ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘEΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΟΔΗΓIΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘEΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΟΔΗΓIΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ"

Transcript

1 Εισαγωγή ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘEΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΧΕΤΙΚA ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚH ΟΔΗΓIΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ Το ΤΕΕ απαντά με κατηγορηματικό τρόπο στις πιέσεις απορύθμισης και στις τάσεις υποβάθμισης του επαγγέλματος του μηχανικού, που ασκούν η ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Αγοράς και η κατεύθυνση οργάνωσης του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου της Ανώτατης Παιδείας, με τη δομή που εισήγαγε η απόφαση της Bologna. Διαπιστώνει με ιδιαίτερη ανησυχία την τάση να μετατραπεί η Ανώτατη Εκπαίδευση σε απλή διαδικασία ταχύρυθμης κατάρτισης για τους χιλιάδες Ευρωπαίους νέους και ασφαλώς και για τους Έλληνες. Και εκτιμά ότι η ρύθμιση αυτή δεν μπορεί παρά να είναι συγκυριακή, διότι αποσταθεροποιεί τη θέση της Ευρώπης στον ανταγωνισμό με τις ΗΠΑ και την Ιαπωνία, που ήδη αναβαθμίζουν τις σπουδές των μηχανικών στην κατεύθυνση των 5 ετών. Γι αυτό και προβάλει η αναγκαιότητα ενός "μετώπου" όλων των συναφών δυνάμεων (φορείς μηχανικών, Πολυτεχνεία κλπ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να προβληθούν αντιστάσεις και να αντιμετωπιστούν οι επερχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις. Γι αυτό και η πολιτική του ΤΕΕ συνδέει το διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο με αντισταθμιστικές ενέργειες και θεσμικές παρεμβάσεις στα εθνικά μας πλαίσια για την αντιμετώπιση της απορύθμισης των επαγγελμάτων. Οι θέσεις και η στρατηγική του ΤΕΕ 1. Το ΤΕΕ διεκδικεί την επαναφορά στην οδηγία του 5ου επιπέδου ακαδημαϊκών προσόντων (5ετών σπουδών), εκτιμώντας ότι η κατάργησή του υποβαθμίζει εξ ορισμού τις απαραίτητες σπουδές για την άσκηση του επαγγέλματος του μηχανικού προς το δημόσιο όφελος. Το ΤΕΕ πιστεύει ότι: Προκειμένου η άσκηση του επαγγέλματος των Διπλωματούχων Μηχανικών να διασφαλίζει το δημόσιο όφελος απαιτείται ενιαία θεώρηση των σπουδών και του πλαισίου άσκησης του επαγγέλματος του Μηχανικού που συγκεκριμένα συνδέεται με τη συνομολόγηση κριτηρίων και την εγκαθίδρυση μηχανισμών: Για την αναβάθμιση, ουσιαστικοποίηση και αξιολόγηση της ενιαίας ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης και ειδικότερα με: -Την προάσπιση, την αναβάθμιση, την αναδιάρθρωση και τον αναπροσανατολισμό των προγραμμάτων σπουδών 5ετούς κύκλου, ώστε να παρέχονται οι όροι ασφάλειας, ακεραιότητας, ποιότητας, οικονομίας και αισθητικής, έργων, συστημάτων, εγκαταστάσεων, διεργασιών, καθώς και η ανταπόκριση σε διαστάσεις, όπως η περιβαλλοντική καθώς και αυτής της υγιεινής και ασφάλειας, η αναπτυξιακή και η κοινωνική. -Την αναγνώριση και άσκηση από του ευρωπαϊκούς οργανισμούς των μηχανικών και φυσικά στην Ελλάδα από το ΤΕΕ του ρόλου πιστοποίησης προσόντων της Ενιαίας Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης, ώστε να μπορούν να εγγυηθούν ότι οι μηχανικοί θα ασκούν το επάγγελμα προς το δημόσιο όφελος. 2. Το ΤΕΕ αγωνίζεται ώστε να αναγνωριστεί σε επίπεδο ΕΕ ο ορισμός άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού και συμβάλει με όλες του τις δυνάμεις ώστε να προσδιοριστεί στα πλαίσια της πλατφόρμας FEANI ότι:

2 Οι έχοντες τα προσόντα να ενταχθούν σε κατηγορίες καθηκόντων και να αναλάβουν τεχνικές ευθύνες διακρίνονται ανάλογα με τον κύκλο και τα περιεχόμενα σπουδών και την επαγγελματική τους εμπειρία. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί του 5ετούς κύκλου σπουδών έχουν πλήρη δικαιώματα στην άσκηση του επαγγέλματος με το υψηλότερο επίπεδο τεχνικής ευθύνης όσον αφορά στη μελέτη, σχεδιασμό, έλεγχο, επίβλεψη, αποτίμηση, αξιολόγηση και ολοκληρωμένη λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση έργων, συστημάτων, εγκαταστάσεων, διεργασιών, δικτύων κ.α. Οι απόφοιτοι του 3ετούς και 4ετούς κύκλου σπουδών, ανάλογα με το πρόγραμμα σπουδών τους και την πιστοποίηση της πρακτικής τους εξάσκησης, έχουν δικαιώματα και ευθύνες που προσδιορίζονται αναλυτικά και αναφέρονται στην εφαρμογή ή μερική διαχείριση έργων, συστημάτων, εγκαταστάσεων, διεργασιών, δικτύων κ.α. ή ακόμα και τη δυνατότητα να μετάσχουν σε ομάδα μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής και διαχείρισης έργων- στα πλαίσια του προσδιορισμού του θεσμικού πλαισίου διαβάθμισης της άσκησης του επαγγέλματος του μηχανικού (FEANI) και της εθνικής του καθιέρωσης. 3. Το ΤΕΕ σε εθνικό επίπεδο διεκδικεί την αναθεώρηση των ΠΔ 165/2000 και 385/2002 τα οποία αποτελούν εθνική νομοθετική προσαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας και διερευνά τους τρόπους με το οποίους θα πιστοποιούνται τα προσόντα όλων των αποφοίτων της Ενιαίας Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης και θα αποδίδονται ανάλογες επαγγελματικές ισοτιμίες μέσω εξέτασης επαγγελματικής επάρκειας για την άδεια άσκησης του επαγγέλματος. Το ΤΕΕ σε δημόσιο διάλογο με τους αρμόδιους φορείς διερευνά τους τρόπους με τους οποίους κατατάσσονται αρχικά οι απόφοιτοι της Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης σε μητρώο επαγγελμάτων ανάλογα με τους τίτλους εκπαίδευσης (χρονική διάρκεια και περιεχόμενο). Το μητρώο επαγγελμάτων μπορεί να διακρίνεται σε κατηγορίες ανάλογα με το επίπεδο σπουδών. Οι επαγγελματικές ισοτιμίες απονέμονται στη βάση ενός ενιαίου θεσμικού πλαισίου άσκησης των τεχνικών επαγγελμάτων, διαβαθμισμένων κατά τα ανωτέρω, με τροποποίηση του αντισυνταγματικού ΠΔ 318 κ.α. Τέλος, το ΤΕΕ διεκδικεί άμεσα από το ΥΠΕΠΘ αναγνώριση των 5ετών σπουδών των μηχανικών ως επιπέδου Μάστερ. (Masters in Engineering). 4. Πρέπει να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί η προσπάθεια των επιμελητηρίων της χώρας (ΤΕΕ, ΔΣΑ, ΠΙΣ, ΓΕΩΤΕΕ κ.α), ώστε να καταργηθεί το ΣΑΕΙ και να εφαρμοστεί πλήρως ο ν.1225/81, που ορίζει ότι η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος σε αποφοίτους ισότιμών ανωτάτων σχολών του εξωτερικού ανήκει στους επαγγελματικούς φορείς. Ανοιχτά παραμένουν προς συζήτηση τα ερωτήματα: 1. Το σύστημα πιστοποίησης θα είναι ενιαίο και συνεχές; 2. Σε ποια κατεύθυνση θα πρέπει να αναθεωρηθεί το θεσμικό πλαίσιο του ΤΕΕ, ώστε να δίνει λύσεις στα μεγάλα ζητήματα, που εγείρονται για τη συγκρότηση και λειτουργία του ως φορέα πιστοποίησης των προσόντων όλων των αποφοίτων της Ενιαίας Ανώτατης Τεχνικής Εκαπίδευσης; 3. Με ποίο τρόπο θα ενταχθούν επαγγελματικά στην ελληνική πραγματικότητα οι απόφοιτοι του εξωτερικού και, κατ' επέκταση, πώς θα αντιμετωπιστούν οι ανισότητες, που προκύπτουν με τους αποφοίτους των ΤΕΙ; 4. Ποιο το περιεχόμενο ενός συστήματος «ενιαίας ανώτατης τεχνικής εκπαίδευσης», του οποίου η αναγκαιότητα αναγνωρίζεται πολύπλευρα;

3 5. Θα εμπεδωθεί η αυτονόητη αντίληψη ότι η απονομή επαγγελματικής ισοτιμίας στους ακαδημαϊκούς τίτλους πρέπει να αποδίδεται αποκλειστικά από τους αντιπροσωπευτικούς επαγγελματικούς φορείς ; 6. Πως θα ενισχυθεί η δική μας θέση σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα πλαίσια της αναγκαίας διαβούλευσης για, κατ' αναλογία, μεταφορά και προσαρμογή στους μηχανικούς όλων των κλάδων, της αναγνώρισης του «πνευματικού δικαιώματος» των αρχιτεκτόνων (κοινοτική οδηγία 384/85) και της FEANI; Τα πιο πολλά από τα ερωτήματα μπορούν να απαντηθούν πειστικά σε έναν ανοιχτό διάλογο στην ίδια την κοινωνία, όπου ο ρόλος του ΤΕΕ (θεσμικά κατοχυρωμένος αλλά και έμπρακτα καταξιωμένος μέσα στα χρόνια) θα είναι πρωταγωνιστικός. Πολλά από αυτά τα ερωτήματα δεν μπορούν παρά να απαντηθούν από ένα συντεταγμένο διάλογο με την πολιτεία και όλο τον τεχνικό κόσμο. Έναν διάλογο που θα πρέπει να καταλήξει στο Συνέδριο, που σκοπεύουμε να συνδιοργανώσουμε μέχρι το τέλος του χρόνου για την «Ενιαία Ανώτατη Τεχνική Παιδεία και την άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων». Το ΤΕΕ, θεσμός με αποδεδειγμένη και την κοινωνική του ευαισθησία, θα συμβάλει στις δημιουργικότερες προσεγγίσεις, ώστε να προασπιστούν τα δικαιώματα του τεχνικού κόσμου αλλά και να ικανοποιηθούν οι αυτονόητες και απόλυτα θεμιτές προσδοκίες και απαιτήσεις των ίδιων των πολιτών. Η όποια απόπειρα περιθωριοποίησης του καταξιωμένου, και στην κοινή συνείδηση, Επιμελητηρίου θα συμβάλει αρνητικά στην πετυχημένη πορεία της χώρας μας στον καινούργιο αιώνα.

4 ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Προτάσεις για θέσεις του ΤΕΕ σχετικά με την ίδρυση νέων τμημάτων σε Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, την δημιουργία νέων ειδικοτήτων μηχανικών και την απόδοση επαγγελματικών ισοτιμιών Το Τ.Ε.Ε. προβληματίζεται έντονα σχετικά με την ίδρυση τόσων νέων τμημάτων σε ΑΕΙ και ΤΕΙ με αντικείμενο που οδηγεί στην υπερεξειδίκευση σε προπτυχιακό επίπεδο, ενώ θα μπορούσαν να καλυφθούν από βασικές ειδικότητες με μεταπτυχιακή εξειδίκευση(μ.δ.ε.). Η ίδρυση νέων τμημάτων και σχολών πρέπει να γίνεται βάσει εμπεριστατωμένου χωροταξικού και αναπτυξιακού σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη κύρια τις ανάγκες της ανάπτυξης και βέβαια το ρόλο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αυτήν, χωρίς να δημιουργεί προβληματικές καταστάσεις στη λειτουργία τους λόγω έλλειψης υποδομών. Το ΤΕΕ ασκώντας το θεσμικό του ρόλο ως σύμβουλος της Πολιτείας συμμετέχει ενεργά στον καθορισμό και έλεγχο της σκοπιμότητας και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη δημιουργία Νέων Τμημάτων και Σχολών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και εκτιμά ότι η Πολιτεία πριν προχωρήσει στη λήψη τόσο σημαντικών αποφάσεων, θα έπρεπε να είχε συμβουλευτεί τα Επιμελητήρια για τις ανάγκες της ανάπτυξης, τη σκοπιμότητα και την εφικτότητα της τελικής ίδρυσης τους. Σε σχέση με τις νέες ειδικότητες μηχανικών άμεσα αναγνωρίζονται οι νέες ειδικότητες και εγγράφονται ως επαγγελματικοί τίτλοι στα μητρώα του ΤΕΕ (αεροναυπηγοί, μηχανικοί πληροφορικής, μηχανικοί περιβάλλοντος, χωροτάκτες πολεοδόμοι μηχανικοί, μηχανικοί ορυκτών πόρων) καθώς και η ισοτίμηση των διπλωμάτων νέων σχολών με αναγνωρισμένους επαγγελματικούς τίτλους (μηχανικοί παραγωγής και διοίκησης στον επαγγελματικό τίτλο του μηχανολόγου, κ.α.). Ήδη εξετάζεται από το ΤΕΕ η απόδοση επαγγελματικών ισοτιμιών στους αποφοίτους της Σχολής Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου με προβληματισμό για την αναγκαιότητα νέας ειδικότητας, της Σχολής Μηχανικών Σχεδιασμού Προϊόντων & Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με πρόβλεψη για ένταξη σε ήδη υπάρχουσα ειδικότητα, του Τμήματος Επιστήμης & Τεχνολογίας των Υλικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με συζήτηση για πιθανή τροποποίηση του Προγράμματος Σπουδών και του τίτλου του τμήματος και ένταξη σε ήδη υπάρχουσα ειδικότητα, της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ με συζήτηση του Προγράμματος Σπουδών και το επαγγελματικό προφίλ των αποφοίτων του. Προτάσεις για Θέσεις του ΤΕΕ σχετικά με τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών Αποτελεί πάγια θέση του ΤΕΕ αλλά και των Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας η χρησιμότητα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών μέσα από τα οποία επιτυγχάνεται η εξειδίκευση που απαιτεί μια βιώσιμη σχέση των Μηχανικών με την αγορά εργασίας, αλλά και με την ανανέωση και αναπροσαρμογή των επαγγελματικών προσόντων τους στις συνεχώς εξελισσόμενες συνθήκες της έρευνας και της τεχνολογίας.

5 Για το Τ.Ε.Ε. κύριο αίτημα αποτελεί η αναγνώριση των διπλωμάτων 5ετούς φοίτησης των Μηχανικών ως Master (Masters in Engineering). H διεπιστημονική εξειδίκευση (μέσα από μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών) των Μηχανικών πρέπει να δημιουργεί πρόσθετα επαγγελματικά προσόντα, χωρίς να αποτελεί αποκλειστική προϋπόθεση άσκησης του επαγγέλματος (Masters in Science). Γι' αυτό και η νομοθετική ρύθμιση ειδικών διακρατικών συμφωνιών, χωρίς να έχει ληφθεί πρωτίστως μέριμνα για το πλαίσιο λειτουργίας των μεταπτυχιακών σπουδών, τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των ήδη λειτουργούντων Π.Μ.Σ. και την ισοτίμηση των προσόντων που προσδίδουν με εξειδίκευση και όχι επαγγελματικό δικαίωμα, δημιουργεί σαφώς την εντύπωση μιας περιστασιακής παρέμβασης που δεν λαμβάνει υπόψη της τις πραγματικές και σοβαρές ανάγκες ανάπτυξης των μεταπτυχιακών σπουδών της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ανάγκες που σαφώς συνδέονται με τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα των σπουδών αυτών και θα απαιτούσαν επιπλέον ρυθμίσεις για την ευρωπαϊκή συνεργασία των ελληνικών Α.Ε.Ι. για τη δυνατότητα ξενόγλωσσων μεταπτυχιακών σπουδών και τελικά για την ενίσχυση και ανάδειξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Α.Ε.Ι. στην περιοχή των Βαλκανίων και της Μέσης Ανατολής και γενικότερα στον Ευρωπαϊκό Διεθνή Χώρο. Προτάσεις για θέσεις του Τ.Ε.Ε. για την Αξιολόγηση των ΑΕΙ Το ΤΕΕ επισημαίνει ότι για τις επιστήμες του μηχανικού η διάρρηξη των σπουδών σε δύο κύκλους και η συνακόλουθη συρρίκνωση του περιεχομένου του πρώτου κύκλου δεν επιτρέπουν την παραγωγή επιστημόνων με ικανοποιητική επιστημονική υποδομή και συγχρόνως επαρκή εφόδια για την άμεση ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Μεγάλοι ευρωπαϊκοί και αγγλοσαξωνικοί επαγγελματικοί οργανισμοί (π.χ. Liason Committee of the Associations of University Graduate Engineers of the European Union, American Society of Engineers), καθώς και η ακαδημαϊκή κοινότητα δηλώνουν ρητά ότι λόγω της χρονικά περιορισμένης δομής του προπτυχιακού κύκλου σπουδών και της συνακόλουθης συρρίκνωσης του θεωρητικού υπόβαθρου των επιστημών και της τεχνολογίας, οι φοιτητές εθίζονται σε ένα σύστημα, όπου πρωτεύοντα ρόλο κατέχει η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο χειρισμό εργαλείων και όχι η ανάλυση και η συνθετική σκέψη για την ορθολογική προσέγγιση του αναμενόμενου αποτελέσματος. Η άκριτη ανωτατοποιήση των ΤΕΙ, ή και η εφαρμογή της λογικής της Bologna οδηγεί στην υποβάθμιση των κριτηρίων και των οργάνων αξιολόγησης της ποιότητας. Συνεπώς προϋπόθεση για την αξιολόγηση που αποτελεί η εγκατάσταση συστήματος ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση, είναι ο δημόσιος διάλογος και η συναίνεση όλων των αρμοδίων φορέων όσον αφορά στα κριτήρια και στη μεθοδολογία αξιολόγησης ώστε να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον. Στο εγχείρημα της ανάπτυξης Εθνικού Συστήματος Διασφάλισης και Αξιολόγησης της Ποιότητας της Ανώτατης Εκπαίδευσης θα πρέπει να συμμετέχουν όλοι εκείνοι οι φορείς οι οποίοι με άμεσο ή έμμεσο τρόπο εμπλέκονται στο εκπαιδευτικό γίγνεσθαι. Αυτονόητη θεωρείται : - Η συμμετοχή της ακαδημαϊκής κοινότητας στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής της αυτοτέλειας και όχι προφανώς υπό το Υπουργείο Παιδείας. - Η συμμετοχή των αντίστοιχων επαγγελματικών οργανώσεων (επιμελητηρίων κ.ο.κ) με βάση το γνωστικό αντικείμενο τόσο στη φάση της πιλοτικής αξιολόγησης για την ανάπτυξη μεθοδολογίας και αποτίμησης των αποτελεσμάτων, όσο και στη φάση της εφαρμογής προκειμένου να λαμβάνονται

6 υπόψη η εμπειρία και οι ανάγκες άσκησης του Επαγγέλματος διασφαλίζοντας τον χαρακτήρα της αξιολόγησης από τη μετατροπή της σε αγοραία. - Είναι αυτονόητο ότι το ΤΕΕ διεκδικεί τη θέση που του αρμόζει στην αξιολόγηση της Ανώτατης Τεχνικής Παιδείας γενικότερα. Θεωρεί δε την συμμετοχή του ως προϋπόθεση για τη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών των Μηχανικών ώστε να ασκούν το επάγγελμα τους προς το Δημόσιο όφελος εκπληρώνοντας δηλαδή όρους ασφάλειας, ποιότητας οικονομίας, αισθητικής, προστασίας της υγιεινής και του περιβάλλοντος. Προτάσεις για θέσεις του ΤΕΕ σχετικά με την καθιέρωση της Ελλάδας στο διεθνή χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το ΤΕΕ έχει ήδη διακηρύξει τη θέση του για την καθιέρωση της Ελλάδας στο Διεθνή Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής πολιτιστικής και πολιτικής επιρροής που θα ενεργοποιήσει περαιτέρω την ελληνική εκπαιδευτική κοινότητα και θα αναδείξει το ρόλο της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, των Παρευξεινίων και Αραβικών Χωρών και της Ευρώπης. Διαφωνεί όμως με το σκεπτικό της αιτιολογικής έκθεσης με βάση το οποίο η Ελλάδα πρέπει να γίνει Χώρα εισαγωγής φοιτητών για να καταστεί διεθνώς ανταγωνιστική και στον τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης με βάση τον ορισμό των υπηρεσιών της ως εμπορικών προϊόντων κατά την GAP. Το ΤΕΕ συμφωνεί με την ίδρυση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδας ως πρώτου βήματος για το άνοιγμα της Ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης εκτός συνόρων. Όμως ο στόχος αυτός επιβάλλει και την απεύθυνση στη Διεθνή Κοινότητα για την άσκηση και εξειδίκευση φοιτητών από τις εγγύς και άλλες περιοχές, καταρχήν στα Πανεπιστημιακά Προγράμματα Σπουδών Εξειδίκευσης όπου η Ελλάδα παρουσιάζει συγκριτικά πλεονεκτήματα, είτε λόγω τεχνογνωσίας και εμπειρίας, είτε λόγω των ιδιομορφιών της ως ανοιχτού εργαστηρίου στην εφαρμογή και την άσκηση των τεχνολογικών ειδικοτήτων (θαλάσσια τεχνολογία, επιστήμη - τεχνολογία και κατασκευή υλικών, συντήρηση και προστασία μνημείων, περιβάλλον, χωροταξία, πολεοδομία και περιφερειακή ανάπτυξη, επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων κ.α.). Κρίνεται συνεπώς αναγκαία η επέκταση του νομοσχεδίου όσον αφορά στη διεξαγωγή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Εξειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην αγγλική γλώσσα καθώς και την προκήρυξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συμμετοχή μετά από αξιολόγηση φοιτητών από άλλες χώρες. Η επιλογή των Μ.Δ.Ε. που θα ενταχθούν στη διαδικασία αυτή θα γίνεται μετά από πρόταση των αρμόδιων οργάνων των Α.Ε.Ι.

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ Π.Δ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΕΙ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ Αιτιολογική Έκθεση Εισαγωγικά Με το παρόν Προσχέδιο Π.Δ. για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών ΤΕ αποφοίτων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ Οµάδα Εργασίας: (Ενηµερωτικό ελτίο 2243/14.4.2003) Νικόλαος Βλάχος ΜΗΜ - Καθηγητής Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας Κυριάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ /ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΧΠΠΑ ΙΟΥΛΙΟΣ 2009 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ...3 ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΣΠΟΥΔΕΣ-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ...4 1.1. Πολυτεχνικά

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σχολή Πολυτεχνική Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης Ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 Βόλος Έκδοση 2,0 Μάιος 2013 Πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Β ΦΑΣΗΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 3.6 Αξιολόγηση Λειτουργίας ΕΑΠ: Αποτελέσματα Έρευνας Αποφοίτων... 485 3.7 Αξιολόγηση Συνέργιας & Συμπληρωματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ : ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 1 1.1 Αντικείμενο και Στόχοι Μελέτης... 1 1.2 Πλαίσιο Εκπόνησης Μελέτης... 7 1.3 Μεθοδολογία- Δομή Μελέτης... 17

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 1. ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΟΝΙΑ: Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την εκπαίδευση έχει δύο διακριτούς στόχους : Δημόσια, δωρεάν, δημοκρατική, μαζική εκπαίδευση, από τη μια μεριά, και ποιοτικά αναβαθμισμένη, υψηλού επιπέδου εκπαίδευση,

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος

Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ. Οδηγός Επαγγέλματος Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (ΣΤΕΦ) ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine Γραφείο Διασύνδεσης gdias.teipir.gr

Διαβάστε περισσότερα

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά.

Η παράταση της στασιμότητας καθιστά κεντρικό διακύβευμα της περιόδου το μεταρρυθμιστικό εγχείρημα συνολικά. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 2. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ... 3 3. ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΣΧΕΔΙΟ «ΑΘΗΝΑ»...

Διαβάστε περισσότερα

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας

Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Επαγγελματοποιώντας τη Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Δεξιότητες των επαγγελματιών και Διαδρομές απόκτησης προσόντων στην Ευρώπη Επαγγελματοποιώντας τη

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσια Παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας στη Δημόσια Διαβούλευση για την Ψηφιακή Στρατηγική της Χώρας 2006-2013

Δημόσια Παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας στη Δημόσια Διαβούλευση για την Ψηφιακή Στρατηγική της Χώρας 2006-2013 Δημόσια Παρέμβαση της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδας στη Δημόσια Διαβούλευση για την Ψηφιακή Στρατηγική της Χώρας 2006-2013 Στις 12 Ιουλίου 2005 δόθηκε προς διαβούλευση από την Επιτροπή Πληροφορικής πρόταση

Διαβάστε περισσότερα

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων

Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Αξιολόγηση αποκλειστικών δραστηριοτήτων των νομοθετικά κατοχυρωμένων επαγγελμάτων Αθήνα, Δεκέμβριος 2012 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Αναφορά προς τον Υπ.Ε.Π.&Θ. για την κατάσταση στη Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Τμήμα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Σημείωμα για την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής

ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ. Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Οδηγός επαγγέλματος Τεχνολόγου Μηχανικού Πληροφορικής Γραφείο Διασύνδεσης A.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης Σύνταξη οδηγού: Παναγιώτης Αδαμίδης

Διαβάστε περισσότερα

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία.

Τα επαγγελµατικά δικαιώµατα των ιπλωµατούχων Μηχανικών καθορίζονται σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τα µέλη του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας κατανέµονται ανάλογα µε την ειδικότητα σε Πολιτικούς Μηχανικούς, Αρχιτέκτονες Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ O ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ KEIMENO ΠΡΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Μήνυμα Εκτελεστικού Αντιπροέδρου ΣΕΒ Νέες, διατηρήσιμες

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Δομή Απασχόλησης Σταδιοδρομίας Γραφείο Διασύνδεσης Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΗ Σ.Τ.Εφ. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Οδηγός Επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ΑΙΓΑΛΕΩ 2012 /blog /emagazine gdias.teipir.gr :gdiasgr ISBN: 978-618-5085-07-0 Τίτλος πρωτοτύπου:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΙΦΝΟΥ 2012-2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Τι είναι ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα... 4 1.2 Δομή Επιχειρησιακού Προγράμματος... 28 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο

Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο Η Ανάπτυξη της Ανώτατης Εκπαίδευσης στην Κύπρο υπό το πρίσμα των μεταρρυθμίσεων σε ευρωπαϊκή και παγκόσμια κλίμακα Περίληψη Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ Πρόταση για την αναβάθμιση των Λυκείων και το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκαίδευση 1 Αδριανουπολίτης Κων/νος Ε.Ε.Τ.Ε.Κ. Επιστημονική Ένωση Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Διαβάστε περισσότερα

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ

1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ 1.4. Η ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΠ: AΞΟΝΕΣ Η εθνική στρατηγική ανάπτυξης της εκπαίδευσης, που περιγράφεται στο ΚΠΣ, αποτέλεσε τη βάση για το σχεδιασμό του παρόντος Επιχειρησιακού Προγράμματος. Επιχειρεί να αντιμετωπίσει

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Μελέτη «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΘΕΣΜΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ / ΠΕΡΙΟΔΙΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΤΕΕ» ΤΕΛΙΚΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ: Σταμάτης Παλαιοκρασάς, επίτιμος Σύμβουλος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση αξιολόγησης Πανεπιστηµίου Αιγαίου (2008-09) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δεκέμβριος 2009. εκέµβριος 2009 ~ 1 ~

Έκθεση αξιολόγησης Πανεπιστηµίου Αιγαίου (2008-09) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. Δεκέμβριος 2009. εκέµβριος 2009 ~ 1 ~ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Έκθεση αξιολόγησης Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ακαδημαϊκό έτος 2008-09) Δεκέμβριος 2009 ~ 1 ~ ΠΕΕΡΡΙΙΕΕΧΟΜΕΕΝΑ Ειισαγωγή 3 11.. Γεενιικά γιια ττο Πανεεπιισττήμιιο Αιιγαίίου 5 22.. Σττραττηγιικοίί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΤ' ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΚΥΚΛΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΕΙ ΙΚΗΣ ΦΑΣΗΣ ΣΠΟΥ ΩΝ Κ -Σ02: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ 2007 2010 Αιγάλεω, Απρίλιος 2008 ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ (Δ.Ο.Ε.) Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 5 2. Στόχοι, Μεθοδολογία και Προϋποθέσεις επιτυχίας του

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Τ Ε Ι Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ Σ Χ Ο Λ Η Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ & Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α Σ Τ Μ Η Μ Α Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Σ Μ Ο Ν Α Ω Ν Υ Γ Ε Ι Α Σ & Π Ρ Ο Ν Ο Ι Α Σ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΚ ΟΣΗ 1.0 Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α, Ι Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Κ.Π.Σ. ΜΟΝΑΔΑ Α1 Το παρόν εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Σχεδίαση και εφαρμογή εξειδικευμένης εκπαίδευσης» της Πράξης «Δημιουργία γραφείων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και σύνδεσης με την Αγορά Εργασίας» (Γ ΚΠΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ Η ΜΕΤΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΤΕΙ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ Κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα, μια σειρά από γεγονότα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να επαναπροσδιοριστεί με σαφήνεια ο ρόλος των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΕΣ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι ΣΤΟ 5 Ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Το 5 ο πεδίο περιλαμβάνει τμήματα τα οποία επικεντρώνονται κυρίως στις

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα