ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004)"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πληροφορίες: Mαρία Χατζηγεωργίου Βοηθός Ειδικός Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση: gr Αθήνα, 8 Ιανουαρίου 2008 Αριθ. πρωτ. : 12 ΠΡΟΣ: 1. HOLMES PLACE Health Clubs Εμπορικό Κέντρο "City Link" Βουκουρεστίου και Σταδίου 4, , Αθήνα 2.. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ (άρθρο 3 παρ.1 ν. 3297/2004) Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, Ανεξάρτητη Αρχή επιφορτισμένη από το ν. 3297/2004 (ΦΕΚ 259Α ) με τη συναινετική εξωδικαστική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, έχοντας ταυτόχρονα το δικαίωμα να προβαίνει σε συστάσεις και υποδείξεις προς τους προμηθευτές, εξέτασε αναφορά υποβληθείσα από την κ. Αγγελική., με θέμα την άρνηση του γυμναστηρίου HOLMES PLACE (Εταιρία με την επωνυμία Health & Fitness East Med BV) να αναστείλει την ισχύ της σύμβασης για σπουδαίους λόγους της καταναλώτριας. Μετά την ολοκλήρωση της έρευνας συντάσσεται η παρούσα σύσταση κατά το άρθρο 3 παράγραφος 1 εδάφιο β του ως άνω νόμου η οποία και απευθύνεται αρμοδίως. Η καταναλώτρια στις 17 Δεκεμβρίου 2005 υπέγραψε με το γυμναστήριο (health club) σύμβαση παροχής υπηρεσιών ετήσιας διάρκειας με ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία λήξης Στους όρους συμμετοχής της ανωτέρω σύμβασης και συγκεκριμένα, στην παράγραφο που προβλέπεται η δυνατότητα αναστολής ισχύος της συνδρομής, αναφέρεται ρητά ότι «κατόπιν αιτήσεως του Μέλους, η οποία τελεί υπό την έγκριση της Επιχείρησης, η Επιχείρηση μπορεί να αναστέλλει την ισχύ (να «παγώνει») τη συνδρομή του Μέλους εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι προς τούτο. Κατά την περίοδο της αναστολής ισχύος (παγώματος) συνδρομής, το Μέλος 1

2 δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των εγκαταστάσεων του Club, ενώ η διάρκεια της εγγραφής του Μέλους θα παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα». Το μήνα Μάιο του 2006 η καταναλώτρια ζήτησε να ασκήσει το ως άνω προβλεπόμενο δικαίωμά της επικαλούμενη σοβαρούς λόγους και το γυμναστήριο αρνήθηκε. Μετά από πολλές ατελέσφορες προσπάθειες που κατέβαλε για να γίνει δεκτό το αίτημά της, αναγκάσθηκε, ύστερα από τις συνεχόμενες αρνήσεις της επιχείρησης να εφαρμόσει στην περίπτωσή της τον ανωτέρω όρο της σύμβασης, να προσφύγει στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης στις και να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Εν τω μεταξύ, η συναλλαγή είχε ήδη ολοκληρωθεί (πλήρης εξόφληση) με χρέωση στην πιστωτική κάρτα της καταναλώτριας συνολικού ποσού ευρώ (12 μήνες επί 88 ευρώ/μήνα). Η καταγγέλλουσα ζητά να της επιστραφεί μέρος του ανωτέρω ποσού για τις μη παρασχεθείσες υπηρεσίες του ως άνω γυμναστηρίου (8 μηνών X 88 ευρώ = 704 ευρώ). Η Αρχή μας δέχθηκε την αναφορά της κ. Αγγελικής την 8 η Μαρτίου 2007, στην οποία δόθηκε αριθμ. πρωτ. 33 Α, η οποία διαβιβάσθηκε στην Εταιρεία HOLMES PLACE GREECE με τα από 20 Μαρτίου 2007 (αρ. πρωτ. Α/143) και 25 Απριλίου 2007 (αρ. πρωτ. Α/529) έγγραφά μας και ζητήσαμε να μας εκθέσει τις απόψεις της. Με το από 16 Μαΐου 2007 έγγραφό της, το οποίο έλαβε αριθ. πρωτ. Α/736/ , η εταιρεία εξέθεσε τις απόψεις της, οι οποίες διαβιβάσθηκαν στην καταναλώτρια με το από 22 Μαΐου 2007 (αρ. πρωτ. Α/807) έγγραφό μας, ενώ ουδόλως προσκόμισε τα αιτηθέντα από την Αρχή έγγραφα (άδεια λειτουργίας, αντίγραφο του καταστατικού με τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις του, κατάσταση προσωπικού και μηχανημάτων με τις προδιαγραφές τους, καθώς και τα τυχόν ιατρικά σκευάσματα). Με την ως άνω απάντηση, η εταιρία ισχυρίζεται ότι η καταγγέλλουσα ουδέποτε ζήτησε την λύση της μεταξύ τους συμβάσεως και ότι για το «πάγωμα της συνδρομής» όφειλε να είχε υποβάλει έγγραφη αίτηση. Ταυτοχρόνως, η Αρχή μας προέβη σε έλεγχο της νομιμότητας της λειτουργίας του ως άνω γυμναστηρίου διαβιβάζοντας τα από (αρ.πρωτ: Α/42), από (αρ.πρωτ: Α/160) έγγραφά της, καθώς και το από (αρ.πρωτ: Α/529) υπομνηστικό έγγραφό της, τόσο στο Τμήμα Αθλητισμού όσο και στη Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Νομαρχίας Αθηνών, από τις απαντήσεις των οποίων προέκυψε ότι η καταγγελλόμενη επιχείρηση λειτουργεί χωρίς άδεια της αρμόδιας Νομαρχίας. Η καταναλώτρια και η προμηθεύτρια εταιρία κλήθηκαν να παραστούν ή να εκπροσωπηθούν νομίμως στις 9 Οκτωβρίου 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα π.μ. στα γραφεία της Αρχής μας, με όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα για την επίτευξη συμβιβασμού και την κατάρτιση πρακτικού συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 4 του Ν. 3297/2004. Ο ως άνω συμβιβασμός δεν επιτεύχθηκε, λόγω άρνησης της εταιρίας να επιστρέψει το ποσό που ζητά η καταναλώτρια για τις μη παρασχεθείσες υπηρεσίες και λόγω 2

3 άρνησης της καταγγέλλουσας να δεχθεί τις «δωρεάν» υπηρεσίες για ένα (1) μήνα που πρόσφερε το γυμναστήριο. Επίσης, η εταιρία δεν προσκόμισε τα έγγραφα που ζητήθηκαν από την Αρχή μας με το από 20 Μαρτίου 2007 (αρ.πρωτ. Α/143) έγγραφό της, για την προσκόμιση των οποίων δόθηκε νέα προθεσμία επτά ημερών. Με το από 17 Οκτωβρίου 2007 έγγραφό της (αρ.πρωτ.εισερχ.: Α/2666/ ) η εταιρία προσκόμισε στην Αρχή: α) αντίγραφο του αριθμού πρωτοκόλλου 20220/ που έλαβε η εταιρία από τη Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχίας Αθηνών για την κατάθεση αιτήσεως χορηγήσεως άδειας λειτουργίας πολυδύναμου κέντρου άθλησης και αδυνατίσματος, σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της ΥΑ 3215/1998 (ΦΕΚ 655/ ), β) τρεις απαντητικές επιστολές της Νομαρχίας Αθηνών (Διεύθυνση Πολιτισμού Αθλητισμού) στην από αίτηση της εταιρίας για χορήγηση άδειας λειτουργίας ιδιωτικού γυμναστηρίου, γ) αντίγραφο πιστοποιητικού πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων και δ) αντίγραφο βεβαίωσης συμβατότητας ISO και CE των μηχανημάτων και πλήρη κατάλογο αυτών. Επίσης, με το από 26 Οκτωβρίου 2007 έγγραφό της (αρ.πρωτ.εισερχ: Α/2889/ ) η εταιρία κοινοποίησε στην Αρχή μας νέα πρότασή της στα πλαίσια της προσπάθειας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς και ύστερα από την απόρριψη εκ μέρους της καταναλώτριας της αρχικής της πρότασης («δωρεάν» παροχή υπηρεσιών για ένα μήνα), η οποία συνίσταται στην επιστροφή του ποσού που αντιστοιχεί στη συνδρομή ενός (1) μηνός. Η καταναλώτρια, η οποία ζητάει επιστροφή ποσού που αντιστοιχεί στη συνδρομή οκτώ (8) μηνών, απέρριψε και την πρόταση αυτή. Από τον έλεγχο των ανωτέρω στοιχείων διαπιστώθηκε από την Αρχή μας ότι: Η εταιρία «Health & Fitness East Med B.V.» είχε υποβάλει από 13/10/2005 στην αρμόδια Νομαρχία Αθηνών (Τμήμα Αθλητισμού) αίτηση για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και έλαβε την με αρ.πρωτ / απάντηση της Νομαρχίας ότι το θέμα χορήγησης αδειών ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Γυμναστηρίων βρίσκεται σε εκκρεμότητα εν όψει έκδοσης σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Μετά δε την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος (υπ αριθ.: 219/2006), το ως άνω Τμήμα της Νομαρχίας απέστειλε έγγραφο (αρ.πρωτ.: 69358/ ) στην καταγγελλόμενη εταιρία, που βρίσκεται στην οδό Βουκουρεστίου και Σταδίου 4, προκειμένου, η τελευταία, να φροντίσει για τη νομιμοποίησή της εντός της προβλεπόμενης, από το Προεδρικό Διάταγμα, προθεσμίας. Η καταγγελλόμενη εταιρία κατέθεσε ήδη στην αρμόδια Νομαρχία την από αίτησή της που έλαβε αριθ.πρωτ.: 20220, προκειμένου να της χορηγηθεί άδεια σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο που ισχύει για τα πολυδύναμα κέντρα άθλησης. Στην από σύμβαση που υπεγράφη μεταξύ της καταναλώτριας και του γυμναστηρίου, προβλέπεται ελάχιστη διάρκεια εγγραφής 12 μήνες: «Η ανωτέρω διάρκεια της εγγραφής του Μέλους στο Club ισχύει σε κάθε περίπτωση, ακόμα και εάν επέλθει οποιαδήποτε μεταβολή των συνθηκών και ανεξάρτητα από την συχνότητα της χρήσης (ή μη) των εγκαταστάσεων του Club από το Μέλος. Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στις κατωτέρω παραγράφους (β) και (γ) του παρόντος όρου, το ποσό του Τέλους Εγγραφής και της Συνδρομής που καταβάλλει το Μέλος κατά την εγγραφή του ή κατά την ανανέωση της εγγραφής αυτής, σε καμία 3

4 περίπτωση δεν επιστρέφεται από την Επιχείρηση, ούτε συμψηφίζεται με τυχόν αξιώσεις του Μέλους». Οι εξαιρέσεις των ως άνω (β) και (γ) παραγράφων, ορίζονται στη σύμβαση, ως εξής: «β) Κατ εξαίρεση μέσα στις πρώτες επτά (7) ημέρες από την Ημερομηνία Εναρξης το Μέλος δικαιούται να παραιτηθεί Στην περίπτωση αυτή, η Επιχείρηση θα επιστρέψει στο Μέλος ολόκληρο το ποσό του Τέλους Εγγραφής (150 ευρώ) και το ποσό της συνδρομής που θα έχει καταβάλει, παρακρατώντας μόνον ποσό εικοσιπέντε Ευρώ ( 25) που καλύπτει τα διαχειριστικά έξοδα της εγγραφής, της έκδοσης κάρτας μέλους και της διαγραφής του». Επίσης, ρητά προβλέπεται στη σύμβαση (περ. γ) και το δικαίωμα κάποιου μέλους να ζητήσει τον τερματισμό της συμμετοχής του στο Club σε περίπτωση εγγραφής του για χρονική περίοδο 24 μηνών, μετά την παρέλευση δώδεκα μηνών, με σαφή ειδικό όρο ότι: «η σχετική αίτηση του Μέλους πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως». Σύμφωνα με άλλον όρο της συμβάσεως (περ. α «ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ») «επιτρέπεται με έγγραφη αίτηση του Μέλους,, μεταβίβαση της εγγραφής και της συνδρομής του Μέλους σε άλλον». Τέλος, σύμφωνα με τον όρο της συμβάσεως που ρυθμίζει την «ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ» (παρ. β ), τον οποίο επικαλέστηκε η καταναλώτρια, Αγγελική., «κατόπιν αιτήσεως του Μέλους, η οποία τελεί υπό την έγκριση της Επιχείρησης, η Επιχείρηση μπορεί να αναστέλλει την ισχύ (να «παγώνει») την συνδρομή του Μέλους εφόσον συντρέχουν σπουδαίοι λόγοι προς τούτο. Κατά την περίοδο της αναστολής ισχύος (παγώματος) συνδρομής, το Μέλος δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης των εγκαταστάσεων του Club, ενώ η διάρκεια της εγγραφής του Μέλους θα παρατείνεται για ίσο χρονικό διάστημα». Από τους ανωτέρω ενδεικτικά όρους, αλλά και από το πνεύμα της σύμβασης, προκύπτει ότι, στα σημεία όπου η επιχείρηση απαιτεί έγγραφες αιτήσεις, ρητώς και με πλήρη σαφήνεια, το αναγράφει στους όρους αυτής. Αντίθετα, στον όρο τον σχετικό με το «πάγωμα» της συνδρομής του Μέλους (Αναστολή Ισχύος Συνδρομής), ΔΕΝ απαιτεί έγγραφο τύπο (για την αίτηση). Η καταναλώτρια αναφέρει ότι ζήτησε προφορικά, σύμφωνα με τον ως άνω συγκεκριμένο όρο της σύμβασης, αρχικά το μήνα Μάιο του 2006 την αναστολή ισχύος της σύμβασής της, το ίδιο αίτημα δε επανέλαβε και το μήνα Αύγουστο του 2006, για σπουδαίους λόγους, οι οποίοι συνέχιζαν να υφίστανται όλο το ανωτέρω χρονικό διάστημα. Η επιχείρηση, όπως εκπροσωπήθηκε νόμιμα ενώπιον της Αρχής, στις 9 Οκτωβρίου 2007, δεν ισχυρίσθηκε ούτε απέδειξε ότι κατά το ως άνω χρονικό διάστημα η καταγγέλλουσα συνέχιζε να δέχεται τις υπηρεσίες της επιχείρησης, ενώ εντελώς αδικαιολόγητα, αντισυμβατικά και κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστης που επιβάλλεται στις συναλλαγές, αρνήθηκε το «πάγωμα» (αναστολή ισχύος) που ζήτησε η καταναλώτρια, με αποτέλεσμα η τελευταία να προσφύγει στο Υπουργείο Ανάπτυξης (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή) και υποβάλει Δήλωση Υπαναχώρησης. Σύμφωνα με το άρθρο 389 Α.Κ., στη σύμβαση μπορεί κάποιος να επιφυλάξει στον εαυτό του το δικαίωμα της υπαναχώρησης. Η υπαναχώρηση επιφέρει απόσβεση των υποχρεώσεων για παροχή που πηγάζουν από τη σύμβαση και οι συμβαλλόμενοι έχουν αμοιβαία υποχρέωση να αποδώσουν τις παροχές που έλαβαν κατά τις διατάξεις 4

5 για τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, ενώ άμεση συνέπεια της άσκησής της αποτελεί η ex tunk λύση της συμβατικής σχέσης και η απόσβεση των απ αυτή, προς παροχή, υποχρεώσεων των συμβαλλομένων, οι οποίοι, υποχρεούνται, αμοιβαίως, σε απόδοση των παροχών που λήφθηκαν ως άνευ αιτίας. Σύμφωνα, τέλος, με το πνεύμα της υπ αριθ. Ζ1-1262/2007 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 2122/2007) σε συνδυασμό με τα άρθρα 200, 288 και 281 Α.Κ., ο καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο των υπηρεσιών που του έχουν αποδεδειγμένα παρασχεθεί (το βάρος απόδειξης φέρει ο προμηθευτής κατ άρθρ. 2 παρ. 7 περ. κζ ν.2251/1994), ενώ, παράλληλα, οι επιχειρήσεις δικαιούνται αποζημίωσης από τον καταναλωτή η οποία θα ανέρχεται σε ποσοστό μέχρι 2,5% επί της αξίας του υπολοίπου ανεκτέλεστου προγράμματος. Στην περίπτωση δε που ο καταναλωτής ασκήσει το προβλεπόμενο στην Υπουργική Απόφαση δικαίωμα υπαναχώρησης ή καταγγελίας της σύμβασης υποχρεούται να καταβάλει το αντίτιμο μόνο για τις υπηρεσίες που του έχουν αποδεδειγμένα παρασχεθεί. Σε περίπτωση υπαναχώρησης ή καταγγελίας της σύμβασης από τον καταναλωτή, ο προμηθευτής οφείλει να του επιστρέψει στη συμφωνηθείσα τιμή τα αχρεωστήτως εισπραχθέντα χρηματικά ποσά ή να τον απαλλάξει από την πληρωμή υπολοίπου οφειλής χρεωμένης σε πιστωτική κάρτα που δεν αντιστοιχούν σε αποδεδειγμένα παρασχεθείσες υπηρεσίες. Η καταναλώτρια στην από 8 Μαρτίου 2007 Αναφορά της προς την Αρχή μας, ΔΕΝ αναφέρει ακριβή χρόνο (ημερομηνία) που δημιουργήθηκε το πρόβλημα, όπως ρητά και με πλήρη σαφήνεια της υποδείχθηκε εγγράφως στο έντυπο «Σχέδιο Αναφοράς» που συντάχθηκε από την Αρχή μας. Αναφέρει απλώς: «Tον Μάϊο 2006 τηλεφώνησα και ζήτησα να ανασταλεί η ισχύς της σύμβασής μου» και «Επειδή τα προβλήματά μου συνεχίζοντο, επικοινώνησα εκ νέου με τους υπευθύνους τον μήνα Αύγουστο 2006 αρνήθηκαν να εφαρμόσουν το συγκεκριμένο άρθρο προσπάθησα να επικοινωνήσω εκ νέου αναγκάσθηκα να υποβάλω την δήλωση υπαναχώρησής μου στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στις 15/12/2006». Από την άλλη πλευρά, όμως, η εταιρία δεν αμφισβήτησε το ανωτέρω χρονικό διάστημα μη παροχής υπηρεσιών, δεν απέδειξε ούτε ισχυρίσθηκε ότι η καταναλώτρια συνέχιζε να δέχεται τις υπηρεσίες του γυμναστηρίου, απλά υποστήριξε ότι η καταναλώτρια ουδέποτε ζήτησε την λύση της μεταξύ τους συμβάσεως και ότι για το «πάγωμα της συνδρομής» όφειλε να είχε υποβάλει έγγραφη αίτηση. Τόσο από την αναφορά της καταγγέλλουσας και την αλληλογραφία της Αρχής όσο και από την ενώπιόν της προφορική διαδικασία, προέκυψε ότι οι υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στην καταναλώτρια αφορούν στο χρονικό διάστημα από Δεκέμβριο 2005 έως Μάιο 2006, δηλαδή πέντε (5) μήνες, η καταναλώτρια δε εξόφλησε ως όφειλε το αντίτιμο για τις υπηρεσίες αυτές μέσω της πιστωτικής της κάρτας. Από το μήνα Μάιο έως και Δεκέμβριο του έτους 2006, δηλαδή για χρονικό διάστημα επτά (7) μηνών, δεν αποδείχθηκε ότι παρασχέθηκαν υπηρεσίες ή έγινε χρήση των εγκαταστάσεων του γυμναστηρίου από την καταναλώτρια. Συνεπώς, το πολυδύναμο γυμναστήριο health club, με την επωνυμία «Health & Fitness East Med BV», σύμφωνα με τα ως άνω προαναφερθέντα, οφείλει να επιστρέψει στην καταναλώτρια το αντίστοιχο αντίτιμο για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες των επτά (7) ως άνω μηνών, που ανέρχονται σε 616 ευρώ (7 x 88 ), 5

6 δικαιούται, όμως, αποζημίωσης από την καταναλώτρια, σύμφωνα με σχετικό όρο της συμβάσεως («ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΜΕΛΟΥΣ» περ. β), η οποία ανέρχεται σε ποσό 25 ευρώ και αφορά στην κάλυψη των διαχειριστικών εξόδων της εγγραφής και της έκδοσης κάρτας μέλους και της διαγραφής του, του υπολειπομένου διαμορφωθέντος σε πεντακόσια ενενήντα ένα (591) ευρώ, ποσό το οποίο οφείλει η εταιρία να επιστρέψει. Τέλος, η καταναλώτρια με την υποβληθείσα Αναφορά της ΔΕΝ ζητά το ποσό των 150 ευρώ που κατέβαλε ως «τέλος εγγραφής» στο καταγγελλόμενο γυμναστήριο, συνεπώς, παρέλκει η έρευνα της νομιμότητας ή μη του προκαταβληθέντος αυτού ποσού. Κατόπιν των ανωτέρω, ο Συνήγορος του Καταναλωτή: Ι) Απευθύνει σύσταση προς την καταγγελλόμενη εταιρία να επιστρέψει το ποσό των πεντακοσίων ενενήντα ενός (591) ευρώ στην καταγγέλλουσα, για τους ανωτέρω λόγους. ΙΙ) Καλεί τη καταγγελλόμενη εταιρία να του γνωστοποιήσει εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών, εάν αποδέχεται τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα έγγραφη σύσταση. ΙΙΙ) Αποφασίζει ότι σε περίπτωση που η καταγγελλόμενη επιχείρηση δεν αποδεχθεί τα διαλαμβανόμενα στην παρούσα σύσταση, τότε η παρούσα σύσταση πόρισμα δύναται να δημοσιευθεί (άρθρο 4 παρ. 5 ν.3297/2004) με στόχο την ταχύτερη και συνολική διευθέτηση της διαφοράς, δεδομένου ότι και στο μέλλον είναι πολύ πιθανό να ανακύψουν διαφορές παρόμοιας φύσεως. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή α/α Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος Εσωτερική Διανομή: 1. Γραφείο Συνηγόρου του Καταναλωτή 2. Γραφείο Βοηθού Συνηγόρου του Καταναλωτή κ. Βασιλικής Μπώλου 6

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δικαστικό Μέγαρο Θεσ/κης 26ης Οκτωβρίου 5

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΛΗΜ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δικαστικό Μέγαρο Θεσ/κης 26ης Οκτωβρίου 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Πληροφορίες: Δημήτρης Μάρκου Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Αθήνα 21 Ιουνίου 2013 e-mail: anaplirotis@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. :15659 Χειρίστρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 ) μίσθωμα ετησίως (πλέον του αναλογούντος τέλους Φ.Π.Α.).

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: Δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000,00 ) μίσθωμα ετησίως (πλέον του αναλογούντος τέλους Φ.Π.Α.). ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΘΝΙΚΑ ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Θεσσαλονίκη, 28-11-2014 Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.4002/11) Γρηγ.Λαμπράκη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011 Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 1097/2011 Μη έγκριση της πρότυπης Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα ινστιτούτα αισθητικής, τις μονάδες αδυνατίσματος και τις επιχειρήσεις γυμναστηρίων

Ενημέρωση του καταναλωτή για τα ινστιτούτα αισθητικής, τις μονάδες αδυνατίσματος και τις επιχειρήσεις γυμναστηρίων Ενημέρωση του καταναλωτή για τα ινστιτούτα αισθητικής, τις μονάδες αδυνατίσματος και τις επιχειρήσεις γυμναστηρίων Συνήγορος του Καταναλωτή ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Πρόλογος... 3 1. Νομικό πλαίσιο λειτουργίας προμηθευτών...

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 29 Απριλίου 2009 Αρ. πρωτ.: 1629. Ε Γ Γ Ρ Α Φ Η Σ Υ Σ Τ Α Σ Η Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α (Άρθρο 4 παρ. 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήμονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. Δ/νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ (ΕΠΑ) ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ Ι ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S08/072013 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τ.Κ. 14121 Α.Φ.Μ. : 999655324

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και

Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και Σύμβαση μεταξύ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΛΚΕ) και για το Υποέργο 6 «Εικονικό Εργαστήριο Χωρικής Ανάλυσης» Στο πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ (ΙΟΥΝΙΟΣ 2006 ΜΑIΟΣ 2007) ΑΘΗΝΑ 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ...4 1. Καταναλωτικά ήθη και παγκοσμιοποίηση... 4 2. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές... 4 3. Μέτρα νομοθετικής προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004)

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007 Αριθ. Πρωτ.: ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΠΟΡΙΣΜΑ (Άρθρο 4 5 ν. 3297/2004) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρμόδια: Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Θεοδώρα Παπαδημητρίου Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Διεύθυνση: th_ papad@synigoroskatanaloti. gr ΠΡΟΣ: 1. Α ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΜΕΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (ΕΣΗΔΗΣ) Ο Δήμαρχος Πεντέλης διακηρύσσει ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αντικείμενο: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 7 / 2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. Ταχ. Διεύθυνση :Τσόχα 5 Αθήνα 115 21 Τμήμα :Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρµόδια: ρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Ελένη Αθανασίου Ειδική Επιστήµονας Τηλ.: 210-6460276, 210-6460458 Ηλεκτρον. /νση: elathanasiou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗ ΣΥΜΦΕΡΟΤΕΡΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΨΗΦΙΑΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Eπιχειρήσεις - Έκδοση 1/10 Πλαίσιο Συνεργασίας - Όροι Διενέργειας Τραπεζικών Συναλλαγών Οι όροι και διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν Πλαίσιο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η

Π Ο Ρ Ι Σ Μ Α - Σ Υ Σ Τ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 31 Μαϊου 2007 Αριθμ. Πρωτ.: Αρμόδιος : κ. Γιώργος Δίελλας Αναπληρωτής Συνήγορος του Καταναλωτή Χειρίστρια: Ευαγγελία Νικ. Κοζυράκη Βοηθός Ειδική Επιστήμονας Ηλεκτρον. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ.

Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Α ν ε ξ ά ρ τ η τ η Α ρ χ ή Αρμόδια: Δρ. Βασιλική Μπώλου Βοηθός Συνήγορος του Καταναλωτή Εισηγήτρια: Θεοδώρα Ρούμπου Ειδική Επιστήμονας Αθήνα 20 Δεκεμβρίου 2011 e-mail: t_roumpou@synigoroskatanaloti.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β )

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 04/04/2014 ΓΕΝΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕIAΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΑΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 240/2014 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α. «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002638963 2015-03-13

15PROC002638963 2015-03-13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 12/3/2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Διακήρυξη δημόσιου πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και ασφαλείας για τις Διευθύνσεις Αλλοδαπών

Διαβάστε περισσότερα

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ

538.740,00 Χαμηλότερη τιμή ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Μαρούσι, 24-04-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΌΓΙΟ ΕΥΡΩΠΑΊΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΉ ΕΝΈΡΓΕΙΑΣ 1. ΥΠΟΧΡΕΏΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΆ ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΗΜΈΡΩΣΗ Ερωτήσεις 1. Ποιοι οργανισμοί ή φορείς στην περιοχή μου μπορούν να με βοηθήσουν

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002737237 2015-04-28

15PROC002737237 2015-04-28 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΧΑΪΔΑΡΙ 28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343, ΧΑΪΔΑΡΙ - Τ.Κ. 124 61 ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ. : 213 2046170-171

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002535133 2015-01-21

15PROC002535133 2015-01-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 1. Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ,ΕΡΓΩΝ,ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τμήμα Α Γενούς Τομέα, Φυσικών Πόρων & Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛΓΞ469ΗΙΖ-ΜΡΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΘΗΝΑ, 19 Δεκεμβρίου 2013. ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΠ: 502679 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ»

«ΨΗΦΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΡΙΘ. 1 / 5849 / 12.05.2011 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 611/2010. Έγκριση των Συµβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. που υποβλήθηκαν από τον.ε.σ.φ.α. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 611/2010. Έγκριση των Συµβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. που υποβλήθηκαν από τον.ε.σ.φ.α. Α.Ε. Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 611/2010 Έγκριση των Συµβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα