Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των ποσοτήτων κατά 30%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των ποσοτήτων κατά 30%"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Νέα Ιωνία 13 / 5 / 2015 ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ : /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΘΕΜΑ: ιακήρυξη ηµόσιου Ανοιχτού ιαγωνισµού για την προµήθεια Τροφίµων για την ηµοτική Κατασκήνωση για το Έτος 2015 Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ήµαρχος Νέας Ιωνίας Έχοντας υπόψη: 1) Στον προϋπολογισµό του ήµου Ν. Ιωνίας οικονοµικού έτους 2015 και στον Κ.Α µε τίτλο : «Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, προµήθεια τροφίµων» βρίσκεται γραµµένη πίστωση για την αντιµετώπιση της δαπάνης αυτής. 2) Η Κοινωνική Υπηρεσία του ήµου µε την µε αρ. 3/2015 Μελέτη καθόρισε την συγγραφή υποχρεώσεων και το ενδεικτικό προϋπολογισµό για τα υπό προµήθεια είδη. 3) Με την 110/2015 Πράξη Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε 3/2015 µελέτη και καταρτίστηκαν οι όροι του ηµόσιου Ανοιχτού ιαγωνισµού προµήθειας Τροφίµων για την ηµοτική κατασκήνωση για το Έτος ) Επίσης µε την 110/2015 Πράξη Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης ποσού Ευρώ στον Κ.Α µε τίτλο : Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, προµήθεια τροφίµων ΑΑΥ : 548/ Α ΑΜ: 15REQ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι ηµόσιο Ανοιχτό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές µε κριτήρια κατακύρωσης τα εξής : α) Χαµηλότερη τιµή επί των τιµών αναλυτικού τιµολογίου της 3/2015 µελέτης Κοινωνικής Υπηρεσίας, β) Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στην νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του, µε βάση τις µέσες τιµές αυτών των ειδών που ανακοινώνονται από την Περιφέρεια Αττικής-.νση Ανάπτυξης - Τµήµα Εµπορίου για την προµήθεια Τροφίµων για την ηµοτική Κατασκήνωση για το Έτος

2 Άρθρο 1 Η παρούσα αναφέρεται στην προµήθεια Τροφίµων για να καλύψουν τις ανάγκες σίτισης των κατασκηνωτών της κατασκήνωσης του ήµου Ν. Ιωνίας στο Αλεποχώρι για το 2015 Τα προς προµήθεια τρόφιµα περιγράφονται αναλυτικά στην συνηµµένη 3/2015 µελέτη της Κοινωνικής Υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης ιακήρυξης. Ο ήµος κατά την διάρκεια της σύµβασης διατηρεί το δικαίωµα να στέλνει δείγµατα των τροφίµων στις αρµόδιες υγειονοµικές υπηρεσίες του Κράτους για έλεγχο µε έξοδα του προµηθευτή. Ο προϋπολογισµός ανέρχεται στο ποσό ευρώ µε το & η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α µε τίτλο :«Έξοδα λειτουργίας συσσιτίων, προµήθεια τροφίµων» προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2015 Άρθρο 2 Η προµήθεια θα εκτελεστεί σύµφωνα µε τις διατάξεις της υπ.αριθµ /93 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΕΚΠΟΤΑ) και του Νόµου 3463/2006 ( ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) και του ν.4281/14 και 4320/15. Ο ανάδοχος η οι ανάδοχοι θα αναδειχτούν ύστερα από ηµόσιο Ανοιχτό ιαγωνισµό µε κριτήρια κατακύρωσης : α) Χαµηλότερη τιµή επί των τιµών αναλυτικού τιµολογίου της 3/2015 µελέτης β) Μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες στην νόµιµα διαµορφούµενη µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσης του, µε βάση τις µέσες τιµές αυτών των ειδών που ανακοινώνονται από την Περιφέρεια Αττικής-.νση Ανάπτυξης - Τµήµα Εµπορίου. Άρθρο 3 Οι ανάδοχοι, µετά την κατά νόµο έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την ανακοίνωση του, θα πρέπει να προσέλθουν εντός δέκα (10) ηµερών για την υπογραφή των σχετικών συµβάσεων. Άρθρο 4 Στον διαγωνισµό µπορούν να λάβουν µέρος φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ή ενώσεις προµηθευτών ή Συνεταιρισµοί εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ο νόµος ορίζει. Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά τους τα εξής δικαιολογητικά: 1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό 4/µηνης ισχύος σε ποσοστό ίσο µε το 2% επί του συνολικού προϋπολογισµού της Μελέτης, σε επιστολή αναγνωρισµένης Τράπεζας ή Γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών & ανείων. 2. Απόσπασµα ποινικού Μητρώου, έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει καταδίκη για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας, για τα φυσικά πρόσωπα. 3. Πιστοποιητικά της αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή άλλη κατάσταση και ότι δεν τελούν υπό δικαστική κήρυξη σε κάτι από τα παραπάνω. 4. Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 5. Πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής ενηµερότητας των ασφαλιστικών των υποχρεώσεων. 6. Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή σε αυτό. 7. Υπεύθυνη ήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία να δηλώνει ότι δεν υπάρχουν νοµικοί περιορισµοί για την λειτουργία της επιχείρησης και δεν έχει αποκλειστεί για κάποιο λόγο η συµµετοχή τους από διαγωνισµό του ηµοσίου ή των ΟΤΑ. 8. Υπεύθυνη ήλωση ότι έλαβαν γνώση όλων των όρων της παρούσης ιακήρυξης και της µελέτης και τους αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 2

3 Για να θεωρηθούν έγκυρα τα ανωτέρω πιστοποιητικά και τα δικαιολογητικά πρέπει να βρίσκονται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών. Αν στις ειδικές διατάξεις που διέπουν την έκδοσή τους δεν προβλέπεται χρόνος (µεγαλύτερος ή µικρότερος του εξαµήνου) ισχύος των δικαιολογητικών, θεωρούνται έγκυρα εφόσον φέρουν ηµεροµηνία έκδοσης εντός των έξι (6) µηνών, που προηγούνται της ηµεροµηνίας παραλαβής των προσφορών. Ειδικά οι υπεύθυνες δηλώσεις και ένορκες βεβαιώσεις, που τυχόν προσκοµίζονται για αναπλήρωση δικαιολογητικών, πρέπει επίσης να φέρουν ηµεροµηνία εντός του τελευταίου µηνός πριν τη δηµοπράτηση. ΑΡΘΡΟ 5 Ο ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1. Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα, σε δυο (2) αντίγραφα µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο πάνω στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς τα ακόλουθα στοιχεία: Πάνω αριστερά τα στοιχεία του προµηθευτή, κάτω δεξιά η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα, ο τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισµό δηλαδή ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ, ο αριθµός της διακήρυξης, ο τίτλος της Προµήθειας. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούµενα δικαιολογητικά του άρθρου 3 (τα πρωτότυπα) και τα Τεχνικά Στοιχεία της Προσφοράς. Τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο σφραγισµένο µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Ο φάκελος της Οικονοµικής Προσφοράς θα φέρει τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία και τα οικονοµικά δεν είναι δυνατόν λόγω του µεγάλου όγκου να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 2. Οι προσφορές υπογράφονται από τους ίδιους του διαγωνιζοµένους ή τους νόµιµους εκπροσώπους τους. Η προσφορά της Ένωσης Προµηθευτών υπογράφεται από όλα τα µέλη της Ένωσης ή τον εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. 3. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν, διαγραφές, προσθήκες, διορθώσεις, οποιαδήποτε διόρθωση πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και να µονογράφεται από τον προσφέροντα. 4. Προσφορές που αφορούν µέρος των ζητουµένων ειδών δεν γίνεται δεκτή και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτεται η προσφορά ως απαράδεκτη. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται. 5. Σε περίπτωση που κύριες και εναλλακτικές προσφορές δεν κατονοµάζονται ρητά από τους προµηθευτές καµία από αυτές δεν λαµβάνεται υπόψη. ΑΡΘΡΟ 6 Ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους προµηθευτές τρεις ( 3 ) µήνες από την εποµένη της διενέργειας του διαγωνισµού. 2. Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παραταθεί σε χρόνο είκοσι (20) ηµερών. 3. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τα παραπάνω απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 3

4 ΑΡΘΡΟ 7 Ο ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΕΙ ΩΝ 1. Ο Προµηθευτής πρέπει να δηλώνει στην προσφορά του το εργοστάσιο κατασκευής των προσφερόµενων ειδών και τον τόπο εγκατάστασής του. 2. Προσφορά η οποία δεν υπάρχουν οι παραπάνω κατά περίπτωση δηλώσεις απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Το εργοστάσιο παραγωγής και συσκευασίας θα πρέπει να κατέχει πιστοποιητικό ποιότητος αντίγραφο του οποίου θα κατατεθεί µαζί µε την προσφορά. ΑΡΘΡΟ 8 Ο ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ 1. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 2. Ο προµηθευτής θεωρείται ότι αποδέχεται τους όρους της παρούσας διακήρυξης εκτός και αν στην προσφορά του αναφέρει ρητά τα σηµεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται, σε αυτή την περίπτωση ο προµηθευτής πρέπει να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους αυτής που είναι διαφορετικοί από τους όρους της διακήρυξης προκειµένου να αξιολογηθούν από την επιτροπή για να γίνουν δεκτοί ή να απορριφθούν κατά την κρίση της. 3. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή καµία διευκρίνιση ή τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. ιευκρινήσεις δίνονται από τον προµηθευτή µόνο όταν ζητούνται από την επιτροπή διαγωνισµού είτε ενώπιόν της είτε µετά από έγγραφο του ήµου. Από τις διευκρινήσεις αυτές λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Άρθρο 9 1. Με την υπογραφή του συµφωνητικού, θα καθοριστεί ο τρόπος της σταδιακής παράδοσης στις εγκαταστάσεις της ηµοτικής κατασκήνωσης του ήµου Ν. Ιωνίας στο Αλεποχώρι. Σε περίπτωση υπερβάσεων, µπορούν να επιβληθούν ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε τα άρθρα 27 και 33 του ΕΚΠΟΤΑ. Ο ήµος διατηρεί το δικαίωµα αυξοµείωσης των ποσοτήτων κατά 30% 2. Οι προµηθευτές στους οποίους έγινε η κατακύρωση της προµήθειας, υποχρεούνται να καταθέσουν µε την υπογραφή της σύµβασης, εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ίση µε το 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς τον. Η εγγύηση επιστολή καλής εκτέλεσης 3/µηνης ισχύος κατατίθεται πριν από την υπογραφή της σύµβασης και επιστρέφεται µετά την οριστική παραλαβή από την αρµόδια Επιτροπή και την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Άρθρο 10 Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται µε χρηµατικά εντάλµατα. Ο τρόπος της σταδιακής πληρωµής καθορίζεται όπως παρακάτω: Θα τιµολογείται η των τροφίµων που παραδόθηκαν µετά από κάθε παραγγελία της Κοινωνικής Υπηρεσίας προς τον ανάδοχο προµηθευτή. Στην συνέχεια θα εκδίδεται ισόποσο χρηµατικό ένταλµα πληρωµής συνοδευµένο µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και θα παραδίδεται προς εξόφληση. 4

5 Άρθρο 11 Σε περίπτωση που τα τρόφιµα δεν είναι πολύ καλής ποιότητας και οι συνθήκες µεταφοράς (µε κατάλληλο µεταφορικό µέσο του αναδόχου στην κατασκήνωση του ήµου στο Αλεποχώρι) δεν πληρούν του σύγχρονους κανόνες υγιεινής, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 33 και 35 του ΕΚΠΟΤΑ. \ Τα είδη πρέπει να είναι αρίστης ποιότητας και απαραίτητα σύµφωνα µε τους όρους της 3/2015 µελέτης Κοινωνικής Υπηρεσίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης και η επιτροπή παραλαβής έχει το δικαίωµα να µη τα παραλάβει αν κρίνει ότι είναι αµφιβόλου ποιότητας & επιβλαβή για την υγεία των κατασκηνωτών. Άρθρο 12 Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και δεν µπορεί να προκύψει από µέρους του ουδεµία επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές. 1. Υπέρ του Ταµείου Ασφάλισης ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ΤΑ ΚΥ-ΤΕΑ Υ ποσοστό 1,5% και υπέρ του ΤΑ ΚΥ-ΤΠ Υ 0,5% 2. Φόρος εισοδήµατος ποσοστό 4%. 3. Κράτηση 0,10% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων. Άρθρο 13 Ανακοίνωση της παρούσης ιακήρυξης θα δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες : 1 Εφηµερίδα καθηµερινή γενικών ειδήσεων µεγάλης κυκλοφορίας 1 Εφηµερίδα καθηµερινή Οικονοµική η ηµοπρασιών 1 τοπική Εφηµερίδα ηµερήσια 1 τοπική Εφηµερίδα εβδοµαδιαία + Εφηµερίδα Κυβέρνησης + Ανάρτηση στο ιαύγεια + Ανάρτηση στο site του ήµου Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δηµοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, των δηµοσιεύσεων που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ και το Ν. 3548/07, θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον προµηθευτή που ανακηρύχθηκε ανάδοχος µε τη διαδικασία, µε την προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών. Άρθρο 14 Κατά τα λοιπά, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις, της σχετικής νοµοθεσίας, όπως ακριβώς ισχύουν. Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 5

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 03 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της ηµοτικής Κατασκήνωσης Κ.Α ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Ελαιόλαδο Αυγά Λαχανικά Φρούτα Αρωµατικά βότανα ιάφορα κρέατα Μη αλκοολούχα ποτά Παγωτά Προϊόντα αρτοποιίας Παναρισµένα τεµάχια ψαριού Κατεψυγµένα λαχανικά Άλευρα δηµητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή προϊόντα Γαλακτοκοµικά προϊόντα Τυροκοµικά προϊόντα Καρυκεύµατα και αρτύµατα Καβουρδισµένος καφές Σάλτσες ανάµικτα καρυκεύµατα και αρτύµατα Προϊόντα κρέατος Πίτες Αλάτι Αλεύρι που φουσκώνει µόνο του Φυτικά έλαια Λευκή ζάχαρη Σιµιγδάλι Γλυκά µπισκότα Πλάκες σοκολάτας Φυσική σκόνη κακάο Ξύδι ή ισοδύναµο Πολτός ξηρών καρπών Μέλι Μανιτάρια σε κονσέρβα Μαύρο τσάι Φρυγανιές Παρασκευασµένα προϊόντα άρτου Στιγµιαίος πουρές Χυµός λεµονιού Φασόλια Επεξεργασµένα φρούτα Αποφλοιωµένο ρύζι ιατηρηµένες τοµάτες Μαργαρίνη Μη µαγειρεµένα ζυµαρικά Μείγµατα για επιδόρπια Είδη ζαχαροπλαστικής 6

7 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Άρθρο 1 ο Η παρούσα µελέτη αφορά στην προµήθεια των παρακάτω προϊόντων: Ελαιόλαδου Αυγών Ειδών Μαναβικής Κρεάτων µε ποσοστό έκπτωσης Κρεάτων, κοτόπουλων, κατεψυγµένων µε χαµηλότερη τιµή Αναψυκτικών. Κατεψυγµένων προϊόντων µε χαµηλότερη τιµή. Παγωτών Ειδών Παντοπωλείου. Όλα τα προς προµήθεια είδη και οι ποσότητες τους, αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό ο οποίος ανέρχεται στο ποσό των ,24 µε τον αντίστοιχο ανά κατηγορία Φ.Π.Α. Άρθρο 2 ο Ο ανάδοχος θα αναδειχτεί ύστερα από τις νόµιµες διαδικασίες που προβλέπονται από τη νοµοθεσία και µε κριτήρια κατακύρωσης: 1. Τη χαµηλότερη τιµή επί των τιµών του αναλυτικού τιµολογίου επί των ειδών που περιλαµβάνονται στους πίνακες 4β, 5, 6α, 7, 8α(8α1 έως 8α14) και 8β, του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσης µελέτης. 2. Το µεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης, σε ακέραιες µονάδες στη νόµιµα διαµορφούµενη κάθε φορά µέση τιµή λιανικής πώλησης του είδους την ηµέρα παράδοσής του, µε βάση τις µέσες τιµές αυτών των ειδών που ανακοινώνονται από την Περιφέρεια Αττικής- ιεύθυνση Εµπορίου & Τουρισµού, για τα είδη που περιλαµβάνονται στους πίνακες 1, 2, 3, 4α και 6β, του ενδεικτικού προϋπολογισµού της παρούσης µελέτης. Άρθρο 3 ο Αµέσως µετά την επίσηµη κατακύρωση του αποτελέσµατος ο ανάδοχος της προµήθειας θα κληθεί για την υπογραφή της σύµβασης εντός δέκα (10) ηµερών. Ο υπογράφων τη σύµβαση ανάδοχος πρέπει απαραίτητα να έχει υπόψη του ότι τα είδη πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές. Άρθρο 4 ο Με την υπογραφή του συµφωνητικού θα καθορισθεί και ο χρονολογικός τρόπος και παράδοσης των ειδών, στις εγκαταστάσεις της ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι. Σε περίπτωση υπερβάσεων επιβάλλονται ποινικές ρήτρες σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Άρθρο 5 ο Ο τρόπος πληρωµής καθορίζεται όπως παρακάτω: Κάθε τέλος µήνα θα τιµολογείται η συνολική των προϊόντων που παραδόθηκαν. Στη συνέχεια θα εκδίδονται ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής συνοδευόµενα µε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα παραδίδονται προς εξόφληση. Τα σχετικά τιµολόγια, θα παραδίδονται µόνο στο Γραφείο Προµηθειών. Άρθρο 6 ο Ο ανάδοχος επιβαρύνεται µε όλες τις νόµιµες κρατήσεις και δεν µπορεί να προκύψει από µέρους του ουδεµία επιπλέον απαίτηση ως αποζηµίωση για τις κρατήσεις αυτές. Ο Συντάκτης Ο Προϊστάµενος Λυκούργος Μυτιληναίος Μιχάλης Σουρµελής 7

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 03 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της ηµοτικής Κατασκήνωσης Κ.Α ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Ελαιόλαδο Αυγά Λαχανικά Φρούτα Αρωµατικά βότανα ιάφορα κρέατα Μη αλκοολούχα ποτά Παγωτά Προϊόντα αρτοποιίας Παναρισµένα τεµάχια ψαριού Κατεψυγµένα λαχανικά Άλευρα δηµητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή προϊόντα Γαλακτοκοµικά προϊόντα Τυροκοµικά προϊόντα Καρυκεύµατα και αρτύµατα Καβουρδισµένος καφές Σάλτσες ανάµικτα καρυκεύµατα και αρτύµατα Προϊόντα κρέατος Πίτες Αλάτι Αλεύρι που φουσκώνει µόνο του Φυτικά έλαια Λευκή ζάχαρη Σιµιγδάλι Γλυκά µπισκότα Πλάκες σοκολάτας Φυσική σκόνη κακάο Ξύδι ή ισοδύναµο Πολτός ξηρών καρπών Μέλι Μανιτάρια σε κονσέρβα Μαύρο τσάι Φρυγανιές Παρασκευασµένα προϊόντα άρτου Στιγµιαίος πουρές Χυµός λεµονιού Φασόλια Επεξεργασµένα φρούτα Αποφλοιωµένο ρύζι ιατηρηµένες τοµάτες Μαργαρίνη Μη µαγειρεµένα ζυµαρικά Μείγµατα για επιδόρπια Είδη ζαχαροπλαστικής 8

9 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Προµήθεια Ελαιόλαδου (µε ποσοστό έκπτωσης) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως Ελαιόλαδο για τις ανάγκες της ηµοτικής Κατασκήνωσης. 2) Τα προϊόντα θα παραδοθούν στο χώρο της ηµοτικής Κατασκήνωσης 3) Το Ελαιόλαδο, πρέπει να είναι εγχώριο, Α Ποιότητας τύπου Έξτρα Παρθένο 4) Το προϊόν, θα παρέχεται σε συσκευασίες των πέντε (5) λίτρων. 5) Το Ελαιόλαδο, θα πρέπει να είναι ποιότητας «Έξτρα Παρθένο», να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και τις εκάστοτε περί τροφίµων, ισχύουσες διατάξεις. Θα πρέπει να είναι µε άµεµπτη γεύση και οξύτητα όχι ανώτερη του προβλεποµένου. 2) Προµήθεια Αυγών (µε ποσοστό έκπτωσης) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως αυγά. 2) Τα αυγά, θα παραγγέλνονται 2 ηµέρες πριν την παράδοσή τους και θα παραδίδονται στο χώρο της Αποθήκη της ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής. 3) Θα είναι ποιότητας Α, Ωοσκοπηµένα, άνω των 55 γρ. 4) Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρισµένα και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα. Τα ελτία Αποστολής, που συνοδεύουν τα προϊόντα, θα παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τιµολόγια, θα παραδίδονται, µόνο στο Γραφείο Προµηθειών. 5) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών προµήθειας, ορίζεται στις δύο (2) φορές την εβδοµάδα (κατόπιν συµφωνίας των δύο (2) µερών), κατά τις πρωινές ή απογευµατινές ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Αποθηκάριο. 6) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριµελή Επιτροπή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αµφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίµων, τις προδιαγραφές κ.λ.π. προϋποθέσεις εκ των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή, τότε η Επιτροπή Παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναµφισβήτητο δικαίωµα να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη. 3) Προµήθεια Ειδών Μαναβικής (µε ποσοστό έκπτωσης) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται είδη Μαναβικής 2) Τα προϊόντα πρέπει να είναι εγχώρια και θα παραγγέλλονται δύο (2) ηµέρες πριν την παράδοσή τους και θα παραδίδονται στο χώρο της Αποθήκης της ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής. 3) Θα είναι καλής ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και άµεσης κατανάλωσης και θα πληρούν τον Κώδικα Τροφίµων και Ποτών 4) Η µεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρισµένα και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα. Τα ελτία Αποστολής, που θα συνοδεύουν τα προϊόντα θα παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τα Τιµολόγια, θα παραδίδονται µόνο στο Γραφείο Προµηθειών. 5) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριµελή Επιτροπή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής, αµφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσοτέρων ειδών των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους διακήρυξης και συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίµων, τις προδιαγραφές και λοιπές προϋποθέσεις, εκ των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή, τότε η Επιτροπή Παραλαβής, έχει το αποκλειστικό και αναµφισβήτητο δικαίωµα, να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη. 9

10 4α Προµήθεια κρεάτων (µε ποσοστό έκπτωσης) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1. Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως Νωπά κρέατα και κοτόπουλα. 2. Το προϊόν θα παραδίδεται σε ψυγεία της ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής. ύο (2) φορές την εβδοµάδα (κατόπιν συµφωνίας των δύο (2) µερών), κατά τις µεσηµβρινές ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Αποθηκάριο. 3. Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρισµένα και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα. Τα ελτία Αποστολής, που συνοδεύουν τα προϊόντα, θα παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τιµολόγια, θα παραδίδονται, µόνο στο Γραφείο Προµηθειών. 4. Όπου αναφέρεται µοσχάρι, πρόκειται, για νεαρό µοσχάρι, 8 έως 12 µηνών, όπως αναφέρεται στο ελτίο Τιµών της Περιφέρειας Αττικής. 5. Το κοτόπουλο πρέπει να είναι τύπου 65% Α ποιότητας & κατά προτίµηση βάρους περίπου ενός κιλού. 6. Για όλα τα είδη πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Κώδικα τροφίµων και ποτών. 7. Τα µεταφορικά µέσα θα διαθέτουν επαρκή ψύξη, ώστε τα προϊόντα να είναι αναλλοίωτα και µη αποψυγµένα. 8. Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου, είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας. 9. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριµελή Επιτροπή. 10. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αµφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίµων, τις προδιαγραφές κ.λ.π. προϋποθέσεις, τότε η Επιτροπή Παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναµφισβήτητο δικαίωµα να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη. 11. Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, προβλέπονται στο ελτίο Τιµών της Περιφέρειας, µε το οποίο και είµαστε συµµορφωµένοι. 4β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΕΑΤΙΚΩΝ (λουκάνικα-χοιρινά σουβλάκια ) (µε χαµηλότερη τιµή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1.Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως Κρέατα (Λουκάνικα Χοιρινά Σουβλάκια). 2.Το προϊόν θα παραδίδεται σε ψυγεία της ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής. ύο (2) φορές την εβδοµάδα (κατόπιν συµφωνίας των δύο (2) µερών), κατά προτίµηση τις µεσηµβρινές ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Αποθηκάριο. 3.Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρισµένα και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα. Τα ελτία Αποστολής, που συνοδεύουν τα προϊόντα, θα παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τιµολόγια, θα παραδίδονται, µόνο στο Γραφείο Προµηθειών. 4.Τα σουβλάκια να είναι από φρέσκο χοιρινό κρέας Α ποιότητας και να είναι φρεσκοκοµµένα, µε βάρος τουλάχιστον 80 γραµµάρια. 5.Τα λουκάνικα πρέπει να είναι τύπου Φραγκφούρτης. 6.Για όλα τα είδη πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Κώδικα τροφίµων και ποτών. 7.Τα µεταφορικά µέσα θα διαθέτουν επαρκή ψύξη, ώστε τα προϊόντα να είναι αναλλοίωτα και µη αποψυγµένα. 8.Για τα προϊόντα που κριτήριο κατακύρωσης, είναι η χαµηλότερη τιµή, οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου, θα είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας. 9.Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριµελή Επιτροπή. 10

11 10.Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αµφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίµων, τις προδιαγραφές κ.λ.π. προϋποθέσεις, τότε η Επιτροπή Παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναµφισβήτητο δικαίωµα να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη. 5 Προµήθεια Αναψυκτικών (µε χαµηλότερη τιµή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως Αναψυκτικά 2) Τα αναψυκτικά, θα παραγγέλνονται 2 ηµέρες πριν την παράδοσή τους και θα παραδίδονται στο χώρο της Αποθήκης της ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής. 3) Ο φυσικός χυµός θα πρέπει να είναι σε συσκευασίες tetrapack που θα το διατηρούν προστατευµένο και αναλλοίωτο. Θα πρέπει να από 100% φυσικό χυµό φρούτων, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και συντηρητικών. 4) Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρισµένα και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα, µε τη µέγιστη θερµοκρασία που θα αναπτύσσεται κατά τη µεταφορά τους, να µην υπερβαίνει τη θερµοκρασία που καθορίζουν οι κείµενες Υγειονοµικές διατάξεις. Τα ελτία Αποστολής, που συνοδεύουν τα προϊόντα, θα παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τιµολόγια, θα παραδίδονται, µόνο στο Γραφείο Προµηθειών. 5) Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου, είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας. 6) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών προµήθειας, ορίζεται στις δύο (2) φορές την εβδοµάδα (κατόπιν συµφωνίας των δύο (2) ηµερών), κατά τις πρωινές ή απογευµατινές ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Αποθηκάριο. 7) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριµελή Επιτροπή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αµφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίµων, τις προδιαγραφές κ.λ.π. προϋποθέσεις εκ των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή, τότε η Επιτροπή Παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναµφισβήτητο δικαίωµα να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη. 6 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 6α ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (µε χαµηλότερη τιµή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως κατεψυγµένα τρόφιµα. 2) Τα προϊόντα θα παραδοθούν στο χώρο της ηµοτικής Κατασκήνωσης, Τα µεταφορικά µέσα θα διαθέτουν επαρκή ψύξη, ώστε τα προϊόντα να είναι αναλλοίωτα και µη αποψυγµένα. 3) Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι κατεψυγµένα, Α ποιότητας και να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η Ε.Ε. 6β ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (µε ποσοστό έκπτωσης) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως κατεψυγµένα τρόφιµα. 2) Τα προϊόντα θα παραδοθούν στο χώρο της ηµοτικής Κατασκήνωσης, Τα µεταφορικά µέσα θα διαθέτουν επαρκή ψύξη, ώστε τα προϊόντα να είναι αναλλοίωτα και µη αποψυγµένα. 11

12 3) Τεχνικά Χαρακτηριστικά : Όλα τα προϊόντα πρέπει να είναι κατεψυγµένα, Α ποιότητας και να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει η Ε.Ε. 4) Για τα Φασολάκια και τον Αρακά, ισχύει η Μέση του ελτίου Τιµών της Περιφέρειας Αττικής, 5) Οι παραπάνω τεχνικές προδιαγραφές, προβλέπονται στο ελτίο Τιµών της Περιφέρειας, µε το οποίο και είµαστε συµµορφωµένοι. 7) Προµήθεια Παγωτών (µε χαµηλότερη τιµή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως Παγωτά 2) Τα Παγωτά θα παραγγέλνονται 2 ηµέρες πριν την παράδοσή τους και θα παραδίδονται στο χώρο της Αποθήκη της ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής. 3) Θα είναι καλής ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και άµεσης κατανάλωσης 4) Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρισµένα και απολυµασµένα µεταφορικά µέσα, τα οποία να διαθέτουν ψυγεία. Τα ελτία Αποστολής, που συνοδεύουν τα προϊόντα, θα παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τιµολόγια, θα παραδίδονται, µόνο στο Γραφείο Προµηθειών. 5) Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου, είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας. 6) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών προµήθειας, ορίζεται στη µία (1) φορά την εβδοµάδα (κατόπιν συµφωνίας της ηµέρας παράδοσης, κατά τις πρωινές ή απογευµατινές ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Αποθηκάριο.). 7) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριµελή Επιτροπή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αµφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίµων, τις προδιαγραφές κ.λ.π. προϋποθέσεις εκ των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή, τότε η Επιτροπή Παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναµφισβήτητο δικαίωµα να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη. 8) Προµήθεια ειδών Παντοπωλείου (µε χαµηλότερη τιµή) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 1) Το προς προµήθεια είδος αναφέρεται ως είδη παντοπωλείου 2) Τα είδη Παντοπωλείου θα παραγγέλνονται 2 ηµέρες πριν την παράδοσή τους και θα παραδίδονται στο χώρο της Αποθήκης της ηµοτικής Κατασκήνωσης στο Αλεποχώρι Αττικής. 3) Θα είναι καλής ποιότητας, πρόσφατης παραγωγής και άµεσης κατανάλωσης µε τις τεχνικές προδιαγραφές τους, όπως αναφέρονται παρακάτω. 4) Η Μεταφορά των ειδών θα γίνεται µε καθαρισµένα και απολυµασµένα και όπου απαιτείται µε ψύξη, µεταφορικά µέσα. Τα ελτία Αποστολής, που συνοδεύουν τα προϊόντα, θα παραδίδονται στην Κατασκήνωση, ενώ τα τιµολόγια, θα παραδίδονται, µόνο στο Γραφείο Προµηθειών. 5) Οι τιµές µονάδος του συµβατικού τιµολογίου, είναι σταθερές και αµετάβλητες σε όλη τη διάρκεια της προµήθειας. 6) Ο χρόνος παράδοσης των ειδών προµήθειας, ορίζεται στις δύο (2) φορές την εβδοµάδα (κατόπιν συµφωνίας των δύο (2) µερών, κατά τις πρωινές ή απογευµατινές ώρες, κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Αποθηκάριο. 7) Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριµελή Επιτροπή. Σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αµφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών των παραδιδόµενων από 12

13 τον προµηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίµων, τις προδιαγραφές κ.λ.π. προϋποθέσεις εκ των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή, τότε η Επιτροπή Παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναµφισβήτητο δικαίωµα να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 1. ΑΛΕΥΡΙ : Να είναι από σιτάρι και για όλες τις χρήσεις 2. ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ: Η Συσκευασία δεν πρέπει να είναι χτυπηµένη ή τσαλακωµένη. Το προϊόν πρέπει να είναι σφραγισµένο στη συσκευασία για να αποφεύγεται οποιαδήποτε επαφή του µε το περιβάλλον 3. ΓΑΛΑ ΕΒΑΠΟΡΕ: Να είναι πλήρες αγελαδινό γάλα, καθαρού βάρους 500 γραµ. και να πληροί τους όρους τους Κώδικα τροφίµων και ποτών και τις ισχύουσες Κοινοτικές και υγειονοµικές διατάξεις. 4. ΖΑΧΑΡΗ: Πρέπει να είναι ψιλή, λευκή, κρυσταλλική Α ποιότητας, µε αναγραφόµενη προέλευση. 5. ΖΥΜΑΡΙΚΑ: Θα πρέπει να είναι από σιµιγδάλι Α ποιότητος. 6. ΚΑΚΑΟ: Πρέπει να λαµβάνεται από κονιοποίηση καθορισµένων αποφλοιωµένων και καβουρδισµένων κυαµάτων και να περιέχει βούτυρο κακάο σε ποσοστό τουλάχιστον 20% υπολογιζόµενο επί ξηράς ουσίας και νερό 9% κατά ανώτατο όριο. Πρέπει να αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό περιβάλλον όπου η θερµοκρασία να µην υπερβαίνει τους 18 C και η σχετική υγρασία να είναι 40-55%. 7. ΚΡΕΜΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ: Να πληροί τους όρους που προβλέπει το άρθρο 81 του Κ. Τ. Π. Να είναι συσκευασµένη σε κατάλληλη συσκευασία και να αναφέρει σε εµφανές σηµείο την περιεκτικότητα σε λίπος και την ηµεροµηνία λήξης. 8. ΚΑΦΕΣ: Να είναι Ελληνικού Τύπου, να είναι καλής ποιότητας και να πληροί τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 9. ΚΑΦΕΣ τύπου ΝΕΣ: Να είναι Α Ποιότητας στιγµιαίος καφές και να πληροί τις ισχύουσες υγειονοµικές διατάξεις. 10. ΚΟΜΠΟΣΤΑ ΦΡΟΥΤΟΣΑΛΑΤΑ : Η πρώτη ύλη πρέπει να είναι καλής ποιότητας και εξαιρετικής νωπότητας, µε ποσοστό ζάχαρης 14-16%. Το προϊόν δεν πρέπει να περιέχει παθογόνα µικρόβια ή µύκητες, που είναι δυνατόν να προκαλέσουν ζύµωση του περιεχοµένου. 11. ΜΑΡΜΕΛΑ Α: Αυτή πρέπει να είναι αρίστης ποιότητος φτιαγµένη από ζάχαρη και φρέσκα φρούτα σε ποσοστό 40% και άνω και να πληροί τους όρους της σχετικής εγκυκλίου του Γ.Χ.Κ. 12. ΜΕΛΙ : Πρέπει να πληροί τους κανόνες ορθής µελισσοκοµικής πρακτικής για την παραγωγή προϊόντων που µπορούν να καταναλωθούν από τον άνθρωπο. Πρέπει να φυλάσσεται σε µέρος σκιερό και δροσερό µε θερµοκρασία 25 C. Περιεκτικότητα 13

14 σε φρουκτόζη και γλυκόζη πρέπει να είναι 45g/100g προϊόντος. Περιεκτικότητα σε σακχαρόζη να είναι 5g/100g προϊόντος. Το υλικό της συσκευασίας πρέπει να είναι κατάλληλο για τρόφιµα. Η υφή πρέπει να είναι ρευστή, παχύρευστη. Το χρώµα πρέπει να είναι σχεδόν άχρωµο έως καφέ σκούρο. 13. ΠΡΑΛΙΝΑ ΦΟΥΝΤΟΥΚΙΟΥ :Πρέπει να είναι παρασκευασµένη από πρώτες ύλες εξαιρετικής ποιότητας. Η συσκευασία πρέπει να είναι κλεισµένη αεροστεγώς. Πρέπει κατά την παραγωγή και αποθήκευση του προϊόντος, να τηρούνται όλες οι απαραίτητης από το νόµο διαδικασίες για την αποφυγή φυσικών, βιολογικών και χηµικών κινδύνων 14. ΡΥΖΙ : Να είναι Α ποιότητας και να πληροί τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις. 15. ΤΟΜΑΤΟΠΟΛΤΟΣ: Πρέπει να είναι εύγεστος διπλής συµπυκνώσεως µε κανονική περιεκτικότητα Χλωριούχου Νατρίου, απαλλαγµένος χρωστικών και γενικά ξένων ουσιών όψεως γεύσεως, οσµής, κανονικής και τελευταίας εσοδείας. 16. ΑΛΑΤΙ: Να είναι ψιλό κρυσταλλικό, καθαρό από πρόσθετες προσµίξεις και να πληροί τις ισχύουσες κατά το Νόµο διατάξεις. 17. ΠΟΥΡΕΣ: Πρέπει να είναι από πατάτες επιλεγµένης σοδειάς, ελεγχόµενης καλλιέργειας, µε όλα τα θρεπτικά συστατικά της πατάτας και τη φυσική της γεύση. 18. ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΠΤΙ ΜΠΕΡ: Το προϊόν να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 142 του Κώδικα Τροφίµων και ποτών. 19. ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΕΝΟ: Πρέπει να είναι πλήρες και προϊόν µόνο φυσικής ζύµωσης και να πληροί τους όρους του Άρθρου 82 του Κ.Τ. Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 20. ΞΥ Ι: Να προέρχεται µόνο από οξική ζύµωση του κρασιού, να προέρχεται από χλωρά σταφύλια ή από ξερή σταφίδα και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο Άρθρο 39 του Κ.Τ. Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 21. ΚΟΡΝ ΦΛΑΟΥΡ- ΜΠΕΙΚΙΝ ΠΑΟΥΝΤΕΡ- ΖΕΛΕ- ΚΡΕΜΑ ΚΑΡΑΜΕΛΕ -ΒΑΝΙΛΙΑ : Να πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και όλες τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις 22. ΒΟΥΤΥΡΟ: Το νωπό βούτυρο, θα παρασκευάζεται από πλήρες και κανονικό γάλα αγελάδας ή πρόβειο παστεριωµένο, ή να προέρχεται από παστεριωµένη κρέµα, να φέρει προστατευτικό περιτύλιγµα, έναντι δυσµενών εξωτερικών επιδράσεων, να φέρει ενδείξεις εργοστασίου παραγωγής, το επί της % λίπος τα συστατικά του και την ηµεροµηνία λήξης του και να πληροί τους όρους του Κώδικα Τροφίµων και Ποτών και όλες τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 23. ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η - ΤΥΡΙΑ : Τα είδη γαλακτοκοµίας (Τυρί φέτα προδιαγραφές Π.Ο.Π. Κασέρι προδιαγραφές Π.Ο.Π. Κεφαλοτύρι προδιαγραφές Π.Ο.Π Ηµίσκληρο τυρί Γκούντα, Ένταµ) θα πρέπει να έχουν υποστεί πλήρη και επιτυχή 14

15 ωρίµανση, να είναι απαλλαγµένα από αντικανονικές οσµές και να µην παρουσιάζουν αλλοιώσεις υφής και χρώµατος. Στη φέτα, αποκλείονται τα τρίµµατα. Όλα τα τυριά, να είναι Α Ποιότητας, παρασκευασµένα από εγκεκριµένα εργοστάσια και να πληρούν τους όρους του Άρθρου 83 του Κ.Τ. Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 24. ΤΡΙΜΕΝΗ ΦΡΥΓΑΝΙΑ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΨΩΜΙ ΓΙΑ ΧΑΜΠΟΥΡΓΚΕΡ Τα προϊόντα θα πληρούν τις διατάξεις του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές- Υγειονοµικές διατάξεις. 25. ΠΑΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΟΣΤ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΓΙΑ ΤΟΣΤ Οι πρώτες ύλες και οι ενδείξεις των παραπάνω προϊόντων, να είναι σύµφωνες µε τις εκάστοτε περί τροφίµων ισχύουσες διατάξεις του Κ. Τ. Π. και να φέρουν τον Κωδικό αριθµό της Κτηνιατρικής Έκθεσης των µονάδων που τα παράγουν. 26. ΣΙΜΙΓ ΑΛΙ: Θα είναι από 100% σκληρό σίτο. 27. ΝΙΦΑ ΕΣ ΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΚΟΡΝ ΦΛΕΙΚΣ:Θα είναι συσκευασµένα σε ειδική χάρτινη συσκευασία των 500 γραµµαρίων και θα αναγράφονται οι παρακάτω ενδείξεις: Α. Ηµεροµηνία λήξης Β. Σύνθεση του προϊόντος Γ. περιεκτικότητα σε βιταµίνες 28. ΜΠΑΧΑΡΙΚΑ ( Κανέλλα άφνη υόσµος Κύµινο Ρίγανη Σκόρδο σκόνη Πιπέρι µαύρο - Μοσχοκάρυδο): Να πληρούν τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Η συσκευασία να είναι σύµφωνη µε αυτή που αναγράφεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 29. ΤΟΜΑΤΑΚΙΑ ΑΠΟΦΛΟΙΩΜΕΝΑ :Το προϊόν να αποτελείται από τοµάτες ολόκληρες σε φυσική κατάσταση αποφλοιωµένες, σε χυµό τοµάτας και να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Θα διατίθεται σε κατάλληλη µεταλλική συσκευασία. 30. ΤΟΜΑΤΑ ΠΕΛΤΕΣ: Να πληροί τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 124 του του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Να διατίθεται σε κατάλληλη µεταλλική συσκευασία. 31. ΦΥΤΙΝΗ - ΜΑΡΓΑΡΙΝΗ : Να πληροί τους όρους και τις προδιαγραφές του άρθρου 78 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Συσκευασµένοι σε κατάλληλη συσκευασία όπως αναφέρεται στον Ενδεικτικό προϋπολογισµό 32. ΣΦΟΛΙΑΤΑ: Να είναι πρόσφατης παραγωγής και ψύξης, καλής κατασκευής µε αναγραφόµενες προδιαγραφές και ηµεροµηνία λήξης. 33. ΦΑΡΙΝΑ : Να είναι σε συσκευασία 500 γρ. µε συσκευασία αναλλοίωτη µε ηµεροµηνία λήξης, όχι υγροποιηµένο ή σβολιασµένο, που δεν θα έχει καµιά µυρωδιά ή έντοµα. 15

16 34. ΤΣΑΙ: Να είναι πρώτης ποιότητας και να πληροί τους όρους του άρθρου 148 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 35. ΜΠΕΙΚΟΝ: Να παρασκευάζεται από τεµάχια του κοιλιακού τοιχώµατος σφαγείου χοίρους και να πληροί τους όρους τους άρθρου 91 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 36. ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ: Να είναι συσκευασµένα, σε κατάλληλη µεταλλική συσκευασία και να έχουν παρασκευαστεί από νωπά µανιτάρια, µε νερό η χυµό βρασµού των µανιταριών. Να τηρούν τους όρους του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 37. ΗΛΙΕΛΑΙΟ: Να πληροί τους όρους του Άρθρου 73 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. Να είναι συσκευασµένο σε κατάλληλη συσκευασία όπως αναφέρεται στον ενδεικτικό προϋπολογισµό. 38. ΜΟΥΣΤΑΡ Α: Να πληροί τους όρους του Άρθρου 41 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 39. ΚΕΤΣΑΠ: Να πληροί τους όρους του Άρθρου 124 του Κ.Τ.Π. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 40. ΜΑΓΙΟΝΕΖΑ: Να πληροί τους όρους που ορίζει το άρθρο 37 του Κ.ΤΠ. και τις ισχύουσες Κοινοτικές και Υγειονοµικές διατάξεις. 41. ΟΣΠΡΙΑ: Πρέπει να είναι τελευταίας εσοδείας, καλά αποξηραµένα, χωρίς οσµή και να µην περιέχουν ξένες ύλες. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή, θα γίνεται από Τριµελή Επιτροπή και σε περίπτωση που η Επιτροπή Παραλαβής αµφιβάλλει για την ποιότητα, την κατηγορία ή την προέλευση ενός ή περισσότερων ειδών των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή ή εάν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα είδη δεν πληρούν τους όρους συσκευασίας, τους όρους διακήρυξης δηµοπρασίας και συγγραφής υποχρεώσεων, τους όρους του κώδικα τροφίµων, τις προδιαγραφές κ.λ.π. προϋποθέσεις εκ των παραδιδόµενων από τον προµηθευτή, τότε η Επιτροπή Παραλαβής έχει το αποκλειστικό και αναµφισβήτητο δικαίωµα να µην παραλάβει το είδος ή τα είδη. Ο Συντάκτης Ο Προϊστάµενος Λυκούργος Μυτιληναίος Μιχάλης Σουρµελής 16

17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ιωνία 4/3/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ Αρ. Μελέτης: 03 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της ηµοτικής Κατασκήνωσης Κ.Α ΕΞΟ Α ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : Ελαιόλαδο Αυγά Λαχανικά Φρούτα Αρωµατικά βότανα ιάφορα κρέατα Μη αλκοολούχα ποτά Παγωτά Προϊόντα αρτοποιίας Παναρισµένα τεµάχια ψαριού Κατεψυγµένα λαχανικά Άλευρα δηµητριακών ή φυτικά άλευρα και συναφή προϊόντα Γαλακτοκοµικά προϊόντα Τυροκοµικά προϊόντα Καρυκεύµατα και αρτύµατα Καβουρδισµένος καφές Σάλτσες ανάµικτα καρυκεύµατα και αρτύµατα Προϊόντα κρέατος Πίτες Αλάτι Αλεύρι που φουσκώνει µόνο του Φυτικά έλαια Λευκή ζάχαρη Σιµιγδάλι Γλυκά µπισκότα Πλάκες σοκολάτας Φυσική σκόνη κακάο Ξύδι ή ισοδύναµο Πολτός ξηρών καρπών Μέλι Μανιτάρια σε κονσέρβα Μαύρο τσάι Φρυγανιές Παρασκευασµένα προϊόντα άρτου Στιγµιαίος πουρές Χυµός λεµονιού Φασόλια Επεξεργασµένα φρούτα Αποφλοιωµένο ρύζι ιατηρηµένες τοµάτες Μαργαρίνη Μη µαγειρεµένα ζυµαρικά Μείγµατα για επιδόρπια Είδη ζαχαροπλαστικής 17

18 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1) Προµήθεια ελαιόλαδου ( µε ποσοστό έκπτωσης) Ελαιόλαδο δοχεία των 5 λίτρων Ελαιόλαδο Τεµάχια 40,00 18,80 752, ,00 2) Προµήθεια αυγών (µε ποσοστό έκπτωσης) ΑΥΓΑ Αυγά Τεµάχια 6200,00 0,16 992, ,00 3) Προµήθεια ειδών µαναβικής 3α) Λαχανικά σε κιλά Κολοκύθια Κρεµµύδια Καρότα Λάχανο Μελιτζάνες φλάσκες Πιπεριές στρογγυλές Τοµάτες Α ποιότητας Πατάτες Κιλά 150,00 0,89 133,50 Κιλά 300,00 0,75 225,00 Κιλά 25,00 0,80 20,00 Κιλά 30,00 0,35 10,50 Κιλά 150,00 1,64 246,00 Κιλά 150,00 2,60 390,00 Κιλά 1700,00 0, ,00 Κιλά 1600,00 0, , ,00 18

19 3β) ΦΡΟΥΤΑ Καρπούζια Πεπόνια Βερίκοκα Ροδάκινα Λεµόνια 3γ)Λαχανικά σε τεµάχια Μαρούλια Αγγούρια Σκόρδα 3δ) Αρωµατικά βότανα σε τεµάχια υόσµος Μαϊντανός Άνηθος 3ε) Αρωµατικά βότανα σε κιλά Σέλινο αρωµατικά βότανα αρωµατικά βότανα αρωµατικά βότανα αρωµατικά βότανα Κιλά 2000,00 0, ,00 Κιλά 1500,00 1, ,00 Κιλά 300,00 1,45 435,00 Κιλά 150,00 1,00 150,00 Κιλά 55,00 0,75 41, ,25 Τεµάχια 170,00 0,48 81,60 Τεµάχια 500,00 0,52 260,00 Τεµάχια 70,00 0,30 21,00 Μάτσα 100γρ. Μάτσα 450 γρ. Μάτσα 450 γρ. σύνολο 362,60 5,00 0,50 2,50 20,00 1,00 20,00 12,00 1,00 12,00 σύνολο 34,50 Κιλά 8,00 1,00 8,00 σύνολο 8, ,35 19

20 4α) Προµήθεια κρεάτων (µε ποσοστό έκπτωσης) Χοιρινές Μπριζόλες µε κόκκαλο Μπούτι Χοιρινό Α/Ο Μοσχάρι Εγχώριο Σπάλα Α/Ο Κοτόπουλο νωπό τύπου 65% διάφορα κρέατα διάφορα κρέατα διάφορα κρέατα διάφορα κρέατα ΣΥΝΟΛΟ 3 Κιλά 140,00 4,49 628,60 Κιλά 200,00 4,49 898,00 Κιλά 970,00 9, ,30 κιλά 740,00 2, ,60 σύνολο 4α 12574,50 4β) Προµήθεια κρεατικών (λουκάνικα-χοιρινά σουβλάκια) (µε χαµηλότερη τιµή) Περιγραφή cpv Χοιρινά Σουβλάκια Λουκάνικα(τύπου Φρανκφούρτης) διάφορα κρέατα διάφορα κρέατα ΠΟΣΟΤΗΤ Α ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ Κιλά 440,00 5, ,00 Κιλά 180,00 4,00 720,00 σύνολο 3184,00 413,92 4β 3597,92 5) Προµήθεια Αναψυκτικών (µε χαµηλότερη τιµή) Χυµός φρούτων 1 λίτρου Αναψυκτικό τύπου Κόλα φιάλη 1,5 λίτρου Πορτοκαλάδα φιάλη 1,5 λίτρου Μη αλκοολούχα ποτά Μη αλκοολούχα ποτά Μη αλκοολούχα ποτά Τεµάχια 1250,00 1, ,00 Τεµάχια 450,00 1,50 675,00 Τεµάχια 250,00 1,50 375,00 σύνολο 2675,00 Φ.Π.Α 23% 615, ,25 20

Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων.

Προµήθεια Τροφίµων, για την κάλυψη των Αναγκών της Παιδικής Εξοχής - Κατασκήνωσης Καλαθά Χανίων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χανιά 25.06.2014 ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ. 50807 ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ /ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ-ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Πληροφ. Μαρία Μαρµαριτσάκη Τηλ. 2821341692 www.chania.gr Προµήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. Δ.Ε. ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ, ΤΟ ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. ΚΑΙ ΤΗ ΔΗ.ΚΟΙΝ.Ε. ΕΤΟΥΣ 2015» Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του Έδρα Οδός. Αριθμός. Τηλέφωνο Fax : ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για το Οικονομικό Έτος 2016 ΟΜΑΔΑ Α1 ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 ΑΝΘΟΣ ΑΡΑΒΟΣΙΤΟΥ 160γρ ΤΕΜ 450 2 ΑΛΑΤΙ ΣΑΚΟΥΛΑ 500γρ ΤΕΜ 500 3 ΑΛΕΥΡΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΡΗΣΕΙΣ 1000γρ ΤΕΜ 500 4 ΑΛΕΥΡΙ ΦΑΡΙΝΑ 500γρ

Διαβάστε περισσότερα

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών)

Α ΟΜΑΔΑ: ΕΙΔΗ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ (13%) (Κριτήριο κατακύρωσης η χαμηλότερη τιμή στο σύνολο των ειδών) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΦΟΡΕΑΣ: ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ Α. ANTIKEIMENO: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ Στοιχεία Προσφέροντος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ)

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ) Ο υπογράφων.. με ΑΦΜ Δ.Ο.Υ.. αφού έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού και όλων των τευχών της μελέτης για την προμήθεια τροφίμων,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΑΡ. ΜΕΛ. 08/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙ ΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ E-mail: info@dimosaristoteli.gr Πληροφορίες: ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 630 74 ΑΡΝΑΙΑ 2372 3 50108, 50115, 50209 & 2372 0 22632 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.

... ΥΠΟΟΜΑ Α 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ. Α/Α ΕΙ ΟΣ Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25. ΥΠΟΟΜΑ Α 1 1 ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙ Η 1 Γάλα φρέσκο πλήρες ή ελαφρύ σε συσκευασία 1 λίτρου Τεµ. 25.960 ΦΠΑ 13% ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΥΠΟΟΜΑ ΑΣ Α1,,.... 1.. ΤΜΗΜΑ Β1.1- ΕΙ Η ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ 1 Αλάτι Κιλό 25 2 Αλάτι θαλασσινό

Διαβάστε περισσότερα

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ././201 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ ΑΡ. ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:. / /..-201 Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:....

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax...

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Της επιχείρησης:... Τ.Κ...Τηλ... Fax... ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Z' - ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ομάδα Α: Είδη Κρεοπωλείου: Τμήμα 1 : Παιδικοί & βρεφονηπιακοί Σταθμοί ΝΠΔΔ : ΔΕ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ-ΓΕΡΑΣ-ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ- ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΠΕΤΡΑΣ-ΕΡΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ

ΟΜΑΔΑ Α ΚΡΕΑΣ ΓΑΛΟΠΟΥΛΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΙΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΒΡΕΦ/ΚΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑΣ : 27-11-2013 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΡ. ΠΡΩΤ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 1 Κοφτό Μακαρονάκι Κιλά 600 2 Κριθαράκι Κιλά 250 3 Ρύζι τύπου Κίτρινο Κιλά 1000 Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ 4 Γάλα Φρέσκο Τεμάχιο 1,5 480 6 Γάλα πλήρες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. ΜΕΛ.:19/2015 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΝΗΠΙΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΩΝ, ΑΠΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006 του

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Ή ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ % * ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΝΠΔΔ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :... Οδός : Αριθµός... Τηλέφωνο:... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ. ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :... Οδός : Αριθµός... Τηλέφωνο:... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Προς το ΗΜΟ ΚΑΡ ΙΤΣΑΣ 1 «για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015» ΤΕΧΝΙΚΗ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Του :.. Έδρα :.... Οδός : Αριθµός.... Τηλέφωνο:.... ΦΑΞ :. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙ ΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ

«ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ 5 η Υ.Πε. Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Άμφισσα, 09.07.2012 Γενικό Νοσοκομείο Άμφισσας ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: «ΤΡΟΦΙΜΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ. Ν. ΆΜΦΙΣΣΑΣ Προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 437 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00

A/A ΕΙΔΗ/ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΕΜΑΧΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΚΙΛΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΣΥΝΟΛΟ. 1 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ τεμάχιο 4000 0,80 3200,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 CPV 5800000-6 Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 5.6699.00-5.648.000-0.606.0007-0.606.0007-5.606.0007-45.606.0006

Διαβάστε περισσότερα

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης».

Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών αναλώσιμων για την παιδική εξοχή Μάκρης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΛΙΚΩΝ/ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ. Μελέτης: 109/2013 Αριθμ.Πρωτ:35543 Εργο: «Προμήθεια τροφίμων και λοιπών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α.

ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. Α/Α ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑ Α ΤΡΟΦΙΜΑ Α/Α ΖΥΜΑΡΙΚΑ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1: ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΙΤΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ Γεράνι, Χανιά Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα Προμηθειών πληρ. Κουκουνάκη Αικατερίνη τηλ. 2821340029 fax 2821340090 email: koukounaki@platanias.gr

Διαβάστε περισσότερα

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ τεμάχιο 12500 0,8 10.000,00

4 ΚΟΦΤΟ ΜΑΚΑΡΟΝΑΚΙ τεμάχιο 12500 0,8 10.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 78/05 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τίτλος προσφέροντος: ιεύθυνση προσφέροντος: Τηλέφωνο: ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την προµήθεια ΕΙ ΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ διάρκειας από την υπογραφή της σύµβασης έως 31-03-2014, για τις λειτουργικές ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΙ ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ NOΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΗΜΟΣ ΦΑΡΚΑ ΟΝΑΣ /νση ιοικητικού-οικονοµικού Ταχ. /νση: Γ. Γεννηµατά 1 Φαρκαδόνα Τ.Κ. 42031 Πληροφορίες: Ευαν. Τσιτοπούλου Τηλ. 2433350025 Fax. 2433350018 ΦΑΡΚΑ ΟΝΑ 07/10/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Με αυτή τη µελέτη αριθ. 67/2015 προβλέπεται η εκτέλεση της προµήθειας τροφίµων για ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΛΙΚΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Πλ. Γ. Βιζυηνού 1, Κοµοτηνή Τηλ.:2531352448 & 426 E-mail: g.gkourtsilidis@komotini.gr ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ ΟΥΣ Μ/Μ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΤΕΜΑΧΙΑ 3000 ΤΥΡΙ ΚΑΣΕΡΙ (απαιτούνται δείγµα και προδιαγραφές) ΚΙΛΑ 00 ΤΥΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αγρίνιο, 29 Αυγούστου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 13572 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΉ ΜΟΝΑΔΑ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΑΔΑ: Γραφείο : Προμηθειών ΓΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ 1 ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ ( ΝΩΠΑ ) ( ) ) ΜΕ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕΣΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου»

ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ Περικλέους 55, 155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου» Αριθμός Μελέτης 44/2015 ΜΕΛΕΤΗ: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ α.

ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ. ΤΑ ΜΕΛΗ α. ΠΡΟΣ : 110 ΠΤΕΡΥΓΑ ΜΑΧΗΣ ΤΗΛ.2410 51 5043 FAX.2410 51 5054 ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Για την περιοδική προµήθεια Eιδών SUPER MARKET, ως η συνηµµένη κατάσταση, προς κάλυψη των αναγκών της 110 ΠΜ (της Λέσχης και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ Ταχ. /νση: ηµαρχείου 2 Ταχ. Κωδ.: 24500 Κυπαρισσία Τηλέφωνο: 2761360739 Tηλ/πία: 2761360773 Email: billi1geo@yahoo.gr Πληροφορίες: Γεωργοπούλου Βασιλική ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ. Της/του έδρα., οδός.., αριθμός, Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.. τηλέφωνο..., fax..., ΟΜΑΔΑ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΗΒΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ανοικτός Δημόσιος Μειοδοτικός διαγωνισμός, μέσω της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανάθεσης για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 6688 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΚΟΜΟΤΗΝΗ 17-9-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ) ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 14/02/2012 ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΛΠ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ (ΕΘΝΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 / 08 /2013

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2813409185 Fax:2810229207 Ηράκλειο 29 / 08 /2013

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014 (ΚΩΔ. 15/6481) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 05-12-2014 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΜΕΛ. 37/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟ ΙΟΣ :Τζανιδάκης Βασίλης Τηλ.: 2813409185-186-189-403 Fax: 2810-229207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ: ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ & ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ.: 2141 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 24/03/2015 ΘΕΜΑ: Πρόχειρος διαγωνισµός για την «Προµήθεια τροφίµων», προεκτιµώµενης

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33

ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΝΩΠΟΣ ΚΙΛΑ 30 3 ΧΟΙΡΙΝΕΣ ΜΠΡΙΖΟΛΕΣ ΝΩΠΕΣ ΚΙΛΑ 235 4 ΧΟΙΡΙΝΗ ΣΠΑΛΑ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΚΙΛΑ 33 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ Αριθμ. 15568 ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΙΔΗ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ >> τρεχουσων αναγκών των Τμημάτων του Γ.Ν.Άρτας και του ξενώνα: Α/Α ΕΙΔΟΣ 1 ΣΠΑΛΑ ΜΟΣΧΑΡΙ ΑΝΕΥ ΟΣΤΟΥ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΙΛΑ 1.430 2

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 270 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 7 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Βουλιαγμένη 4/2/2015 ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ Αρ.πρωτ.:93 «ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΞΕΝΩΝΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΩΡΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑΣ & ΑΧΙΛΛ. ΚΑΡAΤΖΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ» Ταχ.Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Α/Α ΕΙΔΟΣ 1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙ 25/09/2013 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου οικονομικού έτους 2013 1 ΠΟΣΟ ΜΕΛΕΤΗΣ: 44.356,91 1. ΜΕΛΕΤΗ & ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 6.617,82

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟ 6.617,82 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.) ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΚΑΤ ΕΠΕΙΓΟΝΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ,

ΦΥΛΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 η ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΕΙΔΩΝ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ, ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΟΜΑΔΑ Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Της επιχείρησης, έδρα..., οδός..., αριθμός, τηλέφωνο., fax... Α/Α Ε Ι Δ Ο Σ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ TIMH/ΜΟΝΑΔΟΣ 1 ΚΡΕΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 2080 2 ΚΙΜΑΣ ΜΟΣΧΟΥ ΚΙΛΌ 3100

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά

ΟΜΑ Α 8: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου κατεψυγµένα. ΟΜΑ Α 7: Προµήθεια ειδών ιχθυοπωλείου νωπά ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Μελιδονίου 27 ΧΑΝΙΑ 73141 Τηλ.: 28210-23392 Fax: 28210-23361 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Ε Σ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6. Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤHN ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΓΑΘΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 (ΚΩΔ. 15-6481.009) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 6.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 1 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Με αυτή τη μελέτη προβλέπεται η εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, /0/0 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Αρ Πρωτ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ KAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΟΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 372 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΙΔΟΥΣ ΣΕ ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΒΟΛΟΥ Προς: ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 24/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΔΝΑΣ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ. Μελέτης : 15/2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Πύδνας Κολινδρού, ΔΗ.ΦΟ.Π.Α.Π.Ο.Υ. Δήμου Πύδνας

Διαβάστε περισσότερα

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας

Παράρτημα 1 : Αναλυτικές Προδιαγραφές Προμήθειας ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΙΤΒ) για την «Προμήθεια Πρόσθετων Τροφίμων & Λοιπών Διατροφικών Ειδών» Αρ. Πρωτ. :343/ΧΕΝΙΑ/ 14-11-2016 Α) Τεχνικές Προδιαγραφές Οι υποψήφιοι θα πρέπει οπωσδήποτε να λάβουν

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002570044 2015-02-11

15REQ002570044 2015-02-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΠΑΡΤΗΣ Ημερομηνία : 10-02-2015 Αρ. Πρωτοκ: Φ/Λ/17/1741

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: ήµος Γρεβενών ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια φρέσκου γάλακτος (έτος 2012) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 36.681,43 Ευρώ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ -Τεχνική Έκθεση -Τεχνικές Προδιαγραφές -Τιµολόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ

Προς: Δ/νση Οικονομικής Διαχείρισης Τμήμα: Προμηθειών & Διαχείρισης Υλικού ΜΕΛΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαλάνδρι 28 /01/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Π.: 2041 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Δ/νση: Κίρκης & Μίνωος 8 Τηλ.-Φαξ: 210-6083826 Email: prosxolag@gmail.com Προς: Δ/νση Οικονομικής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ «ΗΡΟΔΩΡΟΣ» «ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΜΕ.» ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 143 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα TΡΙΤΗ 13 ΜΑΪΟΥ 2014 & ώρα 13:30

Διαβάστε περισσότερα

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1

& ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΟΡΟΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ A.ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 1 B.ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΙΔΗ : Σε περίπτωση προσφορών των προϊόντων από τις εταιρείες, ο Προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει

Διαβάστε περισσότερα

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να προμηθευτεί: ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1000 ΛΙΤΡΑ 4,388 4.

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας προκειμένου να προμηθευτεί: ΕΙΔΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΜΟΝ.ΜΕΤΡ. ΤΙΜΗ/ΚΙΛΟ ΤΙΜΗ ΠΡΟ ΦΠΑ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 1000 ΛΙΤΡΑ 4,388 4. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΡΙΣΑΣ «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και αλλαντικών από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας».

Προμήθεια ειδών παντοπωλείου και αλλαντικών από το Ίδρυμα «Εξοχές Ελληνικής Αστυνομίας». Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΙΔΡΥΜΑ «ΕΞΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΕΞΟΧΕΣ Π. Κανελλόπουλου 4-101

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η παρούσα µελέτη αφορά την προµήθεια νωπού χοιρινού κρέατος το οποίο θα χορηγηθεί σε άπορους δηµότες κατά τις ηµέρες των εορτών του Χριστουγέννων 2015 και την προµήθεια αρνίσιου κρέατος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Αρ. Πράξης: 328 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΗΣ Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΑΡΤΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΑΡΤΟΥ Αρ. πρ.: 2637/22-06-2016 Για τον Πρόχειρο ιαγωνισµό µε τη διαδικασία της έρευνας αγοράς και την επιλογή της προσφοράς µε το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης στη µέση λιανική τιµή της αγοράς, για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

«Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου»

«Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «Προμήθεια ειδών πρώτης ανάγκης (σίτισης) για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου» K. Μ. : Π118 /2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 558.569,74 με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Μελέτης: 1/2015 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Ηράκλειο 29 / 08 /2013 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Έκδ.1 αναθ.2 ηµ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 023 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ταχ. ιεύθυνση: Αγίου Τίτου 1 Πληροφορίες: Τζανιδάκης Βασίλης Τηλέφωνο: 2813409185 Fax:2810229207 Ηράκλειο 29 / 08 /2013

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ Άγιος Νικόλαος 24-05-2016 ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Αριθμ. Πρωτ.: 7593 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου διακηρύσσει ότι εκτίθεται σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΤΙΜΟΛΗΠΤΕΣ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ. α/α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΕΣ #DIV/0! 5 ΔΥΟΣΜΟΣ #DIV/0! 6 ΚΑΡΟΤΑ #DIV/0! 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 4 ΒΛΗΤΑ 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 6 ΚΑΡΟΤΑ 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 8 ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ ΕΓΧΩΡΙΟ 9 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΞΕΡΑ 10 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ ΧΛΩΡΑ 11 ΛΑΧΑΝΟ ΚΟΚΚΙΝΟ 12 ΛΑΧΑΝΟ ΛΕΥΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

7/2/2014 & : »

7/2/2014 & : » ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ 7/2/2014 ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ/ΚΩΝ ΡΑΣ/ΤΩΝ ΑΡΜΟ ΙΑ:ΟΥΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΦΑΚΕΣ & ΜΑΚΑΡΟΝ ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥ ΣΟΥΠΑ ΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥ ΦΑΚΕΣ & ΜΑΚΑΡΟΝ ΦΑΣΟΛΙΑ ΚΟΤΟΠΟΥ ΣΟΥΠΑ ΙΑ ΜΕ ΠΑΤΑΤΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κέρκυρα 03 Δεκεμβρίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αρ.Πρωτ: 102900 ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Τίτλος Διαγωνισμού : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μ Ε Λ Ε Τ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ, ΕΤΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Αρ. πρωτ. 13666/12-5-2014 ΕΝΙΑΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙ ΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ ΤΟΥ «ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Συγγραφή Υποχρεώσεων

Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αριθµός Μελέτης: 9 Προµήθεια Καυσίµων & Ελαιολιπαντικών Συγγραφή Υποχρεώσεων Σελίδα 1 από 8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΟΡΗΓΗΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΥΟ (2) ΜΗΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚ. ΑΛΛΗΛΕΓ. Γρεβενά 21/04/2016 3 η Υ.ΠΕ. (Μακεδονίας) Aρ.πρωτ.: 3730 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Τμήμα Προμηθειών Πληροφορίες : Νίκου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΛΤΙΟ ΤΙΜΩΝ ΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ 1 ΑΓΓΟΥΡΑΚΙΑ ΚΙΛΟΥ 1,20 1,20 2 ΑΓΓΟΥΡΙΑ ΤΕΜΧ 0,65 0,40 0,53 3 ΑΝΗΘΟΣ ΤΕΜΧ 0,50 0,50 0,50 4 ΒΛΗΤΑ 1,60 1,60 5 ΔΥΟΣΜΟΣ 0,70 1,00 0,85 6 ΚΑΡΟΤΑ 1,50 1,00 1,25 7 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ 1,10 1,00

Διαβάστε περισσότερα

14PROC

14PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Χανιά 02/07/2014 ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ Αρ. Πρωτ. 52891 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/νση: Κυδωνίας 29, Χανιά Κρήτης, τ.κ.73 135, Τηλ: 28213-41600, Fax: 28210-93300 www.chania.gr, email:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προμήθεια συσσιτίων - ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ τροφίμων για τις ανάγκες των νομικών ΔΗΜΟΣ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προσώπων του Δήμου Κατερίνης ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΣΙΤΙΩΝ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΡΙΘ. 14/2014 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC004977628 2016-08-23 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθµός ιακήρυξης: 07/2016 ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ Γρεβενά 23-08-2016 ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ

Ελεούσα 3-12-2014. Αριθ.πρωτ: 23647 ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣ: ΖΙΤΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΕΔΡΑ ΕΛΕΟΥΣΑ Ταχ.Δ/νση: Λεωφόρος Ελευθερίας και Ευκλείδη Τ.Κ.: 45 445 ΕΛΕΟΥΣΑ Τηλ. 2653360000 FAX.: 2651062794 Email.: zitsa@zitsa.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 10/02/2015 ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:3803 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ, ΨΑΡΙΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ Ω /ΣΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 24 /06/2014 Αριθµ. Πρωτ : 4704 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Νοµού ωδ/σου ) προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016

ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016 ΜΕΛΕΤΗ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ - ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ» ΕΤΟΥΣ 2016 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 32.867,10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ: ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23287 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 21/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23287 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 21/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ: 23287 ΠΛΗΡ: Α. Ντάσιου ΗΜΕΡΟΜ: 21/10/2015 ΤΗΛ: 2132058558 FAX: 2132058614 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α. Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ ΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α Από το πρακτικό της 3 ης /18-02-2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ήµου Πύργου

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική έκθεση 2. Τεχνικές Προδιαγραφές 3. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός 4. Συγγραφή υποχρεώσεων 5. Διακήρυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 1 Tίτλος Διαγωνισμού :Προμήθεια έτοιμου φαγητού για

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:.

ΜΕΛΕΤΗ Αριθ. 6/2015. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ.: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ.: 2655 3 60300, -323 FAX:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ Δ/ΝΣΗ: 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Τηλ: 2655 3 60300, -323 FAX: : 2655 3 24000 ΜΕΛΕΤΗ Αριθ 6/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ειδών Φρέσκου γάλατος, Παντοπωλείου,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΨΑΡΙΑ)

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΕΙΔΗ (ΨΑΡΙΑ) ΑΔΑ: ΒΛ9ΑΩΗΓ-6ΡΩ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Φιλαδέλφεια: 25-9- 2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτοκόλλου :12946 ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Λάρισα 20-12-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 629 ΘΕΜΑ: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ» ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟΥ Κ.Μ. : Π 4 / 2011 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 29.708,78 με το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΗΜΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ * * * * * * * Αριθ. Πρωτ.9492 Α Π Ο Φ Α Σ Η : 631 /16 Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΗΒΑΙΩΝ: Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 3463/06 Κώδικας ήµων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός προµήθειας : Ηµεροµηνία : 13/ 10/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗ ΟΝΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : Προϋπολογισµός

Διαβάστε περισσότερα

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

CPV 15800000-6 Α) ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ Α1) ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ Α1α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια Ειδών Διατροφής 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡ.ΜΕΛ. 55/2014 ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ.Α.: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ: 15.6699.0022-15.6481.0002-20.6063.0007-30.6063.0007-35.6063.0007-45.6063.0006

Διαβάστε περισσότερα