Η ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Η ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ"

Transcript

1 Η ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ Ύπο EMM. ΚΟΝΔΥΛΗ (Ph. D.) 'Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιώς 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Λήψη αποφάσεων είναι ή συνειδητή επιλογή μεταξύ δύο ή περισσοτέρων εναλλακτικών λύσεων ενός προβλήματος. Κατά τήν διαδικασία λήψεως αποφάσεων, και ανεξάρτητα άπό τήν φύση τοϋ προβλήματος, υπάρχουν ορισμένα λογικά βήματα τα όποια είναι απαραίτητα. Ό αριθμός τών βημάτων και τό περιεχόμενο τους δέν είναι επακριβώς καθορισμένα. Αυτό συμβαίνει γιατί οί ενέργειες πού απαιτούνται έχουν διαφορετική βαρύτητα για διαφορετικά προβλήματα και κατά συνέπεια ή ομαδοποίηση τους σε μία διαδοχή συγκεκριμένων λογικών ενοτήτων βημάτων διαφέρει. Μία τυπική διαδικασία λήψεως αποφάσεων μπορεί να έχει τα εξής βήματα : 1. 'Ορισμός τοϋ Προβλήματος. 2. Συλλογή τών Σχετικών Στοιχείων. 3. 'Ανάλυση και 'Αξιολόγηση τών Στοιχείων. 4. Προσδιορισμοί τών 'Εναλλακτικών Λύσεων. 5. 'Επιλογή της «Προσφοροτέρας» Λύσεως. 6. Πειραματική 'Εφαρμογή και 'Αναθεώρηση/Βελτίωση της Λύσεως. 7. 'Εφαρμογή (πλήρης) της Λύσεως. Στην διαδικασία λήψεως αποφάσεων υπάρχουν συνήθως πολλές διαστάσεις πού καλύπτουν ένα ευρύτατο γνωστικό φάσμα (όπως φιλοσοφία, δίκαιο, ανθρωπολογία, μαθηματικά, ψυχολογία, κοινωνικές επιστήμες, κ.τ.λ.). Οί διαστάσεις 550

2 αυτές είναι σχεδόν αδύνατον να εκφρασθούν δλες κατά τρόπο ποσοτικό ή προσομοιοτικό. Έτσι, σπάνια έχουμε σαφή και πλήρη γνώση για τόν τρόπο πού άλληλοσυνδιάζονται και έπηρρεάζουν τήν λύση ενός προβλήματος σέ ενα οργανωμένο σύστημα ανθρώπων ή ανθρώπων μηχανών. Άναγνωρίζοντες αυτές τις δυσκολίες, ή νεώτερη θεώρηση της διαδικασίας λήψεων αποφάσεων αρκείται σέ μία «ικανοποιητική» λύση, σέ αντιδιαστολή μέ τήν κλασσική θεωρία βελτιστοποιήσεως πού αναζητά τήν αρίστη λύση μέσω ενός προτύπου της πραγματικότητας. (Ή κριτική για τήν χρήση προτύπων της πραγματικότητας, και τήν βασισμένη σ' αυτά καί μόνο προσπάθεια επιλύσεως ενός προβλήματος, είναι ότι μέ το να είναι συνήθως ύπεραπλούστευση του πραγματικού συστήματος εμφανίζει εναλλακτικές λύσεις πού οί περισσότερες είναι εφικτές μόνο για τόν «κόσμο» τοϋ προτύπου). Στην συνέχεια περιγράφονται τα τυπικά βήματα, γιά τήν λήψη αποφάσεων, σέ ενα οργανωτικό (τεχνικοοικονομικό) περιβάλλον, μέ τήν σειρά πού ορίσθηκαν προηγουμένως, καθώς και τά προβλήματα πού ανακύπτουν κατά τήν υλοποίηση των επιλεγέντων σαν προσφορότερων (πλέον «ικανοποιητικών» ) λύσεων. Τέλος διατυπώνονται ορισμένα συμπεράσματα χρήσιμα γιά τήν αποτελεσματική λήψη αποφάσεων, ιδιαίτερα γιά οργανισμούς, καί σέ καταστάσεις δπου ό ανθρώπινος παράγων έχει αποφασιστική σημασία γιά τήν επιτυχή υλοποίηση μιας λύσεως. 2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ό Ορισμός τοϋ προβλήματος συχνά είναι τό πιό δύσκολο από όλα τά βήματα της διαδικασίας. Είναι συνηθισμένο τό φαινόμενο νά περιγράφεται ενα σύμπτωμα του προβλήματος αντί τό «πραγματικό» πρόβλημα. 'Επίσης τό ίδιο πρόβλημα είναι δυνατόν νά ορισθεί κατά διαφορετικούς τρόπους πού δίνουν έμφαση στις πτυχές εκείνες πού εξυπηρετούν συγκεκριμένους στόχους. (Μάλιστα μπορεί οί εναλλακτικοί αυτοί στόχοι νά μήν είναι καν συμβιβαστοί μεταξύ τους). Πολλές φορές, τό «πραγματικό» πρόβλημα ορίζεται άφοϋ συγκεντρωθούν τά σχετικά στοιχεία. 'Ασχέτως πάντως αν αυτό θα μπορούσε νά θεωρηθεί σαν επιπλέον βήμα ή όχι, ή ουσία είναι δτι γιά νά υπάρξει «ικανοποιητική» λύση, πρέπει νά έχει προσδιορισθεί καί επιλυθεί τό σωστό πρόβλημα. Άπό τήν στιγμή πού οί στόχοι έχουν διευκρινισθεί ώστε νά επιτρέψουν τόν «σωστό» ορισμό του προβλήματος, τό επόμενο βήμα είναι ή συλλογή των σχετι- 551

3 κών στοιχείων. Ή συλλογή τών σχετικών στοιχείων μπορεί να είναι χρονοβόρα, δαπανηρή καί, συχνά, βαρετή εργασία. Βασικοί περιορισμοί της συλλογής των στοιχείων είναι ό διαθέσιμος χρόνος, οι διαθέσιμοι πόροι, τα ήδη υπάρχοντα στοιχεία καί ή σοβαρότητα του προβλήματος. Τα στοιχεία μπορεί νά συλλέγουν άπό μία πληθώρα πηγών, όπως το υπάρχον αρχείο, ή σχετική βιβλιογραφία, ή ιδία εμπειρία, ή εμπειρία άλλων κ.o.k. Υπάρχει ένας πρακτικός κανόνας σχετικά μέ τήν συλλογή στοιχείων καί τήν συγκέντρωση της προσπάθειας μόνο στα σημαντικότερα από αυτά. Είναι ô «κανόνας Pareto 20/80» (ό όποιος θυμίζει τήν «ανάλυση ABC» στον έλεγχο αποθεμάτων) καί ό όποιος λέει το έξης : «Σέ οποιοδήποτε πλήθος στοιχείων πού σχετίζεται μέ ενα αποτέλεσμα, σχεδόν πάντοτε, ένας μικρός αριθμός αυτών των στοιχείων αντιστοιχεί σέ ενα μεγάλο ποσοστό του αποτελέσματος». Ένα άμεσο αποτέλεσμα τής αρχής Pareto 20/80 είναι ότι ενώ ή αναζήτηση τοϋ τρόπου τής σφαιρικής (συνολικής) αντιμετωπίσεως ενός προβλήματος είναι δύσκολη, εντούτοις ή συγκέντρωση τής προσοχής σέ περιοχές - κλειδιά καί ή σταδιακή, έστω καί έλλειπής, αντιμετώπιση του είναι εφικτή καί ικανοποιητική. Ή ανάλυση καί ή αξιολόγηση τών στοιχείων μπορεί νά γίνει χρησιμοποιόντας διάφορες μεθόδους : 'Αρχίζοντας άπό έναν απλό κριτικό λογικό συνδυασμό τών στοιχείων μέχρι προχωρημένες στατιστικές αναλύσεις πολλών μεταβλητών, τεχνικές μαθηματικού προγραμματισμού, προσομοιώσεις κτλ. Ή μέθοδος αναλύσεως πρέπει νά επιλεγεί μέ μεγάλη προσοχή σύμφωνα μέ τό είδος τών στοιχείων, τήν ακρίβεια τής μετρήσεως τους καί τήν πολυπλοκότητα τών υφιστάμενων συσχετισμών. Ένα συνηθισμένο σφάλμα στην επεξεργασία στοιχείων είναι ή χρησιμοποίηση εξαιρετικά προχωρημένων στατιστικών, μαθηματικών καί προσομοιοτικών τεχνικών για αμφίβολης ακρίβειας ή καί επάρκειας στοιχεία. Ή εύκολη χρήση τών ηλεκτρονικών υπολογιστών καί ή μαζική προσφορά «φιλικών» ετοίμων πακέτων - προγραμμάτων συμβάλλει στην συγκάληψη τοϋ ενδεχομένως μή βάσιμου τών στοιχείων. Έξ ίσου βέβαια πρέπει νά αποφεύγεται καί τό αντίστροφο φαινόμενο. Δηλ. ή παρουσίαση ενός πολυδιάστατου καί περίπλοκου προβλήματος μέ ύπεραπλουστεύσεις ώστε νά «επιτευχθεί» (ανεπαρκής βέβαια) λύση μέ στοιχειώδη ανάλυση. 552 Ό προσδιορισμός τών εναλλακτικών λύσεων πρέπει νά γίνεται μέ μεγάλη

4 σχολαστικότητα καν μεθοδικότητα. Πολλοί άπό τους παράγοντες (τεχνολογικοί, οικονομικοί, κοινωνικοπολιτικοί καί υποκειμενικοί), πού φαινομενικά περιορίζουν τόν αριθμό των εναλλακτικών εφικτών λύσεων, μπορούν να εξαλειφθούν με μία «δημιουργική» αντιμετώπιση τοΰ προβλήματος συνδυάζοντας γνώση, φαντασία καί κρίση. Χαρακτηριστικά είναι επί τοΰ προκειμένου τα έξης δύο αποφθέγματα τοΰ Albert Einstein, πού είπε ότι : (1) «Ή φαντασία έχει μεγαλύτερη σημασία άπό τις γνώσεις γιατί οί γνώσεις έχουν όρια, ένω ή φαντασία αγκαλιάζει ολόκληρο τόν κόσμο, ανοίγει καινούργιους δρόμους, συμβάλλει στην πρόοδο». (2) «Το να διατυπώσεις σωστά ενα πρόβλημα είναι συχνά πιό σημαντικό άπό τή λύση του. Ή λύση δίνεται μέ τα μαθηματικά, τήν εμπειρία καί την τεχνική. Για να βάζεις καινούργια ερωτήματα, να ζητάς καινούργιες δυνατότητες, να εξετάζεις παλιά προβλήματα άπό καινούργιες θέσεις χρειάζεται δημιουργική φαντασία. Αυτή εξασφαλίζει τήν πραγματική πρόοδο στην επιστήμη». Ή πληροφόρηση πού αντλήθηκε μέ τήν ανάλυση καί αξιολόγηση των στοιχείων πρέπει να εξετάζεται προσεκτικά για τίς υποθέσεις καί παραδοχές πάνω στις όποιες στηρίζεται ώστε οί εναλλακτικές λύσεις νά είναι ρεαλιστικές καί βάσιμες. 'Απλές ερωτήσεις πού μπορούν νά βοηθήσουν στον εντοπισμό των εναλλακτικών λύσεων μπορεί νά είναι οί έξης : Τί επιτυγχάνεται ; είναι αναγκαίο; πώς άλλοιώς μπορεί νά γίνει ; πώς πρέπει νά γίνεται ; γιατί μέ αυτόν τόν τρόπο ; πότε γίνεται ; γιατί γίνεται τότε ; πότε άλλοτε μπορεί νά γίνει ; πού γίνεται ; πού άλοΰ μπορεί νά γίνει ; Μέ τι προσωπικό γίνεται ; γιατί μ' αυτό τό προσωπικό ; μέ τί άλλο προσωπικό μπορεί νά γίνει ; κ.ο.κ. Ή επιλογή της «προσφοροτέρας» λύσεως στηρίζεται σέ εναλλακτικές υποθέσεις για τό (μελλοντικό) περιβάλλον όπου θα εφαρμοσθεί ή λύση καί ένα σύνολο κριτηρίων. Κάθε λύση αξιολογείται σύμφωνα μέ κάθε ενα άπό τά επιλεγμένα κριτήρια, ξεχωριστά για κάθε εναλλακτική υπόθεση της καταστάσεως τοΰ (μελλοντικοΰ) περιβάλλοντος. Μερικές φορές είναι δυνατή ή στάθμιση της σχετικής βαρύτητος κάθε κριτηρίου καθώς καί ό προσδιορισμός τών πιθανοτήτων εμφανίσεως τών διαφόρων μελλοντικών καταστάσεων. Σ' αυτή τήν περίπτωση είναι δυνατός ό προσδιορισμός 553

5 κάποιας μορφής «αναμενόμενης» αξίας για κάθε λύση και ή ίεράρχιηση όλων των λύσεων μέ βάση αύτη την αξία. Συχνά όμως αυτό δέν είναι δυνατό και ή ίεράρχιση γίνεται κατά τρόπο υποκειμενικό καί μέ βάση την κοινή λογική, τήν πείρα και τήν διαίσθηση. "Ασχετα πάντως άπα τήν μέθοδο πού έχει ακολουθηθεί για τήν Ιεράρχηση των δυνατών λύσεων, σκόπιμο είναι να γίνεται ανάλυση της «ευαισθησίας» της σειράς ίεραρχήσεως σε πιθανές μεταβολές τών σημαντικότερων συντελεστών. Επισημαίνεται επίσης ή σπουδαιότητα πού έχει για τήν επιλογή της προσφοροτέρας λύσεως ή εξέταση της δυνατότητας πραγματοποιήσεως της εξαιτίας αντιδράσεων πού πιθανόν να δημιουργηθούν κατά τήν υλοποίηση της. 'Απ' δλα αυτά είναι φανερό ότι τό πρόβλημα της επιλογής της «προσφορότερος» λύσεως είναι περίπλοκο καί απαιτεί περίσκεψη καί κρίση. Μία απόφαση μπορεί να είναι λάθος είτε διότι έχουμε ανεπαρκείς πληροφορίες, εϊτε διότι είναι έλλειπής ή ανάλυση τών συνεπειών, είτε διότι ό παράγων χρόνος δέν έχει εκτιμηθεί επακριβώς. Πάντως, μία λάθος απόφαση στή σωστή στιγμή είναι καλλίτερη άπό μία σωστή σέ ακατάλληλη στιγμή ή καθόλου απόφαση, ιδίως σέ περιβάλοντα τα όποια είναι δυναμικά καί πολύπλοκα, όπως π.χ. σ' αυτά όπου υπάρχουν κοινωνικές πιέσεις, πολιτικές βλέψεις, συμφέροντα κλπ. ("Αν θέλει κανείς να επέμβει αποτελεσματικά σ' ενα πρόβλημα καί να έχει έστω καί ενα μικρό αποτέλεσμα ό χρόνος είναι ϊσως ένας άπό τους πιό σημαντικούς παράγοντες πού πρέπει νά εκτίμηση). Τό νά γίνει μία ενέργεια τήν σωστή στιγμή έστω κι αν αυτή ή ενέργεια είναι λανθασμένη θα οδηγήσει κάπου διότι θά ταράξει τα νερά κάτι θά συμβεί, καί μετά μπορεί κανείς νά επέμβει διορθωτικά. Έάν όμως έχει χαθεί ή χρονική στιγμή όπου οί συγκυρίες ήταν κατάλληλες ίσως πλέον νά είναι πολύ αργά, για νά έχει κάποια επιτυχία στην εφαρμογή της ή (άλλοτε) σωστή λύση. Ή πειραματική εφαρμογή της λύσεως είναι απαραίτητη σ' οποιοδήποτε σύστημα (παραγωγικό, οικονομικό, κοινωνικό, φυσικό), ιδίως όταν δέν γνωρίζουμε τόν επακριβή τρόπο δράσεως για τήν υλοποίηση της. Απαιτείται ιδιαίτερη περίσκεψη καί κρίση σ' αυτό τό στάδιο τό όποιο κατά κανένα τρόπο δέν πρέπει νά παρακάμπτεται. Οί τυχόν ασάφειες στους παράγοντες μέ τους οποίους έγινε ή επιλογή της λύσεως, οί ανεπαρκείς πληροφορίες καί ή ελλιπής ανάλυση τών συνεπειών, καθιστούν τήν πειραματική εφαρμογή κατεξοχήν σημαντικό στάδιο τής όλης διαδικασίας. 554

6 Ό περιορισμένος χαρακτήρας της πειραματικής εφαρμογής προφυλάσσει άπα σπατάλη πόρων και επιτρέπει τήν αντιμετώπιση των πιθανών εξωτερικών αντιδράσεων καθώς και την διόρθωση τών τυχόν σφαλμάτων σέ ενα ελεγχόμενο περιβάλλον. Ή πειραματική λύση συνήθως δίνει πλήθος νέων πληροφοριών πού επιτρέπουν τήν αναθεώρηση και τήν βελτίωση τής λύσεως. 'Επιπλέον μας δίνει τήν δυνατότητα να προγραμματίσουμε μέ μεγαλύτερη ακρίβεια τις απαιτούμενες ενέργειες για τήν (οριστική) εφαρμογή τής λύσεως. "Ετσι αυξάνονται κατά πολύ οί πιθανότητες επιτυχίας τής λύσεως. 3. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Μία απόφαση έχει αξία μόνο στο μέτρο πού θα επιλυθεί τό πρόβλημα μέ τήν εφαρμογή της. Οί δυσκολίες στην υλοποίηση τών αποφάσεων οφείλονται είτε, σέ «τεχνική» ατέλεια και ανεπάρκεια τών λύσεων είτε σέ αντίδραση του περιβάλλοντος. Ή ύπαρξη τεχνικών παραλείψεων καθώς και ή εμφάνιση απροβλέπτων παραγόντων κατά τήν υλοποίηση μιας λύσεως θα πρέπει να θεωρείται σαν κάτι δεδομένο και φυσιολογικό. Και τούτο γιατί τα στοιχεία πού συλλέγονται σπάνια είναι επαρκή να δώσουν μία πλήρη πληροφόρηση. "Ετσι πολλές παραδοχές θα πρέπει να γίνουν, συχνά χωρίς ύπαρξη καμιάς ποσοτικής ενδείξεως για τήν ορθότητα τους, μέ βάση μόνον τήν πείρα ή τήν διαίσθηση. 'Ακόμη χειρότερα, οί επικρατούσες συνθήκες μπορεί να μεταβληθούν άφοΰ έχει γίνει ή ανάλυση καί αξιολόγηση τών στοιχείων, έχουν προσδιορισθεί οι εναλλακτικές λύσεις καί έχει γίνει ή επιλογή τής πλέον πρόσφορης. Αυτός ακριβώς είναι ό λόγος πού ή πειραματική εφαρμογή τής λύσεως είναι ίσως τό πιό κρίσιμο βήμα. Μέ τήν περιορισμένη εφαρμογή σέ ελεγχόμενο περιβάλλον, υπάρχει ή δυνατότητα τής σχετικά ανώδυνης ανιχνεύσεως ανεπαρκών ή λανθασμένων λύσεων ή λύσεων ορθών μέν άλλα πού αφορούν διαφορετικό άπό τό υφιστάμενο πρόβλημα. (Ή σωστή λύση για τό «λάθος» πρόβλημα μπορεί να οφείλεται είτε σέ λανθασμένη διάγνωση του προβλήματος είτε σέ μεταβολή τών συνθηκών κατά τήν υλοποίηση). Σύνηθες είναι τό φαινόμενο να απαιτείται πολλαπλάσια προσπάθεια καί χρόνος νά πεισθούν τα στελέχη καί τά μέλη ενός οργανισμού να εφαρμόσουν κάτι 555

7 καινούργιο, μία βελτιωμένη μέθοδο λειτουργίας, μία λύση σέ ενα πρόβλημα τους, άπα δτι χρειάζεται για να μελετηθεί τό πρόβλημα. Ή προσπάθεια να πεισθεί ό οργανισμός, ή κάποιο τμήμα του, καί να αποδεχθεί την λύση είναι πάρα πολύ κοπιαστική διαδικασία καί συχνά είναι έξ ίσου σημαντική μέ αυτή καθ' έαυτήν τήν διερεύνηση του προβλήματος. Ή πρώτη αντίδραση συνήθως σέ οποιαδήποτε βελτίωση ή αλλαγή είναι τό στερεότυπο «οΐ εργασίες του οργανισμού μας παρουσιάζουν μεγάλη Ιδιομορφία» (καί άρα είναι πέρα καί πάνω άπό κάθε σύγκριση, θεωρητική μελέτη ή ανάλυση). Ή απάντηση σ' αυτήν τήν πρώτη αρνητική διάθεση είναι ότι «παντού υπάρχουν ιδιομορφίες, όπως όμως καί ομοιότητες, καί εν πάνει περιπτώσει ας αρχίσει ή εξέταση του προβλήματος μέ τον εντοπισμό των ιδιομορφιών για να ληφθούν υπόψη στην εφαρμογή της λύσεως». Τό δεύτερο επίπεδο αντιδράσεως στην προτεινομένη βελτίωση είναι είτε ότι δέν υπάρχει καν πρόβλημα γιατί «ό τρόπος της παρούσης λειτουργίας είναι δοκιμασμένος εδώ καί πολλά χρόνια», εϊτε (αν δέν είναι δυνατόν να υποστηριχθεί αποτελεσματικά τό υπάρχον σύστημα) ότι «εναλλακτικές» λύσεις σαν τήν προτεινομένη δοκιμάστηκαν στο παρελθόν άλλα απέτυχαν». Ή απάντηση στο πρώτο επιχείρημα του ότι δέν υπάρχει πρόβλημα μπορεί να γίνει μόνο μέ γνώση μερικών συγκεκριμένων αδυναμιών τοϋ συστήματος πού δέν μπορούν νά αμφισβητηθούν. "Οσο για τό δεύτερο, μπορεί πράγματι να είχε επιχειρηθεί κάποια παραλλαγή της λύσεως ή νά είχε επιχειρηθεί ή εφαρμογή της κατά τρόπο αδέξιο. Τό τρίτο επίπεδο αντιδράσεως είναι ή ανησυχία για τό πώς θά αντιδράσουν άλλες ομάδες, εντός ή έκτος του οργανισμού πού τους άφορα καί αυτούς ή λύση. Σχεδόν πάντοτε οί φόβοι αυτοί είναι υπερβολικοί. Έν πάση περιπτώσει καλό είναι νά σημειώνονται καί νά επαληθεύονται μέ απευθείας επαφή μέ τήν σχετική ομάδα ή οποία υποτίθεται ότι πιθανόν νά αντίδραση. Τό «κλειδί» γιά τήν αποδοχή μιας λύσεως πού επιφέρει ορισμένες αλλαγές είναι ή νοοτροπία marketing ώστε ή κάθε ενέργεια πού γίνεται νά στοχεύει σέ ικανοποίηση αναγκών. 'Εφαρμόζοντας αυτή τήν αρχή, ή πρώτη ενέργεια, πρίν καν ξεκινήση ή διαδικασία λήψεως αποφάσεων μέ τόν ορισμό του προβλήματος είναι «ή χαλάρωση» τοΰ συστήματος πού υπάρχει τό πρόβλημα. Αυτό γίνεται μέ τήν ενεργό συμμετοχή 556

8 όλης της εμπλεκόμενης ιεραρχικής πυραμίδας, και ιδίως τοϋ επικεφαλής του οργανισμού. Για να είναι δέ ή συμμετοχή αυτή ειλικρινής και πρόθυμη πρέπει να ύπάρχη κάποιο κίνητρο. Τό κίνητρο αυτό μπορεί να είναι ή προσεκτική έμφαση για συγκεκριμένα οφέλη πού θα υπάρξουν για τόν οργανισμό, και για τόν κάθε ένα ενδιαφερόμενο ξεχωριστά, από την επιδιωκόμενη βελτίωση τοϋ συστήματος. Έπί πλέον θα πρέπει να επιδιώκονται οι γνώμες των μελών του οργανισμού για συγκεκριμένες απόψεις τοϋ προβλήματος και ή κατά τό δυνατόν αξιοποίηση τους. Άπό τήν στιγμή πού ενπ άτομο δει ότι ή γνώμη ή ή ιδέα του εφαρμόζεται, αυτόματα θα έχει τό αίσθημα της ικανοποιήσεως για τήν αναγνώριση αυτή πού του γίνεται. "Ετσι πιθανότερο νά δεχθεί μία λύση στην οποία έχει συμβάλλει τό ϊδιο. Αυτή ή άπό «κοινοΰ δράση» μέ τό προσωπικό τοϋ οργανισμού είναι απαραίτητη σ' όλη τήν διαδικασία λήψεως αποφάσεων καί μέχρις ότου συλλέγουν πληροφορίες για τήν πορεία της τελικής εφαρμογής. Ή τελευταία μέριμνα πρέπει νά είναι για τήν οριστικοποίηση τής εφαρμογής ώστε νά μήν διακοπεί μέ τήν πρώτη μικροδυσκολία πού πιθανόν νά παρουσιασθεί στο μέλλον. Αυτό επιτυγχάνεται μέ «έπανασύσφιγξη» τοΰ συστήματος, πού έχει χαλάρωση μέ τήν επέμβαση για τήν εφαρμογή τής λύσεως. Ή «έπανασύσφιγξη» αυτή συνίσταται στην θεσμοποίηση τοϋ νέου τρόπου λειτουργίας καί στην εκπαίδευση ατόμων για τήν διατήρηση καί, ενδεχομένως, βελτίωση του. 4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ Ή λήψη μιας αποφάσεως έχει αξία μόνο στον βαθμό πού καθιερώνεται ή οριστική εφαρμογή της καί επιτυγχάνονται τα αναμενόμενα οφέλη. Για τήν επιλογή καί υλοποίηση μιας λύσεως, πέρα άπό ορισμένα λογικά βήματα τα όποια πρέπει νά άκολουθηθοΰν, χρειάζεται «δημιουργική» αντιμετώπιση τοΰ προβλήματος συνδυάζοντας γνώση, φαντασία καί κρίση. Ή πειραματική εφαρμογή τής λύσεως καθώς καί ή νοοτροπία marketing, ώστε ή κάθε ενέργεια νά στοχεύει στην ικανοποίηση αναγκών τοϋ μελετωμένου οργανισμού καί των μελών του, είναι πρωταρχικής σημασίας για τήν επιτυχία οποιασδήποτε αποφάσεως. 557

9 Τέλος πρέπει κανείς να θυμάται Οτι τα μεγάλα προβλήματα πρέπει να χωρίζονται σε μικρότερα. Οί μεγάλοι στόχοι επιτυγχάνονται κάνοντας μικρά βήματα. Ή λήψη αποφάσεων για τήν λύση κάθε μέρους του προβλήματος είναι πιό εΰκολη και ή υλοποίηση της κατορθωτή. 5. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Allison, Graham, T., E s s e n c e of D e c i s i o n, Little, Brown, Θεωρία λήψεως αποφάσεων και Management στον δημόσιο τομέα. 'Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πολιτικές επιλογές και διαδικασίες. 2. Arrow, Kenneth, J., TheLimits of Organizations, Norton, Σύντομο βιβλίο για τον ρόλο της πληροφορήσεως στό Management από τόν διάσημο οικονομολόγο και βραβείο Νόμπελ. 3. Bower, Marvin, The Will to Manage: Corporate Success through Programmed Management, McGraw Hill Book Company, Μία πολύ πρακτική θεώρηση του Management άπό τόν ουσιαστικό δημιουργό της εταιρίας συμβούλων οργανώσεως και διοικήσεως McKinsey και Co. 4. Drucker, Peter, F., The Practice of Management, Harper και Row, Publishing, To κλασσικό βιβλίο για τήν πρακτική τοΰ Management. 5. Drucker, Peter, F., The Effective Excutive, Harper και Row, Publishing, Διεξοδική ανάλυση για τις δραστηριότητες τοϋ Management. 6. Drucker, Peter, F., Management: Tasks, Responsibilities and Prac t i c i e s, Harper και Row, Publishing, Βασικό βιβλίο για οποιονδήποτε ασχολείται μέ Management στην πράξη. Υπάρχει και απλουστευμένη συνοπτική παραλλαγή του (για χρήση φοιτητών κυρίως), μέ τίτλο : An Introductory View of Management, Harper's College Press, Glueck, William F., Management, Dryden Press, 'Εκτενής μελέτη τών δραστηριοτήτων τοΰ Management μέ έμφαση στις ανθρώπινες σχέσεις στον χώρο της εργασίας. 8. Koontz, Harold, and Ο' Donnel Gyril. Principles of Management : An Analysis of Managerial Functions., 6th éd., New York : McGraw Hill Book Co., Λεπτομερής εξέταση όλων τών δραστηριοτήτων τοϋ Management. 9. Loen, Raymond. Manage More By Doing Less, McGraw-Hill Book Company, Σαφής, πρακτική, ανασκόπηση τών δραστηριοτήτων τοΰ Management. 10. McGregor, Douglas, The H u m a n Side of E n t e r p r i s e, McGraw Hill Book Company,

10 Κλασσικό βιβλίο γιά μεθόδους ηγεσίας (Θεωρίες Χ και Υ). 11. Newman, William, Η and Charles E. Summer, Jr. The Process of Management, Prentice-Hall, Συστηματική επισκόπηση των άρχων και εννοιών τοϋ Management. 12. Weber, Ross A. Management: Basic Elements of Managing Organizations. Richard D. Irwin, 'Εκτενής μελέτη τοϋ ανθρώπινου παράγοντος στις επιχειρήσεις. 559

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΧΟΛΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : ΤΡΑΧΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΡΙΑ: ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ ΑΜΑΛΙΑ Μάρτιος 2005 I ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ Στον

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων

Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Διαχείριση Επικινδυνότητας σε Έργα Ολοκλήρωσης Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Μ.Σ. Τεχνοοικονομική Διοίκηση και Ασφάλεια Ψηφιακών Συστημάτων Κατεύθυνση Τεχνοοικονομική Διοίκηση Ψηφιακών Συστημάτων ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: ΜΑΤΣΑΤΣΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΡΗΓΟΡΟΥΔΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝ ΥΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Ι. Πολυκριτήριες Μέθοδοι Αξιολόγησης 3 ΙΙ. Πολυκριτήρια Συστήματα Αξιολόγησης 14 ΙΙΙ. Το Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης 38

Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Ι. Πολυκριτήριες Μέθοδοι Αξιολόγησης 3 ΙΙ. Πολυκριτήρια Συστήματα Αξιολόγησης 14 ΙΙΙ. Το Προτεινόμενο Σύστημα Αξιολόγησης 38 Περιεχόμενα Εισαγωγή 2 Ι. Πολυκριτήριες Μέθοδοι Αξιολόγησης 3 1. Γενικά 3 2. Το Πολυκριτήριο Πρόβλημα και η Υποστήριξη Αποφάσεων 3 3. Αρχές και Βασικές Έννοιες της Πολυκριτήριας Υποστήριξης Αποφάσεων 6

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΘΟ ΟΣ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ CAPESIZE 12ΕΤΙΑΣ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ κ. ΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ-ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (MBA-TQM) Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Εισαγωγή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.1 Επίλυση προβλημάτων και λήψη αποφάσεων 1.2 Ποσοτική ανάλυση και λήψη αποφάσεων 1.3 Ποσοτική ανάλυση Ανάπτυξη μοντέλου Προετοιμασία δεδομένων Επίλυση μοντέλου Δημιουργία

Διαβάστε περισσότερα

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη

Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Η ανάδειξη της μάθησης: προσδιορισμός, αξιολόγηση και αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης στην Ευρώπη Περίληψη Η παρούσα έκθεση πραγματεύεται το ζήτημα της ευρύτερης ανάδειξης της μάθησης που αποκτάται εκτός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση.

Πρόλογος. είναι απλή υπόθεση. Πρόλογος Το βιβλίο αυτό απευθύνεται στους μαθητές Γ Τάξης Τεχνολογικής Κατεύθυνσης Ενιαίων Λυκείων, που παρακολουθούν το μάθημα Ανάπτυξη Ε- φαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον του Κύκλου Πληροφορικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ Τ. Ε. Ι. ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟ Ο ΚΡΙΣΗΣ ENTREPRENEURSHIP AND INNOVATION IN A TIME OF FINANCIAL CRISIS Εισηγήτριες : Κουλουριώτη

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας

Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Σ. Αλεξανδράκη, M.Sc. Στέλεχος Φαρμακευτικής Εταιρείας Επαγγελματική σταδιοδρομία σε μία επιχείρηση Εισαγωγικά: Θα ήθελα να αρχίσω ζητώντας σας μία σχετική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Υπό των φοιτητών : Πολύζος Ιωάννης Τζέκος Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1

Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Συγκριτική Μέτρηση Επιδόσεων και διαχείριση ποιότητας στις δηµόσιες συγκοινωνίες 1 Για τη χρήση του παρακάτω υλικού: Σκοπός του έργου PORTAL είναι η επιτάχυνση της απορρόφησης των ερευνητικών αποτελεσµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ NO. 2: ΟΔΗΓΟΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ SIGMA Consultants Συντάκτης: Middlesex University Flood Hazard Research Centre Μετάφραση: SIGMA Consultants www.floodcba.eu "Αυτό το πρόγραμμα έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ»

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ» Μιχάλης Αμοιραδάκης, Χρήστος Λέλης, Διονύσης Μπάλλας, Αντώνης Μπαλάφας, Μαρίνος Παπαδόπουλος, Ελένη Παπαλυμπέρη, Αναστασία Τάγκαλη Αμοιραδάκη ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2014 2015

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ

Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ ΠΑΤΕΝΤΩΝ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΡΑΣΣΑ Διπλωματική Εργασία ΠΜΣ.ΔΕ 2007 Η ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ Η ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΜΕΣΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις

ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΔΡΑΣΗ: 9 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ: ενεργού γήρανσης από τις επιχειρήσεις ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ

ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΣΤΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ιπλωµατική Εργασία ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ του

Διαβάστε περισσότερα

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας

ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας ANΩΤΑΤΗ ΙΑΚΛΑ ΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΕΜΟΥ 9 Η ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ιοίκηση Μέσω Στόχων και Μέτρησης της Αποδοτικότητας Τχης (ΤΧ) Σπυρίδων Μαδούρος Μάιος 2012 -i- ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΙΒΗΣ Σελίδα ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ- ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Β. ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΒΟΛΟΣ 2010 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ &

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων»

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων. Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση: Αποτίμηση Δεξιοτήτων» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «Διδακτικής της Τεχνολογίας & Ψηφιακών Συστημάτων» Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση Τίτλος Διπλωματικής Εργασίας: «ΤΠΕ και Εκπαίδευση:

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΡΧΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΣΥΝΟΨΗ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ Η διατύπωση

Διαβάστε περισσότερα

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2

έκδοση του Ιδρύματος το 2009. 2 Τα Μετέωρα Βήματα του Προσανατολισμού στην εποχή της Αβεβαιότητας: Συνέπειες για το ΕΠΑ.Λ 1 Χρυσούλα Κοσμίδου-Hardy Σύμβουλος του Π.Ι, Πρόεδρος του Τομέα Σ.Ε.Π. 2 1. Εισαγωγικά Ήταν όλα κάποτε αλλιώς στο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη δευτεροβάθµια εκπαίδευση Παραγωγή / Σχεδιασμός / DTP: adaction A.E. Διαφήμιση Μάρκετινγκ Δημόσιες Σχέσεις Πλατεία Ιπποδρομίου 21, 546 21 Θεσσαλονίκη τηλεφωνικό κέντρο/τηλεομοιότυπο:

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ : «Η σημασία ί ττου συμμ εεττο χχ ι κκού managemen tt σττι ι ςς Τράπ εε ζζ εε ςς γγ ια ι ττη νν αύ ξξηση

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura +

Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + V Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura+ Κεφάλαιο V: Μεθοδολογία για την Εκστρατεία Procura + 1 Η διαδικασία των Βημάτων Εισαγωγή 41 2 Τα Βήματα της Εκστρατείας Procura+ 43 3 Διάρκεια της διαδικασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ : Επικοινωνιακή στρατηγική και brand image. ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : κ. ΑΝ ΡΟΝΙΚΙ ΗΣ ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ : ΓΚΙΑΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα