Οι αντιλήψεις και η στάση των επαγγελματιών υγείας και των φοιτητών έναντι του νοσηλευτικού επαγγέλματος

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Οι αντιλήψεις και η στάση των επαγγελματιών υγείας και των φοιτητών έναντι του νοσηλευτικού επαγγέλματος"

Transcript

1 Οι αντιλήψεις και η στάση των επαγγελματιών υγείας και των φοιτητών έναντι του νοσηλευτικού επαγγέλματος Δημητριάδου-Παντέκα Αλεξάνδρα 1, Τσαλογλίδου Αρετή 2, Λαβδανίτη Μαρία 1, Ντιό Ελένη 3, Σαπουντζή- Κρέπια Δέσποινα 4 _ΕΡΕΥΝΑ_ 1. Επίκουρος Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης 2. Καθηγήτρια Εφαρμογών Τμήματος Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης 3. Φοιτήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής 4. Καθηγήτρια Τμήματος Νοσηλευτικής, Frederick University Of Cyprus Τμήμα Νοσηλευτικής, Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η νοσηλευτική είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, το οποίο στερείται κοινωνικής αναγνώρισης, με αποτέλεσμα να μην επιλέγεται από τους νέους και συχνά να εγκαταλείπεται από τους ήδη εργαζόμενους. Σκοπός: Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων που διαμορφώνονται για το επάγγελμα από τους ίδιους τους νοσηλευτές, τους άλλους επαγγελματίες υγείας και τους φοιτητές και ο προσδιορισμός των παραγόντων που επηρεάζουν τη στάση τους. Υλικό-Μέθοδος: Στη μελέτη συμμετείχαν 949 φοιτητές ιατρονοσηλευτικών σχολών, καθώς και εργαζόμενοι στο χώρο της υγείας. Η συλλογή των δεδομένων έγινε με δομημένα ερωτηματολόγια, η σύνθεση των οποίων βασίστηκε στη νοσηλευτική βιβλιογραφία. Η στατιστική επεξεργασία έγινε με τη βοήθεια του στατιστικού υπολογιστικού πακέτου SPSS 12. Αποτελέσματα: Το 89,2% του δείγματος πιστεύει ότι η άσκηση της νοσηλευτικής απαιτεί γνώσεις, δεξιότητες και κριτική σκέψη. Επίσης, το 82,4% υποστηρίζει ότι η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας εξαρτάται από την ποιότητα εκπαίδευσης των νοσηλευτών που την παρέχουν και το 94,4% ότι καθήκον των νοσηλευτών είναι η δια βίου εκπαίδευση. Επιπλέον, το 82,6% των συμμετεχόντων θεωρούν ότι οι νοσηλευτές δεν χάνουν το ενδιαφέρον τους για τη φροντίδα του ασθενή όσο περισσότερο εκπαιδεύονται. Παράγοντες, όπως η θρησκεία και η συχνότητα λήψης αναρρωτικών αδειών δεν επηρεάζουν καθόλου τη στάση ως προς το επάγγελμα, ενώ το shock πραγματικότητας, η έλλειψη προσωπικού και το βίωμα αρνητικής προκατάληψης επηρεάζουν αρνητικά τη στάση ως προς αυτό. Συμπεράσματα: Η αντιμετώπιση των παραγόντων που επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα του επαγγέλματος και η πληρέστερη και συνεχόμενη εκπαίδευση των νοσηλευτών θα βοηθήσουν στην ευρεία αποδοχή του νοσηλευτικού επαγγέλματος από το κοινωνικό σύνολο. Λέξεις Κλειδιά: Αντιλήψεις, στάση, νοσηλευτικό επάγγελμα, φοιτητές Νοσηλευτικής, κοινωνική αναγνώριση. Υπεύθυνος αλληλογραφίας: Τσαλογλίδου Αρετή, Αγαθουπολέως 25, 40 Εκκλησιές Θεσσαλονίκη, Τηλ: , , Ε-mail: Rostrum of Asclepius - To Vima tou Asklipiou Journal Volume 12, Issue 2 (April June 2013) ORIGINAL PAPER The perceptions and the attitude of health care professionals and students about the nursing profession Dimitriadou-Panteka Alexandra 1, Tsaloglidou Areti 2, Lavdaniti Maria 1, Ntio Eleni 3, Sapountzi- Krepia Despoina 4 1. Assistant Professor, Technological Educational Institute of Thessalonica, Nursing Department 2. Lecturer of Higher Technological Educational Institute of Thessalonica, Nursing Department 3. Nursing Student 4. Professor, Frederick University of Cyprus ABSTRACT Nursing Department of Higher Technological Educational Institute of Thessalonica Σελίδα 186

2 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 2 (Απρίλιος - Ιούνιος 2013) The fact that nursing is a difficult profession which lacks of social recognition results in being abandoned by many nurses and not being selected by young people. Αim: The aim of the present study was to investigate the perceptions of nurses, other health care professionals and students about the nursing profession and to determine the factors that influence their attitude towards it. Material and Method: 949 students of nursing and medical schools and health care professionals participated in the study. The data was gathered by the means of two structured questionnaires, the composition of which was based on the nursing database. The data s statistical analysis was fulfilled by the SPSS 12. Results: Τhe 89,2% of the sample believes that nursing practice requires knowledge, skills, and critical thinking. The 82,4% also believes that the quality of care provided depends on the quality of the nurses education and lifelong learning is nurses duty (94,4%). Moreover, the 82,6% of the participants thinks that the nurses do not lose their interest in the patient s care as much as they become more educated. Factors such as religion and frequency of sick leave do not influence the attitude towards the profession, but the reality shock, the lack of nursing staff and the experience of negative bias adversely influence the attitude towards it. Conclusions: The confrontation of factors that influence negatively the image of the profession combined with a better and continuing education for nurses will lead to increase the social status of the nursing profession. Key words: Perceptions, attitude, nursing profession, nursing students, social recognition. Corresponding Author: Tsaloglidou Areti, 25 Agathoupoleos Str., 40 Ekklisies Thessaloniki, Τel No: , , ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η νοσηλευτική είναι ένα επάγγελμα, το οποίο έχει συνδεθεί στενά με την προσφορά προς τον συνάνθρωπο και την ανάγκη παροχής φροντίδας προς αυτόν. Συγχρόνως όμως θεωρείται και ένα «δύσκολο» επάγγελμα, καθώς η άσκησή της απαιτεί σωματική και συναισθηματική κόπωση, έχει υψηλά επίπεδα άγχους ενώ η εκτίμηση και ο σεβασμός από το κοινωνικό σύνολο είναι περιορισμένη, με αποτέλεσμα οι νέοι να μην το επιλέγουν και οι ήδη εργαζόμενοι να θέλουν να το αλλάξουν. 1-9 Η στάση του κοινωνικού συνόλου έναντι του νοσηλευτικού επαγγέλματος και η σύγχρονη τάση των νοσηλευτών να θέλουν να αλλάξουν επάγγελμα έχει μελετηθεί ευρέως. Οι έρευνες που ανερεύθησαν είναι δυνατό να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία ερευνών η στάση έναντι του επαγγέλματος αξιολογείται με βάση τα προσωπικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων στις έρευνες, όπως η ηλικία, το φύλο και το επίπεδο εκπαίδευσης. 10,11 Στην δεύτερη κατηγορία η στάση αξιολογείται με βάση τις απόψεις των νοσηλευτών σχετικά με χαρακτηριστικά του επαγγέλματος, στα οποία περιλαμβάνονται ο μισθός, οι δύσκολες συνθήκες εργασίας που απορρέουν από την στελέχωση, ο βαθμός αυτονομίας των νοσηλευτών και το ποσοστό του άγχους που προέρχεται από την δουλειά τους. 12,13 Στην τρίτη κατηγορία ερευνών η στάση αξιολογείται με βάση τα συναισθήματα των νοσηλευτών για τη δουλειά τους. Η ελλιπής πολλές φορές ικανοποίηση από το επάγγελμα, 14 η δέσμευσή τους ως προς τον οργανισμό που εργάζονται, η έλλειψη υποστήριξης από το περιβάλλον και η διαφορά μεταξύ θεωρίας και πράξης, το λεγόμενο shock πραγματικότητας είναι Σελίδα 187 ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2013

3 μερικοί από τους παράγοντες που συμβάλλουν ώστε να αναπαράγεται αρνητική εικόνα για το νοσηλευτικό επάγγελμα Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται ότι η στάση των νέων για τη νοσηλευτική ως επάγγελμα επηρεάζεται θετικά ή αρνητικά από τις αντιλήψεις του συγγενικού και φιλικού περιβάλλοντός τους και από τις απόψεις των ίδιων των νοσηλευτών. 18,19 Έχει διαπιστωθεί ότι η προσωπική γνωριμία κάποιου με ένα νοσηλευτή και η γνώση του αντικειμένου, με το οποίο ασχολείται επιφέρει θετική στάση απέναντι στη νοσηλευτική, όχι όμως και στην επιλογή της ως επάγγελμα για τον εαυτό του. 20 Πολλές φορές οι ίδιοι οι νοσηλευτές επηρεάζουν αρνητικά και αποτρέπουν τους νέους να ακολουθήσουν το επάγγελμά τους. 21 Οι θετικές αντιλήψεις ως προς το επάγγελμα προέρχονται κυρίως από συναισθήματα και αξίες, όπως η προσφορά προς τον συνάνθρωπο, η διάθεση για βοήθεια και η ανάγκη για ανθρώπινη επαφή. 18 Η ικανοποίηση από την παροχή φροντίδας προς τους συνανθρώπους σε συνδυασμό με την επιθυμία για ενασχόληση με ανθρωποκεντρικές δραστηριότητες είναι παράγοντες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία ως σημαντικοί για την επιλογή της νοσηλευτικής ως επάγγελμα. 7 Επίσης, η γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση και η ασφάλεια που προσφέρεται αποτελούν παράγοντες που επηρεάζουν θετικά τη στάση έναντι του νοσηλευτικού επαγγέλματος, καθώς σήμερα αξίες όπως η επαγγελματική ασφάλεια και ο υψηλός μισθός είναι στο επίκεντρο των νέων. 8,22-24 Από την άλλη πλευρά, οι αρνητικές αντιλήψεις ως προς το επάγγελμα σχετίζονται κυρίως με το δυσάρεστο περιβάλλον του νοσοκομείου, όπου οι εργαζόμενοι έρχονται πολλές φορές αντιμέτωποι με δυσμενείς καταστάσεις και με το δύσκολο και ακατάστατο ωράριο εργασίας. 18,23 Eπίσης, η αρνητική στάση συνδέεται στενά με εικόνες που εμφανίζουν το επάγγελμα με μικρή ανεξάρτητη επαγγελματική και ακαδημαϊκή δραστηριότητα, προβάλουν στερεότυπα όπου παρουσιάζονται οι νοσηλευτές ως «βοηθοί των γιατρών» και οδηγούν στην αντίληψη ότι ο ρόλος τους είναι υποστηρικτικός, παθητικός και υποδεέστερος από αυτόν του γιατρού. Η «αφάνεια» εξειδικευμένων δεξιοτήτων και γνώσεων, καθώς και η αδυναμία λήψης αποφάσεων είναι στοιχεία της νοσηλευτικής πρακτικής, εξαιτίας των οποίων η νοσηλευτική στερείται ευρείας αποδοχής και αναγνώρισης. 7 Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ της εικόνας που σχηματίζουν για το επάγγελμα οι φοιτητές νοσηλευτικής κατά την προπτυχιακή περίοδο και αυτής που αντικρίζουν στο χώρο εργασίας, η οποία αναφέρεται ως shock πραγματικότητας. Οι Σελίδα 188

4 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 2 (Απρίλιος - Ιούνιος 2013) νέοι εργαζόμενοι βιώνουν τη διαφορά μεταξύ Υλικό Μέθοδος θεωρίας και πράξης, με αποτέλεσμα να Πρόκειται για περιγραφική μελέτη η οποία αυξάνεται ακόμη περισσότερο το πραγματοποιήθηκε από τον Σεπτέμβριο έως επαγγελματικό stress. 17 Έχει αναφερθεί ότι τον Δεκέμβριο του Τον πληθυσμό της το αυξανόμενο επαγγελματικό stress συντελεί έρευνας αποτέλεσαν το νοσηλευτικό στο να αυξάνεται το ποσοστό των προσωπικό, ιατροί και διοικητικοί υπάλληλοι νοσηλευτών που θέλουν να αλλάξουν δύο περιφερειακών νοσοκομείων, ενός επάγγελμα, ενώ μειώνεται η ποιότητα επαρχιακού και ενός νοσοκομείου παροχής υπηρεσιών. 14 ασφαλιστικού φορέα της Βορείου Ελλάδας, Συμπερασματικά, όσο εξακολουθούν να που επιλέχθηκαν τυχαία από τον αντίστοιχο υπάρχουν οι δυσμενείς παράγοντες που πληθυσμό αυτών των νοσοκομείων. Επίσης, προαναφέρθηκαν θα αναπαράγονται υποομάδα του πληθυσμού της μελέτης συνεχώς αρνητικές αντιλήψεις για το αποτέλεσαν οι νοσηλευτές καθηγητές του ΤΕΙ νοσηλευτικό επάγγελμα. Ο σαφής καθορισμός Θεσσαλονίκης (μόνιμοι και ωρομίσθιοι), οι του ρόλου του νοσηλευτή και η αύξηση του νοσηλευτές καθηγητές των ΕΠΑΛ που σεβασμού προς το επάγγελμα, θα συμβάλουν συνόδευαν τους μαθητές τους στα πλαίσια στην βελτίωση της συνολικής εικόνας και θα της κλινικής τους άσκησης στα δύο οδηγήσουν στην εξεύρεση της αληθινής περιφερειακά νοσοκομεία και οι μαθητές των ταυτότητας των νοσηλευτών. ΕΠΑΛ που έκαναν την κλινική τους άσκηση στα προαναφερόμενα νοσοκομεία. Επίσης, Σκοπός συμμετείχαν στην έρευνα οι φοιτητές του Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να έκτου και εβδόμου εξαμήνου του τμήματος διερευνηθεί η αντίληψη που διαμορφώνεται Νοσηλευτικής του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης και οι για το νοσηλευτικό επάγγελμα από τους φοιτητές της Ιατρικής, που μετείχαν στο φοιτητές των νοσηλευτικών και ιατρικών πρόγραμμα κλινικών δεξιοτήτων της σχολής. σχολών, από τους ίδιους τους νοσηλευτές και Αρχικά, μοιράστηκαν 1720 ερωτηματολόγια τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας που στα μέλη των ομάδων που αποτέλεσαν το συνεργάζονται μαζί τους και να δείγμα της έρευνας. Από αυτά επιστράφηκαν προσδιοριστούν οι παράγοντες που απαντημένα 949 ερωτηματολόγια, συνολικό διαμορφώνουν και επηρεάζουν την στάση ποσοστό συμμετοχής 55,17% (συμμετοχή τους απέναντι σ αυτό. νοσηλευτικού προσωπικού 65%, σπουδαστών και φοιτητών νοσηλευτικής 63,15%, γιατρών 47%, φοιτητών ιατρικής Σελίδα 189 ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2013

5 42,9% και στελεχών διοικητικής υπηρεσίας 34%). Η επιλογή των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα έγινε με βάση τα ακόλουθα κριτήρια: α) ηλικία άνω των 14 ετών, β) καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας, γ) να έχουν άμεση επαφή με το νοσηλευτικό επάγγελμα. Προκειμένου να γίνει η συλλογή των δεδομένων της έρευνας κατασκευάσθηκαν ειδικά ερωτηματολόγια, η σύνθεση των οποίων βασίστηκε στη νοσηλευτική βιβλιογραφία και στην εμπειρία των ερευνητών. Η κριτική για την εγκυρότητα του περιεχομένου πραγματοποιήθηκε από μια ομάδα ειδικών η οποία αποτελούνταν από ένα γιατρό και από δύο νοσηλευτές. Από την ομάδα αυτή ζητήθηκε να αξιολογηθεί η καταλληλότητα κάθε ερώτησης, να υποδείξουν δυσνόητα σημεία και γενικά να πραγματοποιήσουν οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με τις ερωτήσεις. Στη συνέχεια οι υποδείξεις των ειδικών λήφθηκαν υπόψη από τους ερευνητές και το ερωτηματολόγιο διαμορφώθηκε ανάλογα. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πιλοτική μελέτη και το ερωτηματολόγιο δόθηκε δοκιμαστικά σε ένα μικρό δείγμα που ήταν αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού στόχου. Όλες οι παρατηρήσεις και οι απαντήσεις σε αυτή τη φάση ελήφθησαν υπόψη προκειμένου το ερωτηματολόγιο να πάρει τη βέλτιστη μορφή του. 25 Το ερωτηματολόγιο για το νοσηλευτικό προσωπικό περιέχει πέντε ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναφέρονται τα δημογραφικά χαρακτηριστικά (φύλο, ηλικία κ.α.), στην δεύτερη τα ατομικά χαρακτηριστικά (θρησκεία, βίωμα αρνητικής προκατάληψης), στην τρίτη τα επαγγελματικά χαρακτηριστικά (χώρος εργασίας, έτη απασχόλησης κ.α.) και στην τέταρτη τα χαρακτηριστικά εκπαίδευσης (επίπεδο εκπαίδευσης, αριθμός συνεδρίων κ.α.). Στην πέμπτη ενότητα μελετάται η αντίληψη για την εκπαίδευση του νοσηλευτή, η οποία διερευνάται ως προς το ρόλο της εκπαίδευσης και την επίδρασή της στην κλινική πράξη. Ο συντελεστής αξιοπιστίας για το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο ήταν 0,70. Το ερωτηματολόγιο που αφορά στις συνεργαζόμενες με το νοσηλευτικό προσωπικό ομάδες πληθυσμού περιλαμβάνει τέσσερις ενότητες. Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στα δημογραφικά χαρακτηριστικά, ενώ η δεύτερη στα επαγγελματικά χαρακτηριστικά (ειδικότητα, κατηγορία κ.α.). Στην τρίτη ενότητα διερευνάται η αντίληψη για τις συνθήκες εργασίας του νοσηλευτικού προσωπικού, οι οποίες εξετάζονται ως προς την στελέχωση της υπηρεσίας σε νοσηλευτικό προσωπικό. Στην τέταρτη ενότητα μελετάται η αντίληψη για την εκπαίδευση του νοσηλευτή, η οποία διερευνάται ως προς το ρόλο της εκπαίδευσης και την επίδρασή της στην Σελίδα 190

6 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 2 (Απρίλιος - Ιούνιος 2013) κλινική πράξη. Ο συντελεστής αξιοπιστίας για επάγγελμα και τα οποία συσχετίζονται το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο ήταν 0,69. μεταξύ τους σε στατιστικά σημαντικό επίπεδο (p<0,01). Ο συντελεστής αξιοπιστίας Ηθική και δεοντολογία εσωτερικής συνοχής (Cronbach Alpha) για Το πρωτόκολλο της έρευνας υποβλήθηκε και τον δείκτη βρέθηκε να είναι 0,63. εγκρίθηκε από τα νοσοκομεία και τα Τα ερωτήματα που συσχετίζονται μεταξύ Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στα οποία τους και συνέθεσαν το δείκτη αντίληψης πραγματοποιήθηκε. Η ομάδα έρευνας έναντι του νοσηλευτικού επαγγέλματος είναι ενημέρωσε τον πληθυσμό της μελέτης για τον τα εξής: σκοπό της έρευνας και στη συνέχεια Η νοσηλευτική είναι ένα επάγγελμα που η ζητήθηκε η συγκατάθεσή του και να άσκησή του απαιτεί κριτική σκέψη. απαντήσει στο ένα από τα δύο Ο νοσηλευτής είναι πάντα σε ετοιμότητα, ερωτηματολόγια ανώνυμα. γιατί επιβλέπει, αξιολογεί και συντονίζει πολλά πράγματα ταυτόχρονα, που Στατιστική ανάλυση αφορούν ασθενείς και προσωπικό. Διενεργήθηκε περιγραφική στατιστική Ο νοσηλευτής απλά διεκπεραιώνει τις ανάλυση των δεδομένων και υπολογίστηκαν οδηγίες των γιατρών και δεν χρειάζεται οι κατανομές συχνοτήτων κατά μεταβλητή, οι ιδιαίτερες γνώσεις για να αντεπεξέλθει μέσες τιμές και τα διαστήματα αξιοπιστίας στις ανάγκες του επαγγέλματός του. τέθηκαν σε επίπεδο 95%. Κατά την ανάλυση Το εύρος της κλίμακας του δείκτη των δεδομένων έγινε έλεγχος της κυμάνθηκε από 3 - απόλυτα αρνητική κανονικότητας κάθε μεταβλητής και επειδή οι έως 12 -απόλυτα θετική στάση. μεταβλητές δεν είχαν κανονική κατανομή, Η στατιστική επεξεργασία των χρησιμοποιήθηκαν οι μη παραμετρικές αποτελεσμάτων έγινε με τη βοήθεια του δοκιμασίες του συντελεστή συσχέτισης κατά στατιστικού υπολογιστικού πακέτου για τις Spearman. κοινωνικές επιστήμες SPSS 12. Μετά την περιγραφική στατιστική ανάλυση και προκειμένου να γίνει περαιτέρω ανάλυση Αποτελέσματα κατασκευάσθηκε ένας δείκτης, ο δείκτης Το 70,8% (n=537) των συμμετεχόντων στην αντίληψης του Νοσηλευτικού επαγγέλματος. έρευνα ήταν γυναίκες, το 83,1% (n=630) Ο δείκτης αυτός σχηματίσθηκε από το ήταν ηλικίας από 15 έως 45 ετών και το άθροισμα τριών ερωτημάτων, που 80,1% (n=609) είχαν πτυχίο Πανεπιστημίου διερευνούν την αντίληψη για το νοσηλευτικό και ΤΕΙ. Το 58,3% (n=278) του δείγματος Σελίδα 191 ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2013

7 αποτέλεσε το νοσηλευτικό προσωπικό (νοσηλευτές και βοηθοί νοσηλευτών), οι οποίοι εργάζονταν στα νοσοκομεία που επιλέχθηκαν να λάβουν μέρος στην έρευνα. Τα δημογραφικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά του δείγματος αποτυπώνονται στον πίνακα 1. Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι αντιλήψεις όλων των συμμετεχόντων στην έρευνα σχετικά με το νοσηλευτικό επάγγελμα, τη στελέχωση των νοσοκομείων σε νοσηλευτικό προσωπικό και το ρόλο της νοσηλευτικής εκπαίδευσης. Επίσης, φαίνονται οι αντιλήψεις μόνο των νοσηλευτών, καθώς και των φοιτητών και μαθητών νοσηλευτικών τμημάτων για την αναντιστοιχία της εικόνας του επαγγέλματος κατά την προπτυχιακή και μετά το πτυχίο εποχή. Από τα αποτελέσματα σχετικά με την αντίληψη για το νοσηλευτικό επάγγελμα, όπως αυτή διαμορφώνεται από τις απαντήσεις στα τρία ερωτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω (στατιστική ανάλυση), φαίνεται ότι το 90,6% (n=680) των συμμετεχόντων όχι μόνο δεν συμφωνεί με την άποψη ότι ο νοσηλευτής απλά διεκπεραιώνει τις οδηγίες των γιατρών και δεν χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις για να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του επαγγέλματός του, αλλά και σε ποσοστό 89,2% (n=670) υποστηρίζει ότι η νοσηλευτική είναι ένα επάγγελμα που η άσκησή του απαιτεί κριτική σκέψη. Επίσης, το 93,4% (n=703) του δείγματος πιστεύει ότι ο νοσηλευτής είναι πάντα σε ετοιμότητα, γιατί επιβλέπει, αξιολογεί και συντονίζει πολλά πράγματα ταυτόχρονα που αφορούν ασθενείς και προσωπικό. Όσον αφορά το επίπεδο στελέχωσης σε νοσηλευτικό προσωπικό, το 81,3% (n=594) των ερωτηθέντων πιστεύει ότι στα νοσηλευτικά τμήματα δεν υπάρχει αναγκαίος αριθμός νοσηλευτικού προσωπικού για να καλύψει τις ανάγκες των ασθενών. Τα αποτελέσματα που αφορούν τις αντιλήψεις των συμμετεχόντων σχετικά με τον ρόλο της νοσηλευτικής εκπαίδευσης και την επίδρασή της στην κλινική πράξη δείχνουν ότι το 82,4% (n=613) του δείγματος πιστεύει ότι η ποιότητα της παρεχόμενης φροντίδας εξαρτάται από την ποιότητα εκπαίδευσης των νοσηλευτών που την παρέχουν και το 94,4% (n=709) ότι καθήκον του νοσηλευτή αποτελεί η δια βίου εκπαίδευση. Επίσης, το 82,6% (n=616) του πληθυσμού της έρευνας δεν πιστεύουν ότι οι νοσηλευτές χάνουν το ενδιαφέρον τους για τη φροντίδα του ασθενή όσο περισσότερο εκπαιδεύονται. Στο ερωτηματολόγιο που διανεμήθηκε στους νοσηλευτές, στους φοιτητές και μαθητές νοσηλευτικών τμημάτων υπήρχαν ερωτήματα σχετικά με την επίδραση πρόσθετων παραγόντων στην αντίληψη για το νοσηλευτικό επάγγελμα. Ένας από αυτούς ήταν το shock πραγματικότητας (real shock). Σελίδα 192

8 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 2 (Απρίλιος - Ιούνιος 2013) Σύμφωνα λοιπόν, με το 89,5% (n=467) του (νοσηλευτές. βοηθοί νοσηλευτών, φοιτητές δείγματος υπάρχει αναντιστοιχία της εικόνας κ.λ.π) (r=-0,295, p=0,000) και την ηλικία του επαγγέλματος κατά την προπτυχιακή και (r=-0,276, p=0,000). Το ερώτημα «Ο τη μετά το πτυχίο εποχή. νοσηλευτής είναι πάντα σε ετοιμότητα γιατί Ακόμη, διερευνήθηκε πώς το βίωμα επιβλέπει, αξιολογεί και συντονίζει πολλά αρνητικής προκατάληψης λόγω πράγματα ταυτόχρονα που αφορούν επαγγελματικής ιδιότητας, η σχέση με τη ασθενείς και προσωπικό» συσχετίζεται με την θρησκεία, καθώς και η συχνότητα λήψης κατηγορία πληθυσμού (νοσηλευτές. βοηθοί αναρρωτικών αδειών επηρεάζουν την νοσηλευτών, φοιτητές κ.λ.π) (r=-0,325, αντίληψη που διαμορφώνεται για το p=0,000), την ηλικία (r=-0,226, p=0,000) και νοσηλευτικό επάγγελμα. το φύλο (r=-0,92, p=0,012). Παρομοίως, το Τα αποτελέσματα για το βίωμα αρνητικής τελευταίο ερώτημα του δείκτη «Ο νοσηλευτής προκατάληψης λόγω επαγγέλματος είναι απλά ένα εκτελεστικό όργανο και δεν αποτυπώνονται στον πίνακα 3. Φαίνεται χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις για να λοιπόν, ότι το 85,9% (n=452) βίωσαν κάποτε ανταπεξέλθει στις ανάγκες του επαγγέλματός αρνητική προκατάληψη λόγω του» συσχετίζεται επίσης με την κατηγορία επαγγελματικής ιδιότητας. Από αυτούς το πληθυσμού (r=-0,182 p=0,000), την ηλικία 49,6% (n= 261) τη βιώνει συχνά. Όσον αφορά (r=-0,159, p=0,000) και το φύλο (r=-0,083, τη σχέση με τη θρησκεία αποδείχθηκε ότι δεν p=0,023), (πίνακας 4). επηρεάζει καθόλου την αντίληψη για το επάγγελμα (p=0,513). To ίδιο ισχύει και για Συζήτηση τη συχνότητα λήψης αναρρωτικών αδειών Στην παρούσα μελέτη γίνεται προσπάθεια (p=0,764). να καταγραφούν οι παράγοντες εκείνοι, οι Από τις συσχετίσεις που έγιναν μεταξύ οποίοι συντελούν στη διαμόρφωση της καθενός από τα τρία ερωτήματα που στάσης έναντι του νοσηλευτικού συνθέτουν τον δείκτη στάσης έναντι του επαγγέλματος. νοσηλευτικού επαγγέλματος με την Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην κατηγορία πληθυσμού, το φύλο και την έρευνα θεωρεί ότι η σωστή και ηλικία, βρέθηκε ότι το ερώτημα «Η ολοκληρωμένη άσκηση της νοσηλευτικής Νοσηλευτική είναι ένα επάγγελμα που η απαιτεί κριτική σκέψη, πολλές γνώσεις και άσκησή της απαιτεί κριτική σκέψη» ιδιαίτερες δεξιότητες και δεν υποστηρίζει την συσχετίζεται σε στατιστικά σημαντικό άποψη ότι οι νοσηλευτές παθητικά επίπεδο με την κατηγορία πληθυσμού διεκπεραιώνουν τις οδηγίες των γιατρών. Σελίδα 193 ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2013

9 Αντίθετα, οι νοσηλευτές χρειάζεται να είναι κάθε στιγμή σε ετοιμότητα, καθώς πολλές φορές πρέπει να φέρουν εις πέρας πολύπλοκες και επικίνδυνες καταστάσεις. Προκειμένου να ανταποκριθούν κατάλληλα στις αυξημένες υποχρεώσεις τους, οι νοσηλευτές είναι απαραίτητο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, να συμμετέχουν σε προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης. Θεωρείται ότι όσο περισσότερη και καλύτερη είναι η εκπαίδευση των νοσηλευτών τόσο πιο ποιοτική είναι η φροντίδα που παρέχεται στους ασθενείς και υποστηρίζεται η άποψη ότι οι νοσηλευτές δεν χάνουν το ενδιαφέρον τους για τον ασθενή όσο περισσότερο εκπαιδεύονται. Ακόμη, πιστεύεται ότι παράγοντες όπως η αναντιστοιχία της εικόνας του επαγγέλματος μεταξύ προπτυχιακής και μετά το πτυχίο εποχής, η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς και το βίωμα αρνητικής προκατάληψης, επηρεάζουν αρνητικά την στάση έναντι του επαγγέλματος. Σε αντίθεση με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, η νοσηλευτική στην κοινωνία προβάλλεται ως ένα κακοπληρωμένο επάγγελμα, του οποίου η άσκηση δεν απαιτεί ιδιαίτερες γνώσεις και κριτική σκέψη, ενώ έχει υψηλά επίπεδα κόπωσης και δεν χαίρει του ανάλογου σεβασμού. 7 Σύμφωνα με έρευνα των Brodie et al., 7 νεοεισαχθέντες φοιτητές νοσηλευτικής διαπίστωσαν έκπληκτοι το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο που υπήρχε στη σχολή και μόνο κατά τη διάρκεια των σπουδών τους μπόρεσαν να αλλάξουν γνώμη και να συνειδητοποιήσουν ότι η νοσηλευτική απαιτεί πολλές γνώσεις, δεξιότητες και υπευθυνότητα προκειμένου να επιτευχθεί το έργο της. Οι συμμετέχοντες στην παρούσα έρευνα πιστεύουν ότι το νοσηλευτικό επάγγελμα συνδέεται με αξίες, δεξιότητες, γνώσεις, καθώς ο ρόλος των νοσηλευτών είναι πολυδιάστατος. Υποστηρίζουν ότι οι νοσηλευτές μπορούν να παίρνουν μέρος στη λήψη των αποφάσεων και να έχουν ουσιαστική παρουσία στο χώρο, εφόσον είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι και συνεχώς ανανεώνουν τις γνώσεις τους και αναβαθμίζουν το επίπεδό τους. Σε μελέτη που πραγματοποίησε ο Cleaver 26 υποστηρίζει ότι οι νοσηλευτές μετά από ένα χρόνο στο χώρο εργασίας αρχίζουν να αισθάνονται απογοητευμένοι και ανήμποροι να αναπτύξουν περισσότερο τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, γιατί η δουλειά γίνεται ρουτίνα. Προκειμένου να αποφευχθεί αυτό είναι απαραίτητο να εισάγεται διαρκώς νέα γνώση στο χώρο, η οποία να ενσωματώνεται με τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα. 27 Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των νοσηλευτών αποτελεί σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην παρούσα μελέτη το κλειδί για την παροχή φροντίδας υψηλής ποιότητας και για την βελτίωση της επαγγελματικής εικόνας των νοσηλευτών και έχει ως αποτέλεσμα να Σελίδα 194

10 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 2 (Απρίλιος - Ιούνιος 2013) αυξάνεται και όχι να μειώνεται το ενδιαφέρον δύσκολη η εφαρμογή των διοικητικών, προς τον ασθενή. οργανωτικών και κλινικών ικανοτήτων που Σε μελέτη των Lu et al., 28 διαπιστώνεται ότι έχουν αποκτηθεί κατά τη διάρκεια των το εκπαιδευτικό επίπεδο των νοσηλευτών σπουδών τους. 29 Υπάρχει μεγάλο κενό επηρεάζει τις απόψεις και τις εμπειρίες της μεταξύ των προσδοκιών των φοιτητών και επαγγελματικής τους ζωής. 28 Η γνώση και η της πραγματικότητας που αντιμετωπίζουν ως εμπειρία, η οποία αποκτάται κατά τη εργαζόμενοι. 30 Οι απόφοιτοι των διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης των νοσηλευτικών σχολών γρήγορα νοσηλευτών συντελεί στην αλλαγή των συνειδητοποιούν ότι οι διαφορές μεταξύ αντιλήψεων σε σχέση με την διεύρυνση της προπτυχιακής περιόδου και κλινικής πράξης καριέρας τους. 23 Οι νοσηλευτές με δίπλωμα ή είναι πολλές, με αποτέλεσμα να οι βοηθοί νοσηλευτών διαπιστώνεται ότι διακατέχονται με άγχος για το πώς θα παρουσιάζουν μεγαλύτερη επαγγελματική ανταποκριθούν στον καινούριο τους δέσμευση και χαμηλότερο επίπεδο ρόλο. 31,32 Οι συμμετέχοντες στην παρούσα σύγκρουσης με τον ρόλο τους από ότι οι μελέτη επιβεβαιώνουν ότι η αναντιστοιχία επαγγελματίες χωρίς πτυχίο. 28 Στην παρούσα της εικόνας του επαγγέλματος κατά την μελέτη επίσης διαπιστώνεται ότι όσο προπτυχιακή και μετά το πτυχίο εποχή έχει περισσότερο εκπαιδεύονται και ως αποτέλεσμα να επηρεάζεται με αρνητικό επιμορφώνονται οι νοσηλευτές, τόσο τρόπο η στάση ως προς το επάγγελμα. υψηλότερης ποιότητας υπηρεσίες Αρνητική επιρροή προς το επάγγελμα ασκεί προσφέρουν και μπορούν να καλύψουν επίσης η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού, επαρκώς τις πολυποίκιλες ανάγκες των η οποία παρατηρείται τόσο στον Ελλαδικό ασθενών. Ακόμη, οι ίδιοι αισθάνονται ότι όσο και στο διεθνή χώρο. Η ανεπαρκής είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι και ότι στελέχωση έχει σαν αποτέλεσμα να μπορούν να ανταποκριθούν ανάλογα στις αυξάνεται ο φόρτος εργασίας και να υποχρεώσεις της επαγγελματικής τους ζωής, επιβαρύνεται το έργο νοσηλευτικού αυξάνεται το ενδιαφέρον για το επάγγελμά προσωπικού. 33 Το άγχος και το αίσθημα τους και η ικανοποίησή τους από αυτό και κόπωσης που είναι έκδηλο στους νοσηλευτές μειώνεται το άγχος τους. είναι αποτέλεσμα των συνθηκών εργασίας. 34 Το άγχος αυτό σχετίζεται κυρίως με το Ένα κατάλληλο περιβάλλον για εργασία γεγονός ότι ο ρόλος των νοσηλευτών είναι προϋποθέτει ότι θα υπάρχει κατάλληλη πολυδιάστατος και απαιτεί υψηλά προσόντα, αναλογία νοσηλευτών ασθενών. Μ αυτό τον ενώ από την άλλη πλευρά στην πράξη είναι τρόπο θα μειωθεί ο φόρτος εργασίας και θα Σελίδα 195 ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2013

11 είναι δυνατή η καλύτερη παροχή υπηρεσιών στον ασθενή. 35,36 Επιβεβαιώνεται και στην παρούσα μελέτη ότι έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού έχει ως επακόλουθο οι νοσηλευτές να μην μπορούν να ανταποκριθούν σωστά στις υποχρεώσεις τους προς τους ασθενείς με αποτέλεσμα να επηρεάζεται αρνητικά η εικόνα του επαγγέλματος και να μειώνεται αισθητά η δική τους ικανοποίηση από αυτό. Σε όλα τα παραπάνω έρχεται να προστεθεί και η αρνητική προκατάληψη που υπάρχει στην κοινωνία σε σχέση με το νοσηλευτική. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται ότι πολλά από τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η νοσηλευτική ως επάγγελμα οφείλονται στην αρνητική γνώμη που επικρατεί στην κοινωνία. 37 Στερεοτυπικές εικόνες που παρουσιάζουν τις νοσηλεύτριες ως σεξουαλικά σύμβολα, χωρίς συγκροτημένη επαγγελματική ταυτότητα, αλλά ως «αρωγοί» των γιατρών, οι οποίες παρουσιάζονται μέχρι σήμερα από τα μέσα ενημέρωσης, οδηγούν στην διαμόρφωση και στη συνέχιση της αρνητικής προκατάληψης απέναντι τους. 37,38 Ωστόσο, σε αντίστοιχη μελέτη τονίζεται ότι «η ισότιμη συνεργασία των μελών της υγειονομικής ομάδας μπορεί να συντελέσει στην μέγιστη αξιοποίηση των ικανοτήτων και των γνώσεων των νοσηλευτών και θα έχει σαν αποτέλεσμα την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης νοσηλευτικής φροντίδας προς όφελος του ασθενή». 39 Επιπρόσθετα, οι Tzeng και Yin 40 υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε οι νοσηλευτές να έχουν ίση μεταχείριση με τους γιατρούς και η νοσηλευτική ως επάγγελμα να έχει ανεξάρτητη δράση. Είναι αναγκαίο πλέον η νοσηλευτική να απαλλαχθεί από την αρνητική προκατάληψη που επικρατεί στην κοινωνία, καθώς συνεχώς το επάγγελμα αναβαθμίζεται, οι σύγχρονοι νοσηλευτές εκπαιδεύονται κατάλληλα και μπορούν να έχουν ανεξάρτητη επαγγελματική δράση από τους υπόλοιπους επαγγελματίες υγείας και να ασκούν τα καθήκοντά τους ισάξια δίπλα τους. Τέλος, από τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης φαίνεται ότι τα ερωτήματα που συνθέτουν τον δείκτη στάσης έναντι του νοσηλευτικού επαγγέλματος σχετίζονται με την κατηγορία πληθυσμού, την ηλικία και το φύλο. Όσον αφορά τις διάφορες κατηγορίες πληθυσμού, οι συμμετέχοντες στην έρευνα διαπιστώνουν ότι οι ίδιοι οι νοσηλευτές, καθώς και οι άμεσοι συνεργάτες τους έχουν πιο θετική στάση απέναντι στο επάγγελμα από ότι οι επαγγελματίες που δεν έχουν άμεση επαφή μαζί τους. Οι επαγγελματίες, οι οποίοι έρχονται σε άμεση επαφή με τους νοσηλευτές μπορούν ευκολότερα να καταλάβουν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην πράξη, καθώς και τις προσπάθειες που καταβάλλουν προκειμένου να ανταποκριθούν σωστά στο δύσκολο ρόλο τους και επομένως η στάση τους είναι θετικά κείμενη προς αυτούς. Σελίδα 196

12 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 2 (Απρίλιος - Ιούνιος 2013) Σε σχέση με την ηλικία, το επάγγελμα θεωρείται επάγγελμα που προσφέρει φαίνεται ότι αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα με επαγγελματική σιγουριά. 42 Μέχρι πρόσφατα την γήρανση του πληθυσμού του, καθώς είναι τη νοσηλευτική την ασκούσαν κυρίως πολλές οι γυναίκες μεγαλύτερης ηλικίας που γυναίκες, όμως με τις σύγχρονες μεθόδους ήδη υπηρετούν τον χώρο και πρόκειται να εισαγωγής στις νοσηλευτικές σχολές το βγουν σε σύνταξη, ενώ από την άλλη πλευρά επάγγελμα άρχισε να αποκτά στο δυναμικό είναι λίγες οι νέες γυναίκες που αποφασίζουν του αρκετούς άντρες, οι οποίοι το επιλέγουν να ακολουθήσουν το νοσηλευτικό κυρίως γιατί τους προσφέρει επαγγελματική επάγγελμα. 15,41 Η τάση να εγκαταλείπεται το ασφάλεια. επάγγελμα που παρατηρείται στις μεγαλύτερης ηλικίας γυναίκες εξαρτάται Συμπεράσματα κυρίως από την κατάσταση της υγείας τους, Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας από τις εμπειρίες και τις ικανότητές τους, μελέτης η στάση που επικρατεί έναντι του καθώς και από τις ευκαιρίες της ίδιας της νοσηλευτικού επαγγέλματος είναι συνέπεια ζωής ή και τις ευκαιρίες στον εργασιακό πολλών παραγόντων. Το shock χώρο. 5 Όπως ήδη αναφέρθηκε η νοσηλευτική πραγματικότητας, η έλλειψη νοσηλευτικού είναι ένα δύσκολο επάγγελμα, το οποίο προσωπικού και το βίωμα αρνητικής απαιτεί τόσο σωματική όσο και ψυχική προκατάληψης φαίνεται ότι επηρεάζουν τις δύναμη, επομένως είναι κατανοητό ότι όσο αντιλήψεις που διαμορφώνονται για το μεγαλύτερης ηλικίας άτομα υπηρετούν το επάγγελμα. χώρο, τόσο αυξάνεται και η τάση αυτό να Στον Ελλαδικό χώρο οι νοσηλευτές, οι εγκαταλείπεται, καθώς οι επαγγελματίες συνεργαζόμενοι μ αυτούς επαγγελματίες και αισθάνονται συσσωρευμένη κόπωση. οι φοιτητές των αντίστοιχων σχολών Το νοσηλευτικό επάγγελμα θεωρείται κατ θεωρούν ότι η νοσηλευτική είναι ένα εξοχήν γυναικείο επάγγελμα και φαίνεται ότι επάγγελμα που απαιτεί κριτική σκέψη, το φύλο επηρεάζει τη στάση ως προς αυτό, πολλές και σύνθετες γνώσεις και δεξιότητες ωστόσο και από προηγούμενη έρευνα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις διαπιστώθηκε ότι οι άντρες έχουν εξίσου σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας. θετική στάση με τις γυναίκες, αλλά δεν το Προκειμένου λοιπόν, οι νοσηλευτές να επιλέγουν τελικά να το ασκήσουν στην πράξη. αποκτήσουν το κύρος και το σεβασμό που 17 Στις μέρες μας η τάση αρχίζει να γίνεται πιο τους αντιστοιχεί από το κοινωνικό σύνολο θετική όσον αφορά την άσκηση του και η νοσηλευτική να είναι επάγγελμα επαγγέλματος και από τους άντρες, καθώς εκλογής για τους νέους πρέπει οι νοσηλευτές Σελίδα 197 ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2013

13 να εκπαιδεύονται ολοένα και περισσότερο και να επιμορφώνονται διαρκώς, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρουν υψηλής ποιότητας φροντίδα στους ασθενείς, αλλά και να μπορούν να σταθούν ισάξια με τους άλλους επαγγελματίες υγείας στο χώρο της εργασίας. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 1. Shader K, Broome ME, Broome CD, West ME, Nash M. Factors influencing satisfaction and anticipated turnover for nurses in an academic medical center. J Nurs Admin 2001, 31(4): Mullen C. Commentary: an English perspective. J Adv Nurs 2003, 43(4): Wickett D, McCutcheon H and Long L. Commentary: an Australian perspective. J Adv Nurs 2003, 43(4): Lu H, While AE, Bariball KL. Job satisfaction and its related factors: a questionnaire survey of hospital nurses in Mainland China. Int J Nurs Stud 2007, 44(4): Camerino D, Conway PM, van der Heijden BIJM, Estryn-Behar M, Costa G, Hasselhorn HM. Age-dependent relationships between work ability, thinking of quitting the job, and actual leaving among Italian nurses: A longitudinal study. Int J Nurs Stud 2008, 45(11): Seago JA., Spetz J, Alvarado A, Keane D, Grumbach K. The nursing shortage: Is it really about image? J Health Manag 2006, 51(2): ; discussion Βrodie DA, Andrews GJ, Andrews JP, Thomas GB, Wong J, Rixon L. Perceptions of nursing: confirmation, change and the student experience. Int J Nurs Stud 2004, 41(7): Palumbo MV, Rambur B, McIntosh B, Naud S. Perceptions of an ideal career versus perceptions of six health careers. J Allied Health 2008, 37(1): Mackay L and Elliott J. Nursing recruitment: school daze. Health Service J 2002, 112 (5801): Tzeng H. The influence of nurses working motivation and job satisfaction on intention to quit: an empirical investigation in Taiwan. Int J Nurs Stud 2002, 39(8): Tourangeau AE, Cranley LA. Nurse intention to remain employed: understanding and strengthening determinants. J Adv Nurs 2006, 55(4): Fochsen G, Sjogren K, Josephon M, Lagerstrom M. Factors contributing to the decision to leave nursing care: a study among Swedish nursing personnel. J Nurs Manag 2005, 13(4): Gardulf A, Soderstrom I, Orton M, Eriksson LE, Arnetz B, Nordstrom G. Why Σελίδα 198

14 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 2 (Απρίλιος - Ιούνιος 2013) do nurses at a university hospital want to Saudi Arabia. Saudi Med J 2004, 25(2): quit their jobs? J Nurs Manag 2005, (4): Steven KA, Walker EA. Choosing a career: 14. Sveinsdottir H, Biering P, Ramel A. why not nursing for more high school Occupational stress, job satisfaction, and seniors? J Nurs Educ 1993, 32(1): working environment among Icelandic 21. Cohen JA, Val Palumbo M, Rambur B, nurses: A cross-sectional questionnaire Mongeon J. Middle school students survey. Int J Nurs Stud 2005, 43(7): 875- perceptions of an ideal career and a 889. career in nursing. J Prof Nurs 2004, 20(3): 15. Lynn MR, Redman RW. Faces of the nursing shortage: influences on staff 22. Jensen K, Aamodt PO. Moral motivation nurses intentions to leave their positions and the battle for students: the case of or nursing. J Nurs Admin 2005, 35(5): studies in nursing and social work in Norway. Higher Education 2002, 44: Takase M, Yamashita N, Oba K. Nurses 378. leaving intentions: antecedents and 23. Rognstad MK, Aassland O. Change in mediating factors. J Adv Nurs 2007, 62(3): career aspirations and job values from study time to working life. J of Nurs 17. Dimitriadou A. Epidemiological Manag 2007, 15(4): investigation of perceptions about the 24. Rognstad MK. Recruitment to and identity and the role of the nurse related motivation for nursing education and the with his/her education. Dissertation, nursing profession. J Nurs Educ 2002, Medical School, Aristotele University of 41(7): Thessaloniki, 2007 (Dissertation in 25. Μερκούρης Α. Μεθοδολογία Greek). Νοσηλευτικής έρευνας. 1 η έκδοση. Αθήνα, 18. Law W, Arthur D. What factors influence Ίων,-Εκδόσεις Έλλην, Hong Kong school students in their choice 26. Cleaver K. Developing career of a career in nursing? Int J Nurs Stud opportunities through on-going 2003, 40(1): education. Paediatr Nurs 2003, 15(7): Al-Omar BA. Knowledge, attitudes and 41. intention of high school students towards 27. Rognstad M-K, Aasland O. Change in the nursing profession in Riyadh city, career aspirations and job values from ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Σελίδα 199

15 study time to working life. J Nurs Manag 2007, 15(4): Lu H, While AE, Barribal KL. Job satisfaction and its related factors: a questionnaire survey of hospital nurses in Mainland China. Int J Nurs Stud 2007, 44(4): O Shea M, Kelly B. The lived experiences of newly qualified nurses on clinical placement during the first six months following registration in the Republic of Ireland. J Clin Nurs 2007, 16(8): Heslop L, McIntyre M, Ives G. Undergraduate student nurses expectations and their self-repored preparedness for the graduate year role. J Adv Nurs 2001, 36(5): Charnley E. Occupational stress in the newly qualified staff nurse. Nurs Stand 1999, 13(29): Delaney C. Walking a fine line: transition experiences during orientation. J Nurs Educ 2003, 42(10): Cameron M. Ethical distress in nursing. J Prof Nurs 1997, 13(5): Edwards D, Burnard P, Coyle D., Fothergill A, Hannigan B. Stress and burnout in community mental health nursing: a review of the literature. J Psych Ment Health Nurs 2000, 7(1): Aiken LH, Clarke SP& Sloane DM. Hospital restructuring: does it adversely affect care and outcomes? J Health and Human Scienc Admin 2001, 23(4): Aiken LH, Clarke SP, Sloane DM, Sochalski J, Busse R, Clarke H, et al. Nurses reports on hospital care in five countries. Health Affairs 2001, 20(3): Wieck KL. Faculty for the millennium: changes needed to attract the emerging workforce into nursing. J Nurs Educ 2003, 42(4): Horward D. Student nurses experiences of Project Nurs Stand 2001, 15(48): Deltsidou Α, Νanou Ch, Μallidou Α, Κatostaras Th. Nurses and doctors; colleagues? Aspects of Obstetricians and Pediatricians. Νursing 2000, 4: (Article in Greek). 40. Τzeng HM, Yin CY. Said another way: seeing the nursing profession from a different perspective: nurstry? Why not! Nurs Forum 2007, 42(4): Sapountzi-Krepia D, Lavdaniti M, Psychogiou M, Arsenos P, Paralikas Th, Triantafylidou P, et al. Nursing staff shοrtage and in-hospital informal care in an oncology hospital in Greece: The nursing staff s perceptions. Int J Nurs Pract 2008, 14(3): Buerhaus P, Donelan K, Norman L, Dittus R. Nursing students perceptions of a career in nursing and impact of a national campaign designed to attract people into Σελίδα 200

16 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 2 (Απρίλιος - Ιούνιος 2013) the nursing profession. J Prof Nurs 2005, 21(2): ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Σελίδα 201

17 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Πίνακας 1. Δημογραφικά, εκπαιδευτικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά συμμετεχόντων στην έρευνα Μεταβλητές % (n/n) Φύλο Άνδρες 29,2 (223/760) Γυναίκες 70,8 (537/760) Ηλικία >14 ετών 0,7 (5/758) ,8 (256/758) ,8 (135/758) ,5 (239/758) ,2 (85/758) ,6 (35/758) ,4 (3/758) Καταγωγή Αγροτική περιοχή 46,6 (243/521) Αστική περιοχή 53,4 (278/521) Εκπαιδευτικά Χαρακτηριστικά Επίπεδο εκπαίδευσης ΑΕΙ 32,5 (247/760) ΤΕΙ 47,6 (362/760) Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 19,9 (151/760) Εκπαίδευση μετά το πτυχίο Απουσία εκπαίδευσης 62,9 (285/760) Εκπαίδευση οποιασδήποτε μορφής 37,1 (168/760) Δραστηριότητες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης- Συνέδρια 0 Συνέδρια 26,6 (131/492) 1-3 Συνέδρια 49,2 (242/492) 4-6 Συνέδρια 19,1 (94/492) Περισσότερα από 7 Συνέδρια 5,1(25/492) Επαγγελματικά χαρακτηριστικά Επαγγελματικός τίτλος Νοσηλευτές 35,4 (269/760) Βοηθοί Νοσηλευτών 9,6 (73/760) Φοιτητές Νοσηλευτικής/Μαθητές Βοηθών Νοσηλευτών 25 (190/760) Φοιτητές Ιατρικής 11,3 (86/760) Ιατροί 15,4 (117/760) Διοικητικοί υπάλληλοι 3,3 (25/760) Θέση στην εργασία Νοσηλευτές 43,8 (205/473) Βοηθοί Νοσηλευτές 14,5 (73/473) Προϊστάμενοι Νοσηλευτικής υπηρεσίας 8,8 (41/473) Τομεάρχες / Διευθυντές Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 2,8 (13/473) Διευθυντές Ιατρικής υπηρεσίας 2,6 (12/473) Καθηγητές / Επιμελητές 12,8 (60/473) Ειδικευόμενοι 9,4 (44/473) Διευθυντές / Προϊστάμενοι Διοικητικής υπηρεσίας 2,2 (10/473) Διοικητικοί υπάλληλοι 3,2 (15/473) Σελίδα 202

18 ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Τόμος 12, Τεύχος 2 (Απρίλιος - Ιούνιος 2013) Πίνακας 2. Αντιλήψεις των επαγγελματιών υγείας και των φοιτητών για το νοσηλευτικό επάγγελμα, τη στελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό, το ρόλο της νοσηλευτικής εκπαίδευσης και το shock πραγματικότητας. Η αντίληψη για το νοσηλευτικό επάγγελμα Η αντίληψη για τη στελέχωση σε νοσηλευτικό προσωπικό Στα νοσηλευτικά Η νοσηλευτική Ο νοσηλευτής Ο νοσηλευτής είναι ένα είναι πάντα σε είναι απλά ένα τμήματα υπάρχει επάγγελμα που η ετοιμότητα, γιατί εκτελεστικό αναγκαίος αριθμός άσκησή του επιβλέπει, όργανο, το οποίο νοσηλευτικού απαιτεί κριτική αξιολογεί και δεν χρειάζεται προσωπικού για να σκέψη συντονίζει πολλά ιδιαίτερες καλύψει τις πράγματα γνώσεις για να ανάγκες των ταυτόχρονα που αντεπεξέλθει στις ασθενών αφορούν ασθενείς ανάγκες του και προσωπικό επαγγέλματός του Ν (%) N (%) N (%) N (%) Διαφωνώ απόλυτα 15 2,0 12 1, , ,5 Διαφωνώ 66 8, , Συμφωνώ , ,9 48 6, ,4 Συμφωνώ απόλυτα ,5 23 3,1 16 2,2 Η αντίληψη για το ρόλο της νοσηλευτικής εκπαίδευσης Shock πραγματικότητας Οι νοσηλευτές Η ποιότητα της Καθήκον του Ύπαρξη όσο παρεχόμενης νοσηλευτή αναντιστοιχίας της περισσότερο φροντίδας αποτελεί η εικόνας του εκπαιδεύονται εξαρτάται κυρίως διατήρηση και επαγγέλματος κατά τόσο χάνουν το από την ποιότητα ανανέωση των την προπτυχιακή ενδιαφέρον τους εκπαίδευσης των γνώσεων του και την μετά το για τη βασική επαγγελματιών μέσω της δια βίου πτυχίο εποχή φροντίδα του που την παρέχουν εκπαίδευσης ασθενή N (%) N (%) N (%) N (%) Διαφωνώ απόλυτα ,5 25 3,4 13 1,7 13 2,5 Διαφωνώ , ,2 29 3,9 42 8,0 Συμφωνώ 98 13, , , ,1 Συμφωνώ απόλυτα 32 4, , , ,4 ISSN: Περιοδικό το ΒΗΜΑ του ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ Σελίδα 203

19 Πίνακας 3. Βίωμα αρνητικής προκατάληψης λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας. Συχνότητα βιώματος αρνητικής προκατάληψης λόγω της επαγγελματικής ιδιότητας Έχετε εμπειρίες αρνητικής προκατάληψης λόγω της επαγγελματικής σας ιδιότητας; % (n/n) Ποτέ 14,1 (74/526) Σπάνια 32,5 (171/526) Συχνά 49,6 (261/526) Πάντα 3,8 (20/526) Πίνακας 4: Συσχετίσεις των ερωτημάτων που συνθέτουν τον δείκτη στάσης έναντι του νοσηλευτικού επαγγέλματος με την κατηγορία πληθυσμού, το φύλο και την ηλικία. Κατηγορία πληθυσμού Ηλικία Φύλο Ερωτήσεις του δείκτη στάσης Spearman r P Spearman r P Spearman r P Η Νοσηλευτική είναι ένα επάγγελμα που η άσκησή της απαιτεί κριτική σκέψη Ο νοσηλευτής είναι πάντα σε ετοιμότητα γιατί επιβλέπει, αξιολογεί και συντονίζει πολλά πράγματα ταυτόχρονα που αφορούν ασθενείς και προσωπικό. Ο νοσηλευτής είναι απλά ένα εκτελεστικό όργανο και δεν χρειάζεται ιδιαίτερες γνώσεις για να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του επαγγέλματός του. -0,295 0,000-0,276 0,000 NS NS -0,325 0,000-0,226 0,000-0,092 0,012-0,182 0,000-0,159 0,000-0,083 0,023 Σελίδα 204

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ

ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΩΤΑΡΧΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΣΚΟΚΗΛΗ ΜΕ ΤΗΝ 1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. Θ. "Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ", 2 Α' ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Γ. Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, 3ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΔΠΘ, Π. Γ. Ν. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου

Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές. Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Η αυθεντική ηγεσία και ο ρόλος της στις αλλαγές Ονοματεπώνυμο: Μουμτζής Ευάγγελος- Δημήτριος Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Ολίβια Κυριακίδου Δεκέμβριος 2012 Στόχος Έρευνας Στόχος της έρευνας είναι να σκιαγραφηθούν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ. Φοινίκη Αλεξάνδρου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΕΠΙΛΟΧΕΙΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ Φοινίκη Αλεξάνδρου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΗΒΟΥ ΜΕ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΝΤΛΙΕΣ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΕΚΧΥΣΗΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων

Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η πρόληψη των κατακλίσεων σε βαριά πάσχοντες και η χρήση ειδικών στρωμάτων για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων Ονοματεπώνυμο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο Πρακτικά 18 ου Πανελληνίου Συνεδρίου Στατιστικής (2005) σελ.49-54 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός

ΠΕΡΙΛΗΨΗ. Εισαγωγή. Σκοπός ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εισαγωγή Η παιδική παχυσαρκία έχει φτάσει σε επίπεδα επιδημίας στις μέρες μας. Μαστίζει παιδιά από μικρές ηλικίες μέχρι και σε εφήβους. Συντείνουν αρκετοί παράγοντες που ένα παιδί γίνεται παχύσαρκο

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ

Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΜΕ ΧΡΟΝΙΟ ΑΣΘΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΛΟΙΖΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΒΗΤΗ ΚΥΗΣΗΣ Χρυστάλλα, Γεωργίου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ»

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία «Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΩΝ ΧΕΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΝΔΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΕΩΝ» Πολίνα Πολυδώρου Λεμεσός 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Τμήμα: Βιολογίας 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Πολιτική Επιστήμη 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ

ΜΕΘΟΔΟΣ -ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΣΤΗΝ ΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ PUBMED ΜΕ ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ, ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ, ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΛΛΙΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ Λοχαγός, Νοσηλεύτρια Ψυχικής Υγείας M.Sc Πληροφορική Υγεία Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Διοίκησης Μονάδων Υγείας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Φιλολογία Τμήμα Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 1 Μελέτη απορρόφησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Ονοματεπώνυμο: Μιχαέλλα Σάββα Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Παιδαγωγική Σχολή Τμήμα: Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η Διερεύνηση των Επιδράσεων που Επιφέρει ο Βελονισμός στους Καρκινοπαθείς Ευάγγελος Μπέρος Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ. Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας

18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ. Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας 18 ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ Έρευνα με θέμα: Ο βαθμός Οργανωσιακής Δέσμευσης των Νοσηλευτών Ψυχικής Υγείας Ηρακλής Ηρακλέους, Ανώτερος Νοσηλευτικός Λειτουργός, Υπηρεσίες Ψυχικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΑΓΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΑΣΤΕΚΤΟΜΗ Ονοματεπώνυμο : Φάραχ Βαλεντίνα Αρ. Φοιτητικής Ταυτότητας : 2008899422 ΚΥΠΡΟΣ- ΛΕΥΚΩΣΙΑ 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ Ραφαέλα Χριστοδούλου Α.Φ.Τ.: 2010335637 Λεμεσός,

Διαβάστε περισσότερα

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας

Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Εμπειρική διερεύνηση των στάσεων των καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Ονοματεπώνυμο: Φανή Φιλίππου Σειρά: 9 Επιβλέπων Καθηγητής: Παρασκευάς Αργουσλίδης Δεκέμβριος 2012 1 Σκοπός της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ Όνομα Φοιτήτριας: Μαρία Θωμά Αριθμός φοιτητικής ταυτότητας:2010221455

Διαβάστε περισσότερα

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ

Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Επιβλέπων καθηγητής: Δρ Βασίλειος Ραφτόπουλος ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΕ ΜΕΤΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΙΑΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗΣ ΣΤΗΛΗΣ Από τη

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς σε Ιατρούς και Φαρμακοποιούς σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ

Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς σε Ιατρούς και Φαρμακοποιούς σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ Αποτελέσματα Έρευνας Αγοράς σε Ιατρούς και Φαρμακοποιούς σχετικά με την Επικοινωνία των ΦΕ Αντώνης Ευαγγελίδης Νew Business Development & Training Manager VIANEX/MSD Πρόεδρος Δ.Σ. ΕΕΦΑΜ Αποτελέσματα έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των ετών 2005 & 2006 Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ιατρική 1 Μελέτη απορρόφησης του ΑΠΘ στην αγορά εργασίας των

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Ηλεκτρολόγοι Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση - Χριστάκη,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΥΚΥΣΤΙΚΩΝ ΩΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΝΟΣΕΙ Ραφαέλλα Χαραλάμπους Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις

Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT) Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Approaches to Research) Δρ ΚΟΡΡΕΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΗΝΑ 2013 Ποσοτικές ερευνητικές προσεγγίσεις (Quantitative Research

Διαβάστε περισσότερα

ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 2, 74-84 ISSN 1791-9649

ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 2, 74-84 ISSN 1791-9649 ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας(2013) Τόµος 5,Τεύχος 2, 74-84 ISSN 1791-9649 Εκτίµηση του βαθµού επαγγελµατικής ικανοποίησης νοσηλευτών τριτοβάθµιου νοσοκοµείου και διερεύνηση της σχέσης µε την πιθανότητα

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών

Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Μαθησιακός Σχεδιασμός με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών Ημερίδα για την ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στη Μαθησιακή Διαδικασία 3 Μαρτίου 2012 Αναστασία Οικονόμου Προϊσταμένη

Διαβάστε περισσότερα

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β

i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β i. Μηχανογράφηση δεδομένων και στατιστική ανάλυση απαντήσεων ερωτηματολογίου Β Μ. ΓΡΥΠΑΡΗΣ 1 & Θ. ΜΠΑΡΤΖΑΝΑΣ" Περίληψη Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η μηχανογραφημένη μορφή των δεδομένων και η στατιστική

Διαβάστε περισσότερα

Πώς αλλάζει η σεξουαλική ζωή και η αυτοεικόνα της γυναίκας μετά από μαστεκτομή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Πώς αλλάζει η σεξουαλική ζωή και η αυτοεικόνα της γυναίκας μετά από μαστεκτομή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Πώς αλλάζει η σεξουαλική ζωή και η αυτοεικόνα της γυναίκας μετά από μαστεκτομή. Μαριλένα Παναγή Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή εργασία Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΣΕ ΕΦΗΒΟΥΣ ΜΕ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΝΔΡΕΟΥ Φ.Τ:2008670839 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή διατριβή Η ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΩΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑΣ Παναγιώτου Νεοφύτα 2008969752 Επιβλέπων καθηγητής Δρ. Νίκος Μίτλεττον,

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Κα Παναγιώτα Ταμανά ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η χρησιµότητα του ιατρείου του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης

Η χρησιµότητα του ιατρείου του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Interscientific Health Care (2010) Τόµος 2, Τεύχος 2, 93-98 Η χρησιµότητα του ιατρείου του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης Κουρκούτα Λ. 1,Σαπουντζή-Κρέπια. 1, Λαβδανίτη Μ 2, Φραντζάνα Α 3, Αµπραχίµ Σ 3, Μπάρµάς Γ 3 1

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας»

«Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» «Η Γενιά Χ και οι στάσεις της απέναντι στην αξιολόγηση της εργασίας» Ονοματεπώνυμο: Παππάς Ορέστης-Σταύρος Σειρά: 9 Επιβλέπουσα Καθηγήτρια : Ο. Κυριακίδου Δεκέμβριος 2013 η Υπόθεσ Η1 Η2 Η3 Η4 Η5 Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Επιστήμη Τμήμα ς 1 2 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.: Νόρμα Βαβάτση Χριστάκη, καθηγήτρια Ιατρικής Σχολής Ερευνητής:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία. Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Κόπωση και ποιότητα ζωής ασθενών με καρκίνο Μαργαρίτα Μάου Λευκωσία 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ4691Ο3-Ζ7Δ. Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

ΑΔΑ: ΒΙΗΓ4691Ο3-Ζ7Δ. Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΚΡΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ηράκλειο: 03-04-2014 Αριθ. Πρωτ.: 1920/Φ30.2 Ταχ. Διεύθυνση Ταχ. Θυρίδα Πληροφορίες Τηλέφωνα Fax :Εσταυρωμένος -71004 : 1939 : Παρασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας

Μελέτη απορρόφησης αποφοίτων του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Μελέτη απορρόφησης του Α.Π.Θ. στην αγορά εργασίας Επιστημονικός Κλάδος: Καλών Τεχνών Τμήματα Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών, Θεάτρου, Μουσικών Σπουδών 1 Ιδρυματικά Υπεύθυνη Γραφείου Διασύνδεσης Α.Π.Θ.:

Διαβάστε περισσότερα

Λήψη αποφάσεων στην ομοιοπαθητική συνταγογράφηση O ρόλος της Διαίσθησης. Μπαλάσκα Αθηνά Παιδίατρος Νεογνολόγος

Λήψη αποφάσεων στην ομοιοπαθητική συνταγογράφηση O ρόλος της Διαίσθησης. Μπαλάσκα Αθηνά Παιδίατρος Νεογνολόγος Λήψη αποφάσεων στην ομοιοπαθητική συνταγογράφηση O ρόλος της Διαίσθησης Μπαλάσκα Αθηνά Παιδίατρος Νεογνολόγος Η λήψη απόφασης στην Ομοιοπαθητική είναι μια σύνθετη και πολύπλοκη διαδικασία Οι κλινικές αποφάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΜΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΚΕΤΟΥ Φαίδρα Σταυρινίδου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ 648 Πρακτικά Συνεδρίου - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ ΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΥΝ ΟΙ ΜΑΘΗ- ΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΠΕ, ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΦΥΛΟ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ»

«ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» «ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ : Κωνσταντινίδου Εύα Επιβλέπουσα καθηγήτρια : ηµητριάδου Αλεξάνδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2007 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ Στις µέρες µας επικρατεί µια παγκόσµια

Διαβάστε περισσότερα

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών

Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Μία νέα προσέγγιση µελέτης του εργασιακού στρες και εφαρµογή της σε κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών Σ. ΠΑΠΑ ΟΠΟΥΛΟΣ (1), Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ (2) (1) (2) ΕΡΓΟΝΟΜΙΑ ΕΠΕ, Ελ. Βενιζέλου 63-71, 142 31 Νέα Ιωνία,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΜΗΤΡΙΚΟΣ ΘΗΛΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΟΓΚΟΓΟΝΙΔΙΟΥ BRCA1 ΚΑΙ BRCA2. Βασούλλα

Διαβάστε περισσότερα

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης. Ανδρουλακάκη Αικατερίνη Π.Μ.Σ. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Οργανωσιακή Δέσμευση και η επίδρασή της στην εργασιακή ικανοποίηση των υπαλλήλων της Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Ανδρουλακάκη Αικατερίνη

Διαβάστε περισσότερα

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες,

Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, Το μοντέλο του Εθνικού Συστήματος Υγείας που εφαρμόζεται στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των οποίων η Σουηδία, η Ιταλία και άλλες, διέπεται από τις αρχές του προτύπου Beveridge. «το κόστος

Διαβάστε περισσότερα

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας

Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ΕΝΟΤΗΤΑ IV: ΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ Από τις ρυθμίσεις στις διαρθρωτικές αλλαγές: η αναγκαία παρέμβαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας Κυριάκος Σουλιώτης

Διαβάστε περισσότερα

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ

Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Ψυχοκοινωνικοί βλαπτικοί παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος Γ. Ραχιώτης Ειδικός ιατρός εργασίας Λέκτορας Επιδημιολογίας ΠΘ Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τροποποίηση της σχέσης του ανθρώπου με το περιβάλλον.

Διαβάστε περισσότερα

Νοσηλευτικό Τμήμα: Κριτήρια δημιουργίας ενός επιτυχημένου μοντέλου

Νοσηλευτικό Τμήμα: Κριτήρια δημιουργίας ενός επιτυχημένου μοντέλου ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ REVIEW Νοσηλευτικό Τμήμα: Κριτήρια δημιουργίας ενός επιτυχημένου μοντέλου Μπαμπάτσικου Π. Φωτούλα 1, Γερογιάννη Κ. Γεωργία 2 1. Επίκουρος Καθηγήτρια Νοσηλευτικής, Εργαστήριο Κοινοτικής Νοσηλευτικής,

Διαβάστε περισσότερα

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -.

«-» vasalap@otenet.gr. andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. παιδαγωγικά ρεύµατα στο Αιγαίο Θεωρείο 10 «-» 1 vasalap@otenet.gr 2 andreadou@rhodes.aegean.gr - ( ), ( ). -. - -,. - ( ),, - ( ). - /, -. Abstract In the survey we investigated the views of those who

Διαβάστε περισσότερα

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων

«4.1.1. Δημογραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά των αποφοίτων Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΤΠΕ) ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ: Η φοιτήτρια Δάφνη Καλογεράκη εκπόνησε κατά το ακαδ. έτος 2010-2011 την πτυχιακή εργασία:

Διαβάστε περισσότερα

Γνώση, Στάση και Ασφαλής Συμπεριφορά των Νοσηλευτών κατά το Χειρισμό των Κυτταροστατικών Φαρμάκων

Γνώση, Στάση και Ασφαλής Συμπεριφορά των Νοσηλευτών κατά το Χειρισμό των Κυτταροστατικών Φαρμάκων Γνώση, Στάση και Ασφαλής Συμπεριφορά των Νοσηλευτών κατά το Χειρισμό των Κυτταροστατικών Φαρμάκων Εισαγωγή Κυπριανού Καράβα Μάρω Τα κυτταροστατικά φάρμακα χρησιμοποιούνται ευρέως στη θεραπεία του καρκίνου.

Διαβάστε περισσότερα

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2

ORIGINAL PAPER ... Δ. Τσορομώκος, 1 Π. Πρεζεράκος, 2 Σ. Τζιαφέρη, 2 Α. Λαζακίδου 2 ORIGINAL PAPER ÁÑ ÅÉÁ ÅËËÇÍÉÊÇÓ ÉÁÔÑÉÊÇÓ 2014, 31(6):702-717 Διερεύνηση των γνώσεων και των στάσεων των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τη χρήση υπολογιστών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ

ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ Ονοματεπώνυμο: Λοϊζιά Ελένη Λεμεσός 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4

Dr Marios Vryonides. Curriculum Vitae I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 Curriculum Vitae Dr Marios Vryonides I. PERSONAL DETAILS.. 2 II. EDUCATION.... 3 III. WORK EXPERIENCE. 4 IV. PRESENTATIONS IN CONFERENCES AND SEMINARS... 5 V. PUBLICATIONS.... 6-1 - I. PERSONAL DETAILS

Διαβάστε περισσότερα

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες

Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες Χρήση Υπολογιστή στο Σπίτι από Έφηβους Μαθητές και Μαθήτριες ρ. Κλεοπάτρα Νικολοπούλου kleopatra@internet.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η εργασία αυτή εξετάζει τη χρήση υπολογιστών στο σπίτι από έφηβους µαθητές και µαθήτριες.

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΗΓΕΤΙΚΟΥ ΣΤΥΛ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΣΤΙΣ ΕΠΔΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ Ανδρέας Κυθραιώτης- Πέτρος Πασιαρδής Τμήμα Επιστημών της Αγωγής Πανεπιστήμιο Κύπρου Συνέδριο Παιδαγωγικής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Διατριβή ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Διατριβή Η ΣΥΝΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΚΟΟΛ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΗΣ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ, ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΕΜΒΡΥΟ ΣΤΕΦΑΝΗ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΥ Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ. Λεμεσός ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ ΚΑΙ Η ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΕΠΙΔΡΑ ΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΓΝΟΥ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ονοματεπώνυμο Αγγελική Παπαπαύλου Αριθμός Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis

Entrepreneurship in Greece. Antonis Tsiflis Entrepreneurship in Greece Antonis Tsiflis About GEM Global Entrepreneurship Monitor is the only project that monitors entrepreneurship worldwide over time 69 countries in 2012 Greece participating since

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΓΚΩΝ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ. ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΣ 2012 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας

Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας A. Montgomery Θεμελιώδεις αρχές επιστήμης και μέθοδοι έρευνας Καρολίνα Δουλουγέρη, ΜSc Υποψ. Διαδάκτωρ Σήμερα Αναζήτηση βιβλιογραφίας Επιλογή μεθοδολογίας Ερευνητικός σχεδιασμός Εγκυρότητα και αξιοπιστία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ. Ονοματεπώνυμο:

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.

Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία. Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι. Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Τσιρογιαννίδου Ευδοξία Επόπτης: Πλατσίδου Μ. Επίκουρη Καθηγήτρια Β Βαθμολογητής: Παπαβασιλείου-Αλεξίου Ι.- Λέκτορας Συναισθηματική Νοημοσύνη - Μια μορφή κοινωνικής νοημοσύνης, η

Διαβάστε περισσότερα

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης

Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης Γραφείο Επαγγελματικού Προσανατολισμού και Πληροφόρησης Νέων Δήμου Ρεθύμνης ΕΙΣΑΓΩΓΗ Σκοπός του παρόντος είναι να παρουσιάσει τον τρόπο δημιουργία και λειτουργίας Γραφείου Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΜΑΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΜΑΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΚΥΡΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΤΑΜΑΝΑ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΤΩΝ ΕΦΗΒΩΝ ΗΛΙΚΙΑΣ 12-19

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ Στην ενότητα αυτή θα παρουσιαστεί η µεθοδολογία της έρευνας και η διαδικασία µε την οποία διεξήχθη η συλλογή των ερωτηµατολογίων. 3.1 Μεθοδολογία Έρευνας & ειγµατοληπτική Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. 29-1-02 μέχρι 30-9-04 Διοικητής στο Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΦΩΤΗΣ Π. ΔΡΟΥΜΠΑΛΗΣ Τηλ. οικίας 2721-0-92824 Φιλοποίμενος 23 εργασίας 2761-0-24270 Καλαμάτα Τ.Κ. 24100 Fax 2761-0-62209 κινητό 6976333407 E-mail: ghkypa@otenet.gr fdroumbalis@teikal.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ

Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Εφαρμογή της πελατοκεντρικής στρατηγικής στον επαγγελματικό αθλητισμό στην Ελλάδα: Μελέτη περίπτωσης στις ΚΑΕ και ΠΑΕ Ονοματεπώνυμο: Ζαχαράκης Παναγιώτης Σειρά: 8 Επιβλέπων Καθηγητής: Κριεμάδης Θάνος Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού

Παραδοτέο Π.1 (Π.1.1) Εκθέσεις για προµήθεια εκπαιδευτικού υλικού 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ Μέτρο 2.2 Αναµόρφωση Προγραµµάτων Προπτυχιακών Σπουδών ιεύρυνση Τριτοβάθµιας Κατ. Πράξης 2.2.2.α Αναµόρφωση Προγραµµάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ γα μέλη Προσωπικών Δικτύων Αγαπητά μέλη του BITSE, Όλοι μας έχουμε άτυπα προσωπικά δίκτυα στη ζωή μας. Έχουμε ανθρώπους στους οποίους βασιζόμαστε, εμπιστευόμαστε, καθώς και ανθρώπους

Διαβάστε περισσότερα

H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση

H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση H Επαγγελματική Ταυτότητα Κυπρίων Εκπαιδευτικών Δημοτικής Εκπαίδευσης και η Σχέση τους με την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση Μαρία Χριστοδούλου 1, Κωνσταντίνος Κορφιάτης 2 1. Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Επιστημών

Διαβάστε περισσότερα

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας

Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Dr. Anthony Montgomery Επίκουρος Καθηγητής Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής antmont@uom.gr Θεμελιώδεις Αρχές Επιστήμης και Μέθοδοι Έρευνας Αυτό το μάθημα

Διαβάστε περισσότερα

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

Νόσημα: Άσθμα. Επιστημονικός Υπεύθυνος: Καθηγητής Χρήστος Λιονής UNIVERSITY OF CRETE FACULTY OF MEDICINE ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ «Ανάπτυξη 13 Κατευθυντήριων Οδηγιών Γενικής Ιατρικής για τη διαχείριση των πιο συχνών νοσημάτων και καταστάσεων υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας», Κωδικός MIS: 464637 Νόσημα: Άσθμα Ομάδα εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr Εισαγωγή Έρευνα Stedima: Ισότητα και Ισορροπία στην εργασιακή και προσωπική ζωή των ανωτάτων στελεχών Γιώργος Ντάκος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Ροζίνα Κωστιάνη, Ρέα Μάνεση, STEDIMA S.A. www.stedima.gr

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων

Τεχνικές Έρευνας. Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων Τεχνικές Έρευνας Ε. Ζέτου Ε εξάμηνο 2010-2011 Εισήγηση 10 η Κατασκευή Ερωτηματολογίων ΣΚΟΠΟΣ Η συγκεκριμένη εισήγηση έχει σαν σκοπό να δώσει τις απαραίτητες γνώσεις στο/στη φοιτητή/τρια για τον τρόπο διεξαγωγής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Έρευνας ΚΟΕΔ Μαρία Γεωργίου, Μαρία Ηλιοφώτου-Μένον, Όλγα Παπαγιάννη, Πέτρος Πασιαρδής, Γιάννης Σαββίδης, Ανδρέας

Διαβάστε περισσότερα

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 16o ΤΕΥΧΟΣ

Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter. 16o ΤΕΥΧΟΣ Τριμηνιαίο ενημερωτικό Η.R. Newsletter 16o ΤΕΥΧΟΣ Πληροφορίες: Ευαγγελία Ίσαρη Evangelia.Isari@adecco.com 210 6930490 Αγαπητοί συνεργάτες, Στο Newsletter αυτό σας παρουσιάζουμε τα αποτελέσματα της έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών»

«Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» «Ο ρόλος του Διευθυντή σχολικής μονάδας στην κάλυψη των επιμορφωτικών αναγκών των εκπαιδευτικών» 1 ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Μαρίνα Κουγιουρούκη ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Ελένη Ταρατόρη Μαρία Βεργέτη Μαρίνα Κουγιουρούκη

Διαβάστε περισσότερα

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego

Τόπος: Children s Hospital Los Angeles Children s Hospital San Diego Συγγραφείς & έτος 2004 Kathleen Meeske et al. 2009 Sung L. et al Σκοπός & επιμέρους στόχοι Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει την ποιότητα ζωής και τα επίπεδα κούρασης παιδιών που διαγνώστηκαν

Διαβάστε περισσότερα

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10

Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 ΤΕΙ Πάτρας Παράρτημα Πύργου Ετήσια Εσωτερική Έκθεση 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας & Σχεδιασμού Εκθέσεων Ετήσια Εσωτερική Έκθεση Ακαδημαϊκό Έτος 2009-10 Τμήμα Μουσειολογίας, Μουσειογραφίας

Διαβάστε περισσότερα

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools

Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools Enhancing the Teaching and Learning of Early Statistical Reasoning in European Schools SOCRATES-COMENIUS Action Project 226573-CP-1-2005-1-CY-COMENIUS-C21 Διδακτικό Σενάριο 9 Συγγραφική Ομάδα: Universidad

Διαβάστε περισσότερα