Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των ποσοτήτων κατά 30%

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των ποσοτήτων κατά 30%"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Ιωνία 13 / 5 / 2015 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ : /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: ιακήρυξη ηµόσιου Ανοιχτού ιαγωνισµού για την προµήθεια Τροφίµων για την ηµοτική Κατασκήνωση για το Έτος 2015 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος Νέας Ιωνίας Έχοντας υπόψη: 1) Στον προϋπολογισµό του ήµου Ν. Ιωνίας οικονοµικού έτους 2015 και στον Κ.Α µε τίτλο : «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, προµήθεια τροφίµων» βρίσκεται γραµµένη πίστωση για την αντιµετώπιση της δαπάνης αυτής. 2) Η Κοινωνική Υπηρεσία του ήµου µε την µε αρ. 3/2015 Μελέτη καθόρισε την συγγραφή υποχρεώσεων και το ενδεικτικό προϋπολογισµό για τα υπό προµήθεια είδη. 3) Με την 110/2015 Πράξη Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε 3/2015 µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι του ηµόσιου Ανοιχτού ιαγωνισµού προµήθειας Τροφίµων για την ηµοτική κατασκήνωση για το Έτος ) Επίσης µε την 110/2015 Πράξη Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού Ευρώ στον Κ.Α µε τίτλο : Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, προµήθεια τροφίµων ΑΑΥ : 548/ Α ΑΜ: 15REQ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ηµόσιο Ανοιχτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήρια κατακύρωσης τα εξής : α) Χαµηλότερη τιµή επί των τιµών αναλυτικού τιµολογίου της 3/2015 µελέτης Κοινωνικής Υπηρεσίας, β) Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στην νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του, µε βάση τις µέσες τιµές αυτών των ειδών που ανακοινώνονται από την Περιφέρεια Αττικής-.νση Ανάπτυξης - Τµήµα Εµπορίου για την προµήθεια Τροφίµων για την ηµοτική Κατασκήνωση για το Έτος

2 Άρθρο 1 Η παρούσα αναφέρεται στην προµήθεια Τροφίµων για να καλύψουν τις ανάγκες σίτισης των κατασκηνωτών της κατασκήνωσης του ήµου Ν. Ιωνίας στο Αλεποχώρι για το 2015 Τα προς προµήθεια τρόφιµα περιγράφονται αναλυτικά στην συνηµµένη 3/2015 µελέτη της Κοινωνικής Υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης ιακήρυξης. Ο ήµος κατά την διάρκεια της σύµβασης διατηρεί το δικαίωµα να στέλνει δείγµατα των τροφίµων στις αρµόδιες υγειονοµικές υπηρεσίες του Κράτους για έλεγχο µε έξοδα του προµηθευτή. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό ευρώ µε το & η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α µε τίτλο :«Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, προµήθεια τροφίµων» προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 Άρθρο 2 Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ.αριθµ /93 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και του Νόµου 3463/2006 ( ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του ν.4281/14 και 4320/15. Ο ανάδοχος η οι ανάδοχοι θα αναδειχτούν ύστερα από ηµόσιο Ανοιχτό ιαγωνισµό µε κριτήρια κατακύρωσης : α) Χαµηλότερη τιµή επί των τιµών αναλυτικού τιµολογίου της 3/2015 µελέτης β) Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στην νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του, µε βάση τις µέσες τιµές αυτών των ειδών που ανακοινώνονται από την Περιφέρεια Αττικής-.νση Ανάπτυξης - Τµήµα Εµπορίου. Άρθρο 3 Οι ανάδοχοι, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την ανακοίνωση του, θα πρέπει να προσέλθουν εντός δέκα (10) ηµερών για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων. Άρθρο 4 Στον διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προµηθευτών ή Συνεταιρισµοί εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ο νόµος ορίζει. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 4/µηνης ισχύος σε ποσοστό ίσο µε το 2% επί του συνολικού προϋπολογισµού της Μελέτης, σε επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων. 2. Απόσπασµα ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταδίκη για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, για τα φυσικά πρόσωπα. 3. Πιστοποιητικά της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη κατάσταση και ότι δεν τελούν υπό δικαστική κήρυξη σε κάτι από τα παραπάνω. 4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 5. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής ενηµερότητας των ασφαλιστικών των υποχρεώσεων. 6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό. 7. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί για την λειτουργία της επιχείρησης και δεν έχει αποκλειστεί για κάποιο λόγο η συµµετοχή τους από διαγωνισµό του ηµοσίου ή των ΟΤΑ. 8. Υπεύθυνη ήλωση ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της παρούσης ιακήρυξης και της µελέτης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 2

3 Για να θεωρηθούν έγκυρα τα ανωτέρω πιστοποιητικά και τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι (6) µηνών, που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών. Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός του τελευταίου µηνός πριν τη δηµοπράτηση. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, σε δυο (2) αντίγραφα µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο πάνω στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: Πάνω αριστερά τα στοιχεία του προµηθευτή, κάτω δεξιά η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα, ο τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό δηλαδή ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ο αριθµός της διακήρυξης, ο τίτλος της Προµήθειας. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 3 (τα πρωτότυπα) και τα Τεχνικά Στοιχεία της Προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο σφραγισµένο µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία και τα οικονοµικά δεν είναι δυνατόν λόγω του µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους του διαγωνιζοµένους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της Ένωσης Προµηθευτών υπογράφεται από όλα τα µέλη της Ένωσης ή τον εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις, οποιαδήποτε διόρθωση πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και να µονογράφεται από τον προσφέροντα. 4. Προσφορές που αφορούν µέρος των ζητουµένων ειδών δεν γίνεται δεκτή και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτεται η προσφορά ως απαράδεκτη. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται. 5. Σε περίπτωση που κύριες και εναλλακτικές προσφορές δεν κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές καµία από αυτές δεν λαµβάνεται υπόψη. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές τρεις ( 3 ) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 2. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί σε χρόνο είκοσι (20) ηµερών. 3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τα παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3

4 ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ 1. Ο Προµηθευτής πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόµενων ειδών και τον τόπο εγκατάστασής του. 2. Προσφορά η οποία δεν υπάρχουν οι παραπάνω κατά περίπτωση δηλώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας θα πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό ποιότητος αντίγραφο του οποίου θα κατατεθεί µαζί µε την προσφορά. ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Ο προµηθευτής θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης εκτός και αν στην προσφορά του αναφέρει ρητά τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται, σε αυτή την περίπτωση ο προµηθευτής πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειµένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή για να γίνουν δεκτοί ή να απορριφθούν κατά την κρίση της. 3. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή καµία διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ιευκρινήσεις δίνονται από τον προµηθευτή µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού είτε ενώπιόν της είτε µετά από έγγραφο του ήµου. Από τις διευκρινήσεις αυτές λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Άρθρο 9 1. Με την υπογραφή του συµφωνητικού, θα καθοριστεί ο τρόπος της σταδιακής παράδοσης στις εγκαταστάσεις της ηµοτικής κατασκήνωσης του ήµου Ν. Ιωνίας στο Αλεποχώρι. Σε περίπτωση υπερβάσεων, µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των ποσοτήτων κατά 30% 2. Οι προµηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούνται να καταθέσουν µε την υπογραφή της σύµβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον. Η εγγύηση επιστολή καλής εκτέλεσης 3/µηνης ισχύος κατατίθεται πριν από την υπογραφή της σύµβασης και επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή από την αρµόδια Επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Άρθρο 10 Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε χρηµατικά εντάλµατα. Ο τρόπος της σταδιακής πληρωµής καθορίζεται όπως παρακάτω: Θα τιµολογείται η των τροφίµων που παραδόθηκαν µετά από κάθε παραγγελία της Κοινωνικής Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο προµηθευτή. Στην συνέχεια θα εκδίδεται ισόποσο χρηµατικό ένταλµα πληρωµής συνοδευµένο µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα παραδίδεται προς εξόφληση. 4

5 Άρθρο 11 Σε περίπτωση που τα τρόφιµα δεν είναι πολύ καλής ποιότητας και οι συνθήκες µεταφοράς (µε κατάλληλο µεταφορικό µέσο του αναδόχου στην κατασκήνωση του ήµου στο Αλεποχώρι) δεν πληρούν του σύγχρονους κανόνες υγιεινής, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. \ Τα είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και απαραίτητα σύµφωνα µε τους όρους της 3/2015 µελέτης Κοινωνικής Υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και η επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωµα να µη τα παραλάβει αν κρίνει ότι είναι αµφιβόλου ποιότητας & επιβλαβή για την υγεία των κατασκηνωτών. Άρθρο 12 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και δεν µπορεί να προκύψει από µέρους του ουδεµία επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές. 1. Υπέρ του Ταµείου Ασφάλισης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ποσοστό 1,5% και υπέρ του ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 0,5% 2. Φόρος εισοδήµατος ποσοστό 4%. 3. Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 13 Ανακοίνωση της παρούσης ιακήρυξης θα δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες : 1 Εφηµερίδα καθηµερινή γενικών ειδήσεων µεγάλης κυκλοφορίας 1 Εφηµερίδα καθηµερινή Οικονοµική η ηµοπρασιών 1 τοπική Εφηµερίδα ηµερήσια 1 τοπική Εφηµερίδα εβδοµαδιαία + Εφηµερίδα Κυβέρνησης + Ανάρτηση στο ιαύγεια + Ανάρτηση στο site του ήµου Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, των δηµοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το Ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Άρθρο 14 Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις, της σχετικής νοµοθεσίας, όπως ακριβώς ισχύουν. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 03 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της ηµοτικής Κατασκήνωσης Κ.Α ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Ελαιόλαδο Αυγά Λαχανικά Φρούτα Αρωµατικά βότανα ιάφορα κρέατα Μη αλκοολούχα ποτά Παγωτά Προϊόντα αρτοποιίας Παναρισµένα τεµάχια ψαριού Κατεψυγµένα λαχανικά Άλευρα δηµητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή προϊόντα Γαλακτοκοµικά προϊόντα Τυροκοµικά προϊόντα Καρυκεύµατα και αρτύµατα Καβουρδισµένος καφές Σάλτσες ανάµικτα καρυκεύµατα και αρτύµατα Προϊόντα κρέατος Πίτες Αλάτι Αλεύρι που φουσκώνει µόνο του Φυτικά έλαια Λευκή ζάχαρη Σιµιγδάλι Γλυκά µπισκότα Πλάκες σοκολάτας Φυσική σκόνη κακάο Ξύδι ή ισοδύναµο Πολτός ξηρών καρπών Μέλι Μανιτάρια σε κονσέρβα Μαύρο τσάι Φρυγανιές Παρασκευασµένα προϊόντα άρτου Στιγµιαίος πουρές Χυµός λεµονιού Φασόλια Επεξεργασµένα φρούτα Αποφλοιωµένο ρύζι ιατηρηµένες τοµάτες Μαργαρίνη Μη µαγειρεµένα ζυµαρικά Μείγµατα για επιδόρπια Είδη ζαχαροπλαστικής 6

7 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια των παρακάτω προϊόντων: Ελαιόλαδου Αυγών Ειδών Μαναβικής Κρεάτων µε ποσοστό έκπτωσης Κρεάτων, κοτόπουλων, κατεψυγµένων µε χαµηλότερη τιµή Αναψυκτικών. Κατεψυγµένων προϊόντων µε χαµηλότερη τιµή. Παγωτών Ειδών Παντοπωλείου. Όλα τα προς προµήθεια είδη και οι ποσότητες τους, αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των ,24 µε τον αντίστοιχο ανά κατηγορία Φ.Π.Α. Άρθρο 2 ο Ο ανάδοχος θα αναδειχτεί ύστερα από τις νόµιµες διαδικασίες που προβλέπονται από τη νοµοθεσία και µε κριτήρια κατακύρωσης: 1. Τη χαµηλότερη τιµή επί των τιµών του αναλυτικού τιµολογίου επί των ειδών που περιλαµβάνονται στους πίνακες 4β, 5, 6α, 7, 8α(8α1 έως 8α14) και 8β, του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσης µελέτης. 2. Το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες µονάδες στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής του, µε βάση τις µέσες τιµές αυτών των ειδών που ανακοινώνονται από την Περιφέρεια Αττικής- ιεύθυνση Εµπορίου & Τουρισµού, για τα είδη που περιλαµβάνονται στους πίνακες 1, 2, 3, 4α και 6β, του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσης µελέτης. Άρθρο 3 ο Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος ο ανάδοχος της προµήθειας θα κληθεί για την υπογραφή της σύµβασης εντός δέκα (10) ηµερών. Ο υπογράφων τη σύµβαση ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να έχει υπόψη του ότι τα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Άρθρο 4 ο Με την υπογραφή του συµφωνητικού θα καθορισθεί και ο χρονολογικός τρόπος και παράδοσης των ειδών, στις εγκαταστάσεις της ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι. Σε περίπτωση υπερβάσεων επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Άρθρο 5 ο Ο τρόπος πληρωµής καθορίζεται όπως παρακάτω: Κάθε τέλος µήνα θα τιµολογείται η συνολική των προϊόντων που παραδόθηκαν. Στη συνέχεια θα εκδίδονται ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής συνοδευόµενα µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα παραδίδονται προς εξόφληση. Τα σχετικά τιµολόγια, θα παραδίδονται µόνο στο Γραφείο Προµηθειών. Άρθρο 6 ο Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και δεν µπορεί να προκύψει από µέρους του ουδεµία επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές. Ο Συντάκτης Ο Προϊστάµενος Λυκούργος Μυτιληναίος Μιχάλης Σουρµελής 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 03 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της ηµοτικής Κατασκήνωσης Κ.Α ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Ελαιόλαδο Αυγά Λαχανικά Φρούτα Αρωµατικά βότανα ιάφορα κρέατα Μη αλκοολούχα ποτά Παγωτά Προϊόντα αρτοποιίας Παναρισµένα τεµάχια ψαριού Κατεψυγµένα λαχανικά Άλευρα δηµητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή προϊόντα Γαλακτοκοµικά προϊόντα Τυροκοµικά προϊόντα Καρυκεύµατα και αρτύµατα Καβουρδισµένος καφές Σάλτσες ανάµικτα καρυκεύµατα και αρτύµατα Προϊόντα κρέατος Πίτες Αλάτι Αλεύρι που φουσκώνει µόνο του Φυτικά έλαια Λευκή ζάχαρη Σιµιγδάλι Γλυκά µπισκότα Πλάκες σοκολάτας Φυσική σκόνη κακάο Ξύδι ή ισοδύναµο Πολτός ξηρών καρπών Μέλι Μανιτάρια σε κονσέρβα Μαύρο τσάι Φρυγανιές Παρασκευασµένα προϊόντα άρτου Στιγµιαίος πουρές Χυµός λεµονιού Φασόλια Επεξεργασµένα φρούτα Αποφλοιωµένο ρύζι ιατηρηµένες τοµάτες Μαργαρίνη Μη µαγειρεµένα ζυµαρικά Μείγµατα για επιδόρπια Είδη ζαχαροπλαστικής 8

9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Προµήθεια Ελαιόλαδου (µε ποσοστό έκπτωσης) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως Ελαιόλαδο για τις ανάγκες της ηµοτικής Κατασκήνωσης. 2) Τα προϊόντα θα παραδοθούν στο χώρο της ηµοτικής Κατασκήνωσης 3) Το Ελαιόλαδο, πρέπει να είναι εγχώριο, Α Ποιότητας τύπου Έξτρα Παρθένο 4) Το προϊόν, θα παρέχεται σε συσκευασίες των πέντε (5) λίτρων. 5) Το Ελαιόλαδο, θα πρέπει να είναι ποιότητας «Έξτρα Παρθένο», να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις εκάστοτε περί τροφίµων, ισχύουσες διατάξεις. Θα πρέπει να είναι µε άµεµπτη γεύση και οξύτητα όχι ανώτερη του προβλεποµένου. 2) Προµήθεια Αυγών (µε ποσοστό έκπτωσης) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως αυγά. 2) Τα αυγά, θα παραγγέλνονται 2 ηµέρες πριν την παράδοσή τους και θα παραδίδονται στο χώρο της Αποθήκη της ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής. 3) Θα είναι ποιότητας Α, Ωοσκοπηµένα, άνω των 55 γρ. 4) Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρισµένα και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα. Τα ελτία Αποστολής, που συνοδεύουν τα προϊόντα, θα παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τιµολόγια, θα παραδίδονται, µόνο στο Γραφείο Προµηθειών. 5) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών προµήθειας, ορίζεται στις δύο (2) φορές την εβδοµάδα (κατόπιν συµφωνίας των δύο (2) µερών), κατά τις πρωινές ή απογευµατινές ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Αποθηκάριο. 6) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριµελή Επιτροπή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αµφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίµων, τις προδιαγραφές κ.λ.π. προϋποθέσεις εκ των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή, τότε η Επιτροπή Παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναµφισβήτητο δικαίωµα να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη. 3) Προµήθεια Ειδών Μαναβικής (µε ποσοστό έκπτωσης) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται είδη Μαναβικής 2) Τα προϊόντα πρέπει να είναι εγχώρια και θα παραγγέλλονται δύο (2) ηµέρες πριν την παράδοσή τους και θα παραδίδονται στο χώρο της Αποθήκης της ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής. 3) Θα είναι καλής ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και άµεσης κατανάλωσης και θα πληρούν τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών 4) Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρισµένα και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα. Τα ελτία Αποστολής, που θα συνοδεύουν τα προϊόντα θα παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τα Τιµολόγια, θα παραδίδονται µόνο στο Γραφείο Προµηθειών. 5) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριµελή Επιτροπή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής, αµφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσοτέρων ειδών των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους διακήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίµων, τις προδιαγραφές και λοιπές προϋποθέσεις, εκ των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή, τότε η Επιτροπή Παραλαβής, έχει το αποκλειστικό και αναµφισβήτητο δικαίωµα, να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη. 9

10 4α Προµήθεια κρεάτων (µε ποσοστό έκπτωσης) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως Νωπά κρέατα και κοτόπουλα. 2. Το προϊόν θα παραδίδεται σε ψυγεία της ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής. ύο (2) φορές την εβδοµάδα (κατόπιν συµφωνίας των δύο (2) µερών), κατά τις µεσηµβρινές ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Αποθηκάριο. 3. Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρισµένα και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα. Τα ελτία Αποστολής, που συνοδεύουν τα προϊόντα, θα παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τιµολόγια, θα παραδίδονται, µόνο στο Γραφείο Προµηθειών. 4. Όπου αναφέρεται µοσχάρι, πρόκειται, για νεαρό µοσχάρι, 8 έως 12 µηνών, όπως αναφέρεται στο ελτίο Τιµών της Περιφέρειας Αττικής. 5. Το κοτόπουλο πρέπει να είναι τύπου 65% Α ποιότητας & κατά προτίµηση βάρους περίπου ενός κιλού. 6. Για όλα τα είδη πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Κώδικα τροφίµων και ποτών. 7. Τα µεταφορικά µέσα θα διαθέτουν επαρκή ψύξη, ώστε τα προϊόντα να είναι αναλλοίωτα και µη αποψυγµένα. 8. Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου, είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας. 9. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριµελή Επιτροπή. 10. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αµφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίµων, τις προδιαγραφές κ.λ.π. προϋποθέσεις, τότε η Επιτροπή Παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναµφισβήτητο δικαίωµα να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη. 11. Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, προβλέπονται στο ελτίο Τιµών της Περιφέρειας, µε το οποίο και είµαστε συµµορφωµένοι. 4β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ (λουκάνικα-χοιρινά σουβλάκια ) (µε χαµηλότερη τιµή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως Κρέατα (Λουκάνικα Χοιρινά Σουβλάκια). 2.Το προϊόν θα παραδίδεται σε ψυγεία της ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής. ύο (2) φορές την εβδοµάδα (κατόπιν συµφωνίας των δύο (2) µερών), κατά προτίµηση τις µεσηµβρινές ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Αποθηκάριο. 3.Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρισµένα και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα. Τα ελτία Αποστολής, που συνοδεύουν τα προϊόντα, θα παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τιµολόγια, θα παραδίδονται, µόνο στο Γραφείο Προµηθειών. 4.Τα σουβλάκια να είναι από φρέσκο χοιρινό κρέας Α ποιότητας και να είναι φρεσκοκοµµένα, µε βάρος τουλάχιστον 80 γραµµάρια. 5.Τα λουκάνικα πρέπει να είναι τύπου Φραγκφούρτης. 6.Για όλα τα είδη πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Κώδικα τροφίµων και ποτών. 7.Τα µεταφορικά µέσα θα διαθέτουν επαρκή ψύξη, ώστε τα προϊόντα να είναι αναλλοίωτα και µη αποψυγµένα. 8.Για τα προϊόντα που κριτήριο κατακύρωσης, είναι η χαµηλότερη τιµή, οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου, θα είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας. 9.Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριµελή Επιτροπή. 10

11 10.Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αµφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίµων, τις προδιαγραφές κ.λ.π. προϋποθέσεις, τότε η Επιτροπή Παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναµφισβήτητο δικαίωµα να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη. 5 Προµήθεια Αναψυκτικών (µε χαµηλότερη τιµή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως Αναψυκτικά 2) Τα αναψυκτικά, θα παραγγέλνονται 2 ηµέρες πριν την παράδοσή τους και θα παραδίδονται στο χώρο της Αποθήκης της ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής. 3) Ο φυσικός χυµός θα πρέπει να είναι σε συσκευασίες tetrapack που θα το διατηρούν προστατευµένο και αναλλοίωτο. Θα πρέπει να από 100% φυσικό χυµό φρούτων, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και συντηρητικών. 4) Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρισµένα και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα, µε τη µέγιστη θερµοκρασία που θα αναπτύσσεται κατά τη µεταφορά τους, να µην υπερβαίνει τη θερµοκρασία που καθορίζουν οι κείµενες Υγειονοµικές διατάξεις. Τα ελτία Αποστολής, που συνοδεύουν τα προϊόντα, θα παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τιµολόγια, θα παραδίδονται, µόνο στο Γραφείο Προµηθειών. 5) Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου, είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας. 6) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών προµήθειας, ορίζεται στις δύο (2) φορές την εβδοµάδα (κατόπιν συµφωνίας των δύο (2) ηµερών), κατά τις πρωινές ή απογευµατινές ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Αποθηκάριο. 7) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριµελή Επιτροπή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αµφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίµων, τις προδιαγραφές κ.λ.π. προϋποθέσεις εκ των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή, τότε η Επιτροπή Παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναµφισβήτητο δικαίωµα να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη. 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 6α ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (µε χαµηλότερη τιµή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως κατεψυγµένα τρόφιµα. 2) Τα προϊόντα θα παραδοθούν στο χώρο της ηµοτικής Κατασκήνωσης, Τα µεταφορικά µέσα θα διαθέτουν επαρκή ψύξη, ώστε τα προϊόντα να είναι αναλλοίωτα και µη αποψυγµένα. 3) Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι κατεψυγµένα, Α ποιότητας και να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η Ε.Ε. 6β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (µε ποσοστό έκπτωσης) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως κατεψυγµένα τρόφιµα. 2) Τα προϊόντα θα παραδοθούν στο χώρο της ηµοτικής Κατασκήνωσης, Τα µεταφορικά µέσα θα διαθέτουν επαρκή ψύξη, ώστε τα προϊόντα να είναι αναλλοίωτα και µη αποψυγµένα. 11

12 3) Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι κατεψυγµένα, Α ποιότητας και να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η Ε.Ε. 4) Για τα Φασολάκια και τον Αρακά, ισχύει η Μέση του ελτίου Τιµών της Περιφέρειας Αττικής, 5) Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, προβλέπονται στο ελτίο Τιµών της Περιφέρειας, µε το οποίο και είµαστε συµµορφωµένοι. 7) Προµήθεια Παγωτών (µε χαµηλότερη τιµή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως Παγωτά 2) Τα Παγωτά θα παραγγέλνονται 2 ηµέρες πριν την παράδοσή τους και θα παραδίδονται στο χώρο της Αποθήκη της ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής. 3) Θα είναι καλής ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και άµεσης κατανάλωσης 4) Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρισµένα και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα, τα οποία να διαθέτουν ψυγεία. Τα ελτία Αποστολής, που συνοδεύουν τα προϊόντα, θα παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τιµολόγια, θα παραδίδονται, µόνο στο Γραφείο Προµηθειών. 5) Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου, είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας. 6) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών προµήθειας, ορίζεται στη µία (1) φορά την εβδοµάδα (κατόπιν συµφωνίας της ηµέρας παράδοσης, κατά τις πρωινές ή απογευµατινές ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Αποθηκάριο.). 7) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριµελή Επιτροπή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αµφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίµων, τις προδιαγραφές κ.λ.π. προϋποθέσεις εκ των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή, τότε η Επιτροπή Παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναµφισβήτητο δικαίωµα να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη. 8) Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου (µε χαµηλότερη τιµή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως είδη παντοπωλείου 2) Τα είδη Παντοπωλείου θα παραγγέλνονται 2 ηµέρες πριν την παράδοσή τους και θα παραδίδονται στο χώρο της Αποθήκης της ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής. 3) Θα είναι καλής ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και άµεσης κατανάλωσης µε τις τεχνικές προδιαγραφές τους, όπως αναφέρονται παρακάτω. 4) Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρισµένα και απολυµασµένα και όπου απαιτείται µε ψύξη, µεταφορικά µέσα. Τα ελτία Αποστολής, που συνοδεύουν τα προϊόντα, θα παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τα τιµολόγια, θα παραδίδονται, µόνο στο Γραφείο Προµηθειών. 5) Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου, είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας. 6) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών προµήθειας, ορίζεται στις δύο (2) φορές την εβδοµάδα (κατόπιν συµφωνίας των δύο (2) µερών, κατά τις πρωινές ή απογευµατινές ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Αποθηκάριο. 7) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριµελή Επιτροπή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αµφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών των παραδιδόµενων από 12

13 τον προµηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίµων, τις προδιαγραφές κ.λ.π. προϋποθέσεις εκ των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή, τότε η Επιτροπή Παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναµφισβήτητο δικαίωµα να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. ΑΛΕΥΡΙ : Να είναι από σιτάρι και για όλες τις χρήσεις 2. ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ: Η Συσκευασία δεν πρέπει να είναι χτυπηµένη ή τσαλακωµένη. Το προϊόν πρέπει να είναι σφραγισµένο στη συσκευασία για να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή του µε το περιβάλλον 3. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ: Να είναι πλήρες αγελαδινό γάλα, καθαρού βάρους 500 γραµ. και να πληροί τους όρους τους Κώδικα τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονοµικές διατάξεις. 4. ΖΑΧΑΡΗ: Πρέπει να είναι ψιλή, λευκή, κρυσταλλική Α ποιότητας, µε αναγραφόµενη προέλευση. 5. ΖΥΜΑΡΙΚΑ: Θα πρέπει να είναι από σιµιγδάλι Α ποιότητος. 6. ΚΑΚΑΟ: Πρέπει να λαµβάνεται από κονιοποίηση καθορισµένων αποφλοιωµένων και καβουρδισµένων κυαµάτων και να περιέχει βούτυρο κακάο σε ποσοστό τουλάχιστον 20% υπολογιζόµενο επί ξηράς ουσίας και νερό 9% κατά ανώτατο όριο. Πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον όπου η θερµοκρασία να µην υπερβαίνει τους 18 C και η σχετική υγρασία να είναι 40-55%. 7. ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: Να πληροί τους όρους που προβλέπει το άρθρο 81 του Κ. Τ. Π. Να είναι συσκευασµένη σε κατάλληλη συσκευασία και να αναφέρει σε εµφανές σηµείο την περιεκτικότητα σε λίπος και την ηµεροµηνία λήξης. 8. ΚΑΦΕΣ: Να είναι Ελληνικού Τύπου, να είναι καλής ποιότητας και να πληροί τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 9. ΚΑΦΕΣ τύπου ΝΕΣ: Να είναι Α Ποιότητας στιγµιαίος καφές και να πληροί τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 10. ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ : Η πρώτη ύλη πρέπει να είναι καλής ποιότητας και εξαιρετικής νωπότητας, µε ποσοστό ζάχαρης 14-16%. Το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει παθογόνα µικρόβια ή µύκητες, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζύµωση του περιεχοµένου. 11. ΜΑΡΜΕΛΑ Α: Αυτή πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος φτιαγµένη από ζάχαρη και φρέσκα φρούτα σε ποσοστό 40% και άνω και να πληροί τους όρους της σχετικής εγκυκλίου του Γ.Χ.Κ. 12. ΜΕΛΙ : Πρέπει να πληροί τους κανόνες ορθής µελισσοκοµικής πρακτικής για την παραγωγή προϊόντων που µπορούν να καταναλωθούν από τον άνθρωπο. Πρέπει να φυλάσσεται σε µέρος σκιερό και δροσερό µε θερµοκρασία 25 C. Περιεκτικότητα 13

Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων.

Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 25.06.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 50807 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πληροφ. Μαρία Μαρµαριτσάκη Τηλ. 2821341692 www.chania.gr Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ : ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΡΝΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΙ ΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΡΝΑΙΑΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002888077 2015-07-02

15PROC002888077 2015-07-02 15PROC002888077 2015-07-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Μαραθώνας 29/6/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθ. Πρωτ. 18190 Τμήμα Προμηθειών Ταχ. Δ/νση : Λεωφόρος Μαραθώνος 104 Ταχ. Κωδ. : 19005 Ν.Μάκρη

Διαβάστε περισσότερα

Α Α:7ΗΙΟΩΚΑ-Γ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Α Α:7ΗΙΟΩΚΑ-Γ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ Α Α:7ΗΙΟΩΚΑ-Γ93 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προϋπ. 221.576,32 µε ΦΠΑ Πηγή Ι.ΠΟΡΟΙ Χρήση 2014. ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ αριθ.149/2013 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Σεραφείµ Μαρία Τηλ.:2531352448

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν.Μουδανιά 17/09/2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 29105 ΔΗΜΟΣ Ν.ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Προμήθεια : ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 2014 α) Ειδών τροφίμων για τον Οργανισμό Πολιτισμού και Αθλητισμού β)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. Για την «Προµήθεια Τροφίµων για τις ανάγκες των παιδικών σταθµών του ΝΠΔΔ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Γ.Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Πληροφορίες: Γκουρτσιλίδης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, προϋπολογισμού και όρων της υπ αριθ. 2/2015 Μελέτης καθώς και των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΚΑ-ΧΗ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Π.Τσαλδάρη 10 Ταχ.κώδικας: 18450 ΝΙΚΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜΟΣ: 34 Λέρος 02-07-12 Αρ.Πρωτ.:6863 Ελληνική Δημοκρατία Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Β Δ. Υ. ΠΕ. Νοτίου Αιγαίου Κρατικό Θεραπευτήριο Κέντρο Υγείας Λέρου ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ. Κωδικός CPV ΧΡΗΣΗ: 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ K.Α.15.6481.0001,15.6481.0002, 15.6481.0003,30.7341.0022, 15.6473.0001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΑ ΕΙ Η ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ- ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ-ΓΑΛAΚΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αγρίνιο, 15-5-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 73 ΘΕΜΑ :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ ΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Αρ. Μελ. : 25 / 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOMOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΟΡΕΑΣ Α: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Β: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΦΟΡΕΑΣ Γ: ΠΡΟΫΠΟΛ.: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΑΡΟΧΗ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002571054 2015-02-11

15PROC002571054 2015-02-11 Ελληνική Δημοκρατία Νομός Σερρών Δήμος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 01/2015 Αρ.Πρωτ.:2197/10-02-2015 Τίτλος: «Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Ηράκλειας και των Νομικών προσώπων έτους 2015» Χρηματοδότηση : Δημοτικοί

Διαβάστε περισσότερα

Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων CPV 15000000-8 CPV 03000000-1

Δημόσιος Διαγωνισμός για την προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πολυγύρου και των Νομικών του Προσώπων CPV 15000000-8 CPV 03000000-1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Πολύγυρος 08/04/2015 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ Αρ. Μελέτης: 10/2015 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ -ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΩΝ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχ. Δ/νση : Μπαλτατζή 32 Νίκαια

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5127/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΑΜΑ 29-1-2015 ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.1095 ΔΗΜΟΣ ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΜΑ TK 74052 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Για την προμήθεια τροφίμων και ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αριθ. Μελέτης: 8/2015 ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ. Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5140/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ1291Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ. 2.Την υπ αριθμ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΕΚ1291Β ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος, 11/03/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. Πρωτ : 6671 ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. Δημάρχου: 471 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. Διάκου Τ.Κ. 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες:Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2014 ΔΗΜΟΣ ΠAΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Μ Ε Λ Ε Τ Η «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» Προϋπολογισμού 34.300,00 (με ΦΠΑ) 1. Τεχνική Έκθεση 2.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918

Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286 093 Fax :210 5202918 ΔΙΑΚHΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ Β.Ν.Σ ΔΡΑΜΑΣ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αριθμός Διακήρυξης : 4/2012 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ ΔΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθμ. Μελέτης 68/14 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΑΪΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πάτρα,10 /06/2014 Αριθ. Πρωτ.:158735/4196 Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κώδικας FAX Πληροφορίες Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΝΟΜΟΣ ΗΜΘΙΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΙ ΓΛΚΤΟΣ ΓΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟΥΧΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥΣ ΓΙ ΤΟ ΕΤΟΣ 2016 Ενδεικτικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ. Τεύχος Διακήρυξης ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης για την προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των νομικών του προσώπων και γάλακτος για το δικαιούχο προσωπικό για την περίοδο 2014-2015 Περιεχόμενα:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002000641 2014-04-17

14PROC002000641 2014-04-17 14PROC002000641 2014-04-17 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΗΣ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ, ΤΟΥ ΚΕΚΠΑ, ΤΗΣ ΔΗΚΕΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΛΟΥΤΡΑ

Διαβάστε περισσότερα