ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΠΕΡΕ 15 ΚΑΙ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1999

2 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πραγµατοποίησε ειδική σύνοδο στο Τάµπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου µε θέµα τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την έναρξη των εργασιών διεξήχθη ανταλλαγή απόψεων µε την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Νικόλ Φονταίν σχετικά µε τα βασικά θέµατα της συζήτησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι αποφασισµένο να αναπτύξει την Ένωση ως ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η συνθήκη του Άµστερνταµ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποστέλλει ισχυρό πολιτικό µήνυµα για την επιβεβαίωση της σηµασίας του στόχου αυτού και συµφώνησε όσον αφορά µια σειρά πολιτικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων που θα κάνουν γρήγορα πραγµατικότητα τη δηµιουργία του χώρου αυτού. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα θέσει και θα διατηρήσει τον στόχο αυτό στην πρώτη θέση του πολιτικού θεµατολογίου του. Θα παρακολουθεί συνεχώς την πρόοδο που σηµειώνεται ως προς την εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων και την τήρηση των προθεσµιών που ορίζουν η συνθήκη του Άµστερνταµ, το Σχέδιο ράσης της Βιέννης και τα ανά χείρας συµπεράσµατα. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει προς τούτο πρόταση για έναν προσήκοντα πίνακα ελέγχου των αποτελεσµάτων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι ενέχει ιδιαίτερη σηµασία να εξασφαλιστεί η απαραίτητη διαφάνεια και η τακτική ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά τη σύνοδό του του εκεµβρίου του 2001 θα διεξαγάγει πλήρη συζήτηση αξιολόγησης της προόδου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, σε στενή σύνδεση µε τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, συµφώνησε όσον αφορά τη σύνθεση, τη µέθοδο εργασίας και τις (επισυναπτόµενες ως παράρτηµα) πρακτικές ρυθµίσεις που θα διέπουν το όργανο που θα εκπονήσει σχέδιο Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί όλα τα οικεία µέρη να εξασφαλίσουν ότι οι εργασίες για το Χάρτη θα µπορέσουν να αρχίσουν σύντοµα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ευγνωµοσύνη του για το έργο του αποχωρούντος Γενικού Γραµµατέα του Συµβουλίου κου, Jürgen Trumpf ιδιαίτερα µάλιστα για την συµβολή του στην ανάπτυξη της Ένωσης, µετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ. εδοµένου ότι ένα κεντρικό σηµείο των εργασιών της Ένωσης κατά τα επόµενα έτη θα είναι η ενίσχυση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας, περιλαµβανοµένης της ανάπτυξης µιας ευρωπαϊκής πολιτικής άµυνας και ασφάλειας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσδοκά ότι ο νέος Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου και Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ, κ. Χαβιέρ Σολάνα, θα συµβάλλει σηµαντικότατα στην επίτευξη αυτού του στόχου. Ο κ. Σολάνα θα µπορεί να βασίζεται στην πλήρη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 18 της Συνθήκης, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στο έργο του. Στις ευθύνες του περιλαµβάνεται και η συνεργασία µε την Προεδρία ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική εφαρµογή των ψηφισµάτων και των δράσεων εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, προκειµένου να εδραιωθεί η συνέχεια και η συνέπεια της πολιτικής, βάσει των κοινών συµφερόντων της Ένωσης.

3 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ : ΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΠΕΡΕ 1. Από την πρώτη στιγµή, η ευρωπαϊκή ενοποίηση εδραζόταν σταθερά στην κοινή προσήλωση στην ιδέα της ελευθερίας, µε βάση τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τους δηµοκρατικούς θεσµούς και το κράτος δικαίου. Αυτές οι κοινές αξίες αποδείχθηκαν αναγκαίες για την εξασφάλιση της ειρήνης και την ανάπτυξη της ευηµερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποτελέσουν επίσης τον ακρογωνιαίο λίθο της διευρυµένης Ένωσης. 2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δηµιουργήσει για τους πολίτες της τις βασικές προϋποθέσεις ενός κοινού χώρου ευηµερίας και ειρήνης : ενιαία αγορά, οικονοµική και νοµισµατική ένωση καθώς και ικανότητα αντιµετώπισης παγκόσµιων πολιτικών και οικονοµικών προκλήσεων. Η πρόκληση την οποία θέτει τώρα η συνθήκη του Άµστερνταµ είναι να εξασφαλισθεί ότι η ελευθερία, η οποία περιλαµβάνει το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας σε όλη την Ένωση, µπορεί να ασκείται υπό συνθήκες ασφάλειας και δικαιοσύνης για όλους. Πρόκειται για εγχείρηµα που ανταποκρίνεται στις συχνά εκφραζόµενες ανησυχίες των πολιτών και έχει άµεσο αντίκτυπο στην καθηµερινή ζωή τους. 3. Η ελευθερία αυτή δεν θα πρέπει, ωστόσο, να θεωρείται αποκλειστικό δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης. Η ύπαρξή της αυτή καθεαυτή προσελκύει πολλούς άλλους ανά τον κόσµο που δεν απολαµβάνουν την ελευθερία την οποία οι πολίτες της Ένωσης θεωρούν ως δεδοµένη. Θα αποτελούσε αντίφαση µε τις ευρωπαϊκές παραδόσεις η άρνηση της ελευθερίας αυτής σε εκείνους τους οποίους οι περιστάσεις αναγκάζουν ευλόγως να ζητήσουν είσοδο στο έδαφός µας. Το γεγονός αυτό απαιτεί, µε τη σειρά του, να αναπτύξει η Ένωση κοινές πολιτικές ασύλου και µετανάστευσης λαµβάνοντας συγχρόνως υπόψη της την ανάγκη συνεχούς ελέγχου των εξωτερικών συνόρων προκειµένου να παύσει η παράνοµη µετανάστευση, την καταπολέµηση εκείνων που την διοργανώνουν και την διαπράττουν, καθώς και των σχετικών µε αυτήν διεθνών εγκληµάτων. Οι κοινές αυτές πολιτικές θα πρέπει να στηρίζονται σε αρχές που αφενός να είναι σαφείς για τους πολίτες µας και αφετέρου να προσφέρουν εγγυήσεις σε εκείνους που ζητούν προστασία ή είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 4. Στόχος είναι µία ανοικτή και ασφαλής Ευρωπαϊκή Ένωση, σεβόµενη πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες και από άλλες σχετικές πράξεις περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ικανή να ανταποκρίνεται στις ανθρωπιστικές ανάγκες µε βάση την αλληλεγγύη. Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί κοινή προσέγγιση για την εξασφάλιση της ένταξης στις κοινωνίες µας των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ένωση.

4 5. Η απόλαυση του αγαθού της ελευθερίας απαιτεί έναν πραγµατικό χώρο δικαιοσύνης, όπου οι πολίτες µπορούν να έχουν την έννοµη προστασία των δικαστηρίων και των αρχών οποιουδήποτε κράτους µέλους τόσο εύκολα όσο και στη χώρα τους. Οι εγκληµατίες δεν πρέπει να βρίσκουν τρόπους να εκµεταλλεύονται τις διαφορές µεταξύ των δικαστικών συστηµάτων των κρατών µελών. Οι δικαστικές και λοιπές αποφάσεις θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και να εκτελούνται σε όλη την Ένωση, ταυτόχρονα δε να διασφαλίζεται η βασική νοµική ασφάλεια των πολιτών και των οικονοµικών φορέων. Πρέπει να επιτευχθεί µεγαλύτερη συµβατότητα και σύγκλιση µεταξύ των εννόµων τάξεων των κρατών µελών. 6. Οι πολίτες δικαιούνται να αναµένουν από την Ένωση να αντιµετωπίσει την απειλή κατά της προσωπικής τους ελευθερίας και κατά των νόµιµων δικαιωµάτων τους, την οποία συνιστά η σοβαρή εγκληµατικότητα. Για να αντιµετωπισθούν αυτές οι απειλές χρειάζεται κοινή προσπάθεια πρόληψης και καταπολέµησης του εγκλήµατος και των εγκληµατικών οργανώσεων σε ολόκληρη την Ένωση. Χρειάζεται συνδυασµένη κινητοποίηση του αστυνοµικού και δικαστικού δυναµικού ώστε να εξασφαλίζεται ότι στην Ένωση δεν υπάρχει κρησφύγετο για εγκληµατίες ή προϊόντα του εγκλήµατος. 7. Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και του δηµοκρατικού ελέγχου. Οφείλουµε να καθιερώσουµε ανοιχτό διάλογο µε την κοινωνία των πολιτών όσον αφορά τους στόχους και τις αρχές του χώρου αυτού, προκειµένου να ενισχυθεί η αποδοχή και η υποστήριξη εκ µέρους των πολιτών. Για να διατηρηθεί δε η εµπιστοσύνη προς τις δηµόσιες αρχές, θα πρέπει να αναπτύξοµε κοινά πρότυπα της ακεραιότητάς τους. 8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο φρονεί ότι είναι ζωτικό να αναπτύξει επίσης η Ένωση στους τοµείς αυτούς την ικανότητα να ενεργεί και να αντιµετωπίζεται ως σηµαντικός εταίρος στο διεθνές προσκήνιο. Αυτό απαιτεί στενή συνεργασία µε τις χώρες εταίρους και τους διεθνείς οργανισµούς και ειδικότερα µε το Συµβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΑΣΕ, τον ΟΟΣΑ και τα Ηνωµένα Έθνη. 9. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν, σε στενή συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την πλήρη και άµεση εφαρµογή της συνθήκης του Άµστερνταµ βάσει του σχεδίου δράσης της Βιέννης και των πολιτικών κατευθυντηρίων γραµµών και συγκεκριµένων στόχων που εκτίθενται κατωτέρω και συµφωνήθηκαν στην παρούσα σύνοδο του Τάµπερε.

5 Α. ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 10. Τα διακριτά µεν αλλά στενά συνδεδεµένα θέµατα του ασύλου και της µετανάστευσης, απαιτούν να αναπτυχθεί µια κοινή πολιτική της ΕΕ που θα συµπεριλάβει τα ακόλουθα στοιχεία. Ι. Εταιρική σχέση µε τις χώρες καταγωγής 11. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται µια σφαιρική προσέγγιση της µετανάστευσης βάσει της οποίας θα αντιµετωπίζονται ζητήµατα πολιτικής, ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ανάπτυξης στις χώρες και περιοχές καταγωγής και διέλευσης. Τούτο απαιτεί την καταπολέµηση της φτώχειας, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των ευκαιριών απασχόλησης, την πρόληψη συγκρούσεων και την εδραίωση δηµοκρατικών καθεστώτων καθώς και το σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων, ιδίως δε των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, των γυναικών και των παιδιών. Προς το σκοπό αυτόν, καλούνται η Ένωση καθώς και τα κράτη µέλη να συµβάλουν, στο µέτρο των αρµοδιοτήτων τους, δυνάµει των συνθηκών, σε µια µεγαλύτερη συνοχή των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης. Η ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων µε ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες αποτελεί επίσης ένα αποφασιστικό στοιχείο για την επιτυχία µιας τέτοιας πολιτικής, προκειµένου να προαχθεί η κοινή ανάπτυξη. 12. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την έκθεση της Οµάδας υψηλού επιπέδου για το άσυλο και τη µετανάστευση που συνεστήθη από το Συµβούλιο και συµφωνεί µε την ανανέωση της εντολής της και την κατάστρωση περαιτέρω σχεδίων δράσης. Θεωρεί ότι τα πρώτα σχέδια δράσης που καταρτίστηκαν από την Οµάδα και εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο αποτελούν µια χρήσιµη συµβολή, και καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να υποβάλουν έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σχετικά µε την υλοποίησή τους το εκέµβριο του ΙΙ. Ενιαίο ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου 13. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου τη σηµασία την οποία αποδίδουν η Ένωση και τα κράτη µέλη στον απόλυτο σεβασµό του δικαιώµατος ασύλου. Έχει συµφωνηθεί να αρχίσουν εργασίες µε σκοπό την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου, που θα βασίζεται στην απεριόριστη και καθολική εφαρµογή της σύµβασης της Γενεύης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ουδείς επαναπροωθείται στη χώρα όπου διατρέχει τον κίνδυνο να υποστεί εκ νέου διώξεις, δηλαδή να διατηρηθεί η αρχή της µη επαναπροώθησης.

6 14. Το σύστηµα αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει, βραχυπρόθεσµα µια σαφή και λειτουργική µέθοδο καθορισµού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου, κοινούς κανόνες για δίκαιες και αποτελεσµατικές διαδικασίες ασύλου, κοινές ελάχιστες συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο, και την προσέγγιση των κανόνων που αφορούν την αναγνώριση και το περιεχόµενο του καθεστώτος του πρόσφυγα. Θα πρέπει επίσης να συµπληρωθεί µε µέτρα επικουρικών µορφών προστασίας, οι οποίες προσφέρουν το προσήκον εκάστοτε καθεστώς σε κάθε άτοµο το οποίο χρειάζεται τέτοια προστασία. Προς τούτο, το Συµβούλιο καλείται επειγόντως να εγκρίνει, µε βάση τις προτάσεις της Επιτροπής, τις αναγκαίες αποφάσεις σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που έχει καθοριστεί από τη συνθήκη του Άµστερνταµ και το σχέδιο δράσης της Βιέννης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία των διαβουλεύσεων µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και άλλους διεθνείς οργανισµούς. 15. Οι κοινοτικοί κανόνες θα πρέπει µακροπρόθεσµα να οδηγήσουν σε µια κοινή διαδικασία ασύλου και µια ενιαία νοµική ρύθµιση ασύλου, ισχύουσα σε όλο το έδαφος της Ένωσης. Η Επιτροπή καλείται να επεξεργαστεί εντός ενός έτους σχετική ανακοίνωση. 16. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να εντείνει τις προσπάθειές του προκειµένου να επιτύχει συµφωνία για το ζήτηµα της προσωρινής προστασίας των εκτοπισµένων ατόµων µε βάση την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο φρονεί ότι θα πρέπει να µελετηθεί κατά πόσον χρειάζεται να υπάρχει κάποια µορφή χρηµατοοικονοµικού αποθέµατος χάριν των αναγκών προσωρινής προστασίας σε περιπτώσεις µαζικής εισροής προσφύγων. Η Επιτροπή καλείται να διερευνήσει τις σχετικές δυνατότητες. 17. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί επειγόντως το Συµβούλιο να περατώσει το ταχύτερο δυνατό τις εργασίες του για το σύστηµα προσδιορισµού της ταυτότητας των αιτούντων άσυλο (Eurodac).

7 ΙΙΙ. ίκαιη µεταχείριση των πολιτών τρίτων χωρών 18. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διασφαλίζει µια δίκαιη µεταχείριση των πολιτών τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στο έδαφος των κρατών µελών της. Μια σθεναρóτερη πολιτική κοινωνικής ένταξης θα πρέπει να έχει ως στόχο την παροχή δικαιωµάτων και υποχρεώσεων συγκρίσιµων µε εκείνα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει εξάλλου να προωθεί την άνευ διακρίσεων µεταχείριση στον οικονοµικό, τον κοινωνικό και τον πολιτιστικό τοµέα και να προβλέπει µέτρα κατά του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. 19. Βασιζόµενο στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε σχέδιο δράσης κατά του ρατσισµού, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει να ενταθεί η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Τα κράτη µέλη θα έχουν ως έρεισµα τις καλύτερες πρακτικές και εµπειρίες. Θα ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για το Ρατσισµό και την Ξενοφοβία και µε το Συµβούλιο της Ευρώπης. Επιπλέον, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει το συντοµότερο δυνατόν προτάσεις περί εφαρµογής του άρθρου 13 της συνθήκης ΕΚ σχετικά µε την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Για την καταπολέµηση των διακρίσεων γενικότερα τα κράτη µέλη καλούνται να καταρτίσουν εθνικά προγράµµατα. 20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει την ανάγκη προσέγγισης των εθνικών νοµοθεσιών όσον αφορά τις προϋποθέσεις εισδοχής και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών, βάσει µιας από κοινού αξιολόγησης των οικονοµικών και δηµογραφικών εξελίξεων στην Ένωση, καθώς και της κατάστασης στις χώρες καταγωγής. Καλεί προς τούτο το Συµβούλιο να λάβει ταχέως αποφάσεις, βάσει προτάσεων της Επιτροπής. Κατά την λήψη αυτών των αποφάσεων θα πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψη όχι µόνον η ικανότητα υποδοχής κάθε κράτους µέλους, αλλά και οι ιστορικοί και πολιτιστικοί του δεσµοί µε τις χώρες καταγωγής. 21. Θα πρέπει να υπάρξει προσέγγιση του νοµικού καθεστώτος των πολιτών τρίτων χωρών προς εκείνο των πολιτών των κρατών µελών. Στα πρόσωπα που διαµένουν νοµίµως σε κράτος µέλος επί περίοδο που θα προσδιορισθεί και τα οποία διαθέτουν µακροπρόθεσµη άδεια διαµονής θα πρέπει να χορηγείται σε αυτό το κράτος µέλος ένα σύνολο οµοιόµορφων δικαιωµάτων κατά το δυνατόν παραπλήσιων προς τα δικαιώµατα που απολαµβάνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως π.χ. το δικαίωµα διαµονής, εκπαίδευσης και εξαρτηµένης ή ανεξάρτητης εργασίας, καθώς και το δικαίωµα ίσης µεταχείρισης έναντι των πολιτών των χωρών διαµονής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει την παροχή, στους πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως επί µακρό χρονικό διάστηµα, της δυνατότητας να αποκτούν την ιθαγένεια του κράτους µέλους στο οποίο διαµένουν.

8 ΙV. ιαχείριση των µεταναστευτικών ροών 22. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι είναι απαραίτητη η αποτελεσµατική διαχείριση των µεταναστευτικών ροών σε όλες τους τις φάσεις. Προτρέπει να διοργανώνονται, σε στενή συνεργασία µε χώρες καταγωγής και διέλευσης, ενηµερωτικές εκστρατείες σχετικά µε τις πραγµατικές δυνατότητες νόµιµης µετανάστευσης, προκειµένου να προλαµβάνονται όλες οι µορφές εµπορίας ανθρώπων. Θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η κοινή ενεργός πολιτική σχετικά µε τις θεωρήσεις και τα πλαστά έγγραφα, µεταξύ άλλων µε τη στενότερη συνεργασία µεταξύ των προξενείων της ΕΕ σε τρίτες χώρες και, όπου είναι απαραίτητο, µε τη δηµιουργία κοινών γραφείων έκδοσης θεωρήσεων ΕΕ. 23. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι αποφασισµένο να αντιµετωπίσει στην πηγή της την παράνοµη µετανάστευση, ιδίως µε την καταπολέµηση εκείνων που ενέχονται στην εµπορία ανθρώπων και την οικονοµική εκµετάλλευση των µεταναστών. Προτρέπει να θεσπισθεί νοµοθεσία που να προβλέπει αυστηρές κυρώσεις εναντίον αυτού του σοβαρού εγκλήµατος. Το Συµβούλιο καλείται να θεσπίσει σχετική νοµοθεσία µέχρι το τέλος του 2000, µε βάση πρόταση της Επιτροπής. Τα κράτη µέλη, µαζί µε την Ευρωπόλ, θα πρέπει να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους στην ανίχνευση και την εξάρθρωση των ενεχόµενων εγκληµατικών δικτύων. Τα δικαιώµατα των θυµάτων των δραστηριοτήτων αυτών οφείλουν να διασφαλίζονται, µε ιδιαίτερη έµφαση στα προβλήµατα των γυναικών και των παιδιών. 24. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιθυµεί στενότερη συνεργασία και αµοιβαία τεχνική βοήθεια µεταξύ των υπηρεσιών συνοριακού ελέγχου των κρατών µελών, για παράδειγµα στα πλαίσια προγραµµάτων ανταλλαγών και µεταφοράς τεχνολογίας, ιδίως για τα θαλάσσια σύνορα, καθώς και την ταχεία συµµετοχή των χωρών που επιθυµούν να προσχωρήσουν στην εν λόγω συνεργασία. Σε αυτά τα πλαίσια το Συµβούλιο δέχεται ευνοϊκά την σύναψη υποµνήµατος συµφωνίας µεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας για την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στην Αδριατική και το Ιόνιο για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, του λαθρεµπορίου και της εµπορίας ανθρώπων. 25. Ως συνέπεια της ενσωµάτωσης του κεκτηµένου του Σένγκεν στην Ένωση, οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να αποδεχθούν πλήρως αυτό το κεκτηµένο και περαιτέρω συναφή µέτρα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία του αποτελεσµατικού ελέγχου των µελλοντικών εξωτερικών συνόρων της Ένωσης από ειδικά εκπαιδευµένες δυνάµεις.

9 26. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνιστά να βοηθηθούν περαιτέρω οι χώρες καταγωγής και διέλευσης προκειµένου να διευκολυνθεί ο εθελοντικός επαναπατρισµός καθώς και να βελτιωθεί η ικανότητα των αρχών των χωρών αυτών να καταπολεµούν αποτελεσµατικά την εµπορία ανθρώπων και να αντιµετωπίζουν τις υποχρεώσεις επανεισδοχής που έχουν αναλάβει έναντι της Ένωσης και των κρατών µελών της. 27. Η συνθήκη του Άµστερνταµ απονέµει στην Κοινότητα εξουσίες στον τοµέα της επανεισδοχής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να συνάψει συµφωνίες επανεισδοχής ή να περιλάβει οµοιόµορφες ρήτρες σε άλλες συµφωνίες µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ενδιαφεροµένων τρίτων χωρών ή οµάδων τρίτων χωρών. Θα πρέπει επίσης να εξετασθούν οι κανόνες επανεισδοχής µεταξύ κρατών µελών. Β. ΕΝΑΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 28. Σε έναν γνήσιο Ευρωπαϊκό Χώρο ικαιοσύνης ιδιώτες και επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να εµποδίζονται ή να αποθαρρύνονται από την άσκηση των δικαιωµάτων τους λόγω της µη συµβατότητας ή της πολυπλοκότητας των νοµικών και διοικητικών συστηµάτων των κρατών µελών. V. Καλύτερη έννοµη προστασία στην Ευρώπη 29. Προκειµένου να διευκολυνθεί η έννοµη προστασία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία µε άλλα σχετικά διεθνή όργανα, όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης, να ξεκινήσει µία ενηµερωτική εκστρατεία και να δηµοσιεύσει τους κατάλληλους "οδηγούς χρήσης" για τη δικαστική συνεργασία εντός της Ένωσης και για τα δικαιικά συστήµατα των κρατών µελών. Επίσης ζητά να δηµιουργηθεί ένα εύκολα προσιτό σύστηµα πληροφοριών που θα συντηρείται και θα ενηµερώνεται από ένα δίκτυο αρµόδιων εθνικών υπηρεσιών. 30. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο, βάσει προτάσεων της Επιτροπής, να θεσπίσει στοιχειώδη πρότυπα που θα εξασφαλίζουν ένα επαρκές επίπεδο δικαστικής αρωγής σε υποθέσεις µε διασυνοριακές διαστάσεις σε ολόκληρη την Ένωση καθώς και ειδικούς κοινούς δικονοµικούς κανόνες για την απλούστευση και την επίσπευση της διασυνοριακής εκδίκασης µικροδιαφορών αστικής ή εµπορικής φύσης, και των αξιώσεων διατροφής, καθώς και µη αµφισβητούµενων απαιτήσεων. Επίσης θα πρέπει να δηµιουργηθούν από τα κράτη µέλη εναλλακτικές εξωδικαστικές διαδικασίες.

10 31. Θα πρέπει να θεσπισθούν κοινά στοιχειώδη πρότυπα για τα πολύγλωσσα έντυπα ή έγγραφα που θα χρησιµοποιούνται σε διασυνοριακές δικαστικές υποθέσεις σε όλη την Ένωση. Αυτά τα έγγραφα ή έντυπα θα πρέπει κατόπιν να είναι κοινής αποδοχής ως έγκυρα έγγραφα σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες που διεξάγονται στην Ένωση. 32. Έχοντας κατά νου την ανακοίνωση της Επιτροπής, πρέπει να θεσπιστούν στοιχειώδη πρότυπα για την έννοµη προστασία των θυµάτων της εγκληµατικότητας, ειδικότερα όσον αφορά την έννοµη προστασία των θυµάτων ενώπιον της δικαιοσύνης και το δικαίωµα αποζηµίωσής τους, µεταξύ άλλων για τη δικαστική δαπάνη. Επιπλέον, πρέπει να θεσπισθούν εθνικά προγράµµατα για τη χρηµατοδότηση δηµόσιων αλλά και µη κυβερνητικών µέτρων για την αρωγή και την προστασία των θυµάτων. VI. Αµοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων 33. Μια βελτιωµένη αµοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων και η αναγκαία προσέγγιση των νοµοθεσιών θα διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των αρχών και τη δικαστική προστασία των ιδιωτών. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης η οποία, κατά τη γνώµη του, θα πρέπει να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας τόσο σε αστικά όσο και σε ποινικά θέµατα εντός της Ένωσης. Η αρχή αυτή θα πρέπει να ισχύει για όλες τις αποφάσεις των δικαστικών αρχών. 34. Όσον αφορά τις αστικές υποθέσεις, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά µε την περαιτέρω µείωση των ενδιάµεσων µέτρων τα οποία ακόµη απαιτούνται για την αναγνώριση και εκτέλεση οιασδήποτε δικαστικής απόφασης στο κράτος στο οποίο ζητείται η εκτέλεση. Ως πρώτο βήµα αυτές οι ενδιάµεσες διαδικασίες θα πρέπει να καταργηθούν όσον αφορά τους τίτλους που έχουν εκδοθεί για µικρές αστικές ή εµπορικές απαιτήσεις και ορισµένες δικαστικές αποφάσεις του οικογενειακού δικαίου (π.χ. αξιώσεις διατροφής και δικαίωµα επίσκεψης). Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να αναγνωρίζονται αυτοµάτως σε όλη την Ένωση χωρίς να υφίστανται ενδιάµεσες διαδικασίες ή λόγοι άρνησης εκτέλεσης. Αυτό θα µπορούσε να συνοδεύεται από τη θέσπιση ελαχίστων προτύπων για συγκεκριµένες πτυχές της πολιτικής δικονοµίας.

11 35. Όσον αφορά τις ποινικές υποθέσεις, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει τα κράτη µέλη να επικυρώσουν ταχέως τις συµβάσεις της ΕΕ του 1995 και 1996 για την έκδοση. Θεωρεί ότι σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί η τυπική διαδικασία της έκδοσης µεταξύ των κρατών µελών για πρόσωπα τα οποία φυγοδικούν ενώ έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα, και να αντικατασταθεί από την απλή µεταγωγή των προσώπων αυτών. Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να θεσπισθούν ταχείες διαδικασίες έκδοσης, χωρίς να θίγεται η αρχή της ευθυδικίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για το ζήτηµα αυτό λαµβάνοντας υπόψη της τη σύµβαση περί εφαρµογής του Σένγκεν. 36. Η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να εφαρµοσθεί για τις αποφάσεις της προδικασίας, ιδίως για εκείνες οι οποίες θα επέτρεπαν στις αρµόδιες αρχές να δράσουν ταχέως για τη συλλογή αποδείξεων και να προβαίνουν στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων τα οποία εύκολα µεταφέρονται τα αποδεικτικά στοιχεία που νοµίµως συλλέγονται από τις αρχές ενός κράτους µέλους θα πρέπει να γίνονται δεκτά ενώπιον των δικαστηρίων των άλλων κρατών µελών, αφού ληφθούν υπόψη οι κανόνες και πρακτικές που ισχύουν σ' αυτά. 37. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν έως τον εκέµβριο του 2000 ένα πρόγραµµα µέτρων για την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης. Με το πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουν εργασίες για τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο καθώς και για τις πτυχές του δικονοµικού δικαίου για τις οποίες θεωρούνται αναγκαίες κοινές ελάχιστες προδιαγραφές προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης, µε σεβασµό των θεµελιωδών αρχών του δικαίου των κρατών µελών. VII. Μεγαλύτερη σύγκλιση σε θέµατα αστικού δικαίου 38. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να ετοιµάσουν νέες διατάξεις δικονοµικού δικαίου για διασυνοριακές περιπτώσεις που αφορούν ειδικότερα τα στοιχεία που συµβάλουν στην οµαλή δικαστική συνεργασία και στη βελτιωµένη παροχή έννοµης προστασίας, π.χ. προσωρινά µέτρα, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, διαταγές πληρωµής και προθεσµίες. 39. Όσον αφορά το ουσιαστικό αστικό δίκαιο, χρειάζεται συνολική µελέτη ως προς την ανάγκη προσέγγισης των αστικών και νοµοθεσιών των κρατών µελών προκειµένου να εξαλειφθούν τα εµπόδια της απρόσκοπτης διεξαγωγής αστικών διαδικασιών. Το Συµβούλιο θα πρέπει να υποβάλει σχετική έκθεση το 2001.

12 Γ. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 40. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι αποφασισµένο να ενισχύσει την καταπολέµηση του οργανωµένου και διεθνικού εγκλήµατος. Το υψηλό επίπεδο ασφάλειας στο χώρο της ελευθερίας της ασφάλειας και της δικαιοσύνης προϋποθέτει αποτελεσµατική και συνολική προσέγγιση της καταπολέµησης οιασδήποτε µορφής εγκληµατικότητας. Θα πρέπει να επιτευχθεί µια ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την Ένωση µέτρων κατά της εγκληµατικότητας µε ταυτόχρονη προστασία της ελευθερίας και των νόµιµων δικαιωµάτων των πολιτών και των οικονοµικών παραγόντων. VIII. Πρόληψη του εγκλήµατος στο επίπεδο της Ένωσης 41. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά να συµπεριληφθούν οι πτυχές της πρόληψης του εγκλήµατος στις δράσεις κατά του εγκλήµατος καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη των εθνικών προγραµµάτων πρόληψης του εγκλήµατος. Θα πρέπει να αναπτυχθούν και να οριστούν κοινές προτεραιότητες όσον αφορά την πρόληψη του εγκλήµατος στην εξωτερική και την εσωτερική πολιτική της Ένωσης και να ληφθούν υπόψη κατά την προπαρασκευή νέων νοµοθετηµάτων. 42. Θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω ανταλλαγές κατευθυντήριων γραµµών, να ενισχυθεί το δίκτυο των εθνικών αρχών που είναι αρµόδιες για την πρόληψη του εγκλήµατος καθώς και το δίκτυο συνεργασίας µεταξύ των εθνικών οργανώσεων πρόληψης του εγκλήµατος, και θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα δηµιουργίας ενός προγράµµατος µε κοινοτική χρηµατοδότηση το οποίο θα αποβλέπει στους ίδιους στόχους. Οι πρώτες προτεραιότητες της συνεργασίας αυτής θα πρέπει να είναι η εγκληµατικότητα των νέων, των πόλεων και η εγκληµατικότητα που έχει σχέση µε τα ναρκωτικά. IX. Ενίσχυση της αστυνοµικής συνεργασίας κατά του εγκλήµατος 43. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως η συνεργασία µεταξύ των αρχών των κρατών µελών κατά τη διερεύνηση του διασυνοριακού εγκλήµατος σε ένα κράτος µέλος. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί την άµεση σύσταση κοινών ερευνητικών οµάδων όπως προβλέπεται στη Συνθήκη, ως πρώτο βήµα, για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου ναρκωτικών και της εµπορίας ανθρώπων καθώς και της τροµοκρατίας. Οι σχετικοί κανόνες που θα θεσπιστούν θα πρέπει να επιτρέπουν σε αντιπροσώπους της Ευρωπόλ να συµµετέχουν, ανάλογα µε τις ανάγκες, στις εν λόγω οµάδες µε επικουρική ιδιότητα.

13 44. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί τη σύσταση επιχειρησιακής οµάδας εργασίας των Ευρωπαίων Αρχηγών Αστυνοµίας µε σκοπό αφενός την ανταλλαγή, σε συνεργασία µε την Ευρωπόλ, εµπειριών, κατευθυντήριων γραµµών και πληροφοριών για τις τρέχουσες τάσεις του διασυνοριακού εγκλήµατος και αφετέρου τη συµβολή στην κατάστρωση σχεδίων δράσης. 45. Η Ευρωπόλ διαδραµατίζει αποφασιστικό ρόλο κατά την πρόληψη, την ανάλυση και έρευνα της εγκληµατικότητας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να παρέχει στην Ευρωπόλ την αναγκαία υποστήριξη και τους αναγκαίους πόρους. Στο άµεσο µέλλον ο ρόλος της θα πρέπει να ενισχυθεί µε τη συλλογή επιχειρησιακών δεδοµένων από τα κράτη µέλη και µε την παροχή της δυνατότητας να ζητά από τα κράτη µέλη να αρχίζουν, να διεξάγουν ή να συντονίζουν έρευνες ή να δηµιουργούν κοινές ερευνητικές οµάδες σε ορισµένους τοµείς εγκληµατικών δραστηριοτήτων, ενώ θα γίνονται σεβαστά τα συστήµατα δικαστικού ελέγχου στα κράτη µέλη. 46. Για την ενίσχυση της καταπολέµησης των σοβαρών µορφών οργανωµένου εγκλήµατος, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε να δηµιουργήσει µια µονάδα (EUROJUST) που θα αποτελείται από εισαγγελείς, δικαστές, αξιωµατικούς αστυνοµίας που έχουν ανάλογες αρµοδιότητες, αποσπώµενους από κάθε κράτος µέλος σύµφωνα µε το νοµοθετικό του σύστηµα. Έργο της EUROJUST θα είναι αφενός να διευκολύνει τον σωστό συντονισµό των εθνικών εισαγγελικών αρχών και αφετέρου να υποστηρίζει τις ποινικές έρευνες σε υποθέσεις οργανωµένου εγκλήµατος, ιδίως βάσει αναλύσεων της Ευρωπόλ, καθώς και η στενή συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό ικαστικό ίκτυο, κυρίως για να απλουστευθεί η εκτέλεση αιτήσεων δικαστικής συνδροµής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά από το Συµβούλιο να θεσπίσει έως το τέλος του 2001, τα απαραίτητα νοµοθετήµατα. 47. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί µία Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία για την εκπαίδευση των ανωτέρων φορέων. Στην αρχή θα πρέπει να λειτουργεί ως δίκτυο υφιστάµενων εθνικών ιδρυµάτων κατάρτισης. Θα πρέπει επίσης να είναι ανοιχτό στις αρχές των υποψηφίων προς ένταξη χωρών. 48. Ανεξάρτητα από τους ευρύτερους τοµείς που προβλέπει η συνθήκη του Άµστερνταµ και το Σχέδιο ράσης της Βιέννης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι, όσον αφορά τα εθνικά ποινικά δίκαια, οι προσπάθειες να συµφωνηθούν κοινοί ορισµοί, ποινικές υποστάσεις και κυρώσεις θα πρέπει να εστιασθούν σε πρώτη φάση σε περιορισµένο αριθµό τοµέων ιδιαίτερης σηµασίας, όπως το οικονοµικό έγκληµα (νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, διαφθορά, παραχάραξη του ευρώ), το λαθρεµπόριο ναρκωτικών, η εµπορία ανθρώπων, ιδίως δε η εκµετάλλευση γυναικών, η σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών, η εγκληµατικότητα υψηλής τεχνολογίας και η περιβαλλοντική εγκληµατικότητα.

14 49. Τα σοβαρά οικονοµικά εγκλήµατα έχουν ως αντικείµενο όλο και περισσότερο φόρους και δασµούς. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να παρέχουν αµοιβαία δικαστική συνδροµή για τη διερεύνηση και δίωξη σοβαρών οικονοµικών εγκληµάτων. 50. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη σηµασία της σφαιρικής αντιµετώπισης του προβλήµατος των ναρκωτικών. Καλεί το Συµβούλιο να εγκρίνει την ευρωπαϊκή στρατηγική κατά των ναρκωτικών πριν από τη σύνοδό του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ελσίνκι. Χ. Ειδική δράση κατά της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 51. Η νοµιµοποίηση των εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες αποτελεί το θεµελιώδες στοιχείο του οργανωµένου εγκλήµατος και απαιτείται η εκρίζωσή του όπου εµφανίζεται. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι αποφασισµένο να λάβει συγκεκριµένα µέτρα για τον εντοπισµό, δέσµευση, κατάσχεση και δήµευση των προϊόντων του εγκλήµατος. 52. Τα κράτη µέλη καλούνται να εφαρµόσουν πλήρως τις διατάξεις της οδηγίας περί νοµιµοποίησης των εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, της Σύµβασης του Στρασβούργου του 1990 και των συστάσεων της Financial Action Task Force (Οµάδας ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικής ράσης), και σε όλα τα εδάφη που εξαρτώνται από αυτά. 53. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουν το ταχύτερο δυνατόν το σχέδιο αναθεωρηµένης οδηγίας για τη νοµιµοποίηση των εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες που πρότεινε πρόσφατα η Επιτροπή. 54. Λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις ανάγκες προστασίας των δεδοµένων, πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών και των σχέσεων ιδιοκτησίας εταιριών και να επιταχυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των υφισταµένων µονάδων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών (FIU) σχετικά µε ύποπτες συναλλαγές. Ανεξάρτητα από τις περί απορρήτου διατάξεις που ισχύουν για τις τράπεζες και άλλες εµπορικές δραστηριότητες, οι δικαστικές αρχές και οι FIU θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν πληροφορίες, υπό τον έλεγχο της δικαιοσύνης, όταν οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τη διερεύνηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να θεσπίσει τις προς τούτο αναγκαίες διατάξεις.

15 55. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνιστά την προσέγγιση των διατάξεων του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονοµίας όσον αφορά τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (π.χ. εντοπισµός, δέσµευση και δήµευση των κεφαλαίων). Το φάσµα των εγκληµατικών δραστηριοτήτων που συνιστούν τα κύρια αδικήµατα στον τοµέα της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες θα πρέπει να είναι οµοιόµορφο και επαρκώς ευρύ σε όλα τα κράτη µέλη. 56. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να επεκτείνει την αρµοδιότητα της Ευρωπόλ στη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες γενικότερα, ανεξάρτητα από τον τύπο του αδικήµατος από το οποίο προέρχονται τα έσοδα. 57. Θα πρέπει να αναπτυχθούν κοινά πρότυπα για την πρόληψη της χρησιµοποίησης εταιριών και άλλων οντοτήτων µε έδρα εκτός της δικαιοδοσίας της Ένωσης για την απόκρυψη και νοµιµοποίηση των εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη θα πρέπει να συνεννοηθούν µε εξωχώρια κέντρα τρίτων χωρών για να εξασφαλίσουν αποτελεσµατική και διαφανή συνεργασία στην αµοιβαία δικαστική συνδροµή σύµφωνα µε τις συστάσεις της Οµάδας ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικής ράσης. 58. Η Επιτροπή καλείται να συντάξει έκθεση στην οποία θα προσδιορίζονται οι διατάξεις των εθνικών νοµοθεσιών περί τραπεζών, χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και εταιριών, οι οποίες παρακωλύουν τη διεθνή συνεργασία. Το Συµβούλιο καλείται να συναγάγει τα αναγκαία συµπεράσµατα µε βάση την έκθεση αυτή.. ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΡΑΣΗ 59. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι όλες οι αρµοδιότητες και τα µέσα που διαθέτει η Ένωση, ιδίως στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατά ολοκληρωµένο και συνεκτικό τρόπο για την οικοδόµηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Οι πτυχές που αφορούν τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις θα πρέπει να ενσωµατωθούν στον καθορισµό και την εφαρµογή των άλλων κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων. 60. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι νέες δυνατότητες που προσφέρει η συνθήκη του Άµστερνταµ για εξωτερική δράση και ιδίως οι κοινές στρατηγικές και οι συµφωνίες που αφορούν την Κοινότητα καθώς και οι συµφωνίες βάσει του άρθρου 38 ΣΕΕ.

16 61. Πρέπει να καθορισθούν σαφείς προοπτικές, στόχοι πολιτικής και µέτρα για την εξωτερική δράση της Ένωσης στον τοµέα της ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων. Πρέπει να καταρτισθούν ειδικές συστάσεις από το Συµβούλιο, σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή, όσον αφορά τους στόχους της πολιτικής και τα µέτρα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης στον τοµέα της ικαιοσύνης και των Εξωτερικών Υποθέσεων, µεταξύ άλλων δε και για ζητήµατα που αφορούν τις δοµές εργασίας, πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου του Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την υποστήριξή του στην περιφερειακή συνεργασία κατά του οργανωµένου εγκλήµατος στην οποία συµµετέχουν τα κράτη µέλη και τρίτες χώρες όµορες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση τα συγκεκριµένα και πρακτικά αποτελέσµατα που επέτυχαν οι χώρες που περιβάλλουν την περιοχή της Βαλτικής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην περιφερειακή συνεργασία και ανάπτυξη στα Βαλκάνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση και δηλώνει την πρόθεσή της να συµµετάσχει σε Ευρωπαϊκή ιάσκεψη για την ανάπτυξη και την ασφάλεια στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου που θα διοργανώσει η ιταλική κυβέρνηση, και η οποία θα συνέλθει στην Ιταλία το πρώτο εξάµηνο του έτους Η πρωτοβουλία αυτή θα προσφέρει µια πολύτιµη συµβολή στα πλαίσια του Συµφώνου Σταθερότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΚΑI ΠΡΑΚΤIΚΕΣ ΡΥΘΜIΣΕIΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΣΕI ΤΟ ΣΧΕ IΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛIΩ ΩΝ IΚΑIΩΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ i) Μέλη α) Αρχηγoί Κράτους ή Κυβερvήσεως τωv κρατώv µελώv εκαπέvτε αvτιπρόσωπoι τωv Αρχηγώv Κράτους ή Κυβερvήσεως τωv κρατώv µελώv. β) Επιτρoπή Εvας αvτιπρόσωπoς τoυ Πρoέδρoυ της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής. γ) Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo 16 µέλη τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ πoυ θα oρισθoύv από τo ίδιo. δ) Εθvικά κoιvoβoύλια Τριάvτα µέλη τωv εθvικώv κoιvoβoυλίωv (δύo από κάθε εθvικό κoιvoβoύλιo) πoυ θα oρισθoύv από τα ίδια τα εθνικά κoιvoβoύλια. Τα µέλη τoυ Σώµατος µπoρoύv vα αvτικαθίσταvται από αvαπληρωτές σε περίπτωση πoυ δεv είvαι σε θέση vα παραστoύv σε συvεδριάσεις τoυ Σώµατoς. ii) Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Σώµατος O/Η Πρόεδρος του Σώµατoς εκλέγεται από το Σώµα. Έvα µέλoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και έvα µέλoς εθvικoύ κoιvoβoυλίoυ και ο αvτιπρόσωπoς της Πρoεδρίας τoυ Συµβoυλίoυ εάν δεν εκλεγεί Πρόεδρος, εvεργoύv ως Αvτιπρόεδρoι τoυ Σώµατoς. Το µέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενεργεί ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υπηρετούν στο Σώµα. Το µέλος του εθνικού κοινοβουλίου που ενεργεί ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα µέλη των εθνικών κοινοβουλίων που υπηρετούν στο Σώµα.

18 iii) Παρατηρητές ύo αvτιπρόσωπoι τoυ ικαστηρίου τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv oι oπoίoι oρίζovται από τo ικαστήριo. ύo αvτιπρόσωπoι τoυ Συµβoυλίoυ της Ευρώπης, εκ τωv oπoίωv έvας από τo Ευρωπαϊκό ικαστήριo Αvθρωπίvωv ικαιωµάτωv. iv) Όργαvα της Ευρωπαϊκής Εvωσης πoυ θα καλoύvται vα διατυπώvoυv τις απόψεις τoυς Η Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή Η Επιτρoπή τωv Περιφερειώv Ο ιαµεσoλαβητής (v) Αvταλλαγή απόψεωv µε τα υπoψήφια κράτη Πρέπει vα πραγµατoπoιείται κατάλληλη αvταλλαγή απόψεωv µεταξύ τoυ Σώµατoς ή του/της Προέδρου και τωv υπoψήφιωv κρατώv. (vi) Άλλα όργαvα, κoιvωvικές oµάδες ή εµπειρoγvώµovες πoυ θα καλoύvται vα διατυπώvoυv τις απόψεις τoυς Άλλα όργαvα, κoιvωvικές oµάδες ή εµπειρoγvώµovες µπoρoύv vα καλoύvται από τo Σώµα vα διατυπώvoυv τις απόψεις τoυς. (vii) Γραµµατεία Η Γεvική Γραµµατεία τoυ Συµβoυλίoυ παρέχει υπηρεσίες γραµµατείας στo Σώµα. Για την εξασφάλιση του δέοντος συντονισµού, καθιερώνεται στενή συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε την Επιτροπή και, εφόσον απαιτείται, µε τις γραµµατείες των εθνικών κοινοβουλίων.

19 Β. ΜΕΘΟ ΟI ΕΡΓΑΣIΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (i) Πρoπαρασκευή Ο Πρόεδρος τoυ Σώµατoς πρoτείvει, σε στενή συνεργασία µε τους/τις Αντιπροέδρους, πρόγραµµα εργασιώv τoυ Σώµατoς και εκτελεί άλλες σχετικές πρoπαρασκευαστικές εργασίες. (ii) ιαφάvεια τωv διαδικασιώv Κατ' αρχήv, oι συvεδριάσεις τoυ Σώµατoς και τα έγγραφα πoυ υπoβάλλovται κατά τις συvεδριάσεις αυτές πρέπει vα λαµβάvoυv δηµoσιότητα. (iii) Οµάδες εργασίας Το Σώµα µπορεί να δηµιουργήσει ad hoc οµάδες εργασίας, οι οποίες θα είναι ανοικτές σε όλα τα µέλη του. (iv) Σύνταξη τoυ Χάρτη Βάσει τoυ πρoγράµµατoς εργασιώv πoυ έχει καταρτισθεί από τo Σώµα, µια συντακτική επιτροπή απαρτιζόµενη από τον/την Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους τoυ Σώµατoς και από τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επικoυρoύµεvη από τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου, θα εκπovήσει πρoσχέδιo τoυ Χάρτη. Ο κάθε ένας από τους Αντιπροέδρους διαβουλεύεται τακτικά µε το αντίστοιχο όργανο από το οποίο προέρχεται. (v) Εκπόνηση τoυ σχεδίoυ τoυ Χάρτη από τo Σώµα Όταν ο Πρόεδρος του Σώµατος, σε στενή συνεργασία µε τους/τις Αντιπροέδρους, θεωρήσει ότι το κείµενο του σχεδίου Χάρτη που εκπονήθηκε από το Σώµα µπορεί ενδεχοµένως να εγκριθεί από όλα τα µέρη, το κείµενο αυτό θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της κανονικής προπαρασκευαστικής διαδικασίας. Γ. ΠΡΑΚΤIΚΕΣ ΡΥΘΜIΣΕIΣ Τo Σώµα συvεδριάζει στις Βρυξέλλες, εναλλάξ στο κτίριο του Συµβουλίου και στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις συvεδριάσεις τoυ Σώµατoς ισχύει πλήρες γλωσσικό καθεστώς.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Ε.Ε. ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΥΛΩΝΕΣ Ε.Ε. ΣΥΜΦΩΝΙΑ & ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΕΝΓΚΕΝ Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,3 Μαΐου2012(21.05) (OR.en) PUBLIC 9417/12 LIMITΕ ASIM50 RELEX396 DEVGEN116 ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«Α» της: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου προς τοσυμβούλιο(γενικέςυποθέσεις)

Διαβάστε περισσότερα

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ MARKT/2094/01 EL Orig. EN E-ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Σκοπός του εγγράφου Το παρόν έγγραφο περιγράφει την τρέχουσα κατάσταση όσον αφορά το ηλεκτρονικό εµπόριο και τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες

Διαβάστε περισσότερα

(Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 198/01)

(Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 198/01) 12.8.2005 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 198/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχέδιο δράσης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για την εφαρμογή του προγράμματος της Χάγης για την ενίσχυση της ελευθερίας,

Διαβάστε περισσότερα

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

(Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 4.5.2010 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 115/1 IV (Πληροφορίες) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ, ΤΑ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων *

Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Νο 85 (XLIX) Διεθνής Προστασία των Προσφύγων * Η Εκτελεστική Επιτροπή, Η κατάσταση προστασίας των προσφύγων α) Καλωσορίζει τα κράτη που, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνώς αναγνωρισμένες αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις:

Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Υπό Ιωάννου Διώτη α) Εισαγωγή Μιλώντας για την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Χώρα μας, νομίζω ότι είναι σωστό να κάνουμε δύο διαπιστώσεις: Από την μια πλευρά δηλαδή πρέπει

Διαβάστε περισσότερα

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση)

(Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) L 181/6 I (Πράξεις για την ισχύ των οποίων απαιτείται δηµοσίευση) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 28ης Ιουνίου 2001 σχετικά µε τον καθορισµό των αναγκαίων µέτρων για την προστασία του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα

Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα 2002R1606 EL 10.04.2008 001.001 1 Το έγγραφο αυτό συνιστά βοήθημα τεκμηρίωσης και δεν δεσμεύει τα κοινοτικά όργανα B ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 19ης

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ

1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ 1 ΜΙΧΑΛΗΣ.Ι.ΤΣΙΝΙΣΙΖΕΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΚΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΙ, Η ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΠΟΛΥΔΙΑΣΤΑΤΟ ΚΑΙ [ΠΟΛΥΤΟΜΕΑΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 23.9.2015 COM(2015) 490 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Για μια Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων Μανιφέστο της AEDH και των μελών της ενόψει των εκλογών του 2014 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2013 1. Ιθαγένεια, δημοκρατία και σεβασμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην Πράξη του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27/11/2003,

ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΑ στην Πράξη του Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 27/11/2003, ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝ, ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43, ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1 ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩΠΟΛ), ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΥΜΒΑΣΗ P/Europol/el 1 P/Europol/el

Διαβάστε περισσότερα

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο

Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο Απόφαση του Συμβουλίου της 25ης Απριλίου 2002 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου του Κυότο στη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές και την

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά

ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά Υιοθετήθηκε στο 17 ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις

Διαβάστε περισσότερα

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως το άρθρο 78 παράγραφος 2 και το άρθρο 79 παράγραφοι 2 και 4, L 150/168 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 20.5.2014 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 516/2014 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 16ης Απριλίου 2014 για τη δημιουργία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy

ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman Van Rompuy ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2012 EUCO 120/12 PRESSE 296 PR PCE 102 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Έκθεση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κ. Herman

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Δεκεμβρίου 2015 (OR. en) EUCO 28/15 CO EUR 13 CONCL 5 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID)

Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Η ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (MIFID) Χρήστος Βλ. Γκόρτσος Επίκουρος Καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου, Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Γενικός Γραμματέας ΕΕΤ Μάρτιος 2007 1 ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ Ανακοίνωση προς τα Μέλη Θέµα: Πρόγραµµα της ελληνικής προεδρίας - Πρώτο εξάµηνο 2003 Επισυνάπτεται το πρόγραµµα δραστηριοτήτων

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 27/7 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 22ας Ιανουαρίου 2001 για τη σύσταση του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2001/80/ΚΕΠΠΑ) ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, Έχοντας υπόψη: τη συνθήκη για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Αναφορών 16.12.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0171/2012, του Klaus Träger, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με διαφορετικές προθεσμίες παραγραφής στην

Διαβάστε περισσότερα

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία *

Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Νο 71 (XLIV) Διεθνής Προστασία * Η Εκτελεστική Επιτροπή, α) Υπογραμμίζει με ανησυχία τις διαστάσεις και την πολυπλοκότητα του σύγχρονου προσφυγικού προβλήματος, του πιθανού κινδύνου εμφάνισης νέων προσφυγικών

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών [όπως κυρώθηκε με το N. 2502/1997: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Άσκηση των Δικαιωμάτων των Παιδιών, (ΦΕΚ 103, τ. Α )] Άρθρο πρώτο.-

Διαβάστε περισσότερα

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική

Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική EXPOSEC 2015 5-6 Μαΐου 2015 Η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης ως δημόσια πολιτική Δρ Ελένη-Ανδριανή Σαμπατάκου Εργαστήριο για τη Μελέτη της Μετανάστευσης και της Διασποράς Εθνικό και Καποδιστριακό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 22.10.2004 COM(2004) 718 τελικό 2004/0251 (COD) Πρόταση Ο ΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισµένα θέµατα διαµεσολάβησης σε αστικές

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους

όσον αφορά τους εναλλακτικούς τρόπους επίλυσης των διαφορών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρχισε ευρεία διαβούλευση με τα κράτη μέλη και τους ΟΔΗΓΙΑ 2008 52 ΕΚ Οδηγία 2008/52/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1

Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Βασικές Αρχές για το Ρόλο των Δικηγόρων 1 Υιοθετήθηκαν από το Όγδοο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη των Εγκλήματος και τη Μεταχείριση των Εγκληματιών Αβάνα, Κούβα, 27 Αυγούστου έως 7 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Greek version ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ 7η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΑ Μ.Μ.Ε. (ΚΙΕΒΟ, 10-11/3/05) ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 1. Οι Υπουργοί των κρατών που συµµετέχουν στην 7η

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Αθήνα, 28-29 Ιουνίου 2002 Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΜΗ ***** ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ. 8.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 ο Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 8.1 Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό της έρευνάς µας θα ασχοληθούµε µε το συνεχώς αυξανόµενο πρόβληµα της µετανάστευσης. Η παράνοµη µετανάστευση αποτελεί µία ακόµη

Διαβάστε περισσότερα

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου.

μεταναστευτικό ζήτημα θετικό βήμα το εγχείρημα της συγκέντρωσης της σχετικής νομοθεσίας σε ενιαίο κείμενο νόμου. Ομιλία της Συνηγόρου του Πολίτη Καλλιόπης Σπανού στη Διεθνή Συνδιάσκεψη της ΟΚΕ στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με θέμα: «Μια ολοκληρωμένη και κοινή μεταναστευτική

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4088, 21/7/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΟΜΟΣ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.: L167 30.4.2004

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ 1 Το παρόν ένταλµα έχει εκδοθεί από αρµόδια δικαστική αρχή. Ζητώ τη σύλληψη και την παράδοση του προσώπου που αναφέρεται κατωτέρω µε σκοπό την άσκηση ποινικής δίωξης ή την εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΤΗΣ ΛΙΣΣΑΒΟΝΑΣ Του Μιχάλη Φεφέ, Μέλους ΣΕΠ ΔΕΟ 10 του ΕΑΠ Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, την 1η Δεκεμβρίου 2009, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέκτησε

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεµβρίου 2008 (09.10) (OR. fr) 13440/08 LIMITE ΑSIM 72 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 24 Σεπτεµβρίου 2008 (09.10) (OR. fr) 13440/08 LIMITE ΑSIM 72 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Conseil UE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 24 Σεπτεµβρίου 2008 (09.10) (OR. fr) PUBLIC 13440/08 LIMITE ΑSIM 72 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συµβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 13189/08 ΑSIM

Διαβάστε περισσότερα

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΗΣ ΕΟΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ 2014 Επιβράβευση των κορυφαίων πρωτοβουλιών της κοινωνίας πολιτών ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ, ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012

: ERA. : Trier (Germany) : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Φορέας Υλοποίησης : ERA Τόπος ιεξαγωγής : Trier (Germany) Ηµεροµηνία : 11-12/10/2012 Τίτλος Σεµιναρίου : Annual Conference on EU Criminal Justice 2012 Συµµετοχή : Χαρίκλεια Ηλιοπούλου Πρόεδρος Πρωτοδικών

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα.

Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2021 στην Eλλάδα. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Κανόνες Διαδικασίας Διαγωνισμός για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173)

Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ενημερωτικό σημείωμα για το νέο νόμο 3886/2010 για τη δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων. (ΦΕΚ Α 173) Ψηφίστηκε προ ολίγων ημερών από τη Βουλή ο νέος νόμος 3886/2010 σε σχέση με την

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 27.10.2015 COM(2015) 610 final ANNEX 4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013

Σένγκεν. Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 EL Σένγκεν Η πύλη σου προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΣΕΠΤΈΜΒΡΙΟΣ 2013 Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΉ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2 Εσωτερικά σύνορα 2 Εξωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 1.ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ,ΓΕΝΙΚΑ Ο σύγχρονος πολιτισμός αναπτύσσεται με κέντρο και σημείο αναφοράς τον Άνθρωπο. Η έννομη τάξη, διεθνής και εγχώρια, υπάρχουν για να υπηρετούν

Διαβάστε περισσότερα

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29

Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 Οµάδα προστασίας των προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα του ΑΡΘΡΟΥ 29 00393/08/EL WP 146 Πρόγραµµα εργασίας 2008-2009 Οµάδα εργασίας του άρθρου 29 18 Φεβρουαρίου 2008 Η οµάδα

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση)

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας (κωδικοποίηση) ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.9.2014 COM(2014) 586 final 2014/0272 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εισαγωγή στην Ένωση γεωργικών προϊόντων καταγωγής Τουρκίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κυρίου LÁSZLÓ ANDOR ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ κυρίου ΑΝΔΡΕΑ ΛΥΚΟΥΡΕΝΤΖΟΥ Εκτιμώντας τα ακόλουθα: I. Το Υπουργείο Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως...

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ. Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή. Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Πρόλογος του Καθηγητού Ν. Κ. Κλαμαρή Προλογικό σημείωμα της συγγραφέως... Σελ. ΙΧ ΧΙΙΙ I. Έννοια, αναγκαιότητα και κοινωνική λειτουργία της αναγκαστικής εκτελέσεως αλλοδαπών αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΚΤ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΕΜ 1 ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ Η ΕΚΤ ΝΑ ΕΠΟΠΤΕΥΕΙ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ; Η ΕΚΤ θα αναλάβει την εποπτική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Αναφορών 28.11.2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 0824/2008, του Kroum Kroumov, βουλγαρικής ιθαγένειας, η οποία συνοδεύεται από 16 υπογραφές, σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν την Δευτέρα 19/10/2015 στο Στρασβούργο.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν την Δευτέρα 19/10/2015 στο Στρασβούργο. ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν την Δευτέρα 19/10/2015 στο Στρασβούργο. Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κογκρέσσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, την

Διαβάστε περισσότερα

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας

Ν.1850 / 1989. Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας Ν.1850 / 1989 Κύρωση του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτονοµίας ΑΡΘΡΟ 1 (Πρώτο) Κυρώνεται και έχει την ισχύ που ορίζει το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγµατος ο Ευρωπαϊκός Χάρτης της Τοπικής Αυτονοµίας,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 9.9.2015 COM(2015) 452 final 2015/0211 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενωσιακού κοινού καταλόγου ασφαλών χωρών καταγωγής

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.6.2008 COM(2008) 360 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι : ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 1 Υιοθετήθηκε στο Στρασβούργο στις 6.11.1997 Έναρξη ισχύος: 1.3.2000, σύμφωνα με το άρθρο 27 Κείμενο: European Treaty Series, No. 166 Προοίμιο Τα Κράτη μέλη του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (2002)

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (2002) 24.12.2002 Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων C 325/1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟ ΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ι ΡΥΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ (2002)

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων

Δικαιώματα των Θυμάτων. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Δικαιώματα των Θυμάτων Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων Η εμπορία ανθρώπων παραβιάζει τα δικαιώματα και επηρεάζει τις ζωές αμέτρητων ανθρώπων τόσο στην Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

«Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες «Η Ελλάδα ως Xώρα Aσύλου» Συστάσεις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 06 Απριλίου 2015 Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες επιθυμεί να θέσει υπόψη της νέας ελληνικής Κυβέρνησης

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2000) 379 C5-0508/2000),

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2000) 379 C5-0508/2000), 1. Κοινωνική Ατζέντα A5-0291/2000 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα!

Πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών: Η ύδρευση και η αποχέτευση είναι ανθρώπινο δικαίωμα! Ιστορική αναδρομή Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημόσιων Υπηρεσιών (EPSU) αποφάσισε να προβεί στην συλλογή ενός εκατομμυρίου υπογραφών υπέρ της καθιέρωσης της ύδρευσης ως ανθρώπινου δικαιώματος στο

Διαβάστε περισσότερα

29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 180/31

29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 180/31 29.6.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 180/31 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 604/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 26ης Ιουνίου 2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ NOMOΣ: 3520/2006 ΦΕΚ: Α 274/22.12.2006 ΤΙΤΛΟΣ: ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΦΡΑΣΕΩΝ ***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σύμφωνα με την Ανακοίνωση Υπ.Εξωτ. Φ.0544/Μ.5848/ΑΣ.46/2007

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013

CONSILIUM. Σένγκεν. Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 EL CONSILIUM Σένγκεν Η πύλη προς την ελεύθερη κυκλοφορία στην Ευρώπη ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Πίνακας περιεχομένων ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1 ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ 2 ΜΕΤΡΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 Εσωτερικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. για τη ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 4.4.2001 COM(2001) 161 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη διεύρυνση της πρόσβασης των καταναλωτών στην εναλλακτική επίλυση διαφορών ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία

Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία 1 Ένα όραμα για την επόμενη δεκαετία Εφαρμόζοντας τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία την περίοδο της κρίσης Εισαγωγή Εμείς, οι πάνω από 400 εκπρόσωποι των οργανώσεων των ατόμων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1

ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ. AF/CE/LB/el 1 ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΑΞΗ AF/CE/LB/el 1 Οι πληρεξούσιοι: ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΕΛΓΙΟΥ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΗΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΙΣΠΑΝΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ

ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Α) Το νοµοθετικό έργο ΟΙ ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ Η παλαιότερη ιστορικά, αλλά και σηµαντικότερη αρµοδιότητα της Βουλής είναι η νοµοθετική, δηλαδή η θέσπιση γενικών και απρόσωπων κανόνων δικαίου. Τη νοµοθετική

Διαβάστε περισσότερα

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73

28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 28.12.2013 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 354/73 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1382/2013 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη θέσπιση του Προγράμματος «Δικαιοσύνη»,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ

ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚO ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2013-2014 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ κατά τη συνεδρίαση της Πέμπτης 13 Μαρτίου 2014 Μέρος I P7_TA-PROV(2014)03-13 ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΚ ΟΣΗ PE 531.358 EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσίας Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς «ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΤΩΡΑ!» Α. ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 1. Υπηρεσία Παροχής Συνδρομής και Πληροφόρησης για θέματα Διαφθοράς 1.1. Το Σωματείο

Διαβάστε περισσότερα

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου

Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Κύκλος ικαιωµάτων του Ανθρώπου Θέµα: ΚΩΛΥΜΑ ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΙΚΗΣ Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη: Ανδρέας Τάκης Ειδικός Επιστήµονας: Ευτύχης Φυτράκης ΜΑΡΤΙΟΣ 2005 Ο Συνήγορος του Πολίτη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. www.kas.de ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ www.kas.de ΣΕΛΊΔΑ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ 3 ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 1. Κανονιστικό πλαίσιο του

Διαβάστε περισσότερα

"Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο-

Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- "Ο ΠΕΡΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ (ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004" Για σκοπούς:- (α) εναρµόνισης µε τις πράξεις της Ευρωπαϊκής Κοινότητας µε τίτλο- «Απόφαση-Πλαίσιο 2000/383/ ΕΥ του Συµβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ.

Εκείνες που αφορούν εξωτερικές υποχρεώσεις της Υπηρεσίας, οι οποίες προκύπτουν ως άµεση συνέπεια της αποδοχής και έγκρισης του ΠΠΜ. 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Οι οδηγίες που ακολουθούν εστιάζονται στα θέµατα που επηρεάζουν την εφαρµογή του Προγράµµατος Ποιότητας Μελέτης και δεν αφορούν στη σύνταξη του ΠΠΜ, το οποίο θεωρείται ότι έχει συνταχθεί σωστά,

Διαβάστε περισσότερα

11256/12 IKS/nm DG G1A

11256/12 IKS/nm DG G1A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Ιουλίου 2012 (OR. en) 11256/12 UEM 211 ECOFIN 585 SOC 562 COMPET 430 ENV 526 EDUC 203 RECH 266 ENER 295 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Θέµα: ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7)

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) C 326/266 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.10.2012 ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ (αριθ. 7) ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΥΛΙΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΑ ΥΨΗΛΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ, ΕΠΕΙΔΗ τα άρθρα 343 της Συνθήκης για τη

Διαβάστε περισσότερα