Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δήμος : ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ-ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ, ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες 3 ΝΑΟΔΟ Β\Α0 8.0 Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες, με 3 παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφής 3 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, με ελεγχόμενη χρήση 3 εκρηκτικών Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση 3 εκρηκτικών Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή 3 αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 6 Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή 3 αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη με χρήση εκρηκτικών Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών 7 Εκσκαφή και επαναπλήρωση χανδάκων αρδευτικού δικτύου ή 3 υπογείων δικτύων σωληνώσεων εκτός κατοικημένων περιοχών Σε κάθε είδος εδάφη εκτός απο βραχώδη ΝΑΟΔΟ Ν\Α0 3 ΝΑΟΔΟ Β\Α03. ΝΑΟΔΟ Β\Α03.3 ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΥΔΡ Β\ Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος 3 8 ΝΑΥΔΡ Β\ γαιώδες-ημιβραχώδες 9 Μόρφωση γαιωδών επιφανειών για επένδυση. 9 ΝΑΥΔΡ Β\ Κατασκευή επιχωμάτων 3 0 ΝΑΟΔΟ Β\Α0 6.9 Κατασκευή συμπυκνωμένου αναχώματος από υλικά που 3 έχουν προσκομισθεί επί τόπου Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με προϊόντα 3 εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης 3 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο 3 προελεύσεως λατομείου ΝΑΥΔΡ Β\.0 ΝΑΥΔΡ Β\.0 3 ΝΑΥΔΡ Β\ Εξυγιαντικές στρώσεις με αμμοχαλικώδη υλικά, με θραυστά 3 ΝΑΥΔΡ Β\.09.0 υλικά λατομείου Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,0 ΝΑΟΔΟ Β\Γ Βάση πάχους 0,0 (Π.Τ.Π. Ο-) 6 ΝΑΟΔΟ Β\Γ Κατασκευή ερεισμάτων 3 7 ΝΑΟΔΟ Β\Γ Ασφαλτική προεπάλειψη 8 ΝΑΟΔΟ Β\Δ Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη 9 ΝΑΟΔΟ Β\Δ Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπυκνωμένου πάχους 0,0 0 ΝΑΟΔΟ Β\Δ0..6 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπυκνωμένου πάχους 0,0 με χρήση κοινής ασφάλτου ΝΑΟΔΟ Β\Δ08. Προμήθεια συρματοπλέγματος και συρμάτων kg ΝΑΟΔΟ Β\Β συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα 3 Κατασκευή φατνών 3 ΝΑΟΔΟ Β\Β Πλήρωση φατνών 3 ΝΑΟΔΟ Β\Β Μειωτές ταχύτητας (σαμαράκια) ΝΑΟΔΟ Ν\Ε Ανοιγόμενη μπάρα ελέγχου κυκλοφορίας 6 ΝΑΟΔΟ Ν\Ε8. 7 Μικροπάσσαλοι κυκλικής μεταλλικής διατομής Φ00, πάχους 0 σε διάτρημα Φ60 πληρωμένο με ένεμα C30/37 8 Κατασκευή τμήματος βάθρων σε στάθμη έως 0,0 από το 3 έδαφος και των αντιστοίχων θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κλπ, από οπλισμένο σκυρόδεμα C30/37 7 ΥΔΡ ΝΤ0 8 ΝΑΟΔΟ Β\Β

2 Σελίδα 9 Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων, χάλυβας οπλισμού kg σκυροδέματος B00C 30 Πλήρωση γεωλογικών καταπτώσεων κλπ με σκυρόδεμα 3 C/ 3 Στεγανοποιητικές επαλείψεις και επιστρώσεις επιφανειών σκυροδέματος Εύκαμπτο ελαστικό τσιμενοειδές κονίαμα υγρομόνωσης επιφανειών σκυροδέματος που υπόκεινται σε μικρού εύρους ρηγμάτωση και μετακινήσεις, κατηγορίας Α/Α - Β/Β κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0-, κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό. 9 ΝΑΟΔΟ Β\Β ΝΑΟΔΟ Β\Β9.. 3 ΝΑΥΔΡ Β\ Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων 3 3 ΝΑΟΔΟ Β\Α 33 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00 3 Μεταβατικά επιχώματα (από κοκκώδη υλικά) τεχνικών έργων 3 και επιχώματα ζώνης αγωγών 3 Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές 3 στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C/ 33 ΝΑΟΔΟ Β\Β0 3 ΝΑΟΔΟ Β\Β0. 3 ΝΑΟΔΟ Β\Β Βλήτρα Φ6 μήκους 0,0 36 ΥΔΡ ΝΤ Χρήση γερανού για τοποθέτηση γεωτρυπάνου εντός ημέρα δεξαμενής και απομάκρυνση του. ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 3 συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C8/0 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 3 συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C6/0 3 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 3 σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C/ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 3 σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C6/0 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και 3 συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C0/ 6 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 3 σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C0/ 37 ΑΤΗΕ ΝΤ03 38 ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΟΙΚ Β\ ΝΑΟΙΚ Β\3.0.0 ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΟΙΚ Β\ Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση 3 ΝΑΟΙΚ Β\ σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C/30 8 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΝΑΥΔΡ Β\ Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών 6 ΝΑΟΙΚ Β\ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί kg κατηγορίας B00C. 7 ΝΑΟΙΚ Β\ Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B00C kg 8 ΝΑΟΙΚ Β\ Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x9 c, πάχους / πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 3 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x9 c, πάχους (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι) Στέγη ξύλινη, για επιστέγαση με κοίλα κεραμίδια (βυζαντινά) ανοίγματος έως 6,00 9 ΝΑΟΙΚ Β\ ΝΑΟΙΚ Β\ ΝΑΟΙΚ Β\.6.0 Μεταλλικό πλαίσιο στήριξης kg ΝΑΟΙΚ Ν\ Υαλοστάσια σιδηρά με περσίδες kg 3 ΝΑΟΙΚ Β\

3 Σελίδα 3 7 Θύρες μεταλλικές πυρασφαλείας, ανοιγόμενες, δίφυλλες με φεγγίτη από πυρίμαχο οπλισμένο κρύσταλλο, κλάσης πυραντίστασης 90 in ΝΑΟΙΚ Β\ Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής ''L'' ή kg ΝΑΟΙΚ Β\ ''T'' 9 Σύρμα αγκαθωτό γαλβανισμένο 6 ΝΑΟΙΚ Β\ Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή 7 ΝΑΟΙΚ Β\6.8.8 Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, ανοιγόμενα περί κατακόυφο ή οριζόντιο άξονα 8 ΝΑΟΙΚ Β\6.7.0 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα 9 ΝΑΟΙΚ Β\7. 3 Επιχρίσματα τριπτά ή πατητά με τσιμεντοκονίαμα 60 ΝΑΟΙΚ Β\ Επικεράμωση με κοίλα μηχανοποίητα κεραμίδια, νταμωτή, εν ξηρώ Κατασκευή βιομηχανικού δαπέδου με υστερόχυτο σκυρόδεμα ελαχίστου πάχους c 6 Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = c 7 Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 8, (κρύσταλλο, κενό 8, κρύσταλλο ) 8 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς 9 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 30 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 3 Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με ελαστομερές ασφαλτικό γαλάκτωμα 6 ΝΑΟΙΚ Β\7.0 6 ΝΑΟΙΚ Β\ ΝΑΟΙΚ Β\ ΝΑΟΙΚ Β\ ΝΑΟΙΚ Β\ ΝΑΟΙΚ Β\ ΝΑΟΙΚ Β\ ΝΑΟΙΚ Β\ Επάλειψη επιφανειών σκυροδέματος με εποξειδικά υλικά kg 69 ΝΑΟΙΚ Β\ Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη 70 ΝΑΟΔΟ Β\Β Κινητά Πετάσματα 7 ΝΑΟΙΚ Ν\.3 3. ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ - ΔΙΚΤΥΑ 6,6 0, Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 96 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 0 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 96 Ονομαστικής διαμέτρου D300 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 96 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 0 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 96 Ονομαστικής διαμέτρου D00 3 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 96 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 0 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 96 Ονομαστικής διαμέτρου D600 Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 96 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 0 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 96 Ονομαστικής διαμέτρου D800 7 ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΥΔΡ Β\

4 Σελίδα Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων κατα ΕΛΟΤ ΕΝ 96 Τσιμεντοσωλήνες αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 0 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 96 Ονομαστικής διαμέτρου D000 6 Τσιμεντοσωλήνες διάτρητοι στραγγιστηρίων, Εσωτερικής διαμέτρου 00 7 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 00 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS0 = 0 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 60 / ΡΝ 0 at 8 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 0 / ΡΝ 0 at 9 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 90 / ΡΝ 0 at 0 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 60 / ΡΝ 0 at Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 80 / ΡΝ 0 at Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 00 / ΡΝ 0 at 3 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN / ΡΝ 0 at Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 0 / ΡΝ 0 at Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 300 / ΡΝ 0 at 6 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 00 / ΡΝ 0 at 76 ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΥΔΡ Ν\ ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΥΔΡ Ν\Β ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΥΔΡ Ν\Β ΝΑΥΔΡ Β\

5 Σελίδα 7 Σωληνώσεις από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 00 / ΡΝ 0 at, διάτρητοι 8 Σωληνώσεις από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 80 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS8 = 8 MPa), με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 00 / ΡΝ 0 at, διάτρητοι 9 Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες ελατού χυτοσιδήρου (ductile iron) Με σωλήνες DN 00 / κλάσης C30, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0 Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD] Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/ΟD 00 Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτ. επιφάνεια Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], κατασκευασμένους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 376-:007, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 60 Σωληνώσεις αποστράγγισης με διάτρητους σωλήνες από πολυαιθυλένιο (PE), δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτ. επιφάνεια Τυποποίηση ονομαστικής διαμέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάμετρο [DN/OD], κατασκευασμένους κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 376-:007, Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 00 3 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 0 at Ονομαστικής διαμέτρου DN ΝΑΥΔΡ Ν\ ΝΑΥΔΡ Ν\ ΝΑΥΔΡ Β\..0 9 ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΥΔΡ Β\ Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με ωτίδες, ονομαστικής 9 ΝΑΥΔΡ Β\ πίεσης 0 at Ονομαστικής διαμέτρου DN 0 Κατασκευή μάρτυρα καθίζησης 96 ΝΑΟΙΚ Ν\ Kαλύμματα φρεατίων Καλύματα από ελατό χυτοσίδηρο kg (ductile iron) 7 Συστολικά ταυ χαλύβδινα, γαλβανισμένα, ονομαστικής διαμέτρου Φ in 97 ΝΑΥΔΡ Β\ ΝΑΠΡΣ Η Φίλτρα στραγγιστηρίων από διαβαθμισμένα αδρανή 3 99 ΝΑΥΔΡ Β\ Πλήρωση φρεατίων απαγωγής βιοαερίου με χαλίκι 6/3 3 μη ανθρακικής προέλευσης 00 ΝΑΥΔΡ Ν\ Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού 3 0 ΝΑΟΔΟ Β\Α6, 3 Χαλικόφιλτρο υδρογεωτρήσεως 3 0 ΝΑΥΔΡ Β\. 3 Διάνοιξη υδρογεωτρήσεως Φ 7 /'' (D0 ) σε σκληρά πετρώματα 33 Διάνοιξη γεωτρήσεως τελικής διατομής Φ 00 σε απορρίμματα, σε βάθος 0-0,00 3 Γαλβανισμένος σιδηροσωλήνας βαρέως τύπου ονομαστικής διαμέτρου DN00 3 Εγκατάσταση και Παρακολούθηση Οργάνων. Πιεζομετρικός μ.μ. φιλτροσωλήνας (Standpipe piezoeter) 36 Αγωγός από σιδηροσωλήνα γαλβανισμένο με ραφή βαρέως τύπου, ονομαστικής διαμέτρου Φ in 37 Φρεάτια συλλογής και ελέγχου βιοαερίου με παγίδα. συμπυκνωμάτων 03 ΝΑΥΔΡ Β\. 0 ΝΑΥΔΡ Ν\ ΑΤΗΕ Ν\ ΓΤΕ. 07 ΝΑΠΡΣ Η ΝΑΥΔΡ Ν\ Συστημα συλλογής και απομάκρυνσης συμπυκνωμάτων. 09 ΝΑΥΔΡ Ν\6..3 δίκτυου βιοαερίου 39 Κεφαλή φρεατίου βιοαερίου. 0 ΝΑΥΔΡ Ν\ ΟΜΑΔΑ Δ: ΕΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΧΥΤΥ

6 Σελίδα 6 Στρώση υπόβασης 3 ΝΑΥΔΡ Ν\ Τεχνητός γεωλογικός φραγμός πάχος 60 c 3 ΝΑΥΔΡ Ν\ Συμπυκνωμένο εδαφικό υλικό, πάχους 60c 3 3 ΝΑΥΔΡ Ν\.0.0. Γεωσυνθετικός Αργιλικός Φραγμός (GCL) ΝΑΥΔΡ Ν\ Στεγανοποίηση λιμνοδεξαμενών και ΧΥΤΥ με μεμβράνη πολυαιθυλενίου Με μεμβράνη PE πάχους,0 ΝΑΥΔΡ Β\ Γεωύφασμα προστασίας μεμβράνης 00 gr/ 6 ΝΑΥΔΡ Ν\ Κατασκευή επιστρώματος μεμβράνης από διαβαθμισμένο 3 θραυστό υλικό 7 ΝΑΥΔΡ Ν\.03 8 Κατασκευή στρώσης αποστράγγισης από αμμοχαλικώδες 3 8 ΝΑΥΔΡ Ν\ διαβαθμισμενο υλικό (6-3) 9 Γεωσυνθετικό στραγγιστήριο 9 ΝΑΥΔΡ Ν\ Γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών 0 gr/ 0 ΝΑΥΔΡ Ν\ ΟΜΑΔΑ Ε: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΑΡΔΕΥΣΗΣ Δένδρα, κατηγορίας Δ ΝΑΠΡΣ Δ0. 70 Θάμνοι, κατηγορίας Θ ΝΑΠΡΣ Δ Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων 0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 3 ΝΑΠΡΣ Ε0. Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, ΝΑΠΡΣ Ε0. 70 διαστάσεων 0,0 Χ 0,0 Χ 0,0 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 0,0 -,0 lt ΝΑΠΡΣ Ε Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου,00 -,00 lt 6 ΝΑΠΡΣ Ε Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 0 at, ονομαστικής διαμέτρου Φ 0 8 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο ΡΕ 0 at, ονομαστικής διαμέτρου Φ 9 Φρεάτιο διακλάδωσης/έλξης υπόγειων καλωδίων 0Χ0Χ70 πλαστικό με πλαστικόι στεγανό καπάκι. 7 ΝΑΠΡΣ Η0.. 8 ΝΑΠΡΣ Η0.. 9 ΑΤΗΕ Ν\ Μειωτές πίεσης ΡΝ 6 at, ονομαστικής διαμέτρου Φ / in 30 ΝΑΠΡΣ Η0.. Μανόμετρο γλυκερίνης Φ 63 3 ΝΑΠΡΣ Η0.3 Υδραυλικές βαλβίδες μονού θαλάμου, χυτοσιδηρές, ΡΝ 6 at, ηλεκτρικής και χειροκίνητης λειτουργίας, ονομαστικής διαμέτρου Φ / in 3 Φίλτρα νερού, σίτας ή δίσκων, πλαστικά, ονομαστικής πίεσης 0 at, ονομαστικής διαμέτρου Φ / in κοντό, ενεργής επιφάνειας 0 c και παροχής τουλάχιστον μέχρι 7,00 3/h 6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ: Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως 6 kg Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρκα, φορητός γομώσεως kg 3 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, τροχήλατος γομώσεως 0 kg 3 ΝΑΠΡΣ Η ΝΑΠΡΣ Η ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ 80.. Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως 6 kg 37 ΑΤΗΕ 80.. Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρα, φορητός γομώσεως kg 38 ΑΤΗΕ Πυροσβεστήρας οροφής με γόμωση kg ξηράς σκόνης Pa 39 ΑΤΗΕ Ν\80.3 κατάλληλος για φωτίες A,B,C,D 7 Φωτιστικό ασφαλείας 8W με ένδειξη ''ΕΧΙΤ'' 0 ΑΤΗΕ Ν\

7 Σελίδα 7 8 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 00 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS0 = 0 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 90 / ΡΝ, at ΝΑΥΔΡ Β\ Δικλείδα χυτοσιδηρά με μηχανισμό τύπου σύρτου, με φλάντζες ΑΤΗΕ Ν\ ονομαστικής πίεσης 6at 80 0 Πυροσβεστική φωλεά επίτοιχη ή χωνευτή 3 ΑΤΗΕ Πυροσβεστικός σταθμός ειδικών πυροσβεστικών εργαλείων και μέσων Σταθερό κανόνι πυρόσβεσης νερού/αφρού ρυθμιζόμενης ροής, πλήρες με δοχείο αφρού 00λτ και μίκτη. 3 Ζεύγος φλαντζών με λαιμό συγκολλήσεως γιά σύνδεση ζεύγ. χαλυβδοσωλήνων ονομ. πιέσεως 6 at διαμέτρου Φ 80 Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων αγωγών διαστάσεων 60 Χ 60 Χ7 εκ ΑΤΗΕ Ν\80 ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ Ν\879. Πίνακας πυρανίχνευσης ζωνών 8 ΑΤΗΕ Ν\ Εκατάσταση πυρανιχνευτή θερμότητας 9 ΑΤΗΕ Ν\ Εκατάσταση πυρανιχνευτή καπνού φωτίας 0 ΑΤΗΕ Ν\ Πιεστικό μηχάνημα υπερυψηλής πίεσης για έκπλυση οχημάτων 0l/h 9 Υποβρύχια αντλία λυμάτων μανομετρικού ύψους έως 0ΣΥ και παροχής έως 03/h 0 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 at, ονομαστικής διαμέτρου Φ 7 Κανάλια αποστράγγισης δαπέδων κατά ΕΝ 33, βιομηχανικής προέλευσης Τυποποιημένο κανάλι εσωτερικού πλάτους 00, κατηγορίας φορτίου D00 με εσχάρα από ελατό χυτοσίδηρο Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 0 / ΡΝ 0 at ΑΤΗΕ Ν\83. ΑΤΗΕ Ν ΝΑΠΡΣ Η0..8 ΝΑΥΔΡ Β\..09 ΝΑΥΔΡ Β\ Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς 6 6 ΑΤΗΕ Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό Φ 80 Χ 80 7 ΑΤΗΕ Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό διατομής 3 Χ, 6 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής Χ, 7 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Διπολικό διατομής Χ, 8 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής Χ 6 9 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Πενταπολικό διατομής Χ 0 30 Καλώδιο τύπου NYY διατομής Χ γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος 3 Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ Καλώδιο τύπου NYY ορατό ή εντοιχισμένο Τριπολικό με ουδέτερη μειωμένης διατομής διατομής 3 Χ Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής Χ 8 ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ

8 Σελίδα 8 3 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής Χ 0 36 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος Μονοπολικό διατομής Χ Ρευματοδότης βιομηχανικός στεγανός μονοφασικός εντάσεως 6 Α 38 Ρευματοδότης βιομηχανικός στεγανός τριφασικός εντάσεως 3 Α 39 Φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως, τοίχου ή οροφής με ελλειψοειδή κώδωνα και προφυλακτήρα (χελώνα) προστασίας ΙΡ στεγανό βακελίτου με λαμπτήρα 60 W πυρακτώσεως 0 Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες εστεγασμένων χώρων, απλό (γυμνό) χωρίς ανταυγαστήρα, οροφής ή αναρτημένο προστασίας ΙΡ 0, επίμηκες με λυχνίες 0 W Διακόπτης στεγανός, χωνευτός, με πλήκτρο και ενδεικτική Λυχνία, έντασης 0Α, τάσης 0 V, απλός μονοπολικός Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) διαστάσεων ΥχΜΧΠ,0χ,0χ0,3μ 3 Κυβώτιο ηλεκτρικής διανομής (πίλλαρ) διαστάσεων ΥχΜΧΠ 0x6x30c Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Στεγανός προστασίας Ρ3 επίτοιχος διαστάσεων 06 Χ 7 c Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Στεγανός προστασίας Ρ3 επίτοιχος διαστάσεων 0 Χ 3 c 6 Ηλεκτρικός πίνακας από χαλυβδοέλασμα 'ντεκαπέ' και μορφοσίδηρο Με πόρτα προστασίας Ρ30 εντοιχισμένος διαστάσεων 3 Χ c 7 Θεμελειακή γείωση κτιρίου με διαστάσεις βρόχου έως 0μ Χ 0μ 68 ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ Α. 73 ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ Ν\ Τρίγωνο γείωσης με ηλεκτρόδια μήκους, 8 ΑΤΗΕ Ν88. 9 Κιβώτιο οργάνων ενδείξεως και μετρήσεως από πλαστικό που περιέχει 3 αμπερόμετρα βολτόμετρο 8 ΑΤΗΕ Αυτόματος διακόπτης αέρα τριπολικός εντάσεως έως 60 Α 83 ΑΤΗΕ Ν\9389. Αυτόματος διακόπτης αέρα τριπολικός Εντάσεως 00 Α 8 ΑΤΗΕ Αυτόματος τριπολικός διακόπτης προστασίας κινητήρων έως 0kW 3 Αυτόματος ηλεκτρονικός διακόπτης διαρροής Τετραπολικός 30 A x 0 A 8 ΑΤΗΕ Ν ΑΤΗΕ Ν Απαγωγέας υπέρτασης κλάσης II Iax=0kA 87 ΑΤΗΕ Ν Διακόπτης πινάκων ενδεικτικού τύπου ΤΕ SIEMENS απλός τριπολικός εντάσεως 0 Α 6 Ασφάλεια συντηκτική τύπου TZ-SIEMENS πλήρης από πορσελάνη εντάσεως Α και σπειρώματος Ε 7 7 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 0 Α 8 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS μονοπολικός εντάσεως 6 Α 9 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 0 Α 60 Μικροαυτόματος γιά ασφάλιση ηλεκτρικών συσκευών ενδεικτικού τύπου WG-SIEMENS τριπολικός εντάσεως 6 Α 6 Διακόπτης τηλεχειριζόμενος τριπολικός με θερμικά κατάλληλος γιά χωνευτή εγκατάσταση σε πίνακα τύπου ερμαρίου εντάσεως 3 Α και έως βοηθ.επαφών 6 Διακόπτης αυτόματος αέρα αστέρα τριγώνου τριπολικός με χρονική και θερμική ρύθμιση εντάσεως έως Α 88 ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ

9 Σελίδα 9 63 Ενδεικτική λυχνία τάσεως μέχρι 00 V πλήρης με ασφάλεια πορσελάνης / Α πλήρους 6 Ερμάριο βελτιώσεως συντελεστού ισχύος, ονομστικής τάσεως 00 V, 0 περιόδων ανά δευτερόλεπτο, προστασίας ΙΡ 0, με πυκνωτές σε βαθμίδες τριφασικής λειτουργίας ισχύος 0 KVAR 6 Σύστημα αντικεραυνικής προστασίας τύπου κλωβού Faraday βρόχου Χ για κτήριο μέχρι Εφεδρικό ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, τριφασικού εναλλασόμενου ρεύματος, τάσεως 30/00 V, 0 περιόδων ισχύος 80 KVA 67 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 0 / ΡΝ 0 at 68 Προγραμματιχόμενος λογικός ελεγκτής (PLC) μεχρι 8 εξόδων και εισόδων ψηφιακού σήματος. 69 Επαναπρογραμματισμός εγκατεστημένου Λογισμικού τηλεελέγχου SCADA για τον έλεγχο και προγραμματισμό της εγκατάστασης αυτομάτου ελέγχου σύμφωνα με τις τεχνικές περιγραφές. 96 ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ ΝΑΥΔΡ Β\ ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ Ν\ Καλώδιο PROFIBUS x0,6 (AWG) 0 ΑΤΗΕ Ν\ Διάταξη τοπικού χειρισμού 03 ΑΤΗΕ Ν\ φλοτεροδιακόπτης για υποβρύχια τοποθέτηση, με πλαστικό ανθεκτικό περίβλημα και διακόπτη 30V/A 73 Εκατάσταση συστήματος ανιχνευσης συγκέντρωσης εκρηκτικών μιγμάτων αερίων (μεθάνιο,βιοαέριο κλπ) έως ανιχνευτές. 0 ΑΤΗΕ Ν ΑΤΗΕ Ν\ Δικτυακή κάμερα παρακολούθησης IP 06 ΑΤΗΕ Ν\ Καταγραφικό συστήματος δικτυακών καμερών 07 ΑΤΗΕ Ν\ Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Σωληνώσεις κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 0- Ονομ. διαμέτρου DN 90 / ΡΝ 0 at 77 Σιδηροιστός ηλεκτροφωτισμού εξαγωνικής διατομής από έλασμα πάχους Μήκους 6, μήκους πλευράς βάσεως 9,c 80 ΝΑΥΔΡ Β\ ΑΤΗΕ Καμπύλος μεταλλικός βραχίονας Μονός καμπύλος μεταλλικός 09 ΑΤΗΕ βραχίονας Οριζόντιας προβολής,80 79 Ακροκιβώτιο Για μονό βραχίονα 0 ΑΤΗΕ Φωτιστικό σώμα βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πιέσεως ύψος τοποθετήσεως h μικρότερο ή ίσο από 7 Ισχύος Χ 0 W 8 Λυχνία ατμών νατρίου υψηλής πιέσεως Απιοειδούς μορφής Ισχύς 0 W ΑΤΗΕ ΑΤΗΕ Γείωση από γαλβανιμένο σιδηροσωλήνα 3 ΑΤΗΕ Φωτοηλεκτρικό κύτταρο ΑΤΗΕ 93 8 Καλώδιο τύπου NYY γιά τοποθέτηση μέσα στο έδαφος ΑΤΗΕ Τετραπολικό διατομής Χ 6 8 Αγωγός γυμνός χάλκινος Πολύκλωνος διατομής 70 6 ΑΤΗΕ Τροχήλατο ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ισχύος 0 KVA, με τηλεσκοπίκο βραχίoνα με προβολείς 000W 87 Υποβρύχια αντλία λυμάτων μανομετρικού ύψους έως 0ΣΥ και παροχής έως 03/h 7 ΑΤΗΕ Ν\ ΑΤΗΕ Ν

10 Σελίδα 0 88 Υποβρύχια αντλία λυμάτων μανομετρικού ύψους έως 60ΣΥ και παροχής έως 603/h 89 Υποβρύχια αεριστήρας τύπου "venturi" με υποβρύχια αντλία παροχής αέρα έως 300 3/h ισχύος έως kw 9 ΑΤΗΕ Ν ΑΤΗΕ Ν90.3 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Σύμπραξη: ΕΠΤΑ ΑΕ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΡΑΝΤΖΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ-ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΕ, ENVIC ΕΠΕ, ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, ΧΑΛΚΙΤΗΣ ΣΚΕΥΟΣ Η νόμιμη εκπρόσωπος της σύμπραξης Μαρία Σταματελοπούλου-Μπούρκα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Έργο: EΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ 1Οου ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ στο Κ854 Θέση: Π.Ε. ΔΡΟΣΟΥΠΟΛΗΣ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2009 ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 33./2011 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΡΓΟ:ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ 6/ΘΕΣΙΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΕΡΑΝΙΟΥ ΗΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Περιεχόµενα Σελίδα 1. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Α ΤΡΙΜΗΝΟ 2007 ΣΤ ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ Ν.571.Α Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο PP-R80 N.571.A.1. Πλαστικοί σωλήνες από πολυπροπυλένιο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης,

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: 24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΡΓΟ: "24 Νηπιαγωγείο Σταυρούπολης, ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δήμου Παύλου Μελά, με τη μέθοδο της Δ/ΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122

(VAM)87 (SPRINKLERS)... 97 1000V)... 122 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... 1 1 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Υ ΡΕΥΣΗΣ... 8 1.1 ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ... 8 1.2 ΣΩΛΗΝΕΣ... 8 1.3 ΜΟΝΩΣΕΙΣ... 11 1.4 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΙΚΤΥΩΝ... 12 1.5 ΕΙ Η ΚΡΟΥΝΟΠΙΪΑΣ... 17 1.6 ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ -

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΕΡΓΩΝ Π/Μ ΕΡΓΟ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ» Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Έργο: Γυμνάσιο Λύκειο Καράτουλα Νομού Ηλείας- Οικοδομικές εργασίες & Η/Μ εγκαταστάσεις»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ : ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & Ο.Τ. 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Εργο : ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΟ, ΙΣΟΓΕΙΟ' Η "ΧΑΡΑ" Α' & Β ΟΡΟΦΟ ΣΤΟ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟ ΠΑΛΛΗΝΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Περιεχόμενα: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ... 2 ΟΜΑΔΑ Α : ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ...

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟ : «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων µε τη Μέθοδο των Τεχνητών Υγροτόπων του Οικισµού Αντιπάρου του Νοµού Κυκλάδων (Ν0900a) 1.972.000 Ευρώ Μάιος 2012

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ.

ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ A.E. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ. ΕΡΓΟ: "3/θέσιο Ολοήμερο Νηπιαγωγείο Νίκαιας, του Δήμου Κιλελέρ, με τη Μέθοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Ανάπλαση περιοχής Κήπου ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Καλού - Γυµνασιάρχου Μικρού- /ΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ιστόµου - Παπάφη ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ)

ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) ΟΜΑΔΑ 1 : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΟΜΑΔΑ 1.4 : ΔΙΚΤΥΑ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ) 1.4.1 ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΓΗΠΕΔΟΥ Α/Α 1 Τεμάχιο υδροληψίας συλλέκτη (AT 66) Σύνδεση συλλέκτη κρύου ζεστού νερού με υποδαπέδιους

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)» ΠΡ/ΣΜΟΣ : 4.750.000,00 ΕΥΡΩ ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

: « (25 )" & : 97810501601 : 1.615.175,69 ( .)

: «    (25 ) &     : 97810501601  : 1.615.175,69 ( .) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ & ΥΠΟ ΟΜΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 1224/81 (ΦΕΚ 303/Α/15-10-81) όπως ισχύει σήμερα, Ιούνιος 2009 Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεως και λειτουργίας πρατηρίων υγρών καυσίμων κειμένων εντός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 1263 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 118 Τροποποίηση του β.δ. 465/1970 «Περί όρων και προϋ ποθέσεων εγκαταστάσεως και λειτουργίας αντλιών καυσίμων προ πρατηρίων

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 26 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΘΗΝΑ, 4-10 -2012 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, Αρ. πρωτ. : ΔΙΠΑΔ/οικ/ 356 ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U

Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U Σωλήνες ΥΠΟΝΟΜΩΝ από σκληρό PVC-U Οι σωλήνες TERRALIFE PVC χρησιμοποιούνται για υπόγεια μεταφορά ομβρίων ή λυμάτων στην αποχέτευση. Παράγονται σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ 476 στις σειρές 41και 51,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.531.200 ευρώ. Αύγουστος 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «ίκτυα αποχέτευσης των οικισµών Μανωλά και Ποταµού της νήσου Θηρασίας (N2000)» 1.51.200 ευρώ Αύγουστος 201 K:\N2000\cons\tefhi\MAPS.doc Ν2000/52 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε. ΕΡΓΟ: «ίκτυα αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012

Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια. Οδηγός Επιλογής 2012 Μεταλλικά & Πολυεστερικά Ερμάρια Οδηγός Επιλογής 2012 Περιεχόμενα Εισαγωγή 0/2 Βιομηχανικά κουτιά Thalassa TBS - TBP Θερμοπλαστικά βιομηχανικά κουτιά 1/1 Επίτοιχα ερμάρια Spacial CRN Ερμάρια από χάλυβα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΡΓΩΝ Π.Μ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ ΕΡΓΟ: ΥΠΟΕΡΓΟ : ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΓΕΡΑΚΙΟΥ - ΑΡΜΑΧΑΣ ΗΜΟΥ MINΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΠΛΗΡΩΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΣΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Οι προδιαγραφές χωρίζονται σε τρεις ενοτητες. Η πρώτη (Ι) ενότητα περιγράφει τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ συγχρηματοδοτείται 75% από Ε.Ε. και 25% από εθνικούς πόρους ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝ. ΑΣΤ. Δ/ΝΣΗ ΠΕΡ. ΑΝΑΤ. ΜΑΚ.& ΘΡΑΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΜΕ ΚΑΤ ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ,ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟ: "Αναβάθμιση Σχολικών Συγκροτημάτων των Δήμων Αλίμου, Αργυρούπολης/Ελληνικού" ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ ΓΑΒΡΙΕΛΑΤΟΣ Μ. ΕΠΕ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Σελίδα 1-13 Σελιδες 2-6 Σελίδα 11 Σελίδα 12 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΔΟΧΕΙΑ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα