραμμάτια παραληφθέντα από άλλες (υποσύνολο στοιχείου 4.3) ανεπεξέργαστα τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί σε άλλες (υποσύνολο στοιχείου 4.2) αποθέματα ανεπεξέργαστων της τρέχουσας περιόδου υποβολής (στοιχείο 2.6). 3.8 Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί αλληλα κατόπιν διαλογής από Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί αλληλα κατόπιν επεξεργασίας τους από την, βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ για την επεξεργασία από τις. 3.9 Τραπεζογραμμάτια σε διαμετακόμιση (in ransi) προς άλλη ή άλλες Τραπεζογραμμάτια που μεταβιβάζονται από εφοδιάζουσα σε παραλαμβάνουσα και έχουν ήδη διαγραφεί από τα αποθέματα εφοδιασμού, το απόθεμα ESS, το απόθεμα αλληλων ή το απόθεμα ανεπεξέργαστων της μεταβιβάζουσας, αλλά δεν έχουν ακόμη εγγραφεί στα αποθέματα εφοδιασμού, το απόθεμα ESS, το απόθεμα αλληλων ή το απόθεμα ανεπεξέργαστων της παραλήπτριας Νέα τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί απευθείας από αποθέματα εφοδιασμού Νέα τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί από την on-line ή off-line από τα αποθέματα εφοδιασμού βάσει ιδιαίτερης απόφασης της ΕΚΤ. Η καταστροφή πρέπει να αποτυπώνεται και στο στοιχείο 1.2 ή Κατάλληλα τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί απευθείας από αποθέματα εφοδιασμού Κατάλληλα τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί από την on-line ή off-line από τα αποθέματα εφοδιασμού βάσει ιδιαίτερης απόφασης της ΕΚΤ. Η καταστροφή πρέπει να αποτυπώνεται και στο στοιχείο 1.2 ή Νέα τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί απευθείας από το απόθεμα ESS Νέα τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί από την on-line ή off-line από το απόθεμα ESS βάσει ιδιαίτερης απόφασης της ΕΚΤ. Η καταστροφή πρέπει να αποτυπώνεται και στο στοιχείο 1.2 ή Κατάλληλα τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί απευθείας από το απόθεμα ESS Κατάλληλα τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί από την on-line ή off-line από το απόθεμα ESS βάσει ιδιαίτερης απόφασης της ΕΚΤ. Η καταστροφή πρέπει να αποτυπώνεται και στο στοιχείο 1.2 ή Ανεπεξέργαστα τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί απευθείας από το απόθεμα Τραπεζογραμμάτια που έχουν καταστραφεί από την on-line ή off-line από το απόθεμα ανεπεξέργαστων βάσει ιδιαίτερης απόφασης της ΕΚΤ. Η καταστροφή πρέπει να αποτυπώνεται και στο στοιχείο 1.2 ή 1.3.

16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/19 Β. Επιχειρησιακές δραστηριότητες φορέων NHTO 3.15 Τραπεζογραμμάτια που έθεσαν σε κυκλοφορία φορείς NHTO Τραπεζογραμμάτια που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από φορείς NHTO, δηλαδή οι συνολικές αναλήψεις σε φορείς NHTO Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε φορείς NHTO Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε φορείς NHTO κατόπιν θέσης τους σε κυκλοφορία, δηλαδή συνολικές καταθέσεις σε φορείς NHTO Τραπεζογραμμάτια που έχουν υποστεί επεξεργασία από φορείς NHTO Τραπεζογραμμάτια που έχουν ελεγχθεί ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους από φορείς NHTO με χρήση μηχανημάτων διαλογής ή χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2010/ Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί αλληλα κατόπιν διαλογής από φορείς NHTO Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί αλληλα κατόπιν επεξεργασίας τους από φορείς NHTO, βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2010/14. Γ. Επιχειρησιακές δραστηριότητες των τραπεζών ECI 3.19 Τραπεζογραμμάτια που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από τράπεζες ECI Τραπεζογραμμάτια που έχουν τεθεί σε κυκλοφορία από τράπεζα ECI, δηλαδή συνολικές αναλήψεις στην τράπεζα ECI Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε τράπεζες ECI Τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί σε τράπεζα ECI κατόπιν θέσης τους σε κυκλοφορία, δηλαδή συνολικές καταθέσεις στην τράπεζα ECI 3.21 Τραπεζογραμμάτια που έχουν υποστεί επεξεργασία από τράπεζες ECI Τραπεζογραμμάτια που έχουν ελεγχθεί ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους από τράπεζα ECI με χρήση μηχανημάτων διαλογής ή χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2010/14. Τα εν λόγω στοιχεία αντιπροσωπεύουν τα αποθέματα των ανεπεξέργαστων (στοιχείο 2.14) της προηγούμενης περιόδου υποβολής + τραπεζογραμμάτια που έχουν επιστραφεί στην τράπεζα ECI (στοιχείο 3.20) αποθέματα ανεπεξέργαστων (στοιχείο 2.14) της τρέχουσας περιόδου υποβολής Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί αλληλα κατόπιν διαλογής από τράπεζες ECI Τραπεζογραμμάτια που έχουν κριθεί αλληλα κατόπιν επεξεργασίας τους από τράπεζα ECI, βάσει της απόφασης ΕΚΤ/2010/ Στοιχεια σχετικα με κινησεισ τραπεζογραμματιων Τα εν λόγω στοιχεία, ως στοιχεία ροών, καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο υποβολής. 4.1 Παράδοση νέας παραγωγής από εκτυπωτικό ίδρυμα σε υπεύθυνη ή παραλαμβάνουσα Νέα τραπεζογραμμάτια που έχουν παραχθεί βάσει ιδιαίτερης νομικής πράξης της ΕΚΤ για την παραγωγή και έχουν παραδοθεί από το εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη ή παραλαμβάνουσα.

17 L 77/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μεταβίβαση Τραπεζογραμμάτια που έχουν μεταβιβασθεί από την σε άλλη ή εντός της ίδιας από τα αποθέματα εφοδιασμού στο απόθεμα ESS της ή αντιστρόφως. 4.3 Παραλαβή Τραπεζογραμμάτια που έχει παραλάβει η από άλλη ή τα οποία έχουν μεταβιβασθεί εντός την ίδιας από τα αποθέματα εφοδιασμού στο απόθεμα ESS της ή αντιστρόφως. 5. Στοιχεια για μελλοντικεσ εθνκτ του ευρωσυστηματοσ Τα εν λόγω στοιχεία αναφέρονται στη λήξη της περιόδου υποβολής. 5.1 Αποθέματα μελλοντικού νόμιμου χρήματος Τραπεζογραμμάτια ευρώ που διακρατεί η μελλοντική του Ευρωσυστήματος για τον σκοπό της μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή. 5.2 Προεφοδιασμός Τραπεζογραμμάτια ευρώ με τα οποία η μελλοντική του Ευρωσυστήματος προεφοδιάζει τους αποδεκτούς αντισυμβαλλομένους που πληρούν τις προϋποθέσεις παραλαβής ευρώ για τον σκοπό του προεφοδιασμού πριν από τη μετάβαση στο ευρώ σε φυσική μορφή σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/ Υποπροεφοδιασμός Τραπεζογραμμάτια ευρώ με τα οποία οι αποδεκτοί αντισυμβαλλόμενοι υποπροεφοδιάζουν τρίτους επαγγελματικούς φορείς σύμφωνα με την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/9 και τα οποία οι εν λόγω τρίτοι διατηρούν στις εγκαταστάσεις τους πριν από τη μετάβαση στο ευρώ σε φυσική μορφή. Η αξία του εν λόγω στοιχείου δεν μπορεί να υπερβαίνει την αξία του στοιχείου Ημερησια στοιχεια για την καθαρη εθνικη εκδοση τραπεζογραμματιων Το εν λόγω στοιχείο αναφέρεται στη λήξη της περιόδου υποβολής. 6.1 Καθαρή εθνική έκδοση Τυχόν διαφορά μεταξύ του συγκεντρωτικού αριθμού που εκδόθηκαν από την και τέθηκαν σε κυκλοφορία από φορείς NHTO και του συγκεντρωτικού αριθμού που επιστράφηκαν σε και φορείς NHTO. ( 1 ) Τραπεζογραμμάτια που έχουν παραχθεί και στα οποία εν συνεχεία έχει επιτεθεί η ένδειξη δείγμα αφαιρούνται από το εν λόγω στοιχείο. ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ Κανόνες εγγραφής του CIS 2 όσον αφορά κινήσεις ευρώ 1. Εισαγωγή Στο παρόν μέρος προβλέπονται οι κοινοί κανόνες εγγραφής όσον αφορά τις παραδόσεις από τα εκτυπωτικά ιδρύματα, τις μεταβιβάσεις μεταξύ και τις μεταβιβάσεις μεταξύ διαφορετικών ειδών αποθεμάτων εντός της ίδιας, προκειμένου να διασφαλίζεται η συνοχή των στο CIS 2. Οι μελλοντικές του Ευρωσυστήματος θα πρέπει να εφαρμόζουν τους εν λόγω κανόνες τηρουμένων των αναλογιών.

18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/21 2. Είδη συναλλαγών Για τις κινήσεις προβλέπονται τέσσερα είδη συναλλαγών: Είδος συναλλαγής 1 (άμεση παράδοση): άμεση παράδοση νέων από το εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη, η οποία είναι και η παραλαμβάνουσα. Είδος συναλλαγής 2 (άμεση παράδοση στην παραλαμβάνουσα χωρίς ενδιάμεση αποθήκευση): άμεση παράδοση νέων από το εκτυπωτικό ίδρυμα στην παραλαμβάνουσα η οποία δεν είναι και η υπεύθυνη. Τα τραπεζογραμμάτια παραδίδονται στην παραλαμβάνουσα απευθείας από το οριζόμενο από την υπεύθυνη εκτυπωτικό ίδρυμα για την παραγωγή τους, χωρίς ενδιάμεση αποθήκευσή τους στην τελευταία. Όσον αφορά την από κοινού παραγωγή ευρώ (κοινοπραξία), ο επικεφαλής της κοινοπραξίας μπορεί να οριστεί ως υπεύθυνη για τον συνολικό όγκο της παραγωγής. Είδος συναλλαγής 3 (έμμεση παράδοση με ενδιάμεση αποθήκευση): έμμεση παράδοση νέων από εκτυπωτικό ίδρυμα σε παραλαμβάνουσα, μέσω της υπεύθυνης. Τα τραπεζογραμμάτια αποθηκεύονται για τουλάχιστον μία ημέρα στην υπεύθυνη, προτού μεταφερθούν από αυτή στην παραλαμβάνουσα. Είδος συναλλαγής 4 (μεταβίβαση): μεταβίβαση (νέων, λληλων, ανεπεξέργαστων ή αλληλων) αποθεμάτων μεταξύ i) του ίδιου ή διαφορετικού είδους αποθέματος (αποθέματα εφοδιασμού/απόθεμα ESS) δύο διαφορετικών (εφοδιάζουσα και παραλαμβάνουσα ) ή ii) διαφορετικών ειδών αποθεμάτων εντός της ίδιας. 3. Συμφωνία των σχετικά με τις κινήσεις Σε περίπτωση κίνησης με τη συμμετοχή δύο αυτές οφείλουν να διευκρινίζουν μεταξύ τους τα ζητήματα τα σχετικά με τις ποσότητες και τις αναλύσεις των παρεχόμενων. Εφόσον μετέχουν περισσότερες των δύο σε κινήσεις ευρώ (π.χ. παραλαβή για δοκιμαστικούς ελέγχους), η ΕΚΤ θα παρέχει εκ των προτέρων οδηγίες για τον τρόπο εγγραφής τους. Προκειμένου να συγχρονίζονται οι εγγραφές της εφοδιάζουσας και της παραλαμβάνουσας, η εκάστοτε κίνηση θα πρέπει να εγγράφεται μόνο κατόπιν ολοκλήρωσής της, δηλαδή αφού η παραλαμβάνουσα επιβεβαιώσει την παραλαβή των και τα καταχωρίσει στο τοπικό της σύστημα διαχείρισης χρηματικού. Σε περίπτωση άφιξης των τις βραδινές ώρες της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του μήνα που καθιστά αδύνατη την αυθημερόν καταχώρισή τους στο τοπικό σύστημα διαχείρισης χρηματικού της παραλαμβάνουσας, η εφοδιάζουσα και η παραλαμβάνουσα πρέπει να συμφωνήσουν μεταξύ τους αν θα εγγράψουν την κίνηση στον τρέχοντα ή στον επόμενο μήνα. 4. Κανόνες εγγραφής Στους παρακάτω πίνακες, η ένδειξη + δηλώνει την εγγραφή αύξησης και η ένδειξη την εγγραφή μείωσης στο CIS Κ α ν ό ν ε ς ε γ γ ρ α φ ή ς ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ ο ε ί δ ο ς σ υ ν α λ λ α γ ή ς 1 Παράδοση στο απόθεμα ESS Παράδοση στα αποθέματα εφοδιασμού υπεύθυνη (και ταυτόχρονα παραλαμβάνουσα) Αριθμός Ονομασία στοιχείου Κατόπιν παράδοσης από εκτυπωτικό ίδρυμα Κατόπιν παράδοσης από εκτυπωτικό ίδρυμα 1.1 Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια Απόθεμα ESS νέων Αποθέματα εφοδιασμού νέων από Παράδοση νέας παραγωγής από το εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη ή παραλαμβάνουσα + όπου σε είδος αποθέματος = απόθεμα ESS + όπου σε είδος αποθέματος = αποθέματα εφοδιασμού

19 L 77/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κ α ν ό ν ε ς ε γ γ ρ α φ ή ς ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ ο ε ί δ ο ς σ υ ν α λ λ α γ ή ς 2 Παράδοση στο απόθεμα ESS Παράδοση στα αποθέματα εφοδιασμού παραλαμβάνουσα (αλλά όχι και ταυτόχρονα υπεύθυνη ) Αριθμός Ονομασία στοιχείου Κατόπιν παράδοσης από εκτυπωτικό ίδρυμα Κατόπιν παράδοσης από εκτυπωτικό ίδρυμα 1.1 Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια Απόθεμα ESS νέων Αποθέματα εφοδιασμού νέων από Παράδοση νέας παραγωγής από το εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη ή παραλαμβάνουσα + όπου σε είδος αποθέματος = απόθεμα ESS + όπου σε είδος αποθέματος = αποθέματα εφοδιασμού 4.3 Κ α ν ό ν ε ς ε γ γ ρ α φ ή ς ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ ο ε ί δ ο ς σ υ ν α λ λ α γ ή ς 3 μ ε σ κ ο π ο ύ μ ε ν ο ε ί δ ο ς α π ο θ έ μ α τ ο ς τ ο α π ό θ ε μ α E S S Υπεύθυνη Υπεύθυνη Παραλαμβάνουσα Αριθμός Ονομασία στοιχείου Κατόπιν παράδοσης από το εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη Κατόπιν μεταβίβασης στην παραλαμβάνουσα Κατά την παραλαβή από την υπεύθυνη 1.1 Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια 2.1 Απόθεμα ESS νέων 4.1 Παράδοση νέας παραγωγής από το εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη ή παραλαμβάνουσα 4.2 Μεταβίβαση 4.3 Παραλαβή όπου σε είδος αποθέματος = απόθεμα ESS + όπου: σε = παραλαμβάνουσα από είδος αποθέματος = παραγωγή σε είδος αποθέματος = απόθεμα ESS ιδιότητα = νέα προγραμματισμός = προγραμματισμένη + όπου: από = υπεύθυνη σε είδος αποθέματος = απόθεμα ESS ιδιότητα = νέα

20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/ Κ α ν ό ν ε ς ε γ γ ρ α φ ή ς ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ ο ε ί δ ο ς σ υ ν α λ λ α γ ή ς 3 μ ε σ κ ο π ο ύ μ ε ν ο ε ί δ ο ς α π ο θ έ μ α τ ο ς τ α α π ο θ έ μ α τ α ε φ ο δ ι α σ μ ο ύ Υπεύθυνη Υπεύθυνη Παραλαμβάνουσα Αριθμός Ονομασία στοιχείου Κατόπιν παράδοσης από το εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη Κατόπιν μεταβίβασης στην παραλαμβάνουσα Κατά την παραλαβή από την υπεύθυνη 1.1 Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια 2.1 Αποθέματα εφοδιασμού νέων από 4.1 Παράδοση νέας παραγωγής από το εκτυπωτικό ίδρυμα στην υπεύθυνη ή παραλαμβάνουσα 4.2 Μεταβίβαση 4.3 Παραλαβή όπου σε είδος αποθέματος = αποθέματα εφοδιασμού + όπου: σε = παραλαμβάνουσα από είδος αποθέματος = παραγωγή σε είδος αποθέματος = αποθέματα εφοδιασμού ιδιότητα = νέα προγραμματισμός = προγραμματισμένη + όπου: από = υπεύθυνη σε είδος αποθέματος = αποθέματα εφοδιασμού ιδιότητα = νέα 4.5 Κ α ν ό ν ε ς ε γ γ ρ α φ ή ς ό σ ο ν α φ ο ρ ά τ ο ε ί δ ο ς σ υ ν α λ λ α γ ή ς 4 ( ν έ α / κ α τ ά λ λ η λ α / α κ α τ ά λ λ η λ α / α ν ε π ε ξ έρ γ α σ τ α τ ρ α π ε ζ ο γ ρ α μ μ ά τ ι α ) Εφοδιάζουσα Παραλαμβάνουσα Αριθμός Ονομασία στοιχείου Κατόπιν μεταβίβασης στην παραλαμβάνουσα Κατά την παραλαβή από την υπεύθυνη 1.1 Παραχθέντα τραπεζογραμμάτια Απόθεμα ESS νέων 2.2 Απόθεμα ESS λληλων 2.3 Αποθέματα εφοδιασμού νέων από 2.4 Αποθέματα εφοδιασμού λληλων από 2.5 Απόθεμα αλληλων (προς καταστροφή) που διακρατούνται από + ή: ή: + ή: ή: + ή: ή: + ή: ή: +

21 L 77/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εφοδιάζουσα Παραλαμβάνουσα Αριθμός Ονομασία στοιχείου Κατόπιν μεταβίβασης στην παραλαμβάνουσα Κατά την παραλαβή από την υπεύθυνη 2.6 Απόθεμα ανεπεξέργαστων από ή: ή: Μεταβίβαση + όπου: σε = παραλαμβάνουσα από είδος αποθέματος = απόθεμα ESS ή αποθέματα εφοδιασμού σε είδος αποθέματος = απόθεμα ESS ή αποθέματα εφοδιασμού ιδιότητα = νέα/λληλα/ αλληλα/ανεπεξέργαστα προγραμματισμός = προγραμματισμένη ή ad hoc 4.3 Παραλαβή + όπου: από = εφοδιάζουσα σε είδος αποθέματος = απόθεμα ESS ή αποθέματα εφοδιασμού ιδιότητα = νέα/λληλα/αλληλα/ανεπεξέργαστα

22 Αριθμός Ονομασία στοιχείου 1 Στοιχεία κυκλοφορίας 1.1 Καθαρή εθνική έκδοση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία 1.2 Καθαρή εθνική έκδοση συλλεκτικών κερμάτων (αριθμός) 1.3 Καθαρή εθνική έκδοση συλλεκτικών κερμάτων (αξία) Συνολικός αριθμός κερμάτων Συνολική ονομαστική αξία κερμάτων ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΡΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩ ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ Σύστημα παροχής για τα κέρματα ευρώ σειρά Στοιχεία ονομαστική αξία φορέα ( 1 ) ημερήσια ( 2 ) Συχνότητα μηνιαία x x x x x x x x x Ιδιοχαρακτηριστικό πληρότητας κατηγορία 1 x x x 1.4 Κατεστραμμένα κέρματα x x x x x 2 Στοιχεία σχετικά με αποθέματα κερμάτων ευρώ ( 3 ) 2.1 Αποθέματα εφοδιασμού νέων κερμάτων 2.2 Αποθέματα εφοδιασμού λληλων κερμάτων 2.3 Αποθέματα αλληλων κερμάτων 2.4 Αποθέματα ανεπεξέργαστων κερμάτων στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Πηγή Φορείς έκδοσης κερμάτων Φορείς έκδοσης κερμάτων Αναλύσεις σχετικά με τις κινήσεις κερμάτων ευρώ Από κράτος μέλος Σε κράτος μέλος EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/25

23 Αριθμός Ονομασία στοιχείου Συνολικός αριθμός κερμάτων Συνολική ονομαστική αξία κερμάτων 3 Στοιχεία σχετικά με επιχειρησιακές δραστηριότητες 3.1 Κέρματα που έχουν κυκλοφορήσει στο κοινό 3.2 Κέρματα που έχουν επιστραφεί από το κοινό 3.3 Κέρματα που έχουν υποστεί επεξεργασία 3.4 Κέρματα που έχουν κριθεί αλληλα κατόπιν διαλογής 3.5 Νέα κέρματα που έχουν καταστραφεί απευθείας από το απόθεμα 3.6 Κατάλληλα κέρματα που έχουν καταστραφεί απευθείας από το απόθεμα 4 Στοιχεία σχετικά με κινήσεις κερμάτων ευρώ 4.1 Μεταβίβαση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία 4.2 Παραλαβή κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία σειρά Στοιχεία ονομαστική αξία φορέα ( 1 ) ημερήσια ( 2 ) Συχνότητα μηνιαία x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Ιδιοχαρακτηριστικό πληρότητας κατηγορία 1 στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων x x x x x x x x x x x x x x x Πηγή Φορείς έκδοσης κερμάτων Αναλύσεις σχετικά με τις κινήσεις κερμάτων ευρώ Από κράτος μέλος x x x x x Φορείς έκδοσης εφοδιάκερμάτων ζον κράτος μέλος Σε κράτος μέλος παραλαμβάνον κράτος μέλος L 77/26 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

24 Αριθμός Ονομασία στοιχείου Συνολικός αριθμός κερμάτων Συνολική ονομαστική αξία κερμάτων σειρά Στοιχεία ονομαστική αξία φορέα ( 1 ) ημερήσια ( 2 ) Συχνότητα 5 Στοιχεία για τον υπολογισμό της ακαθάριστης εθνικής έκδοσης 5.1 Αποθέματα κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία έχουν πιστωθεί και διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων x x x x x 5.2 Αριθμός συλλεκτικών κερμάτων που έχουν πιστωθεί και διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων 5.3 Αξία συλλεκτικών κερμάτων που έχουν πιστωθεί και διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων μηνιαία x x x Ιδιοχαρακτηριστικό πληρότητας κατηγορία 1 x x x 6 Πρόσθετα στοιχεία 6.1 Αξία αποθεμάτων που έχουν πιστωθεί στους τον νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης από x x x 7 Στοιχεία για μελλοντικά συμμετέχοντα κράτη μέλη 7.1 Αποθέματα σε μελλοντικό νόμιμο χρήμα στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων Πηγή Φορείς έκδοσης κερμάτων Φορείς έκδοσης κερμάτων x x x x x Μελλοντική του Ευρωσυστήματος και τρίτοι φορείς έκδοσης κερμάτων ( 4 ) 7.2 Προεφοδιασμός x x x x x Μελλοντική του Ευρωσυστήματος Αναλύσεις σχετικά με τις κινήσεις κερμάτων ευρώ Από κράτος μέλος Σε κράτος μέλος EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/27

25 Αριθμός Ονομασία στοιχείου Συνολικός αριθμός κερμάτων Συνολική ονομαστική αξία κερμάτων σειρά Στοιχεία ονομαστική αξία φορέα ( 1 ) ημερήσια ( 2 ) Συχνότητα μηνιαία Ιδιοχαρακτηριστικό πληρότητας κατηγορία 1 στοιχείο που προκύπτει από την επέλευση γεγονότων Πηγή 7.3 Υποπροεφοδιασμός x x x x x Προεφοδιασθέντες μελλοντικοί αντισυμβαλλόμενοι Αναλύσεις σχετικά με τις κινήσεις κερμάτων ευρώ Από κράτος μέλος ( 1 ) Τα στοιχεία αναλύονται οικείο φορέα έκδοσης κερμάτων. ( 2 ) Ημερήσια στοιχεία για κέρματα ευρώ παρέχονται από την μόνο μετά την ημερομηνία μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή και εντός προθεσμίας που συμφωνείται μεταξύ αυτής και της ΕΚΤ. ( 3 ) Οι που δεν παρέχουν ανάλυση του αποθέματος κερμάτων ευρώ ιδιότητα θα αναγγέλλουν τα αποθέματα κερμάτων τους υπό το στοιχείο 2.2 Αποθέματα εφοδιασμού λληλων κερμάτων. ( 4 ) Τρίτοι φορείς έκδοσης κερμάτων είναι τα νομισματοκοπεία, τα δημόσια ταμεία, οι εξουσιοδοτημένες δημόσιες υπηρεσίες και οι εξουσιοδοτημένες ιδιωτικές υπηρεσίες. Σε κράτος μέλος L 77/28 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/29 ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ Προσδιορισμός κερμάτων ευρώ Για τα στοιχεία 1.3, 5.3 και 6.1 αναφέρεται η αξία ως θετικός ή αρνητικός δεκαδικός αριθμός με δύο δεκαδικά ψηφία. Για τα υπόλοιπα στοιχεία αναφέρονται τα τεμάχια ως θετικός ή αρνητικός ακέραιος αριθμός. 1. Συγκεντρωτικα στοιχεια Τα συγκεντρωτικά στοιχεία είναι αριθμητικά δεδομένα που καλύπτουν το σύνολο των περιόδων υποβολής και εκτείνονται από την πρώτη παράδοση από ένα εκτυπωτικό ίδρυμα έως και τη λήξη της οικείας περιόδου. 1.1 Καθαρή εθνική έκδοση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία 1.2 Καθαρή εθνική έκδοση συλλεκτικών κερμάτων (αριθμός) 1.3 Καθαρή εθνική έκδοση συλλεκτικών κερμάτων (αξία) Οι υπολογίζουν την καθαρή εθνική έκδοση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία χρησιμοποιώντας έναν από τους ακόλουθους ισοδύναμους τύπους: Τύπος 1 Καθαρή εθνική έκδοση = συγκεντρωτικά συνολικά κέρματα που έχουν κυκλοφορήσει στο κοινό (συγκεντρωτικό στοιχείο 3.1) συγκεντρωτικά συνολικά κέρματα που έχουν επιστραφεί από το κοινό (συγκεντρωτικό στοιχείο 3.2) Τύπος 2 Καθαρή εθνική έκδοση = παραχθέντα κέρματα συγκεντρωτικές συνολικές παραδόσεις (συγκεντρωτικό στοιχείο 4.1) + συγκεντρωτικές συνολικές παραλαβές (συγκεντρωτικό στοιχείο 4.2) παραχθέντα αποθέματα κατεστραμμένα κέρματα Συνολικός αριθμός συλλεκτικών κερμάτων όλων των ονομαστικών αξιών, τα οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία. Οι υπολογίζουν το εν λόγω στοιχείο χρησιμοποιώντας, τηρουμένων των αναλογιών, τους ίδιους τύπους με εκείνους του στοιχείου 1.1, με τη διαφορά ότι δεν έχουν εφαρμογή οι συγκεντρωτικές συνολικές παραδόσεις και οι συγκεντρωτικές συνολικές παραλαβές. Συνολική ονομαστική αξία συλλεκτικών κερμάτων όλων των ονομαστικών αξιών, τα οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία. Οι υπολογίζουν το εν λόγω στοιχείο χρησιμοποιώντας, τηρουμένων των αναλογιών, τους ίδιους τύπους με εκείνους του στοιχείου 1.1, με τη διαφορά ότι δεν έχουν εφαρμογή οι συγκεντρωτικές συνολικές παραδόσεις και οι συγκεντρωτικές συνολικές παραλαβές. 1.4 Κατεστραμμένα κέρματα Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία έχουν καταστραφεί από τον φορέα έκδοσης κερμάτων του κράτους μέλους ή για λογαριασμό του, είτε κατόπιν ελέγχου της γνησιότητας και καταλληλότητάς τους είτε απευθείας από τα αποθέματα, ανεξαρτήτως του λόγου καταστροφής τους. 2. Στοιχεια σχετικα με αποθεματα κερματων Τα εν λόγω στοιχεία για τα αποθέματα κερμάτων ευρώ αναφέρονται στη λήξη της περιόδου υποβολής. Εφόσον ορισμένη ή ορισμένος φορέας έκδοσης κερμάτων δεν αναλύει τα αποθέματα αυτά βάσει ιδιότητας, το σύνολο των αποθεμάτων κερμάτων πρέπει να αναφέρεται υπό το στοιχείο 2.2 Αποθέματα εφοδιασμού λληλων κερμάτων. 2.1 Αποθέματα εφοδιασμού νέων κερμάτων Νέα κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία διακρατούνται από την ή από τον φορέα έκδοσης κερμάτων του κράτους μέλους ή από τρίτους φορείς για λογαριασμό τους, ανεξαρτήτως του εάν: i) δεν έχουν παραχθεί ούτε πιστωθεί στους τον νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης, ii) έχουν παραχθεί, αλλά δεν έχουν πιστωθεί στους τον νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης ή iii) έχουν παραχθεί και πιστωθεί στους τον νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης. Τα αποθέματα κερμάτων από νομισματοκοπεία περιλαμβάνουν μόνο κέρματα που έχουν υποβληθεί στους τελικούς ποιοτικούς ελέγχους, ανεξαρτήτως της στασης στην οποία βρίσκονται από άποψη συσκευασίας και παράδοσης.

27 L 77/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Αποθέματα εφοδιασμού λληλων κερμάτων Κατάλληλα κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία διακρατούνται από την ή από τον φορέα έκδοσης κερμάτων του κράτους μέλους ή από τρίτους φορείς για λογαριασμό τους, ανεξαρτήτως του εάν: i) δεν έχουν παραχθεί ούτε πιστωθεί στους τον νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης, ii) έχουν παραχθεί, αλλά δεν έχουν πιστωθεί στους τον νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης ή iii) έχουν παραχθεί και πιστωθεί στους τον νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης. Εφόσον οι ή οι φορείς έκδοσης κερμάτων του κράτους μέλους ή τρίτοι φορείς για λογαριασμό τους δεν προβαίνουν σε διαλογή κερμάτων ευρώ, όλα τα κέρματα ευρώ που παραλαμβάνονται μπορούν να υπαχθούν στο εν λόγω στοιχείο. 2.3 Αποθέματα αλληλων κερμάτων Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία διακρατούνται από την ή από τον φορέα έκδοσης κερμάτων του κράτους μέλους ή από τρίτους φορείς για λογαριασμό τους και έχουν χαρακτηριστεί αλληλα για κυκλοφορία κατόπιν διαλογής, ανεξαρτήτως του εάν: i) δεν έχουν παραχθεί ούτε πιστωθεί στους τον νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης, ii) έχουν παραχθεί, αλλά δεν έχουν πιστωθεί στους τον νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης ή iii) έχουν παραχθεί και πιστωθεί στους τον νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης. 2.4 Αποθέματα ανεπεξέργαστων κερμάτων Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία έχουν επιστραφεί στην ή στον φορέα έκδοσης κερμάτων του κράτους μέλους ή σε τρίτους φορείς για λογαριασμό τους και δεν έχουν υποστεί επεξεργασία, ανεξαρτήτως του εάν: i) δεν έχουν παραχθεί ούτε πιστωθεί στους τον νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης, ii) έχουν παραχθεί, αλλά δεν έχουν πιστωθεί στους τον νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης ή iii) έχουν παραχθεί και πιστωθεί στους τον νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης. 3. Στοιχεια σχετικα με επιχειρησιακεσ δραστηριοτητεσ Τα εν λόγω στοιχεία, ως στοιχεία ροών, καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο υποβολής. 3.1 Κέρματα που έχουν κυκλοφορήσει στο κοινό 3.2 Κέρματα που έχουν επιστραφεί από το κοινό Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία έχουν παραδοθεί και χρεωθεί (πωληθεί) στο κοινό από την ή από τον φορέα έκδοσης κερμάτων του κράτους μέλους ή από τρίτους φορείς για λογαριασμό τους. Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία έχουν κατατεθεί από το κοινό στην ή στον φορέα έκδοσης κερμάτων του κράτους μέλους ή σε τρίτους φορείς για λογαριασμό τους. 3.3 Κέρματα που έχουν υποστεί επεξεργασία Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία έχουν ελεγχθεί ως προς τη γνησιότητα και την καταλληλότητά τους από την ή από τον φορέα έκδοσης κερμάτων του κράτους μέλους ή από τρίτους φορείς για λογαριασμό τους. 3.4 Κέρματα που έχουν κριθεί αλληλα κατόπιν διαλογής 3.5 Νέα κέρματα που έχουν καταστραφεί απευθείας από το απόθεμα 3.6 Κατάλληλα κέρματα που έχουν καταστραφεί απευθείας από το απόθεμα Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία έχουν κριθεί αλληλα κατόπιν επεξεργασίας και διαλογής τους από την ή από τον φορέα έκδοσης κερμάτων του κράτους μέλους ή από τρίτους φορείς για λογαριασμό τους. Νέα κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία έχουν καταστραφεί από την ή από τον φορέα έκδοσης κερμάτων του κράτους μέλους on-line ή off-line από τα αποθέματα εφοδιασμού. Η καταστροφή πρέπει να αποτυπώνεται και στο στοιχείο 1.4. Κέρματα λληλα για κυκλοφορία, τα οποία έχουν καταστραφεί από την ή από τον φορέα έκδοσης κερμάτων του κράτους μέλους online ή off-line από τα αποθέματα εφοδιασμού. Η καταστροφή πρέπει να αποτυπώνεται και στο στοιχείο 1.4.

28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 77/31 4. Στοιχεια σχετικα με κινησεισ κερματων Τα εν λόγω στοιχεία, ως στοιχεία ροών, καλύπτουν ολόκληρη την περίοδο υποβολής. 4.1 Μεταβίβαση κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία 4.2 Παραλαβή κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία έχουν παραδοθεί στην ονομαστική τους αξία από την και τρίτους φορείς έκδοσης κερμάτων του (μελλοντικού) συμμετέχοντος κράτους μέλους σε φορείς έκδοσης κερμάτων άλλων (μελλοντικών) συμμετεχόντων κρατών μελών. Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία έχουν παραλάβει στην ονομαστική τους αξία η και τρίτοι φορείς έκδοσης κερμάτων του (μελλοντικού) συμμετέχοντος κράτους μέλους από φορείς έκδοσης κερμάτων άλλων (μελλοντικών) συμμετεχόντων κρατών μελών. 5. Στοιχεια για τον υπολογισμο τησ ακαθαριστησ εθνικησ εκδοσησ Τα εν λόγω στοιχεία, ως στοιχεία αποθεμάτων, αναφέρονται στη λήξη της περιόδου υποβολής. Στα συμμετέχοντα κράτη μέλη όπου η αποτελεί τον μοναδικό φορέα έκδοσης κερμάτων, το ποσό των ονομαστικών αξιών των αποθεμάτων τα στοιχεία 5.1 και 5.3 είναι ταυτόσημο με την ονομαστική αξία το στοιχείο Αποθέματα κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία έχουν πιστωθεί και διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων 5.2 Αριθμός συλλεκτικών κερμάτων που έχουν πιστωθεί και διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων 5.3 Αξία συλλεκτικών κερμάτων που έχουν πιστωθεί και διακρατούνται από φορείς έκδοσης κερμάτων Κέρματα που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία έχουν πιστωθεί στους τον νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης και διακρατούνται από την και τρίτους φορείς έκδοσης κερμάτων. Συνολικός αριθμός συλλεκτικών κερμάτων που έχουν πιστωθεί στους τον νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης και διακρατούνται από την και τρίτους φορείς έκδοσης κερμάτων. Συνολική ονομαστική αξία συνολικών κερμάτων που έχουν πιστωθεί στους τον νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης και διακρατούνται από την και τρίτους φορείς έκδοσης κερμάτων. 6. Προσθετα στοιχεια Το εν λόγω στοιχείο, ως στοιχείο αποθεμάτων, αφορά τη λήξη της περιόδου υποβολής. 6.1 Αξία αποθεμάτων που έχουν πιστωθεί στους τον νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης από Τα αποθέματα κερμάτων που προορίζονται για κυκλοφορία και συλλεκτικών κερμάτων της, τα οποία έχουν πιστωθεί στους τον νόμο (έναν ή περισσότερους) φορείς έκδοσης, ανεξαρτήτως της ιδιότητας νόμιμου χρήματος. Συμπεριλαμβάνονται αποθέματα που έχουν πιστωθεί στον τον νόμο φορέα έκδοσης του κράτους μέλους εγστασης της και αποθέματα που έχουν παραληφθεί από άλλα συμμετέχοντα κράτη μέλη αντί καταβολής της ονομαστικής τους αξίας (τα παραληφθέντα κέρματα πιστώνονται στον τον νόμο φορέα έκδοσης του εφοδιάζοντος κράτους μέλους, αλλά αποτελούν τμήμα των πιστωθέντων αποθεμάτων της παραλαμβάνουσας ). Παραδόσεις και/ή παραλαβές στο κόστος παραγωγής δεν επηρεάζουν το εν λόγω στοιχείο. 7. Στοιχεια για μελλοντικα συμμετεχοντα κρατη μελη Τα εν λόγω στοιχεία αφορούν τη λήξη της περιόδου υποβολής. 7.1 Αποθέματα σε μελλοντικό νόμιμο χρήμα Κέρματα ευρώ που προορίζονται για κυκλοφορία, τα οποία διακρατούνται από μελλοντική του Ευρωσυστήματος και τρίτους φορείς έκδοσης κερμάτων του μελλοντικού συμμετέχοντος κράτους μέλους για το σκοπό της μετάβασης στο ευρώ σε φυσική μορφή.

02008O0008 EL

02008O0008 EL 02008O0008 EL 22.03.2017 003.001 1 Το κείμενο αυτό αποτελεί απλώς εργαλείο τεκμηρίωσης και δεν έχει καμία νομική ισχύ. Τα θεσμικά όργανα της Ένωσης δεν φέρουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του. Τα αυθεντικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 23.8.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 217/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουνίου 2011 που τροποποιεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 173/102 30.6.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/1061 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2008/8 σχετικά με τη συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 11.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 245/3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Ιουλίου 2012 σχετικά με την ανταλλαγή δεδομένων για υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. 77/17.12.2010 ΘΕΜΑ: Έλεγχοι γνησιότητας και καταλληλότητας των τραπεζογραμματίων ευρώ και εκ νέου θέση αυτών σε κυκλοφορία.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/36 EL ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/66 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/24 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών

Διαβάστε περισσότερα

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4:

1. Στο τέλος του άρθρου 1 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος: (*) ΕΕ L 275 της , σ. 39.» 2. Στο άρθρο 2 προστίθεται η ακόλουθη παράγραφος 4: L 330/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2007 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1489/2007 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 29ης Νοεμβρίου 2007 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2423/2001 (ΕΚΤ/2001/13)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 148/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2.6.2006 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Μαΐου 2006 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2001/16 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0023 EL 31.12.2011 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 62/4 5.3.2018 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2018/318 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Φεβρουαρίου 2018 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 9.2.2011 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 35/17 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 21.1.2016 L 14/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/64 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 347/26 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/2248 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Νοεμβρίου 2016 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 20.9.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 253/19 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 7ης Σεπτεμβρίου 2012 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/14 σχετικά με τους ελέγχους γνησιότητας

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 19.9.2017 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 240/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/1538 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Αυγούστου 2017 που τροποποιεί τον κανονισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 123/94 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 19.5.2009 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 7ης Μαΐου 2009 για τροποποίηση της

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ

Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ EL Κωδικοποιηµένο ΚΕΙΜΕΝΟ παραγόµενο από το σύστηµα CONSLEG της Υπηρεσίας Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων CONSLEG: 2001O0008 01/10/2001 Αριθµός σελίδων: 7 < Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004O0013 EL 22.12.2004 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 1ης Ιουλίου 2004 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 247/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 18.9.2013 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 30ής Ιουλίου 2013 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 28.3.2015 EL L 84/67 ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2015/530 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 11ης Φεβρουαρίου 2015 σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2006O0004 EL 24.05.2013 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001/914/ΕΚ)

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (2001/914/ΕΚ) L 337/55 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης εκεµβρίου 2001 σχετικά µε την κατανοµή του νοµισµατικού εισοδήµατος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των συµµετεχόντων κρατών µελών από το οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 28.7.2006 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 207/39 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Ιουλίου 2006 σχετικά με ορισμένες προπαρασκευαστικές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 26.9.2003 EL Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 241/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικάμε ορισμένες υποχρεώσεις παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Κώδικας Καλής Πρακτικής των τραπεζών-μελών της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών για την τυποποίηση της διακίνησης μετρητών μεταξύ υποκαταστημάτων τραπεζών Α. Εισαγωγή Σκοπός Πεδίο εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.9.2007 COM(2007) 525 τελικό 2007/0192 (CNS) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 159/56 28.5.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 20ής Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56)

ECB-PUBLIC. ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56) EL ECB-PUBLIC ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Ιουνίου 2014 σχετικά με την αρμοδιότητα έκδοσης κερμάτων (CON/2014/56) Εισαγωγή και νομική βάση Στις 20 Μαΐου 2014 η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2014 L 198/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιανουαρίου 2004 σχετικά με τη στενή συνεργασία με τις εθνικές αρμόδιες αρχές των συμμετεχόντων κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 1.6.2016 EL L 144/99 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2016/868 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Μαΐου 2016 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/6 σχετικά με την οργάνωση των προπαρασκευαστικών μέτρων για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 19.6.2015 L 154/15 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/948 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Απριλίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ της 16 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2003O0002 EL

2003O0002 EL 2003O0002 EL 17.02.2005 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθηµα τεκµηρίωσης δεν δεσµεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΉΡΙΑ ΓΡΑΜΜΉ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉΣ ΚΕΝΤΡΙΚΉΣ ΤΡΆΠΕΖΑΣ της 6ης Φεβρουαρίου 2003 Σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2006O0009 EL 05.07.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 14ης Ιουλίου 2006 σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.1.2008 C 27/1 I (Ψηφίσματα, συστάσεις και γνωμοδοτήσεις) ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Δεκεμβρίου 2007 κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/

ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/ ΠΡΑΞΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 113/3.2.2017 Θέμα: Υιοθέτηση των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με τη μεταφορά σημαντικού πιστωτικού κινδύνου αναφορικά με τα άρθρα 243

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2014 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική 2014O0015 EL 01.01.2016 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.12.2016 L 344/117 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/2299 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Νοεμβρίου 2016 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2016/65 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 14/30 21.1.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/65 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 18ης Νοεμβρίου 2015 σχετικά με τις περικοπές αποτίμησης κατά την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ C 284/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 25.11.2009 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 16ης Νοεμβρίου 2009 αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με την εξακρίβωση της γνησιότητας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2007O0009 EL 14.09.2012 004.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 31.10.2003 L 283/81 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Οκτωβρίου 2003 σχετικά µε τις συναλλαγές των συµµετεχόντων κρατών µελών που διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών

Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA-BoS-14/170 EL Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την αντιμετώπιση των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, περιλαμβανομένων των συμμετοχών EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel.

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 222/24 17.8.2016 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/1384 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 2ας Αυγούστου 2016 που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 (ECB/2012/24) σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΛΑΣΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2014O0009 EL 22.09.2015 002.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 25.5.2011 COM(2011) 295 τελικό 2011/0131 (COD) C7-0140/11 Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε την έκδοση κερµάτων ευρώ 2011/0131 (COD)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 6.9.2014 L 267/9 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 3ης Ιουνίου 2014 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/23 σχετικά με τη στατιστική δημοσίων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ.80/14.11.2011 ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συστήματος Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 31.3.2015 EL L 86/13 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2015/534 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Μαρτίου 2015 για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΕΚΤ/2015/13) ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4363, 9.11.2012 155(Ι)/2012 Αρ. 4363, 9.11.2012 155(I)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2004 ΚΑΙ 2008 Προοίμιο. Για σκοπούς

Διαβάστε περισσότερα

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016

ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της [ημέρα Μήνας] 2016 EL ECB-PUBLIC ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) [ΕΤΟΣ/[XX*]] ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της [ημέρα Μήνας] 2016 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΜΕΡΟΣ Ι - ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΕΝΔΟΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΤΟYΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΟ TARGET2- CY ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2012O0018 EL 09.11.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ. της 10ης Οκτωβρίου 2005 EL ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Οκτωβρίου 2005 κατόπιν αιτήµατος της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου σχετικά µε προσχέδιο οδηγίας για την τήρηση ελάχιστων αποθεµατικών στην Κεντρική Τράπεζα

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2003R2336 EL 01.02.2010 002.002 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 2336/2003 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Δεκεμβρίου 2003 για καθορισμό

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2004D0002 EL 18.04.2009 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Φεβρουαρίου 2004 για τη θέσπιση του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 20.2.2015 L 47/29 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/280 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 13ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012

ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΡΙΘ. 82/27.8.2012 ΘΕΜΑ: Συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του ευρωσυστήματος και την

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές EBA/GL/2014/07 16/07/2014 Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη συγκέντρωση δεδομένων όσον αφορά υψηλά αμειβόμενα πρόσωπα 1 Πλαίσιο αναφοράς των κατευθυντήριων γραμμών Το παρόν έγγραφο περιέχει κατευθυντήριες

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 41/28 18.2.2016 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2016/231 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 26ης Νοεμβρίου 2015 που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23 σχετικά με τις

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9.2.2016 L 32/143 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (EE) 2016/166 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Φεβρουαρίου 2016 για τον καθορισμό ειδικών όρων που εφαρμόζονται στις εισαγωγές τροφίμων που περιέχουν ή αποτελούνται από φύλλα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 60/1 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ, της 27ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με διάφορα σχέδια

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2001R1207 EL 18.02.2008 002.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B M1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1207/2001 του Συμβουλίου, της 11ης Ιουνίου 2001, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

III ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ C 273/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 16.9.2011 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Αυγούστου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5

Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2013 Διάταγμα δυνάμει των άρθρων 4 και 5 ΕΠΕΙΔΗ υπάρχει έλλειψη ουσιαστικής ρευστότητας και σημαντικός κίνδυνος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 276/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 17.10.2008 ΙΙ (Πράξεις εγκριθείσες δυνάμει των συνθηκών ΕΚ/Ευρατόμ των οποίων η δημοσίευση δεν είναι υποχρεωτική) ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 29/24 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/186 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 2ας Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό ειδικών όρων που πρέπει να εφαρμόζονται στις εισαγωγές στην Ένωση φορτίων από ορισμένες τρίτες χώρες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην. Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 27.3.2014 COM(2014) 193 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με τη θέση που πρόκειται να ληφθεί, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό των πιο σημαντικών νομισμάτων στα οποία 28/03/2018 70-708036281-66 EL Πίνακας περιεχομένων I. Σύνοψη... 3 1

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις

Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις Κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις σχετικά με το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720. Ημερομηνία: 17 Ιουνίου 2013 ESMA/2013/720 Πίνακας περιεχομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2)

ΟΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ (ΑΡ.3) ΤΟΥ Οδηγία δυνάμει των άρθρων 20(3)(β) και 48(2) ΟΔΗΓΙΑ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ της 16 ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2007 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΟ TARGET2-CY

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 333/66 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/2335 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 23ης Νοεμβρίου 2017 σχετικά με τις διαδικασίες συλλογής αναλυτικών πιστωτικών δεδομένων και δεδομένων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 2.6.2015 L 135/23 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2015/855 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 12ης Μαρτίου 2015 για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ ΟΡΟΙ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣη ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΖΩΝΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΕΤΕΧΟΥΝ ΚΑΤ ΕΠΑΓΓΕλΜΑ ΣΤΗ ΙΑΛΟΓΗ ΚΑΙ ΙΑΘΕΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

(αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/24) (2014/3/ΕΕ)

(αναδιατύπωση) (ΕΚΤ/2013/24) (2014/3/ΕΕ) EL L 2/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 7.1.2014 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Ιουλίου 2013 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ L 101/156 13.4.2017 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ (ΕΕ) 2017/697 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 4ης Απριλίου 2017 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002O0007 EL 01.10. 004.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Νοεμβρίου 2002 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21

26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 26.7.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 201/21 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 716/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Ιουλίου 2013 για τη θέσπιση των κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2011D0008 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ L 140/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 30.5.2008 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 15ης Μαΐου 2008 σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης ασφαλείας των

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 21.3.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 79/7 ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 254/2013 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 20ής Μαρτίου 2013 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 340/2008 σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (3) Τα παραρτήματα I και II της οδηγίας 2000/25/ΕΚ είναι 1.3.2005 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 55/35 ΟΔΗΓΙΑ 2005/13/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 21ης Φεβρουαρίου 2005 για την τροποποίηση της οδηγίας 2000/25/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 305/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 1.11.2012 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 17ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 7.5.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 125/17 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 22ας Μαρτίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0022 EL 16.05.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 40/72 17.2.2017 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ 2017/274 ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 10ης Φεβρουαρίου 2017 για τον καθορισμό των αρχών που πρέπει να διέπουν την παροχή στοιχείων αξιολόγησης της επίδοσης

Διαβάστε περισσότερα

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 176/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 5.7.2011 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 21ης Ιουνίου 2011 σχετικά με τις διαδικασίες χορήγησης περιβαλλοντικής πιστοποίησης και πιστοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 22.2.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 51/3 III (Προπαρασκευαστικές πράξεις) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 19ης Νοεμβρίου 2013 επί της πρότασης οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2010D0014 EL 21.09.2012 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 11.11.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 293/67 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2010 για την τροποποίηση του κεφαλαίου 3 του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 715/2009 του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α

Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Α Ρ Χ Α Ι Α Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Π Ο Λ Ι Τ Ι Κ Α Κ Α Ι Σ Τ Ρ Α Τ Ι Ω Τ Ι Κ Α Γ Ε Γ Ο Ν Ο Τ Α Σ η µ ε ί ω σ η : σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι, ν α µ ο υ σ υ γ χ ω ρ ή σ ε τ ε τ ο γ ρ ή γ ο ρ ο κ α ι α τ η µ έ λ η τ ο ύ

Διαβάστε περισσότερα

από µηχανήµατα ανακύκλωσης µετρητών που έχουν ελεγχθεί από το Ευρωσύστηµα

από µηχανήµατα ανακύκλωσης µετρητών που έχουν ελεγχθεί από το Ευρωσύστηµα 16 εκεµβρίου 2004 ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΕΥΡΩ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΠΛΑΣΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΙΑΛΟΓΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΩΝ ΠΡΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ Ι ΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του

Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του 2013O0007 EL 27.05.2015 001.001 1 Το παρόν έγγραφο αποτελεί απλώς βοήθημα τεκμηρίωσης και τα θεσμικά όργανα δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για το περιεχόμενό του B ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ L 330/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 15.12.2010 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 25ης Νοεμβρίου 2010 σχετικά με τη διαδικασία πιστοποίησης ποιότητας όσον αφορά τους φορείς παραγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραμμές

Κατευθυντήριες γραμμές Κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαδικασία υπολογισμού των δεικτών για τον προσδιορισμό της ουσιαστικής σημασίας ενός κεντρικού αποθετηρίου τίτλων (ΚΑΤ) για το κράτος μέλος υποδοχής 28/03/2018 ESMA70-708036281-67

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 1.9.2009 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 228/25 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΓΡΑΜΜΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ της 31ης Ιουλίου 2009 σχετικά με τη στατιστική

Διαβάστε περισσότερα