ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ"

Transcript

1 Μονάδα καινοτοµίας & επιχειρηµατικότητας ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ Συγγραφική Οµάδα: Καλογεροπούλου Μαρία, Ph.D. Σιάχου Ευαγγελία Υπό την επίβλεψη του Επίκουρου Καθηγητή του Ο.Π.Α. κου Αντώνη Ιωαννίδη Αθήνα, 2012

2 ιδακτικοί στόχοι: Αποσαφήνιση της έννοιας της θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων Περιγραφή της ιστορικής εξέλιξης των διαφόρων τύπων θερµοκοιτίδας. Περιγραφή των χαρακτηριστικών της θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων. Προσδιορισµός σκοπού και στόχων λειτουργίας και οργάνωσης θερµοκοιτίδας ως δίκτυο. Ανάλυση ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων έναντι ανταγωνιστικών µηχανισµών και περιγραφή πλεονεκτηµάτων και µειονεκτηµάτων. Καθορισµός των διαφορετικών ειδών θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων και κατηγοριοποίησή τους βάσει του φορέα λειτουργίας και του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Ανάλυση των βασικών χαρακτηριστικών των κρατικών µη κερδοσκοπικών και των ιδιωτικών κερδοσκοπικών θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων και προσδιορισµός των επιµέρους κατηγοριών τους. Ανάλυση της θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων ως σύστηµα (προσδιορισµός των εισροών, διαδικασιών, εκροών και αποτελεσµάτων της) και περιγραφή των κριτηρίων αξιολόγησης της αποτελεσµατικότητάς της. Περιγραφή του µοντέλου λειτουργίας της θερµοκοιτίδας και ανάλυση των λειτουργιών της διαδικασίας επώασης καθώς και των υπηρεσιών που προσφέρει. Ανάλυση χαρακτηριστικών γυναικείας επιχειρηµατικότητας και περιγραφή διαδικασίας ανάπτυξης γυναικείας επιχειρηµατικότητας στα πλαίσια µιας θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων.

3 Λέξεις-κλειδιά: θερµοκοιτίδα επιχειρήσεων, επιχείρηση-ένοικος, ανάπτυξη, ανακάλυψη ταλέντων, επώαση, µεσολάβηση, δικτύωση, αποφοίτηση, καθοδήγηση, συµβουλευτικές υπηρεσίες, πρόσβαση, καινοτοµία, ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα, κριτήρια αξιολόγησης, ιδιοκτησιακό καθεστώς, γυναικεία επιχειρηµατικότητα, επιχειρηµατική ευκαιρία. 3

4 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙ ΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ιδακτικοί Στόχοι Λέξεις-κλειδιά 1. Εισαγωγή 2. Ο Ορισµός και η Εξέλιξη των Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων 3. Τα Χαρακτηριστικά των Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων 4. Οι Στόχοι των Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων 5. Το Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα των Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων 6. Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων και ηµόσιος Τοµέας 6.1 Κρατικές Θερµοκοιτίδες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα-Κρατικές Θερµοκοιτίδες Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας (Business Innovation Centers) 6.2 Θερµοκοιτίδες που συνδέονται µε Πανεπιστήµια (University Business Incubators) 7. Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων και Ιδιωτικός Τοµέας 7.1 Ιδιωτικές Θερµοκοιτίδες Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα-Ανεξάρτητες Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων (Independent Business Incubators) 7.2 Ενδο-εταιρικές Θερµοκοιτίδες (Corporate Business Incubators) 7.3 Εικονικές Θερµοκοιτίδες (Virtual Incubators) 8. Οι Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων ως Σύστηµα 9. Το Μοντέλο Λειτουργίας των Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων 9.1 Η Φάση της Επιλογής των Επιχειρήσεων-ενοίκων της Θερµοκοιτίδας 9.2 Η Φάση της Στήριξης των Επιχειρήσεων-ενοίκων της Θερµοκοιτίδας 9.3 Η Φάση της Μεσολάβησης και ικτύωσης των Επιχειρήσεων-ενοίκων της Θερµοκοιτίδας 9.4 Η Φάση της Αποφοίτησης των Επιχειρήσεων-ενοίκων από τη Θερµοκοιτίδα 10. Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων και Γυναικεία Επιχειρηµατικότητα Περίληψη Ερωτήσεις προς συζήτηση Βιβλιογραφία Πρόσθετη Βιβλιογραφία Κατάσταση Πινάκων και Σχηµάτων 4

5 1. Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό επιχειρείται η ανάλυση της έννοιας των θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων και η περιγραφή του ρόλου τους στην ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηµατικότητας. Η έννοια της θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων ορίζεται ως ένας οργανισµός, ο οποίος επιταχύνει και συστηµατοποιεί τη δηµιουργία επιτυχηµένων επιχειρήσεων, µέσω µιας παρεµβατικής διαδικασίας δηµιουργίας αξίας και της παροχής υποστηρικτικών και ελεγκτικών υπηρεσιών που διευκολύνουν την ανάπτυξη των εταιρειών, την παροχή πόρων και τη µείωση του κόστους. Ανάλογα µε το φορέα λειτουργίας τους, οι θερµοκοιτίδες κατηγοριοποιούνται σε Κρατικές Θερµοκοιτίδες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, οι οποίες διακρίνονται σε κρατικές θερµοκοιτίδες ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας και θερµοκοιτίδες που συνδέονται µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, και σε Ιδιωτικές Θερµοκοιτίδες Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, οι οποίες διακρίνονται σε ανεξάρτητες θερµοκοιτίδες, σε ενδο-εταιρικές θερµοκοιτίδες και σε εικονικές θερµοκοιτίδες. Οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων βελτιώνουν σηµαντικά τις προοπτικές επιβίωσης και ανάπτυξης των νέων επιχειρήσεων και αποτελούν ένα εργαλείο οικονοµικής ανάπτυξης και καινοτοµίας, καθώς αναζητούν αποδοτικά και αποτελεσµατικά µέσα σύνδεσης κεφαλαίου, τεχνολογίας και τεχνογνωσίας προκειµένου να επιταχύνουν την ανάπτυξη νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων, την ανακάλυψη ταλέντων και επιχειρηµατικών ευκαιριών και την εκµετάλλευση τεχνολογικών επιτευγµάτων. Παράλληλα, προσφέρουν µια σειρά από πλεονεκτήµατα καθώς βοηθούν στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αναγνώριση και αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών, συµβάλλουν στην προώθηση της εµπορευµατοποίησης της έρευνας και στην αναδιάρθρωση της τοπικής οικονοµικής βάσης και κουλτούρας επιχειρηµατικότητας, δηµιουργούν εισόδηµα, παρέχουν ευκαιρίες συνεργασίας µε τοπικές, δηµόσιες ή και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ενισχύουν την εικόνα της εκάστοτε περιοχής ως ένα κέντρο καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας 5

6 και συµβάλλουν στην ενίσχυση του παγκόσµιου εµπορίου και της µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας µεταξύ των επιχειρήσεων και των θερµοκοιτίδων διεθνώς και στην καλύτερη κατανόηση της επιχειρηµατικής κουλτούρας και του διεθνούς πολιτισµικού περιβάλλοντος. Για την επίτευξη των στόχων τους, οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων ακολουθούν ένα συγκεκριµένο µοντέλο λειτουργίας, που καθορίζει τον τρόπο µε τον οποίο βελτιώνουν τις προοπτικές επιβίωσης και ανάπτυξης των νέων επιχειρήσεων, και αποτελεί µία διαδικασία µε τέσσερα επιµέρους στάδια: α) επιλογή επιχειρήσεωνενοίκων, β) στήριξη επιχειρήσεων-ενοίκων, γ) µεσολάβηση και δ) αποφοίτησηέξοδος νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν αναπτυχθεί θερµοκοιτίδες, οι οποίες στηρίζουν τη γυναικεία επιχειρηµατικότητα καθώς προτιµούν επιχειρήσεις-ενοίκους, οι οποίες διοικούνται από γυναίκες επιχειρηµατίες, προνοούν για την απασχόληση στο στελεχιακό δυναµικό τους γυναικών συµβούλων, παρέχουν καθοδήγηση στις επιχειρήσεις ενοίκους, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες των γυναικών επιχειρηµατιών, διαµορφώνουν εργασιακό περιβάλλον και επιχειρησιακή κουλτούρα φιλική και υποστηρικτική στις γυναίκες επιχειρηµατίες και εφαρµόζουν κριτήρια αξιολόγησης της αποδοτικότητας, τα οποία λαµβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες των γυναικών επιχειρηµατιών. Οι ιδιαιτερότητες της γυναικείας επιχειρηµατικότητας περιλαµβάνουν την επιθυµία των γυναικών επιχειρηµατιών να εργάζονται από το σπίτι, καθώς είναι επιφορτισµένες µε τη φροντίδα του σπιτιού και της οικογένειας, και την ανάληψη πρωτοβουλίας για την ίδρυση µιας επιχείρησης αρκετά χρόνια µετά την αποφοίτησή τους από τα εκπαιδευτικά ιδρύµατα, γεγονός το οποίο τις αποκλείει από την πρόσβαση σε θεσµούς ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας. Για τη διαχείριση των ιδιαιτεροτήτων και την προώθηση της γυναικείας επιχειρηµατικότητας, έχει αναπτυχθεί πληθώρα προγραµµάτων που εφαρµόζουν διάφορες χώρες της Ευρώπης. 6

7 2. Ο Ορισµός και η Εξέλιξη των Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων Η έννοια της θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων ορίζεται ως ένας οργανισµός ο οποίος επιταχύνει και συστηµατοποιεί τη διαδικασία δηµιουργίας επιτυχηµένων επιχειρήσεων (Scillitoe and Chakrabarti, 2010), παρέχοντάς τους ευρεία και ολοκληρωµένη υποστήριξη που περιλαµβάνει χώρο για την ανάπτυξή τους, υπηρεσίες και υποδοµή επιχειρησιακής στήριξης, καθώς και ευκαιρίες για συνάθροιση (clustering) και δικτύωση. Εναλλακτικά, η θερµοκοιτίδα επιχειρήσεων ορίζεται ως ένας οργανισµός ο οποίος, µέσω µιας παρεµβατικής διαδικασίας δηµιουργίας αξίας, παρέχει σε νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις υποστηρικτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες που διευκολύνουν την ανάπτυξή τους, την παροχή πόρων και τη µείωση του κόστους (Hackett and Dilts, 2004b). Με αυτούς τους τρόπους, οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων βελτιώνουν σηµαντικά τις προοπτικές επιβίωσης και ανάπτυξης των νέων επιχειρήσεων µε την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών (Swartz, 2009). Συµπερασµατικά, είναι φανερό ότι αποτελούν ένα εργαλείο οικονοµικής ανάπτυξης και καινοτοµίας, το οποίο επιταχύνει την ανάπτυξη και την επιτυχία νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων, παρέχοντας πρόσβαση σε πόρους και υποστηρικτικές υπηρεσίες (Bergek and Norrman, 2008). Εποµένως, οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων είναι θεσµοί που υποστηρίζουν νεοϊδρυόµενες επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο, προσφέροντάς τους χρηµατοδότηση, καθοδήγηση και δικτύωση, στέγαση, µισθώσεις και υποστήριξη γραφείου. Στο πλαίσιο αυτό, αναζητούν αποδοτικά και αποτελεσµατικά µέσα σύνδεσης του κεφαλαίου, της τεχνολογίας και της τεχνογνωσίας, προκειµένου να επιταχύνουν την ανάπτυξη των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων, την ανακάλυψη ταλέντων και επιχειρηµατικών ευκαιριών, καθώς και την εκµετάλλευση των τεχνολογικών επιτευγµάτων (Grimaldi and Grandi, 2005). Ειδικότερα, οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων στοχεύουν: α) στην ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων, µέσω της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών και χρηµατοδότησης 7

8 (Chan and Lau, 2005), β) στη σταθερότητα της νεοϊδρυόµενης επιχείρησης, µέσω της καθοδήγησης για τη µείωση της πιθανότητας αποτυχίας και την αποφυγή της αστάθειας εξαιτίας εργασιακών προβληµάτων, νέων νόµων και κανονισµών που µπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εισόδου νέων ανταγωνιστών, µεταβολών ή και πιέσεων της αγοράς και γ) στην ανάπτυξη της νεοϊδρυόµενης επιχείρησης µέσω της αύξησης της αποδοτικότητας, της πρόσβασης σε νέες αγορές και της εκµετάλλευσης των τεχνολογικών επιτευγµάτων (Al-Mubaraki and Busler, 2010). Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, οι θερµοκοιτίδες είναι οργανωµένες ως δίκτυα επιχειρηµατικότητας, τα οποία αποτελούνται από µία κεντρική µονάδα, (γραφείο στήριξης), και από περισσότερες περιφερειακές µονάδες (τις νεοϊδρυόµενες εταιρείες-ενοίκους). Αυτός ο τρόπος οργάνωσης των θερµοκοιτίδων έχει ως αποτέλεσµα ένα σύστηµα διοίκησης δύο επιπέδων, ένα σε επίπεδο κεντρικής µονάδας, το οποίο χειρίζεται τα ζητήµατα που ανακύπτουν είτε µεταξύ των ενοίκων είτε µεταξύ της θερµοκοιτίδας και τρίτων, και ένα σε επίπεδο ενοίκων, το οποίο χειρίζεται τα ζητήµατα που σχετίζονται µε τις καθηµερινές δραστηριότητες των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων, όπως είναι η ανάπτυξη προϊόντων, το µάρκετινγκ και οι πωλήσεις, η προσέλκυση και επιλογή προσωπικού και η χρηµατοδότηση (Μουρδουκούτας και συν, 2004). Ιστορικά, η πρώτη θερµοκοιτίδα επιχειρήσεων δηµιουργήθηκε στην Batavia της Νέας Υόρκης το έτος 1959, όταν µία οµάδα τοπικών επιχειρηµατιών µετέτρεψε ένα εγκαταλειµµένο εργοστάσιο της Masson Ferguson, επιφάνειας τετραγωνικών µέτρων, σε κέντρο µικρών επιχειρήσεων. Οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 είχαν µη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και στόχευαν στην προώθηση της εφαρµοσµένης έρευνας στην αγορά και της οικονοµικής ανάπτυξης σε µειονεκτούσες περιοχές. Έως τη δεκαετία του 70, οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων έδιναν έµφαση είτε στην τεχνολογική εξειδίκευση είτε στη διοικητική υποστήριξη. Αντίθετα, το σύγχρονο µοντέλο θερµοκοιτίδας συνδυάζει και τα δύο. 8

9 Σύµφωνα µε το Σχήµα 1, η έννοια της θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων περιλαµβάνει τεχνολογικά κέντρα, κέντρα καινοτοµίας και επιχειρηµατικά κέντρα και προσφέρει υψηλή τεχνολογική εξειδίκευση και υψηλή διοικητική υποστήριξη στις επιχειρήσεις που επωάζει (European Commission, 2002). Αντίθετα, τα επιστηµονικά πάρκα προσφέρουν υψηλή τεχνολογική εξειδίκευση, αλλά χαµηλή διοικητική υποστήριξη, καθώς το επιστηµονικό πάρκο λειτουργεί ως σηµείο τοµής και γεφυρώνει την ακαδηµαϊκή κοινότητα και τα ερευνητικά ιδρύµατα µε την επιχειρηµατική κοινότητα, στοχεύοντας στη δηµιουργία, λειτουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων εντάσεως καινοτοµίας και τεχνολογίας (Aerts et al., 2007). Σχήµα 1: Τοποθέτηση Θερµοκοιτίδας Επιχειρήσεων βάσει Τεχνολογικής Εξειδίκευσης και ιοικητικής Υποστήριξης Βαθµός τεχνολογικής εξειδίκευσης Βαθµός διοικητικής υποστήριξης χαµηλός υψηλός χαµηλός υψηλός αξία ακίνητης περιουσίας επιχειρηµατικό πάρκο επιστηµονικό πάρκο ελεγχόµενο περιβάλλον επιχειρηµατικό κέντρο κέντρο καινοτοµίας µη εξειδίκευση-εστίαση κέντρο ανάπτυξης κέντρο τεχνολογίας επιχειρηµατικότητας Θερµοκοιτίδα επιχειρήσεων Πηγή: Aerts, K., Matthyssens, P. and Vandenbempt, K. (2007), Critical role and screening practices of European business incubators. Technovation, Vol. 27, No. (5), p

10 Ωστόσο, η µεγάλη ανάπτυξη του θεσµού των θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων ξεκινάει ουσιαστικά στις αρχές της δεκαετίας του 1980 µε την εµφάνιση του πρώτου «κύµατος» θερµοκοιτίδων (Σχήµα 2), οι οποίες προσέφεραν ευέλικτους χώρους σε συµφέρουσες τιµές και κοινές υποστηρικτικές υπηρεσίες σε προσεκτικά επιλεγµένες επιχειρηµατικές οµάδες. Λειτουργούσαν ως κρατικές θερµοκοιτίδες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, οι οποίες είχαν ως στόχο την εκµετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, και στόχευαν στη µείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων (Bollingtoft and Ulhoi, 2005). Εφάρµοζαν σύστηµα αµοιβής βάσει των παρεχόµενων υπηρεσιών (fee) και δηµιουργούσαν αξία ακίνητης περιουσίας. Το δεύτερο «κύµα» περιλάµβανε θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων, οι οποίες παρείχαν συµβουλευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, καθώς και υπηρεσίες δικτύωσης και πρόσβασης σε φορείς χρηµατοδότησης. Ήταν ιδιωτικές θερµοκοιτίδες µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σαφή προσανατολισµό στις επιχειρήσεις και εστίαση σε συγκεκριµένους κλάδους (πληροφορική, βιοτεχνολογία). Είχαν ως βασικό στόχο την οικονοµική ανάπτυξη της περιοχής, και στόχευαν στη µείωση του χρόνου εισόδου των επιχειρήσεων στην αγορά (Bollingtoft and Ulhoi, 2005). Εφάρµοζαν σύστηµα αµοιβής βάσει του µετοχικού κεφαλαίου της εγκατεστηµένης επιχείρησης (equity) και δηµιουργούσαν αξία ακίνητης περιουσίας και κοινωνική αξία. Σήµερα, το τρίτο «κύµα» θερµοκοιτίδων µοιάζει µε ένα διεθνές επιχειρηµατικό κέντρο, που παρέχει µια σειρά από διοικητικές και συµβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες δικτύωσης και ευκαιρίες ένταξης σε κλαδικές συναθροίσεις (clusters). Πρόκειται για ιδιωτικές θερµοκοιτίδες κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε σαφή προσανατολισµό στις επιχειρήσεις και εστίαση σε συγκεκριµένους κλάδους (υψηλή τεχνολογία, τεχνολογία διαδικτύου). Ο βασικός στόχος τους είναι η ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και αποσκοπούν στη µείωση του χρόνου εισόδου των επιχειρήσεων στην αγορά, δηµιουργώντας αξία ακίνητης περιουσίας, κοινωνική αξία και επιχειρηµατική αξία, ενώ τα κέρδη τους προέρχονται από τις επενδύσεις στις επιχειρήσεις. 10

11 Σχήµα 2: ιαχρονική Εξέλιξη Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων ο κύµα 2 ο κύµα 3 ο κύµα Προσαρµοσµένο από: Bollingtoft, A. and Ulhoi, J.P. (2005), The networked business incubator-leveraging entrepreneurial agency?. Journal of Business Venturing, Vol. 20, No. 2, p Ο αριθµός των θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων στη Β. Αµερική αυξήθηκε από 12 το έτος 1980 σε 950 έως το έτος 2001, ενώ στην Αγγλία αυξήθηκε από 25 το έτος 1997 σε 250 το έτος 2002 (European Commission, 2002). Οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε κάποιο κράτος-µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέρχονται στις 850 για το έτος 2001 (Phan et al., 2005). Έως το έτος 2006, ο συνολικός αριθµός των θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων διεθνώς ξεπερνούσε τις 3.000, εκ των οποίων το 33% δραστηριοποιούταν στη B. Αµερική, το 30% στη. Ευρώπη, το 20% στις ανατολικές χώρες, το 7% στη N. Αµερική, το 5% στην Α. Ευρώπη και το 5% στην Αφρική (Aerts et al., 2007) (Σχήµα 3). Σήµερα, ο συνολικός αριθµός θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων διεθνώς ανέρχεται στις

12 Σχήµα 3: Γεωγραφική Κατανοµή Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων Β. Αµερική. Ευρώπη Ανατολικές χώρες Ν. Αµερική Α. Ευρώπη Αφρική και λοιπές χώρες Πηγή: European Commission (2002), Benchmarking of Business Incubators, Final Report, DG Enterprise, Centre for Strategy and Evaluation Services, Brussels, February, p Τα Χαρακτηριστικά των Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων Οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων εµφανίζουν µια σειρά από χαρακτηριστικά γνωρίσµατα, τα οποία καθορίζουν τον τύπο και το είδος της θερµοκοιτίδας και παρουσιάζονται παρακάτω (Grimaldi and Grandi, 2005): Αποστολή / Στρατηγική: καθορίζει το σκοπό και τους βασικούς στόχους στους οποίους αποβλέπει η θερµοκοιτίδα µε τη δραστηριοποίησή της (δηµιουργία θέσεων εργασίας, οικονοµική ανάπτυξη µειονεκτικών περιοχών ή επίτευξη κέρδους και µεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεών τους). Κλάδος ραστηριοποίησης: καθορίζει το αντικείµενο δραστηριοτήτων της θερµοκοιτίδας, η οποία µπορεί να δραστηριοποιείται είτε σε συγκεκριµένο κλάδο, στοχεύοντας στην εξειδίκευση και την παροχή υψηλής ποιότητας 12

13 παρεχοµένων υπηρεσιών και τεχνογνωσίας, είτε σε διαφορετικούς κλάδους ενθαρρύνοντας την αµοιβαία µάθηση. Γεωγραφική Θέση: καθορίζει τους στόχους στους οποίους αποβλέπει η θερµοκοιτίδα ανάλογα µε τη φυσική γεωγραφική τοποθέτηση που επιλέγει να έχει είτε κοντά σε βιοµηχανικές περιοχές, είτε σε πανεπιστήµια, είτε σε µειονεκτούσες περιοχές. Αγορά: καθορίζει τα οικονοµικά χαρακτηριστικά της περιοχής εγκατάστασης µιας θερµοκοιτίδας, τα οποία επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τη λειτουργία και το βαθµό χρησιµότητάς της, το είδος των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων που εκκολάπτει η θερµοκοιτίδα και την εγγύτητα µεταξύ τους, ανάλογα µε την δραστηριοποίηση της εκάστοτε εκκολαπτόµενης επιχείρησης σε τοπικό, εθνικό ή ακόµη και παγκόσµιο επίπεδο. Πηγή Ιδεών: καθορίζει την προέλευση και την πρωτοτυπία των ιδεών και επιχειρηµατικών σχεδίων των νεοϊδρυόµενων επιχειρήσεων που εκκολάπτει η θερµοκοιτίδα, αναφορικά µε τη σύνδεση και συνεργασία µε οργανισµούς, όπως είναι τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, καθιστώντας εφικτή τη µεταφορά τεχνογνωσίας και νέων τεχνολογικών εφαρµογών που αναπτύσσονται σε επιστηµονικό επίπεδο στις αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις. Βαθµός Παρέµβασης: καθορίζει την ένταση των υποστηρικτικών και καθοδηγητικών υπηρεσιών που προσφέρει η θερµοκοιτίδα από τον επιχειρησιακό σχεδιασµό έως τον καθορισµό της στρατηγικής εξόδου της εκκολαπτόµενης επιχείρησης. Φάση Επώασης: καθορίζει το µέσο χρόνο παραµονής και ανάπτυξης των νεοσύστατων επιχειρηµατικών σχηµάτων εντός µιας θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων και επηρεάζεται από µια σειρά παραγόντων, όπως είναι η στρατηγική και ο κύκλος ζωής της θερµοκοιτίδας. 13

14 Πηγή Εσόδων: καθορίζει τον τρόπο αµοιβής της θερµοκοιτίδας ανάλογα µε τον φορέα λειτουργίας της (κρατικές ή ιδιωτικές θερµοκοιτίδες) και τους αντικειµενικούς της στόχους (θερµοκοιτίδες κερδοσκοπικού ή µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα). Παρεχόµενες Υπηρεσίες: καθορίζει το είδος των υπηρεσιών που προσφέρει η θερµοκοιτίδα ανάλογα µε τις απαιτήσεις, τις δυνατότητες και τις γνώσεις της διοικητικής οµάδας της εκκολαπτόµενης επιχείρησης, καθώς και την έµφαση που δίνει είτε σε υπηρεσίες υποδοµής και τεχνικής και γραµµατειακής υποστήριξης είτε σε υπηρεσίες µάθησης και µεταφοράς γνώσης. ιοικητική Οµάδα: καθορίζει τα κίνητρα και τη δοµή της διοικητικής οµάδας της θερµοκοιτίδας ανάλογα µε το φορέα λειτουργίας τους και το βαθµό παρέµβασής τους στην ανάπτυξη της εκκολαπτόµενης επιχείρησης. 4. Οι Στόχοι των Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων Οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων εξ ορισµού αποσκοπούν στη δηµιουργία, στην ανάπτυξη, στη σταθερότητα και στην επέκταση επιχειρήσεων που βρίσκονται σε πρώιµο στάδιο, µέσω της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών και χρηµατοδότησης. Για την επίτευξη, όµως, αυτού του αντικειµενικού σκοπού, οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων ακολουθούν µία συγκεκριµένη διαδικασία δηµιουργίας αξίας (Allen and McCluskey, 1990), σύµφωνα µε την οποία καθορίζονται οι βασικοί στόχοι στους οποίους αποβλέπουν µε τη δραστηριοποίησή τους (Bollingtoft and Ulhoi, 2005). Οι κυριότεροι στόχοι µιας θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων, αρχικά, καθορίζονται από τον φορέα λειτουργίας και το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, δηλαδή, από το αν η θερµοκοιτίδα είναι κρατική ή ιδιωτική (Πίνακας 1). Στην περίπτωση των κρατικών θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων πρωταρχικός στόχος είναι η δηµιουργία θέσεων 14

15 εργασίας, ενώ δευτερεύοντες στόχοι είναι η ανάπτυξη της τοπικής κοινότητας και η συνεργασία µε άλλους φορείς επιχειρηµατικότητας. Για παράδειγµα, οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων που συνδέονται µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα έχουν ως αντικειµενικούς στόχους τη συνεργασία µεταξύ των επιχειρήσεων και των πανεπιστηµίων, την άµεση αξιοποίηση των πανεπιστηµιακών ερευνών, την προώθηση της γνώσης και την ισχυροποίηση της αποστολής και του οράµατος των πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Αντίθετα, στην περίπτωση των ιδιωτικών θερµοκοιτίδων επιχειρήσεων πρωταρχικός στόχος είναι η επίτευξη κέρδους και η µεγιστοποίηση της απόδοσης των επενδύσεών τους, ενώ δευτερεύοντες στόχοι είναι η εκµετάλλευση των ευκαιριών επένδυσης και η ανάπτυξη προϊόντων (Hackett and Dilts, 2004b). 15

16 Πίνακας 1: Στόχοι Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων Ανάλογα µε το Φορέα Λειτουργίας τους Αξία ακίνητης περιουσίας ιαδικασία ηµιουργίας Αξίας Αξία επιχείρησης Θερµοκοιτίδες Θερµοκοιτίδες Θερµοκοιτίδες Θερµοκοιτίδες κερδοσκοπικού µη που συνδέονται κερδοσκοπικού χαρακτήρα κερδοσκοπικού µε πανεπιστήµια χαρακτήρα (αύξηση χαρακτήρα (παροχή περιουσιακών κεφαλαίου στοιχείων) σποράς) Πρωταρχικοί εκµετάλλευση δηµιουργία συνεργασία επίτευξη στόχοι ακίνητης θέσεων επιχειρήσεων- κέρδους περιουσίας εργασίας πανεπιστηµίων πώληση ανάπτυξη άµεση µεγιστοποίηση ιδιόκτητης τοπικής αξιοποίηση της απόδοσης περιουσίας στις κοινότητας πανεπιστηµιακών των επιχειρήσεις- ερευνών επενδύσεών ενοίκους τους ευτερεύοντες δηµιουργία αναδιάρθρωση ισχυροποίηση ανάπτυξη στόχοι ευκαιριών οικονοµικής αποστολής προϊόντος µεταφοράς βάσης πανεπιστηµιακών τεχνογνωσίας ιδρυµάτων εκµετάλλευση συνεργασία µε εκµετάλλευση ευκαιριών άλλους φορείς ευκαιριών επένδυσης επένδυσης Πηγή: Hackett, S.M. and Dilts, D.M. (2004), A systematic review of business incubation research. Journal of Technology Transfer, Vol. 29, No 1, p

17 5. Τα Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήµατα των Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων Η διττή οργανωσιακή δοµή της θερµοκοιτίδας- σε επίπεδο κεντρικής µονάδας και σε επίπεδο ενοίκων- επιτρέπει στους ενοίκους των θερµοκοιτίδων να επωφελούνται από τέσσερα πλεονεκτήµατα: α) οικονοµίες κλίµακας, β) οικονοµίες φάσµατος, γ) οικονοµίες συνέργειας και δ) µία νοοτροπία επιχειρηµατικότητας που επιταχύνει τη διαδικασία ανάπτυξης τόσο της επιχείρησης όσο και των προϊόντων της. Χάρη σε αυτά τα πλεονεκτήµατα, τα οποία οφείλονται στον θεσµό της θερµοκοιτίδας, οι επιχειρήσεις-ένοικοι επιτυγχάνουν υψηλότερα ποσοστά επιβίωσης, βελτιώνουν τις ικανότητες και τις δεξιότητες τους, προστατεύονται από τις απειλές του εξωτερικού περιβάλλοντος, δηµιουργούν συνέργιες µεταξύ τους, αποκτούν πρόσβαση σε πληροφόρηση, νέες τεχνολογίες, κεφάλαιο σποράς (seed capital) και συµβούλους (mentors), µειώνουν σηµαντικά το λειτουργικό τους κόστος, αναπτύσσονται ταχύτερα και ενισχύουν το πνεύµα επιχειρηµατικότητας, καινοτοµίας, ανάληψης πρωτοβουλιών και κινδύνου στα στελέχη των εταιρειών (Lalkaka, 2003). Παράλληλα, οι θερµοκοιτίδες προσφέρουν µια σειρά από πλεονεκτήµατα για: το κράτος, καθώς βοηθούν στη δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην αναγνώριση και αξιοποίηση επενδυτικών ευκαιριών (Scillitoe and Chakrabarti, 2010), συµβάλλοντας στη µεγαλύτερη εισροή εσόδων που προέρχονται κυρίως από φόρους και στην αντιµετώπιση προβληµάτων αστικής ή περιφερειακής οικονοµικής ανάπτυξης. τα πανεπιστήµια και τα ερευνητικά ιδρύµατα, καθώς ενδυναµώνουν τις σχέσεις και την αλληλεπίδραση ανάµεσα στα πανεπιστήµια, τα ερευνητικά κέντρα και τον επιχειρηµατικό κόσµο (Ratinho and Henriques, 2010) και συµβάλλουν στην προώθηση της εµπορευµατοποίησης της έρευνας (Whettingsteel, 2000). τις τοπικές κοινωνίες, καθώς συµβάλλουν στην αναδιάρθρωση της τοπικής οικονοµικής βάσης και της κουλτούρας της επιχειρηµατικότητας, δηµιουργούν 17

18 εισόδηµα, παρέχουν ευκαιρίες συνεργασίας µε τοπικές, δηµόσιες ή και ιδιωτικές επιχειρήσεις και ενισχύουν την εικόνα της εκάστοτε περιοχής ως ένα κέντρο καινοτοµίας και επιχειρηµατικότητας (Kuratko and Sabatine, 1989). τη ιεθνή Κοινότητα, καθώς συµβάλλουν στην ενίσχυση του παγκόσµιου εµπορίου και της µεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας µεταξύ των επιχειρήσεων και των θερµοκοιτίδων διεθνώς, όπως επίσης και στην καλύτερη κατανόηση της επιχειρηµατικής κουλτούρας και του διεθνούς πολιτισµικού περιβάλλοντος. Τα παραπάνω πλεονεκτήµατα πηγάζουν από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις ιδιαιτερότητες που εµφανίζει ο θεσµός της θερµοκοιτίδας επιχειρήσεων, προσδίδοντας ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα στις επιχειρήσεις ενοίκους έναντι των ανταγωνιστών τους. Συγκεκριµένα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα που παρέχουν οι θερµοκοιτίδες ποικίλει ανάλογα µε τις προσφερόµενες υπηρεσίες τους (Πίνακας 2). Έτσι, χρησιµοποιώντας ως κριτήριο ταξινόµησης τις υπηρεσίες που παρέχει η εκάστοτε θερµοκοιτίδα επιχειρήσεων, προκύπτουν (Von Zedwitz and Grimaldi, 2006): Οι θερµοκοιτίδες που προσφέρουν κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδοµή: οι θερµοκοιτίδες αυτές προσφέρουν κατάλληλο χώρο στέγασης και έχουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα τη χαµηλού κόστους ενοικίαση των χώρων εγκατάστασης των επιχειρήσεων - ενοίκων. Οι θερµοκοιτίδες που προσφέρουν υπηρεσίες γραµµατειακής και τεχνικής υποστήριξης: οι θερµοκοιτίδες αυτές προσφέρουν κοινές υποστηρικτικές υπηρεσίες που διευκολύνουν τη διεκπεραίωση των επιµέρους λειτουργιών της επιχείρησης και έχουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα την προστασία και ασφάλεια που παρέχουν στις επιχειρήσεις-ενοίκους από τη διευκόλυνση της µεταφοράς τεχνογνωσίας. Οι θερµοκοιτίδες που προσφέρουν υπηρεσίες χρηµατοδότησης και παροχή κεφαλαίου σποράς: οι θερµοκοιτίδες αυτές προσφέρουν 18

19 πρόσβαση σε εσωτερικές και εξωτερικές πηγές κεφαλαίου και έχουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα τη δυνατότητα εσωτερικής χρηµατοδότησης και συνέχειας στην παροχή κεφαλαίου. Οι θερµοκοιτίδες που προσφέρουν καθοδήγηση και συµβουλευτικές υπηρεσίες: οι θερµοκοιτίδες αυτές προσφέρουν υπηρεσίες που διευκολύνουν το σύνολο του έργου που συντελείται από ειδικούς σε θέµατα διοίκησης, συµβουλευτικής και ανάπτυξης επιχειρήσεων και έχουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα την εκπαίδευση των µελών των επιχειρήσεων-ενοίκων και τον στρατηγικό σχεδιασµό της νεοϊδρυόµενης επιχείρησης. Οι θερµοκοιτίδες που προσφέρουν υπηρεσίες δικτύωσης: οι θερµοκοιτίδες αυτές προσφέρουν τη δυνατότητα εκµετάλλευσης από τις αναδυόµενες επιχειρήσεις των όποιων διασυνδέσεων διαθέτουν οι θερµοκοιτίδες και έχουν ως ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα την ανάπτυξη δεσµών µε στρατηγικούς συνεργάτες, συµβούλους, επενδυτές, πελάτες και άλλους φορείς. 19

20 Πίνακας 2: Ανταγωνιστικό Πλεονέκτηµα Θερµοκοιτίδων Επιχειρήσεων Θερµοκοιτίδες που προσφέρουν Υπηρεσίες Ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα Ανταγωνιστές Κτιριακές εγκαταστάσεις και υποδοµή κατάλληλο χώρο στέγασης µειωµένα ενοίκια επιστηµονικά πάρκα κοινές υποστηρικτικές Υπηρεσίες υπηρεσίες που γραµµατειακής και τεχνικής διευκολύνουν τη διεκπεραίωση των προστασία, ασφάλεια επιστηµονικά πάρκα υποστήριξης επιµέρους λειτουργιών της επιχείρησης Υπηρεσίες χρηµατοδότησης και παροχής κεφαλαίου σποράς πρόσβαση σε εσωτερικές και εξωτερικές πηγές κεφαλαίου εσωτερική χρηµατοδότηση, συνέχεια στη χρηµατοδότηση επιχειρηµατικοί άγγελοι, εταιρείες κεφαλαίου επιχειρηµατικών συµµετοχών Καθοδήγηση και συµβουλευτικές υπηρεσίες σύνολο του έργου που συντελείται από ειδικούς σε θέµατα διοίκησης, συµβουλευτικής και εκπαίδευση, στρατηγικός σχεδιασµός νοµικές και συµβουλευτικές εταιρείες, επιχειρηµατικοί άγγελοι ανάπτυξης επιχειρήσεων εκµετάλλευση από τις ανάπτυξη δεσµών συµβουλευτικές εταιρείες, Υπηρεσίες αναδυόµενες επιχειρήσεις µε συνεργάτες, επιχειρηµατικοί άγγελοι, ικτύωσης των όποιων συµβούλους, εταιρείες κεφαλαίου διασυνδέσεων διαθέτουν επενδυτές, πελάτες επιχειρηµατικών οι θερµοκοιτίδες και άλλους φορείς συµµετοχών Πηγή: Von Zedwitz, M. and Grimaldi, R. (2006), Are Service Profiles Incubator-Specific? Results from an Empirical Investigation in Italy. Journal of Technology Transfer, Vol. 31, No 4, p

21 Πέραν, όµως, των πλεονεκτηµάτων που εµφανίζει η θερµοκοιτίδα για όλους τους εµπλεκόµενους φορείς, τις επιχειρήσεις-ενοίκους, το κράτος, τα πανεπιστηµιακά και ερευνητικά ιδρύµατα, τις τοπικές κοινωνίες και τη διεθνή κοινότητα, και του ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατός της έναντι των διαφόρων µορφών ανταγωνιστών της, εµφανίζει και µια σειρά από µειονεκτήµατα, όπως η εξάρτησή της από την κρατική υποστήριξη σε θέµατα χρηµατοδότησης, υποδοµών και νοµοθεσίας, η ανάγκη εξωτερικής χρηµατοδότησης µέχρι να καταστούν αυτόνοµες και λειτουργικά βιώσιµες, η δηµιουργία εξάρτησης στις επιχειρήσεις-ενοίκους και η «ελιτίστικη» συµπεριφορά, καθώς απευθύνονται σε επιχειρήσεις εν δυνάµει «νικήτριες» και είναι φορείς εντάσεως ικανοτήτων (Lalkaka, 2003). 6. Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων και ηµόσιος Τοµέας Οι θερµοκοιτίδες επιχειρήσεων του δηµόσιου τοµέα αναφέρονται σε εκείνες τις θερµοκοιτίδες που οργανώνονται στα πλαίσια προγραµµάτων οικονοµικής ανάπτυξης ή στα πλαίσια πολιτικών που δροµολογούνται και υποστηρίζονται από τοπικούς, κρατικούς ή διεθνείς φορείς. Ειδικότερα, οι Κρατικές Θερµοκοιτίδες Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα (Public Non-Profit Incubators) έχουν ως βασικό τους στόχο τη δηµιουργία θέσεων εργασίας και την οικονοµική ανάπτυξη µειονεκτικών περιοχών. Τα έσοδά τους προέρχονται από τις αµοιβές που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις-ένοικοι για κάθε προσφερόµενη υπηρεσία (fee), δηλαδή, τόσο από το ενοίκιο των κτιριακών εγκαταστάσεων όσο και από τον καθορισµό αµοιβής για τις παρεχόµενες υπηρεσίες της στις επιχειρήσεις-ενοίκους. Οι κρατικές θερµοκοιτίδες διακρίνονται σε κρατικές θερµοκοιτίδες ανάπτυξης επιχειρηµατικότητας και θερµοκοιτίδες που συνδέονται µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά στη συνέχεια (Grimaldi and Grandi, 2005). 21

22 6.1 Κρατικές Θερµοκοιτίδες Ανάπτυξης Επιχειρηµατικότητας (Business Innovation Centres) Οι θερµοκοιτίδες αυτές εκκολάπτουν επιχειρήσεις, προσφέροντάς τους κατάλληλο χώρο στέγασης και χρηµατοδότηση από εξωτερικές πηγές κεφαλαίου, υπηρεσίες γραµµατειακής υποστήριξης και δικτύωσης, δηµόσιες σχέσεις και επικοινωνία. Οι ένοικοι αυτής της κατηγορίας θερµοκοιτίδων έχουν πρόσβαση σε τεχνολογικές γνώσεις και σε χρηµατοδότηση, αλλά έχουν έλλειψη διασύνδεσης µε πανεπιστηµιακά ιδρύµατα και περιορισµένες οικονοµικές / χρηµατοοικονοµικές δυνατότητες της διοικητικής οµάδας. 6.2 Θερµοκοιτίδες που συνδέονται µε Πανεπιστήµια (University Business Incubators) Οι θερµοκοιτίδες αυτές είτε βρίσκονται υπό τον έλεγχο και τη διοίκηση ενός πανεπιστηµιακού ιδρύµατος είτε απλά έχουν µια στενή συνεργασία µε αυτό. Συνήθως επωάζουν επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας και της έρευνας. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η άµεση αξιοποίηση νέων επιστηµονικών µελετών, ενώ παράλληλα καθίσταται εφικτή η µεταφορά τεχνογνωσίας και νέων τεχνολογικών εφαρµογών, οι οποίες αναπτύσσονται σε επιστηµονικό επίπεδο στις αναπτυσσόµενες επιχειρήσεις. Αντικειµενικός στόχος των θερµοκοιτίδων σε αυτή την περίπτωση είναι η προσπάθεια προσαρµογής της σύγχρονης τεχνολογίας στις ανάγκες της αγοράς, σε συνδυασµό µε την εµπορευµατοποίηση των νέων τεχνολογιών (Mian, 1994). 7. Θερµοκοιτίδες Επιχειρήσεων και Ιδιωτικός Τοµέας Οι θερµοκοιτίδες αυτές είναι συνήθως ανεξάρτητες εταιρείες που λειτουργούν αυτόνοµα ή µέλη ενός χρηµατοοικονοµικού οργανισµού, µιας συµβουλευτικής εταιρείας ή ενός βιοµηχανικού οµίλου. Η πλειονότητα των θερµοκοιτίδων που 22

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ʺΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ"ʺ «Στήήριξη και Ανάάδειξη Πολυνησιωτικώών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίίδευση

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση

Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση Χρηματοδότηση σε αρχικό στάδιο ανάπτυξης: μια γενική προσέγγιση (βασισμένη στο μοντέλο στρατηγικής που αναπτύχθηκε για το έργο SEED REG) Ε.Κ.Ε.Τ.Α. Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης Εισαγωγή

Διαβάστε περισσότερα

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ

Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Στοιχεία Επιχειρηματικότητας ΙΙ Νικόλαος Μυλωνίδης Απρίλιος 2007 1 Η έννοια του Επιχειρηματία Αναλαμβάνει δράση Συνδυάζει καινοτομικά και δημιουργικά τους συντελεστές της παραγωγής Παράγει προϊόντα και

Διαβάστε περισσότερα

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής

Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής Του κ. Κωνσταντίνου Γαγλία Γενικού Διευθυντή του BIC Αττικής ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ CLUSTERS Με σκοπό τον εντοπισμό των βασικών παραγόντων επιτυχίας

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες

Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες 2 η Διακρατική Συνάντηση INNOVA NET Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα: επιβραβεύοντας τις καινοτόμες Επιχειρηματικές Ιδέες Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2013 Επιμελητήριο Άρτας Δρ. Χρυσόστομος Στύλιος Αν. Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Έννοιες. Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση. Womens Business Gerasimos Tzamarelos, PhD 27 November 2014 Έννοιες Επιχειρηματικότητα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας ένας ή περισσότεροι του ενός ανθρώπου, δημιουργούν και αναπτύσσουν μία επιχείρηση.

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs

Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs Δημιουργία Συνεργατικών Δικτύων Ανοιχτής Καινοτομίας Coopetitive Open Innovation Networks - COINs «Στρατηγικές Ανάπτυξης Συνεργατικών Σχηματισμών στις Ελληνικές Περιφέρειες» Κωνσταντίνος Μπουρλετίδης Οικονομολόγος

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία

Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Πρωτοβουλία για την Καινοτομία Ολοκληρωµένα Προγράµµατα, Πρωτοβουλίες και Δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων Καινοτομίας Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών

Στρατηγικά Εργαλεία Marketing. Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών Στρατηγικά Εργαλεία Marketing Νικόλαος Α. Παναγιώτου Τομέας Βιομηχανικής ιοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών 1 @ Ιούνιος 2003 Περιεχόμενα ιατύπωση Οράματος Ανάλυση Αλυσίδας Αξίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Προοπτική Ανάπτυξης του Κυπριακού Τουρισµού µέσω των PPPs Αντώνης Πασχαλίδης Υπουργός Εµπορίου, Βιοµηχανίας και Τουρισµού 1 Τι είναι οι Συµπράξεις ηµοσίου Ιδιωτικού Τοµέα; PPP s: είναι ευρέως γνωστές,

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11

Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες. Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 Μεθοδολογία, Τεχνικές και Θεωρία για Οικονοµοτεχνικές Μελέτες Πρόλογος 9 Ο Σκοπός αυτού του βιβλίου 11 ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ Οικονοµοτεχνικές Μελέτες ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Επιχειρηµατικότητα και Νέες Επιχειρηµατικές ραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6.

1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. 1. Προϋποθέσεις συμμετοχής 2. Προϋπολογισμός - Διάρκεια 3. Επιλέξιμες ενέργειες δαπάνες 4. Υποβολή προτάσεων 5. Αξιολόγηση προτάσεων 6. Κριτήρια αξιολόγησης 7. Χρονοδιάγραμμα Προϋπολογισμός - Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου

Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Τομέας Βιομηχανικής Διοίκησης & Επιχειρησιακής Έρευνας Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce) Χρηματοδότηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Νικόλαος Α. Παναγιώτου Αθήνα, 2013 Περιεχόμενα

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014

Τίτλος μαθήματος/συνεδρίας: Επιχειρηματικός Σχεδιασμός ΙΙ Εισηγητής: Ιωάννης Χαραλαμπίδης Σάμος, 03 07 Μαΐου 2014 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων

Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για την στήριξη της επιχειρηματικότητας, των επιχειρήσεων και των εργαζομένων Προκήρυξη νέου Πρόγραμματος Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας, των τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΘΗΝΑΣ ΝΕΑΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια

Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Πρωτοβουλία για την Εξωστρέφεια Το έργο «Ολοκληρωµένα προγράµµατα, πρωτοβουλίες και δικτυώσεις για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και ικανοτήτων εξωστρέφειας» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥ ΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΙ Γενική ιεύθυνση Στήριξης της Βιοµηχανίας ΑΝΥΝΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΗΝΑ, 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011 κ. Τσαγκρής ιονύσης, Προϊστάµενος ιεύθυνσης Μικρών & Μεσαίων Επιχειρήσεων ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ

2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ ΠΑΜΘ 2ο ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ (PROJECT DEVELOPMENT LAB) ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις» ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου

Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης έργου ορισμένου χρόνου ΓΝΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Καραολή & Δημητρίου 20, ΤΚ 55131 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη Τηλ-Φαξ: 2310 410121 E-mail: info@gnossi-ngo.org Θεσσαλονίκη, 20/03/2014 Ανακοίνωση για τη σύναψη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής

Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Ανάλυση και Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Το πεπρωµένο δεν είναι θέµα τύχης, είναι θέµα επιλογής. W.J. Bryan. Αξιολόγηση Επιχειρησιακής Στρατηγικής Σε έντονα διαφοροποιηµένους οµίλους ή οργανισµούς

Διαβάστε περισσότερα

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation

MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation MEDLAB: Mediterranean Living Lab for Territorial Innovation Παραδοτέο 4.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ: ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ «ΖΩΝΤΑΝΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ε.δ. αδαμίδης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Τι είναι «Επιχειρηματικό Σχέδιο»; Ορισμός (;) Το επιχειρηματικό σχέδιο περιγράφει πως θα διοικηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters)

Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Προγράμματα Υποστήριξης της Καινοτομίας: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΔΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Innovation Clusters) Δρ Αγνή ΣΠΗΛΙΩΤΗ Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ερευνητικών Προγραμμάτων ΓΓΕΤ Υπουργείο Παιδείας,

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 400.01 Δύο ημέρες 16 ώρες Επιλογή Στελεχών: Ξεχωρίζοντας τους Καλύτερους Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν σχηματίσει ολοκληρωμένη αντίληψη όλων

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA

Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA The Economist 11th Cyprus Summit, November 3rd 2015 Hilton Park, Nicosia Cyprus CORPORATE INTRAPRENEURSHIP: THE WAY FORWARD Christos Christou, head of innovation & idea development center, CYTA Είναι μεγάλη

Διαβάστε περισσότερα

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης

Balanced Scorecard ως σύστημα μέτρησης απόδοσης Balanced Scorecard Η ΜΕΘΟΔΟΣ BALANCED SCORECARD Όπως είναι γνωστό οι εταιρείες αντιµετωπίζουν πολλά εµπόδια στην ανάπτυξη συστηµάτων µέτρησης επίδοσης τα οποία πραγµατικά µετρούν τα κατάλληλα µεγέθη. Αυτό

Διαβάστε περισσότερα

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%.

3. Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρµογών Στερεών Καυσίµων 5%. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικά του Φορέα υλοποίησης και διαχείρισης του προτεινόµενου έργου, τα οποία διαµορφώνονται πάντα µε βάση

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΉ ΣΥΝΟΧΉΣ 2014-2020 ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την Ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας Ηράκλειο, 2014 Κοινωνική Επιχειρηματικότητα Κοινωνική Διάσταση Κοινωνικός Σκοπός Επιχειρηματική Διάσταση Συνεχή δραστηριότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ

ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΣ ΔΥΝΑΤΟ 2 Ο κόσμος της εργασίας αλλάζει πιο γρήγορα από ποτέ ενώ οι παλιοί επιχειρηματικοί κανόνες δεν ανταποκρίνονται στο νέο περιβάλλον. Ούτε τα χρήματα

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION)

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (SMART SPECIALIZATION) Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Kokkinoplitis Konstantinos is Expert to DG Regio, European Commission in Innovation

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά

memo 3 Μαΐου 2014 Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά memo 3 Μαΐου 2014 Προς: Από: Αξιότιμο ήμαρχο Πειραιά κ. Μιχαλολιάκο Άγγελο Κολοκούρη ΘΕΜΑ: ιεθνές Επιχειρηματικό Πάρκο στον Πύργο Πειραιά Ακολουθεί ένα συνοπτικό σχέδιο πολιτικής επικοινωνίας με θέμα τη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας

Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Εισαγωγικές Έννοιες Επιχειρηματικότητας Μάθημα 2 1 Εισαγωγή Χαρακτηριστικά στοιχεία της επιχείρησης ως οργανισμού Συστατικά μέρη και το περιβάλλον της επιχείρησης Διάφορες μορφές επιχειρήσεων που λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP

Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα της κρίσης: Το έργο MESUP ΑΡΤΕΜΗΣ ΣΑΪΤΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας Νεολαία σε κίνηση 2013 22-23 Νοεμβρίου, Λευκωσία,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΕΠΙ ΧΕΙΡ Η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ 2011-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΜΚΕ) ΜΑΤΙ ΚΟ ΤΗ ΤΑ Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 3 ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Ημερίδα αφιερωμένη στη μνήμη του εκλιπόντος καθηγητή του ΕΜΠ, Λευτέρη Παπαγιαννάκη. «Πρωτοβουλίες Ενθάρρυνσης

Διαβάστε περισσότερα

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ AGENDA ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ : ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΗ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΤΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο;

Q&A. Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Q & A 1 2 Γιατί να ενταχθώ σε ένα δίκτυο; Το νέο ανταγωνιστικό πεδίο, η νέα καταναλωτική συμπεριφορά και συνολικά το νέο τοπίο δημιουργεί ασφυκτική πίεση στις ανεξάρτητες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1

«Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» 1 «Νέα Καινοτοµική Επιχειρηµατικότητα» Προδηµοσίευση του Προγράµµατος ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙ ΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες:

Business Plan. Ένα επιχειρηµατικό πρόγραµµα περιλαµβάνει απαραίτητα τις ακόλουθες ενότητες: Business Plan Το επιχειρηµατικό πλάνο αποτελεί το πρώτο και µερικές φορές το µοναδικό έγγαφο κείµενο που παρουσιάζει ολοκληρωµένα την επενδυτική πρόταση, γι' αυτό πρέπει να είναι ρεαλιστικό και εφικτό,

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 3: Ηλεκτρονικό Επιχειρηματικό Σχέδιο Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative

Διαβάστε περισσότερα

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship)

Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Δίπλωμα στην ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (Diploma of Social Entrepreneurship) Οι αιτήσεις ξεκίνησαν (1ος κύκλος εγγραφών μέχρι 20 Ιουνίου 2015) Έναρξη μαθημάτων: 29 Σεπτεμβρίου 2015 Επιστημονικές υπεύθυνες:

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ)

Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Εταιρία Διαχείρισης & Ανάπτυξης Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΕΔΑΠ/ΤΠΘ ΑΕ) Μέτοχοι της Εταιρίας Ερευνητικός Φορέας Σύνδεσμοι Επιχειρήσεις Άλλοι φορείς Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων

Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Δράσεις υποστήριξης καινοτομίας και συνεργασιών επιχειρήσεων Υποστηρίζουμε τη μικρή επιχείρηση, Ενισχύουμε την

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E.

Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Το Ευρωπαϊκό έργο B.AS.E. Μηχανισµός για την αξιολόγηση και τη βέλτιστη αξιοποίηση των µεγαλύτερων σε ηλικία εργαζόµενων ρ. ηµήτρης Καρύδης ιευθυντής Τεχνολογίας Αθήνα, 29/01/2008 BIC of ATTIKA 1 ΒΙC Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2. Επιχειρηματικότητα: έννοια και σημασία σελ.3. Επιχειρηματίας: γεννιέσαι ή γίνεσαι?...σελ. Ιουστινιανού 3, 41222, Λάρισα Τηλ:2410-626945 e-mail: info@entre.gr web site: www.entre.gr ΜΗΝΙΑΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ ΟΣΗ ΜΑΙΟΣ 2006 ΤΕΥΧΟΣ 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Λίγα λόγια για εμάς...σελ.2 Επιχειρηματικότητα: έννοια

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας Η Κ.Ο. επιτελεί στην Ε.Ε. και μπορεί να παίξει και στη χώρα μας ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινωνικής καινοτομίας

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ BUSINESS PLAN Business Plan (Γραπτή Τελική Εταιρική Αναφορά) Το business plan (γραπτή αναφορά) είναι η ολοκληρωμένη και αναλυτική αποτύπωση της επιχειρηματικής σας ιδέας με τρόπο που να

Διαβάστε περισσότερα

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας.

Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας. Α) Παρουσίαση του έργου ECOFUNDING (Στόχος, Κύριες δράσεις, Εταίροι) B) Υπηρεσίες υποστήριξης «πράσινης» επιχειρηματικότητας Ιωάννινα, 27 Μαρτίου 2015, Ενημερωτικό Τεχνικό Σεμινάριο ECOFUNDING 1 Το Επιμελητήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ

ρ. ιονύσης Σκαρµέας ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΠΡΟΙΟΝ ΙΑΝΟΜΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ Τι είναι Μάρκετινγκ; Ηδιαδικασία σχεδιασµού

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme

This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme This project is co-financed by the ERDF and made possible by the MED Programme Πρόγραμμα MED έργο WIDE growing of SMEs: organizational innovation and Development in med area Αντώνης Μπούμπουλας Προϊστάμενος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ Θ Ε Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Ο 2 0 1 5 2 0 1 6 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2014 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Με σκοπό την επίτευξη των στρατηγικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ Ελληνικό Μοντέλο Επιχειρηµατικής Αριστείας από την ΕΕ Ε Ι ΙΩΤΙΚΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ / ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ Επιτυγχάνοντας

Διαβάστε περισσότερα

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία

Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία , TEE 3-5 Ιουλίου 2006 Αντιφάσεις στην αξιοποίηση του τεχνικού επιστηµονικού δυναµικού στην ελληνική βιοµηχανία Γ. Συµεωνίδης, ρ. Αεροναυπηγός Μηχ/κός Γρ. Φρέσκος, ρ. Μηχανολόγος Μηχ/κός Ρ. Μαρίνη, ρ.

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network

Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Ευκαιρίες δικτύωσης & συνεργασίας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ & Enterprise Europe Network Χημεία & Βιομηχανία της Κρήτης Ηράκλειο, 14 Μαΐου 2010 Dr Απόστολος Δημητριάδης Σύμβουλος Μεταφοράς Τεχνολογίας Αναπληρωματικό

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση»

«Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Κοινωνική Σύμπραξη στο Ν. Κυκλάδων» σας καλωσορίζει στην Ημερίδα: «Κοινωνική Οικονομία Μια Εναλλακτική Πρόταση» 23 Οκτωβρίου 2015 Πνευματικό Κέντρο Ιερού Μητροπολιτικού Ναού Μεταμορφώσεως

Διαβάστε περισσότερα

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας

Title. Enterprise Europe Network Hellas. Sub-title. Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Enterprise Europe Network Hellas Title Στην υπηρεσία της επιχειρηµατικής και της ακαδηµαϊκής κοινότητας Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Στέλλα Commission Βαϊνά Υπεύθυνη Enterprise and ΣΒΘΚΕ/ΕΕΝ

Διαβάστε περισσότερα

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης

Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Κωνσταντίνος Κοκκινοπλίτης Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης για την Α.Μ.Θ. : καθορισμός προτεραιοτήτων και πιλοτικές προσκλήσεις χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Α.Μ.Θ. 2014 2020 Καβάλα, 23

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα

Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Είδος Επιχειρήσεων & Νοµικά Ζητήµατα Το υφιστάµενο νοµικό καθεστώς προδιαγράφει σε σηµαντικό Βαθµό αρκετούς περιορισµούς ενός επιχειρηµατικού σχεδίου Βασικά Θέµατα Νοµικό Πλαίσιο Επιχειρήσεων Επιλογή Νοµικής

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης

Κεφάλαιο X. Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Οργάνωση Παραγωγής & ιοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ Κοστολόγηση Επιχειρήσεων & Λήψη Αποφάσεων Κεφάλαιο X Χρηµατοοικονοµική Λογιστική & ιοίκηση Ισολογισµοί & Αποτελέσµατα Χρήσης Νικόλαος Α. Παναγιώτου 2005 ΕΜΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Ινστιτούτο Κύπρου στα πλαίσια της συνεχούς ανάπτυξής των ερευνητικών δραστηριοτήτων του αλλά και την στρατηγική του για ευρύτερη συμμετοχή στην προώθηση

Διαβάστε περισσότερα

http://www.thedigitalgate.gr

http://www.thedigitalgate.gr http://www.thedigitalgate.gr Ο Διοργανωτής Με την Επιστημονική Υποστήριξη: Στόχος του Διαγωνισμού Εξεύρεση και ανάδειξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και καινοτόμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα προσφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία

Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Δίκτυο Παραγωγικότητας για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία Νίκος Γαβαλάκης Εμπειρογνώμονας 18 Μαρτίου 2014 Πλαίσιο Ο ΣΕΒ υποστηρίζει την προσπάθεια προσαρμογής των ελληνικών επιχειρήσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη».

Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα και θεωρείται πλέον «μονόδρομος για την ανάπτυξη». Συνεργατικοί Σχηματισμοί και Επιχειρηματικότητα Καλές Πρακτικές για τους γουνοποιούς/ εκτροφείς Δρ. Ελπίδα Σαμαρά Ερευνήτρια Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας Η καινοτομία προτάσσεται ως κορυφαία προτεραιότητα

Διαβάστε περισσότερα

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ

πιxειρ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ πιxειρ ν Γραφείο Επιχειρηµατικότητας ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Τα Γραφεία ιασύνδεσης λειτουργούν

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Ι. ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ; Η πορεία που πρέπει να ακολουθηθεί για την πραγματοποίηση των αντικειμενικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ Ενότητα 6η: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Κοζάνη) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες

Διαβάστε περισσότερα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα

Αναπτύσσοντας ευκαιρίες για τη νεολαία/ Δημιουργώ- Επιχειρώ- Καινοτομώ 18.11.2010, Ινστιτούτο Νεολαίας, Αθήνα Περιεχόμενα Υφιστάμενη Κατάσταση Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας (Α.Ζ.Κ.) Α.Ε. Συσσωρευμένη Κρίσιμη Μάζα Φορέων Καινοτομικής Επιχειρηματικότητας (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) Χωροταξική Ανάπτυξη Βραχυπρόθεσμος και Μεσοπρόθεσμος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠIΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜEΝΩΝ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ 29 ΠΡΟΛΟΓΟΣ 30 ΜΕΡΟΣ 1ο 39 ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - Ο ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΕΝΝΟΙΑ, Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΟΥΣ Η ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ HEMEXPO ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ Η παρούσα έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο μελέτης από την HEMEXPO

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.)

Βασικά σημεία διάλεξης. λογιστική. Χρηματοοικονομική λογιστική (ΧΛ) ιοικητική Λογιστική. Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) Λογιστική και Χρηματοοικονομική (Π.Μ.Σ.) ιοικητική Λογιστική Εισαγωγή στη διοικητική λογιστική Βασικά σημεία διάλεξης Τι είναι η διοικητική λογιστική Ο ρόλος του διοικητικού ού λογιστή Χρηματοοικονομική

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας

«ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας «ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ» ΠΑΚΕΤΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΑΓΡΑΜΜΑ 1: Ο επιχειρηµατίας 1 Τι σηµαίνει να είναι κάποιος επιχειρηµατίας; ΥΠΕΡ Είσαι ο κύριος του πεπρωµένου σου ηµιουργείς κάτι δικό σου Αξιοποιείς µε τον καλύτερο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΦΑΣΜΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΙΣΚΟΥ / ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο. Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες. Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Ηλεκτρονικό Εμπόριο Ενότητα 1: Εισαγωγικές Έννοιες Σαπρίκης Ευάγγελος Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020 Οι νέοι κανόνες και η νομοθεσία που διέπουν τον επόμενο γύρο επένδυσης από την πολιτική συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2014-2020 υιοθετήθηκαν

Διαβάστε περισσότερα

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1

«Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» 1 «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΙ ΑΦΟΡΑ ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΔΟΤΗΘΟΥΝ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΕΣΠΑ 2007-2013 Το Πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα