ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, Μαρούσι Αττικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής"

Transcript

1 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, Μαρούσι Αττικής ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.» ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, Μαρούσι Αττικής 1

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την 31 εκεµβρίου Ισολογισµός της 31 εκεµβρίου Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την 31 εκεµβρίου Κατάσταση ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την 31 εκεµβρίου Σελίδες 5. Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε 31 εκεµβρίου Πίνακες προσαρµογών Οµίλου και Εταιρίας µεταξύ Ελληνικών και ιεθνών Λογιστικών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 40 Οι οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρίας, σελ. 3 έως και 39 εγκρίθηκαν κατά τη συνεδρίαση του ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρίας την Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2006 και τελούν υπό την έγκριση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων. Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ο ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΒΑΡ ΗΣ Ι. ΒΑΡ ΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΤΡΟΣ Τ. ΤΖΑΝΝΕΤΑΚΗΣ ΘΕΟ ΩΡΟΣ Ν. ΠΟΡΦΥΡΗΣ 2

3 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Κατάσταση αποτελεσµάτων της χρήσεως που έληξε την 31 εκεµβρίου 2005 Ποσά σε χιλ.ευρώ ΣΗΜ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως Κύκλος εργασιών Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτά αποτελέσµατα Έξοδα διάθεσης (44.097) (42.299) (12.801) (12.618) Έξοδα διοίκησης (22.672) (22.609) (14.805) (15.163) Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) 6 (14.112) (17.322) Κέρδη εκµεταλλεύσεως Έσοδα από επενδύσεις Κέρδη από συγγενείς εταιρίες Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 9 (14.631) (8.817) (12.461) (6.727) Κέρδη προ φόρων Φόροι εισοδήµατος 10 (59.722) (50.289) (57.843) (48.026) Καθαρά κέρδη µετά από φόρους που κατανέµονται στους Μετόχους της Εταιρίας Κέρδη ανά µετοχή σε 12 1,19 1,06 1,18 1,07 Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου. 3

4 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Ισολογισµός της 31 εκεµβρίου 2005 Ποσά σε χιλ.ευρώ ΣΗΜ. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Πάγιο ενεργητικό Υπεραξία Λοιπές ασώµατες ακινητοποιήσεις Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες εταιρίες Συµµετοχές σε συγγενείς εταιρίες Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις Σύνολο παγίου ενεργητικού Κυκλοφορούν ενεργητικό Αποθέµατα Πελάτες και λοιπές βραχυπρόθεσµες απαιτήσεις Χρηµατικά διαθέσιµα και ισοδύναµα Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού Σύνολο ενεργητικού Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις άνεια τραπεζών Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού Αναβαλλόµενοι φόροι Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις Επιχορηγήσεις παγίων Σύνολο µακροπρόθεσµων υποχρεώσεων Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις Προµηθευτές και λοιποί πιστωτές Προβλέψεις για αποζηµιώσεις προσωπικού Φόροι άνεια τραπεζών Επιχορηγήσεις παγίων Σύνολο βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων Σύνολο υποχρεώσεων Ι ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Μετοχικό κεφάλαιο ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο Ίδιες µετοχές 27 0 (113) 0 (113) Αποθεµατικά Αποτελέσµατα εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Σύνολο παθητικού Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου. 4

5 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Κατάσταση µεταβολών καθαρής θέσης της χρήσεως που έληξε την 31 εκεµβρίου 2005 ΟΜΙΛΟΣ Μετοχικό Έκδοση Μετοχών Ίδιες Συσσωρευµένα Ποσά σε χιλ. Ευρώ Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Αποθεµατικά Μετοχές Κέρδη Σύνολο Έναρξη Χρήσεως (1.385) Κέρδη Χρήσεως Μερίσµατα (55.391) (55.391) Πωλήσεις ιδίων µετοχών Λοιπές κινήσεις (8.951) (1) Λήξη Χρήσεως (113) Κέρδη Χρήσεως Μερίσµατα (94.155) (94.155) Πωλήσεις ιδίων µετοχών Λοιπές κινήσεις (74) 0 Λήξη Χρήσεως ΕΤΑΙΡΙΑ Μετοχικό Έκδοση Μετοχών Ίδιες Συσσωρευµένα Ποσά σε χιλ. Ευρώ Κεφάλαιο Υπέρ το Άρτιο Αποθεµατικά Μετοχές Κέρδη Σύνολο Έναρξη Χρήσεως (1.385) Κέρδη Χρήσεως Μερίσµατα (55.391) (55.391) Πωλήσεις ιδίων µετοχών Λοιπές κινήσεις (8.729) (1) Λήξη Χρήσεως (113) Κέρδη Χρήσεως Μερίσµατα (94.155) (94.155) Πωλήσεις ιδίων µετοχών Λοιπές κινήσεις - - (113) Λήξη Χρήσεως Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου. 5

6 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. Κατάσταση ταµειακών ροών για της χρήσεως που έληξε την 31 εκεµβρίου 2005 Ποσά σε χιλ.ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΗΜ. 1/1 31/12/2005 1/1 31/12/2004 1/1 31/12/2005 1/1 31/12/2004 Λειτουργικές δραστηριότητες Κέρδη προ φόρων Πλέον / (µείον) προσαρµογές για: Αποσβέσεις Προβλέψεις Συναλλαγµατικές διαφορές (1.061) (6.211) (903) (6.258) Αποτελέσµατα (έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµιές) επενδυτικής δραστηριότητας (1.246) (4.649) Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα Πλέον / (µείον) προσαρµογές για µεταβολές λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή µεταβολές που σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες: Μείωση / (αύξηση) αποθεµάτων ( ) (7.864) ( ) (7.231) Μείωση / (αύξηση) απαιτήσεων ( ) (15.437) (94.915) (16.877) (Μείωση) / αύξηση υποχρεώσεων (πλην τραπεζών) Μείον: Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβληµένα 9 (20.465) (9.126) (18.388) (7.186) Καταβεβληµένοι φόροι (60.641) (33.063) (58.666) (29.102) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστηριότητες (α) (33.337) (27.961) Επενδυτικές δραστηριότητες Εξαγορά και αύξηση συµµετοχής σε θυγατρικές και συγγενείς εταιρείες (278) 0 (140) 0 Αγορά ενσώµατων και άϋλων παγίων περιουσιακών στοιχείων ( ) ( ) ( ) ( ) Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και άϋλων παγίων Τόκοι εισπραχθέντες Μερίσµατα εισπραχθέντα Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστηριότητες (β) ( ) ( ) ( ) ( ) Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια Εξοφλήσεις δανείων ( ) ( ) ( ) ( ) Μερίσµατα πληρωθέντα (94.043) (55.408) (94.043) (55.408) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές δραστηριότητες (γ) Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσεως (α) + (β) + (γ) (34.388) (34.686) 913 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης χρήσεως Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσεως Οι σηµειώσεις από τη σελίδα 7 έως και τη σελίδα 37 αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτών των οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρίας και του Οµίλου. 6

7 Σηµειώσεις επί των Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσεως που έληξε 31 εκεµβρίου Γενικές πληροφορίες Η µητρική εταιρία του οµίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ (ο Όµιλος) είναι η εταιρία µε την επωνυµία «Μότορ Όϊλ (Ελλάς) ιυλιστήρια Κορίνθου Α.Ε.» (η Εταιρία) η οποία είναι ανώνυµη εταιρία και έχει συσταθεί στην Ελλάδα σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, µε έδρα το Μαρούσι Αττικής, Ηρώδου Αττικού 12 Α, Τ.Κ Ο Όµιλος δραστηριοποιείται στον κλάδο των πετρελαιοειδών και οι κύριες δραστηριότητες αφορούν την διύλιση και την εµπορία προϊόντων πετρελαίου. Κύριοι µέτοχοι της Εταιρίας είναι η Petroventure Holdings ltd και η Petroshares ltd µε ποσοστά 51% και 16,4% αντίστοιχα. Σηµειώνεται ότι κατά την διάρκεια του 2005 η Aramco Overseas Company BV συµφερόντων του οµίλου Saudi Aramco, διέθεσε το ποσοστό που κατείχε στην Εταιρία ανερχόµενο σε 16,4%. Οι οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ που είναι το νόµισµα του πρωτεύοντος οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιείται ο Όµιλος. Εκµεταλλεύσεις εξωτερικού δεν υπάρχουν. O αριθµός απασχολούµενου προσωπικού του Οµίλου και της Εταιρίας την 31η εκεµβρίου 2005 ανερχόταν σε άτοµα και άτοµα αντίστοιχα. (2004: Όµιλος : άτοµα, Εταιρία: άτοµα). 2 Επεξηγήσεις για την µετάβαση στα ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα / ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί για πρώτη φορά σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης.Π.Χ.Π. (International Financial Reporting Standards IFRSs ) που έχουν εκδοθεί από το Συµβούλιο των ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Board IASB ) καθώς και τις σχετικές ιερµηνείες που έχει εκδώσει η Επιτροπή ιερµηνειών ιεθνών Προτύπων Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (International Financial Reporting Interpretations Committee IFRIC ) και τα οποία είναι σχετικά µε τις δραστηριότητες του Οµίλου και ισχύουν για λογιστικές περιόδους που αρχίζουν από την 1 η Ιανουαρίου 2005 και έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. H παροχή πληροφόρησης που απαιτείται από το.π.χ.π. 1 σε ότι αφορά στην µετάβαση από τα προγενέστερα γενικά αποδεκτά Λογιστικά Πρότυπα στην Ελλάδα, δηλαδή τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 και του Ελληνικού Γενικού Λογιστικού Σχεδίου, στα.π.χ.π. που έχουν υιοθετηθεί από την Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν εισαχθεί στην Έλλάδα µε το Ν. 3229/2004 παρέχονται από τη σελίδα 38 έως τη σελίδα 39 που περιλαµβάνεται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις. Οι τελευταίες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα αφορούσαν την χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου Η ηµεροµηνία µετάβασης στα.π.χ.π. ήταν η 1 Ιανουαρίου

8 3. Περίληψη σηµαντικότερων λογιστικών αρχών Βάση Σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) για πρώτη χρήση. Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν καταρτιστεί σύµφωνα µε την αρχή του ιστορικού κόστους, µε εξαίρεση την αποτίµηση των γηπέδων και κτιρίων για τα οποία έχει χρησιµοποιηθεί η τεκµαρτή αξία κτήσεως όπως προβλέπεται από το.π.χ.π. 1. Οι βασικές λογιστικές αρχές που ακολουθήθηκαν είναι οι παρακάτω: Βάση ενοποίησης Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις συµπεριλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρίας και των επιχειρήσεων που ελέγχονται από αυτήν (θυγατρικές) κατά τη λήξη της αντίστοιχης περιόδου. Ο έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η Εταιρία έχει τη δύναµη να ρυθµίζει την χρηµατοοικονοµική και λειτουργική πολιτική της επιχείρησης στην οποία συµµετέχει ώστε να επωφελείται από τις δραστηριότητές της. Κατά την εξαγορά, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις και οι πιθανές υποχρεώσεις κάθε θυγατρικής αποτιµώνται σύµφωνα µε την εύλογη αξία τους κατά την ηµεροµηνία της εξαγοράς. Το επιπλέον ποσό που καταβάλλεται για την εξαγορά, από την εύλογη αξία της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε, αναγνωρίζεται ως υπεραξία. Εάν το κόστος εξαγοράς είναι µικρότερο της εύλογης αξίας της καθαρής θέσης που αποκτήθηκε, τότε η διαφορά πιστώνεται στα αποτελέσµατα την χρονιά της κτήσης. Οι λογιστικές αρχές της θυγατρικής είναι οι ίδιες µε αυτές της Μητρικής. Κατά την ενοποίηση, όλες οι σηµαντικές διεταιρικές συναλλαγές, τα υπόλοιπα, τα κέρδη και ζηµίες µεταξύ των επιχειρήσεων του Οµίλου απαλείφονται. Συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις Συνδεδεµένη είναι η επιχείρηση στην οποία η Εταιρία ασκεί σηµαντική επιρροή, αλλά όχι έλεγχο ή από κοινού έλεγχο, µέσω συµµετοχής στις διοικητικές και λειτουργικές αποφάσεις της επιχείρησης στην οποία συµµετέχει. Τα αποτελέσµατα, τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις των συνδεδεµένων επιχειρήσεων ενσωµατώνονται σε αυτές τις οικονοµικές καταστάσεις µε τη µέθοδο της Καθαρής Θέσης εκτός και αν οι επενδύσεις σε αυτές τις εταιρίες έχουν χαρακτηρισθεί ως διαθέσιµες προς πώληση. Οι επενδύσεις σε συνδεδεµένες εταιρίες παρουσιάζονται στον Ισολογισµό στο κόστος τους όπως αναµορφώθηκε µε τις µετά την κτήση µεταβολές στο µερίδιο του Οµίλου στην αντίστοιχη καθαρή θέση της συνδεδεµένης εταιρίας µείον όποια αποµείωση στην αξία των ατοµικών επενδύσεων. Οι ζηµιές των συνδεδεµένων επιχειρήσεων που υπερβαίνουν το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου σε αυτές, δεν αναγνωρίζονται. Τα κέρδη ή οι ζηµιές που πραγµατοποιούνται από συναλλαγές µεταξύ των συνδεδεµένων εταιριών και των ενοποιούµενων εταιρειών του Οµίλου απαλείφονται κατά το ποσοστό συµµετοχής του Οµίλου στις συνδεδεµένες επιχειρήσεις. Οι ζηµιές ενδεχοµένως να αποτελούν ένδειξη αποµείωσης της αξίας του στοιχείου που µεταφέρθηκε, οπότε σε αυτή την περίπτωση σχηµατίζεται η πρόβλεψη που χρειάζεται για την αποµείωση της αξίας του εν λόγω στοιχείου. Οι συµµετοχές σε θυγατρικές και συνδεδεµένες επιχειρήσεις αποτιµώνται στους ατοµικούς ισολογισµούς των εταιριών που ενοποιούνται στο ιστορικό κόστος κτήσης τους. 8

9 3. Περίληψη σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) Υπεραξία Η υπεραξία που προκύπτει κατά την απόκτηση µιας θυγατρικής ή µιας από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδος αντιπροσωπεύει την υπερβάλλουσα αξία του κόστους της απόκτησης πάνω από την συµµετοχή του Οµίλου στην καθαρή εύλογη αξία των αναγνωρίσιµων περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων και των ενδεχόµενων υποχρεώσεων της θυγατρικής ή της από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδος των αναγνωρισµένων κατά την ηµεροµηνία της απόκτησης. Η υπεραξία αρχικά αναγνωρίζεται ως ένα περιουσιακό στοιχείο στο κόστος και µεταγενέστερα επιµετράται στο κόστος µειωµένο µε οποιεσδήποτε συσσωρευµένες ζηµίες αποµείωσης. Για τον σκοπό της εξέτασης αποµείωσης, η υπεραξία κατανέµεται σε κάθε µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών του Οµίλου, που προσδοκάται να επωφεληθεί από τις συνέργειες της συνένωσης. Μονάδες δηµιουργίας ταµειακών ροών στις οποίες έχει κατανεµηθεί υπεραξία εξετάζονται για αποµείωση ετησίως ή περισσότερο συχνά όταν υπάρχει µία ένδειξη ότι η µονάδα µπορεί να είναι αποµειωµένη. Εάν το ανακτήσιµο ποσό της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών είναι µικρότερο από την λογιστική αξία της µονάδας, η ζηµία αποµείωσης κατανέµεται πρώτα για να µειώσει την λογιστική αξία κάθε υπεραξίας που έχει κατανεµηθεί στην µονάδα και κατόπιν στα άλλα περιουσιακά στοιχεία της µονάδας αναλογικά µε βάση την λογιστική αξία των περιουσιακών στοιχείων της µονάδος. Μία αναγνωρισθείσα ζηµία αποµείωσης για υπεραξία δεν αναστρέφεται σε µία µεταγενέστερη περίοδο. Κατά την πώληση θυγατρικής ή από κοινού ελεγχόµενης οικονοµικής µονάδος το ποσό της υπεραξίας περιλαµβάνεται στον προσδιορισµό του κέρδους ή της ζηµιάς που προκύπτει από την πώληση. Αναγνώριση εσόδων Τα έσοδα επιµετρώνται στην εύλογη αξία του τιµήµατος που εισπράχθηκε ή θα εισπραχθεί και αντιπροσωπεύουν ποσά εισπρακτέα για πωληθέντα αγαθά και υπηρεσίες που τυχόν παρέχονται κατά την κανονική ροή της λειτουργίας της επιχείρησης, καθαρά από εκπτώσεις, ΦΠΑ και λοιπούς φόρους που σχετίζονται µε πωλήσεις. Οι πωλήσεις των αγαθών αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν τα αγαθά έχουν παραδοθεί και ο τίτλος ιδιοκτησίας τους έχει µεταβιβαστεί. Έσοδα από τόκους καταχωρούνται βάσει µιας χρονικής αναλογίας αναφορικά µε το ανεξόφλητο κεφάλαιο και το εφαρµόσιµο πραγµατικό επιτόκιο, το οποίο είναι το επιτόκιο που ακριβώς προεξοφλεί τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές εισπράξεις, οι οποίες αναµένεται να εισρεύσουν καθ όλη την διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου, ώστε να εξισώνονται µε την καθαρή λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου. Τα έσοδα από µερίσµατα αναγνωρίζονται στα αποτελέσµατα όταν τα δικαιώµατα των µετόχων έχουν οριστικοποιηθεί. 9

10 3.Περίληψη σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) 1) Ο Όµιλος ως εκµισθωτής Το εισόδηµα από µισθώµατα λειτουργικής µίσθωσης αναγνωρίζεται µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής µίσθωσης. Αρχικά άµεσα κόστη που πραγµατοποιούνται κατά την διαπραγµάτευση και συµφωνία µιας λειτουργικής µίσθωσης προστίθενται στην λογιστική αξία του µισθούµενου περιουσιακού στοιχείου και αναγνωρίζονται µε βάση την σταθερή µέθοδο κατά την διάρκεια της µίσθωσης. Η θυγατρική εταιρία του Οµίλου «AVIN OIL Α.Β.Ε.Ν.Ε.Π.», µισθώνει µε µακροχρόνιες λειτουργικές µισθώσεις (περίπου 10 χρόνια κατ ελάχιστον), χώρους για πρατήρια υγρών καυσίµων τους οποίους στη συνέχεια υπεκµισθώνει σε φυσικά / νοµικά πρόσωπα µε αντίστοιχους χρόνους υπεκµίσθωσης για την λειτουργία πρατηρίων υγρών καυσίµων και λιπαντικών µε το σήµα της «AVIN». 2) Ο Όµιλος ως µισθωτής Τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται στα πλαίσια χρηµατοδοτικής µίσθωσης αναγνωρίζονται ως περιουσιακά στοιχεία του Οµίλου στην εύλογη αξία τους κατά την έναρξη της µίσθωσης ή, αν είναι µικρότερη, στην παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών µισθωµάτων. Η αντίστοιχη υποχρέωση προς τον εκµισθωτή συµπεριλαµβάνεται στον Ισολογισµό ως υποχρέωση από χρηµατοδοτική µίσθωση. Οι πληρωµές µισθωµάτων διαχωρίζονται σε κόστος χρηµατοδότησης και στη µείωση της υποχρέωσης της µίσθωσης έτσι ώστε να επιτευχθεί µια σταθερή επιβάρυνση από τόκους στο εναποµένον υπόλοιπο της υποχρέωσης. Το κόστος χρηµατοδότησης επιβαρύνει τα αποτελέσµατα εκτός αν αυτό το κόστος αποδίδεται άµεσα σε ένα ειδικό περιουσιακό στοιχείο, περίπτωση κατά την οποία αυτό κεφαλαιοποιείται σύµφωνα µε τις γενικές πολιτικές του Οµίλου που διέπουν το κόστος δανεισµού (βλέπε κατωτέρω). Τα πληρωτέα µισθώµατα σε περίπτωση λειτουργικής µίσθωσης επιβαρύνουν τα αποτελέσµατα µε βάση τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής µίσθωσης. Τα οφέλη που έχουν ληφθεί ή θα ληφθούν ως κίνητρο για να συναφθεί µια λειτουργική µίσθωση επίσης κατανέµονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της σχετικής µίσθωσης. Ξένα νοµίσµατα Οι ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις κάθε οικονοµικής µονάδος του Οµίλου παρουσιάζονται στο νόµισµα του πρωταρχικού οικονοµικού περιβάλλοντος στο οποίο η οικονοµική µονάδα λειτουργεί (το λειτουργικό της νόµισµα). Για τον σκοπό των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, τα αποτελέσµατα και η οικονοµική θέση κάθε οικονοµικής µονάδος εκφράζονται στη µονάδα νοµίσµατος, το οποίο είναι το λειτουργικό νόµισµα της εταιρίας και το νόµισµα παρουσίασης των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Κατά την προετοιµασία των οικονοµικών καταστάσεων των ατοµικών οικονοµικών µονάδων, συναλλαγές σε νοµίσµατα διαφορετικά από τα νοµίσµατα λειτουργίας των οικονοµικών µονάδων (ξένα νοµίσµατα) καταχωρούνται µε τις ισοτιµίες που ισχύουν κατά τις ηµεροµηνίες των συναλλαγών. Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού τα εκφραζόµενα σε ξένο νόµισµα νοµισµατικά στοιχεία αποτιµώνται µε την ισοτιµία που ισχύει κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Συναλλαγµατικές διαφορές που προκύπτουν κατά τον διακανονισµό νοµισµατικών στοιχείων και κατά την επαναµετατροπή των νοµισµατικών στοιχείων, περιλαµβάνονται στα αποτελέσµατα της περιόδου. 10

11 3. Περίληψη σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) Κόστος ανεισµού Το κόστος δανεισµού το άµεσα αποδιδόµενο στην αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ειδικών περιουσιακών στοιχείων για τα οποία απαιτείται σηµαντική χρονική περίοδος µέχρι να είναι έτοιµα για την προτιθέµενη χρήση ή πώληση τους, προστίθεται στο κόστος κτήσης αυτών των περιουσιακών στοιχείων µέχρι την χρονική στιγµή που αυτά θα είναι ουσιαστικά έτοιµα για την προτιθέµενη χρήση ή πώλησή τους. Τα έσοδα από προσωρινές τοποθετήσεις αναληφθέντων ποσών για την χρηµατοδότηση των παραπάνω περιουσιακών στοιχείων µειώνουν το κόστος δανεισµού που κεφαλαιοποιείται. Το κόστος δανεισµού στις υπόλοιπες περιπτώσεις επιβαρύνει τα αποτελέσµατα της χρήσης µέσα στην οποία πραγµατοποιείται. Κρατικές επιχορηγήσεις Οι κρατικές επιχορηγήσεις για επανεκπαίδευση του προσωπικού αναγνωρίζονται ως έσοδο κατά την διάρκεια των περιόδων που απαιτούνται για να εξαντικρισθούν µε τα ανάλογα συσχετιζόµενα έξοδα και παρουσιάζονται αφαιρετικά από αυτά. Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν γήπεδα, κτίρια, µηχανήµατα και εξοπλισµό αντιµετωπίζονται σαν αναβαλλόµενο έσοδο και µεταφέρονται στα αποτελέσµατα κατά τη διάρκεια της αναµενόµενης ωφέλιµης ζωής των παγίων αυτών. Κόστος παροχών προς το προσωπικό λόγω συνταξιοδότησης Οι εισφορές σε προγράµµατα καθορισµένων συνεισφορών για αποχώρηση του προσωπικού λόγω συνταξιοδότησης, εξοδοποιούνται όταν καθίστανται καταβλητέες. Οι εισφορές σε κρατικά προγράµµατα ή οργανισµούς συνταξιοδότησης (Ασφαλιστικά Ταµεία) αντιµετωπίζονται όπως οι εισφορές σε προγράµµατα καθορισµένων συνεισφορών, όπου οι υποχρεώσεις του Οµίλου προς τους οργανισµούς αυτούς είναι ισοδύναµες µε αυτές που προκύπτουν από τα προγράµµατα καθορισµένων συνεισφορών αποχώρησης κατά την συνταξιοδότηση. Για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών εξόδου προσωπικού από την υπηρεσία, το κόστος των παροχών αυτών καθορίζεται µε τη χρήση της µεθόδου της προεξοφληµένης πιστωτικής µονάδας (Projected Unit Credit) µε βάση τις εκτιµήσεις αναλογιστικών µελετών, οι οποίες πραγµατοποιούνται στο τέλος κάθε χρήσης. Τα αναλογιστικά κέρδη ή ζηµίες, καταχωρούνται εξ ολοκλήρου στη χρήση που πραγµατοποιήθηκαν. Το κόστος προϋπηρεσίας αναγνωρίζεται άµεσα και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα στην έκταση που οι παροχές είναι ήδη κατοχυρωµένες (δεν εξαρτώνται από µελλοντική απασχόληση), διαφορετικά αποσβένεται µε βάση τη σταθερή µέθοδο σε τόσα έτη όσα και η µέση περίοδος κατοχύρωσης των παροχών αυτών. Το ποσό της υποχρέωσης καθορισµένων παροχών στο προσωπικό κατά την αποχώρησή του λόγω συνταξιοδότησης που εµφανίζεται στον Ισολογισµό αντιπροσωπεύει την παρούσα αξία της υποχρέωσης µειωµένη κατά την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος. 11

12 3. Περίληψη σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) Φορολογία Το έξοδο του φόρου αντιπροσωπεύει το άθροισµα του τρέχοντος πληρωτέου φόρου και του αναβαλλόµενου φόρου, µειωµένο κατά την τυχόν έκπτωση που λήφθηκε λόγω εφάπαξ καταβολής του φόρου της προηγούµενης χρήσης. Η επιβάρυνση του φόρου της τρέχουσας χρήσης βασίζεται στο φορολογητέο κέρδος της χρήσης. Το φορολογητέο κέρδος διαφέρει από το καθαρό λογιστικό κέρδος που εµφανίζεται στα αποτελέσµατα διότι αποκλείει έσοδα ή έξοδα που φορολογούνται ή εξαιρούνται από τον φόρο σε άλλες χρήσεις και επιπλέον αποκλείει στοιχεία που ποτέ δεν φορολογούνται ή δεν εκπίπτουν φορολογικά. Ο φόρος υπολογίζεται σύµφωνα µε τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή αυτούς που ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού. Αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζεται σε διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στις οικονοµικές καταστάσεις και των αντίστοιχων φορολογικών βάσεων των χρησιµοποιούµενων για τον υπολογισµό των φορολογητέων κερδών και λογιστικοποιείται µε την χρήση της µεθόδου της υποχρέωσης στον Ισολογισµό. Οι υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται για όλες τις φορολογικές προσωρινές διαφορές, ενώ οι απαιτήσεις από αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται στην έκταση που είναι πιθανό ότι φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιµα έναντι των οποίων εκπεστέες προσωρινές διαφορές θα µπορούν να χρησιµοποιηθούν. Τέτοιες απαιτήσεις και υποχρεώσεις δεν αναγνωρίζονται αν οι προσωρινές διαφορές προκύπτουν από υπεραξία ή από την αρχική αναγνώριση (εκτός από µία συνένωση επιχειρήσεων) περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων, από συναλλαγές που δεν επηρεάζουν ούτε τα φορολογητέα ούτε τα λογιστικά κέρδη. Υποχρεώσεις από αναβαλλόµενη φορολογία αναγνωρίζονται για προσωρινές φορολογικές διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις σε θυγατρικές και συνδεµένες επιχειρήσεις, και συµφέροντα σε κοινοπραξίες µε εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου ο Όµιλος µπορεί να ελέγξει την αντιστροφή των προσωρινών διαφορών και είναι πιθανό ότι οι διαφορές αυτές δεν θα αντιστραφούν στο προβλεπόµενο µέλλον. Η λογιστική αξία της απαίτησης από αναβαλλόµενη φορολογία εξετάζεται κάθε ηµεροµηνία σύνταξης Ισολογισµού και µειώνεται στην έκταση που δεν είναι πλέον πιθανό ότι θα υπάρχουν επαρκή φορολογητέα κέρδη που θα επιτρέψουν την ανάκτηση αυτού του περιουσιακού στοιχείου εξ ολοκλήρου ή εν µέρει. Η αναβαλλόµενη φορολογία υπολογίζεται σύµφωνα µε τους φορολογικούς συντελεστές που αναµένεται να βρίσκονται σε ισχύ την περίοδο που θα ρευστοποιηθεί η απαίτηση ή θα διακανονιστεί η υποχρέωση. Η αναβαλλόµενη φορολογία επιβαρύνει ή ωφελεί τα αποτελέσµατα της χρήσης, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις εκείνες που αφορούν εγγραφές κατευθείαν στην καθαρή θέση οπότε και η αναβαλλόµενη φορολογία που τις αφορά λογιστικοποιείται στην καθαρή θέση. Αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις συµψηφίζονται όταν υπάρχει ένα νοµικά εκτελεστό δικαίωµα να συµψηφισθούν τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις µε τρέχουσες φορολογικές υποχρεώσεις και όταν αυτές σχετίζονται µε φόρους εισοδήµατος επιβαλλόµενους από την ίδια φορολογική αρχή και επί πλέον ο Όµιλος προτίθεται να διακανονίσει τις τρέχουσες φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις του σε µία καθαρή βάση. 12

13 3. Περίληψη σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) Ενσώµατες ακινητοποιήσεις Τα γήπεδα και τα κτίρια που κατέχονται µε σκοπό τη χρήση τους στην παραγωγή ή διάθεση αγαθών και υπηρεσιών ή για διοικητικούς σκοπούς εµφανίζονται στον Ισολογισµό στο κόστος µείον τις αναλογούσες συσωρευµένες αποσβέσεις. Τα ακίνητα υπό κατασκευή που προορίζονται για την παραγωγή, την ενοικίαση, για διοικητικούς ή άλλους σκοπούς ακόµη και µη προκαθορισµένους, παρουσιάζονται στο κόστος τους µειωµένα µε τα ποσά που αναγνωρίζονται ως ζηµία από αποµείωση της αξίας τους. Το κόστος περιλαµβάνει αµοιβές επαγγελµατιών και για τις ακινητοποιήσεις που ικανοποιούν τα απαραίτητα κριτήρια το κεφαλαιοποιηµένο κόστος δανεισµού, σύµφωνα µε τις λογιστικές αρχές που ακολουθεί ο Όµιλος. Η απόσβεση των στοιχείων αυτών, όπως και των άλλων ακινητοποιήσεων, αρχίζει όταν τα περιουσιακά αυτά στοιχεία είναι έτοιµα για την προτιθέµενη χρήση τους. Έπιπλα και εξοπλισµός εµφανίζονται στο κόστος τους µειωµένα κατά το ποσό των συσωρευµένων αποσβέσεων και την αναγνωρισµένη ζηµιά από αποµείωση της αξίας τους. Τα πάγια περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται µε χρηµατοδοτικές µισθώσεις αποσβένονται µε βάση την εκτιµώµενη ωφέλιµη ζωή τους, δηλαδή στην ίδια βάση όπως και τα πάγια ιδιόκτητα περουσιακά στοιχεία του Οµίλου. Οι αποσβέσεις λογίζονται στα αποτελέσµατα έτσι ώστε να µειώνουν το κόστος ή την αξία αποτίµησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων, εκτός από την γη και τις ακινητοποιήσεις υπό κατασκευή, κατά την διάρκεια της εκτιµώµενης ωφέλιµης ζωής των παγίων, χρησιµοποιώντας τη σταθερή µέθοδο: ΩΦΕΛΙΜΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΓΙΩΝ ΖΩΗ (έτη) Γήπεδα Οικόπεδα Απεριόριστη Κτίρια & Τεχνικά Έργα 40 Μηχανήµατα και λοιπός εξοπλισµός 7-30 Μεταφορικά µέσα Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός 4-20 Το κέρδος ή η ζηµιά που προκύπτει από την πώληση ή την απόσυρση ενός περιουσιακού στοιχείου καθορίζεται ως η διαφορά µεταξύ των εσόδων από την πώληση και της αντίστοιχης αναπόσβεστης αξίας του και µεταφέρεται στα αποτελέσµατα της χρήσης. Σηµειώνουµε, ότι για τη µετάβαση στα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης, ο Όµιλος επέλεξε να χρησιµοποιήσει ως τεκµαρτή αξία κτήσης των οικοπέδων και των κτιρίων το κόστος που είχε διαµορφωθεί για αυτά βάσει παρελθουσών αναπροσαρµογών, σύµφωνα µε την Ελληνική νοµοθεσία και το ιστορικό κόστος για τα λοιπά πάγια. Στη συνέχεια υπολογίστηκαν οι αναλογούσες αποσβέσεις σύµφωνα µε την ωφέλιµη ζωή των παγίων, ξεκινώντας για κάθε πάγιο από την ηµεροµηνία κτήσης ή κατασκευής του. 13

14 3. Περίληψη σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) Εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία - έξοδα ερευνών και ανάπτυξης Οι δαπάνες ερευνών και ανάπτυξης λογιστικοποιούνται ως έξοδα στην περίοδο που πραγµατοποιούνται. Ένα εσωτερικώς δηµιουργούµενο άυλο περιουσιακό στοιχείο που προκύπτει από την ανάπτυξη του Οµίλου, αναγνωρίζεται ως τέτοιο µόνο όταν συντρέχουν όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις: Το στοιχείο που δηµιουργείται µπορεί να ταυτοποιηθεί (όπως π.χ. το λογισµικό και µια νέα παραγωγική διαδικασία). Είναι πιθανό ότι το στοιχείο που δηµιουργείται θα αποφέρει µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και Το κόστος ιδιοπαραγωγής του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να αποτιµηθεί αξιόπιστα. Τα εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα πάγια στοιχεία αποσβένονται µε τη σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής τους. Όπου δεν µπορούν να αναγνωρισθούν εσωτερικώς δηµιουργούµενα άυλα περιουσιακά στοιχεία, οι δαπάνες ανάπτυξης αναγνωρίζονται ως έξοδα στη χρήση που πραγµατοποιούνται. Λοιπές Ασώµατες Ακινητοποιήσεις Στις Λοιπές Ασώµατες Ακινητοποιήσεις συµπεριλαµβάνεται το λογισµικό του Οµίλου και τα δικαιώµατα εκµεταλλεύσεως της θυγατρικής Avin Oil τα οποία αφορούν δικαιώµατα µισθώσεων χώρων κατάλληλων για πρατήρια καυσίµων. Αυτά εµφανίζονται στο κόστος κτήσεώς τους και αποσβένονται µε τον ρυθµό της εκτιµώµενης από την Εταιρία ωφέλιµης ζωής τους, όσον αφορά το λογισµικό και µε την περίοδο που η Εταιρία έχει το δικαίωµα εκµετάλλευσης των αντίστοιχων δικαιωµάτων. Η ωφέλιµη ζωή είναι η κάτωθι: ΩΦΕΛΙΜΗ ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΖΩΗ (έτη) Λογισµικά 3 8 ικαιώµατα Εκµετάλλευσης (µέσος όρος) 9 14

15 3. Περίληψη σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) Αποµείωση αξίας ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων εκτός από υπεραξία Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού, ο Όµιλος εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώµατων και άυλων περιουσιακών στοιχείων για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί ζηµία αποµείωσης. Αν οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη υπάρχει, το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου εκτιµάται για να καθορισθεί ο βαθµός της ζηµίας αποµείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί η ανακτήσιµη αξία ενός επί µέρους περιουσιακού στοιχείου, ο Όµιλος εκτιµά την ανακτήσιµη αξία της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία το περιουσιακό στοιχείο ανήκει. Το ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης κατά τα έξοδα πώλησης και της αξίας χρήσης του. Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσης (του περιουσιακού στοιχείου), οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές προεξοφλούνται στη παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που αντανακλά τις παρούσες εκτιµήσεις της αγοράς της διαχρονικής αξίας του χρήµατος και τους κινδύνους που σχετίζονται µε το περιουσιακό στοιχείο. Αν το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (ή µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών) εκτιµάται ότι είναι µικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών) µειώνεται µέχρι το ανακτήσιµο ποσό αυτού. Μια ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα, εκτός αν το σχετιζόµενο περιουσιακό στοιχείο µεταφέρεται σε ένα αναπροσαρµοσµένο ποσό, οπότε στην περίπτωση αυτή η ζηµιά αποµείωσης αντιµετωπίζεται ως µείωση στο ποσό της αναπροσαρµογής. Όταν, µεταγενέστερα, µία ζηµιά αποµείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών) αυξάνεται µέχρι την αναθεωρηµένη εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία του, έτσι ώστε η αυξηµένη λογιστική αξία να µην υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε αναγνωρισθεί καµία ζηµιά αποµείωσης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου (µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών) στα προηγούµενα έτη. Η αναστροφή της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα, εκτός αν το σχετιζόµενο περιουσιακό στοιχείο µεταφέρεται σε αναπροσαρµοσµένη αξία, οπότε στην περίπτωση αυτή η αναστροφή της ζηµιάς αποµείωσης αντιµετωπίζεται ως αύξηση αναπροσαρµογής. Αποθέµατα Τα αποθέµατα παρουσιάζονται στη χαµηλότερη µεταξύ της αξίας κτήσης τους και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας τους. Το κόστος συµπεριλαµβάνει τα άµεσα υλικά και, όπου συντρέχει περίπτωση, τα άµεσα εργατικά κόστη και τα αναλογούντα γενικά βιοµηχανικά έξοδα που πραγµατοποιούνται προκειµένου να φέρουν τα αποθέµατα στην παρούσα τους θέση και κατάσταση. Το κόστος υπολογίζεται χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του σταθµισµένου µέσου όρου. Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία αντιπροσωπεύει την εκτιµώµενη αξία πώλησης µειωµένη µε όλα τα εκτιµώµενα κόστη ολοκλήρωσης και τα έξοδα πώλησης, προβολής διάθεσης και διανοµής που θα πραγµατοποιηθούν. Χρηµατοοικονοµικά µέσα Τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις καταχωρούνται στον Ισολογισµό του Οµίλου, από τη στιγµή που ο Όµιλος καθίσταται ένα µέρος εκ των συµβαλλοµένων του χρηµατοοικονοµικού µέσου. Απαιτήσεις Οι απαιτήσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και παρουσιάζονται στην ονοµαστική τους αξία, µειωµένες κατά το ποσό των απαιτούµενων προβλέψεων επί των επισφαλών απαιτήσεων. 15

16 3. Περίληψη σηµαντικότερων λογιστικών αρχών (συνέχεια) Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα Τα ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα του Οµίλου περιλαµβάνουν κυρίως µετρητά και καταθέσεις όψεως. άνεια Τραπεζών Τα έντοκα τραπεζικά δάνεια και οι υπεραναλήψεις καταχωρούνται µε τα αντίστοιχα ποσά των σχετικών αναλήψεων µειωµένα κατά τα άµεσα έξοδα έκδοσης τους. Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα, συµπεριλαµβανοµένων και των πληρωτέων επιβραβεύσεων (premium) κατά την εξόφληση ή επαναγορά και τα άµεσα έξοδα έκδοσης λογιστικοποιούνται σε δεδουλευµένη βάση στα αποτελέσµατα χρησιµοποιώντας τη µέθοδο του πραγµατικού επιτοκίου και προστίθενται στο αναπόσβεστο λογιστικό υπόλοιπο του σχετικού δανείου ή υπερανάληψης, στην έκταση που δεν διακανονίζονται στην περίοδο που προκύπτουν. Υποχρεώσεις Οι υποχρεώσεις από εµπορικές δραστηριότητες είναι άτοκες και εµφανίζονται στην ονοµαστική τους αξία. Προβλέψεις Οι προβλέψεις σχηµατίζονται όταν ο Όµιλος έχει παρούσα νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσµα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση αυτής της υποχρέωσης. Οι προβλέψεις επιµετρώνται στην καλύτερη δυνατή εκτίµηση στην οποία καταλήγει η διοίκηση σε ότι αφορά στο κόστος που θα προκύψει για τον διακανονισµό της υποχρέωσης που οφείλεται την ηµεροµηνία του Ισολογισµού και προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους εφόσον η σχετική επίδραση της προεξόφλησης είναι σηµαντική. Οι προβλέψεις για το κόστος ανασυγκρότησης, εφ όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, λογιστικοποιούνται όταν ο Όµιλος έχει εκπονήσει επίσηµο λεπτοµερές σχέδιο ανασυγκρότησης, το οποίο και έχει γνωστοποιήσει στα εµπλεκόµενα µέρη. Κύριες πηγές αβεβαιότητας λογιστικών εκτιµήσεων Οι σηµαντικότερες πηγές αβεβαιότητας στις λογιστικές εκτιµήσεις της ιοίκησης αφορούν κυρίως τις επίδικες υποθέσεις και τις ανέλεγχτες φορολογικά χρήσεις, όπως αναλυτικά αναφέρονται και στη σηµείωση 31. Για τις επίδικες απαιτήσεις τρίτων κατά του Οµίλου και τις επίδικες απαιτήσεις του Οµίλου κατά τρίτων, ο Όµιλος δεν καταχωρεί κατά πάγια τακτική καµία από αυτές έως ότου τελεσιδικήσουν. Αναφορικά µε τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις του Οµίλου, ο σχετικός χειρισµός παρατίθεται στην σηµείωση

17 4. ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Η ανάλυση του κύκλου εργασιών είναι ως κάτωθι: Κύκλος εργασιών ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Ποσά σε χιλ.ευρώ 1/1 31/12/05 1/1 31/12/04 1/1 31/12/05 1/1 31/12/04 Πωλήσεις αγαθών Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει µία ανάλυση των πωλήσεων ανά γεωγραφική αγορά (εσωτερικό εξωτερικό) και ανά κατηγορία πωληθέντων ειδών (προϊόντα εµπορεύµατα). Ποσά σε χιλ.ευρώ ΟΜΙΛΟΣ 1/1 31/12/05 1/1 31/12/04 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Προϊόντων Εµπορευµάτων ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1 31/12/05 1/1 31/12/04 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΣΥΝΟΛΟ Προϊόντων , ,255 Εµπορευµάτων ,936 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ Οι βασικές δραστηριότητες του Οµίλου αφορούν τη διύλιση και την εµπορία προϊόντων πετρελαίου. Το σύνολο της δραστηριότητας του Οµίλου ανά γεωγραφικό τοµέα βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς όλες οι εταιρίες του Οµίλου που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση έχουν έδρα στην Ελλάδα και κανένα υποκατάστηµα στο εξωτερικό. Οι επιχειρηµατικοί τοµείς διαχωρίζονται σε δραστηριότητα του διυλιστηρίου και δραστηριότητα πωλήσεων προς πρατήρια καυσίµων. Στον κατωτέρω πίνακα παρουσιάζουµε ανάλυση ανά τοµέα επιχειρηµατικής δραστηριότητας. 17

18 5. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΟΙ ΤΟΜΕΙΣ (συνέχεια) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ Ποσά σε χιλ.ευρώ Επιχειρηµατικές ραστηριότητες ραστηριότητα ιυλιστηρίου ραστηριότητα ιυλιστηρίου Πωλήσεις σε πρατήρια Απαλείψεις Σύνολο Πωλήσεις σε πρατήρια Απαλείψεις Σύνολο Πωλήσεις σε τρίτους Ενδοεταιρικές πωλήσεις ( ) ( ) 0 Σύνολο πωλήσεων ( ) ( ) Κόστος πωληθέντων ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) Μικτά αποτελέσµατα (295) Έξοδα διάθεσης (12.801) (32.326) (44.097) (12.618) (30.689) (42.299) Έξοδα διοίκησης (14.805) (7.906) 39 (22.672) (15.163) (7.482) 36 (22.609) Λοιπά λειτουργικά έσοδα/(έξοδα) (17.322) (1.065) (14.112) (1.054) Κέρδη εκµετάλλευσης (305) Έσοδα επενδύσεων (701) (2.432) (4.768) Χρηµατοοικονοµικά έξοδα (12.461) (2.171) 1 (14.631) (6.727) (2.088) (2) (8.817) Κέρδη προ φόρων (2.136) (5.075) Λοιπές Πληροφορίες Προσθήκες παγίων Αποσβέσεις Περιόδου ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ενεργητικό Στοιχεία ενεργητικού (πλήν συµµετοχών) (17.951) (7.820) Συνδεδεµένες εταιρίες (35.854) (36.159) Συµµετοχές (1.042) (904) 927 Σύνολο ενεργητικού (54.847) (44.883) Παθητικό Σύνολο υποχρεώσεων (33.927) (23.406) Οι πωλήσεις εξωτερικού της Εταιρίας που αντιπροσωπεύουν ποσοστό άνω του 10% αφορούν πωλήσεις προς Η.Π.Α που ανέρχονται για το 2005 σε χιλιάδες (2004: χιλιάδες). 18

19 6. ΛΟΙΠΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΣΟ Α / (ΕΞΟ Α) Ποσά σε χιλ.ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1 31/12/05 1/1 31/12/04 1/1 31/12/05 1/1 31/12/04 Χρεωστικές συναλλαγµατικές διαφορές (60.089) (29.240) (59.497) (28.531) Πιστωτικές συναλλαγµατικές διαφορές Έσοδα παροχής υπηρεσιών Έσοδα από ενοίκια Λοιπά έσοδα / (έξοδα) (154) Σύνολο (14.112) (17.322) ΚΕΡ Η ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ Για τη διαµόρφωση των κερδών εκµεταλλεύσεως του Οµίλου και της Εταιρίας περιλαµβάνονται στους λογαριασµούς των αποτελεσµάτων και οι κάτωθι χρεώσεις/(πιστώσεις): Ποσά σε χιλ.ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1 31/12/05 1/1 31/12/04 1/1 31/12/05 1/1 31/12/04 Χρεωστικές / (πιστωτικές) συναλλαγµατικές διαφορές (13.138) (13.139) Αποσβέσεις ασώµατων ακινητοποιήσεων Αποσβέσεις ενσώµατων ακινητοποιήσεων Σύνολο Αποσβέσεων Επιχορηγούµενες αποσβέσεις (415) (422) (415) (422) Κόστος Πωληθέντων Αποµείωση αξίας αποθεµάτων Έξοδα Προσωπικού ΕΣΟ Α ΑΠΟ ΕΠΕΝ ΥΣΕΙΣ Τα έσοδα από επενδύσεις αναλύονται ως εξής: Ποσά σε χιλ.ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1 31/12/05 1/1 31/12/04 1/1 31/12/05 1/1 31/12/04 Τόκος τραπεζικών καταθέσεων Έσοδα από µερίσµατα Λοιπά έσοδα επενδύσεων Κέρδος από την πώληση επένδυσης Σύνολο εσόδων από επενδύσεις

20 9. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ Α Ποσά σε χιλ.ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1 31/12/05 1/1 31/12/04 1/1 31/12/05 1/1 31/12/04 Σύνολο τόκων και εξόδων επί τραπεζικών δανείων Μείον: ποσά που περιλαµβάνονται στο κόστος περιουσιακών στοιχείων (7.444) 0 (7.444) 0 Σύνολα χρηµατοοικονοµικών εξόδων Το κόστος δανειοδότησης που περιλαµβάνεται στο κόστος περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια της χρήσεως, προέκυψε από δανεισµό που ελήφθη αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της επένδυσης της νέας µονάδας υδρογονοδιάσπασης του διυλιστηρίου, η οποία θα βελτιώσει σηµαντικά την παραγωγική ικανότητα για καύσιµα υψηλών προδιαγραφών. 10. ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Ποσά σε χιλ.ευρώ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ 1/1 31/12/05 1/1 31/12/04 1/1 31/12/05 1/1 31/12/04 Φόρος εισοδήµατος τρέχουσας χρήσης Φόρος εισοδήµατος προηγούµενων χρήσεων: ιαφορές φορολογικού ελέγχου Μείον: έκπτωση από εφάπαξ καταβολή φόρου εισοδήµατος (893) (746) (893) (746) Αναβαλλόµενη φορολογία (Σηµείωση 23) (8.739) (599) (8.779) (220) Σύνολο Ο φόρος εισοδήµατος υπολογίσθηκε προς 32% επί του φορολογητέου κέρδους της περιόδου 1/1 31/12/2005, ενώ επί του φορολογητέου κέρδους για την αντίστοιχη περίοδο 1/1 31/12/2004 προς 35%. 20

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής

ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ E.K.E.T. Ε.Π.Ε ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 η ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδες Στοιχεία Κατάστασης Αποτελεσµάτων Χρήσης 3 Στοιχεία Iσολογισµού 4 Στοιχεία Κατάστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ AΤΛΑΣ ΑΒΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 4 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Α.Ε. 1482/06/Β/86/26 Έδρα: Ηρώδου Αττικού 12 Α, 151 24 Μαρούσι Αττικής ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΕΧΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ.

KLEFER A.E Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1.1 έως 31.12.2005 Αρ. µητρώου Α.Ε. 43733/55/Β/99/16 ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς τ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ KLEFER A.E ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2009 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.Ε.E.

ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.Ε.E. ELOPAK PLASTIC SYSTEMS ΕΛΛΑΣ Α.B.Ε.E. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2006 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 1 Oι συνηµµένες οικονοµικές καταστάσεις που παρατίθενται

Διαβάστε περισσότερα

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005

PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2005 PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό Συµβούλιο της «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε.

ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΑΛΟΥΦΥΛ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΣΤΙΣ 31 ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ( ΠΧΠ) Περιεχόµενα Σελίδα Έκθεση Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 13363/06/Β/86/17 ΕTΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3556/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΜΙΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1

Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 . Ε ΡΑ : Τ/ρχη Κωστάκη 1 451 10 Ιωάννινα Αριθµός Μητρώου Α.Ε. 10490/42Β/86/1 ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.»

«ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ, ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01)

Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) Έδρα: Λεωφόρος Σπάτων 81 153 44 Γέρακας Αττικής Αριθμός Μητρώου Α.Ε. 23791/04/Β/91/136(01) ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΙΟΘΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

1 η Ιανουαρίου 2006 127.800 21.314 4.770 (13.589) 140.295. 31 η εκεµβρίου 2006 127.800 21.314 4.770 (26.747) 127.137

1 η Ιανουαρίου 2006 127.800 21.314 4.770 (13.589) 140.295. 31 η εκεµβρίου 2006 127.800 21.314 4.770 (26.747) 127.137 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ ΑΞΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΑΕ Οικονοµικές Καταστάσεις 31 εκεµβρίου 2006 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης Μάρτιος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε.

ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. ΕΤΗΣΙΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΗΣΙΟ ΕΛΤΙΟ 2005 ΑΣΤΗΡ ΠΑΛΑΣ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Α.Ξ.Ε. (Με βάση την Απόφαση 7/372/15.2.2006 του.σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) ΜΑΡΤΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ Α 1. Εκθεση ιαχειρίσεως του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α.Μ.Α.Ε. 52140/84/Β/02/05 ΕΝ ΙΑΜΕΣΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 30 ης Ιουνίου 2013 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ΤΡΟΦΙΜΩΝ. Οικονομικές Καταστάσεις. 31 Δεκεμβρίου 2013. Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Οικονομικές Καταστάσεις 31 Δεκεμβρίου 2013 Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Σελίδα Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ»

ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «Ο ΕΡΜΗΣ» Οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013 σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ

ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ 5 ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΣΟΥΤΗΣ Α.Ε. - ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ Οικονοµικές Καταστάσεις για την χρήση από 1 Ιανουαρίου έως 31 εκεµβρίου 2006 Σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης (.Π.Χ.Π.) Βεβαιώνεται ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΝΑΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΤΗΣ 31 ης ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 (1 η Ιανουαρίου έως 31 η εκεµβρίου 2013) 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ Έκθεση ιαχείρισης του ιοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2012

ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση που έληξε την 31 εκεµβρίου 2012 Οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς («ΠΧΑ») για τη χρήση ΕΚΟ Α.Β.Ε.Ε. AP.M.A.E.: 39204/01ΑΤ/Β/97/298 Ε ΡΑ: ΧΕΙΜΑΡΡΑΣ 8Α, 15125 ΜΑΡΟΥΣΙ Περιεχόµενα Σελίδα Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ»

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ» ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΗΡΑΚΛΗΣ» Α.Ν.Ε. ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 122132799000 19,3 χλμ Λεωφ. Μαρκοπούλου 19002 Παιανία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007

ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛΙ ΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΕ ΡΟΥ 1 ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 2 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό VENTURES A.E. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2008 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο 01/01 31/12/2008 είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το ιοικητικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08)

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ( ΕΣΦΑ) Α.Ε. ΛΕΩΦ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 357 359, ΧΑΛΑΝ ΡΙ ΑΡ.Μ.Α.Ε: 62880/01ΑΤ/Β/07/317(08) για τη χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2008 σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE

ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS AEBE ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 31 ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2004 ΚΑΙ 2003 ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ Προς τους

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΤΩΡΙΑ A.E. Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις σύµφωνα µε τα ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς για την χρήση που έληξε 31 εκεµβρίου 2012 Περιεχόµενα Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων Έκθεση Ελέγχου Ανεξάρτητου

Διαβάστε περισσότερα

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005

VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις. για την περίοδο από. 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 VIVERE ENTERTAINMENT ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιουλίου έως 31 εκεµβρίου 2005 Βεβαιώνεται ότι οι συνηµµένες Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα