Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ"

Transcript

1 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. Μητρώου Α.Ε /06/Β/93/8 Θέση Κύριλλος - Ασπρόπυργος

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Σελίδα ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ...1 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/... 2 ΈΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΤΛΗΘΕΝΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ Σ ΜΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ..60 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ.61 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ ΜΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΤΟΥ ΆΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3401/ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ... 63

3 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.2γ. του ν.3556/2007) Οι παρακάτω υπογράφοντες κ.κ.: 1. Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 2. Σωτήριος Χατζίκος, Διευθύνων Σύμβουλος και 3. Ιωάννης Καρκαλέμης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ειδικά προς τούτο ορισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη σημερινή του ( ) συνεδρίαση ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ: Εξ όσων γνωρίζουμε: 1. Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. για την περίοδο 1/1/10 έως 31/12/10, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα χρήσεως της Εταιρίας, καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 του ν.3556/ Η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου απεικονίζει κατά τρόπο αληθή την εξέλιξη τις επιδόσεις και τη θέση της εταιρίας καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, συμπεριλαμβανόμενης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν. Ασπρόπυργος, 23 Μαρτίου 2011 Κυριακόπουλος Οδυσσέας Χατζίκος Σωτήριος Καρκαλέμης Ιωάννης Πρόεδρος Δ.Σ. Δ/νων Σύμβουλος Μέλος Δ.Σ.

4 ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 31/12/ Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, Η ετήσια έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την εταιρική χρήση (1 Ιανουαρίου έως ) και συντάχθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις τόσο του κ.ν. 2190/1920 (άρθρο 107, παρ. 3, δεδομένου ότι η εταιρία καταρτίζει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) καθώς και του ν.3556/2007 (παρ.6, άρθρο 4) και τις εκτελεστικές του νόμου αυτού αποφάσεις 1/434/ και 7/448/ του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει όλες τις σημαντικές επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, σύμφωνα με το παραπάνω αναφερόμενο νομοθετικό πλαίσιο και απεικονίζει κατά τρόπο αληθή όλες τις αναγκαίες κατά νόμο πληροφορίες, προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την δραστηριότητα κατά την εν λόγω χρονική περίοδο και τη συνολική πορεία της εταιρίας «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε» (εφεξής καλούμενη ως Εταιρία) και του Ομίλου στον οποίο ενοποιούνται οι εξής εταιρίες: 1. ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε. με έδρα στην Ελλάδα και ποσοστό συμμετοχής 100% 2. ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. με έδρα στην Ελλάδα και ποσοστό συμμετοχής 51% 3. MOTODYNAMICS SRL με έδρα στη Ρουμανία και ποσοστό συμμετοχής 100% 4. MOTODYNAMICS LTD με έδρα στη Βουλγαρία και ποσοστό συμμετοχής 100% Η Έκθεση περιλαμβάνεται αυτούσια μαζί με τις οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου και τα λοιπά από το νόμο απαιτούμενα στοιχεία και δηλώσεις στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση που αφορά τη χρήση. Οι θεματικές ενότητες της Έκθεσης και το περιεχόμενο αυτών έχουν ως ακολούθως: 1) Συνολική πορεία του ομίλου και της εταιρίας κατά την υπό εξέταση χρήση Το ως αποτέλεσμα της οικονομικής ύφεσης, η αγορά των διαρκών καταναλωτικών αγαθών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στις χώρες του εξωτερικού (Ρουμανία και Βουλγαρία) που δραστηριοποιείται ο Όμιλος, παρουσίασε σημαντική μείωση. Η μείωση του κύκλου εργασιών του Ομίλου ήταν στα γενικότερα πλαίσια της αγορών. Κατά την διάρκεια της χρονιάς πραγματοποιήθηκαν σημαντικές ενέργειες μείωσης των γενικών εξόδων. Για το 2011 και για όσο η οικονομική αβεβαιότητα συνεχίζει να δημιουργεί αρνητική καταναλωτική ψυχολογία, οι προοπτικές βελτίωσης των αγορών είναι περιορισμένες. Oι ενέργειες μείωσης των εξόδων που έγιναν το θα αποδώσουν οικονομικό αποτελέσματα το 2011.Η βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας με βάση τις νέες εγκαταστάσεις αλλά και η περαιτέρω μείωση των γενικών εξόδων θα συνεχιστεί. Η πορεία του Ομίλου και της Εταιρίας αποτυπώθηκε στα αποτελέσματα της χρήσης και πιο συγκεκριμένα: Κύκλος Εργασιών: Για τον Όμιλο ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών το ανήλθε σε 48,0 εκ. ενώ ο αντίστοιχος του ήταν 62,0 εκ., σημειώνοντας μείωση 22,69%. Ο κύκλος εργασιών της μητρικής, για την ίδια χρονική περίοδο σημείωσε μείωση 25,52% και ανήλθε σε 44,4 εκ. από 59,6 εκ. που ήταν το. EBITDA: Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ως ποσοστό επί των πωλήσεων, σε ενοποιημένη βάση, διαμορφώθηκαν σε (0,88 %) έναντι 1,6 % το. Τα αντίστοιχα για τη μητρική, διαμορφώθηκαν σε (0,61%) έναντι 2,7%, της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Έξοδα διοίκησης-διάθεσης: Στη χρήση του τα έξοδα του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε 11,7 εκ. έναντι 14,0 εκ. το, σημειώνοντας μείωση 16,75%,απεικονίζοντας τις σημαντικές προσπάθειες που καταβάλει ο Όμιλος για το περιορισμό των εξόδων. Αντίστοιχα τα έξοδα της μητρικής το ήταν 9,8 εκ., ενώ την αντίστοιχη περίοδο του ήταν 12,3 εκ. μειωμένα κατά 20,17 %, για τον ίδιο ακριβώς λόγο. Τα καθαρά αποτελέσματα χρήσης προ φόρων : Ο Όμιλος για το παρουσίασε ζημιά εκ. ενώ τα αντίστοιχα του παρουσίασε ζημιά 356 χιλ.. Αντίστοιχα η μητρική παρουσίασε ζημιά εκ. ενώ το παρουσίασε 541 χιλ. ζημιά. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους: Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους του Ομίλου ανήλθαν σε ζημιά εκ., ενώ τα αντίστοιχα του ήταν 549 χιλ. ζημιά. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της μητρικής ανήλθαν σε εκ. ζημιά έναντι 823 χιλ. ζημιά που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του. Διακοπτόμενες δραστηριότητες: Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των τομέων δραστηριότητας της Εταιρίας και του Ομίλου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19/03/, μετά από πρόταση του Δ.Σ., η οποία ελήφθη μέσα στο, ενέκρινε την απόσχιση του κλάδου λιανικών πωλήσεων της Εταιρίας και την εισφορά του στη λειτουργούσα θυγατρική (κατά ποσοστό 100%) εταιρία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» και το δ.τ. «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 1-5 του ν.2166/93. Περαιτέρω ως ημερομηνία Ισολογισμού (λογιστικής κατάστασης) μετασχηματισμού είχε αποφασιστεί η

5 Η τυπική έγκριση της απόσχισης του κλάδου διενεργήθηκε από τις αρμόδιες αρχές στις 4 Μαΐου του. Όμως η ουσιαστική ημερομηνία απόσχισης του κλάδου θεωρείται η 31 η Δεκεμβρίου και ως εκ τούτου δεν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του κλάδου λιανικής ξεχωριστά για το. Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία: Το σύνολο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων του ομίλου για το διαμορφώθηκε στα 23,2 εκ. ενώ τα αντίστοιχα της περιόδου του ήταν 20,9 εκ.. Η αύξηση 11,00% που σημειώθηκε, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των απαιτήσεων και των αποθεμάτων. Αντίστοιχα και για τους ίδιους λόγους αύξηση 11,41% τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας και διαμορφώθηκε στα 20,99 εκ. έναντι των 18,84 εκ. το. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις: Το σύνολο των βραχυπροθέσμων υποχρεώσεων για τον όμιλο, τη χρήσης του διαμορφώθηκε στα 14 εκ. έναντι 10,1 εκ. που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του σημειώνοντας αύξηση 38,6%. Η αύξηση οφείλεται κυρίως στη μεταφορά 4 εκ. που αφορούν δόσεις ομολογιακού δανείου από μακροπρόθεσμη σε βραχυπρόθεσμη υποχρέωση. Σε επίπεδο μητρικής το οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανήλθαν σε 13 εκ. έναντι 9,6 εκ. παρουσιάζοντας αύξηση της τάξεως του 35,4%, επηρεασμένες από τους ίδιους λόγους με τον όμιλο. 2) Αναφορά των σημαντικών γεγονότων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της χρήσης καθώς και μετά τη λήξη της μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης Κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης καθώς και μετά τη λήξη της μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσης έλαβαν χώρα τα ακόλουθα σημαντικά γεγονότα: 1. Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των τομέων δραστηριότητας της Εταιρίας και του Ομίλου η Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 19/03/, μετά από πρόταση του Δ.Σ., ενέκρινε την απόσχιση του κλάδου λιανικών πωλήσεων της Εταιρίας και την εισφορά του στη λειτουργούσα θυγατρική (κατά ποσοστό 100%) εταιρία με την επωνυμία «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ» και το δ.τ. «ΜΟΤΟΔΙΚΤΥΟ Α.Ε.», σύμφωνα με τις διατάξεις των άρ. 1-5 του ν.2166/93, με ημερομηνία Ισολογισμού (λογιστικής κατάστασης) μετασχηματισμού την 31η Δεκ.. Η απόσχιση του κλάδου εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές στις 4 Μαΐου του. 2. Στις 23 Απριλίου συνήλθε η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρίας και ενέκρινε τις ετήσιες Οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας και ομίλου της εταιρικής χρήσης , την Έκθεση διαχείρισης του Δ.Σ., την Έκθεση ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, την απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών, την εκλογή νέων για τη χρήση , την μη διανομή μερίσματος, την έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Δ.Σ.( με βάση το άρθρο 24 παρ. 2 του Ν.2190/20) και την παράταση του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών της εταιρίας. 3. Στις 16 Ιουνίου του το Δ.Σ. ενέκρινε τη συγχώνευση της κατά 100% θυγατρική της με την επωνυμία «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ» και το δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε.», με απορρόφηση της τελευταίας από την εταιρία σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 78 και κ.ν.2190/20 και των άρθρων 1-5 του ν.2166/1993, με τα στοιχεία του ισολογισμού μετασχηματισμού της 30ης Ιουνίου. Η συγχώνευση εγκρίθηκε από τις αρμόδιες αρχές την 30 η Δεκεμβρίου του. 4. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26 Οκτωβρίου ορίσθηκαν τα εξής: Την ακύρωση ιδίων μετοχών που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών που έχει αποφασιστεί με την από απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της σε συνδυασμό με την από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Με συνέπεια την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας (καταβεβλημένου) κατά το ποσό των ευρώ, που αντιστοιχεί στην ονομαστική αξία των ακυρωθέντων ιδίων μετοχών της Εταιρίας. Το ποσό ευρώ, που προκύπτει από τη διαφορά μεταξύ της μέσης αξίας κτήσης και της ονομαστικής αξίας των μετοχών αυτών θα οδηγηθεί σε μείωση του λογαριασμού «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας ποσού των ευρώ με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,59 εκάστη και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, με τιμή διάθεσης 0,60 λεπτά ανά μετοχή. Το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε στις 31/12/ την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των νέων μετοχών της εταιρίας και από 07/01/2011 άρχισε η διαπραγμάτευση τους. Τελικά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας κατά την, ανέρχεται σε ,00 ευρώ αποτελούμενο από κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας Ευρώ 0,59 η κάθε μία. Τα έξοδα αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ανήλθαν στο ποσό ,00 ευρώ το οποίο εμφανίζεται αφαιρετικά στο λογαριασμό «Διαφορά από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο». 5. Η εταιρία ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό, ότι στις 15/2/2011 υπόγραψε με την Porsche AG, δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας, σύμφωνα με το οποίο αναλαμβάνει την αντιπροσώπευση και διανομή των αυτοκινήτων Porsche στην Ελλάδα. Το οριστικό συμβόλαιο αναμένεται να υπογραφεί εντός διμήνου με την ολοκλήρωση των υποδομών που θα στεγάσουν τη νέα αυτή δραστηριότητα. 3

6 3) Δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης Εισαγωγή «Εταιρική Διακυβέρνηση» είναι το κανονιστικό πλαίσιο που περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρίες διοικούνται και ελέγχονται. Ειδικότερα στην Ελλάδα το πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης έχει αναπτυχθεί κυρίως μέσω της υιοθέτησης υποχρεωτικών κανόνων όπως ο ν. 3016/2002 που επιβάλλει την συμμετοχή μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων εκτελεστικών μελών στα Διοικητικά Συμβούλια ελληνικών εταιριών των οποίων οι μετοχές διαπραγματεύονται σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, την θέσπιση και την λειτουργία μονάδας εσωτερικού ελέγχου και την υιοθέτηση εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας. Επιπλέον και άλλα πιο πρόσφατα νομοθετήματα ενσωμάτωσαν στο ελληνικό δίκαιο τις ευρωπαϊκές οδηγίες εταιρικού δικαίου, δημιουργώντας νέους κανόνες εταιρικής διακυβέρνησης, όπως ο ν. 3693/2008 που επιβάλλει την σύσταση επιτροπών ελέγχου καθώς και σημαντικές υποχρεώσεις γνωστοποίησης όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς και τη διακυβέρνηση μίας εταιρίας και ο ν. 3884/ που αφορά σε δικαιώματα των μετόχων και πρόσθετες εταιρικές υποχρεώσεις γνωστοποιήσεων προς τους μετόχους κατά το στάδιο προετοιμασίας μίας γενικής συνέλευσης. Τέλος ο πλέον πρόσφατος νόμος 3873/ ενσωμάτωσε στην ελληνική έννομη τάξη την υπ αριθ. 2006/46/EC Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λειτουργώντας με τον τρόπο αυτό ως υπενθύμιση της ανάγκης θέσπισης Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Η εταιρία συμμορφούμενη με τις επιταγές και τις ρυθμίσεις των κατά τα ανωτέρω αναφερομένων νομοθετικών κειμένων, έχει θεσπίσει και τηρεί υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, με στόχο τη διαφάνεια στην οικονομική της διαχείριση και λειτουργία, την αύξηση του βαθμού αξιοπιστίας και επιχειρηματικού κύρους της και κατ επέκταση, μακροπρόθεσμα την αύξηση της αξίας της μετοχής της. Η Εταιρία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕΕ ενέκρινε με το από 23/03/2011 Διοικητικό Συμβούλιο τον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης της εταιρίας, ο οποίος από την ημερομηνία εγκρίσεως του βρίσκεται αναρτημένος στον ιστότοπο Η Εταιρία βεβαιώνει κατ αρχάς με την παρούσα δήλωση ότι εφαρμόζει πιστά και απαρέγκλιτα τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας (κ.ν. 2190/1920, ν. 3016/2002 και ν.3693/2008) οι οποίες διαμορφώνουν τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να πληροί οιοσδήποτε Κώδικας Εταιρικής διακυβέρνησης, εφαρμοζόμενος από Εταιρία, οι μετοχές της οποίας διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά. Σε σχέση με τις εν λόγω πρόσθετες πρακτικές και αρχές υφίστανται κατά την παρούσα χρονική στιγμή ορισμένες αποκλίσεις (συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως της μη εφαρμογής), για τις οποίες αποκλίσεις ακολουθεί σύντομη ανάλυση καθώς και επεξήγηση των λόγων που δικαιολογούν αυτές. Α)Το Διοικητικό Συμβούλιο& η λειτουργία του Σε εκτέλεση του Ν.3016/2002, το Διοικητικού Συμβουλίου απαρτίζεται από έντεκα (11) μέλη, τρία (3) εκτελεστικά μέλη, τρία (3) μη εκτελεστικά μέλη και πέντε (5) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για τριετή θητεία, που παρατείνεται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική Γενική Συνέλευση. Το παρόν Δ. Συμβούλιο εκλέχθηκε με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις , λόγω λήξης της θητείας του προηγούμενου, η θητεία του οποίου λήγει στις , δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρις ότου συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα εκτελεστικά μέλη είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος και ανώτατα διευθυντικά στελέχη (managers) του Ομίλου «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.» συγγενής εταιρία, τα οποία είναι επιφορτισμένα με τα θέματα διοίκησης της Εταιρίας. Τα μη εκτελεστικά μέλη αποτελούν την πλειοψηφία του Δ.Σ και είναι επιφορτισμένα με την εποπτεία των εταιρικών δραστηριοτήτων. Επιλέγονται μεταξύ επαγγελματικώς καταξιωμένων ατόμων στον επιχειρηματικό και ακαδημαϊκό χώρο, τα οποία διαθέτουν εγχώρια και διεθνή εμπειρία, με κριτήρια το μορφωτικό τους επίπεδο και το κοινωνικό τους κύρος. Συνεπώς, τα μέλη αυτά, κατά τεκμήριο, είναι σε θέση να έχουν μια αμερόληπτη σφαιρική θεώρηση και να είναι εκφραστές αντικειμενικών απόψεων για τα εταιρικά πράγματα. Δεν υφίσταται επιτροπή ανάδειξης υποψηφιοτήτων για το Δ.Συμβούλιο, καθώς λόγω της δομής και λειτουργίας της εταιρίας η συγκεκριμένη επιτροπή δεν αξιολογείται ως απαραίτητη κατά την παρούσα χρονική στιγμή. Το Δ. Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον επτά φορές τον χρόνο με βάσει χρονοδιάγραμμα που γνωστοποιείται στα μέλη στην αρχή του έτους. Τον ρόλο του γραμματέα για την πιστή καταγραφή και αποτύπωση των συνεδριάσεων του Δ. Συμβουλίου έχει επιφορτιστεί ο εκάστοτε Νομικός Σύμβουλος της εταιρίας. Πληροφορίες για τα μέλη του διοικητικού Συμβουλίου: Οδυσσέας Κυριακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σπούδασε Μηχανικός Μεταλλείων στο Montanuniversitaet Leοben στην Αυστρία και στο University of Newcastle Upon Tyne στην Αγγλία. Έχει πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το INSEAD στο Fontainebleau της Γαλλίας. Είναι Mέλος του Γενικού Συμβουλίου της Τράπεζας Ελλάδος. Mέλος του Δ.Σ. της Lamda Development AE, της Ι. Μπουτάρης & Υιός Holding S.A. και της Lavipharm Α.Ε. Έχει διατελέσει πρόεδρος του ΣΕΒ-Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, αντιπρόεδρος της Business Europe (UNICE). Από το 1979 έως σήμερα εργάζεται στην S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. στην οποία κατέχει τη θέση του Προέδρου Δ.Σ." Κωνσταντίνος Καπαγιαννίδης Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Έχει σπουδάσει Μηχανολόγος στο Πανεπιστήμιο της Καρλσρούης και Management στο Ινστιτούτο REFA της Γερμανίας. Ανήκει στον Όμιλο της S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ. από το 1989, έχοντας διατελέσει Γενικός Διευθυντής του Κέντρου Επιχειρηματικής Δραστηριότητας Μπεντονίτη από το 1990 ως το Στη συνέχεια, ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος των εμπορικών εταιριών του Ομίλου ΑΔΕΛΦΟΙ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΙ Α.Ε. και ΚΙΑ MOTORS HELLAS Α.Ε. από το 1995 ως το 1997, και ακολούθως Διευθύνων Σύμβουλος / Γενικός Διευθυντής της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. από το 1998 ως το Από τις αρχές Ιανουαρίου του 2008 έχει αναλάβει τη Θέση του εκτελεστικού 4

7 Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ A.E.E. Από το 2008 επέστρεψε στην S&Β και ανέλαβε τα καθήκοντά του Γενικού Διευθυντή της πρόσφατα συσταθείσας Διεύθυνσης Γεωθερμίας. Μιχαήλ Καραμίχας Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Σπούδασε Χημικός Μηχανικός (B.A.Sc.) στο Πανεπιστήμιο British Columbia του Καναδά Έχει διατελέσει Γενικός Διευθυντής του διυλιστηρίου της ESSO PAPPAS, Γενικός Διευθυντής του διυλιστηρίου της MOTOR OIL HELLAS, Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Βιομηχανίας Αλουμίνας και Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ A.E. Από το 1993 ως το τέλος του 2004 ήταν Εντεταλμένος Σύμβουλος στον Όμιλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Από το 2005 μέχρι τον Ιούλιο του ήταν Αντιπρόεδρος στη ΔΕΠΑ Α.Ε. Σωτήριος Χατζίκος, Διευθύνων Σύμβουλος Αποφοίτησε από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με διάκριση στα Οικονομικά και στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Κατέχει Master στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Manchester Business School. Από την 1η Ιανουαρίου 2008 έχει αναλάβει τη Θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ A.E.E. Από το 1994 ως το 2007 εργάστηκε στον Όμιλο της S&Β ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ. (πρώην ΑΕΕ Αργυρομεταλλευμάτων & Βαρυτίνης) όπου προσελήφθη ως Βοηθός Οικονομικός Διευθυντής και εξελίχθηκε σε Οικονομικό Διευθυντή του Ομίλου. Στο παρελθόν έχει εργαστεί στην Αγγλία για τον πολυεθνικό όμιλο βιομηχανικών αερίων AIR PRODUCTS ως Manager, European Treasury Operations. Επίσης έχει διδάξει για σειρά ετών στο Athens Laboratory of Business Administration (ALBA) το μάθημα «Mergers & Acquisitions» στο πρόγραμμα Professional ΜΒΑ. Ιωάννης Καρκαλέμης, Μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σπούδασε Οικονομικά, Εμπορικές Επιστήμες και Νομική στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Εμπορικές Επιστήμες στην Αίγυπτο. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελεγκτών - Λογιστών Ελλάδος. Διευθυντής της εταιρίας MOTODYNAMICS LTD. στη Σόφια της Βουλγαρίας, της Greek American Exploration Ltd. (GRAMEX) στη Σόφια της Βουλγαρίας και της GRAMEX SRL στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Από το 1968 έως σήμερα εργάζεται στην S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. ως Φοροτεχνικός Σύμβουλος των Εταιριών του Ομίλου. Στρατής Παπαευστρατίου, Μη Εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σπούδασε στο Yale University (BA. Economics, 1970) και στο Columbia University (ΜΒΑ, 1972). Εργάστηκε στην American Express International Banking Corp. (1971), στην J.P. Morgan ( ), καταρχήν στον τομέα Μεσογειακής Ευρώπης ασχολούμενος με το δανεισμό κυβερνήσεων και μεγάλων οργανισμών, και στη συνέχεια στον τομέα Αφρικής ως Assistant Vice President, ως Σύμβουλος Διοίκησης στην Τράπεζα της Ελλάδος ( ) με υπευθυνότητα για τη φύλαξη και διαχείριση του εξωτερικού χρέους της χώρας, καθώς και για την εγκαθίδρυση της πρώτης ελεύθερης αγοράς συναλλάγματος, ως Υποδιοικητής και Πρόεδρος/μέλος σειράς ΔΣ της ΕΤΒΑ ( ) και στον Όμιλο S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.E. (1989-Σήμερα) ως Οικονομικός Διευθυντής και Διευθυντής Εταιρικών Σχέσεων. Σήμερα είναι Διευθυντής Κτηματομεσιτικών Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων του Ομίλου S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ ΑΕ. Δρ. Γεώργιος Ι. Αυλωνίτης, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σπούδασε στην Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά και στη συνέχεια έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στη Βρετανία, όπου έλαβε διαδοχικά μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων (Diploma in Management Studies), πτυχίο Master στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο του Aston και Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D) από το τμήμα Σπουδών Μάρκετινγκ του Πανεπιστημίου Strathclyde. Έχει διατελέσει σύμβουλος σε θέματα Στρατηγικής Μάρκετινγκ και Οργάνωσης Πωλήσεων σε περισσότερες από 50 Ελληνικές Επιχειρήσεις και Οργανισμούς. Επίσης έχει παρουσιάσει μια σειρά εργασιών στις Η.Π.Α., Καναδά και Ευρώπη και δημοσιεύσει περισσότερα από 90 άρθρα σε πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων και σε περιοδικά Marketing. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της European Marketing Academy, είναι μέλος του Editorial Review Board, εκλεγμένο Fellow του Chartered Institute of Marketing και είναι Πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ. Εργάζεται στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως καθηγητής Μάρκετινγκ και Διευθυντής Σπουδών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Marketing & Επικοινωνία με Νέες Τεχνολογίες» για στελέχη επιχειρήσεων. Λευκοθέα Βαράγκη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμθουλίου Σπούδασε αγροτική οικονομία στην Αγγλία. Εργάστηκε στην ΒΑΡΑΓΚΗΣ ΑΒΕΠΕ στη διεύθυνση λιανικών πωλήσεων και είχε την ευθύνη του Αfter Sales Service. Για μια διετία διετέλεσε μέλος του ΔΣ. Μεταπήδησε στο χώρο των ετοίμων ενδυμάτων το 1985, ξεκινώντας την ΕΝΔΥΜΑΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΕ που σχεδίαζε, κατασκεύαζε και πωλούσε λιανικώς το εμπορικό σήμα ΤΗΕ BOSTONIANS. Με την ανάληψη της πανελλήνιας διανομής του σήματος ΤΗΕ BOSTONIANS από την εταιρία SPORTSMAN, στην οποία επίσης υπήρξε μέλος του ΔΣ, παρέμεινε στη διεύθυνση λιανικών πωλήσεων και για άλλα σήματα της εταιρίας. Σήμερα εργάζεται στη NOTOS COM ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ, αναπτύσσοντας το δίκτυο των καταστημάτων των επωνύμων συλλογών που αντιπροσωπεύει ο Όμιλος στη Ρουμανία και στα Σκόπια. Παράλληλα συνεχίζει να έχει την ευθύνη καταστημάτων στην Ελλάδα, κυρίως αυτών που δημιουργούνται και οργανώνονται μέσα σε εμπορικά κέντρα. Φωτεινή Καραγεώργη - Θεοδωρίδη Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών & Πολιτικών Επιστημών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών καθώς και ΜΒΑ από το London Business SchοοΙ,Αγγλίας. Ξεκίνησε την καριέρα της στο τμήμα Marketing της εταιρίας Procter & Gamble. Εργάστηκε για πολλά χρόνια ως Marketing Director στην εταιρία United Distillers και στη συνέχεια ως Marketing & International Relations Director στον όμιλο Μπουτάρη. Από το 1995 έως το 2003 διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος της διεθνούς εταιρίας παιχνιδιών Hasbro S.A. έχοντας υπό την εποπτεία της τις περιοχές Ελλάδας, Κύπρου, Τουρκίας, Ινδίας, Αφρικής και αναδυόμενων χωρών. Το 2003 ίδρυσε την Giochi Preziosi Hellas στην οποία είναι Μέτοχος και Διευθύνουσα Σύμβουλος. H Giochi Preziosi Hellas αποτελεί μέλος του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού Ομίλου παιχνιδιών και άλλων παιδικών προϊόντων και δραστηριοποιείται σε Ελλάδα, Τουρκία και Κύπρο με τις γνωστότερες μάρκες παιχνιδιών όπως Little Tikes, Gormiti, Ben Ten, Bakugan, Hello Kitty, Hannah Montana, Winx και πολλά άλλα αγαπημένα προϊόντα. 5

8 Παύλος Λάσκαρις Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Είναι μέλος του ΔΣ της ΛΑΜΔΑ A.E. που διανέμει αυτοκίνητα μάρκας FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, TOYOTA, HYUNDAI, KIA MOTORS και RENAULT στα Βόρεια προάστια της Αθήνας. Η επαγγελματική του καριέρα ξεκίνησε στον κλάδο του αυτοκινήτου, το 1970 στην εταιρία AKMIS A.E. που αντιπροσώπευε τότε στην Ελλάδα, τη Γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία SIMCA. Το 1975 έγινε προϊστάμενος στο τμήμα ανταλλακτικών της FIAT - ΠΑΝΕΛΛΑΣ Α.Ε. Το 1978 ανέλαβε Διευθύνων Σύμβουλος της ΩΤΟΤΕΧΝΙΚΑ Α.Ε. θυγατρική εταιρία της FIAT - ΠΑΝΕΛΛΑΣ Α.Ε. Από το 1980 μέχρι το 1985 ανέλαβε Συνδιευθύνων Σύμβουλος στη FIAT - ΠΑΝΕΛΛΑΣ Α.Ε. και το 1985 ανέλαβε τη θέση του Αντιπρόεδρου και του Εντεταλμένου Συμβούλου στη MAVA A.E. αντιπροσώπου τότε της μάρκας RENAULT. Την περίοδο , με την ιδιότητα του συμβούλου ασχολήθηκε με την προώθηση των αυτοκινήτων της ΚΙΑ MOTORS ΕΛΛΑΣ Α.Ε. στην Ελλάδα. Ο κος Π. Λάσκαρις είναι από το 1980, μέλος του Δ.Σ του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτου (ΣΕΑΑ). Την περίοδο αυτή, είναι ταμίας του Συνδέσμου αυτού. Από το 1986 έχει δημοσιεύσει άρθρα στον ειδικό τύπο, αρχικά στο περιοδικό «Αuto Express» και από το 1992 μέχρι σήμερα, σε δική του στήλη στο περιοδικό «4Τροχοί». Ιωάννης Ταβουλάρης Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και απέκτησε Master από το Πανεπιστήμιο Βοστόνης. Επίσης κατέχει BS στις Οικονομικές Επιστήμες από το Πανεπιστήμιο Bentley. Είναι Αντιπρόεδρος της ΝΕΩΡΙΟΝ 0ΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ από το 1994, Δ/νων Σύμβουλος των ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ από το 1997, Αντιπρόεδρος της ΝΑΥΠΗΓΙΚΕΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΡΟΥ A.E. από το 2002, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΕ.Ε. από το 2007, μέλος της "Social Affairs Committee" (SAC) (E.U.) από το 2005 και μέλος του «AeroSpace and Defence Industries Association of Europe» (ASD) από το Επίσης από το 2002 ως το 2008 διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και από το 2003 ως το 2007 μέλος του ΔΣ του «Professional Chamber of the Enterprise Policy Group" της ΕΕ. (Επαγγελματικό Τμήμα Ομάδας Πολιτικής Επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής). Για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του Δ.Σ., χωρίς όμως να διασπάται η συνοχή του έχουν συσταθεί και λειτουργούν οι κατωτέρω Εποπτικές Επιτροπές, οι οποίες και αναφέρονται στο Δ.Σ. ως συλλογικό όργανο. 1)Επιτροπή Ελέγχου ή Ελεγκτική Επιτροπή : Με σκοπό την υποστήριξη του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης σχετικά με: Την επισκόπηση των οικονομικών καταστάσεων (ετησίων και ενδιάμεσων) πριν από την τελική έγκρισή τους από το Δ.Σ. Την προσαρμογή της εταιρίας προς την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Την εποπτεία και την αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου της εταιρίας για την εξασφάλιση της ποιότητας και ανεξαρτησίας του ελεγκτικού έργου. Μετά την θέση σε ισχύ του ν. 3693/2008 (άρθρο 37 παρ. 1) προβλέπεται η σύσταση και διατήρηση Επιτροπής Ελέγχου για κάθε «οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος», ήτοι για κάθε οργανισμό που διέπεται από το δίκαιο ενός Κράτους-Μέλους και έχει εισαγάγει τους μεταβιβάσιμους τίτλους του σε οργανωμένη αγορά οποιουδήποτε Κράτους-Μέλους. Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας αποτελείται από 3 ως 5 μέλη. Μετά την ισχύ του ν.3693/2008, άρ. 37 παρ. 1, απαρτίζεται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται υποχρεωτικά από τη Γενική Συνέλευση (βάσει του ν.3693/2008). Η Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις (4) φορές το έτος, με την έκδοση και πριν τη δημοσίευση των ετησίων, εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων. Επίσης έχει τη δυνατότητα να συνεδριάζει και εκτάκτως όταν το απαιτούν οι περιστάσεις. Η Επιτροπή συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της. Για τις συνεδριάσεις προετοιμάζεται ημερήσια διάταξη, με τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε τα μέλη της Επιτροπής να είναι προετοιμασμένα και ενημερωμένα. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να παρίστανται σε όλες τις συνεδριάσεις. Δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δι αντιπροσώπου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να προσκληθούν και να συμμετάσχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, μέλη της Διοίκησης, στελέχη του εσωτερικού ή εξωτερικού ελέγχου της εταιρίας ή όποια άλλα στελέχη η Επιτροπή κρίνει σκόπιμο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κοινοποιεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων στο Δ.Σ. Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής διαθέτουν γνώση και εμπειρία σε θέματα χρηματοοικονομικά, λογιστική ή ελεγκτική και γνωρίζουν επίσης το επιχειρηματικό αντικείμενο του Ομίλου. Η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής συμβαδίζει με τη θητεία του Δ.Σ. και δύνανται να δικαιούνται ιδιαίτερης αμοιβής. Το ύψος της καθορίζεται με αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. της Εταιρίας. Κύριες αρμοδιότητες της επιτροπής είναι : Η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης (αρμοδιότητα βάσει ν.3693/2008). Έλεγχος εφαρμογής των συστάσεων και προτάσεων των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών από την εκτελεστική διοίκηση. Η παρακολούθηση της πορείας του υποχρεωτικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων (αρμοδιότητα βάσει ν.3693/2008). Έλεγχος της ακρίβειας, αξιοπιστίας και πληρότητας των ετησίων και ενδιάμεσων (εξαμηνιαίων και τριμηνιαίων) οικονομικών καταστάσεων, που προβλέπονται από τις αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και την κείμενη νομοθεσία, εισήγηση για τη δημοσίευσή τους. Αξιολόγηση των εξωτερικών ελεγκτών, διασφάλιση της ανεξαρτησίας τους, των προσόντων και της ποιότητας του ελέγχου, σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ. για τη συνέχιση ή λήξη της συνεργασίας της εταιρίας με αυτούς. Η παρακολούθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων (αρμοδιότητα βάσει ν.3693/2008). Αξιολόγηση του έργου του εσωτερικού ελέγχου, λήψη απόψεων της εκτελεστικής διοίκησης και των εξωτερικών ελεγκτών σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Εξέταση των ευρημάτων του εσωτερικού ελέγχου και αναφορά προς το Δ.Σ., σύμφωνα με το ν. 3016/2002. Εξέταση τυχόν ευρημάτων ελέγχου που έχει διενεργηθεί από ρυθμιστικές εθνικές αρχές. Διασφάλιση εναλλαγής των εξωτερικών ελεγκτών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 6

9 Διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας, εποπτεία δραστηριοτήτων του, παροχή οδηγιών, διασφάλιση ότι το πρόγραμμα του εσωτερικού ελέγχου καλύπτει τους κύριους τομείς επιχειρηματικού κινδύνου. Διασφάλιση συντονισμού του εσωτερικού ελέγχου με τους εξωτερικούς ελεγκτές. Ενημέρωση (τακτική) του Δ.Σ. για τις δραστηριότητές της. Εξέταση και επισήμανση τυχόν ελλείψεων στα συστήματα ελέγχου και τη σχετική μεθοδολογία της εταιρίας και του ομίλου, βάσει των ευρημάτων από την Έκθεση εσωτερικού ελέγχου. Εξέταση της συμμόρφωσης της Εταιρίας προς τις νόμιμες υποχρεώσεις της και την πιστή εφαρμογή των Αρχών και Διαδικασιών του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ομίλου, εισήγηση προς το Δ.Σ. κάθε απαιτούμενης τροποποίησης. Επισκόπηση των πολιτικών και πρακτικών της εταιρίας και εντοπισμός, αξιολόγηση και διαχείριση κινδύνων. Ενημέρωση της Διοίκησης. Εισήγηση για την επιλογή των εξωτερικών ελεγκτών, τον καθορισμό της αμοιβής τους και την απαλλαγή τους. Η επισκόπηση και παρακολούθηση θεμάτων συναφών με την ύπαρξη και διατήρηση της αντικειμενικότητας και ανεξαρτησίας του νόμιμου ελεγκτή ή ελεγκτικού γραφείου (αρμοδιότητα βάσει ν.3693/2008). 2. Επιτροπή Αμοιβών Με σκοπό την υποβολή πρότασης προς το Δ.Σ. σχετικά με το σύστημα αμοιβών για τη διατήρηση και προσέλκυση των κατάλληλων στελεχών της εταιρίας. Η επιτροπή αποτελείται από 3 έως 5 μέλη, εκτελεστικά, μη εκτελεστικά ή ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Συνεδριάζει τακτικά μία φορά ανά έτος και έκτακτα όποτε το απαιτούν οι περιστάσεις, συνέρχεται κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, συντάσσεται ημερήσια διάταξη, με τις απαραίτητες πληροφορίες, ώστε τα μέλη της επιτροπής να είναι προετοιμασμένα και ενημερωμένα. Τα μέλη έχουν υποχρέωση να παρίστανται σε όλες τις συνεδριάσεις και δεν επιτρέπεται η συμμετοχή δι αντιπροσώπου. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρισταμένων, ενώ σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύνανται να προσκληθούν και να συμμετάσχουν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή άλλα στελέχη της εταιρίας που η επιτροπή θα κρίνει σκόπιμο. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κοινοποιεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων στο Δ.Σ. Η θητεία της επιτροπής συμβαδίζει με τη θητεία του Δ.Σ. Βασικές Αρμοδιότητες - υποχρεώσεις: Εισήγηση προς το Δ.Σ. για τις αμοιβές των ανωτάτων διευθυντικών στελεχών Εισήγηση προς το Δ.Σ. της γενικής πολιτικής αποδοχών του προσωπικού του Ομίλου Ο Ρόλος του Διευθύνοντος Συμβούλου είναι απόλυτα συγκεκριμένος, και ασκεί τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας και κατέχει και τη θέση του Γενικού Διευθυντή. Οι Σύμβουλοι, οι επιμέρους Διευθύνσεις και Υπηρεσίες, που αναφέρονται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο - Γενικό Διευθυντή της Εταιρίας είναι οι ακόλουθες: Διευθυντής Πωλήσεων Διευθυντής Marketing Διευθυντής Λιανικής Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσιών Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών Ομίλου Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Διευθυντής Πληροφορικής Β)Ο ρόλος του Διευθύνοντος Συμβούλου περιγράφεται κατωτέρω: Αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Χαράζει την επιχειρηματική και επιχειρησιακή στρατηγική του Ομίλου και εισηγείται αυτήν στο Διοικητικό Συμβούλιο. Έχει την ευθύνη της συνολικής εποπτείας και διοίκησης των εργασιών και λειτουργιών του Ομίλου και μεριμνά, για την αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων και του ανθρώπινου δυναμικού. Παράλληλα χειρίζεται τις σχέσεις του Ομίλου με τους μετόχους, τους επενδυτές, τους συνεργάτες και τους κρατικούς φορείς, εξασφαλίζοντας την προστασία των συμφερόντων του και τη διαρκή βελτίωση του κύρους του. Οι κύριες αρμοδιότητες του Διευθύνοντος Συμβούλου συνοπτικά είναι: Σχεδιάζει και υλοποιεί την μακροχρόνια στρατηγική της εταιρίας και του Ομίλου «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ» ώστε να επιτυγχάνεται η βασική αποστολή, τα συμφέροντα των μετόχων και να εξασφαλίζεται η κερδοφόρος ανάπτυξη του Ομίλου στην εγχώρια και ευρωπαϊκή αγορά. Προβαίνει στον απολογισμό των οικονομικών αποτελεσμάτων προς το Διοικητικό Συμβούλιο. Εισηγείται νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες στα αρμόδια καταστατικά όργανα, με σκοπό την διείσδυση της Εταιρίας σε νέες αγορές και τη διασφάλιση της κερδοφόρας ανάπτυξης του Ομίλου. Μεριμνά για την υλοποίηση των ετήσιων στόχων της Εταιρίας, μέσω της διοίκησης των διευθύνσεων της, τη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής λειτουργίας τους και την ευθυγράμμιση των επιμέρους στόχων τους με αυτούς του Ομίλου «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ». Αξιολογεί τη συνολική αποτελεσματικότητα του Ομίλου (Overall Effectiveness), ελέγχει τη σχέση Αποτελεσματικότητας- Αποδοτικότητας των υφισταμένων λειτουργιών, έχει την ευθύνη μελέτης και επεξεργασίας Οργανωτικών και Λειτουργικών θεμάτων. Αναπτύσσει και διαχειρίζεται τις σχέσεις με παράγοντες (προμηθευτές, πελάτες, συνεργάτες - dealers κ.λ.π. με σκοπό την προώθηση των συμφερόντων, του Ομίλου. Εξασφαλίζει τη σύννομη λειτουργία της Εταιρίας, καθώς και την πιστή τήρηση όλων των πολιτικών και εσωτερικών κανονισμών του Ομίλου «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ». 7

10 Εκτιμά και αποτιμά την αποτελεσματικότητα των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας βάσει των στρατηγικών στόχων και των αποτελεσμάτων της Εταιρίας συνολικά και της κάθε μονάδας ειδικότερα. Σχετικά με τα καθήκοντα και συμπεριφορά των μελών του διοικητικού Συμβουλίου α. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτο πρόσωπο, στο οποίο έχουν ανατεθεί από το Δ.Σ. αρμοδιότητές του και τα Διευθυντικά Στελέχη, απαγορεύεται να επιδιώκουν ίδια συμφέροντα που αντιβαίνουν στα συμφέροντα της Εταιρίας. β. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και κάθε τρίτος, στον οποίο έχουν ανατεθεί αρμοδιότητές του και τα Διευθυντικά Στελέχη, οφείλουν έγκαιρα να αποκαλύπτουν στα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου τα ίδια συμφέροντά τους, που ενδέχεται να προκύψουν από συναλλαγές της Εταιρίας, που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους, καθώς και κάθε άλλη σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με αυτών της Εταιρίας ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων κατά την έννοια του άρθρου 42ε 5 του Κ.Ν.2190/1920, που ανακύπτει κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. γ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, με έγγραφη δήλωσή τους προς τον Πρόεδρο, ή με δήλωσή τους, η οποία καταγράφεται στα πρακτικά συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου, οφείλουν να αναφέρουν στο Δ.Σ. κάθε μορφής σύγκρουση ιδίων συμφερόντων με τα συμφέροντα άλλων εταιριών, συμπεριλαμβανομένων των συμφερόντων του Ομίλου εταιριών στον οποίο ανήκει, όπως επίσης και με τα συμφέροντα που ενδέχεται να ανακύψουν από γνωστές σ αυτούς σημαντικές συναλλαγές της Εταιρίας. Τα μέλη Δ.Σ. οφείλουν να γνωστοποιούν στο Δ.Σ. τις προθέσεις τους για τη διενέργεια σημαντικών συναλλαγών και οικονομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με την Εταιρία, καθώς επίσης και με βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της. δ. Εναπόκειται στον Πρόεδρο του Δ.Σ. ο περαιτέρω χειρισμός, ο οποίος μπορεί να περιλαμβάνει αποχή από τη συζήτηση, καθώς και αποχή από την ενδεχόμενη ψηφοφορία. ε. Άτομα, στα οποία έχουν ανατεθεί διευθυντικές αρμοδιότητες στον Όμιλο «S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.», οφείλουν να προαναγγέλλουν στο Δ.Σ., μέσω της Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, την πρόθεσή τους να προβούν σε σημαντικές συναλλαγές και οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες σχετίζονται με την Εταιρία, καθώς και με βασικούς πελάτες ή προμηθευτές της. Δεν υφίσταται υποχρέωση για διενέργεια συναντήσεων σε τακτική βάση μεταξύ του Προέδρου του ΔΣ και των μη εκτελεστικών μελών του χωρίς την παρουσία των εκτελεστικών μελών προκειμένου να συζητά την επίδοση και τις αμοιβές των τελευταίων, καθώς όλα τα θέματα συζητούνται παρουσία όλων των μελών. Δεν υφίσταται πρόβλεψη για ύπαρξη προγραμμάτων εισαγωγικής ενημέρωσης για τα νέα μέλη του ΔΣ αλλά και την διαρκή επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση για τα υπόλοιπα μέλη, δεδομένου ότι προτείνονται προς εκλογή πρόσωπα που διαθέτουν ικανή και αποδεδειγμένη εμπειρία και οργανωτικές διοικητικές ικανότητες. Γ) Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται από το Διοικητικό Συμβούλιο (το «Δ.Σ.») στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, των οποίων φέρει την ευθύνη, ενώ η παρακολούθηση τους πραγματοποιείται, μεταξύ άλλων, μέσω της λήψης περιοδικών αναφορών για τη λειτουργία τους. Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο για την αναγνώριση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση των κινδύνων τους οποίους αντιμετωπίζει η Εταιρία καθώς και για τη διαχείριση τους. Το Διοικητικό Συμβούλιο, πέραν των περιοδικών ελέγχων σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων που πραγματοποιεί, ενημερώνεται από τα εκτελεστικά μέλη αναφορικά με την ύπαρξη σοβαρών ζητημάτων ελέγχου, ατυχημάτων ή περιστατικών, νέων ή μη, που ενδεχομένως να έχουν σημαντικές οικονομικές και επιχειρηματικές συνέπειες. Η εταιρία διαθέτει Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Εποπτεύεται από την Επιτροπή Ελέγχου (ή Ελεγκτική Επιτροπή) και τελεί υπό την ευθύνη ανώτερου στελέχους. Ο επικεφαλής της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, σύμφωνα και με το άρθρο 7 του Ν. 3016/2002 και το αρ.4 της απόφασης υπ αρ. 5/204/ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά την άσκηση των καθηκόντων του είναι ανεξάρτητος, και ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας. Ο εσωτερικός ελεγκτής δικαιούται να λαμβάνει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου καταχωρήσεων, εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασμού και χαρτοφυλακίου της Εταιρίας και να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε υπηρεσία της Εταιρίας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν πληροφορίες στον Εσωτερικό Ελεγκτή και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο του. Η διοίκηση της Εταιρίας οφείλει να παρέχει στον εσωτερικό ελεγκτή όλα τα απαραίτητα μέσα για τη διευκόλυνση του έργου του. Ο Εσωτερικός Έλεγχος έχει σύμφωνα και με το άρθρο 8 του Ν. 3016/2002 τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α. Παρακολουθεί την εφαρμογή και τη συνεχή τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του καταστατικού της Εταιρίας, καθώς και της εν γένει νομοθεσίας που αφορά την Εταιρία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των ανωνύμων εταιριών και της κεφαλαιαγοράς και χρηματαγοράς. β. Αναφέρει στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας περιπτώσεις σύγκρουσης των ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή των διευθυντικών στελεχών της Εταιρίας με τα συμφέροντα της Εταιρίας, τις οποίες διαπιστώνει κατά την άσκηση των καθηκόντων του. γ. Ενημερώνει εγγράφως μια φορά τουλάχιστον το τρίμηνο το Διοικητικό Συμβούλιο για το διενεργούμενο (από αυτούς), έλεγχο και παρίσταται κατά τις Γενικές Συνελεύσεις των μετόχων. δ. Παρέχει, μετά από έγκριση του Δ.Σ. της Εταιρίας, οποιαδήποτε πληροφορία ζητηθεί εγγράφως από Εποπτικές Αρχές, συνεργάζεται με αυτές και διευκολύνει με κάθε δυνατό τρόπο το έργο παρακολούθησης, ελέγχου και εποπτείας που αυτές ασκούν. Στις αρμοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου συµπεριλαµβάνονται επιπροσθέτως σύμφωνα και με το άρθρο 4 της απόφασης 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και οι εξής: α. Ο έλεγχος τήρησης των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην απόφαση 5/204/2000 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. β. Ο έλεγχος της τήρησης των δεσμεύσεων που περιέχονται στα ενημερωτικά δελτία και τα επιχειρηματικά σχέδια της Εταιρίας, σχετικά µε τη χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν από το χρηματιστήριο. γ. Ο έλεγχος της νομιμότητας των αμοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς τα µέλη της διοίκησης αναφορικά µε τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων της Εταιρίας. 8

11 δ. Ο έλεγχος των σχέσεων και συναλλαγών της Εταιρίας µε τις συνδεδεμένες µε αυτήν εταιρίες, κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920, καθώς και των σχέσεων της Εταιρίας µε τις εταιρίες στο κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν σε ποσοστό τουλάχιστον 10% µέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας ή μέτοχοί της µε ποσοστό τουλάχιστον 10%. Διαχείριση των κινδύνων της Εταιρίας και του Ομίλου σε σχέση με την διαδικασία σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων). Ο Όμιλος έχει επενδύσει στην ανάπτυξη και συντήρηση προηγμένων μηχανογραφικών υποδομών που εξασφαλίζουν μέσα από σειρά δικλείδων ασφαλείας την ορθή απεικόνιση των οικονομικών μεγεθών. Παράλληλα η ανάλυση των αποτελεσμάτων καλύπτει όλα τα της επιχειρηματικής δραστηριότητας και πραγματοποιούνται αντιπαραβολές μεταξύ πραγματικών, ιστορικών και προϋπολογισμένων λογαριασμών εσόδων και εξόδων με επαρκή λεπτομερή εξήγηση όλων των σημαντικών αποκλίσεων. Οι Οικονομικές Καταστάσεις (εξαμηνιαίες & ετήσιες) επισκοπούνται και ελέγχονται από εξωτερικούς ελεγκτές, αντίστοιχα. Η διαδικασία budgeting & forecasting ελέγχεται και εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Στα πλαίσια του ελεγκτικού της έργου η Ελεγκτική Επιτροπή του ΔΣ προβαίνει σε αιτιολόγηση των αποκλίσεων budget / forecast εξετάζει τις προβλέψεις και την διασφάλιση της ρευστότητας. Επίσης πραγματοποιεί συναντήσεις τουλάχιστον δύο φορές τον χρόνο με τους εξωτερικούς ελεγκτές όπου ενημερώνεται. Οι λειτουργίες του Ομίλου διέπονται από κανονιστικό πλαίσιο που εκφράζεται με την ύπαρξη εγκεκριμένων πολιτικών & διαδικασιών όπως, ενδεικτικά, κανονισμός προμηθειών, πρόσληψης και απόλυσης προσωπικού, πολιτική πωλήσεων κλπ. Η Υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιεί ελέγχους ώστε να διαπιστωθεί η τήρηση των προαναφερομένων διαδικασιών. Η παρούσα δήλωση Εταιρικής διακυβέρνησης αποτελεί αναπόσπαστο και ειδικό τμήμα της ετήσιας Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας. 4) Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες. Διαχείριση Χρηματοοικονομικών κινδύνων: Μεταβολές επιτοκίων : Η χρηματοδότηση των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης γίνεται μέσω τραπεζικού δανεισμού. Η Εταιρία και ο Όμιλος όμως, έχει τη δυνατότητα να δανείζεται σε ικανοποιητικούς όρους και εφόσον κρίνεται σκόπιμο να εφαρμόζει τεχνικές κάλυψης (hedging) έναντι των ανοδικών τάσεων των επιτοκίων συνάπτοντας προθεσμιακές συμφωνίες επιτοκίων δανεισμού (FRA s). Συναλλαγματικοί Κίνδυνοι : Η μητρική και οι θυγατρικές εσωτερικού δεν επηρεάζονται από τη μεταβολή της ισοτιμίας των νομισμάτων καθώς συναλλάσσονται κυρίως σε ευρώ. Όσον αφορά στις θυγατρικές εταιρίες του εξωτερικού, για μεν εκείνη της Βουλγαρίας, αφενός το μεγαλύτερο ποσοστό των υποχρεώσεών της είναι εκπεφρασμένο σε ευρώ, αφετέρου η ισοτιμία του τοπικού νομίσματος σε σχέση με το ευρώ, είναι «κλειδωμένη». Για τη θυγατρική στη Ρουμανία, το μεγαλύτερο μέρος των υποχρεώσεών της είναι εκπεφρασμένο σε ευρώ, οι δε διακυμάνσεις που παρουσιάζει η ισοτιμία του τοπικού νομίσματος (RON) έναντι του ευρώ, εφόσον κριθεί αναγκαίο, αντιμετωπίζονται κεντρικά από την εταιρία εφαρμόζοντας τεχνικές κάλυψης (hedging) συνάπτοντας προθεσμιακές αγοραπωλησίες ξένου νομίσματος, προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τον παραπάνω κίνδυνο για τον Όμιλο. Κίνδυνος Ρευστότητας : Η μητρική Εταιρία και ο Όμιλος ανταποκρίνονται με ευχέρεια στις υποχρεώσεις τους προς τους προμηθευτές και τις τράπεζες και δεν υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Επίσης, διαθέτουν καλή πιστοληπτική ικανότητα, γεγονός που επιβεβαιώνεται από το ύψος των πιστωτικών ορίων τα οποία, την 31 η Δεκεμβρίου ανέρχονταν σε 22,7 εκ. σε επίπεδο Εταιρίας και 23,35 εκ. σε επίπεδο Ομίλου. Από τα ποσά αυτά χρησιμοποιήθηκε ποσοστό 24,37% για την Εταιρία και 27,13%για τον Όμιλο. Κίνδυνος κεφαλαίου : Ο Όμιλος διατηρεί μία βέλτιστη κεφαλαιακή διάρθρωση με σκοπό την διασφάλιση της ικανότητάς του να συνεχίσει τη δραστηριότητα, ώστε να εξασφαλίζει την ανάπτυξη και τελικά τις αποδόσεις για τους μετόχους του. Η διαχείριση της κεφαλαιακής διάρθρωσης γίνεται στα πλαίσια των αναγκών του και σύμφωνα με τις εκάστοτε οικονομικές εξελίξεις. Η κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου παρακολουθείται στενά με βάση τους κατάλληλους χρηματοοικονομικούς δείκτες. Πιστωτικός Κίνδυνος: Ο Όμιλος εκτίθεται σε πιστωτικό κίνδυνο που προέρχεται κυρίως από την ενδεχόμενη αδυναμία είσπραξης υπολοίπων πελατών. Στα πλαίσια ελέγχου του πιστωτικού κινδύνου εφαρμόζει με συνέπεια σαφή πιστωτική πολιτική που παρακολουθείται και αξιολογείται σε συνεχή βάση, ώστε οι χορηγούμενες πιστώσεις να μην υπερβαίνουν το ανά πελάτη ορισθέν πιστωτικό όριο. 9

12 5) Σημαντικές συναλλαγές μεταξύ της εκδότριας και συνδεδεμένων με αυτήν προσώπων. Συναλλαγές με θυγατρικές Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές (πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών) πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας της Εταιρίας. Τα υπόλοιπα τέλους χρήσης, δεν καλύπτονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις και η εξόφλησή τους πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών εντός των χρονικών ορίων που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εν λόγω εταιρειών. Κατά την 31η Δεκεμβρίου δεν υπήρχαν εκκρεμείς εγγυήσεις ή άλλου είδους δεσμεύσεις της Μοτοδυναμικής προς και από τις θυγατρικές της. Η Διοίκηση της Εταιρίας δεν θεωρεί ότι απαιτείται πρόβλεψη για πιθανή αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές της και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη. Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών (πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών) και των υπολοίπων της Μοτοδυναμικής με τις ανωτέρω θυγατρικές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει καθώς και ανάλυση των συναλλαγών των θυγατρικών μεταξύ τους: Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Μοτοδίκτυο Α.Ε , ,37 Μοτοδίκτυο Β.Ε. Α.Ε , ,02 Μotodynamics Ltd , ,51 Motodynamics Srl , ,61 Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε , , ,63 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Μοτοδίκτυο Α.Ε , ,40 Μοτοδίκτυο Β.Ε. Α.Ε , ,30 Μotodynamics Ltd , ,05 Motodynamics Srl , , , ,39 Απαιτήσεις Μοτοδίκτυο Α.Ε , ,53 Μοτοδίκτυο Β.Ε. Α.Ε , ,37 Μotodynamics Ltd , ,37 Motodynamics Srl , ,72 Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε , , ,79 Υποχρεώσεις Μοτοδίκτυο Α.Ε ,43 791,59 Μοτοδίκτυο Β.Ε. Α.Ε. 863,60 226,46 Motodynamics Srl , , , ,84 Motodynamics Ltd. Motodynamics Srl. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Μotodynamics Srl , , Motodynamics Ltd , , , ,00 - Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Μotodynamics Srl , Motodynamics Ltd , , , , ,00 Απαιτήσεις Μotodynamics Srl , , Υποχρεώσεις Motodynamics Ltd , ,00 10

13 Συναλλαγές Υπόλοιπα με σημαντικά συνδεδεμένα μέρη Για τις υπό αναφορά περιόδους, ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών και των υπολοίπων του Ομίλου με εταιρίες του Ομίλου εταιρειών S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. Οι εν λόγω όμιλοι έχουν κοινό βασικό μέτοχο. Αγορές αγαθών και υπηρεσιών S&B Bιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε , , , ,69 Υποχρεώσεις S&B Bιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε , , , , , ,44 - Αμοιβές και αποδοχές Διοίκησης και στελεχών της Εταιρίας και Ομίλου Εντός της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου και, η Διοίκηση και τα στελέχη της Εταιρίας και του Ομίλου έλαβαν τις ακόλουθες αποδοχές: Παροχές προς τη Διοίκηση και Στελέχη της Εταιρίας και Ομίλου Συναλλαγές και αμοιβές διευθ/κών στελεχών και μελών της διοίκησης , , , ,71 Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης , , , ,15 11

14 ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (σύμφωνα με το αρ. 4 παρ. 7 και 8 του Ν.3556/2007) 6) Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας δικαιώματα και υποχρεώσεις που συνδέονται με τις μετοχές 1.1. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου: Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται σε Ευρώ και διαιρείται σε μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,59 Ευρώ η κάθε μια. Το σύνολο των μετοχών της Εταιρίας είναι κοινές ονομαστικές με δικαίωμα ψήφου και διαπραγματεύονται στην Κατηγορία Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών Δικαιώματα και υποχρεώσεις: Κάθε μέτοχος έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις, που είναι ανάλογα προς την αξία των μετοχών της Εταιρίας που κατέχει. Ειδικότερα: Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής στα διανεμόμενα ετήσια (ή κατά την εκκαθάριση) κέρδη της εταιρίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Νόμο, το Καταστατικό και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων της Εταιρίας Κάθε μετοχή παρέχει δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση της Εταιρίας Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα προτίμησης σε κάθε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας Κάθε μέτοχος έχει δικαίωμα λήψης αντιγράφων των οικονομικών καταστάσεων και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών και του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας Η Γενική Συνέλευση των μετόχων διατηρεί όλα τα δικαιώματά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης (άρ.35 παρ.5 Καταστατικού) Κάθε μέτοχος ευθύνεται μόνο μέχρι την ονομαστική αξία των μετοχών του. 7) Περιορισμοί στη μεταβίβαση μετοχών της Εταιρίας Η μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας γίνεται όπως ορίζει ο Νόμος. Δεν προβλέπονται περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρίας από το Καταστατικό της. 8) Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των άρθρων 9 έως 11 του ν.3556/2007 Την οι κατωτέρω μέτοχοι κατείχαν ποσοστό μεγαλύτερο του 5% του συνόλου των μετοχών της Εταιρίας: 3.1. Ο κος. Οδυσσέας Κυριακόπουλος με ποσοστό 14,42 % 3.2. Η κα. Αικατερίνη Κυριακοπούλου με ποσοστό 13,94% 3.3. Η κα. Φλώρα-Μαρία Κυριακοπούλου με ποσοστό 13,66% 3.4. Η «YAMAHA MOTOR EUROPE N.V.» με ποσοστό 11,41% 9) Μετοχές παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου Δεν υφίστανται μετοχές της Εταιρίας παρέχουσες ειδικά δικαιώματα ελέγχου. 10) Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου Δεν προβλέπονται στο καταστατικό της Εταιρίας περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 11) Συμφωνίες μετόχων της Εταιρίας Δεν υπάρχουν συμφωνίες μεταξύ μετόχων γνωστές στην Εταιρία, οι οποίες συνεπάγονται περιορισμούς στη μεταβίβαση των μετοχών της ή στην άσκηση δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις μετοχές τους. 12) Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του Δ.Σ. και τροποποίησης καταστατικού που διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/1920 Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρίας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της και την τροποποίηση των διατάξεων του Καταστατικού της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στον Κ.Ν. 2190/ ) Αρμοδιότητα του Δ.Σ. ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την αγορά ιδίων μετοχών της Εταιρίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 Με την από 30/5/08 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και την παράτασή της, σύμφωνα με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23/04/, η εταιρία δύναται να αποκτά δικές της μετοχές, με τους ακόλουθους όρους: α. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών που δύνανται να αποκτηθούν είναι μέχρι του ορίου των , ποσότητα που αντιστοιχεί σε ποσοστό μικρότερο του 1/10 του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου. β. Η ανώτατη τιμή αγοράς των μετοχών ορίσθηκε σε δώδεκα (12) ευρώ και η κατώτατη σε ένα (1) ευρώ, ενώ με την παράτασή της από 23/04/ ορίσθηκε σε έξι (6) ευρώ και η κατώτατη σε εξήντα λεπτά (0,60). γ. Το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα πραγματοποιηθούν οι αγορές των μετοχών ορίσθηκε σε εικοσιτέσσερις (24) μήνες, ήτοι από 30/5/2008 μέχρι 30/5/ και παρατάθηκε έως 23/04/2012. δ. Παράσχει την εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως, εφόσον λάβει σχετική απόφαση, διενεργήσει τις αγορές ιδίων μετοχών, εντός των ανωτέρω πλαισίων και των προϋποθέσεων που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθορίζοντας τα χρονικά διαστήματα και τις ποσότητες των αγοραζόμενων μετοχών. Περαιτέρω με την από 6/10/08 απόφασή του, το Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας εξουσιοδότησε τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ως ειδικό πληρεξούσιο και αντίκλητο και σε περίπτωση κωλύματος αυτού, την Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών και τον Υπεύθυνο Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Πιστωτικού Ελέγχου, ενεργώντας είτε από κοινού είτε χωριστά, προκειμένου να προβαίνει στις ενέργειες που απαιτούνται για την αγορά ιδίων μετοχών στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρίας, σύμφωνα με τους προαναφερόμενους όρους που εγκρίθηκαν από την από Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων και την παράτασή τους σύμφωνα με την Τακτική Γενική Συνέλευση της 23/04/. 12

15 ε. Με απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 26/10/, εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.6 του κ.ν. 2190/1920, ως ισχύει, να ορίσει εκείνο την τιμή των νέων μετοχών εντός χρονικού διαστήματος, το οποίο θα οριστεί από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση καθώς και όλων εκείνων των θεμάτων, που σχετίζονται με τη χορήγηση άδειας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, την κατάρτιση του Ενημερωτικού Δελτίου, την εισαγωγή των μετοχών στην Αγορά Μικρής και Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την κατανομή τυχόν αδιάθετων μετοχών και όλων των συναφών ζητημάτων. 14) Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο της Εταιρίας κατόπιν δημόσιας πρότασης. Η Εταιρία δεν έχει συνάψει τέτοιου είδους συμφωνίες. 15) Συμφωνίες της Εταιρίας με μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου Η Εταιρία έχει συνάψει σύμβαση εργασίας (από ) με το Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής, κ. Σωτήριο Χατζίκο, η οποία εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση. Ασπρόπυργος, Για το Δ.Σ. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Σωτήριος Χατζίκος 13

16 ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε. 11 ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας Αθήνα Τηλ: Φαξ: Έκθεση ελέγχου ανεξάρτητου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή Προς τους Μετόχους της ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε τις συνημμένες εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εμπορική Εισαγωγική Διτρόχων και Μηχανών Θαλάσσης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία και δ.τ. «Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε.» και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 31 Δεκεμβρίου, τις εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Ευθύνη του Ελεγκτή Η δική μας ευθύνη είναι να εκφράσουμε γνώμη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων με βάση τον έλεγχό μας. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά απαιτούν να συμμορφωνόμαστε με κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουμε και διενεργούμε τον έλεγχο με σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Ο έλεγχος περιλαμβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκμηρίων, σχετικά με τα ποσά και τις γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Οι επιλεγόμενες διαδικασίες βασίζονται στην κρίση του ελεγκτή περιλαμβανομένης της εκτίμησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. Κατά τη διενέργεια αυτών των εκτιμήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται με την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της εταιρίας, με σκοπό το σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό την έκφραση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των εσωτερικών δικλείδων της εταιρίας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών πολιτικών 14

17 που χρησιμοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιμήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεμελίωση της ελεγκτικής μας γνώμης. Γνώμη Κατά τη γνώμη μας, οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση της Εμπορική Εισαγωγική Διτρόχων και Μηχανών Θαλάσσης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρία και δ.τ. «Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε.» και των θυγατρικών αυτής κατά την και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων α) Στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου περιλαμβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. β) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχηση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόμενων από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920. Μεταμόρφωση, 23 Μαρτίου 2011 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΜΙΝΑΡΗΣ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ ΕΡΝΣΤ & ΓΙΑΝΓΚ (ΕΛΛΑΣ) ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε. 11 ο ΧΛΜ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ

18 ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση Της Ανώνυμης Εταιρίας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

19 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΟΙΠΑ ΕΣΟΔΑ ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (ΤΡΕΧΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ) ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΕΡΔΗ ΑΝΑ ΜΕΤΟΧΗ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΣΕ ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ... 59

20 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΕΛΗΞΕ ΤΗΝ 31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ) Σημ Πωλήσεις , ,63 Κόστος πωλήσεων ( ,56) ( ,07) Μεικτό κέρδος , ,56 Λοιπά έσοδα , ,80 Έξοδα διοίκησης 7 ( ,15) ( ,70) Έξοδα διάθεσης 8 ( ,71) ( ,87) Λοιπά έξοδα 10 ( ,34) ( ,04) Λειτουργικά Κέρδη/Ζημιές ( ,45) ,75 Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,77 Χρηματοοικονομικά έξοδα 12 ( ,33) ( ,23) Ζημιές προ φόρων ( ,94) ( ,71) Φόρος εισοδήματος ,87 ( ,15) Ζημίες μετά από φόρους ( ,07) ( ,86) Αποδιδόμενα σε: Μετόχους της μητρικής εταιρίας ( ,80) ( ,45) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (51.278,27) (8.953,41) ( ,07) ( ,86) Συν. διαφορές ενοποίησης θυγατρικών (3.004,42) (42.130,74) Συγκεντρωτικά συνολικά εισοδήματα/(ζημιές) μετά από φόρους ( ,49) ( ,60) Αποδιδόμενα σε: Ιδιοκτήτες μητρικής εταιρίας ( ,22) ( ,19) Μη ελέγχουσες συμμετοχές (51.278,27) (8.953,41) ( ,49) ( ,60) Ζημιές μετά από φόρους ανά μετοχή βασικά (σε Ευρώ) 16 (0,3138) (0,1153) Απομειωμένες ζημιές ανά μετοχή (σε Ευρώ): 16 (0,3108) (0,1145) Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικονομικών καταστάσεων.

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002

ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016/2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 παρ. 1 του Ν 3091/2002 (ΦΕΚ Α 330/24.12.2002),

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. Μητρώου Α.Ε. 28211/06/Β/93/8 Ασπρόπυργος θέση Κύριλλος - 19300

Διαβάστε περισσότερα

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α.

(Άρθρα 1-11) ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α. ΝΟΜΟΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 3016 / 2002 «Για την εταιρική διακυβέρνηση, θέματα μισθολογίου και άλλες διατάξεις,» (ΦΕΚ 110/17.05.2002), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 26 του νόμου 3091/2002 (ΦΕΚ, 330/24.12.2002) (Άρθρα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Ελέγχου κατά τη συνεδρίασή της υπ' αριθμ. 11/12-5-2004 (θ.1). Εγκρίθηκε από το Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

UΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

UΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. UΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. Μητρώου Α.Ε. 28211/06/Β/93/8 Ασπρόπυργος θέση Κύριλλος - 19300

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Εισαγωγή Η Επιτροπή Ελέγχου συγκροτείται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και έχει ως βασικό στόχο την υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου στα καθήκοντά

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων. (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014

ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας "ΝΕΩΡΙΟΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" που συνήλθε στις 30η Ιουλίου 2014 Στον Πειραιά σήμερα την 30 η Ιουλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122090707000 Ασπρόπυργος θέση Κύριλλος - 19300 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ 1. Σύσταση... 3 2. Σύνθεση... 3 3. Σκοπός... 3 4. Καθήκοντα και Αρμοδιότητες... 3 4.1. Σύστημα

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπή Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Επιτροπής Διαχειρίσεως Κινδύνων (Risk Management Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο,

Διαβάστε περισσότερα

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας

Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτική Επιτροπή (Audit Committee) Κανονισμός Λειτουργίας Σεπτέμβριος 2013 Κανονισμός Ελεγκτικής Επιτροπής (Audit Committee) Προοίμιο Το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά τη συνεδρίασή του της 23.11.1995, αποφάσισε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ «ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» δ.τ.: «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. ΓΕΜΗ: 122090707000 Πρώην Αρ.Μ.Α.Ε.: 28211/06/Β/93/8 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122090707000 Ασπρόπυργος θέση Κύριλλος - 19300 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ. Θέματα Ημερήσιας Διάταξης ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Θέματα Ημερήσιας Διάταξης Θέμα 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρίας και του Ομίλου για

Διαβάστε περισσότερα

I. Σκοπός της Επιτροπής

I. Σκοπός της Επιτροπής ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΕ I. Σκοπός της Επιτροπής Σκοπός της επιτροπής Εταιρικής Διακυβέρνησης και Υποψηφιοτήτων του

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. Μητρώου Α.Ε. 28211/06/Β/93/8 Θέση Κύριλλος - Ασπρόπυργος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΤΗΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012

ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 ΚΟΡΡΕΣ Α.Ε. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ/ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ 28/06/2012 Ενημερώνονται οι κ.κ. μέτοχοι ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών

Διαβάστε περισσότερα

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006

Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 2006 SOLVENCY ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. Ενδιάμεσες συνοπτικές, εταιρικές και ενοποιημένες, οικονομικές καταστάσεις για το τρίμηνο που έληξε την 31 Μαρτίου 26 31 Μαρτίου 26 -Συνοπτικές ενδιάμεσες, εταιρικές και

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Κηφισιά 2012 1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ Η Επιτροπή Ελέγχου εκλέγεται από την Τακτική Γενική Συνέλευση για να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του: να διασφαλίσει

Διαβάστε περισσότερα

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας

Ι. Διάρθρωση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Α.Ε.Β.Ε. ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ 11 α Ν. 3371/2005 Η παρούσα επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 122090707000 Ασπρόπυργος θέση Κύριλλος - 19300 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Του Οµίλου & της Ανώνυµης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. µε δ.τ. «ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟ ΟΥ AΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ. ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 24ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ - ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18435/06/Β/88/26 ΓΕΜΗ 4435650700)

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.

Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Μάρτιος 2011 1 Περιεχόμενα Μέρος A Το ΔΣ και τα μέλη του... I. Ρόλος και αρμοδιότητες του ΔΣ... II. Μέγεθος και σύνθεση του ΔΣ... III. Ρόλος και απαιτούμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΑΠΟ : ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣ : Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Λεωφόρος Αθηνών 110, 104 42, Αθήνα ΥΠΟΨΗ : ΑΦΟΡΑ : ΗΜ/ΝΙΑ : 06/05/2014 ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας.

Η εταιρία μας διαθέτει δύο πλωτές παραγωγικές μονάδες πάχυνσης ιχθυοπληθυσμού στο Δήμο Δεσφίνας Φωκίδας. Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΚΙΡΦΙΣ ΑΕ -ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 7 ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (περίοδος από 1.1.2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 22 Μαΐου 2012, ώρα 12:00 Ξενοδοχείο «Hilton» (Λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας, αριθμός 46) Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων... 3 2. Σχέδιο αποφάσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Ε. Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων ΣΙΝΓΚΙΟΥΛΑΡ ΛΟΤΖΙΚ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΡ.Μ.Α.Ε 22699/06/Β/90/05 Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση μετοχικού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε. (MEGA CHANNEL) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ Ιανουάριος 2011 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΕΛ. Α. ΣΚΟΠΟΣ Β. ΙΚΑΙΟ ΟΣΙΑ/ΕΞΟΥΣΙΑΣ Γ. ΣΥΝΘΕΣΗ. ΣΥΝΕ ΡΙΑΣΕΙΣ Ε. ΑΡΜΟ ΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤ. ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Παρασκευή 30 Μαίου 2008 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ κου. Οδυσσέα Κυριακόπουλου Απολογισμός 2007 Κερδοφόρες ηγετικές θέσεις στις ελληνικές αγορές, στο δρόμο και στη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 15 ης Απριλίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας

2. Εξέλιξη των εργασιών της Εταιρίας ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. Μητρώου Α.Ε. 28211/06/Β/93/8 Ασπρόπυργος θέση Κύριλλος 19300 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) ΓΕΜΗ ΑΡ. Μ.Α.Ε /06/Β/86/113 Σχέδιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΜΕΤΑΛΛΙΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΙ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΜΕΤΚΑ) της 11.05.2016 ΓΕΜΗ 6126401000 ΑΡ. Μ.Α.Ε. 10357/06/Β/86/113 [ ] Θέμα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου)

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τετάρτη 22 η Ιουνίου 2016, ώρα 11:00 πμ Στην έδρα της Εταιρείας (15 ο χλμ Ε.Ο Ρεθύμνου Ηρακλείου, θέση «Λατζιμάς» Ρεθύμνου) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50

ΡΥΘΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 0,4 0,00. ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αγοράς (δις. ) 215, ,40 ΧΡΕΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ (% ΑΕΠ) 165,30 145,50 EΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΣ ΣΙ ΕΪ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 2011 Κύριοι Μέτοχοι, Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ ΑΡ. ΓΕ.ΜΗ. 1037501000 (ΠΡΩΗΝ ΑΡ. Μ. Α. Ε. 347/06/Β/86/10)

Διαβάστε περισσότερα

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Κ4-01-006 10 Απριλίου 2014 Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η εταιρεία PAPERPACK Α.Β.Ε.Ε. γνωστοποιεί τα ακόλουθα: Την 10η Απριλίου 2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα στην έδρα της Εταιρείας

Διαβάστε περισσότερα

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ

FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ Σχέδιο προτεινομένων αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως της ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 26 ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι,

Κυρίες και Κύριοι Μέτοχοι, ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΆΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ Παιανία 27-06-2014 Α.Π.:590.- ΘΕΜΑ: "Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06)

FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) FOLLI FOLLIE GROUP Αριθμός Γενικού Εμπορικού Μητρώου: 3027701000 (Πρώην Αριθμός μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών:14216/06/Β/86/06) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «FOLLI-FOLLIE ΑΝΩΝΥΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε. Πέμπτη, 3 Απριλίου 2008, ώρα 10:00 Grand Ballroom, Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία» (Βασ. Γεωργίου Α αρ. 1) ΕΠΕΞΗΓΗΜΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.

ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΤΡΟΠΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Δ.Τ. «ΤΡΟΠΑΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.» ΑΡ.Μ.Α.Ε.13493/06/Β/86/13 ΓΕ.ΜΗ. 311301000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ»

«FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» Αποφάσεις ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «FLEXOPACK ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «FLEXOPACK A.E.» (εφεξής για λόγους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 12 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου

Α. Έκθεση Διαχείρισης Διοικητικού Συμβουλίου ΠΡΑΚΤΙΚΟ Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» με το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΟΠΟΛΙΣ ΑΕ», που εδρεύει στην Πυλαία

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ.

«ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.» ΑΡ.Γ.Ε.ΜΗ. 12512346000 ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 14 ης Απριλίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. Σχέδια Αποφάσεων/Σχόλια Διοικητικού Συμβουλίου επί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397. Θέμα Α: Έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 397 Στην Αθήνα σήμερα την 29η Απριλίου 2015 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 στα γραφεία και έδρα της Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΡΑΜΑΝΩΦ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. Μητρώου Α.Ε. 28211/06/Β/93/8 Ασπρόπυργος θέση Κύριλλος 19300 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά;

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας στην Κύρια Αγορά; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Kύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την εισαγωγή των μετοχών μιας εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

Το ΔΣ και τα μέλη του

Το ΔΣ και τα μέλη του Βασικά Συμπεράσματα Στο Ν.3873/2010 αναφέρεται για πρώτη φορά ρητά ότι οι εισηγμένες εταιρείες οφείλουν να υιοθετήσουν και στη συνέχεια να γνωστοποιήσουν σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, έναν κώδικα εταιρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΡΑ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΩΠΙ ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 7852901000 (πρώην ΑΡ.Μ.Α.Ε. 16399/06/Β/88/18) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η των Μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση Σύμφωνα με το Νόμο και το

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.»

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗ Α.Ε.» Παρασκευή, 30 Νοεμβρίου 2012 Μιχαλακοπούλου 80, 11528 Αθήνα ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΜΟΤΟ ΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΡΕΤΑ ΦΑΡΜ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 22059150000 (πρώην ΑΡ. Μ.Α.Ε. 11867/06/Β/86/38) Στην Ετήσια Τακτική

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00

ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ. Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 6η ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Ασπρόπυργος, Τρίτη 17 Μαϊου 2011 Ώρα 14.00 Χαιρετισμός Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου κος. Οδυσσέας Κυριακόπουλος Απολογισμός 2010 Το 2010 ήταν άλλη μια πολύ δύσκολη

Διαβάστε περισσότερα

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.;

Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία) για να εισαχθεί στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Κύρια Αγορά - Συχνές Ερωτήσεις Ποιός ασκεί εποπτεία στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα εισαγωγής στην Κύρια Αγορά; Ποιες είναι οι ενέργειες που πρέπει να κάνει μια εταιρία (προετοιμασία)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Κύριοι Μέτοχοι, ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της εταιρείας «ΛΕΩΝ ΚΟΥΡΝΙΑΤΗ Α.Ε.» προς την ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων επί των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

«ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.», ΑΡ.ΓΕΜΗ: 121570407000 ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ», με διακριτικό τίτλο «ΔΙΑΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ Α.Β.Ε.Ε.»,

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015.

Θέμα 2ο: Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 2015. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 19ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 27 ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ Κ.Ν. 2190/1920. Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ανακοινώνεται, σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών (4.1.3.3.) και το άρθρο 32 κν. 2190/1920, ότι την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 πραγματοποιήθηκε η Τακτική Γενική Συνέλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ. π ρ ο σ κ α λ ε ί ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. Γ.Ε.ΜΗ : 58231004000 ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Το Διοικητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «η Εταιρεία») κατ άρθρο 13 παρ. 10 του Κ.Ν. 2190/1920 Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, ενόψει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» Γ.Ε.ΜΗ. 3719101000 (πρώην Αρ. ΜΑΕ 45688/06/Β/00/30) ΣΤΗ ΔΕΚΑΤΗ ΠΕΜΠΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 26891/05/Β/92/008 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ` ΕΚΘΕΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ.Σ. ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΟΥΡΟΜΠΡΟΚΕΡΣ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡEIΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Ανώνυμη Εταιρία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122090707000 πρώην Αρ. Μητρώου Α.Ε. 28211/06/Β/93/8 Ασπρόπυργος

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΞΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ Χ.Α. MEMBERS SUPPORT DEPARTMENT Το παρόν κείμενο περιέχει οδηγίες προς τα υποψήφια Μέλη της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ. Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης ΠΕΙΡΑΙΩΣ ASSET MANAGEMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ενδιάμεσες Οικονομικές Πληροφορίες 30 Ιουνίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες Ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90)

Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Α.Ε. ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ 224301000 -πρώην ΑΡ.ΜΑΕ 6013/06/Β/86/90) Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρίας και την από 15.5.2014 απόφαση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της 23 ης Ιουνίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 Σύμφωνα με τον Κ.Ν. 2190/1920 «Περί Ανωνύμων Εταιρειών» και τις διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ»

-ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» -ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΚΥΠΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ» ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΗΣ 9ης ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007

Διαβάστε περισσότερα

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της

A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της A&P (ANDREOU & PARASKEVAIDES) ENTERPRISES LTD ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΡΟΣ Α Το Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρείας σε συνεδρία του στις 26 Ιουλίου 2004 αποφάσισε τη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις

ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Α.Ε.Ε.Α.Π. Ενδιάμεσες Συνοπτικές Ατομικές Οικονομικές Kαταστάσεις 31 Μαρτίου 2007 Βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης Οι συνημμένες ενδιάμεσες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις

Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις Εταιρική Διακυβέρνηση: Η πρόσφατη εμπειρία του Ν.4364/2016 για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις IIA, Ιούλιος 2016 Dr. Stamatis Dritsas, CPA (GR), AAIA,CRP Deputy CEO, Head of Risk Advisory Services Sol Consulting

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Αριθμός ΓΕΜΗ : 57235404000 (τέως αριθμός Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύμφωνα με το Κ.Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ»,

ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της Ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΚΡΙ ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», που εδρεύει στις Σέρρες (3 ο χλμ ΕΟ Σερρών Δράμας), με αρ. Μ.Α.Ε. 30276/06/Β/93/12

Διαβάστε περισσότερα

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους.

4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2013 και ορισμός της αμοιβής τους. Ερμού 25, 145 64 Νέα Κηφισιά Εθνική Οδός Αθηνών Λαμίας, Κόμβος Ολυμπιακού Χωριού Tηλ: +30210 8184800 Fax: +30210 8184801 Email: reds@etae.com www.reds.gr ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η.

Βιλτανιώτη 24, 145 64 Κ. Κηφισιά. Τηλ. 210 2846800, 211 8807100, Fax 210 2851207 www.paperpack.gr, info@paperpack.gr, Αριθμός Γ.Ε.Μ.Η. Κ4-01-003 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την Επωνυμία ΠΕΪΠΕΡΠΑΚ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΣ, ΚΥΤΙΟΠΟΙΪΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΧΑΡΤΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ και δ.τ.

Διαβάστε περισσότερα

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Ι. ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ & ΥΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Αρ. Μ.Α.Ε. : 8514/06/Β/86/02 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ Σύµφωνα µε το Κ.Ν. 2190/1920 Περί Ανωνύµων Εταιριών και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012.

ΘΕΜΑ 3 ο : Έγκριση των πάσης φύσεως αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά το έτος 2012. ΘΕΜΑ 1 ο : Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της εταιρικής χρήσης 1 ης Ιανουαρίου 2012 έως 31 ης Δεκεμβρίου 2012, στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATION SA Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ (

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 31 Οκτωβρίου 2011, ώρα 11:00 π.μ. Στην έδρα της εταιρείας (Λεωφ. Κηφισίας 37 Α, Κτίριο Γραφείων Α, Golden Hall, Μαρούσι) 1 Περιεχόμενα 1. Πρόσκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ) Πίνακας περιεχομένων 1.ΑΠΟΣΤΟΛΗ - ΣΚΟΠΟΣ 3 2.ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 4 3.ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 4 4.ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ 4 5.ΑΝΑΦΟΡΕΣ 7 6.ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

«OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» Πρακτικό αρ. 7 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 30 ης

Διαβάστε περισσότερα

DPG GROUP OF COMPANIES

DPG GROUP OF COMPANIES DPG GROUP OF COMPANIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 14ο ΧΛΜ Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ 145 64, ΚΗΦΙΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 123255399000 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5 ης εταιρικής χρήσεως 1 Ιανουαρίου έως 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ (Σύµφωνα µε την από 01/06/2012 Πρόσκληση του ιοικητικού Συµβουλίου) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΟ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Επί της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της ανωνύµου εταιρίας µε την επωνυµία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS AΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ η οποία προσκλήθηκε να συγκληθεί στις 28ης Ιουνίου

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920)

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η (συνταγείσα σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 2β του κ.ν. 2190/1920) Των μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «PROFILE ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ» και

Διαβάστε περισσότερα

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ

Πρακτικό αρ. 10. της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης. των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ Πρακτικό αρ. 10 της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας με την επωνυμία «OPTIS ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της 28 ης

Διαβάστε περισσότερα

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων

Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων Συνοπτική περιγραφή θεμάτων ημερήσιας διάταξης Σχέδια αποφάσεων ΘΕΜΑ 1 Ο : Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρικών και Ενοποιημένων) για την χρήση 2012, και των επ αυτών Εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικός Απολογισμός

Οικονομικός Απολογισμός Οικονομικός Απολογισμός ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ Προς τους Μετόχους της ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ (ΔΕΠΑ) Α.Ε. Έκθεση επί των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων Ελέγξαμε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ KATAΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ A.E. ΑΡ.Μ.Α.Ε. 14216/06/Β/86/06 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Των Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ALPHA BANK CYPRUS LIMITED ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. Για την τριμηνία που έληξε στις 31 Μαρτίου 2011 0 ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση συνολικών εσόδων 1 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης 2 Ενδιάμεση ενοποιημένη κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα