ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»"

Transcript

1 ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε. Της Ανώνυμης Εταιρείας ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. με δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.»

2 ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ δ.τ. «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» Ενδιάμεσες Συνοπτικές Οικονομικές Καταστάσεις για την περίοδο από 1 Ιανουαρίου έως Κηφισιά, Βεβαιώνεται ότι, οι συνημμένες Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις, είναι εκείνες που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε.» την 8η Νοεμβρίου, και έχουν δημοσιοποιηθεί με την ανάρτηση τους στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση Επισημαίνεται ότι, τα δημοσιευθέντα στον τύπο συνοπτικά οικονομικά στοιχεία στοχεύουν στο να παράσχουν στον αναγνώστη ορισμένα γενικά οικονομικά στοιχεία, αλλά δεν παρέχουν την πλήρη εικόνα της οικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων της Εταιρείας και του Ομίλου. Για την ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., Κωνσταντίνος Καπαγιαννίδης, Διευθύνων Σύμβουλος

3 ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Σελίδα ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...1 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ...2 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ...3 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...4 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ...5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ...6 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - YΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ...14

4 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ AΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΟΜΙΛΟΣ (Ποσά σε Ευρώ) Πωλήσεις , , , ,01 Κόστος πωλήσεων ( ,62) ( ,39) ( ,09) ( ,69) Μεικτό κέρδος , , , ,32 Λοιπά έσοδα , , , ,37 Έξοδα διάθεσης ( ,79) ( ,98) ( ,97) ( ,57) Έξοδα διοίκησης ( ,96) ( ,58) ( ,53) ( ,91) Λοιπά έξοδα (90.688,15) (14.568,16) (72.867,97) (2.889,07) Λειτουργικά Κέρδη / (ζημίες) , , , ,14 Χρηματοοικονομικά έσοδα , ,57 (106,24) ,78 Χρηματοοικονομικά έξοδα ( ,60) ( ,78) ( ,51) (85.477,11) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων , , , ,81 Φόρος εισοδήματος ( ,84) ( ,49) ( ,54) ( ,05) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους , , , ,76 Αποδιδόμενα σε: Μετόχους της μητρικής εταιρείας , , , ,15 Μετόχους της μειοψηφίας ,46 (6.895,50) , , , , , ,76 Κέρδη/(ζημίες) που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των κερδών ανά μετοχή , , , ,15 Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή (σε Ευρώ): 0,61 0,53 0,17 0,16 Μέσος σταθμικός όρος μετοχών: Οι συνοδευτικές συνοπτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 1

5 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ AΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ) Πωλήσεις , , , ,00 Κόστος πωλήσεων ( ,97) ( ,67) ( ,87) ( ,78) Μεικτό κέρδος , , , ,22 Λοιπά έσοδα , , , ,74 Έξοδα διάθεσης ( ,73) ( ,11) ( ,69) ( ,90) Έξοδα διοίκησης ( ,46) ( ,73) ( ,99) ( ,99) Λοιπά έξοδα (66.654,88) (8.945,43) (65.275,58) (87,57) Λειτουργικά Κέρδη / (ζημίες) , , , ,50 Χρηματοοικονομικά έσοδα , , , ,81 Χρηματοοικονομικά έξοδα ( ,29) ( ,66) ( ,31) (74.656,84) Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων , , , ,47 Φόρος εισοδήματος ( ,25) ( ,80) ( ,29) ( ,22) Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους , , , ,25 Κέρδη/(ζημίες) που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό των κερδών ανά μετοχή , , , ,25 Βασικά κέρδη / (ζημίες) ανά μετοχή (σε Ευρώ): 0,59 0,59 0,16 0,16 Μέσος σταθμικός όρος μετοχών: Οι συνοδευτικές συνοπτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 2

6 IΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Της 30ης Σεπτεμβρίου (Ποσά σε Ευρώ) Σημ. OMIΛΟΣ 31 Δεκεμβρίου ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31 Δεκεμβρίου ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Μακροπρόθεσμο ενεργητικό Ενσώματα πάγια , , , ,02 Λογισμικά προγράμματα , , , ,03 Αναβαλλόμενοι φόροι ενεργητικού , , , ,62 Συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις , ,92 Λοιπά μακροπρόθεσμα στοιχεία ενεργητικού , , , ,45 Σύνολο μακροπρόθεσμου ενεργητικού , , , ,04 Βραχυπρόθεσμο ενεργητικό Αποθέματα , , , ,57 Εμπορικές απαιτήσεις , , , ,05 Απαιτήσεις από θυγατρικές επιχειρήσεις , ,32 Λοιπές απαιτήσεις , , , ,51 Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα , , , ,17 Σύνολο βραχυπρόθεσμου ενεργητικού , , , ,62 Γενικό σύνολο ενεργητικού , , , ,66 ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ίδια κεφάλαια Μετοχικό κεφάλαιο , , , ,00 Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο , , , ,00 Αποθεματικά , , , ,21 Συναλλαγματικές διαφορές αποτίμησης θυγατρικών (8.326,42) , Αποτελέσματα εις νέον , , , ,22 Σύνολο , , , ,43 Δικαιώματα μειοψηφίας , , Σύνολο ιδίων κεφαλαίων , , , ,43 Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις Πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού , , , ,00 Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις , , Σύνολο μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , ,00 Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις Εμπορικές υποχρεώσεις , , , ,37 Βραχυπρόθεσμα δάνεια , , , ,72 Φόροι εισοδήματος πληρωτέοι , , , ,92 Μερίσματα Πληρωτέα ,60 924, ,60 924,00 Δεδουλευμένες και λοιπές βραχ/σμες υποχρεώσεις , , , ,22 Σύνολο βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων , , , ,23 Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων , , , ,66 Οι συνοδευτικές συνοπτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 3

7 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΤΡΟΧΩΝ και ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ Α.Ε.Ε. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Συν. διαφορές ενοποίησης θυγατρικών Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο Δικαιώματα μειοψηφίας Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , , , ,80 392, ,10 Αποτέλεσμα περιόδου (1/1-30/09/) , ,56 (6.895,50) ,06 Αναλογία μειοψηφίας σε αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής , ,48 Μερίσματα ( ,00) ( ,00) - ( ,00) Συναλλαγματικές διαφορές από ενοποίηση θυγατρικών , , ,47 Υπόλοιπο , , , , , , , ,10 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , , , , , ,30 Αποτέλεσμα περιόδου (1/1 30/09/) , , , ,47 Αναλογία μειοψηφίας σε αύξηση κεφαλαίου θυγατρικής Μερίσματα (Σημείωση 10) ( ,00) ( ,00) - ( ,00) Συναλλαγματικές διαφορές από ενοποίηση θυγατρικών (58.041,03) - (58.041,03) - (58.041,03) Υπόλοιπο , , ,21 (8.326,42) , , , ,74 Οι συνοδευτικές συνοπτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 4

8 ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Ποσά σε Ευρώ) Μετοχικό κεφάλαιο Διαφορά υπέρ το άρτιο Αποθεματικά Αποτελέσματα εις νέο Σύνολο ιδίων κεφαλαίων Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , , ,29 Αποτέλεσμα περιόδου (1/1-30/09/) , ,97 Μερίσματα ( ,00) ( ,00) Υπόλοιπο , , , , ,26 Υπόλοιπο 31 Δεκεμβρίου , , , , ,43 Αποτέλεσμα περιόδου (1/1-30/09/) , ,29 Μερίσματα (Σημείωση 10) ( ,00) ( ,00) Υπόλοιπο , , , , ,72 Οι συνοδευτικές συνοπτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 5

9 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 30η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Έμμεση Μέθοδος ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ποσά σε Ευρώ) Σημ. Λειτουργικές Δραστηριότητες Κέρδη περιόδου προ φόρων , , , ,77 - Αποσβέσεις , , , ,74 - Πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού , , , ,64 - Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων , , , ,00 - Πρόβλεψη για βραδέως κινούμενα αποθέματα , , , ,00 - Συναλλαγματικές διαφορές (95.110,34) (25.944,12) 2.454, ,66 - Αποτελ.(έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημιές) επενδυτικής δραστ. (72.491,88) (32.884,02) (83.952,22) (32.884,02) - Πιστωτικοί τόκοι (22.699,20) (42.514,43) (20.599,72) (42.234,13) - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα , , , ,01 Πλέον / μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου κίνησης ή που σχετίζονται με λειτουργικές δραστηριότητες Μείωση / (Αύξηση) σε: - Αποθέματα ( ,82) ,17 ( ,46) ,81 - Μακροπρόθεσμες απαιτήσεις ( ,79) ,53 ( ,30) ,89 - Εμπορικές απαιτήσεις ( ,28) ( ,22) ( ,71) ( ,86) - Λοιπές βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις ( ,41) ( ,34) ( ,80) (41.342,78) (Μείωση) / Αύξηση σε υποχρεώσεις (πλην τραπεζών): - Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις (22.005,01) (2.268,67) Εμπορικές υποχρεώσεις ,06 ( ,68) (10.463,14) ( ,55) - Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις , , , ,66 Μείον: - Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα ( ,29) ( ,76) ( ,77) ( ,01) - Καταβεβλημένοι φόροι ( ,14) ( ,70) ( ,85) ( ,70) - Πραγματοποιηθείσες συναλλαγματικές διαφορές , ,40 (2.454,47) (2.232,66) - Πληρωμή αποζημιώσεων σε προσωπικό (8.000,00) (79.250,64) (8.000,00) (79.250,64) Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές δραστ/τες (α) ( ,48) ,05 ( ,60) ,83 Επενδυτικές Δραστηριότητες - Αγορά ενσώματων και άϋλων παγίων στοιχείων 5 ( ,38) ( ,73) ( ,67) ( ,59) - Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και άϋλων παγίων 5 στοιχείων , , , ,88 - Τόκοι εισπραχθέντες , , , ,13 - Αναλογία μειοψηφίας σε αύξηση κεφαλαίου θυγατρικών , Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών ( ,72) ( ,52) Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές δραστ/τες (β) ( ,64) ( ,94) ( ,56) ( ,10) Χρηματοδοτικές Δραστηριότητες - Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια , , , ,77 - Εξοφλήσεις δανείων ( ,14) ( ,34) ( ,14) ( ,34) - Μερίσματα πληρωθέντα 10 ( ,40) ( ,00) ( ,40) ( ,00) Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηματοδοτικές δραστ/τες (γ) ,50 ( ,11) ,14 ( ,57) Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιόδου (α) + (β) + (γ) ( ,62) ( ,00) ( ,02) ( ,84) Tαμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου , , , ,25 Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου , , , ,41 Οι συνοδευτικές συνοπτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων. 6

10 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 1. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ Ο Όμιλος Εταιρειών Εμπορική Εισαγωγική Διτρόχων και Μηχανών Θαλάσσης Α.Ε.Ε. με δ.τ. Μοτοδυναμική Α.Ε.Ε. («ο Όμιλος») είναι ένας ελληνικός όμιλος εταιρειών που δραστηριοποιείται κυρίως στην εισαγωγή, αντιπροσώπευση, διανομή και εμπορία μηχανοκίνητων δικύκλων και προϊόντων θάλασσας (εξωλέμβιες μηχανές, φουσκωτά σκάφη και jet θάλασσας), ανταλλακτικών και λιπαντικών. Η Μητρική Εταιρεία ΜΟΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Ε.Ε., («Μοτοδυναμική» ή «Μητρική Εταιρεία»), ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1992 και έχει διάρκεια 25 ετών, μέχρι το Η Μοτοδυναμική είναι θυγατρική εταιρεία της μεταλλευτικής ανώνυμης εταιρείας S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε, η οποία συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Μοτοδυναμικής με ποσοστό 57,24%. Ο Όμιλος μέσω συμβάσεων που έχει συνάψει με την εταιρεία Yamaha Motor Europe N.V. (θυγατρική εταιρεία της εδρεύουσας στην Ιαπωνία Yamaha Motor Co.) έχει το δικαίωμα αποκλειστικής διανομής των προϊόντων της Yamaha Motor Co. στην Ελλάδα, τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία καθώς και των προϊόντων συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών. Η διάρκεια των συμβάσεων αυτών εκτείνεται μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2011, για την περίπτωση της Ελλάδας και μέχρι την 30η Ιουνίου 2010, για την περίπτωση της Ρουμανίας και της Βουλγαρίας. Από τον Ιούνιο του 2005 οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η Εταιρεία εδρεύει στην Κηφισιά, στο 14 ο χλμ. της Εθνικής οδού Αθηνών Λαμίας. Οι συνημμένες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν τις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της Μοτοδυναμικής και των θυγατρικών της εταιριών των οποίων η δραστηριότητα περιγράφεται στη σημείωση 6. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού στο τέλος της περιόδου ανέρχεται σε 121 άτομα για την μητρική εταιρεία και 160 άτομα για τον Όμιλο ενώ την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης ήταν 118 για την μητρική και 150 άτομα για τον Όμιλο. Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην συνεδρίασή του την 8 η Νοεμβρίου. 2. ΒΑΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Οι συνημμένες εταιρικές και ενοποιημένες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις (εφεξής οι «συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις») έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση». Οι συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις περιλαμβάνουν περιορισμένη πληροφόρηση σε σχέση με τις πλήρεις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και για το λόγο αυτό πρέπει να διαβάζονται σε συνδυασμό με τις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου της 31ης Δεκεμβρίου. 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Οι λογιστικές αρχές βάσει των οποίων συντάχθηκαν οι συνοπτικές ενδιάμεσες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είναι οι ίδιες με αυτές βάσει των οποίων συντάχθηκαν και οι ετήσιες απλές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που έληξε την 31η Δεκεμβρίου. Η εφαρμογή νέων προτύπων και διερμηνειών, που αναφέρονται παρακάτω, δεν επηρέασαν την οικονομική θέση ή τα αποτελέσματα της Εταιρείας. (i) ΔΠΧΠ 7, Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις και συμπληρωματική προσαρμογή στο ΔΛΠ 1, Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων -Γνωστοποιήσεις Κεφαλαίου (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν κατά ή μετά την 1 Ιανουαρίου ): Το ΔΠΧΠ 7 απαιτεί περαιτέρω γνωστοποιήσεις αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα με σκοπό τη βελτίωση της παρεχόμενης πληροφόρησης και συγκεκριμένα απαιτεί τη γνωστοποίηση ποιοτικών και ποσοτικών πληροφοριών σχετικά με την έκθεση σε κινδύνους προερχόμενους από χρηματοοικονομικά μέσα. Ειδικότερα, προκαθορίζει ελάχιστες απαιτούμενες γνωστοποιήσεις σε σχέση με τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο αγοράς (επιβάλλει την ανάλυση ευαισθησίας σχετικά με τον κίνδυνο αγοράς). Το ΔΠΧΠ 7 αντικαθιστά το ΔΛΠ 30 (Γνωστοποιήσεις στις Οικονομικές Καταστάσεις Τραπεζών και Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων) και τις απαιτήσεις 7

11 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) γνωστοποιήσεων του ΔΛΠ 32, (Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση). Έχει εφαρμογή σε όλες τις εταιρίες που συντάσσουν οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΠ. Η σχετική προσαρμογή του ΔΛΠ 1 αφορά σε γνωστοποιήσεις σχετικά με το ύψος των κεφαλαίων μίας επιχείρησης καθώς και για τον τρόπο που γίνεται η διαχείριση αυτών. Η Εταιρεία εφαρμόζει το Πρότυπο αυτό από την 1 Ιανουαρίου. Στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις δεν απαιτείται η γνωστοποίηση πρόσθετων στοιχείων. (ii) ΔΛΠ 23, τροποποίηση, οι τροποποιήσει στο ΔΛΠ 23 αφορά κυρίως στις προϋποθέσεις κεφαλαιοποίησης τόκων. Το τροποποιημένο ΔΛΠ 12 δεν αναμένεται να έχει ουσιαστική εφαρμογή στον Όμιλο και στην Εταιρεία και δεν έχει ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή ένωση 4. ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ Η δραστηριότητα του Ομίλου και της Εταιρείας χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, η οποία κορυφώνεται κατά τους θερινούς μήνες. Ως εκ τούτου, τα οικονομικά μεγέθη των ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων παρουσιάζουν σημαντική μεταβολή, σε σχέση με αυτά που παρουσιάζονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του εννιαμήνου του, η μεταβολή αυτή αντικατοπτρίζεται κυρίως στα αποθέματα στις εμπορικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις καθώς και στα βραχυπρόθεσμα δάνεια. Ανάλογη μεταβολή παρουσιάζεται και στις συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις του αντίστοιχου περυσινού εννιαμήνου. 5. ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ Εντός της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου ο Όμιλος προχώρησε σε αγορές παγίων αξίας κτήσεως 593 χιλ. ενώ παράλληλα εκποίησε πάγία ύψους 419 χιλ.. Την ίδια περίοδο η Μητρική εταιρεία αντίστοιχα προχώρησε σε αγορές παγίων αξίας κτήσεως 477 χιλ. και εκποίησε πάγια ύψους 390 χιλ.. 6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Οι συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις της Μητρικής Εταιρείας που παρουσιάζονται στις συνημμένες συνοπτικές ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: 31 Δεκεμβρίου Μοτοδίκτυο Α.Ε , ,52 Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε , ,00 Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε , ,00 Motodynamics Srl , ,12 Motodynamics Ltd , , , ,92 Πληροφορίες σχετικά με τις θυγατρικές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει η Εταιρεία παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί: 8

12 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) Θυγατρική / Αντικείμενο Έτος ίδρυσης % Χώρα σύστασης - επιχειρηματικής δραστηριότητας Μοτοδίκτυο Α.Ε. Αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εμπορία, διανομή, συντήρηση, επισκευή και συναρμολόγηση μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, μηχανημάτων, μηχανών και κινητήρων παντός είδους Μοτοδίκτυο Βορείου Ελλάδος Α.Ε. Αντιπροσώπευση, εισαγωγή, εμπορία, διανομή, συντήρηση, επισκευή και συναρμολόγηση μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, μηχανημάτων, μηχανών και κινητήρων παντός είδους Μοτοδυναμική Πρακτορεύσεις Ασφαλειών Α.Ε. Ανάληψη ασφαλιστικών εργασιών Motodynamics Srl. Αντιπροσώπευση, αποκλειστική διάθεση, επανεξαγωγή, διαμετακόμιση και εμπόριο προϊόντων μάρκας Yamaha στη Ρουμανία Motodynamics Ltd. Αντιπροσώπευση, αποκλειστική διάθεση, επανεξαγωγή, διαμετακόμιση και εμπόριο προϊόντων μάρκας Yamaha στη Βουλγαρία % Ελλάδα % Ελλάδα % Ελλάδα % Ρουμανία % Βουλγαρία 7. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - YΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ Συναλλαγές με θυγατρικές Οι συναλλαγές με τις θυγατρικές (πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών) πραγματοποιούνται μέσα στα φυσιολογικά πλαίσια λειτουργίας της Εταιρείας. Τα υπόλοιπα τέλους περιόδου, δεν καλύπτονται από εμπράγματες εξασφαλίσεις και η εξόφλησή τους πραγματοποιείται με καταβολή μετρητών εντός των χρονικών ορίων που έχει συμφωνηθεί μεταξύ των εν λόγω εταιρειών. Κατά την 30η Σεπτεμβρίου δεν υπήρχαν εκκρεμείς εγγυήσεις ή άλλου είδους δεσμεύσεις της Μοτοδυναμικής προς και από τις θυγατρικές της. Η Διοίκηση της Εταιρείας δεν θεωρεί ότι απαιτείται πρόβλεψη για πιθανή αδυναμία είσπραξης των απαιτήσεών της από τις θυγατρικές της και για το λόγο αυτό δεν έχει σχηματίσει πρόβλεψη. 9

13 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) Ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών (πώληση εμπορευμάτων και παροχή υπηρεσιών) και των υπολοίπων της Μοτοδυναμικής με τις ανωτέρω θυγατρικές επιχειρήσεις στις οποίες συμμετέχει: ΕΤΑΙΡΕΙΑ Οι απαιτήσεις από και οι υποχρεώσεις προς τις θυγατρικές Εταιρείας εμφανίζονται σε καθαρή βάση στον Ισολογισμό. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Μοτοδίκτυο Α.Ε , ,57 Μοτοδίκτυο Β.Ε. Α.Ε , ,09 Μotodynamics Ltd , ,34 Motodynamics Srl , , , ,11 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Μοτοδίκτυο Α.Ε , ,13 Μοτοδίκτυο Β.Ε. Α.Ε. 520,00 972, , ,51 Απαιτήσεις Μοτοδίκτυο Α.Ε , ,70 Μοτοδίκτυο Β.Ε. Α.Ε , ,07 Μotodynamics Ltd , ,08 Motodynamics Srl , , , ,13 Υποχρεώσεις Μοτοδίκτυο Α.Ε ,90 - Μοτοδίκτυο Β.Ε. Α.Ε. 618,80 316, ,70 316,54 Motodynamics Ltd. Motodynamics Srl. Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Μotodynamics Srl , , Motodynamics Ltd , , , ,66 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Μotodynamics Srl , Motodynamics Ltd , , , , ,00 Απαιτήσεις Μotodynamics Srl , Motodynamics Ltd , Υποχρεώσεις Μotodynamics Srl Motodynamics Ltd , ,60 10

14 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 7. ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - YΠΟΛΟΙΠΑ ΜΕ ΣΥΝΔΕΜΕΝΑ ΜΕΡΗ (συνέχεια) Συναλλαγές Υπόλοιπα με σημαντικά συνδεδεμένα μέρη Για τις υπό αναφορά περιόδους, ακολουθεί ανάλυση των συναλλαγών και των υπολοίπων του Ομίλου με εταιρείες του Ομίλου εταιρειών S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε., ο οποίος αποτελεί τον βασικό μέτοχό της. ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών Ergotrak Α.Ε , , , ,16 S&B Bιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. 51,58 102,43 51,58 102, , , , ,59 Αγορές αγαθών και υπηρεσιών Ergotrak A.E , , , ,09 S&B Bιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε , , , , , , , ,99 Απαιτήσεις Ergotrak A.E , , , ,69 S&B Bιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε , , , , , , , ,64 Υποχρεώσεις Ergotrak A.E ,40 978, ,40 978,34 S&B Bιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε , , , , , , , ,57 Αμοιβές και αποδοχές Διοίκησης και στελεχών της Εταιρείας Εντός της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου και, η Διοίκηση και τα στελέχη της Εταιρείας έλαβαν τις ακόλουθες αποδοχές: ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Παροχές προς τη Διοίκηση και Στελέχη της Εταιρείας Συναλλαγές και αμοιβές διευθ/κών στελεχών και μελών της διοίκησης , , , ,17 Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης Υποχρεώσεις προς τα διευθυντικά στελέχη και μέλη της διοίκησης , , , ,81 11

15 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 8. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Τα διαθέσιμα που παρουσιάζονται στις συνημμένες ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις αναλύονται ως εξής: ΟΜΙΛΟΣ 31 Δεκεμβρίου Ταμείο , , ,78 Καταθέσεις όψεως , , ,26 Καταθέσεις προθεσμίας , , , ,04 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31 Δεκεμβρίου Ταμείο , , ,65 Καταθέσεις όψεως , , ,76 Καταθέσεις προθεσμίας , , , ,41 Τα επιτόκια επί των ανωτέρω καταθέσεων κυμαίνονται μεταξύ 2% - 2,9% (κυμαινόμενο επιτόκιο). Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει τη σύνθεση των διαθεσίμων ανά νόμισμα (εκπεφρασμένα σε Ευρώ): ΟΜΙΛΟΣ 31 Δεκεμβρίου Διαθέσιμα σε: - Ευρώ , , ,31 - Δολάριο (USD) 2.025, ,34 - Βουλγάρικο Leva (BNG) , , ,39 - Ρουμάνικο Leu (RON) , , , , , ,04 ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31 Δεκεμβρίου Διαθέσιμα σε: - Ευρώ , , ,41 - Δολάριο (USD) Βουλγάρικο Leva (BNG) Ρουμάνικο Leu (RON) , , ,41 9. ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΔΑΝΕΙΑ Εντός της εννιάμηνης περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου, ο Όμιλος προχώρησε στην σύναψη νέων βραχυπρόθεσμων δανείων. Η ανάλυση των αναλήψεων και πληρωμών των δανείων περιλαμβάνεται στην κατάσταση ταμειακών ροών. 12

16 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 10. ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ Η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Μητρικής Εταιρείας, της 30 ης Μαΐου, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους συνολικού ύψους Ευρώ (Ευρώ 0,42 ανά μετοχή). Την 30 η Σεπτεμβρίου ποσό Ευρώ 1.713,60 δεν είχε ακόμη αναληφθεί από τους μετόχους. Αντίστοιχα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Μητρικής Εταιρείας της 23 ης Μαΐου, αποφάσισε τη διανομή μερίσματος στους μετόχους συνολικού ύψους Ευρώ (Ευρώ 0,40 ανά μετοχή). Την 30 η Σεπτεμβρίου ποσό Ευρώ 924,00 δεν είχε ακόμη αναληφθεί από τους μετόχους. 11. ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Στο παρελθόν και μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου, ο Όμιλος και η Εταιρεία είχαν συνάψει διάφορες συμφωνίες λειτουργικής μίσθωσης που αφορούν κυρίως την ενοικίαση κτηρίων και λήγουν σε διάφορες ημερομηνίες έως το Τα έξοδα ενοικίασης που περιλαμβάνονται στη συνημμένη κατάσταση αποτελεσμάτων της ενδιάμεσης περιόδου που έληξε την 30η Σεπτεμβρίου, ανέρχονται σε Ευρώ ,40 για τον Όμιλο και σε Ευρώ ,42 για την Εταιρεία. Η μόνη ενδεχόμενη μελλοντική υποχρέωση απορρέει από την πιθανή πρόωρη οικειοθελή αποχώρηση και λύση των συμφωνιών μίσθωσης αυτών και η οποία σύμφωνα με τον ισχύον αστικό κώδικα, συνίσταται στην καταβολή τεσσάρων μισθωμάτων κατά το χρόνο αποχώρησης. Η συγκεκριμένη ενδεχόμενη μελλοντική υποχρέωση ελαχιστοποιείται από το γεγονός ότι, το μεγαλύτερο ποσοστό της, αφορά λειτουργική μίσθωση με τον βασικό μέτοχο (S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε.) οπότε εκτιμάται ότι δεν θα απαιτηθούν τέτοιου είδους αξιώσεις. 13

17 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΗΣ 30 ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ (Όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά) 12. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ Ο Όμιλος δραστηριοποιείται κυρίως στις αγορές των μηχανοκίνητων δικύκλων και των προϊόντων θάλασσας (εξωλέμβιες μηχανές, φουσκωτά σκάφη κλπ.) τους οποίους θεωρεί ως τομείς δραστηριότητας και για τους οποίους γνωστοποιεί τις απαιτούμενες πληροφορίες. Ακολουθούνται ενιαίες λογιστικές αρχές για όλους τους τομείς δραστηριότητας που γνωστοποιούνται. Λόγω του γεγονότος ότι οι πωλήσεις και τα στοιχεία ενεργητικού εκτός Ελλάδας αντιπροσωπεύουν ποσοστό μικρότερο του 10% του αντίστοιχου συνόλου του Ομίλου, δεν γνωστοποιούνται οι οικείες αναλύσεις ανά γεωγραφική περιοχή. ΟΜΙΛΟΣ Μηχανοκίνητα δίκυκλα Προϊόντα Θάλασσας Λοιπά Σύνολο Πωλήσεις , , , , , , , ,32 Κόστος Πωλήσεων ( ,29) ( ,14) ( ,15) ( ,36) ( ,18) ( ,86) ( ,62) ( ,36) Μεικτό κέρδος , , , , , , , ,96 Έξοδα Διοίκησης ( ,96) ( ,58) Έξοδα Διάθεσης ( ,79) ( ,98) Χρημ/κά αποτελέσματα ( ,75) ( ,21) Λοιπά έσοδα / (έξοδα) , ,39 Κέρδη προ φόρων , ,58 Φόρος εισοδήματος ( ,84) ( ,49) Καθαρά κέρδη , ,09 Αποσβέσεις , ,94 14