Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας 306 Τ.Κ Αλεξανδρούπολη Αριθμ. Πρωτ Αριθ. Μελέτης: 47/2014 ΘΕΜΑ: <<ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΑΞ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ >> Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 'Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της 11389/93 (ΦΕΚ 185) Απόφασης Υπουργού Εσωτερικών (παρ.4,5 και 6 του άρθρου 23 του ΕΚΠΟΤΑ). 2. Την 368/2013 όπως τροποποιήθηκε με την 6/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία συγκροτήθηκε η Επιτροπή διαγωνισμούαξιολόγησης προσφορών προμηθειών έτους Την 225/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, την έγκριση των όρων διακήρυξης, τη διάθεση πίστωσης ποσού ,35 σε βάρος του Κ.Α ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΑΞ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2014 και την έγκριση του τρόπου εκτέλεσης. ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ Πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο της προσφοράς για την προμήθεια των ειδών που περιλαμβάνονται στο με αριθ.47/2014 τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (Υπ. Αποφ /93), προϋπολογισμού ,35 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με τους παρακάτω όρους. Για την συγκεκριμένη προμήθεια δεν απαιτείται προέγκριση στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών. ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

2 Άρθρο 1ο Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αλεξανδρούπολης, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, την 17/07/2014, ημέρα Πέμπτη. Ώρα έναρξης του διαγωνισμού ορίζεται η 10:30 π.μ (έναρξη αποσφράγισης των προσφορών) ως εξής: Οι προσφορές για τον διαγωνισμό με όλα τα απαραίτητα στοιχεία θα κατατεθούν στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, μέχρι την ημέρα της αποσφράγισης των προσφορών αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. Ταχυδρομικές προσφορές γίνονται δεκτές αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στην έδρα του Δήμου Αλεξανδρούπολης (Ταχ.Δ/νση: Λ. Δημοκρατίας 306, Τ.Κ , Αλεξανδρούπολη) - με ευθύνη του προσφέροντος - από την προηγούμενη (εργάσιμη) ημέρα, δηλαδή την 16/07/2014 και να πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου Σε περίπτωση απεργίας και ανωτέρας βίας ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την επόμενη εβδομάδα την ίδια ημέρα και ώρα. Άρθρο 2ο Φάκελος Προσφοράς Η μη τήρηση οποιουδήποτε από τους όρους του άρθρου αυτού αυτοδικαίως επιφέρει ποινή αποκλεισμού της αντίστοιχης προσφοράς. 1. Οι προσφορές θα είναι έγγραφες, στην Ελληνική και μόνον γλώσσα εκτός ίσως από επισυναπτόμενα τεχνικά φυλλάδια της εταιρίας. 2. Οι προσφορές θα υποβληθούν στην Αρμόδια Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης, μέσα σε (σφραγισμένο) κυρίως φάκελο, όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΑΞ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ I. Αριθμός διακήρυξης II. Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού III. Τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησης που λαμβάνει μέρος στον διαγωνισμό. Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται αποδεκτές Άρθρο 3o Δικαιούμενοι συμμετοχής Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας και είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο. Άρθρο 4o Δικαιολογητικά Προσφορές Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι ( επί ποινής αποκλεισμού ) : -α) Εγγυητική επιστολή ίση με το 5% της συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης.

3 -β) Πιστοποιητικό οικείου Επιμελητηρίου -γ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή της επιχείρησης από διαγωνισμούς του Δημοσίου ή των ΟΤΑ. -δ) Τεχνική προσφορά. -ε) Οικονομική προσφορά (σε κλειστό Φάκελο όπου έξω απ αυτόν θα αναγράφεται ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΦΑΞ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ. -στ) Ασφαλιστική ενημερότητα. -ζ) Φορολογική ενημερότητα. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΔΥΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ( επί ποινής αποκλεισμού ) Άρθρο 5ο Τεχνική προσφορά Στις προσφορές απαγορεύεται να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και θα γίνεται δεκτή μόνο μία προσφορά από κάθε διαγωνιζόμενο. Η προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες της τεχνικές προδιαγραφές και όχι μέρος αυτών ( επί ποινής αποκλεισμού ). Άρθρο 6o Κατακύρωση Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον προμηθευτή που θα διαθέτει τη χαμηλότερη τιμή, στο σύνολο της προσφοράς εφόσον κριθεί από την επιτροπή αξιολόγησης ότι η προσφορά του πληροί τις προδιαγραφές που ορίζονται από την τεχνική έκθεση της μελέτης. Άρθρο 7ο Εγγύηση καλής εκτελέσεως Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης το ύψος της οποίας είναι 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς τον Φ.Π.Α.. Άρθρο 8ο Χρόνος εγγυήσεως Ο προμηθευτής στον οποίο θα γίνει κατακύρωση της προμήθειας υποχρεούται να παράσχει εγγύηση καλής λειτουργίας και διατήρησης για χρονικό διάστημα όχι μικρότερο του περιγραφομένου στο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

4 Άρθρο 9ο (Παραλαβή Υλικών - Πληρωμή) Η παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής. Η πληρωμή της αξίας των προς προμήθεια ειδών θα γίνει εφ άπαξ ή τμηματικά ανάλογα με την παράδοση των ειδών με την έκδοση αντίστοιχων εξοφλητικών τιμολογίων. Άρθρο 10ο (Πληροφόρηση ενδιαφερομένων) Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό καθώς και για αντίγραφο της διακήρυξης και των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Αλεξανδρούπολης, καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρα από 09:00 έως 15:00 Αρμόδιος Υπάλληλος Σιδεράς Ευάγγελος ( ). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ

5 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθμ. Μελέτης : 47/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Αναλωσίμων φαξ - φωτοτυπικών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, για την κάλυψη των αναγκών που θα προκύψουν κατά τους επόμενους 12 μήνες, πρόκειται να προβεί στην προμήθεια αναλωσίμων για εκτυπωτές, φαξ και φωτοτυπικά. Η συνολική δαπάνη της προμήθειας θα ανέλθει στο ποσό των ,35 με το ΦΠΑ, υπάρχουν δε εξασφαλισμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Δήμου για το έτος 2014 με Κ.Α για μελάνια και τόνερ. Αλεξανδρούπολη 25/06/2014 Ο Συντάξας Σιδεράς Ευάγγελος

6 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθμ. Μελέτης : 47/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: αναλωσίμων φαξ - φωτοτυπικών και εκτυπωτών ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Τα αναλώσιμα προϊόντα μπορούν να είναι γνήσια ή συμβατά ή ανακατασκευασμένα. Τα συμβατά ή ανακατασκευασμένα αναλώσιμα θα πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: Θα πρέπει να είναι εφάμιλλα των γνήσιων τόσο ως προς την ποιότητα εκτύπωσης, όσο και ως προς την ποιότητα παραγωγής και τον αριθμό των εκτυπώσεων. Δεν θα είναι προϊόντα απλής αναγόμωσης, κάτι που θα βεβαιώνεται εγγράφως στην τεχνική προσφορά του προμηθευτή. Όλα τα επιμέρους εξαρτήματα των cartridges που είναι αντικαταστάσιμα θα πρέπει να είναι καινούρια. Στην τεχνική προσφορά θα αναφέρεται το εργοστάσιο παραγωγής των υλικών, το οποίο θα πρέπει να διαθέτει ISO Επομένως είναι απαραίτητη η προσκόμιση αντιγράφου του ανωτέρω πιστοποιητικού (ISO 9001) του εργοστασίου. Τα προϊόντα θα είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές DIN (laser toner cartridges), DIN (ink cartridges) ή ισοδύναμες. Τα υλικά θα παραδίδονται συσκευασμένα. Στις εξωτερικές συσκευασίες θα αναγράφεται α) η συμβατότητα τύπου μοντέλου και β) η ημερομηνία λήξης του. Οι εσωτερικές συσκευασίες θα είναι αεροστεγείς. Τα αναλώσιμα πρέπει να είναι τοποθετημένα με τέτοιο τρόπο ώστε να μην επιτρέπεται η μετακίνησή τους εντός της χάρτινης συσκευασίας τους. Για τη διαπίστωση ότι η συσκευασία των ανακατασκευασμένων αναλωσίμων είναι εντός των προδιαγραφών, μπορεί να ζητηθεί από την Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού η παράδοση εντός τριών εργάσιμων ημερών ενός δείγματος από ανακατασκευασμένο μελάνι και ενός δείγματος από ανακατασκευασμένο τόνερ από ένα από τα προς προμήθεια είδη. Τα δείγματα επιστρέφονται. Τα υλικά θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 2 ετών από την ημερομηνία της παράδοσης τους και εγγύηση καλής λειτουργίας 18 τουλάχιστον μηνών από την ημερομηνία παράδοσης. Θα πρέπει να γίνεται άμεση αντικατάσταση σε περίπτωση δυσλειτουργίας ή βλάβης. Αλεξανδρούπολη 25/06/2014 Αλεξανδρούπολη 25/06/2014 Θεωρήθηκε Ο Συντάξας Ο Δ/ντης Οικ/κών Υπηρεσιών Κατσιάνης Αθανάσιος Σιδεράς Ευάγγελος

7 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθμ. Μελέτης : 47/14 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: αναλωσίμων φαξ - φωτοτυπικών και εκτυπωτών ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Ο προϋπολογισμός της μελέτης είναι δεσμευτικός και αποτελεί το μέγιστο προϋπολογισμό ως προς τη συνολική αξία των ζητούμενων αγαθών της κάθε ομάδας, αλλά δεν είναι ενδεικτικός ως προς την τιμή του κάθε είδους ξεχωριστά (δηλαδή η ανά είδος προσφερόμενη τιμή μπορεί να είναι μεγαλύτερη ή μικρότερη της ενδεικτικής, αρκεί η συνολική προσφορά οπωσδήποτε να μην υπερβαίνει τη συνολική αξία του προϋπολογισμού των προσφερόμενων υλικώ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ-ΦΑΞ-ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ Με κανονική γραμματοσειρά δίνεται ο τύπος του μηχανήματος με τον οποίο πρέπει να είναι συμβατά τα αναλώσιμα και με bold γραμματοσειρά ο κωδικός του γνήσιου αναλωσίμου. 1. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 1 ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ CANON IMAGE PROGRAF IPF 710 PFI 102M MAGENTA 3 45,00 135,00 CANON IMAGE PROGRAF IPF 710 PFI- 102BK MATTE BLACK 6 45,00 270,00 CANON IMAGE PROGRAF IPF 710 PFI- 102C CYAN 3 45,00 135,00 CANON IMAGE PROGRAF IPF 710 PFI- 102Y YELLOW 3 45,00 135,00 CANON LBP-800 Canon FX-4 Black 5 26,00 130,00 EPSON STYLUS DX3850 TO611 BLACK 8 3,00 24,00 EPSON STYLUS DX3850 TO612 CYAN 4 3,00 12,00 EPSON STYLUS DX3850 TO613 MAGENTA 4 3,00 12,00 1

8 EPSON STYLUS DX3850 TO614 YELLOW 4 3,00 12,00 EPSON STYLUS SX115 TO891 BLACK 6 4,00 24,00 EPSON STYLUS SX115 TO892 CYAN 4 4,00 16,00 EPSON STYLUS SX115 TO893 MAGENTA 4 4,00 16,00 EPSON STYLUS SX115 TO894 YELLOW 4 4,00 16,00 HP 1320 LASERJET, 1280, A (Q5949A) 40 21,00 840,00 HP BUSINESS INKJET 1100, (4844Α) BLACK 24 8,00 192,00 HP BUSINESS INKJET 1100, (4841Α) CYAN 12 8,00 96,00 HP BUSINESS INKJET 1100, (4842A) MAGENTA 12 8,00 96,00 HP BUSINESS INKJET 1100, (4843A) YELLOW 12 8,00 96,00 HP COLOR LASERJET 2600n (Q6000A) BLACK 6 30,00 180,00 HP COLOR LASERJET 2600n (Q6001A) CYAN 3 30,00 90,00 HP COLOR LASERJET 2600n (Q6002A) YELLOW 3 30,00 90,00 HP COLOR LASERJET 2600n (Q6003A) MAGENTA 3 30,00 90,00 HP COLOR LASERJET CP 3505 dn Q6472A YELLOW 6 50,00 300,00 HP COLOR LASERJET CP 3505 dn Q6471Α CYAN 6 50,00 300,00 HP COLOR LASERJET CP 3505 dn Q6473Α MAGENTA 6 50,00 300,00 HP COLOR LASERJET CP 3505 dn Q6470A BLACK 13 50,00 650,00 HP DESKJET 1050 CH561EE (black) 6 7,00 42,00 HP DESKJET 1050 CH562EE (color) 3 8,00 24,00 HP DESKJET 1220C 45 BLACK (51645GE) 15 6,00 90,00 HP DESKJET 1220C 78XL (C6578A) TRI-COLOR 12 11,00 132,00 HP DESKJET 3845 C8727AE (black) 6 8,00 48,00 HP DESKJET 3845 C8728A (color) 3 11,00 33,00 HP DESKJET 5550 C6656AE (black) 6 7,00 42,00 HP DESKJET 5550 C6657AE (color) 3 11,00 33,00 HP DESKJET 720C, 1125C 23 (C1823D) 5 10,00 50,00 HP DESKJET 720C, 1125C 45 (51645AE) 10 6,00 60,00 HP DESKJET 940C 15 (C6615DE) BLACK 5 6,00 30,00 HP DESKJET 940C 78 (C6578AE) COLOR, 3 11,00 33,00 HP LASEJET Α-Q7516A 6 54,00 324,00 HP LASERJET 1012, 1010,1020,1319F, A-Q2612A 20 16,00 320,00 HP LASERJET P3005 DN51X 6 32,00 192,00

9 Q7551X HP LASERJET P A- C7115A 20 16,00 320,00 HP LASERJET A-Q2613A 4 20,00 80,00 HP LASERJET X-C4129X 10 36,00 360,00 HP LASERJET M1212NF MFP 85A 10 20,00 200,00 HP LASERJET P 2015, P 2015d 53A (Q7553A) 12 23,00 276,00 HP LASERJET P A-CB435A 5 20,00 100,00 HP LASERJET P2055DN 05A-CE505A 10 27,00 270,00 HP LASERJET P3005 DN, M327 51A (Q7551A) 5 27,00 135,00 HP OFFICEJET 6110 BLACK 56 (C6656AE) 5 7,00 35,00 HP OFFICEJET 6110 COLOR 58 (C6658AE) 3 11,00 33,00 LEXMARK E200dn, E260dn, E360d E260 A11E 70 49, ,00 LEXMARK MS 310dn,50F2HOO 70 60, ,00 LEXMARK T520 12A ,00 370,00 LEXMARK E SE 5 27,00 135,00 LEXMARK E230,E232,E SE 10 27,00 270,00 LEXMARK E450 DN E450A11E 10 27,00 270,00 LEXMARK X340 X340A11G 6 27,00 162,00 OKI MICROLINE 320 ELITE(9PIN PRINTER), 3320 Oki pin 20 3,00 60,00 OKI N4 10D A1-KA 5 55,00 275,00 PH PHOTOSMART PREMIUM 364 SETUP BLACK 6 9,00 54,00 PH PHOTOSMART PREMIUM 364 SETUP CYAN 3 8,00 24,00 PH PHOTOSMART PREMIUM 364 SETUP MAGENTA 3 8,00 24,00 PH PHOTOSMART PREMIUM 364 SETUP YELLOW 3 8,00 24,00 SAMSUNG LASER PRINTER ML2250 ML- 2250D5/ELS 5 32,00 160,00 SAMSUNG SCX -4521F-4521D3 SCX 4521D3/ELS 10 24,00 240,00 WORKIO 1510 PANASONIC DP 1510,1810, ,00 245,00 XEROX PHASER R01477 BLACK 6 19,00 114,00 XEROX PHASER R01478 CYAN 3 19,00 57,00 XEROX PHASER R01479 MAGENTA 3 19,00 57,00 XEROX PHASER R01480 YELLOW 3 19,00 57,00 Epson toner M-1400 High (C13S050650) 20 20,00 400,00 ΣΥΝΟΛΟ Β ,00 2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΞ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ CANON L140 FX ,00 64,00

10 CANON L-220 FX-3 Black 4 18,00 72,00 KONICA MINOLTA BIZHUB 163 TN ,00 52,00 PANASONIC KX FP 205 KX-FA52X 4 7,00, 28,00 PANASONIC KX MB 2025 KX-FAT411X 8 36,00 288,00 PANASONIC KX-FL401 KX-FAT88X 4 15,00 60,00 PANASONIC KX-FLB801 KX-FA ,00 56,00 PANASONIC KX-MB 771 KX-FAD ,00 280,00 PHILIPS PFA 351 MAGICS PFA ,00 56,00 RICOH 1140L PA ,00 240,00 RICOH 3310Le H BLACK 4 71,00 284,00 RICOH 3320L H BLACK 10 71,00 710,00 RICOH AFICIO MP 161F 1270 D 4 11,00 44,00 SAMSUNG 5100D3 SF-5100D3/SEE 4 23,00 92,00 SAMSUNG SCX-4521F SCX- 4521D3/ELS 4 23,00 92,00 SAMSUNG SF 560R SCX-4521D3/SF- D560RA 4 23,00 92,00 RICOH AFICIO 2035e 3210D 4 18,00 72,00 ΣΥΝΟΛΟ Β ,00 3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ CANON 6030 NPG-7 Black 5 18,00 90,00 CANON IR 2016J, IR2018, IR2020 C- EXV14 Black 10 18,00 180,00 CANON IR 2870 C-EXV11 Black 5 30,00 150,00 KONICA MINOLTA 190F TN110 Black 5 85,00 425,00 KONICA MINOLTA BIZHUB TN ,00 230,00 PANASONIC DP 2310 DQ-HO60E 5 33,00 165,00 PANASONIC DP ,00 250,00 PANASONIC FP-7818 FQ-TK ,00 125,00 PANASONIC WORKIO DP 1510P DQTU10C 5 35,00 175,00 RICOH AFICIO DSM520 PFI 2285 BLACK ,00 575,00 RICOH AFICIO HP 2500, MP2500 MP 2500E 10 15,00 150,00 RICOH AFICIO MP C2500 MP C2500 BLACK 1 50,00 50,00 RICOH AFICIO MP C2500 MP C2500 CYAN 1 95,00 95,00 RICOH AFICIO MP C2500 MP C2500 MAGENTA 1 95,00 95,00 RICOH AFICIO MP C2500 MP C2500 YELLOW 1 95,00 95,00 RICOH AFICIO MP E 5 15,00 75,00 RICHO MP C2500 MP C3000E(BNIC/M) BLACK 5 50,00 250,00 RICHO MP C2500 MP C3000E(BNIC/M) CYAN 1 95,00 95,00 RICHO MP C2500 MP C3000E(BNIC/M) MAGENTA 1 95,00 95,00 RICHO MP C2500 MP C3000E(BNIC/M) YELLOW 1 95,00 95,00 RICOH AFICIO 2020, 2020D 1230D 5 12,00 60,00

11 RICOH AFICIO D 8 12,00 96,00 ΣΥΝΟΛΟ Β ,00 Β1+Β2+Β ,00 Φ.Π.Α. 23% 5.599,35 ΣΥΝΟΛΟ Β ,35 ΕΘΕΩΡΗΘΗ Αλεξανδρούπολη 25/06/2014 Ο Διευθυντής Οικ/κών Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολη 25/06/2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

12 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003 & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθμ. Μελέτης : 47/14 αναλωσίμων φαξ - φωτοτυπικών και εκτυπωτών ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο συγγραφής Συγγραφή γενικώς στην εκτέλεση των παντός είδους Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών που η δαπάνη τους βαρύνει την διαχείριση των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Άρθρο 2 ο Διατάξεις που ισχύουν Οι Δημοτικές και Κοινοτικές προμήθειες εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα. Άρθρο 3 ο Εγκύκλιοι Προδιαγραφές Κατά την εκτέλεση των Δημοτικών και Κοινοτικών προμηθειών ακολουθούνται οι οδηγίες των σχετικών εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και εφαρμόζονται οι αντίστοιχες προς το είδος του εκτελούμενου έργου τεχνικές προδιαγραφές των Υπουργείων Εσωτερικών και Δημοσίων Έργων που αναφέρονται στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ή τις σχετικές προδιαγραφές. Άρθρο 4 ο Τα συμβατικά στοιχεία του έργου κατά σειράν ισχύος είναι: 1. Η Διακήρυξη του διαγωνισμού 2. Η Τεχνική περιγραφή του έργου 3. Ο Προϋπολογισμός (ενδεικτικός) 4. Η Γενική συγγραφή υποχρεώσεων Άρθρο 5 ο Παράδοση των υλικών Η παράδοση των υλικών θα γίνεται τμηματικά στη διάρκεια 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Το ¼ των ποσοτήτων θα πρέπει να παραδοθεί αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης ενώ οι υπόλοιπες ποσότητες κατόπιν παραγγελίας από το Γραφείο Προμηθειών. Τα υλικά (αναλώσιμα εκτυπωτών-φαξ-φωτοτυπικών) πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξεως 2 χρόνια από την ημερομηνία της παράδοσής τους. Άρθρο 6 ο Φόροι, Τέλη και Κρατήσεις

13 Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι υπόκειται σε όλους ανεξαιρέτως τους νόμιμους φόρους, τέλη και κρατήσεις, που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. Άρθρο 7 ο Εγγύηση καλής λειτουργίας Α) Ο προμηθευτής κατά την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομίσει εγγυητική επιστολή ίση με το 10% της συμβατικής δαπάνης της προμήθειας μη συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α σύμφωνα με το άρθρο 26 της Αποφ /23/3/1993 του ΥΠ.ΕΣ. Β) Ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει χρηματική εγγύηση, πριν από την έναρξη του χρόνου καλής λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 5 ΕΚΠΟΤΑ. Ο χρόνος εγγυήσεως για την καλή λειτουργία των αναλωσίμων ορίζεται σε δεκαοχτώ (18) μήνες συν τρεις (3) μήνες άρθρο 26 παρ. 5, τουλάχιστον από την ημερομηνία παραλαβής της προμήθειας από τη αρμόδια επιτροπή. Κατά την διάρκεια του χρόνου τούτου ο ανάδοχος υποχρεούται στην αντικατάσταση των ελαττωματικών ειδών και ευθύνεται για κάθε ατέλεια, ζημιά ή φθορά, εκτός εάν προέρχεται από ανωτέρα βία. Αν κατά τη σταδιακή χρήση κάποιο είδος παρουσιάσει κατασκευαστικό ελάττωμα ή πρόβλημα, ο ανάδοχος υποχρεούται στην άμεση αντικατάσταση της ελαττωματικής ποσότητας χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για το Δήμο Αλεξανδρούπολης. Αν κατά τη σταδιακή χρήση παρουσιαστούν ελαττωματικά προϊόντα που ξεπερνούν το 20% της ολικής ποσότητας του αντίστοιχου είδους, τότε ο προμηθευτής υποχρεούται σε άμεση προληπτική αντικατάσταση όλης της υπόλοιπης ποσότητας του αντίστοιχου είδους. Σε ότι αφορά τα αναλώσιμα, σε περίπτωση που η κατασκευάστρια εταιρία ή νόμιμος εκπρόσωπος της βεβαιώσει ότι προκλήθηκε βλάβη σε εκτυπωτή, φαξ ή φωτοτυπικό επειδή χρησιμοποίησε τα προϊόντα που προσφέρουν οι ανάδοχοι, τότε αυτοί θα προβούν στη δωρεάν αποκατάσταση της βλάβης και εάν αυτή δεν είναι δυνατή, τότε στη δωρεάν αντικατάσταση του συγκεκριμένου μηχανήματος. Άρθρο 8 ο Τελικός (εξοφλητικός λογαριασμός) Ο τελικός εξοφλητικός λογαριασμός εκδίδεται βάσει των πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή Δήμου. ΕΘΕΩΡΗΘΗ Αλεξανδρούπολη 25/06/2014 Ο Διευθυντής Οικ/κών Υπηρεσιών Αλεξανδρούπολη 25/06/2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΚΑΤΣΙΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΕΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

14 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ-ΦΑΞ-ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 1. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ 2 CANON IMAGE PROGRAF IPF 710 PFI 102M MAGENTA CANON IMAGE PROGRAF IPF 710 PFI-102BK MATTE BLACK CANON IMAGE PROGRAF IPF 710 PFI-102C CYAN CANON IMAGE PROGRAF IPF 710 PFI-102Y YELLOW CANON LBP-800 Canon FX-4 Black CANON MP160 CL50 BLACK CANON MP160 CL51 COLOR EPSON STYLUS DX3850 TO611 BLACK EPSON STYLUS DX3850 TO612 CYAN EPSON STYLUS DX3850 TO613 MAGENTA EPSON STYLUS DX3850 TO614 YELLOW EPSON STYLUS SX115 TO891 BLACK EPSON STYLUS SX115 TO892 CYAN EPSON STYLUS SX115 TO893 MAGENTA EPSON STYLUS SX115 TO894 YELLOW HP 1320 LASERJET, 1280, A (Q5949A) HP BUSINESS INKJET 1100, (4844Α) BLACK HP BUSINESS INKJET 1100, (4841Α) CYAN HP BUSINESS INKJET 1100, (4842A) MAGENTA HP BUSINESS INKJET 1100, (4843A) YELLOW HP COLOR LASERJET 2600n (Q6000A) BLACK HP COLOR LASERJET 2600n (Q6001A) CYAN HP COLOR LASERJET 2600n ΓΝΗΣΙΟ, ΣΥΜΒΑΤΟ Ή ΑΝΑΚ/ΜΕΝΟ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ 2

15 (Q6002A) YELLOW HP COLOR LASERJET 2600n (Q6003A) MAGENTA HP COLOR LASERJET CP 3505 dn Q6472A YELLOW HP COLOR LASERJET CP 3505 dn Q6471Α CYAN HP COLOR LASERJET CP 3505 dn Q6473Α MAGENTA HP COLOR LASERJET CP 3505 dn Q6470A BLACK HP DESKJET 1050 CH561EE (black) HP DESKJET 1050 CH562EE (color) HP DESKJET 1220C 45 BLACK (51645GE) HP DESKJET 1220C 78XL (C6578A) TRI-COLOR HP DESKJET 3845 C8727AE (black) HP DESKJET 3845 C8728A (color) HP DESKJET 5550 C6656AE (black) HP DESKJET 5550 C6657AE (color) HP DESKJET 720C, 1125C 23 (C1823D) HP DESKJET 720C, 1125C 45 (51645AE) HP DESKJET 940C 15 (C6615DE) BLACK HP DESKJET 940C 78 (C6578AE) COLOR, HP LASEJET Α-Q7516A HP LASERJET 1012, 1010,1020,1319F, A- Q2612A HP LASERJET P3005 DN51X Q7551X HP LASERJET P A-C7115A HP LASERJET A-Q2613A HP LASERJET X- C4129X HP LASERJET M1212NF MFP 85A HP LASERJET P 2015, P 2015d 53A (Q7553A) HP LASERJET P A-CB435A HP LASERJET P2055DN 05A- CE505A HP LASERJET P3005 DN, M327 51A (Q7551A) HP OFFICEJET 6110 BLACK 56 (C6656AE)

16 HP OFFICEJET 6110 COLOR 58 (C6658AE) LEXMARK E200dn, E260dn, E360d E260 A11E LEXMARK MS 310dn,50F2HOO LEXMARK T520 12A6835 LEXMARK E SE LEXMARK E230,E232,E SE LEXMARK E450 DN E450A11E LEXMARK X340 X340A11G OKI MICROLINE 320 ELITE(9PIN PRINTER), 3320 Oki pin OKI N4 10D A1-KA PH PHOTOSMART PREMIUM 364 SETUP BLACK PH PHOTOSMART PREMIUM 364 SETUP CYAN PH PHOTOSMART PREMIUM 364 SETUP MAGENTA PH PHOTOSMART PREMIUM 364 SETUP YELLOW SAMSUNG LASER PRINTER ML2250 ML-2250D5/ELS SAMSUNG SCX -4521F-4521D3 SCX 4521D3/ELS WORKIO 1510 PANASONIC DP 1510,1810,2010 XEROX PHASER R01477 BLACK XEROX PHASER R01478 CYAN XEROX PHASER R01479 MAGENTA XEROX PHASER R01480 YELLOW Epson toner M-1400 High (C13S050650) ΣΥΝΟΛΟ Β1 2. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΑΞ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ CANON L140 FX10 CANON L-220 FX-3 Black KONICA MINOLTA BIZHUB 163 TN- 114 PANASONIC KX FP 205 KX-FA52X PANASONIC KX MB 2025 KX- FAT411X PANASONIC KX-FL401 KX-FAT88X PANASONIC KX-FLB801 KX-FA87 PANASONIC KX-MB 771 KX-FAD93 PHILIPS PFA 351 MAGICS PFA351 RICOH 1140L PA

17 RICOH 3310Le H BLACK RICOH 3320L H BLACK RICOH AFICIO MP 161F 1270 D SAMSUNG 5100D3 SF- 5100D3/SEE SAMSUNG SCX-4521F SCX- 4521D3/ELS SAMSUNG SF 560R SCX- 4521D3/SF-D560RA RICOH AFICIO 2035e 3210D ΣΥΝΟΛΟ Β2 3. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΠΟΣΟΤ. ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ CANON 6030 NPG-7 Black CANON IR 2016J, IR2018, IR2020 C-EXV14 Black CANON IR 2870 C-EXV11 Black KONICA MINOLTA 190F TN110 Black KONICA MINOLTA BIZHUB TN511 PANASONIC DP 2310 DQ-HO60E PANASONIC DP PANASONIC FP-7818 FQ-TK10 PANASONIC WORKIO DP 1510P DQTU10C RICOH AFICIO DSM520 PFI 2285 BLACK RICOH AFICIO HP 2500, MP2500 MP 2500E RICOH AFICIO MP C2500 MP C2500 BLACK RICOH AFICIO MP C2500 MP C2500 CYAN RICOH AFICIO MP C2500 MP C2500 MAGENTA RICOH AFICIO MP C2500 MP C2500 YELLOW RICOH AFICIO MP E RICHO MP C2500 MP C3000E(BNIC/M) BLACK RICHO MP C2500 MP C3000E(BNIC/M) CYAN RICHO MP C2500 MP C3000E(BNIC/M) MAGENTA RICHO MP C2500 MP C3000E(BNIC/M) YELLOW RICOH AFICIO 2020, 2020D 1230D RICOH AFICIO D ΣΥΝΟΛΟ Β3 Β1+Β2+Β3 Φ.Π.Α. 23% ΣΥΝΟΛΟ Β

18

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Αλεξανδρούπολη 17/07/2014 Αριθμ. Πρωτ. 44762 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ Αριθ. Μελέτης: 35/2014 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια μηχανογραφικού εξοπλισμού (Η/Υ & συναφή)» ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Διεύθυνση: Λ. Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα

Ημερομ. Μήνας Έτος Ημέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------- Καλλιθέα: 11-5-2015 Ι Δ Ρ Υ Μ Α Αριθ. πρωτ.: 4639 ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002787307 2015-05-19

15PROC002787307 2015-05-19 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ &.Υ. Ταχ. /νση : Βορείου Ηπείρου 20 454

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Έργο: «Προμήθεια στολών Φιλαρμονικής Δήμου Αλεξανδρούπολης Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρωτ: 65 / 8931 2012 2015

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Τ.Κ. 68100 Αλεξανδρούπολη 26/07/2013 Αριθµ. Πρωτ. 49542 Αριθ. Μελέτης: 106/2013 ΘΕΜΑ: «Προµήθεια Η/Υ & εκτυπωτών» Ι Α Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΟΝΕΡ, ΚΛΠ.) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 12.000,00 με το Φ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΗΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΤΟΝΕΡ, ΚΛΠ.) ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ : 12.000,00 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΔΗΜΟΣ ΖΗΡΟΥ «Προμήθεια Αναλώσιμων ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες του Δήμου Ζηρού για το έτος 2015» Αρ. Πρωτ.: 1805/18-2-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877

ΑΔΑ: ΒΙΗ27ΛΞ-Τ65. Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 84100 Τηλέφωνο : 2281361543 Telefax : 2281088877 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερμούπολη 09-04-04 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αριθ.πρωτ. 37773/3776 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Ερμούπολη Ταχ.Κώδικας : 8400

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΑΔΑ: 4Α357ΛΡ-ΚΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. Αρ. ιακήρυξης 3/2011 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ TΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καρδίτσα 30/06/2011 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα

ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Ώρα ΑΔΑ: ΒΟΝ57Λ1-9ΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ -ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τρίπολη 1-1-01 ΑρΠρωτ:1639/68 Προκήρυξη Διεθνούς Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με κλειστές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (εκτός πεδίου ν.3316/2003) & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 3/2015 Αρ. Πρ. : 15386/2015 ΤΙΤΛΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας.

ΑΔΑ: ΒΙΕ9ΟΡ1Γ-Ι78. 19. Την µε αριθµ. 295/6111/31-01-2014Απόφαση Ανάληψης δέσµευσης υποχρέωσης του Τµήµατος. ιοικητικού Οικονοµικού Άρτας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΠΕΙΡΟΥ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ Ιωάννινα, Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ. Αχαρνές, 22/07/2015 Αριθµ. πρωτ.

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ. Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ. Αχαρνές, 22/07/2015 Αριθµ. πρωτ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ATTIKHΣ ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ιεύθυνση Οικ. Υπηρεσιών Τµήµα Προµηθειών Φιλαδελφείας 87 & Μπόσδα Τηλ.: 213 2072469 Fax: 213 2072369

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 13-08-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 6015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 13-08-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ. 6015 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Αναρτητέα στο Διαδίκτυο ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Αθήνα 13-08-2014 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αρ. Πρωτ.: οικ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )»

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ A.B.S ( Υ.Μ.Ε. 28366/2098/06 )» Αριθ. Μελέτης: 76/2013 Aρ. Πρωτ. : 80502 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου» Αρ. Μελέτης: Αρ. Πρ.: 15 / 25724/ 2014 02-05-2014 Ι Α Κ Η Ρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Κτίριο ιοίκησης Λόφος Πανεπιστηµίου 81 100 Μυτιλήνη Πληροφορίες: Φ. Τσαµπαρλή, Γ. Καϊτατζης Τηλ.: 22510 36924, 36921 Μυτιλήνη, 25 Νοεµβρίου 2011

Διαβάστε περισσότερα

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αργοστόλι, 12.6.2013 Αριθ. Πρωτ.: Οίκ.30872/9159 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Διοικητήριο Τ.Κ : 28100 Αργοστόλι

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 50/2014

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Αρ. 50/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ Ε.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ» ΜΠΟΤΑΣΗ 51-18537 ΠΕΙΡΑΙΑΣ Τηλ: 213 2079100 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αρ. 15/2013 Αθήνα, 11-07-2013 Αρ. Πρωτ.: ΔΙ.Π./Φ306/6 Γενική Δ/νση: Διαχείρισης & Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας Δ/νση: Προμηθειών Τμήμα: Προμηθειών Γενικού Υλικού Χρήσεως Πληροφορίες: Μ. Νικολούδη Τηλ.: 210-8110762 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002982407 2015-08-21

15PROC002982407 2015-08-21 5PROC002982407 205-08-2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αίγιο, 2 Αυγούστου 205 Αριθ. Πρωτ: 3233 ΘΕΜΑ: «Προμήθεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ"

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ " ΑΠ17741 Αρ. Μελέτης: 08/2014 Δ Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002537026 2015-01-22

15PROC002537026 2015-01-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Έδεσσα 22 Ιανουαρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. ΠΚΜ 14372/155 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ /ΚΟΥ ΟΙΚ/ΚΟΥ Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : ιοικητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Μ46ΨΖ34-7ΧΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)

ΑΔΑ: ΒΙ6Μ46ΨΖ34-7ΧΦ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) Δ/νση Διοικ/κών και Οικον/κών Υπηρεσιών Αναρτητέο στο διαδίκτυο Τμήμα Προμηθειών & Δαπανών Πληροφορίες κ. Τσιλιγκρού Τηλ.: 210-5281041 e-mail: logistirio3@doatap.gr Αθήνα, 09/01/2014 Αρ. Πρωτ. 350 Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΔΗΜΟΣ : ΣΥΡΟΥ - ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2014 Aριθμ. Μελέτης: 5 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 44.998,80 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική Έκθεση - Τεχνικές

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Διακήρυξη αριθμός : 6/2014

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. 1. Διακήρυξη αριθμός : 6/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ-Κ.Υ ΛΗΜΝΟΥ OIKONOMIKO TMHMA ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Υπεύθυνος: Σουσαλής Αθ. Τηλ: 22543-50129 Fax: 22543-50126 e-mail:promithiongnlimnou@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 14-02-2013 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 67 ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002783997 2015-05-19

15PROC002783997 2015-05-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Παλλήνη, ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Αρ. πρωτ.: 13224 18-05-2015 ΑΔΑ ΩΨ8ΕΩΞΚ-Ν9Κ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ Διεξαγωγής συνοπτικού (πρόχειρου) διαγωνισμού Ο Δήμαρχος Παλλήνης Διακηρύσσει ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα