Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας"

Transcript

1 Διεπιζηημονική Φρονηίδα Υγείας(2015) Τόμος 7,Τεύχος 1, 8-18 ISSN Το κοινωνικό στίγμα της ψυχικής ασθένειας Κνξδώζε Α 1, Σαξίδε Μ 2, Σνπιηώηεο Κ 3 1 Ννζειεύηξηα ΤΔ, MSc, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ. 2 PhD, Γηεπζύληξηα Ννζειεπηηθήο Υπεξεζίαο, Γεληθό Ννζνθνκείν Κνξίλζνπ, Δπηζηεκνληθή Σπλεξγάηεο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Τκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. 3 Δπίθνπξνο θαζεγεηήο, Παλεπηζηήκην Πεινπνλλήζνπ, Τκήκα Κνηλσληθήο θαη Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Διζαγωγή: Ο ζηηγκαηηζκόο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο δελ απνηειεί ζύγρξνλν θαηλόκελν, αιιά ζήκεξα κπνξεί λα πξνζεγγηζηεί κε επηζηεκνληθό ηξόπν. Τν ζηίγκα εμαηηίαο ηεο ςπρηθήο λόζνπ ην νπνίν ραξαθηεξίδεη έλα άηνκν, εμεγείηαη θαη από ηε θπζηθή ξνπή ηνπ αλζξώπνπ λα δηαηππώλεη πξνθαηεηιεκκέλεο θαη ζηεξεόηππεο εθηηκήζεηο γηα θαηλόκελα πνπ δελ κπνξεί λα εμεγήζεη, λα δερηεί ή λα αληηκεησπίζεη. Μεθοδολογία: Η παξνύζα εξγαζία απνηειεί κηα πξνζπάζεηα πεξηγξαθήο ηεο έλλνηαο ηνπ ζηίγκαηνο θαη ησλ επηπηώζεσλ πνπ έρεη ην ζηίγκα ηεο ςπρηθήο λόζνπ ζηελ πξνζσπηθή θαη θνηλσληθή δσή ηνπ αηόκνπ. Η αλαδήηεζε ησλ πεγώλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο αλαζθόπεζεο έγηλε κέζσ βηβιίσλ ζρεηηθώλ κε ην ζέκα θαη άξζξσλ ηεο ηειεπηαίαο εηθνζαεηίαο, από ειεθηξνληθέο πεγέο ηνπ δηαδηθηύνπ (pubmed, scopus, googlescholar). Αναζκόπηζη Βιβλιογπαθίαρ: Ο ζηηγκαηηζκόο πνπ επηθέξεη ε λόζεζε από ςπρηθή αζζέλεηα, είλαη κηα ζύλζεηε δηαδηθαζία θαη έλλνηα, πνπ εληνπίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο δπλακηθήο ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ. Τν θνηλσληθό ζηίγκα πνπ θέξνπλ νη ςπρηθέο αζζέλεηεο γεληθόηεξα, θαζώο θαη ε ειιηπήο ελεκέξσζε, ε άγλνηα, ηα ζηεξεόηππα, νη κύζνη, νη πξνθαηαιήςεηο, απνηεινύλ ηηο θύξηεο αηηίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ, αθόκα θαη ζήκεξα, ηελ θαηάζιηςε σο έλα ζέκα taboo. Τν ζηίγκα πνπ ζπλνδεύεη ηελ ςπρηθή αζζέλεηα απνηππώλεηαη αλεμίηεια ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ πνπ πάζρεη. Σε θάζε πεξίπησζε, νη επηπηώζεηο ηνπ ζηίγκαηνο είλαη θαηαιπηηθέο γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ λνζνύλ. Η ςπρνινγηθή πίεζε θαη νη δπζρεξείο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο επηδεηλώλνπλ ηελ ήδε επηβαξπκέλε ςπρηθή ηνπο πγεία, κε ζεκαληηθό αληίθηππν ζηελ πνξεία θαη ηελ έθβαζε ηεο ίδηαο ηεο αζζέλεηαο. Βαζηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζηίγκαηνο απνηεινύλ ε δηακαξηπξία, ε εθπαίδεπζε θαη ε επαθή. ςμπεπάζμαηα: Σεκαληηθό βήκα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηίγκαηνο απνηειεί ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ γηα ηα δεηήκαηα ηεο ςπρηθήο πγείαο θαη ε έληαμή ηνπο ζηνλ θνηλσληθό ηζηό. Λέξειρ κλειδιά: Σηίγκα, Κνηλσληθόο απνθιεηζκόο, Χπρηθή αζζέλεηα, Καηάζιηςε Τπεύθ. Αλ/θίαρ: Μαξία Σαξίδε Σίλα 33, Κόξηλζνο. Τ.Κ Τει

2 Interscientific Health Care (2015) Vol 7, Issue1, 8-18 ISSN The stigma of mental illness Kordosi A 1, SaridiM 2, Souliotis K 3 1 RN, MSc, General Hospital of Korinthos, Greece. 2 PhD, Director of Nursing, General Hospital of Korinthos, GreeceScientific Fellow, Department of Social Sciences, University of Peloponnese, Korinthos, Greece. 3 Associate Professor, Department of Social Sciences, University of Peloponnese, Korinthos, Greece. ABSTRACT Introduction:The stigma of mental illness is not a modern phenomenon, but it can now be approached scientifically. The stigma, because of the mental illness which characterizes a person, can be explained by the natural propensity of man to deliver biased and stereotyped estimates to phenomena he cannot explain, accept or face. Methodology:This study is an attempt to describe the concept of stigma and the impact of the stigma of mental illness in the personal and social life of the individual. The search for sources of this review was made through books on the topic and articles of the last twenty years, from online internet sources (pubmed, scopus, google scholar). Literature Review:Stigma brought about by illness from mental illness, is a complex process and concept, located in social interaction and the dynamics of social relations. The social stigma borne by mental illness in general, as well as the lack of information, ignorance, stereotypes, myths and prejudices, are the main reasons that characterize, even today, depression as a taboo subject. The stigma of mental illness is indeliblyimprinted in the identity of human suffering. In any case, the impact of stigma is critical for people who are sick. The psychological stress and difficult conditions that shape their daily lives aggravate their already compromised mental health, having a significant impact on the course and outcome of the disease itself. Key strategies to address stigma are protest, education and contact. Conclusions:A significant step in combating the stigma is to raise public awareness on the issues of mental health and their inclusion in society. Key words: Stigma, Social exclusion, Mental Illness, Depression ΔΙΑΓΧΓΗ Ο ζηηγκαηηζκόο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο δελ απνηειεί ζύγρξνλν θαηλόκελν, θαζώο ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ζπγθιείλνπλ ζηελ άπνςε πσο ην ζηίγκα ζπλνδεύεη ηε ςπρηθή λόζν αλά ηνπο αηώλεο, αλεμαξηήησο θνπιηνύξαο, έζλνπο θαη ζξεζθεπηηθώλ πεπνηζήζεσλ (Zartaloudi&Madianos 2010). Σην Μεζαίσλα ζηηγκαηηδόηαλ θαηά ηξόπν εκθαλή ην ζώκα ησλ ςπρηθά αζζελώλ, νη νπνίνη ηηκσξνύληαλ κε εμνξθηζκνύο, βαζαληζηήξηα ή αθόκε θαη ζάλαην. Τνλ 16 ν αηώλα εκθαλίδνληαη νη πξώηεο δνκέο θηινμελίαο ςπρηθά αζζελώλ, αιιά νη αζζελείο εμαθνινπζνύλ λα ηηκσξνύληαη γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπο, θαζώο νη ζπλζήθεο λνζειείαο είλαη απάλζξσπεο θαη εμαηξεηηθά ζθιεξέο. Μόλν ηνλ 18 ν αηώλα, θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο αξρίδεη λα εμαπιώλεηαη ε ηδέα πσο νη ςπρηθά αζζελείο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε πεξηζζόηεξε αλζξσπηά θαη ηνλίδεηαη όηη δελ ζα πξέπεη λα παξακέλνπλ αιπζνδεκέλνη ζηα θξεβάηηα ηνπο, αιιά απηνί νη αζζελείο ρξήδνπλ ηαηξηθήο παξαθνινύζεζεο θαη θξνληίδαο (Zartaloudi&Madianos 2010). Ο 20 νο αηώλαο ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε θαζώο ην πξώην κηζό αθηεξώζεθε ζηελ αλαδήηεζε ησλ βηνινγηθώλ αηηηώλ πνπ βξίζθνληαη πίζσ από ηηο ςπρηθέο αζζέλεηεο, ελώ ην δεύηεξν κηζό νη επηζηήκνλεο επηθεληξώζεθαλ ζηελ πξόνδν ηεο θαξκαθνινγίαο. Καηά ηε δεύηεξε απηή πεξίνδν αξρίδεη λα γίλεηαη έληνλα ιόγνο γηα ην ζηίγκα ηεο ςπρηθήο Cor. Author Maria Saridi Sina 33, Korinthos Tel

3 αζζέλεηαο θαη ηελ αληηκεηώπηζή ηνπ. (Zartaloudi&Madianos 2010). Τε δεθαεηία ηνπ 60 παξαηεξνύληαη ηα πξώηα κεγάια θύκαηα απναζπινπνίεζεο, θαζώο κεγάια ςπρηαηξεία θιείλνπλ θαη επηρεηξείηαη ε επηζηξνθή ησλ ςπρηθά αζζελώλ ζηελ θνηλόηεηα, κέζσ κηθξόηεξσλ θαη πην αλζξώπηλσλ δνκώλ. Τν εγρείξεκα απνδεηθλύεηαη ακθηιεγόκελν θαη ε επηζηξνθή ζηελ θνηλόηεηα κάιινλ αλεπηηπρήο, ιόγσ ηεο αλεπαξθνύο ζπλέρεηαο ζηελ θξνληίδα θαη ηελ παξαθνινύζεζε ησλ αζζελώλ εθηόο ησλ κεγάισλ ςπρηαηξηθώλ δνκώλ. Μέρξη ηηο αξρέο ηνπ 1980, νη θνηλνηηθέο δνκέο θηινμελίαο ησλ ςπρηθά αζζελώλ αληηκεησπίδνπλ αμεπέξαζηα πξνβιήκαηα αλεπαξθνύο ρξεκαηνδόηεζεο κε απνηέιεζκα είηε λα ππνιεηηνπξγνύλ, είηε λα δηαθόπηνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Η αζηηθνπνίεζε ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ, ε ζπλερήο εμεηδίθεπζε θαη ε αύμεζε ησλ απαηηήζεσλ ζε ηππηθά πξνζόληα, θαηάθεξαλ λα ζθηαγξαθήζνπλ ηα πιαίζηα ηεο «θαλνληθόηεηαο», ηνπνζεηώληαο ηνπο «κε θαλνληθνύο» ζηε ζθαίξα ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο. Η ζύγρξνλε, θπξίσο αζηηθή θνηλσλία, δηαηεξεί ηελ ηάζε λα αληηιακβάλεηαη άκεζα ην δηαθνξεηηθό θαη λα ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ λα απεηιείηαη από απηό. Καηαθεύγεη ζε ζηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο πηνζεηνύληαη αθόκε θαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο ςπρηθά αζζελείο, νη νπνίνη ηειηθά, ληξνπηαζκέλνη θαη κόλνη, απνκαθξύλνληαη ζην πεξηζώξην ησλ ιίγσλ, ησλ «κε θαλνληθώλ», ησλ ζηηγκαηηζκέλσλ (Kadri&Sartorious 2005). Σήκεξα, ηνλ 21 ν αηώλα, ζηελ επνρή ηεο γλώζεο θαη ηεο πιεξνθνξίαο, ε εηθόλα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο εμαθνινπζεί λα είλαη ζηξεβιή γηα κεγάιν πνζνζηό ηνπ πιεζπζκνύ. Τν παξάδνμν είλαη πσο νη ςπρηθά αζζελείο είλαη πνιύ πεξηζζόηεξνη απ απηνύο πνπ ε ζύγρξνλε θνηλσλία γλσξίδεη ή, πνιύ πηζαλόλ, πεξηζζόηεξνη από απηνύο πνπ ζα ήζειε λα παξαδερηεί. Η ςπρηθή αζζέλεηα ππάξρεη, όπνπ ππάξρεη θνηλσλία θαη άλζξσπνο, παξακέλεη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ην θόβν θαη ηελ επηθηλδπλόηεηα θαη θαζώο νη αζζελείο δελ είλαη δπλαηόλ πιένλ λα εμνινζξεύνληαη, επηιέγεηαη ε απνκάθξπλζή ηνπο όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξν. Τόζν όζν ρξεηάδεηαη, πξνθεηκέλνπ λα ληώζνπλ νη ππόινηπνη, νη «θαλνληθνί», αζθαιείο. ΔΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΔΓΓΙΗ Σηελ Διιεληθή γιώζζα,ζηίγμα ζεκαίλεη θειίδα, ιεθέο, αλεμίηειν ζεκάδη, έλα ζεκάδη κε ην νπνίν ε θνηλσλία δηαρσξίδεη απηνύο πνπ ζέιεη λα ζηηγκαηίζεη. Μεηαθνξηθά ην ζηίγκα απνηειεί έλαλ έληνλα κεησηηθό ραξαθηεξηζκό πνπ απνδίδεηαη ζε θάπνηνλ γηα δηαθόξνπο ιόγνπο θαη από ηνλ νπνίν είλαη πνιύ δύζθνιν λα απαιιαρζεί. Δίλαη ε θαθή θήκε θαη ε εζηθή απαμία πνπ ζπλνδεύεη θαη βαξύλεη νξηζηηθά θάπνηνλ. Σεκαίλεη νηηδήπνηε πξνθαιεί ληξνπή ή θνηλσληθή θαηαδίθε (Μπακπηληώηεο 2002). Τα ηειεπηαία ρξόληα, ε ιέμε ζηίγκα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα λα δείμεη όηη νξηζκέλεο αζζέλεηεο, όπσο ε θπκαηίσζε, ν θαξθίλνο θαη ηδίσο ε ςπρηθή αζζέλεηα, θαζώο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ζπκπεξηθνξέο πνπ ηηο ζπλνδεύνπλ, εγείξνπλ πξνθαηαιήςεηο ελαληίνλ ησλ αηόκσλ πνπ πάζρνπλ από απηέο (Οηθνλόκνπ-Λαιηώηε 2009). Ο ηππηθόο νξηζκόο ηνπ ζηίγκαηνο αλαθέξεηαη ζηελ απώιεηα ηεο θνηλσληθήο ππόζηαζεο θαη ζηηο εμ απηήο δηαθξίζεηο, σο απνηέιεζκα ζεηξάο αξλεηηθώλ ζηεξενηύπσλ γηα ηα άηνκα πνπ ζηηγκαηίδνληαη. Καηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ζηηγκαηηζκνύ, θάπνηα αλζξώπηλε δηαθνξά ζπζρεηίδεηαη κε αλεπηζύκεηεο ηδηόηεηεο, αλαιόγσο ησλ θπξίαξρσλ θνηλσληθώλ πεπνηζήζεσλ. Τν ζηίγκα δελ έγθεηηαη ζηελ αλαγλώξηζε ησλ όπνησλ ιεηηνπξγηθώλ εθπηώζεσλ ησλ αηόκσλ πνπ ην θέξνπλ, αιιά αθνξά θπξίσο ζηελ ππνηίκεζε ή θαη αγλόεζε θάζε νθέινπο πνπ κπνξεί λα πξνθύςεη από ηε ζεξαπεπηηθή αγσγή, όπσο θαη ζηνλ απνθιεηζκό ηνπο από ηε δπλαηόηεηα λα δνθηκαζηνύλ, βάζεη ιαλζαζκέλσλ ππνζέζεσλ (Αλδξένπ &Καξάβαηνο2004). Ο Goffman, όξηζε ην ζηίγκασο κηα αλεπηζύκεηε, δπζθεκηζηηθή ηδηόηεηα πνπ ζηεξεί από θάπνηνλ ην δηθαίσκα ηεο πιήξνπο θνηλσληθήο απνδνρήο, ελώ ηαπηόρξνλα ηνλ αλαγθάδεη λα πξνζπαζεί λα θξύςεη, όηαλ είλαη δπλαηόλ, ηελ αηηία πνπ πξνθαιεί απηήλ ηελ αληηκεηώπηζε(goffman1963). Μεηαγελέζηεξνη θαη ζύγρξνλνη εξεπλεηέο ηνπ ζηίγκαηνο, ζπλεζίδνπλ λα ην πξνζδηνξίδνπλ κε πνιινύο ηξόπνπο, αλάινγα κε ηηο παξακέηξνπο πνπ εμεηάδνπλ ζε θάζε πεξίπησζε. Μεηαμύ άιισλ ην ζηίγκα είλαη ν ςεπδήο θαη αδηθαηνιόγεηνο ζπζρεηηζκόο κε θάηη επαίζρπλην, ησλ αηόκσλ πνπ έρνπλ θάπνηα ςπρηθή αζζέλεηα, ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο, ησλ θίισλ ηνπο θαη ησλ ππεξεζηώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύλ (Rosen et al 2000). Σε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ην ζηίγκα πξνζδηνξίδεηαη σο ν ζπλδπαζκόο ηεο αληηιεπηήο επηθηλδπλόηεηαο θαη ηεο θνηλσληθήο απόζηαζεο (Zartaloudi&Madianos 2010). Παξά ηελ αθζνλία ησλ νξηζκώλ πνπ επηρεηξνύλ λα επεμεγήζνπλ ηελ έλλνηα ηνπ ζηίγκαηνο, ην πξώην βήκα πξνο ηελ θαηαλόεζή ηνπ απνηειεί ε κειέηε ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπ θαη θπξίσο, ε κειέηε ηεο δηαδηθαζίαο κέζσ ηεο νπνίαο πξνθύπηεη θαη πθίζηαηαη. Η ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΣΟΤ ΣΙΓΜΑΣΟ Ο ζηηγκαηηζκόο θαη ν επαθόινπζνο θνηλσληθόο απνθιεηζκόο νθείινληαη θπξίσο ζηελ έιιεηςε γλώζεσλ γηα ηελ αηηηνινγία ηεο ςπρηθήο λόζνπ. Η ςπρηθή αζζέλεηα δελ είλαη θάηη ρεηξνπηαζηό, είλαη γεληθό θη αόξηζην θαη όηη δελ γλσξίδνπκε καο θνβίδεη. Η δηαηώληζε ηνπ ζηίγκαηνο εμαηηίαο ηεο ςπρηθήο λόζνπ, εθηόο από ηελ έιιεηςε γλώζεσλ, εμεγείηαη θαη από ηε θπζηθή ξνπή ηνπ αλζξώπνπ ζην λα δηαηππώλεη πξνθαηεηιεκκέλεο θαη ζηεξεόηππεο εθηηκήζεηο. Σπρλά ν άλζξσπνο νδεγείηαη ζε απζαίξεηεο εθηηκήζεηο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, ηδηαίηεξα ππό ην θαζεζηώο έληνλνπ άγρνπο θαη θόβνπ. Οη αλζξώπηλεο θνηλσλίεο,ό,ηη θνβνύληαη ην γεινηνπνηνύλ θαη ην πεξηζσξηνπνηνύλ, γηαηί ληώζνπλ όηη απηό απεηιεί ηε ζπλνρή ηνπο. Απηή ε πεξηζσξηνπνίεζε ελδπλακώλεη ηελ αίζζεζε νκνηνγέλεηαο ηεο θνηλσλίαο, αιιά δπζθνιεύεη ηόζν ηελ πξόιεςε όζν θαη ηελ απνθαηάζηαζε απηώλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ςπρνινγηθέο δπζθνιίεο. Πξντόλ ηεο παξαπάλσ δηαδηθαζίαο είλαη νη πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεόηππα. Τα ζηεξεόηππα (stereotypes), νη πξνθαηαιήςεηο (prejudices) θαη νη επαθόινπζεο δηαθξίζεηο (discrimination) απνηεινύλ ηξεηο έλλνηεο πνπ ζπλδένληαη ζηελά κε ηελ έλλνηα ηνπ ζηίγκαηνο (Πίνακαρ 1). 10

4 ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΙΓΜΑΣΙΜΟ ΣΗ ΦΤΥΙΚΗ ΑΘΔΝΔΙΑ Ο ζηηγκαηηζκόο πνπ επηθέξνπλ νξηζκέλεο ζπλζήθεο, ηδηόηεηεο ή θαηαζηάζεηο, όπσο ην λα λνζεί θαλείο από ςπρηθή αζζέλεηα, είλαη κηα ζύλζεηε δηαδηθαζία θαη έλλνηα, πνπ εληνπίδεηαη ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο αιιειεπίδξαζεο θαη ηεο δπλακηθήο ησλ θνηλσληθώλ ζρέζεσλ. Η ζεσξεηηθή ζύιιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ επηβάιιεη, ινηπόλ, κηα θνηλσληθή πξννπηηθή ζηελ εμέηαζή ηνπ, ηόζν αλαθνξηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ ην δηακνξθώλνπλ, όζν θαη αλαθνξηθά κε ηηο ζπλέπεηέο ηνπ, πνπ δελ πεξηνξίδνληαη κόλν ζην άηνκν πνπ είλαη άκεζνο απνδέθηεο ηνπ, αιιά επεθηείλνληαη ζην επξύηεξν θνηλσληθό πεδίν. Τν ζηίγκα είλαη κηα θνηλσληθή θαηαζθεπή, αλαπόζπαζηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ ύπαξμε ελόο θάζκαηνο δηαθνξεηηθώλ θνηλσληθώλ ηαπηνηήησλ θαη ηεο ζεκαζίαο, ηεο ζεηηθήο ή αξλεηηθήο αμίαο πνπ ηνπο απνδίδεηαη (Dovidio et al 2000). Η δηαδηθαζία ηνπ ζηηγκαηηζκνύ αθνξκείηαη από ηελ αλαγλώξηζε ηεο ύπαξμεο ελόο ραξαθηεξηζηηθνύ πνπ θάλεη ηνλ θάηνρό ηνπ λα μερσξίδεη από ην ζύλνιν θαη πνπ ππνδειώλεη κηα απαμησκέλε θνηλσληθή ηαπηόηεηα. Η αξλεηηθή θόξηηζε πνπ απνδίδεηαη ζε απηό ην ραξαθηεξηζηηθό, απηό ην ζεκάδη, είηε είλαη άκεζα νξαηό, είηε κε θάπνηνλ ιηγόηεξν εκθαλή ηξόπν ελζσκαησκέλν ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ αηόκνπ πνπ ην θέξεη, έρεη λα θάλεη πξώηα απ όια κε ηηο λνεκαηνδνηήζεηο πνπ εθιακβάλεη ην ραξαθηεξηζηηθό απηό, νη νπνίεο εκθαλίδνληαη αληηζεηηθέο ή απνθιεηόκελεο από ηε δεδνκέλε ζπιινγηθή ηαπηόηεηα. Απηή ε ινγηθή απνθιεηζκνύ ηνπ δηαθνξεηηθνύ πεγάδεη από ηελ άξξεηε ζπγθξόηεζε ελόο θνηλσληθνύ κέζνπ όξνπ, ζε ζρέζε κε ηνλ νπνίν νξίδεηαη ε ζεώξεζε ηνπ θπζηνινγηθνύ, άξα επηζπκεηνύ ή, έζησ, αλεθηνύ από κηα θνηλσλία. Βέβαηα, ην αλ έλα παξεθθιίλνλ ραξαθηεξηζηηθό ζα ζεσξεζεί παζνινγηθό ή απιώο δηαθνξεηηθό, εμαξηάηαη από ην εηδηθό λόεκα πνπ παίξλεη ζε ζρέζε κε ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπγθξνηνύλ ηε ζπιινγηθή ηαπηόηεηα, ή, γηα λα ην ζέζεη θαλείο αληίζηξνθα, ην ζύλνιν ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ θαηέρνπλ ζεκειηώδε ξόιν σο πξνο ηε ζπγθξόηεζε ηεο ζπιινγηθήο ηαπηόηεηαο κηαο θνηλσλίαο, δηακνξθώλνληαο ηηο ηδηαίηεξεο πνηόηεηέο ηεο, θαζνξίδνπλ πνηα παξεθθιίλνληα ραξαθηεξηζηηθά ζα ζεσξεζνύλ παζνινγηθά θαη ζε πνην βαζκό. Η δηάγλσζε κηαο ςπρηθήο δηαηαξαρήο ζπλεπάγεηαη ηελ άκεζε αλάθιεζε ζηηγκαηηζηηθώλ ζηεξενηύπσλ γηα ην άηνκν πνπ πάζρεη, ζηεξενηύπσλ πνπ δηαρξνληθά έρνπλ θαηαζηεί αλαπόζπαζην κέξνο ηεο νληόηεηαο ζηελ νπνία αληηζηνηρεί ε έλλνηα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο. Τν γεγνλόο όηη ην θνηλσληθό ζηίγκα απνηειεί κηα δεύηεξε λόζν, πνπ έξρεηαη λα πξνζηεζεί ζηηο ήδε αξλεηηθέο ζπλζήθεο πνπ πξνδηαγξάθεη ε ηαηξηθά πξνζδηνξηζκέλε παζνινγία, απνηειεί κηα δηαπίζησζε πνπ δελ είλαη πξσηόηππε πιένλ, αιιά είλαη ηδηαίηεξα απνθαιππηηθή σο πξνο ηηο δηαζηάζεηο πνπ παίξλεη ε ςπρηθή αζζέλεηα ιόγσ ηνπ ζηηγκαηηζκνύ ηεο. Τν ζηίγκα πνπ ζπλνδεύεη ηελ ςπρηθή αζζέλεηα απνηππώλεηαη αλεμίηεια ζηελ ηαπηόηεηα ηνπ αλζξώπνπ πνπ πάζρεη. Ο αζζελήο παύεη λα είλαη άηνκν κε ηα ίδηα δηθαηώκαηα, κε ηελ ίδηα αλζξώπηλε αμία όπσο όια ηα αλζξώπηλα όληα (Goffman 1963). Η ηαπηόηεηά ηνπ αθξσηεξηάδεηαη, θαζώο ε ηακπέια ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο θαη νη ζθνηεηλέο ζπλδειώζεηο ηεο θαηαιήγνπλ λα απνηεινύλ ην κόλν ηξόπν νξηζκνύ ηνπ σο αηόκνπ. Τα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνζσπηθόηεηάο ηνπ, νη ηδηαηηεξόηεηεο θαη νη αλζξώπηλεο πνηόηεηεο ηνπ ππνβαζκίδνληαη, όηαλ δελ απαιείθνληαη ηειείσο, από ηηο ζηεξενηππηθέο, γεληθεπκέλεο αλαπαξαζηάζεηο ηνπ ςπρηθά αζζελή πνπ θπξηαξρνύλ ζηελ θνηλή γλώκε. Τν ζηίγκα κέλεη αλεμίηειν πάλσ ζηνλ άλζξσπν πνπ ην θέξεη, είλαη έλα ζεκάδη πνπ παγηώλεηαη εθ όξνπ δσήο. Αθόκα θαη αλ ηα ζπκπηώκαηα ππνρσξήζνπλ, αθόκα θαη αλ ν άλζξσπνο κε ςπρηθή αζζέλεηα απνδείμεη όηη κπνξεί λα εθπιεξώζεη ηνλ θνηλσληθό ηνπ ξόιν, λα εξγαζηεί θαη λα έρεη κηα νκαιή θνηλσληθή δσή, ε δπζπηζηία, ν θόβνο, ε απνθπγή, ε απόξξηςε θαη νη ζπκπεξηθνξέο δηαθξίζεσλ ελαληίνλ ηνπ ηνλ αθνινπζνύλ (Sartorius&Schulze 2005). Απηή ε αλεπηζύκεηε, δπζθεκηζηηθή ηδηόηεηα ζηεξεί από ην άηνκν ην δηθαίσκα ηεο πιήξνπο θνηλσληθήο απνδνρήο θαη ηνλ αλαγθάδεη λα θξύςεη ηελ αηηία πνπ πξνθαιεί απηή ηελ αληηκεηώπηζε. Παξάιιεια, νη ζηηγκαηηζηηθέο ζηάζεηο ηνπ θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο ελδνβάιινληαη θαη πηνζεηνύληαη από ην ίδην ην ζηηγκαηηδνκέλν άηνκν, ην νπνίν δηακνξθώλεη ην ππνθεηκεληθό ηνπ βίσκα θαη ηνλ απηνπξνζδηνξηζκό ηνπ βάζεη απηώλ ησλ αξλεηηθώλ ζπλδειώζεσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπ ηαπηόηεηα. Σύκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα δηεζλνύο κειέηεο ησλ Lasalivia et al. (2012), (ζηε κειέηε ζπκκεηείρε θαη δείγκα Διιήλσλ αζζελώλ), θαίλεηαη όηη ην ζηίγκα πνπ ζπλνδεύεη ηελ θαηάζιηςε κπνξεί λα απνδεηρζεί ρεηξόηεξν από ηελ ίδηα ηελ αζζέλεηα. Σρεδόλ ηα δύν ηξίηα ησλ αλζξώπσλ πνπ έπαζαλ θάπνηε θαηάζιηςε αλέθεξαλ ζηελ έξεπλα όηη βίσζαλ δηαθξίζεηο ελαληίνλ ηνπο ζε έλαλ ηνπιάρηζηνλ ζεκαληηθό ηνκέα ηεο δσήο ηνπο. Πην ζπρλέο ήηαλ νη δηαθξίζεηο από κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο (40%), από ηα θηιηθά ηνπο πξόζσπα (33%), από ηνλ ζύληξνθό ηνπο (23%) θαη από ηνλ εξγαζηαθό ηνπο ρώξν (21%). Σρεδόλ επηά ζηνπο δέθα αζζελείο ζα επηζπκνύζαλ λα απνθξύςνπλ ηελ δηάγλσζή ηνπο από ηνπο άιινπο, θαζώο ζα πεξίκελαλ όηη απηή ζα είρε αξλεηηθό αληίθηππν θαη ζα νδεγνύζε ζε δηαθξίζεηο(lasalivia et al 2012). Ο θόβνο ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ ζηηγκαηηζκνύ θάλεη πνιινύο αζζελείο κε θαηάζιηςε λα απνθεύγνπλ λα αλαδεηήζνπλ ζεξαπεία ππό ηνλ θόβν ηεο απνθάιπςεο ηεο δηάγλσζεο θαη ηνπ πηζαλνύ ζηηγκαηηζκνύ (Σθαπηλάθεο, 2012). Σε ζπλδπαζκό κε ηελ πιαζκαηηθή ζπρλά εηθόλα παξνπζίαζεο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο από ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαη ηεο έιιεηςεο ζσζηήο ελεκέξσζεο από ην θνηλό, ν ζηηγκαηηζκόο ησλ ςπρηθά αζζελώλ έξρεηαη νπζηαζηηθά ζαλ θπζηθό επαθόινπζν. Η εηηθεηνπνίεζε πνπ πθίζηαληαη απηά ηα άηνκα δπζρεξαίλνπλ αθόκα πεξηζζόηεξν ηελ θαηάζηαζε, ηελ απνθαηάζηαζή αιιά θαη ηελ νκαιή ελζσκάησζή ηνπο από ηελ θνηλσλία (Μαδηαλόο 1997; Sartorius 1998; Björkman et al, 2007; Pitre et al 2007). Οη ζνβαξέο ςπρηθέο δηαηαξαρέο θέξνπλ ην βαξύηεξν ζηηγκαηηζηηθό θνξηίν, θαζώο επεξεάδνπλ όιεο ηεο πηπρέο ηεο ςπρνζπλαηζζεκαηηθήο δσήο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηόκνπ. Αληηιήςεηο ζρεηηθέο κε ηελ επηθηλδπλόηεηα θαη ηελ απξόβιεπηε ζπκπεξηθνξά, ηελ θνηλσληθή δπζιεηηνπξγηθόηεηα, ηελ αληθαλόηεηα αληαπόθξηζεο ζηηο εξγαζηαθέο απαηηήζεηο θαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο αλαθηλνύληαη απηόκαηα ζηνλ θνηλό 11

5 λνπ θαη αθνξνύλ ζε έλα βαζκό ην ζύλνιν ησλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ. ΚΑΣΑΘΛΙΦΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΟ ΣΙΓΜΑ Τν θνηλσληθό ζηίγκα πνπ θέξνπλ νη ςπρηθέο αζζέλεηεο γεληθόηεξα, θαζώο θαη ε ειιηπήο ελεκέξσζε, ε άγλνηα, ηα ζηεξεόηππα, νη κύζνη, νη πξνθαηαιήςεηο, απνηεινύλ ηηο θύξηεο αηηίεο πνπ ραξαθηεξίδνπλ, αθόκα θαη ζήκεξα, ηελ θαηάζιηςε, σο έλα ζέκα taboo. Πέξα από ηελ πξνζσπηθή κάρε κε ηελ θαηάζιηςε, θάπνηνο πνπ λνζεί έρεη επίζεο λα αληηκεησπίζεη θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ επηθξαηνύλ γύξσ από ην πξόβιεκα ηεο θαηάζιηςεο, αληηιήςεηο πνπ πνιιέο θνξέο δελ είλαη αιεζηλέο ή αθξηβείο. Δίλαη γεγνλόο όηη πνιινί άλζξσπνη ληώζνπλ ακήραλνη ή ληώζνπλ ληξνπή λα κηιήζνπλ ή λα απνθαιύςνπλ ην πξόβιεκα ζηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ηελ εξγαζία ηνπο ή ην θηιηθό ηνπο πεξηβάιινλ. Σπλήζσο, ην θνηλσληθό ζηίγκα ελάληηα ζηελ θαηάζιηςε, παίξλεη ηελ κνξθή αλαθξηβώλ ζηεξενηύπσλ ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά, ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο δπλαηόηεηεο ησλ αλζξώπσλ πνπ ππνθέξνπλ από ηε λόζν (Πίνακαρ 2). Τν ζηίγκα απέλαληη ζηελ θαηάζιηςε είλαη ηδηαίηεξα έληνλν ζε νηθνγέλεηεο πνπ εζηηάδνπλ ζηα επηηεύγκαηα θαη έρνπλ πςειά θαη αλειαζηηθά όξηα, αιιά θαη ζε εξγαζηαθά πεξηβάιινληα κε πςειέο απαηηήζεηο, ελώ αθνξά θαη ηα δύν θύια, δπζθνιεύεη όκσο πεξηζζόηεξν ηνπο άλδξεο, νη νπνίνη θνβνύληαη όηη νη άιινη ζα δνπλ ηελ θαηάζιηςε σο έλα ζεκάδη αδπλακίαο. Σηελ πεξίπησζε απηή, πξνζπαζνύλ λα θαιύςνπλ ή λα ληθήζνπλ κόλνη ηνπο ηελ θαηάζιηςε θαη ε αλαδήηεζε βνήζεηαο από εηδηθό ςπρηθήο πγείαο θαζπζηεξεί. Ταπηόρξνλα, ην θνηλσληθό ζηίγκα ηεο θαηάζιηςεο έρεη κηα αθόκα επηθίλδπλε δηάζηαζε. Καζώο νη άλζξσπνη έρνπλ ηελ ηάζε λα βιέπνπλ ηνλ εαπηό ηνπο κέζα από ηα κάηηα ησλ άιισλ, κέζα από ηα ζηεξεόηππα, ν άλζξσπνο πνπ λνζεί από θαηάζιηςε ηείλεη λα βιέπεη πεξηζζόηεξν ηνλ εαπηό ηνπ σο κε ηθαλό, αλεπαξθή, κε παξαγσγηθό θαη αδύλακν. Απηόο ν ραξαθηεξηζκόο ηνπ αδύλακνπ, δπλακώλεη ην αίζζεκα κεηνλεμίαο θαη απνηξέπεη ην άηνκν από ηελ πξνζπάζεηα λα μεπεξάζεη ην πξόβιεκα θαη λα δηεθδηθήζεη ηε ιύζε ηνπ. Σεκαληηθόο όγθνο εξεπλεηηθνύ έξγνπ έρεη αθηεξσζεί ζην δήηεκα ηεο έληαζεο ηνπ ζηίγκαηνο θαη ηεο δηαβάζκηζεο πνπ παξνπζηάδεη αλάινγα κε ηελ αζζέλεηα ηελ νπνία αθνξά. Τα απνηειέζκαηα εξεπλώλ, ζπγθιείλνπλ ζην ζπκπέξαζκα όηη ε έληαζε θαη νη ζπλέπεηεο ηνπ ζηίγκαηνο πνηθίινπλ κεηαμύ ησλ ςπρηαηξηθώλ δηαγλώζεσλ (Link et al 1999; Crisp et al 2000; Dickerson et al 2002; Dinos et al 2004, Mann & Himelein 2004). Η θνηλή γλώκε έρεη ηελ ηάζε λα ζηηγκαηίδεη εληνλόηεξα αζζελείο κε γελεηήζηεο ςπρηθέο παζήζεηο. Θα πεξηκέλακε λα ηζρύζεη ην αληίζηξνθν, θαζώο έλαο αζζελήο πνπ αληηκεησπίδεη κία γελεηήζηα ςπρηθή αζζέλεηα ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα θαηεγνξεζεί γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο ηνπ. Ψζηόζν, νη γελεηήζηεο ςπρηθέο παζήζεηο γίλνληαη αληηιεπηέο σο κόληκεο, γεγνλόο ην νπνίν πξνθαιεί κεγαιύηεξε δπζαξέζθεηα θαζώο δεκηνπξγείηαη ε εληύπσζε πσο ν αζζελήο δελ πξόθεηηαη πνηέ λα αλαξξώζεη (Mann&Himelein 2004). Σπκπεξαίλνπκε νπόηε, πσο ην ελδερόκελν αλάξξσζεο από ηελ ςπρηθά αζζέλεηα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηακόξθσζε θαη ηελ έληαζε ηνπ ζηίγκαηνο. Άιιεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ πσο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε ζηελ έληαζε ηνπ ζηίγκαηνο κεηαμύ ςπρσηηθώλ θαη κε ςπρσηηθώλ αζζελεηώλ (Link et al 1999; Crisp et al 2000; Dickerson et al 2002; Dinos et al 2004; Mann & Himelein 2004). Μεηαμύ θαηάζιηςεο θαη ζρηδνθξέλεηαο, ε ζρηδνθξέλεηα θαίλεηαη πάληνηε λα επσκίδεηαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηνπ ζηίγκαηνο, παξόιν πνπ αζζελείο πνπ πάζρνπλ από θαηάζιηςε αληηκεησπίδνληαη ζπρλά σο ππαίηηνη ηεο θαηάζηαζήο ηνπο. Τν γεγνλόο πσο ε ζρηδνθξέλεηα ζπλδέεηαη ππνζπλείδεηα κε ηελ επηθηλδπλόηεηα αξθεί πξνθεηκέλνπ νη ζπγθεθξηκέλνη αζζελείο λα γίλνληαη αληηθείκελν εληνλόηεξσλ δηαθξίζεσλ. Ο βαζκόο ππαηηηόηεηαο σζηόζν παξακέλεη έλα ζεκαληηθό θξηηήξην θαη γηα ην απηό νη ςπρηθά αζζελείο πνπ πάζρνπλ από αιθννιηζκό ή θάλνπλ ρξήζε λαξθσηηθώλ νπζηώλ βξίζθνληαη ζηα πςειόηεξα επίπεδα ηεο θιίκαθαο ησλ δηαθξίζεσλ (Dinos et al 2004). ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΣΟΤ ΣΙΓΜΑΣΟ Δ ΑΣΟΜΑ ΜΔ ΦΤΥΙΚΗ ΑΘΔΝΔΙΑ Οη πνιιαπιέο εθθάλζεηο ηνπ ζηίγκαηνο δελ ελλννύληαη κόλν σο πξνο ηηο θνηλσληθέο θαη πνιηηηζκηθέο απνρξώζεηο ηνπ, αιιά θαη σο πξνο ην εύξνο ησλ ζπλεπεηώλ ηνπ, πνπ γίλνληαη ηδηαίηεξα αηζζεηέο ηόζν ζε αηνκηθό όζν θαη ζε δηνκαδηθό θαη θνηλσληθό επίπεδν. Γηαθιαδίδνληαη ζε νιόθιεξν ηνλ θνηλσληθό ηζηό θαη, κε δεδνκέλν όηη ε επεμία ελόο θνηλσληθνύ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη από ηελ επεκεξία ησλ επηκέξνπο νκάδσλ πνπ ην ζπγθξνηνύλ, επεξεάδνπλ ην ζύλνιν ηεο θνηλσλίαο. Τα ζηεξεόηππα θαη νη πξνθαηαιήςεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ ςπρηθή αζζέλεηα πξνδηαγξάθνπλ ηελ αξλεηηθή αληηκεηώπηζή ηνπ αηόκνπ πνπ λνζεί θαη εθθξάδνληαη άκεζα ή έκκεζα, ξεηά ή άξξεηα, ηόζν ζην επίπεδν ησλ αληηιήςεσλ πνπ δηακνξθώλνληαη απέλαληί ηνπ, όζν θαη ζην επίπεδν ησλ ζπκπεξηθνξώλ θαη ησλ πξαθηηθώλ δηαθξίζεσλ πνπ πηνζεηνύληαη θαη πνπ νδεγνύλ ζηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό ηνπ (Corrigan&Watson 2002). Η θνηλσληθή απνκόλσζε επηδεηλώλεη ηε ήδε βεβαξπκέλε ςπρνινγηθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελή θαη νη ζπκπεξηθνξέο δηαθξίζεσλ ηνλ απνθιείνπλ από ην δηθαίσκα ζηελ εξγαζία (Link 1987; Marwaha&Johnson 2004;Wahl 1999) θαη ζηελ θαηνηθία (Wahl 1999), δπζρεξαίλνληαο ηελ όπνηα πξνζπάζεηα γηα απηόλνκε δηαβίσζε θαη ηζόηηκε ύπαξμε ηελ θνηλσλία. Σε θάζε πεξίπησζε, νη επηπηώζεηο ηνπ ζηίγκαηνο είλαη θαηαιπηηθέο γηα ηνπο αλζξώπνπο πνπ λνζνύλ. Η ςπρνινγηθή πίεζε θαη νη δπζρεξείο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο επηδεηλώλνπλ ηελ ήδε επηβαξπκέλε ςπρηθή ηνπο πγεία, κε ζεκαληηθό αληίθηππν ζηελ πνξεία θαη ηελ έθβαζε ηεο ίδηαο ηεο αζζέλεηαο (Corrigan et al 2003;Green et al 2003; Knight et al 2003;Lai et al 2000;Link et al 2001; Shulze & Angermeyer 2003;Wright et al 2000). Παξάιιεια, ην βίσκα ηνπ ζηηγκαηηζκνύ από ηνλ θνηλσληθό ηνπο πεξίγπξν δηαβξώλεη ηελ απηνεηθόλα ηνπο, δεκηνπξγώληαο ηνπο ακθηβνιίεο θαη ελνρέο θαη νδεγώληαο, ηειηθά, ζηνλ απηνζηηγκαηηζκό ηνπο (Byrne 2000). Τν ζηίγκα ελδνβάιιεηαη σο κέξνο ηεο 12

6 ηαπηόηεηαο ηνπ αηόκνπ πνπ, ζηε ζπλέρεηα, ιεηηνπξγεί θνηλσληθά ζύκθσλα κε απηή ηελ ηδηόηεηα, απνθιείνληαο ηνλ εαπηό ηνπ από ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε (Angermeyer et al 2004). Τν ζηίγκα έρεη απνδεηρζεί όηη απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν εκπόδην ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο (Corrigan&Penn 1999), θαζώο απνηξέπεη από ηε ζσζηή θαη έγθαηξε ζεξαπεία θαη εηδηθά ηελ εθαξκνγή θαξκαθεπηηθήο αγσγήο, επεξεάδνληαο δπζκελώο ηελ πνξεία ηεο αζζέλεηαο θαη ηελ πνηόηεηα δσήο ηνπ αζζελή (Schulze&Angermeyer 2003). Πξόζζεηε ζπλέπεηα ηνπ ζηίγκαηνο είλαη θαη ε αύμεζε ηεο επηβάξπλζεο πνπ ζέηνπλ νη ςπρηθέο δηαηαξαρέο ζηε δεκόζηα πγεία. Ο ιόγνο είλαη απιόο. Η δηάβξσζε ηεο θνηλσληθήο ππόζηαζεο, ηνπ θνηλσληθνύ δηθηύνπ θαη ηεο απηνπεπνίζεζεο ησλ αζζελώλ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θαζπζηεξεκέλε αλαδήηεζε βνήζεηαο, ηελ πιεκκειή ζεξαπεία ή ηελ απνπζία θάζε ζεξαπείαο, ηελ ειαηησκέλε ζπλεξγαζηκόηεηα ζηε ζεξαπεπηηθή αγσγή, ηελ παξαηεηακέλε πνξεία ηεο λόζνπ, ελ ηέιεη ηηο λνζειείεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα απνθεπρζνύλ. Οη επηδεκηνινγηθέο έξεπλεο θαηαδεηθλύνπλ επίκνλα πσο ε πιεηνςεθία ησλ αηόκσλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επσθειεζνύλ από ηε ρξήζε ησλ ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο είηε δε δεηνύλ πνηέ βνήζεηα, είηε εγθαηαιείπνπλ πξηλ ηελ νινθιήξσζε ηεο ζεξαπείαο (Corrigan 2007). Οη έξεπλεο ηζρπξίδνληαη πσο βαζηθό αίηην παξακέλεη ην γεγνλόο πσο θαλέλαο δελ ζέιεη λα ζηηγκαηηζηεί σο ςπρηθά αζζελήο. Τν παξαπάλσ ζπλδπάδεηαη κε ζθέςεηο ζρεηηθά κε ην ηη κπνξεί νη άιινη λα ζθεθηνύλ θαζώο θαη κε ηελ αλάγθε λα αληηκεησπίζεη θάπνηνο κόλνο ηνπ ην πξόβιεκά ηνπ (Corrigan 2007). Η επηθύιαμε ησλ ίδησλ ησλ ρξεζηώλ απέλαληη ζην ζύζηεκα πνπ ζθνπόο ηνπ είλαη ε θξνληίδα θαη ε πεξίζαιςε ησλ ςπρηθά αζζελώλ, ζεσξείηαη πσο έρεη απνηειέζεη ζεκαληηθό εκπόδην ζηελ αλάπηπμή ηνπ. Ο αζζελήο αξλνύκελνο ηελ αλάγθε ηνπ γηα ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, αξλείηαη ηελ ηακπέια ηνπ ςπρηθά αζζελνύο. Ταπηόρξνλα δπζηπρώο αξλείηαη θαη ην ίδην ηνπ ην πξόβιεκα ην νπνίν δελ παύεη λα βξίζθεηαη εθεί θαη λα εμειίζζεηαη κε επηβαξπληηθέο επηπηώζεηο γηα ηνλ ίδην. Όκσο, νη επηπηώζεηο ηνπ ζηίγκαηνο δελ πεξηνξίδνληαη κόλν ζην άηνκν πνπ λνζεί. Δπεθηείλνληαη θαη ζηα άηνκα ηνπ ζηελνύ πεξηβάιινληόο ηνπ, ζηελ νηθνγέλεηά ηνπ, πνπ ζπκπάζρεη καδί ηνπ θαη αληηκεησπίδεη κε ηε ζεηξά ηεο έλα κεγάιν βαζκό θνηλσληθήο απόξξηςεο θαη, παξάιιεια, ελνρήο θαη απηνζηηγκαηηζκνύ (Corrigan et al 2003). Τν ζηίγκα πιήηηεη θαη όινπο απηνύο πνπ ζπλδένληαη κε ηνλ αζζελή θαη ηελ αζζέλεηά ηνπ, ηνπο επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο, ηα ςπρηαηξηθά ηδξύκαηα, ηνπο ζεζκνύο παξνρήο ςπρηαηξηθώλ θαη ςπρνινγηθώλ ππεξεζηώλ θαη ηηο κεζόδνπο ζεξαπείαο (Cuttcliffe&Hannigan 2001). Πέξα από ηηο ςπρνινγηθέο θαη πξαθηηθέο επηπηώζεηο, ην ζηίγκα επεξεάδεη ζεκαληηθά, ζην βαζκό πνπ ε θνηλή γλώκε επεξεάδεη ηελ επίζεκε θνηλσληθή πνιηηηθή θαη ηε ζεζκηθή αληηκεηώπηζε ησλ αηόκσλ κε ςπρηθέο δηαηαξαρέο. Σε επίπεδν ζεζκηθό, νη ζηεξεόηππεο πεπνηζήζεηο αλαθνξηθά κε ηνλ θνηλσληθό παξαζηηηζκό, ηελ πεξηνξηζκέλε παξαγσγηθόηεηα ησλ αηόκσλ κε ςπρηθή αζζέλεηα θαη ηελ ρξνληόηεηα ησλ ςπρηθώλ δηαηαξαρώλ, ζηεξεόηππα πνπ ελδπλακώλνληαη από ηε θησρή έθβαζε ηεο αζζέλεηαο ιόγσ ηεο ειιηπνύο ή αλύπαξθηεο ζεξαπεπηηθήο αληηκεηώπηζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ απνθπγή ηνπ ζηίγκαηνο, νδεγνύλ ζε κεγαιύηεξε απαμίσζε ησλ αηόκσλ κε ςπρηθή αζζέλεηα θαη ησλ δνκώλ ησλ ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο από ηελ θξαηηθή πνιηηηθή. Η αλέιπηδε θαη πεζηκηζηηθή πξννπηηθή ππό ηελ νπνία αληηκεησπίδεηαη ν ςπρηθά αζζελήο έρεη σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ θνλδπιίσλ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο θαη ηελ απνπζία πξσηνβνπιηώλ γηα ηε βειηίσζε ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ θαη ηνπ ςπρηαηξηθνύ ζπζηήκαηνο γεληθόηεξα (Cutcliffe&Hannigan 2001). Ο θαύινο θύθινο ηνπ ζηίγκαηνο δηαησλίδεηαη, θαζώο ε θησρή έθβαζε ηεο αζζέλεηαο, κε ηηο παξάπιεπξεο ζπλέπεηεο ηεο βίαο θαη ηεο αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο, παγηώλεη ζηηο πξνζιήςεηο ηεο θνηλήο γλώκεο ην αξλεηηθά ρξσκαηηζκέλν πιαίζην ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ε ςπρηθή αζζέλεηα (Sartorius 1999). Τν πιαίζην απηό θαζηζηά ηδηαίηεξα δύζθνιε ηελ πξνζπάζεηα πξνάζπηζεο θαη δηεθδίθεζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ ςπρηθά αζζελώλ θαη βειηίσζεο ηεο πνηόηεηαο δσήο ηνπο, ελώ αληαλαθιάηαη ζηελ θξαηηθή πνιηηηθή κε επηπηώζεηο θαη ζηηο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο. Οη πεπνηζήζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνηηζέκελε επηθηλδπλόηεηα ησλ αηόκσλ κε ςπρηθή αζζέλεηα νδεγνύλ ζε ζθεπηηθηζκό ηηο λνκνζεηηθέο αξρέο αλαθνξηθά κε αηηήκαηα γηα ην ζεβαζκό ηεο πξνζσπηθήο ειεπζεξίαο ηνπ αηόκνπ θαη ηελ απνθπγή ηνπ εγθιεηζκνύ ηνπ, όηαλ απηό δελ παξνπζηάδεηαη απαξαίηεην, θαη ζπληεινύλ ζηελ εθαξκνγή απζηεξώλ κέηξσλ πεξηνξηζηηθνύ θαη θαηαλαγθαζηηθνύ ραξαθηήξα (Cutcliffe&Hannigan2001). Απηή ε «αιπζηδσηή αληίδξαζε» πνπ πξνθαινύλ ζε θνηλσληθό επίπεδν νη ζηηγκαηηζηηθέο πεπνηζήζεηο πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ ςπρηθή αζζέλεηα θαηαδεηθλύεη ηε ζνβαξόηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζηίγκαηνο. Οη θαζνξηζηηθέο επηπηώζεηο πνπ έρεη ζηελ αηνκηθή επεκεξία, ζηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαη ζηελ εζηθή θαη πνιηηηζκηθή δηάζηαζε ηεο θνηλσλίαο, θαζηζηνύλ ηελ αλάγθε θαηαπνιέκεζήο ηνπ επηηαθηηθή. Πέξα από απηό, όκσο, ν ζηηγκαηηζκόο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο ζπληζηά πάλσ από όια έλα θαηλόκελν θνηλσληθήο αδηθίαο θαη, ηαπηόρξνλα, κηα πξόθιεζε ζηα ηδαληθά κηαο θνηλσλίαο πνπ ζέιεη λα νλνκάδεηαη δίθαηε, αλζξσπηζηηθή θαη επλνκνύκελε, ζπληζηά κηα πξόθιεζε γηα αιιαγή. ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ Πνιιέο θαη πνηθίιεο είλαη νη ζηξαηεγηθέο πνπ έρνπλ επηλνεζεί πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάινπλ ζηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζηξεβιώλ πεπνηζήζεσλ γηα ηελ ςπρηθή λόζν, ζηελ αιιαγή θαη βειηίσζε ησλ ζηάζεσλ απέλαληη ζηα άηνκα πνπ πάζρνπλ θαη ζηνλ πεξηνξηζκό ηνπ ζηίγκαηνο. Ο Corrigan (2001), κέζα από ην εθηελέο έξγν ηνπ πξνζαλαηνιηζκέλν ζηε κειέηε, ηελ θαηαλόεζε, ηελ αλάιπζε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζηίγκαηνο, ππνζηεξίδεη όηη νη ηξεηο θύξηεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ άκβιπλζε ησλ αξλεηηθώλ ζηεξενηύπσλ θαη ηε κείσζε ηνπ θνηλσληθνύ ζηίγκαηνο είλαη ε δηακαξηπξία, ε εθπαίδεπζε θαη ε επαθή. Διαμαρηυρία Η δηακαξηπξία αλαθέξεηαη θπξίσο πξνο ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, ηόζν γηα ηηο αλαθξηβείο θαη 13

7 αξλεηηθέο αλαπαξαζηάζεηο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο θαη ησλ αηόκσλ πνπ πάζρνπλ από απηή, όζν θαη γηα ηε γιώζζα πνπ θαηά θαλόλα ρξεζηκνπνηείηαη, ζπρλά αλάιγεηε θαη ζηηγκαηηζηηθή γηα ηνπο αζζελείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Πξόθεηηαη γηα ηε δηακαξηπξία όζσλ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα λα δνπλ θαζαξά ηελ αιήζεηα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο κέζα από ηελ νκίριε ησλ κύζσλ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ. Τα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, πνπ ηόζν εύθνια θαη αβίαζηα δηακνξθώλνπλ απόςεηο θαη ζπλεηδήζεηο, ζα κπνξνύζαλ λα ζπκβάιινπλ ηα κέγηζηα πξνο απηήλ ηελ θαηεύζπλζε, θαζώο ε εηθόλα ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο δελ είλαη θάηη ην νπνίν ζα έπξεπε λα ςπραγσγεί, αιιά θάηη ην νπνίν ζα έπξεπε λα θαηαλνείηαη. Οη εκπεηξίεο θαη νη ηζηνξίεο, νη πξαγκαηηθέο ηζηνξίεο ησλ ςπρηθά αζζελώλ, εθείλσλ πνπ επηζπκνύλ λα ηηο κνηξαζηνύλ, ζα έπξεπε λα αθνπζηνύλ θαζώο ηα κέζα απηά ζα κπνξνύζαλ λα απνηειέζνπλ ην θαλάιη απηήο ηεο πιεξνθνξίαο θαη ε θνηλή γλώκε πηζαλόλ ζα είρε επηηέινπο ηελ επθαηξία λα αληηθξίζεη ην πην επηθίλδπλν πξόζσπν, ην δηθό ηεο. Τα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο κέζα από ηελ ππεύζπλε θαη αθξηβή παξνπζίαζε ησλ ζεκάησλ ςπρηθήο πγείαο θαη ηελ παξνρή ζσζηήο ελεκέξσζεο ζην θνηλό, έρνπλ ηε δπλαηόηεηα λα ζπκβάινπλ ζηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ςπρηθήο πγείαο θαη θαη επέθηαζε ζηε κείσζε ηνπ ζηίγκαηνο. Τα ηειεπηαία ρξόληα γίλνληαη ζπλερείο παξεκβάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο ζε ζέκαηα ςπρηθήο πγείαο, ηόζν από ηνπο θνξείο ςπρηθήο πγείαο, όζν θαη από ηνπο ρξήζηεο ππεξεζηώλ ςπρηθήο πγείαο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Οη παξεκβάζεηο απηέο δείρλνπλ λα έρνπλ σο έλα βαζκό έλα ζεηηθό απνηέιεζκα ζηνλ ηξόπν πνπ ε ςπρηθή αζζέλεηα παξνπζηάδεηαη ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, παξόιν πνπ ππάξρνπλ αθόκα πνιιά παξαδείγκαηα αλαθξηβνύο πιεξνθόξεζεο θαη ζηξεβιήο παξνπζίαζεο (Γεκέιεο 2003; Οηθνλόκνπ θαη ζπλ 2007). Ταπηόρξνλα, ε δηαξθήο επαθή ησλ επαγγεικαηηώλ ςπρηθήο πγείαο κε ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο κπνξεί λα ζπκβάιιεη ελεξγά ζηε ζσζηή, ηζνξξνπεκέλε θαη «απνδξακαηνπνηεκέλε» παξνπζίαζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο, θαζώο θαη ζηελ ελεκέξσζε θαη αληηθεηκεληθή πιεξνθόξεζε ηεο θνηλήο γλώκεο. Εκπαίδευζη Η εθπαίδεπζε ηνπ πιεζπζκνύ, κέζσ ηεο παξνρήο έγθπξεο θαη επηζηεκνληθήο πιεξνθόξεζεο, απνηειεί θύξηα ζπληζηώζα ώζηε λα θαηαξξηθζνύλ νη κύζνη θαη ηα ζηεξεόηππα γηα ηελ ςπρηθή αζζέλεηα. Σεκαληηθό θνκκάηη ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζα κπνξνύζε λα έξζεη θαη πάιη κέζα από ηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο, σζηόζν ε εθπαίδεπζε ζα έπξεπε λα μεθηλήζεη από ηνπο ίδηνπο ηνπο θνξείο ηεο. Η εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηεο πξνζρνιηθήο θαη ζρνιηθήο ειηθίαο ζα έπξεπε πξηλ απ όια λα παξέρεη ηελ πιεξνθνξία θαη λα πξνιακβάλεη ηα ζηεξεόηππα θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο πνπ βξίζθνληαη δηάρπηα ζηελ θνηλσλία πξηλ γίλνπλ θηήκα θαηλνύξγησλ ζπλεηδήζεσλ. Η εθπαίδεπζε ησλ εηδηθώλ ζα πξέπεη λα θηλείηαη ζηνλ άμνλα ηεο απνθπγήο θαη ηεο αληηκεηώπηζεο ηνπ ζηίγκαηνο, θαζώο πνιινί ιίγνη επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο ιακβάλνπλ ππόςε ηνπο ηνλ παξάγνληα ζηίγκα θαηά ηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, αγλνώληαο ηελ ζεκαζία ηνπ ηόζν ζηνλ ςπρηζκό ηνπ αζζελνύο όζν θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο θξνληίδαο ηνπ. Η εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηθώλ πγείαο δελ ζα πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζηνπο ςπρηάηξνπο θαζώο ε ειιηπήο γλώζε δηαρείξηζεο ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ από ηνπο γηαηξνύο ησλ ππόινηπσλ εηδηθνηήησλ δελ κπνξεί λα απνηειεί πιένλ απνδεθηή δηθαηνινγία. Τα πξνβιήκαηα ησλ ςπρηθά αζζελώλ δελ είλαη απαξαηηήησο κόλν ςπρηθά ή ςπρνζσκαηηθά θαη νη αλάγθεο ηνπο ζε νινθιεξσκέλεο ππεξεζίεο πγείαο ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη ζαλ απηό πνπ είλαη, απηνλόεηεο. Επαθή Η επαθή κε ηε ςπρηθή αζζέλεηα κεηώλεη ηελ ηάζε λα πηνζεηνύκε ζηεξεόηππα θαη λα ππνθύπηνπκε ζε πξνθαηαιήςεηο. Όζν πην καθξηά βξηζθόκαζηε από ηνλ θνξέα ηεο αζζέλεηαο, ηόζν πην ζηξεβιή είλαη ε εηθόλα πνπ δηακνξθώλνπκε γηα εθείλνλ. Αληηζέησο, ε κείσζε ηεο απόζηαζεο καο θέξλεη πην θνληά ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, πξνάγεη ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ζε κέιε ηεο θνηλόηεηαο θαη ζε αλζξώπνπο κε θάπνην ςπρηαηξηθό πξόβιεκα θαη καο βνεζάεη λα δνύκε πίζσ από ηα ζηίγκαηα. Η δπλαηόηεηά λα βξεζνύκε θνληά ζηνπο ςπρηθά αζζελείο, κε απνθεύγνληαο ηνπο αιόγηζηα, αθνύγνληαο ηη έρνπλ λα πνπλ θαη ηη βηώλνπλ θαζεκεξηλά, επηηξέπνληαο ηνπο λα παξακείλνπλ θαη λα απνζεξαπεπηνύλ κέζα ζηελ θνηλόηεηα, κπνξεί λα ζεκαίλεη έλα δπλαηό ρηύπεκα ζηελ πεκπηνπζία ηνπ ζηίγκαηνο πνπ είλαη ν δηαρσξηζκό ηνπο «εκείο» από ην «εζείο». Δδώ θαη κεξηθά ρξόληα, ν πεξηνξηζκόο ηνπ ζηίγκαηνο ηεο ςπρηθήο λόζνπ άξρηζε λα απαζρνιεί ζνβαξά ηηο νξγαλώζεηο πγείαο ζε δηεζλέο θαη εζληθό επίπεδν (Ritcher et al 2003; Thompson et al 2002). Τώξα πιένλ γλσξίδνπκε όηη ε αλάπηπμε ζεξαπεπηηθώλ παξεκβάζεσλ πνπ ζα ζηνρεύνπλ, όρη κόλν ζηελ αλαθνύθηζε ησλ ςπρηαηξηθώλ ζπκπησκάησλ, αιιά θαη ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζηίγκαηνο, ζα είλαη απνηειεζκαηηθόηεξεο θαη δηαξθέζηεξεο (Christensen et al 1999), ζε ζπλδπαζκό, βέβαηα, κε ηε ζεκαληηθόηαηε βνήζεηα πνπ κπνξεί λα πξνζθέξνπλ νη νξγαλσκέλεο ςπρνθνηλσληθέο παξεκβάζεηο ζηηο νηθνγέλεηεο ησλ αζζελώλ (Tomaras et al 2000). ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ Τν ζηίγκα έρεη απνδεηρζεί όηη απνηειεί ην ζεκαληηθόηεξν εκπόδην ζηελ απνηειεζκαηηθή αληηκεηώπηζε ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο, ιόγσ ηεο πεξηζσξηνπνίεζεο ηνπ αζζελή θαη πνιιέο θνξέο θαη ηνπ πεξηβάιινληόο ηνπ.η ςπρνινγηθή πίεζε θαη νη δπζρεξείο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ θαζεκεξηλόηεηα ησλ αηόκσλ κε ςπρηθή αζζέλεηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ηνλ θνηλσληθό ζηηγκαηηζκό, επηδεηλώλνπλ ηελ ήδε επηβαξπκέλε ςπρηθή ηνπο πγεία, κε ζεκαληηθό αληίθηππν ζηελ πνξεία θαη ηελ έθβαζε ηεο ίδηαο ηεο αζζέλεηαο. Κιεηδί ζηελ αληηκεηώπηζε ηνπ ζηίγκαηνο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο απνηειεί ε αιιαγή ησλ πεπνηζήζεσλ ησλ αηόκσλ ζε έλα θνηλσληθό ζύλνιν, κέζσ ηεο κόξθσζεο, ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηεο ελεκέξσζήο ζρεηηθά κε ην όιν πιαίζην, αιιά θαη ε πξνζέγγηζε απηώλ ησλ αζζελώλ κέζα από επηζηεκνληθά ηεθκεξησκέλεο δξάζεηο, αιιά θαη αιιαγέο ζην βαζηθό πεξηβάιινλ θξνληίδαο ηνπο. Σεκαληηθό βήκα δε γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ζηίγκαηνο, απνηειεί επξύηεξα ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 14

8 θνηλνύ γηα ηα δεηήκαηα ηεο ςπρηθήο πγείαο. Σε απηό κπνξνύλ λα ζπκβάιινπλ πνηθίιεο πξσηνβνπιίεο θαη εθζηξαηείεο ζε ηνπηθό ή εζληθό επίπεδν, ηδηαίηεξα εθζηξαηείεο πνπ βνεζνύλ ζηελ επαθή ηνπ θνηλνύ κε ηνπο ςπρηθά αζζελείο. Η παξνρή ηέινο ηεο θξνληίδαο πγείαο ζα πξέπεη λα πξνζθέξεηαη κέζα από έλα ζεξαπεπηηθό πιαίζην ην νπνίν ζα ραξαθηεξίδεηαη από βειηησκέλεο θηηξηαθέο ππνδνκέο θαζώο θαη εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πγείαο. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ Ξενόγλωζζη Angermeyer, M.C., Buyantugs, L., Kenzine, D.V., Matschinger, H. (2004).Effects of labelling on public attitudes towards people with schizophrenia: are there cultural differences? ActaPsychiatricaScandinavica. 109: Björkman, T., Svensson, B., Lundberg, B. (2007).Experiences of stigma among people with severe mental illness. Reliability, acceptability and construct validity of the Swedish versions of two stigma scales measuring devaluation/discrimination and rejection experiences. Nordic Journal of Phychiatric. 61(5): Byrne, P. (2000).Stigma of mental illness and ways of diminishing it.advances in Psychiatric Treatment.6: Christensen, A., J., Dormink, R., Ehlers, S., L., Schultz, S., K. (1999), Social environment and longevity in schizophrenia.psychosom Med. 61: Corrigan, P.W. (2007). How Clinical Diagnosis Might Exacerbate the Stigma of Mental Illness.Soc Work. 52(1):31-9. Corrigan, P. W., Green, A., Lundin, R., Kubiak, M., A., Penn, D. (2001), Familiarity With and Social Distance From People Who Have Serious Mental Illness, Psychiatric Services.52(7): Corrigan, P. W., Thompson, V., Lambert, D., Sangster, Y., Noel, J.G., Campbell, J. (2003) Perceptions of discrimination among persons with serious mental illness, Psychiatric Services. 54: Corrigan, P. W., Watson, A. (2002). Understanding the impact of stigma on people with mental illness, World Psychiatry 1:1 Corrigan, P.W. & Penn, D.(1999) Lessons from social psychology on discrediting psychiatric stigma, American Psychologist, 54 : Crisp, A., H., Gelder, A., G., Rix, S., Meltzer, H., I. Rowlands, O., J. (2000).Stigmatisation of People with Mental Illnesses.British Journal of Psychiatry. 177:4-7. Cutcliffe, J., Hannigan, B. (2001). Mass media, monsters and mental health clients: the need for increased lobbying.journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 8: Dickerson, F., B., Sommerville, J., Origoni, A., E., Ringel, N., B., Parente, F., (2002), Experiences of Stigma among Outpatients with Schizophrenia.Schizophrenia Bulletin. 28(1): Dinos, S., Stevens, S.., Serfaty, M., Weich, S., King, M., (2004), Stigma: the feelings and experiences of 46 people with mental illness : Qualitative study.br J Psychiatry. 184: Dovidio, J.F., Major, B., Crocker, J. (2000). Stigma: Introduction and overview, In T.F. Heatherton, R.E. Cleck, M.R. Hebl, J.G. Hull (Eds.).The social psychology of stigma, New York: Guilford Press Goffman, E. (1963). Stigma: notes on the management of a spoiled identity, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall Green, G., Hayes, C., Dickinson, D., Whittaker, A., &Gilheany, B. (2003).A mental health service users perspective to stigmatization.journal of Mental Health.12: Kadri, N., Sartorius, N. (2005). The Global Fight against the Stigma of Schizophrenia, PLoS Medicine, 2(7):136. Knight, M.T.D., Wykes, T., Hayward, P. (2003). People don t understand : An investigation of stigma in schizophrenia using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA).Journal of Mental Health. 12: Lai, Y.M., Hong, C.P.H., & Chee, C.Y.I. (2000).Stigma of Mental Illness, Singapore Medical Journal. 42: Lasalvia, A., Zoppei, S., Van Bortel, T., Bonetto, C., Cristofalo, D., Wahlbeck, K., Economou, M., et al., (2012), Global pattern of experienced and anticipated discrimination reported by people with major depressive disorder: a crosssectional survey. The Lancet. 381(9860): Link, A., G., Phelan, J., C., Bresnahan, M., Stueve, A., Pescosolido, B. (1999). Public Conceptions of Mental Illness: Labels, Causes, Dangerousness and Social Distance.American Journal of Public Health. 89: Link, B.G. (1987). Understanding labeling effects in the area of mental disorders: An assessment of the expectations of rejection.american Sociological Review.52: Link, B.G., Struening, E.L., Neese-Todd, S., Asmussen, S., Phelan, J. (2001). Stigma as a barrier to recovery: The consequences of stigma for the self-esteem of people with mental illness.psychiatric Services. 52: Mann, C., Himelein, M. (2004). Factors Associated With Stigmatization of Persons With Mental Illness. Psychiatric Services. 55 (2): Marwaha, S., Johnson, S. (2004). Schizophrenia and employment: A review.social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology.39: Pitre, N., Stewart, S., Adams, S., Bedard, T., Landry, S. (2007). The use of puppets with elementary school children in reducing stigmatizing attitudes towards mental illness,.journal of Mental Health. 16(3): Ritsher, J., B.,Otilingam, P.,G., Grajales, M. (2003). Internalized stigma of mental illness: sychrometric properties of a new measure. Psychiatry Res. 121: Rosen, A., Walter, G., Casey, D., Hocking, B. (2000).Combating psychiatric stigma: An overview of contemporary initiatives.australasian Psychiatry. 8 (1): Sartorius, N. (1998).Stigma: what can psychiatrists do about it?lancet.26;352(9133): Sartorius, N. (1999)One of the last obstacles to better mental health care: the stigma of mental illness, In J. Guimόn. W.. Fischer, N. Sartorius (Eds.).The image of madness Basel: Karger. Sartorius, N., Schulze, H. (2005).Reducing the stigma of mental illness, New York: Cambridge University Press. Schulze, B., Angermeyer, M.C. (2003) Subjective experiences of stigma. A focus group study of schizophrenic patients, their relatives and mental health professionals.social Science & Medicine. 56, Thompson, A.H., Stuart, H., Bland, R.C., Arboleda-Florez, J., Warner, R., & Dickson, R.A. (2002).Attitudes about schizophrenia from the pilot of the WPA worldwide campaign against the stigma of schizophrenia.social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology. 37: Tomaras, V., Mavreas, V., Economou, M., Ioannovich, E., Karydi, V., Stefanis, C. (2000). The effect of family intervention on chronic schizophrenics under individual psychosocial treatment: a 3-year study, Soc Psychiatry PsychiatrEpidemiol. 35: Wahl, O. (1999).Mental Health Consumers' Experience of Stigma, Schizophrenia Bulletin. 25(3): Wright, E.R., Gronfein, W.P., Owens, T.J. (2000).Deinstitutionalization, social rejection, and the selfesteem of former mental patients, Journal of Health and Social Behaviour. 41:

9 Zartaloudi, A., Madianos, M. (2010). Stigma Related To Help-Seeking From A Mental Health Professional, Health Science Journal. 4(2): Δλληνική Αλδξένπ, Φ., Καξάβαηνο, Α. (2004). Τν ζηίγκα ηεο ςπρηθήο λόζνπ.αξρεία Διιεληθήο Ιαηξηθήο. 21(3): Γεκέιεο, Γ. (2003). Χπρηαηξηθή θαη Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο. Δμνηθείσζε κε ηελ ςπρηθή αξξώζηηα ή Γηαζηεύισζε - Δθκεηάιιεπζε ηεο πξαγκαηηθόηεηαο, Δγθέθαινο. 3(41). Μαδηαλόο, Μ. (1997). Η ςύρσζε ζηελ θνηλόηεηα: Σρέδην γηα έλα πξόηππν θνηλνηηθήο ςπρνζεξαπείαο. Τεηξάδηα Χπρηαηξηθήο.55:10. Μπακπηληώηεο, Γ. (2002). Λεμηθό ηεο Νέαο Διιεληθήο Γιώζζαο, Κέληξν Λεμηθνινγίαο Δ.Π.Δ., Αζήλα. Οηθνλόκνπ, Μ., Λνπθή, Δ., Φαξίηζε, Μ., Γξακαλδάλε, Φ. (2007). Τα ΜΜΔ σο δηακνξθσηέο ηεο θνηλσληθήο εηθόλαο ηεο ςπρηθήο αζζέλεηαο, Τεηξάδηα Χπρηαηξηθήο, 98:9-16. Οηθνλόκνπ-Λαιηώηε, Μ.. (2009). Κνηλσληθό ζηίγκα θαη ςπρηαηξηθέο ππεξεζίεο: Ο θαύινο θύθινο. Σην: Σαθέιιεο Ι (Δπηκ) Σπλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Η ςπρηαηξηθή κεηαξξύζκηζε ζηελ Διιάδα, Δθδόζεηο Σάθθνπιαο Αζήλα-Θεζζαινλίθε. Σθαπηλάθεο Π. (2012). Τν ζηίγκα πνπ ζπλνδεύεη ηελ θαηάζιηςε, Γηαζέζηκν ζε: vedin:20/11/

10 Πίνακαρ 1. ςνδεόμενερ έννοιερ με ηο ζηίγμα ςνδεόμενερ έννοιερ με ηο ζηίγμα ηεπεόηςπα Τα ζηεξεόηππα είλαη έλαο ηξόπνο θαηεγνξηνπνίεζεο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθώλ κε δηάθνξεο θνηλσληθέο νκάδεο. Θεσξνύληαη θνηλσληθά κνξθώκαηα, θαζώο ζρεηίδνληαη κε απόςεηο πνπ δηακνξθώλνληαη κεηαμύ ησλ δηαθνξεηηθώλ δξώλησλ ελόο θνηλσληθνύ ζπλόινπ. Απνηεινύλ ππεξαπινπζηεπκέλεο, ζπρλά παξεξκελεπκέλεο θαη παξαπιαλεηηθέο πεπνηζήζεηο πνπ γίλνληαη απνδεθηέο ζπιινγηθά θαη νδεγνύλ ζε άθξηηεο γεληθεύζεηο γηα άηνκα θαη νκάδεο. Θεσξνύληαη εμαηξεηηθά απνηειεζκαηηθά θαζώο κπνξνύλ κε εμαηξεηηθή ηαρύηεηα λα δηακνξθώζνπλ εληππώζεηο γηα άγλσζηα πξόζσπα, κόλν κε ηελ έληαμή ηνπο ζε κία λνεηή θαηεγνξία. Κνηλά ζηεξεόηππα ζε ζρέζε κε ηνπο ςπρηθά αζζελείο πεξηιακβάλνπλ ηελ απμεκέλε επηθηλδπλόηεηα θαη βίαηε ζπκπεξηθνξά ησλ ςπρηθά αζζελώλ, θαζώο θαη ηελ αδπλακία ηνπο λα εξγαζηνύλ ή λα δήζνπλ κόλνη ηνπο. Πποκαηαλήψειρ Οη πξνθαηαιήςεηο είλαη νη γλώκεο πνπ δηακνξθώλνληαη εθ ησλ πξνηέξσλ από επεξεαζκό θαη ρσξίο κειέηε ηνπ ζέκαηνο, θξίζεηο νη νπνίεο έρνπλ ζπλαρζεί απζαίξεηα, ρσξίο επαξθείο απνδείμεηο (π.ρ. απνδέρνκαη ηελ πεπνίζεζε όηη ηα άηνκα κε θαηάζιηςε είλαη επηθίλδπλα θαη ηα θνβάκαη), νπόηε ζπλήζσο είλαη εζθαικέλεο θαη κεξνιεπηηθέο. Δθείλνη πνπ ζα ππνθύςνπλ ζηα ζηεξεόηππα ζα πηνζεηήζνπλ θαη ηηο αλάινγεο πξνθαηαιήςεηο δηακνξθώλνληαο θαη ηηο αληίζηνηρεο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Απηό πνπ δηαρσξίδεη ηα ζηεξεόηππα από ηηο πξνθαηαιήςεηο είλαη ν βαζκόο ηεο δξηκύηεηάο ηνπο. Τα ζηεξεόηππα απνηεινύλ απόςεηο, ελώ νη πξνθαηαιήςεηο πεξηιακβάλνπλ αμηνινγηθά ζηνηρεία θαζώο θαη πξνζσπηθά ζπλαηζζήκαηα απέλαληη ζηα ζηεξεόηππα πνπ έρνπκε εγθξίλεη. Οη πξνθαηαιήςεηο απνθαιύπηνπλ ηελ εηνηκόηεηα ησλ αλζξώπσλ λα ελεξγήζνπλ ζεηηθά ή αξλεηηθά απέλαληη ζην αληηθείκελν ηεο πξνθαηάιεςεο. Δπίζεο, ε πηνζέηεζε πξνθαηαιήςεσλ επλνεί ηνλ ελζηεξληζκό πεξαηηέξσ ζηεξενηύπσλ γύξσ από ην θεληξηθό δήηεκα δεκηνπξγώληαο κε απηόλ ηνλ ηξόπν έλα θαύιν θύθιν. Γιακπίζειρ Οη δηαθξίζεηο είλαη ζπκπεξηθνξηθέο αληηδξάζεηο πνπ αθνινπζνύλ ηηο πξνθαηαιήςεηο θαη νδεγνύλ αμησκαηηθά ζε αξλεηηθέο απόςεηο θαη ζπκπεξηθνξέο. Η κεξνιεπηηθή ζπκπεξηθνξά εθδειώλεηαη σο απνθνπή ησλ ζηηγκαηηζκέλσλ από ην ππόινηπν ζύλνιν, απνδνθηκαζία, απνθπγή, πξνζβιεηηθέο θαη απνδνθηκαζηηθέο εθδειώζεηο ζπκπεξηθνξάο ή αθόκε θαη πξάμεηο βίαο. Κιαζηθό παξάδεηγκα αδηθαηνιόγεηεο δηάθξηζεο απνηειεί ν δηζηαγκόο ησλ εξγνδνηώλ ζηελ πξόζιεςε αηόκσλ κε ηζηνξηθό ςπρηθώλ παζήζεσλ, όρη εμαηηίαο ησλ θπζηθώλ ή ησλ πλεπκαηηθώλ ηνπο πξνζόλησλ αιιά εμαηηίαο ησλ ζηεξενηύπσλ πνπ έρνπλ ελζηεξληζηεί κε απνηέιεζκα λα πξνθαηαβάιινληαη θαη λα ππνθύπηνπλ ζηηο ελ ιόγσ αδηθαηνιόγεηεο δηαθξίζεηο. Οη δηαθξίζεηο επηηείλνπλ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα άηνκα κε θάπνηα ζνβαξή λόζν, ζηελ πξνζπάζεηα επαλάθηεζεο ηεο θνηλσληθήο ιεηηνπξγηθόηεηάο ηνπο θαζώο θαη ηεο έληαμεο ζηελ θνηλσλία σο ηζόηηκα κέιε ηεο. 17

11 Πίνακαρ 2. ηεπεόηςπα ηηρ καηάθλιψηρ ηεπεόηςπα ηηρ καηάθλιψηρ Οη άλζξσπνη κε θαηάζιηςε είλαη αδύλακνη ραξαθηήξεο θαη δελ έρνπλ αξθεηή ζέιεζε Οη άλζξσπνη κε θαηάζιηςε δελ κπνξνύλ λα ειέγμνπλ ηα ζπλαηζζήκαηά ηνπο Οη άλζξσπνη κε θαηάζιηςε είλαη αληηθνηλσληθνί Οη άλζξσπνη κε θαηάζιηςε δελ πξνζπαζνύλ αξθεηά θαη δελ είλαη αξθεηά απνδνηηθνί Οη άλζξσπνη κε θαηάζιηςε είλαη επηθίλδπλνη γηα ηνπο άιινπο 18

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο

Διαχείριση Πτηνών Συντροφιάς. Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο. Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο ρξσκαηηζκόο Σηόρνη θαη Επηζεκάλζεηο θάζε θάζεο Τεο πηεξόξξνηαο Η απνβνιή ησλ παιαηώλ πηεξώλ θαη αλάπηπμε λένπ θηεξώκαηνο Η πινύζηα θαη ζξεπηηθή δηαηξνθή Η ηειηθή δηακόξθσζε ηνπ ζώκαηνο ηνπο Ο ζσζηόο θαη όκνξθα θαηαλεκεκέλνο

Διαβάστε περισσότερα

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο

Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο 1 Επηθνηλσλία θαη Σρέζεηο Ζεπγαξηώλ Επζηξαηηνο Παπάλεο, Επηθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλσληνινγίαο Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ-Ψπρνιόγνο Πεξηερόκελα 1. Τν νινθαύησκα ηεο δηαθπιηθήο επηθνηλσλίαο. 2. Ο ξόινο ηνπ ςεύδνπο

Διαβάστε περισσότερα

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»:

Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: Δλόηεηα 6 ε Α).Να ραξαθηεξίζεηε ηηο παξαθάησ πξνηάζεηο σο ζσζηέο ή ιαλζαζκέλεο, γξάθνληαο δίπια ζηνλ αξηζκό θάζε πξόηαζεο ηε ιέμε «ζσζηό» ή «ιάζνο»: 1. Από ηε δηήγεζε ηεο Παιαηάο Γηαζήθεο γηα ηε Γεκηνπξγία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ Γ ΣΑΞΗ ΗΜΔΡΗΙΟΤ ΚΑΙ Γ ΣΑΞΗ ΔΠΔΡΙΝΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΛΤΚΔΙΟΤ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Σνισκόο κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ από ηελ Ιηαιία ήξζε

Διαβάστε περισσότερα

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο

Επηηπγράλνληαο ηε κεηαξξύζκηζε Δηαξζξσηηθέο πξνηεξαηόηεηεο ζε θαηξνύο θξίζεο Μάηνο 2010 Πεξηερόκελα Πνηα είλαη ε ζρέζε κεηαμύ εμόδνπ από ηελ θξίζε θαη δηαξζξσηηθήο κεηαξξύζκηζεο; Πώο νη ηδηάδνληεο ζε θάζε ρώξα παξάγνληεο επεξεάδνπλ ηε κάζεζε ζε ζέκαηα πνιηηηθήο; Πνηα δηαζεκαηηθά

Διαβάστε περισσότερα

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ

25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 25-02-2015 ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Σηε ζεκεξηλή ζπλάληεζε ηνπ ΥΠΟΠΑΙΘ Κνπ Αξηζηείδε Μπαιηά κε ηνπο δεκνζηνγξάθνπο έγηλε ε παξαθάησ ελεκέξσζε γηα ηα Πξόηππα θαη Πεηξακαηηθά ζρνιεία: ΠΡΟΣΤΠΑ- ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΑ ΥΟΛΕΙΑ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ

ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ ΤΜΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑΚΖ ΠΔΡΗΘΑΛΦΖ Σηελ Αζήλα ζήκεξα, ηελ 23 ε Ινπλίνπ 2011 (ΑΓΣ 25/23-6-2011) νη ζπκβαιιόκελνη: Η. Τν Ννκηθό Πξόζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κε ηελ επσλπκία «ΔΝΗΑΗΟ ΣΑΜΔΗΟ ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΜΔΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΙ ΚΟΜΜΑΤΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΜΥΘΟΥ Αλδξέαο Θξαζπβνύινπ Καζεγεηήο Δξγαζηεξίνπ Μειηζζνθνκίαο-Σεξνηξνθίαο Γεσπνληθό Σρνιή Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο Τα πξντόληα ηεο κέιηζζαο θαη ηδηαίηεξα

Διαβάστε περισσότερα

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων

«Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων «Εύδοξορ» - Δήλωζη Σςγγπαμμάηων Τν πξόγξακκα «Εύδνμνο» αθνξά ζηε δηαλνκή Σπγγξακκάησλ ησλ Τερλνινγηθώλ θαη Παλεπηζηεκηαθώλ Ιδξπκάησλ ηεο Επηθξάηεηαο. Σηόρνο ηνπ Πιεξνθνξηαθνύ Σπζηήκαηνο (ΠΣ) ηεο Δξάζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΚΔΦΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΑΚΛΙΝΓΚ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη»

Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» Αναλςηική πεπιγπαθή ηηρ Μελέηηρ: «Ο Παπάνομορ Τύπορ ζηιρ ζςλλογέρ ηων ΑΣΚΙ (1936-74). Από ηη δικηαηοπία ηος Μεηαξά ζηη Μεηαπολίηεςζη» 1. ΣΟ ΚΕΠΣΙΚΟ ΣΗ ΕΡΕΤΝΑ Μέζα επηθνηλσλίαο θαη επνκέλσο πνιηηηζκηθά

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης

Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Σύμβαζη μίζθωζης κοινόχρηζηων χώρων προς διενέργεια διαθήμιζης Ση[......], ζήκεξα, ηελ [.../.../200...], νη θάησζη ππνγεγξακκέλνη: 1) ν [...], σο λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ Γήκνπ [...], θαινύκελνο ζην εμήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα

ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ. Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη. Πρόζωπα ΕΡΩΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Καηοτύρωζη πνεσμαηικής ιδιοκηηζίας με Ελληνικά Τατσδρομεία. Θεαηρικό μονόπρακηο ηοσ Γιώργοσ Ψαρογιάννη Πρόζωπα Η Γεωργία Ο Νίκος Ο Μπάρμαν 1 Μονόπρακηο Έλα κηθξό θαθέ κπαξ Η δηαθόζκεζε

Διαβάστε περισσότερα

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε.

FOODWAX. Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. FOODWAX Κερί επικάλσυης για θρούηα και λατανικά ( Ειδικά για μεηά ηη ζσγκομιδή) ποσ ηρώγεηε. Ειζαγφγή. Τα εζπεξηδνεηδή, όπσο θαη ηα ππόινηπα θξνύηα θαη ιαραληθά, έρνπλ ζεκαληηθέο απώιεηεο πνηόηεηνο κεηά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ

ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΚΟΗΝΖ ΤΝΔΝΣΔΤΞΖ ΣΤΠΟΤ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ, ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΓΗΩΡΓΟΤ ΣΑΘΑΚΖ ΚΑΗ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ & ΔΠΑ ΑΛΔΞΖ ΥΑΡΗΣΖ ΠΡΑΚΣΗΚΑ ΓΔΤΣΔΡΑ 12 ΟΚΣΩΒΡΗΟΤ 2015 ΤΝΣΟΝΗΣΖ: Γεηα ζαο θαη ζπγλψκε γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008

Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Θόδωρος Μαράκης «Η ανηικαπιηαλιζηική αναζύνθεζη είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος», Φιεβάξεο 2008 Η ΑΝΣΘΚΑΠΘΣΑΛΘΣΘΚΗ ΑΝΑΤΝΘΕΗ είναι η ιζηορία ηοσ οργανωμένοσ εργαηικού κινήμαηος του Θόδωρου

Διαβάστε περισσότερα

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε

Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Γηαρείξηζε ζπγθξνύζεσλ Νίθε Ρνπκπάλε Τι είναι η ζύγκροσζη; Η ζχγθξνπζε είλαη κηα αλνηρηή ή θξπθή αληηπαξάζεζε πνπ δελ έρεη αληηκεησπηζηεί απνηειεζκαηηθά. Οη ζπγθξνχζεηο είλαη κέξνο ηεο δσήο θαη κπνξεί

Διαβάστε περισσότερα

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 23 ο ΔΗΜΟΣΘΚΟ ΥΟΛΕΘΟ ΝΘΚΑΘΑ Ε2 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΝΘΚΑΘΑ 2012 Η ΓΕΝΝΗΗ ΣΗ ΦΤΗ ΜΕΑ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΣΘΑ ΣΩΝ ΑΡΥΑΘΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Μέζα από ηελ αξραία ειιεληθή ηζηνξία θαη κπζνινγία κπνξνύκε

Διαβάστε περισσότερα

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι.

Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. 1 Η επιθεηικόηηηα ως διαηαρατή ζσμπεριθοράς. Αξρίαηξνο Παπαβαζηιείνπ Ι. Τν 1932 ν Α. Ατλζηάηλ έγξαςε κηα επηζηνιή ζηνλ S. Freud, εθθξάδνληαο ηελ αγσλία θαη ηηο αλεζπρίεο ηνπ γηα ην αλ θαη πώο ζα κπνξνύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ. Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Ακνύηδαο Κπξηάθνο Επίθνπξνο Καζεγεηήο 300.000 άηνκα θάλνπλ ζθη θάζε ρξόλν ζηα ειιεληθά ρηνλνδξνκηθά θέληξα. 80.000 από απηά δέρνληαη νη εγθαηαζηάζεηο ηνπ Παξλαζζνύ.

Διαβάστε περισσότερα

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη.

Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Η δήιεηα είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα πνπ πξνθαιείηαη απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ράζεη ή κήπσο κνηξαζηεί κε άιινλ απφ πνπ ήδε θαηέρεη. Ο θζόλνο είλαη έλα δπζάξεζην ζπλαίζζεκα γηα θάηη πνπ ην άηνκν δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΠΡΟΛΗΦΗ «ΓΙΚΣΤΟ ΑΛΦΑ» ΓΡΑΔΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ ΓΔΚΔΜΒΡΙΟ 2005 ΓΡΑΔΙ ΓΙΑ ΓΟΝΔΙ. Αποδέκηερ ~ 400 γονείρ = 800 παιδιά ΟΜΑΓΔ ΓΟΝΔΧΝ με θέμαηα «Δπικοινυνία ζηην οικογένεια» ή «Γονέαρ και Έθηβορ» (Γιάπκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ

Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΑΓΓΕΛΟ ΜΑΝΟΤΟΠΟΤΛΟ Ο πόνοσ τθσ επιςτροφισ ΝΟΣΑΛΓΙΚΕ ΙΣΟΡΙΕ ΛΑΡΙΑ 2015 Άγγεινο Μαλνπζόπνπινο, Λάξηζα 2015 Φσηνγξαθία εμσθύιινπ: Ειεάλλα Κνύλνππα Η ζπιινγή θεηκέλσλ Ο πόνος της επιστρουής

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΙΚΗ ΑΓΧΓΗ & ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΘΔΧΡΙΑ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΟΤ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ Ι ΣΔΥΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΠΙΓΔΞΙΟΣΗΣΑ ΣΟ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ ΟΓΗΓΗΜΑ ΣΗ ΜΠΑΛΑ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ ΜΙΥΑΗΛΙΓΗ, PhD EΠ. ΚΑΘΗΓΗΣΗ ΠΟΓΟΦΑΙΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε

Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθά γηα ΓΩΡΔΑΝ ίηηζε Οη ελεξγνί (**) θνηηεηέο ηνπ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ, (πξνπηπρηαθνί, κεηαπηπρηαθνί, ππνς. δηδάθηνξεο), εθόζνλ δελ είλαη ήδε θάηνρνη πηπρίνπ, κεηαπηπρηαθνύ ή δηδαθηνξηθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ

ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΔΚΘΔΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΤΝΔΠΔΙΩΝ ΡΤΘΜΙΔΩΝ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ: ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ: ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΩΣΗ ΣΙΣΛΟ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟΤ ΥΔΓΙΟΤ ΝΟΜΟΤ: Πξφγξακκα δηεπθφιπλζεο γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Παξαηεξεηήξην ηεο Αθαδεκατθήο Πνξείαο Φνηηεηψλ πνπ αλήθνπλ ζε Δπαίζζεηεο Κνηλσληθέο Οκάδεο Σν λνκηθό θαζεζηώο ησλ αιινδαπώλ θνηηεηώλ: εξσηήζεηο θαη απαληήζεηο Εσή Παπαζηψπε-Παζηά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΗΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ ΚΑΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΙ ΦΤΙΚΟΤ ΑΔΡΙΟΤ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΗ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΝΓΡΔΑ ΔΠΙΒΛΔΠΧΝ: Γξ.

Διαβάστε περισσότερα

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια

Πλοκή. Από ηη Βικιπαίδεια, ηην ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια Η Φόνιζζα είλαη λνπβέια ηνπ ζπγγξαθέα Αιέμαλδξνπ Παπαδηακάληε. Πξόθεηηαη γηα ην δεύηεξν ζπγγξαθηθό έξγν ηνπ θαη ζεσξείηαη έλα από ηα θνξπθαία ηεο λενειιεληθήο ινγνηερλίαο. Είλαη γξακκέλν ζηελ θαζαξεύνπζα

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών»

Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» Ν. 5101/31 (ΦΕΚ-238 Α') Θέμα : «Περί ενεργείας εράνων και λαχειοφόρων ή φιλανθρωπικών αγορών» 'Αξζξν 1 : Από ηεο ηζρύνο ηνπ παξόληνο Νόκνπ απαγνξεύνληαη νη πάζεο θύζεσο έξαλνη θαη ιαρεηνθόξνη ή θηιαλζξσπηθαί

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1

ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ. ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΣ ΕΦΙΔΝΑΣ- ΛΙΤΣΑ ΧΑΡΑΥΤΗ ΤΟ ΑΥΓΟ ΤΗΕ ΕΦΙΔΝΑΣ Κεφάλαιο 1 1. Πεξηγξάςηε ηελ αηκόζθαηξα ζηελ αξρή ηνπ θεθαιαίνπ. Τη κέζα ρξεζηκνπνηεί ε ζπγγξαθέαο γηα λα δεκηνπξγήζεη απηή ηελ αηκόζθαηξα; 2. Πεξηγξάςηε

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη

Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής. Διαφορετική άποψη Αλεξάνδρου Στράτος. Εργοθεραπευτής Διαφορετική άποψη Ζώντας με δυσκολίες στην Αισθητηριακή Επεξεργασία. Ζώντας με διαφορετική αντίληψη του κόσμου μας. 50 συχνές διαφωνίες του παιδιού με δυσκολίες στην

Διαβάστε περισσότερα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα

Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Σθιεξή δνπιεηά γηα λα έρεη απνηέιεζκα Οη πξώηνη ησλ πξώησλ εμεγνύλ ηνλ ηξόπν πνπ θέξδηζαλ ηε κάρε Βγήθαλ ληθεηέο από ηελ πξώηε κεγάιε «κάρε» πνπ θιήζεθαλ λα δώζνπλ ζηε δσή ηνπο Ο ιόγνο γηα ηνπο αξηζηνύρνπο

Διαβάστε περισσότερα

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011

Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Αθήνα Αύγοσζηος 2012 Η ζύγκριζη ηων απογραθών νόμιμοσ πληθσζμού 2001-2011 Η Ειιεληθή Σηαηηζηηθή Αξρή αλαθνίλωζε ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ λόκηκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ ΝΟΥΣ ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Ι. ΑΝΤΩΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δπηρνξήγεζε θεθαιαίνπ: Αθνξά ζηελ θάιπςε από ην Γεκόζην, ηκήκαηνο ηεο εληζρπόκελεο δαπάλεο ηνπ επελδπηηθύ ζρεδίνπ Δπηδόηεζε ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο (leasing): Αθνξά ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Προς τα Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων.

Προς τα Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. Προς τα Μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων. 1. Η επηινγή κνπ ζηελ ΕΛΣΤΑΤ Όπσο είλαη γλσζηό, ηνλ Μάξηην ηνπ 2010, κε ην άξζξν 9 ηνπ Ν. 3832/2010 (ΦΔΚ 38/9-03-2010) ηδξύζεθε ε Διιεληθή Σηαηηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ

ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ ΟΙ ΔΞΙ ΔΤΑΓΓΔΛΙΜΟΙ ΣΟΤ ΑΚΑΘΙΣΟΤ Σηνπο Φαηξεηηζκνύο ηεο Παλαγίαο παξαηεξνύκε λα πεξηγξάθεηαη ν επαγγειηζκόο ηεο Θενηόθνπ αιιά θαη νη επαγγειηζκνί άιισλ αηόκσλ. Σπλνιηθά ζηηο δύν πξώηεο ζηάζεηο ησλ Φαηξεηηζκώλ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ

Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ Γεληθό Λύθεην Δπδήινπ Ηθαξίαο Σάμε: Α Λπθείνπ Σχολικό ζτοσ: 2012-2013, β τετράμθνο Ερευνθτικι Εργαςία: «Από το αμπέλι ςτο κραςί και ςτα προιόντα τουσ» Ζ Ηζηνξία ηνπ ακπειηνύ 0 Μαζεηέο: Άληα Γεκίλε Γηάλλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ

ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΑΡΥΑΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΓΙΓΑΓΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ Πλάηωνος Πρωηαγόρας 321Β6-323Α Τῶ δέ Πξνκεζεῖ εἰο ηήλ ἀθξόπνιηλ ηήλ ηνῦ Δηόο νἴθεζηλ νὐθέηη ἐλερώξεη εἰζειζεῖλ - πξόο δέ θαί αἱ θπιαθαί θνβεξαί ἦζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ

ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ. ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ ΟΛΤΜΠΟ ΒΟΤΝΟ ΣΟΝ ΘΔΧΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ 14νπ ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΑΡΙΑ 2012-2013 ΛΣΘΞΚΞΓΘΑ Γθνπληή Βαζηιηθή Γθνπληή Καιίλα Μπαζδέθε Δύε Μπέιινπ Αιεμάλδξα Οη πάληα ρηνλνζθέπαζηεο, κεγαινπξεπείο θνξπθέο ηνπ Οιύκπνπ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης

2ο ελάρηο: Ενιαίος ζσνηελεζηής ΦΠΑ 18% και μειωμένος ζσνηελεζηής 6,5% για θάρμακα, βιβλία, εθημερίδες, αγαθά πρώηης ανάγκης 1 Μελέτη τοσ ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ και αποτίμηση των επιπτώσεων στην πραγματική οικονομία από τη μεταβολή τοσ συιστάμενοσ καθεστώτος σε τρία σενάρια ενιαίοσ και ταμηλού σσντελεστή Α. ΔΝΑΡΙΑ ΓΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ

Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ Τν ζέιεκα ηνπ Θενύ θαη ε ειεπζεξία ηνπ αλζξώπνπ i) Ειζαγωγή Ζ θαηαηνπηζηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε ηζηνξηθν-ζενινγηθή εηζήγεζε ηνπ Αγίνπ Μεζζελίαο δηεπθνιύλεη ηελ παξνπζίαζε ηνπ δηθνύ κνπ ζέκαηνο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο...

Πξόινγνο...3. Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5. Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... Πεξηερόκελα Πξόινγνο.......3 Ζ νινθιήξσζε ησλ γπκλαζηαθώλ ζπνπδώλ... 5 Τν πξόγξακκα ζπνπδώλ ηεο Γ' ηάμεο Γπκλαζίνπ Τη δηδάζθνληαη νη καζεηέο καο... 7 Καηαζηαηηθόο Μαζεζηαθόο Φάξηεο Ζ νξγάλσζε ηεο δηδαθηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ

ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΦΤΥΟΛΟΓΗΑ ΓΝΧΡΗΕΧ ΣΟΤ ΜΑΘΖΣΔ ΜΟΤ ΔΦΖΒΔΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΔΖ ΣΖ ΥΟΛΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ ΠΟΛΤΠΛΟΚΟΣΖΣΑ ΑΝΑΓΚΧΝ, ΒΗΧΜΑΣΧΝ, ΗΚΑΝΟΣΖΣΧΝ,ΤΝΑΗΘΖΜΑΣΧΝ 1 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα

ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ. Πώρ ηποποποιείηαι ηο διαιηολόγιο ηος βπέθοςρ από ηον έκηο μήνα. Γάλα ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΒΡΕΦΟΥΣ Τν γάια είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε θάζε παηδηνύ θαη απνηειεί ηδαληθή θαη απνθιεηζηηθή ηξνθή ηνπ κσξνύ ζαο από ηε γέλλεζε ηνπ έσο θαη ηνλ 6 ν κήλα. Αλακθηζβήηεηα ην κεηξηθό γάια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ - ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ

ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ - ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΚΑΣΑΣΡΟΦΩΝ - ΑΡΥΔ ΥΔΓΙΑΜΟΤ Υπύζα Γκοςνηπομίσος Γευλόγορ MSc Ππ. Σμήμαηορ σεδίυν Έκηακηηρ Ανάγκηρ Ππόλητη Οπγανιζμόρ Ανηιζειζμικού σεδιαζμού και Πποζηαζίαρ (Ο.Α..Π.) ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ

Διαβάστε περισσότερα

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ

Η επώηηζη. Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Η επώηηζη Γράφουν: ΧΑΡΑ ΣΖΑΝΑΒΑΡΑ, ΜΑΡΙΑ ΔΕΔΕ, ΓΙΩΡΓΟ ΚΙΟΤΗ, ΝΙΚΟ ΡΟΤΜΠΟ, ΑΓΝΗ ΒΡΑΒΟΡΙΣΟΤ Σημανηική μεπίδα νέων καηαλογίζει ζηη «γενιά ηος Πολςηεσνείος» εςθύνη για ηην απαξίωζη ηος πολιηικού ζςζηήμαηορ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ

ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΖ ΡΗΕΟΠΑΣΗΘΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΑΤΣΟΝΟΜΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ -ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΔ ΘΗΝΖΔΗ -ΑΝΔΝΣΑΥΣΟΗ ΔΘΠΑΗΓΔΤΣΗΘΟΗ Π.Δ. Ν. Ηωαννίνων Εδώ ξανά και κλίκερ ή κλικάζονηερ, γλςκάζονηερ, ο σιλιοζηόρ με ζθπαγιζμένα σείλη δισαλωηόρ.

Διαβάστε περισσότερα

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο.

2. Σν Κέληξν ζα εξγνδνηήζεη ηνλ Παζνιόγν θαη ν Παζνιόγνο ζα εξγάδεηαη ζην Κέληξν σο Παζνιόγνο. ΤΜΒΟΛΑΗΟ ΤΠΖΡΔΗΑ εκεξνκελίαο, ΜΔΣΑΞΤ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΣΡΑΠΔΕΑ ΚΤΠΡΟΤ από Λεσθόξνο Αθξνπόιεσο 32, ηξόβνινο, 2006 Λεπθσζία, («ην Κέληξν») θαη, από («ν Παζνιόγνο») 1. Ο Παζνιόγνο δηαβεβαίσζε ην Κέληξν

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail

ΑΔΑ: ΒΙΦ1Η-Φ9Σ. Αθήνα, 29 Απριλίου 2014 Ω ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗ Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail Α.Γ.Α.: Να ζηαλεί και με e-mail ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΓΗΜΟΙΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΙΠΡΑΞΔΩΝ ΣΜΗΜΑ Α Σατ. Γ/νζη : Καρ. ερβίας

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ To ζέκα ηεο θνηλσληθήο πξνζαξκνγήο ηνπ παηδηνχ, είλαη αξθεηά πιαηχ αγθαιηάδεη πνιινχο ηνκείο πνπ αθνξνχλ ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπ παηδηνχ, αξρήο γελνκέλεο απφ ηελ νηθνγέλεηα, απ φπνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ

ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ ΓΗΑΓΡΟΜΔ ΣΖ ΦΤΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ ΞΔΝΑΓΖΖ ΣΖ ΔΣΑΗΡΗΑ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΔΠΧΝ Η Δηαηξία Πξνζηαζίαο Πξεζπώλ κε αθνξκή ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο πεξηόδνπ αιιά θαη ην μεθίλεκα ησλ θζηλνπσξηλώλ απνδξάζεσλ νξγαλώλεη ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ

ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ. ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ: ΜΑΡΗΑ ΚΑΜΠΑΝΑΡΟΤ Ph.D. ΔΠΗΚΟΤΡΖ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ - ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΗΑ ΣΔΗ ΠΑΣΡΑ ΟΡΗΕΟΝΣΗΑ ΓΡΑΖ ΓΡΑΦΔΗΧΝ ΓΗΑΤΝΓΔΖ ΔΛΛΖΝΗΚΧΝ ΑΣΔΗ ( Γ Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο - Έξγν ηνπ ΔΠΔΑΔΚ ΗΗ) Τπνέξγν 2 «χληαμε Οδεγνχ Δπαγγεικάησλ ηνπ ΑΣΔΗ Παηξψλ» ΟΓΖΓΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΟ ΛΟΓΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖ ΤΝΣΑΞΖ ΟΓΖΓΟΤ:

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Φαρμακεσηική Εηαιρεία (E.Φ.Ε) Hellenic Pharmaceutical Society (HPS)

Ελληνική Φαρμακεσηική Εηαιρεία (E.Φ.Ε) Hellenic Pharmaceutical Society (HPS) Ελληνική Φαρμακεσηική Εηαιρεία (E.Φ.Ε) Hellenic Pharmaceutical Society (HPS) Καθηγητής Κωνσταντίνος Ν. Δεμέτζος, Πρόεδρος της Ελληνικής Φαρμακευτικής Εταιρείας (Ε.Φ.Ε) Εθπξνζσπώληαο ηα κέιε ηνπ Δ.Σ ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ.

Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. Απσαιολογικό ςνέδπιο ΡΟΔΟ 2009 Νικόλαορ Λιανόρ, Επ. Καθηγηηήρ, Σμήμα Απσιηεκηόνων Μησανικών Δ.Π.Θ. ηέγαζηπα απσαιολογικών σώπων: ςνθεηικά πποβλήμαηα και μοπθολογική πποζέγγιζη ηηρ πποζηαζίαρ-ανάδειξηρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ Ιανοςάπιορ 2013 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΙΑΓΩΓΗ... 3 ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ... 6 ΟΡΙΜΟΙ... 7 ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ... 8 ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ... 9 1. Πξφγξακκα «πγγξαθή ελαξίνπ Development»...

Διαβάστε περισσότερα

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ

W71297CAP/S71298CAP. Οδηγίερ σπήζηρ W71297CAP/S71298CAP Οδηγίερ σπήζηρ πγραξεηήξηα γηα ηελ επηινγή κηαο πνηνηηθήο ζπζθεπήο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα λα ζαο εμππεξεηεί γηα πνιιά ρξόληα. ΗΜΑΝΣΙΚΟ! ΜΗ ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή ζαο ζην ξεύκα αλ δελ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30

ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 ΑΓΥΟ ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕ ΕΞΕΣΑΕΙ ΤΝΕΝΣΕΤΞΗ ΣΗΝ ΓΙΩΣΑ ΦΛΩΡΟΤ Πνιύρξσκα πλαηζζήκαηα, Δεκνηηθό Ραδηόθσλν Ισαλλίλσλ Σεηάξηε 13/5/2015 20.00-20.30 -Κύξηε Μσξόγηαλλε, Πνπ νθείιεηαη ην άγρνο ησλ παηδηώλ ζηηο εμεηάζεηο;

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ.

ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Δπηζπλάπηεηαη ε επηζηνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο Κ.Δ.Δ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 6 Αυγούστου 2012 Γέζκε πξνηάζεσλ κε ζηφρν ηε δηεπθφιπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ ξχζκηζεο ησλ απζαίξεησλ επαγγεικαηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ, απέζηεηιε πξνο ηνλ ππνπξγφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ

ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ ΔΞΑΚΗΗ ΣΗ ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ ΜΔ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ Αλδξέα Θξαζπβνύινπ Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο ρνιή Γεωπνλίαο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο Γεληθά Ο κειηζζνθφκνο πνπ ζα αζθήζεη ηε

Διαβάστε περισσότερα

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008

Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Γήκεηξα Θενηόθε - Αιπθαληή Το Άρωκα ηες Λεβάληας ηεο Από ηηο εθδόζεηο Δπηάινθνο, Αζήλα 2008 Η Λεβάληα ηεο θαο Θενηόθε κνπ ζπκίδεη ηα «Άλζε ηεο πέηξαο» γηα ηα νπνία έρεη θάλεη ιόγν ν κεγάινο καο πνηεηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου

ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ. Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΤΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟ Σησ μαθήτριασ Αργυρώσ αραντή του τμήματοσ Α 3 εργαςία τρίτου τριμήνου ΕΝΟΤΗΤΑ 1: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΜΕΣΑΦΟΡΕ Μέζν κεηαθνξάο απνηειεί νπνηαδήπνηε ηερλνινγία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθίλεζε αλζξψπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ

Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Ναςμασία ηηρ Σαλαμίναρ Σεκαληηθόηαην ζηαζκό ζηελ Αξραία Διιεληθή θαη Παγθόζκηα Ιζηνξία απνηεινύλ νη αγώλεο ησλ Διιήλσλ ελαληίνλ ησλ Πεξζώλ γηα ηελ πξνάζπηζε ηεο ειεπζεξίαο ηνπο. Οη ιακπξέο λίθεο θαηά ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΛΑΥΑΝΟΚΗΠΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ. Λαιέο Δπζηξάηηνο Γεσπφλνο MSc Τπάιιεινο Γήκνπ Γξάκαο

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΛΑΥΑΝΟΚΗΠΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ. Λαιέο Δπζηξάηηνο Γεσπφλνο MSc Τπάιιεινο Γήκνπ Γξάκαο ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΛΑΥΑΝΟΚΗΠΟΤ ΔΗΜΟΤ ΔΡΑΜΑ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ Λαιέο Δπζηξάηηνο Γεσπφλνο MSc Τπάιιεινο Γήκνπ Γξάκαο Σι είναι Κοινωνικός ή Δημοηικός ή Αζηικός Λατανόκηπος; Πξφθεηηαη γηα εηδηθά δηακνξθσκέλν δεκφζην

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ

ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ ΤΑ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ Παξαζέησ ηα πην ραξαθηεξηζηηθά δεκνηηθά ηξαγνύδηα, πνπ ιέγνληαλ ζην γάκν ζην ρσξηό, θαη κάιηζηα κε ηε ζεηξά πνπ ηξαγνπδηόληαλ ζε όιεο ηηο θάζεηο ηεο γακήιηαο πνκπήο θαη ην βξάδπ

Διαβάστε περισσότερα

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ.

Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Βαζηθέο Οδεγίεο πκπιεξώζεωο ηεο Γειώζεωο Φόξνπ Δηζνδήκαηνο Φπζηθώλ Πξνζώπωλ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 2014 (τρήζη 2013) ηνπ Γηθεγόξνπ. Σην παξφλ Σεκείσκα επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ βαζηθψλ ζεκείσλ ησλ Δληχπσλ

Διαβάστε περισσότερα

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο

Επηκέιεηα: Άγγεινο Δεκ. Σηκζηξίθεο ΤΜΒΟΤΛΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΩΣΗ ΥΡΗΗ ΣΩΝ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ΠΛΤΗ ΡΟΤΥΩΝ (LAUNDRY) ΠΛΤΝΣΗΡΙΑ Γεληθέο ζπκβνπιέο γηα ηε ρξήζε ηνπ πιπληεξίνπ Φξεζηκνπνηώληαο ην 80% ηεο νλνκαζηηθήο ρσξεηηθόηεηαο ηνπ κεραλήκαηνο εμαζθαιίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ

Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΓΗΛΩΔΩΝ ΔΝΣΑΞΗ ΣΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟ ΚΑΘΔΣΩ Άπθπα Αγπόηερ - ΠΟΛ 1116/2014 - Μία ηαξινόμηζη ηων διεςκπινίζεων πος δόθηκαν Κωνζηανηίνος Ιωαν. Νιθορόποσλος Ορκωηός ελεγκηής λογιζηής «ΩΡΙΩΝ Α.Ε.Ο.Ε.Λ». Επιζηημονικός σνεργάηης Taxheaven. ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ. Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή λα ζπκκεηάζρσ ζην ζεκεξηλφ 11 Ο Athens Tax Forum Ελληνο-Αμερικάνικο Εμπορικό Επιμελητήριο και η Φορολογική του Επιτροπή Κπξίεο θαη θχξηνη, Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Διιελν-Ακεξηθάληθν Δκπνξηθφ Δπηκειεηήξην γηα ηελ ηδηαίηεξε ηηκή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ :

ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΗ. 1) Μαληδαξίδεο Νηθφιανο ΠΡΟΔΓΡΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΤΜΒΟΤΛΙΩΝ ΚΑΙ ΔΚΠΡΟΩΠΟΙ ΣΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΣΗΣΩΝ ΠΑΡΟΝΣΕ : Α Π Ο Π Α Μ Α Σεο αξηζ. 12/2011 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Παξαλεζηίνπ. ην Παξαλέζηη, ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα θαη ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, ζήκεξα 30 ηνπ κελφο

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή - Ομόλογες σειρές.

1. Εισαγωγή - Ομόλογες σειρές. Διογένη Κοσμόποσλοσ: Οργανικ Χημεία - Εισαγωγ - Ομόλογες σειρές. σελ. 1 1. Εισαγωγ - Ομόλογες σειρές. 2.1. Η εξέλιξη της οργανικς χημείας. Γηάθνκπ Μπεξδέιηνπο Τνλ 18 ν αηώλα σο νξγαληθέο ελώζεηο ζεσξνύληαλ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ

Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΣΤΗΘΑΓΧΗ Νικόλας Χριστοδούλου Λευκωσία, 2012 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ

ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΝΔΟΔΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΔΥΝΙΑ Γ ΛΤΚΔΙΟΤ ΘΔΩΡΗΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΠΑΝΔΛΛΑΓΙΚΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 22 ΜΑΪΟΤ 2015 ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΔ ΑΠΑΝΣΗΔΙ Α1. Ο Γ. νισκόο πξνζπάζεζε κέζσ ηεο πνίεζήο ηνπ λα εθθξάζεη ηελ ειιεληθή ςπρή ζε όιεο ηεο ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΝΤΙΚΙ. Τν πξόγξακκα απεπζύλεηε ζε άηνκα κε παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία ηα νπνία επηζπκνύλ λα εμεξεπλήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο.

ΠΟΝΤΙΚΙ. Τν πξόγξακκα απεπζύλεηε ζε άηνκα κε παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία ηα νπνία επηζπκνύλ λα εμεξεπλήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο. ΠΟΝΤΙΚΙ 3)CAMERA MOUSE Εικόνα 1 Λογισμικό Camera mouse Σε πνηνύο απεπζύλεηε Τν πξόγξακκα απεπζύλεηε ζε άηνκα κε παξαπιεγία ή ηεηξαπιεγία ηα νπνία επηζπκνύλ λα εμεξεπλήζνπλ ηνπο ππνινγηζηέο. Τη επηηπγράλεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.)

ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ- ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ ΜΤΚΟΝΟΤ (Γ.Δ.Τ.Α.Μ.) Μύθνλνο 30/09/2015 Αξηζκ. Πξση.: 3181 ΑΝΑΚΟΗΝΧΖ ππ' αξηζκ. ΟΥ 1 / 2015 γηα ηε ζύλαςε ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΥΡΟΝΟΤ Ζ ΓΖΜΟΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ ΤΓΡΔΤΖ -

Διαβάστε περισσότερα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα

σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα σεδιαζμόρ ζειπάρ ζςζκεςαζιών για γάλα Τελειόθοιηη Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιαζμού ΤΕΙ Δυηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομηχανικού Σχεδιαζμού Σελειόθοιηορ Μησανικόρ Βιομησανικού σεδιαζμού 1 Εηζαγσγή Τν γάια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ

ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ ΠΗΝΑΚΑ 1. ΚΑΘΑΡΖ ΓΗΔΘΝΖ ΔΠΔΝΓΤΣΗΚΖ ΘΔΖ ΣΟ ΥΡΔΟ ΣΖΝ ΔΤΡΩΠΖ Ζ θάζε πνπ δηαλύεη ν θαπηηαιηζκόο από ηε δεθαεηία ηνπ 1970 θαη κεηά έρεη ζα βαζηθό ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ηνλ παξαζηηηζκό. Έλαλ παξαζηηηζκό πνπ έρεη ζαλ βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηε κείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Αλαδεηώληαο ην ρακέλν ρώξν Έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα ηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο θαη ην πξάζηλν ζηελ πόιε

Αλαδεηώληαο ην ρακέλν ρώξν Έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα ηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο θαη ην πξάζηλν ζηελ πόιε Αλαδεηώληαο ην ρακέλν ρώξν Έλα εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα γηα ηνπο ειεύζεξνπο ρώξνπο θαη ην πξάζηλν ζηελ πόιε Επζύκηνο Παπαδεκεηξίνπ 1, Γηώξγνο Υθαληήο 2, Σύξκσ Μηραήι 3 1 Φηιόινγνο, Κέληξν Πεξηβαιινληηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε.

Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε ζαζηηζκέλνη, γηαηί δελ κπνξνχκε λα ηα θαηαλνήζνπκε. ΔΝΔΔΠΗΘΔ ΟΜΗΛΗΑ ΠΡΟΔΓΡΟΤ Γ.. ΣΖΝ ΖΜΔΡΗΓΑ 20 Ζο ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2010 4 ν κέξνο «Σν παξφλ θαη ην κέιινλ ηνπ θιάδνπ καο» Ενχκε ζην κεηαίρκην δχν επνρψλ. Βιέπνπκε ηα πξάγκαηα λα αιιάδνπλ γχξσ καο θαη εκείο θνηηάκε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ

ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ ΔΡΓΑΗΑ PROJECT ηνπ 4o ΓΔΛ ΜΤΣΗΛΖΝΖ Σίηινο εξγαζίαο Άζθεζε δηαηξνθή θαη πνηφηεηα δσήο 4 ν Γ Δ Λ Μ Τ Σ Η Λ Ζ Ν Ζ Λ Δ Β Ο Α 2 P R O J E C T 2013-2014 Σν δεχηεξν ηεηξάκελν απηήο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο (2013-14)

Διαβάστε περισσότερα

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία

Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Το Ημερολόγιο ενός Τρελού Πεξηζηαηηθά από τη ζωή του σε μια λογική Κοινωνία Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΘΡΗΚΔΤΣΙΚΑ ΦΙΛΟΟΦΙΚΑ 1.1 Έλαο λαόο πνπ είναι ηεξόο δεν θέλει

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ

ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑ Η ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗ Η Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤ Η ΠΤΛΑΙΑ -ΥΟΡΣΙΑΣΗ ΑΡΙΘΜΟ 0568/2013 2014 ΤΜΒΑΗ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ Ι.ΝΔ.ΓΙ.ΒΙ.Μ. - ΥΟΛΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ Β' ΘΜΙΑ ΔΚΠΙΓΔΤΗ ΠΤΛΑΙΑ-ΥΟΡΣΙΑΣΗ ηελ Αζήλα, ζήκεξα, 17/3/2014, νη ππνγξάθνληεο ηε παξνύζα: Αθελόο ην Ν.Π.Η.Γ. κε ηελ επσλπκία «ΗΓΡΤΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ

H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ H IΣΟΡΗΑ ΣΟΤ ΔΝΓΤΜΑΣΟ ΑΡΥΑΗΑ ΑΗΓΤΠΣΟ ηε 18ε δπλαζηεία νη αξραίνη Αηγύπηηνη άξρηζαλ λα θνξάλε δηπιή θνύζηα πνπ ήηαλ καθξηά θαη θαξδηά θαζώο θαη ην ππνθάκηζν πνπ ήηαλ ξακκέλν ζηα πιάγηα. Καη ηα δύν ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη

ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη ΣΘΣΛΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ: ΤΔΑΣΘΚΟΘ ΠΟΡΟΘ ΣΕΥΝΘΚΗ ΤΔΡΟΛΟΓΘΑ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΕΞΑΣΜΘΘΔΘΑΠΝΟΗ ΟΝΟΜΑ ΚΑΘΗΓΗΣΗ: Θ. ΖΑΥΑΡΘΑ ΣΜΗΜΑ: Σκήκα Δηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο θαη Φπζηθώλ Πόξσλ ΑΓΡΘΝΘΟ Άδεηεο Υξήζεο Τν παξόλ εθπαηδεπηηθό

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ

Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ Αναλυτικό πρόγραμμα Εργαςτηρίου Κηπουρικήσ 1 Ιουνίου 2011 Γηα ηνλ θαζέλα πνπ δελ γλσξίδεη ην παηδί πνπ ηνπ παξέρεηαη, ε εθπαίδεπζε ζεξαπεία, ε εθηέιεζε ησλ πξνγξακκάησλ αζθήζεσλ αξρίδεη κε ηελ πξνεηνηκαζία

Διαβάστε περισσότερα

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ

27. ΟΙ ΑΡΧΑΙΕ ΟΛΤΜΠΙΑΔΕ: ΑΠΟ ΣΗ ΘΕΪΚΗ ΕΝΑΡΞΗ ΣΗ ΘΡΗΚΕΤΣΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΤΗ ΗΣΟΡΟΤΗ...ΑΡΗΣΟΓΖΜΟΝ ΣΟΝ ΖΛΔΗΟΝ, Ω ΑΠΟ ΔΗΚΟΣΖ ΚΑΗ ΔΒΓΟΜΖ ΟΛΤΜΠΗΑΓΟ ΖΡΞΑΝΣΟ ΟΗ ΑΘΛΖΣΑΗ ΑΝΑΓΡΑΦΔΘΑΗ ΝΗΚΖΦΟΡΟΗ ΠΡΟ ΣΟΤ ΓΖ...ΟΤΓΔΗ ΑΝΔΓΡΑΦΖ..ΣΖι ΓΔ 28η ΣΑΓΗΟΝ ΝΗΚΩΝ ΚΟΡΟΗΒΟ ΖΛΔΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΖ ΠΡΩΣΟ [Δπζέβηνο,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.

ΕΝΣΤΑΣΗ ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε. Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp. ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ Ι. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Π.Ε Τηλ : 2262023060, 2262022891 6979442586 Φαξ : 2122132548 Email : info@drasiscamp.eu www.drasiscamp.eu Θήβα, 12-6-2015 ΕΝΣΤΑΣΗ Ππορ: Επηηξνπή ηνπ ππ αξηζ. 10238 ειεθηξνληθνύ δηαγσληζκνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ γηα ηε ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ γηα ηε ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ ΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΔ ΗΜΔΙΩΔΙ γηα ηε ρξήζε ησλ Δπξσθσδίθσλ ΕΝ 1991-1-6 : Γενικές δράζεις Δράζεις καηά ηη διάρκεια ηης καηαζκεσής πληαθηηθή Οκάδα Νίθνο Μαιαθάηαο, Γξ ΠΜ, Πξόεδξνο CEN/TC250/SC1

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΙΚΩΝ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΧΩΡΟ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΙΚΩΝ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΧΩΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΣΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΣΙΚΩΝ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ ΧΩΡΟ Κ. Ακπειηώηεο, Φξ. Φξόλε, Κ. Λαδαξίδε Φαξνθόπεην Παλεπηζηήκην Γηαηί πξόιεςε; Reduce Reuse Recycle Πξόιεςε Μείσζε

Διαβάστε περισσότερα

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ

Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Ομοιοπαθητική Φαρμακολογία Τόμος Γ Άθως Όθωνος Ιατρος Ομοιοπαθητικης Ιατρικης 1 ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΣΙΚΗ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑ Σόκνο Γ Πεξηγξαθή ησλ Αλζξώπηλσλ Ιδηνζπγθξαζηώλ Άζσο Όζσλνο Ιαηξόο Οκνηνπαζεηηθήο Ιαηξηθήο 2 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013

Α Π Ο Π Α Μ Α. Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΦΘΙΩΣΙΔΑ ΔΗΜΟ ΣΤΛΙΔΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Α Π Ο Π Α Μ Α Από το πρακτικό τθσ αρίκμ. 21/2013 ςυνεδρίαςθσ του Δθμοτικοφ υμβουλίου τυλίδασ, Αρ. Απόφαςθσ: 224/2013 ΘΕΜΑ: Ψιφιςθ προχπολογιςμοφ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ

Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ Π.Ο.Δ.-Ο.ΣΑ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ ΓΗΛΩΔΙ ΣΩΝ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΟΠΟΤΛΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΒΑΙΛΗ ΠΟΛΤΜΔΡΟΠΟΤΛΟΤ Α ΑΝΣΙΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΔΚΣΔΛΔΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ Π.Ο.Δ.-Ο.Σ.Α. ΓΙΩΡΓΟΤ ΚΑΣΑΥΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα 2010-2011 επηέκβξηνο 2010

Πρόγραμμα 2010-2011 επηέκβξηνο 2010 χεν αθηνών Πρόγραμμα 2010-2011 επηέκβξηνο 2010 Πίλαθαο Πεξηερνκέλσλ Δζεινληηθέο δξάζεηο Δπηκόξθσζε Γεμηόηεηεο Αλνηρηέο δηαιέμεηο-ζπδεηήζεηο Οκηιίεο Πνιηηηζηηθά Άζθεζε Δπηθνηλσλία Πνηεο είκαζηε; Υξήζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη...

- Γηαθνξεηηθα, ρσξηο παηξηδα, ρσξηο νηθνγελεηα... Γελ ερσ θαλελαλ... νπηε παηεξαο ππαξρεη... -... Η αγαλαθηεζε πξνρζεο κε ηελ εγθπκνζπλε ηεο αδειθεο κνπ... Σεκεξα κνπ εηλαη κηιηα καθξηα... Δγηλε κηα ιεμε... Γελ μεξσ πνπ αλεθεη, ζε πνην θνπηαθη λα ην βαισ, πνηνο ν ινγνο... - Τα ινγηα ζαο, πξεπεη

Διαβάστε περισσότερα

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο

Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Απνρπκσηήο R-459 Οδεγίεο Υξήζεο Παξαθαινύκε δηαβάζηε πξνζεθηηθά ηηο νδεγίεο πξηλ ηε ρξήζε. ENGLI SH Πεξηερόκελα Η δηαθνξά ιεηηνπξγίαο ηνπ αξγνύ ζηπςίκαηνο... x Οδεγίεο αζθαιείαο... x Σερληθέο πξνδηαγξαθέο...

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ

Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ Ο ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΜΑ ΚΗΠΟ ι ΣΟ ΠΑΡΚΟ ΣΗ ΚΑΣΕΡΙΝΗ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΚΑΘΖΓΖΣΔ: ΔΒΑΣΖ ΠΑΝΣΔΛΗΑΓΟΤ ΓΖΜΖΣΡΖ ΜΠΔΨΝΑ ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1945 Σν 1960 ΑΔΡΟΦΧΣΟΓΡΑΦΗΔ Σν 1998 Σν 2008 Θ ΙΣΟΡΙΑ ΣΟΤ ΠΑΡΚΟΤ Μζχρι τθν απελευκζρωςθ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΩΝ ΑΝΟΗΓΜΑΣΩΝ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΦΩΣΗΜΟ ΘΑΛΑΜΟΤ ΝΟΖΛΔΗΑ

Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΩΝ ΑΝΟΗΓΜΑΣΩΝ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΦΩΣΗΜΟ ΘΑΛΑΜΟΤ ΝΟΖΛΔΗΑ ΔΘΝΗΚΟ ΜΔΣΟΒΗΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΗΟ ΥΟΛΖ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΣΟΜΔΑ ΓΟΜΟΣΑΣΗΚΖ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Ζ ΔΠΗΓΡΑΖ ΣΩΝ ΑΝΟΗΓΜΑΣΩΝ ΣΟ ΦΤΗΚΟ ΦΩΣΗΜΟ ΘΑΛΑΜΟΤ ΝΟΖΛΔΗΑ ΚΤΡΓΔΩΡΓΗΟΤ ΑΘΖΝΑ ΛΔΤΚΑΓΗΣΖ ΟΦΗΑ Επόπτης Διπλωματικής Εργασίας:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α

Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Α Μ Α Ο Σ Ν Η Ρ Ι Α Θ Α Μ Α Γ Ω Μ Θ Ρ Θ Ι Ξ Η Α Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ω Μ Ε Ο Ε Μ Δ Σ Ρ Ε Ω Μ - Ε Ρ Ο Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Σ Ο Ξ Σ Π Γ Ε Θ Ξ Ξ Θ Ι Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Ω Μ Γ Ε Μ Θ Ι Η Γ Π Α Λ Λ Α Ε Θ Α Δ Η Λ Ξ Ρ Θ Ξ Μ Ξ Λ Θ Ι Η Ρ Ο Ξ Κ Θ Θ Ι Η Ρ Γ Ε Μ Θ Ι Ξ Κ Ξ Γ Θ Ρ Η Π Θ Ξ Ξ Σ Ι Π Α Ξ Σ Ρ ΓΕΜΘΙΗ Δ/ΜΡΗ ΔΗΛΞΔΘΞΜΞΛΘΙΩΜ

Διαβάστε περισσότερα

http://hdl.handle.net/11728/6925 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository

http://hdl.handle.net/11728/6925 Downloaded from HEPHAESTUS Repository, Neapolis University institutional repository Neapolis University HEPHAESTUS Repository School of Economic Sciences and Business http://hephaestus.nup.ac.cy Master Degree Thesis 2015 þÿÿ¹ ³Å½± ºµÂ õ ³µÄ¹º  õ¹Â þÿãä ½ µºà± µåã þÿ µ¼µáä, ¹º» Äı

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΚ E.DIS.I.NET A.E.E ΣΟΙΥΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ

ΚΕΚ E.DIS.I.NET A.E.E ΣΟΙΥΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ ΚΕΚ E.DIS.I.NET A.E.E ΣΟΙΥΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΙ ΣΙ ΕΙΝΑΙ ΣΟ ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ Όια ηα πιηθά ζώκαηα απνηεινύληαη από άηνκα. Κάζε άηνκν κε ηε ζεηξά ηνπ απνηειείηαη από έλαλ ππξήλα, γύξω από

Διαβάστε περισσότερα