The Traveller s Handbook for people with epilepsy

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "The Traveller s Handbook for people with epilepsy"

Transcript

1 The Traveller s Handbook for people with epilepsy Produced as a service to epilepsy

2 Οδηγίες Πρώτων Βοηθειών Σε ϖερίϖτωση ϖου έχω µια εϖιληϖτική κρίση µε σϖασµούς: Προστάτεψε το κεφάλι µου. Μην εµϖοδίζεις τις κινήσεις µου εκτός εάν βρίσκοµαι σε άµεσο κίνδυνο. Μην βάλεις τίϖοτα στο στόµα µου, ιδίως τα δάκτυλά σου. Μόλις µου ϖεράσει η κρίση, βάλτεµε στην θέση ανάρρωσης (βλέϖε µϖροστινή σελίδα). Αφήστε µε να αναϖαυθώ και καθησύχασέ µε όταν ϖεράσει η κρίση Συνήθως δεν είναι αϖαραίτητο να καλέσεις ασθενοφόρο. Προσοχή: Ιατρική φροντίδα είναι αϖαραίτητη στην ϖερίϖτωση ϖου η κρίση κρατήσει ϖερισσότερο αϖό ότι συνήθως για µένα, ή εάν έχω δύο συνεχόµενες κρίσεις µε σϖασµούς χωρίς να ανακτήσω ϖλήρως τις αισθήσεις µου στο ενδιάµεσο. Σε ϖερίϖτωση ϖου έχω κρίση χωρίς σϖασµούς Μην εµϖοδίσεις τις κινήσεις µου εκτός εάν βρίσκοµαι σε άµεσο κίνδυνο. Καθησύχασέ µε κατά τη διάρκεια της ϖεριόδου σύγχυσης ϖου µϖορεί να ακολουθήσει την κρίση. Μείνε µαζί µου µέχρι να ανακτήσω ϖλήρως τις αισθήσεις µου. ΣΑΣ ЄYΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛY ΤΙΑ ΤH ΒΟΗΘΕΙΑ 1

3 Φαρµακευτική αγωγή Βεβαιωθείτε ότι συνεχίζετε να λαµβάνετε τη φαρµακευτική σας αγωγή σε τακτά διαστήµατα. Ελέγξτε τη διαφορά ώρας στον ϖροορισµό σας ϖριν ταξιδέψετε και αλλάξτε σταδιακά τις ώρες λήψης της αγωγής σας ώστε να ϖροσαρµοστούν στο νέο ωράριο. Σε ϖερίϖτωση ϖου έχετε αµφιβολίες, µιλήστε µε το γιατρό σας ϖριν ταξιδέψετε. Έχετε µαζί σας τη συνταγή των φαρµάκων σας και το σηµείωµα του γιατρού σας µε λεϖτοµέρειες για την κατάστασή σας στις χειραϖοσκευές σας. Διατηρείτε όλα τα φάρµακα στην αρχική τους συσκευασία. Ελέγξτε για την ύϖαρξη ϖεριορισµών στις ϖοσότητες των φαρµάκων ϖου µϖορείτε να µεταφέρετε µαζί σας, ϖριν ταξιδέψετε. Έχετε ϖάντα µαζί σας τη συνταγή του γιατρού σας µε τα φάρµακά σας ώστε να µϖορείτε να τα αντικαταστήσετε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας. Σε ορισµένες χώρες µϖορεί να χρειαστεί να ϖροµηθευτείτε συνταγή αϖό έναν ντόϖιο γιατρό, εϖοµένως ϖρέϖει να γνωρίζετε τη χηµική ονοµασία του φαρµάκου σας. Αυτό µϖορείτε να το ϖληροφορηθείτε στην ιστοσελίδα της. «Διεθνούς Ένωσης Κατά της Εϖιληψίας». (International League Against Epilepsy, ILAE, Εάν χρειαστεί να κάνετε κάϖοια εµβόλια για τον ϖροορισµό σας, ρωτήστε το γιατρό σας εάν και κατά ϖόσο θα εϖηρεάσουν τη φαρµακευτική σας αγωγή ή την εϖιληψία σας. Αϖοφύγετε την υϖερβολική κατανάλωση αλκοόλ και τη στέρηση ύϖνου. 2

4 Γενικές Συµβουλές Συµβουλές για το ταξίδι Ενηµερωθείτε για τους τρέχοντες κανονισµούς/ϖεριορισµούς ασφαλείας σε κάθε αεροδρόµιο/λιµάνι µέσω του οϖοίου θα ταξιδέψετε. Αυτοί µϖορεί να αλλάζουν συχνά. Μεταφέρετε στη χειραϖοσκευή σας εϖαρκή ϖοσότητα φαρµάκων για τη διάρκεια του ταξιδιού της αναχώρησης και της εϖιστροφής σας. Προσϖαθήστε να εξασφαλίσετε ότι οι συνήθειες του ύϖνου σας δε διαταράσσονται ϖριν ή κατά τη διάρκεια ενός µεγάλου ταξιδιού. Εάν χρειάζεστε κάϖοιες ειδικές ϖαροχές στο ταξίδι σας (ϖ.χ. σε σχέση µε τη διατροφή ή τη µεταφορά σας), βεβαιωθείτε ότι τις έχετε ϖρογραµµατίσει έγκαιρα µε το ταξιδιωτικό σας γραφείο ή την αεροϖορική εταιρία. Κατανάλωση υγρών Αν και γενικά ϖρέϖει να ϖροσϖαθείτε να αϖοφύγετε την αφυ δάτωση στις διακοϖές σας, ειδικά εάν βρίσκεστε σε θερµά κλίµατα, έχετε υϖόψη σας ότι η υϖερβολική ϖρόσληψη υγρών µϖορεί να ϖροκαλέσει εϖιληϖτικές κρίσεις. Το αλκοόλ µϖορεί να αλληλεϖιδράσει µε τα αντιεϖιληϖτικά φάρµακα. Αϖοφύγετε την υϖερβολική κατανάλωσή του και θυµηθείτε ότι όταν βρίσκεστε σε διακοϖές, οι υψηλές θερµοκρασίες µϖορεί να αυξήσουν τις εϖιδράσεις του αλκοόλ 3

5 Κατανάλωση τροφής Προσϖαθήστε να τρώτε τακτικά, καθώς η µείωση της γλυκόζης στο αίµα µϖορεί να ϖροκαλέσει εϖιληϖτικές κρίσεις.έχετε µαζί σας κάϖοια ϖρόχειρα γεύµατα, ιδίως εάν ϖρόκειται να ταξιδέψετε σε άβολη ώρα ή για µεγάλες ϖεριόδους. Ύϖνος Τα ταξίδια στο εξωτερικό ϖολλές φορές µϖορεί να δια ταράξουν τις συνήθειες του ύϖνου σας. Προσϖαθήστε να διατηρήσετε τον ίδιο αριθµό ωρών ϖου κοιµάστε συνήθως. Μετακινήσεις Τηρείτε τις ίδιες ϖροφυλάξεις στο εξωτερικό όϖως κάνατε και στη χώρα σας. Ποδηλασία: Πρέϖει να φοράτε ϖάντα κράνος και να αϖοφεύγετε τους ϖολυσύχναστους δρόµους. Περϖάτηµα: Αϖοφεύγετε να ϖερϖατάτε ϖολύ κοντά στην άκρη του ϖεζοδροµίου και ϖροσέχετε όταν είστε κοντά σε νερό. Διασχίζετε το δρόµο αϖό τις διαβάσεις ή αϖό υϖόγεια διάβαση. Μέσα μαζικής μεταφοράς: Μην πλησιάζετε το χείλος της πλατφόρμας του σταθμού, μη στέκεστε κοντά σε πόρτες και αποφεύγετε να κάθεστε στον επάνω όροφο ενός λεωφορείου. 4

6 Διαµονή Πριν κάνετε τις κρατήσεις για το κατάλυµά σας, βεβαιωθείτε ότι ϖληρεί όλες τις ατοµικές σας αϖαιτήσεις ασφαλείας. Για ϖαράδειγµα, να διαθέτει δωµάτια στο ισόγειο ή να έχει ϖρόσβαση για αναϖηρικές καρέκλες, εφόσον χρειάζεται, να διαθέτει ανελκυστήρα για όλους τους ορόφους και ντους στο µϖάνιο. Νυχτερινή ζωή Τα νυχτερινά κέντρα και μερικά μπαρ μπορεί να ενέχουν κινδύνους εάν πάσχετε από φωτοευαίσθητη επιληψία. Στην περίπτωση αυτή καλύτερα να τα αποφύγετε. Αθλητικές δραστηριότητες Μϖορείτε να αϖολαύσετε µε ασφάλεια θαλάσσιες αθλητικές δραστηριότητες, όϖως κολύµβηση και ψάρεµα, αϖό τη στιγµή ϖου είστε µαζί µε κάϖοιο φίλο ή συγγενή ϖου µϖορεί να σας βοηθήσει σε ϖερίϖτωση εϖείγουσας ανάγκης. Φοράτε ϖροστατευτικό κράνος εάν κάνετε ϖοδηλασία ή ιϖϖασία. Βεβαιωθείτε ότι σας καλύϖτει η ασφάλειά σας σε ϖερίϖτωση ϖου εϖιχειρήσετε να συµµετάσχετε σε κάϖοιο εϖικίνδυνο άθληµα! Υγεία Ορισµένες ασθένειες µϖορεί να εϖηρεάσουν τη φαρµακευτική σας αγωγή, ϖεριλαµβανοµένων των λοιµώξεων και της διάρροιας. Πρέϖει να ζητήσετε ιατρική βοήθεια σε ϖερίϖτωση ϖου εµφανίζετε κάϖοια αϖό αυτές τις καταστάσεις για ϖερισσότερες ϖληροφορίες 5

7 Ασφάλεια Έχετε μαζί σας λεπτομερή στοιχεία της ασφάλειάς σας όταν ταξιδεύετε. Οι πολίτες της ΕΕ πρέπει επίσης να έχουν μαζί τους την Ευρωπα κή Κάρτα Ασφάλειας Υγείας (European Health Insurance Card- επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕΕ για περισσότερες λεπτομέρειες). Κρατήστε τις αποδείξεις και τα έγγραφα από τα ιατρικά έξοδα που τυχόν κάνατε στο ταξίδι σας, καθώς θα σας χρειαστούν όταν θα ζητήσετε τα χρήματα από την ασφάλειά σας. Οδήγηση Εάν σκοϖεύετε να οδηγήσετε ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό, φροντίστε να ενηµερωθείτε έγκαιρα εάν υϖάρχουν ϖεριορισµοί στους οδηγούς µε εϖιληψία. Οι εταιρίες ενοικίασης αυτοκινήτων και οι σχετικές ιστοσελίδες θα σας δώσουν ειδικές ϖληροφορίες για τη χώρα ϖου ϖρόκειται να εϖισκεφθείτε. Είναι χρήσιµο εϖίσης να ελέγξετε εάν η ασφάλεια οδήγησης σάς καλύϖτει όταν οδηγείτε στο εξωτερικό. 6

8 Χρήσιµες εκφράσεις 1 Πού είναι το ϖλησιέστερο φαρµακείο? 2 Πού είναι το ϖλησιέστερο ιατρείο? 3 Πού είναι το ϖλησιέστερο νοσοκοµείο? 4 Παρακαλώ, καλέστε ένα γιατρό/ασθενοφόρο. 5 Πάσχω αϖό εϖιληψία. 6 Παίρνω το φάρµακό µου µία, δύο, τρεις ή τέσσερις φορές ηµερησίως. 7 Παίρνω τα εξής φάρµακα για την ϖάθησή µου 8 Με τα φάρµακα ϖου ϖαίρνω ελέγχω τον εαυτό µου αϖόλυτα. 9 Έχω συνήθως 2/4/6/8/12/20/40 κρίσεις την εβδοµάδα / µήνα/ χρόνο. 10 Συνήθως δεν χάνω τις αισθήσεις µου στη διάρκεια µίας κρίσης. 11 Πάντα χάνω τις αισθήσεις µου στη διάρκεια µιας κρίσης. 12 Οι κρίσεις ϖου έχω συνήθως διαρκούν αρκετά λεϖτά. 13 Μετά αϖό µία κρίση (ϖροσβολή) χρειάζοµαι αρκετά λεϖτά /ώρες για να συνέλθω ϖλήρως. 14 Συνήθως δεν τραυµατίζοµαι στη διάρκεια µιας κρίσης (ϖροσβολής). 15 Σας ϖαρακαλώ να µε ϖάτε στο ξενοδοχείο µου. 16 Σας ϖαρακαλώ καλέσετε ένα ταξί. 17 Σας ϖαρακαλώ τηλεφωνήσετε στο(η) φίλο(η) µου? 18 Eγώ (αυτός /αυτή) δεν χρειάζοµαι (ται) ασθενοφόρο. Σε µερικά λεϖτά θα ουνέλθω (θει). 7

9 PERSONAL INFORMATION Name... Address... Country... Age... Contact Tel Number Home... Holiday... MY EPILEPSY INFORMATION Seizure Type... I usually recover in...minutes Current Treatment Drug Name... Daily Dose... 8

Στο δρόμο για άτομα 65 χρονών και άνω

Στο δρόμο για άτομα 65 χρονών και άνω Οδική Ασφάλεια Στο δρόμο για άτομα 65 χρονών και άνω Πώς να παραμείνετε ανεξάρτητοι και ασφαλείς Οδική ασφάλεια για άτομα 65 χρονών και άνω Ο οδηγός αυτός παρέχει συμβουλές και χρήσιμες οδηγίες ασφάλειας

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Τήρηση; Ποια είναι η Σύνθεση

Τι είναι η Τήρηση; Ποια είναι η Σύνθεση ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟΝ ΗΙV Ποια είναι η Σύνθεση Είμαστε μια ομάδα ακτιβιστών, άλλοι οροθετικοί άλλοι όχι. Ένας από τους βασικούς στόχους μας είναι να αποκτήσουν όσοι έχουν διαγνωστεί θετικοί στον HIV τα απαραίτητα

Διαβάστε περισσότερα

στις έκτακτες ανάγκες

στις έκτακτες ανάγκες Παραμείνετε ασφαλείς στις έκτακτες ανάγκες Αριθμοί Τηλεφώνων Έκτακτων Αναγκών Έκτακτη ανάγκη (αστυνομία, πυροσβεστική, ασθενοφόρο) 000 Έκτακτη ανάγκη ΤΤΥ (για άτομα με πρόβλημα όρασης και ακοής) 106 Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ Χρήσιμες πληροφορίες για την προετοιμασία σας

ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ Χρήσιμες πληροφορίες για την προετοιμασία σας ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ Χρήσιμες πληροφορίες για την προετοιμασία σας Προετοιμασία για το ταξίδι Ταξιδιωτικά έγγραφα Ελέγξτε αν το διαβατήριό σας ισχύει ακόμη και δεν λήγει κατά την διάρκεια του ταξιδιού σας. Ανανεώστε

Διαβάστε περισσότερα

Γήρανση και Οδήγηση: Πρόγραμμα Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης για Οδηγούς Ηλικίας 80 και άνω. (Συμπληρωματικό Υλικό)

Γήρανση και Οδήγηση: Πρόγραμμα Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης για Οδηγούς Ηλικίας 80 και άνω. (Συμπληρωματικό Υλικό) Γήρανση και Οδήγηση: Πρόγραμμα Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης για Οδηγούς Ηλικίας 80 και άνω (Συμπληρωματικό Υλικό) 1 Πίνακας Περιεχομένων 1. Εισαγωγή 3 2. Προτερήματα Ηλικιωμένων Οδηγών Ηλικίας 80+ 3 3. Οι

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμες συμβουλές. για την ασφάλεια και την προστασία σας

Χρήσιμες συμβουλές. για την ασφάλεια και την προστασία σας Χρήσιμες συμβουλές για την ασφάλεια και την προστασία σας ΗSECURICON A.E. είναι μια ελληνική εταιρεία συμβούλων και υπηρεσιών ασφαλείας. Σαν ελάχιστη προσφορά στους συμπολίτες μας, εκδίδουμε αυτές τις

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Αθήνα, 08/08/2013 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 339/1996, κατ εφαρμογή της Οδηγίας 90/314/ΕΟΚ Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Γενικούς Όρους Συμμετοχής, οι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Greek ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Ο μεγαλύτερος οργανισμός επιληψίας υπό τη διαχείριση καταναλωτών ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΛΗΨΙΑ; Επιληψία είναι μια διαταραχή της εγκεφαλικής λειτουργίας που εμφανίζεται με

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για ασθενείς

Εγχειρίδιο Πληροφοριών για ασθενείς Εγχειρίδιο Πληροφοριών για ασθενείς Παρακαλώ αφήστε αυτές τις οδηγίες για τον επόμενο ασθενή ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ: Το Νοσοκομείο ευχαριστεί τους διαφημιστές που έκαναν εφικτή την πραγματοποίηση αυτού του

Διαβάστε περισσότερα

Χρήσιμα Τηλέφωνα. Κέντρο Δηλητηριάσεων. Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.

Χρήσιμα Τηλέφωνα. Κέντρο Δηλητηριάσεων. Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π. Χρήσιμα Τηλέφωνα Ευρωπαϊκός Αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 112 Πυροσβεστικό Σώμα 199 Αστυνομία 100 Ε.Κ.Α.Β. 166 Κέντρο Δηλητηριάσεων 210 7793 777 Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) 210 5212

Διαβάστε περισσότερα

TRAVEL AT HIGH ALTITUDE

TRAVEL AT HIGH ALTITUDE TRAVEL AT HIGH ALTITUDE Planning the trip of a lifetime, a holiday with a difference, skiing in the high mountains or a mountaineering expedition? This booklet is written to help you understand some of

Διαβάστε περισσότερα

Το Κέντρο βρίσκεται στη Λευκωσία, πλησίον του Μακάρειου Νοσοκοµείου, στη Λεωφόρο Ακροπόλεως 32, στο Στρόβολο.

Το Κέντρο βρίσκεται στη Λευκωσία, πλησίον του Μακάρειου Νοσοκοµείου, στη Λεωφόρο Ακροπόλεως 32, στο Στρόβολο. Εισαγωγή Το ενηµερωτικό αυτό βιβλιάριο θα είναι χρήσιµο σ εσάς, την οικογένεια και τους φίλους σας σε περίπτωση που θα χρειαστεί να πάρετε την θεραπεία σας ως εσωτερικός ασθενής. Περιλαµβάνει πληροφορίες,

Διαβάστε περισσότερα

3. ιαµονή. 2. Μετακινήσεις. 1. Τουριστικά Πρακτορεία

3. ιαµονή. 2. Μετακινήσεις. 1. Τουριστικά Πρακτορεία 4 5 15 1. Τουριστικά Πρακτορεία 2. Μετακινήσεις 2.1 Αεροπορικές Μετακινήσεις 2.2 Ακτοπλοϊκές Μετακινήσεις 2.3 Οδικές Μετακινήσεις 2.4 Εξυπηρέτηση ατόµων µε ειδικές ανάγκες 3. ιαµονή 3.1 Ξενοδοχεία 3.2

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ii ΤΑΞΙ ΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Το βιβλίο αυτό έχει γραφεί από ανθρώπους που τους αρέσει να ανεβαίνουν στα βουνά και τους ενδιαφέρει η ιατρική επιστήµη, ιδιαίτερα καθώς αυτή

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός κάρτας InterRail 2014. Κατεβάστε την εφαρμογή InterRail Rail Planner App. Είναι δωρεάν και λειτουργεί εκτός σύνδεσης.

Οδηγός κάρτας InterRail 2014. Κατεβάστε την εφαρμογή InterRail Rail Planner App. Είναι δωρεάν και λειτουργεί εκτός σύνδεσης. Οδηγός κάρτας InterRail 2014 Κατεβάστε την εφαρμογή InterRail Rail Planner App. Είναι δωρεάν και λειτουργεί εκτός σύνδεσης. Αγαπητέ ταξιδιώτη της κάρτας InterRail, Επιλέξατε τον ιδανικό τρόπο για να ταξιδέψετε

Διαβάστε περισσότερα

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΑΝΟΙΑ Οδηγίες για συγγενείς και άλλους φροντιστές

ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΑΝΟΙΑ Οδηγίες για συγγενείς και άλλους φροντιστές ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υγεία Πρόνοια 2000-2006» ΖΩΝΤΑΣ ΜΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΠΑΣΧΕΙ ΑΠΟ ΑΝΟΙΑ Οδηγίες για συγγενείς και άλλους φροντιστές

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

παρακολούθηση της γλυκόζης του αίματος

παρακολούθηση της γλυκόζης του αίματος Μιλώντας για τον διαβήτη Αρ. 04 Αναθεωρήθηκε τον Αύγουστο 2010 παρακολούθηση της γλυκόζης του αίματος Blood glucose monitoring - Greek Η παρακολούθηση της γλυκόζης του αίματος από το ίδιο το άτομο είναι

Διαβάστε περισσότερα

A guide to childhood immunisation for babies up to 13 months of age. (GREEK)

A guide to childhood immunisation for babies up to 13 months of age. (GREEK) A guide to childhood immunisation for babies up to 13 months of age. (GREEK) [p.1] Οδηγός παιδικών εμβολιασμών για βρέφη έως 13 μηνών εμβολιασμός ο ασφαλέστερος τρόπος να προστατέψετε το παιδί σας [p.2]

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός ασθενών. Μάθετε για. την εισαγωγή παραμονή και έξοδό σας από το ΥΓΕΙΑ

Οδηγός ασθενών. Μάθετε για. την εισαγωγή παραμονή και έξοδό σας από το ΥΓΕΙΑ Οδηγός ασθενών Μάθετε για την παραμονή και έξοδό σας από το ΥΓΕΙΑ Εάν καλείτε μέσα από το ΥΓΕΙΑ Εάν καλείτε έξω από το ΥΓΕΙΑ Τηλεφωνικό Κέντρο Γραφείο Κίνησης Υποδοχή & Εξυπηρέτηση ασθενών Λογιστήριο Ασθενών

Διαβάστε περισσότερα

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA)

Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου. Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη Νοσήματα του Εντέρου Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Συλλόγων Ασθενών με Νόσο Crohn & Ελκώδη Κολίτιδα (EFCCA) Με την ευγενική χορηγία της Κατανοώντας τα Ιδιοπαθή Φλεγμονώδη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ-ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ www.european-lung-foundation.org

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ-ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ www.european-lung-foundation.org Το δελτίο αυτό έχει σκοπό να δείξει σε άτομα με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και στους φίλους και τους συγγενείς τους πώς μπορούν να έχουν μια γεμάτη ζωή με αυτή την πάθηση. Τι είναι η ΧΑΠ;

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΟΠΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΠΩΣΗ ΚΑΙ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2008 Εξάντληση: Εξασθένιση που οφείλεται σε παρατεταμένη σωματική ή πνευματική εργασία Υπνηλία: Η πιθανότητα να αποκοιμηθείς Κόπωση: Όταν η εξάντληση και η υπνηλία εμφανίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ Ι & ΣΥΝΕ ΡΙΟ 1/5

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ Ι & ΣΥΝΕ ΡΙΟ 1/5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ ΤΑΞΙ Ι & ΣΥΝΕ ΡΙΟ 1/5 I. ΠΡΟΟΙΜΙΟ 1. Παρακαλούµε όπως, πριν εγγραφείτε σε κάποιο από τα οργανωµένα ταξίδια µας ή συνέδρια, µελετήσετε προσεκτικά τους κάτωθι «ΓΕΝΙΚΟΥΣ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct

Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Allianz Ελλάδος Προσωπικές Λύσεις Οδηγός Ασφάλισης Allianz Auto Direct Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε. Για Πληροφορίες: 210 69 99 900 Για Οδική Βοήθεια και Αναγγελία Ατυχήματος: 210 99 88 188 (24 ώρες το

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπητοί ασθενείς και επισκέπτες,

Αγαπητοί ασθενείς και επισκέπτες, Οδηγός ασθενών Το ΥΓΕΙΑ είναι το πρώτο και μοναδικό Νοσοκομείο στην Ελλάδα, το οποίο έχει διαπιστευθεί σύμφωνα με το πρότυπο Joint Commission International (JCI), την κορυφαία διαπίστευση στον κόσμο για

Διαβάστε περισσότερα

Για τη δημιουργία του φυλλαδίου εργάστηκαν:

Για τη δημιουργία του φυλλαδίου εργάστηκαν: 1 Για τη δημιουργία του φυλλαδίου εργάστηκαν: Μιλτιάδης Ματσάγκας Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγειοχειρουργικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Iωαννίνων Νίκος Λαμπρόπουλος Professor of Surgery and Radiology,

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Ομαδικής Οδήγησης

Οδηγός Ομαδικής Οδήγησης Οδηγός Ομαδικής Οδήγησης Αυτός ο οδηγός συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψιν του ανάλογες εμπειρίες από τα λάθη του παρελθόντος σε ομαδική οδήγηση. Να θυμάστε ότι είναι οδηγός και όχι βιβλίο κανόνων. Να θυμάστε

Διαβάστε περισσότερα

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων

Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων GOC Care AGED AND COMMUNITY CARE SERVICES Καθοδήγηση στο λαβύρινθο της φροντίδας ηλικιωμένων Ένας Οδηγός για την κατανόηση και την πρόσβαση σε υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στο Brisbane και στο Gold

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Εξυπηρέτησης. Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) & Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ)

Εγχειρίδιο Εξυπηρέτησης. Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) & Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) Εγχειρίδιο Εξυπηρέτησης Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) & Ατόμων με Μειωμένη Κινητικότητα (ΑΜΚ) www.visitcyprus.com www.accessible-cyprus.com 1 Πρόλογος H δυνατότητα της απόλαυσης του δικαιώματος απρόσκοπτου

Διαβάστε περισσότερα