ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ"

Transcript

1 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΑΜΠΕΡΕ 15 ΚΑΙ 16 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1999

2 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο πραγµατοποίησε ειδική σύνοδο στο Τάµπερε στις 15 και 16 Οκτωβρίου µε θέµα τη δηµιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά την έναρξη των εργασιών διεξήχθη ανταλλαγή απόψεων µε την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Νικόλ Φονταίν σχετικά µε τα βασικά θέµατα της συζήτησης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι αποφασισµένο να αναπτύξει την Ένωση ως ένα χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που προσφέρει η συνθήκη του Άµστερνταµ. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποστέλλει ισχυρό πολιτικό µήνυµα για την επιβεβαίωση της σηµασίας του στόχου αυτού και συµφώνησε όσον αφορά µια σειρά πολιτικών κατευθύνσεων και προτεραιοτήτων που θα κάνουν γρήγορα πραγµατικότητα τη δηµιουργία του χώρου αυτού. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θα θέσει και θα διατηρήσει τον στόχο αυτό στην πρώτη θέση του πολιτικού θεµατολογίου του. Θα παρακολουθεί συνεχώς την πρόοδο που σηµειώνεται ως προς την εφαρµογή των αναγκαίων µέτρων και την τήρηση των προθεσµιών που ορίζουν η συνθήκη του Άµστερνταµ, το Σχέδιο ράσης της Βιέννης και τα ανά χείρας συµπεράσµατα. Η Επιτροπή καλείται να υποβάλει προς τούτο πρόταση για έναν προσήκοντα πίνακα ελέγχου των αποτελεσµάτων. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι ενέχει ιδιαίτερη σηµασία να εξασφαλιστεί η απαραίτητη διαφάνεια και η τακτική ενηµέρωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά τη σύνοδό του του εκεµβρίου του 2001 θα διεξαγάγει πλήρη συζήτηση αξιολόγησης της προόδου. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, σε στενή σύνδεση µε τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης, συµφώνησε όσον αφορά τη σύνθεση, τη µέθοδο εργασίας και τις (επισυναπτόµενες ως παράρτηµα) πρακτικές ρυθµίσεις που θα διέπουν το όργανο που θα εκπονήσει σχέδιο Χάρτη Θεµελιωδών ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί όλα τα οικεία µέρη να εξασφαλίσουν ότι οι εργασίες για το Χάρτη θα µπορέσουν να αρχίσουν σύντοµα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την ευγνωµοσύνη του για το έργο του αποχωρούντος Γενικού Γραµµατέα του Συµβουλίου κου, Jürgen Trumpf ιδιαίτερα µάλιστα για την συµβολή του στην ανάπτυξη της Ένωσης, µετά την έναρξη ισχύος της συνθήκης του Άµστερνταµ. εδοµένου ότι ένα κεντρικό σηµείο των εργασιών της Ένωσης κατά τα επόµενα έτη θα είναι η ενίσχυση της κοινής εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής ασφαλείας, περιλαµβανοµένης της ανάπτυξης µιας ευρωπαϊκής πολιτικής άµυνας και ασφάλειας, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προσδοκά ότι ο νέος Γενικός Γραµµατέας του Συµβουλίου και Ύπατος Εκπρόσωπος για την ΚΕΠΠΑ, κ. Χαβιέρ Σολάνα, θα συµβάλλει σηµαντικότατα στην επίτευξη αυτού του στόχου. Ο κ. Σολάνα θα µπορεί να βασίζεται στην πλήρη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου κατά την άσκηση των καθηκόντων του σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 18 της Συνθήκης, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στο έργο του. Στις ευθύνες του περιλαµβάνεται και η συνεργασία µε την Προεδρία ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσµατική εφαρµογή των ψηφισµάτων και των δράσεων εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, προκειµένου να εδραιωθεί η συνέχεια και η συνέπεια της πολιτικής, βάσει των κοινών συµφερόντων της Ένωσης.

3 ΠΡΟΣ ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ : ΤΑ ΟΡΟΣΗΜΑ ΤΟΥ ΤΑΜΠΕΡΕ 1. Από την πρώτη στιγµή, η ευρωπαϊκή ενοποίηση εδραζόταν σταθερά στην κοινή προσήλωση στην ιδέα της ελευθερίας, µε βάση τα ανθρώπινα δικαιώµατα, τους δηµοκρατικούς θεσµούς και το κράτος δικαίου. Αυτές οι κοινές αξίες αποδείχθηκαν αναγκαίες για την εξασφάλιση της ειρήνης και την ανάπτυξη της ευηµερίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα αποτελέσουν επίσης τον ακρογωνιαίο λίθο της διευρυµένης Ένωσης. 2. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη δηµιουργήσει για τους πολίτες της τις βασικές προϋποθέσεις ενός κοινού χώρου ευηµερίας και ειρήνης : ενιαία αγορά, οικονοµική και νοµισµατική ένωση καθώς και ικανότητα αντιµετώπισης παγκόσµιων πολιτικών και οικονοµικών προκλήσεων. Η πρόκληση την οποία θέτει τώρα η συνθήκη του Άµστερνταµ είναι να εξασφαλισθεί ότι η ελευθερία, η οποία περιλαµβάνει το δικαίωµα ελεύθερης κυκλοφορίας σε όλη την Ένωση, µπορεί να ασκείται υπό συνθήκες ασφάλειας και δικαιοσύνης για όλους. Πρόκειται για εγχείρηµα που ανταποκρίνεται στις συχνά εκφραζόµενες ανησυχίες των πολιτών και έχει άµεσο αντίκτυπο στην καθηµερινή ζωή τους. 3. Η ελευθερία αυτή δεν θα πρέπει, ωστόσο, να θεωρείται αποκλειστικό δικαίωµα των πολιτών της Ένωσης. Η ύπαρξή της αυτή καθεαυτή προσελκύει πολλούς άλλους ανά τον κόσµο που δεν απολαµβάνουν την ελευθερία την οποία οι πολίτες της Ένωσης θεωρούν ως δεδοµένη. Θα αποτελούσε αντίφαση µε τις ευρωπαϊκές παραδόσεις η άρνηση της ελευθερίας αυτής σε εκείνους τους οποίους οι περιστάσεις αναγκάζουν ευλόγως να ζητήσουν είσοδο στο έδαφός µας. Το γεγονός αυτό απαιτεί, µε τη σειρά του, να αναπτύξει η Ένωση κοινές πολιτικές ασύλου και µετανάστευσης λαµβάνοντας συγχρόνως υπόψη της την ανάγκη συνεχούς ελέγχου των εξωτερικών συνόρων προκειµένου να παύσει η παράνοµη µετανάστευση, την καταπολέµηση εκείνων που την διοργανώνουν και την διαπράττουν, καθώς και των σχετικών µε αυτήν διεθνών εγκληµάτων. Οι κοινές αυτές πολιτικές θα πρέπει να στηρίζονται σε αρχές που αφενός να είναι σαφείς για τους πολίτες µας και αφετέρου να προσφέρουν εγγυήσεις σε εκείνους που ζητούν προστασία ή είσοδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 4. Στόχος είναι µία ανοικτή και ασφαλής Ευρωπαϊκή Ένωση, σεβόµενη πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύµβαση της Γενεύης για τους πρόσφυγες και από άλλες σχετικές πράξεις περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ικανή να ανταποκρίνεται στις ανθρωπιστικές ανάγκες µε βάση την αλληλεγγύη. Θα πρέπει επίσης να αναπτυχθεί κοινή προσέγγιση για την εξασφάλιση της ένταξης στις κοινωνίες µας των υπηκόων τρίτων χωρών που διαµένουν νόµιµα στην Ένωση.

4 5. Η απόλαυση του αγαθού της ελευθερίας απαιτεί έναν πραγµατικό χώρο δικαιοσύνης, όπου οι πολίτες µπορούν να έχουν την έννοµη προστασία των δικαστηρίων και των αρχών οποιουδήποτε κράτους µέλους τόσο εύκολα όσο και στη χώρα τους. Οι εγκληµατίες δεν πρέπει να βρίσκουν τρόπους να εκµεταλλεύονται τις διαφορές µεταξύ των δικαστικών συστηµάτων των κρατών µελών. Οι δικαστικές και λοιπές αποφάσεις θα πρέπει να γίνονται σεβαστές και να εκτελούνται σε όλη την Ένωση, ταυτόχρονα δε να διασφαλίζεται η βασική νοµική ασφάλεια των πολιτών και των οικονοµικών φορέων. Πρέπει να επιτευχθεί µεγαλύτερη συµβατότητα και σύγκλιση µεταξύ των εννόµων τάξεων των κρατών µελών. 6. Οι πολίτες δικαιούνται να αναµένουν από την Ένωση να αντιµετωπίσει την απειλή κατά της προσωπικής τους ελευθερίας και κατά των νόµιµων δικαιωµάτων τους, την οποία συνιστά η σοβαρή εγκληµατικότητα. Για να αντιµετωπισθούν αυτές οι απειλές χρειάζεται κοινή προσπάθεια πρόληψης και καταπολέµησης του εγκλήµατος και των εγκληµατικών οργανώσεων σε ολόκληρη την Ένωση. Χρειάζεται συνδυασµένη κινητοποίηση του αστυνοµικού και δικαστικού δυναµικού ώστε να εξασφαλίζεται ότι στην Ένωση δεν υπάρχει κρησφύγετο για εγκληµατίες ή προϊόντα του εγκλήµατος. 7. Ο χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης θα πρέπει να βασίζεται στις αρχές της διαφάνειας και του δηµοκρατικού ελέγχου. Οφείλουµε να καθιερώσουµε ανοιχτό διάλογο µε την κοινωνία των πολιτών όσον αφορά τους στόχους και τις αρχές του χώρου αυτού, προκειµένου να ενισχυθεί η αποδοχή και η υποστήριξη εκ µέρους των πολιτών. Για να διατηρηθεί δε η εµπιστοσύνη προς τις δηµόσιες αρχές, θα πρέπει να αναπτύξοµε κοινά πρότυπα της ακεραιότητάς τους. 8. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο φρονεί ότι είναι ζωτικό να αναπτύξει επίσης η Ένωση στους τοµείς αυτούς την ικανότητα να ενεργεί και να αντιµετωπίζεται ως σηµαντικός εταίρος στο διεθνές προσκήνιο. Αυτό απαιτεί στενή συνεργασία µε τις χώρες εταίρους και τους διεθνείς οργανισµούς και ειδικότερα µε το Συµβούλιο της Ευρώπης, τον ΟΑΣΕ, τον ΟΟΣΑ και τα Ηνωµένα Έθνη. 9. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να προωθήσουν, σε στενή συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την πλήρη και άµεση εφαρµογή της συνθήκης του Άµστερνταµ βάσει του σχεδίου δράσης της Βιέννης και των πολιτικών κατευθυντηρίων γραµµών και συγκεκριµένων στόχων που εκτίθενται κατωτέρω και συµφωνήθηκαν στην παρούσα σύνοδο του Τάµπερε.

5 Α. ΚΟΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕ 10. Τα διακριτά µεν αλλά στενά συνδεδεµένα θέµατα του ασύλου και της µετανάστευσης, απαιτούν να αναπτυχθεί µια κοινή πολιτική της ΕΕ που θα συµπεριλάβει τα ακόλουθα στοιχεία. Ι. Εταιρική σχέση µε τις χώρες καταγωγής 11. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται µια σφαιρική προσέγγιση της µετανάστευσης βάσει της οποίας θα αντιµετωπίζονται ζητήµατα πολιτικής, ανθρωπίνων δικαιωµάτων και ανάπτυξης στις χώρες και περιοχές καταγωγής και διέλευσης. Τούτο απαιτεί την καταπολέµηση της φτώχειας, τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και των ευκαιριών απασχόλησης, την πρόληψη συγκρούσεων και την εδραίωση δηµοκρατικών καθεστώτων καθώς και το σεβασµό των ανθρώπινων δικαιωµάτων, ιδίως δε των δικαιωµάτων των µειονοτήτων, των γυναικών και των παιδιών. Προς το σκοπό αυτόν, καλούνται η Ένωση καθώς και τα κράτη µέλη να συµβάλουν, στο µέτρο των αρµοδιοτήτων τους, δυνάµει των συνθηκών, σε µια µεγαλύτερη συνοχή των εσωτερικών και εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης. Η ανάπτυξη εταιρικών σχέσεων µε ενδιαφερόµενες τρίτες χώρες αποτελεί επίσης ένα αποφασιστικό στοιχείο για την επιτυχία µιας τέτοιας πολιτικής, προκειµένου να προαχθεί η κοινή ανάπτυξη. 12. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο χαιρετίζει την έκθεση της Οµάδας υψηλού επιπέδου για το άσυλο και τη µετανάστευση που συνεστήθη από το Συµβούλιο και συµφωνεί µε την ανανέωση της εντολής της και την κατάστρωση περαιτέρω σχεδίων δράσης. Θεωρεί ότι τα πρώτα σχέδια δράσης που καταρτίστηκαν από την Οµάδα και εγκρίθηκαν από το Συµβούλιο αποτελούν µια χρήσιµη συµβολή, και καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να υποβάλουν έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σχετικά µε την υλοποίησή τους το εκέµβριο του ΙΙ. Ενιαίο ευρωπαϊκό σύστηµα ασύλου 13. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει εκ νέου τη σηµασία την οποία αποδίδουν η Ένωση και τα κράτη µέλη στον απόλυτο σεβασµό του δικαιώµατος ασύλου. Έχει συµφωνηθεί να αρχίσουν εργασίες µε σκοπό την καθιέρωση ενός ευρωπαϊκού συστήµατος ασύλου, που θα βασίζεται στην απεριόριστη και καθολική εφαρµογή της σύµβασης της Γενεύης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι ουδείς επαναπροωθείται στη χώρα όπου διατρέχει τον κίνδυνο να υποστεί εκ νέου διώξεις, δηλαδή να διατηρηθεί η αρχή της µη επαναπροώθησης.

6 14. Το σύστηµα αυτό θα πρέπει να περιλαµβάνει, βραχυπρόθεσµα µια σαφή και λειτουργική µέθοδο καθορισµού του κράτους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου, κοινούς κανόνες για δίκαιες και αποτελεσµατικές διαδικασίες ασύλου, κοινές ελάχιστες συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο, και την προσέγγιση των κανόνων που αφορούν την αναγνώριση και το περιεχόµενο του καθεστώτος του πρόσφυγα. Θα πρέπει επίσης να συµπληρωθεί µε µέτρα επικουρικών µορφών προστασίας, οι οποίες προσφέρουν το προσήκον εκάστοτε καθεστώς σε κάθε άτοµο το οποίο χρειάζεται τέτοια προστασία. Προς τούτο, το Συµβούλιο καλείται επειγόντως να εγκρίνει, µε βάση τις προτάσεις της Επιτροπής, τις αναγκαίες αποφάσεις σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα που έχει καθοριστεί από τη συνθήκη του Άµστερνταµ και το σχέδιο δράσης της Βιέννης. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία των διαβουλεύσεων µε την Ύπατη Αρµοστεία των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες και άλλους διεθνείς οργανισµούς. 15. Οι κοινοτικοί κανόνες θα πρέπει µακροπρόθεσµα να οδηγήσουν σε µια κοινή διαδικασία ασύλου και µια ενιαία νοµική ρύθµιση ασύλου, ισχύουσα σε όλο το έδαφος της Ένωσης. Η Επιτροπή καλείται να επεξεργαστεί εντός ενός έτους σχετική ανακοίνωση. 16. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να εντείνει τις προσπάθειές του προκειµένου να επιτύχει συµφωνία για το ζήτηµα της προσωρινής προστασίας των εκτοπισµένων ατόµων µε βάση την αλληλεγγύη µεταξύ των κρατών µελών. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο φρονεί ότι θα πρέπει να µελετηθεί κατά πόσον χρειάζεται να υπάρχει κάποια µορφή χρηµατοοικονοµικού αποθέµατος χάριν των αναγκών προσωρινής προστασίας σε περιπτώσεις µαζικής εισροής προσφύγων. Η Επιτροπή καλείται να διερευνήσει τις σχετικές δυνατότητες. 17. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί επειγόντως το Συµβούλιο να περατώσει το ταχύτερο δυνατό τις εργασίες του για το σύστηµα προσδιορισµού της ταυτότητας των αιτούντων άσυλο (Eurodac).

7 ΙΙΙ. ίκαιη µεταχείριση των πολιτών τρίτων χωρών 18. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διασφαλίζει µια δίκαιη µεταχείριση των πολιτών τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως στο έδαφος των κρατών µελών της. Μια σθεναρóτερη πολιτική κοινωνικής ένταξης θα πρέπει να έχει ως στόχο την παροχή δικαιωµάτων και υποχρεώσεων συγκρίσιµων µε εκείνα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα πρέπει εξάλλου να προωθεί την άνευ διακρίσεων µεταχείριση στον οικονοµικό, τον κοινωνικό και τον πολιτιστικό τοµέα και να προβλέπει µέτρα κατά του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. 19. Βασιζόµενο στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά µε σχέδιο δράσης κατά του ρατσισµού, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει να ενταθεί η καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Τα κράτη µέλη θα έχουν ως έρεισµα τις καλύτερες πρακτικές και εµπειρίες. Θα ενισχυθεί περαιτέρω η συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για το Ρατσισµό και την Ξενοφοβία και µε το Συµβούλιο της Ευρώπης. Επιπλέον, η Επιτροπή καλείται να υποβάλει το συντοµότερο δυνατόν προτάσεις περί εφαρµογής του άρθρου 13 της συνθήκης ΕΚ σχετικά µε την καταπολέµηση του ρατσισµού και της ξενοφοβίας. Για την καταπολέµηση των διακρίσεων γενικότερα τα κράτη µέλη καλούνται να καταρτίσουν εθνικά προγράµµατα. 20. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αναγνωρίζει την ανάγκη προσέγγισης των εθνικών νοµοθεσιών όσον αφορά τις προϋποθέσεις εισδοχής και διαµονής πολιτών τρίτων χωρών, βάσει µιας από κοινού αξιολόγησης των οικονοµικών και δηµογραφικών εξελίξεων στην Ένωση, καθώς και της κατάστασης στις χώρες καταγωγής. Καλεί προς τούτο το Συµβούλιο να λάβει ταχέως αποφάσεις, βάσει προτάσεων της Επιτροπής. Κατά την λήψη αυτών των αποφάσεων θα πρέπει να λαµβάνονται υπ' όψη όχι µόνον η ικανότητα υποδοχής κάθε κράτους µέλους, αλλά και οι ιστορικοί και πολιτιστικοί του δεσµοί µε τις χώρες καταγωγής. 21. Θα πρέπει να υπάρξει προσέγγιση του νοµικού καθεστώτος των πολιτών τρίτων χωρών προς εκείνο των πολιτών των κρατών µελών. Στα πρόσωπα που διαµένουν νοµίµως σε κράτος µέλος επί περίοδο που θα προσδιορισθεί και τα οποία διαθέτουν µακροπρόθεσµη άδεια διαµονής θα πρέπει να χορηγείται σε αυτό το κράτος µέλος ένα σύνολο οµοιόµορφων δικαιωµάτων κατά το δυνατόν παραπλήσιων προς τα δικαιώµατα που απολαµβάνουν οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως π.χ. το δικαίωµα διαµονής, εκπαίδευσης και εξαρτηµένης ή ανεξάρτητης εργασίας, καθώς και το δικαίωµα ίσης µεταχείρισης έναντι των πολιτών των χωρών διαµονής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υποστηρίζει την παροχή, στους πολίτες τρίτων χωρών που διαµένουν νοµίµως επί µακρό χρονικό διάστηµα, της δυνατότητας να αποκτούν την ιθαγένεια του κράτους µέλους στο οποίο διαµένουν.

8 ΙV. ιαχείριση των µεταναστευτικών ροών 22. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει ότι είναι απαραίτητη η αποτελεσµατική διαχείριση των µεταναστευτικών ροών σε όλες τους τις φάσεις. Προτρέπει να διοργανώνονται, σε στενή συνεργασία µε χώρες καταγωγής και διέλευσης, ενηµερωτικές εκστρατείες σχετικά µε τις πραγµατικές δυνατότητες νόµιµης µετανάστευσης, προκειµένου να προλαµβάνονται όλες οι µορφές εµπορίας ανθρώπων. Θα πρέπει να αναπτυχθεί περαιτέρω η κοινή ενεργός πολιτική σχετικά µε τις θεωρήσεις και τα πλαστά έγγραφα, µεταξύ άλλων µε τη στενότερη συνεργασία µεταξύ των προξενείων της ΕΕ σε τρίτες χώρες και, όπου είναι απαραίτητο, µε τη δηµιουργία κοινών γραφείων έκδοσης θεωρήσεων ΕΕ. 23. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι αποφασισµένο να αντιµετωπίσει στην πηγή της την παράνοµη µετανάστευση, ιδίως µε την καταπολέµηση εκείνων που ενέχονται στην εµπορία ανθρώπων και την οικονοµική εκµετάλλευση των µεταναστών. Προτρέπει να θεσπισθεί νοµοθεσία που να προβλέπει αυστηρές κυρώσεις εναντίον αυτού του σοβαρού εγκλήµατος. Το Συµβούλιο καλείται να θεσπίσει σχετική νοµοθεσία µέχρι το τέλος του 2000, µε βάση πρόταση της Επιτροπής. Τα κράτη µέλη, µαζί µε την Ευρωπόλ, θα πρέπει να κατευθύνουν τις προσπάθειές τους στην ανίχνευση και την εξάρθρωση των ενεχόµενων εγκληµατικών δικτύων. Τα δικαιώµατα των θυµάτων των δραστηριοτήτων αυτών οφείλουν να διασφαλίζονται, µε ιδιαίτερη έµφαση στα προβλήµατα των γυναικών και των παιδιών. 24. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο επιθυµεί στενότερη συνεργασία και αµοιβαία τεχνική βοήθεια µεταξύ των υπηρεσιών συνοριακού ελέγχου των κρατών µελών, για παράδειγµα στα πλαίσια προγραµµάτων ανταλλαγών και µεταφοράς τεχνολογίας, ιδίως για τα θαλάσσια σύνορα, καθώς και την ταχεία συµµετοχή των χωρών που επιθυµούν να προσχωρήσουν στην εν λόγω συνεργασία. Σε αυτά τα πλαίσια το Συµβούλιο δέχεται ευνοϊκά την σύναψη υποµνήµατος συµφωνίας µεταξύ Ιταλίας και Ελλάδας για την ενίσχυση της συνεργασίας των δύο χωρών στην Αδριατική και το Ιόνιο για την καταπολέµηση του οργανωµένου εγκλήµατος, του λαθρεµπορίου και της εµπορίας ανθρώπων. 25. Ως συνέπεια της ενσωµάτωσης του κεκτηµένου του Σένγκεν στην Ένωση, οι υποψήφιες χώρες θα πρέπει να αποδεχθούν πλήρως αυτό το κεκτηµένο και περαιτέρω συναφή µέτρα. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο τονίζει τη σηµασία του αποτελεσµατικού ελέγχου των µελλοντικών εξωτερικών συνόρων της Ένωσης από ειδικά εκπαιδευµένες δυνάµεις.

9 26. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνιστά να βοηθηθούν περαιτέρω οι χώρες καταγωγής και διέλευσης προκειµένου να διευκολυνθεί ο εθελοντικός επαναπατρισµός καθώς και να βελτιωθεί η ικανότητα των αρχών των χωρών αυτών να καταπολεµούν αποτελεσµατικά την εµπορία ανθρώπων και να αντιµετωπίζουν τις υποχρεώσεις επανεισδοχής που έχουν αναλάβει έναντι της Ένωσης και των κρατών µελών της. 27. Η συνθήκη του Άµστερνταµ απονέµει στην Κοινότητα εξουσίες στον τοµέα της επανεισδοχής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να συνάψει συµφωνίες επανεισδοχής ή να περιλάβει οµοιόµορφες ρήτρες σε άλλες συµφωνίες µεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ενδιαφεροµένων τρίτων χωρών ή οµάδων τρίτων χωρών. Θα πρέπει επίσης να εξετασθούν οι κανόνες επανεισδοχής µεταξύ κρατών µελών. Β. ΕΝΑΣ ΓΝΗΣΙΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 28. Σε έναν γνήσιο Ευρωπαϊκό Χώρο ικαιοσύνης ιδιώτες και επιχειρήσεις δεν θα πρέπει να εµποδίζονται ή να αποθαρρύνονται από την άσκηση των δικαιωµάτων τους λόγω της µη συµβατότητας ή της πολυπλοκότητας των νοµικών και διοικητικών συστηµάτων των κρατών µελών. V. Καλύτερη έννοµη προστασία στην Ευρώπη 29. Προκειµένου να διευκολυνθεί η έννοµη προστασία, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή, σε συνεργασία µε άλλα σχετικά διεθνή όργανα, όπως το Συµβούλιο της Ευρώπης, να ξεκινήσει µία ενηµερωτική εκστρατεία και να δηµοσιεύσει τους κατάλληλους "οδηγούς χρήσης" για τη δικαστική συνεργασία εντός της Ένωσης και για τα δικαιικά συστήµατα των κρατών µελών. Επίσης ζητά να δηµιουργηθεί ένα εύκολα προσιτό σύστηµα πληροφοριών που θα συντηρείται και θα ενηµερώνεται από ένα δίκτυο αρµόδιων εθνικών υπηρεσιών. 30. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο, βάσει προτάσεων της Επιτροπής, να θεσπίσει στοιχειώδη πρότυπα που θα εξασφαλίζουν ένα επαρκές επίπεδο δικαστικής αρωγής σε υποθέσεις µε διασυνοριακές διαστάσεις σε ολόκληρη την Ένωση καθώς και ειδικούς κοινούς δικονοµικούς κανόνες για την απλούστευση και την επίσπευση της διασυνοριακής εκδίκασης µικροδιαφορών αστικής ή εµπορικής φύσης, και των αξιώσεων διατροφής, καθώς και µη αµφισβητούµενων απαιτήσεων. Επίσης θα πρέπει να δηµιουργηθούν από τα κράτη µέλη εναλλακτικές εξωδικαστικές διαδικασίες.

10 31. Θα πρέπει να θεσπισθούν κοινά στοιχειώδη πρότυπα για τα πολύγλωσσα έντυπα ή έγγραφα που θα χρησιµοποιούνται σε διασυνοριακές δικαστικές υποθέσεις σε όλη την Ένωση. Αυτά τα έγγραφα ή έντυπα θα πρέπει κατόπιν να είναι κοινής αποδοχής ως έγκυρα έγγραφα σε όλες τις δικαστικές διαδικασίες που διεξάγονται στην Ένωση. 32. Έχοντας κατά νου την ανακοίνωση της Επιτροπής, πρέπει να θεσπιστούν στοιχειώδη πρότυπα για την έννοµη προστασία των θυµάτων της εγκληµατικότητας, ειδικότερα όσον αφορά την έννοµη προστασία των θυµάτων ενώπιον της δικαιοσύνης και το δικαίωµα αποζηµίωσής τους, µεταξύ άλλων για τη δικαστική δαπάνη. Επιπλέον, πρέπει να θεσπισθούν εθνικά προγράµµατα για τη χρηµατοδότηση δηµόσιων αλλά και µη κυβερνητικών µέτρων για την αρωγή και την προστασία των θυµάτων. VI. Αµοιβαία αναγνώριση των δικαστικών αποφάσεων 33. Μια βελτιωµένη αµοιβαία αναγνώριση δικαστικών αποφάσεων και η αναγκαία προσέγγιση των νοµοθεσιών θα διευκολύνει τη συνεργασία µεταξύ των αρχών και τη δικαστική προστασία των ιδιωτών. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εγκρίνει την αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης η οποία, κατά τη γνώµη του, θα πρέπει να αποτελέσει τον ακρογωνιαίο λίθο της δικαστικής συνεργασίας τόσο σε αστικά όσο και σε ποινικά θέµατα εντός της Ένωσης. Η αρχή αυτή θα πρέπει να ισχύει για όλες τις αποφάσεις των δικαστικών αρχών. 34. Όσον αφορά τις αστικές υποθέσεις, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση σχετικά µε την περαιτέρω µείωση των ενδιάµεσων µέτρων τα οποία ακόµη απαιτούνται για την αναγνώριση και εκτέλεση οιασδήποτε δικαστικής απόφασης στο κράτος στο οποίο ζητείται η εκτέλεση. Ως πρώτο βήµα αυτές οι ενδιάµεσες διαδικασίες θα πρέπει να καταργηθούν όσον αφορά τους τίτλους που έχουν εκδοθεί για µικρές αστικές ή εµπορικές απαιτήσεις και ορισµένες δικαστικές αποφάσεις του οικογενειακού δικαίου (π.χ. αξιώσεις διατροφής και δικαίωµα επίσκεψης). Οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να αναγνωρίζονται αυτοµάτως σε όλη την Ένωση χωρίς να υφίστανται ενδιάµεσες διαδικασίες ή λόγοι άρνησης εκτέλεσης. Αυτό θα µπορούσε να συνοδεύεται από τη θέσπιση ελαχίστων προτύπων για συγκεκριµένες πτυχές της πολιτικής δικονοµίας.

11 35. Όσον αφορά τις ποινικές υποθέσεις, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο προτρέπει τα κράτη µέλη να επικυρώσουν ταχέως τις συµβάσεις της ΕΕ του 1995 και 1996 για την έκδοση. Θεωρεί ότι σύµφωνα µε το άρθρο 6 της Συνθήκης ΕΕ θα πρέπει να καταργηθεί η τυπική διαδικασία της έκδοσης µεταξύ των κρατών µελών για πρόσωπα τα οποία φυγοδικούν ενώ έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα, και να αντικατασταθεί από την απλή µεταγωγή των προσώπων αυτών. Επίσης θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να θεσπισθούν ταχείες διαδικασίες έκδοσης, χωρίς να θίγεται η αρχή της ευθυδικίας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για το ζήτηµα αυτό λαµβάνοντας υπόψη της τη σύµβαση περί εφαρµογής του Σένγκεν. 36. Η αρχή της αµοιβαίας αναγνώρισης θα πρέπει επίσης να εφαρµοσθεί για τις αποφάσεις της προδικασίας, ιδίως για εκείνες οι οποίες θα επέτρεπαν στις αρµόδιες αρχές να δράσουν ταχέως για τη συλλογή αποδείξεων και να προβαίνουν στην κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων τα οποία εύκολα µεταφέρονται τα αποδεικτικά στοιχεία που νοµίµως συλλέγονται από τις αρχές ενός κράτους µέλους θα πρέπει να γίνονται δεκτά ενώπιον των δικαστηρίων των άλλων κρατών µελών, αφού ληφθούν υπόψη οι κανόνες και πρακτικές που ισχύουν σ' αυτά. 37. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να θεσπίσουν έως τον εκέµβριο του 2000 ένα πρόγραµµα µέτρων για την εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης. Με το πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να ξεκινήσουν εργασίες για τον Ευρωπαϊκό Εκτελεστό Τίτλο καθώς και για τις πτυχές του δικονοµικού δικαίου για τις οποίες θεωρούνται αναγκαίες κοινές ελάχιστες προδιαγραφές προκειµένου να διευκολυνθεί η εφαρµογή της αρχής της αµοιβαίας αναγνώρισης, µε σεβασµό των θεµελιωδών αρχών του δικαίου των κρατών µελών. VII. Μεγαλύτερη σύγκλιση σε θέµατα αστικού δικαίου 38. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και την Επιτροπή να ετοιµάσουν νέες διατάξεις δικονοµικού δικαίου για διασυνοριακές περιπτώσεις που αφορούν ειδικότερα τα στοιχεία που συµβάλουν στην οµαλή δικαστική συνεργασία και στη βελτιωµένη παροχή έννοµης προστασίας, π.χ. προσωρινά µέτρα, συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, διαταγές πληρωµής και προθεσµίες. 39. Όσον αφορά το ουσιαστικό αστικό δίκαιο, χρειάζεται συνολική µελέτη ως προς την ανάγκη προσέγγισης των αστικών και νοµοθεσιών των κρατών µελών προκειµένου να εξαλειφθούν τα εµπόδια της απρόσκοπτης διεξαγωγής αστικών διαδικασιών. Το Συµβούλιο θα πρέπει να υποβάλει σχετική έκθεση το 2001.

12 Γ. ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ 40. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι αποφασισµένο να ενισχύσει την καταπολέµηση του οργανωµένου και διεθνικού εγκλήµατος. Το υψηλό επίπεδο ασφάλειας στο χώρο της ελευθερίας της ασφάλειας και της δικαιοσύνης προϋποθέτει αποτελεσµατική και συνολική προσέγγιση της καταπολέµησης οιασδήποτε µορφής εγκληµατικότητας. Θα πρέπει να επιτευχθεί µια ισόρροπη ανάπτυξη σε όλη την Ένωση µέτρων κατά της εγκληµατικότητας µε ταυτόχρονη προστασία της ελευθερίας και των νόµιµων δικαιωµάτων των πολιτών και των οικονοµικών παραγόντων. VIII. Πρόληψη του εγκλήµατος στο επίπεδο της Ένωσης 41. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά να συµπεριληφθούν οι πτυχές της πρόληψης του εγκλήµατος στις δράσεις κατά του εγκλήµατος καθώς και για την περαιτέρω ανάπτυξη των εθνικών προγραµµάτων πρόληψης του εγκλήµατος. Θα πρέπει να αναπτυχθούν και να οριστούν κοινές προτεραιότητες όσον αφορά την πρόληψη του εγκλήµατος στην εξωτερική και την εσωτερική πολιτική της Ένωσης και να ληφθούν υπόψη κατά την προπαρασκευή νέων νοµοθετηµάτων. 42. Θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω ανταλλαγές κατευθυντήριων γραµµών, να ενισχυθεί το δίκτυο των εθνικών αρχών που είναι αρµόδιες για την πρόληψη του εγκλήµατος καθώς και το δίκτυο συνεργασίας µεταξύ των εθνικών οργανώσεων πρόληψης του εγκλήµατος, και θα πρέπει επίσης να διερευνηθεί η δυνατότητα δηµιουργίας ενός προγράµµατος µε κοινοτική χρηµατοδότηση το οποίο θα αποβλέπει στους ίδιους στόχους. Οι πρώτες προτεραιότητες της συνεργασίας αυτής θα πρέπει να είναι η εγκληµατικότητα των νέων, των πόλεων και η εγκληµατικότητα που έχει σχέση µε τα ναρκωτικά. IX. Ενίσχυση της αστυνοµικής συνεργασίας κατά του εγκλήµατος 43. Θα πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως η συνεργασία µεταξύ των αρχών των κρατών µελών κατά τη διερεύνηση του διασυνοριακού εγκλήµατος σε ένα κράτος µέλος. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί την άµεση σύσταση κοινών ερευνητικών οµάδων όπως προβλέπεται στη Συνθήκη, ως πρώτο βήµα, για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου ναρκωτικών και της εµπορίας ανθρώπων καθώς και της τροµοκρατίας. Οι σχετικοί κανόνες που θα θεσπιστούν θα πρέπει να επιτρέπουν σε αντιπροσώπους της Ευρωπόλ να συµµετέχουν, ανάλογα µε τις ανάγκες, στις εν λόγω οµάδες µε επικουρική ιδιότητα.

13 44. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητεί τη σύσταση επιχειρησιακής οµάδας εργασίας των Ευρωπαίων Αρχηγών Αστυνοµίας µε σκοπό αφενός την ανταλλαγή, σε συνεργασία µε την Ευρωπόλ, εµπειριών, κατευθυντήριων γραµµών και πληροφοριών για τις τρέχουσες τάσεις του διασυνοριακού εγκλήµατος και αφετέρου τη συµβολή στην κατάστρωση σχεδίων δράσης. 45. Η Ευρωπόλ διαδραµατίζει αποφασιστικό ρόλο κατά την πρόληψη, την ανάλυση και έρευνα της εγκληµατικότητας. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να παρέχει στην Ευρωπόλ την αναγκαία υποστήριξη και τους αναγκαίους πόρους. Στο άµεσο µέλλον ο ρόλος της θα πρέπει να ενισχυθεί µε τη συλλογή επιχειρησιακών δεδοµένων από τα κράτη µέλη και µε την παροχή της δυνατότητας να ζητά από τα κράτη µέλη να αρχίζουν, να διεξάγουν ή να συντονίζουν έρευνες ή να δηµιουργούν κοινές ερευνητικές οµάδες σε ορισµένους τοµείς εγκληµατικών δραστηριοτήτων, ενώ θα γίνονται σεβαστά τα συστήµατα δικαστικού ελέγχου στα κράτη µέλη. 46. Για την ενίσχυση της καταπολέµησης των σοβαρών µορφών οργανωµένου εγκλήµατος, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε να δηµιουργήσει µια µονάδα (EUROJUST) που θα αποτελείται από εισαγγελείς, δικαστές, αξιωµατικούς αστυνοµίας που έχουν ανάλογες αρµοδιότητες, αποσπώµενους από κάθε κράτος µέλος σύµφωνα µε το νοµοθετικό του σύστηµα. Έργο της EUROJUST θα είναι αφενός να διευκολύνει τον σωστό συντονισµό των εθνικών εισαγγελικών αρχών και αφετέρου να υποστηρίζει τις ποινικές έρευνες σε υποθέσεις οργανωµένου εγκλήµατος, ιδίως βάσει αναλύσεων της Ευρωπόλ, καθώς και η στενή συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό ικαστικό ίκτυο, κυρίως για να απλουστευθεί η εκτέλεση αιτήσεων δικαστικής συνδροµής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο ζητά από το Συµβούλιο να θεσπίσει έως το τέλος του 2001, τα απαραίτητα νοµοθετήµατα. 47. Θα πρέπει να δηµιουργηθεί µία Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία για την εκπαίδευση των ανωτέρων φορέων. Στην αρχή θα πρέπει να λειτουργεί ως δίκτυο υφιστάµενων εθνικών ιδρυµάτων κατάρτισης. Θα πρέπει επίσης να είναι ανοιχτό στις αρχές των υποψηφίων προς ένταξη χωρών. 48. Ανεξάρτητα από τους ευρύτερους τοµείς που προβλέπει η συνθήκη του Άµστερνταµ και το Σχέδιο ράσης της Βιέννης, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο θεωρεί ότι, όσον αφορά τα εθνικά ποινικά δίκαια, οι προσπάθειες να συµφωνηθούν κοινοί ορισµοί, ποινικές υποστάσεις και κυρώσεις θα πρέπει να εστιασθούν σε πρώτη φάση σε περιορισµένο αριθµό τοµέων ιδιαίτερης σηµασίας, όπως το οικονοµικό έγκληµα (νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, διαφθορά, παραχάραξη του ευρώ), το λαθρεµπόριο ναρκωτικών, η εµπορία ανθρώπων, ιδίως δε η εκµετάλλευση γυναικών, η σεξουαλική εκµετάλλευση παιδιών, η εγκληµατικότητα υψηλής τεχνολογίας και η περιβαλλοντική εγκληµατικότητα.

14 49. Τα σοβαρά οικονοµικά εγκλήµατα έχουν ως αντικείµενο όλο και περισσότερο φόρους και δασµούς. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί τα κράτη µέλη να παρέχουν αµοιβαία δικαστική συνδροµή για τη διερεύνηση και δίωξη σοβαρών οικονοµικών εγκληµάτων. 50. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει τη σηµασία της σφαιρικής αντιµετώπισης του προβλήµατος των ναρκωτικών. Καλεί το Συµβούλιο να εγκρίνει την ευρωπαϊκή στρατηγική κατά των ναρκωτικών πριν από τη σύνοδό του Ευρωπαϊκού Συµβουλίου του Ελσίνκι. Χ. Ειδική δράση κατά της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες 51. Η νοµιµοποίηση των εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες αποτελεί το θεµελιώδες στοιχείο του οργανωµένου εγκλήµατος και απαιτείται η εκρίζωσή του όπου εµφανίζεται. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι αποφασισµένο να λάβει συγκεκριµένα µέτρα για τον εντοπισµό, δέσµευση, κατάσχεση και δήµευση των προϊόντων του εγκλήµατος. 52. Τα κράτη µέλη καλούνται να εφαρµόσουν πλήρως τις διατάξεις της οδηγίας περί νοµιµοποίησης των εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, της Σύµβασης του Στρασβούργου του 1990 και των συστάσεων της Financial Action Task Force (Οµάδας ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικής ράσης), και σε όλα τα εδάφη που εξαρτώνται από αυτά. 53. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εγκρίνουν το ταχύτερο δυνατόν το σχέδιο αναθεωρηµένης οδηγίας για τη νοµιµοποίηση των εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες που πρότεινε πρόσφατα η Επιτροπή. 54. Λαµβάνοντας δεόντως υπόψη τις ανάγκες προστασίας των δεδοµένων, πρέπει να βελτιωθεί η διαφάνεια των χρηµατοοικονοµικών συναλλαγών και των σχέσεων ιδιοκτησίας εταιριών και να επιταχυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών µεταξύ των υφισταµένων µονάδων χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών (FIU) σχετικά µε ύποπτες συναλλαγές. Ανεξάρτητα από τις περί απορρήτου διατάξεις που ισχύουν για τις τράπεζες και άλλες εµπορικές δραστηριότητες, οι δικαστικές αρχές και οι FIU θα πρέπει να έχουν το δικαίωµα να λαµβάνουν πληροφορίες, υπό τον έλεγχο της δικαιοσύνης, όταν οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για τη διερεύνηση της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να θεσπίσει τις προς τούτο αναγκαίες διατάξεις.

15 55. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνιστά την προσέγγιση των διατάξεων του ποινικού δικαίου και της ποινικής δικονοµίας όσον αφορά τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (π.χ. εντοπισµός, δέσµευση και δήµευση των κεφαλαίων). Το φάσµα των εγκληµατικών δραστηριοτήτων που συνιστούν τα κύρια αδικήµατα στον τοµέα της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες θα πρέπει να είναι οµοιόµορφο και επαρκώς ευρύ σε όλα τα κράτη µέλη. 56. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο καλεί το Συµβούλιο να επεκτείνει την αρµοδιότητα της Ευρωπόλ στη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες γενικότερα, ανεξάρτητα από τον τύπο του αδικήµατος από το οποίο προέρχονται τα έσοδα. 57. Θα πρέπει να αναπτυχθούν κοινά πρότυπα για την πρόληψη της χρησιµοποίησης εταιριών και άλλων οντοτήτων µε έδρα εκτός της δικαιοδοσίας της Ένωσης για την απόκρυψη και νοµιµοποίηση των εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη µέλη θα πρέπει να συνεννοηθούν µε εξωχώρια κέντρα τρίτων χωρών για να εξασφαλίσουν αποτελεσµατική και διαφανή συνεργασία στην αµοιβαία δικαστική συνδροµή σύµφωνα µε τις συστάσεις της Οµάδας ιεθνούς Χρηµατοοικονοµικής ράσης. 58. Η Επιτροπή καλείται να συντάξει έκθεση στην οποία θα προσδιορίζονται οι διατάξεις των εθνικών νοµοθεσιών περί τραπεζών, χρηµατοπιστωτικού συστήµατος και εταιριών, οι οποίες παρακωλύουν τη διεθνή συνεργασία. Το Συµβούλιο καλείται να συναγάγει τα αναγκαία συµπεράσµατα µε βάση την έκθεση αυτή.. ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΡΑΣΗ 59. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο υπογραµµίζει ότι όλες οι αρµοδιότητες και τα µέσα που διαθέτει η Ένωση, ιδίως στον τοµέα των εξωτερικών σχέσεων, θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν κατά ολοκληρωµένο και συνεκτικό τρόπο για την οικοδόµηση ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Οι πτυχές που αφορούν τη δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις θα πρέπει να ενσωµατωθούν στον καθορισµό και την εφαρµογή των άλλων κοινοτικών πολιτικών και δραστηριοτήτων. 60. Θα πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως οι νέες δυνατότητες που προσφέρει η συνθήκη του Άµστερνταµ για εξωτερική δράση και ιδίως οι κοινές στρατηγικές και οι συµφωνίες που αφορούν την Κοινότητα καθώς και οι συµφωνίες βάσει του άρθρου 38 ΣΕΕ.

16 61. Πρέπει να καθορισθούν σαφείς προοπτικές, στόχοι πολιτικής και µέτρα για την εξωτερική δράση της Ένωσης στον τοµέα της ικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων. Πρέπει να καταρτισθούν ειδικές συστάσεις από το Συµβούλιο, σε στενή συνεργασία µε την Επιτροπή, όσον αφορά τους στόχους της πολιτικής και τα µέτρα της εξωτερικής δράσης της Ένωσης στον τοµέα της ικαιοσύνης και των Εξωτερικών Υποθέσεων, µεταξύ άλλων δε και για ζητήµατα που αφορούν τις δοµές εργασίας, πριν από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο του Ιουνίου του Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο εκφράζει την υποστήριξή του στην περιφερειακή συνεργασία κατά του οργανωµένου εγκλήµατος στην οποία συµµετέχουν τα κράτη µέλη και τρίτες χώρες όµορες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο σηµειώνει µε ικανοποίηση τα συγκεκριµένα και πρακτικά αποτελέσµατα που επέτυχαν οι χώρες που περιβάλλουν την περιοχή της Βαλτικής. Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σπουδαιότητα στην περιφερειακή συνεργασία και ανάπτυξη στα Βαλκάνια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει ικανοποίηση και δηλώνει την πρόθεσή της να συµµετάσχει σε Ευρωπαϊκή ιάσκεψη για την ανάπτυξη και την ασφάλεια στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου που θα διοργανώσει η ιταλική κυβέρνηση, και η οποία θα συνέλθει στην Ιταλία το πρώτο εξάµηνο του έτους Η πρωτοβουλία αυτή θα προσφέρει µια πολύτιµη συµβολή στα πλαίσια του Συµφώνου Σταθερότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΝΘΕΣΗ, ΜΕΘΟ ΟΣ ΕΡΓΑΣIΑΣ ΚΑI ΠΡΑΚΤIΚΕΣ ΡΥΘΜIΣΕIΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΚΠΟΝΗΣΕI ΤΟ ΣΧΕ IΟ ΤΟΥ ΧΑΡΤΗ ΘΕΜΕΛIΩ ΩΝ IΚΑIΩΜΑΤΩΝ ΟΠΩΣ ΟΡΙΣΘΗΚΑΝ ΜΕ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΚΟΛΩΝΙΑΣ A. ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ i) Μέλη α) Αρχηγoί Κράτους ή Κυβερvήσεως τωv κρατώv µελώv εκαπέvτε αvτιπρόσωπoι τωv Αρχηγώv Κράτους ή Κυβερvήσεως τωv κρατώv µελώv. β) Επιτρoπή Εvας αvτιπρόσωπoς τoυ Πρoέδρoυ της Ευρωπαϊκής Επιτρoπής. γ) Ευρωπαϊκό Κoιvoβoύλιo 16 µέλη τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ πoυ θα oρισθoύv από τo ίδιo. δ) Εθvικά κoιvoβoύλια Τριάvτα µέλη τωv εθvικώv κoιvoβoυλίωv (δύo από κάθε εθvικό κoιvoβoύλιo) πoυ θα oρισθoύv από τα ίδια τα εθνικά κoιvoβoύλια. Τα µέλη τoυ Σώµατος µπoρoύv vα αvτικαθίσταvται από αvαπληρωτές σε περίπτωση πoυ δεv είvαι σε θέση vα παραστoύv σε συvεδριάσεις τoυ Σώµατoς. ii) Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Σώµατος O/Η Πρόεδρος του Σώµατoς εκλέγεται από το Σώµα. Έvα µέλoς τoυ Ευρωπαϊκoύ Κoιvoβoυλίoυ και έvα µέλoς εθvικoύ κoιvoβoυλίoυ και ο αvτιπρόσωπoς της Πρoεδρίας τoυ Συµβoυλίoυ εάν δεν εκλεγεί Πρόεδρος, εvεργoύv ως Αvτιπρόεδρoι τoυ Σώµατoς. Το µέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ενεργεί ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα µέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που υπηρετούν στο Σώµα. Το µέλος του εθνικού κοινοβουλίου που ενεργεί ως Αντιπρόεδρος εκλέγεται από τα µέλη των εθνικών κοινοβουλίων που υπηρετούν στο Σώµα.

18 iii) Παρατηρητές ύo αvτιπρόσωπoι τoυ ικαστηρίου τωv Ευρωπαϊκώv Κoιvoτήτωv oι oπoίoι oρίζovται από τo ικαστήριo. ύo αvτιπρόσωπoι τoυ Συµβoυλίoυ της Ευρώπης, εκ τωv oπoίωv έvας από τo Ευρωπαϊκό ικαστήριo Αvθρωπίvωv ικαιωµάτωv. iv) Όργαvα της Ευρωπαϊκής Εvωσης πoυ θα καλoύvται vα διατυπώvoυv τις απόψεις τoυς Η Οικovoµική και Κoιvωvική Επιτρoπή Η Επιτρoπή τωv Περιφερειώv Ο ιαµεσoλαβητής (v) Αvταλλαγή απόψεωv µε τα υπoψήφια κράτη Πρέπει vα πραγµατoπoιείται κατάλληλη αvταλλαγή απόψεωv µεταξύ τoυ Σώµατoς ή του/της Προέδρου και τωv υπoψήφιωv κρατώv. (vi) Άλλα όργαvα, κoιvωvικές oµάδες ή εµπειρoγvώµovες πoυ θα καλoύvται vα διατυπώvoυv τις απόψεις τoυς Άλλα όργαvα, κoιvωvικές oµάδες ή εµπειρoγvώµovες µπoρoύv vα καλoύvται από τo Σώµα vα διατυπώvoυv τις απόψεις τoυς. (vii) Γραµµατεία Η Γεvική Γραµµατεία τoυ Συµβoυλίoυ παρέχει υπηρεσίες γραµµατείας στo Σώµα. Για την εξασφάλιση του δέοντος συντονισµού, καθιερώνεται στενή συνεργασία µε τη Γενική Γραµµατεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, µε την Επιτροπή και, εφόσον απαιτείται, µε τις γραµµατείες των εθνικών κοινοβουλίων.

19 Β. ΜΕΘΟ ΟI ΕΡΓΑΣIΑΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ (i) Πρoπαρασκευή Ο Πρόεδρος τoυ Σώµατoς πρoτείvει, σε στενή συνεργασία µε τους/τις Αντιπροέδρους, πρόγραµµα εργασιώv τoυ Σώµατoς και εκτελεί άλλες σχετικές πρoπαρασκευαστικές εργασίες. (ii) ιαφάvεια τωv διαδικασιώv Κατ' αρχήv, oι συvεδριάσεις τoυ Σώµατoς και τα έγγραφα πoυ υπoβάλλovται κατά τις συvεδριάσεις αυτές πρέπει vα λαµβάvoυv δηµoσιότητα. (iii) Οµάδες εργασίας Το Σώµα µπορεί να δηµιουργήσει ad hoc οµάδες εργασίας, οι οποίες θα είναι ανοικτές σε όλα τα µέλη του. (iv) Σύνταξη τoυ Χάρτη Βάσει τoυ πρoγράµµατoς εργασιώv πoυ έχει καταρτισθεί από τo Σώµα, µια συντακτική επιτροπή απαρτιζόµενη από τον/την Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους τoυ Σώµατoς και από τον αντιπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επικoυρoύµεvη από τη Γενική Γραµµατεία του Συµβουλίου, θα εκπovήσει πρoσχέδιo τoυ Χάρτη. Ο κάθε ένας από τους Αντιπροέδρους διαβουλεύεται τακτικά µε το αντίστοιχο όργανο από το οποίο προέρχεται. (v) Εκπόνηση τoυ σχεδίoυ τoυ Χάρτη από τo Σώµα Όταν ο Πρόεδρος του Σώµατος, σε στενή συνεργασία µε τους/τις Αντιπροέδρους, θεωρήσει ότι το κείµενο του σχεδίου Χάρτη που εκπονήθηκε από το Σώµα µπορεί ενδεχοµένως να εγκριθεί από όλα τα µέρη, το κείµενο αυτό θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Συµβούλιο µέσω της κανονικής προπαρασκευαστικής διαδικασίας. Γ. ΠΡΑΚΤIΚΕΣ ΡΥΘΜIΣΕIΣ Τo Σώµα συvεδριάζει στις Βρυξέλλες, εναλλάξ στο κτίριο του Συµβουλίου και στο κτίριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στις συvεδριάσεις τoυ Σώµατoς ισχύει πλήρες γλωσσικό καθεστώς.

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 14.4.2016 JOIN(2016) 8 final 2016/0113 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 RELEX 298 DEVGEN 79 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Απριλίου 2014 (OR. en) 8443/14 ASIM 34 REX 298 DEVGEN 79 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Θέμα: Επιτροπή των Μονίμων

Διαβάστε περισσότερα

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ

Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Οι συνθήκες του Μάαστριχτ και του Άμστερνταμ Η συνθήκη του Μάαστριχτ τροποποίησε τις προηγούμενες ευρωπαϊκές συνθήκες και δημιούργησε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που βασιζόταν σε τρεις πυλώνες: τις Ευρωπαϊκές

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1

ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΗΘΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 1 Άρθρο 14 Νομική βάση Περιγραφή Διαδικαστικά στοιχεία 1 Άρθρο 15 Άρθρο 16 Άρθρο 18 Άρθρο 19 Άρθρο 21 Άρθρο 24 Άρθρο 33 Υπηρεσίες γενικού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.5.2015 JOIN(2015) 24 final 2015/0110 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής

Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Βαλέτα, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Διακήρυξη της Μάλτας, από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για τις εξωτερικές πτυχές της μετανάστευσης: το ζήτημα της διαδρομής της κεντρικής Μεσογείου 1. Χαιρετίζουμε

Διαβάστε περισσότερα

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους

Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέματα Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 24ος Διαγωνισμός Εξεταζόμενο μάθημα: Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους Θέμα 1 ο (κληρώθηκε) Ο ευρωπαϊκός και διεθνής νομικός πολιτισμός αναγνωρίζουν

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ L 306/26 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΚΕΠΠΑ) 2015/2118 ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 23ης Νοεμβρίου 2015 για την παράταση της εντολής του Ειδικού Εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.3.2013 COM(2013) 152 final 2013/0085 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη

Διαβάστε περισσότερα

Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις

Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις Σήμερα όλο και περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν, εργάζονται, σπουδάζουν και διαμένουν στο εξωτερικό. Η εγκληματικότητα αποτελεί πλέον ένα όλο και πιο σύνθετο

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1

Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Κατάλογος των νομικών βάσεων που προβλέπουν τη συνήθη νομοθετική διαδικασία στη Συνθήκη της Λισαβόνας 1 Το παράρτημα αυτό περιέχει τον κατάλογο των νομικών βάσεων στις οποίες εφαρμόζεται η «συνήθης νομοθετική

Διαβάστε περισσότερα

9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C

9798/15 ΔΛ/μκ 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Ιουνίου 2015 (OR. en) 9798/15 JAI 442 COSI 67 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου για την ανανεωμένη

Διαβάστε περισσότερα

15412/16 ΔΙ/ακι 1 DGD 1C

15412/16 ΔΙ/ακι 1 DGD 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15412/16 ENFOPOL 484 ENV 791 ENFOCUSTOM 235 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Πρόλογος 9 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ I. ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Ανήλικοι 1. Απόφαση-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22.12.2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C

15516/14 ΔΠ/γπ 1 DG D 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15516/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: αριθ. προηγ. εγγρ.: 14633/14 Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου ENFOPOL

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 22/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΑΞΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ ΣΧΕ ΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

10007/16 ΘΚ/ακι 1 DG D 2B

10007/16 ΘΚ/ακι 1 DG D 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10007/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 54 final 2016/0366 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση

Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην Ένωση Για μεγάλο χρονικό διάστημα, τη νομική βάση για τα θεμελιώδη δικαιώματα σε επίπεδο ΕΕ αποτελούσε ουσιαστικά η αναφορά που γίνεται από τις Συνθήκες στην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ. που συνοδεύει το έγγραφο ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.7.2013 SWD(2013) 275 final ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που συνοδεύει το έγγραφο Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος.

Ζητείται, ως εκ τούτου, από την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το κείμενο του παραρτήματος. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 23 Μαΐου 2008 (30.05) (OR. en) 9873/08 FRONT 50 COMIX 436 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων/το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.10.2015 COM(2015) 510 final ANNEX 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Διαχείριση της προσφυγικής

Διαβάστε περισσότερα

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B

10254/16 ΕΚΜ/γομ 1 DGC 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10254/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 20 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2015/2110(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 11.4.2016 2015/2110(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη συνέχεια που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 27.8.2015 JOIN(2015) 32 final ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΑΤΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 17.12.2015 JOIN(2015) 35 final 2015/0303 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0106(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/0106(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 12.9.2013 2013/0106(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2016 (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD)

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2012 (23.10) (OR. en) 14826/12 Διοργανικός φάκελος: 2012/0036 (COD) DROIPEN 139 COPEN 223 CODEC 2357 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 14.12.2016 COM(2016) 960 final ANNEX 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση προόδου: Πρώτα

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΛΤΙΟ Κατάλογος της ΕΕ που περιλαµβάνει πρόσωπα, οµάδες και οντότητες στις οποίες εφαρµόζονται ειδικά µέτρα για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας 22 εκεµβρίου 2009 Η ΕΕ θέσπισε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Βρυξέλλες, 31 Μαρτίου 2005 (OR. en) AA 5/2/05 REV 2 ΣΥΝΘΗΚΗ ΠΡΟΣΧΩΡΗΣΗΣ : ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΣΧΕ ΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.2.2009 COM(2009)81 τελικό 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη εκ µέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας του πρωτοκόλλου σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο (2010/2310(INI))

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο (2010/2310(INI)) P7_TA(2012)0208 Προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά µε την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά το ποινικό δίκαιο (2010/2310(INI)) Το

Διαβάστε περισσότερα

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Επισυνάπτονται για τις αντιπροσωπίες τα συμπεράσματα της ανωτέρω συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 16 Οκτωβρίου 2015 (OR. en) EUCO 26/15 CO EUR 10 CONCL 4 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες Θέμα: Σύνοδος του Ευρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ: οδηγίες χρήσης

Η Συνθήκη του Άµστερνταµ: οδηγίες χρήσης Αναδηµοσίευση στο Civilitas.GR 2007* Η Συνθήκη του Άµστερνταµ: οδηγίες χρήσης Ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη Θεµελιώδη δικαιώµατα και καταπολέµηση των διακρίσεων ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγή Ιστορικό Οι αρχές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ Κεφάλαιο 1: Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής Την τελευταία δεκαετία, η Ελλάδα βρέθηκε αντιμέτωπη με ραγδαία αύξηση της παράνομης

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Στρασβούργο, 15.12.2015 COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση προσωρινών μέτρων στον τομέα της διεθνούς προστασίας υπέρ της Σουηδίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (09.10) (OR. en) 14232/12 ENFOPOL 292 CULT 116 ENFOCUSTOM 93

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (09.10) (OR. en) 14232/12 ENFOPOL 292 CULT 116 ENFOCUSTOM 93 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 4 Οκτωβρίου 2012 (09.10) (OR. en) 14232/12 ENFOPOL 292 CULT 116 ENFOCUSTOM 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «I/A» της : Γενικής Γραμματείας προς : την ΕΜΑ / το Συμβούλιο αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL

5126/15 ΣΠΚ/γομ 1 DGB 3A LIMITE EL Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 12 Ιανουαρίου 2015 (OR. en) 5126/15 LIMITΕ SΟC 7 EMPL 5 ECOFIN 16 SAN 3 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Ομάδα «Κοινωνικές Υποθέσεις» με ημερομηνία: 23 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση του Ν. 3663/2008 και εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της

Τροποποίηση του Ν. 3663/2008 και εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της Τροποποίηση του Ν. 3663/2008 και εναρμόνιση του ελληνικού δικαίου με την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2009/426/ΔΕΥ της 16.12.2008. Άρθρο 1 Το άρθρο 1 του Ν. 3663/2008 τροποποιείται ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης

Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης Ψήφισµα Συνδιάσκεψης 17.6 Συνδ. 17.6 Απαγόρευση, πρόληψη, ανίχνευση και αντιµετώπιση της διαφθοράς, που διευκολύνει δραστηριότητες που διεξάγονται κατά παράβαση της Σύµβασης ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΠΙΓΝΩΣΗ ότι η διαφθορά

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ

Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή ΨΗΦΙΣΜΑ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Βρυξέλλες, 15 Φεβρουαρίου 2007 ΨΗΦΙΣΜΑ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα "Η εφαρμογή της ανανεωμένης στρατηγικής της Λισσαβώνας" CESE

Διαβάστε περισσότερα

Συνθήκη της Λισαβόνας

Συνθήκη της Λισαβόνας Συνθήκη της Λισαβόνας Α. Εισαγωγή Στις 13 Δεκεμβρίου 2007, οι αρχηγοί των είκοσι επτά χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέγραψαν τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Με τη Συνθήκη τροποποιούνται οι δύο βασικές Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Έγγραφο συνεδρίασης 2004 22 Ιουνίου 2001 B5-xxxx/2001 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σύµφωνα µε το άρθρο 107 του Κανονισµού της κ. Charlotte Cederschiöld εξ ονόµατος της Επιτροπής Ελευθεριών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ. Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Αθήνα, 9/9/2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διακήρυξη των Αθηνών της 1ης Συνόδου των Μεσογειακών Χωρών της ΕΕ Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων

Διαβάστε περισσότερα

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP)

*** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0204(APP) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 23.3.2017 2016/0204(APP) *** ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΣΤΑΣΗΣ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A

18475/11 ΔΠ/νκ 1 DG H 2A ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 12 Δεκεμβρίου 2011 (13.12) (OR. en) 18475/11 Διοργανικός φάκελος : 2009/0157 (COD) JUSTCIV 356 CODEC 2397 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Προς τη Βουλή των Ελλήνων ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ στο σχέδιο νόµου «Κύρωση της Συµφωνίας µεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δηµοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δηµοκρατίας της Βουλγαρίας περί Διασυνοριακής Αστυνοµικής Συνεργασίας» Προς

Διαβάστε περισσότερα

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II

9549/13 ΣΠΚ/μκ 1 DG G II ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 14 Μαΐου 2013 (21.05) (OR. en) 9549/13 FISC 94 ΕCOFIN 353 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: τις αντιπροσωπίες Θέμα: Συμπεράσματα του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά θέματα προς συζήτηση:

Βασικά θέματα προς συζήτηση: ΕΝΟΤΗΤΑ 8. ΚΟΙΝΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΚΟΙΝΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Βασικά θέματα προς συζήτηση: Η ανάπτυξη της Κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας Η λήψη των αποφάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 18.7.2001 COM(2001) 411 τελικό Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ περί του καθεστώτος καιτων γενικών όρων άσκησης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0273(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2010/0273(COD) της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων 16.9.2011 2010/0273(COD) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 Έγγραφο συνόδου 2009 10.1.2005 B6-0041/2005 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής σύµφωνα µε το άρθρο 103, παράγραφος 2, του Κανονισµού των βουλευτών: Jan Marinus

Διαβάστε περισσότερα

Επίσημη Εφημερίδα L 26. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 59ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Φεβρουαρίου 2016.

Επίσημη Εφημερίδα L 26. της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοθεσία. Νομοθετικές πράξεις. 59ο έτος. Έκδοση στην ελληνική γλώσσα. 2 Φεβρουαρίου 2016. Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 26 Έκδοση στην ελληνική γλώσσα Νομοθεσία 59ο έτος 2 Φεβρουαρίου 2016 Περιεχόμενα I Νομοθετικές πράξεις ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ Κανονισμός (ΕΕ) 2016/93 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B

9494/16 ΣΠΚ/γπ 1 DG G 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Μαΐου 2016 (OR. en) 9494/16 FISC 86 ECOFIN 509 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 25 Μαΐου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου

Διαβάστε περισσότερα

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009

Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Η ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ, ΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΤΩΝ (ELDR) ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2009 Εγκρίθηκε στο συνέδριο της Στοκχόλµης, 31 Οκτωβρίου 2008 ΟΙ 15 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σε θέµατα διαλόγου περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων

Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σε θέµατα διαλόγου περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων Κατευθυντήριες γραµµές της ΕΕ σε θέµατα διαλόγου περί ανθρωπίνων δικαιωµάτων 1. Εισαγωγή Στα συµπεράσµατα της 28ης Ιουνίου 2001, το Συµβούλιο εξέφρασε ικανοποίηση για την από 8ης Μαΐου 2001 ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 004 Επιτροπή Αναφορών 009 9.0.007 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Θέμα: Αναφορά 077/007, του Dominique Voillemot, γαλλικής ιθαγένειας, επικεφαλής της αντιπροσωπείας των γαλλικών δικηγορικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ Declaration on freedom of political debate in the media Greek version* ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ιακήρυξη για την Ελευθερία του Πολιτικού ιαλόγου στα Μέσα (Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών

Διαβάστε περισσότερα

15744/05 ΛΜ/κγ 1 DG H I

15744/05 ΛΜ/κγ 1 DG H I ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Δεκεμβρίου 2005 (OR. en) 15744/05 ASIM 66 REX 761 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Προεδρίας προς : το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ. : 15582/05 ASIM 64 REX 747 Θέμα : Παγκόσμια

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ]

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της ] ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΑΡΜΟΣΤΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ [ Απόφαση 428 (V) της Γενικής Συνέλευσης της 14.12.1950] Η Γενική Συνέλευση, Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση 319 Α (IV) της 3ης Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.;

Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; 1 Ενημερωτικό Σημείωμα # 04 / Απρίλιος 2011 Θα αποτελέσει η Κροατία το 28 ο μέλος της Ε.Ε.; της Σύλβιας Ράντου M.Sc. στις Ευρωπαϊκές Σπουδές Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δόκιμης Ερευνήτριας Κ.Ε.ΔΙΑ.

Διαβάστε περισσότερα

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων

Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Οι διακυβερνητικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων Η διαδικασία λήψης αποφάσεων στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας, καθώς και σε διάφορους άλλους τομείς, όπως είναι η ενισχυμένη συνεργασία,

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 559 final 2014/0258 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX.

Τα σχέδια άρθρων 38 και 39 βασίζονται απευθείας στα συµπεράσµατα της Οµάδας IX. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Βρυξέλλες, 12 Μαρτίου 2003 (13.03) (OR. fr) CONV 602/03 ΣΗΜΕΙΩΜΑ του : Προεδρείου προς : τη Συνέλευση Θέµα : Τα οικονοµικά της Ένωσης : σχέδιο άρθρων 38 έως 40 Τίτλος VII:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΥΠΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΑΤΥΠΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 9 ΑΤΥΠΗ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΕ ΡΙΑΣ 21 Σεπτεµβρίου 2001 11 Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συνήλθε σε έκτακτη σύνοδο, στις 21 Σεπτεµβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ. στην. Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 20.10.2014 COM(2014) 636 final ANNEXES 1 to 3 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ στην Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβουν η Ένωση και

Διαβάστε περισσότερα

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 53/01)

Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (2005/C 53/01) 3.3.2005 C 53/1 I (Ανακοινώσεις) ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΧΑΓΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΚΑΙΟ- ΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (2005/C 53/01) Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΗ To Eυρωπαϊκό Συµβούλιο επιβεβαιώνει

Διαβάστε περισσότερα

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0656/2015 } B8-0659/2015 } B8-0662/2015 } B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 23. Τροπολογία

EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL B8-0656/2015 } B8-0659/2015 } B8-0662/2015 } B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 23. Τροπολογία B8-0663/2015 } RC1/Τροπ. 23 23 Παράγραφος 6 6. αναµένει από την Επιτροπή ότι θα υποβάλει πρόταση για την επόµενη φάση της Στρατηγικής Ευρώπη 2020 για την Απασχόληση και την Ανάπτυξη που να καλύπτει τα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας

Θέμα: ΣυμπεράσματατουΣυμβουλίουσχετικάμετηΣυνολικήΠροσέγγισητης ΜετανάστευσηςκαιτηςΚινητικότητας ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες,3 Μαΐου2012(21.05) (OR.en) PUBLIC 9417/12 LIMITΕ ASIM50 RELEX396 DEVGEN116 ΣΗΜΕΙΩΜΑΣΗΜΕΙΟΥ«Α» της: ΓενικήςΓραμματείαςτουΣυμβουλίου προς τοσυμβούλιο(γενικέςυποθέσεις)

Διαβάστε περισσότερα

I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εξωτερική διάσταση

I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εξωτερική διάσταση Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Βρυξέλλες, 15 Δεκεμβρίου 2016 SN 97/16 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για τη μετανάστευση, την Κύπρο και την Ουκρανία (15 Δεκεμβρίου 2016) I. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ Εξωτερική διάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ CRI(2004)26 Version grecque Greek version ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΚΑΤΆ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΎ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΙΣΑΛΛΟ ΟΞΊΑΣ ΣΎΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 8 ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΏΝΤΑΣ ΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΌ ΣΤΟ ΠΛΑΊΣΙΟ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΊΑΣ ΤΗΣ 17ΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust

Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα. Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust Έγγραφο Κοινής Ομάδας Δράσης Συνδρομή στη Διεθνή Συνεργασία σε Ποινικά Θέματα για ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματα Το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο και η Eurojust Τι μπορούμε να κάνουμε για

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01)

ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 202/1 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΘΗΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ (2016/C 202/01) 7.6.2016 Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 11.9.2014 COM(2014) 563 final 2014/0259 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εξουσιοδότηση των κρατών μελών να κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ... VII ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ... XV ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...1 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΞΕΠΛΥΜΑ ΒΡΟΜΙΚΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 1. Εισαγωγή...5 2. Η επιρροή του αμερικανικού

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ,

Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ, EUROPOL JOINT SUPERVISORY BODY ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΟΛ Γνωμοδότηση 08/56 της ΚΕΑ σχετικά με την αναθεωρημένη συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί μεταξύ της Ευρωπόλ και της Eurojust Η ΚΟΙΝΗ ΕΠΟΠΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ I. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 21.12.2016 COM(2016) 816 final ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Tρέχουσα κατάσταση και πιθανή μελλοντική πορεία όσον αφορά την κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 13.7.2015 COM(2015) 335 final ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας εθελοντών ανθρωπιστικής

Διαβάστε περισσότερα

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001) 231 C5-0396/2001), έχοντας υπόψη τα σχετικά συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 31ης Μαΐου 2001,

έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής (COM(2001) 231 C5-0396/2001), έχοντας υπόψη τα σχετικά συµπεράσµατα του Συµβουλίου της 31ης Μαΐου 2001, P5_TA(2002)0257 Εταιρική σχέση ΕΕ/Ηνωµένα Έθνη Ψήφισµα σχετικά µε την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που αφορά την οικοδόµηση µιας αποτελεσµατικής εταιρικής σχέσης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0106(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/0106(COD) της Επιτροπής Προϋπολογισμών Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Προϋπολογισμών 2016/0106(COD) 1.9.2016 ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Προϋπολογισμών προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Έγγραφο συνόδου 15.7.2014 B8-0066/2014 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέµατα Εξωτερικής Πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Εγγύηση της προστασίας - Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων

Εγγύηση της προστασίας - Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων Εγγύηση της προστασίας - Κατευθυντήριες γραµµές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων Ι. A TIKEIME O 1. Η υποστήριξη προς τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωµάτων αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 204-209 ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ P8_TA(206)0260 Επικύρωση και προσχώρηση στο πρωτόκολλο του 200 της σύμβασης επικινδύνων και επιβλαβών ουσιών με εξαίρεση τις πτυχές δικαστικής συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα